You are on page 1of 758

Savezni zavod za standardizaciju Federal institution for standardization

katalog
jugoslovenskih standarda i propisa za 1999. godinu

catalogue
Yugoslav standards and regulations for the year 1999.

Beograd, 2000. .

SADR@AJ
O katalogu jugoslovenskih standarda i propisa ...................................................... V Struktura standarda zasnovana na Me|unarodnoj klasifikaciji standarda (ICS) na srpskom jeziku za standarde objavljene u 1999. godini .....................XVI Struktura standarda zasnovana na klasifikaciji jugoslovenskih standarda .... XXX II Pregled jugoslovenskih standarda za 1999. godinu.................................................1

III Pregled standarda stavljenih van snage i standarda zamenjenih u periodu od 1998-12-31 do 1999-12-31....................................................................................519 IV Zbirni pregled povu~enih i zamenjenih standarda zaklju~no sa 1999-12-31....521 V Veza jugoslovenskih standarda sa me|unarodnim, nacionalnim ili regionalnim standardima ...........................................................................................536 VI Veza me|unarodnih, nacionalnih ili regionalnih standarda sa jugoslovenskim standardima ....................................................................................577 VII Zbirke standarda, pripu~nici i druge publikacije...................................................620 VIII Va`e}i propisi koje su doneli nadle`ni savezni organi do 1977. godine, a preuzeo Savezni zavod za standardizaciju .........................................................622 IX Va`e}i propisi koje je doneo direktor SZS-a do 1996-06-28...............................623 X Va`e}i tehni~ki propisi koje su donela nadle`na savezna ministarstva od 1997. godine ..........................................................................................................633 XI Uporedni pregled oznaka (JUS ICS) jugoslovenskih standarda .....................634 XII Katalo{ke grupe JUS EN, JUS IEC i JUS ISO standarda ...................................697 Predmetni registar ICS...............................................................................................707

CONTENT
General information on Yugoslav catalogue of standards and regulations ....... V Subject structure based on International Classification for Standards (ICS), in Serbian .........................................................................................................XVI Subject structure based on the yugoslav classification of standards ........... XXX II List of Yugoslav standards published in 1999 .........................................................1

III List of withdrawn and replaced standards from 1998-12-31 to 1999-12-31 .....519 IV Common list of standards withdrawn and changed to 1999-12-31inclusive....521 V List of Yugoslav standards in reference to International, national or regional standards......................................................................................................536 VI List of International, national or regional standards in reference to Yugoslav standards....................................................................................................577 VII Standards collections, handbooks and other publications .................................620 VIII Valid regulations passed by federal authorities till 1977 and adopted by the Federal institution for standardization .......................................................622 IX Valid regulations passed by director of Federal institution for standardization till 1996-09-28 ..................................................................................623 X Valid technical regulations passed by Federal ministries from 1997. ..............633 XI Comparative list of Yugoslav standards classified by the Yugoslav Classification System and International Classification of Standards (ICS)......634 XII Catalogue groups of JUS EN, JUS IEC and JUS ISO Standards......................697 ICS Subject Index..707

O KATALOGU JUGOSLOVENSKIH STANDARDA I PROPISA

PRETHODNE NAPOMENE
Osnovni deo Kataloga predstavlja pregled svih va`e}ih

jugoslovenskih standarda koje je direktor Saveznog zavoda za standardizaciju doneo do 31. decembra 1998. godine. Informacija o standardima i propisima koji su objavljeni posle ovog datuma mo`e se dobiti iz "Slu`benog lista SRJ" ili iz

JUS Biltena Saveznog zavoda za standardizaciju. Standardi koji su stavljeni van snage i oni koji su zamenjeni u periodu od 1998-12-31 do 1999-12-31 nalaze se u posebnom poglavlju Kataloga, sa naznakom standarda koji ih zamenjuju, odnosno sa naznakom brojeva "Slu`benog lista SRJ" u kojima su objavljeni pravilnici kojima su navedeni standardi stavljeni van snage. Tako|e je dat i zbirni pregled povu~enih i zamenjenih standarda, kao i standarda koji ih zamenjuju. Poglavlje Kataloga pod nazivom Struktura standarda zasnovana na Me|unarodnoj klasifikaciji standarda (ICS), na srpskom i engleskom jeziku, osnovni je instrument prilikom upotrebe Kataloga. Naime, pristup kori{}enju Kataloga je slede}i: u Strukturi standarda treba prona}i `eljenu oblast i odgovaraju}i ICS broj koji se nalazi uz nju. Na osnovu tog ICS broja, u Pregledu jugoslovenskih standarda na srpskom i engleskom jeziku lako se mo`e na}i odgovaraju}i jugoslovenski standard iz tra`ene oblasti. U zavisnosti od podataka kojima korisnik raspola`e, pretra`ivanje Kataloga mogu}e je i preko Uporednog pregleda oznaka jugoslovenskih standarda i oznaka ICS, Veze jugoslovenskih standarda sa me|unarodnim i stranim standardima, Veze me|unarodnih standarda sa jugoslovenskim standardima i Predmetnog registra.

postoje zalihe, dobija}e standard ~ija je alfanumeri~ka oznaka IEC 34-1. Pri tome }e tekst standarda biti potpuno a`uran (identi~an tekstu standarda IEC 60034-1). U tom smislu, na osnovu ~l. 15. Uredbe o na~inu izrade, utvr|ivanja i dono{enja jugoslovenskih standarda ("Slu`beni list SRJ", br. 4/97), direktor Saveznog zavoda za standardizaciju je 1998-03-23 doneo odgovaraju}e uputstvo kojim se na~in ozna~avanja jugoslovenskih standarda sa slovnom oznakom JUS IEC (koji se donose kao identi~ni sa odgovaraju}im standardima IEC) u potpunosti usagla{ava sa aktuelnim na~inom ozna~avanja standarda Me|unarodne elektrotehni~ke komisije. Prema ovom uputstvu, od 1998-03-31 za broj~ani deo oznake novih jugoslovenskih standarda sa slovnom oznakom JUS IEC koristi}e se brojevi u rasponu od 60000 do 79999. Preuzimanjem standarda IEC objavljenog posle 1997-01-01 automatski }e se preuzimati i broj~ani deo oznake novog jugoslovenskog standarda JUS IEC, a prilikom preuzimanja standarda IEC objavljenog pre 1997-01-01 novom jugoslovenskom standardu JUS IEC dodeljiva}e se broj koji se dobija tako {to se broj 60000 sabere sa (starim) brojem standarda IEC. Standardima sa oznakom JUS IEC koji su bili preuzeti pre 1998-03-31 novi broj, nastao sabiranjem broja 60000 i starog broja, dodeljiva}e se prilikom pre{tampavanja, prilikom revizije, prilikom pozivanja u standardima i drugim publikacijama objavljenim posle 1998-03-31, osim u JUS Katalogu za 1997. godinu, gde se to ~inilo putem ove informacije. Prilikom prodaje svakom takvom standardu prilaga}e se posebno {tampano obave{tenje sa slede}im tekstom: "Oznaka ovog standarda je JUS IEC XXXXX. Od 1997-01-01 svi IEC standardi imaju novi broj nastao sabiranjem 60000 i starog broja. Odgovaraju}i broj~ani deo oznake XXXXX upisiva}e se rukom za svaki prodati standard."

Va`na napomena o ozna~avanju jugoslovenskih standarda


Od 1997-01-01 u svim novim izdanjima standarda, kataloga i drugih publikacija Me|unarodne elektrotehni~ke komisije (IEC) stara izdanja navode se pomo}u njihovih novih brojeva, pri ~emu se novi broj dobija sabiranjem starog broja i 60000. Na primer, raniji standard IEC 34-1 u svim izdanjima posle 1997-01-01 navodi se kao IEC 60034-1. Me|utim, Me|unarodna elektrotehni~ka komisija se nije odrekla svojih starih zaliha i oni koji budu naru~ivali IEC 60034-1, dok

Primer katalo{kog zapisa


ICS oznaka JUS prefiks Industrijska grana M.E. Glavna grupa Godina izdanja Naslov na srpskom jeziku Naslov na engleskom jeziku

01.080.30

JUS M.E4.024

1998

[eme procesnih postrojenja Oznake

Flowsheets of process plants Assignment Welded, brazed and soldered joints Symbolic representation on drawings

01.100.20

JUS ISO 2553

1998

Zavareni i lemljeni spojevi Prikazivanje na crte`ima pomo}u simbola (Identi~an sa ISO 2553:1992)

54

JUS ISO prefiks Numeri~ki deo deo

Broj strana

Za jugoslovenske, me|unarodne, evropske i strane standarde to je podatak o godini izdanja standarda.

Naslov na srpskom Struktura ICS oznake koja se koristi u Katalogu


Oznaka Me|unarodne klasifikacije standarda ISC zasnovana je na hijerarhijskoj strukturi koja se sastoji od tri nivoa. Prvi nivo je definisan sa dve cifre koje ozna~avaju {iroko polje odre|ene oblasti standardizacije. Drugi nivo se sastoji od tri cifre i predstavlja su`eni deo navedene oblasti standardizacije. Tre}i nivo se sastoji od dve cifre i ozna~ava podgrupu su`enog dela navedene oblasti standardizacije. Npr.: 01 OP[TE. TERMINOLOGIJA. STANDARDIZACIJA. DOKUMENTACIJA 01.100 Tehni~ki crte`i 01.100.20 Ma{inski crte`i Navedeno polje sadr`i naslov standarda na srpskom jeziku.

Naslov na engleskom jeziku


Navedeno polje sadr`i naslov na engleskom jeziku.

Broj strana
Navedeno polje sadr`i ukupan broj strana standarda.

Skra}enice koje se koriste u katalogu


CEN CIE ICS IEC ISO ISBN ISONET ISSN JTC TC EN EEC ECE Europien Committee for Standardization International Commission on lllumination International Classification for Standards International Electrotechnical Commission International Organization for Standardization International Standard Book Number ISO Information Network International Standard Serial Number ISO/IEC Tehcnical Committee Technical Committee Europien Norm Europien Economic Commission Economic Commission for Europe

Struktura JUS oznake


Struktura JUS oznake sastoji se od prefiksa JUS, oznake grane kojoj standard pripada i oznake glavne grupe. Oznaka je definisana standardom JUS A.A0.004. Grana M: MA[INOGRADNJA I METALSKA INDUSTRIJA Glavna grupa M.E: Termoenergetski ure|aji i sudovi pod pritiskom JUS M.E4.024 Kompletna oznaka standarda sa numeri~kim delom

Godina izdanja

STANDARDIZACIJA
Na podru~ju me|unarodnih ekonomskih odnosa standardizacija je osnova za uklanjanje tehni~kih i drugih prepreka u prometu roba i usluga, a isto tako, ona je osnovni element za stvaranje me|unarodnih sistema kvaliteta i mo}no sredstvo za{tite nacionalnih interesa u robnoj razmeni. Svetska trgovinska organizacija (WTO) i Svetska banka, izme|u mnogih drugih organizacija, priznaju zna~aj me|unarodnih standarda za olak{avanje trgovine. U stvari, sve ~lanice Svetske trgovinske organizacije, nekih 130 zemalja, koriste me|unarodne standarde kao svoje nacionalne tehni~ke propise da bi postepeno otklonile tehni~ke prepreke trgovini. ISO, Me|unarodna organizacija za standardizaciju, najve}a je od zajednica organizacija za standardizaciju; ima 131 ~lanicu koje poma`u u dono{enju oko hiljadu, na konsenzusu zasnovanih, me|unarodnih standarda svake godine. IEC, Me|unarodna elektrotehni~ka komisija, tako|e, na me|unarodnom nivou objedinjuje rad na dono{enju standarda u oblasti elektrotehnike. CEN/CENELEC, Organizacije za standardizaciju Evropske unije donose standarde koji se primenjuju u zemljama ~lanicama Unije. Misija me|unarodnog sistema standardizacije (ISO/IEC) jeste da unapre|uje me|unarodnu saradnju po svim pitanjima standardizacije i odgovaraju}ih aktivnosti kao {to su ispitivanje i sertifikacija i da tako doprinosi boljem razumevanju i saradnji me|u ljudima, {to zna~i da: standardizacija predstavlja integralni deo svih industrijskih i ekonomskih aktivnosti; me|unarodna standardizacija i sertifikacija usagla{enosti sa standardima doprinose trgovinskoj razmeni i transferu tehnologije; sertifikacija usagla{enosti sa standardima omogu}ava da se proizvodi i usluge, koji su sertifikovani, ponude svim korisnicima.

Re~nik defini{e standard kao "prihva}en ili potvr|en uzorak u odnosu na koji drugi predmeti mogu da budu mereni ili procenjeni". Standardi, u ovom kontekstu, postojali su jo{ u starim civilizacijama (Vavilon, Egipat). Tokom industrijske i tehnolo{ke revolucije u poslednjih 200 godina kori{}ena je definicija: "Standard je objavljen dokument koji sadr`i tehni~ke specifikacije ili druge kriterijume neophodne da osiguraju da }e materijal ili metoda dosledno da zadovolje potrebe za koje je predvi|en." Danas, kada govorimo o standardima, razlikujemo standarde za proizvod (hardwer, softwer, procesne materijale i usluge), procese i sisteme.

slede puteve rada u me|unarodnoj i evropskoj standardizaciji, {to zna~i da razvoj jugoslovenske standardizacije odslikava promene na me|unarodnom planu u ovoj oblasti, kao i dru{tvene promene i razvoj svesti kod nas o potrebi rada na poslovima standardizacije. Dinami~nost ovog razvoja najbolje ilustruje ovaj tabelarni prikaz:
GODINA 1939. 1946-09-25 1951. 1953. 1960. 1974. 1977. 1980. 1988. 1989. 1991. 1996-06-28. AKTIVNOST Jugoslovenski nacionalni komitet za normalizaciju Savezna komisija za standardizaciju Uredba o jugoslovenskim standardima, saveznim propisima o kvalitetu proizvoda i proizvo|a~kim specifikacijama Uredba o organizaciji i sistemu Savezne komisije za standardizaciju Zakon o jugoslovenskim standardima Zakon o jugoslovenskim standardima, tehni~kim normativima i normama kvaliteta proizvoda i usluga Zakon o standardizaciji Izmene i dopune Zakona o standardizaciji Zakon o standardizaciji Nova orijentacija jugoslovenske standardizacije Izmene i dopune Zakona o standardizaciji Zakon o standardizaciji

JUGOSLOVENSKA STANDARDIZACIJA
Uredbom o standardizaciji 25. septembra 1946. godine, Vlada Federativne Narodne Republike Jugoslavije osnovala je, pri Saveznoj planskoj komisiji, Saveznu komisiju za standarde i odredila njene zadatke i na~in rada. Me|utim, po~eci jugoslovenske standardizacije vode nas u davnu pro{lost, u doba dinastije Nemanji}a, o ~emu, na`alost, nemamo pisanih dokaza. Prema postoje}im pisanim istorijskim izvorima, za~eci standardizacije u nas mogu se na}i jo{ na po~etku XV veka (1412. god.) u Zakonu o rudnicima despota Stefana Lazarevi}a u kome su dati, savremenim jezikom re~eno, rudarski propisi koji reguli{u, izme|u ostalog, istra`ivanja rudnog blaga, izvo|enje rudarskih radova (kopanje rude, ventilacija, odvodnjavanje i rad u {ahtovima) i dr. Na{e vi{evekovno ropstvo pod Turcima je u~inilo da je ovaj posao bio u prekidu sve do sredine XIX veka, kada je formirana Tehni~arska dru`ina (1868. god.) i kada smo pristupili Metarskoj konvenciji (1879. god.). Tridesete godine ovog veka su zna~ajne u kontekstu mukotrpnih napora da se dono{enjem propisa u oblasti rudarstva, elektroma{instva i gra|evinskih normi organizovano pristupi standardizaciji, tako da je 1939. godine obrazovan Jugoslovenski nacionalni komitet za normalizaciju, kao organizacija koja treba da priprema standarde za potrebe cele zemlje. Organizovan posao standardizacije prekinuo je veliki svetski rat da bi, kako je re~eno, septembra 1946. godine bio donet prvi zakonski akt o institucionalizaciji standardizacije u Jugoslaviji, Uredba o standardizaciji. Ovaj datum s pravom se smatra po~etkom rada na jugoslovenskoj standardizaciji. Komisija je, izme|u ostalog, osnovana sa ciljem omogu}avanja sprovo|enja standardizacije na celom podru~ju FNRJ, a njen zadatak je bio "da nau~no i stru~no obra|uje sve probleme standardizacije u svim granama narodne privrede, tehnike, rada, razvitka novih proizvoda i tehni~kih metoda, pove}anja brzine cirkulacije tehni~kih sredstava i pove}anja ekonomi~nosti u preduze}ima". Jugoslovenska standardizacija je pratila i prati svetske tokove u skladu sa razvojem na{eg dru{tva i razumevanja za potrebe i koristi koje dru{tvena zajednica ima od savremene standardizacije. U tom smislu mo`emo zaklju~iti da na{a nacionalna standardizacija prati i da je uklju~ena u tokove koji

Zakon o standardizaciji
Zakon o standardizaciji ("Slu`beni list SRJ", br. 30/96 i 59/98) daje neophodnu osnovu za sprovo|enje koncepcije razvoja i unapre|enje rada na standardizaciji i srodnim aktivnostima. Osnovne postavke date ovim zakonom su slede}e: standard je po zakonu tehni~ka norma (dobrovoljna za kori{}enje) i treba da je usagla{en sa me|unarodnim i evropskim standardima ili standardima industrijski razvijenih zemalja; tehni~ke propise donose savezna resorna ministarstva u okviru svoje nadle`nosti prvenstveno pozivanjem na jugoslovenske standarde; izrada tehni~kih preporuka sa ciljem br`eg kori{}enja novih znanja i tehnologija; provera ocene usagla{enosti procesa proizvoda i usluga u skladu sa me|unarodnim i izrada nacionalnog sistema u skladu sa me|unarodnim dokumentima; ostvarivanje sistema akreditovanih laboratorija i povezivanje prvenstveno onih potrebnih za obaveznu proveru usagla{enosti sa tehni~kim propisima i standardima; formiranje jugoslovenskog akreditacionog tela (JUAT) i propisivanje na~ina akreditovanja, uslova za akreditovanje i nadzor nad radom akreditovanih pravnih lica, ~ime se stvaraju uslovi za me|unarodno usagla{en koncept akreditovanja preduze}a i drugih pravnih lica u SRJ za obavljanje poslova sertifikacije, ispitivanja proizvoda i kontrole usagla{enosti; saradnja sa me|unarodnim organizacijama za standardizaciju ISO/IEC, saradnja sa organizacijama za standardizaciju evropske unije CEN/CENELEC/ ETSI, radnim telima organizacije Ujedinjenih nacija koja se bave standardizacijom i nacionalnim organizacijama za standardizaciju drugih zemalja;

uspostavljanje sistema brzog i ta~nog informisanja u oblasti standardizacije kako u zemlji tako i u inostranstvu; nadle`nim saveznim inspekcijama, kao dr`avnoj kontroli, propisan je nadzor nad sprovo|enjem (izvr{avanjem) zakona. Sprovo|enje nacionalne standardizacije proizvoda je regulisano i drugim zakonima: Zakonom o sistemima veza, Zakonom o trgovini, Zakonom o kontroli poljoprivrednih proizvoda namenjenih izvozu, odnosno uvozu, Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti `ivotnih namirnica i predmeta op{te upotrebe, Zakonom o oru`ju, Zakonom o proizvodnji i prometu naoru`anja i vojne opreme, Zakonom o spoljnotrgovinskom prometu i dr.

Zakonu je da tehni~ke propise donosi savezni ministar koji rukovodi ministarstvom u ~iji delokrug spada oblast na koju se ti propisi odnose, a po prethodno pribavljenom mi{ljenju saveznog organa, odnosno savezne organizacije nadle`ne za poslove standardizacije. Tehni~kim propisom utvr|uju se zahtevi ~ijom se primenom obezbe|uju naro~ito: 1. 2. 3. za{tita `ivota i zdravlja ljudi, `ivotne sredine i drugih prirodnih i radom stvorenih vrednosti; nesmetan promet robe i usluga na doma}em tr`i{tu i sa inostranstvom, kao i otklanjanje tehni~kih prepreka u prometu robe i usluga; tehni~ka i konstrukciona sigurnost objekata, postrojenja, ure|aja i drugih sredstava, kao i sigurnost pri izvo|enju radova; za{tita korisnika proizvoda i usluga, odnosno za{tita potro{a~a; brz, ta~an i razumljiv prenos i saop{tavanje informacija.

Standardi
"Pod standardom u smislu ovog zakona podrazumeva se dokument u kojem se za op{tu upotrebu utvr|uju pravila, smernice ili karakteristike za odre|ene aktivnosti ili njihove rezultate radi ostvarivanja optimalnog reda u odre|enoj oblasti. Standardi u smislu ovog zakona mogu biti jugoslovenski, standardi odbrane, granski i interni." Jugoslovenskim standardima se utvr|uju naro~ito: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) namena i svojstva procesa, proizvoda i usluga; zahtevi u pogledu tipizacije i unifikacije delova tehni~ki slo`enih proizvoda; tehni~ko-tehnolo{ki uslovi, zahtevi i postupci za izradu proizvoda, izvo|enje radova i vr{enje usluga; metode i postupci obezbe|enja kvaliteta procesa, proizvoda i usluga i `ivotne sredine; uslovi, metode i postupci za kontrolu i ispitivanje procesa, proizvoda ili usluga; metode i postupci osposobljavanja kadra za ocenu sistema kvaliteta i sistema za{tite `ivotne sredine i uslovi koje taj kadar treba da ispunjava; jednoobrazni termini, definicije, simboli, znaci, kodovi, oznake, boje, veli~ine i jedinice koje se koriste u proizvodnji proizvoda i vr{enju usluga; zahtevi koji se odnose na rukovanje, transport, skladi{tenje, ~uvanje, upotrebu, ambala`u, pakovanje, obele`avanje, deklasiranje, obradu, doradu i preradu proizvoda. 4. 5.

Usagla{enost procesa proizvoda i usluga sa tehni~kim propisom je obavezna. Proizvo|a~ ili davalac usluga du`an je da pre stavljanja proizvoda ili usluga u promet proveri da li proizvod ili usluga odgovaraju odre|enom tehni~kom propisu; ova se obaveza odnosi i na uvoznike. Savezni organ za standardizaciju vodi registar tehni~kih propisa.

Utvr|ivanje usagla{enosti
Da bi se utvrdila usagla{enost procesa proizvoda i usluga sa tehni~kim propisom odnosno standardom, vr{i se akreditovanje preduze}a i drugih pravnih lica za: 1. sertifikaciju procesa proizvoda i usluga, sistema kvaliteta, sistema za{tite `ivotne sredine, ocenjiva~a sistema kvaliteta, ocenjiva~a sistema za{tite `ivotne sredine; 2. ispitivanje proizvoda; 3. kontrolu usagla{enosti.

Akreditaciono telo
Ovo telo se formira na nivou dr`ave kao nadle`an organ, odnosno organizacija koja ima sastav i nadle`nosti i funkcije koje su usagla{ene sa najnovijim dokumentima me|unarodnih organizacija, da bi se obezbedili: neutralnost, objektivnost, nepristrasnost u postupku akreditovanja, sertifikacije i ispitivanja, {to treba da se postigne u~e{}em svih zainteresovanih, uvo|enjem `albenog postupka korisnika akreditacije, sertifikacije i ispitivanja, kao i javno{}u rada; utvr|ivanje kredibiliteta i statusa sertifikacionih tela i stvaranje uslova za njihova me|unarodna priznavanja, kao i dokumenata koja ona izdaje; osposobljavanje na{ih institucija i priprema privrede da se umanji i svede na minimim tehnolo{ka zavisnost u ovoj oblasti, koja bi se ogledala u prisustvu stranih sertifikacionih tela na na{em tr`i{tu i spre~io utro{ak deviznih sredstava; omogu}avanje i sprovo|enje jedinstvenog akreditacionog i sertifikacionog postupka, ~ime }e biti ostvarena ~vr{}a

Jugoslovenske standarde donosi funkcioner koji rukovodi saveznim organom, odnosno saveznom organizacijom nadle`nom za poslove standardizacije. Granske i interne standarde, za svoje potrebe, mogu donositi preduze}a i druga pravna lica, pod uslovom da se u njima ne mogu utvrditi zahtevi bla`i od zahteva koji su utvr|eni jugoslovenskim standardima.

Tehni~ki propisi
Pod tehni~kim propisima podrazumevaju se propisi koji sadr`e tehni~ke i druge zahteve za procese, proizvode i usluge neposredno ili pozivanjem na standard. Bitna novina u

koordinacija savezne organizacije za standardizaciju i savezne organizacije za metrologiju, koja }e izvr{avati stru~ne poslove u postupku akreditacije i nadzor nad radom akreditovanih pravnih lica. U strukturu akreditacionog tela koje funkcioni{e u skladu sa odredbama akta Savezne vlade o njegovom osnivanju uklju~eni su predstavnici zainteresovanih ministarstava, privrednih komora, granskih asocijacija proizvo|a~a, stru~nih asocijacija, sertifikacionih tela, akreditovanih laboratorija, kao i saveznih zavoda za standardizaciju i za mere i dragocene metale, profesionalnih konsultantskih organizacija i drugih. JUAT JUGOSLOVENSKO AKREDITACIONO TELO 11001 Beograd, Kneza Milo{a 20 Telefon: 361-73-03 Telefax: 361-73-03 E-mail: juat@gov.yu

proizvo|a~, odnosno preduze}e ili drugo pravno lice koje proizvod stavlja u promet na tr`i{tu. Podaci se navode na ambala`i, originalnom pakovanju, proizvodu, nalepnici i privesnici na proizvodu ili uz proizvod. Pod ozna~avanjem proizvoda podrazumeva se nano{enje na proizvod, ambala`u, pakovanje, nalepnicu i privesnicu ili na drugi odgovaraju}i na~in: znakova usagla{enosti ili drugih znakova i oznaka odre|enih ovim zakonom ili propisima donesenim na osnovu ovog Zakona; oznaka odre|enih tehni~kih karakteristika i drugih karakteristika proizvoda; obele`ja i simbola za opasnost; upozorenja; oznaka i simbola za na~in rukovanja po{iljkama pri transportu, prenosu ili prevozu ili rukovanju proizvodima pri skladi{tenju i ~uvanju; kao i snabdevanje proizvoda tablicama sa saop{tenjima o karakteristikama, opasnostima, upozorenjima na opasnost i postupku u slu~aju nezgode. Za proizvode koji moraju biti na odre|eni na~in upakovani, uslovi i zahtevi u pogledu na~ina pakovanja, koli~ine proizvoda u pojedina~nom ili zbirnom pakovanju, materijala za pakovanje i njihovih karakteristika, oblika i mera, kao i uslovi i zahtevi za tipizaciju sredstava za pakovanje, ambala`u i za originalna pakovanja, odre|uju se tehni~kim propisima.

Osnovni

pojmovi koji egzistiraju u postupku akreditovanja


Akreditovanje je postupak u kome se kod saveznog organa, odnosno savezne organizacije nadle`ne za akreditovanje (akreditaciono telo) pribavlja dokaz o osposobljenosti i kompetentnosti preduze}a i drugih pravnih lica za obavljanje poslova i zadataka sertifikacije, ispitivanja proizvoda i kontrole usagla{enosti. Akreditovana pravna lica su sertifikaciona tela, akreditovane laboratorije i kontrolne organizacije. Sertifikaciona tela su preduze}a ili druga pravna lica ovla{}ena za sertifikaciju proizvoda, procesa i usluga sistema kvaliteta, sistema za{tite `ivotne sredine i ocenjivanja sistema kvaliteta i sistema za{tite `ivotne sredine. Akreditovane laboratorije su laboratorije u preduze}ima ili kod drugih pravnih lica ovla{}ene za ispitivanje proizvoda. Kontrolne organizacije su preduze}a ili druga pravna lica ovla{}ena kao tre}a nepristrasna strana za kontrolu usagla{enosti. Akreditovana pravna lica moraju ispunjavati organizacione, kadrovske, tehni~ke i druge propisane uslove. Stru~ne i druge poslove u postupku akreditovanja, kao nadzor nad radom akreditovanih pravnih lica, vr{i savezni organ za standardizaciju. Ako akreditaciono telo donese negativno re{enje o akreditaciji ili re{enje o oduzimanju akreditacije, protiv takvih re{enja podnosi se `alba saveznom ministru nadle`nom za poslove standardizacije. Svi ovi postupci reguli{u se posebnim propisima saveznog ministra nadle`nog za standardizaciju.

SAVEZNI ZAVOD ZA STANDARDIZACIJU


Savezni zavod za standardizaciju, kao nadle`na organizacija za standardizaciju, radi u okviru Ministarstva za razvoj, nauku i `ivotnu sredinu SR Jugoslavije. Sprovo|enje Zakona o standardizaciji je prioritetan zadatak Saveznog zavoda za standardizaciju, mada je sprovo|enje nacionalne standardizacije regulisano i drugim zakonima kojima su regulisane nadle`nosti ovog zavoda.

Politika
1) Dono{enje jugoslovenskih standarda koji su uskla|eni sa me|unarodnim i evropskim standardima i aktivno promovisanje njihovog usvajanja i primene na dobrovoljnoj osnovi kako bi se pomoglo da jugoslovenska privreda bude {to efikasnija u plasmanu proizvoda i usluga na doma}em i stranom tr`i{tu. Radi toga jugoslovenski standardi treba: da budu spremni za kori{}enje pri sertifikaciji proizvoda i usluga i da promovi{u kvalitet i pouzdanost po konkurentnim cenama u svim granama industrije i trgovine; da promovi{u ljudske i op{te dru{tvene koristi u svojoj primeni u pogledu zdravlja, bezbednosti i za{tite `ivotne sredine i u pogledu zadovoljavanja zahteva svetskog tr`i{ta; da pomognu i budu oslonac pri dono{enju i primeni zakonske regulative i tehni~kih propisa. 2) Ta~no i blagovremeno informisanje svih zainteresovanih organa i organizacija, preduze}a i drugih pravnih i fizi~kih lica, kako u zemlji tako i u inostranstvu, u oblasti standardizacije i srodnih aktivnosti. 3) Postojanje organizacije koja je sposobna da se brzo prilago|ava promenama i potrebama Savezne Republike

Deklarisanje,
izvoda

ozna~avanje i pakovanje pro-

Pod deklarisanjem proizvoda podrazumeva se navo|enje podataka kojima se identifikuju proizvod, njegova usagla{enost s tehni~kim propisom, odnosno standardom, karakteristike i

Jugoslavije i ostvarivanju ciljeva i politike dugoro~nog razvoja jugoslovenske privrede. 4) Organizovanje nadle`ne savezne organizacije na na~in koji }e da omogu}i prilago|avanje stavova i `elja svih zainteresovanih organa i organizacija, preduze}a i drugih pravnih i fizi~kih lica merilima upravljanja, po{tuju}i potrebu za ravnopravnim predstavljanjem i dono{enjem odluka na bazi konsenzusa.

sertifikaciju elektri~ne opreme za rad u eksplozivnim atmosferama (IECEx).

Me|unarodna
(ISO)

organizacija za standardizaciju

Realizacija
Delokrug rada Saveznog zavoda za standardizaciju utvr|en je Zakonom o standardizaciji ("Slu`beni list SRJ", br. 30/96 i 59/98) i Uredbom o osnivanju saveznih ministarstava, drugih saveznih organa i saveznih organizacija ("Slu`beni list SRJ", br. 67/94). Na osnovu ove Uredbe Savezni zavod za standardizaciju je savezna organizacija u sastavu Saveznog ministarstva za razvoj, nauku i `ivotnu sredinu. Savezni zavod za standardizaciju obavlja poslove koji se odnose na: jugoslovenske standarde, tehni~ke normative, norme kvaliteta i tehni~ke preporuke za proizvode, robu i usluge; atestiranje proizvoda, ocenjivanje i priznavanje sistema kvaliteta proizvo|a~a, odnosno isporu~ioca; sprovo|enje me|unarodnih sistema atestiranja; saradnju sa me|unarodnim i nacionalnim organizacijama za standardizaciju; obezbe|enje informisanja u oblasti standardizacije.

Me|unarodna organizacija za standardizaciju (ISO) osnovana je 23. februara 1947. godine. Savezni zavod za standardizaciju je punopravan ~lan ISO-a od 1. januara 1950. godine. ISO ima 133 ~lana. ISO je specijalizovana me|unarodna organizacija za standardizaciju koja razvija i unapre|uje standardizaciju u svetu sa ciljem da se olak{a me|unarodna razmena dobara i usluga i da se putem standardizacije razvija uzajamna saradnja u oblasti intelektualnih, tehnolo{kih i privrednih aktivnosti. Rezultati rada ISO-a objavljuju se kao me|unarodni standardi (ISO standardi). Polje rada ISO-a nije ograni~eno ni na jednu posebnu granu i pokriva i tehni~ke i netehni~ke standarde, osim za oblast elektrotehnike za koju standarde donosi Me|unarodna elektrotehni~ka komisija (IEC). Rad ISO-a se sprovodi u preko 2 830 tehni~kih tela, od kojih su 186 tehni~ki komiteti, 576 tehni~ki potkomiteti i 2 057 radne grupe. Vi{e od 30 000 stru~njaka iz celog sveta je uklju~eno u rad ovih tela, a do 31. decembra 1998. godine izdato je preko 12 000 ISO standarda, {to ~ini preko 240 000 stranica sa`etih referentnih podataka. ^lanice ISO-a su nacionalne organizacije za standardizaciju i iz jedne zemlje samo jedna organizacija mo`e biti ~lanica ISO-a. Vi{e od 70% ~lanica su vladine institucije ili organizacije ustanovljene zakonom. ^lanice imaju pravo da glasaju i da u~estvuju u radu po svim pitanjima rada bilo kog tehni~kog tela, mogu biti birane za ~lana Saveta i u~estvovati u radu Generalne skup{tine. Pored redovnih ~lanica postoje i dopisne ~lanice ISO-a. Ove ~lanice su, uglavnom, nacionalne organizacije za standardizaciju iz zemalja u razvoju. One ne u~estvuju u radu tehni~kih komiteta, ali su potpuno obave{tene o njihovom radu i imaju pravo da primaju dokumentaciju. Radi koordinacije rada po pitanjima narodnom planu ISO sistematski raznih me|unarodnih organizacija i kore}i, sve specijalizovane agencije standardizacije, na me|usara|uje sa preko 450 institucija, uklju~uju}i, taiz sistema OUN.

Me|unarodna saradnja SZS


SZS je ~lan Me|unarodne organizacije za standardizaciju (ISO), Me|unarodne elektrotehni~ke komisije (IEC), sara|uje (kao dopisni ~lan) sa Evropskim komitetom za standardizaciju (CEN) i ostalim me|unarodnim i regionalnim organizacijama koje u svojim programima obuhvataju i pitanja standardizacije (Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu UNECE), zastupa interese Jugoslavije u tim organizacijama po pitanjima standardizacije i odr`ava vezu i saradnju sa organizacijama za standardizaciju drugih zemalja. SZS vr{i poslove koji se odnose na izradu i u~e{}e u radu na dono{enju me|unarodnih standarda, na pripremanje, zaklju~ivanje i izvr{avanje me|unarodnih ugovora, uklju~uje se u me|unarodne sisteme sertifikacije, priznavanja rezultata ispitivanja i obezbe|enja kvaliteta i sprovodi ih u skladu sa odredbama Zakona o standardizaciji, pri ~emu sara|uje sa zainteresovanim preduze}ima, zajednicama, privrednim komorama, stru~nim dru{tvenim organizacijama i organima uprave. U oblasti ispitivanja i sertifikacije usagla{enosti proizvoda sa standardima, Savezni zavod za standardizaciju je ~lan IEC sistema ocenjivanja kvaliteta elektronskih sastavnih delova (IECQ), IEC sistema za ispitivanja usagla{enosti elektri~nih i elektronskih proizvoda prema standardima za bezbednost (IECEE). Pored toga, SZS je uklju~en u dve {eme sertifikacije, zajedno sa ovla{}enim laboratorijama, i to: CB {emu za priznavanje rezultata ispitivanja elektri~ne opreme prema standardima za bezbednost (IECEE-CB {ema) i [emu za

Me|unarodna elektrotehni~ka komisija (IEC)


Odluku o osnivanju Me|unarodne elektrotehni~ke komisije IEC doneo je skup vladinih delegata na Me|unarodnom elektrotehni~kom kongresu u Sent Luisu septembra 1904, a prvi statut je donet na zasedanju u Londonu 1906. Savezni zavod za standardizaciju je ~lan IEC-a od 10. septembra 1952. godine.

Predmet rada IEC-a je unapre|enje me|unarodne saradnje po svim pitanjima standardizacije u oblasti elektrotehnike (elektroenergetike, elektronike i teleko-munikacija). IEC izdaje me|unarodne elektrotehni~ke standarde (IEC standardi) koje nacionalni komiteti koriste u pripremi svojih nacionalnih standarda, u meri u kojoj to nacionalni uslovi dopu{taju. Glavni organ IEC-a je Savet, u kojem je svaki nacionalni komitet predstavljen sa po jednim glasom. Ostali organi su Akcioni komitet, tehni~ki komiteti i potkomiteti i Centralni biro sa sedi{tem u @enevi. Na 45. Generalnom zasedanju u Stokholmu, [vedska, 1980. godine, Jugoslavija je izabrana za ~lana Akcionog komiteta IEC na mandatni period od 6 godina. Danas je u IEC u~lanjeno 56 nacionalnih komiteta, a IEC se sastoji od 89 tehni~kih komiteta, 104 potkomiteta i oko 700 radnih grupa za pojedine oblasti. U svom radu IEC sara|uje sa preko 100 me|unarodnih organizacija. Ukupno 56 nacionalnih komiteta IEC predstavlja 80% ukupnog svetskog stanovni{tva, odnosno oko 95% svetske proizvodnje elektri~ne energije, a oko 35 000 in`enjera i nau~nika rade za IEC. Do sada je izdato oko 4 300 IEC standarda na preko 190 000 stranica teksta. Tome treba dodati oko 1 350 standarda za informacionu tehnologiju koji su zajedni~ki za ISO i IEC (od kojih pribli`no ISO/IEC 1187, IEC 13 i ISO 150) i 280 standarda za IECQ sistem ocenjivanja kvaliteta elektronskih sastavnih delova. Godi{nje se, u proseku za poslednjih nekoliko godina, izda preko 400 IEC standarda. Savremeni razvoj elektrotehni~ke standardizacije dobija sve vi{e me|unarodni karakter, tako da se u ve}ini zemalja donose IEC me|unarodni standardi pre dono{enja nacionalnih standarda. Danas Evropa bazira 89 % svojih standarda iz oblasti elektrotehnike na rezultatima IEC-a. IEC standardi se u ve}ini zemalja naj~e{}e direktno prevode sa neznatnim dopunama i izmenama, a u nekim zemljama se usvajaju i bez prevo|enja kao nacionalni standardi. To je sa nekim IEC standardima danas slu~aj i kod nas.

i Kodeks dobre prakse za pripremu, dono{enje i primenu standarda koji je sastavni deo pomenutog sporazuma. STANDARDOTEKA Saveznog zavoda za standardizaciju u okviru Grupe za obave{tavanje i pru`anje tehni~ke pomo}i: raspola`e celokupnim fondom jugoslovenskih standarda i korisnicima daje informacije o jugoslovenskim standardima, tehni~kim normativima i normama kvaliteta, davanjem na uvid ovih dokumenata u biblioteci; raspola`e fondom standarda Me|unarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i Me|unarodne elektrotehni~ke komisije (IEC), na engleskom i francuskom jeziku, i o njima daje informacije korisnicima, kori{}enjem automatizovane baze podataka, kataloga, kao i samih dokumenata; prima nacionalne standarde iz oko 30 zemalja, na bazi me|unarodne saradnje; sara|uje sa drugim informacionim centrima koji rade na informisanju u oblasti standardizacije. Standardoteka ima a`urno sre|ene zbirke standarda slede}ih zemalja: Austrije, Belgije, ^e{ke, Slova~ke, Francuske, Holandije, Indije, Italije, Japana, Rumunije, SAD, Savezne Republike Nema~ke, Rusije, [vajcarske, [vedske i Velike Britanije. Svi nacionalni standardi su na originalnom jeziku osim standarda iz Indije i Japana, koji su na engleskom jeziku. Stru~njaci, zainteresovane institucije i organizacije mogu koristiti kataloge i standarde u biblioteci Saveznog zavoda za standardizaciju. JUS BAZA sadr`i zapise o jugoslovenskim standardima koje donosi Savezni zavod za standardizaciju od 1952. godine nadalje i tehni~kim propisima od 1977. godine. Pored toga, u bazi se nalaze nacrti jugoslovenskih standarda i tehni~kih propisa koji su u fazi usvajanja. Za sve dokumente u bazi podataka, pored osnovnih katalo{kih podataka (oznaka, naslov, godina stupanja na snagu i broj strana), dati su i naslov na engleskom jeziku, apstrakt, deskriptori, veza sa drugim jugoslovenskim standardima, veza sa me|unarodnim i evropskim standardima, stepen obaveznosti itd. - ukupno 40 polja u bibliografskom opisu svakog dokumenta. U JUS BAZI nalaze se podaci za 13 245 va`e}ih jugoslovenskih standarda, 757 nacrta jugoslovenskih standarda, 1 787 standarda stavljenih van snage, 23 uputstva, 305 tehni~kih propisa, 340 odobrenih standarda i 730 granskih standarda ZJPTT. Savezni zavod za standardizaciju raspola`e bazom podataka na kompakt-disku PERINORM, iz koje korisnici iz privrede dobijaju sve relevantne i aktuelne informacije o nema~kim, francuskim i engleskim standardima, standardima Evropske unije i drugim zna~ajnim stranim tehni~kim dokumentima (pod zajedni~kim nazivom PERINORM). JUS BILTEN Saveznog zavoda za standardizaciju je glasilo Saveznog zavoda za standardizaciju koje izlazi dvomese~no i objavljuje pregled informacija o radu na standardizaciji i obezbe|enju kvaliteta, kao osnovnim delatnostima Saveznog zavoda za standardizaciju. Ovo glasilo objavljuje sve informacije koje je Savezni zavod za standardizaciju du`an da objavljuje na osnovu Zakona o standardizaciji i na osnovu svojih obaveza prema me|unarodnim organizacijama za standardizaciju ISO/IEC, Evropskoj uniji, Svetskoj trgovinskoj

Obave{tavanje i informisanje u oblasti standardizacije


Savezni zavod za standardizaciju obave{tavanje u oblasti standardizacije vr{i na slede}i na~in: u~e{}em u jugoslovenskom i me|unarodnom sistemu obave{tavanja u oblasti standardizacije (ISONET); izdavanjem glasila (JUS informacije, JUS Bilten), kataloga i drugih publikacija (zbirki standarda, programa i sl.); prikupljanjem i obradom informacija o standardima, davanjem obave{tenja o standardima, tehni~kim propisima i akreditovanim preduze}ima ili drugim pravnim licima i davanjem drugih obave{tenja iz oblasti standardizacije; dostavljanjem radnih i drugih materijala u postupku izrade i dono{enja jugoslovenskih standarda i tehni~kih propisa; pru`anjem tehni~ke pomo}i na zahtev korisnika. Sve navedene obaveze dobijaju na zna~aju i stoga {to je SZS nadle`an za sprovo|enje Sporazuma TBT/WTO, a kao ~lan me|unarodnih organizacija ISO i IEC Zavod je prihvatio

10

organizaciji WTO i u odnosu na druge me|unarodne sporazume. JUS BILTEN se mo`e kupiti putem prodaje u SZS ili putem pretplate u SZS. JUS INFORMACIJE Saveznog zavoda za standardizaciju su glasilo Saveznog zavoda za standardizaciju koje izlazi dva puta mese~no i objavljuje informacije o radu Komisija za standarde, anotacije nacrta jugoslovenskih standarda i tehni~kih propisa i objavljene jugoslovenske standarde i tehni~ke propise. JUS INFORMACIJE se distribuiraju besplatno, po jedan primerak preduze}ima, nau~nim institucijama, fakultetima, zajednicama, udru`enjima, na 1 500 adresa. U Saveznom zavodu za standardizaciju se mogu dobiti: Informacije o standardima i publikacijama Saveznog zavoda za standardizaciju Mi{ljenje o homologaciji za motorna vozila iz uvoza Mi{ljenja o potrebi atestiranja proizvoda iz uvoza Atest o proizvodu koji podle`e obaveznom atestiranju Saop{tenje o homologaciji

Jugoslovenski standardi, JUS uputstva, tehni~ke preporuke

Prodaja publikacija
Sve publikacije navedene u JUS KATALOGU mogu se nabaviti putem prodaje u SZS: SAVEZNI ZAVOD ZA STANDARDIZACIJU Prodaja standarda 11001 Beograd, Kneza Milo{a 20 p.f. 933 @iro ra~un: 40818-845-0-614 Telefon: 361-73-61 361-32-45/lok. 277 Telefax: 361-74-28 E-mail: jus@SZS.sv.gov.yu

ON THE CATALOGUE OF YUGOSLAV STANDARDS AND REGULATIONS


THE FOLLOWING TEXT IS AN EXTRACT FROM THE TEXT IN SERBIAN AND IT IS INTENDED FOR FOREGIN USERS ________________________________________________________________________________________

INTRODUCTORY NOTES
In order to offer more adequate information to Yugoslav users of the JUS Catalogue 2000 of the Federal Institution for Standardization, the introducing part which is printed in the Serbian language contains detailed data of interest to domestic users, such as, for example, the definition and principles of standardization and related activitiy operating; standardization on international level, etc. The Catalogue contains a survey of all Yugoslav valid standards passed by Director of the Federal Institution for Standardization till 31 December, 1999. Information on the stan-

dards and regulations published after this date can be obtained in the Official Gazette of FRY or in the JUS Bulletin of the Federal Institution for Standardization. The standards which are no longer in force and those which were replaced in the period from 1998-12-31 to 1999-12-31 are found in a special chapter of the Catalogue, with the indication of standards replacing them, that is, with numbers of the Official Gazette of FRY in which are published the regulations according to which the mentioned standards are withdrawn. It also contains a common survey of withdrawn and replaced standards, as well as the standards they are replaced by.

An example of the catalogue note


The indication ICS The prefix JUS Industrial branch M.E. main group The year of publication Title in Serbian Title in English

01.080.30 01.100.20

JUS M.E4.024 JUS ISO 2553

1998 1998

[eme procesnih postrojenja Oznake Zavareni i lemljeni spojevi Prikazivanje na crte`ima pomo}u simbola (Identi~an sa ISO 2553:1992)

Flowsheets of process plants Assignment Welded, brazed and soldered joints Symbolic representation on drawings

5 54

The prefix JUS ISO

Numerical part

Number of pages

11

Structure of the indication "ICS used in the


Catalogue
Indication referring to the International Classification of Standards - ICS is based on the hierarchy structure consisting of three levels. The first level is indicated by two figures representing the wide scope of a specific field of standardization. The second level consists of three figures and represents a reduced part of the given field of standardization. The third level includes two figures and it represents a sub-group of reduced part of the mentioned field of standardization. For example: 01 GENERALITIES. TERMINOLOGY. STANDARDIZATION. DOCUMENTATION 01.100 Technical drawings 01.100.20 Mechanical engineering drawings

For the Yugoslav, international, European and foreign standards, it represents information on the year of publication for a standard.

Title in Serbian
The cited field contains the title of standard in the Serbian language.

Title in English
The cited field contains the title of a standard in the English language.

Number of pages
The cited field contains the total number of standard pages.

Structure of

the indication "JUS

Abbreviations used in the Catalogue


CEN CIE ICS IEC ISO ISBN ISONET ISSN JTC TC EN EEC ECE European Committee for Standardization International Commission on Illumination International Classification for Standards International Electrotechnical Commission International Organization for Standardization International Standard Book Number ISO Information Network International Standard Serial Number ISO/IEC Joint Technical Committee Technical Committee European Standard European Economic Community Economic Commission for Europe

The structure of the indication JUS consists of the prefix JUS, the indication of branch to which the standard belongs and the indication of main group. The indication is defined by the JUS A.A0.004 standard Branch M: MACHINERY PRODUCTION AND METAL INDUSTRY. Main group M.E: Thermal power equipment and pressure vessels JUS M.E4.024 Complete indication of the standard with the numerical part

Year of publication

YUGOSLAV STANDARDIZATION
In accordance with the Regulation on Standardization, 25 September, 1946, the Government of the Federal National Republic of Yugoslavia has established the Federal Commission for Standards within the Federal Plan Commission, and determined its tasks and the way of work. The Commission was established, inter alia, with the aim to make possible carrying out standardization on the whole area of Yugoslavia, and its task was to deal with all standardization problems in scientific and professional way in all branches of the national economy, technics, labour, the development of new products and technical methods, improving the circulation of technical means, and increasing economy in enterprises. Later, the Commission has been transformed into the Federal Institution for Standardization as a governmental organization the activities of which are based on the Law on Standardization. The Law on Standardization (the Official Gazette of FRY Nr 30/96 and 59/98) gives a necessary basis for realizing the conception for developing and improving the work in the field of standardization and related activities. The basic assumptions defined by this law are as follows: according to the law, the standard is a technical norm (voluntary for using) and it should be harmonized with international and European standards or the standards of industrialized countries; development of technical regulations containing the obligatory requirements for products; development of technical recommendations intended for faster use of new knowledge and technologies; auditing conformity assessment of the product and service process in accordance with international one, and the development of national system in accordance with international documents; implementation of the accredited laboratory systems and connecting, first of all, those which are necessary for obligatory audit of the conformity to technical regulations and standards; competences of the Yugoslav Accreditation Body (YUAT) and regulating the way of accreditation, and conditions for

Law on Standardization
12

accreditation and supervision of the work of accredited legal persons. In that way are made the conditions for internationally harmonized concept of accreditation of enterprises and other legal entities in FRY responsible for carrying out the jobs in the fields of certification, product testing and conformity control; cooperation with the international organizations for standardization - ISO/IEC, cooperation with the EU organizations for standardization - CEN/CENELEC/ETSI, the UN working bodies dealing with standardization, and the national organizations for standardization of other countries; establishing the system of fast and accurate informing in the field of standardization in the country as well as abroad; supervision of the implementation of law is being carried out by the authorized federal inspections.

The Yugoslav Accreditation Body (YUAT) is an authorized body for accreditation. Its structure, competences and functions are harmonized with the documents of international organizations. It operates within the Federal Ministry of Development, Science and Environment. Its address is as follows: Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i `ivotnu sredinu Jugoslovensko akreditaciono telo - JUAT 11000 Beograd, Kneza Milo{a 20 Tel. / Fax: 361 73 03 E-mail: juat@gov.yu

FEDERAL INSTITUTION FOR STANDARDIZATION


The Federal Institution for Standardization (SZS), as the authorized organization for standardization; it operates within the Federal Ministry of Development, Science and Environment.

Standards
The Yugoslav standards are being adopted by Head of the federal organization competent for the matters of standardization. The branch and internal standards can be passed by enterprises and other legal entities, for their own needs, provided that the requirements determined in them are not less strict than those defined in the Yugoslav standards.

Policy
The adoption of Yugoslav standards harmonized with international and European standards, active promotion of their adoption and application on the voluntary basis, in order to help the Yugoslav economy be more efficient in placing products and services on the domestic and foreign market.

Technical Regulations
Technical regulations are being passed by federal minister of the appropriate ministry, after having provided the opinion of the federal organization authorized for the matters of standardization. Conformity of the product and service process to a technical regulation is obligatory. Before putting products or services in turnover, the manufacturer or service supplier is obliged to check whether the products or services correspond to the appropriate technical regulation; this obligation must be fulfilled by importers, too. The Federal Institution for Standardization keeps register of technical regulations.

Realization
The scope of activities of the Federal Institution for Standardization is determined by the Law on Standardization (the Official Gazette of FRY Nr 30/96 and 59/98) and the Regulation on Establishing Federal Ministries, Other Federal Bodies and Organizations (the Official Gazette of FRY Nr 67/94). On the basis of this Regulation the Federal Institutin for Standardization is a federal organization within the Federal Ministry of Development, Science and Environment. The Federal Institution for Standardization performs the jobs relating to Yugoslav standards, technical norms, quality norms and technical recommendations for products, goods and services; product certification, the assessment and recognition of manufacturers/suppliers quality system; implementation of international certification systems/schemes; cooperation with international and national organizations for standardization; providing information in the field of standardization.

Determination of Conformity
To determine the product and service process conformity to a technical regulation, that is standard, the accreditation of enterprises and other legal entities is to be carried out for: 1. certification of the product and service process, quality systems, environmental protection system, quality system assessors, environmental protection system assessors; 2. product testing; 3. conformity control.

International Cooperation of the SZS


The Federal Institution for Standardization is a member of the International Organization for Standardization (ISO), International Electrotechnical Commission (IEC), it cooperates (as a corresponding member) with the European Committee for Standardization (CEN) and other international and regional organizations which include standardization matters into their programmes (UN Economic Commission for Europe - UNECE), in those organizations it represents interests of

Accreditation
13

Yugoslavia referring to standardization and maintains relations and cooperation with the organizations for standardization of other countries. The Federal Institution for Standardization is a member of the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ), IEC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment (IECEE). Besides that, the SZS is included into the IEC Scheme for Certification to Standards for Electrical Equipment for Explosive Atmospheres (IECEx).

Sale of publications
Domestic users can purchase all publications mentioned in the JUS Catalogue in the SZS shop at the following address: FEDERAL INSTITUTION FOR STANDARDIZATION Sale of standards 11001 Beograd, Kneza Milo{a 20 p.f. 933 @iro ra~un: 40818-845-0-614 Telefon: 361-73-61 361-32-45/ lok. 277 Telefax: 361 74 28 E-mail: jus@szs.sv.gov.yu

Enquiry Points in the Field of Standardization


The Federal Institution for Standardization organizes information in the field of standardization in the following way: participating in the Yugoslav and international information system in the field of standardization (ISONET); issuing papers (JUS Information, JUS Bulletin), the Catalogue and other publications (collections of standards, programmes, etc); collecting and processing information on standards, giving information on standards, technical regulations and accredited enterprises or other legal entities, and giving other information in the field of standardization; delivering the working and other materials found in the procedure of development and adoption of Yugoslav standards and technical regulations; giving the technical support on users request. The Federal Institution for Standardization (SZS) is responsible for implementation of the Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT/WTO). It has accepted the Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards. The JUS Bulletin is a newspaper of the Federal Institution for Standardization issued every two months. It publishes a survey of information on the work in the field of standardization and quality assurance, as the basic activities of the Federal Institution for Standardization. The JUS Information is a newsletter of the Federal Institution for Standardization issued twice a month, publishing information on the work of the Commissions for standards, annotations of Yugoslav standard drafts and technical regulations, and the Yugoslav standards and technical regulations published. JUS Information is being distributed free of charge, for one copy to enterprises, scientific institutions, faculties, communities, unions, to 1 500 addresses all together. All publications mentioned in the JUS Catalogue can be purchased by order. Contact address is as follows: INFORMATION CENTER Telefon: + 381 11 361 73 56 Telefax: + 381 11 361 74 28 E-mail: jus@szs.sv.gov.yu

14

STRUKTURA STANDARDA ZASNOVANA NA ME\UNARODNOJ KLASIFIKACIJI STANDARDA (ICS) NA ENGLESKOM JEZIKU


SUBJECT STRUCTURE BASED ON THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF STANDARDS (ICS) IN ENGLISH LANGUAGE

01

GENERALITIES. TERMINOLOGY. STANDARDIZATION. DOCUMENTATION

01.020 Terminology (principles and coordination) 01.040 Vocabularies 01.040.01 Generalities. Terminology. Standardization. Documentation (Vocabularies) 01.040.03 Sociology. Services. Company organization and management. Administration. Transport (Vocabularies) 01.040.11 Health care technology (Vocabularies) 01.040.13 Environment and health protection. Safety (Vocabularies) 01.040.17 Metrology and measurement. Physical phenomena (Vocabularies) 01.040.19 Testing (Vocabularies) 01.040.21 Mechanical systems and components for general use (Vocabularies) 01.040.23 Fluid systems and components for general use (Vocabularies) 01.040.25 Manufacturing engineering (Vocabularies) 01.040.27 Energy and heat transfer engineering (Vocabularies) 01.040.31 Electronics (Vocabularies) 01.040.35 Information technology. Office equipment (Vocabularies) 01.040.37 Image technology (Vocabularies) 01.040.39 Precision mechanics. Jewellery (Vocabularies) 01.040.43 Road vehicle engineering (Vocabularies) 01.040.47 Shipbuilding and marine structures (Vocabularies) 01.040.49 Aircraft and space vehicle engineering (Vocabularies) 01.040.53 Materials handling equipment (Vocabularies) 01.040.55 Packaging and distribution of goods (Vocabularies) 01.040.59 Textile and leather technology (Vocabularies) 01.040.61 Clothing industry (Vocabularies) 01.040.65 Agriculture (Vocabularies) 01.040.67 Food technology (Vocabularies) 01.040.71 Chemical technology (Vocabularies) 01.040.73 Mining and minerals (Vocabularies) 01.040.75 Petroleum and related technologies (Vocabularies) 01.040.77 Metallurgy (Vocabularies) 01.040.79 Wood technology (Vocabularies) 01.040.81 Glass and ceramics industries (Vocabularies) 01.040.83 Rubber and plastics industries (Vocabularies) 01.040.85 Paper technology (Vocabularies) 01.040.87 Paint and colour industries (Vocabularies) 01.040.91 Construction materials and building (Vocabularies) 01.040.97 Housekeeping. Entertainment. Sports (Vocabularies) 01.060 Quantities and units 01.070 Colour coding 01.080 Graphical symbols 01.080.01 Graphical symbols in general 01.080.10 Public information symbols 01.080.20 Graphical symbols for use on specific equipment 01.080.30 Graphical symbols for use on technical rawings,diagrams, plans, maps and in other technical product documentation 01.080.99 Other graphical symbols 01.100 Technical drawings 01.100.01 Technical drawings in general 01.100.20 Mechanical engineering drawings 01.100.30 Construction drawings 01.100.40 Drawing equipment 01.100.99 Other standards related to technical drawings 01.110 Technical product documentation 01.120 Standardization. General rules 01.140 Information sciences. Publishing 01.140.10 Writing and transliteration 01.140.20 Information sciences 01.140.30 Documents in administration, commerce and industry

01.140.40 Publishing 03 SOCIOLOGY. SERVICES. COMPANY ORGANIZATION AND MANAGEMENT. ADMINISTRATION. TRANSPORT 03.060 03.080 03.080.30 03.100 03.100.30 03.120 03.120.10 03.120.20 03.120.30 03.220 03.220.01 03.220.20 03.220.40 03.240 07 07.060 07.100 07.100.01 07.100.10 07.100.20 07.100.30 07.100.99 11 11.20 11.040 11.40.01 11.040.10 11.040.20 11.040.30 11.040.40 11.040.50 11.040.70 11.060 11.060.01 11.060.10 11.060.20 11.80 11.100 11.120 11.120.99 11.140 11.180 11.200 13 13.020 13.030 13.030.10 13.030.30 13.030.40 13.040 Finances. Banking. Monetary systems. Insurance Services Services for consumers Company organization and management Management of human resources Quality Quality management and quality assurance Product and company certification. Conformity assessment Application of statistical methods Transport Transport in general Road transport Transport by water Postal services MATHEMATICS. NATURAL SCIENCES Geology. Meteorology. Hydrology Microbiology Microbiology in general Medical microbiology Microbiology of water Food microbiology Other standards related to microbiology HEALTH CARE TECHNOLOGY Medical sciences in general Medical equipment Medical equipment in general Anaesthetic, respiratory and reanimation equipment Transfusion, infusion and injection equipment Surgical instruments and materials Implants for surgery, prosthetics and orthotics Radiographic and other diagnostic equipment Ophthalmic equipment Dentistry Dentistry in general Dental materials Dental equipment Sterilization Laboratory medicine Pharmaceutics Other standards related to pharmaceutics Hospital equipment Aids for disabled or handicapped persons Birth control. Mechanical contraceptives ENVIRONMENT AND HEALTH PROTECTION. SAFETY Environment protection in general Wastes Solid wastes Special wastes Installations and equipment for waste disposal and treatment Air quality

15

13.040.01 13.040.20 13.040.30 13.040.40 13.040.50 13.060 13.060.01 13.060.10 13.060.20 13.060.25 13.060.30 13.060.99 13.080 13.110 13.140 13.160 13.180 13.220 13.220.01 13.220.10 13.220.20 13.220.40 13.220.50 13.220.99 13.230 13.240 13.280 13.310 13.320 13.340 13.340.10 13.340.20 17 17.020 17.040 17.040.01 17.040.10 17.040.20 17.040.30 17.060 17.120 17.120.01 17.120.10 17.120.20 17.140 17.140.01 17.140.20 17.140.30 17.160 17.180 17.180.01 17.180.20 17.180.30 17.200 17.200.20 17.240 19 19.020 19.060 19.100 19.120 21 21.020 21.040 21.040.01 21.040.10

Air quality in general Ambient atmospheres Workplace atmospheres Stationary source emissions Transport exhaust emissions Water quality Water quality in general Water of natural resources Drinking water Water for industrial use Sewage water Other standards related to water quality Soil quality. Pedology Safety of machinery Noise with respect to human beings Vibration and shock with respect to human beings Ergonomics Protection against fire Protection against fire in general Fire-fighting Fire protection Ignitability and burning behaviour of materials and products Fire-resistance of building materials and elements Other standards related to protection against fire Explosion protection Protection against excessive pressure Radiation protection Protection against crime Alarm and warning systems Protective equipment Protective clothing Head protective equipment METROLOGY AND MEASUREMENT. PHYSICAL PHENOMENA Metrology and measurement in general Linear and angular measurements Linear and angular measurements in general Limits and fits Properties of surfaces Measuring instruments Measurement of volume, mass, density, viscosity Measurement of fluid flow Measurement of fluid flow in general Flow in closed conduits Flow in open channels Acoustics and acoustic measurements Acoustic measurements and noise abatement in general Noise emitted by machines and equipment Noise emitted by means of transport Vibrations, shock and vibration measurements Optics and optical measurements Optics and optical measurements in general Colours and measurement of light Optical measuring instruments Thermodynamics and temperature measurements Temperature-measuring instruments Radiation measurements TESTING Test conditions and procedures in general Mechanical testing Non-destructive testing Particle size analysis. Sieving MECHANICAL SYSTEMS AND COMPONENTS FOR GENERAL USE Characteristics and design of machines, apparatus, equipment Screw threads Screw threads in general Metric screw threads

21.040.20 21.040.30 21.060 21.060.01 21.060.10 21.060.20 21.060.30 21.060.40 21.060.50 21.100 21.100.10 21.100.20 21.120 21.120.10 21.120.20 21.120.30 21.120.40 21.140 21.160 21.200 21.220 21.220.10 21.220.30 23

Inch screw threads Special screw threads Fasteners Fasteners in general Bolts, screws, studs Nuts Washers, locking elements Rivets Pins, nails Bearings Plain bearings Rolling bearings Shafts and couplings Shafts Couplings Keys and keyways, splines Balancing and balancing machines Seals, glands Springs Gears Flexible drives and transmissions Belt drives and their components Chain drives and their components

FLUID SYSTEMS AND COMPONENTS FOR GENERAL USE Fluid storage devices Pressure vessels, gas cylinders Pipeline components and pipelines Pipeline components and pipelines in general Iron and steel pipes Non-ferrous metal pipes Plastics pipes Metal fittings Plastics fittings Pipes and fittings of other materials Flanges, couplings and joints Hoses and hose assemblies Seals for pipe and hose assemblies Valves Valves in general Ball and plug valves Gate valves Other valves Pumps Fluid power systems Fluid power systems in general Pumps and motors Cylinders Piping, couplings, valves and filters Other fluid power system components Ventilators. Fans. Air-conditioners Compressors and pneumatic machines Vacuum technology MANUFACTURING ENGINEERING Industrial automation systems Industrial automation systems in general Machining centres Numerically controlled machines Industrial robots. Manipulators Industrial process measurement and control Machine tool systems Modular units and other devices Dividing and tool-workpiece holding devices Other machine tool systems Machine tools Machine tools in general Lathes Boring and milling machines Broaching machines Drilling machines

23.020 23.020.30 23.040 23.040.01 23.040.10 23.040.15 23.040.20 23.040.40 23.040.45 23.040.50 23.040.60 23.040.70 23.040.80 23.060 23.060.01 23.060.20 23.060.30 23.060.99 23.080 23.100 23.100.01 23.100.10 23.100.20 23.100.30 23.100.99 23.120 23.140 23.160 25 25.040 25.040.01 25.040.10 25.040.20 25.040.30 25.040.40 25.060 25.060.10 25.060.20 25.060.99 25.080 25.080.01 25.080.10 25.080.20 25.080.30 25.080.40

16

25.080.50 25.100 25.100.01 25.100.10 25.100.20 25.100.25 25.100.30 25.100.40 25.100.50 25.100.60 25.100.70 25.120 25.120.10 25.120.20 25.120.30 25.140 25.140.01 25.140.10 25.140.30 25.160 25.160.01 25.160.10 25.160.20 25.160.30 25.160.40 25.160.50 25.200 25.220 25.220.01 25.220.10 25.220.20 25.220.40 25.220.50 27 27.010 27.020 27.040 27.060 27.060.10 27.060.30 27.080 27.120 27.120.01 27.120.10 27.120.20 27.120.30 27.160 27.200 27.220 29 29.35 29.035.40 29.035.99 29.140 29.140.20 29.160 29.160.01 29.160.20 29.160.30 29.160.40 29.180 29.220 29.220.10 29.220.20 29.260 29.260.20 31

Grinding and polishing machines Cutting tools Cutting tools in general Turning tools Milling tools Tools for planing and broaching machines Drills, countersinks, reamers Saws Taps and threading dies Files Abrasives Chipless working equipment Forging equipment. Presses. Shears Rolling, extruding and drawing equipment Moulding equipment Hand-held tools Hand-held tools in general Pneumatic tools Hand-operated tools Welding, brazing and soldering Welding, brazing and soldering in general Welding processes Welding consumables Welding equipment Welded joints Brazing and soldering Heat treatment Surface treatment and coating Surface treatment and coating in general Surface preparation Surface treatment Metallic coatings Enamels ENERGY AND HEAT TRANSFER ENGINEERING Energy and heat transfer engineering in general Internal combustion engines Gas and steam turbines. Steam engines Burners. Boilers Liquid and solid fuel burners Boilers and heat exchangers Heat pumps Nuclear energy engineering Nuclear energy in general Reactor engineering Nuclear power plants. Safety Fissile materials Solar energy engineering Refrigerating technology Heat recovery. Thermal insulation ELECTRICAL ENGINEERING Insulating materials Insulating oils Other insulating materials Lamps and related equipment Incandescent lamps Rotating machinery Rotating machinery in general Generators Motors Generating sets Transformers. Reactors Galvanic cells and batteries Primary cells and batteries Acid secondary cells and batteries Electrical equipment for working in special conditions Electrical apparatus for explosive atmospheres ELECTRONICS

31.260 33 33.080 33.100 35 35.020 35.040 35.060 35.080 35.100 35.100.01 35.100.05 35.100.10 35.100.20 35.100.30 35.100.40 35.100.50 35.100.60 35.100.70 35.110 35.140 35.160 35.180 35.200 35.220 35.220.01 35.220.10 35.220.20 35.220.30 35.240 35.240.01 35.240.10 35.240.15 35.240.20 35.240.30 35.240.40 35.240.50 35.240.60 35.240.70 35.260 35.260.10 35.260.20 37 37.020 37.040 37.040.10 37.040.20 37.040.30 37.040.99 37.060 37.060.01 37.060.10 37.060.20 37.080 37.100 37.100.01 37.100.10 37.100.20 37.100.99 39

Optoelectronics. Laser equipment TELECOMMUNICATIONS Integrated Services Digital Network (ISDN) . Electromagnetic interference and electromagnetic compatibility (EMC) INFORMATION TECHNOLOGY. OFFICE EQUIPMENT Information technology (IT) in general Character sets and information coding Languages used in information technology Software development and system documentation Open systems interconnection (OSI) Open systems interconnection in general Multilayer applications Physical layer Data link layer Network layer Transport layer Session layer Presentation layer Application layer Networking Computer graphics Microprocessor systems Terminal and other peripheral equipment Interface and interconnection equipment Data storage devices Data storage devices in general Paper cards and tapes Magnetic storage devices Optical storage devices Applications of information technology Application of information technology in general Computer-aided design (CAD) Identification cards and related devices IT applications in office work IT applications in information, documentation and publishing IT applications in banking IT applications in industry IT applications in transport and trade IT applications in science Office equipment Office machines Stationery IMAGE TECHNOLOGY Optical equipment Photography Photographic equipment. Projectors Photographic paper, films and cartridges Photographic chemicals Other standards related to photography Cinematography Cinematography in general Motion picture equipment Motion picture films. Cartridges Document imaging applications Graphic technology Graphic technology in general Reproduction equipment Materials for graphic technology Other standards related to graphic technology PRECISION MECHANICS. JEWELLERY

39.40 Horology 39.040.01 Horology in general 39.040.10 Watches

17

39.040.99 Other time-measuring instruments 39.060 Jewellery 43 43.020 43.040 43.040.10 43.040.20 43.040.30 43.040.40 43.040.50 43.040.60 43.040.70 43.060 43.060.01 43.060.10 43.060.20 43.060.30 43.060.40 43.060.50 43.80 43.080.01 43.100 43.140 43.150 43.160 43.180 45 45.020 45.060 45.080 47 47.020 47.020.01 47.020.05 47.020.10 47.020.20 47.020.30 47.020.40 47.020.50 47.020.70 47.020.80 47.020.90 47.020.99 47.040 47.060 47.080 49 49.020 49.025 49.025.20 49.030 49.030.01 49.030.10 49.030.20 49.030.30 49.030.99 49.035 49.040 49.045 49.050 49.060 49.080 49.090 49.100 49.120 ROAD VEHICLE ENGINEERING Road vehicles in general Road vehicle systems Electrical and electronic equipment Lighting, signalling and warning devices Indicating and control devices Braking systerns Transmissions, suspensions Bodies and body components Couplings Internal combustion engines for road vehicles Internal combustion engines for road vehicles in general Engine block and internal components Pressure charging and air Cooling systems. Lubricating systems Fuel systems Electrical equipment. Control systems Commercial vehicles Commercial vehicles in general Passenger cars. Caravans and light trailers Motorcycles and mopeds Cycles Special purpose vehicles Diagnostic, maintenance and test equipment RAILWAY ENGINEERING Railway engineering in general Railway rolling stock Rails and railway components SHIPBUILDING AND MARINE STRUCTURES Shipbuilding and marine structures in general General standards related to shipbuilding and marine structures Materials and components for shipbuilding Hulls and their structure elements Marine engines and propulsion systems Piping systems Lifting and cargo handling equipment Deck equipment and installations Navigation and control equipment Accommodaton spaces Marine ventilation, air conditioning and heating systems Other standards related to shipbuilding and marine structures Seagoing vessels Inland navigation vessels Small craft AIRCRAFT AND SPACE VEHICLE ENGINEERING Aircraft and space vehicles in general Materials for aerospace construction Aluminium Fasteners for aerospace construction Fasteners in general Screw threads Bolts, screws, studs Nuts Other fasteners Components for aerospace construction Coatings and related processes used in aerospace industry Structure and structure elements Aerospace engines and propulsion systems Aerospace electric equipment and systems Aerospace fluid systems and components On-board equipment and instruments Ground service and maintenance equipment Cargo equipment

49.140 53 53.020 53.20.01 53.020.20 53.020.30 53.040 53.040.01 53.040.10 53.040.20 53.040.30 53.040.99 53.060 53.080 53.100 55 55.020 55.080 55.100 55.120 55.130 55.180 55.180.10 55.180.20 55.180.30 55.180.40 59 59.020 59.060 59.060.01 59.060.10 59.060.20 59.080 59.080.01 59.080.20 59.080.30 59.080.40 59.080.50 59.080.60 59.080.70 59.100 59.100.01 59.100.10 59.100.20 59.120 59.120.01 59.120.10 59.120.20 59.120.30 59.120.40 59.120.50 59.140 59.140.20 59.140.30 61 61.020 61.040 61.060 61.080 65

Space systems and operatons MATERIALS HANDLING EQUIPMENT Lifting equipment Lifting appliances in general Cranes Accessories for lifting equipment Continuous handling equipment Continuous handling equipment in general Conveyors Components for conveyors Pneumatic transport and its components Other continuous handling equipment Industrial trucks Storage equipment Earth-moving machinery PACKAGING AND DISTRIBUTION OF GOODS Packaging and distribution of goods in general Sacks. Bags Bottles. Pots. Jars Cans. Tins. Tubes Aerosol containers Freight distribution of goods General purpose containers General purpose pallets . Air mode containers, pallets and nets Complete, filled transport packages TEXTILE AND LEATHER TECHNOLOGY Processes of the textile industry Textile fibres Textile fibres in general Natural fibres Man-made fibres Products of the textile industry Textiles in general Yarns Textile fabrics Coated fabrics Ropes Textile floor coverings Geotextiles Materials for the reinforcement of composites Materials for the reinforcement of composites in general Textile glass Carbon materials Textile machinery Textile machinery in general Spinning, twisting and texturing machines Winding machines and equipment Looms. Weaving machines Knitting machines Dying and finishing equipment Leather technology Raw skins, hides and pelts Leather and furs CLOTHING INDUSTRY Clothes Headgear. Clothing accessories. Fastening of clothing . Footwear . Sewing machines and other equipment for the clothing industry AGRICULTURE

65.020 Farming and forestry 65.020.30 Animal husbandry and breeding

18

65.040 Farm buildings, structures and installations 65.040.10 Livestock buildings, installations and equipment 65.040.20 Buildings and installations for processing and storage of agricultural produce 65.040.99 Other standards related to farm buildings and installations 65.060 Agricultural machines, implements and equipment 65.060.01 Agricultural machines and equipment in general 65.060.10 Agricultural tractors and trailed vehicles 65.060 20 Soil-working equipment 65.060.25 Equipment for storage, preparation and distribution of fertilizers 65.060.30 Sowing and planting equipment 65.060.35 Irrigation and drainage equipment 65.060.40 Plant care equipment 65.060.50 Harvesting equipment 65.060.60 Viticultural and wine-making equipment 65.060.70 Horticultural equipment 65.060.80 Forestry equipment 65.060.99 Other agricultural machines and equipment 65.080 Fertilizers 65.100 Pesticides and other agrochemicals 65.120 Animal feeding stuffs 65.150 Fishing and fish breeding 65.160 Tobacco, tobacco products and related equipment 67 67.020 67.040 67.060 67.080 67.080.01 67.080.10 67.080.20 67.100 67.100.01 67.100.10 67.100.20 67.100.30 67.100.40 67.100.99 67.120 67.120.10 67.140 67.140.10 67.140.20 67.14G.30 67.160 67.160.20 67.180 67.180.20 67.200 67.200.10 67.200.20 67.220 67.220.10 67.220.20 67.240 67.250 67.260 71 71.040 71.040.10 71.040.20 71.040.30 71.040.40 71.040.50 71.060 71.060.01 71.060.10 71.060.20 71.060.30 FOOD TECHNOLOGY Processes in the food industry Agricultural food products in general Cereals, pulses and derived products Fruits. Vegetables Fruits, vegetables and derived products in general Fruits and derived products Vegetables and derived products Milk and milk products Milk and milk products in general Milk Butter Cheese Ice cream and ice confectionery Other milk products Meat, meat products and other animal produce Meat and meat products Tea. Coffee. Cocoa Tea Coffee and coffee substitutes Cocoa Beverages Non-alcoholic beverages Sugar. Sugar products. Starch Starch and derived products Edible oils and fats. Oilseeds Animal and vegetable fats and oils Oilseeds Spices and condiments. Food additives Spices and condiments Food additives Sensory analysis Materials and articles in contact with foodstuffs Plants and equipment for the food industry CHEMICAL TECHNOLOGY Analytical chemistry Chemical laboratories. Laboratory equipment Laboratory ware and related apparatus Chemical reagents Chemical analysis Physicochemical methods of analysis Inorganic chemicals Inorganic chemicals in general Chemical elements Oxides Acids

71.060.40 71.060.50 71.060.99 71.080 71.080.10 71.080.15 71.080.20 71.080.30 71.080.40 71.080.50 71.080.60 71.080.70 71.080.80 71.080.90 71.100 71.100.01 71.100.10 71.100.20 71.100.40 71.100.45 71.100.60 71.120 71.120.99 73 73.020 73.040 73.060 73.060.10 73.060.20 73.060.30 73.060.40 73.060.99 73.080 73.100 73.100.30 73.100.40 73.120 74 75.040 75.060 75.080 75.100 75.120 75.140 75.160 75.160.10 75.160.20 75.160.30 75.180 75.180.10 75.180.20 75.180.30 75.200 77 77.020 77.040 77.040.10 77.040.20 77.040.99 77.060 77.080 77.080.01 77.080.10 77.080.20 77.100 77.120 77.120.01

Bases Salts Other inorganic chemicals Organic chemicals Aliphatic hydrocarbons Aromatic hydrocarbons Halogenated hydrocarbons Organic nitrogen compounds Organic acids Anhydrides Alcohols. Ethers Esters Aldehydes and ketones Phenols Products of the chemical industry Products of the chemical industry in general Materials for aluminium production Gases for industrial application Surface active agents Refrigerants and antifreezes Essential oils Equipment for the chemical industry Other equipment for the chemical industry MINING AND MINERALS Mining and quarrying Coals Metalliferous minerals Iron ores Manganese ores Chromium ores Aluminium ores Other metalliferous minerals Non-metalliferous minerals Mining equipment Equipment for drilling and mine excavation Haulage and hoisting equipment Equipment for processing of minerals PETROLEUM AND RELATED TECHNOLOGIES Crude petroleum Natural gas Petroleum products in general Lubricants, industrial oils and related products Hydraulic fluids Waxes, bituminous materials and other petroleum products Fuels Solid fuels Liquid fuels Gaseous fuels Equipment for petroleum and natural gas ndustries Exploratory and extraction equipment Processing equipment Volumetric equipment and measurements Petroleum products and natural gas handling equipment METALLURGY Production of metals Testing of metals Mechanical testing of metals Non-destructive testing of metaIs Other methods of testing of metals Corrosion of metals Ferrous metals Ferrous metals in general Irons Steels Ferroalloys Non-ferrous metals Non-ferrous metals in general

19

77.120.10 77.120.20 77.120.30 77.120.40 77.120.60 77.140 77.140.01 77.140.10 77.140.20 77.140.30 77.140.50 77.140.60 77.140.65 77.140.70 77.140.75 77.140.80 77.140.85 77.140.99 77.150 77.150.01 77.150.10 77.150.20 77.150.30 77.150.40 77.160 79 79.020 79.040 79.060 79.060.01 79.060.10 79.060.20 79.080 79.100 79.120 79.120.10 79.120.20 81 81.040 81.040.01 81.040.10 81.040.20 81.040.30 81.060 81.060.01 81.060.20 81.080 83 83.040 83.040.10 83.040.20 83.040.30 83.060 83.080 83.080.01 83.080.10 83.080.20 83.100 83.120 83.140 83.140.01 83.140.10 83.140.20 83.140.30 83.140.40 83.140.50 83.140.99

Aluminium and aluminium alloys Magnesium and magnesium alloys Copper and copper alloys Nickel, chromium and their alloys Lead, zinc, tin and their alloys Iron and steel products Iron and steel products in general Heat-treatable steels Steels of high quality Steels for pressure purposes Flat steel products and semi-products Steel bars and rods Steel wire, wire ropes and link chains Steel profiles Stee! tubes Iron and steel castings Iron and steel forgings Other iron and steel products Products of non-ferrous metals Products of non-ferrous metals in generaI Aluminium products Magnesium products Copper products Nickel and chromium products Powder metallurgy WOOD TECHNOLOGY Wood technology processes Wood, sawlogs and sawn timbe Wood-based panels Wood-based panels in general Plywood Fibre and particle boards Semi-manufactures of timber Cork and cork products Woodworking equipment Woodworking machines Woodworking tools GLASS AND CERAMICS INDUSTRIES Glass Glass in general Raw materials and raw glass lass in building Glass products Ceramics Ceramics in general Ceramic products Refractories RUBBER AND PLASTICS INDUSTRIES Raw materials for rubber and plastics Latex and raw rubber Rubber compounding ingredients Auxiliary materials and additives for plastics Rubber Plastics Plastics in general Thermosetting materials Thermoplastic materials Cellular materials Reinforced plastics Rubber and plastics products Rubber and plastics products in general Films and sheets Laminated sheets Plastics pipes, fittings and valves Hoses Seals Other rubber and plastics products

83.160 83.160.01 83.160.10 83.160.20 83.160.30 83.160.99 83.180 83.200 85 85.020 85.040 85.060 85.080 85.100 87 87.020 87.040 87.060 87.060.01 87.060.10 87.060.20 87.060.30 87.060.99 87.080 87.100 91 91.010 91.010.01 91.010.20 91.010.30 91.040 91.040.01 91.040.10 91.060 91.060.01 91.060.10 91.060.30 91.060.40 91.060.50 91.060.99 91.080 91.080.01 91.080.10 91.080.20 91.080.40 91.090 91.100 91.100.01 91.100.10 91.100.20 91.100.30 91.100.40 91.100.50 91.120 91.120.10 91.120.20 91.120.25 91.140 91.140.20 91.140.30 91.140.40 91.140.60 91.140.80 91.140.90 91.160 91.160.10 91.200 91.220

Tyres Tyres in general Road vehicle tyres Aircraft tyres Tyres for agricultural machinery Other tyres Adhesives Equipment for the rubber and plastics, industries PAPER TECHNOLOGY Paper production processes Pulps Paper and board Paper products Equipment for the paper industry PAINT AND COLOUR INDUSTRIES Paint coating processes Paints and varnishes Paint ingredients Paint ingredients in general Pigments and extenders Binders Solvents Other paint ingredients Inks. Printing inks Paint coating equipment CONSTRUCTION MATERIALS AND BUILDING Construction industry Construction industry in general Contractual aspects Technical aspects Buildings Buildings in general Public buildings Elements of buildings Elements of buildings in general Walls. Partitions. Facades Ceilings. Floors. Stairs Chimneys, shafts, ducts Doors and windows Other elements of buildings Structures of buildings Structures of buildings in general Metal structures Timber structures Concrete structures External structures Construction materials Construction materials in general Cement. Gypsum. Lime. Mortar Mineral and ceramic materials and products Concrete and concrete products Products in fibre-reinforced cement Binders. Sealing materials Protection of and in buildings Thermal insulation Acoustics in building. Sound insulation Seismic and vibration protection Installations in buildings Heating appliances Ventilation and air-conditioning systems Gas supply systems Water supply systems Drainage systems Lifts. Escalators Lighting Interior lighting Construction technology Construction equipment

20

93 93.40 93.060 93.080 93.080.10 97 97.040 97.040.01 97.040.30 97.040.40 97.040.60 97.060 97.140 97.150 90.180 97.190 97.200 97.200.30 97.200.50 97.220 97.220.10 97.220.20 97.220.30 97.220.40

CIVIL ENGINEERING Bridge construction Tunnel construction Road engineering Road construction HOUSEKEEPING. ENTERTAINMENT. SPORTS Kitchen equipment Kitchen equipment in general Household refrigerating appliances Dishwashers Cookware, cutlery and flatware Laundry appliances Furniture Non-textile floor coverings Miscellaneous home equipment Household equipment for children Equipment for entertainment Camping equipment and camp-sites Toys Sports equipment and facilities Sports facilities Winter sports equipment Indoor sports equipment Outdoor and water sports equipment

21

STRUKTURA STANDARDA ZASNOVANA NA KLASIFIKACIJI JUGOSLOVENSKIH STANDARDA


SUBJECT STRUCTURE BASED ON THE YUGOSLAV CLASSIFICATION OF STANDARDS
GRANA A: Glavna Glavna Glavna Glavna Glavna Glavna grupa grupa grupa grupa grupa grupa A.A: A.C: A.D: A.E: A.F: A.K: OSNOVNI I OP[TI STANDARDI Osnovni standardi o oznaavanju, grafi~kim simbolima, tehni~kim crte`ima, standardni brojevi, veli~ine, jedinice, simboli i sl. Terminologija. Dokumentacija. Bibliotekarstvo Knjigovodstvo. Privredna ekonomika Organizacija upravljanja i eksploatacije Obrada informacija Kvalitet i atestiranje proizvoda RUDARSTVO I PRERADA MINERALA, UGLJA I NAFTE B.A: B.B: B.C: B.D: B.E: B.F: B.G: B.H: B.M: B.Z: Osnovni i op{ti standardi za granu rudarstva i preradu minerala, uglja i nafte Zemlja i kamen Cement, gips i druga mineralna veziva i njihovi proizvodi Keramika i vatrostalni proizvodi za industrijske svrhe Staklo Nemetalne rude i njihovi proizvodi Rude metala ^vrsta mineralna goriva. Nafta, bitumen, zemni gas i vosak i njihovi proizvodi Rudarska postrojenja i oprema u rudarstvu Razni standardi iz oblasti rudarstva i prerade minerala, uglja i nafte METALURGIJA I TEHNOLOGIJA PRERADE METALA C.A: C.B: C.C: C.D: C.E: C.F: C.G: C.H: C.J: C.K: C.L: C.N: C.T: C.Z: Osnovni i op{ti standardi za granu metalurgije i tehnologije prerade metala; ispitivanje metala Osnovni proizvodi crne metalurgije Osnovni proizvodi od lakih metala i njihovih legura Osnovni proizvodi od bakra i drugih te{ko topljivih metala i njihovih legura Proizvodi od lako topljivih metala i njihovih legura Proizvodi od vrlo te{ko topljivih metala i njihovih legura Proizvodi plemenitih metala i njihovih legura Izvedeni proizvodi crne i obojene metalurgije Liva~ki proizvodi crne i obojene metalurgije Proizvodi crne metalurgije sa specijalnom namenom Proizvodi obojene metalurgije sa specijalnom namenom Proizvodi metalurgije praha Tehnolo{ki procesi prerade metala Razni standardi iz oblasti metalurgije i tehnologije prerade metala [UMARSTVO, DRVNA INDUSTRIJA I PRERADA DRVENASTIH MATERIJA D.A: D.B: D.C: D.D: D.E: D.F: D.H: D.L: D.M: D.T: D.Z: Osnovni i op{ti standardi za granu {umarstva, drvne industrije i prerade drvenastih materija Proizvodi eksploatacije {uma Pilanski proizvodi, furniri i plo~e Proizvodi eksploatacije {uma i drvne industrije sa specijalnom namenom Stolarski proizvodi Drvena ambala`a i drveni sudovi Drveni pribor galanterije i razni sitni drveni proizvodi Prepleti od drveta, trske i drugih drvenastih materija Projektovanje u {umarstvu Tehnolo{ki postupci u {umarstvu, drvnoj industriji i pletarstvu Razni standardi iz oblasti {umarstva, drvne industrije i prerade drvenastih materija POLJOPRIVREDA, PREHRAMBENA I DUVANSKA INDUSTRIJA Osnovni i op{ti standardi za granu poljoprivrede, prehrambene i duvanske industrije Biljni proizvodi Sto~arstvo, divlja~ i proizvodi sto~arstva @ivinarstvo P~elarstvo i svilarstvo Industrijska prerada vo}a, povr}a i drugih biljnih proizvoda, izuzev `itarica Biljna i `ivotinjska ulja i masti Industrija {e}era i skroba Industrija vrenja, bezalkoholnih pi}a, mineralne vode Duvan i industrijski proizvodi od duvana Razni standardi iz oblasti poljoprivrede, prehrambene i duvanske industrije TEKSTILNA I ODEVNA INDUSTRIJA Op{ti i osnovni standardi za tekstilnu i odevnu industriju Tekstilna vlakna, pre|a, konac i sli~ni proizvodi Tkani proizvodi Pleteni proizvodi Valjani proizvodi i proizvodi dobijeni specijalnim postupcima

GRANA B: Glavna Glavna Glavna Glavna Glavna Glavna Glavna Glavna Glavna Glavna grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa

GRANA C: Glavna Glavna Glavna Glavna Glavna Glavna Glavna Glavna Glavna Glavna Glavna Glavna Glavna Glavna grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa

GRANA D: Glavna Glavna Glavna Glavna Glavna Glavna Glavna Glavna Glavna Glavna Glavna grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa

GRANA E: Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa GRANA F: Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa

E.A: E.B: E.C: E.D: E.E: E.H: E.K: E.L: E.M: E.P: E.Z: F.A: F.B: F.C: F.D: F.E:

22

Glavna grupa F.G: Konfekcija Glavna grupa F.S: Ispitivanje tekstilnog materijala Glavna grupa F.Z: Razni standardi iz oblasti tekstilne industrije GRANA G: Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa GRANA H: Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa GRANA I: Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa G.A: G.B: G.C: G.D: G.E: G.F: G.S: G.Z: H.A: H.B: H.C: H.D: H.E: H.F: H.G: H.H: H.J: H.K: H.L: H.M: H.N: H.P: H.Z: I.A: I.B: I.C: I.D: I.F: I.K: I.L: I.M: I.N: INDUSTRIJA KO@E, GUME I PLASTI^NIH MASA Osnovni i op{ti standardi o proizvodima grane G Sirova i {tavljena ko`a i krzna i njihovi proizvodi Sirovine za proizvodnju gume i plasti~nih masa; poluproizvodi i proizvodi od gume i plasti~nih masa Proizvodi od gume i plasti~nih masa za {iroku potro{nju Proizvodi od gume i plasti~nih masa za tehni~ke svrhe Proizvodi od gume i plasti~nih masa za potrebe zdravstva Ispitivanje ko`e, gume i plasti~nih masa i njihovih proizvoda Razni standardi iz oblasti prerade ko`e, gume i plasti~nih masa HEMIJSKA INDUSTRIJA Op{ti standardi hemijske industrije Bazna i elektrohemijska industrija Premazna sredstva Industrija eksploziva i pirotehni~kog materijala Proizvodi prerade masti, ulja i voskova Gasovi Industrija hemijski ~istih elemenata i jedinjenja Industrija droga i lekova Foto-osetljive mase i fotohemikalije Lepkovi i druge lepljive mase Proizvodi hemijske prerade drveta i drvenastih materija Pomo}na sredstva za industriju tekstila, ko`e, gume i drugih industrija Celuloza, papir i karton i proizvodi njihove prerade Pesticidi Razni standardi iz oblasti hemijske industrije INFORMATIKA I OBRADA PODATAKA Osnovni i op{ti standardi za granu informatike i obrade podataka Skupovi znakova, kodiranje, {ifarski sistemi Medijumi za razmenu i ~uvanje podataka Sistemi za obradu informacija Bankarstvo. Identifikacione kartice Jedinice za unos podataka Programski jezici Mikroprocesorski sistemi Numeri~ko upravljanje industrijskim ma{inama

GRANA J: ENERGETIKA Glavna grupa J.G: Gas GRANA K: Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa GRANA L: Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa K.A: K.B: K.C: K.D: K.E: K.F: K.G: K.H: K.J: K.L: K.M: K.N: K.P: K.R: K.T: K.Z: L.C: L.D: L.E: L.F: L.G: L.H: L.J: L.M: L.N: L.R: INDUSTRIJA ALATA I PRIBORA Osnovni i op{ti standardi o alatu ^eki}i, sekire, budaci, }uskije i sl. alat za kovanje, cepanje i sli~ne radnje udarcima No`evi, makaze, seka~i, dleta, kose, srpovi, a{ovi, motike i sl. alat za se~enje sa jednim ili dva se~iva Testere, glodala, burgije, turpije i sl. rezni alat sa vi{e se~iva Probojci, {ila, igle i sl. alat za probijanje Alat za bru{enje i gla~anje Kle{ta, stege, klju~evi i sl. alat za hvatanje i stezanje Kalupi za kovanje, presovanje, probijanje i sl. alat za oblikovanje, plo~e za ravnanje, obele`avanje i sl. Lopate, vile, grabulje, ka{ike i sl. alat za grabljenje i hvatanje ^etke, ~e{ljevi i sl. alat za grebanje, gla~enje i razmazivanje Specijalni alat i pribor za preradu metala, drveta i za elektrotehniku Specijalni alat i pribor za preradu drveta i drvenastih materija Specijalni alat i pribor za poljoprivredu {umarstvo, lov i ribarstvo i za industriju hrane i pi}a Specijalni alat i pribor za razne industrijske i zanatske delatnosti Merni alat Razni alati i pribor INDUSTRIJA MERNIH I DRUGIH APARATA I PRECIZNE MEHANIKE Aparati za merenje du`ine, povr{ine, zapremine, uglova i sl. Aparati za merenje mase, sile, pritiska, napona i sl. Aparati za merenje vremena, brzine, pre|enog puta, izvr{enog rada i sl. Aparati za merenje temperature i druga toplotna merenja Aparati za elektri~na merenja Aparati za merenje koli~ine proticanja te~nosti Aparati za razna tehni~ka i laboratorijska merenja Medicinski i hirur{ki instrumenti i aparati Aparati za regulisanje temperature, vla`nosti i sl. Pisa}e i ra~unske ma{ine, aparati za umno`avanje i drugi aparati birotehnike i {iroke potro{nje

GRANA M: MA[INOGRADNJA I METALSKA INDUSTRIJA Glavna grupa M.A: Osnovni i op{ti standardi za granu ma{inogradnje i metalne industrije Glavna grupa M.B: Vijci, zakovice i ostali elementi za spajanje

{23

Glavna Glavna Glavna Glavna Glavna Glavna Glavna Glavna Glavna Glavna Glavna

M.C: Elementi ma{ina i postrojenja, izuzev elemenata za spajanje M.D: Radne ma{ine i ure|aji univerzalnog tipa M.E: Termoenergetski ure|aji i sudovi pod pritiskom M.F: Ma{ine za transformaciju energije M.G: Ma{ine i ure|aji za obradu metala skidanjem strugotine M.J: Specijalne ma{ine, ure|aji i drugi metalni proizvodi za rudarstvo M.K: Ma{ine, ure|aji i razni metalni proizvodi za {umarstvo, drvnu industriju i preradu drvenastih materija M.L: Ma{ine, ure|aji i razni metalni proizvodi za poljoprivredu, prehrambenu industriju, hemijsku industriju i industriju prerade nafte M.M: Ma{ine, ure|aji i razni metalni proizvodi za tekstilnu, industriju papira, ko`e, gume, smole i plasti~nih masa M.N: Drumska vozila i drumski saobra}aj M.R: Metalni name{taj, ma{ine i metalni proizvodi za grafi~ku industriju, metalni proizvodi za kancelarijske i {kolske potrebe i za ugostiteljstvo i doma}instvo Glavna grupa M.T: Metalni proizvodi za zdravstvenu slu`bu Glavna grupa M.Z: Razne ma{ine, ure|aji i drugi metalni proizvodi GRANA N: Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa GRANA P: Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa N.A: N.B: N.C: N.E: N.F: N.G: N.H: N.J: N.K: N.L: N.M: N.N: N.P: N.R: N.S: P.A: P.B: P.C: P.F: P.G: P.J: P.N: P.P: P.R: P.S: ELEKTROTEHNIKA Osnovni i op{ti standardi iz elektrotehnike Proizvodnja, prenos i distribucija elektri~ne energije Elektri~ni provodnici Materijal za elektri~ne instalacije Materijal za elektri~ne vodove i postrojenja Elektri~ne rotacione ma{ine Transformatori, prigu{nice i usmera~i Elektrohemijski izvori Naprave za uklju~ivanje Elektri~ne sijalice i svetiljke Elektrotehni~ki proizvodi za potrebe doma}instva, zanatstva i poljoprivrede Elektronika i telekomunikacije Elektri~ni ure|aji za motore i vozila Sastavni delovi za elektroniku i telekomunikacije Specijalne elektri~ne ma{ine, ure|aji i aparati za industrijske i medicinske svrhe URE\AJI, POSTROJENJA I VOZILA [INSKOG SAOBRA]AJA Osnovni i op{ti standardi o ure|ajima, postrojenjima i vozilima {inskog saobra}aja Postrojenja gornjeg stroja {inskog saobra}aja Signalno-sigurnosna postrojenja {inskog saobra}aja Zajedni~ki elementi {inskih vozila Ko~ni ure|aji {inskih vozila Parne lokomotive Putni~ka, po{tanska i 4-osovinska slu`bena kola Teretna i 2-osovinska slu`bena kola Vagoneti i motorna kolica [inska vozila specijalne namene

grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa grupa

GRANA R: BRODOGRADNJA, URE\AJI I POSTROJENJA RE^NOG I POMORSKOG SAOBRA]AJA Glavna grupa R.F: Propulziona sredstva brodova GRANA U: Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa GRANA Z: Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa Glavna grupa U.A: U.B: U.C: U.D: U.E: U.F: U.G: U.H: U.J: U.M: U.N: U.S: U.Z: Z.A: Z.B: Z.C: Z.D: Z.E: Z.F: Z.H: Z.M: Z.N: Z.P: Z.S: GRA\EVINARSTVO Osnovni i op{ti standardi za granu gra|evinarstva Gra|evinsko tle Gra|evinsko projektovanje Osnovni gra|evinski materijali (materijali namenjeni isklju~ivo gra|evinarstvu, izuzev proizvoda metalurgije i prirodnih sirovina) Radovi u gra|evinarstvu Zanatski gra|evinski radovi Gra|evinski instalaterski radovi Gra|evinski monta`ni radovi Specijalni gra|evinski radovi Izvedeni gra|evinski materijal Gra|evinski prefabrikovani elementi i oprema Tipizacija gra|evinskih elemenata, konstrukcija objekata Razni standardi iz oblasti gra|evinarstva STANDARDI KOJI NE ULAZE NI U JEDNU POSEBNU GRUPU STANDARDIZACIJE [tamparstvo (grafi~ki i knjigoveza~ki proizvodi) Za{tita Vatrogastvo Sport i turizam, lov i ribolov Fotografija, kinematografija i mikrofilm Sredstva sistema osmatranja, obave{tavanja i uzbunjivanja stanovni{tva Medicina i hirurgija (izuzev lekova i droga) Standardi iz oblasti ambala`e Standardi iz oblasti nuklearne energije Buka, vibracije i mehani~ki udari Transport, tehni~ka oprema javnih puteva, signalizacija

{24

II PREGLED JUGOSLOVENSKIH STANDARDA ZA 2000


II LIST OF YUGOSLAV STANDARDS PUBLISHED TILL 2000
ICS
Oznaka JUS JUS Numbering God. Year Naslov na srpskom Title in Serbian Naslov na engleskom Title in English Str. No.

01 OP[TE. TERMINOLOGIJA. STANDARDIZACIJA. DOKUMENTACIJA 01.020 TERMINOLOGIJA (Principi i koordinacija) 01.020 01.020 01.020 01.020 01.020 01.020.01
JUS A.A3.001 JUS A.C0.001 JUS A.C0.010 1989 1979 1981 Natpisne plo~ice - Oblici i mere Terminologija - Pojmovi i nazivi - Op{ti principi Terminologija i leksikografija - Izrada i uobli~enje standarda sa definicijama i nazivima pojmova - (Terminolo{ki standardi) Kodovi za predstavljanje naziva jezika (Identi~an sa ISO 639:1988) Energetska elektronika - Termini i definicije Nomeplates - Shapes and dimensions Terminology - Definitions - Concepts and terms - General principles Terminology and lexicography; preparation and layout of standards with definitions and terms of concepts Codes for the representation of names of languages Power electronics - Terms and definitions 5 33 23

JUS ISO 639 JUS N.A0.551 JUS ISO 10209-2

1992 1990 1999

30 99 22

Tehni~ka dokumentacija za proizvod Re~nik Technical product documentation Vo Deo 2: Termini u vezi sa metodama projici- cabulary Part 2: Terms relating to projection methods ranja (Ekvivalentan sa ISO 10209-2:1993) Rudarstvo - Termini i definicije - Istra`no bu{enje Rudarstvo - Termini i definicije - Miniranje Rudarstvo - Termini i definicije - Lista l. Jamski transport Me|unarodni elektrotehni~ki re~nik - Poglavlje 161: Elektromagnetska kompatibilnost (Ekvivalentan sa IEC 50(161):1990) Nuklearne elektrane - Termini i definicije Rasklopne aparature - Termini i definicije Elektri~ne instalacije u zgradama - Termini i definicije Terminologija - Sistemi pojmova i njihovo prikazivanje Tehnika mre`nog planiranja - Nazivi i obja{njenja pojmova Tehni~ka dokumentacija za proizvod Re~nik Deo 1: Termini u vezi sa tehni~kim crte`ima: Op{ti pojmovi i tipovi crte`a (Ekvivalentan sa ISO 10209-1:1992) Konusi - Nazivi elemenata Upravljanje kvalitetom i obezbe|enje kvaliteta - Re~nik (Identi~an sa ISO 8402:1994) Za{tita od po`ara - Re~nik - Deo 3: Otkrivanje po`ara i po`arni alarm (Ekvivalentan sa ISO 8421-3:1989) Proizvodi eksploatacije {uma - Razvrstavanje i merenje neobra|enog i obra|enog drveta Hrapavost povr{ina - Povr{ina i njeni parametri - Termini i definicije Elektri~na merenja - Op{ti termini za elektri~na merenja, elektri~na i elektronska merna sredstva - Termini i definicije Detekcija i merenje jonizuju}ih zra~enja elektri~nim sredstvima - Termini i definicije Drvo - Metode fizi~kih i mehani~kih ispitivanja - Re~nik - Deo 1: Op{ti pojmovi i makrostruktura (Identi~an sa ISO 9086-1:1987) ^eli~na u`ad - Termini i definicije Cilindri~ni navoj - Op{ti pojmovi Elementi za spajanje - Klasifikacija i nazivi Mining - Terms and definitions - Exploratory boring Mining - Terminology of blasting operations Mining - Terms and definitions - List l Underground transport International electrotechnical vocabulary Chapter 161: Electromagnetic compatibility Nuclear power plants for electric energy generation - Terms and definitions Switchgear and controlgear - Terms and definitions Electrical installations of buildings - Terms and definitions Terminology - Systems of concepts and their presentation Network planning and control technique, concepts, abbreviations Technical product documentation Vocabulary Part 1: Terms relating to technical drawings: general and types of drawings Cone - Vocabulary Quality management and quality assurance - Vocabulary Fire protection - Vocabulary - Part 3: Fire detection and alarm Classification and measuring of unworked and worked timber Surface roughness - Terminology - Surface and its parameters Electrical measurement - Terms and definitions Detection and measurement of ionizing radiation by electric means - Terms and definitions Wood - Methods of physical and mechanical testing - Vocabulary. Part 1: General concepts and macrostructure Steel wire ropes - Vocabulary Cylindrical screw threads - Terms and definitions Fasteners-bolts, screws, nuts and accessories - Terminology and nomenclature

01.040 RE^NICI 01.040 01.040 01.040 01.040 01.040 01.040 01.040 01.040.01 01.040.01 01.040.01
JUS B.A0.001 JUS B.A0.004 JUS B.A0.008 JUS IEC 50(161) 1976 1976 1975 1997 72 49 16 50

JUS N.A0.026 JUS N.A0.441 JUS N.A0.826 JUS A.C0.003 JUS A.E0.001 JUS ISO 10209-1

1982 1985 1986 1979 1972 1999

127 90 32 33 6 8

01.040.01 01.040.03 01.040.13 01.040.17 01.040.17 01.040.17 01.040.17 01.040.19 01.040.21 01.040.21 01.040.21

JUS M.A5.014 JUS ISO 8402 JUS ISO 8421-3

1991 1996 1995

10 71 11

JUS D.B0.022 JUS M.A1.010 JUS N.A0.301

1984 1983 1994

4 39 80

JUS N.A0.391

1987

194

JUS ISO 9086-1

1997

JUS C.H1.010 JUS M.B0.001 JUS M.B1.001

1981 1990 1980

66 8 109

{25

ICS 01.040.21 01.040.23 01.040.23 01.040.23 01.040.23 01.040.23 01.040.25 01.040.25 01.040.25 01.040.27 01.040.27 01.040.27 01.040.27 01.040.29 01.040.29 01.040.29 01.040.29 01.040.29 01.040.31 01.040.31 01.040.31 01.040.31 01.040.31 01.040.31 01.040.31 01.040.31

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.D1.500 JUS ISO 5598 JUS M.E2.152 JUS M.F3.100 JUS M.F3.101 JUS M.F3.102

God. Year 1983 1994 1982 1984 1984 1984

Naslov na srpskom Title in Serbian Liftovi - Termini i definicije Hidraulika i pneumatika - Termini i definicije (Identi~an sa ISO 5598:1985) Posude pod pritiskom - Termini i definicije Kompresori, pneumatski alati i ma{ine - Termini i definicije - Op{ti pojmovi Kompresori, pneumatski alati i ma{ine - Kompresori - Termini i definicije Kompresori, pneumatski alati i ma{ine Pneumatski alati i ma{ine - Termiini i definicije Kugli~na zavojna vretena - Deo 1: Re~nik i sistem ozna~avanja (Identi~an sa ISO 3408-1:1991) Klju~evi i odvija~i - Definicije, osnovni nazivi i podela Automatsko upravljanje - Termini i definicije Toplotna izolacija - Fizi~ke veli~ine i definicije (Identi~an sa ISO 7345:1987) Toplotna izolacija - Prenos mase - Fizi~ke veli~ine i definicije (Identi~an sa ISO 9346:1987) Rashladna postrojenja - Termini i definicije Radio-komunikacije - Prostiranje radio-talasa Termini i definicije Pouzdanost - Osnovni termini i definicije Izolacioni materijali - Te~nosti i gasovi - Termini i definicije (Ekvivalentan sa IEC 50(212):1990) Me|unarodni elektrotehni~ki re~nik - Poglavlje 841: Industrijska elektrotermija (Ekvivalentan sa IEC 50(841):1983) Elektri~na merenja - Op{ti termini za elektri~na merenja, elektri~na i elektronska merna sredstva - Termini i definicije Energetska elektronika - Termini i definicije Elektri~na merenja - Op{ti termini za elektri~na merenja, elektri~na i elektronska merna sredstva - Termini i definicije Detekcija i merenje jonizuju}ih zra~enja elektri~nim sredstvima - Termini i definicije Digitalna elektronika - Termini, skra}enice i definicije Elektronske cevi - Termini i definicije tampana kola - Termini i definicije Piezoelektri~ni ure|aji za kontrolu i selekciju frekvencija - Termini i definicije Akustika i elektroakustika - Op{ti termini i definicije Akustika i elektroakustika - Parametri i sistemi pretvara~a, mikrofoni, zvu~nici, slu{alice, razli~iti ure|aji - Termini i definicije

Naslov na engleskom Title in English Lifts - Terms and definitions Fluid power systems and components Vocabulary Pressure vessels - Terms and definitions Compressors, pneumatic tools and machines - Vocabulary - General Compressors, pneumatic tools and machines - Vocabulary - Compressors Compressors, pneumatic tools and machines - Pneumatic tools and machines Vocabulary Ball screws - Part 1: Vocabulary and designation Nomenclature of the assembly tools for bolts and screws Automatic control - Terms and definitions Thermal insulation - Physical quantities and definitions Thermal insulation - Mass transfer - Physical quantities and definitions Terminology of the refrigerating plants Radiocommunications - Terms and definitions - Radio wave propagation Reliability - Basic terms and definitions International electrotechnical vocabulary Chapter 212: Insulating solids, liquids and gases - Vocabulary International electrotechnical vocabulary Chapter 841: Industrial electroheating Electrical measurement - Terms and definitions Power electronics - Terms and definitions Electrical measurement - Terms and definitions Detection and measurement of ionizing radiation by electric means - Terms and definitions Digital electronics - Terms, abbreviations and definitions Electronic tubes - Terms and definitions Terms and definitions for printed circuits

Str. No. 35 113 4 5 3 4

JUS ISO 3408-1

1994

11

JUS K.G5.005 JUS N.A0.351 JUS ISO 7345 JUS ISO 9346

1970 1983 1997 1997

11 65 17 13

JUS M.E7.001 JUS N.A0.719 JUS A.A2.005 JUS IEC 50(212)

1994 1983 1985 1993

45 43 66 74

JUS IEC 50(841)

1997

96

JUS N.A0.301

1994

80

JUS N.A0.551 JUS N.A0.301

1990 1994

99 80

JUS N.A0.391

1987

194

JUS N.A0.522 JUS N.A0.531 JUS N.A0.541 JUS N.A0.561 JUS N.A0.801 JUS N.A0.802

1984 1989 1991 1988 1986 1986

47 301 54 47 57 59

01.040.31 01.040.31 01.040.31 01.040.31 01.040.31 01.040.33

JUS N.A0.803

1986

JUS N.A0.804 JUS N.A0.806 JUS N.A0.860 JUS U.J6.001 JUS I.F2.001

1986 1986 1987 1982 1990

Piezoelectric devices for frequency control and selection - Terms and definitions Acoustics and electroacoustics - General terms and definitions Acoustics and electroacoustics - Transducer parameters and systems, microphones, loudspeakers, earphones, various apparatus - Terms and definitions Akustika i elektroakustika - Fiziolo{ka, Acoustics and electroacoustics - Physiologimuzi~ka i arhitektonska akustika - Termini i cal, musical and architectural acoustics definicije Terms and definitions Akustika i elektroakustika - Podvodni zvuk Acoustics and electroacoustics - UnderwaTermini i definicije ter sound - Terms and definitions Elektroakustika - Snimanje i reprodukcija Electroacoustics - Recording and reproduczvuka - Termini i definicije tion of sound - Terms and definitions Laseri i ure|aji za upravljanje laserskim Lasers and laser radiation control devices zra~enjem - Termini i definicije Terms and definitions Akustika u gra|evinarstvu - Termini i definicije Building acoustics - Terminology and definitions Bankarske telekomunikacije - Poruke o trans- Bank telecommunication - Funds transfer feru sredstava - Re~nik i elementi podataka messages - Vocabulary and data elements

45

18 86 59 37 24

{26

ICS 01.040.33 01.040.33 01.040.33 01.040.33 01.040.33 01.040.33 01.040.33 01.040.33 01.040.33 01.040.35 01.040.35 01.040.35 01.040.35 01.040.53 01.040.53 01.040.53 01.040.55 01.040.55 01.040.55 01.040.55 01.040.55 01.040.65

Oznaka JUS JUS Numbering JUS IEC 50(731) JUS N.A0.716 JUS N.A0.717 JUS N.A0.720 JUS N.A0.722 JUS N.A0.723 JUS N.A0.780 JUS N.N6.018 JUS N.R6.802 JUS I.A0.018

God. Year 1996 1982 1983 1983 1983 1983 1980 1989 1980 1992

Naslov na srpskom Title in Serbian

Naslov na engleskom Title in English

Str. No. 99 56 28 36 17 13 95 8 2 34

Telekomunikacije opti~kim vlaknima - Termini i Optical fibre communication - Vocabulary definicije (Ekvivalentan sa IEC 50(731):1991) Radio-komunikacije - Termini i definicije Radiocommunications - Terms and definitions Radio-komunikacije - Op{ti termini i definicije Radiocommunications - General terms and definitions Radio-komunikacije - Predajnici i prijemni raRadiocommunications - Transmitting and dio-ure|aji - Termini i definicije receiving equipment -Terms and definitions Radio-komunikacije - Radio-difuzija - Op{ti Radiocommunications - Broadcasting termini i definicije General terms and definitions Radio-komunikacije - Radio-difuzija zvuka Radiocommunications - Sound broadcasting Termini i definicije - Terms and definitions Radio-komunikacije - Televizija - Termini i de- Radiocommunications - Television - Terms finicije and definitions Radio-komunikacije - Skra}enice Radiocommunications - Abbreviations Audio-vizuelna, video i televizijska oprema i sistemi - Termini i definicije Sistemi za obradu informacija - Upravljanje, integritet i sigurnost - Termini i definicije Sistemi za obradu informacija - Procesorske jedinice - Termini i definicije Informaciona tehnologija - Re~nik - Deo 25: Lokalne ra~unarske mre`e (LAN) (Ekvivalentan sa ISO/IEC 2382-25:1992) Informaciona tehnologija - Re~nik - Deo 26: Me|usobno povezivanje otvorenih sistema (Ekvivalentan sa ISO/IEC 2382-26:1993) Ma{ine za zemljane radove Raspolo`ivost ma{ina Re~nik (Identi~an sa ISO 8927:1991) Vozila za unutra{nji transport (VUT) - To~kovi i to~ki}i - Termini i definicije Vozila za unutra{nji transport - Vilju{kari Vilju{ke sa kukama - Termini i definicije Drvena ambala`a - Termini i definicije Drvena ambala`a - Termini i definicije Kontenerski tehnolo{ki sistem - Termini i definicije Ambala`a - Vre}e od termoplasti~ne savitljive folije - Termini, definicije i vrste Ambala`a - Vre}e - Papirne vre}e - Termini, definicije i vrste Traktori i ma{ine za poljoprivredu i {umarstvo Klasifikacija i terminologija Deo 0: Sistem klasifikacije i klasifikacija (Ekvivalentan sa ISO 3339-0:1986) Poljoprivredni i {umarski traktori - Termini i definicije Vo}e i povr}e - Termini morfolo{kih i strukturnih delova - I lista Vo}e i povr}e - Termini morfolo{kih i strukturnih delova - II lista Kafa i proizvodi od kafe Re~nik (Identi~an sa ISO 3509:1986) Seme uljarica Nomenklatura (Identi~an sa ISO 5507:1992) @ita, mahunja~e i druga prehrambena zrna Nomenklatura (Identi~an sa ISO 5526:1986) Izolacioni materijali - Te~nosti i gasovi - Termini i definicije (Ekvivalentan sa IEC 50(212):1990) Rudarstvo - Termini i definicije - Istra`no bu{enje Rudarstvo - Termini i definicije - Miniranje Rudarstvo - Termini i definicije - Lista l. Jamski transport Audio-visual, video and television equipment and systems - Terms and definitions Information processing systems - Control, integrity and security - Terms and definitions Information processing systems - Vocabulary - Part 11: Processing units Information technology - Vocabulary - Part 25: Local area networks Information technology - Vocabulary - Part 26: Open systems interconnection Earth-moving machinery Machine availability Vocabulary Industrial trucks - Wheels and castors Vocabulary Fork lift trucks - Hook-on type fork arms Vocabulary Wooden packaging - Terms and definitions Wooden packaging - Terms and definitions Container technology system - Terminology Packing - Sacks made from thermoplastic flexible film - Vocabulary and types Packing - Sacks - Paper sacks - Vocabulary and types Tractors and machinery for agriculture and forestry Classification and terminology Part 0: Classification system and classification Agricultural and forestry tractors - Terms and definitions Fruits and vegetables - Terminology morphological and structural - First part Fruits and vegetables - Terminology morphological and structural - Second part Coffee and its products - Vocabulary Oil seeds Nomenclature Cereals, pulses and other food grains Nomenclature International electrotechnical vocabulary Chapter 212: Insulating solids, liquids and gases - Vocabulary Mining - Terms and definitions - Exploratory boring Mining - Terminology of blasting operations Mining - Terms and definitions - List l Underground transport

JUS I.A0.021 JUS ISO/IEC 2382-25

1992 1995

26 26

JUS ISO/IEC 2382-26

1996

30

JUS ISO 8927

1998

15

JUS Z.S3.206 JUS Z.S3.231 JUS D.F0.040 JUS D.F0.040 JUS Z.M0.041 JUS Z.M3.035 JUS Z.M4.025 JUS ISO 3339-0

1986 1986 1972 1972 1990 1990 1988 1998

22 14 17 17 31 38 44 72

01.040.65 01.040.67 01.040.67 01.040.67 01.040.67 01.040.67 01.040.71 01.040.73 01.040.73 01.040.73

JUS M.L0.150 JUS E.A0.001 JUS E.A0.002 JUS ISO 3509 JUS ISO 5507 JUS ISO 5526 JUS IEC 50(212)

1994 1981 1981 1994 1997 1994 1993

5 24 26 11 15 20 74

JUS B.A0.001 JUS B.A0.004 JUS B.A0.008

1976 1976 1975

72 49 16

{27

ICS 01.040.75 01.040.75 01.040.77 01.040.79 01.040.79 01.040.79 01.040.79 01.040.79 01.040.79 01.040.79 01.040.79 01.040.79 01.040.79 01.040.79 01.040.91 01.040.91 01.040.91 01.040.91 01.040.91 01.040.91 01.040.91 01.040.91 01.040.91 01.040.93 01.040.93 01.040.97 01.040.97 01.040.97 01.040.97

Oznaka JUS JUS Numbering JUS B.A0.030 JUS H.B0.020

God. Year 1991 1972

Naslov na srpskom Title in Serbian Naftno rudarstvo. Rotaciono bu{enje - Termini i definicije Aromatski ugljovodonici - Terminologija u industriji benzena na ~etiri jezika Metalurgija praha - termini i definicije Drvni otpaci u {umarstvu i preradi drveta Termini i definicije Slojevito drvo - Terminologija i definicije Delovi stabla, gra|a i karakteristike drveta Terminologija i definicije Drvo - Gubitak pri rezanju - Pojmovi i na~ini obra~unavanja Parketne da{~ice i masivno drvo za izradu parketnih da{~ica - Termini i definicije Drvene prizme za poplo~avanje - Termini i definicije Pluta - Termini i definicije Pluta - ^epovi od plute - Pojmovi i podela Pluta u plo~ama - Definicija komercijalne vla`nosti, klasifikacija i pakovanje Rezana gra|a ~etinara - Mere - Termini i definicije (Identi~an sa ISO 1032:1974) Trupci ~etinara i li{}ara za rezanje - Vidljivi nedostaci - Termini i definicije (Identi~an sa ISO 4474:1989) Modularni sistem - Modularni nizovi - Termini, definicije i op{ti principi Gra|evinska stolarija - Prozori i balkonska vrata - Termini i definicije Visokogradnja - Modularna koordinacija Re~nik Gra|evinske konstrukcije - Tolerancije Re~nik - Deo 1: Osnovni termini (Identi~an sa ISO 1803-1:1985) Gra|evinske konstrukcije - Tolerancije Re~nik - Deo 2: Izvedeni termini (Identi~an sa ISO 1803-2:1986) Vrata - Termini i definicije (Ekvivalentan sa ISO 1804:1972) Visokogradnja - Spojna sredstva - Zaptivne smese - Re~nik (Identi~an sa ISO 6927:1981) Plo~e vlaknatice za upotrebu u gra|evinarstvu - Defincija - Klasifikacija (Identi~an sa ISO 818:1975) Osnove projektovanja gra|evinskih konstrukcija - Pouzdanost - Termini i definicije Gra|enje i gra|evinsko in`enjerstvo - Re~nik Deo 1: Op{ti pojmovi (Identi~an sa ISO 6707-1:1989) Geomehanika - Re~nik Stoni pribor (pribor za jelo) od ner|aju}eg ~elika sa nemetalnim dr{kama - Tehni~ki uslovi Name{taj - Op{ti pojmovi i definicije Stoni pribor (pribor za jelo) i pribor sa se~ivom - Nomenklatura (Identi~an sa ISO 4481:1977) Kuhinjska oprema - Veliki kuhinjski aparati i praonici za doma}instvo - Termini i definicije Veli~ine, jedinice i oznake - Tablica za prera~unavanje - Kilopond-njutn Preispitan 1997. Veli~ine, jedinice i oznake - Tablica za prera~unavanje - Kalorija-d`ul

Naslov na engleskom Title in English Oil mining - Rotary drilling - Terms and definitions Aromatic hydrocarbons - Terminology used in the industry of benzene in four languages Powder metallurgy. Vocabulary Wood residues in forestry and in wood industries - Terms and definitions Plywood - Terminology and definitions Components of tree, wood structure and characteristics Wood - Sawing waste - Concepts and methods of calculating Solid wood parquet and raw parquet blocks - Vocabulary Solid wood paving blocks - Vocabulary Cork - Vocabulary Cork - Cork stoppers - Terms and classification Commercially dry corkwood in planks Definitions, classification and packaging Coniferous sawn timber - Sizes - Terms and definitions Coniferous and broadleaved tree sawlogs Visible defects - Terms and definitions Modular system - Modular orders - Terms and principles Building joinery - Window and balcony door - Terms and definitions Building construction - Modular coordination - Vocabulary Building construction - Tolerances - Vocabulary - Part 1: General terms Building construction - Tolerances - Vocabulary - Part 2: Derived terms Doors - Terminology Building construction - Jointing products Sealants - Vocabulary Fibre building boards - Definition - Classification Bases for design of structures - Reliability Terms and definitions Building and civil engineering - Vocabulary - Part 1: General terms Geomechanics - Dictionary Stainless steel table cutlery with nonmetal handles - Specifications Furniture - Terms and definitions Cutlery and flatware - Nomenclature

Str. No. 102 5

JUS C.N0.001 JUS D.A0.019 JUS D.A0.060 JUS D.B0.020 JUS D.C0.025 JUS D.D0.001 JUS D.D0.002 JUS D.Z0.001 JUS D.Z0.050 JUS D.Z0.101 JUS ISO 1032 JUS ISO 4474

1989 1987 1969 1969 1971 1990 1990 1990 1979 1967 1994 1997

63 13 6 4 6 20 16 36 3 2 8 17

JUS A.A0.030 JUS D.E1.001 JUS ISO 1791 JUS ISO 1803-1

1991 1981 1996 1993

4 47 7 4

JUS ISO 1803-2

1993

JUS ISO 1804 JUS ISO 6927 JUS ISO 818

1995 1995 1995

14 6 4

JUS U.C7.001 JUS ISO 6707-1

1989 1997

36 29

JUS U.B0.010 JUS C.Z7.006

1987 1992

234 6

JUS D.E2.040 JUS ISO 4481

1975 1992

3 50

JUS U.A9.056

1987

Kitchen equipment - Domestic kitchen appliances and sinks - Terms and definitions Quantities, units and symbols - Conversion table - Kilogramme force-newton Quantities, units and symbols - Conversion table - Calorie-joule

01.060 VELI^INE I JEDINICE 01.060 01.060


JUS A.A1.040 JUS A.A1.041 1977 1977 3 3

{28

ICS 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060

Oznaka JUS JUS Numbering JUS A.A1.042

God. Year 1977

Naslov na srpskom Title in Serbian Veli~ine, jedinice prera~unavanje Preispitan 1997. Veli~ine, jedinice prera~unavanje i oznake - Tablica za Konjska snaga--kilovat i oznake - Tablica za Atmosfera-bar

Naslov na engleskom Title in English Quantities, units and symbols - Conversion table - Horse power-kilowatt

Str. No. 3

JUS A.A1.043

1977

JUS A.A1.045 JUS A.A1.060 JUS A.A1.061 JUS IEC 27-1

1980 1981 1981 1991

JUS IEC 27-2

1991

01.060 01.060

JUS IEC 27-3

1991

JUS IEC 27-4

1991

01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060

JUS ISO 31-0 JUS ISO 31-1 JUS ISO 31-2 JUS ISO 31-3 JUS ISO 31-4 JUS ISO 31-5 JUS ISO 31-6 JUS ISO 31-7 JUS ISO 31-8 JUS ISO 31-9 JUS ISO 31-10 JUS ISO 31-11

1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998

Quantities, units and symbols - Conversion table - Kilogramme-force/square centimeterbar Veli~ine, jedinice i simboli - Tablica za Quantities, units and symbols - Conversion prera~unavanje - Kilokalorija po ~asu-vat table - Kilocalorie per hour-watt Predstavljanje broj~anih podataka - Pisanje Presentation of number data - Modes of decimalnih brojeva Preispitan 1997. writing decimal numbers Predstavljanje broj~anih podataka - Zaokruglji- Presentation of number data - Rounding of vanje brojeva Preispitan 1997. numbers Slovni simboli koji se koriste u elektrotehnici - Letter symbols to be used in electrical Deo 1: Op{te veli~ine (Identi~an sa technology - Part 1: General IEC 27-1:1971) Simboli koji se koriste u elektrotehnici - Deo Letter symbols to be used in electrical 2: Telekomunikacije i elektronika (Identi~an sa technology - Part 2: Telecommunications and electronics IEC 27-2:1972, IEC 27-2a:1975 i IEC 27-2b:1980) Slovni simboli koji se koriste u elektrotehnici - Letter symbols to be used in electrical Deo 3: Logaritamske veli~ine i njihove jedinice technology - Part 3: Logarithnic quantities (Identi~an sa IEC 27-3:1989) and units Slovni simboli koji se koriste u elektrotehnici - Letter symbols to be used in electrical Deo 4: Simboli veli~ina koje se odnose na technology - Part 4: Symbols for quantities obrtne elektri~ne ma{ine (Identi~an sa to be used for rotating machines IEC 27-4:1985) Veli~ine i jedinice Deo 0: Op{ti principi Quantities and units Part 0: General principles Veli~ine i jedinice Deo 1: Prostor i vreme Quantities and units Part 1: Space and time Veli~ine i jedinice Deo 2: Periodi~ne i Quantities and units Part 2: Periodic and srodne pojave related phenomena Veli~ine i jedinice Deo 3: Mehanika Quantities and units Part 3: Mechanics Veli~ine i jedinice Deo 4: Toplota Veli~ine i jedinice Deo 5: Elektricitet i magnetizam Veli~ine i jedinice Deo 6: Svetlost i srodna elektromagnetska zra~enja Veli~ine i jedinice Deo 7: Akustika Veli~ine i jedinice Deo 8: Fizi~ka hemija i molekularna fizika Veli~ine i jedinice Deo 9: Atomska i nuklearna fizika Veli~ine i jedinice Deo 10: Nuklearne reakcije i jonizuju}a zra~enja Veli~ine i jedinice Deo 11: Matemati~ki znaci i simboli za upotrebu u fizi~kim naukama i tehnologiji Veli~ine i jedinice Deo 12: Karakteristi~ni brojevi Veli~ine i jedinice Deo 13: Fizika ~vrstog stanja Jedinice SI i preporuke za upotrebu njihovih umno`aka i nekih drugih jedinica (Identi~an sa ISO 1000:1992) Konusi - Nizovi vrednosti uglova konusa i konusnosti Rashladna postrojenja - Veli~ine, jedinice, oznake i indeksi Standardni naponi Standardni naponi - Izmena Standardne frekvencije Standardne frekvencije za sistem mre`ne tonfrekventne komande Standardne nazivne struje Grafi~ki simboli za primenu u elektri~nim {emama - Pasivni sastavni delovi Quantities and units Part 4: Heat Quantities and units - Part 5: Electricity and magnetism Quantities and units Part 6: Light and related electromagnetic radiations Quantities and units Part 7: Acoustics Quantities and units Part 8: Physical chemistry and molecular physics Quantities and units Part 9: Atomic and nuclear physics Quantities and units Part 10: Nuclear reactions and ionizing radiations Quantities and units Part 11: Mathematical signs and symbols for use in the physical sciences and technology Quantities and units Part 12: Characteristic numbers Quantities and units Part 13: Solid state physics SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units Cone - Series of conical tapers and taper angles Quantities, symbols and units for refrigerating plants Standard voltages Standard voltages Standard frequencies Standard frequencies for centralized network control installations Standard current ratings Graphical symbols in electrotechnical diagrams - Passive components

3 6 3 58

56

11

18

21 12 8 19 16 29 20 12 26 21 26 27

JUS ISO 31-12 JUS ISO 31-13 JUS ISO 1000

1998 1998 1994

6 19 30

JUS M.A5.010 JUS M.E7.002 JUS N.A2.001 JUS N.A2.001/1 JUS N.A2.201 JUS N.A2.242 JUS N.A2.301 JUS N.A3.004

1991 1994 1989 1992 1985 1992 1989 1987

3 17 4 1 1 1 1 7

{29

ICS 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060 01.060.10 01.060.10 01.060.10 01.060.10

Oznaka JUS JUS Numbering JUS N.A3.005 JUS N.A3.006

God. Year 1988 1987

Naslov na srpskom Title in Serbian Grafi~ki simboli za primenu u elektri~nim {emama - Poluprovodnici i elektronske cevi Grafi~ki simboli za primenu u elektri~nim {emama - Proizvodnja i pretvaranje elektri~ne energije Grafi~ki simboli za primenu u elektri~nim {emama - Rasklopne aparature i za{titni ure|aji Grafi~ki simboli za primenu u elektri~nim {emama - Merni instrumenti, sijalice i ure|aji za signalizaciju Grafi~ki simboli za primenu u elektri~nim {emama - Telekomunikacije: komutacija i periferna oprema Elektrotehnika - eme, dijagrami i tabele Definicija i klasifikacija Elektrotehnika - eme, dijagrami i tabele Priprema {ema - Op{ti zahtevi

Naslov na engleskom Title in English

Str. No.

JUS N.A3.007

1986

JUS N.A3.008

1987

JUS N.A3.009

1988

JUS N.A3.131 JUS N.A3.133

1988 1991

JUS N.A3.134 JUS N.A3.135 JUS N.A3.136 JUS N.A3.137 JUS N.A3.270 JUS N.A3.330 JUS N.A3.451 JUS N.A3.610 JUS N.A3.611 JUS N.A3.650 JUS N.A3.750 JUS N.A3.805 JUS A.A1.041/1 JUS A.A1.043/1 JUS A.A1.044 JUS A.A1.045/1

1991 1991 1991 1991 1974 1965 1980 1989 1988 1981 1989 1974 1999 1999 1999 1999

23 Graphical symbols for electrotechnical diagrams - Semiconductors and electron tubes Graphical symbols in electrotechnical dia16 grams - Production and conversion of electrical energy Graphical symbols in electrotechnical dia29 grams - Switchgear, controlgear and protective devices 11 Graphical symbols in electrotechnical diagrams - Measuring instruments, lamps and signalling devices Graphical symbols in electrotechnical dia13 grams - Telecommunications: Switching and peripheral equipment Electrotechnical engineering - Diagrams, 3 charts, tables - Definitions and classification Electrotechnology - Diagram, charts, tables 12 - General recommendations for the preparation of diagrams Elektrotehnika - eme, dijagrami i tabele. Diagrams, charts, tables - Recommenda43 tions for the preparation of circuit diagrams Izrada {ema kola Elektrotehnika - eme, dijagrami i tabele Electrical engineering - Diagrams, charts, 6 tables - Preparation of interconnection diaeme i tabele spolja{njih veza grams and tables Elektrotehnika - eme, dijagrami i tabele Electrical enginering - Diagrams, charts, 5 eme i tabele unutra{njih veza tables - Preparation of unit wiring diagrams and tables Elektrotehnika - eme, dijagrami, tabele Electrotechnical engineering - Diagrams, charts, 26 tables - Preparation of logic diagrams Izrada logi~kih {ema Elektrotehni~ki grafi~ki simboli - Dijagrami Graphical symbols for electrical engineering 6 spektra frekvencija - Frequency spectrum diagrams Elektrotehni~ki grafi~ki simboli - Merni transGraphical symbols for electrical engineering 2 - Instrument transformers, shunts and voltformatori, {antovi i delila napona age deviders 196 Radio-komunikacije, snimanje i reprodukovanje Graphical symbols for use on equipment - Grafi~ki simboli za primenu na ure|ajima Grafi~ki simboli za primenu u elektri~nim Graphical symbols for diagrams - Part 10: 33 {emama - Telekomunikacije - Prenos Telecommunications - Transmission Grafi~ki simboli za primenu u elektri~nim Graphical symbols in electrotechnical dia11 {emama - Simboli za {eme i topografske i gram - Architectural installation plans and arhitektonske planove diagrams Grafi~ki simboli - Analogni operatori Graphical symbols for diagrams - Analogue 9 elements Elektrotehnika - Ozna~avanje opreme, ure|aja Electrotechnology - Item designation in 22 i elemenata electrotechnology Elektrotehni~ki grafi~ki simboli - Simboli u pla- Graphical symbols for electrical engineering 4 novima gromobranskih instalacija - Symbols for lightning protection diagrams Veli~ine, jedinice i oznake Tablica za Quantities, units and symbols Conversion 1 prera~unavanje Kalorija d`ul Izmene i table Calorie joule Amendments dopune Veli~ine, jedinice i oznake Tablica za Quantities, units and symbols Conversion 1 prera~unavanje Tehni~ka atmosfera bar table Technical atmosphere bar Izmene i dopune Amendments Veli~ine i jedinice Tablica za prera~unavanje Quantities, units and symbols Conversion 4 Tor milimetar `ivinog stuba Milibar table Torr milimetre of mercury milibar Veli~ine, jedinice i oznake Tablica za Quantities, units and symbols Conversion 1 prera~unavanje Kilokalorija po ~asu vat table Kilocalorie per hour-watt AmendIzmene i dopune ments Naftno rudarstvo - Oznake i simboli za bu{otine Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti tehnologije razrade le`i{ta nafte, gasa i slojnih voda Naftno rudarstvo - Slovne oznake u oblasti karota`nih merenja u bu{otini Geolo{ke oznake i simboli - Simboli i boje za ozna~avanje starosti kartiranih jedinica Oil mining - Designations and symbols for wells Oil mining - Letter symbols in petroleum reservoir engineering Oil mining - Letter symbols in well logging Geological designations and symbols Symbols and colours for designating age of mapping units 7 18 14 3

01.080 GRAFI^KI SIMBOLI 01.080 01.080 01.080 01.080


JUS B.A3.100 JUS B.A3.101 JUS B.A3.102 JUS B.A4.051 1988 1996 1994 1966

{30

ICS 01.080.01 01.080.01 01.080.01 01.080.10 01.080.10 01.080.10 01.080.10 01.080.10 01.080.10 01.080.10 01.080.10 01.080.10 01.080.10 01.080.10 01.080.10 01.080.10 01.080.10 01.080.10 01.080.10 01.080.10 01.080.20 01.080.20 01.080.20 01.080.20 01.080.20 01.080.20 01.080.20 01.080.20 01.080.20

Oznaka JUS JUS Numbering JUS A.A0.065

God. Year 1989

Naslov na srpskom Title in Serbian Grafi~ki simboli za op{tu upotrebu - Osnovni principi za izradu i primenu simbola Grafi~ki simboli sa strelicama - Pregled simbola Za{tita od po`ara Znakovi bezbednosti (Identi~an sa ISO 6309:1987) Grafi~ki simboli - Upotreba strelica [umski znakovi - Znakovi izri~itih naredbi Zabranjena pa{a i zabranjena pa{a i `irenje [umski znakovi - Znakovi izri~itih naredbi Zabranjeno pu{enje [umski znakovi - Znakovi izri~itih naredbi Zabranjeno kidanje za{ti}ene prizemne flore [umski znakovi - Znakovi opasnosti - @i~ana `eleznica bez za{titne mre`e [umski znakovi - Znakovi opasnosti - Zatrovan prostor [umski znakovi - Obele`avanje granice i stabilizacija grani~nih znakova - Znak spoljne granice poseda [umski znakovi - Obele`avanje granice i stabilizacija grani~nih znakova - Znak granice izme|u {umsko-privrednih podru~ja [umski znakovi - Obele`avanje granice i stabilizacija grani~nih znakova - Znak granice izme|u gospodarskih jedinica [umski znakovi - Obele`avanje granice i stabilizacija grani~nih znakova - Znak granice izme|u odeljenja u planinskim predelima [umski znakovi - Obele`avanje granice i stabilizacija grani~nih znakova - Znak granice izme|u odeljenja u ravni~arskim {umama [umski znakovi - Obele`avanje granice i stabilizacija {umskih znakova - Znak granice izme|u odseka (sastojina) [umski znakovi - Obele`avanje granice i stabilizacija grani~nih znakova - Znak stalnih oglednih polja i rezervata [umski znakovi. Obele`avanje granice i stabilizacija grani~nih znakova - Znak granice priznatih semenskih sastojina Simboli za op{tu upotrebu Grafi~ki simboli za op{tu upotrebu - Strelica za usmeravanje korisnika javnih objekata Grafi~ki simboli za op{tu upotrebu - Znakovi za `i~are, ski-liftove i terene za ski-sportove Tehni~ki uslovi [umsko-privredne karte - Tipovi {umskog zemlji{ta - Boje i oznake [umski znakovi - Znakovi izri~itih naredbi Zabranjeno lo`enje vatre [umski znakovi - Znakovi opasnosti - Stoka na putu i divlja~ na putu [umski znakovi - Obele`avanje granica i stabilizacija grani~nih znakova - Klasifikacija Numeri~ko upravljanje industrijskim ma{inama - Grafi~ki simboli Grafi~ki simboli koji se koriste na opremi Registar i pregled simbola (Identi~an sa ISO 7000:1989) Drumska vozila Dijagnosti~ki sistemi Grafi~ki simboli`(Identi~an sa ISO 7639:1985) Klipni motori sa unutra{njim sagorevanjem Grafi~ki simboli (Identi~an sa ISO 8999:1993) Ma{ine za zemljane radove Znakovi bezbednosti i slikovni prikazi opasnosti Op{ti pojmovi (Identi~an sa ISO 9244:1995)

Naslov na engleskom Title in English Public information symbols - Development and principles for application of public information symbols Graphical symbols incorporating arrows Synopsis Fire protection Safety signs Graphic symbols - Use of arrows Forest regulatory signs - Pasture prohibited - Pasture and feeding with acorns prohibited Forest regulatory signs - Smoking prohibited Forest regulatory signs - Picking of protected ground flora prohibited Forest warning signs - Cable air lines without protective screen Forest warning signs - Poisoned area Forest signs - Marking of borders and stabilizing of border signs - Sign of property outer border Forest signs - Marking of borders and stabilizing of border signs - Border sign between forest regions Forest signs - Marking of borders and stabilizing of border signs - Border signs between management units Forest signs - Marking of borders and stabilizing of border sings - Border sign between divisions in mountain regions Forest signs - Marking of borders and stabilizing of border signs - Border sign between divisions in plain forests Forest signs - Marking of borders and stabilizing of border signs - Border sign between sections (stands) Forest signs - Marking of borders and stabilizing of border signs - Sign of standing test plots and reservations Forest signs - Marking of borders and stabilizing of border signs - Border signs of recognized seed stands Public information symbols Public information symbols - Directional arrows in connection with information Graphic symbols for public information Sings for rope-ways, ski-lifts and areas for skiing - Requirements Forest management maps - Types of forest soils - Colours and signs Forest regulatory signs - Fire lighting prohibited Forest warning signs - Cattle crossing and deer crossing Forest signs - Marking of borders and stabilizing of border signs - Classification Numerical control of machines - Graphical symbols Graphical symbols for use on equipment Index and synopsis Road vehicles Diagnostic systems Graphical symbols Reciprocating internal combustion engines Graphical symbols Earth-moving machinery Safety signs and hazard pictorials General principles

Str. No. 18

JUS A.A0.067 JUS ISO 6309 JUS A.A0.066 JUS D.A0.301

1995 1998 1989 1968

31 10 5 2

JUS D.A0.302 JUS D.A0.303 JUS D.A0.310 JUS D.A0.311 JUS D.A0.321

1968 1968 1968 1968 1968

2 2 2 2 2

JUS D.A0.322

1968

JUS D.A0.323

1968

JUS D.A0.324

1968

JUS D.A0.325

1968

JUS D.A0.326

1968

JUS D.A0.327

1969

JUS D.A0.328

1969

JUS Z.S2.601 JUS Z.S2.612 JUS Z.S2.614

1990 1990 1989

41 2 4

JUS D.A0.200 JUS D.A0.300 JUS D.A0.312 JUS D.A0.320 JUS I.N0.010 JUS ISO 7000

1968 1968 1968 1968 1987 1997

2 2 3 1 11 82

JUS ISO 7639 JUS ISO 8999 JUS ISO 9244

1999 1999 1998

12 20 42

{31

ICS 01.080.20 01.080.20 01.080.20 01.080.20 01.080.20 01.080.20 01.080.20 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30

Oznaka JUS JUS Numbering JUS N.A3.451 JUS Z.S0.001 JUS Z.S0.002 JUS Z.S0.003 JUS Z.S0.004 JUS Z.S0.005 JUS Z.S0.010 JUS B.A3.001 JUS B.A3.002 JUS B.A3.011 JUS B.A3.012 JUS B.A3.013 JUS B.A3.014 JUS B.A3.015 JUS B.A3.016 JUS B.A3.017 JUS B.A3.018 JUS B.A3.019 JUS B.A3.021 JUS B.A3.022 JUS B.A3.023 JUS B.A3.024 JUS B.A4.052

God. Year 1980 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1996 1996 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1968 1967 1966

Naslov na srpskom Title in Serbian

Naslov na engleskom Title in English

Str. No.

196 Radio-komunikacije, snimanje i reprodukovanje Graphical symbols for use on equipment - Grafi~ki simboli za primenu na ure|ajima Boje i znakovi sigurnosti - Op{te odredbe Safety colours and signs - General instructions 9 Znakovi sigurnosti - Znakovi zabrane Znakovi sigurnosti - Znakovi obaveze Znakovi sigurnosti - Znakovi opasnosti Znakovi sigurnosti - Znakovi obave{tenja koji se odnose na za{titu ili spasavanje Boje i znakovi sigurnosti - Kolorimetrijske i fotometrijske osobine materijala Rudarske oznake i simboli - Znak "~eki} i dleto" Rudarske oznake i simboli - Zastava Rudarske oznake merenja Rudarske oznake ta~aka merenja u Rudarske oznake i simboli i simboli jami i simboli Safety signs - Prohibition signs Safety signs - Mandatory action signs Safety signs - Warning signs 8 8 12 5 5 3 3 6 4 16 5 2 6 3 7

Rudarske oznake i simboli zapunjavanje Rudarske oznake i simboli bu{otine Rudarske oznake i simboli Rudarske oznake i simboli jamskih objekata i putokaza Rudarske oznake i simboli -

Safety signs - Information signs concerning safe conditions Safety colours and signs - Colorimetric and photometric properties of materials Mine designations and symbols - Symbol "mallet and iron" Mine designations and symbols - Flag of mines Ta~ke i linije Mine designations and symbols - Points and survey lines Obele`avanje Mine designations and symbols - Designation of mine survey points Jamske prostorije Mine designations and symbols - Mine openings Otkopavanje i Mine designations and symbols - Working and filling Istra`ne Mine designations and symbols - Exploratory boreholes Opasne zone Mine designations and symbols - Dangerous zones Obele`avanje Mine designations and symbols - Designation of mine openings and roadway signs Provetravanje Mine designations and symbols - Ventilation

Rudarske oznake i simboli - Jamske vode i odvodnjavanje Rudarske oznake i simboli - Kosine eta`a na povr{inskom otkopu Rudarske oznake i simboli - Izolinije i granice

JUS B.A4.053 JUS B.A4.054 JUS B.A4.055 JUS B.A4.056 JUS B.A4.057 JUS B.A4.058 JUS B.A4.070 JUS B.A4.080

1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966

Mine designations and symbols - Under3 ground water and mine drainage 2 Mine designations and symbols - Slopes of open-pits Mine designations and symbols - Isolines 3 and boundaries Rudarske oznake i simboli - Mehanizacija u Mine designations and symbols - Mechani26 rudnicima zation in mines 5 Rudarske oznake i simboli - Pomo}ne jamske Mine designations and symbols - Auxiliary prostorije mine openings Geolo{ke oznake i simboli - Litolo{ke oznake Geological designations and symbols 2 za sedimentne stene Lithological designations for sedimentary rocks Geolo{ke oznake i simboli - Oznake i simboli Geological designations and symbols - Desig1 za kvartarne tvorevine nations and symbols for quarternary formations Designations for fossil localities 1 Geolo{ke oznake i simboli - Oznake za nalazi{ta fosila Geolo{ke oznake i simboli - Simboli, boje i Symbols, colours and designations for 2 oznake za magmatske stene magmatic rocks Geolo{ke oznake i simboli - Simboli, boje i Geological designations and symbols - Symbols, 2 oznake za metamorfne stene colours and designations for metamorphic rocks Geolo{ke oznake i simboli - Simboli za minGeological designations and symbols 2 erale Symbols for minerals Geolo{ke oznake i simboli - Strukturne oznake Geological designations and symbols Structural designations 8 3 2

Geolo{ke oznake i simboli - Oznake za le`i{ta Geological designations and symbols mineralnih sirovina Designations for the mineral deposits Geolo{ke oznake i simboli - Oznake za in`enjersko-geolo{ke, hidrogeolo{ke i geomorfolo{ke elemente Jedno{inska vise}a `eleznica u rudnicima Dijagram - Zavisnost vu~ne sile i brzine od nagiba putanje kod dizel-lokomotive [umsko-privredne karte - Oznake uzgojnih i glavnih se~a [umsko-privredne karte - [umski saobra}ajni objekti - Oznake i boje Geological designations and symbols Designations for engineering-geological, hydrogeological and geomorphological elements Chart for locomotive

01.080.30 01.080.30 01.080.30

JUS B.A6.102

1981

JUS D.A0.210 JUS D.A0.220

1968 1968

Forest management maps - Signs of sylvicultural and main fellings Forest management maps - Forest communications - Signs and colours

1 6

{32

ICS 01.080.30 01.080.30 01.080.30

Oznaka JUS JUS Numbering JUS D.A0.230 JUS D.M1.010

God. Year 1968 1969

Naslov na srpskom Title in Serbian [umsko-privredne karte - Sastojinska karta Sastav, starost i drvna zapremina Projektovanje u {umarstvu - Na~in prikazivanja stanja {umskog fonda - Op{ti uslovi

Naslov na engleskom Title in English

Str. No. 2 2

JUS D.M1.011

1969

01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30

JUS D.M1.012

1969

JUS D.M1.013

1969

JUS D.M1.014

1969

JUS D.M1.015

1969

JUS D.M1.016

1969

JUS IEC 416

1997

JUS ISO 561 JUS ISO 1219-1

1994 1997

JUS ISO 4067-6

1994

01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30

JUS M.A0.100

1979

JUS M.E4.021 JUS M.E4.022 JUS M.E4.023 JUS M.E4.024 JUS M.E7.011 JUS M.E7.012 JUS N.A3.002 JUS N.A3.003 JUS N.A3.004 JUS N.A3.005 JUS N.A3.006

1998 1998 1998 1998 1993 1993 1986 1987 1987 1988 1987

Forest management maps - Stands map Structure, age and wooden mass Forest management planning - Method of presentation of forest growing stock - General requirements Projektovanje u {umarstvu - Na~in prikaziForest management planning - Method of vanja stanja {umskog fonda - [ume po napresentation of forest growing stock - Formeni ests by purposes to which they are intended Projektovanje u {umarstvu - Na~in prikaziForest management planning - Method of vanja stanja {umskog fonda - [ume po presentation of forest growing stock - Fordebljinskoj i starosnoj strukturi ests by their thickness and age structure Projektovanje u {umarstvu - Na~in prikaziForest management planning - Method of vanja stanja {umskog fonda - [ume po presentation of forest growing stock - Forekomskim kategorijama ests by their economical categories Projektovanje u {umarstvu - Na~in prikaziForest management planning - Method of vanja stanja {umskog fonda - [umske kulture presentation of forest growing stock - Forest plantations Projektovanje u {umarstvu - Na~in prikaziForest management planning - Method of vanja stanja {umskog fonda - Planta`e topola presentation of forest growing stock - Poplar plantations Projektovanje u {umarstvu - Na~in prikaziForest management planning - Method of vanja stanja {umskog fonda - Neobraslo zem- presentation of forest growing stock - Unlji{te u dru{tvenim {umama stocked area in state forests Grafi~ki simboli - Op{ti principi za izradu gra- General principles for the creation of fi~kih simbola za upotrebu na opremi, ure|a- graphical symbols for use on equipment jima i elementima (Identi~an sa IEC 416:1988) Coal preparation plant - Graphical symbols Postrojenja za pripremu uglja - Grafi~ki simboli (Identi~an sa ISO 561:1989) Hidraulika i pneumatika - Grafi~ki simboli i Fluid power systems and components {eme - Deo 1: Grafi~ki simboli (identi~an sa Graphic symbols and circuit diagrams ISO 1219-1:1991) Part 1: Graphic symbols Tehni~ki crte`i - Instalacije - Deo 6: Grafi~ki Technical drawings - Installations - Part 6: simboli za sisteme za snabdevanje vodom i Graphical symbols for supply water and odvodnjavanje pod zemljom (Identi~an sa drainage systems in the ground ISO 4067-6:1985) Instrumenti i ure|aji za merenje i regulaciju u Process measurement control functions and instrumentation - Symbolic representation industrijskim procesima - Grafi~ki simboli Osnovni principi Basic requirements [eme procesnih postrojenja Vrste {ema Flowsheets of process plants Types of flowsheets [eme procesnih postrojenja Uputstva za Flowsheets of process plants Drawing crtanje instructions [eme procesnih postrojenja Grafi~ki simboli Flowsheets of process plants Graphical symbols [eme procesnih postrojenja Oznake Flowsheets of process plants Assignment Rashladna postrojenja - [eme rashladnih postrojenja - Vrste {ema Rashladna postrojenja - [eme rashladnih postrojenja - Grafi~ki simboli Grafi~ki simboli za primenu u elektri~nim {emama - Simboli elemenata, simboli namene i drugi simboli op{te primene Grafi~ki simboli za primenu u elektri~nim {emama - Provodnici i pribor za spajanje Grafi~ki simboli za primenu u elektri~nim {emama - Pasivni sastavni delovi Grafi~ki simboli za primenu u elektri~nim {emama - Poluprovodnici i elektronske cevi Grafi~ki simboli za primenu u elektri~nim {emama - Proizvodnja i pretvaranje elektri~ne energije Grafi~ki simboli za primenu u elektri~nim {emama - Rasklopne aparature i za{titni ure|aji Grafi~ki simboli za primenu u elektri~nim {emama - Merni instrumenti, sijalice i ure|aji za signalizaciju Grafi~ki simboli za primenu u elektri~nim {emama - Telekomunikacije: komutacija i periferna oprema Refrigerating plants - Flow sheets of refrigerating plants - Types of flow sheets Refrigerating plants - Flow sheets of refrigerating plants - Graphical symbols Graphical symbols in electrotechnical diagrams - Symbol elements, qualitying symbols and other symbols having general application Graphical symbols in electrotechnical diagrams - Conductors and connecting devices Graphical symbols in electrotechnical diagrams - Passive components Graphical symbols for electrotechnical diagrams - Semiconductors and electron ubes Graphical symbols in electrotechnical diagrams - Production and conversion of electrical energy Graphical symbols in electrotechnical diagrams - Switchgear, controlgear and protective devices Graphical symbols in electrotechnical diagrams - Measuring instruments, lamps and signalling devices Graphical symbols in electrotechnical diagrams - Telecommunications: Switching and peripheral equipment

12

16 43

15

14 4 26 5 2 18 14 7 7 23 16

JUS N.A3.007 JUS N.A3.008 JUS N.A3.009

1986 1987 1988

29 11 13

33

ICS 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30 01.080.30

Oznaka JUS JUS Numbering JUS N.A3.131 JUS N.A3.133

God. Year 1988 1991

Naslov na srpskom Title in Serbian Elektrotehnika - eme, dijagrami i tabele Definicija i klasifikacija Elektrotehnika - eme, dijagrami i tabele Priprema {ema - Op{ti zahtevi

Naslov na engleskom Title in English

Str. No. 3 12

JUS N.A3.134 JUS N.A3.135

1991 1991

JUS N.A3.136

1991

JUS N.A3.137

1991

JUS N.A3.610 JUS N.A3.611

1989 1988

JUS N.A3.650 JUS N.A3.750

1981 1989

Electrotechnical engineering - Diagrams, charts, tables - Definitions and classification Electrotechnology - Diagram, charts, tables - General recommendations for the preparation of diagrams Elektrotehnika - eme, dijagrami i tabele. Diagrams, charts, tables - Recommendations for the preparation of circuit diagrams Izrada {ema kola Elektrotehnika - eme, dijagrami i tabele Electrical engineering - Diagrams, charts, eme i tabele spolja{njih veza tables - Preparation of interconnection diagrams and tables Elektrotehnika - eme, dijagrami i tabele Electrical enginering - Diagrams, charts, eme i tabele unutra{njih veza tables - Preparation of unit wiring diagrams and tables Elektrotehnika - eme, dijagrami, tabele Electrotechnical engineering - Diagrams, charts, tables - Preparation of logic diaIzrada logi~kih {ema grams Grafi~ki simboli za primenu u elektri~nim Graphical symbols for diagrams - Part 10: {emama - Telekomunikacije - Prenos Telecommunications - Transmission Grafi~ki simboli za primenu u elektri~nim Graphical symbols in electrotechnical dia{emama - Simboli za {eme i topografske i gram - Architectural installation plans and arhitektonske planove diagrams Grafi~ki simboli - Analogni operatori Graphical symbols for diagrams - Analogue elements Elektrotehnika - Ozna~avanje opreme, ure|aja Electrotechnology - Item designation in i elemenata electrotechnology Tehni~ki crte`i - Tehni~ko pismo, latini~ko Tehni~ki crte`i - Tehni~ko pismo, }irili~ko Tehni~ki crte`i - Tehni~ko pismo, gr~ko Tehni~ki crte`i - Previjanje crte`a Tehni~ki crte`i - Razmere Tehni~ki crte`i - Uslovi za mikrofilmovanje Technical drawings acters and numbers Technical drawings characters Technical drawings characters Technical drawings Lettering - Latin charLettering - Cyrillic Lettering - Greek Folding of drawings

43 6

26

33 11

9 22

01.100 TEHNI^KI CRTE@I JUS A.A0.101 01.100.01 01.100.01 01.100.01 01.100.01 01.100.01 01.100.01 01.100.01 01.100.01 01.100.01 01.100.01 01.100.01 01.100.01 01.100.01 01.100.10
JUS A.A0.102 JUS A.A0.103 JUS A.A0.105 JUS A.A0.106 JUS A.A0.107 JUS A.A0.110 JUS A.A0.112 JUS A.A0.113 JUS A.A0.114 JUS D.E0.010 JUS ISO 128-20

1983 1983 1983 1984 1984 1985 1984 1987 1987 1988 1990 1999

7 5 5 6 2 3 14 3 2 23 18 12

Technical drawings - Scales

JUS ISO 128-21

1999

JUS ISO 10209-1

1999

01.100.10 01.100.20 01.100.20

JUS ISO 10209-2

1999

JUS A.A0.063 JUS ISO 1101

1996 1992

01.100.20

JUS ISO 1660

1992

Technical drawings - Requirements for microcopying Tehni~ki crte`i - Op{ti principi prikazivanja Technical drawings - General principles of presentation Tehni~ki crte`i - Zaglavlja - Op{ti zahtevi Technical drawings - Titl blocks - General requirements Technical drawings - Item lists - General Tehni~ki crte`i - Sastavnice - Op{ti zahtevi requirements Tehni~ki crte`i - Kotiranje Technical drawings - Dimensioning. General principles, definitions, methods of execution and special indications Tehni~ki crte`i za preradu drveta - Op{ti prin- Technical drawings for wood processing cipi Principles Tehni~ki crte`i Op{ti principi prikazivanja Technical drawings General principles of Deo 20: Osnovni sporazumi za linije presentation Part 20: Basic conventions (Identi~an sa ISO 128-20:1996) for lines Tehni~ki crte`i Op{ti principi prikazivanja Technical drawings General principles of Deo 21: Priprema linija CAD sistemima presentation Part 21: Preparation of lines (Identi~an sa ISO 128-21:1997) by CAD systems Tehni~ka dokumentacija za proizvod Re~nik Technical product documentation Vo Deo 1: Termini u vezi sa tehni~kim cabulary Part 1: Terms relating to technicrte`ima: Op{ti pojmovi i tipovi crte`a cal drawings: general and types of draw(Ekvivalentan sa ISO 10209-1:1992) ings Tehni~ka dokumentacija za proizvod Re~nik Technical product documentation Vo Deo 2: Termini u vezi sa metodama projici- cabulary Part 2: Terms relating to projecranja (Ekvivalentan sa ISO 10209-2:1993) tion methods Grafi~ki simboli za tehni~ko crtanje - Cevovodi Graphical symbols on technical drawings - Funkcionalno prikazivanje Piping - Functional presentation Tehni~ki crte`i - Tolerancije oblika i polo`aja - Technical drawings - Geometrical tolerancDefinicije i oznake na crte`ima (Identi~an sa ing - Tolerancing of form, orientation, locaISO 1101:1983) tion and run-out - Generalities, definitions, symbols, indications on drawings Tehni~ki crte`i - Kotiranje i tolerisanje profila Technical drawings - Dimensioning and (Identi~an sa ISO 1660:1987) tolerancing of profiles

16

22

34 32

34

ICS 01.100.20 01.100.20 01.100.20 01.100.20 01.100.20 01.100.20 01.100.20 01.100.20 01.100.20 01.100.20 01.100.20 01.100.20 01.100.20 01.100.20 01.100.20 01.100.20 01.100.20 01.100.20 01.100.20 01.100.20 01.100.30 01.100.30 01.100.30 01.100.30 01.100.30 01.100.30 01.100.30

Oznaka JUS JUS Numbering JUS ISO 2553

God. Year 1998

Naslov na srpskom Title in Serbian Zavareni i lemljeni spojevi Prikazivanje na crte`ima pomo}u simbola (Identi~an sa ISO 2553:1992) Tehni~ki crte`i - Tolerancije oblika i polo`aja Princip maksimuma materijala (Identi~an sa ISO 2692:1988) Tehni~ko crtanje - Kotiranje i tolerancije - Konusi (Identi~an sa ISO 3040:1990) Tehni~ki crte`i - Tolerancije oblika i polo`aja (Identi~an sa ISO 5458:1987) Tehni~ki crte`i - Tolerancije oblika i polo`aja Reference i referentni sistemi za tolerancije oblika i polo`aja (Identi~an sa ISO 5459:1981) Tehni~ki crte`i - Oznake za tolerancije oblika i polo`aja - Proporcije i mere (Identi~an sa ISO 7083:1983) Tehni~ki crte`i - Osnovni principi tolerisanja (Identi~an sa ISO 8015:1985) Tehni~ki crte`i u ma{instvu - Zaglavlja Oblici i mere Tehni~ki crte`i u ma{instvu - Sastavnice Oblici i mere Crte`i u ma{instvu - Upro{}enje pri crtanju sitnih detalja Crte`i u ma{instvu - Ozna~avanje stanja povr{ina Tehni~ki crte`i u ma{instvu - Upro{}eno prikazivanje navoja Tehni~ki crte`i u ma{instvu - Prikazivanje opruga Tehni~ki crte`i u ma{instvu - Upro{}eno prikazivanje zup~anika Tehni~ki crte`i u ma{instvu - Upro{}eno prikazivanje sredi{nih gnezda Crte`i u ma{instvu - [ematsko prikazivanje kotrljaju}ih le`i{ta Tehni~ki crte`i u ma{instvu - Pozicione oznake elemenata Tehni~ki crte`i u ma{instvu - Tolerancije du`ina i uglova - Prikazivanje na crte`ima Crte`i u ma{instvu - Aksonometrijsko projiciranje Tolerancije oblika i polo`aja - Principi i metode provere - Smernice Modularni sistem - Modularni nizovi - Prikazivanje u crte`ima Arhitektonsko-gra|evinski crte`i - Simboli za betonsku armaturu (Identi~an sa ISO 3766:1977) Konstrukcioni crte`i Specifikacija armature (Identi~an sa ISO 4066:1994) Tehni~ki crte`i - Izvo|a~ki crte`i - Crte`i za monta`u prefabrikovanih konstrukcija (Identi~an sa ISO 4172:1991) Tehni~ki crte`i za metalne konstrukcije (Identi~an sa ISO 5261:1981) Tolerancije u gra|enju - Ozna~avanje tolerancija na gra|evinskim i izvo|a~kim crte`ima (Identi~an sa ISO 6284:1985) Tehni~ki crte`i - Izvo|a~ki crte`i - Op{ta pravila za izradu proizvodnih crte`a za prefabrikovane konstrukcione komponente (Identi~an sa ISO 7437:1990) Tehni~ki crte`i - Izvo|a~ki crte`i - Op{ti principi predstavljanja za crte`e op{teg rasporeda i monta`e (Identi~an sa ISO 7519:1991)

Naslov na engleskom Title in English Welded, brazed and soldered joints Symbolic representation on drawings Technical drawings - Geometrical tolerancing - Maximum material principle Technical drawings - Dimensioning and tolerancing - Cones Technical drawings - Geometrical tolerancing - Positional tolerancing Technical drawings - Geometrical tolerancing - Datums and datum-systems for geometrical tolerances Technical drawings - Symbols for geometrical tolerancing - Proportions and dimensions Technical drawings - Fundamental tolerancing principe Technical drawings for mechanical engineering - Title blocks - Shape and measures Technical drawings for mechanical engineering - Parts lists - Shape and measures Technical drawings in mechanical engineering - Conventional representation of details Drawings for mechanical engineering - Representing of surface quality of industrial products Technical drawings for mechanical engineering - Conventional representation of threaded parts Technical drawings for mechanical engineering - Representation of springs Technical drawing for mechanical engineering Conventional representation of gears Technical drawings - Simplified representation of centre holes Technical drawings for mechanical engineering - Schematic representation of rolling bearings Technical drawings - Item references Technical drawings - Linear and angular tolerances - Indications on drawings Technical drawings - Axonometric projection of subjects Tolerancing of form and orientation - Verification principles and methods - Guidelines Modular system - Modular orders - Representation in drawings Building and civil engineering drawings Symbols for concrete reinforcement Construction drawings Bar scheduling Technical drawings - Construction drawings - Drawings for the assembly of prefabricated structures Technical drawings for structural metal work Tolerances for building - Indication of tolerances on building and construction drawings Technical drawings - Construction drawings - General rules for execution of production drawings for prefabricated structural components Technical drawings - Construction drawings General principles of presentation for general arrangement and assembly drawings

Str. No. 54

JUS ISO 2692

1992

29

JUS ISO 3040 JUS ISO 5458 JUS ISO 5459

1997 1993 1992

8 14 20

JUS ISO 7083

1992

12

JUS ISO 8015 JUS M.A0.040

1992 1988

8 8

JUS M.A0.041 JUS M.A0.056

1988 1956

6 2

JUS M.A0.065

1981

11

JUS M.A0.072

1984

JUS M.A0.073 JUS M.A0.074 JUS M.A0.075 JUS M.A0.076 JUS M.A0.077 JUS M.A0.081 JUS M.A0.150 JUS M.A1.248 JUS A.A0.032 JUS ISO 3766

1984 1984 1987 1956 1985 1987 1956 1994 1991 1995

4 8 5 2 2 4 2 70 3 7

JUS ISO 4066 JUS ISO 4172

1999 1996

10 12

JUS ISO 5261 JUS ISO 6284

1992 1996

12 9

JUS ISO 7437

1996

01.100.30

JUS ISO 7519

1996

35

ICS 01.100.30 01.100.30 01.100.30 01.100.30 01.100.30 01.100.30 01.100.30 01.100.30 01.100.30 01.100.30 01.100.30 01.100.30 01.100.30 01.100.40

Oznaka JUS JUS Numbering JUS ISO 8048

God. Year 1996

Naslov na srpskom Title in Serbian Tehni~ki crte`i - Izvo|a~ki crte`i - Predstavljanje izgleda, popre~nih preseka i preseka (Identi~an sa ISO 8048:1984) Tehni~ki crte`i - Izvo|a~ki crte`i - Prikazivanje modularnih veli~ina, linija i mre`a (Identi~an sa ISO 8560:1986) Izvo|a~ki crte`i - Prostori za crte` i tekst i zaglavlja na listovima crte`a (Identi~an sa ISO 9431:1990) Konstrukcioni crte`i - Prakti~no predstavljanje na crte`u spoljne okoline (Identi~an sa ISO 11091:1994) Arhitektonsko-gra|evinski crte`i - Ozna~avanje objekata i delova objekta Arhitektonsko-gra|evinski crte`i - Ozna~avanje soba i drugih prostora Arhitektonsko-gra|evinski crte`i - Prikazivanje crte`a Arhitektonsko-gra|evinski crte`i - Unutra{nje instalacije - Prikazivanje sanitarnih ure|aja Arhitektonsko-gra|evinski crte`i - Kotiranje izvedbenih crte`a - Predstavljanje proizvodnih i radnih veli~ina Arhitektonsko-gra|evinski crte`i - Prikazivanje ru{enja i rekonstrukcije Arhitektonsko-gra|evinski crte`i - Pomo}ne linije Arhitektonsko-gra|evinski crte`i - Prikazivanje povr{ina na presecima i pogledima - Op{ti principi Arhitektonsko-gra|evinski crte`i - Metode projekcija Povr{inski aktivne materije - Pra{kovi za pranje - Odre|ivanje prividne zapreminske mase - Metoda merenja mase date zapremine (Identi~an sa ISO 697:1981)

Naslov na engleskom Title in English Technical drawings - Construction drawings - Representation of views, sections and cuts Technical drawings - Construction drawings - Representation of modular sizes, lines and grids Construction drawings - Spaces for drawings and for text, and title blocks on drawings sheets Construction drawings - Landscape drawing practice Architectural and building drawings - Designation of buildings and parts of buildings Architectural-building drawings - Designation of rooms and other areas Architectural and building drawings - Presentation of drawings - Scales Architectural-building drawings - Representation of sanitary appliances Architectural-building drawings - Dimensioning of production drawings - Representation of manufacturing and work sizes Architectural and building drawings - Representation of demolition and rebuilding Building and civil engineering drawings Reference lines Representation of areas on sections and views - General principles Architectural and building drawings - Projection methods Surface active agents - Washing powders Determination of apparent density - Method by measuring the mass of a given volume

Str. No. 7

JUS ISO 8560

1996

JUS ISO 9431

1996

JUS ISO 11091

1997

13

JUS U.A0.002 JUS U.A0.003 JUS U.A0.004 JUS U.A0.005 JUS U.A0.010

1983 1987 1982 1987 1987

4 2 2 2 2

JUS U.A0.014 JUS U.A0.015 JUS U.A0.016

1985 1982 1981

3 3 3

JUS U.A0.020 JUS ISO 697

1983 1993

2 7

01.120 STANDARDIZACIJA. OP[TA PRAVILA 01.120 01.120 01.120


JUS A.A0.001 JUS A.A0.004 JUS A.A0.006 1984 1976 1984 Standardni brojevi - Redovi standardnih brojeva Klasifikacija i ozna~avanje jugoslovenskih standarda Ozna~avanje proizvoda, radova i usluga Op{ta pravila Preferred numbers - Series of preferred numbers Classification and designation of yugoslav standards Designation of products, works and services - General rules 4 34 3

01.140 INFORMACIONE NAUKE. IZDAVA[TVO 1990 Transliteracija, transkripcija i prikazivanje JUS I.B0.002 01.140.10 01.140.10 01.140.20 01.140.20 01.140.20 01.140.20 01.140.20 01.140.20 01.140.20
JUS Z.A0.500 JUS A.C1.202 1957 1991 Priprema rukopisa za {tampanje

znakova }irili~nih pisama znacima lati~nih pisama Dokumentacija - Bibliografski podaci koji se odnose na patentna dokumenta ili se nalaze u patentnim dokumentima Dokumentacija - Prikazi za publikacije i dokumentaciju Dokumentacija - Principi bibliografskog sre|ivanja Vodi~i kroz biblioteke, informacione i dokumentacione centre Dokumentacija - Uputstva za sastavljanje i razvoj jednojezi~nih tezaurusa (Ekvivalentan sa ISO 2788:1986) Informacije i dokumentacija - Me|unarodna bibliote~ka statistika (Identi~an sa ISO 2789:1991) Dokumentacija - Metode za analiziranje dokumenata, odre|ivanje njihove sadr`ine i odabiranje pojmova za indeksiranje (Identi~an sa ISO 5963:1985)

Transliteration, transcription and representation of cyrillic characters into latin characters Preparation of manuscripts for printing Recommendation concerning bibliographic data on and relating to patent documents Documentation - Abstracts for publication and documentation Documentation - Bibliographic filing principles Directories of libraries, information and documentation centers Documentation - Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri Information and documentation - International library statistics Documentation - Methods for examining documents, determining their subjects, and selecting indexing terms

2 6

JUS A.C3.005 JUS A.C3.006 JUS A.C7.200 JUS ISO 2788

1981 1991 1981 1994

13 15 3 57

JUS ISO 2789

1994

14

JUS ISO 5963

1994

36

ICS 01.140.20 01.140.20 01.140.20 01.140.20 01.140.20 01.140.20 01.140.30 01.140.30 01.140.30 01.140.30 01.140.30 01.140.30 01.140.30 01.140.40 01.140.40 01.140.40 01.140.40 01.140.40 01.140.40 01.140.40 01.140.40 01.140.40 01.140.40 01.140.40 01.140.40 01.140.40

Oznaka JUS JUS Numbering JUS ISO 5964

God. Year 1994

Naslov na srpskom Title in Serbian Dokumentacija - Uputstva za sastavljanje i razvoj vi{ejezi~kih tezaurusa (Ekvivalentan sa ISO 5964:1985) Dokumentacija - Uobli~enje ~lanaka u periodi~nim publikacijama Dokumentacija - Bibliografska citiranja - Bitni i dopunski elementi Dokumentacija - Bibliografska man{eta Informacija i dokumentacija - Me|unarodno standardizovano numerisanje knjiga Informacija i dokumentacija - Me|unarodno standardizovano numerisanje serijskih publikacija Utvr|ivanje dana u sedmici na osnovu datuma Kodovi za predstavljanje imena zemalja Klju~ za raspored podataka u trgova~kim dokumentima (Identi~an sa ISO 6422:1985) Elementi podataka i formati za razmenu Razmena informacija - Predstavljanje datuma i vremena (Identi~an sa ISO 8601:1988). Adresiranje po{tanskih po{iljki (Identi~an sa ISO 11180:1993) Kotlovska postrojenja - Jedoobrazni postupak obrade i oblik tehni~ke dokumentacije kotla Zbirka isprava Posude pod pritiskom - Jednoobrazni postupak obrade i oblik tehni~ke dokumentacije Zbirka isprava Dokumentacija - Me|unarodni kodeks za skra}ivanje naslova periodi~nih publikacija Dokumentacija - Numerisanje odeljaka i pododeljaka u pisanim dokumentima Papiri za obradu podataka - Nepremazani kontinualni papir gramature 40 do 90 g/m2 Uslovi kvaliteta Dokumentacija - Predstavljanje nau~nih i tehni~kih izve{taja (Identi~an sa ISO 5966:1982) Oblikovanje obrazaca - Osnovni raspored podataka (Identi~an sa ISO 8439:1990) Mesto kodova u trgova~kim dokumentima (Identi~an sa ISO 8440:1986) Informacija i dokumentacija - Papir za dokumenta - Zahtevi za postojanost (Identi~an sa ISO 9706:1994) Priprema rukopisa za {tampanje Dokumentacija - Uobli~enje prevoda Dokumentacija - Uobli~enje periodi~nih publikacija Dokumentacija - Kratak sadr`aj periodi~nih publikacija i drugih dokumenata Dokumentacija - Naslovni listovi knjige Dokumentacija - Registar publikacije

Naslov na engleskom Title in English Documentation - Guidelines for the establishment and development of multilingual thesauri Documentation - Presentation of contributions to periodicals Documentation - Bibliographical references - Essential and supplementary elements Documentation - Bibliographical strip Information and documentation - International standard book numbering Information and documentation - International standard serial numbering Determination of weekday on the basic of date Codes for the representation of names of countries Layout key for trade documents Data elements and interchange formats Information interchange - Representation of dates and times Postal addressing Steam boilers - Uniform treatment of technical documentation - Collection of identity papers Pressure vessels - Uniform treatment of technical documentation - Collection of identity papers Documentation - International code for the abbreviation of titles of periodicals Numbering of divisions and subdivisions in written documents Papers for data processing - 40 to 90 g/m2 uncoated paper for continuous forms Documentation - Presentation of scientific and technical reports Forms design - Basic layout Location of codes in trade documents Information and documentation - Paper for documents - Requirements for permanence Preparation of manuscripts for printing Documentation - Presentation of translations Documentation - Presentation of periodicals Documentation - Short list of periodicals or other documents Documentation - Title-leaves of a book Documentation - Index of a publication

Str. No. 72

JUS Z.A4.021 JUS Z.A4.023 JUS Z.A4.024 JUS Z.A4.030 JUS Z.A4.031

1968 1981 1968 1979 1979

2 13 2 2 4

JUS A.D0.107 JUS I.B8.001 JUS ISO 6422 JUS ISO 8601

1973 1996 1993 1991

2 48 9 31

JUS ISO 11180 JUS M.E2.021

1995 1990

10 10

JUS M.E2.153

1982

JUS A.C2.200 JUS A.D0.010 JUS H.N6.200

1981 1977 1989

10 2 4

JUS ISO 5966 JUS ISO 8439 JUS ISO 8440 JUS ISO 9706

1994 1992 1993 1997

40 6 5 11

JUS Z.A0.500 JUS Z.A4.015 JUS Z.A4.020 JUS Z.A4.025 JUS Z.A4.040 JUS Z.A4.060

1957 1981 1981 1968 1981 1981

2 6 12 1 8 2

03 SOCIOLOGIJA. USLUGE. ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PREDUZE]IMA. ADMINISTRACIJA. TRANSPORT 03.060 FINANSIJE. BANKARSTVO. MONETARNI SISTEMI. OSIGURANJE 03.060 03.060 03.060 03.060
JUS I.B8.002 JUS I.B8.002/1 JUS I.B8.002/2 JUS I.B8.002/3 1989 1991 1992 1992 Kodovi za predstavljanje valuta i novca Kodovi mene i Kodovi mene Kodovi mene i za predstavljanje valuta i novca - Izdopune za predstavljanje valuta i novca - Izza predstavljanje valuta i novca - Izdopune Codes for the representation of currencies and funds Codes for representation of currencies and funds - Amendments Codes for representation of currencies and funds - Amendments Codes for representation of currencies and funds - Amendments 15 3 1 2

37

ICS 03.060 03.060 03.060 03.060 03.060 03.060 03.060 03.060 03.060 03.060 03.060 03.060 03.060 03.060 03.060 03.060 03.060

Oznaka JUS JUS Numbering JUS I.B8.002/4 JUS I.B8.002/5 JUS I.B8.002/6 JUS I.F2.002 JUS I.F2.003 JUS ISO 6166

God. Year 1993 1993 1993 1990 1990 1997

Naslov na srpskom Title in Serbian Kodovi za predstavljanje valuta i novca - Dopune Kodovi za predstavljanje valuta i novca - Izmene i dopune Kodovi za predstavljanje valuta i novca - Izmene i dopune Bankarstvo - Nalozi za pla}anje putem po{te Bankarstvo - Formati me|ubankarskih poruka putem teleksa Hartije od vrednosti - Me|unarodni sistem kodiranja za identifikaciju hartija od vrednosti (ISIN) (Identi~an sa ISO 6166:1994) Bankarski poslovi - Liste ovla{}enih potpisa i njihovo predstavljanje na mikrofi{u (Identi~an sa ISO 6234:1981) Bankarsko poslovanje - Standardizovane liste obveznica koje izdavalac povla~i iz opticaja (Identi~an sa ISO 6536:1981) Po{iljka ~ekova u me|unarodnom prometu (Identi~an sa ISO 6680:1987) Bankarstvo - Uskla|ivanje stanja na ra~unima (Identi~an sa ISO 7341:1985) Hartije od vrednosti - [eme za vrste poruka (Identi~an sa ISO 7775:1991) Bankarstvo - Bankarske telekomunikacione poruke - Kodovi za identifikaciju banaka (Identi~an sa ISO 9362:1994) Bankarstvo - Obrasci za potvr|ivanje poslova trgovanja devizama (Identi~an sa ISO 9777:1994) Bankarstvo - Obrasci za potvr|ivanje ugovora o kreditu/depozitu (Identi~an sa ISO 9778:1994) Bankarstvo i srodne finansijske delatnosti Razmena informacija - Obrazac naloga za naplatu (Identi~an sa ISO 10043:1994) Bankarstvo i srodne finansijske delatnosti Razmena informacija - Obrazac dokumentarnog akreditiva (Identi~an sa ISO 10044:1995) Bankarstvo i srodne finansijske usluge Utvr|ivanje verodostojnosti pri prijavljivanju (Identi~an sa ISO 11131:1992)

Naslov na engleskom Title in English Codes for representation of currencies and funds - Amendments Codes for the representation of currencies and funds - Amendments Codes for representation of currencies and funds - Amendments Banking - Mail payment orders Banking - Telex formats for inter-bank messages Securities - International securities identification numbering system (ISIN) Ban operations - Authorized signature lists and their representation on microfiche Bank operations - Standard scheme for drawing lists International cheque remittance Banking - Nostro accounts reconcilliation Securities - Scheme for message types Banking - Banking telecommunication massages - Bank identifier codes Banking - Forms for confirming foreign exchange deals Banking - Forms for confirming loan/deposit contracts Banking and related financial services Information interchange - Collection order form Banking and related financial services Information interchange - Documentary credit form Banking and related financial services Sign-on authentication

Str. No. 1 2 3 6 20 10

JUS ISO 6234

1992

11

JUS ISO 6536

1993

13

JUS ISO 6680 JUS ISO 7341 JUS ISO 7775 JUS ISO 9362

1992 1992 1994 1996

8 12 45 7

JUS ISO 9777

1997

13

JUS ISO 9778

1997

20

JUS ISO 10043

1995

11

JUS ISO 10044

1996

34

JUS ISO 11131

1994

20

03.080 USLUGE 03.080.10


JUS U.C9.100 1962 Dnevno i elektri~no osvetljenje prostorija u zgradama Illumination of building rooms by daylight and electrical light 12

03.100 UPRAVLJANJE I ORGANIZACIJA PREDUZE]A 03.100.10 03.100.20 03.100.30 03.100.30


JUS A.D0.001 JUS ISO 7372 1987 1993 Ozna~avanje brojevima - Termini i definicije Razmena podataka u trgovini - Katalog elemenata podataka u trgovini (Ekvivalentan sa ISO 7372:1986) Op{ti kriterijumi za organizacije za atestiranje koje rade na atestiranju kadrova (Identi~an sa EN 45013:1989) Ispitivanja bez razaranja - Osposobljavanje i atestiranje kadrova (Identi~an sa ISO 9712:1992) Numbering - Terms and definitions Trade data inferchange - Trade data elements directory General criteria for certification bodies operating certification of personnel Non-destructive testing - Qualification and certification of personnel 18 68

JUS EN 45013

1992

10

JUS ISO 9712

1993

19

03.120 KVALITET 03.120 03.120 03.120 03.120


JUS A.A2.030 JUS A.A2.031 JUS A.A2.032 JUS A.A2.033 1973 1973 1973 1973 Osnovna merila za postavljanje uslova kvaliteta potro{a~kih roba - Obja{njenje pojmova Ispitivanje potro{a~kih roba - Op{ta pravila Uporedno ispitivanje potro{a~kih roba Obja{njenje pojmova Upotrebna vrednost potro{a~ke robe Obja{njenje pojmova Basic criteria for quality requirements for goods - Explanation of terms Testing of goods - General principles Comparative testing of goods - Explanation of concepts Consumption value of goods - Explanation of concepts 1 2 1 1

38

ICS 03.120.01 03.120.01 03.120.01 03.120.01 03.120.10 03.120.10 03.120.10 03.120.10

Oznaka JUS JUS Numbering JUS IEC 863

God. Year 1998

Naslov na srpskom Title in Serbian Predstavljanje rezultata predvi|anja karakteristika pouzdanosti, pogodnosti odr`avanja i raspolo`ivosti (Identi~an sa IEC 863:1986) Procedure ispitivanja usagla{enosti za raspolo`ivost u ustaljenom stanju (Identi~an sa IEC 1070:1991) Porast pouzdanosti Statisti~ka provera i metode ocenjivanja(Identi~an sa IEC 61164:1995) Upravljanje kvalitetom i obezbe|enje kvaliteta - Re~nik (Identi~an sa ISO 8402:1994) Moduli za razli~ite faze postupaka za ocenjivanje saobraznosti Postupci ispitivanja za atestiranje i znak kvaliteta [ema atestiranja - Unutra{nje gasne instalacije - Sigurnosna creva Ispitivanje pouzdanosti ure|aja - Deo 7: Planovi provere ispunjavanja zahteva intenzitet otkaza i srednje vreme izme|u otkaza pod pretpostavkom da je intenzitet otkaza konstantan - Ta~ka 6: Metode pripreme i primene planova ispitivanja ograni~enih u vremenu Dopuna 1 (Identi~an sa IEC 605-7, Amend. 1:1990) Analiza stabla neispravnosti (FTA) (Identi~an sa IEC 1025:1990) Zvani~na revizija projekta (Identi~an sa IEC 1160:1992 i Dopunom br.1:1994) Remeni prenos - Dinami~ko ispitivanje za odre|ivanje polo`aja ra~unske zone kod rebrastih remenova (Identi~an sa ISO 8370-2:1993) Standardi za upravljanje kvalitetom i obezbe|enje kvaliteta - Deo 1: Smernice za izbor i upotrebu (Identi~an sa ISO 9000-1:1994) Standardi za upravljanje kvalitetom i obezbe|enje kvaliteta - Deo 2: Op{te smernice za primenu ISO 91, ISO 92 i ISO 93 (Identi~an sa ISO 9000-2:1993) Standardi za upravljanje kvalitetom i obezbe|enje kvaliteta - Deo 3: Smernice za primenu ISO 91 u razvoju, isporuci i odr`avanju softvera (Identi~an sa ISO 9000-3:1991) Sistemi kvaliteta - Model za obezbe|enje kvaliteta u projektovanju, razvoju, proizvodnji, ugradnji i servisiranju (Identi~an sa ISO 9001:1994) Sistemi kvaliteta - Model za obezbe|enje kvaliteta u proizvodnji, ugradnji i servisiranju (Identi~an sa ISO 9002:1994) Sistemi kvaliteta - Model za obezbe|enje kvaliteta u zavr{noj kontroli i ispitivanju (Identi~an sa ISO 9003:1994) Upravljanje kvalitetom i elementi sistema kvaliteta - Deo 1: Smernice (Identi~an sa ISO 9004-1:1997) Upravljanje kvalitetom i elementi sistema kvaliteta - Deo 2: Smernice za usluge (Identi~an sa ISO 9004-2:1991) Upravljanje kvalitetom i elementi sistema kvaliteta - Deo 3: Smernice za procesne proizvode (Identi~an sa ISO 9004-3:1993) Upravljanje kvalitetom i elementi sistema kvaliteta - Deo 4: Smernice za pobolj{anje kvaliteta (Identi~an sa ISO 9004-4:1993) Upravljanje kvalitetom - Smernice za planove kvaliteta (Identi~an sa ISO 10005:1997) Upravljanje kvalitetom - Smernice za upravljanje konfiguracijom (Identi~an sa ISO 10007:1997)

Naslov na engleskom Title in English Presentation of reliability, maintainability and availability predictions Compliance test procedures for steady-state availability Reliability growth Statistical test and estimation methods Quality management and quality assurance - Vocabulary Moduls for the various phases of the conformity assessement procedures Test methods for certification and quality mark Scheme sertification - Internal gas installations - Safety hose Equipment reliability testing - Part 7: Compilance test plans for failure rate and mean time between failures assum constsnt failure rate - Clause 6: Procedures for design and application of time terminated test plans - Amendment 1

Str. No. 14

JUS IEC 1070

1997

25

JUS IEC 61164 JUS ISO 8402 JUS A.K1.001 JUS A.K2.003 JUS A.K2.255 JUS IEC 605-7/1

1999 1996 1992 1978 1996 1997

32 71 22 4 12 18

03.120.10 03.120.10 03.120.10

JUS IEC 1025 JUS IEC 1160 JUS ISO 8370-2

1997 1997 1996

Fault tree analysis (FTA) Formal design review Belt drives - Dynamic test to determine pitch zone location

16 29 4

03.120.10 03.120.10

JUS ISO 9000-1 JUS ISO 9000-2

1996 1994

03.120.10

JUS ISO 9000-3

1993

03.120.10

JUS ISO 9001

1996

Quality management and quality assurance standards - Part 1: Guidelines for selection and use Quality management and quality assurance standards - Part 2: Generic guidelines for the application of ISO 91, ISO 92 and ISO 93 Quality management and quality assurance standards - Part 3: Guidelines for the application of ISO 91 to the development, supply and maintenance of software Quality systems - Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing Quality systems - Model for quality assurance in production, installation and servicing Quality systems - Model for quality assurance in final inspection and test Quality management and quality system elements - Part 1: Guidelines Quality management and quality system elements - Part 2: Guidelines for services Quality management and quality system elements - Part 3: Guidelines for processed materials Quality management and quality system elements - Part 4: Guidelines for quality improvement Quality management - Guidelines for quality plans Quality management - Guidelines for configuration management

50 22

31

32

03.120.10 03.120.10 03.120.10 03.120.10 03.120.10 03.120.10 03.120.10 03.120.10

JUS ISO 9002 JUS ISO 9003 JUS ISO 9004-1 JUS ISO 9004-2 JUS ISO 9004-3 JUS ISO 9004-4 JUS ISO 10005 JUS ISO 10007

1996 1996 1997 1993 1995 1994 1997 1997

30 24 60 37 38 30 40 38

39

ICS 03.120.10 03.120.10

Oznaka JUS JUS Numbering JUS ISO 10011-1 JUS ISO 10011-2

God. Year 1992 1992

Naslov na srpskom Title in Serbian Smernice za proveravanje sistema kvaliteta Deo 1: Proveravanje (Identi~an sa ISO 10011-1:1990) Smernice za proveravanje sistema kvaliteta Deo 2: Kriterijumi za kvalifikovanje proverava~a sistema kvaliteta (Identi~an sa ISO 10011-2:1991) Smernice za proveravanje sistema kvaliteta Deo 3: Upravljanje programima provere (Identi~an sa ISO 10011-3:1991) Zahtevi za obezbe|enje kvaliteta merne opreme - Deo 1: Metrolo{ki sistem potvr|ivanja merne opreme (Identi~an sa ISO 10012-1:1992) Smernice za izradu poslovnika o kvalitetu (Identi~an sa ISO 10013:1997) Upravljanje sigurno{}u funkcionisanja Deo 3: Uputstvo za primenu Odeljak 4: Uputstvo za specifikaciju zahteva za sigurnost funkcionisanja (Identi~an sa IEC 60300-3-4:1996) Op{ti kriterijumi za rad laboratorija za ispitivanje (Identi~an sa EN 45001:1989) Op{ti kriterijumi za ocenjivanje laboratorija za ispitivanje (Identi~an sa EN 45002:1989) Op{ti kriterijumi za organizacije za akreditovanje laboratorija (Identi~an sa EN 45003:1989) Op{ti kriterijumi za rad razli~itih vrsta organizacija koje obavljaju kontrolisanje (Identi~an sa EN 45004:1995) Op{ti kriterijumi za organizacije za atestiranje koje rade na atestiranju proizvoda (Identi~an sa EN 45011:1989) Op{ti kriterijumi za organizacije za atestiranje koje rade na atestiranju sistema kvaliteta (Identi~an sa EN 45012:1989) Op{ti kriterijumi za organizacije za atestiranje koje rade na atestiranju kadrova (Identi~an sa EN 45013:1989) Op{ti kriterijumi za deklaraciju o saobraznosti koju izdaje proizvo|a~ odnosno isporu~ilac (Identi~an sa EN 45014:1989) Primena statisti~kih metoda u industriji - Statisti~ki izrazi i simboli - Lista l Primena statisti~kih metoda - Statisti~ka obrada podataka - Problemi ocenjivanja i testiranja koji se odnose na aritmeti~ke sredine i varijanse Primena statisti~kih metoda - Statisti~ka obrada podataka - Odre|ivanje statisti~kog intervala tolerancije Primena statisti~kih metoda - Statisti~ka interpretacija rezultata ispitivanja - Ocena aritmeti~ke sredine - Interval poverenja Primena statisti~kih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa - Op{ti deo Primena statisti~kih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa po isteku odre|enog perioda Primena statisti~kih metoda u industriji - Kontrola stabilnosti proizvodnog procesa u toku proizvodnje Porast pouzdanosti Statisti~ka provera i metode ocenjivanja (Identi~an sa IEC 61164:1995) Procedure ispitivanja usagla{enosti za raspolo`ivost u ustaljenom stanju (Identi~an sa IEC 1070:1991) Dnevno i elektri~no osvetljenje prostorija u zgradama

Naslov na engleskom Title in English Guidelines for auditing quality systems Part 1: Auditing Guidelines for auditing quality systems Part 2: Qualification criteria for quality systems auditors Guidelines for auditing quality systems Part 3: Management audit programs Quality assurance requirements for measuring equipment - Part 1: Metrological confirmation system for measuring equipment Guidelines for developing quality manuels Dependability management Part 3: Application guide Section 4: Guide to the specification of dependability requirements General criteria for the operation of testing laboratories General criteria for the assessment of testing laboratories General criteria for laboratory accreditation bodies General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection General criteria for certification bodies operating product certification General criteria for certification bodies operating quality system certification General criteria for certification bodies operating certification of personnel General criteria for suppliers declaration of conformity Applications of statistical methods - Statistical vocabulary and symbols - List l Statistical treatment of data - Problems of estimation and tests relating to means and variances Applications of statistical methods - Statistical interpretation of data - Determination of a statistical tolerance interval Applications of statistical methods - Statistical interpretation of test results - Estimation of the mean - Confidence interval Applications of statistical methods in industry - Control of production process stability - General principles Applications of statistical methods in industry - Control of production process stability at the expiration of definite production period Applications of statistical methods in industry - Control of production process stability during production Reliability growth Statistical test and estimation methods Compliance test procedures for steady-state availability Illumination of building rooms by daylight and electrical light

Str. No. 16 11

03.120.10 03.120.10

JUS ISO 10011-3 JUS ISO 10012-1

1992 1993

8 20

03.120.10 03.120.10

JUS ISO 10013 JUS IEC 60300-3-4

1997 1998

30 16

03.120.20 03.120.20 03.120.20 03.120.20 03.120.20 03.120.20 03.120.20 03.120.20 03.120.30 03.120.30

JUS EN 45001 JUS EN 45002 JUS EN 45003 JUS EN 45004 JUS EN 45011 JUS EN 45012 JUS EN 45013 JUS EN 45014 JUS A.A2.001 JUS A.A2.010

1991 1991 1992 1999 1991 1992 1992 1992 1979 1979

12 10 12 18 9 11 10 9 65 47

03.120.30 03.120.30 03.120.30 03.120.30

JUS A.A2.011

1979

14

JUS A.A2.012

1979

JUS A.A2.020

1964

19

JUS A.A2.021

1964

13

03.120.30 03.120.30 03.120.99 03.120.99

JUS A.A2.022

1964

14

JUS IEC 61164

1999

32

JUS IEC 1070

1997

25

JUS U.C9.100

1962

12

40

ICS

Oznaka JUS JUS Numbering

God. Year

Naslov na srpskom Title in Serbian

Naslov na engleskom Title in English

Str. No.

03.220 TRANSPORT JUS Z.S3.005 03.220.01 03.220.20 03.220.40


JUS D.A0.220 JUS D.A0.310

1990 1968 1968

Saobra}aj - Redovi vrednosti osnovnih parametara [umsko-privredne karte - [umski saobra}ajni objekti - Oznake i boje [umski znakovi - Znakovi opasnosti @i~ana `eleznica bez za{titne mre`e

Transport - Preferred numbers - Application Forest management maps - Forest communications - Signs and colours Forest warning signs - Cable air lines without protective screen

4 6 2

07 MATEMATIKA. PRIRODNE NAUKE 07.020 MATEMATIKA 07.020


JUS A.A0.050 1974 Matemati~ki znaci i simboli Bulove algebre Mathematical sings and symbols of boolean algebra 4

07.100 MIKROBIOLOGIJA JUS E.M8.020 07.100.30 07.100.30 07.100.30 07.100.30 07.100.30


JUS E.M8.021

1987 1987

Metode za ispitivanje proizvoda industrije vrenja - Uzimanje uzoraka pekarskog kvasca Metode za ispitivanje proizvoda industrije vrenja - Organolepti~ka ispitivanja pekarskog kvasca Metode za ispitivanje proizvoda industrije vrenja - Odre|ivanje sadr`aja vode u pekarskom kvascu Metode za ispitivanje proizvoda industrije vrenja - Odre|ivanje aktivnosti pekarskog kvasca Metode za ispitivanje proizvoda industrije vrenja - Odre|ivanje trajnosti pekarskog kvasca

Sampling of bakery yeast Organoleptic determination of bakery yeast

3 2

JUS E.M8.022

1987

Determination of moisture in bakery yeast

JUS E.M8.024

1987

Determination of activity in bakery yeast

JUS E.M8.025

1987

Determination of durability in bakery yeast

11 TEHNOLOGIJA ZA[TITE ZDRAVLJA 11.020 MEDICINSKE NAUKE UOP[TE 11.020 11.020


JUS IEC 878 JUS IEC 930 1994 1994 Grafi~ki simboli za elektri~ne ure|aje i opremu u medicini (Identi~an sa IEC 878:1988) Smernice administrativnom, lekarskom i pomo}nom bolni~kom osoblju za bezbednu upotrebu ure|aja i opreme u medicini (Identi~an sa IEC 930:1988) Elektri~ni ure|aji i oprema u medicini Bezbednost i prostorije za medicinsku namenu - Termini i definicije Elektromedicinski ure|aji i oprema - Grafi~ki simboli za primenu na ure|ajima Elektri~ni ure|aji u medicini - Ispitivanje kvaliteta EKG samolepljivih elektroda za jednokratnu upotrebu Graphical symbols for electrical equipment in medical practice Guidelines for administrative, medical and nursing staff concerned with the safe use of medical electrical equipment Safety of medical electrical equipment Terms and definitions Graphical symbols for use on electrical equipment in medical practice Medical electrical equipment - Quality measurements of ECG pregelled disposable electrodes 54 9

11.020 11.020 11.020

JUS N.S5.001

1993

33

JUS N.S5.003 JUS N.S5.608

1987 1990

107 3

11.040 MEDICINSKA OPREMA 11.040 11.040 11.040


JUS IEC 601-1 JUS IEC 601-1/1 JUS IEC 601-1-1 1992 1995 1995 Elektri~ni ure|aji i oprema u medicini - Deo 1: Op{ti zahtevi za bezbednost (Identi~an sa IEC 601-1:1988) Elektri~ni ure|aji i oprema u medicini - Deo 1: Op{ti zahtevi za bezbednost - Izmena 1 (Identi~an sa IEC 601-1:1988 Amd 1:1991) Elektri~ni ure|aji i oprema u medicini - Deo 1: Op{ti zahtevi za bezbednost - 1. dodatni standard: Zahtevi za bezbednost za medicinske elektri~ne sisteme (Identi~an sa IEC 601-1-1:1992) Elektri~ni ure|aji i oprema u medicini - Deo 1: Op{ti zahtevi za bezbednost - 2. dodatni standard: Elektromagnetna kompatibilnost Zahtevi i ispitivanja (Identi~an sa IEC 601-1-2:1993 i EN 60601-1-2:1993) Aparat za merenje arterijskog krvnog pritiska Aparat sa elasti~nim mernim elementom i slu{alicom, mehani~ki Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for safety Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for safety - Amendment 1 Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for safety - 1. Collateral standard: Safety requirements for medical electrical systems Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for safety - 2. collateral standard: Electromagnetic compatibility - Requirements and tests Home blood pressure gauge - Technical requirements for manufacture and delivery 172 16 20

11.040

JUS IEC 601-1-2

1995

16

11.040

JUS L.M5.501

1977

{41

ICS 11.040 11.040.01

Oznaka JUS JUS Numbering JUS L.M5.502 JUS IEC 60601-1-1/1

God. Year 1977 1999

Naslov na srpskom Title in Serbian Aparat za merenje arterijskog krvnog pritiska Aparat sa elasti~nim mernim elementom, mehani~ki Elektri~ni ure|aji i oprema u medicini Deo 1: Op{ti zahtevi za bezbednost 1. dodatni standard: Zahtevi za bezbednost za medicinske elektri~ne sisteme Izmena 1 (Identi~an sa IEC 60601-1-1:1992, Amd.1:1995) Elektri~ni ure|aji i oprema u medicini Deo 1: Op{ti zahtevi za bezbednost Izmena 2 (Identi~an sa IEC 60601-1:1988 i Amd. 2:1995) Elektri~ni ure|aji u medicini - Deo 2: Posebni bezbednosni zahtevi za sr~ane defibrilatore i sr~ane defibrilatore-monitore (Identi~an sa IEC 601-2-4:1983 i CENELEC HD 395.2.4 SL:1989) Elektromedicinski ure|aji i oprema - Respiratori i ure|aji za inhalacionu anesteziju - Merenje odvodne struje kroz pacijenta Elektri~ni ure|aji u medicini - Posebni zahtevi za bezbednost ure|aja za hemodijalizu (Identi~an sa IEC 601-2-16:1989) Elektri~ni ure|aji i oprema u medicini Deo 2: Posebni zahtevi za bezbednost visokofrekvencijskih hirur{kih no`eva (Identi~an sa IEC 60601-2-2:1991) Hirur{ki instrumenti - Hvatalica po Peanu ravna Hirur{ki instrumenti - Hvatalica po Peanu savijena Hirur{ki instrumenti - Hvatalica po Kocheru ravna Hirur{ki instrumenti - Hvatalica po Kocheru savijena Hirur{ki instrumenti - Iglodr`a~ Hirur{ki instrumenti - Iglodr`a~ po Hegaru ravan Hirur{ki instrumenti - Iglodr`a~ po Hegaru savijen Hirur{ki instrumenti - Kle{ta zrnasta - ravna

Naslov na engleskom Title in English Blood pressure gauge - Technical requirements for manufacture and delivery Medical electrical equipment Part 1: General requirements for safety 1. Collateral standard: Safety requirements for medical electrical systems Amendment 1 Medical electrical equipment Part 1: General requirements for safety Amendment 2 Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety of cardiac deflibrillators and cardiac deflibrillatormonitors Measurement of patient leakage current in breathing and anesthetic machines Medical electrical equipment - Particular requirements for safety of haemodialysis equipment Medical electrical equipment Part 2: Particular requirements for the safety of high frequency surgical equipment Surgical forceps, Surgical forceps, Surgical forceps, Surgical forceps, Surgical instruments straight instruments curved instruments straight instruments curved instruments - Pean's haemostatic - Pean's haemostatic - Kocher's haemostatic - Kocher's haemostatic - Needle holder - Hegar's needle - Hegar's needle - Dressing forceps, - Dressing forceps, - Scissors, straight

Str. No. 4 16

11.040.01

JUS IEC 60601-1/2

1999

40

11.040.10

JUS IEC 601-2-4

1992

34

11.040.10 11.040.20 11.040.30

JUS N.S5.603

1985

JUS IEC 601-2-16

1992

18

JUS IEC 60601-2-2

1999

34

11.040.30 11.040.30 11.040.30 11.040.30 11.040.30 11.040.30 11.040.30 11.040.30 11.040.30 11.040.30 11.040.30 11.040.30 11.040.30 11.040.30 11.040.30 11.040.30 11.040.30 11.040.30 11.040.40 11.040.40 11.040.40 11.040.40 11.040.40 11.040.40 11.040.40

JUS M.T5.520 JUS M.T5.521 JUS M.T5.522 JUS M.T5.523 JUS M.T5.525 JUS M.T5.526 JUS M.T5.527 JUS M.T5.530 JUS M.T5.531 JUS M.T5.545 JUS M.T5.546 JUS M.T5.555 JUS M.T5.556 JUS M.T5.557 JUS M.T5.565 JUS JUS JUS JUS M.T5.570 M.T5.580 M.T5.581 ISO 5841-1

1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1999 1966 1966 1966 1966 1966 1966

2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 40 2 2 2 2 2 2

Surgical instruments holder, straight Surgical instruments holder, curved Surgical instruments straight Hirur{ki instrumenti - Kle{ta zrnasta - savijena Surgical instruments curved Hirur{ki instrumenti - Makaze - ravne Surgical instruments Hirur{ki instrumenti - Makaze - savijene

Surgical instruments - Scissors curved Surgical instruments - Knife, amputating Surgical instruments - Knife, amputating, single cutting Surgical instruments - Knife, amputating Double cutting Surgical instruments - Tissue forceps Surgical instruments Surgical instruments Surgical instruments Cardiac pacemakers pacemakers - Dressing forceps - Scalpel, anatomical - Scalpel, surgical Part 1: Implantable

Hirur{ki instrumenti - No` -amputacioni Hirur{ki instrumenti - No` - amputacioni jednorezni Hirur{ki instrumenti - No` - amputacioni dvorezni Hirur{ki instrumenti - Pincete - hirur{ke Hirur{ki instrumenti - Pincete - anatomske Hirur{ki instrumenti - Skalpel - anatomski Hirur{ki instrumenti - Skalpel - operacioni Elektrostimulatori srca Deo 1: Elektrostimulatori srca za implantaciju (Identi~an sa ISO 5841-1:1989) Ortoti~ko-proteti~ki proizvodi - Sko~ni zglob Ortoti~ko-proteti~ki proizvodi - Zglob kuka Ortoti~ko-proteti~ki proizvodi - Kanadski zglob kuka I Ortoti~ko-proteti~ki proizvodi - Kanadski zglob kuka II Ortoti~ko-proteti~ki proizvodi - Ru~ni zglob {ake frikcioni, veliki, srednji i mali Ortoti~ko-proteti~ki proizvodi - Ru~ni zglob {ake sa ko~nicom

JUS M.T5.101 JUS M.T5.114 JUS M.T5.115 JUS M.T5.116 JUS M.T5.117 JUS M.T5.120

Orthotic-prosthetic units - Ankle joint Orthotic-prosthetic units - Hip joint Orthotic-prosthetic units - Canadian hip joint I Orthotic-prosthetic units - Canadian hip joint II Orthotic-prosthetic units - Wrist unit with friction, large, medium and small Orthotic-prosthetic units - Wrist unit with manual lock

42

ICS 11.040.40 11.040.40 11.040.40 11.040.40 11.040.40 11.040.40 11.040.40 11.040.40 11.040.40 11.040.40 11.040.40 11.040.40 11.040.40 11.040.40 11.040.40 11.040.40 11.040.40 11.040.50

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.T5.121 JUS M.T5.123 JUS M.T5.125 JUS M.T5.127 JUS M.T5.129 JUS M.T5.131 JUS M.T5.133 JUS M.T5.135 JUS M.T5.137 JUS M.T5.138 JUS M.T5.139 JUS M.T5.140 JUS M.T5.141 JUS M.T5.142 JUS M.T5.143 JUS M.T5.144 JUS M.T5.145 JUS IEC 601-1-3

God. Year 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1997

Naslov na srpskom Title in Serbian Ortoti~ko-proteti~ki proizvodi - Hvataljka mu{ka, leva i desna Ortoti~ko-proteti~ki proizvodi - Hvataljka `enska, leva i desna Ortoti~ko-proteti~ki proizvodi - Hvataljka de~ja, leva i desna Ortoti~ko-proteti~ki proizvodi - Hvataljka leva i desna Ortoti~ko-proteti~ki proizvodi - Lakatni mu{ki levi i desni zglob sa aktivatorom Ortoti~ko-proteti~ki proizvodi - Lakatni zglob, mu{ki, levi i desni Ortoti~ko-proteti~ki proizvodi - Lakatni de~ji zglob sa aktivatorom, levi i desni Ortoti~ko-proteti~ki proizvodi - Lakatni de~ji zglob, levi i desni Ortoti~ko-proteti~ki proizvodi - Funkcionalni lakatni zglob Ortoti~ko-proteti~ki proizvodi - Funkcionalni aktiviraju}i lakatni zglob Ortoti~ko-proteti~ki proizvodi. -Kotura~a za u`e I Ortoti~ko-proteti~ki proizvodi - Kotura~a za u`e II Ortoti~ko-proteti~ki proizvodi - Aparat sa slobodnim sko~nim zglobom Ortoti~ko-proteti~ki proizvodi - Aparat sa pode{avaju}im sko~nim zglobom Ortoti~ko-proteti~ki proizvodi - Aparat sa aktiviraju}im sko~nim zglobom dorzalno Ortoti~ko-proteti~ki proizvodi. - Aparat sa aktiviraju}im sko~nim zglobom plantarno Ortoti~ko-proteti~ki proizvodi - Aparat sa uko~enim sko~nim zglobom Elektri~ni ure|aji u medicini - Deo 1: Op{ti zahtevi za bezbednost - 3. dodatni standard: Op{ti zahtevi za za{titu od zra~enja kod dijagnosti~kih rendgen-aparata - (Identi~an sa IEC 601-1-3:1994) Elektri~ni ure|aji u medicini - Posebni zahtevi za bezbednost dozimetara za radioterapiju sa elektri~ki priklju~enim detektorom zra~enja (Identi~an sa IEC 601-2-9:1987 i CENELEC HD 395.2.9 S1) Elektri~ni ure|aji i oprema u medicini - Deo 2: Posebni zahtevi za bezbednost elektrokardiografa (Identi~an sa IEC 601-2-25:1993) Elektri~ni ure|aji i oprema u medicini Deo 2: Posebni zahtevi za bezbednost elektroencefalografa (Identi~an sa IEC 601-2-26:1994) Elektri~ni ure|aji i oprema u medicini Deo 2: Posebni zahtevi za bezbednost elektrokardiografskih nadzornih ure|aja (Identi~an sa IEC 60601-2-27:1994) Elektri~ni ure|aji i oprema u medicini Deo 2: Posebni zahtevi za bezbednost nadzornih ure|aja za direktno merenje krvnog pritiska (Identi~an sa IEC 60601-2-34:1994) Elektromedicinski ure|aji i oprema - Karakteristike fokusa rendgenskog zra~nika za medicinsku dijagnostiku Elektromedicinski ure|aji i oprema Sopstveno filtriranje rendgenskog zra~nika Elektromedicinski ure|aji i oprema - Spajanje tropolnog visokonaponskog kablovskog utika~a i uti~nice za medicinske rendgen-aparate Elektromedicinski ure|aji i oprema - Veli~ine ulaznog polja elektroopti~kih poja~ava~a rendgenske slike

Naslov na engleskom Title in English Orthotic-prosthetic units - Hook, large, left and right Orthotic-prosthetic units - Hook, medium, left and right Orthotic-prosthetic units - Hook, small, left and right Orthotic-prosthetic units - Hook, left and right Orthotic-prosthetic units - Elbow joint with actuator, left and right Orthotic-prosthetic units - Elbow joint without actuator, left and right Orthotic-prosthetic units - Elbow joint with actuator, pediatrics, left and right Orthotic-prosthetic units - Elbow joint, pediatrics left, and right Orthotic-prosthetic units - Functional elbow joint for A/E Orthotic-prosthetic units - Functional elbow joint for A/E with spring actuator Orthotic-prosthetic units - Pulley I Orthotic-prosthetic units - Pulley II Orthotic-prosthetic units - Stirrup for free motion ankle joint Orthotic-prosthetic units - Stirrup for adjustable motion ankle joint Orthotic-prosthetic units - Stirrup for activated ankle joint in dorsiflexion Orthotic-prostheric units - Stirrup for activated ankle joint in plantar flexion Orthotic-prosthetic units - Stirrup for limited motion ankle joint Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for safety - 3. collateral standard: General requirements for radiation protection in diagnostic X-ray equipment Medical electrical equipment - Particular requirements for the safety of dosimeters used in radiotherapy with electrically- connected radiation detectors Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety of electrocardiographs Medical electrical equipment Part 2: Particular requirements for the safety of electroencephalographs Medical electrical equipment Part 2: Particular requirements for the safety of electrocardiographic monitoring equipment Medical electrical equipment Part 2: Particular requirements for the safety of direct blood pressure monitoring equipment Characteristics of focal spots in diagnostic X-ray tube assemblies for medical use Inherent filtration of an X-ray tube assembly High-voltage cable plug and socket connections for medical X-ray equipment Entrance field sizes of electro-optical X-ray image intensifiers

Str. No. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46

11.040.50

JUS IEC 601-2-9

1992

11.040.50 11.040.50 11.040.50

JUS IEC 601-2-25

1995

24

JUS IEC 60601-2-26

1999

20

JUS IEC 60601-2-27

1999

25

11.040.50

JUS IEC 60601-2-34

1999

24

11.040.50 11.040.50 11.040.50 11.040.50

JUS N.S5.201

1987

20

JUS N.S5.202 JUS N.S5.203 JUS N.S5.204

1980 1980 1980

2 5 3

43

ICS 11.040.50 11.040.50 11.040.50

Oznaka JUS JUS Numbering JUS N.S5.205 JUS N.S5.206 JUS N.S5.207

God. Year 1980 1981 1981

Naslov na srpskom Title in Serbian Elektromedicinski ure|aji i oprema - Merenje faktora pretvaranja elektroopti~kih poja~ava~a rendgenske slike Elektromedicinski ure|aji i oprema - Kasete za rendgenska snimanja Elektromedicinski ure|aji i oprema - Spajanje ~etvoropolnog visokonaponskog kablovskog utika~a i uti~nice za medicinske rendgen-aparate Elektromedicinski ure|aji i oprema - Ispitivanje dielektri~ne ~vrsto}e ure|aja za ultrazvu~nu dijagnostiku Elektri~ni ure|aji i oprema u medicini Deo 2: Posebni zahtevi za bezbednost ure|aja za kratkotalasnu terapiju (Identi~an sa IEC 60601-2-3:1991) Elektri~ni ure|aji i oprema u medicini - Posebni zahtevi za bezbednost ultrazvu~nih terapijskih ure|aja (Identi~an sa IEC 601-2-5:1984 i CENELEC HD 395.2.5 S1) Elektri~ni ure|aji u medicini - Posebni zahtevi za bezbednost ure|aja za mikrotalasnu terapiju (Identi~an sa IEC 601-2-6:1984 i CENELEC HD 395.2.6 S1) Elektri~ni ure|aji u medicini - Posebni zahtevi za bezbednost nervnih i mi{i}nih stimulatora (Identi~an sa IEC 601-2-10:1987 i CENELEC HD 395.2.10 SL) Elektri~ni ure|aji i oprema u medicini - Deo 2: Posebni zahtevi za bezbednost plu}nih ventilatora (Identi~an sa IEC 601-2-12:1988 i HD 395-2-12 s1) Elektri~ni ure|aji u medicini - Posebni zahtevi za bezbednost ure|aja za elektrokonvulzivnu terapiju (Identi~an sa IEC 601-2-14:1989) Elektri~ni ure|aji i oprema u medicini - Deo 2: Posebni zahtevi za bezbednost de~ijih inkubatora (Identi~an sa IEC 601-2-19:1990) Elektri~ni ure|aji i oprema u medicini - Deo 2: Posebni zahtevi za bezbednost transportnih inkubatora (Identi~an sa IEC 601-2-20:1990) Elektromedicinski ure|aji i oprema - Elektri~ne, toplotne i karakteristike optere}ivanja rentgenskih cevi sa obrtnom anodom za medicinsku dijagnostiku Elektromedicinski ure|aji i oprema Odre|ivanje najve}eg simetri~nog polja zra~enja rendgenske cevi sa obrtnom anodom za primenu u dijagnostici Elektri~ni ure|aji i oprema u medicini Deo 2: Posebni zahtevi za bezbednost eksternih elektrostimulatora srca sa unutra{njim napajanjem (Identi~an sa IEC 60601-2-31:1994)

Naslov na engleskom Title in English Measurement of the conversion factor of electro-optical X-ray image intensifiers Radiographic cassettes High.voltage cable plug and socket connections for medical X-ray equipment Dielectric strength tests of ultrasonic medical diagnostic equipment Medical electrical equipment Part 2: Particular requirements for the safety of shortwave therapy equipment Medical electrical equipment - Particular requirements for the safety of ultrasonic therapy equipment Medical electrical equipment - Particular requirements for the safety of microwave therapy equipment Medical electrical equipment - Particular requirements for the safety of narve and muscle stimulators Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety of lung ventilators for medical use Medical electrical equipment - Particular requirement for the safety of electroconvulsive therapy equipment Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for safety of baby incubators Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for safety of transport incubators Electrical, thermal and loading characteristics of rotating anode X-ray tubes for medical diagnosis Determination of the maximum symmetrical radiation field from a rotating anode X-ray tube for medical diagnosis Medical electrical equipment Part 2: Particular requirements for the safety of external cardiac pacemakers with internal power source

Str. No. 4 6 5

11.040.50 11.040.60

JUS N.S5.607

1985

JUS IEC 60601-2-3

1999

20

11.040.60

JUS IEC 601-2-5

1992

13

11.040.60

JUS IEC 601-2-6

1992

11

11.040.60

JUS IEC 601-2-10

1992

16

11.040.60

JUS IEC 601-2-12

1994

15

11.040.60 11.040.60 11.040.60 11.040.60

JUS IEC 601-2-14

1992

13

JUS IEC 601-2-19

1994

28

JUS IEC 601-2-20

1994

30

JUS N.S5.208

1985

11.040.60

JUS N.S9.209

1987

11.040.99

JUS IEC 60601-2-31

1999

28

11.060 STOMATOLOGIJA 11.060 11.060 11.060 11.060 11.060 11.060 11.060 11.060
JUS H.H2.811 JUS H.H2.813 JUS H.H2.815 JUS H.H2.819 JUS H.H2.832 JUS ISO 1559 JUS ISO 1560 JUS ISO 1561 1963 1963 1991 1991 1990 1995 1995 1995 Sanitetski materijal - Termoplasti~na masa za otiske Sanitetski materijal - Zubarski vosak za modelovanje proteza Stomatolo{ki materijali - Polimeri za bazu zubne proteze Stomatolo{ki materijali - Odre|ivanje postojanosti boje stomatolo{kih polimernih materijala Stomatolo{ki materijali - Legure za livenje sa sadr`ajem plemenitih metala izme|u 25 % i 75 % Stomatolo{ki materijali - Legure za amalgam (Identi~an sa ISO 1559:1986) Stomatolo{ki materijali - @iva za amalgam (Identi~an sa ISO 1560:1985) Stomatolo{ki materijali - Vosak za modeliranje (inlej vosak) (Identi~an sa ISO 1561:1975) Dental material, thermoplastic impression material Dental material, dental wax for dentine modelling Dental materials - Denture base polymers Dental materials - Determination of colour stability of dental polymeric materials Dental casting alloys with noble content of 25 % up to but not including 75 % Dentistry - Alloys for dental amalgam Dental mercury Dental inlay casting wax 2 2 17 4 5 10 6 8

44

ICS 11.060 11.060 11.060 11.060 11.060 11.060.10 11.060.10 11.060.10 11.060.10 11.060.10 11.060.10 11.060.10 11.060.10 11.060.10 11.060.10 11.060.10 11.060.10 11.060.20 11.060.20 11.060.20

Oznaka JUS JUS Numbering JUS ISO 1563 JUS ISO 4823 JUS ISO 4824 JUS ISO 6873 JUS ISO 7490

God. Year 1994 1994 1995 1994 1995

Naslov na srpskom Title in Serbian Stomatolo{ki materijali za otiske na bazi alginata (Identi~an sa ISO 1563:1990) Stomatolo{ki materijali za otiske na bazi elastomera (Identi~an sa ISO 4823:1992) Stomatolo{ki materijali - Kerami~ki zubi (Identi~an sa ISO 4824:1993) Stomatolo{ki proizvodi na bazi gipsa (Identi~an sa ISO 6873:1983) Zubarska masa sa gipsom kao vezivom za kalupe za livenje legura zlata (Identi~an sa ISO 7490:1990) Stomatolo{ke legure Zlata za livenje (Identi~an sa ISO 1562:1993)

Naslov na engleskom Title in English Dental alginate impression material Dental elastomeric impression materials Dentistry - Ceramic denture teeth Dental gypsum products Dental gypsum-bonded casting investments for gold alloys Dental casting gold alloys

Str. No. 18 19 8 14 22

JUS ISO 1562 JUS ISO 3107

1998 1997

9 14

Stomatolo{ki cink-oksid/eugenol cementi i Dental zinc-oxide/eugenol cements and cink-oksid cementi bez eugenola (Identi~an sa zinc-oxide non-eugenol cements ISO 3107:1988) Stomatologija - Zubi od sinteti~kih polimera (Identi~an sa ISO 3336:1993) Stomatolo{ki materijali - Materijali za ispune na bazi smola (Identi~an sa ISO 4049:1988 + Cor.1:1992) Dentistry Synthetic polymer teeth Dentistry - Resin-based filling materials

JUS ISO 3336 JUS ISO 4049

1998 1997

13 19

JUS ISO 6871-1

1998

Stomatolo{ke legure za livenje sa neplemeni- Dental base metal casting alloys Part 1: tim metalima Deo 1: Legure na bazi kobalta Cobalt-based alloys (Identi~an sa ISO 6871-1:1994) Stomatolo{ke legure za livenje sa neplemeni- Dental base metal casting alloys Part 2: tim metalima Deo 2: Legure na bazi nikla Nickel-based alloys (Identi~an sa ISO 6871-2:1994) Stomatolo{ki materijali na bazi smola za zalivanje jamica i fisura (Identi~an sa ISO 6874:1988) Stomatolo{ki materijali za punjenje kanala korena (Identi~an sa ISO 6876:1986) Dental resin-based pit and fissure sealants

10

JUS ISO 6871-2

1998

11

JUS ISO 6874

1997

11

JUS ISO 6876 JUS ISO 8891

1997 1998

Dental root canal sealing materials

8 10

Stomatolo{ke legure za livenje sa sadr`ajem Dental casting alloys with noble metal plemenitih metala od 25 % do ali ne ukcontent of 25 % up to but not including lju~uju}i 75 % - (Identi~an sa ISO 8891:1993) 75 % Stomatolo{ki materijali za lemljenje (Identi~an Dental brazing materials sa ISO 9333:1990) Materijali za metalokerami~ke stomatolo{ke nadoknade (Identi~an sa ISO 9693:1991) Stomatolo{ki cementi koji se me{aju sa vodom (Identi~an sa ISO 9971:1991+Cor.1:1993) Radna stolica za stomatologa (Identi~an sa ISO 7493:1985) Zubarska jedinica (Identi~an sa ISO 7494:1990) Stomatolo{ka oprema Me{a~i i dozatori `ive i legure (Identi~an sa ISO 8282:1994) Dental ceramic fused to metal restorative materials Dental water-base cements Dental operator's stool Dental unit Dental equipment Mercury and alloy mixers and dispensers

JUS ISO 9333 JUS ISO 9693 JUS ISO 9917 JUS ISO 7493 JUS ISO 7494 JUS ISO 8282

1996 1996 1997 1995 1994 1998

7 11 18 10 15 7

11.080 STERILIZACIJA 11.080


JUS ISO 11135 1998 Proizvodi za medicinsku upotrebu Overa valjanosti (validacija) i rutinska kontrola sterilizacije etilenoksidom (Identi~an sa ISO 11135:1994) Sterilizacija proizvoda za medicinsku upotrebu Zahtevi za overu valjanosti (validaciju) i rutinsku kontrolu Radijaciona sterilizacija (Identi~an sa ISO 11137:1995) Medical devices Validation and routine control of ethylene oxide sterilization 33

11.080

JUS ISO 11137

1998

Sterilization of health care products Requirements for validation and routine control Radiation sterilization

66

11.100 LABORATORIJSKA MEDICINA 11.100


JUS H.H5.010 1967 Test serumi za odre|ivanje ABO krvnih grupa The ABO blood grouping test sera 4

11.120 FARMACEUTIKA 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120


JUS E.B3.018 JUS E.B3.019 JUS E.B3.022 JUS E.B3.023 JUS E.B3.024 1963 1963 1963 1963 1963 Stramonii folium - List tatule Belladonnae folium - List velebilja Pyrethri flos - Cvet buha~a Belladonnae radix - Koren velebilja Stramonii folium Belladonnae folium Pyrethri flos Belladonnae radix 2 2 2 2 2

Pyrethri floris pulvis - Pra{ak buha~evog cveta Pyrethri floris pulvis

45

ICS 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120 11.120.20 11.120.20

Oznaka JUS JUS Numbering JUS E.B3.030 JUS E.B3.031 JUS E.B3.032 JUS E.B3.041 JUS E.B3.044 JUS E.B3.046 JUS E.B3.047 JUS E.B3.055 JUS E.B3.061 JUS E.B3.063 JUS E.B3.070 JUS E.B3.075 JUS E.B3.077 JUS E.B3.083 JUS E.B3.084 JUS E.B3.085 JUS E.B3.086 JUS E.B3.087 JUS E.B3.093 JUS E.B3.097 JUS E.B3.101 JUS E.B3.102 JUS E.B3.106 JUS E.B3.107 JUS E.B3.109 JUS E.B3.111 JUS E.B3.113 JUS E.B3.116 JUS E.B3.117 JUS E.B3.118 JUS E.B3.119 JUS E.B3.125 JUS E.B3.128 JUS E.B3.129 JUS E.B3.132 JUS E.B3.133 JUS E.B3.134 JUS E.B3.138 JUS ISO 10282

God. Year 1964 1964 1964 1965 1965 1965 1965 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1968 1968 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1997

Naslov na srpskom Title in Serbian Lauri fructus - Plod lovora Violae tricoloris herba - Ma}uhica (dan i no}) Digitalis lanatae folium - List vunastog naprstka Veratri rhizoma - Podanak ~emerike Lavandulae flos - Cvet lavandule Rhamni fallacis cortex - Kora `estike Rhamni frangulae cortex - Kora krkovine Hyoscyami folium - List bunike Juglandis folium - List oraha Arnicae flos - Cvet br|anke, veprine, arnike Menyanthidis folium - Trifolii fibrini folium List gorke deteline Adonidis herba - Nadzemni deo gorocveta u cvetu Convallariae majalis folium - List |ur|evka Colchici semen - Seme mrazovca Aconiti tuber - Gomolj, krtola jedi}a Salep tuber - Gomolj, krtola ka}una Papaveris capita - Makove ~aure Secale cornutum - Ra`ena glavnica Ebuli radix - Koren aptovine, burjana Iridis rhizoma - Rizom perunike Nadzemni deo kopitnjaka sa rizomom - Asari herba sum rhizoma Nadzemni deo lazarkinje - Asperulae herba Cvet ma~ije {ape - Pedis cati flos List pitomog kestena - Castaneae folium Rizom pirevine - Garminis rhizoma Hrastov li{aj - Lishen quercus Kora korena `utike - Berberidis radicis cortex Cvet nevena - Calendulae flos Cvet deteline kamenjarke - Anthyllidis flos Cvet razli~ka - Cyani flos Cvet bulke (tur~inka) - Rhoeados flos @draljika (kokotac) - Meliloti herba Dobri~ica - Hederae terrestris herba Koren gaveza - Symphyti radix Rizom navale (paprati) - Filicis maris rhizoma Rizom slatke paprati - Polypodii rhizoma Seme tatule - Stramonii semen List belog jasena - Fraxini folium Sterilne hirur{ke rukavice za jednokratnu upotrebu - Tehni~ki uslovi (Identi~an sa ISO 10282:1994) Gumene medicinske rukavice za jednokratnu upotrebu - Tehni~ki uslovi (Identi~an sa ISO 11193:1994)

Naslov na engleskom Title in English Lauri fructus - Laurel fruits Violae tricoloris herba - Threecolour violet herb Digitalis lanatae folium - Digitalis leaves Veratri rhizoma - White hellebore rhizome Lavandulae flos - Lavender flower Rhamni fallacis cortex - Carniolic buckthorn bark Rhamni frangulae cortex - Alder buckthorn bark Hyoscyami folium - Henbane leaf Juglandis folium - Walnut leaf Arnicae flos - Arnica flower Menyanthidis folium - Trifolii fibrini folium Marsh trefoil leaf Adonidis herba - Pheasant's eye herb Convallariae majales folium - Lily of the valley leaf Colchici semen - Meadow saffron seed Aconiti tuber - Monks-hood tuber Salep tuber - Orchis tuber Papaveris capita - Poppy capsule Secale cornutum - Ergot Ebuli radix - Elder root Orris root Asari herba sum rhizoma - Wild ginger herb with rhizome Asperulae herba - Sweet woodruff herb Pedis cati flos - Cat's-foot flower Castaneae folium - Chestnut leaf Garminis rhizoma - Wheat-grass Lishen quercus - Oak's moss Berberidis radicis cortex - Barberry root bark Calendulae flos - Pot-marigold flower Anthyllidis flos - Kidney vetch flower Cyani flos - Corn flower blue - bottle Rhoqados flos - Corn poppy flower Meliloti herba - Sweet clover herb Hederae terestris herba - Ground ivy herb Symphyti radix - Comfrey root Filicis maris rhizoma - Male fern Polypodii rhizoma - Polypody root Stramonii semen - Thorn apple seed Ash's leaf Single-use sterile surgical rubber gloves Specification Single.use rubber examination gloves Specification

Str. No. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10

JUS ISO 11193

1997

11.140 BOLNI^KA OPREMA 11.140


JUS M.T5.500 1967 Nosila, oslonci za nosila i bolni~ka kolica Stretchers, stretcher carriers and hospital trolleys First and medical box for motor vehicles 3

11.160 PRVA POMO] 11.160


JUS H.H2.800 1968 Sanitetski materijal - Kutija prve pomo}i za motorna vozila 2

11.200 KONTROLA RA\ANJA. MEHANI^KA KONTRACEPTIVNA SREDSTVA

46

ICS 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200

Oznaka JUS JUS Numbering JUS ISO 4074-1

God. Year 1995

Naslov na srpskom Title in Serbian Prezervativi od gume - Deo 1: Zahtevi Prezervativi u potro{a~kom pakovanju (Identi~an sa ISO 4074-1:1990) Prezervativi od gume - Deo 2: Odre|ivanje du`ine (Identi~an sa ISO 4074-2:1993) Prezervativi od gume - Deo 3: Odre|ivanje {irine (Identi~an sa ISO 4074-3:1993) Prezervativi od gume - Deo 5: Ispitivanje perforacija (Identi~an sa ISO 4074-5:1994) Prezervativi od gume - Deo 6: Odre|ivanje zapremine i pritiska probijanja (Identi~an sa ISO 4074-6:1993) Prezervativi od gume - Deo 9: Odre|ivanje zateznih osobina (Identi~an sa ISO 4074-9:1993) Prezervativi od gume - Deo 10: Pakovanje i etiketiranje - Prezervativi u potro{a~kom pakovanju (Identi~an sa ISO 4074-10:1990)

Naslov na engleskom Title in English Rubber condoms - Part 1: Requirements Condoms in consumer packages Rubber condoms - Part 2: Determination of length Rubber condoms - Part 3: Determination of width Rubber condoms - Part 5: Testing for holes Rubber condoms - Part 6: Determination of bursting volume and pressure Rubber condoms - Part 9: Determination of tensile properties Rubber condoms - Part 10: Packaging and labelling - Condoms in consumer packages

Str. No. 12

JUS ISO 4074-2 JUS ISO 4074-3 JUS ISO 4074-5 JUS ISO 4074-6

1995 1995 1995 1995

4 3 4 5

JUS ISO 4074-9

1995

JUS ISO 4074-10

1995

11.220 VETERINARSKA MEDICINA 11.220 11.220 11.220 11.220 11.220 11.220 11.220 11.220 11.220 11.220 11.220 11.220 11.220 11.220 11.220 11.220 11.220 11.220 11.220 11.220 11.220 11.220 11.220
JUS H.H3.120 JUS H.H3.121 1963 1964 Serum protiv svinjske kuge Veterinarski biolo{ki preparati - @iva vakcina svinjske kuge (lapinizovani virus svinjske kuge - liofilizovan) Kristal-violet vakcina svinjske kuge Veterinarski biolo{ki preparati - @iva vakcina kuge peradi (suva, liofilizovana) Adsorbat-vakcina kuge peradi Vetrinarski biolo{ki preparati - Serum protiv vrbanca (crvenog vetra) svinja Adsorbat-vakcina vrbanca (svinjskog crvenog vetra) Veterinarski biolo{ki preparati - Adsorbatvakcina slinavke i {apa Veterinarski biolo{ki preparati - Serum protiv antraksa (bedrenice, prostrela) Antraks-vakcina (za sve `ivotinje) Veterinarski biolo{ki preparati - Serum protiv tetanusa Veterinarski biolo{ki preparati - Vakcina formol-toksoid tetanusa Veterinarski biolo{ki preparati - Serum protiv {u{tavca i para{u{tavca Veterinarski biolo{ki preparati - Vakcina {u{tavca i para{u{tavca (adsorbat) Veterinarski biolo{ki preparati - Vakcina aujeskijeve bolesti - suva Veterinarski biolo{ki preparati - Serum protiv pastereloze (kolere peradi, svinjske zaraze i dr.) Veterinarski biolo{ki preparati - Serum protiv {tene}aka pasa Veterinarski biolo{ki preparati - Askoli serum Veterinarski biolo{ki dizenterije jagnjadi i ovaca Veterinarski biolo{ki terotoksemije ovaca jagnjadi preparati - Serum protiv enterotoksemije jagnjadi i preparati - Vakcina eni jagnjadi i dizenterije Swine fever antiserum Veterinary biological products - Swine fever vaccine - Lapinized (lyophilized) Crystal-violet swine fever vaccine Veterinary biological products - Newcastle disease vaccine (lyophilized) Newcastle - Disease adsorbate vaccine Veterinary biological products - Swine erysipelas antiserum Swine erysipebar adsorbate vaccine Veterinary biological products - Foot-andmouth disease vaccine (adsorbed) Veterinary biological products - Antrax antiserum Antrax vaccine (for all animals) Veterinary biological products - Tetanus antitoxin Veterinary biological products - Tetanus toxoid Veterinary biological products - Blackleg and malignant edema antiserum Veterinary biological products - Blackleg and malignant edema vaccine (adsorbed) Veterinary biological products - Aujeszky disease vaccine - Lyophilized Veterinary biological products - Haemorrhagic septicaemia antiserum (for cholera, hog septicaemia and others) Veterinary biological products - Canine distemper antiserum Veterinary biological products - Ascoli's serum Veterinary biological products - Lamb dysentery and entrerotoxaemia antiserium Veterinary biological products - "Kventodiz" lamb dysentery and enterotoxaemia vaccine Veterinary biological products - Avian pox vaccine (living) Veterinary biological products - Sheep pox vaccine (dried lymph) Veterinary biological products - Rabies vaccine (hempt) 3 3

JUS H.H3.122 JUS H.H3.123 JUS H.H3.124 JUS H.H3.130 JUS H.H3.131 JUS H.H3.135 JUS H.H3.140 JUS H.H3.141 JUS H.H3.150 JUS H.H3.151 JUS H.H3.160 JUS H.H3.161 JUS H.H3.166 JUS H.H3.170

1963 1964 1963 1964 1963 1965 1964 1963 1964 1964 1964 1964 1965 1964

3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

JUS H.H3.173 JUS H.H3.175 JUS H.H3.180

1965 1965 1964

3 3 3

JUS H.H3.181

1964

JUS H.H3.190

1964

Veterinarski biolo{ki preparati - Vakcina difterije i boginja peradi (suva, liofilizovana sa `ivim oslabljenim virusom) Veterinarski biolo{ki preparati - Limfa ov~ijih boginja - suva Veterinarski biolo{ki preparati - Antirabi~na vakcina

JUS H.H3.193 JUS H.H3.195

1965 1964

3 3

47

ICS 11.220 11.220 11.220 11.220 11.220 11.220

Oznaka JUS JUS Numbering JUS H.H3.196 JUS H.H3.197 JUS H.H3.198 JUS H.H3.199 JUS H.H3.200 JUS H.H3.201

God. Year 1965 1965 1965 1965 1964 1965

Naslov na srpskom Title in Serbian Veterinarski biolo{ki preparati - Alergen za otkrivanje bruceloznih svinja Veterinarski biolo{ki preparati - Antigen koko{ijeg tifusa za brzu krvnu pretragu Veterinarski biolo{ki preparati - Tuberkulin, gove|i, za intradermalnu probu Veterinarski biolo{ki preparati - Tuberkulin, pti~ji Veterinarski biolo{ki preparati - Malein - koncentrovan za o~nu probu Aluminjumhidroksid-gel za proizvodnju adsorbat-vakcina - za veterinarsku upotrebu

Naslov na engleskom Title in English Veterinary biological products - Alergen bs Veterinary biological products - Pullorum antigen Veterinary biological products - Bovine tuberculin Veterinary biological products - Avian tuberculin Veterinary biological products - Mallein (for ophtalmic test) Aluminum hydroxid - Gel for veterinary use

Str. No. 3 2 3 3 3 3

13 ZA[TITA @IVOTNE SREDINE I ZDRAVLJA. BEZBEDNOST 13.020 ZA[TITA @IVOTNE SREDINE 13.020 13.020 13.020 13.020 13.020 13.020
JUS D.A0.301 1968 [umski znakovi - Znakovi izri~itih naredbi Zabranjena pa{a i zabranjena pa{a i `irenje [umski znakovi - Znakovi izri~itih naredbi Zabranjeno kidanje za{ti}ene prizemne flore [umski znakovi - Znakovi opasnosti - Zatrovan prostor [umski znakovi - Znakovi opasnosti - Stoka na putu i divlja~ na putu Smernice za proveravanje za{tite `ivotne sredine Op{ti principi (Identi~an sa ISO 14010:1996) Smernice za proveravanje za{tite `ivotne sredine Postupci provere Proveravanje sistema upravljanja za{titom `ivotne sredine (Identi~an sa ISO 14011:1996) Smernice za proveravanje za{tite `ivotne sredine Kriterijumi za kvalifikovanje proverava~a za{tite `ivotne sredine (Identi~an sa ISO 14012:1996) Kvalitet vazduha - Op{ti aspekti - Re~nik (Identi~an sa ISO 4225:1994) Kvalitet vazduha - Op{ti aspekti - Merne jedinice (Identi~an sa ISO 4226:1993) Vazduh ambijenta - Odre|ivanje masene koncentracije sumpor-dioksida - Metoda sa tetrahlor-merkuratom (TCM) i pararosanilinom (Identi~an sa ISO 6767:1990) Vazduh ambijenta - Odre|ivanje masene koncentracije ugljen-monoksida - Metoda gasne hromatografije (Identi~an sa ISO 8186:1989) Forest regulatory signs - Pasture prohibited - Pasture and feeding with acorns prohibited Forest regulatory signs - Picking of protected ground flora prohibited Forest warning signs - Poisoned area Forest warning signs - Cattle crossing and deer crossing Guidelines for environmental auditing General principles Guidelines for environmental auditing Audit procedures Auditing of environmental management systems Guidelines for environmental auditing Qalification criteria for environmental auditors 2

JUS D.A0.303 JUS D.A0.311 JUS D.A0.312 JUS ISO 14010

1968 1968 1968 1998

2 2 3 10

JUS ISO 14011

1998

12

13.020

JUS ISO 14012

1998

12

13.040 KVALITET VAZDUHA 13.040 13.040 13.040


JUS ISO 4225 JUS ISO 4226 JUS ISO 6767 1997 1997 1997 Air quality - General aspects - Vocabulary Air quality - General aspects - Units of measurement Ambient air - Determination of the mass concentration of sulfur-dioxide - Tetrachlormercurate (TCM)/pararosaniline method Ambient air - Determination of the mass concentration of carbon monoxide - Gas chromatographic method 21 4 14

13.040 13.040.01 13.040.01

JUS ISO 8186

1997

14

JUS ISO 6879

1994

Kvalitet vazduha - Karakteristike performansi Air quality - Performance characteristics metoda merenja kvaliteta vazduha i odgoand related concepts for air quality measvaraju}i pojmovi (Identi~an sa ISO 6879:1983) uring methods Vazduh na radnom mestu - Odre|ivanje masene koncentracije ugljen-monoksida Metoda sa upotrebom indikatorskih cevi za brzo uzimanje uzoraka sa direktnim o~itavanjem (Identi~an sa ISO 8760:1990) Vazduh na radnom mestu - Odre|ivanje masene koncentracije azot-dioksida - Metoda sa upotrebom indikatorskih cevi za brzo uzimanje uzoraka sa direktnim o~itavanjem (Identi~an sa ISO 8761:1989) Vazduh ambijenta - Odre|ivanje indeksa kiselih gasovitih zaga|uju}ih materijala u vazduhu - Titrimetrijska metoda sa odre|ivanjem zavr{ne ta~ke pomo}u indikatora ili potenciometrijski (Identi~an sa ISO 4220:1983) Work-place air - Determination of mass concentration of carbon monoxide - Method using detector tubes for short-term sampling with direct indication Work-place air - Determination of mass concentration of nitrogen dioxide - Method using detector tubes for short-term sampling with direct indication Ambient air - Deternination of a gaseous acid aer pollution index - Titrimetric method with indicator or potentiometric end-point detection

JUS ISO 8760

1994

11

13.040.01

JUS ISO 8761

1994

12

13.040.20

JUS ISO 4220

1997

48

ICS 13.040.20

Oznaka JUS JUS Numbering JUS ISO 4221

God. Year 1997

Naslov na srpskom Title in Serbian

Naslov na engleskom Title in English

Str. No. 12

Kvalitet vazduha - Odre|ivanje masene konAir quality - Determination of mass concentracije sumpor-dioksida u vazduhu ambicentration of sulphur diokside in ambient air jenta - Spektrofotometrijska metoda sa torinom - Thorin spectrophotometric method (Identi~an sa ISO 4221:1980) Visokogradnja - Izra`avanje zahteva korisnika - Deo 2: Zahtevi za ~isto}u vazduha (Identi~an sa ISO 6242-2:1992) Kvalitet vazduha - Prikazivanje podataka o kvalitetu vazduha ambijenta u alfanumeri~kom obliku (Identi~an sa ISO 7168:1985) Building construction - Expression of users' requirements - Part 2: Air purity requirements Air quality - Presentation of ambient air quality data in alphanumerical form

13.040.20 13.040.20 13.040.20 13.040.20 13.040.30

JUS ISO 6242-2

1994

JUS ISO 7168

1997

11

JUS ISO 9359

1997

Kvalitet vazduha - Metoda stratifikacionog uzi- Air quality - Stratified sampling method for manja uzoraka za ocenjivanje kvaliteta vazdu- assessment of ambient air quality ha ambijenta (Identi~an sa ISO 9359:1989) Planiranje monitoringa kvaliteta vazduha ambijenta (Identi~an sa ISO/TR 4227:1989) Vazduh na radnom mestu - Odre|ivanje sadr`aja aromati~nih ugljovodonika u stanju pare - Metoda gasne hromatografije posle absorpcije u cevi sa aktivnim ugljem i desorpcije rastvara~em (Identi~an sa ISO 9487:1991) Planning of ambient air quality monitoring Workplace air - Determination of vaporous aromatic hydrocarbons - Charcoal tube/solvent desorption/ gas chromatographic method

18

JUS ISO/TR 4227 JUS ISO 9487

1997 1997

24 18

13.040.30 13.040.50

JUS Z.B0.001

1991

Maksimalno dozvoljene koncentracije {kodljivih Safety precautions - Maximum allowable gasova, para i aerosola u atmosferi radnih concentrations of toxic gases vapours and prostorija i radili{ta aerosols in working premises atmosphere Drumska vozila - Ure|aj za merenje opaciteta Road vehicles - Apparatus for measurement of the opacity of exhaust gas from diesel engines izduvnih gasova dizel-motora u radu na ustaljenom re`imu operating under steady state conditions Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 1: Uputstvo za izradu programa uzimanja uzoraka (Identi~an sa ISO 5667-1:1980) Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 6: Smernice za uzimanje uzoraka iz reka i potoka (Identi~an sa ISO 5667-6:1990) Kvalitet vode - Op{te uputstvo za prebrojavanje mikroorganizama postupkom kulture (Identi~an sa ISO 8199:1988) Kvalitet vode - Odre|ivanje sadr`aja hlorida Titracija srebro-nitratom uz hromatni indikator (metoda po Moru) (Identi~an sa ISO 9297:1989) Kvalitet vode - Odre|ivanje koncentracije aktivnosti tricijuma - Metoda brojanja scintilacija u te~noj sredini (Identi~an sa ISO 9698:1989) Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda - Termini i definicije Kvalitet vode - Odre|ivanje amonijum-jona Metoda destilacije i titracije (Identi~an sa ISO 5664:1984) Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 2: Smernice za postupke uzimanja uzoraka (Identi~an sa ISO 5667-2:1991) Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 3: Smernice za za{titu uzoraka i rukovanje uzorcima (Identi~an sa ISO 5667-3:1994) Kvalitet vode - Odre|ivanje sadr`aja rastvorenog kiseonika - Jodometrijska metoda (Identi~an sa ISO 5813:1983) Kvalitet vode - Odre|ivanje sadr`aja rastvorenog kiseonika - Metoda sa jon-selektivnom elektrodom (Identi~an sa ISO 5814:1990) Kvalitet vode - Odre|ivanje biohemijske potro{nje kiseonika posle 5 dana (BPK5) - Metoda razbla`ivanja i zasejavanja (Identi~an sa ISO 5815:1989) Kvalitet vode - Odre|ivanje sadr`aja kadmijuma metodama atomskoapsorpcione spektrometrije (Identi~an sa ISO 5961:1994) Kvalitet vode - Odre|ivanje hemijske potro{nje kiseonika (Identi~an sa ISO 6060:1989) Water quality - Sampling - Part 1: Guidance on the design of sampling programmes Water quality - Sampling - Part 6: Guidance on sampling of rivers and streams Water quality - General guide to the enumeration of micro-organisms by culture Water quality - Determination of chloride Silver nitrate titration with chromate indicator (Mohr's method) Water quality - Determination of tritium activity concentration - Liquid scintillation counting method Water quality - Terms and definitions Water quality - Determination of ammonium - Distillation and titration method Water quality - Sampling. Part 2: Guidance on sampling techniques Water quality - Sampling. Part 3: Guidance on the preservation and handling of samples Water quality - Determination of dissolved oxygen - Iodometric method Water quality - Determination of dissolved oxygen - Electrochemical probe method Water quality - Determination of biochemical oxygen demand after 5 days (BOD5) Dilution and seeding method Water quality - Determination of cadmium by atomic spectrometry Water quality - Determination of the chemical oxygen demand

112

JUS M.N0.302

1977

29

13.060 KVALITET VODE 13.060 13.060 13.060 13.060


JUS ISO 5667-1 1997 22

JUS ISO 5667-6

1997

13

JUS ISO 8199

1997

21

JUS ISO 9297

1997

13.060 13.060.01 13.060.01 13.060.01 13.060.01 13.060.01 13.060.01 13.060.01

JUS ISO 9698

1997

12

JUS H.Z0.003 JUS ISO 5664

1988 1992

100 8

JUS ISO 5667-2

1997

14

JUS ISO 5667-3

1997

33

JUS ISO 5813 JUS ISO 5814

1994 1994

14 14

JUS ISO 5815

1994

14

13.060.01 13.060.01

JUS ISO 5961

1997

13

JUS ISO 6060

1994

11

49

ICS 13.060.01

Oznaka JUS JUS Numbering JUS ISO 6439

God. Year 1997

Naslov na srpskom Title in Serbian Kvalitet vode - Odre|ivanje fenolnog indeksa Spektrometrijske metode sa 4aminoantipirinom posle destilacije (Identi~an sa ISO 6439:1990) Kvalitet vode - Odre|ivanje ukupnog arsena Spektrofotometrijska metoda sa srebro-dietilditiokarbamatom (Identi~an sa ISO 6595:1982) Kvalitet vode - Odre|ivanje sadr`aja nitrita Metoda molekularnoapsorpcione spektrometrije (Identi~an sa ISO 6777:1984) Kvalitet vode - Odre|ivanje amonijum-jona Potenciometrijska metoda (Identi~an sa ISO 6778:1984) Kvalitet vode - Odre|ivanje amonijum-jona Deo 1: Manuelna spektrofotometrijska metoda (Identi~an sa ISO 7150-1:1984) Kvalitet vode - Odre|ivanje amonijum-jona Deo 2: Automatizovana spektrofotometrijska metoda (Identi~an sa ISO 7150-2:1986) Kvalitet vode - Odre|ivanje sadr`aja slobodnog hlora i ukupnog hlora - Deo 1: Titrimetrijska metoda sa n,n-dietil-1,4-fenilendiaminom (Identi~an sa ISO 7393-1:1985) Kvalitet vode - Odre|ivanje sadr`aja slobodnog hlora i ukupnog hlora - Deo 2: Kolorimetrijska metoda sa n,n-dietil-1,4-fenilendiaminom za rutinsku kontrolu (Identi~an sa ISO 7393-2:1985) Kvalitet vode - Odre|ivanje sadr`aja nitrata Deo 1: Spektrometrijska metoda sa 2,6-dimetilfenolom (Identi~an sa ISO 7890-1:1986) Kvalitet vode - Odre|ivanje sadr`aja nitrata Deo 2: Spektrometrijska metoda sa 4-fluorfenolom posle destilacije (Identi~an sa ISO 7890-2:1986) Kvalitet vode - Odre|ivanje sadr`aja nitrata Deo 3: Spektrometrijska metoda sa sulfsalicilnom kiselinom (Identi~an sa ISO 7890-3:1988) Kvalitet vode - Smernice za odre|ivanje sadr`aja ukupnog organskog ugljenika (TOC) (Identi~an sa ISO 8245:1987) Kvalitet vode - Kalibracija i ocenjivanje analiti~kih metoda i ispitivanje karakteristika izvo|enja metode - Deo 1: Statisti~ko ocenjivanje linearne kalibracione funkcije (Identi~an sa ISO 8466-1:1990) Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 4: Smernice za uzimanje uzoraka iz prirodnih i ve{ta~kih jezera (Identi~an sa ISO 5667-4:1987) Kvalitet vode - Metode uzimanja uzoraka za biolo{ke analize - Smernice za uzimanje uzoraka vodenih makrobeski~menjaka najstanjenih na dnu pomo}u ru~nih mre`a (Identi~an sa ISO 7828:1985) Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda Odre|ivanje sadr`aja bakra - Spektrofotometrijska metoda sa oksal-dihidrazidom Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda Odre|ivanje sadr`aja bakra - Spektrofotometrijska metoda sa natrijum-dietil-ditiokarbamatom Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda Odre|ivanje sadr`aja kadmijuma - Spektrofotometrijska metoda sa difenil-tiokarbazonomditizonom Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda Odre|ivanje sadr`aja kadmijuma - Polarografska metoda

Naslov na engleskom Title in English Water quality - Determination of phenol index - 4-aminoantipyrine spectrometric methods after destilation Water quality - Determination of total arsenic - Silver diethyldithiocarbamate spectrophotometric method Water quality - Determination of nitrite Molecular absorption spectrometric method Water quality - Determination of ammonium - Potentiometric method Water quality - Determination of ammonium - Part 1: Manual spectrometric method Water quality - Determination of ammonium - Part 2: Automated spectrometric method Water quality - Determination of free chlorine and total chlorine - Part 1: Titrimetric method using n,n-diethyl-1,4phenylenediamine Water quality - Determination of free chlorine and total chlorine - Part 2: Colorimetric method using n,n-diethyl-1,4phenylendiamine, for routine control purposes Water quality - Determination of nitrate Part 1: 2,6-dimethylphenol spectrometric method Water quality - Determination of nitrate Part 2: 4-fluorphenol spectrometric method after distillation Water quality - Determination of nitrate Part 3: Spectrometric method using sulfosalicylic acid Water quality - Guidelines for the determination of total organic carbon (TOC) Water quality - Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics - Part 1: Statistical evaluation of the linear calibration function Water quality - Sampling - Part 4: Guidance on sampling from lakes, natural and man-made Water quality - Methods of biological sampling - Guidance on harrdnet sampling of aquatic benthic macro-invertebrates Testing of industrial waters - Determination of copper content - Spectrophotometric method with oxal-dihydrazide Testing of industrial waters - Determination of copper content - Spectrophotometric method with sodium-diethyldithiocarbamate Testing of industrial waters - Determination of cadmium content - Spectrophotometric method with diphenylthiocarbazone-dithizone Testing of industrial waters - Determination of cadmium content - Polarographic method

Str. No. 12

13.060.01 13.060.01 13.060.01 13.060.01 13.060.01 13.060.01

JUS ISO 6595

1992

10

JUS ISO 6777

1997

JUS ISO 6778

1992

11

JUS ISO 7150-1

1992

13

JUS ISO 7150-2

1992

14

JUS ISO 7393-1

1994

17

13.060.01

JUS ISO 7393-2

1994

17

13.060.01

JUS ISO 7890-1

1994

11

13.060.01

JUS ISO 7890-2

1994

12

13.060.01 13.060.01 13.060.01

JUS ISO 7890-3 JUS ISO 8245 JUS ISO 8466-1

1994 1994 1994

11 11 14

13.060.10

JUS ISO 5667-4

1997

13.060.10

JUS ISO 7828

1997

13.060.30 13.060.30

JUS H.Z1.100 JUS H.Z1.101

1983 1983

3 3

13.060.30

JUS H.Z1.102

1983

13.060.30

JUS H.Z1.103

1983

50

ICS 13.060.30

Oznaka JUS JUS Numbering JUS H.Z1.104

God. Year 1983

Naslov na srpskom Title in Serbian Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda Odre|ivanje sadr`aja hroma-spektrofotometrijska metoda sa difenil-tiokarbazonom - ditizonom Ispitivanje voda - Merenje temperature Ispitivanje voda - Merenje pH-vrednosti - Potenciometrijska metoda Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda Odre|ivanje sadr`aja srebra - Metoda atomske apsorpcije Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda Odre|ivanje sadr`aja srebra - Spektrofotometrijska metoda sa p-dimetilaminobenzalrodanidom Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda Odre|ivanje sadr`aja aluminijuma - Spektrofotometrijska metoda sa o-oksihinolinom Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda Odre|ivanje sadr`aja natrijuma i kalijuma Metoda plamene fotometrije Ispitivanje voda - Odre|ivanje alkaliteta

Naslov na engleskom Title in English Testing of industrial waters - Determination of chrome content - Spectrophotometric method with diphenylthiocarbazone dithizone Testing of water - Measurement of temperature Testing of industrial waters - Measurement of pH - Potentiometric method Testing of industrial waters - Determination of silver content - Atomic absorption method Testing of industrial waters - Determination of silver content - Spectrophotometric method with pdimethylaminobenzalrhodanide Testing of industrial waters - Determination of aluminum content - Spectrophotometric method with o-oxyhinoline Testing of industrial waters - Determination content of sodium and potassium - Flame photometric method Water testing - Determination of alkalinity

Str. No. 4

13.060.30 13.060.30 13.060.30 13.060.30

JUS H.Z1.106 JUS H.Z1.111 JUS H.Z1.113

1970 1987 1985

1 2 5

JUS H.Z1.114

1984

13.060.30 13.060.30 13.060.30 13.060.30 13.060.30

JUS H.Z1.115

1984

JUS H.Z1.117

1987

JUS H.Z1.124 JUS H.Z1.131 JUS H.Z1.137

1974 1974 1985

2 2 5

13.060.30 13.060.30 13.060.30 13.060.30 13.060.30 13.060.30 13.060.30 13.060.30 13.060.30 13.060.30 13.060.30 13.060.30 13.060.30 13.060.30

JUS H.Z1.138

1984

JUS H.Z1.139

1984

JUS H.Z1.141

1984

JUS H.Z1.142

1984

JUS H.Z1.145

1987

JUS H.Z1.147

1984

JUS H.Z1.149

1987

JUS H.Z1.150 JUS H.Z1.151 JUS H.Z1.152

1972 1972 1987

JUS H.Z1.160

1987

JUS H.Z1.163

1984

JUS H.Z1.170

1983

JUS H.Z1.171

1983

Ispitivanje voda - Odre|ivanje sadr`aja sulfata Water testing - Determination of sulphates - Metoda sa jonskim izmenjiva~ima Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda Testing of industrial waters -Determination Odre|ivanje sadr`aja nitritnog, nitratnog i uk- of nitrite, nitrate and the combined nitriteupnog nitrit-nitratnog azota - Spektrofotometri- nitrate nitrogen - Spectrophotometric jska metoda method Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda Testing of industrial waters - Determination Odre|ivanje sadr`aja cijanida - Volumetrijska of cyanide content - Volumetric method metoda sa srebro-nitratom with silver-nitrate Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda Testing of industrial waters - Determination of cyanide content - Spectrophotometric Odre|ivanje sadr`aja cijanida - Spektrofotometrijska metoda method Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda Testing of industrial waters - Determination Odre|ivanje sadr`aja hlorida - Volumetrijska of chlorides content - Volumetric method metoda sa merkuri-nitratom with mercuric nitrate Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda Testing of industrial waters - Determination Odre|ivanje sadr`aja fluorida jon-selektivnom of fluoride by ion selective electrode elektrodom Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda Testing of industrial waters - Determination Odre|ivanje sadr`aja natrijuma jon-selektivnom content of sodium by ion selective elecelektrodom trode Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda Testing of industrial waters - Determination Odre|ivanje sadr`aja fenola iznad 20 mg/l content of phenol in concentration more Spektrofotometrijska metoda than 20 mg/l - Spectrophotometric method Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda Testing of industrial waters - Determination Odre|ivanje sadr`aja anjonskih tenzida of anionic surfactants - Spectrophotometric Spektrofotometrijska metoda method Ispitivanje voda - Odre|ivanje ulja i masti Testing of water - Determination of oils and (metoda sa aluminijumsulfatom) fats (method with aluminum sulphate) Ispitivanje voda - Odre|ivanje ulja - (metoda Testing of water - Determination of oils pomo}u spektrofotometra) (spectrophotometric method) Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda Testing of industrial waters - Determination Odre|ivanje sadr`aja nejonskih tenzida of non-ione surfactants Spektrofotometrijska metoda Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda Testing of industrial waters - Determination Odre|ivanje sadr`aja suspendovanih materija - of suspended matters - Gravimetric method Gravimetrijska metoda Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda Testing of industrial waters - Determination Odre|ivanje sadr`aja sulfata - Gravimetrijska of sulphate content - Gravimetric method metoda sa barijum-hloridom with barium chloride Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda Testing of industrial waters - Determination Odre|ivanje sadr`aja gvo`|a - Spektrofoof iron content - Spectrophotometric tometrijska metoda sa 1,10-fenantrolinom method with 1,10-phenantroline Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda Testing of industrial waters - Determination Odre|ivanje sadr`aja gvo`|a - Spektrofoof iron content - Spectrophotometric tometrijska metoda sa kalijum-rodanidom method with potassium rodanide

2 2 4

51

ICS 13.060.30 13.060.30 13.060.30 13.060.30

Oznaka JUS JUS Numbering JUS H.Z1.173

God. Year 1985

Naslov na srpskom Title in Serbian Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda Odre|ivanje sadr`aja molibdena - Spektrofotometrijska metoda sa kalijum-tiocijanatom Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda Odre|ivanje sadr`aja kobalta - Metoda atomske apsorpcije Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda Odre|ivanje sadr`aja antimona - Metoda atomske apsorpcije Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda Odre|ivanje ukupnog sadr`aja `ive - Spektrofotometrijska metoda sa dimetiltiokarbazonom (ditizonom) Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda Odre|ivanje sadr`aja nikla - Spektrofotometrijska metoda sa dimetil-glioksimom Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda Odre|ivanje sadr`aja nikla - Polarografska metoda Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda Odre|ivanje sadr`aja kal-cijuma i magnezijuma Volumetrij-ska metoda sa dinatrijumetilen-diamin-tetrasir}etnom kiselinom

Naslov na engleskom Title in English Testing of industrial waters - Determination of molybdenum content - Spectrophotometric method with potassium thiocyanate Testing of industrial waters - Determination of cobalt content - Atomic absorption method Testing of industrial waters - Determination of antimony content - Flame atomic absorption method Testing of industrial waters - Determination of total mercury content - Spectrophotometric method with diphenyl-tiocarbazone Testing of industrial waters - Determination of nickel content - Spectrophotometric method with dimethylglyoxime Testing of industrial waters - Determination of nickel content - Polarographic method Testing of industrial waters - Determination of calcium and magnesium content - EDTA - Titrimetric method

Str. No. 3

JUS H.Z1.176

1986

JUS H.Z1.177

1985

JUS H.Z1.178

1985

13.060.30 13.060.30 13.060.30

JUS H.Z1.179

1985

JUS H.Z1.180

1985

JUS H.Z1.181

1985

13.060.30 13.060.30 13.060.30 13.060.30 13.060.30

JUS H.Z1.184 JUS H.Z1.190

1974 1984

Ispitivanje voda - Odre|ivanje sadr`aja amoni- Water testing - Determination of ammonia jaka - Metoda pomo}u Neslerovog reagensa Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda Odre|ivanje sadr`aja sulfida - Kolorimetrijska metoda sa p-amino-n:n-dimetilanilinom Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda Odre|ivanje sadr`aja torijuma - Spektrofotometrijska metoda Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda Odre|ivanje sadr`aja berilijuma - Metoda atomske apsorpcije Otpadne vode - Odre|ivanje ostataka pesticida (organohlorna, organofosforna i karbamatna jedinjenja) - Metoda gasne hromatografije Testing of industrial waters - Determination of sulphide content - Colorimetric method with p-amino-n:n-dimethylaniline

3 3

JUS H.Z1.195

1987

JUS H.Z1.196

1987

JUS H.Z1.200

1992

13.060.30 13.060.30 13.060.30 13.060.30 13.060.30 13.060.30 13.060.30

JUS H.Z1.201

1992

JUS H.Z1.301 JUS H.Z1.302 JUS H.Z1.303 JUS H.Z1.304 JUS H.Z1.305 JUS H.Z1.306

1972 1972 1972 1972 1972 1972

Testing of industrial waters - Determination of thorium content - Spectrophotometric method Testing of industrial waters - Determination of beryllium content - Atomic absorption method Waste water - Determination of pesticide residues (organochlorine, organophosphate and carbamate compounds) - Gas cromatographic method Otpadne vode - Odre|ivanje ostataka hlorfeWaste water - Determination of chlorphenoksi-herbicida - Metoda gasne hromatografije noxy herbicides residues - Gas chromatographic method Hemikalije za obradu vode - Natrijumaluminat Chemicals for water treatment - Sodium aluminate Hemikalije za obradu vode - Gvo`|e (III) hlo- Chemicals for water treatment - Iron perrid chloride (FeCl3) Hemikalije za obradu vode - Aktivni ugalj Chemical for water treatment - Active carbon Hemikalije za obradu vode - Hlor Chemicals for water treatment - Chlorine Hemikalije za obradu voda - Natrijumhipohlorit Chemical for water treatment - Sodium hy(NaOCl) pochlorite Hemikalije za obradu voda - Gvo`|e (II) sulfat Chemicals for water treatment - Iron sulphate (FeSO4) (FeSO4) [umsko-privredne karte - Tipovi {umskog zemlji{ta - Boje i oznake Forest management maps - Types of forest soils - Colours and signs

20

2 3 5 2 2 2

13.080 KVALITET ZEMLJI[TA. PEDOLOGIJA 13.080


JUS D.A0.200 1968 2

13.100 BEZBEDNOST ZAPOSLENIH. INDUSTRIJSKA HIGIJENA 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100
JUS Z.S0.001 JUS Z.S0.002 JUS Z.S0.003 JUS Z.S0.004 JUS Z.S0.005 JUS Z.S0.010 1982 1982 1982 1982 1982 1982 Boje i znakovi sigurnosti - Op{te odredbe Znakovi sigurnosti - Znakovi zabrane Znakovi sigurnosti - Znakovi obaveze Znakovi sigurnosti - Znakovi opasnosti Znakovi sigurnosti - Znakovi obave{tenja koji se odnose na za{titu ili spasavanje Boje i znakovi sigurnosti - Kolorimetrijske i fotometrijske osobine materijala Safety colours and signs - General instructions Safety signs - Prohibition signs Safety signs - Mandatory action signs Safety signs - Warning signs Safety signs - Information signs concerning safe conditions Safety colours and signs - Colorimetric and photometric properties of materials 9 8 8 12 5 5

13.110 BEZBEDNOST MA[INA

{52

ICS 13.110 13.110 13.110 13.110

Oznaka JUS JUS Numbering JUS A.K2.251 JUS A.K2.253 JUS A.K2.401 JUS EN 292-1

God. Year 1994 1995 1995 1997

Naslov na srpskom Title in Serbian [ema atestiranja. Gasni aparati - [tednjaci, re{oi, pe}nice i ro{tilji [ema atestiranja - Motori sa unutra{njim sagorevanjem - Pre~ista~i za vazduh [ema atestiranja - Elektri~ni ure|aji za eksplozivne atmosfere Bezbednost ma{ina - Osnovni pojmovi, op{ti principi za konstruisanje - Deo 1: osnovna terminologija i metodologija (Identi~an sa EN 292-1:1991) Bezbednost ma{ina - Osnovni pojmovi, op{ti principi za konstruisanje - Deo 2: Tehni~ki principi i specifikacije (Identi~an sa EN 292-2:1991) Bezbednost ma{ina - Bezbednosna rastojanja koja spre~avaju dohvat podru~ja opasnosti gornjim ekstremitetima (Identi~an sa EN 294:1992) Bezbednost ma{ina - Ure|aji za zaustavljanje u slu~aju opasnosti, funkcionalni aspekt Na~ela za konstruisanje (Identi~an sa EN 418:1992) Bezbednost ma{ina - Temperatura dodirljivih povr{ina - Ergonomski podaci za odre|ivanje grani~nih vrednosti temperatura vru}ih povr{ina (Identi~an sa EN 563:1994) Bezbednost ma{ina - Smanjenje rizika po zdravlje usled opasnih materija koje emituje ma{ina - Deo 1: Na~ela i specifikacije za proizvo|a~e ma{ina (Identi~an sa EN 626-1:1994) Elektri~na oprema industrijskih ma{ina - Op{ti tehni~ki zahtevi i ispitivanja Elektri~na oprema industrijskih ma{ina Sprega izme|u numeri~kog upravljanja i industrijskih ma{ina

Naslov na engleskom Title in English Scheme certification - Gas appliances Cookers, tables cookers, ovens and grills Scheme certification - Internal combustion engines - Air cleaner Scheme certification - Electrical equipment for explosive atmospheres Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 1: Basic terminology, methodology Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 2: Technical principles and specifications Safety of machinery - Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs Safety of machinery - Emergency stop equipment, functional aspects - Principles for design Safety of machinery - Temperature of touchable surafaces - Ergonomics data to establish temperature limit values for hot surfaces Safety of machinery - Reduction of risk to health from hazardous substances emitted by machinery - Part 1: Principles and specifications for machinery manufacturers Electrical equipment of industrial machines - General requirements and testing Electrical equipment of industrial machines - Interface between numerical controls and industrial machines

Str. No. 12 16 13 38

13.110

JUS EN 292-2

1997

54

13.110

JUS EN 294

1997

11

13.110

JUS EN 418

1997

10

13.110

JUS EN 563

1997

23

13.110

JUS EN 626-1

1997

13

13.110 13.110

JUS N.S3.001 JUS N.S3.010

1987 1987

53 14

13.140 UTICAJ BUKE NA ^OVEKA 13.140 13.140 13.140 13.140


JUS D.D5.044 JUS D.Z0.043 JUS D.Z0.044 1980 1990 1990 Daske za zvu~nu izolaciju - Afoni~ne daske Pluta - Plo~e slo`enog aglomerata plute za apsorpciju zvuka - Osobine Pluta - Plo~e ~istog aglomerata od ekspandiranog granulata za apsorpciju zvuka - Osobine Visokogradnja - Izra`avanje zahteva korisnika - Deo 3: Akusti~ki zahtevi (Identi~an sa ISO 6242-3:1992) Acoustic boards Cork - Sound-reducing composition cork tiles - Properties Cork - Sound-absorbing expanded pure agglomerated cork in tiles - Properties Building construction - Expression of user's requirements - Part 3: Acoustical requirements 4 2 3

JUS ISO 6242-3

1997

13.220 ZA[TITA OD PO@ARA I EKSPLOZIJA 13.220 13.220


JUS ISO 5923 1994 Za{tita od po`ara - Sredstva za ga{enje po`ara - Ugljen-dioksid (Identi~an sa ISO 5923:1989) Za{tita od po`ara - Sredstva za ga{enje po`ara - Halogenovani ugljovodonici - Deo 1: Tehni~ki uslovi za halon 1211 i halon 1301 (Identi~an sa iso 7201-1:1989) Za{tita od po`ara - Sredstva za ga{enje po`ara - Prah (Identi~an sa ISO 7202:1987) Klasifikacija po`ara (Identi~an sa ISO 3941:1977) Za{tita od po`ara Re~nik Deo 1: Op{ti termini i fenomeni po`ara (Identi~an sa ISO 8421-1:1987) Za{tita od po`ara Re~nik Deo 2: Gra|evinske konstrukcije za za{titu od po`ara (Identi~an sa ISO 8421-2:1987) Za{tita od po`ara Re~nik Deo 4: Oprema za ga{enje po`ara (Identi~an sa ISO 8421-4:1990) Za{tita od po`ara Re~nik Deo 5: Kontrola dima (Identi~an sa ISO 8421-5:1988) Fire protection - Fire extingushing media Carbon dioxide Fire protection. Fire extinguishing media. Halogenated hydrocarbons. Part 1: Specifications for halon 1211 and halon 1301 Fire protection - Fire extinguishing media Powder Classification of fires Fire protection Vocabulary Part 1: General terms and phenomena of fire Fire protection Vocabulary Part 2: Structural fire protection Fire protection Vocabulary Part 4: Fire extinction equipment Fire protection Vocabulary Part 5: Smoke control 19

JUS ISO 7201-1

1994

13.220 13.220.01 13.220.01 13.220.01 13.220.01 13.220.01

JUS ISO 7202 JUS ISO 3941 JUS ISO 8421-1

1994 1994 1998

18 3 10

JUS ISO 8421-2

1998

JUS ISO 8421-4

1998

20

JUS ISO 8421-5

1998

53

ICS 13.220.01 13.220.01 13.220.01 13.220.01 13.220.01 13.220.01 13.220.01 13.220.10 13.220.10 13.220.10

Oznaka JUS JUS Numbering JUS ISO 8421-6

God. Year 1998

Naslov na srpskom Title in Serbian Za{tita od po`ara Re~nik Deo 6:Evakuacija i spasavanje (Identi~an sa ISO 8421-6:1987) Za{tita od po`ara Re~nik Deo 7: Otkrivanje i prigu{ivanje eksplozije (Identi~an sa ISO 8421-7:1987) Za{tita od po`ara i eksplozija - Klasifikacija materija i robe prema pona{anju u po`aru Za{tita od po`ara - Klasifikacija zapaljivih te~nosti prema temperaturi paljenja i temperaturi klju~anja Karakteristike opasnih zapaljivih gasova, te~nosti i isparljivih ~vrstih supstanci Za{tita od po`ara i eksplozija - Utvr|ivanje kategorija i stepena opasnosti od materija pri po`aru Vatrogasna oprema - Simboli [umski znakovi - Znakovi izri~itih naredbi Zabranjeno lo`enje vatre [umski znakovi - Znakovi izri~itih naredbi Zabranjeno pu{enje Sredstva za ga{enje po`ara halogenovani ugljovodonici Deo 2: Pravila za bezbedno postupanje pri rukovanju i preno{enju halona 1211 i halona 1301 (Identi~an sa ISO 7201-2:1991) Vatrogasne armature - Tehni~ki uslovi za izradu i isporuku Vatrogasna oprema - Hidrantski nastavak, jednokraki, tip B/B, DN 75 Vatrogasna oprema - Hidrantski nastavak, jednokraki, tip C/C, DN 52 Vatrogasna oprema - Hidrantski nastavak, dvokraki, B/2C, DN 75/52 Vatrogasna oprema - Hidrantski nastavak, dvokraki, tip 2C/C, DN 52/52 Vatrogasna oprema - Hidrantski nastavak, dvokraki, tip B/2B, DN 75/75 Vatrogasna oprema - Usisna korpa, tip A, DN 110 Vatrogasna oprema - Usisna korpa, tip B, DN 75 Vatrogasna oprema - Usisna korpa, tip C, DN 52 Vatrogasna oprema - Ejektor Vatrogasna oprema - Protok vode kroz mlaznicu Vatrogasna oprema - Mlaznica, tip D, DN 25 Vatrogasna oprema - Mlaznica, tip C, DN 52 Vatrogasna oprema - Mlaznica, tip B, DN 75 Vatrogasna oprema - Mlaznica sa slavinom, tip C, DN 52 Vatrogasna oprema - Mlaznica sa slavinom, tip B, DN 75 Vatrogasna oprema - Mlaznica sa slavinom i raspr{iva~em, tip C, DN 52 Vatrogasna oprema - Mlaznica, univerzalna, sa slavinom i univerzalnom glavom, tipa C, DN 52 Vatrogasna oprema - Mlaznica, univerzalna, tip C, DN 52 Vatrogasna oprema - Mlaznica, univerzalna, tipa B, DN 75 Vatrogasna oprema - Sabirnica, tip 2C/B, DN 52/75

Naslov na engleskom Title in English Fire protection Vocabulary Part 6: Evacuation and means of escape Fire protection Vocabulary Part 7: Explosion detection and suppression means Classification of materials and goods depending on their behavior in a fire Classification of the flammable and combustible liquids according to the flash and the boiling point Combustible, reactive and health hazard materials Categories and grades identification of the fire hazards of materials Fire fighting equipment - Code of symbolization Forest regulatory signs - Fire lighting prohibited Forest regulatory signs - Smoking prohibited Fire extinguishing media Halogenated hydrocarbons Part 2: Code of practice for safe handling and transfer procedures of halon 1211 and halon 1301 Fire hose fittings - Technical requirements for manufacture and delivery Fire fighting equipment - One way hydrant, type B/B, DN 75 Fire fighting equipment - One way hydrant, type C/C, DN 25 Fire fighting equipment - Two ways hydrant, type B/2C, DN 75/52 Fire fighting equipment - Two ways hydrant, type 2C/C, DN 52/52 Fire fighting equipment - Two ways hydrant, type B/2B, DN 75/75 Fire fighting equipment - Suction basket, type A, DN 110 Fire fighting equipment - Suction basket, type B, DN 75 Fire fighting equipment - Suction basket type C, DN 52 Fire fighting equipment - Ejector Nozzle discharge Fire fighting equipment - Nozzle, type D, DN 52 Fire fighting equipment - Nozzle, type C, DN 52 Fire fighting equipment - Nozzle, type B, DN 75 Fire fighting equipment - Nozzle with cock, type C, DN 52 Fire fighting equipment - Nozzle with cock, type B, DN 75 Fire fighting equipment - Nozzle with cock and pulverizer, type C, DN 52 Fire fighting equipment, universal nozzle withock and universal head, type C, DN 52 Fire fighting equipment - Universal nozzle, type C, DN 52 Fire fighting equipment - Universal nozzle, type B, DN 75 Fire fighting equipment - Water collector, type 2C/B, DN 52/75

Str. No. 10

JUS ISO 8421-7

1998

JUS Z.C0.005 JUS Z.C0.007

1979 1978

14 2

JUS Z.C0.010 JUS Z.C0.012

1979 1979

140 5

JUS Z.C1.002 JUS D.A0.300 JUS D.A0.302 JUS ISO 7201-2

1981 1968 1968 1998

8 2 2 8

13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10

JUS Z.C1.020 JUS Z.C1.021 JUS Z.C1.022 JUS Z.C1.023 JUS Z.C1.024 JUS Z.C1.025 JUS Z.C1.040 JUS Z.C1.041 JUS Z.C1.042 JUS Z.C1.043 JUS Z.C1.050 JUS Z.C1.060 JUS Z.C1.061 JUS Z.C1.062 JUS Z.C1.063 JUS Z.C1.064 JUS Z.C1.065 JUS Z.C1.066

1970 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1989 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2

JUS Z.C1.067 JUS Z.C1.068 JUS Z.C1.080

1971 1971 1971

2 2 2

54

ICS 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10

Oznaka JUS JUS Numbering JUS Z.C1.081 JUS Z.C1.082

God. Year 1971 1971

Naslov na srpskom Title in Serbian

Naslov na engleskom Title in English

Str. No. 2 2

JUS Z.C1.083 JUS Z.C1.084 JUS Z.C1.085

1971 1974 1974

JUS Z.C1.100 JUS Z.C1.101 JUS Z.C1.110 JUS Z.C1.652 JUS Z.C1.653 JUS Z.C1.654 JUS Z.C1.661 JUS Z.C1.662 JUS Z.C1.663 JUS Z.C1.671 JUS Z.C1.672 JUS Z.C1.673 JUS Z.C1.674 JUS Z.C1.681 JUS Z.C1.682 JUS Z.C1.683 JUS Z.C1.684 JUS Z.C1.686 JUS Z.C1.687 JUS Z.C1.688 JUS Z.C2.020 JUS Z.C2.022 JUS Z.C2.030 JUS Z.C2.035 JUS Z.C2.040 JUS Z.C2.050

1990 1990 1990 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1980 1980 1980 1980 1980 1980

Vatrogasna oprema - Sabirnica, tip 2 B/A, Fire fighting equipment - Water collector, DN 75/110 type 2B/A, DN 75/110 Vatrogasna oprema - Razdelnica, trokraka, sa Fire fighting equipment - Three ways disslavinama tip B/2C-B, DN 75/52-75 tributor with cocks, type B/2C-B, DN 75/52-75 Vatrogasna oprema - Razdelnica, dvokraka sa Fire fighting equipment - Two ways disslavinama tip 2C/B, DN 52/75 tributor with cocks type 2C/B, DN 52/75 Vatrogasna oprema - Razdelnica, dvokraka, Fire fighting equipments - Two ways dissa ventilima tipa B/2C, DN 75/52 tributor with valve, type B/2C, DN 75/52 Vatrogasna oprema - Razdelnica, trokraka, sa Fire fighting equipment - Three ways disventilima tipa B/2C-B, DN 75/52-75 tributor with valve, type B/2C-B, DN 75/52-75 Mlaznice na penu - Prenosne mlaznice Foam branch pipes - Portable Mlaznice za penu - Baca~i pene Mlaznice za penu - Natpisne plo~ice Cevne B Cevne C Cevne spojka Cevne spojka Cevne B Cevne C Cevne A Cevne B Cevne C Cevne D Cevne Foam branch pipes in combination with monitors Foam branch pipes - Nameplates

2 2 2

8 4 2 5 5 5 6 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 6 5 5 4 8 3 3 3 2

JUS Z.C2.055

1980

JUS Z.C2.060

1980

spojke za vatrogastvo - Potisna spojka Hose coupling for fire fighting - Delivery fire hose coupling B spojke za vatrogastvo - Potisna spojka Hose coupling for fire fighting - Delivery fire hose coupling C spojke za vatrogastvo - Potisno-usisna Hose coupling for fire fighting - Delivery and D suction fire coupling D spojke za vatrogastvo - Potisno-usisna Hose coupling for fire fighting - Delivery A and suction coupling A spojke za vatrogastvo - Usisna spojka Hose coupling for fire fighting - Suction fire hose coupling B spojke za vatrogastvo - Usisna spojka Hose coupling for fire fighting - Suction fire hose coupling C spojke za vatrogastvo - Stabilna spojka Hose coupling for fire fighting - Solid coupling A spojke za vatrogastvo - Stabilna spojka Hose coupling for fire fighting - Solid coupling B spojke za vatrogastvo - Stabilna spojka Hose coupling for fire fighting - Solid coupling C spojke za vatrogastvo - Stabilna spojka Hose coupling for fire fighting - Solid coupling D spojke za vatrogastvo - Slepa spojka A Hose coupling for fire fighting - Blind coupling A Cevne spojke za vatrogastvo - Slepa spojka B Hose coupling for fire lighting - Blind coupling B Cevna spojka za vatrogastvo - Slepa spojka Hose coupling for fire fighting - Blind couC pling C Cevne spojke za vatrogastvo - Slepa spojka Hose coupling for fire fighting - Blind couD pling D Cevne spojke za vatrogastvo - Prelazna spo- Hose coupling for fire fighting A-B adapter jka A-B Cevne spojke za vatrogastvo - Prelazna spo- Hose coupling for fire fighting B-C adapter jka B-C Cevna spojka za vatrogastvo - Prelazna spo- Hose coupling for fire fighting C-D adapter jka C-D Ru~ni i prevozni aparati za ga{enje po`ara - Portable and mobile fire extinguishers Op{te odredbe General requirements Ru~ni i prevozni aparati za ga{enje po`ara - Portable and mobile fire extinguishers Metode ispitivanja Testing specifications Ru~ni i prevozni aparati za ga{enje po`ara - Portable and mobile fire extinguishers Ru~ni aparati za ga{enje hemijskom penom Portable chemical foam fire extinguishers Ru~ni i prevozni aparati za ga{enje po`ara - Portable and mobile fire extinguishers - Dry Ru~ni aparati za ga{enje prahom powder portable fire extinguishers Ru~ni i prevozni aparati za ga{enje po`ara - Portable and mobile extinguishers - PortRu~ni aparati za ga{enje ugljen-dioksidom able carbon dioxide fire extinguishers Ru~ni i prevozni aparati za ga{enje po`ara - Portable and mobile fire extinguishers Ru~ni aparati za ga{enje vodom i vazdu{nom Portable water/foam extinguishers penom Ru~ni i prevozni aparati za ga{enje po`ara - Portable and mobile fire extinguishers Ru~ni aparati za ga{enje vazdu{nom penom Portable fire extinguishers of the foam type (gas pressure) Ru~ni i prevozni aparati za ga{enje po`ara - Portable and mobile fire extinguishers Ru~ni aparati za ga{enje vodom Portable fire extinguishers of the water type

55

ICS 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.10 13.220.20 13.220.40

Oznaka JUS JUS Numbering JUS Z.C2.130 JUS Z.C2.135 JUS Z.C2.140 JUS Z.C3.006 JUS Z.C3.007 JUS Z.C3.020 JUS Z.C3.021

God. Year 1980 1980 1980 1989 1989 1989 1989

Naslov na srpskom Title in Serbian Ru~ni i prevozni aparati za ga{enje po`ara Prevozni aparati za ga{enje hemijskom penom Ru~ni i prevozni aparati za ga{enje po`ara Prevozni aparati za ga{enje prahom Ru~ni i prevozni aparati za ga{enje po`ara Prevozni aparati za ga{enje ugljen-dioksidom Centrifugalne vatrogasne pumpe - Natpisna plo~ica Prenosne motorne vatrogasne pumpe - Natpisna plo~ica Vatrogasne pumpe - Op{ti zahtevi i ispitivanje Vatrogasne pumpe - Centrifugalne vatrogasne pumpe i centrifugalne muljne pumpe - Tehni~ki uslovi Prenosne motorne vatrogasne pumpe Sita za usisne priklju~ke vatrogasnih pumpi i rezervoara

Naslov na engleskom Title in English Portable and mobile fire extinguishers Mobile chemical foam fire extinguishers Portable and mobile fire extinguishers Mobile dry powder extinguishers Portable and mobile fire extinguishers Mobile carbon dioxide fire extinguishers Centrifugal fire-pumps - Name plate Portable fire-pumps - Name plate Pumps for fire-brigade - General requirements and testing Pumps for fire-brigade: fire pumps, centrifugal pums - Requirements, test methods Portable fire pumps - Requirements, type testing and acceptance testing Sieves for pumps and reservoirs for fire fighting

Str. No. 3 3 3 2 2 4 6

JUS Z.C3.022 JUS Z.C3.025 JUS Z.C4.050 JUS Z.C6.010 JUS Z.C6.011 JUS Z.C6.017 JUS ISO 7240-1 JUS IEC 707

1989 1990 1958 1970 1970 1970 1998 1997

6 3 2 5 5 4 8 13

Li~ni pribor vatrogasaca - Pribor za vatrogasni Fireman outfit - Safety belt accessories za{titni opasa~ Creva za vatrogastvo - Usisna creva - Uslovi kvaliteta i ispitivanje Creva za vatrogastvo - Potisna tkana creva Uslovi kvaliteta i ispitivanje Fire hoses - Suction hoses - Quality requirements and testing Fire hoses - Loom hoses - Quality requirements and testing

Creva za vatrogastvo - Potisna gumena creva Fire hoses - S-type delivery hoses, retipa "S" - Uslovi kvaliteta i ispitivanje quirements and testing Sistemi za otkrivanje po`ara i alarmiranje Deo 1: Op{ti pojmovi i definicije (Identi~an sa ISO 7240-1:1988) Metode ispitivanja za odre|ivanje zapaljivosti ~vrstih elektri~nih izolacionih materijala kada su izlo`eni izvoru paljenja (Identi~an sa IEC 707:1981 i dopunom br.1:1992) Po`arna ispitivanja - Gra|evinski materijali Ispitivanje negorivosti - (Identi~an sa ISO 1182:1990) Gra|evinski materijali - Odre|ivanje toplotne mo}i (Identi~an sa ISO 1716:1973) Za{tita od po`ara - Po`arno optere}enje Za{tita od po`ara u gra|evinarstvu Pona{anje gra|evinskih materijala u po`aru Pregled i klasifikacija gra|evinskih materijala Za{tita od po`ara u gra|evinarstvu Odre|ivanje faktora sagorevanja m gorivih gra|evinskih materijala Za{tite od po`ara u gra|evinarstvu - Ispitivanje gorivih gra|evinskih materijala Za{tita od po`ara - Odre|ivanje brzine {irenja plamena Ispitivanje zapaljivosti plasti~nih masa - Ispitivanje pona{anja ~vrstiih masa pri dodiru sa u`arenom {ipkom Ispitivanje zapaljivosti plasti~nih masa i gume - Ispitivanje zapaljivosti odre|ivanjem indeksa kiseonika Ispitivanje zapaljivosti plasti~nih masa i gume sa }elijama (pene) - Laboratorijska metoda za ocenjivanje karakteristika horizontalne brzine gorenja dejstvom malog plamena Ispitivanje zapaljivosti plasti~nih masa Odre|ivanje temperature na kojoj se razvijaju zapaljivi gasovi [ema atestiranja - Elementi tipskih gra|evinskih konstrukcija otporni prema po`aru [ema atestiranja - Ru~ni i prevozni aparati za ga{enje po`ara Fire detection and alarm systems Part 1: General and definitions Methods of test for the determination of the flammability of solid electrical insulating materials when exposed to an igniting source Fire tests - Building materials - Noncombustibility test Building materials - Determination of calorific potential Firefighting - Fire load Fire protection in civil engineering - Behaviour of building materials in fire - Synopsis and classification of building materials Fire protection in civil engineering - Determination of combustion factor m of combustible building materials Fire protection in civil engineering - Testing of combustible building materials Fire protection - Testing of surface spread of flame Plastics - Determination of behavior of rigid plastics in contact with an incandescent bar Determination of flammability of plastics and rubber, by oxygen index

13.220.40 13.220.40 13.220.40 13.220.40 13.220.40 13.220.40 13.220.40 13.220.40 13.220.40 13.220.40

JUS ISO 1182 JUS ISO 1716 JUS U.J1.030 JUS U.J1.050 JUS U.J1.054 JUS U.J1.055 JUS U.J1.060 JUS Z.C8.021 JUS Z.C8.023 JUS Z.C8.027

1997 1998 1976 1997 1997 1992 1973 1980 1986 1980

20 8 2 3 11 17 4 5 18

13.220.40 13.220.50 13.220.50

JUS Z.C8.030

1986

JUS A.K2.601

1997

Cellular plastic and rubber materials 8 Laboratory method of test to assess the horizontal burning characteristics when subjected to a small flame Determination of flammability of plastics - Deter3 mination of the temperature of evolution of flammable gases (decomposition temperature) 14 Scheme certification - Elements of typing building designs fire-resistant Scheme certification - Manual and transporting apparatus for extinguish of fire 14

JUS A.K2.701

1997

56

ICS 13.220.50 13.220.50 13.220.50 13.220.50 13.220.50 13.220.50 13.220.50 13.220.50 13.220.50 13.220.50 13.220.50 13.220.50 13.220.50 13.220.50 13.220.50 13.220.50 13.220.50 13.220.50

Oznaka JUS JUS Numbering JUS ISO 834

God. Year 1994

Naslov na srpskom Title in Serbian Ispitivanje otpornosti prema po`aru - Elementi gra|evinskih konstrukcija (Identi~an sa ISO 834:1975, Amd 1:1979 i Amd 2:1980) Ispitivanje otpornosti protiv po`ara Zastakljeni elementi (Identi~an sa ISO 3009:1976) Ispitivanja otpornosti protiv po`ara - Ventilacioni kanali (Identi~an sa ISO 6944:1985) Po`arna ispitivanja Ispitivanje povr{inskih obloga u prostoriji realne veli~ine (Identi~an sa ISO 9705:1993 + Cor. 1:1993) Otpornost ~eli~nih konstrukcija prema po`aru Otpornost prema po`aru ~eli~ne konstrukcije izlo`ene standardnom po`aru Nomenklatura podru~ja za{tite od po`ara Za{tita od po`ara - Ispitivanje materijala i konstrukcija - Definicije pojmova Za{tita od po`ara u gra|evinarstvu Pona{anje gra|evinskih elemenata u po`aru Klasifikacija betonskih gra|evinskih elemenata Tehni~ki uslovi za{tite od po`ara u gra|evinarstvu - Ispitivanje otpornosti zidova prema po`aru Za{tita od po`ara u gra|evinarstvu - Ispitivanje otpornosti protiv po`ara po`arnih zidova i nenose}ih spoljnih zidova Tehni~ki uslovi za{tite od po`ara u gra|evinarstvu - Ispitivanje otpornosti stubova prema po`aru Tehni~ki uslovi za{tite od po`ara u gra|evinarstvu - Ispitivanje otpornosti me|uspratnih konstrukcija prema po`aru Tehni~ki uslovi za{tite od po`ara u gra|evinarstvu - Ispitivanje otpornosti nosa~a prema po`aru Za{tita od po`ara - Ispitivanje otpornosti krovnih pokriva~a protiv dejstva po`ara spolja Ispitivanje otpornosti protiv po`ara - U~e{}e vise}ih plafona u za{titi ~eli~nih nosa~a u podnim i krovnim sklopovima Tehni~ki uslovi za{tite od po`ara u gra|evinarstvu - Ispitivanje otpornosti vrata i drugih elemenata za zatvaranje otvora u zidovima Za{tita od po`ara - Ispitivanje otpornosti dimnjaka protiv po`ara Za{tita od po`ara u gra|evinarstvu - Ispitivanje otpornosti prema po`aru klapni za ventilacione sisteme, otpornih prema po`aru Zahtevi, ispitivanje, obele`avanje Za{tita od po`ara u gra|evinarstvu - Stepen otpornosti zgrade prema po`aru Za{tita od po`ara - Za{tita ~eli~nih greda optere}enih na savijanje negorivim mineralnim plo~ama Za{tita od po`ara - Za{tita ~eli~nih stubova negorivim mineralnim plo~ama Za{tita od po`ara - Pregradni zid od pune negorive mineralne plo~e otpornosti prema po`aru 60 min Za{tita od po`ara - Pregradni zid od pune negorive mineralne plo~e otpornosti prema po`aru 90 min Za{tita od po`ara - Laki pregradni zid od negorive mineralne plo~e otpornosti prema po`aru 60 min Za{tita od po`ara - Laki pregradni zid od negorive mineralne plo~e otpornosti prema po`aru 90 min

Naslov na engleskom Title in English Fire resistance tests - Elements of building construction Fire resistance tests - Glazed elements

Str. No. 30

JUS ISO 3009

1993

14

JUS ISO 6944 JUS ISO 9705

1993 1998

Fire resistance tests - Ventilation ducts Fire tests Full-scale room test for surface products The fire resistance of steel structures - The fire resistance of steel structures exposed to the standard fire Terminology in fire protection Fire protection - Testing of materials and constructions - Definitions Fire protection in civil engineering - Behaviour of building components in fire - Classification of concrete building components Fire protection - Fire resistance test of walls Fire protection in civil engineering - Fire resistance test of fire division walls and non-load bearing external walls Fire protection - Fire resistance test of columns Fire protection - Fire resistance tests of ceilings between floors and ceilings Fire protection - Fire resistance tests of beams Fire protection - Fire resistance of roof-constructions Fire-resistance tests - Contribution made by suspended ceillings to the protection of steel beams in floor and roof assemblies Fire protection - Fire resistance test of doors and shutters Fire protection - Fire resistance tests of chimneys Fire protection in civil engineering - Fire resistance test for fire dampers for ventilation ductwork systems - Requirements, testing, marking Fire protection in civil engineering - Stage of the fire resistance of a building Fire protection - Protection of steel beams loaded to bending by noncombustible mineral boards Fire protection - Protection of steel pillars by noncombustible mineral boards Fire protection - Partition wall of complete noncombustible mineral boards resistant to fire 60 min Fire protection - Partition wall of complete noncombustible mineral boards resistant to fire 90 min Fire protection - Light partition wall of noncombustible mineral boards resistant to fire 60 min Fire protection - Light partition wall of noncombustible mineral boards resistant to fire 90 min

33 35

JUS U.E7.154

1997

17

JUS U.J1.001 JUS U.J1.010 JUS U.J1.051

1976 1973 1997

3 2 33

JUS U.J1.090

1986

JUS U.J1.092

1993

12

JUS U.J1.100

1986

JUS U.J1.110

1986

JUS U.J1.114

1986

JUS U.J1.140 JUS U.J1.150

1976 1993

2 21

JUS U.J1.160

1986

JUS U.J1.170 JUS U.J1.174

1973 1994

2 5

13.220.50 13.220.50 13.220.50 13.220.50 13.220.50 13.220.50 13.220.50

JUS U.J1.240 JUS U.J5.701

1994 1987

4 5

JUS U.J5.702 JUS U.J5.714

1987 1987

5 4

JUS U.J5.715

1987

JUS U.J5.721

1987

JUS U.J5.722

1987

57

ICS 13.220.50 13.220.50 13.220.99 13.220.99 13.220.99 13.230 13.230

Oznaka JUS JUS Numbering JUS U.J5.723 JUS U.J5.724 JUS U.J1.190 JUS U.J1.200 JUS U.J1.220

God. Year 1987 1987 1976 1986 1981

Naslov na srpskom Title in Serbian Za{tita od po`ara - Laki pregradni zid od negorivih mineralnih plo~a otpornosti prema po`aru 120 min Za{tita od po`ara - Laki pregradni zid od negorivih mineralnih plo~a otpornosti prema po`aru 180 min Za{tita od po`ara - Za{titne mere pri protivpo`arnim ispitivanjima Tehni~ki uslovi za{tite od po`ara u gra|evinarstvu - Merenje temperatura na neizlo`enoj strani konstrukcija Za{tita od po`ara - Simboli za tehni~ke {eme

Naslov na engleskom Title in English Fire protection - Light partition of noncombustible mineral boards resistant to fire 120 min Fire protection - Light partition wall of noncombustible mineral boards resistant to fire 180 min Fire protection - General precautions during the test Fire protection - Measuring of temperatures on the unexposed side of constructions during the fire test Fire protection - Standard symbols for designs

Str. No. 3 3 2 1 19

13.230 ZA[TITA OD EKSPLOZIJE


JUS ISO 6184-1 JUS ISO 6184-2 1994 1994 Sistemi za za{titu od eksplozije - Deo 1: Odre|ivanje indeksa eksplozije zapaljive pra{ine u vazduhu (Identi~an sa ISO 6184-1:1985) Sistemi za za{titu od eksplozije - Deo 2: Odre|ivanje indeksa eksplozije zapaljivih gasova u vazduhu (Identi~an sa ISO 6184-2:1985) Sistemi za za{titu po`ara od eksplozije - Deo 3: Odre|ivanje indeksa eksplozije me{avina gorivo/vazduh, osim me{avina pra{ina/vazduh i gas/vazduh (Identi~an sa ISO 6184-3:1985) Sistemi za za{titu od eksplozije - Deo 4: Odre|ivanje efikasnosti sistema za prigu{ivanje eksplozija (Identi~an sa ISO 6184-4:1985) Explosion protection systems - Part 1: Determination of explosion indices of combustible dusts in air Explosion protection systems - Part 2: Determination of explosion indices of combustible gases in air Explosion protection systems - Part 3: Determination of explosion indices of fuel/air mixtures other than dust/air and gas/air mixtures Explosion protection systems - Part 4: Determination of efficacy of explosion suppression systems 9 9

13.230

JUS ISO 6184-3

1994

13.230

JUS ISO 6184-4

1994

13.240 ZA[TITA OD PREKOMERNOG PRITISKA 1998 Ventili sigurnosti Deo 1: Op{ti zahtevi JUS ISO 4126-1 13.240 13.240
JUS ISO 6718 1998

(Identi~an sa ISO 4126-1:1991) Sigurnosne membrane i ure|aji sigurnosnih membrana (Identi~an sa ISO 6718:1991)

Safety valves Part 1: General requirements Bursting discs and bursting disc devices

37 37

13.260 ZA[TITA OD ELEKTRI^NOG UDARA 13.260 13.260


JUS N.B2.741 JUS N.N0.206 1989 1992 Elektri~ne instalacije niskog napona - Zahtevi za bezbednost - Za{tita od elektri~nog udara Metode merenja struje dodira i struje za{titnog provodnika Low-voltage electrical installations - Safety requirements - Protection against electric shock Methods of measurement of touch-current and protective conductor current 40 33

13.280 ZA[TITA OD ZRA^ENJA 13.280 13.280 13.280 13.280 13.280 13.280 13.280 13.280
JUS N.N0.205 1990 Radio-komunikacije - Radio-frekvencijska zra~enja - Maksimalni nivoi izlaganja koji se odnose na ljude Nuklearna energija - Termini i definicije Nuklearna energija - Osnovni znak za jonizuju}e zra~enje Nuklearna energija - Tehni~ke mere za{tite Za{titna sredstva - Klasifikacija opreme za za{titu od radioaktivnog zra~enja Nuklearna energija - Tehni~ke mere za{tite Za{titni boksovi Radiocommunications - Radio-frequency radiation - Maximum limits for people Nuclear energy glossary - Terms and definitions Basic ionizing radiation symbol Nuclear energy - Technical measures of protection - Protective means - Classification Nuclear energy - Technical measures of protection - Protection boxes - Type, dimensions and classification Nuclear energy - Technical measures of protection - Protection cabins Direct reading pocket type electroscope exposure meters 4

JUS Z.N0.001 JUS Z.N0.011 JUS Z.N3.002

1980 1980 1980

164 1 6

JUS Z.N3.010

1980

16

JUS Z.N3.012 JUS Z.N8.011 JUS Z.N8.012

1980 1980 1980

Nuklearna energija - Tehni~ke mere za{tite Za{titni sefovi Nuklearna energija - Dozimetrija - D`epni mera~ ekspozicije elektroskopskog tipa sa direktnim ~itanjem Nuklearna energija - Dozimetrija - D`epni Indirect reading capacitor type pocket exmera~ ekspozicije kondezatorskog tipa sa indi- posure meters and accessory electrometers rektnim ~itanjem i pomo}nim elektrometrom

2 3 3

13.300 ZA[TITA OD OPASNIH MATERIJA 13.300


JUS Z.M6.101 1997 Prevoz opasnih materija - Preporuke za prevoz opasnih roba - Poglavlje 1: Predmet preporuka Transport of dangerous substances Recommendations on the transport of dangerous goods - Chapter 1: Scope of the recommendations 27

58

ICS 13.300

Oznaka JUS JUS Numbering JUS Z.M6.102

God. Year 1997

Naslov na srpskom Title in Serbian Prevoz opasnih materija - Preporuke za prevoz opasnih roba - Poglavlje 2: Lista opasnih roba koje se naj~e{}e prevoze

Naslov na engleskom Title in English

Str. No.

13.300

JUS Z.M6.103

1997

13.300

JUS Z.M6.104

1997

13.300

JUS Z.M6.105

1997

13.300

JUS Z.M6.106

1997

13.300

JUS Z.M6.107

1997

13.300

JUS Z.M6.108

1997

13.300

JUS Z.M6.109

1997

13.300

JUS Z.M6.110

1997

13.300

JUS Z.M6.111

1997

13.300

JUS Z.M6.112

1997

13.300

JUS Z.M6.113

1997

13.300

JUS Z.M6.114

1997

13.300

JUS Z.M6.115

1997

13.300

JUS Z.M6.116

1997

13.300

JUS Z.M6.117

1997

13.300

JUS Z.M6.118

1997

276 Transport of dangerous substances Recommendations on the transport of dangerous goods - Chapter 2: List of dangerous goods most commonly carried Prevoz opasnih materija - Preporuke za Transport of dangerous substances 22 prevoz opasnih roba - Poglavlje 3: Posebne Recommendation on the transport of odredbe koje se odnose na pojedina~ne dangerous goods - Chapter 3: Special supstancije i artikle provisions relating to individual substances and articles 36 Transport of dangerous substances Prevoz opasnih materija - Preporuke za Recommendations on the transport of prevoz opasnih roba - Poglavlje 4: Posebne dangerous goods - Chapter 4: Special preporuke koje se odnose na klasu 1 recommendations relating to class 1 11 Prevoz opasnih materija - Preporuke za Transport of dangerous substances prevoz opasnih roba - Poglavlje 5: Posebne Recommendations on the transport of preporuke koje se odnose na klasu 3 dangerous goods - Chapter 5: Special recommendations relating to class 3 Prevoz opasnih materija - Preporuke za Transport of dangerous substances 31 prevoz opasnih roba - Poglavlje 6: Posebne Recommendations on the transport of preporuke koje se odnose na klasu 6 dangerous goods - Chapter 6: Special recommendations relating to class 6 Prevoz opasnih materija - Preporuke za Transport of dangerous substances 7 prevoz opasnih roba - Poglavlje 7: Posebne Recommendations on the transport of preporuke koje se odnose na klasu 7 dangerous goods - Chapter 7: Special recommendations relating to class 7 6 Prevoz opasnih materija - Preporuke za Transport of dangerous substances Recommendations on the transport of prevoz opasnih roba - Poglavlje 8: Posebne preporuke koje se odnose na klasu 8 dangerous goods - Chapter 8: Special recommendations relating to class 8 Prevoz opasnih materija - Preporuke za Transport of dangerous supstances 46 prevoz opasnih roba - Poglavlje 9: Op{te Recommendations on the transport of preporuke za pakovanje dangerous goods - Chapter 9: General recommendations on packing Prevoz opasnih materija - Preporuke za Transport of dangerous substances 26 prevoz opasnih roba - Poglavlje 10: Posebne Recommendations on the transport of preporuke za pakovanje materija klase 1 dangerous goods - Chapter 10: Special Dopunski zahtevi za pakovanje recommendations on packing for class 1 Supplementary packing requirements 34 Prevoz opasnih materija - Preporuke za Transport of dangerous substances prevoz opasnih roba - Poglavlje 11: Posebne Recommendations on the transport of preporuke koje se odnose na klasu 5 dangerous goods - Chapter 11: Special recommendations relating to class 5 Prevoz opasnih materija - Preporuke za Transport of dangerous substances 92 prevoz opasnih roba - Poglavlje 12: Preporuke Recommendations on the transport of za prevoz cisternama za sve vidove dangerous goods - Chapter 12: saobra}aja (multimodalne) Recommendations on multimodal tank transport Prevoz opasnih materija - Preporuke za Transport of dangerous substances 21 prevoz opasnih roba - Poglavlje 13: Preporuke Recommendations on the transport of za postupke otpremanja po{iljke dangerous goods - Chapter 13: Recommendations on consignment procedures Prevoz opasnih materija - Preporuke za Transport of dangerous substances 35 prevoz opasnih roba - Poglavlje 14: Posebne Recommendations on the transport of preporuke koje se odnose na klasu 4 dangerous goods - Chapter 14: Special recommendations relating to class 4 Prevoz opasnih materija - Preporuke za Transport of dangerous substances 7 prevoz opasnih roba - Poglavlje 15: Posebne Recommendations on the transport of preporuke za opasne robe u ograni~enim dangerous goods - Chapter 15: Special koli~inama recommendations for dangerous goods in limited quantities Prevoz opasnih materija - Preporuke za Transport of dangerous substances 62 prevoz opasnih roba - Poglavlje 16: Preporuke Recommendations on the transport of za srednje kontenere za prevoz roba u dangerous goods - Chapter 16: rasutom stanju (IBC) Recommendations on intermediate bulk containers (IBCs) Prevoz opasnih materija - Preporuke za Transport of dangerous substances 23 prevoz opasnih roba - Poglavlje 17: Recommendations on the transport of Multimodalne kontener-cisterne za rashla|ene dangerous goods - Chapter 17: Multimodal ute~njene gasove tank-containers for refrigerated liquefied gases Prevoz opasnih materija - Preporuke za Transport of dangerous substances 33 prevoz opasnih roba - Prilog: Lista generi~kih Recommendations on the transport of ili NDD propisanih prevoznih naziva dangerous goods - Appendix: List of generic or N.O.S. proper shipping names

59

ICS

Oznaka JUS JUS Numbering

God. Year

Naslov na srpskom Title in Serbian

Naslov na engleskom Title in English

Str. No.

13.310 ZA[TITA OD KRIMINALA 13.310 13.310


JUS N.S6.111 JUS N.S6.112 1989 1989 Alarmni sistemi - Protivprovalni alarmni sistemi - Op{ti tehni~ki zahtevi za detektore Alarmni sistemi - Protivprovalni alarmni sistemi - Tehni~ki zahtevi za detektore sa prekidanjem snopa infracrvenih zraka za primenu u zgradama Alarm systems - Intruder alarm systems Requirements for detectors-general Alarm systems - Intruder alarm systems Requirements for infrared-beam interruption detectors in buildings 5 3

13.320 ALARMNI SISTEMI I SISTEMI ZA UPOZORENJE 13.320


JUS EN 54-7 1994 Komponente sistema za automatsko otkrivanje po`ara - Deo 7: Specifikacija za ta~kaste detektore dima koji rade na principu rasipanja svetlosti, propu{tanja svetlosti ili jonizacije (Ekvivalentan sa EN 54-7:1982) Komponente sistema za automatsko otkrivanje po`ara - Deo 8: Specifikacija za detektore toplote u podru~ju visokih temperatura (Ekvivalentan sa EN 54-8:1982) Komponente sistema za automatsko otkrivanje po`ara - Deo 9: Metode ispitivanja osetljivosti u uslovima po`ara (Ekvivalentan sa EN 54-9:1982) Alarmni sistemi - Deo 1: Op{ti zahtevi Odeljak 1: Op{te - (Ekvivalentan sa IEC 839-1-1) Alarmni sistemi - Deo 1: Op{ti zahtevi - Poglavlje 4: Pravila za primenu u praksi (Identi~an sa IEC 839-1-4:1989) Alarmni sistemi - Deo 2: Zahtevi za protivprovalne alarmne sisteme - Odeljak 6 Pasivni infracrveni detektori za primenu u zgradama (Ekvivalentan sa IEC 839-2-6) Alarmni sistemi - Ispitivanje osetljivosti na uticaje okoline Alarmni sistemi - Jedinice za napajanje Kriterijumi i metode ispitivanja radnih karakteristika Elementi sistema za automatsko otkrivanje po`ara - Detektori toplote - Ta~kasti detektori sa stati~kim elementom Sistemi za otkrivanje po`ara i pobu|ivanje po`arnog alarma u zgradama - Zahtevi za ru~ne javlja~e Li~na za{titna sredstva - Rudarska ko`a Za{tita organa za disanje - Izolacioni aparat (samospasilac) sa komprimovanim kiseonikom - Tehni~ki uslovi i metode ispitivanja Components of automatic fire detection systems - Part 7: Specification for point.type smoke detectors using scattered light, transmitted light or ionization Components of automatic fire detection systems - Part 8: Specification for high temperature heat detectors Components of automatic fire detection systems - Part 9: Methods of test of the sensitivity to fire Alarm systems - Part 1: General requirements - Section one: General Alarm systems - Part 1: General requirements - Section 4: Code of practice Alarm systems - Part 2: Requirements for intruder alarm systems - Section 6: Passive infra-red detectors for use in buildings Alarm systems - Environmental testing Alarm systems - Power units - Test methods and performance criteria Components of automatic fire detection systems - Heat sensitive detector containing a static element Fire detection and alarm systems in buildings - Manual call point requirements 37

13.320

JUS EN 54-8

1994

30

13.320

JUS EN 54-9

1994

17

13.320 13.320 13.320

JUS IEC 839-1-1

1993

15

JUS IEC 839-1-4

1994

10

JUS IEC 839-2-6

1993

13

13.320 13.320 13.320 13.320

JUS N.S6.060 JUS N.S6.061

1989 1989

23 4

JUS N.S6.211

1985

14

JUS N.S6.212

1993

30

13.340 ZA[TITNA OPREMA 13.340 13.340


JUS Z.B1.090 JUS Z.B1.130 1964 1986 Personal safety - Mining leather 2 Individual protective equipments - Self-contained 8 breathing apparatus-compressed oxygen closed circuit type - Technical requirements and methods of testing 15 Tekstil - Radna ode}a za za{titu od prljav{tine Protective clothing - Technical requirements i mehani~kih povreda - Tehni~ki uslovi Tekstil - Sredstva li~ne za{tite i opreme Textile - Products for personal protection 5 ^arape i delovi ~arapa -Jaki steznici - TeHosiery and parts of hosiery-.strong corsets hni~ki uslovi - Technical requirements Tekstil - Sredstva li~ne za{tite i opreme Textile - Products for personal protection 4 ^arape duge, i ~arape sa ga}icama - blagi Hosiery and parts of hosiery-strong corsets steznici - Tehni~ki uslovi - Technical requirements Medical clothing - Technical requirements 21 Tekstil u zdravstvu - Radna za{titna ode}a i ode}a za bolesnike - Tehni~ki uslovi Ode}a za ograni~enu za{titu od opasnih Chlothing for limited protection against dan12 te~nih hemikalija - Otpornost prema gerous liquid chemical - Resistance to propu{tanju - Obele`avanje (Identi~an sa penetration - Marking ISO 6530:1980) Ode}a za za{titu od toplote i vatre - Metoda Clothing for protection against heat and fire 25 za procenjivanje termi~kog pona{anja materi- - Method of evaluation of thermal behaviour jala i sastava materijala kada su izlo`eni izof materials and material assemblies when vorima zra~enja toplote (Identi~an sa exposed to a source of radiant heat ISO 6942:1981)

13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10

JUS F.G1.301 JUS F.G1.611

1985 1981

JUS F.G1.612

1981

JUS F.G1.701 JUS ISO 6530

1984 1992

13.340.10

JUS ISO 6942

1992

60

ICS 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10

Oznaka JUS JUS Numbering JUS ISO 9150

God. Year 1992

Naslov na srpskom Title in Serbian Za{titna ode}a - Odre|ivanje pona{anja materijala pri udaru rasprskavanjem ~estica istopljenog metala (Identi~an sa ISO 9150:1988) Za{titna ode}a - Ocenjivanje otpornosti materijala prema ~esticama istopljenog metala (Identi~an sa ISO 9185:1990) Li~na za{titna sredstva - Ko`ne za{titne rukavice Li~na za{titna sredstva - Ko`ne za{titne rukavice sa ~eli~nim zakovicama ili plo~icama Li~na za{titna sredstva - Rukavice za varioce Li~na za{titna sredstva - Za{titne rukavice od prirodne ili sinteti~ke gume Li~na za{titna sredstva - Tehni~ke za{titne rukavice otporne prema rastvara~ima Li~na za{titna sredstva - [titnik za elektrovarioce Li~na za{titna sredstva - [lemovi za za{titu u industriji Li~na za{titna sredstva - [lem za voza~e motornih vozila i padobrance Sredstva li~ne za{tite - Sredstva za za{titu oka - [titnik za o~i - Tehni~ki uslovi i ispitivanja Sredstva li~ne za{tite - Sredstva za za{titu oka - [titnik za o~i i lice - Tehni~ki uslovi Li~na za{titna sredstva - Ko`na za{titna prega~a za varioce, kova~e i pepeljare Li~na za{titna sredstva - Ko`na za{titna prega~a sa zakovicama i plo~icama Li~na za{titna sredstva - Ko`na prega~a za staklare Li~na za{titna sredstva - Ko`na potkolenica Li~na za{titna sredstva - Ko`na kolenica

Naslov na engleskom Title in English Protective clothing - Determination of behaviour of materials on impact of small splashes of molten metal Protective clothing - Assessment of resistance of materials to molten metal splash Personal safety - Protective leather gloves Personal safety - Protective leather gloves with steal rivets Personal safety - Gloves for welders Personal safety - Rubber or synthetic rubber protective gloves Personal safety - Solvent resistant protective gloves Personal safety - Protective screen for electrowelders Industrial safety helmets Individual protective equipments - Helmets for motorists drivers and parachute Individual protective equipments - Equipments for eye protection - Eye-protector Technical requirements and determination Individual protective equipments - Equipments for eye protection - Eye- and face-protector - Technical requirements Personal safety - Protective leather aprons for welders, forgers and metalists Personal safety - Protective leather aprons with rivets Personal safety - Glassworkers protective leather aprons Personal safety - Protective leather kneebreeches Personal safety - Leather kneepad

Str. No. 12

JUS ISO 9185

1992

15

JUS Z.B1.021 JUS Z.B1.022 JUS Z.B1.023 JUS Z.B1.024 JUS Z.B1.025 JUS Z.B1.030 JUS Z.B1.031 JUS Z.B1.032 JUS Z.B1.033

1963 1963 1963 1963 1964 1963 1978 1982 1983

3 3 3 4 4 3 8 6 3

JUS Z.B1.034

1983

JUS Z.B1.060 JUS Z.B1.061 JUS Z.B1.062 JUS Z.B1.070 JUS Z.B1.071 JUS Z.B1.072 JUS Z.B1.073 JUS Z.B1.095 JUS Z.B1.200 JUS Z.B1.201 JUS Z.B1.202 JUS Z.B1.205 JUS Z.B1.210 JUS Z.B1.250 JUS Z.B1.300 JUS Z.B1.301 JUS Z.B1.302

1963 1963 1963 1963 1964 1964 1964 1964 1961 1961 1961 1961 1961 1963 1962 1962 1970

2 2 2 2 3 2 2 3 6 5 4 2 2 2 3 2 10

Li~na za{titna sredstva - Ko`ni {titnik za ru~ni Personal safety - Leather protector for wrist zglob Li~na za{titna sredstva - Ko`ni {titnik za rame Personal safety - Leather protector for shoulder Li~na za{titna sredstva - Armirana potkolenica Personal safety - Reinforced kneebreeches Za{titne nao~ari sa providnim staklom Za{titne nao~ari sa tamnim staklom Za{titne nao~ari sa kobalt-staklom Za{titne nao~ari sa nepropusnim okvirom Za{titne nao~ari od `i~ane mre`e Li~na za{titna sredstva - Tamna za{titna stakla Za{titne cipele sa ~eli~nom kapicom Za{titne cipele sa drvenim |onom Sredstva i oprema li~ne za{tite na radu Gumene radni~ke ~izme sa za{titnom kapicom, sa ~eli~nom tabanicom ili bez nje Sredstva i oprema li~ne za{tite na radu Za{titna elektroizolaciona obu}a Li~na za{titna sredstva - U{ni ~epovi protiv buke Li~na za{titna sredstva - U{ni {titnik protiv buke Li~na za{titna sredstva - [lem za vatrogasce Colourless eye-protectors Eye-protector with dark glass Eye-protector with cobalt glass Gas-proofing eye protector Eye-protector with wire netting Personal safety - Dark protective glasses Protective footwear with steel toe-caps Protective footwear with wooden sole Safety standards - Worker's rubber boots with protective toe-caps, with/without steel insole Safety equipment - Safety dielectric rubber footwear Personal safety - Hearing protector - Ear plugs against noise Personal safety - Hearing protector

JUS Z.B1.303 JUS Z.B1.310 JUS Z.B1.350 JUS Z.B1.400 JUS Z.B4.001 JUS Z.B4.002

1972 1964 1964 1982 1984 1983

7 2 2 7 17 3

Individual protective equipments helmets for fire fighters Sredstva za li~nu za{titu - Delovi nao~ara Individual protective equipments - Glasses Termini i definicije parts - Terms and definitions Sredstva li~ne za{tite - Filtri za za{titu oka od Individual protective equipments - Daylight dnevnog svetla filters for eye protection

61

ICS 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.10 13.340.20 13.340.20 13.340.20 13.340.20 13.340.30 13.340.30 13.340.30 13.340.30 13.340.30 13.340.30

Oznaka JUS JUS Numbering JUS Z.B4.003

God. Year 1983

Naslov na srpskom Title in Serbian Sredstva li~ne za{tite - Filtri za za{titu oka Metode ispitivanja filtara za dnevno svetlo Sredstva li~ne za{tite - Nao~are za sunce Sredstva za li~nu za{titu - Nao~ari za korekciju vida - Osnovni termini, definicije i oznaka za sistem nao~ari-oko Sredstva li~ne za{tite - Nao~are za korekciju vida - Opti~ko prilago|avanje nao~ara

Naslov na engleskom Title in English Individual protective equipments - Filters for eye protection - Testing methods for daylight filters Individual protective equipments - Sunglasses Individual protective equipments - Glasses for eye correction - Terms, definitions and signs in the glasses-eye system Individual protective equipments - Glasses for eye correction - Optical glasses adjusting for eye correction Eyeglasses - Definitions and measures

Str. No. 3

JUS Z.B4.004 JUS Z.B4.005

1983 1984

3 12

JUS Z.B4.006 JUS Z.B4.020 JUS Z.B4.025 JUS N.S9.025 JUS Z.B1.050 JUS Z.B1.055 JUS Z.B1.304 JUS EN 132 JUS EN 133 JUS EN 134 JUS EN 135

1983 1980 1980 1978 1988 1988 1972 1994 1994 1994 1994

5 3 3 5 7 9 4 7 5 19 20

Nao~ari za korekciju vida - Definicije i glavne mere Nao~ari za korekciju vida - Konstrukcija okvira Eyeglasses - Frames construction Laseri - Obele`avanje laserskih proizvoda, zatvorenih prostorija i terena Li~na za{titna sredstva - Za{titni opasa~ Sredstva za li~nu za{titu - Penjalice za drvene stubove i vodove Sredstva i oprema li~ne za{tite na radu Za{titna elektroizolaciona prostirka Sredstva za respiratornu za{titu - Definicije (Ekvivalentan sa EN 132:1990) Sredstva za respiratornu za{titu - Klasifikacija (Identi~an sa EN 133:1990) Sredstva za respiratornu za{titu - Nomenklatura komponenata (Identi~an sa EN 134:1990) Sredstva za respiratornu za{titu - Lista ekvivalentnih termina (Ekvivalentan sa EN 135:1990) Sredstva za li~nu za{titu - Vazduh pod pritiskom za aparate za disanje

Laser - Labelling of laser product, indoor and outdoor environment Personal safety - Safety belt Personal safety - Climbing iron for wooden poles Safety equipment - Safety dielectric rugs Respiratory protective devices - Definitions Respiratory protective devices - Classification Respiratory protective devices - Nomenclature of components Respiratory protective devices - List of equivalent terms Self protection equipments - Compressed air for breathing apparatus

JUS Z.B0.002 JUS Z.B1.001

1984 1984

1 7

Sredstva za li~nu za{titu - Za{tita organa za Individual protective equipments - Protection disanje - Za{titna maska za uklanjanje ~estica of the respiratory system - Protective mask for removing of particle - Technical requirements Sredstva za li~nu za{titu - Za{tita organa za disanje - Za{titna maska za uklanjanje gasova, para i ~estica - Tehni~ki uslovi Sredstva za li~nu za{titu - Za{tita organa za disanje - Cevna maska - Tehni~ki uslovi Sredstva za li~nu za{titu - Za{tita organa za disanje - Cevna maska sa kapulja~om ili {lemom - Tehni~ki uslovi Za{tita organa za disanje - Izolacioni aparat sa kiseonikom - Tehni~ki uslovi i metode ispitivanja Sredstva za li~nu za{titu - Za{tita organa za disanje - Za{titna maska za za{titu od neotrovnih ~estica - Tehni~ki uslovi Sredstva za li~nu za{titu - Za{tita organa za disanje - CO-filtriraju}i samospasilac - Tehni~ki uslovi i metode ispitivanja Sredstva za li~nu za{titu - Filtar za za{titu od ~estica - Tehni~ki uslovi i metode ispitivanja Individual protective equipments - Protection of the respiratory system - Protective mask for removing of gasses, vapours and particles - Technical requirements Individual protective equipments - Protection of the respiratory system - Hose mask Technical requirements Individual protective equipments - Protection of the respiratory system - Hose mask with hood or helmet - Technical requirements Individual protective equipment - Self contained breathing apparatus - Technical requirements and methods of testing Individual protective equipments - Protective mask for protection against particle - Technical requirements Individual protective equipments - CO-filter, self-rescuer - Technical requirements and testing methods Self protection equipment - Filter for respiratory protective from particles - Technical requirements and testing

13.340.30

JUS Z.B1.002

1984

13.340.30 13.340.30 13.340.30 13.340.30 13.340.30 13.340.30 13.340.30 13.340.30 13.340.30

JUS Z.B1.003

1984

JUS Z.B1.004

1984

JUS Z.B1.005

1986

JUS Z.B1.006

1984

JUS Z.B1.007

1984

JUS Z.B1.008

1984

JUS Z.B1.009

1984

Sredstva za li~nu za{titu - Izolacioni aparat za Individual protective equipment - Apparatus za{titu organa za disanje - Aparat sa kompri- for isolation for protection of respiratory movanim vazduhom system - Apparatus with compressed air Sredstva za li~nu za{titu - Za{tita organa za disanje - Op{te odredbe Sredstva za li~nu za{titu - Za{tita organa za disanje - Maska za za{titu dece Individual protective equipments - Protection of the respiratory system - General requirements Individual protective equipment - Respiratory system protection - Children protection mask

JUS Z.B1.010

1984

JUS Z.B1.011

1987

62

ICS 13.340.30

Oznaka JUS JUS Numbering JUS Z.B1.140

God. Year 1986

Naslov na srpskom Title in Serbian Za{tita organa za disanje - Izolacioni aparat (samospasilac) sa hemijski vezanim kiseonikom - Tehni~ki uslovi i metode ispitivanja

Naslov na engleskom Title in English Individual protective equipment Self-contained breathing apparatus-chemical bounded oxygen closed circuit type - Technical requirements and methods of testing

Str. No. 7

17 METROLOGIJA I MERENJE. FIZI^KE POJAVE 17.020 METROLOGIJA I MERENJE UOP[TE 17.020 17.020 17.020 17.020 17.020 17.020 17.020 17.020
JUS A.A0.002 JUS A.A0.005 JUS D.A1.041 JUS D.E1.009 1983 1983 1957 1988 Standardni brojevi - Primena standardnih brojeva i redova standardnih brojeva Standardni brojevi - Primena modifikovanih standardnih brojeva Ispitivanje drveta - Gre{ke drveta - merenje Sistem tolerancija za preradu i obradu drveta - Definicije, redovi tolerancija, mere usled utezanja i bubrenja Preferred numbers - Application Preferred numbers - Application of more rounded values Testing of wood - Measuring of timber defects Tolerance system for wood working and wood processing - Concepts, series of tolerances, shrinkage and swelling 4 5 8 14

JUS D.E1.010 JUS D.E1.013 JUS ISO 1992-2

1982 1988 1991

Veza drveta - Zup~asti spoj za nastavljanje po Joint of wood - Longitudinal dove-tail joints du`ini Obrada i prerada drveta - Osnovna odstupanja i tolerancijska polja Komercijalni rashladni ure|aji - Metode ispitivanja - Deo 2: Op{ti uslovi ispitivanja (Identi~an sa ISO 1992-2:1973) Konusi - Nizovi vrednosti uglova konusa i konusnosti Fundamental deviation and tolerance zones for working and wood processing Commercial refrigerated cabinets - Methods of test - Part 2: General test conditions Cone - Series of conical tapers and taper angles

4 22 8

JUS M.A5.010

1991

17.040 LINEARNA I UGAONA MERENJA 17.040


JUS ISO 1992-1 1991 Komercijalni rashladni ure|aji - Metode ispitivanja - Deo 1: Odre|ivanje du`inskih mera, povr{ina i zapremina (Identi~an sa ISO 19921:1974) Konusi - Postupci kontrole za unutra{nje i spolja{nje konuse Konusi - Nazivi elemenata Standardne du`inske mere od 0,01 do 1000 mm Iso sistem tolerancija i naleganja - Deo 1: Osnova tolerancija, odstupanja i naleganja (Identi~an sa ISO 286-1:1988) ISO sistem tolerancija i naleganja - Deo 2: Tabele standardnih stepena tolerancija i grani~nih odstupanja za otvore i osovine (Identi~an sa ISO 286-2:1988) Tolerancijska polja op{te namene - Izbor (Identi~an sa ISO 1829:1975) Op{te tolerancije - Deo 1: Tolerancije du`inskih i uglovnih mera nazna~enih tolerancija (Identi~an sa ISO 2768-1:1989) Op{te tolerancije - Deo 2: Tolerancije oblika bez nazna~enih tolerancija (Identi~an sa ISO 2768-2:1989) Industrijska du`inska merenja - Standardna referentna temperatura Grani~na merila - Prora~un mera i tolerancije izrade Commercial refrigerated cabinets - Methods of test - Part 1: Calculation of linear dimensions, areas and volumes Cone - Methods for testing of internal and external cones Cone - Vocabulary Standard measures for length (0,01-1000 mm) ISO system of limits and fits - Part 1: Bases of tolerances, deviations and fits ISO system of limits and fits - Part 2: Tables of standard tolerance grades and limit deviations for holes and shafts 3

17.040 17.040 17.040.01 17.040.10 17.040.10

JUS M.A5.013 JUS M.A5.014 JUS A.A0.010 JUS ISO 286-1

1991 1991 1959 1992

15 10 2 46

JUS ISO 286-2

1992

48

17.040.10 17.040.10 17.040.10 17.040.10 17.040.10 17.040.10 17.040.10 17.040.10

JUS ISO 1829 JUS ISO 2768-1

1992 1992

JUS ISO 2768-2

1992

JUS M.A0.001 JUS M.A1.310

1978 1983

JUS M.A1.320

1983

JUS M.A1.340

1983

JUS M.A1.422

1963

Selection of tolerance zones for general purposes General tolerances. Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications General tolerances - Part 2: Geometrical tolernaces for features without individual tolerance indications Standard reference temperature for industrial length measurements Workshop gauges and reference gauges for lain parts - Determinations of measures and admissible wear Grani~na merila - Grani~ne vrednosti odstuWorkshop gauges and reference gauges for panja i tolerancije izrade grani~nih i kontrolnih lain parts - Limit values of deviations and merila za spoljne mere od 1 do 500 mm admissible wear for external measures Grani~na merila - Grani~ne vrednosti odstuWorkshop gauges and references gauges panja i tolerancije izrade grani~nih i kontrolnih for lain parts - Limit values of deviations merila za unutarnje mere od 1 do 500 mm and admissible wear for internal measures Tolerancije u ma{inogradnji - Tolerancije slo- Tolerances in mechanical engineering bodnih mera - Dozvoljena odstupanja mera Tolerances for sizes without tolerance indiodlivaka od te{kih obojenih metala, livenih u cation - Dimensional tolerances for sand pesku castings

4 7

16

1 8

12

12

63

ICS 17.040.10

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.A1.423

God. Year 1963

Naslov na srpskom Title in Serbian Tolerancije u ma{inogradnji - Tolerancije slobodnih mera - Dozvoljena odstupanja mera odlivaka od lakih obojenih metala, livenih u pesku Tolerancije u ma{inogradnji - Tolerancije slobodnih mera - Dozvoljena odstupanja mera odlivaka od cin~anih legura livenih pod pritiskom Tolerancije u ma{inogradnji - Tolerancije slobodnih mera - Dozvoljena odstupanja mera ~eli~nih otkovaka kovanih u kalupu

Naslov na engleskom Title in English

Str. No. 2

17.040.10

JUS M.A1.424

1966

17.040.10

JUS M.A1.430

1963

17.040.10

JUS M.A1.435

1994

17.040.10

JUS M.A1.440

1974

17.040.10

JUS M.A1.450

1963

17.040.10

JUS M.A1.451

1963

17.040.10

JUS M.A1.460

1963

17.040.10

JUS M.A1.461

1963

17.040.10

JUS M.A1.462

1963

17.040.10

JUS M.A1.463

1963

17.040.10

JUS M.A1.464

1963

17.040.10 17.040.10 17.040.20 17.040.20 17.040.20 17.040.20

JUS M.A5.011

1991

JUS M.A5.012

1991

JUS M.A1.020 JUS M.A1.024

1981 1981

JUS M.A1.025

1981

JUS M.A1.026

1981

Tolerances in mechanical engineering Tolerances for sizes without tolerance indication - Dimensional tolerances for sand castings made of light non-ferrous metals Tolerances in mechanical engineering Tolerances for sizes without tolerance indication - Deviations for sizes of zinc alloy die casting Tolerances in mechanical engineering Tolerances for sizes without tolerance indication - Dimensional tolerances for die steel forgings Tolerancije u ma{inogradnji - Tolerancije slo- Tolerances in mechanical engineering bodnih mera - Dozvoljena odstupanja mera Tolerances for sizes without tolerance indiotkovaka od bakra i legura bakra za plasti~nu cation - Deviations for sizes of wrought preradu copper and copper alloys forgings Tolerancije u ma{inogradnji - Dozvoljena odTolerances in mechanical engineering - Destupanja slobodnih mera vu~enih i presovanih viation for sizes extruded and drawn secprofila od bakra i bakarnih legura za tions of wrought copper and copper alloys gnje~enje Tolerancije u ma{inogradnji Tolerancije slo- Tolerances in mechanical engineering bodnih mera - Dozvoljena odstupanja od Tolerances for sizes without tolerance indinazivne veli~ine pre~nika i odstojanja rupa na cation - Dimensional tolerances for ratings ravnim delovima i profilima izra|enim od of diameter and distances among holes on pljosnatog ~elika ili lima wide-flats Tolerancije u ma{inogradnji - Tolerancije slo- Tolerances in mechanical engineering bodnih mera - Dozvoljena odstupanja mera Tolerances for sizes without tolerance indipravougaonih ili kru`nih delova izrezanih iz cation - Dimensional tolerances for rectanpljosnatog ~elika ili lima gular and circular shaped elements made of wide-flats Tolerancije u ma{inogradnji - Tolerancije slo- Tolerances in mechanical engineering bodnih mera - Dozvoljena odstupanja mera U- Tolerances for sizes without tolerance indi, L- i Z-profila izra|enih iz pljosnatog ~elika ili cation - Dimensional tolerances U-, L- and lima hladnim savijanem Z-shaped elements from wide-flats made of cold bending Tolerancije u ma{inogradnji - Tolerancije slo- Tolerances in mechanical engineering bodnih mera - Dozvoljena odstupanja mera U- Tolerances for sizes without tolerance indi, L- i Z-profila izra|enih iz pljosnatog ~elika ili cation - Dimensional tolerances U-, L- and lima hladnim presovanjem pomo}u kalupa Z-shaped elements made of wide-flats forming by cold-pressing in die Tolerancije u ma{inogradnji - Tolerancije slo- Tolerances in mechanical engineering bodnih mera - Dozvoljena odstpanja mera U-, Tolerances for sizes without tolerance indiL- i Z-profila izra|enih iz pljosnatog ~elika ili cation - Dimensional tolerances U-, L- and lima toplim presovanjem pomo}u kalupa Z-shaped elements forming by hot pressing in die from wide--flats Tolerancije u ma{inogradnji - Tolerancije slo- Tolerances in mechanical engineering bodnih mera - Dozvoljena odstupanja mera Tolerances for sizes without tolerance indidubokih U-profila sa obodom, izra|enih iz cation. Dimensional tolerances U-shaped pljosnatog ~elika ili lima elements, with collars made by cupping from wide-flats Tolerancije u ma{inogradnji - Tolerancije slo- Tolerances in mechanical engineering bodnih mera - Dozvoljena odstupanja mera Tolerances for sizes without tolerance indizdelastih tela, izra|enih od ~eli~nog lima cation - Dimensional tolerances for shape toplim dubokim vu~enjem of a frying pan made of steel by hot cupping Konusi - Sistem tolerancija konusa za koni~ne Cone - System of cone tolerances for coniobratke konusnosti od C = 1:3 do 1:500 i cal workpieces from C = 1:3 to 1:500 and du`ine od 6 do 630 mm lengths from 6 to 630 mm Konusi - Sistem koni~nih naleganja za konus- Cone - System of cone fits for cones from nosti od C = 1:3 do 1:500, du`ine od 6 do C = 1:3 to 1:500, lengths from 6 to 630 mm i pre~nika do 500 mm 630 mm and diameters up to 500 mm Hrapavost povr{ina industrijskih proizvoda od Surface roughness of industrial products metala - Osnovni pojmovi i definicije Terms and definitions Hrapavost povr{ina - Razvrstavanje i Surface roughness of industrial products ozna~avanje povr{inskih gre{aka na proizClassification of surface flaws vodima od metala Hrapavost povr{ina - Korelacija izme|u klasa Surface roughness of industrial products hrapavosti i kvaliteta tolerancija Correlation between surface roughness grade numbers and tolerance grades Hrapavost povr{ina - Korelacija izme|u Surface roughness of industrial products povr{inske hrapavosti i na~ina formiranja Correlation between the surface finishing povr{ine process

13

10

14

16

8 4

64

ICS 17.040.20 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.A1.027 JUS K.T2.040

God. Year 1981 1980

Naslov na srpskom Title in Serbian Hrapavost povr{ina - Klasifikacija grebanih povr{ina Pomi~na merila - Tehni~ki uslovi za izradu i isporuku Dvostrana pomi~na merila, univerzalna Jednostrana pomi~na merila Dvostrana pomi~na merila Pomi~na merila za dubinu - dubinomer Grani~na merila - Ra~ve IDE i NE IDE za mere do 5 mm Grani~na merila - Ra~ve IDE i NE IDE, okrugle za mere iznad 5 do 160 mm Grani~na merila - Ra~ve IDE i NE IDE, sa umecima za mere iznad 100 do 180 mm

Naslov na engleskom Title in English Surface roughness of industrial products Classification of scraped surfaces Vernier callipers reading to 0,1 and 0,05 mm - Technical requirements for manufacture and delivery Two side vernier callipers, universal One side vernier callipers reading to 0,1 and 0,05 mm Two side vernier callipers reading to 0,1 and 0,05 mm Vernier callipers - Depth gauge

Str. No. 3 5

JUS K.T2.050 JUS K.T2.051 JUS K.T2.052 JUS K.T2.060 JUS K.T3.050 JUS K.T3.052 JUS K.T3.055

1980 1980 1980 1980 1983 1983 1983

2 3 2 2 2 3 2

JUS K.T3.056

1983

JUS K.T3.060 JUS K.T3.061 JUS K.T3.062

1983 1983 1983

JUS K.T3.071

1983

JUS K.T3.072 JUS K.T3.075 JUS K.T3.111 JUS K.T3.112

1983 1983 1983 1983

JUS K.T3.113

1983

JUS K.T3.120 JUS K.T3.121 JUS K.T3.122 JUS K.T3.123 JUS K.T3.124 JUS K.T3.130 JUS K.T3.131 JUS K.T3.136 JUS K.T3.137

1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983

Complex snap gauges for diameters to 5 mm nominal size Snap gauges, range above 5 to and including 160 mm nominal size Snap gauges GO and NOT GO, with insert above 100 and including 180 mm nominal size Grani~na merila - Ra~ve IDE i NE IDE, sa Snap gauges GO and NOT GO with insert umecima za mere iznad 180 do 360 mm above 180 to and including 360 mm nominal size Grani~na merila - Ra~ve IDE, kovane za mere Snap gauges GO range above 5 to iniznad 5 do 100 mm cluding 100 mm nominal size Grani~na merila - Ra~ve NE IDE, kovane, za Snap gauges NOT GO range above 5 to mere iznad 5 do 100 mm and including 100 mm nominal size Grani~na merila - Ra~ve IDE i NE IDE, koSnap gauges GO and NOT GO range vane, za mere iznad 5 do 100 mm above 5 to and including 100 mm nominal size Grani~na merila - Prstenovi IDE, za mere od GO ring gauges and setting ring gauges 1 do 315 mm from 1 to and including 315 mm nominal size Grani~na merila - Prstenovi NE IDE za mere NOT GO ring gauges from 1 to and inod 1 do 315 mm cluding 315 mm Grani~na merila - Etalon-prstenovi za mere od Setting ring gauges from 1 to and including 1 do 315 mm 315 mm nominal diameter Grani~na merila - Plo~ice IDE i NE IDE za Tile gauges GO and NOT GO for measmere do 12 mm ures up to including 12 mm nominal size Grani~na merila - Plo~ice IDE i NE IDE, Tile gauges GO and NOT GO for meastanke za mere od 2 do 8 mm ures over 2 up to and including 8 mm nominal size Grani~na merila - Plo~ice IDE i NE IDE za Tile gauges GO and NOT GO for measure mere iznad 12 do 100 mm over 12 up to and including 100 mm nominal size Grani~na merila - Tela ~epova IDE za mere GO gauging members for holes from 1 up od 1 do 50 mm to and including 50 mm nominal size Grani~na merila - Tela ~epova NE IDE za NOT GO gauging members for wholes from 1 mere od 1 do 50 mm to and including 50 mm nominal diameter Grani~na merila - ^epovi IDE i NE IDE za GO and NOT GO plug gauges for holes from 1 mere od 1 do 50 mm to and including 50 mm nominal diameter Grani~na merila - ^epovi IDE za mere od 1 GO plug gauges for holes from 1 to and do 50 mm including 50 mm nominal diameter Grani~na merila - ^epovi NE IDE za mere od 1 do 50 mm Grani~na merila - Tela ~epova IDE za mere iznad 40 do 120 mm Grani~na merila - Tela ~epova NE IDE za mere iznad 40 do 120 mm Grani~na merila - ^epovi IDE za mere iznad 40 do 120 mm Grani~na merila - ^epovi NE IDE za mere iznad 40 do 120 mm Grani~na merila - ^epovi IDE i NE IDE za mere iznad 40 do 65 mm Grani~na merila - Tela ~epova IDE za mere iznad 120 do 200 mm NOT GO plug gauges for holes from 1 to and including 50 mm nominal diameter GO gauging members for holes over 40 up to and including 120 mm nominal diameter NOT GO gauging members for holes over 40 to 120 mm nominal diameter cylindrical plug gauges Cylindrical GO plug gauges for holes above 40 to and including 120 mm nominal diameter Cylindrical NOT GO plug gauges for holes above 40 to and including 120 mm nominal diameter GO and NOT GO plug gauges for holes above 40 to and including 65 mm nominal diameter Segmental cylindrical plate GO gauges for holes above 120 to and including 200 mm nominal diameter

4 4 4

2 3 2 2

2 3 3 2 3 2 2 2 2

JUS K.T3.140

1983

JUS K.T3.145

1983

65

ICS 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30

Oznaka JUS JUS Numbering JUS K.T3.146

God. Year 1983

Naslov na srpskom Title in Serbian Grani~na merila - Tela ~epova NE IDE za mere iznad 120 do 200 mm Grani~na merila - ^epovi IDE za mere iznad 120 do 200 mm Grani~na merila - ^epovi NE IDE za mere iznad 120 do 200 mm Grani~na merila - [ipkasta tela NE IDE za mere iznad 40 do 500 mm Grani~na merila - [ipkasta merila NE IDE za mere iznad 40 do 500 mm Grani~na merila - ^epovi IDE, pljosnati za mere iznad 200 do 360 mm

Naslov na engleskom Title in English Segmental cylindrical plate gauging members for holes above 120 to and 200 mm nominal diameter GO plug gauges for holes above 120 to and including 200 mm nominal diameter Segmental cylindrical plate NOT GO gauges for holes above 120 to and including 200 mm nominal diameter Spherical NOT GO gauging members for holes above 40 to and including 500 mm nominal diameter Spherical NOT GO plug gauges for holes above 40 to and including 500 mm nominal diameter Flat plug gauges GO above 200 to and including 360 mm nominal diameter

Str. No. 2

JUS K.T3.147 JUS K.T3.148

1983 1983

2 2

JUS K.T3.149

1983

JUS K.T3.150 JUS K.T3.151 JUS K.T3.152 JUS K.T3.170

1983 1983 1983 1985

2 2 2 3

Grani~na merila - ^epovi NE IDE, pljosnati za Flat plug gauges NOT GO above 200 to mere iznad 200 do 360 mm and including 360 mm nominal diameter Grani~na navojna merila za metri~ki navoj @lebovi za ne~isto}u na na-vojnim ~epovima i prstenovima IDE Grani~na navojna merila za metri~ki navoj Tela navojnih i kontrolnih ~epova IDE za nazivne pre~nike navoja od 1 do 50 mm Grani~na navojna merila za metri~ki navoj Tela navojnih i kontrolnih ~epova NE IDE za nazivne pre~nike navoja od 1 do 50 mm Grani~na navojna merila za metri~ki navoj Navojni ~epovi IDE i NE IDE za nazivne pre~nike navoja od 1 do 50 mm Grani~na navojna merila za metri~ki navoj Navojni i kontrolni ~epovi ide za navoj nazivnog pre~nika od 1 do 50 mm Grani~na navojna merila za metri~ki navoj Navojni i kontrolni ~epovi NE IDE za navoj nazivnog pre~nika od 1 do 50 mm Grani~na navojna merila za metri~ki navoj Tela navojnih i kontrolnih ~epova IDE za navoj nazivnog pre~nika iznad 40 do 100 mm Grani~na navojna merila za metri~ki navoj Tela navojnih i kontrolnih ~epova NE IDE za navoj nazivnog pre~nika iznad 40 do 100 mm Grani~na navojna merila za metri~ki navoj Navojni i kontrolni ~epovi ide za navoj nazivnog pre~nika iznad 40 do 100 mm Grani~na navojna merila za metri~ki navoj Navojni kontrolni ~epovi NE IDE za navoj nazivnog pre~nika 40 do 100 mm Grani~na navojna merila za metri~ki navoj Navojni prstenovi IDE za navoj nazivnog pre~nika od 1 do 100 mm Grani~na navojna merila za metri~ki navoj Navojni prstenovi NE IDE za navoj nazivnog pre~nika od 1 do 100 mm Grani~na merila za proveru unutarnjih Morzekonusa - Merni trnovi Grani~na merila za proveru unutarnjih Morzekonusa - Merne ~aure Grani~na merila za proveru unutarnjih Morze konusa - Merni trnovi sa usadnikom Grani~na merila za proveru spoljnih Morzekonusa sa usadnikom - Merne ~aure Grani~na merila za proveru unutarnjih metri~kih konusa - Merni trnovi Grani~na merila za proveru spoljnih metri~kih konusa - Merne ~aure Grani~na merila za proveru unutarnjih metri~kih konusa - Merni trnovi sa usadnikom Slats in the threaded part of threaded gauging members GO screw gauging for ISO metric screw threads from 1 to and including 50 mm nominal diameter NOT GO screw plug gauges for ISO metric screw threads from 1 to and including 50 mm nominal diameter GO and NOT GO screw plug gauges for ISO metric screw - Threads from 1 to and including 50 mm nominal diameter GO screw plug gauges for ISO metric screw threads from 1 to and including 50 mm nominal diameter NOT GO screw plug gauges for ISO metric screw threads from 1 to and including 50 mm nominal diameter GO screw gauging members for ISO metric screw threads above 40 to and including 100 mm nominal diameter NOT GO screw gauging members for ISO metric screw threads above 40 to and including 100 mm nominal diameter GO screw plug gauges for ISO metric screw threads above 40 to and including 100 mm nominal diameter NOT GO screw plug gauges for ISO metric screw threads above 40 to and including 100 mm nominal diameter GO screw ring gauges for ISO metric screw threads from 1 to 100 mm nominal diameter NOT GO screw ring gauges for ISO metric screw threads from 1 to 100 mm nominal diameter Internal Morse taper limit gauges - Taper plug gauges External Morse taper limit gauges - Taper ring gauges Internal Morse taper limit gauges - Taper plug gauges with tang External Morse taper limit gauges with tang - Taper ring gauges Internal metric taper limit gauges - Taper plug gauges External metric taper limit gauges - Taper ring gauges Internal metric taper limit gauges - Taper plug gauges with tang

JUS K.T3.171

1985

JUS K.T3.172

1985

JUS K.T3.173

1985

JUS K.T3.174

1985

JUS K.T3.175

1985

JUS K.T3.176

1985

JUS K.T3.177

1985

JUS K.T3.178

1985

JUS K.T3.179

1985

JUS K.T3.181

1985

JUS K.T3.182

1985

JUS K.T3.200 JUS K.T3.201 JUS K.T3.202 JUS K.T3.203 JUS K.T3.204 JUS K.T3.205 JUS K.T3.206

1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968

2 2 3 2 2 2 2

66

ICS 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30

Oznaka JUS JUS Numbering JUS K.T3.207 JUS K.T3.280 JUS K.T3.950 JUS K.T3.951 JUS L.C5.050

God. Year 1968 1962 1983 1983 1987

Naslov na srpskom Title in Serbian Grani~na merila za proveru spoljnih metri~kih konusa sa usadnikom - Merne ~aure Grani~na merila za specijalan Vitvortov navoj W 3/16"

Naslov na engleskom Title in English External metric taper limit gauges with tang - Taper ring gauges Gauges for special Whitworth threads W 3/16"

Str. No. 2 2 2 3 11

Grani~na merila - Dr{ke za ~epove sa konu- Handles for gauging members with taper som 1:50 za nazivne mere ~epova do 50 mm lock, 1:50 up to 50 mm nominal diameter Grani~na merila - Dr{ke sa kuglicama za ~epove za mere iznad 40 mm Merna traka sa dodacima za merenje nivoa u sudovima za skladi{tenje i transport nafte i naftnih proizvoda Merne letve za merenje nivoa u sudovima za skladi{tenje i transport nafte i naftnih proizvoda Instrumenti za merenje hrapavosti povr{ina Profilometri sa kontaktom sistema M Handles for gauging members over 40 mm nominal diameter handles, screws and clam Measuring tape with accessories for level measurement in transport and storage tanks for petroleum and petroleum products

JUS L.C5.051

1987

JUS M.A1.031

1982

JUS M.A1.032

1980

JUS M.A1.034

1980

17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30 17.040.30

JUS M.A1.041

1980

JUS M.A1.042

1980

JUS M.A1.043 JUS M.B0.520

1982 1983

JUS M.B0.540

1983

JUS M.B1.114

1960

Measuring bars for level measurement in transport and storage tanks for petroleum and petroleum products Instruments for the measurement of surface roughness by the profile method - Contact profile meters, system M Klasifikacija instrumenata i ure|aja za merenje Classification of instruments and devices for measurement and evaluation of the geoi procenu vrednosti geometrijskih parametara metrical parameters of surface finish kvaliteta zavr{no obra|enih povr{ina Instrumenti za merenje hrapavosti povr{ine Instruments for the measurement of surface metodom profila - Kontaktni instrumenti (sa roughness by the profile method - Contact pipkom) sa transformacijom profila - Instru(stylus) instruments of profile transformation menti za registrovanje profila - Profile recording instruments Uzorci za upore|ivanje hrapavosti: strugani, Roughness comparison specimens bru{eni, horizontalno bru{eni, glodani i Turned, ground, bored, milled, shaped and rendisani planed Uzorci za upore|ivanje hrapavosti obra|eni Roughness comparison specimens, sparkelektroerozijom, sa~mom ili krupnim peskom, i eroded, shot blasted and grit blasted, and polirani polished Hrapavost povr{ina - Uzorci za upore|ivanje Roughness comparison specimens - Cast hrapavosti povr{ina dobijenih livenjem surfaces Grani~na merila - Ra~ve i prstenovi (IDE i NE Cap gauges and ring gauges GO and NOT IDE) za veliki pre~nik spoljnog navoja (vijka) GO for major diameter of external screw za navoj M 1,6-6g do M 100-6g threads for M 1,6-6g to including M 100-6g Grani~na merila - ^epovi (IDE i NE IDE) za Plug gauges GO and NOT GO for minor mali pre~nik unutarnjeg navoja (navrtke) za diameter of internal screw threads for M navoj M 1,6-6H do M 100-6H 1,6-6H to including M 100-6H Grani~na merila za rupe - Vijci za dr{ke Limit calibres for holes - Screws for hanIzrada 3 dles - Finish 3

10

6 3

17.060 MERENJE ZAPREMINE, MASE, GUSTINE, VISKOZNOSTI 17.060 17.060 17.060


JUS B.H3.010 JUS B.H8.016 1987 1986 Referentne te~nosti za etalonovanje viskozimetara - Klasifikacija i tehni~ki uslovi Nafta i naftni proizvodi - Izra~unavanje gustine i faktora korekcije zapremine Komercijalni rashladni ure|aji - Metode ispitivanja - Deo 1: Odre|ivanje du`inskih mera, povr{ina i zapremina (Identi~an sa ISO 1992-1:1974) Grani~na merila - Tehni~ki uslovi Merne letve - Oblik, dimenzije i tehni~ki propisi Merne letve liva~ke Kugli~ne merne trake za naplatke sa kosim ramenima pod 5 za vozila sa pneumaticima Merne trake za naplatke sa ~vrstim kosim ramenima za vozila sa pneumaticima Merne trake za naplatke za bicikle, bicikle sa pomo}nim motorom i mopede Merila zapremine gasa sa deformabilnim zidovima - Merila sa dijafragmom Merenje viskoznosti pomo}u viskozimetra po Hepleru sa padaju}om kuglom Manometri za motorna vozila Reference fluids for viscosimeters calibration - Classification and specification Petroleum and petroleum products - Calculation of density and volume correction factor Commercial refrigerated cabinets - Methods of test - Part 1: Calculation of linear dimensions, areas and volumes Workshop gauges and reference gauges for lain parts - Technical requirements Measuring rods, shape, dimensions and specifications Shrinkage rules Ball tapes for measuring wheel rims having 5 tapered bead seat Measuring tapes for wheel rims shouldered on both sides Measuring tapes for wheel rims of bicycles, motor assisted cycles and mopeds Gas volume meters with deformable walls Measurement of viscosity by means of the rolling ball viscometar by Hopler Pressure gauges for motor vehicles 9 34

JUS ISO 1992-1

1991

17.060 17.060 17.060 17.060 17.060 17.060 17.060 17.060

JUS K.T1.010 JUS K.T1.065 JUS K.T1.110 JUS K.T1.841 JUS K.T1.842 JUS K.T1.851 JUS L.H2.100 JUS L.J3.012

1983 1960 1960 1965 1965 1964 1992 1997

4 2 2 4 3 2 24 4

17.100 MERENJE SILE, TE@INE I PRITISKA 17.100


JUS L.D2.205 1975 3

67

ICS 17.100 17.100 17.100 17.100

Oznaka JUS JUS Numbering JUS L.D2.225 JUS L.D2.226 JUS L.D2.500 JUS L.D2.501

God. Year 1963 1963 1989 1989

Naslov na srpskom Title in Serbian Manometri s kazaljkom za proveravanje pritiska u pneumaticima motornih vozila Manometri s klipom za proveravanje pritiska u pneumaticima motornih vozila Vatrogasne pumpe - Manometar - Tehni~ki uslovi Vatrogasne pumpe - Manovakuumetar - Tehni~ki uslovi Merenje protoka fluida u zatvorenim cevovodima - Metode polja brzine koja koristi stati~ke Pitoove cevi (Identi~an sa ISO 3966:1977) Merenje protoka gasa u zatvorenim cevovodima Merila sa turbinom (Identi~an sa ISO 9951:1993 + Cor.1:1994) Merenje protoka fluida u zatvorenim vodovima - Termini i definicije Merenje protoka fluida mernim blendama, mlaznicama i Venturijevim cevima ugra|enim u cevovode kru`nog popre~nog preseka Merenje protoka - Merni ure|aji sa priklju~kom u uglu - Merne du`ine i mere prstenova

Naslov na engleskom Title in English Manometers for testing of pressure in tyres of motor vehicles Manometers with piston for testing pressure in the tyres of motor vehicles Pressure gauges for fire pumps Pressure gauges for fire pumps

Str. No. 2 2 4 4

17.120 MERENJE PROTOKA FLUIDA 1993 JUS ISO 3966 17.120.10

Measurement of fluid flow in closed conduits - Velocity area method using Pitot static tubes Measurement of gas flow in closed conduits Turbine meters

51

17.120.10 17.120.10 17.120.10 17.120.10 17.120.10

JUS ISO 9951

1998

24

JUS L.H2.010 JUS L.H2.015

1989 1989

JUS L.H2.016 JUS L.H2.017

1991 1991

17.120.10

JUS L.H2.020

1991

17.120.10 17.120.20

JUS U.C5.100 JUS U.C5.085

1987 1994

Measurement of fluid flow in closed conduits - Vocabulary and symbols Measurement of fluid flow by means of orifice plates, nozzles and Venturi tubes inserted in circular cross-section conduits running full Flow measurement - Differential pressure devices with corner tapes - Prefabricated meter runs and carrier rings Merenje protoka - Merni ure|aji sa priklju~kom Flow measurement - Differential pressure na uglu - Du`ine priklju~aka i ugradne mere devices with corner taps - Length of pressure taps stud and installation dimensions for determination of space required Merenje protoka fluida u zatvorenim vodovima Determination of flowrate of fluids in closed kru`nog popre~nog preseka - Metoda merenja conduits of circular cross-section - Method brzine u jednoj ta~ki popre~nog preseka of velocity measurement at one point of the cross-section Izra~unavanje brzine toka i protoka u Equations for calculation flow velocity in azbestno-cementnim cevovodima asbestos-cement pipelines Merenje protoka vode u otvorenim tokovima Ba`darenje hidrometrijskih kola sa obrtnim elementom u otvorenim pravolinijskim kanalima Merenje protoka vode u otvorenim tokovima, prelivima i mernim objektima - Pravougaoni preliv sa {irokom krunom Merenje protoka vode u otvororenim tokovima, prelivima i mernim objektima - Metoda prora~una protoka vode odre|ivanjem dubine na kraju pravougaonih kanala sa slobodnom kaskadom Merenje protoka vode u otvorenim tokovima Karakteristike hvata~a lebde}eg nanosa Liquid flow measurement in open channels - Calibration of rotating-element current-meters in straight open tanks Liquid flow measurement in open channels by weirs and flumes - Rectangular broad-crested weirs Liquid flow measurement in open channels by weirs and flumes - End-depth method for estimation of flow in rectangular channels with a free overfall Liquid flow measurement in open channels - Functional requirements and characteristics of suspended sediment load semplers Accustics - Test code for the measurement of airborne noise emitted by rotating electrical machinery - Part 1: Engineering method for free-field conditions over a reflecting plane Precision sound level meters for the measurement of impulsive sounds Classification methods for evaluation random oscillations

46 68

7 5

12

7 9

17.120.20 17.120.20

JUS U.C5.090

1994

17

JUS U.C5.092

1994

10

17.120.20

JUS U.C5.094

1994

17.140 AKUSTIKA I AKUSTI^KA MERENJA 17.140


JUS ISO 1680-1 1992 Akustika - Merenje uzdu{ne buke elektri~nih rotacijskih strojeva - Deo 1: In`enjerska metoda merenja u poluslobodnome zvu~nom polju (Identi~an sa ISO 1680-1:1986) Precizni zvukomeri za merenje impulsnog zvuka Akustika - Postupci klasiranja za stati~ko obra|ivanje slu~ajnih oscilacija 20

17.140 17.140 17.140 17.140 17.140.50 17.140.50

JUS N.R6.030 JUS Z.P1.003 JUS Z.P1.010 JUS Z.P1.011

1982 1984 1986 1986

6 6 11 16

Odre|ivanje nivoa zvu~ne snage izvora buke - Acoustics - Determination of sound power Informativna metoda levels of noise sources - Survey method Odre|ivanje nivoa zvu~ne snage izvora buke Metode za merenje u gluvim i polugluvim komorama Elektroakustika - Skale i razmere za ucrtavanje frekvencijskih karakteristika i polarnih dijagrama (Identi~an sa IEC 263:1982) Fizi~ke i subjektivne veli~ine zvuka ili buke Acoustics - Determination of sound power levels of of noise sources. Precision methods for anechoic and semi-anechoic rooms Scales and sizes for plotting frequency characteristics and polar diagrams Physical and subjective magnitudes of sound or noise

JUS IEC 263

1993

JUS N.N4.010

1972

68

ICS 17.140.50 17.140.50 17.140.50

Oznaka JUS JUS Numbering JUS N.N4.011 JUS N.R6.032 JUS N.R6.038

God. Year 1972 1982 1983

Naslov na srpskom Title in Serbian Standardne frekvencije za akusti~ka merenja Precizni zvukomeri Vremenski promenljive veli~ine - Oznake u formulama

Naslov na engleskom Title in English Preferred frequencies for acoustical measurements Precision sound level meters Symbols used in formulas for time dependent quantities

Str. No. 2 10 4

17.160 VIBRACIJE, UDARI I MERENJE VIBRACIJA 17.160 17.160 17.160 17.160 17.160 17.160 17.160
JUS Z.F1.002 1990 Sredstva sistema osmatranja, obave{tavanja i uzbunjivanja stanovni{tva - Elektronska alarmna sirena - Tehni~ki zahtevi Vibracije i udari - Op{ti termini i definicije Mehani~ke vibracije i udari - Termini i definicije iz oblasti vibracija Electronic warning siren - Technical requirements Vibrations and shocks general terms and definitions Vibrations and shocks - Vibrations, terms and definitions 7

JUS Z.P0.001 JUS Z.P0.002 JUS Z.P0.003 JUS Z.P0.004 JUS Z.P1.001 JUS Z.P1.002

1980 1982 1980 1980 1984 1984

31 50 17 15 3 7

Vibracije i udari - Termini i definicije iz oblasti Vibrations and shocks - Mechanical shock, mehani~kih udara terms and definitions Vibracije i udari - Termini i definicije iz oblasti Vibrations and shocks - Vibration and pretvara~a shock transducers terms and definitions Buka plovnih objekata - Merenje buke prouzrokovane plovnim objektima Buka vazduhoplova - Merenje i utvr|ivanje spoljne buke na zemlji bez frekvencijske analize Dnevno i elektri~no osvetljenje prostorija u zgradama Boje i znakovi sigurnosti - Op{te odredbe Znakovi sigurnosti - Znakovi zabrane Znakovi sigurnosti - Znakovi obaveze Znakovi sigurnosti - Znakovi opasnosti Znakovi sigurnosti - Znakovi obave{tenja koji se odnose na za{titu ili spasavanje Boje i znakovi sigurnosti - Kolorimetrijske i fotometrijske osobine materijala Measurement of noise emitted by ships Acoustics. Aircraft noise - Measurement of external noise heard on the ground without frequency analysis Illumination of building rooms by daylight and electrical light Safety colours and signs - General instructions Safety signs - Prohibition signs Safety signs - Mandatory action signs Safety signs - Warning signs Safety signs - Information signs concerning safe conditions Safety colours and signs - Colorimetric and photometric properties of materials

17.180 OPTIKA I OPTI^KA MERENJA 1962 JUS U.C9.100 17.180.20 17.180.20 17.180.20 17.180.20 17.180.20 17.180.20 17.180.20
JUS Z.S0.001 JUS Z.S0.002 JUS Z.S0.003 JUS Z.S0.004 JUS Z.S0.005 JUS Z.S0.010 1982 1982 1982 1982 1982 1982

12 9 8 8 12 5 5

17.200 TERMODINAMIKA I MERENJE TEMPERATURE 1991 Komercijalni rashladni ure|aji - Metode ispitiJUS ISO 1992-3 17.200.10 17.200.20 17.200.20 17.200.20 17.200.20 17.200.20 17.200.20 17.200.20 17.200.20 17.200.20
JUS L.F2.001 1995

JUS L.F2.005

1985

vanja - Deo 3: Merenje temperature (Identi~an sa ISO 1992-3:1973) Merenje i upravljanje u industrijskim procesima - Termoparovi - Tolerancije (Ekvivalentan sa IEC 584-2:1982 i Amd 1:1989) Merenje temperature - Tabele za termoparove - Termopar R: platina-13 % rodijum/platina Merenje temperature - Tabele za termoparove - Termopar S: platina-10 % rodijum/platina Merenje temperature - Tabele za termoparove - Termopar B: platina-30 % rodijum/platina6 % rodijum Merenje temperature - Tabele za termoparove - Termopar J: gvo`|e/bakar-nikl Merenje temperature - Tabele za termoparove - Termopar T: bakar/bakar-nikl Merenje temperature - Tabele za termoparove - Termopar E: nikl-hrom/bakar-nikl Merenje temperature - Tabele za termoparove - Termopar K: nikl-hrom/nikl-aluminijum Merenje temperature u industrijskim procesima - Tabele za termoparove - Termopar N: niklhrom-silicijum/nikl-silicijum (Ekvivalentan sa IEC 584-1, Amd 1:1989)

Commercial refrigerated cabinets - Methods of test - Part 3: Temperature test Industrial-process measurement and control - Thermocouples - Tolerances Measurement of temperature - Tables for thermocouple - Thermocouple R: platinum13 % rhodium/platinum Measurement of temperature - Tables for thermocouple - Thermocouple S: platinum10 % rhodium/platinum Measurement of temperature - Tables for thermocouple - Thermocouple B: platinum30 % rhodium/platinum-6 % rhodium Measurement of temperature - Tables for thermocouple - Thermocouple J: iron/copper-nickel Measurement of temperature - Tables for thermocouple - Thermocouple T: copper/copper-nickel Measurement of temperature - Tables for thermocouple - Thermocouple E: nickel-chromium/copper-nickel Measurement of temperature - Tables for thermocouple - hermocouple K: nickel-chromium/nickel-aluminium Measurement of temperature in industrial process - Tables for thermocouple - Thermocouple N: nickel-chrome-silicium/nickelsilicium

10

JUS L.F2.006

1985

10

JUS L.F2.007

1985

JUS L.F2.008

1985

JUS L.F2.009

1985

JUS L.F2.010 JUS L.F2.011 JUS L.F2.012

1985 1985 1995

8 8 11

{69

ICS 17.200.20

Oznaka JUS JUS Numbering JUS L.F2.013

God. Year 1995

Naslov na srpskom Title in Serbian Merenje temperature u industrijskim procesima - Produ`ni i kompenzacioni kablovi za termoparove - Tolerancije i sistem identifikacije (Ekvivalentan sa IEC 584-3:1989) Merenje i upravljanje u industrijskim procesima - Senzori industrijskih platinskih otpornih termometara Toplotna tehnika u visokoj gradnji - Termometrija i termometri - Op{ti pojmovi Toplotna tehnika u visokoj gradnji - Stakleni termometri - Opis i podela Toplotna tehnika u visokoj gradnji - Laboratorijski stakleni termometri za op{te svrhe Toplotna tehnika u visokoj gradnji - Stakleni termometri visoke ta~nosti Toplotna tehnika u visokoj gradnji - Bekmanov termometar Toplotna tehnika u visokoj pe}i - Dilatacioni termometri Toplotna tehnika u visokoj gradnji - Termometri sa Burdonovom spiralom Toplotna tehnika u visokoj gradnji - Radijacioni termometri - Definicije Toplotna tehnika u visokoj gradnji - Ravni termometri za ma{ine Toplotna tehnika u visokoj gradnji - Termoparovi Toplotna tehnika u gra|evinarstvu - Dava~i za elektrootporne termometre

Naslov na engleskom Title in English Measurement of temperature in industrial process - Extension and compensating cables for thermocouples - Tolerances and identification system Industrial-process measurement and control - Industrial platinum resistance thermometer sensors Thermometry and thermometers - General terminology Liquid-in-glass thermometers Liquid-in-glass thermometers for general laboratory purposes Liquid-in-glass thermometers of high precision Beckmann's thermometer Rod-expansion bimetallic thermometers Thermometers with Bourdon tube Radiation thermometers - Definitions Straight machine thermometers Thermocouples Electrical temperature measuring - Instruments calibration tables of resistance elements for resistance thermometers Pulse techniques and apparatus - Part 2: Pulse measurement and analysis, general considerations Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 1: General requirements Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 1: General requirements Amendment 1 Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Definitions and general requirements (common to all standards series L.G1) Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Test methods Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Test methods - Amendment 1

Str. No. 5

17.200.20 17.200.20 17.200.20 17.200.20 17.200.20 17.200.20 17.200.20 17.200.20 17.200.20 17.200.20 17.200.20 17.200.20

JUS L.F2.051 JUS U.J5.120 JUS U.J5.122 JUS U.J5.124 JUS U.J5.126 JUS U.J5.128 JUS U.J5.130 JUS U.J5.132 JUS U.J5.134 JUS U.J5.138 JUS U.J5.148 JUS U.J5.150

1987 1973 1973 1973 1973 1975 1973 1973 1973 1975 1975 1983

17 2 7 1 1 3 1 1 1 5 7 5

17.220 ELEKTRICITET. MAGNETIZAM. ELEKTRI^NA I MAGNETSKA MERENJA 17.220 17.220


JUS IEC 469-2 1994 Impulsna tehnika i aparati - Deo 2: Merenje i analiza impulsa, op{ta razmatranja (Identi~an sa IEC 469-2:1987) Zahtevi za bezbednost za elektri~nu opremu za merenje, upravljanje i laboratorijsko kori{}enje - Deo 1: Op{ti zahtevi (Identi~an sa IEC 1010-1:1990) Zahtevi za bezbednost za elektri~nu opremu za merenje, upravljanje i laboratorijsko kori{}enje - Deo 1: Op{ti zahtevi - Izmena 1 (Identi~an sa Amd 1:1992 IEC 1010-1:1990) Analogni pokazni neposredni elektri~ni merni instrumenti i njihov pribor - Definicije i op{ti zahtevi (zajedni~ki za sve standarde grupe L.G1) Analogni pokazni neposredni elektri~ni merni instrumenti i njihov pribor - Metode ispitivanja 15

JUS IEC 1010-1

1993

88

17.220

JUS IEC 1010-1/1

1995

29

17.220

JUS L.G1.001

1992

32

17.220 17.220

JUS L.G1.009

1994

60

JUS L.G1.009/1

1995

17.220 17.220 17.220 17.220 17.220 17.220 17.220

JUS L.G1.030

1983

JUS L.G1.205 JUS L.G7.001

1975 1989

Analogni pokazni neposredni elektri~ni merni instrumenti i njihov pribor - Metode ispitivanja - Izmena 1 (Identi~an sa Amd 1:1994 i Amd 2:1995 standarda IEC 51-9:1988) Instrumenti za merenje otpornosti uzemljenja - Electrical instruments for the measurement Zahtevi za bezbednost i mehani~ku ~vrsto}u of earthing resistance - Requirements for safety and mechanical properties Indikator struje za motorna vozila Current indicator for motor vehicles

2 19

JUS L.G7.001/1

1994

JUS L.G7.100 JUS L.G7.100/1

1981 1991

JUS L.G7.101

1982

Iskazivanje kvaliteta rada elektri~ne i elektron- Expression of the functional performance of ske merne opreme electrical and electronic measuring equipment Iskazivanje kvaliteta rada elektri~ne i elektron- Expression of the functional performance of ske merne opreme - Izmena 1 electrical and electronic measuring equipment - Amendment 1 Impulsna tehnika i instrumenti - Termini i de- Pulse techniques and apparatus - Pulse finicije terms and definitions Impulsna tehnika i instrumenti - Termini i de- Pulse techniques and apparatus - Pulse finicije - Izmene i dopune terms and definitions - Amendments and supplements Mikrotalasni instrumenti - Termini i definicije Microwave apparatus - Terms and definitions

70 3

58

70

ICS 17.220 17.220 17.220 17.220 17.220 17.220.01 17.220.01 17.220.01 17.220.20 17.220.20 17.220.20 17.220.20

Oznaka JUS JUS Numbering JUS L.G7.102 JUS L.G7.103 JUS L.G7.104 JUS N.A0.850 JUS N.A5.021 JUS IEC 781

God. Year 1988 1987 1986 1980 1956 1996

Naslov na srpskom Title in Serbian Signal-generatori - Termini i definicije

Naslov na engleskom Title in English Signal generators - Terms and definitions

Str. No. 45 21 15 73 1 29

Signal-generatori - Tehni~ki uslovi i metode Signal generators - Technical requirements ispitivanja and tests Iskazivanje kvaliteta rada impulsnih generatora Expression of the performance of pulse generators Magnetizam - Termini i definicije Magnetism - Terms and definitions Proveravanje snage prekidanja i pona{anja priklju~nih naprava u normalnoj upotrebi Uputstvo za prora~un struja kratkog spoja u niskonaponskim radijalnim sistemima (Identi~an sa IEC 781:1989) Elektroenergetika - Prora~unavanje struja kratkog spoja u trofaznim naizmeni~nim sistemima (Identi~an sa IEC 909:1988) Elektri~na oprema - Podaci za prora~un struje kratkog spoja u skladu sa IEC 909(1988) (Identi~an sa IEC 909-2:1992) Merni transformatori - Deo 6: Zahtevi za strujne transformatore za za{titu za prelazne re`ime (Identi~an sa IEC 44-6:1992) Ure|aji sa stabilisano napajanje za potrebe merenja (Identi~an sa IEC 443:1974) Elektri~na i elektronska oprema za merenje Dokumentacija (Identi~an sa IEC 1187:1993) Zahtevi za bezbednost za elektri~nu opremu za merenje, upravljanje i laboratorijsko kori{}enje - Deo 2-031: Posebni zahtevi za sklopove ru~nih sondi za elektri~na merenja i ispitivanja (Identi~an sa IEC 1010-2-031:1993) Rad pod naponom - Detektori napona - Deo 1: Kapacitivni tip za napone iznad 1 kV a.c. (Identi~an sa IEC 1243-1:1993) Komercijalni rashladni ure|aji - Metode ispitivanja - Deo 6: Merenje potro{nje elektri~ne energije (Identi~an sa ISO 1992-6:1974) Analogni pokazni neposredni elektri~ni merni instrumenti i njihov pribor - Definicije i op{ti zahtevi - Izmena 1 (Identi~an sa Amd 1:1994 i Amd 2:1995 standarda IEC 51-1:1984) Test apparatus for breaking capacity and normal operation Application guide for calculation of shortcircuit currents in low--voltage radial systems Short-circiut current calculation in threephase a.c. Systems Electrical equipment - Data for short-circuit current calculations in accordance with IEC 909(1988) Instrument transformers. Part 6: Requirements for protective current transformers for transient performance Stabilized supply apparatus for measurement Electrical and electronic measuring equipment - Documentation Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2.031: Particular requirements for hand-held probe assemblies for electrical measurement and test Live working - Voltage detectors - Part 1: Capacitive type to be used for voltages exceeding 1 kV a.c. Commercial refrigerated cabinets - Methods of test - Part 6: Electrical energy consumption test Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Definitions and general requirements - Amendment 1

JUS IEC 909

1994

90

JUS IEC 909-2

1997

39

JUS IEC 44-6

1996

35

JUS IEC 443 JUS IEC 1187 JUS IEC 1010-2-031

1994 1997 1995

37 15 19

17.220.20 17.220.20 17.220.20

JUS IEC 1243-1

1997

40

JUS ISO 1992-6

1993

JUS L.G1.001/1

1995

17.220.20

JUS L.G1.002

1994

17.220.20

JUS L.G1.003

1994

17.220.20

JUS L.G1.003/1

1995

17.220.20

JUS L.G1.004

1994

17.220.20

JUS L.G1.005

1994

17.220.20

JUS L.G1.006

1994

17.220.20

JUS L.G1.007

1994

Analogni pokazni neposredni elektri~ni merni Direct acting indicating analogue electrical instrumenti i njihov pribor - Posebni zahtevi za measuring instruments and their accessoampermetre i voltmetre ries - Special requirements for ammeters and voltmeters Analogni pokazni neposredni elektri~ni merni Direct acting indicating analogue electrical instrumenti i njihov pribor - Posebni zahtevi za measuring instruments and their accessovatmetre i varmetre ries - Special requirements for wattmeters and varmeters Analogni pokazni neposredni elektri~ni merni Direct acting analogue electrical measuring instrumenti i njihov pribor - Posebni zahtevi za instruments and their accessories - Special vatmetre i varmetre - Izmena 1 (Identi~an sa requirements for wattmeters and varmeters Amd 1:1994 standarda IEC 51-3:1984) - Amendment 1 Analogni pokazni neposredni elektri~ni merni Direct acting indicating analogue electrical instrumenti i njihov pribor - Posebni zahtevi za measuring instruments and their accessofrekvencmetre ries - Special requirements for frequency meters Analogni pokazni neposredni elektri~ni merni Measuring equipment for basic electrical quantiinstrumenti i njihov pribor - Posebni zahtevi za ties - Direct acting indicating analogue electrical fazmetre, instrumente za merenje faktora measuring instruments and their accessories snage i sinhronoskope Part 5: Special requirements for phase meters, power factor meters and synhroscopes Analogni pokazni neposredni elektri~ni merni Direct acting indicating analogue electrical instrumenti i njihov pribor - Posebni zahtevi za measuring instruments and their accessories ommetre (impedansmetre) i instrumente za Special requirements for ohmmeters (impedmerenje provodnosti ance meters) and conductance meters Analogni pokazni neposredni elektri~ni merni Direct acting indicating analogue electrical instrumenti i njihov pribor - Posebni zahtevi za measuring instruments and their accessovi{efunkcijske instrumente ries - Special requirements for multifunction instruments

10

{71

ICS 17.220.20 17.220.20 17.220.20 17.220.20 17.220.20 17.220.20 17.220.20 17.220.20 17.220.20 17.220.20 17.220.20 17.220.20 17.220.20 17.220.20 17.220.20 17.220.20 17.220.20 17.220.20 17.220.99

Oznaka JUS JUS Numbering JUS L.G1.008

God. Year 1994

Naslov na srpskom Title in Serbian Analogni pokazni neposredni elektri~ni merni instrumenti i njihov pribor - Posebni zahtevi za pribor Digitalni voltmetri i elektronski analognodigitalni konvertori za jednosmerne napone Katodni osciloskopi - Termini, op{ti tehni~ki uslovi i metode ispitivanja Katodni osciloskopi sa memorijom - Termini, op{ti tehni~ki uslovi i metode ispitivanja Odbirni osciloskopi - Termini, op{ti tehni~ki uslovi i metode ispitivanja Istra`ivanje osobina analizatora spektra Logi~ki analizatori - Termini, tehni~ki uslovi i metode ispitivanja Elektri~na merenja - Op{ti termini za elektri~na merenja, elektri~na i elektronska merna sredstva - Termini i definicije Merni mostovi - Primeri tipi~nih mostova Merni transformatori - Merenje parcijalnih pra`njenja Strujni transformatori - Op{ti tehni~ki uslovi i ispitivanja Strujni transformatori za merenje - Dopunski tehni~ki uslovi Strujni transformatori za za{titu - Dopunski tehni~ki uslovi Naponski transformatori - Op{ti tehni~ki uslovi i ispitivanja Naponski transformatori za merenje - Dopunski tehni~ki uslovi i ispitivanja Naponski transformatori za za{titu - Dopunski tehni~ki uslovi i ispitivanja Naponski transformatori - Dopunski tehni~ki uslovi i ispitivanja za kapacitivne naponske transformatore Merni transformatori - Kombinovani transformatori - Dopunski tehni~ki uslovi Elektrostatika - Deo 4: Standardne ispitne metode posebne namene - Odeljak 1: Elektrostati~ke osobine podnih prostirki i postavljenih podova (Identi~an sa IEC 1340-4-1:1995)

Naslov na engleskom Title in English Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Special requirements for accessories Digital electronic d.c. voltmeters and d.c. electronic analogue-to--digital convertors Expression of the properties of cathode-ray oscilloscopes Express on the properties of cathode-ray storage oscilloscopes Expression of the properties of sampling oscilloscopes Expression of the properties of spectrum analyzers Expression of the properties of logic analyzers Electrical measurement - Terms and definitions Measuring bridges - Examples of typical bridges Instrument transformers - Measurements of partial discharges Current transformers - General requirements and tests Measuring current transformers - Additional requirements Protective current transformers - Additional requirements Voltage transformers - General requirements and tests Measuring voltage transformers - Additional requirements and tests Protective voltage transformers - Additional requirements and tests Voltage transformers - Additional requirements and tests for capacitor voltage transformers Instrument transformers - Combined transformers - Additional requirements Electrostatics - Part 4: Standard test methods for specific applications. Section 1: Electrostatic behaviour of floor coverings and installed floors

Str. No. 7

JUS L.G7.200 JUS L.G7.300 JUS L.G7.301 JUS L.G7.302 JUS L.G7.350 JUS L.G7.370 JUS N.A0.301

1981 1981 1988 1990 1986 1989 1994

46 46 10 29 16 10 80

JUS N.A5.016 JUS N.H9.100 JUS N.H9.101 JUS N.H9.102 JUS N.H9.103 JUS N.H9.121 JUS N.H9.122 JUS N.H9.123 JUS N.H9.124

1972 1984 1987 1987 1983 1987 1983 1978 1986

7 4 15 4 6 18 3 3 9

JUS N.H9.443 JUS IEC 1340-4-1

1992 1997

13 14

17.240 MERENJA ZRA^ENJA 17.240 17.240 17.240 17.240 17.240 17.240 17.240
JUS L.G7.501 1979 Prenosni mera~i i monitori ja~ine ekspozicione Portable X or gama radiation exposure rate doze zra~enja, koji se koriste u za{titi od meters and monitors for use in radiological zra~enja protection Prenosni mera~i i monitori ja~ine ekspozicije x Low energy portable x or gamma radiation i gama-zra~enja, niskih energija za primenu u exposure rate meters and monitors for use za{titi od zra~enja in radiological protection Merila i monitori kontaminacije alfa, beta i alfa Alpha, beta and alpha-beta contamination i beta izvorima zra~enja meters and monitors Monitori i signalizatori - Kontaminacije {aka i stopala Hand and/or foot contamination monitors and warning assemblies 15

JUS L.G7.502

1980

14

JUS L.G7.503 JUS L.G7.504 JUS L.G7.601

1988 1989 1989

29 12 21

Oprema za neprekidni nadzor radioaktivnosti u Equipment for continuously monitoring ragasnim efluentima - Op{ti zahtevi dioactivity in gaseous effluents - General requirements Oprema za neprekidni nadzor radioaktivnosti u Equipment for continuously monitoring ragasnim efluentima - Posebni zahtevi za dioactivity in gaseous effluents - Specific monitore aerosola requirements for aerosol effluent monitors Oprema za neprekidni nadzor radioaktivnosti u Equipment for continuously monitoring ragasnim efluentima - Posebni zahetvi za dioactivity in gaseous effluents - Specific monitore plemenitih gasova requirements for noble gas effluent monitors

JUS L.G7.602

1989

12

JUS L.G7.603

1989

14

72

ICS 17.240 17.240 17.240 17.240 17.240 17.240 17.240 17.240

Oznaka JUS JUS Numbering JUS L.G7.604

God. Year 1989

Naslov na srpskom Title in Serbian

Naslov na engleskom Title in English

Str. No. 9

Oprema za neprekidni nadzor radioaktivnosti u Equipment for continuously monitoring ragasnim efluentima - Posebni zahtevi za dioactivity in gaseous effluents - Specific monitore joda requirements for iodine monitors Oprema za neprekidni nadzor radioaktivnosti u Equipment for continuously monitoring ragasnim efluentima - Posebni zahtevi za dioactivity in gaseous effluents - Specific monitore tricijuma requirements for tritium effluent monitors Boje i znakovi sigurnosti - Op{te odredbe Znakovi sigurnosti - Znakovi zabrane Znakovi sigurnosti - Znakovi obaveze Znakovi sigurnosti - Znakovi opasnosti Znakovi sigurnosti - Znakovi obave{tenja koji se odnose na za{titu ili spasavanje Boje i znakovi sigurnosti - Kolorimetrijske i fotometrijske osobine materijala Safety colours and signs - General instructions Safety signs - Prohibition signs Safety signs - Mandatory action signs Safety signs - Warning signs Safety signs - Information signs concerning safe conditions Safety colours and signs - Colorimetric and photometric properties of materials

JUS L.G7.605

1989

11

JUS Z.S0.001 JUS Z.S0.002 JUS Z.S0.003 JUS Z.S0.004 JUS Z.S0.005 JUS Z.S0.010

1982 1982 1982 1982 1982 1982

9 8 8 12 5 5

19 ISPITIVANJE 19.020 USLOVI ISPITIVANJA I POSTUPCI UOP[TE 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020
JUS D.A1.032 JUS D.A1.033 JUS D.A1.035 JUS D.A1.040 JUS D.A1.041 JUS D.A1.044 JUS D.A1.045 JUS D.A1.046 JUS D.A1.047 JUS D.A1.048 JUS D.A1.051 JUS D.A1.052 JUS D.A1.053 JUS D.A1.054 JUS D.A1.055 JUS D.A1.056 JUS D.A1.057 JUS D.A1.058 1979 1979 1979 1979 1957 1979 1957 1979 1979 1979 1979 1958 1979 1964 1965 1970 1970 1971 Ispitivanje drveta - Odre|ivanje stati~ke tvrdo}e Ispitivanje drveta - Odre|ivanje dinami~ke tvrdo}e Ispitivanje drveta - Odre|ivanje modula elasti~nosti pri stati~kom savijanju Ispitivanje drveta - Uzimanje uzoraka Ispitivanje drveta - Gre{ke drveta - merenje Ispitivanje drveta - Odre|ivanje zapreminske mase Ispitivanje drveta - Pritisna ~vrsto}a u pravcu vlakana Ispitivanje drveta - Odre|ivanje stati~ke savojne ~vrsto}e Ispitivanje drveta - Odre|ivanje savojne ~vrsto}e pri udaru Ispitivanje drveta - Odre|ivanje zatezne ~vrsto}e u pravcu vlakana Ispitivanje drveta - Odre|ivanje pritisne ~vrsto}e upravno na vlakanca Ispitivanje drveta - Zatezna ~vrsto}a upravno na drvna vlakna Ispitivanje drveta - Odre|ivanje smicajne ~vrsto}e paralelno drvnim vlaknima Ispitivanje drveta - Tvrdo}a po Janki Ispitivanje drveta - ^vrsto}a cepanja Ispitivanje drveta - Otpor prema izvla~enju eksera Ispitivanje drveta - Otpor prema izvla~enju vijaka Za{tita drveta - Ispitivanje otpornosti prema gljivama - Uporedna otpornost razli~itih vrsta drveta Za{tita drveta - Ispitivanje hemijskih sredstava za za{titu drveta - Sredstva protiv dejstva gljiva Furnirske i stolarske plo~e - Odre|ivanje stepena slepljenosti Ispitivanje plo~a-vlaknatica - Sti{ljivost izolacionih i bitumeniziranih plo~a Testing of wood - Determination of static hardness Testing of wood - Determination of resistance to impact indentation Testing of wood - Determination of modulus of elasticity in static bending Testing of wood - Sampling methods Testing of wood - Measuring of timber defects Testing of wood - Determination of density Testing of wood - Longitudinal compression strength Testing of wood - Determination of ultimate strength in static bending Testing of wood - Determination of impact bending strength Testing of wood - Determination of ultimate tensile stress parallel to grain Testing of wood - Testing in compression perpendicular to grain Testing of wood - Tensile strength perpendicular to fibres Testing of wood - Determination of ultimate shearing stress parallel Testing of wood - Janka hardness test Testing of wood - Splitting strength Testing of wood - Nail withdrawal resistance Testing of wood - Resistance to screw withdrawal Wood preservation - Testing of resistance against fungi Wood preservation - Testing of fungicide agents 2 2 3 11 8 3 2 3 2 3 4 2 2 3 3 4 4 4

JUS D.A1.059

1971

JUS D.A1.072 JUS D.A1.093

1972 1970

JUS D.A1.095 JUS D.A1.200 JUS D.A1.201

1970 1970 1970

Plywood and blockboards - Determination of bond quality Testing of fibre building boards - Compressiveness perpendicular to faces insulation and bitumenous boards Ispitivanje bitumeniziranih plo~a-vlaknatica Testing of bitumenous fibre building boards Odre|ivanje sadr`aja bitumena - Determination of bitumen content Ispitivanje dekorativnih povr{inski oplemenjenih Testing of decorative laminated fibre buildplo~a-vlaknatica - Otpornost prema udaru ing boards - Impact strength Ispitivanje dekorativnih povr{inski oplemenjenih Testing of decorative laminated fibre buildplo~a-vlaknatica - Otpornost prema `aru ciga- ing boards - Resistance to cigarette burns rete

4 2

2 2 2

73

ICS 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020

Oznaka JUS JUS Numbering JUS D.A1.202

God. Year 1970

Naslov na srpskom Title in Serbian Ispitivanje dekorativnih povr{inski oplemenjenih plo~a-vlaknatica - Otpornost prema vodenoj pari Ispitivanje dekorativnih povr{inski oplemenjenih plo~a-vlaknatica - Otpornost prema zagrejanom loncu Ispitivanje dekorativnih povr{inski oplemenjenih plo~a-vlaknatica - Otpornost prema stvaranju mrlja Ispitivanje dekorativnih povr{inski oplemenjenih plo~a-vlaknatica - Otpornost prema stvaranju pukotina Drveno bra{no za tehni~ke svrhe - Uzimanje uzoraka i metode ispitivanja Standardna atmosfera za klimatiziranje uzoraka i epruveta od drveta i plo~a od drveta Ispitivanje slojevitih drvnih proizvoda - Furnirske plo~e - Uzimanje uzoraka i izrada epruveta Ispitivanje slojevitih drvnih proizvoda - Furnirske plo~e - Merenje gre{aka Ispitivanje slojevitih drvnih proizvoda - Furnirske plo~e - Odre|ivanje postojanosti na vlazi Ispitivanje slojevitih drvnih proizvoda - Furnirske plo~e - Odre|ivanje zapreminske mase Ispitivanje slojevitih drvnih proizvoda - Furnirske plo~e - Odre|ivanje savitljivosti Ispitivanje slojevitih drvnih proizvoda - Furnirske plo~e - Odre|ivanje zatezne ~vrsto}e i modula elasti~nosti Ispitivanje slojevitih drvnih proizvoda - Furnirske, stolarske i kombinovane plo~e Odre|ivanje smicajne ~vrsto}e u sloju lepka Ispitivanje slojevitih drvnih proizvoda - Furnirske plo~e - Odre|ivanje savojne ~vrsto}e i modula elasti~nosti Ispitivanje slojevitih drvnih proizvoda - Furnirske plo~e - Odre|ivanje pritisne ~vrsto}e Ispitivanje plo~a vlaknatica - Uzimanje uzoraka i izrada epruveta Ispitivanje plo~a vlaknatica - Merenje gre{aka Ispitivanje plo~a vlaknatica - Odre|ivanje upijanja vode i debljinskog bubrenja Ispitivanje plo~a vlaknatica - Odre|ivanje povr{inske i zapreminske mase Ispitivanje plo~a vlaknatica - Odre|ivanje zatezne ~vrsto}e paralelno povr{ini plo~e Ispitivanje plo~a vlaknatica - Odre|ivanje savojne ~vrsto}e Ispitivanje plo~a vlaknatica - Odre|ivanje tvrdo}e po Janki Ispitivanje plo~a vlaknatica - Odre|ivanje otpornosti prema probijanju udarom Ispitivanje plo~a vlaknatica - Odre|ivanje zatezne ~vrsto}e upravno na povr{inu plo~e (Otpornost prema raslojavanju) Ispitivanje plo~a vlaknatica - Odre|ivanje pritisne ~vrsto}e Ispitivanje plo~a vlaknatica - Odre|ivanje odstupanja od ravni Ispitivanje plo~a iverica - odre|ivanje zatezne ~vrsto}e upravno na povr{inu plo~e (raslojavanje) Ispitivanje plo~a iverica - Odre|ivanje savojne ~vrsto}e

Naslov na engleskom Title in English Testing of decorative laminated fibre building boards - Steam resistance Testing of decorative laminated fibre building boards - Resistance to heated pot Testing of decorative laminated fibre building boards - Resistance to formation of spots Testing of decorative laminated fibre building boards - Splitting resistance Wood flour for technical purposes - Sampling and methods of test Standard atmosphere for conditioning of samples and test pieces of wood and wood-based boards Testing of plywood - Sampling and preparing test pieces Testing of plywood - Mistake measuring Testing of plywood ture Testing of plywood sity Testing of plywood bility Testing of plywood sile strength - Stability on the mois- Determination of den- Determination of flexi- Determination of ten-

Str. No. 2

JUS D.A1.203

1970

JUS D.A1.204

1970

JUS D.A1.205

1970

JUS D.A1.510 JUS D.A8.030

1969 1983

4 2

JUS D.A8.060

1985

JUS D.A8.061 JUS D.A8.063 JUS D.A8.064 JUS D.A8.065 JUS D.A8.066

1985 1985 1985 1985 1985

3 2 3 2 4

JUS D.A8.067

1990

JUS D.A8.068

1985

Testing of plywood, black-boards and combined boards - Determination shear strength in adhesives layer Testing of plywood - Determination of bending strength Testing of plywood - Determination of compressive strength Testing of fibre building boards - Sampling and preparing test pieces Testing of fibre building boards - Mistakes measuring Testing of fibre building boards - Determination of water absorption and of swelling in thickness after immersion in water Testing of fibre building boards - Determination of density Testing of fibre building boards - Determination of tensile strength parallel to boards Testing of fibre building boards - Determination of bending strength Testing of fibre building boards - Determination Janka hardness strength Testing of fibre building boards - Determination of resistance to perforation by impact Testing of fibre building boards - Determination of tensile strength perpendicular to surface of board (delamination) Testing of fibre building boards - Determination of compressive strength Testing of fibre building boards - Determination of flatness of test pieces Testing of particle boards. Tensile strength perpendicular to board surface (delamination) Testing of particle boards - Determination of bending strength

JUS D.A8.070 JUS D.A8.080 JUS D.A8.081 JUS D.A8.084

1985 1984 1984 1984

2 3 2 3

JUS D.A8.085 JUS D.A8.086 JUS D.A8.087 JUS D.A8.088 JUS D.A8.090

1984 1984 1984 1984 1984

3 3 4 3 3

JUS D.A8.091

1984

JUS D.A8.092 JUS D.A8.094 JUS D.C8.106

1984 1984 1983

2 3 3

JUS D.C8.107

1983

74

ICS 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020

Oznaka JUS JUS Numbering JUS D.C8.108

God. Year 1983

Naslov na srpskom Title in Serbian Ispitivanje plo~a iverica - Odre|ivanje modula elasti~nosti pomo}u ugiba pri savijanju epruvete Ispitivanje plo~a iverica - Odre|ivanje smicajne ~vrsto}e Ispitivanje plo~a iverica - Odre|ivanje otpora prema izvla~enju eksera Ispitivanje plo~a iverica - Odre|ivanje otpora prema izvla~enju vijaka Ispitivanje plo~a iverica - Odre|ivanje odstupanja od ravni Ispitivanje plo~a iverica - Odre|ivanje zapreminske mase Ispitivanje plo~a iverica - Odre|ivanje sadr`aja formaldehida ekstrakcionim postupkom (perforatorska metoda) Ispitivanje plo~a iverica - Odre|ivanje sadr`aja formaldehida ekstrakcionim postupkom (perforatorska metoda) - Izmena Ispitivanje plo~a iverica - Odre|ivanje osloba|anja formaldehida pomo}u gasne analize Name{taj - Uzimanje uzoraka za ispitivanje kvaliteta Name{taj - Gre{ke materijala i kvalitet izrade

Naslov na engleskom Title in English Testing of particle boards - Determination modulus of elasticity in bending Testing of particle boards - Determination of shear strength Testing of particle boards - Determination of resistance to nail withdrawal Testing of particle boards - Determination of resistance to screw extraction Testing of particle boards - Determination of flatness of test pieces Testing of particle boards - Determination of density Testing of particle boards; determination of formaldehyde content; extraction method called perforator method Testing of particle boards; determination of formaldehyde content; extraction method called perforator method - Amendment Testing of particle boards; determination of formaldehyde omission by gas analysis Furniture - Sampling methods

Str. No. 2

JUS D.C8.110 JUS D.C8.111 JUS D.C8.112 JUS D.C8.113 JUS D.C8.114 JUS D.C8.118

1983 1983 1983 1983 1983 1987

2 4 4 3 2 6

JUS D.C8.118/1

1988

JUS D.C8.119 JUS D.E2.002 JUS D.E2.010 JUS D.E2.021 JUS D.E2.053 JUS D.E2.054 JUS D.E2.055 JUS D.E2.056 JUS D.E8.200 JUS D.E8.201 JUS D.E8.202 JUS D.E8.203 JUS D.E8.204 JUS D.E8.206 JUS D.E8.208 JUS D.E8.210 JUS D.E8.215

1987 1979 1982 1964 1975 1975 1975 1975 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1985 1982

5 2 17 1 6 6 3 2 3 3 4 6 6 3 3 4 4

JUS D.E8.216 JUS D.E8.217 JUS D.E8.218 JUS D.E8.219 JUS D.E8.222 JUS D.E8.223 JUS D.E8.224 JUS D.E8.225

1982 1982 1979 1979 1980 1979 1979 1979

Furniture - Classification mistakes of materials and quality of manufacture Ku}ni name{taj - Orman za ode}u Domestic furniture - Wardrobe Name{taj - Odre|ivanje trajnosti, nosivosti i Furniture - Determination of durability of krutosti kreveta beds Name{taj - Odre|ivanje krutosti i trajnosti Furniture - Determination of durability of de~ijih kreveta children's cots Name{taj - Name{taj za upotrebu pri radu i Furniture - Determination of rigidity of tajelu - Odre|ivanje krutosti stolova bles Name{taj - Name{taj za upotrebu pri radu i Furniture - Determination of rigidity of tajelu - Odre|ivanje krutosti stolova bles Name{taj - Odre|ivanje izdr`ljivosti hoklica i Furniture - Determination of maintenance klupa bez naslona bench and stool without hand support Name{taj - Odre|ivanje izdr`ljivosti stolica bez Furniture - Determination of chair strength naslona za ruke i klupa s naslonom charge Name{taj - Odre|ivanje izdr`ljivosti stolica i Furniture - Determination of armchair klupa sa naslonom za ruke strength Name{taj - Odre|ivanje izdr`ljivosti fotelja i Furniture - Determination of maintenance vi{eseda bez naslona za ruke armchair without hand support Name{taj - Odre|ivanje izdr`ljivosti fotelja i Furniture - Determination of maintenance armvi{eseda s naslonom za ruke chair and armchair and upholstered settle Name{taj - Odre|ivanje stabilnosti stolica i Furniture - Determination of chair stability fotelja bez naslona za ruke Name{taj - Odre|ivanje stabilnosti stolica i Furniture - Determination of armchair stabilfotelja s naslonom za ruke ity Name{taj za le`anje - Kreveti - Odre|ivanje Furniture for laying - Beds - Determination izdr`ljivosti konstrukcije of strength of beds framework Name{taj - Odre|ivanje nosivosti polica i Furniture - Storage units - Determination of nosa~a polica load carrying of shelves and shelves carriers Name{taj - Odre|ivanje izdr`ljivosti fioka Furniture - Determination of strength of drawers Name{taj - Odre|ivanje stabilnosti name{taja Furniture - Storage units. Determination of za odlaganje stability Name{taj - Odre|ivanje otpornosti povr{ina Furniture - Determination of surface - Reprema te~nim agensima - Metode ispitivanja sistance to water Furniture - Liquids for testing surfaces Name{taj - Odre|ivanje otpornosti povr{ina prema te~nim agensima - Agensi Name{taj - Odre|ivanje otpornosti povr{ine Furniture - Determination of surface resisprevlake prema abraziji tance of the abrasion point coating Name{taj - Odre|ivanje tvrdo}e povr{ine Furniture - Determination of surface hardness Name{taj - Odre|ivanje sjaja povr{ine Furniture - Determination of surface finish Name{taj - Odre|ivanje adhezije za{titnih prevlaka Furniture - Determination of protective coating by adhesion

4 4 4 2 3 3 2 3

75

ICS 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020

Oznaka JUS JUS Numbering JUS D.E8.226 JUS D.E8.228

God. Year 1980 1982

Naslov na srpskom Title in Serbian Name{taj - Odre|ivanje otpornosti povr{ine prema abraziji - Metoda po Taberu Name{taj - Odre|ivanje karakteristika elasti~nosti i trajnosti name{taja za le`anje kreveta Name{taj za le`anje - Odre|ivanje stabilnosti Name{taj za sedenje - Odre|ivanje funkcionalnih mera - Metode merenja Za{tita drveta - Odre|ivanje dubine prodiranja za{titnih sredstava nanetih premazivanjem Konzervisanje drveta - Uzimanje uzoraka soli za impregnaciju drvenih stubova za vodove Za{tita drveta - Impregnacija drvenih stubova za vodove fluoridima po postupku osmoze Za{tita drveta - Metoda ispitivanja za{titnog premaza za drvo prema dejstvu vatre Za{tita drveta - Ispitivanje preventivnog toksi~nog delovanja hemijskih sredstava za za{titu drveta od larvi ku}ne stri`ibube (Hylotrupes bajulus L) Za{tita drveta - Ispitivanje preventivnog toksi~nog delovanja hemijskih sredstava za za{titu drveta od larvi ku}ne stri`ibube (Hylotrupes bajulus L) - Dopuna Ispitivanje plute - Uzimanje uzoraka Ispitivanje plute - Odre|ivanje vla`nosti Sirovi granulat plute - Uzimanje uzoraka Sirovi granulat plute - Odre|ivanje vla`nosti Sirovi granulat plute - Ispitivanje granulometrijskog sastava Sirovi granulat plute - Odre|ivanje zapreminske mase ^ist ekspandirani aglomerat plute Odre|ivanje zapreminske mase ^ist ekspandirani aglomerat plute Odre|ivanje savojne ~vrsto}e ^ist ekspandirani aglomerat plute - Pona{anje u vodi na 100 oC ^ist ekspandirani aglomerat plute Odre|ivanje vla`nosti ^ist ekspandirani aglomerat plute u plo~ama Odre|ivanje deformacije pod stalnim pritiskom Pluta - Plo~e od aglomerata plute za oblaganje podova - Osobine, uzimanje uzoraka i pakovanje Seme ~etinara - Odre|ivanje ~isto}e semena Seme ~etinara - Odre|ivanje klijavosti i energije klijanja Seme ~etinara - Odre|ivanje vitalnosti Seme ~etinara - Odre|ivanje apsolutne mase Seme ~etinara - Odre|ivanje vlage Seme ~etinara - Zdravstveno stanje Utvr|ivanje prisustva gljiva Seme ~etinara - Zdravstveno stanje Utvr|ivanje prisustva insekata Seme li{}ara - Vrste Seme li{}ara - Kvalitet Seme li{}ara - Uzimanje uzoraka Seme li{}ara - Odre|ivanje ~isto}e semena

Naslov na engleskom Title in English Determination of surface resistance do abrasion - Method by Taber Beds - Determination of resilience and durability Furniture for laying - Determination of stability Furniture - Determination of functional dimensions - Test methods Testing of wood preservatives - Determination of wood preservatives applied by brushing Timber preservation - Sampling of salts for preserving telecommunication piles Timber preservation - Preserving of telecommunication piles by use of fluorides according to osmosis method Wood protection - Method of testing fire protection coating Wood protection - Determination of the preventive toxic action against larvae house longhorn beetle (Hylotrupes bajulus L) Wood protection - Determination of the protective toxic action against larvae house longhron beetle (Hylotrupes bajulus L) Amendment Testing of cork - Sampling Testing of cork - Humidity Granulated cork - Sampling Granulated cork - Moisture content Granulated cork - Granulometric test Granulated cork - Bulk density test Expanded pure agglomerated cork - Bulk density test Expanded pure agglomerated cork - Bending strength Expanded pure agglomerated cork - Behaviour in boiling water Expanded pure agglomerated cork - Moisture content Expanded pure agglomerated cork in planks Deformation under constant pressure Cork - Floor tiles of agglomerated cork Characteristics, sampling and packing Conifer seeds - Determination of seed purity Conifer seeds - Determination of germinative capability and energy Conifer seeds - Determination of vitality Conifer seeds - Determination of absolute mass Conifer seeds - Determination of humidity Conifer seeds - Determination of attack by fungi on seed Conifer seeds - Determination of attack by insects on seed Broadleaved seeds - Species Broadleaved seeds - Quality Broadleaved seeds - Sampling

Str. No. 3 10

JUS D.E8.229 JUS D.E8.300 JUS D.T4.028

1985 1987 1982

3 12 5

JUS D.T4.030 JUS D.T4.037 JUS D.T4.039 JUS D.T4.046

1962 1962 1982 1984

2 3 5 4

19.020

JUS D.T4.046/1

1994

19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020

JUS D.Z0.010 JUS D.Z0.011 JUS D.Z0.020 JUS D.Z0.021 JUS D.Z0.022 JUS D.Z0.023 JUS D.Z0.031 JUS D.Z0.032 JUS D.Z0.033 JUS D.Z0.034 JUS D.Z0.035 JUS D.Z0.039

1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1990

2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 3

JUS D.Z1.103 JUS D.Z1.104 JUS D.Z1.105 JUS D.Z1.106 JUS D.Z1.107 JUS D.Z1.108 JUS D.Z1.109 JUS D.Z1.130 JUS D.Z1.131 JUS D.Z1.132 JUS D.Z1.133 JUS D.Z1.134 JUS D.Z1.135

1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971

3 4 5 1 3 2 1 1 10 4 3 6 8

Broadleaved seeds - Determination of seed purity Seme li{}ara - Odre|ivanje klijavosti i energije Broadleaved seeds - Determination of gerklijanja minative capability and energy Seme li{}ara - Odre|ivanje vitalnosti Broadleaved seeds - Determination of vitality

76

ICS 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020

Oznaka JUS JUS Numbering JUS D.Z1.136 JUS D.Z1.137 JUS D.Z1.138 JUS D.Z8.040 JUS D.Z8.041 JUS EN 21

God. Year 1971 1971 1971 1989 1989 1995

Naslov na srpskom Title in Serbian Seme li{}ara - Odre|ivanje apsolutne mase Seme li{}ara - Odre|ivanje vlage Seme li{}ara - Zdravstveno stanje Utvr|ivanje prisustva gljiva Pluta - Slo`eni aglomerat - Metode ispitivanja Pluta - Slo`eni aglomerat za zaptivanje - Metode ispitivanja Sredstva za za{titu drveta - Odre|ivanje toksi~nih vrednosti za anobium punctatum (De Geer) uno{enjem larvi - laboratorijska metoda (Identi~an sa EN 21:1988) Sredstva za za{titu drveta - Odre|ivanje doze za uni{tavanje larvi anobium punctatum (De Geer) - Laboratorijska metoda (Identi~an sa EN 48:1988) Sredstva za za{titu drveta Ubrzano starenje tretiranog drveta pre biolo{kog ispitivanja Postupak isparavanjem (Identi~an sa EN 73:1988) Metode ispitivanja prozora - Oblik izve{taja o ispitivanju (Identi~an sa EN 78:1977) Sredstva za za{titu drveta - Ubrzano starenje tretiranog drveta pre biolo{kog ispitivanja Postupak ispiranjem (Identi~an sa EN 84:1989) Metode ispitivanja vrata - Ispitivanje deformacije krila vrata torzijom (Identi~an sa EN 129:1984) Metode ispitivanja sredstava za za{titu drveta - Laboratorijska metoda odre|ivanja efikasnosti za{titne obrade protiv plavetnila na ugra|enom drvetu - Deo 1: Postupak nano{enja ~etkom (Identi~an sa EN 152-1:1988) Metode ispitivanja sredstava za za{titu drveta - Laboratorijska metoda odre|ivanja efikasnosti za{titne obrade protiv plavetnila na ugra|enom drvetu - Deo 2: Metode bez upotrebe ~etke (Identi~an sa EN 152-2:1988) Sredstva za za{titu drveta - Uputstvo za uzimanje uzoraka i pripremanje sredstava za za{titu drveta i tretiranog drveta za analizu (Identi~an sa EN 212:1986) Relativna efikasnost sredstava za za{titu drveta koje je u kontaktu sa zemlji{tem Odre|ivanje na otvo-renom prostoru (metoda poligona) (Identi~an sa EN 252:1989) Op{ti kriterijumi za rad laboratorija za ispitivanje (Identi~an sa EN 45001:1989) Op{ti kriterijumi za ocenjivanje laboratorija za ispitivanje (Identi~an sa EN 45002:1989) Konzervisanje drveta - Metoda ispitivanja ispirljivosti soli za impregnaciju drvenih stubova za vodove Konzervisanje drveta - Ispitivanje sadr`aja fluora u sredstvima za naknadnu za{titu drvenih stubova za vodove Isplaka za istra`no bu{enje - Odre|ivanje svojstva isplake na terenu Standardna atmosfera za klimati-zaciju i/ili ispitivanje - Tehni~ki uslovi (Identi~an sa ISO 554:1976) Komercijalni rashladni ure|aji - Metode ispitivanja - Deo 2: Op{ti uslovi ispitivanja (Identi~an sa ISO 1992-2:1973) Komercijalni rashladni ure|aji - Metode ispitivanja - Deo 4: Ispitivanje postupka otapanja (Identi~an sa ISO 1992-4:1974)

Naslov na engleskom Title in English Broadleaved seeds - Determination of absolute mass Broadleaved seeds - Determination of humidity Broadleaved seeds - Determination of attack by fungi on seed Cork - Composition cork - Test methods Cork - Composition cork gasket material Test methods Wood preservatives - Determination of the toxic values against anobium punctatum (De Geer) by larval transfer - Laboratory method Wood preservatives - Determination of eradicant action against larvae of anobium punctatum (Ge Geer) - Laboratory method Wood preservatives - Accelerated ageing of treated wood prior to biological testing Evaporative ageing procedure Methods of testing windows - Form of test report Wood preservatives - Accelerated ageing of treated wood prior to biological testing Leaching procedure Methods of testing doors - Test for deformation in torsion of the door leaves Test methods for wood preservatives Laboratory method for determining the protective effectiveness of preservative treatment against blue stain in service Part 1: Brushing procedure Test methods for wood preservatives - Laboratory method for determining the protective effectiveness of preservative treatment against blue stain in service - Part 2: Application by methods other than brushing Wood preservatives - Guide to sampling and preparation of wood preservatives and treated timber for analysis Field test method for determining the relative protective effectiveness of a wood preservative in ground contact General criteria for the operation of testing laboratories General criteria for the assessment of testing laboratories Timber preservation test methods for rinsing of salts used for preserving wooden telecommunication poles Timber preservation - Determination of fluor content in products for additional protection of wooden telecommunication poles Mud for exploration drilling - Determination of mud properties Standard atmospheres for conditioning and/or testing - Specifications Commercial refrigerated cabinets - Methods of test - Part 2: General test conditions Commercial refrigerated cabinets - Methods of test - Part 4: Defrosting test

Str. No. 1 2 2 7 5 17

19.020

JUS EN 48

1995

21

19.020

JUS EN 73

1993

19.020 19.020

JUS EN 78 JUS EN 84

1994 1993

2 6

19.020 19.020

JUS EN 129 JUS EN 152-1

1994 1995

6 28

19.020

JUS EN 152-2

1995

31

19.020

JUS EN 212

1995

11

19.020

JUS EN 252

1993

19

19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020

JUS EN 45001 JUS EN 45002 JUS H.B8.511

1991 1991 1962

12 10 2

JUS H.B8.520

1962

JUS H.Z3.001 JUS ISO 554

1992 1993

19 2

JUS ISO 1992-2

1991

JUS ISO 1992-4

1991

77

ICS 19.020 19.020

Oznaka JUS JUS Numbering JUS ISO 1992-5

God. Year 1991

Naslov na srpskom Title in Serbian Komercijalni rashladni ure|aji - Metode ispitivanja - Deo 5: Ispitivanje kondenzacije vodene pare (Identi~an sa ISO 1992-5:1974) Drvo - Uzimanje uzoraka stabala i trupaca za odre|ivanje fizi~kih i mehani~kih svojstava u homogenim sastojinama (Identi~an sa ISO 4471:1982) Plo~e na bazi drveta Odre|ivanje mera epruveta (Identi~an sa ISO 9424:1989) Plo~e na bazi drveta Odre|ivanje sadr`aja vlage (Identi~an sa ISO 9425:1989) Plo~e na bazi drveta Odre|ivanje mera Deo 1: Odre|ivanje debljine, {irine i du`ine (Identi~an sa ISO 9426-1:1989) Kotlovska postrojenja Ispitivanje ~eli~nih delova Kotlovska postrojenja Sabirnici i {uplja tela Izrada i ispitivanje Stabilne posude pod pritiskom - Prvo ispitivanje pritiskom Stabilne posude pod pritiskom - Ispitivanje pritiskom stabilnih posuda u eksploataciji Stabilne posude pod pritiskom - Ispitivanje nepropusnosti Kotlovska postrojenja - Termotehni~ka ispitivanja Kotlovska postrojenja Op{ti zahtevi za ispitivanje Kotlovska postrojenja Pregled dokumentacije Odobrenje za izgradnju Kotlovska postrojenja Pregled dokumentacije - Provera konstrukcije i dimenzionisanja delova pod pritiskom

Naslov na engleskom Title in English Commercial refrigerated cabinets - Methods of test - Part 5: Water vapour condensation test Wood - Sampling sample trees and logs for determination of physical and mechanical properties of wood in homogenous stands Wood-based panels - Determination of dimensions of test pieces Wood-based panels - Determination of moisture content Wood-based panels - Determination of dimensions - Part 1: Determination of thickness, width and length Boiler plants Testing of steel components Boiler plants Manufacture and testing of seamles collectors and similar hollow parts Pressure vessels - Hydrostatic test Pressure vessels - Hydrostatic test Pressure vessels - Testing of leakage Steam boilers - Testing

Str. No. 2

JUS ISO 4471

1997

19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020

JUS ISO 9424 JUS ISO 9425 JUS ISO 9426-1

1995 1995 1995

7 7 7

JUS M.E2.016 JUS M.E2.017 JUS M.E2.200 JUS M.E2.201 JUS M.E2.202 JUS M.E2.203 JUS M.E2.204 JUS M.E2.205 JUS M.E2.206

1998 1998 1978 1978 1981 1980 1994 1994 1993

3 3 4 4 3 24 5 2 2

19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020

JUS M.E2.207

1993

JUS M.E2.208 JUS M.E2.209 JUS M.E2.210 JUS M.E2.211 JUS M.E2.212

1993 1993 1993 1993 1994

Boiler plants - General requirements for testing Boiler plants - Examination of the application documents for permission Boiler plants - Examination of the application documents - Examination of the dimensioning of the pressure bearing parts and of the design Kotlovska postrojenja - Ispitivanja pre pu{tanja Boiler plants - Preopertional testing - Conu pogon - Ispitivanje izrade i ispitivanje struction test and water pressure test vodenim pritiskom Kotlovska postrojenja - Ispitivanja pre pu{tanja Boiler plants - Preoperational testing - Acu pogon - Prvi pregled ceptance test Kotlovska postrojenja - Redovni pregled Spolja{nji pregled Kotlovska postrojenja - Redovni pregled - Unutra{nji pregled Kotlovska postrojenja - Redovni pregledi Ispitivanje vodenim pritiskom Boiler plants - Recurrent testing - External testing Boiler plants - Recurrent testing - Internal testing Boiler plants - Reccurent testing - Water pressure test

4 3 3 3 4

Kotlovska postrojenja - Dodatna ispitivanja Boiler plants - Additional testing at the Ispitivanje delova prora~unatih na osnovu components, calculated with time-dependent karakteristika ~vrsto}e koje zavise od vremena strength characteristic Kotlovska postrojenja - Dodatna ispitivanja Delovi prora~unati na osnovu karakteristika ~vrsto}e koje zavise od vremena Boiler plants - Additional testing - Methods for the mathematical calculation of components with time-dependent characteristics values of strength Kotlovska postrojenja - Ispitivanje kotlova I, II Boiler plants - Testing of boiler of the ili III grupe groups I, II or III Kotlovska postrojenja - Ispitivanje tipske izrade Boiler plants - Procedure of the design approval of boiler plants and their parts Kotlovska postrojenja - Tehni~ka dokumenBoiler plants - Technical documentation for tacija za izgradnju i pogon the installation and operation Heat rating of space heaters Ure|aji za grejanje - Toplotna snaga grejnih tela Ure|aji za grejanje i provetravanje - Radijatori, Radiators, convectors and similar applikonvektori i sli~ni aparati - Odre|ivanje ances - Determination oh thermal output toplotne snage - Metoda ispitivanja u zatvore- Test method using liquid-cooled closed noj komori sa hla|enjem te~no{}u booth Ure|aji za grejanje i provetravanje - Radijatori, Radiators convectors, and similar applikonvektori i sli~ni aparati - Odre|ivanje ances - Determination of thermal output toplotne snage - Metoda ispitivanja u zatvore- Test method using air-cooled closed booth noj komori sa hla|enjem vazduhom

JUS M.E2.213

1994

10

19.020 19.020 19.020 19.020 19.020

JUS M.E2.214 JUS M.E2.215 JUS M.E2.216 JUS M.E6.070 JUS M.E6.080

1993 1993 1993 1986 1980

4 4 2 3 4

19.020

JUS M.E6.081

1980

78

ICS 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020 19.020

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.E6.082

God. Year 1980

Naslov na srpskom Title in Serbian

Naslov na engleskom Title in English

Str. No. 2

Ure|aji za grejanje i provetravanje - Radijatori, Radiators, convectors and similar applikonvektori i sli~ni aparati - Prora~un toplotne ances - Calculation of thermal output and snage i izra`avanje rezultata presentation of results Ure|aji za grejanje - Ispitivanje grejnih tela u otvorenoj komori Rashladna postrojenja - Ispitivanje nepropusnosti Beton O~vrsli beton Odre|ivanje prodiranja vode pod pritiskom Beton Odre|ivanje odsko~nog broja upotrebom odsko~nog ~eki}a Beton O~vrsli beton Odre|ivanje brzine ultrazvu~nog impulsa Beton O~vrsli beton Odre|ivanje ~vrsto}e pri ~upanju Radiators, convertors and similar appliances - Determination of thermal output - Test method using open booth Refrigerating plants - Leakage test Concrete Concrete, hardened Determination of the depth of penetration of water under pressure Concrete, hardened Determination of rebound number using rebound hammer Concrete, hardened Determination of ultrasonic pulse velocity Concrete, hardened Determination of pullout strength

JUS M.E6.083

1982

JUS M.E7.110 JUS U.M1.015

1991 1998

2 5

JUS U.M1.041 JUS U.M1.042 JUS U.M1.070

1998 1998 1998

6 8 5

19.040 ISPITIVANJE UTICAJA OKOLINE 19.040 19.040 19.040 19.040 19.040


JUS A.A7.201 1991 Klasifikacija uvjeta okoline - Uvjeti okoline koji se pojavljuju u prirodi - Temperatura i vla`nost Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Op}e odredbe Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti Skladi{tenje Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti Transport Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti Stacionarna upotreba na lokacijama za{ti}enim od vremenskih utjecaja Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti Stacionarna upotreba na lokacijama neza{ti}enim od vremenskih utjecaja Ispitivanje uticaja okoline - Deo 1: Op{te odredbe i smernice (Identi~an sa IEC 68-1:1988) Postupci osnovnih ispitivanja uticaja okoline Deo 2: Ispitivanja - Ispitivanje J i smernice: Plesan (Identi~an sa IEC 68-2-10:1988) Postupci osnovnih ispitivanja uticaja okoline Deo 2: Ispitivanja - Ispitivanje M: Niski vazdu{ni pritisak (Identi~an sa IEC 68-2-13:1983) Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Deo 2: Ispitivanja - Ispitivanje N: Promena temperature (Identi~an sa IEC 68-2-14:1984) Ispitivanje uticaja okoline - Deo 2: Ispitivanja Ispitivanje R i smernice: Voda (Identi~an sa IEC 68-2-18:1989 i Amend. 1:1993) Postupci osnovnih ispitivanja uticaja okoline Deo 2: Ispitivanja - Ispitivanje Ea i smernice: Udari (Identi~an sa IEC 68-2-27:1987) Ispitivanje uticaja okoline - Deo 2: Ispitivanja Smernice za postupak T: Lemljenje (Identi~an sa IEC 68-2-44:1995) Ispitivanje pouzdanosti ure|aja Deo 3: Preporu~eni uslovi ispitivanja Odeljak 5: Ciklus ispitivanja br. 5: Mobilni ure|aj na kopnu Nizak stepen simulacije (Identi~an sa IEC 60605-3-5:1996 + Cor.:1996) Proveravanje za{tite od zagrevanja Odre|ivanje termi~ke provodnosti plo~e od staklenih vlakana Proveravanje rastere}enja spoja provodnika od zatezanja Classification of environmental conditions Environmental conditions appearing in nature - Temperature and humidity Classification of environmental conditions Classification of groups of environmental parameters and their severities - Introduction Classification of environmental conditions Classification of groups of environmental parameters and their severities - Storage Classification of environmental conditions Classification of groups of environmental parameters and their severities - Transportation Classification of environmental conditions Classification of groups of environmental parameters and their severities - Stacionary use at weather--protected locations Classification of environmental conditions Classification of groups of environmental parameters and their severities - Stacionary use at non-weather-protected locations Environmental testing. Part 1: General and guidance Basic environmental Part 2: Tests - Test growth Basic environmental Part 2: Tests - Test testing procedures J and guidance: Mould testing procedures M: Low air pressure 29

JUS A.A7.300

1991

JUS A.A7.301

1991

14

JUS A.A7.302 JUS A.A7.303

1991 1991

20 39

19.040

JUS A.A7.304

1991

23

19.040 19.040 19.040

JUS IEC 68-1

1992

23

JUS IEC 68-2-10

1991

20

JUS IEC 68-2-13

1996

19.040 19.040 19.040 19.040 19.040

JUS IEC 68-2-14

1995

JUS IEC 68-2-18

1995

Basic environmental testing procedures Part 2: Tests - Test N: Change of temperature Environmental testing - Part 2: Tests - Test R and guidance: Water Basic environmental testing procedures Part 2: Tests - Tests Ea and guidance: Shock Environmental testing - Part 2: tests Guidance on test T: Soldering Equipment reliability testing Part 3: Preferred test conditions Section 5: Test cycle 5: Ground mobile equipment Low degree of simulation Compliance of protection against heating Determination of the thermal conductivity of glass-fibre Strain - Relief test apparatus

15

39

JUS IEC 68-2-27

1996

30

JUS IEC 68-2-44

1997

21

JUS IEC 60605-3-5

1999

18

19.040 19.040

JUS N.A5.036

1979

JUS N.A5.040

1956

79

ICS 19.040 19.040 19.040 19.040 19.040 19.040 19.040 19.040 19.040

Oznaka JUS JUS Numbering JUS N.A5.041 JUS N.A5.042 JUS N.A5.043 JUS N.A5.044 JUS N.A5.050 JUS N.A5.051 JUS N.A5.052 JUS N.A5.095 JUS N.A5.705

God. Year 1987 1979 1956 1988 1979 1956 1956 1971 1980

Naslov na srpskom Title in Serbian Proveravanje mehani~ke otpornosti prema udarcima - Udarno klatno Proveravanje mehani~ke otpornosti pri padu Obrtni bubanj Proveravanje sile potrebne za izvla~enje natika~a Proveravanje mehani~ke otpornosti prema udarcima - Ispitni ~eki} Proveravanje otpornosti prema toploti - Kuglica sa tegovima Proveravanje otpornosti izolacionog materijala prema toploti i vatri Proveravanje zagrevanja natika~a Proveravanje otpornosti prema r|anju Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Aa: sni`ena temperatura sa naglom promenom - Sastavni delovi, ure|aji i drugi proizvodi koji ne odaju toplotu Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Ab: Sni`ena temperatura sa postepenom promenom - Sastavni delovi, ure|aji i drugi proizvodi koji ne odaju toplotu Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Ad: Sni`ena temperatura sa postepenom promenom - Sastavni delovi, ure|aji i drugi proizvodi koji odaju toplotu Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Ba: Povi{ena temperatura sa naglom promenom, bez vlage - Sastavni delovi, ure|aji i drugi proizvodi koji ne odaju toplotu Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Bb: Povi{ena temperatura sa postepenom promenom, bez vlage - Sastavni delovi, ure|aji i ostali proizvodi koji ne odaju toplotu Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Bc: Povi{ena temperatura sa naglom promenom, bez vlage - Sastavni delovi, ure|aji i drugi proizvodi koji odaju toplotu Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Bd: Povi{ena temperatura sa postepenom promenom bez vlage - Sastavni delovi, ure|aji i drugi proizvodi koji odaju toplotu Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Ca: Povi{ena temperatura sa vlagom, nepromenljiva Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Smernice za ispitivanje povi{enom temperaturom sa vlagom Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Da: Povi{ena temperatura sa vlagom, cikli~no promenljiva (ciklus 18 + 6 sati) Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Db: Povi{ena temperatura sa vlagom, cikli~no promenljiva (ciklus 12 + 12 sati) Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Eb: Potresi Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Ec: Pad i prevrtanje Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Ed: Slobodan pad Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Fc: Vibracije (sinusoidne) Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Fd: Slu~ajne vibracije {irokog frekvencijskog opsega - Op{ti zahtevi Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Fda: Slu~ajne vibracije {irokog frekvencijskog opsega - Visoka reproduktivnost

Naslov na engleskom Title in English

Str. No. 2 1 1 2 1 1 2 1 3

Verification mechanical strength resistance against impact - Impact-test apparatus Compliance of resistance against mechanical strength - Tumbling barrel Testing of force necessary to remove the connector - Socket Verification mechanical strength resistance against impact - Spring-operated impact-test apparatus Testing of resistance to heat - Ball with weights Resistance of insulating material to heat and fire - Hot mandrel apparatus Temperature - Rise test of connector - Socket Checking of resistance to rusting Basic environmental testing procedures Test Aa: Cold of non heat-dissipating components, equipment or other articles with sudden change of temperature Basic environmental testing procedures Test Ab: Cold for non heat-dissipating components, equipment or other articles with gradual change of temperature Basic environmental testing procedures Test Ad: Cold for heat dissipating specimen with gradual change of temperature Basic environmental testing procedures Test Ba: Dry heat for non heat-dissipating specimen with sudden change of temperature Basic environmental testing procedures Test Bb: Dry heat-dissipating specimen with gradual change of temperature Basic environmental testing procedures Test Bc: Dry heat-dissipating specimen with sudden change of temperature Basic environmental testing procedures Test Bd: Dry heat-dissipating specimen with gradual change of temperature Basic environmental testing procedures Test Ca: Damp heat, steady state Basic environmental testing procedures Guidance for damp heat tests Basic environmental testing procedures Test Da: Accelerated damp heat Basic environmental testing procedures Test Db: Damp heat cyclic (12 + 12 hours cycle) Basic environmental testing procedures Test Eb: Bump Basic environmental testing procedures Test Ec: Drop and topple Basic environmental testing procedures Test Ed: Free fall Basic environmental testing procedure Test Fc: Vibration (sinusoidal) Basic environmental testing procedures Part 2: Test Fd: Random vibration wide band - General requirements Basic environmental testing procedures Test Fda: Random vibration wide band Reproducibility high

19.040

JUS N.A5.706

1980

19.040

JUS N.A5.708

1981

19.040

JUS N.A5.710

1981

19.040

JUS N.A5.711

1981

19.040

JUS N.A5.712

1981

19.040

JUS N.A5.713

1981

19.040 19.040 19.040 19.040 19.040 19.040 19.040 19.040 19.040 19.040

JUS N.A5.715

1980

JUS N.A5.719

1972

JUS N.A5.720

1980

JUS N.A5.721

1980

JUS N.A5.726 JUS N.A5.727 JUS N.A5.728 JUS N.A5.730 JUS N.A5.731

1980 1972 1980 1971 1984

5 2 3 10 10

JUS N.A5.732

1984

20

80

ICS 19.040 19.040 19.040 19.040 19.040 19.040 19.040 19.040 19.040 19.040

Oznaka JUS JUS Numbering JUS N.A5.733

God. Year 1982

Naslov na srpskom Title in Serbian Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Fdb: Slu~ajne vibracije {irokog frekvencijskog opsega - Srednja reproduktivnost Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Fdc: Slu~ajne vibracije {irokog frekvencijskog opsega - Niska reproduktivnost Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Ga: Konstantno ubrzanje Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Uputstvo za primenu postupaka ispitivanja uticaja okoline radi simuliranja efekata skladi{tenja Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Ka: Slana magla Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Kb: Slana magla, cikli~ki (rastvor natrijumhlorida) Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Kc: Uticaj sumpor-dioksida na kontakte i priklju~ke Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Kd: Uticaj vodonik-sulfida na kontakte i priklju~ke Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak N: Promene temperature - Smernice za ispitivanja Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Qa: Zaptivenost uvodnika, osovina i zaptiva~a Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Qb: Zaptivenost osovina i zaptiva~a Pro{ireno ispitivanje Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Qc: Ispitivanje zaptivenosti ku}i{ta prema ispu{tanju gasa Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Qd: Ispitivanje zaptivenosti ku}i{ta prema isticanju te~nosti Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Qe: Zaptivenost ku}i{ta prema prodiranju te~nosti Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Sa: Dejstvo ve{ta~kog sun~evog zra~enja na nivou zemlje Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak T: Lemljenje Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Ta: Lemljenje - Ispitivanje lemljivosti metodom ravnote`nog kva{enja Ispitivanje uticaja okoline - Ispitivanje Td: Lemljivost, otpornost metalizacije prema razlaganju i otpornost prema toploti lemljenja komponenata za povr{insku monta`u (SMD) Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Ua: Mehani~ka izdr`ljivost priklju~aka i pribora za pri~vr{}iva-nje pri zatezanju i pritiskivanju (ta~-ke 1, 5, 6 i 7 stavljene van snage "Sl. List SFRJ" br. 12/85) Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Ub: Mehani~ka izdr`ljivost priklju~aka i pribora za pri~vr{}ivanje pri savijanju Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Uc: Ispitivanje mehani~ke izdr`ljivosti priklju~aka pri uvijanju Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Ud: Ispitivanje mehani~ke izdr`ljivosti priklju~aka i pribora za pri~vr{}enje na delovanje obrtnog momenta

Naslov na engleskom Title in English

Str. No.

JUS N.A5.734

1984

JUS N.A5.735 JUS N.A5.740

1971 1990

JUS N.A5.750 JUS N.A5.751

1990 1990

JUS N.A5.752

1980

JUS N.A5.753

1980

JUS N.A5.764

1972

JUS N.A5.770

1980

19.040 19.040 19.040 19.040 19.040 19.040 19.040 19.040

JUS N.A5.771 JUS N.A5.772

1980 1985

20 Basic environmental testing procedures Test Fdb: Random vibration wide band Reproducibility medium Basic environmental testing procedures 10 Test Fdc: Random vibration wide band Reproducibility low Basic environmental testing procedures 4 Test Ga: Acceleration, steady state 4 Basic environmental testing procedures - Guidance on the application of the tests - Publication 68 to simulate the effects of storage Basic environmental testing procedures 4 Test Ka: Salt mist Basic environmental testing procedures 4 Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution) 4 Basic environmental testing procedures Test Kc: Sulphur dioxide test for contacts and connections Basic environmental testing procedures 4 Test Kd: Hydrogen sulphide test for contacts and connections Basic environmental testing procedures 4 Test N: Change of temperature - Guidance on tests 4 Basic environmental testing procedures for equipment and their components - Test Qa: Sealing of bushes, spindles and gaskets (normal test) Basic environmental testing procedures for 6 equipment and their components - Test Qb: Sealing of spindles and gaskets (extended test) Basic environmental testing procedures 4 Test Qc: Container sealing gas leakage Basic environmental testing procedures Test Qd: Container sealing, seepage of filling liquid Basic environmental testing procedures for equipment and their components - Test Qe: Container sealing penetration of liquid Basic environmental testing procedures Test Sa: Simulated solar radiation at ground level Basic environmental testing procedures Test T: Soldering Basic environmental testing procedured Test Ta: Soldering - Solderability testing by the wetting balance method Environmental testing - Test Td: Solderability resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting devices (SMD) Basic environmental testing procedures Test Ua: Robustness of terminations and integral mounting devices - Tensile and thrust Basic environmental testing procedures Test Ub: Robustness of terminations and integral mounting devices bending Basic environmental testing procedures Test Uc: Robustness of terminations and integral mounting devices Torsion Basic environmental testing procedures Test U: Robustness of terminations and integral mounting devices - Torque 2

JUS N.A5.773

1985

JUS N.A5.774

1980

JUS N.A5.775

1980

JUS N.A5.780 JUS N.A5.781

1988 1994

5 15

JUS N.A5.782

1994

10

19.040

JUS N.A5.785

1984

19.040 19.040 19.040

JUS N.A5.786

1984

JUS N.A5.787

1985

JUS N.A5.788

1985

81

ICS 19.040

Oznaka JUS JUS Numbering JUS N.A5.789

God. Year 1994

Naslov na srpskom Title in Serbian Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Ispitivanje Ue: Mehani~ka izdr`ljivost priklju~aka komponenata za povr{insku monta`u (SMD) u montiranom stanju Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Xa: Uranjanje u rastvara~e za ~i{}enje

Naslov na engleskom Title in English

Str. No. 7

19.040 19.040 19.040 19.040 19.040 19.040 19.040 19.040

JUS N.A5.815

1988

JUS N.A5.820 JUS N.A5.862 JUS N.A5.863 JUS N.A5.864

1988 1984 1984 1985

JUS N.A5.865

1985

JUS N.A5.866 JUS N.A5.900

1984 1984

19.040

JUS N.A5.901

1984

19.040 19.040 19.040 19.040

JUS N.A5.927 JUS N.A5.950

1990 1980

JUS N.A5.951 JUS N.A5.960

1980 1990

Basic environmental testing procedure Test Ue: Robustness of the terminations of surface mounting devices (SMD) in the mounted state Basic environmental testing procedures Test Xa and guidance: Immersion in cleaning solvents Osnovna ispitivanja uticaja okoline - UlBasic environmental testing procedures trazvu~no ~i{}enje Ultrasonic cleaning exposure test Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Basic environmental testing procedures Qf: Ispitivanje zaptivenosti potapanjem Test Qf: Sealing immersion Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Basic environmental testing procedures Qg: Ispitivanje zaptivenosti prskaju}om vodom Test Qg: Driving rain Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Basic environmental testing procedures Qk: Ispitivanje zaptivenosti ispitnim gasom Test Qk: Sealing, tracer gas method with Metoda ispitivanja masenim spektrometrom mass spectrometer Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Basic environmental testing procedures Qi: Ispitivanje zaptivenosti u posudi za pritisak Test Ql: Sealing bomb pressure test (bombi) Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Op{ti za- Basic environmental testing procedures htevi za ispitivanje zaptivenosti - Q-postupci Survey of sealing tests - Q tests Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Basic environmental testing procedures Z/AD: Kombinovano ispitivanje: Povi{ena tem- Test Z/AD: Composite temperature/humidity peratura sa vlagom/sni`ena temperatura (u cyclic test ciklusima) Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Basic environmental testing procedures Z/AMD: Kombinovano ispitivanje po redosledu: Test Z/AMD: Combined sequential cold, low Sni`ena temperatura, sni`eni vazdu{ni pritisak air pressure, and damp heat test i povi{ena temperatura sa vlagom Elektrotehnika - Ispitivanje opasnosti od Electrotechnical engineering - Fire hazard po`ara - Ispitivanje lo{ih spojeva greja~em testing - Bad-connection test with heaters Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Uputstvo Basic environmental testing procedures for za primenu postupka Sa (Ve{ta~ko sun~evo equipments and their components - Test zra~enje na nivou zemlje) Sa - Part 2 Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Guidance to publication 68-2-29, test Eb: Eb: Potresi - Smernice za ispitivanje Bump Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Osnovni Basic environmental testing procedures podaci (smernice) - Postupci sni`ene i Background information - Cold and dry povi{ene temperature bez vlage heat tests

10

6 2 4 7

4 7

12 13

3 33

19.060 MEHANI^KO ISPITIVANJE 19.060 19.060 19.060 19.060 19.060 19.060 19.060 19.060 19.060
JUS ISO 4469 JUS ISO 4470 1997 1997 Drvo - Odre|ivanje radijalnog i tangencijalnog utezanja (Identi~an sa ISO 4469:1981) Rezana gra|a - Odre|ivanje prose~ne vla`nosti proizvodne partije (Identi~an sa ISO 4470:1981) Drvo - Odre|ivanje zapreminskog utezanja (Identi~an sa ISO 4858:1982) Drvo - Odre|ivanje radijalnog i tangencijalnog bubrenja (Identi~an sa ISO 4859:1982) Drvo - Odre|ivanje zapreminskog bubrenja (Identi~an sa ISO 4860:1982) Postupci ispitivanja pritiskom gasovoda i gasnih postrojenja Proveravanje aparata za ispitivanje tvrdo}e po Brinelu Proveravanje aparata za ispitivanje tvrdo}e po Vikersu (od HV 0,2 do HV 100) Proveravanje ma{ina za ispitivanje udarom (ma{ina sa klatnom) Wood - Determination of radial and tangential shrinkage Sawn timber - Determination of the average moisture content of lot Wood - Determination of volumetric shrinkage Wood - Determination of radial and tangential swelling Wood - Determination of volumetric swelling Pressure testing pipelines and gas appliances Verification of Brinell hardness testing machines Verification of Vickers hardness testing machines HV 0,2 to HV 100 Calibration of pendulum impact testing machines 4 4

JUS ISO 4858 JUS ISO 4859 JUS ISO 4860 JUS M.E3.151 JUS M.Z0.501 JUS M.Z0.502 JUS M.Z0.504

1997 1997 1997 1996 1987 1987 1964

5 4 5 14 5 2 8

19.080 ELEKTRI^NO I ELEKTRONSKO ISPITIVANJE 19.080


JUS IEC 1180-1 1995 Visokonaponska ispitivanja niskonaponske opreme - Deo 1: Definicije, zahtevi za ispitivanje i ispitni postupak (Identi~an sa IEC 1180-1:1992) Visokonaponska ispitivanja niskonaponske opreme - Deo 2: Oprema za ispitivanje (Identi~an sa IEC 1180-2:1994) High voltage test techniques for low-voltage equipment - Part 1: Definitions, test and procedure requirements High-voltage test techniques for low-voltage equipment - Part 2: Test equipment 24

19.080

JUS IEC 1180-2

1997

82

ICS 19.080 19.080 19.080 19.080 19.080 19.080 19.080 19.080 19.080 19.080 19.080

Oznaka JUS JUS Numbering JUS IEC 1187 JUS L.G1.025

God. Year 1997 1979

Naslov na srpskom Title in Serbian Elektri~na i elektronska oprema za merenje Dokumentacija (Identi~an sa IEC 1187:1993) Elektri~ni pokazni i upisni merni instrumenti i njihov pribor - Odredbe o bezbednosti

Naslov na engleskom Title in English

Str. No. 15 19

JUS L.G1.030

1983

JUS N.A5.510 JUS N.A5.530 JUS N.A5.531 JUS N.A5.541 JUS N.A5.542 JUS N.A5.543 JUS N.A5.544 JUS N.C5.025

1963 1990 1976 1989 1989 1989 1989 1991

Electrical and electronic measuring equipment - Documentation Indicating and recording electrical measuring instruments and their accessories Safety requirements Instrumenti za merenje otpornosti uzemljenja - Electrical instruments for the measurement Zahtevi za bezbednost i mehani~ku ~vrsto}u of earthing resistance - Requirements for safety and mechanical properties Merenje napona sfernim iskri{tem Voltage measurement with sphere gaps Visokonaponska ispitivanja - Merenje parcijalnih pra`njenja Merenje parcijalnih pra`njenja - Dopunska obja{njenja Visokonaponska ispitivanja - Op{ti termini i definicije i zahtevi za ispitivanje Visokonaponska ispitivanja - Metode ispitivanja Visokonaponska ispitivanja - Ure|aji za merenje Visokonaponska ispitivanja - Na~in upotrebe mernih ure|aja Elektroenergetika - Ispitivanje energetskih kablova sa izolacijom od impregnisanog papira i metalnim pla{tom, za nazivne napone do 60 kV Elektroenergetika - Ispitivanje kablova sa izolacijom od impregnisanog papira i metalnim pla{tom, za nazivne napone do 60 kV - Izmene i dopune Elektroenergetika - Ispitivanje kablova sa izolacijom od termoplasti~nih masa na bazi polivinilhlorida, sa pla{tom od polivinilhlorida ili termoplasti~nog polietilena,za napone do 10 kV Elektroenergetika - Ispitivanje kablova sa izolacijom od termoplasti~nog ili umre`enog polietilena, sa pla{tom od termoplasti~nih ili elastomernih masa za nazivne napone od 1 kV do 35 kV Elektroenergetika - Ispitivanje kablova sa izolacijom od etilen-propilena, sa pla{tom od termoplasti~nih ili elastomernih masa, za nazivne napone od 1 kV do 35 kV Partial discharge measurements Partial discharge measurement - Additional instructions High-voltage test techniques - General terms and definitions and test requirements High-voltage test techniques - Test procedures High-voltage test techniques - Measuring devices High-voltage test techniques - Application guide for measuring devices Electric power and lightning - Tests on paper-insulated metal-sheathed cables, for rated voltages up to 60 kV Electric power and lightning - Tests on paper-insulated metal-sheathed cables, for rated voltages up to 60 kV Electric power and lightning - Tests on PVC-insulated cables with polyvinyl chloride or thermoplastic polyethilene sheath, for voltages up to 10 kV Electric power and lightning - Testing of thermoplastic or cross-linked polyethylene insulated cables, with thermoplastic or elastomer sheath for rated voltages from 1 kV up to 35 kV Electric power and lightning - Testing of ethylene-propylene rubber insulated cables, with thermoplastic or elastomeric sheath, for rated voltages from 1 kV to 35 kV

12 22 10 25 24 13 35 11

19.080

JUS N.C5.025/1

1994

19.080

JUS N.C5.225

1983

10

19.080

JUS N.C5.235

1987

11

19.080

JUS N.C5.245

1987

10

19.100 ISPITIVANJE BEZ RAZARANJA 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100
JUS C.A7.010 JUS C.A7.011 1979 1990 Ure|aji za gama-radiografiju - Tehni~ki uslovi za izradu i isporuku Ispitivanja bez razaranja - Indikatori kvaliteta radiografske slike - Principi i identifikacija Ispitivanje bez razaranja - Iluminatori za industrijske radiograme - Tehni~ki uslovi Ispitivanja bez razaranja - Ispitivanje rasipanjem magnetskog fluksa - Op{ti zahtevi Ispitivanja bez razaranja - Ultrazvu~no ispitivanje ~eli~nih limova debljine 6 mm i ve}e (metoda refleksije) Ispitivanja bez razaranja Ispiti-vanje penetrantima - Op{te odredbe Ispitivanja bez razaranja - Penetrantska sredstva - Karakteristike i kontrola kvaliteta Ispitivanje bez razaranja - Metoda za indirektno odre|ivanje intenziteta zra~enja crne svetlosti Ispitivanje bez razaranja - Metode ispitivanja povr{ine pomo}u metalografskih replika Ispitivanja bez razaranja - Sredstva za vizuelno ispitivanje - Izbor lupa sa malim uve}anjem Apparatus for gama radiography - Specification Radiographic image quality indicators for non-destructive testing - Principles and identification Non-destructive testing - Industrial radiographic illuminators - Minimum requirements Non-destructive testing - Magnetic leakage flux testing - General requirements Non-destructive testing - Ultrasonic testing of steel plate of thickness equal to or greater than 6 mm (reflection method) Non-destructive testing - Penetrant inspection - General principles Non-destructive testing - Penetrant materials - Characteristics and quality control Non-destructive testing - Method for indirect assessment of black light sources Non-destructive testing - Metallographic replica techniques of surface examination Non-destructive testing - Aids to visual inspection - Selection of low-power magnifiers 11 4

JUS C.A7.017 JUS C.A7.022 JUS C.A7.061

1990 1994 1992

4 4 9

JUS C.A7.080 JUS C.A7.081 JUS C.A7.082

1990 1992 1979

7 11 5

JUS C.A7.091 JUS C.A7.092

1985 1985

2 4

83

ICS 19.100

Oznaka JUS JUS Numbering JUS ISO 9712

God. Year 1993

Naslov na srpskom Title in Serbian Ispitivanja bez razaranja Osposo-bljavanje i atestiranje kadrova (Identi~an sa ISO 9712:1992)

Naslov na engleskom Title in English Non-destructive testing - Qualification and certification of personnel

Str. No. 19

19.120 ANALIZE VELI^INE ^ESTICA. PROSEJAVANJE 1994 JUS ISO 565 Laboratorijska sita - Tkana metalna `ica, 19.120

19.120

JUS ISO 2591-1

1992

izbu{ena metalna plo~a i listovi formirani elektri~nim putem - Nazivne veli~ine otvora (Identi~an sa ISO 565:1990) Ispitivanje prosejavanjem - Deo 1: Metode prosejavanjem na laboratorijskim sitima od tanke mre`e od `ice i perforirane metalne plo~e (Identi~an sa ISO 2591-1:1988) Laboratorijska sita - Tehni~ki zah-tevi i ispitivanje - Deo 1: Laboratorijska sita od tkane metalne `ice (Identi~an sa ISO 3310-1:1990) Laboratorijska sita - Tehni~ki zah-tevi i ispitivanje - Deo 2: Laboratorijska sita od izbu{ene metalne plo~e (Identi~an sa ISO 3310-2:1990) Laboratorijska sita - Tehni~ki zahtevi i ispitivanje - Deo 3: Laboratorijska sita od listova formiranih elektri~nim putem (Identi~an sa ISO 3310-3:1990) Predstavljanje rezultata Granulometrijske analize - Deo 1: Grafi~ko predstavljanje (Identi~an sa ISO 9276-1:1990) Laboratorijska sita i ispitivanje prosejavanjem Termini i definicije Stakleni kapilarni etalon-viskozimetri

Test sieves - Metal wire cloth, perforated metal plate and electroformed sheet Nominal sizes of openings Test sieving - Part 1: Methods using test sieves of woven wire cloth and perforated metal plate Test sieves - Technical requirements and testing - Part 1: Test sieves of metal wire cloth Test sieves - Technical requirements and testing - Part 2: Test sieves of perforated metal plate Test sieves - Technical requirements and testing - Part 3: Test sieves of electroformed sheets Representation of results of particle size analysis - Part 1: Graphical representation Test sieves and test sieving - Terms and definitions Master glass capillary viscometers

25

19.120 19.120 19.120

JUS ISO 3310-1 JUS ISO 3310-2 JUS ISO 3310-3

1994 1994 1994

10 9 8

19.120 19.120 19.120

JUS ISO 9276-1 JUS L.J0.001 JUS L.J3.011

1994 1976 1987

10 5 11

21 MA[INE I MA[INSKI ELEMENTI ZA OP[TU UPOTREBU 21.020 KARAKTERISTIKE I KONSTRUKCIJA MA[INA, APARATA, OPREME 21.020 21.020 21.020 21.020 21.020 21.020 21.020 21.020 21.020 21.020 21.020 21.020 21.020 21.020 21.020 21.020
JUS A.A4.001 JUS A.A4.100 JUS A.A4.102 JUS A.A4.200 JUS A.A4.201 JUS A.A4.202 JUS A.A4.203 JUS A.A4.207 JUS A.A4.300 JUS A.A4.301 JUS A.A4.302 JUS A.A4.303 JUS A.A4.501 1988 1992 1992 1990 1990 1990 1992 1992 1988 1988 1990 1990 1992 Zaglavlja karakteristika predmeta - Osnovna pravila Zaglavlja karakteristika predmeta - Poluproizvodi Zaglavlja karakteristika predmeta - Elektri~ni kablovi, provodnici i `ice Zaglavlja karakteristika predmeta -. Vijci i navrtke Zaglavlja karakteristika predmeta - Podlo{ke i prstenasti osigura~i Zaglavlja karakteristika predmeta - Svornjaci, ~ivije, zakovice, rascepke, klinovi i ekseri Zaglavlja karakteristika predmeta - Opruge Zaglavlja karakteristika predmeta - Kotrljajni le`aji i delovi le`aja Zaglavlja karakteristika predmeta - Kondenzatori Zaglavlja karakteristika predmeta - Otpornici Zaglavlja karakteristika predmeta - Poluprovodni~ke diode Tabular layouts of article characteristics Principles Tabular layouts of article characteristics for semifinished products Tabular layouts of article characteristics for electrical cords, cables and wires Tabular layouts of article characteristics for screws and nuts Tabular layouts of article characteristics for washers and rings Tabular layouts of article characteristics for bolts, pins, rivets, split pins and keys Tabular layouts of article characteristics for springs Tabular layouts of article characteristics for roller bearings and roller elements Tabular layouts of article characteristics for capacitors Tabular layouts of article characteristics for resistors Tabular layouts of article characteristics for semiconductor diodes 7 15 12 22 7 13 9 8 7 10 3 2 25

Zaglavlja karakteristika predmeta - Tranzistori i Tabular layouts of article characteristics for tiristori transistors and thyristors Zaglavlja karakteristika predmeta - Alati za skidanje strugotine s geometrijski odre|enom o{tricom Zaglavlja karakteristika predmeta - Odvija~i i klju~evi Tabular layouts of article characteristics for tools for cutting with geometrically determinate edges Tabular layouts of article characteristics for assembly tools for screws and nuts

JUS A.A4.502 JUS IEC 50 (191)

1992 1997

9 61

Me|unarodni elektrotehni~ki re~nik - Poglavlje International electrotechnical vocabulary 191: Sigurnost funkcioni-sanja i kvalitet usluge Chapter 191: Dependability and quality of (Identi~an sa ISO IEC 50 (191):1990) service Upravljanje pouzdano{}u i pogodno{}u za odr`avanje (Identi~an sa IEC 300:1984) Reliability and maintainability management

JUS IEC 300

1992

84

ICS 21.020

Oznaka JUS JUS Numbering JUS IEC 300-1/ISO 9000-4

God. Year 1995

Naslov na srpskom Title in Serbian Upravljanje sigurno{}u funkcionisanja Deo 1: Upravljanje programom sigurnosti funkcionisanja Standardi za upravljanje kvalitetom i obezbe|enje kvaliteta - Deo 4: Uputstvo za upravljanje progra-mom sigurnosti funkcionisanja (Identi~an sa IEC 300-1/ISO 9000-4:1993) Upravljanje sigurno{}u funkcionisanja Deo 3: Uputstvo za primenu - Odeljak 2: Prikupljanje podataka o sigurnosti funkcionisanja u toku eksploatacije (Identi~an sa IEC 300-3-2:1993) Ispitivanje pouzdanosti ure|aja - Deo 1: Op{ti zahtevi (Identi~an sa IEC 605-1:1978) Ispitivanje pouzdanosti ure|aja - Deo 3: Preporu~eni uslovi ispitivanja - Prenosni ure|aji koji se koriste u zatvorenim prostorijama - Nizak stepen simulacije (Identi~an sa IEC 605-3-1:1986) Ispitivanje pouzdanosti ure|aja - Ure|aji za stacionarnu upotrebu u za{ti}enim prostorima - Visok stepen simulacije (Identi~an sa IEC 605-3-2:1986) Ispitivanje pouzdanosti ure|aja Deo 3: Preporu~eni uslovi ispitivanja Odeljak 5: Ciklus ispitivanja br. 5: Mobilni ure|aj na kopnu Nizak stepen simulacije (Identi~an sa IEC 60605-3-5:1996 + Cor.:1996) Ispitivanje pouzdanosti ure|aja - Deo 4: Postupci za odre|ivanje ta~kastih ocena i granica poverenja na osnovu ispitivanja pouzdanosti ure|aja (Identi~an sa IEC 605-4:1986) Ispitivanje pouzdanosti ure|aja - Deo 5: Planovi provere ispunjenja zahteva za uspe{nost (Identi~an sa IEC 605-5:1982) Ispitivanje pouzdanosti ure|aja - Deo 6: Provera valjanosti pretpostavke o konstantnom intenzitetu otkaza (Identi~an sa IEC 605-6:1986) Ispitivanje pouzdanosti ure|aja - Deo 7: Planovi provere ispunjavanja zahteva za intenzitet otkaza i srednje vreme izme|u otkaza, pod pretpostavkom da je intenzitet otkaza konstantan (Identi~an sa IEC 605-7:1978) Uputstvo za pogodnost odr`avanja ure|aja Deo 1: Prvi, drugi i tre}i odeljak - Uvod, zahtevi i program pogodnosti odr`avanja (Identi~an sa IEC 706-1:1982) Uputstvo za pogodnost odr`avanja ure|aja Deo 2: Peti odeljak - Studije pogodnosti odr`avanja u fazi projektovanja (Identi~an sa IEC 706-2:1990) Uputstvo za pogodnost odr`avanja ure|aja Deo 3: [esti i sedmi odeljak - Verifikacija i prikupljanje podataka, analiza i prikazivanje podataka (Identi~an sa IEC 706-3:1987) Uputstvo za pogodnost odr`avanja ure|aja Deo 4: Odeljak 8 - Planiranje odr`avanja i podr{ke odr`avanju (Identi~an sa IEC 706-4:1992) Metode analize pouzdanosti sistema Postupci analize na~ina otkaza i njihovih efekata (FMEA) (Identi~an sa IEC 812:1985) Predstavljanje rezultata predvi|anja karakteristika pouzdanosti, pogodnosti odr`avanja i raspolo`ivosti (Identi~an sa IEC 863:1986) Programi za porast pouzdanosti (Identi~an sa IEC 1014:1989) Postupci analize sigurnosti funkcionisanja Metoda blok-dijagrama pouzdanosti (Identi~an sa IEC 1078:1991)

Naslov na engleskom Title in English Dependability management - Part 1: Dependability programme management Quality management and quality assurance standards - Part 4: Guide to dependability programme management

Str. No. 11

21.020

JUS IEC 300-3-2

1998

Dependability management Part 3: Application guide Section 2: Collection of dependability data from the field Equipment reliability testing - Part 1: General requirements Equipment reliability testing - Part 3: Preffered test conditions - Indoor portable equipment - Low degree of simulation Equipment reiiability testing - Part 3: Preffered test conditions - Equipment for stationary use in weatherprotected locations High degree of simulation Equipment reliability testing Part 3: Preferred test conditions Section 5: Test cycle 5: Ground mobile equipment Low degree of simulation Equipment reliability testing - Part 4: Procedures for determining point estimates and confidence limits from equipment reliability determination tests Equipment rreiiability testing - Part 5: Compliance test plans for success ratio Equipment reliability testing - Part 6: Tests for validity of constant failure rate assumption Equipment reliability testing - Part 7: Compliance test plans for failure rate and mean time between failures assuming constant failure rate Guide on maintainability of equipment Part 1: Sections one, two and three - Introduction, requirements and maintainabilty programme Guide on maintainability of equipment Part 2: Section five - Maintainability studies during the design phase Guide on maintainabilty of equipment - Part 3: Section six and seven - Verification and collection, analysis and presentation of data Guide on maintainability of equipment Part 4: Section eight - Maintenance and maintenance support planning Analysis techniques for system reliability Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA) Presentation of reliability, maintainability and availability predictions Programmes for reliability growth Analysis techniques for dependability Reliability block diagram method

12

21.020 21.020

JUS IEC 605-1 JUS IEC 605-3-1

1995 1992

31 9

21.020

JUS IEC 605-3-2

1992

10

21.020

JUS IEC 60605-3-5

1999

18

21.020

JUS IEC 605-4

1995

24

21.020 21.020

JUS IEC 605-5

1992

11

JUS IEC 605-6

1995

21.020

JUS IEC 605-7

1995

31

21.020

JUS IEC 706-1

1995

17

21.020

JUS IEC 706-2

1997

18

21.020

JUS IEC 706-3

1995

21

21.020

JUS IEC 706-4

1997

25

21.020 21.020 21.020 21.020

JUS IEC 812 JUS IEC 863 JUS IEC 1014 JUS IEC 1078

1997 1998 1997 1997

20 14 24 24

85

ICS 21.020 21.020 21.020 21.020 21.020

Oznaka JUS JUS Numbering JUS IEC 1123 JUS IEC 61164

God. Year 1997 1999

Naslov na srpskom Title in Serbian Ispitivanje pouzdanosti - Planovi ispitivanja usagla{enosti za uspe{nost (Identi~an sa IEC 1123:1991) Porast pouzdanosti Statisti~ka provera i metode ocenjivanja (Identi~an sa IEC 61164:1995) Elektronika i telekomunikacije - Uvodna razmatranja o pouzdanosti Pouzdanost sastavnih delova za elektroniku Pokazivanje podataka o pouzdanosti Pouzdanost elektronskih sastavnih delova i ure|aja - Smernice za propisivanje postupaka kontrole "po partijama" i "periodi~no" u standardima za elektronske sastavne delove

Naslov na engleskom Title in English Reliability testing - Compliance test plans for success ratio Reliability growth Statistical test and estimation methods

Str. No. 31 32

JUS N.N0.022 JUS N.N0.023 JUS N.N0.025

1971 1972 1974

21.020 21.020

JUS N.N0.026

1974

JUS N.N0.029

1974

Electronics and telecommunication - Preliminary reliability considerations Reliability of electronic components - Presentation of reliability data Reliability of electronic components and equipment - Guide for the inclusion of lotby-lot and periodic inspection procedures in specifications for electronic components (or parts) Pouzdanost elektronskih sastavnih delova i Guide for the inclusion of reliability clauses ure|aja - Smernice za odredbe o pouzdanosti into specifications for components (or parts) u standardima za elektronske sastavne delove for electronic equipment Pouzdanost elektronskih sastavnih delova i Reliability of electronic components and ure|aja - Planovi i postupci uzimanja uzoraka equipment - Sampling plans and proceza kontrolu prema atributima dures for inspection by attributes

2 8 3

62

21.040 NAVOJI 21.040 21.040 21.040 21.040 21.040.10 21.040.10 21.040.10 21.040.10 21.040.10 21.040.10
JUS M.B0.001 JUS M.B0.520 1990 1983 Cilindri~ni navoj - Op{ti pojmovi Grani~na merila - Ra~ve i prstenovi (IDE i NE IDE) za veliki pre~nik spoljnog navoja (vijka) za navoj M 1,6-6g do M 100-6g Grani~na merila - ^epovi (IDE i NE IDE) za mali pre~nik unutarnjeg navoja (navrtke) za navoj M 1,6-6H do M 100-6H Ureznici za metri~ki navoj s trouglastim ISOprofilom - Tolerancija navoja ISO Metri~ki navoji za op{tu namenu Osnovne mere (Identi~an sa ISO 724:1993) Metri~ki navoj s trouglastim ISO-profilom Pregled pre~nika i koraka za vijke i navrtke pre~nika od 1 do 39 mm Metri~ki navoj s trouglastim ISO-profilom Osnovni profil Metri~ki navoj s trouglastim ISO-profilom Pregled pre~nika i koraka Metri~ki navoj s trouglastim ISO-profilom Navoj sa sitnim korakom - Nazivne mere Cylindrical screw threads - Terms and definitions Cap gauges and ring gauges GO and NOT GO for major diameter of external screw threads for M 1,6-6g to including M 100-6g Plug gauges GO and NOT GO for minor diameter of internal screw threads for M 1,6-6H to including M 100-6H Taps for ISO metric threads - Tolerances on the threaded portion ISO general-purpose metric screw threads Basic dimensions Metric screw thread with triangular ISO-profile Diameter-pitch combinations for screws, bolts and nuts in the diameter range 1 to 39 mm Metric screw threads with triangular ISO-profile - Basic profile Metric screw threads with triangular ISOprofile - Diameter--pitch combinations Metric screw thread with triangular ISOprofile - Fine screw threads 8 3

JUS M.B0.540

1983

JUS M.B0.600 JUS ISO 724 JUS M.B0.009

1985 1998 1972

9 8 2

JUS M.B0.010 JUS M.B0.011 JUS M.B0.013 JUS M.B0.014

1988 1972 1972 1977

3 4 4 9

Metri~ki navoj s trouglastim ISO-profilom Metric screw thread with triangular ISOPresek, jezgra, ispitni presek i ugao zavojnice profile - Root sections-tensile stress areasza navoje sa krupnim i sitnim korakom lead angles of the screw thread with coarse and fine pitches Koni~ni metri~ki navoj i odgovaraju}i cilindri~ni Metric tapered external and mating parallel unutra{nji navoj - Nazivne mere i tolerancije internal screw threads - Basic sizes and tolerances Navoji za ventile za pneumatike Metri~ki navoj s trouglastim ISO-profilom Navoj za vijke i navrtke - Grani~ne mere Elasti~ne veze vijcima - Metri~ki navoj sa velikim zazorom - Nazivne mere i grani~ne mere Trapezni metri~ki navoj ISO - Profili navoja Trapezni metri~ki navoj ISO - Pregled pre~nika i koraka i ozna~avanje navoja Trapezni metri~ki navoj ISO - Nazivne mere Kosi metri~ki navoj - Profili navoja Kosi metri~ki navoj - Nazivni pre~nici, koraci i ozna~avanje navoja Kosi metri~ki navoj - Sistem tolerancija Screw threads for tyre tube valves Metric screw threads with triangular ISOprofile - Thread for screw and nuts - Limit sizes Reduced shank bolt connections - Metric thread with large clearance nominal values and limits ISO metric trapezoidal screw threads Profiles ISO metric trapezoidal screw threads - Diameter-pitch combinations and designation of screw threads ISO metric trapezoidal screw threads - Basic sizes Metric buttress threads - Profiles Metric buttress threads - Diameter-pitch combinations and designation of threads Buttress threads - System of tolerances

21.040.10 21.040.10 21.040.10 21.040.10 21.040.10 21.040.10 21.040.10 21.040.10 21.040.10 21.040.10

JUS M.B0.017

1978

JUS M.B0.040 JUS M.B0.045

1965 1967

2 5

JUS M.B0.046

1973

JUS M.B0.060 JUS M.B0.061

1977 1977

4 3

JUS M.B0.062 JUS M.B0.070 JUS M.B0.071 JUS M.B0.072

1977 1981 1981 1981

5 4 3 10

86

ICS 21.040.10 21.040.10 21.040.10 21.040.10 21.040.10 21.040.10 21.040.10

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.B0.081 JUS M.B0.220 JUS M.B0.221

God. Year 1952 1967 1987

Naslov na srpskom Title in Serbian Obli navoji od 8 do 200 mm - Osnovne vrednosti

Naslov na engleskom Title in English Round threads, 8 - 200 mm Basic sizes

Str. No. 2 6 12

JUS M.B0.230 JUS M.B0.232

1987 1987

JUS M.B0.246

1974

JUS M.B0.250

1987

21.040.10 21.040.10 21.040.10 21.040.10 21.040.10 21.040.10 21.040.10 21.040.10 21.040.10 21.040.10 21.040.20 21.040.20 21.040.30 21.040.30 21.040.30 21.040.30 21.040.30 21.040.30 21.040.30 21.040.30

JUS M.B0.270 JUS M.B0.271

1977 1977

JUS M.B0.272

1977

JUS M.B0.273

1977

JUS M.B0.274

1977

JUS M.B0.500

1981

JUS M.B0.510 JUS M.B0.511

1981 1981

JUS M.B0.512

1981

JUS M.B0.514

1981

JUS M.B0.056

1985

JUS M.B0.057

1985

JUS M.B0.054 JUS M.B0.082 JUS M.B0.083 JUS M.B0.085

1962 1952 1952 1972

Tolerancije navoja - Obja{njenja, principi i de- Screw thread tolerances - Explanations, finicije pojmova principles and definitions Tolerancije metri~kog navoja s trouglastim Tolerances of metric screw thread with triISO-profilom - Osnovi sistema tolerancija angular ISO-profile - Principles of tolerance system Tolerancije metri~kog navoja s trouglastim Metric screw thread tolerances - Numerical ISO-profilom - Broj~ane vrednosti tolerancija values of tolerances Tolerancije metri~kog navoja s trouglastim Tolerances of metric screw thread with triISO-profilom - Broj~ane vrednosti osnovnih angular ISO-profile - Numerical values of odstupanja fundamental deviations Tolerancije metri~kog navoja s trouglastim Tolerances for metric screw thread with triangular ISO-profilom - Grani~ne vrednosti odstupanja ISO-profile - Limit values of deviations for exterza spoljne navoje sa mogu}im preklopom nal thread with possible interference Tolerancije metri~kog navoja s trouglastim Tolerances of metric screw thread with triISO-profilom - Grani~ne vrednosti odstupanja angular ISO-profile - Limit values of deviaza metri~ke navoje za spojeve sa tions for threads with and without clearance obezbe|enim i neobezbe|enim zazorom Trapezni metri~ki navoj ISO - Sistem toleran- ISO metric trapezoidal screw threads cija System of tolerances Trapezni metri~ki navoj ISO - Grani~ne mere ISO metric trapezoidal internal threads from za unutarnji navoj nazivnog pre~nika od 8 do 8 to 100 mm diameter limits 100 mm Trapezni metri~ki navoj ISO - Grani~ne mere ISO metric trapezoidal internal screw za unutarnji navoj nazivnog pre~nika od 105 threads from 105 to 300 mm diameter limdo 300 mm its Trapezni metri~ki navoj ISO - Grani~ne mere ISO metric trapezoidal external screw threads from 8 to 100 mm limits za spoljni navoj nazivnog pre~nika od 8 do 100 mm Trapezni metri~ki navoj ISO - Grani~ne mere ISO metric trapezoidal external screw za spoljni navoj nazivnog pre~nika od 105 do threads from 105 to 300 mm diameter lim300 mm its Metri~ki navoj s trouglastim ISO-profilom Metric screw thread with triangular ISOGrani~na i kontrolna merila za navoj - Vrste, profile - Gauges - System and nomenclanazivi i primena ture Metri~ki navoj s trouglastim ISO-profilom Metric screw thread with triangular ISOGrani~na i kontrolna merila za spoljni navoj - profile - Gauges for external threads - TolTolerancija navoja na merilima erances for thread gauges Metri~ki navoj s trouglastim ISO-profilom Metric screw thread with triangular ISOGrani~na i kontrolna merila za unutra{nji navoj profile - Gauges for internal threads - Tol- Tolerancije navoja na merilima erances for thread gauges Metri~ki navoj s trouglastim ISO-profilom Metric screw thread with triangular ISOGrani~na i kontrolna merila za navoj - Provera profile - Gauges - Gauging of workpieces navoja obratka i rukovanje merilima and use of gauges Trapezni metri~ki navoj ISO - Grani~na i ISO metric trapezoidal screw threads kontrolna merila za spoljni i unutarnji navoj Gauges for external and internal screw Tolerancije navoja na merilima threads - Tolerances for thread gauges Cevni navoj za spoj sa zaptivnim naleganjem Pipe threads where pressure-tight joints are - Mere, tolerancije i ozna~avanje not made on the threads - Dimensions, tolerances and designation Cevni navoj za spoj bez zaptivnog naleganja - Pipe threads where pressure-tight joints are Mere, dozvoljena odstupanja i ozna~avanje made on the threads - Dimensions, permissible deviations and designations Navoj za kalibarske prstenove instalacionih Whitworth thread for gauge-pieces of D osigura~a tipa D - Nazivne i grani~ne mere type fuses Obli krupni navoji za `elezni~ka vozila - Osnovne vrednosti Obli navoji za `elezni~ka kva~ila - Osnovne vrednosti Industrijske dizalice - Obli navoj za kuke Oblik i mere - Uputstvo za izradu Edisonovi navoji - Osnovne vrednosti Coarse round threads, for railway cars Basic sizes Round threads for railway couplings - Basic sizes Industrial cranes - Hooks knuckle threads Requirements for manufacture - Shape and dimensions Edison threads - Basic sizes

4 2

16

12 7

16 9

16

2 1 1 2

JUS M.B0.086 JUS M.B0.090 JUS M.B0.095 JUS M.B0.100

1952 1952 1957 1983

1 1 1 1

Navoji za oklopne cevi za elektri~ne instalacije Threads for armoured wiring conductors - Osnovne vrednosti Basic sizes Navoji za bicikle - Osnovne vrednosti Vijci za lim - Navoj i zavr{eci vijaka Bicycle threads - Basic values Tapping screws - Thread and bolt ends

87

ICS 21.040.30 21.040.30 21.060 21.060 21.060 21.060 21.060 21.060 21.060 21.060 21.060

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.B0.105 JUS M.B0.380 JUS ISO 3266 JUS M.A5.020 JUS M.A5.030 JUS M.B1.001 JUS M.B1.002 JUS M.B1.003 JUS M.B1.085 JUS M.B1.780 JUS M.B1.851

God. Year 1986 1956 1994 1980 1969 1980 1972 1987 1985 1965 1984

Naslov na srpskom Title in Serbian Navoj za vijke za drvo - Oblik, mere, dozvoljena odstupanja i zavr{eci vijaka Edisonovi navoji - Grani~ne mere Vijci sa prstenastom glavom za op{tu namenu (Identi~an sa ISO 3266:1984) @lebovi na delovima koji se uvla~e u predvi|ene rupe @lebovi za izlaz alata Elementi za spajanje - Klasifikacija i nazivi T-`lebovi za vijke oblika T Metri~ki navoj - Pre~nici burgija za prethodne rupe za urezivanje navoja Navojni priklju~ci za ko~nice sa zbijenim vazduhom - Za~epni vijak - Oblik i mere Zvezdaste navrtke za cevne spojke za pretakanje te~nih goriva Navojni priklju~ci za ko~nice sa zbijenim vazduhom - Preklopne navrtke za cevovode sa loptastim i ~eonim sistemom spajanja - Oblik i mere Navojni priklju~ci za ko~nice sa zbijenim vazduhom - Preklopne navrtke za cevovode sa ~eonim sistemom spajanja - Oblik i mere Tehnika hla|enja - Preklopne navrtke, srednje klase izrade, za cevne spojke i priklju~ke sa koni~no pro{irenim krajem cevi - Oblik i mere Vijci sa {estostranom glavom klase izrade A i B (Identi~an sa ISO 4014:1988) Vijci sa {estostranom glavom klasa izrade B Stanjeno stablo (Pre~nik vrata pribli`no jednak srednjem pre~niku navoja) (Identi~an sa ISO 4015:1979) Vijci sa {estostranom glavom klasa izrade C (Identi~an sa ISO 4016:1988) Vijci sa {estostranom glavom i navojem do glave klase izrade A i B (Identi~an sa ISO 4017:1988) Vijci sa {estostranom glavom i navojem do glave klasa izrade C (Identi~an sa ISO 4018:1988) Elementi sa navojem - Elektroliti~ke prevlake (Identi~an sa ISO 4042:1989) Vijci sa {estostranom glavom za spojeve nose}ih konstrukcija, {irokog otvora klju~a (du`ine navoja prema ISO 888) Klasa izrade C Klase ~vrsto}e 8.8 i 10.9 (Identi~an sa ISO 7411:1984) Vijci sa {estostranom glavom za spojeve nose}ih konstrukcija, {irokog otvora klju~a (skra}ene du`ine navoja) Klasa izrade C Klase ~vrsto}e 8.8 i 10.9 (Identi~an sa ISO 7412:1984) Vijci sa {estostranom glavom sa metri~kim navojem sitnog koraka klase izrade A i B (Identi~an sa ISO 8765:1988)

Naslov na engleskom Title in English Wood screws threads - Shape, sizes, tolerances and bolt ends Edison threads - Limit sizes Eyebolts fpr general lifting purposes Assembling grooves for tool and work holders Relief grooves Fasteners-bolts, screws, nuts and accessories - Terminology and nomenclature Tee-slots for tee-head bolts Metric threads - Drill diameters for use to tapping screws Screw plugs for automotive air brake tubings - Shape and dimensions Lugged union for hose couplings for liquid fuel transfer Union nuts for tube-hose connection by spherical nipple - Shape and dimensions Union nuts, for taper bush type tube unions for butt joints - Shape and dimensions Refrigeration technology - Union nuts, fine finish, for tube fittings - Shape and dimensions Hexagon head bolts Products grades A and B Hexagon head bolts Product grade B Reduced shank (shank diameter pitch diameter) Hexagon head bolts Products grade C Hexagon head screws Products grades A and B Hexagon head screws Product grade C

Str. No. 2 1 10 2 4 109 1 4 2 2 3

21.060 ELEMENTI ZA VEZU

21.060 21.060 21.060.10 21.060.10

JUS M.B1.852 JUS M.B1.855 JUS ISO 4014 JUS ISO 4015

1984 1968 1998 1998

2 3 10 8

21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10

JUS ISO 4016 JUS ISO 4017 JUS ISO 4018

1998 1998 1998

10 10 10

JUS ISO 4042 JUS ISO 7411

1995 1999

Threaded components - Electroplated coatings Hexagon bolts for high-strength structural bolting with large width across flats (thread lengths according to ISO 888) Product grade C Property classes 8.8 and 10.9 Hexagon bolts for high-strength structural bolting with large width across flats (short thread length) Product grade C Property classes 8.8 and 10.9 Hexagon head bolts with metric fine pitch thread Products grades A and B

18 10

21.060.10

JUS ISO 7412

1999

21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10

JUS ISO 8765

1998

10

JUS ISO 8676

1998

Vijci sa {estostranom glavom i metri~kim na- Hexagon head screws with metric fine pitch vojem sitnog koraka do glave klase izrade A i thread Products grades A and B B (Identi~an sa ISO 8676:1988) Pre~nici prolaznih rupa za vijke sa metri~kim navojem Metri~ki spoljni navoj sa trouglastim ISO-profilom - Izlazi i `lebovi Metri~ki unutarnji navoj sa trouglastim ISO-profilom - Izlazi i `lebovi Cevni spoljni navoj prema standardu JUS M.B0.056 - Izlazi i `lebovi Clearance holes for metric bolts and screws External metric threads with triangular ISOprofile - Runouts and undercuts Internal metric threads with triangular ISOprofile - Runouts and undercuts Pipe threads according to M.B0.056 Runouts and undercuts

10

JUS M.B1.004 JUS M.B1.005 JUS M.B1.006 JUS M.B1.007

1986 1988 1988 1988

2 3 3 3

88

ICS 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.B1.008 JUS M.B1.009 JUS M.B1.010 JUS M.B1.011 JUS M.B1.012 JUS M.B1.013 JUS M.B1.014 JUS M.B1.015 JUS M.B1.016

God. Year 1988 1986 1986 1952 1988 1990 1983 1969 1989

Naslov na srpskom Title in Serbian Cevni unutarnji navoj prema standardu JUS M.B0.056 - Izlazi i `lebovi Upusti za vijke sa upu{tenom glavom Upusti za vijke sa cilindri~nom glavom

Naslov na engleskom Title in English Pipe internal threads according to M.B0.056 - Runouts and undercuts Countersinks for countersunk head screws

Str. No. 2 4 4 1 5 3 3 7 5

Counterbores for hexagon socket head screws and slotted cheese head screws Upusti za vijke sa trostranom glavom Cylindrical counterbore for triangular head screws Zavr{eci i prepusti vijaka s metri~kim navojem End and length of projection of screws and sa trouglastim ISO-profilom bolts for external metric ISO threads Hexagon bolts and screws and nuts Vijsci sa {estostranom glavom i {estostrane navrtke - Otvori klju~eva Vijci za lim - Primena i pre~nici rupa Tapping screws - Application and core holes Krstasti urezi za glave vijaka Cross recesses for heads of screws Navojni priklju~ci za cevi - Uvrtni ~epovi i uvrtni otvori sa metri~kim ISO-navojem sitnog koraka - Konstrukcione mere ^epovi i cevni priklju~ci i otvori sa cevnim navojem - @lebovi i upusti Metri~ki navoji s trouglastim ISO-profilom Polupre~nici zaobljenja ispod glave vijaka Metri~ki navoji s trouglastim ISO-profilom Nazivne du`ine stabla i du`ine navoja vijaka Elasti~ne veze vijcima - Slepe rupe sa navojem za svorne vijke za uvrtanje Vijci i navrtke za op{tu primenu - Tehni~ki uslovi za izradu i isporuku Upusti za vijke sa {estostranom glavom i za {estostrane navrtke Vijci sa utvr|enim osobinama - Tehni~ki uslovi Vijci za drvo - Tehni~ki uslovi Vijci za lim - Tehni~ki uslovi Navrtke sa propisanim osobinama - Tehni~ki uslovi za izradu i isporuku Vijci i navrtke - Tolerancija mera, oblika i polo`aja Vijci, navrtke i sli~ni elementi za spajanje Statisti~ka kontrola kvaliteta Elasti~ne veze vijcima - Definicija - Pregled Osnovne mere Trapezni, kosi i drugi spoljni navoji sa krupnim korakom - Izlazi i `lebovi Fluid power systems and components Screwed plugs and taped holes with ISOmetric pipe thread fine - Constructional dimensions Screwed plugs and taped holes with Whitworth pipe thread - General outlay of types Metric screw thread triangular ISO-profile Radii under the head bolts and screws Metric screw thread with triangular ISOprofile - Nominal lengths and thread lengths for bolts, screws studs Reduced shank bolt connections Threaded holes for studs Bolts, screws and nuts for general purposes - Technical requirements for manufacture and delivery Counterbores for hexagon bolts and nuts Bolts, screws and studs with prescribed quality - Technical requirements Wood screws - Technical requirements Tapping screws - Technical requirements

21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10

JUS M.B1.017

1974

JUS M.B1.018 JUS M.B1.019

1972 1972

2 2

JUS M.B1.020 JUS M.B1.021

1973 1974

2 4

JUS M.B1.022 JUS M.B1.023 JUS M.B1.024 JUS M.B1.025 JUS M.B1.028 JUS M.B1.029 JUS M.B1.030 JUS M.B1.031 JUS M.B1.035

1986 1983 1986 1983 1974 1978 1982 1973 1979

4 17 3 3 8 18 6 9 3

21.060.10 21.060.10 21.060.10

JUS M.B1.036

1979

JUS M.B1.040

1989

Nuts with prescribed quality - Technical requirements for manufacture and delivery Metric bolts, screws and nuts - Tolerances of dimensions, form and position Fasteners and similar parts - Statistical control of quality Reduced shank bolt connections - Definition, survey and main sizes ISO external metric trapezoidal screw threads, knuckle screw threads and other screw threads of coarse pitches - Runouts and undercuts Trapezni, kosi i drugi unutarnji navoji sa krup- ISO internal trapezoidal threads, knuckle nim korakom - Izlazi i `lebovi screw threads and other screw threads of coarse pitches - Runouts and undercuts Navojni priklju~ci za cevi - Uvrtni ~epovi i Fluid power systems and components uvrtni otvori sa cevnim navojem sa i bez zap- Screwed plugs and taped holes with pipe tivnog naleganja - Konstrukcione mere threads - Constructional dimensions Navojni priklju~ci za cevi - Uvrtni ~epovi i uvrtni otvori sa metri~kim ISO-navojem sitnog koraka za zaptivanje O-prstenom - Konstrukcione mere Vijci sa {estostranom glavom srednje klase izrade, snabdeveni elasti~nom podlo{kom Vijci za ta~no naleganje sa {estostranom glavom, klase izrade A, sa du`im navojnim delom Vijci za ta~no naleganje sa {estostranom glavom, klase izrade A, sa kra}im navojnim delom Fluid power systems and components Screwed plug and hole with ISO-metric pipe thread fine - Constructional dimensions Hexagon head bolts, medium finish, equipped with spring washer Hexagon head bolts, product grade A, with long threaded portion Hexagon head fitting bolts, product grade A, with short threaded portion

JUS M.B1.041

1989

21.060.10 21.060.10 21.060.10

JUS M.B1.056 JUS M.B1.061

1966 1976

4 6

JUS M.B1.062

1976

89

ICS 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.B1.064

God. Year 1976

Naslov na srpskom Title in Serbian Vijci za ta~no naleganje sa {estostranom glavom, klase izrade A, sa du`im navojnim delom sitnog koraka Vijci za ta~no naleganje sa {estostranom glavom, klase izrade A, sa kra}im navojnim delom sitnog koraka Vijci sa {estostranom {irokom glavom, za spojeve nose}ih ~eli~nih konstrukcuja, klase izrade B Vijci sa {estostranom {irokom glavom za ta~no naleganje za spojeve nose}ih ~eli~nih konstrukcija, klase izrade B Vijci sa {estostranom glavom, za ~eli~ne konstrukcije Vijci sa malom {estostranom glavom i {iljkom, klase izrade A, sa navojem po celoj du`ini stabla Vijci sa malom {estostranom glavom i cilindri~nim zavr{etkom, klase izrade A, sa navojem po celoj du`ini stabla Vijci sa {estostranom glavom sa nazubljenim vencem srednje klase izrade sa navojem po celoj du`ini stabla Vijci sa ~etvrtastom glavom i vencem, fine klase izrade Vijci sa ~etvrtastom glavom i cilindri~nim zavr{etkom, fine klase izrade Vijci sa ~etvrtastom glavom, vencom i cilindri~no so~ivastim zavr{etkom - Izrada 3 Metri~ki navoj - M8 do M24 Vijci sa ~etvrtastom glavom za T-`lebove ma{ina alatki - Klasa izrade A Vijci sa ~etvrtastom glavom srednje klase izrade Vijci za pri~vrsne plo~ice za {ine Vijci sa ~etvrtastom glavom i ovalnim zaglavkom za vezice {ina Vijci s cilindri~nom glavom sa urezom, fine klase izrade Vijci s cilindri~nom glavom sa urezom, fine klase izrade, sa navojem po celoj du`ini stabla Vijci s cilindri~nom glavom sa urezom, srednje klase izrade Vijci s cilindri~nom glavom sa urezom, srednje klase izrade, sa navojem po celoj du`ini stabla Vijci s cilindri~nom glavom sa urezom, za op{tu primenu Vijci s cilindri~nom glavom sa urezom, za op{tu primenu, sa navojem po celoj du`ini stabla Vijci sa so~ivastom glavom, fine klase izrade Vijci sa malom so~ivastom glavom, fine klase izrade, sa navojem po celoj du`ini stabla Vijci sa velikom so~ivastom glavom, fine klase izrade, sa navojem po celoj du`ini stabla Stege - Vijci sa nastavkom Grani~na merila za rupe - Vijci za dr{ke Izrada 3 Vijci sa so~ivastom glavom - fine klase izrade - sa navojem po celoj du`ini stabla Vijci sa so~ivastom glavom - srednje klase izrade Vijci sa so~ivastom glavom - srednje klase izrade - sa navojem po celoj du`ini stabla Vijci sa so~ivastom glavom sa krstastim urezom, fine klase izrade

Naslov na engleskom Title in English Hexagon head fitting bolts, product grade A, with long threaded portion Hexagon head fitting bolts, product grade A, with short fine threaded portion Hexagon bolts with large head for hightensile structural bolting, product grade B Hexagon fit bolts with large head for hightensile structural bolting, product grade B Hexagon head bolts for steel structures Small hexagon head screws with cone point, product grade A Small hexagon head screws with cone point, product grade A Hexagon head bolts with serrated cornice, medium finish, threaded up to the head Square head bolts with collar, fine finish Square head screws with half dog point, fine finish Square head bolts with collar (seat) with rounded spigot point (half dog point), type 3, metric threads M8 - M24 Square head bolts for T-slots of machine tools Square head bolts, medium finish Clip bolts for railway tracks, finish 1, metric thread M22 Raised square head oval neck fishbolts, finish 1, metric threads M12 - M24 Slotted cheese head screws, fine finish Slotted cheese head screws, fine finish, threaded up to the head Slotted cheese head screws, medium finish Slotted cheese head screws, medium finish, threaded up to the head Slotted cheese head screws for general purposes, threaded up to the head Slotted cheese head screws for general purposes, threaded up to the head Raised cheese head screws, fine finish Raised small cheese head screws, fine finish, threaded up to the head Raised large cheese head screws, fine finish, threaded up to the head Work holders - Necked type screws Limit calibres for holes - Screws for handles - Finish 3 Raised cheese head screws, fine finish, threaded up to the head Raised cheese head screws, medium finish Raised cheese head screws, medium finish, threaded up to the head Recessed raised screws, fine finish

Str. No. 6

JUS M.B1.065 JUS M.B1.066 JUS M.B1.067 JUS M.B1.068 JUS M.B1.070

1976 1982 1983 1974 1976

6 4 5 7 4

JUS M.B1.071 JUS M.B1.080 JUS M.B1.090 JUS M.B1.091 JUS M.B1.092 JUS M.B1.093 JUS M.B1.094 JUS M.B1.096 JUS M.B1.097 JUS M.B1.100 JUS M.B1.101 JUS M.B1.102 JUS M.B1.103

1976 1966 1970 1970 1952 1988 1966 1958 1958 1965 1965 1965 1965

4 4 4 4 1 5 4 1 1 4 4 4 4

JUS M.B1.104 JUS M.B1.105

1965 1965

3 3

JUS M.B1.110 JUS M.B1.111 JUS M.B1.112 JUS M.B1.113 JUS M.B1.114 JUS M.B1.115 JUS M.B1.116 JUS M.B1.117 JUS M.B1.118

1965 1965 1965 1957 1960 1966 1966 1966 1969

4 4 3 1 1 4 4 4 5

90

ICS 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.B1.120 JUS M.B1.121 JUS M.B1.124 JUS M.B1.125 JUS M.B1.126 JUS M.B1.130 JUS M.B1.136 JUS M.B1.140 JUS M.B1.144 JUS M.B1.150 JUS M.B1.151 JUS M.B1.152 JUS M.B1.153 JUS M.B1.164 JUS M.B1.170 JUS M.B1.171 JUS M.B1.172 JUS M.B1.173 JUS M.B1.174 JUS M.B1.180 JUS M.B1.181 JUS M.B1.182 JUS M.B1.190 JUS M.B1.191

God. Year 1968 1970 1968 1968 1968 1978 1978 1978 1978 1965 1965 1965 1965 1969 1968 1965 1963 1966 1966 1970 1971 1971 1966 1966

Naslov na srpskom Title in Serbian Vijci sa cilindri~nom glavom sa {estostranom rupom, fine klase izrade Vijci sa cilindri~nom glavom sa rupama, fine klase izrade Vijci sa niskom cilindri~nom glavom sa {estostranom rupom, fine klase izrade Vijci sa niskom cilindri~nom glavom sa {estostranom rupom, fine klase izrade Vijci sa upu{tenom glavom sa {estostranom rupom, fine klase izrade Vijci sa upu{tenom glavom Vijci sa upu{tenom glavom sa krstastim upustom Vijci sa upu{tenom so~ivastom glavom

Naslov na engleskom Title in English Hexagon socket head cap screws, fine finish Capstan head screws, fine finish Hexagon socket cap screws with reduced height of head, fine finish Hexagon socket cap screws with reduced height of head, fine finish Hexagon socket countersunk head screws, fine finish Slotted countersunk flat head screws Cross recessed countersunk head screws

Str. No. 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 4 2 4 4 4 6 4 3 4

Slotted raised countersunk (oval) head screws Vijci sa upu{tenom so~ivastom glavom sa Cross recessed countersunk oval head krstastim upustom screws Vijci sa upu{tenom glavom sa nosom, za Countersunk flat nib bolts for general purop{tu primenu poses Vijci sa upu{tenom glavom i kratkim Countersunk flat square bolts, with short ~etvrtastim zaglavkom, za op{tu primenu square, for general purposes Vijci sa upu{tenom glavom i dugim ~etvrtastim Countersunk flat square bolts, with long zaglavkom, za op{tu primenu square, for general purposes Vijci za to~kove, za op{tu primenu Wheel bolts for general purposes Vijci sa poluokruglom glavom sa krstastim urezom, fine klase izrade Vijci sa poluokruglom glavom i nosom, za op{tu primenu Vijci sa poluokruglom glavom i ~etvrtastim zaglavkom, za op{tu primenu Vijci sa poluokruglom glavom i ovalnim zaglavkom za vezice {ina Vijci sa poluokruglom glavom sa dva nosa srednje klase izrade Vijci sa poluokruglom glavom sa dva o{tra nosa, srednje klase izrade Vijci oblika "T" za op{tu primenu Vijci oblika T, sa dvokrakim nosom, za op{tu primenu Vijci oblika T, sa ~etvrtastim zaglavkom, za op{tu primenu Vijci za oplatu za op{tu primenu Vijci sa cilindri~nom glavom sa bradavicama za zavarivanje srednje klase izrade, sa navojem po celoj du`ini stabla Vijci sa niskom nareckanom glavom, fine klase izrade Vijci sa u{icom, srednje klase izrade Vijci sa krilastom glavom za op{tu primenu Vijci sa trostranom glavom, fine klase izrade Recessed round head screws, fine finish Round head nib bolts for general purposes Cup square bolts for general purposes Semi-round head-oval bolts for rail connectors Cup head nib bolts, medium finish Round head two nib screws, medium finish Tee bolts for general purposes T-head bolts with double nib, for general purposes T-head bolt with square neck "T" head clasp bolts (spiked bolts) for general purposes Bolts with cylindrical head, with welding nipple with thread along entire stud

JUS M.B1.200 JUS M.B1.201 JUS M.B1.220 JUS M.B1.230 JUS M.B1.240 JUS M.B1.241 JUS M.B1.250 JUS M.B1.260 JUS M.B1.261 JUS M.B1.262

1970 1970 1965 1970 1970 1970 1952 1980 1980 1980

Vijci sa nareckanom glavom, fine klase izrade Screws with knurled head, fine finish Screws with flat-knurled head, fine finish Eye bolts, medium finish Wing screws for general purposes Triangle-headed screws, fine finish

3 3 4 3 3 3 1 4 4 3

Vijci sa trostranom glavom i vratom, fine klase Triangle-headed screws with neck, fine finizrade ish Sidreni vijci sa koni~nom glavom - Izrada 1 Metri~ki navoj - M6 do M10 Cone head anchor bolts, finish 1, metric threads M6 - M10

Svorni vijci za uvrtanje u ~elik, klase izrade A, Studs for steel, product grade A, coarse sa navojem krupnog koraka screw threads Svorni vijci za uvrtanje u sivi liv, klase izrade A, sa navojem krupnog koraka Svorni vijci za utvrtanje u lake metale i njihove legure, klase izrade A, sa navojem krupnog koraka Studs for cast iron, product grade A, coarse screw threads Studs for light metals and their alloys, product grade A, coarse screw threads

JUS M.B1.263

1980

Svorni vijci za uvrtanje u ~elik, klase izrade A, Studs for steel, product grade A, fine screw sa navojem sitnog koraka threads

91

ICS 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.B1.264 JUS M.B1.265

God. Year 1980 1973

Naslov na srpskom Title in Serbian Svorni vijci za uvrtanje u sivi liv, klase izrade A, sa navojem sitnog koraka Elasti~ne veze vijcima - Svorni vijci sa su`enim stablom, srednje klase izrade - Krupan navoj sa velikim zazorom Elasti~ne veze vijcima - Svorni vijci sa su`enim stablom, srednje klase izrade - Fini navoj sa velikim zazorom Elasti~ne veze vijcima - Svorni vijci za uvrtanje, sa su`enim stablom, srednje klase izrade - Krupan navoj sa velikim zazorom Elasti~ne veze vijcima - Svorni vijci za uvrtanje, sa su`enim stablom, srednje klase izrade - Fini navoj sa velikim zazorom Uvrtni vijci sa {estostranim upustom i koni~nim zavr{etkom klase izrade A Uvrtni vijci sa {estostranim upustom i {iljatim zavr{etkom, klase izrade A Uvrtni vijci sa {estostranim upustom i cilindri~nim zavr{etkom, klase izrade A Uvrtni vijci sa {estostranim upustom i prstenastom o{tricom na zavr{etku, klase izrade A Uvrtni vijci sa urezom i koni~nim zavr{etkom, klase izrade A Grani~ni uvrtni vijci sa urezom i koni~nim zavr{etkom, klase izrade A Uvrtni vijci sa urezom i zavr{etkom sa prstenastom o{tricom, klase izrade A Uvrtni vijci sa urezom i {iljatim zavr{etkom, klase izrade A Uvrtni vijci sa urezom i cilindri~nim zavr{etkom, klase izrade A Uvrtni vijci za stege - Izrada 2 - Metri~ki navoj - M5 do M20 Vijci za navarivanje za op{tu primenu Sidreni vijci za op{tu primenu Vijci za pritezanje glodala, fine klase izrade Vijci za povlaka~ prema JUS K.D0.105

Naslov na engleskom Title in English Studs for cast iron, product grade A, fine screw threads Reduced shank bolt connections - Coarse threaded bolts with large clearance Reduced shank bolt connections - Fine threaded bolts with large clearance Reduced shank bolt connections - Coarse threaded studs with large clearance Reduced shank bolt connections - Fine threaded studs with large clearance Hexagon socket set product grade A Hexagon socket set point, product grade Hexagon socket set product grade A Hexagon socket set product grade A screws with flat point, screws with cone A screws with dog point, screws with cup point,

Str. No. 4 4

JUS M.B1.266

1973

JUS M.B1.267

1973

JUS M.B1.268

1973

JUS M.B1.270 JUS M.B1.271 JUS M.B1.272 JUS M.B1.273

1981 1981 1981 1981

3 3 3 3

JUS M.B1.280 JUS M.B1.281 JUS M.B1.282 JUS M.B1.290 JUS M.B1.291 JUS M.B1.292 JUS M.B1.300 JUS M.B1.310 JUS M.B1.311 JUS M.B1.312 JUS M.B1.320 JUS M.B1.321 JUS M.B1.324 JUS M.B1.325 JUS M.B1.335 JUS M.B1.351 JUS M.B1.352 JUS M.B1.353 JUS M.B1.354 JUS M.B1.355 JUS M.B1.356 JUS M.B1.357 JUS M.B1.358 JUS M.B1.455 JUS M.B1.456

1980 1980 1980 1980 1980 1956 1970 1970 1971 1957 1971 1971 1971 1970 1976 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1970 1970

Slotted set screws with flat chamfered end - Product grade A Slotted headless screws with flat chamfered end - Product grade A Slotted set screws with cup point - Product grade A Slotted set screws with cone point - Product grade A Slotted set screws with full dog point Product grade A Studs for clamps - Class 2 - Metric thread M5 - M20 Screwed extensions for welding, for general purposes Foundation bolts for general purposes Milling cutter tightening screws, fine finish Carrier bolts in accordance with JUS K.D0.105 Hexagon socket screw plug, medium finish

3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3

^epovi sa navojem, sa {estostranom rupom, srednje klase izrade ^epovi sa cevnim navojem, sa {estostranom Hexagon socket screw plug, with pipe rupom, srednje klase izrade thread, medium finish ^epovi sa navojem, sa {estostranom glavom i Hexagon head screw plug, medium finish vencem, srednje klase izrade ^epovi sa {estostranom glavom i vencem, Hexagon head screw plugs, medium finish, srednje klase izrade, sa cevnim navojem with pipe thread Sigurnosni ~ep za hidrodinami~ke spojnice Safety plug for fluid couplings - Shape Oblik i mere and dimensions Samourezni vijci sa upu{tenom glavom sa Recessed countersunk head thread cutting krstastim urezom screws Samourezni vijci sa so~ivastom glavom sa Recessed cheese head thread cutting krstastim urezom screws Samourezni vijci sa upu{tenom so~ivastom Recessed raised countersunk head thread glavom sa krstastim urezom cutting screws Samourezni vijci sa {estostranom glavom Hexagon head thread cutting screws Samourezni vijci sa cilindri~nom glavom sa urezom Samourezni vijci sa poluokruglom glavom sa urezom Samourezni vijci sa upu{tenom glavom sa urezom Samourezni vijci sa upu{tenom so~ivastom glavom sa urezom Vijci za lim sa {estostranom glavom Vijci za lim sa cilindri~nom glavom sa urezom Slotted cheese head thread cutting screws Slotted round head thread cutting screws Slotted countersunk head thread cutting screws Slotted raised countersunk head cutting screws Hexagon head thread forming screws Slotted pan head forming screws

92

ICS 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 21.060.10 91.080.10 21.060.10 21.060.20

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.B1.457 JUS M.B1.458 JUS M.B1.459 JUS M.B1.465 JUS M.B1.466 JUS M.B1.467 JUS M.B1.468 JUS M.B1.469 JUS M.B1.500 JUS M.B1.510 JUS M.B1.515 JUS M.B1.520 JUS M.B1.525 JUS M.B1.530 JUS M.B1.535 JUS M.E2.043 JUS M.E2.257 JUS U.E7.140 JUS U.E7.140/1 JUS ISO 4775

God. Year 1970 1970 1957 1983 1983 1983 1983 1983 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1997 1991 1985 1999 1999

Naslov na srpskom Title in Serbian Vijci za lim sa upu{tenom glavom sa urezom Vijci za lim sa upu{tenom so~ivastom glavom sa urezom Vijci sa poluokruglom glavom - za lim Vijci za lim sa upu{tenom glavom i krstastim urezom Vijci za lim sa poluokruglom glavom i krstastim urezom Vijci za lim sa upu{tenom so~ivastom glavom i krstastim urezom Samourezni vijci sa poluokruglom glavom i krstastim urezom, sa navojem za lim Samourezni vijci sa poluokruglom glavom i krstastim urezom, sa navojem za lim i re`u}im zavr{etkom Vijci za drvo sa {estostranom glavom Vijci za drvo sa upu{tenom glavom i urezom Vijci za drvo sa upu{tenom glavom sa krstastim urezom Vijci za drvo sa upu{tenom so~ivastom glavom i urezom Vijci za drvo sa upu{tenom so~ivastom glavom sa krstastim urezom Vijci za drvo sa poluokruglom glavom i urezom Vijci za drvo sa poluokruglom glavom sa krstastim urezom Kotlovska postrojenja - Prora~un vijaka Posude pod pritiskom - Prora~un vijaka Spojevi sa vijcima visoke klase ~vrsto}e kod nose}ih ~eli~nih konstrukcija - Tehni~ki uslovi Spojevi sa vijcima visoke klase ~vrsto}e kod nose}ih ~eli~nih konstrukcija Tehni~ki uslovi Izmene i dopune [estostrane navrtke za spojeve nose}ih konstrukcija, {irokog otvora klju~a Klasa izrade B Klase ~vrsto}e 8 i 10 (Identi~an sa ISO 4775:1984) [estostrane navrtke za spojeve konstrukcija, tip 1, sa prevlakom cinka dobijenom toplim postupkom (dublje urezanog navoja) - Klase izrade A i B Klase ~vrsto}e 5,6 i 8 (Identi~an sa ISO 7413:1984) [estostrane navrtke za spojeve konstrukcija, {irokog otvora klju~a, tip 1 - Klasa izrade B Klasa ~vrsto}e 10 (Identi~an sa ISO 7414:1984) [estostrane navrtke za spojeve konstrukcija, tip 2, sa prevlakom cinka dobijenom toplim postupkom (dublje urezanog navoja) - Klasa izrade A Klasa ~vrsto}e 9 (Identi~an sa ISO 7417:1984) [estostrane navrtke za op{tu primenu [estostrane navrtke srednje klase izrade [estostrane navrtke srednje klase izrade, sa finim navojem Niske {estostrane navrtke fine klase izrade Niske {estostrane navrtke srednje klase izrade, s finim navojem Visoke {estostrane navrtke, srednje klase izrade Niske {estostrane navrtke za osovine jamskih kolica [estostrane navrtke - fine klase izrade [estostrane navrtke - fine klase izrade - sa finim navojem

Naslov na engleskom Title in English Slotted countersunk head thread forming screws Slotted raised countersunk head thread forming screws Round head screws - for sheet metal Recessed countersunk (flat) head tapping screws Recessed pan head tapping screws Recessed countresunk (flat) head tapping screws Recessed pan head self-tapping screws Recessed pan head self-tapping screws with self-tapping end Hexagon wood screws Slotted countersunk (flat) head wood screws Cross recessed countersunk head wood screws Slotted raised countersunk (oval) head wood screws Cross recessed raised countersunk head wood screws Slotted round head wood screws Recessed pan head wood screws Boiler plants - Design of screws Pressure vessels - Design of bolts Connections made with high-strength bolts in steel structures - Technical requirements Connections made with high-strenght bolts in steel structures Technical requirements Amendments Hexagon nuts for high-strength structural bolting with large width across flats Product grade B Property classes 8 and 10 Hexagon nuts for structural bolting, style 1, hot-dip galvanized (oversize tapped) Product grades A and B Property classes 5,6 and 8 Hexagon nuts for structural bolting with large width across flats, style 1 Product grade B Property class 10 Hexagon nuts for structural bolting Style 2, hot-dip galvanized (oversize tapped) Product grade A Property class 9 Hexagon nuts for general purposes Hexagon nuts, medium finish Hexagon nuts, medium finish, fine threaded Hexagon lock nuts, fine finish Hexagon lock nuts, medium finish, fine threaded Long hexagonal nuts, medium finish Thin hexagon nuts for mine car axles Hexagon nuts, fine finish Hexagon nuts, fine finish pitch thread

Str. No. 3 3 1 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 7 7 25 4 10

21.060.20

JUS ISO 7413

1999

21.060.20

JUS ISO 7414

1999

21.060.20

JUS ISO 7417

1999

21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20

JUS M.B1.600 JUS M.B1.601 JUS M.B1.602 JUS M.B1.603 JUS M.B1.604 JUS M.B1.605 JUS M.B1.607 JUS M.B1.608 JUS M.B1.609 JUS M.B1.610

1965 1965 1965 1965 1965 1965 1968 1958 1966 1966

3 3 3 2 2 2 2 1 3 3

Niske {estostrane navrtke srednje klase izrade Hexagon lock nuts, medium finish

93

ICS 21.060.20 21.060.20

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.B1.611 JUS M.B1.612

God. Year 1966 1984

Naslov na srpskom Title in Serbian Niske {estostrane navrtke - fine klase izrade sa finim navojem Navojni priklju~ci za ko~nice sa zbijenim vazduhom - Niske {estostrane navrtke za spajanje cevovoda kroz pregrade i na uvrtnim mestima - Oblik i mere Navojni priklju~ci za ko~nice sa zbijenim vazduhom - Niske {esto-strane navrtke za spajanje cevovoda kroz pregrade i na uvrtnim mestima - Oblik i mere - Izmena Elasti~ne veze vijcima - [estougaone navrtke s vencem, srednje klase izrade - Metri~ki navoj sa krupnim korakom Elasti~ne veze vijcima - [estougaone navrtke s vencem, srednje klase izrade - Metri~ki navoj sa sitnim korakom Visoke {estostrane navrtke sa vencem, srednje klase izrade Navrtke za duge trnove, fine klase izrade, sa finim navojem Samoosiguravaju}e {estostrane navrtke, fine klase izrade Samoosiguravaju}e {estostrane navrtke, fine klase izrade, sa finim navojem [estostrane navrtke sa nazubljenim vencem, srednje klase izrade [estostrane navrtke za zavarivanje, srednje klase izrade Cilindri~ne navrtke za zakivanje, srednje klase izrade Zatvorene navrtke, srednje klase izrade Zatvorene navrtke, srednje klase izrade sa finim navojem Krunaste navrtke za op{tu primenu Krunaste navrtke, srednje klase izrade

Naslov na engleskom Title in English Hexagon lock nuts, fine finish, fine pitch thread Hexagon lock nuts for automotive air brake tubing connections - Shape and dimensions Hexagon lock nuts for automotive air brake tubing connections - Shape and dimensions - Amendments Reduced shank bolt connections - Coarse threaded hexagon nuts with collar Reduced shank bolt connections - Fine threaded hexagon nuts with collar Long hexagonal collar nuts, medium finish Nuts for milling cutter arbors, fine finish, fine threaded Self-locking hexagon nuts, fine finish Self-locking hexagon nuts, fine finish, fine threaded Hexagonal nuts, with serrated cornice, medium finish Hexagon welding nuts, medium finish Round nuts for riveting, medium finish Domed cap nuts, medium finish Domed cap nuts, medium finish, fine threaded Hexagon slotted nuts for general purposes medium medium round 7 and finish

Str. No. 3 2

21.060.20

JUS M.B1.612/1

1992

21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20

JUS M.B1.615

1973

JUS M.B1.616

1973

JUS M.B1.620 JUS M.B1.621 JUS M.B1.622 JUS M.B1.623 JUS M.B1.624 JUS M.B1.625 JUS M.B1.626 JUS M.B1.627 JUS M.B1.628 JUS M.B1.630 JUS M.B1.631 JUS M.B1.632 JUS M.B1.633

1968 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1968 1968 1968 1952

3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 1

JUS M.B1.634 JUS M.B1.635 JUS M.B1.640 JUS M.B1.641 JUS M.B1.642 JUS M.B1.643 JUS M.B1.644 JUS M.B1.645 JUS M.B1.650 JUS M.B1.651 JUS M.B1.655

1971 1971 1966 1970 1970 1970 1980 1980 1970 1970 1973

Slotted and castle hexagon nuts, finish Krunaste navrtke, srednje klase izrade, sa Slotted and castle hexagon nuts, finim navojem finish, fine pitch threaded Krunaste navrtke - Izrada 1 - Oblik krupni na- Castle nuts, finish 1, with coarse voj Rd 54x7 i Rd 64 x 7 threads for railway cars Rd 54 x Rd 64 x 7 Niske krunaste navrtke, srednje klase izrade Hexagon low castle nut, medium Niske krunaste navrtke, srednje klase izrade, sa finim navojem ^etvrtaste navrtke za op{tu primenu Niske ~etvrtaste navrtke, za op{tu primenu Sidrene navrtke za op{tu primenu Niske ~etvrtaste navrtke, fine klase izrade Niske navrtke sa malim otvorom klju~a sa krupnim i sitnim korakom metri~kog navoja Okrugle navrtke Oblik i mere Niske zatvorene navrtke, srednje klase izrade Niske zatvorene navrtke, srednje klase izrade, sa finim navojem Elasti~ne veze vijcima - Zatvorene navrtke, visoke, srednje klase izrade - Metri~ki krupan navoj Elasti~ne veze vijcima - Zatvorene navrtke, visoke, srednje klase izrade - Metri~ki fini navoj Navrtke sa ~eonim urezom, fine klase izrade Navrtke sa dve ~eone rupe, fine klase izrade Navrtke sa ~etiri rupe na obodu, fine klase izrade Nareckane navrtke, fine klase izrade Niske nareckane navrtke, fine klase izrade

3 4 2 2 2 2 4 2 3 3 3

Hexagon low castle nut, medium finish, fine pitch treaded Square nuts for general purposes Square pressed nuts, for general purposes Foundation nuts for general purposes Pressed square nuts, fine finish Thin nuts with small widths across flats with metric thread and metric fine thread Round nuts - Shape and dimensions Flat cap nuts, medium finish Flat cap nuts, medium finish, fine threaded Reduced shank bolt connections - Coarse threaded cup nuts Reduced shank bolt connections - Fine threaded cup nuts Slotted round nuts, fine finish Round nuts with two holes in the front face Cross-hole round nuts Knurled nuts, fine finish Flat knurled nuts, fine finish

JUS M.B1.656

1973

JUS M.B1.660 JUS M.B1.661 JUS M.B1.662 JUS M.B1.670 JUS M.B1.671

1970 1970 1970 1970 1970

3 3 2 2 2

94

ICS 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.20 21.060.30 21.060.30 21.060.30 21.060.30 21.060.30 21.060.30 21.060.30 21.060.30 21.060.30 21.060.30 21.060.30 21.060.30 21.060.30 21.060.30 21.060.30 21.060.30 21.060.30 21.060.30 21.060.30 21.060.30 21.060.30 21.060.30

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.B1.672 JUS M.B1.680 JUS M.B1.690 JUS M.B1.700 JUS M.B1.709 JUS M.B1.710 JUS M.B1.711 JUS M.B1.730 JUS M.B2.155 JUS M.B2.200 JUS M.B5.100 JUS M.B5.101 JUS M.B5.102 JUS ISO 7415

God. Year 1956 1952 1952 1970 1971 1956 1956 1956 1958 1952 1956 1956 1956 1999

Naslov na srpskom Title in Serbian Nareckane navrtke za stege - Izrada 3 Metri~ki navoj - M5 do M10 Krilaste navrtke Izrada 1 - Metri~ki navoj M2 do M24 Prstenaste navrtke - Izrada 2 - Metri~ki navoj - M8 do M100 Trostrane navrtke, fine klase izrade Navrtke sa urezima na obodu, sa finim navojem, za kotrljajne le`aje Navrtke sa urezima na obodu - Metri~ki navoji redova B, C, D i E Navrtke sa rupama na obodu - Metri~ki navoji redova B, C, D i E [estostrane cevne navrtke - Cilindri~ni cevni navoji prema JUS M.B0.056 Navrtke za osiguranje Sidrene plo~e Zatezne navrtke i spojke duge - od cevi Metri~ki navoj - M6 do M80 [estostrane zatezne navrtke - Metri~ki navoj M6 do M30 Otvorene zatezne navrtke i spojke - Metri~ki navoj - M6 do M72 Ravne podlo{ke za spojeve nose}ih konstrukcija, kaljene i otpu{tene (Identi~an sa ISO 7415:1984) Ravne podlo{ke oborenih ivica za spojeve nose}ih konstrukcija, kaljene i otpu{tene (Identi~an sa ISO 7416:1984) Podlo{ke za vijke sa {estostranom glavom i {estostranom navrtkom, klasa izrade A Podlo{ke za vijke sa {estostranom glavom i {estostranom navrtkom, klasa izrade C Podlo{ke za svornjake i vijke sa cilindri~nom glavom klase izrade A Podlo{ke sa pre~nikom navoja d 3 d Klasa izrade A i C Podlo{ke za vijke za ~eli~ne konstrukcije Stege - Podlo`ne plo~ice - kaljene Podlo`ne plo~ice za drvene konstrukcije Kvadratne podlo`ne plo~ice za drvene konstrukcije Kose podlo`ne plo~ice za nosa~e "I" oblika Kose podlo`ne plo~ice za nosa~e "U" oblika Kose podlo{ke za I-nosa~e nose}ih ~eli~nih konstrukcija, klase izrade C Kose podlo{ke za U-nosa~e nose}ih ~eli~nih konstrukcija, klase izrade C Elasti~ne podlo{ke - Tehni~ki uslovi za izradu i isporuku Elasti~ne zavojne podlo{ke sa uvijenim i ravnim krajevima Elasti~ne zavojne podlo{ke za vijke sa cilindri~nom glavom Prstenaste elasti~ne podlo{ke za vijke JUS M.B1.056 Elasti~ne podlo{ke za ve}a naprezanja, lu~ne i talasaste Zavojne elasti~ne podlo{ke za gornji stroj `elezni~kih pruga - Oblik i mere Kalemovi sa feritnim jezgrima - Elasti~ne podlo{ke za lon~asta jezgra - Oblik i mere Kalemovi sa feritnim jezgrima - Elasti~ne podlo{ke za X-jezgra - Oblik i mere

Naslov na engleskom Title in English Knurled nuts for clamps - Metric threads Wing (thumb) nuts, finish 1, metric threads M2-M24 Eye nuts, finish 2, metric threads M8-M100 Triangular nuts, fine finish Nuts slotted on edge, fine pitch threaded, for rolling bearings Nuts slotted on edge - Metric thread ranges B, C, D and E Nuts with holes or edge - Metric threads ranges B, C, D and E Hexagonal pipe nuts - Cylindric pipe threads according to JUS M.B0.056 Lock. Nuts Anchor plates Long laughlin turnbuckles made of tube Metric thread M6-M80 Hexagonal laughlin turnbuckles - Metric thread M6-M30 Open laughlin turnbuckles - Metric thread M6-M72 Plain washers for high-strength structural bolting, hardened and tempered Plain washers, chamfered, hardened and tempered for high-strength structural bolting Washers for hexagon bolts and nuts, product grade A Washers for hexagon bolts and nuts, product grade C Washers for clevis pins and cheese head screws Washers with outside diameter d 3 d bolt diameter Washers for steel constructions Clamps, hardened washers Washers for wooden constructions Square washers for wooden constructions Wedge shaped washers for "I" beams Wedge shaped washers for for channel beams Square taper washers for I-sections in high-tensile structural bolting, product grade C Square taper washers for U-sections in high-tensile structural bolting, product grade C Spring washers - Technical requirements for manufacture and delivery Single coil spring lock washers with square ends or with tang ends Single coil spring lock washers for screws with cylindrical heads Ring spring washers for bolts JUS M.B1.056 Spring washers for high stresses, curved and crinkled Helical spring washers for rail fastening Shape and sizes Coils with cores - Spring washers for potcores - Shape and dimensions Coils with ferrite cores - Spring washers for X-cores - Shape and dimensions

Str. No. 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4

JUS ISO 7416

1999

JUS M.B2.011 JUS M.B2.012 JUS M.B2.013 JUS M.B2.014 JUS M.B2.015 JUS M.B2.016 JUS M.B2.021 JUS M.B2.022 JUS M.B2.031 JUS M.B2.032 JUS M.B2.063

1978 1978 1987 1978 1974 1956 1952 1952 1952 1952 1982

3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2

JUS M.B2.064

1982

JUS M.B2.100 JUS M.B2.110 JUS M.B2.111 JUS M.B2.112 JUS M.B2.113 JUS M.B2.120 JUS M.B2.123 JUS M.B2.124

1978 1978 1978 1966 1978 1970 1972 1972

5 3 2 2 2 2 2 1

95

ICS 21.060.30 21.060.30 21.060.30 21.060.30 21.060.30 21.060.30 21.060.30 21.060.30 21.060.30 21.060.30 21.060.30 21.060.30 21.060.30 21.060.30 21.060.40 21.060.40 21.060.40 21.060.40 21.060.40 21.060.40 21.060.40 21.060.40 21.060.40 21.060.40 21.060.40 21.060.50 21.060.50 21.060.50 21.060.50 21.060.50 21.060.50 21.060.50 21.060.50 21.060.50 21.060.50 21.060.50 21.060.50 21.060.50 21.060.50 21.060.50 21.060.50 21.060.50 21.060.50 21.060.50 21.060.50

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.B2.130 JUS M.B2.135 JUS M.B2.136 JUS M.B2.138 JUS M.B2.139 JUS M.B2.140 JUS M.B2.141 JUS M.B2.142 JUS M.B2.143 JUS M.B2.144

God. Year 1970 1978 1978 1979 1971 1956 1958 1978 1958 1970

Naslov na srpskom Title in Serbian Dvostruke zavojne elasti~ne podlo{ke za gornji stroj `elezni~kih pruga - Oblik i mere Podlo{ke - Tehni~ki uslovi za izradu i isporuku Elasti~ne podlo{ke, lu~ne i talasaste Elasti~ne koni~ne podlo{ke Podlo{ke za osiguranje navrtki JUS M.B1.709 Podlo`ne plo~ice za osiguranje navrtki prema JUS M.B1.710 Podlo`ne plo~ice za osiguranje sa nosom Podlo{ke sa produ`etkom, klase izrade A Podlo`ne plo~ice za osiguranje sa dva produ`etka Cevni zatvara~i - Podlo`na plo~ica za osiguranje, za zaporne ventile tipa 2, za NP=6 i NP=16 kp/cm2 Elasti~ne zup~aste podlo{ke Elasti~ne lepezaste podlo{ke Prstenasti osigura~i za osovinice Elasti~ne veze vijcima - Elasti~ne podlo`ne ~aure - Oblik i mere Zakovice - Definicije pojmova i oznake Zakovice - Tehni~ki uslovi Zakovice sa poluokruglom glavom - Nazivni pre~nik 1 do 8 mm Zakovice sa upu{tenom glavom - Nazivni pre~nik 1 do 8 mm Zakovice sa so~ivastom glavom - Nazivni pre~nik 1,6 do 6 mm Zakovice sa niskom poluokruglom glavom Nazivni pre~nik 1,4 do 6 mm Zakovice sa poluokruglom glavom - Nazivni pre~nik 10 do 36 mm Zakovice sa upu{tenom glavom - Nazivni pre~nik 10 do 36 mm Zakovice sa trapezastom glavom za brodogradnju Zakovice sa niskom upu{tenom glavom za remenove - Nazivni pre~nik 3 do 5 mm Zakovice za obloge ko~nica i kva~ila Rascepke Pljosnate i klinaste rascepke Gra|evinski ekseri sa glatkom pljosnatom glavom Gra|evinski ekseri sa upu{tenom nareckanom glavom Ekseri sa cilindri~nom glavom Ekseri sa poluokruglom glavom Ekseri sa upu{tenom glatkom glavom Ekseri za nauglice Ekseri za krovne {kriljce Ekseri bez glave sa jednim {iljkom Ekseri sa dva {iljka Ekseri za trsku Ekseri za burad Ekseri oblika "U" - sponke Liva~ki ekseri Tapetarski ekseri Ekseri za krovnu hartiju Spiralni ekseri sa so~ivastom glavom Obu}arski ekseri Limeni teks

Naslov na engleskom Title in English Double helical spring washers for rail fastening - Shape and sizes Washers - Technical requirements for manufacture and delivery Curved and crinkle spring washers Conical spring washers for screwed connections Lock washers for nuts according to JUS M.B1.709 Looking washer for nuts according to JUS M.B1.710 Tongued safety washers Tab washers with long tab. Product grade A Double tab safety washers Shutoff valves, type 2, for nominal pressures 6 and 16 kp/cm2 - Washers Spring toothed lock washers Serrated lock washers Retaining rings for shafts Reduced shank bolt connections - Extension sleeves Rivets - Definitions and symbols Rivets - Technical requirements Round head rivets - Nominal diameters 1 to 8 mm Countersunk head rivets - Nominal diameters 1 to 8 mm Mushroom head rivets - Nominal diameters 1,6 to 6 mm Flat round head rivets - Nominal diameters 1,4 to 6 mm Round head rivets - Nominal diameters 10 to 36 mm Countersunk head rivets - Nominal diameters 10 to 36 mm Pan head rivets, for shipbuilding Flat countersunk head rivets - Nominal diameters 3 to 5 mm Rivets for brake and coupling linings Split pins Flat and wedge shaped split pins Wire nail with knurled flat head Wire nail with knurled counter sunk head Flat head nail Oval head nail Counter sunk head nail Hardware nail Slate nail Headless wire nail Double-pointed nail Cane spike Spike Staple Moulding pin Upholstery tack Roofing nail Screw nails with raised head Sole tack Shoe nail

Str. No. 1 5 2 2 2 1 2 2 1 2

JUS M.B2.150 JUS M.B2.151 JUS M.B2.153 JUS M.B2.154 JUS M.B3.001 JUS M.B3.003 JUS M.B3.011 JUS M.B3.012 JUS M.B3.013 JUS M.B3.014 JUS M.B3.021 JUS M.B3.022 JUS M.B3.025 JUS M.B3.031 JUS M.B3.040 JUS M.B2.300 JUS M.B2.301 JUS M.B4.020 JUS M.B4.021 JUS JUS JUS JUS JUS JUS JUS JUS JUS JUS JUS JUS JUS JUS JUS JUS M.B4.030 M.B4.031 M.B4.032 M.B4.040 M.B4.045 M.B4.050 M.B4.051 M.B4.060 M.B4.065 M.B4.070 M.B4.080 M.B4.085 M.B4.090 M.B4.095 M.B4.100 M.B4.101

1978 1978 1979 1973 1952 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1953 1984 1969 1974 1956 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1970 1959 1959

3 2 2 3 2 6 3 3 3 3 4 4 1 2 3 4 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1

96

ICS 21.060.50 21.060.50 21.060.50 21.060.50 21.060.50 21.060.50 21.060.50 21.060.50 21.060.50 21.060.50 21.060.50 21.060.60 21.060.60 21.060.60 21.060.60 21.060.60 21.060.60

Oznaka JUS JUS Numbering JUS JUS JUS JUS M.B4.102 M.B4.103 M.C2.201 M.C2.204

God. Year 1959 1959 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1969 1979 1979 1977 1977 1977 1977

Naslov na srpskom Title in Serbian Ekseri se~eni - sekanci @i~ani teks Neodvrnute cilindri~ne ~ivije Odvrnute cilindri~ne ~ivije u tolerancijskom polju M6 Neodvrnute koni~ne ~ivije Koni~ne ~ivije sa spoljnim navojem neodvrnute Koni~ne ~ivije sa unutra{njim navojem neodvrnute Elasti~ne ~ivije Svornjaci sa glavom Svornjaci bez glave Svornjaci s navojem za elasti~ne spojnice Prstenasti usko~nici, unutarnji Prstenasti usko~nici, spoljni Spojka za radijatore, sa rebrom i `lebom Oblik, mere i dozvoljena odstupanja Spojka za radijatore, sa rebrom - Oblik, mere i dozvoljena ostupanja Spojka za radijatore, sa ispustom za klju~ i `lebom - Oblik, mere i dozvoljena odstupanja Spojka za radijatore, sa ispustom za klju~ Oblik, mere i dozvoljena odstupanja Klizni le`aji - Konstrukcija, le`i{ni materijali i njihova svojstva - Termini, definicije i klasifikacija Klizni le`aji - Trenje i habanje - Termini, definicije i klasifikacija Klizni le`aji - Podmazivanje - Termini, definicije i klasifikacija Klizni le`aji - Pre~nici vratila jednodelnih ~ahura Klizni le`aji - Ispitivanje tvrdo}e le`i{nih materijala - Masivni materijali Klizni le`aji - Ispitivanje tvrdo}e le`i{nih materijala - Vi{eslojni materijali Klizni le`aji - Vi{eslojni metalni klizni le`aji Ultrazvu~no ispitivanje gre{aka prianjanja le`i{nih materijala debljine sloja iznad 2 mm Klizni le`aji - Ispitivanje pritiskom metalnih le`i{nih materijala Klizni le`aji - Metalni vi{eslojni klizni le`aji. Ispitivanje prianjanja le`i{nog metala debljine sloja iznad 2 mm, metodom razaranja Klizni le`aji - Masivne ~ahure od legura bakra - Mere i tolerancije Klizni le`aji - ^ahure izra|ene od sinterovanih materijala - Mere i tolerancije

Naslov na engleskom Title in English Shoe heel nail Wire tack Parallel pins, unhardened Parallel pins, hardened (dowel pins), tolerance zone M6 Taper pins, unhardened Taper pint with external thread, unhardened Taper pint with internal thread, unhardened Spring-type straight pins, slotted Clevis pins with head Clevis pins without head Bolts with thread for elastic couplings Retaining rings for bores Retaining rings for shafts Right- and left-hand radiator nipples Shapes, dimensions and tolerances Right- and left-hand radiator nipples Shapes, dimensions and tolerances Right- and left-hand radiator nipples Shapes, dimensions and tolerances Right- and left-hand radiator nipples Shapes, dimensions and tolerances

Str. No. 1 1 3 4 4 3 3 5 3 3 2 5 5 2 2 2 2

JUS M.C2.205 JUS M.C2.206 JUS M.C2.207 JUS JUS JUS JUS JUS JUS JUS M.C2.230 M.C3.020 M.C3.040 M.C3.080 M.C2.400 M.C2.401 M.E6.054

JUS M.E6.055 JUS M.E6.056 JUS M.E6.057

21.100 LE@AJI JUS M.C3.301 21.100.10 21.100.10 21.100.10 21.100.10 21.100.10 21.100.10 21.100.10 21.100.10 21.100.10 21.100.10 21.100.10 21.100.10 21.100.10 21.100.10 21.100.10 21.100.10 21.100.10
JUS M.C3.302 JUS M.C3.303 JUS M.C3.320 JUS M.C3.325 JUS M.C3.326 JUS M.C3.328

1991

1991 1991 1989 1988 1988 1988

JUS M.C3.329 JUS M.C3.330

1988 1988

JUS M.C3.335 JUS M.C3.337

1988 1988

JUS M.C3.345 JUS M.C3.346

1989 1989

JUS M.C3.347

1989

JUS M.C3.355

1989

JUS M.C3.356 JUS M.C3.365

1989 1989

Plain bearings - Design, bearings materials and their properties - Terms, definitions and classification Plain bearings - Friction and wear - Terms, definitions and classification Plain bearings - Lubrication - Terms, definitions and classification Plain bearings - Shaft diameters for unsplit bushes Plain bearings - Hardness testing of bearing metals - Solid materials Plain bearings - Hardness testing of bearing materials - Compound materials Plain bearings - Metallic multilayer plain bearings - Non-destructive ultrasonic testing of bond for bearing metal layer thickness above 2 mm Plain bearings - Compression testing of metallic bearing materials Plain bearings - Metallic multilayer plain bearings - Destructive testing of bond for bearing metal layer Plain bearings - Solid copper alloy bushes - Dimensions and tolerances Plain bearings - Bushes for plain bearings made from sintered material - Dimensions and tolerances Klizni le`aji - ^ahure savijene iz trake - Mere, Plain bearings - Wrapped bushes - Dimentolerancije i metode kontrole sions, tolerances and methods of checking Klizni le`aji - Tankozidne polutke le`aja Plain bearings - Thin-walled half bearings Mere, tolerancije i metode kontrole Dimensions, tolerances and methods of checking Klizni le`aji - Tankozidne polutke radijalnoPlain bearings - Thin-walled flanged half aksijalnih le`aja - Mere, tolerancije i metode bearings - Dimensions, tolerances and kontrole methods of checking Klizni le`aji - Prstenasti aksijalni le`aji - Oblik, Plain bearings - Ring type thrust washars mere i tolerancije mode from strip - Dimensions and tolerances Klizni le`aji - Poluprstenasti aksijalni le`aji Plain bearings - Pressed bimetallic half Karakteristike i tolerancije thrust washers - Features and tolerances Klizni le`aji - Metode kontrole - Kontrola raz- Plain bearings - Methods of dimensional vijene du`ine tankozidnih polutki le`aja control - Peripheral lenght checking of thinwalled balf bearings

25

19 26 1 2 2 7

7 5

6 5

12 12

15

7 30

97

ICS 21.100.10 21.100.20 21.100.20 21.100.20 21.100.20 21.100.20 21.100.20 21.100.20 21.100.20 21.100.20 21.100.20 21.100.20 21.100.20 21.100.20 21.100.20 21.100.20 21.100.20 21.100.20 21.100.20 21.100.20 21.100.20 21.100.20 21.100.20 21.100.20 21.100.20 21.100.20 21.100.20 21.100.20 21.100.20 21.100.20 21.100.20 21.100.20 21.100.20

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.C3.366

God. Year 1988

Naslov na srpskom Title in Serbian Klizni le`aji - Metalne tankozidne polutke le`aja - Odre|ivanje konvencionalnog napona gnje~enja Rp0,01 Kotrljajni le`aji - Termini i definicije Kotrljajni le`aji - Ozna~avanje Kotrljajni le`aji - ISO-sistem ozna~avanja sedla za pritezanje i za izvla~enje Kotrljajni le`aji - Plan spoljnih mera radijalnih i koni~novalj~anih le`aja Kotrljajni le`aji - Pravila za pro{irenje plana spoljnih mera radijalnih le`aja Kotrljajni le`aji - Aksijalni jednosmerni i dvosmernih le`aji - Plan spoljnih mera Kotrljajni le`aji - Usko~nici i le`aji sa `lebom za usko~nik - Mere Kotrljajni le`aji - Delovi za u~vr{}ivanje sedla - Op{ti plan spoljnih mera Kotrljajni le`aji - Delovi za u~vr{}ivanje ku}i{ta - Op{ti plan spoljnih mera Kotrljajni le`aji - Ku}i{te le`aja sa bo~nim poklopcima - Glavne mere Kotrljajni le`aji - Spoljne mere ugaonih koluta za prstene cilindri~novalj~ane le`aje Kotrljajni le`aji - Prstenasti kugli~ni jednoredni le`aji Kotrljajni le`aji - Prstenasti kugli~ni jednoredni le`aji sa kosim dodirom Kotrljajni le`aji - Prstenasti kugli~ni dvoredni le`aji sa kosim dodirom Kotrljajni le`aji - Prstenasti cilindri~novalj~ani jednoredni le`aji sa kratkim valj~i}ima Kotrljajni le`aji - Prstenasti cilindri~novalj~ani dvoredni le`aji Kotrljajni le`aji - Prsteni cilindri~novalj~ani le`aji RU, reda mera 49 Kotrljajni dvoredni Kotrljajni dvoredni Kotrljajni le`aji le`aji le`aji le`aji le`aji - Prsteni cilindri~novalj~ani RA, reda mera 49 - Prsteni cilindri~novalj~ani RD, reda mera 30 - Ba~vasti jednoredni le`aji

Naslov na engleskom Title in English Plain bearings - Metallic thin.walled half bearings - Determination of the Rp0,01 Rolling bearings - Vocabulary Rolling bearings - Identification Rolling bearings - ISO identification code for adapter and withdrawal sleeves Rolling bearings - External dimension place of radial and taper roller bearings Rolling bearings - Widening of external dimension plan of radial bearings Rolling bearings - Thrust bearings with flat back faces - Boundary dimensions Rolling bearings with locating snap ring Dimensions Rolling bearings - Parts for fixing of saddle - General plan of external dimensions Rolling bearings - Plummer blocks Boundary dimensions Rolling bearings - Plummer blocks for bearings for rubber belt conveyors - Main sizes Rolling bearings - Separate thrust collars for cylindrical roller bearings - Boundary dimensions Rolling bearings - Single row radial ball bearings Rolling bearings - Single row radial ball bearings, angular contact Rolling bearings - Double row radial ball bearings, angular contact Rolling bearings cylindrical roller bearings, single row Rolling bearings cylindrical roller bearings, double row Rolling bearings - Single row cylindrical roller bearings RU, non-locating type, dimensions series 49 Rolling bearings - Double row cylindrical roller bearings RA, dimensions series 49 Rolling bearings - Double row cylindrical roller bearings RD, dimensions series 30 Rolling bearings - Single row roller bearings

Str. No. 5

JUS M.C3.501 JUS M.C3.506 JUS M.C3.507 JUS M.C3.521 JUS M.C3.522 JUS M.C3.525 JUS M.C3.529 JUS M.C3.541 JUS M.C3.542 JUS M.C3.543

1991 1984 1966 1963 1963 1991 1991 1963 1965 1968

71 24 2 6 2 13 6 3 3 3

JUS M.C3.545

1965

JUS M.C3.601 JUS M.C3.611 JUS M.C3.621 JUS M.C3.623 JUS M.C3.624 JUS M.C3.631

1989 1989 1989 1987 1987 1966

10 4 4 5 4 2

JUS M.C3.645 JUS M.C3.646 JUS M.C3.651 JUS M.C3.655 JUS M.C3.701 JUS M.C3.711 JUS M.C3.715

1966 1966 1991 1991 1991 1966 1966

2 2 4 7 10 3 3

JUS M.C3.735 JUS M.C3.750 JUS M.C3.751 JUS M.C3.753 JUS M.C3.754 JUS M.C3.755 JUS M.C3.760 JUS M.C3.761

1991 1974 1991 1963 1974 1974 1970 1974

Rolling bearings - Double row roller bearings Kotrljajni le`aji - Kolutni kugli~ni jednoredni i Rolling bearings - Single and double row dvoredni le`aji thrust ball bearings Kotrljajni le`aji - Kolutni pode{ljivi le`aji TS sa Rolling bearings - Self-aligning, asymmetrinesimetri~nim ba~vastim valj~i}ima, redova cal barrel-shaped roller thrust bearings TS, mera 92, 93 i 94 dimensions series 92, 93 and 94 Kotrljajni le`aji - Kolutni pode{ljivi le`aji TSA Rolling bearings - Self-aligning, symmetrical sa simetri~nim ba~vastim valj~i}ima, redova barrel-shaped roller thrust bearings TSA, mera 92, 93 i 94 dimension series 92, 93 and 94 Kotrljajni le`aji - Koni~novalj~ani jednoredni Rolling bearings - Single row tapered roller le`aji bearings Kotrljajni le`aji - Mere i odstupanja - Nazivi i Rolling bearings - Tolerances - Definitions definicije Kotrljajni le`aji - Tolerancije radijalnih le`aja Rolling bearings - Radial bearings - Tolerances Kotrljajni le`aji - Tolerancije kolutnih kugli~nih Rolling bearings - Thrust ball bearings le`aja Tolerances Kotrljajni le`aji - Zazor neoptere}enih le`aja - Rolling bearings - Clearance in unloaded Definicije bearings Kotrljajni le`aji - Radijalni zazor krutih prstenih Rolling bearings - Radial clearance of ball kugli~nih le`aja bearings Kotrljajni le`aji - Kontrola kvaliteta Rolling bearings - Quality control Kotrljajni le`aji - Radijalni zazor prstenih kugli~nih pode{ljivih le`aja Rolling bearings - Double row self-aligning ball bearings - Radial clearance

Kotrljajni le`aji - Ba~vasti dvoredni le`aji

9 5 14 1 1 1 2 2

{98

ICS 21.100.20 21.100.20 21.100.20

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.C3.762 JUS M.C3.763 JUS M.C3.800

God. Year 1974 1974 1964

Naslov na srpskom Title in Serbian Kotrljajni le`aji - Radijalni zazor prstenih cilindri~novalj~anih le`aja Kotrljajni le`aji - Radijalni zazor ba~vastih dvorednih le`aja Tolerancije kotrljajnih le`aja - Postupak merenja

Naslov na engleskom Title in English Rolling bearings - Cylindrical roller bearings - Radial clearance Rolling bearings - Clearance of rolling bearings Rolling bearing tolerances - Gauging practices

Str. No. 2 2 6

21.120 OSOVINE I SPOJNICE 1975 JUS M.C1.511 21.120.20 1975 JUS M.C1.512 21.120.20 1969 JUS M.C1.515 21.120.20 21.120.20 21.120.20 21.120.20 21.120.20 21.120.20 21.120.20 21.120.20 21.120.20 21.120.30 21.120.30 21.120.30 21.120.30 21.120.30 21.120.30 21.120.30 21.120.30 21.120.30 21.120.30 21.120.30 21.120.30 21.120.30 21.120.30 21.120.30 21.120.30 21.120.30
JUS M.C1.516 JUS M.C1.520 JUS M.C1.521 1969 1976 1976

Zup~aste spojnice - Oblik i mere Zup~aste spojnice, jednostrane - Oblik i mere Spojnice - Elasti~ne spojnice za industrijske dizalice Spojnice - Elasti~ne spojnice sa ko~nim vencem, za industrijske dizalice Spojnice - Hidrodinami~ke spojnice - Princip rada i izbor Spojnice - Hidrodinami~ke spojnice sa gumenim prstenovima, za elektromotore - Oblik i mere Spojnice - Hidrodinami~ke spojnice sa obodnom gumom, za elektromotore - Oblik i mere Spojnice - Kai{ne hidrodinami~ke spojnice bez pretkomore, za elektromotore - Oblik i mere

Gear couplings Gear couplings, single

3 3

JUS M.C1.522 JUS M.C1.523

1976 1976

JUS M.C1.524

1976

JUS M.C1.525

1976

JUS M.C1.526

1976

JUS M.C1.410

1991

JUS M.C1.440

1989

JUS M.C1.441

1989

JUS M.C1.450 JUS M.C1.451 JUS M.C2.020 JUS M.C2.021 JUS M.C2.022 JUS M.C2.030 JUS M.C2.031 JUS M.C2.032 JUS M.C2.040 JUS M.C2.041 JUS M.C2.050 JUS M.C2.060 JUS M.C2.061 JUS M.C2.062

1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1990 1990 1990 1991 1991 1991

Couplings - Elastic couplings for industrial 3 cranes Couplings - Elastic couplings with braking 3 collar for industrial cranes 6 Couplings - Fluid couplings - Principle of operation and selection Couplings - Fluid couplings with rubber 4 rings for the electromotors - Shape and dimensions Couplings - Fluid couplings with rubber disc, for 4 the electromotors - Shape and dimensions 5 Couplings - Fluid couplings without additional chamber, for the electromotors Shape and dimensions Spojnice - Kai{ne hidrodinami~ke spojnice sa Couplings - Fluid belt couplings with addi5 pretkomorom, za elektromotore - Oblik i mere tional chamber, for the electromotors Shape and dimensions Spojnice - Hidrodinami~ke spojnice sa poklop- Couplings - Fluid couplings with alloyed 3 cem od silumina, za motore SUS - Oblik i aluminium cover, for internal combustion mere engines - Shape and dimensions 4 Spojnice - Hidrodinami~ke spojnice sa poklop- Couplings - Fluid couplings with cast iron cover, for internal combustion engines cem od sivog liva, za motore SUS - Oblik i mere Shape and dimensions @lebni spojevi sa pravim bokovima i unuStraight sided splines for cylindrical shafts 15 tra{njim naleganjem - Mere, tolerancije i kon- with internal centering - Dimensions, tolertrola ances and verification Ma{ine alatke - @lebni spojevi sa pravim bok- Machine tools - Splined shaft and splined 6 ovima sa 4 `leba - Unutra{nje naleganje bore profiles with 4 splines - Internal cenOblik i mere tering - Dimensions 6 Ma{ine alatke - @lebni spojevi sa pravim bok- Machine tools - Splined shaft and splined ovima sa 6 `lebova - Unutra{nje naleganje - bore profiles with 6 splines - Internal cenOblik i mere tering - Dimensions @lebni spojevi sa evolventnim bokovima Straight cylindrical involute splines - Metric 38 Op{ti pojmovi module, side fit - Generalities @lebni spojevi sa evolventnim bokovima - Ta- Straight cylindrical involute splines - Metric 103 bele, mere module, side fit - Tables, dimenions Klinovi sa nagibom Taper keys 5 Pljosnati klinovi sa nagibom Izdubljeni klinovi Klinovi sa kukom i nagibom Pljosnati klinovi sa kukom i nagibom Izdubljeni klinovi sa kukom Tangentni klinovi za udarno naizmeni~no optere}enje Segmentni klinovi Klinovi bez nagiba, visoki Klinovi bez nagiba, niski Klinovi bez nagiba za ma{ine alatke Thin taper keys Saddle keys Taper keys with gib head Thin taper keys with gib head Saddle keys with gib head Tangential keys for alternating shock loads Woodruff keys Parallel keys, deep pattern Thin parallel keys Parallel key, deep pattern for maschine tools Gears - Basic terms and definitions Gears, basic definitions Gears, cylindrical gear pairs, definitions 4 3 5 4 3 5 5 3 6 6 4

Tangentni klinovi za nepromenljiva optere}enja Tangential keys for constant loads

21.200 ZUP^ANICI I ZUP^ASTI PRENOSNICI 21.200 21.200 21.200


JUS M.C1.010 JUS M.C1.011 JUS M.C1.012 1988 1958 1958 Zup~anici - Osnovni nazivi i definicije Zup~anici - Op{te definicije Zup~anici - Cilindri~ni zup~asti parovi - Definicije 102 6 25

99

ICS 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.C1.013 JUS M.C1.014

God. Year 1958 1971

Naslov na srpskom Title in Serbian Zup~anici - Koni~ni zup~asti parovi - Definicije Zup~anici - Hiperboloidni zup~asti parovi Definicije pu`astih parova

Naslov na engleskom Title in English Gears, conical gear pairs, definitions

Str. No. 9 15

JUS M.C1.015

1965

JUS M.C1.016 JUS M.C1.018

1955 1971

JUS M.C1.019

1971

JUS M.C1.030 JUS M.C1.031 JUS M.C1.032 JUS M.C1.033 JUS M.C1.034 JUS M.C1.035 JUS M.C1.036 JUS M.C1.039

1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966

Gears - Gear pairs with non-parallel, nonintersecting axes - Worm gear pairs Definitions Zup~anici - Cilindri~ni evolventni zup~asti pa- Gears - Cylindrical involute gear pairs for rovi za op{te ma{instvo - Standardni moduli general engineering - Standard modules (mn) (mn) Zup~anici - Cilindri~ni zup~asti parovi - Stan- Gears cylindrical gear pairs - Standard prodardni profil evolventnih zup~anika file of involute gear pairs Zup~anici - Hiperboloidni zup~asti parovi Gears - Gear pairs with non-parallel, nonOsnovni profili pu`astih parova intersecting axes - Basic rack for worm gear pairs Zup~anici - Hiperboloidni zup~asti parovi Gears - Gear pairs with non-parallel, nonModuli i pu`ni brojevi pu`astih parova intersecting axes - Modules and diameter quotients for worm gear pairs Zup~anici - Cilindri~ni evolventni zup~asti Gears - Cylindrical involute gear pairs parovi - Definicije odstupanja Definitions of errors Zup~anici - Cilindri~ni evolventni zup~asti Gears - Cylindrical involute gear pairs parovi - Osnovi sistema tolerancija Tolerance system principles Zup~anici - Cilindri~ni evolventni zup~asti Gears - Cylindrical involute gear pairs parovi - Tolerancije tela zup~anika Tolerances on gear blanks Zup~anici - Cilindri~ni evolventni zup~asti Gears - Cylindrical involute gear pairs parovi - Tolerancije za funkcionalnu kontrolu Radial tooth error and alignment tolerances Zup~anici - Cilindri~ni evolventni zup~asti Gears - Cylindrical involute gear pairs parovi - Tolerancije mere preko zubaca Base tangent length tolerances Zup~anici - Cilindri~ni evolventni zup~asti Gears - Cylindrical involute gear pairs parovi - Tolerancije za pojedina~nu kontrolu Profile, pitch and radial run-out tolerances Zup~anici - Cilindri~ni evolventni zup~asti Gears - Cylindrical involute gear pairs parovi - Tolerancije me|usobnog polo`aja osa Gear assembly tolerances Zup~anici - Cilindri~ni evolventni zup~asti Gears - Cylindrical involute gear pairs parovi - Podaci na crte`ima Inscription of data on drawings

1 2

13 9 4 3 14 4 2 5

21.220 FLEKSIBILNI POGONI I PRENOSNICI 1963 Beskrajni klinasti remenovi Endless V-belts JUS G.E2.050 21.220.10 1964 Proveravanje profila beskrajnih klinastih reme- Checking of section of endless V-belts for JUS G.E2.055 21.220.10 21.220.10 21.220.10 21.220.10 21.220.10 21.220.10 21.220.10 21.220.10 21.220.10
JUS G.E2.056 JUS G.E2.057 JUS G.E2.065 JUS ISO 99 JUS ISO 100 JUS ISO 155 1964 1965 1965 1993 1993 1992 nova za industrijske primene Uputstvo za pakovanje, skladi{tenje i eksploataciju beskrajnih klinastih remenova Beskrajni klinasti remenovi za industrijske primene - Konstrukcija i spoljni izgled Proveravanje profila beskrajnih uzanih klinastih remenova Remenice za ravne remenove za prenos snage - Pre~nici (Identi~an sa ISO 99:1975) Remenice za ravne remenove za prenos snage - Ispup~enost naplatka remenice (Identi~an sa ISO 100:1984) Grani~ne vrednosti za pode{avanje me|usobnog rastojanja remenica (Identi~an sa ISO 155:1989) Prenos pomo}u remenova - Remenice Kvalitet, stanje povr{ine i balansiranje (Identi~an sa ISO 254:1990) Prenos pomo}u remenova - Remenice sa `lebom za klinaste remenove (sistem zasnovan na osnovnoj {irini) - Kontrola geometrije `leba (Identi~an sa ISO 255:1990) Remenice sa `lebovima i klinasti remenovi Termini i definicije (Identi~an sa ISO 1081:1980) Remeni prenos - Beskrajni klinasti remenovi za industrijske varijatore brzina i njima odgovaraju}i `lebovi na remenicama (Identi~an sa ISO 1604:1989) Remeni pogon - Uzani klinasti remeni za automobilsku industriju i odgovaraju}e remenice - Mere (Identi~an sa ISO 2790:1989)

industrial purposes Instructions for packing, storage and use of endless V-belts Endless V-belts for industrial purposes Workmanship and finish Checking of sections of endless narrow Vbelts Pulleys for transmission bells - Diameters Pulleys for flat transmission belts - Growns Limiting values for adjustment of centres pulleys Belt drives - Pulleys - Quality, finish and balance Belt drives - Pulleys for V-belts (system based on datum width) - Geometrical inspection of grooves Drives using V-belts and grooved pulleys Terminology Belt drives - Endless wide V-belts for industrial speed - Changers and groove profiles for corresponding pulleys Belt drives - Narrow V-belts for the automotive industry and corresponding pulleys Dimensions

2 2 1 2 2 4 3 5

JUS ISO 254

1992

JUS ISO 255

1992

21.220.10 21.220.10

JUS ISO 1081

1992

17

JUS ISO 1604

1993

11

21.220.10

JUS ISO 2790

1993

100

ICS 21.220.10

Oznaka JUS JUS Numbering JUS ISO 3410

God. Year 1993

Naslov na srpskom Title in Serbian Poljoprivredne ma{ine - Beskrajni klinasti remeni za promenljive brzine i preseci `lebova odgovaraju}ih remenica (Identi~an sa ISO 3410:1989) Remenice sa `lebom za klasi~ne i uzane klinaste remenove (sistem zasnovan na osnovnoj {irini) (Identi~an sa ISO 4183:1989) Klasi~ni i uzani klinasti remenovi - Du`ine (Identi~an sa ISO 4184:1980) Uzani klinasti remeni za automobil-sku industriju - Ispitivanje na zamor (Identi~an sa ISO 5287:1985) Sinhroni remenovi - Termini i defini-cije (Identi~an sa ISO 5288:1982) Remeni prenos - Remenice sa `lebovima za spojene uzane klinaste remenove - @lebovi preseka 9J, 15J, 20J i 25J (efektivni sistem) (Identi~an sa ISO 5290:1993) Remeni prenos - O`lebljene remenice za spojene klasi~ne klinaste remenove - @lebovi prese-ka AJ, BJ, CJ i DJ (efektivni sistem) (Identi~an sa ISO 5291:1993) Sinhroni remenovi - Remenice (Identi~an sa ISO 5294:1989) Sinhroni remenovi - Prora~un snage i me|usobnog rastojanja (Identi~an sa ISO 5295:1987) Sinhroni remenovi - Remenovi - Deo 1: Oznake koraka MXL, XL, L, H, HX i XXH Mere u milimetrima i in~ima (Identi~an sa ISO 5296-1:1989 Sinhroni remenovi - Remenovi - Deo 2: Oznake koraka MXL i XXL - mere u milimetrima (Identi~an sa ISO 5296-2:1989) Klinasti i rebrasti klinasti remenovi - Dinami~ko ispitivanje za odre|ivanje polo`aja ra~unske zone (Identi~an sa ISO 8370:1987) Uzani spojeni klinasti remenovi - Du`ine u efektivnom sistemu (Identi~an sa ISO 8419:1987) Sinhroni remeni pogon - Automobilski remeni (Identi~an sa ISO 9010:1987) Sinhroni remeni pogon - Automobilske remenice (Identi~an sa ISO 9011:1987) Klinasti remeni - Homogenost remena - Varijacija osnog rastojanja - Specifikacije i metode ispitivanja - (Identi~an sa ISO 9608:1988) Remenice sa `lebom za klinaste remenove (sistem zasnovan na efektivnoj {irini) - Provera geometrije `leba (Identi~an sa ISO 9980:1990) Remeni prenos - Remenice i rebra-sti remenovi za industrijsku namenu - Mere - Profil PH, PJ, PK, PL i PM (Identi~an sa ISO 9982:1991) Prenos snage plosnim remenima - [irine remenova i pripadaju}ih remenica Prenos snage plosnim remenima - Du`ine remenova Spojnice - Prirubne spojnice za industrijske dizalice [ema atestiranja - ^eli~na u`ad za izvozna postrojenja u rudarstvu [ema atestiranja - ^eli~na u`ad za op{tu namenu ^eli~na u`ad - Termini i definicije ^eli~na u`ad - Vrste i pojmovi ^eli~na u`ad za op{tu namenu - Pregled standardizovanih konstrukcija

Naslov na engleskom Title in English Agricultural machinery - Endless variablespeed V-belts and groove sections of corresponding pulleys Grooved pulleys for classical and narrow Vbelt (system based on datum width) Classical and narrow V-belts - Lengths Narrow V-belt drives for the automotive industry - Fatique test Synchronous belt drives - Vocabulary Grooved pulleys for joined narrow V-belts Groove sections 9J, 15J, 20J and 25J

Str. No. 10

21.220.10 21.220.10 21.220.10 21.220.10 21.220.10

JUS ISO 4183

1992

JUS ISO 4184 JUS ISO 5287

1992 1993

8 9

JUS ISO 5288 JUS ISO 5290

1992 1996

30 9

21.220.10

JUS ISO 5291

1996

Grooved pulleys for joined classical V-belts - Groove sections AJ, BJ, CJ and DJ (effective system) Synchronous belt drives - Pulleys Synchronous belts - Calculation of power rating and drive centre distance Synchronous belt drives - Belts - Part 1: Pitch codes MXL, XL, L, H, XH and XXH Metric and inch dimensions Synchronous belt drives - Belts - Part 2: Pitch codes MXL and XXL - Metric dimensions V- and ribbed V-belts - Dynamic test to determine pitch zone location Narrow joined V-belts - Lengthes in effective system Synchronous belt drives - Automotive belts Synchronous belts drives - Automotive pulleys V-belts - Uniformity of belts - Centre distance variation - Specifications and test method Pulleys for v-belts (system based on effective width) - Geometrical inspection of grooves Belt drives - Pulleys and v-ribbed belts for industrial applications - Dimensions - PH, PJ, PK, PL and PM profiles Widths of flat transmission belts and corresponding pulleys Lengths of flat transmission belts Couplings - Flange couplings for industrial cranes Scheme certification - Steel ropes for transporting formations in mines Scheme certification - Steel ropes for general purposes Steel wire ropes - Vocabulary Steel ropes - Types and terms Steel ropes for general purposes - Survey of standardized constructions

21.220.10 21.220.10 21.220.10

JUS ISO 5294 JUS ISO 5295

1993 1993

13 6

JUS ISO 5296-1

1993

21.220.10 21.220.10 21.220.10 21.220.10 21.220.10 21.220.10 21.220.10

JUS ISO 5296-2

1993

JUS ISO 8370

1992

JUS ISO 8419

1993

JUS ISO 9010 JUS ISO 9011 JUS ISO 9608

1993 1993 1993

6 7 4

JUS ISO 9980

1993

11

21.220.10

JUS ISO 9982

1996

10

21.220.10 21.220.10 21.220.10 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20

JUS M.C1.231 JUS M.C1.232 JUS M.C1.510 JUS A.K2.010 JUS A.K2.011 JUS C.H1.010 JUS C.H1.020 JUS C.H1.021

1965 1965 1968 1997 1997 1981 1982 1982

2 1 3 14 16 66 12 9

101

ICS 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20

Oznaka JUS JUS Numbering JUS C.H1.021/1

God. Year 1990

Naslov na srpskom Title in Serbian ^eli~na u`ad za op{tu namenu - Pregled standardizovanih konstrukcija - Izmene

Naslov na engleskom Title in English

Str. No. 1

JUS C.H1.022 JUS C.H1.023 JUS C.H1.051 JUS C.H1.060 JUS C.H1.061 JUS C.H1.062 JUS C.H1.070 JUS C.H1.072 JUS C.H1.074 JUS C.H1.076 JUS C.H1.078 JUS C.H1.080 JUS C.H1.084 JUS C.H1.086 JUS C.H1.088 JUS C.H1.090 JUS C.H1.094 JUS C.H1.096 JUS C.H1.100 JUS C.H1.102 JUS C.H1.104 JUS C.H1.106 JUS C.H1.108 JUS C.H1.112 JUS C.H1.114 JUS C.H1.115 JUS C.H1.118 JUS C.H1.119 JUS C.H1.120

1991 1988 1968 1989 1989 1989 1988 1988 1988 1989 1989 1989 1989 1988 1989 1988 1989 1991 1988 1988 1991 1991 1988 1991 1988 1991 1988 1991 1988

JUS C.H1.122

1991

JUS C.H1.151

1992

Steel ropes for general purposes - Survey of standardized constructions - Amendments ^eli~na u`ad za op{tu namenu - Prora~un i Steel ropes for general purposes - Calculakoeficijenti tion and factors ^eli~na u`ad za op{tu namenu - Tehni~ki Steel ropes for general purposes - Techniuslovi cal requirements ^eli~na u`ad za vitla i sli~ne ure|aje - KonSteel ropes for winches and similar devices strukcija i tehni~ki podaci - Construction and technical data ^eli~na u`ad za op{tu namenu - Zavojno u`e Steel ropes for general purposes - Spiral 1 x 7 rope 1 x 7 ^eli~na u`ad za op{tu namenu - Zavojno u`e Steel ropes for general purposes - Spiral 1 x 19 rope 1 x 19 ^eli~na u`ad za op{tu namenu - Zavojno u`e Steel ropes for general purposes - Spiral 1 x 37 rope 1 x 37 ^eli~na u`ad za op{tu namenu - Obi~no u`e Steel ropes for general purposes - Round 6 x 7 strand rope 6 x 7 standard ^eli~na u`ad za op{tu namenu - Obi~no u`e Steel ropes for general purposes - Round 6 x 19 strand rope 6 x 19 standard ^eli~na u`ad za op{tu namenu - Obi~no u`e Steel ropes for general purposes - Round 6 x 37 strand 6 x 37 standard ^eli~na u`ad za op{tu namenu - Obi~no u`e Steel ropes for general purposes - Round 6 x 12 + 7 vlaknastih jezgara strand rope 6 x 12 standard + 7 fibre cores ^eli~na u`ad za op{tu namenu - Obi~no u`e Steel ropes for general purposes. Round strand 6 x 24 + 7 vlaknastih jezgara rope 6 x 24 standard + 7 fibre cores ^eli~na u`ad za op{tu namenu - Obi~no u`e Steel ropes for general purposes - Round 8 x 7 strand rope 8 x 7 standard ^eli~na u`ad za op{tu namenu - Obi~no u`e Steel ropes for general purposes - Round 8 x 37 strand rope 8 x 37 standard ^eli~na u`ad za op{tu namenu - U`e 6 x 19 Steel ropes for general purposes - Round sa `icama za popunu strand rope 6 x 19 filler ^eli~na u`ad za op{tu namenu - U`e 8 x 19 Steel ropes for general purposes - Round sa `icama za popunu strand rope 8 x 19 filler ^eli~na u`ad za op{tu namenu - U`e 8 x 19 Steel ropes for general purposes - Round - Vorington strand rope 6 x 19 - Warrington ^eli~na u`ad za op{tu namenu - U`e 6 x 35 Steel ropes for general purposes - Round - Pokriveni vorington strand rope 6 x 35 Warrington compound ^eli~na u`ad za op{tu namenu - U`e 8 x 19 Steel ropes for general purposes - Round - Vorington strand rope 8 x 19 - Warrington ^eli~na u`ad za op{tu namenu - U`e 6 x 19 Steel ropes for general purposes - Round - Sil strand rope 6 x 19 - Seale ^eli~na u`ad za op{tu namenu - U`e 6 x 37 Steel ropes for general purposes. Round - sil strand rope 6 x 37. Seale ^eli~na u`ad za op{tu namenu - U`e 8 x 19 Steel ropes for general purposes - Round - Sil strand rope 8 x 19 - Seale ^eli~na u`ad za op{tu namenu - U`e 6 x 31 Steel ropes for general purposes - Round - Vorington-Sil strand rope 6 x 31 - Warrington-Seale ^eli~na u`ad za op{tu namenu - U`e 6 x 36 Steel ropes for general purposes - Round - Vorington-Sil strand rope 6 x 36 - Warrington-Seale ^eli~na u`ad za op{tu namenu - U`e 8 x 36 Steel ropes for general purposes - Round - Vorington-Sil strand rope 8 x 36 - Warrington-Seale ^eli~na u`ad za op{tu namenu - Vi{eslojno Steel ropes for general purposes - Spiral zavojno u`e 17 x 7, neodvrtljivo round strand rope 17 x 7 - Non-rotating ^eli~na u`ad za op{tu namenu - Vi{eslojno Steel ropes for general purposes - Spiral zavojno u`e 18 x 7, neodvrtljivo round strand rope 18 x 7 - Non-rotating ^eli~na u`ad za op{tu namenu - Vi{eslojno Steel ropes for general purposes - Spiral zavojno u`e 34 x 7, neodvrtljivo round strand rope 34 x 7 - Non-rotating ^eli~na u`ad za op{tu namenu - Vi{eslojno Steel ropes for general purposes - Spiral zavojno u`e 36 x 7, neodvrtljivo round strand rope 36 x 7 - Non-rotating ^eli~na u`ad za op{tu namenu - Vi{eslojno Steel ropes for general purposes - Spiral zavojno u`e 15 x 7 + 9 x 7 + 9 x 3 + ~j, round strand rope 15 x 7 + 9 x 7 + 9 x 3 neodvrtljivo + ~j - Non-rotating ^eli~na u`ad za op{tu namenu - Vi{eslojno Steel ropes for general purposes - Oval strand rope 10 x 10 - Non-rotating u`e od pljosnatih strukova 10 x 10, neodvrtljivo ^eli~na u`ad za `i~are - Vu~ena u`ad od ok- Steel wire ropes - Hauling ropes - Conruglih `ica - Konstrukcija i tehni~ke karakteris- struction and technical characteristics tike

4 11 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

102

ICS 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.20 21.220.30 21.220.30 21.220.30 21.220.30 21.220.30 21.220.30 21.220.30 21.220.30 21.220.30 21.220.30 21.220.30 21.240

Oznaka JUS JUS Numbering JUS C.H1.155

God. Year 1992

Naslov na srpskom Title in Serbian Nose}a ~eli~na u`ad za `i~are - U`ad zatvorene konstrukcije - Konstrukcija i tehni~ke karakteristike Nose}a ~eli~na u`ad za `i~are - Zavojna (spiralna) u`ad - Konstrukcija i tehni~ke karakteristike ^eli~na u`ad za `i~are - Zatezna u`ad - Konstrukcija i tehni~ke karakteristike ^eli~na u`ad - Upletanje krajeva ~eli~ne u`adi Steza~i za ~eli~nu u`ad za lak{e uslove rada

Naslov na engleskom Title in English Steel wire ropes - Carring ropes - Locked coil ropes - Construction and technical characteristics Steel wire - Carring ropes - Spiral ropes Construction and technical characteristics Steel wire ropes - Tension ropes - Construction and technical characteristics Wire rope splices

Str. No. 2

JUS C.H1.156

1992

JUS C.H1.159 JUS C.H1.200 JUS C.H1.300 JUS C.H1.301 JUS C.H1.302

1992 1981 1975 1975 1980

3 22 3 4 5

JUS C.H1.303 JUS C.H1.304 JUS C.H1.305 JUS C.H1.306 JUS C.H1.310 JUS C.H1.311 JUS C.H4.035 JUS M.C1.817 JUS M.C1.820 JUS M.C1.821 JUS M.C1.822 JUS M.C1.827 JUS M.C1.828 JUS JUS JUS JUS M.C1.830 M.C1.840 M.C1.841 M.C1.850

1975 1975 1987 1982 1987 1987 1995 1967 1960 1960 1960 1967 1967 1960 1960 1960 1960 1997

Clips for free ends of wire ropes; to meet requirements of minor importance Steza~i za ~eli~nu u`ad za te`e uslove rada Clips for free ends of wire ropes; to meet requirements of high importance U{ke lake, srednjete{ke i te{ke za ~eli~ne Thimples, light, medium-weight, heavy; for strukove, za ~eli~nu i vlaknastu u`ad - Oblik i stranded wires, wire ropes and fibre ropes mere - Shape and dimensions Koni~ne ~aure za ~eli~nu u`ad - Oblik i mere Wire-rope sockets Zalivanje krajeva ~eli~ne u`adi rastopljenim metalom - Uputstva Pljosnate koni~ne ~aure za ~eli~nu u`ad Oblik i mere U{ke za ~eli~nu u`ad - Oblik i mere Priveznice za vu~u putni~kih automobila sa jednim zabravnim delom - Oblik, mere i osobine Priveznice za vu~u putni~kih automobila sa dva zabravna dela - Oblik, mere i osobine Lanci za transportere, klase kvaliteta 3, kalibrisani, koraka 3,5 d, ispitani Lan~anici za valjkaste ~eli~ne lance prema JUS M.C1.827 Zglobni lanci - Valjkasti lanci Zglobni lanci - Valjkasti lanci za pove}ana optere}enja Zglobni lanci - Valjkasti lanci sa dugim ~lancima Zglobni lanci - Valjkasti ~eli~ni lanci za poljoprivredne ma{ine i konvejore Zglobni lanci - Transportne polo~ice za valjkaste ~eli~ne lance prema JUS M.C1.827 Zglobni lanci - ^aurasti lanci Zglobni lanci - Lanci sa svornjacima - Laki Zglobni lanci - Lanci sa svornjacima - Te{ki Zglobni lanci - Plo~asti lanci Elektrohidrauli~ki otko~nik - Sila potiskivanja, hod i ozna~avanje Sweating of ends of steel wire ropes Cable joints - Shape and dimensions Thimbles for wire ropes - Shapes and dimensions Tow rope for passenger with one lock part - Shapes, dimensions and characteristics Tow rope passenger cars with two lock parts - Shapes, dimensions and characteristics Round-steel link chains for conveyors, grade 3, calibrated, tested, pitch 3,5 d Sprockets for steel roller chains according JUS M.C1.827 Roller chains Heavy duty roller chains Roller chains with long link plates Sprocket chains - Steel roller chains for agricultural machines and conveyors Sprocket chains - Attachment plates for steel roller chains according JUS M.C1.827 Bushing chains Gall's chains - Light Gall's chains - Heavy Fleyer chains Electrohydraulic release device - Releasing force, stroke and designation

5 4 3 3 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2

21.240 ROTACIONI ELEMENTI I NJIHOVI DELOVI


JUS M.C1.530

23 PNEUMATSKI HIDRAULU^KI SISTEMI I KOMPONENTE ZA OP[TU UPOTREBU 23.020 POSUDE ZA FLUIDE 23.020 23.020 23.020.01 23.020.01 23.020.01
JUS M.Z2.181 JUS M.Z2.250 1968 1973 Metalna boca za prenos uzoraka naftnih derivata eli~ne posude za te~ne plinove - Zavarene ba~ve za propan-butan nazivnih punjenja 150, 250, 500, 750, 1000, 1500 i 2000 kg Spojke za cevi i creva - brzosastavne - Spojke sa unutra{njim navojem za cevi i crevo Oblik Spojke za cevi i creva - brzosastavne @enski deo spojke za crevo - Oblik

JUS M.B5.111 JUS M.B5.112

1986 1986

JUS M.B5.113

1986

Metallic cylinder for transportation of petroleum derivate samples Steel vessels for liquefied gases - Welded barrels for propane-butane, for fillings 150, 250, 500, 750, 1000, 1500 and 2000 kg Pipes and rubber hoses connections Quick connect - Internal threaded coupling for pipe and rubber hose - Assembly Pipes and rubber hoses connection - Quick connect - Female member coupling for rubber hose - Assembly Spojke za cevi i creva - brzosastavne - Mu{ki Pipes and rubber hoses connections deo spojke sa unutra{njim navojem za cevi - Quick connect - Male member coupling inOblik ternal threaded for pipes - Assembly

2 5

2 2

103

ICS 23.020.01

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.B5.114

God. Year 1986

Naslov na srpskom Title in Serbian Spojke za cevi i creva - brzosastavne - Telo `enskog dela spojke za creva - Oblik i mere

Naslov na engleskom Title in English Pipes and rubber hoses connections Quick connect - Coupling female member body for rubber hoses - Shape and dimensions Pipes and rubber connections - Quick connect - Coupling male member body internal threaded for pipes - Shape and dimensions Pipes and rubber connections - Quick connect - Female member coupling for rubber hose - Soft gasket ring - Shape and dimensions Pipes and rubber connections - Quick connect - Male member coupling internal threaded for pipes - Hard gasket ring Shape and dimensions Pipes and rubber hoses connections Quick connect - External threaded coupling for pipe and rubber hose - Assembly Pipes and rubber hoses connections Quick connect - Coupling male member body external threaded for pipes - Shape and dimensions Pipes and rubber connections - Quick connect - Rubber hoses connections - Assembly Pipes and rubber hoses connections Quick connect - Coupling male member body for pipe - Shape and dimensions Pipes and rubber hoses connections Quick connect - Flanged coupling for rubber hose - Assembly Pipes and rubber hoses connections Quick connect - Flanged coupling male member body - Shape and dimensions Pipes and rubber hoses connections Quick connect - Double sided male member coupling for rubber hoses - Assembly Pipes and rubber hoses connections Quick connect - Double sided male member body coupling for rubber hoses Shape and dimensions Pipes and rubber hoses connections Quick connect - Internal threaded coupling and cap, for pipe - Assembly Pipes and rubber hoses connections Quick connect - Female member coupling cap - Assembly Pipes and rubber hoses connections Quick connect - Female member body coupling cap - Shape and dimensions Pipes and rubber connections - Quick connect - External threaded coupling and cap, for pipe - Assembly Pipes and rubber hoses connections Quick connect - Female member flanged coupling and cap - Assembly Pipe and rubber hoses connections - Quick connect - Coupling cap for rubber - Assembly Pipe and rubber hoses connections - Quick connect - Reducing coupling - Assembly Pipe and rubber hoses connection - Quick connect - Reducing coupling body - Shape and dimensions Pipe and rubber hoses connections - Quick connect - Reducing coupling - Assembly Pipe and rubber hoses connections - Quick connect - Reducing coupling body - Shape and dimensions

Str. No. 2

23.020.01 23.020.01

JUS M.B5.115

1986

JUS M.B5.116

1986

Spojke za cevi i creva - brzosastavne - Telo mu{kog dela spojke sa unutra{njim navojem za cevi - Oblik i mere Spojke za cevi i creva - brzosastavne @enski deo spojke za crevo - Meka prstenasta zaptivka - Oblik i mere Spojke za cevi i creva - brzosastavne - Mu{ki deo spojke sa unutra{njim navojem za cevi Tvrda prstenasta zaptivka - Oblik i mere Spojke za cevi i creva - brzosastavne - Spojke sa spolja{njim navojem za cev i crevo Spojke za cevi i creva - brzosastavne - Telo mu{kog dela spojke sa spolja{njim navojem za cevi - Oblik i mere Spojke za cevi i creva - brzosastavne - Spojka za creva - Oblik Spojke za cevi i creva - brzosastavne - Telo mu{kog dela spojke za creva - Oblik i mere Spojke za cevi i creva - brzosastavne - Spojka sa prirubnicom za crevo - Oblik Spojke za cevi i creva brzosas-tavne - Telo mu{kog dela spojke sa prirubnicom - Oblik i mere Spojke za cevi i creva - brzosastavne - Spojka sa mu{kim dvostranim delom za creva Oblik Spojke za cevi i creva - brzosastavne - Telo mu{kog dvostranog dela spojke za creva Oblik i mere Spojke za cevi i creva - brzosastavne - Spojke sa unutra{njim navojem za cev i kapom Oblik Spojke za cevi i creva - brzosastavne @enski deo spojke sa kapom - Oblik Spojke za cevi i creva - brzosastavne - Telo `enskog dela spojke sa kapom - Oblik i mere Spojke za cevi i creva - brzosastavne - Spojka sa spolja{njim navojem za cev i kapom Oblik Spojke za cevi i creva - brzosastavne - Spojka sa prirubnicom i kapom - Oblik Spojke za cevi i creva, brzosastavne - Spojke za creva sa kapom - Oblik Spojke za cevi i creva - brzosastavne Redukciona spojka sa ve}eg na manji pre~nik - Oblik Spojke za cevi i creva - brzosas-tavne - Telo redukcione spojke sa ve}eg na manji pre~nik - Oblik i mere Spojke za cevi i creva - brzosastavne Redukciona spojka sa manjeg na ve}i pre~nik - Oblik Spojke za cevi i creva - brzosastavne - Telo redukcione spojke sa manjeg na ve}i pre~nik - Oblik i mere

23.020.01

JUS M.B5.117

1986

23.020.01 23.020.01

JUS M.B5.118

1986

JUS M.B5.119

1986

23.020.01 23.020.01 23.020.01 23.020.01 23.020.01 23.020.01

JUS M.B5.120

1986

JUS M.B5.121

1986

JUS M.B5.122

1986

JUS M.B5.123

1986

JUS M.B5.124

1986

JUS M.B5.125

1986

23.020.01 23.020.01 23.020.01 23.020.01 23.020.01 23.020.01 23.020.01 23.020.01 23.020.01 23.020.01

JUS M.B5.126

1986

JUS M.B5.127

1986

JUS M.B5.128

1986

JUS M.B5.129

1986

JUS M.B5.130

1986

JUS M.B5.131

1987

JUS M.B5.132

1987

JUS M.B5.133

1987

JUS M.B5.134

1987

JUS M.B5.135

1987

104

ICS 23.020.01 23.020.01 23.020.01 23.020.01 23.020.01 23.020.01 23.020.01 23.020.01 23.020.01 23.020.01 23.020.01 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.B5.136

God. Year 1987

Naslov na srpskom Title in Serbian Spojke za cevi i creva - brzosastavne Dvokraka redukciona spojka - Oblik Spojke za cevi i creva - brzosastavne - Telo dvokrake redukcione spojke - Oblik i mere Spojke za cevi i creva - brzosastavne - Trokraka redukciona spojka - Oblik Spojke za cevi i creva - brzosastavne - Telo trokrake redukcione spojke - Oblik i mere Spojke za cevi i creva - brzosastavne ^etvorokraka redukciona spojka - Oblik Spojke za cevi i creva - brzosastavne - Telo ~etvorokrake redukcione spojke - Oblik i mere Spojke za cevi i creva - brzosastavne - ^ep Oblik Spojke za cevi i creva - brzosastavne - Telo ~epa - Oblik i mere Spojke za cevi i creva - brzosastavne - Priklju~ak za vagon-cisternu - Oblik Spojke za cevi i creva - brzosastavne - Telo priklju~ka za vagon-cisternu - Oblik i mere Spojke za cevi i creva - brzosastavne - Priklju~ak za vagon-cisternu - Prstenasta zaptivka - Oblik i mere Cevne prirubnice - Ravne prirubnice za pokretne cisterne za gorivo za NP 6 Termoenergetski ure|aji i sudovi pod pritiskom - Dozvoljena odstupanja netolerisanih mera za sudove za op{tu upotrebu Danca za op{tu upotrebu - Oblik i geometrijske karakteristike Termoenergetski ure|aji i posude pod pritiskom - Plitka danca - Oblik i mere Termoenergetski ure|aji i posude pod pritiskom - Duboka danca - Oblik i mere Ravna danca - Oblik i mere Termoenergetski ure|aji i posude i pod pritiskom - Danca - ^ep za tehnolo{ke otvore Stabilne posude pod pritiskom - Otvori i zatvara~i - Vrste, mere i polo`aj Ventili za ograni~enje prekomernog protoka Tehni~ki uslovi Nepovratne klapne za PN 16, 25, 40 i 64 i DN 15 do DN 500 - Tehni~ki uslovi Hidroforske posude - Glavne mere i uslovi kvaliteta Posude pod pritiskom - Vrste

Naslov na engleskom Title in English Pipe and rubber hoses connections - Quick connect - Two-ways reducing coupling Assembly Pipe and rubber hoses connections - Quick connect - Two-ways reducing coupling Shape and dimensions Pipe and rubber hoses connections - Quick content - Three-ways reducing coupling Assembly Pipe and rubber hoses connections - Quick connect - Three-ways reducing coupling Shape and dimensions Pipe and rubber connections - Quick connect - Four-ways reducing coupling - Assembly Pipe and rubber hoses connections - Quick connect - Four-ways reducing coupling Shape and dimensions Pipe and rubber hoses connections - Quick coupling - Plug - Assembly Pipe and rubber hoses connections - Quick connect - Plug body - Shape and dimensions Pipe and rubber hoses connections - Quick connect - Coupling junction from railway tank cars - Assembly Pipe and rubber hoses connections - Quick connect - Coupling junction body from railway tank cars - Shape and dimensions Pipe and rubber hoses connections - Quick connect - Coupling junction from railway tank cars Gasket ring - Shape and dimensions Plain welding flanges for tank trucks, for nominal pressure 6 Tolerances for construction of vessels vessels for common use

Str. No. 2

JUS M.B5.137

1987

JUS M.B5.138

1987

JUS M.B5.139

1987

JUS M.B5.140

1987

JUS M.B5.141

1987

JUS M.B5.142 JUS M.B5.143

1987 1987

2 2

JUS M.B5.144

1988

JUS M.B5.145

1988

JUS M.B5.146

1988

JUS M.B6.213 JUS M.E0.010

1977 1987

2 4

JUS M.E0.019 JUS M.E0.020 JUS M.E0.021

1991 1991 1991

JUS M.E0.022 JUS M.E0.023 JUS M.E0.040 JUS M.E0.052 JUS M.E0.053 JUS M.E2.100 JUS M.E2.150 JUS M.E2.151 JUS M.E2.152 JUS M.E2.153

1991 1991 1980 1989 1989 1978 1984 1982 1982 1982

Round heads for general use - Shape and 8 geometrical characteristics Thermal power equipment and pressure vessels 13 - Shallow dished heads - Shape and measures 13 Thermal power equipment and pressure vessels - Deep dished heads - Shape and measures Flat heads - Shape and measure 7 Thermal power equipment and pressure vessels - Heads - Plug for manufacture hole Pressure vessels - Opening and closing Types, measures and positions Excess flow valves - Technical requirements Check valves - Technical requirements Pressure vessels for water supply plants Main sizes and quality requirements Pressure vessels - Kinds 4 3 6 5 3 6 4 4 7

Posude pod pritiskom - Odre|ivanje klase po- Pressure vessels - Classification sude Posude pod pritiskom - Termini i definicije Pressure vessels - Terms and definitions Posude pod pritiskom - Jednoobrazni postupak obrade i oblik tehni~ke dokumentacije Zbirka isprava Posude pod pritiskom - Kontrolni uzorak zavarenog spoja Posude pod pritiskom - Kontrola i ispitivanje zavarenih spojeva Posude pod pritiskom - ^eli~ne posude Zavareni spojevi (primeri) Pressure vessels - Uniform treatment of technical documentation - Collection of identity papers Pressure vessels - Test piece of welded joint Pressure vessels - Control of welding joints Welded assemblies for pressure vessels, examples

JUS M.E2.157 JUS M.E2.159 JUS M.E2.160

1988 1988 1982

5 5 13

105

ICS 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.E2.162 JUS M.E2.200 JUS M.E2.201 JUS M.E2.202 JUS M.E2.250 JUS M.E2.251

God. Year 1984 1978 1978 1981 1991 1991

Naslov na srpskom Title in Serbian Posude pod pritiskom - Zavarivanje - @lebovi Stabilne posude pod pritiskom - Prvo ispitivanje pritiskom Stabilne posude pod pritiskom - Ispitivanje pritiskom stabilnih posuda u eksploataciji Stabilne posude pod pritiskom - Ispitivanje nepropusnosti Posude pod pritiskom - Prora~un delova pod pritiskom - Op{ti zahtevi Posude pod pritiskom - Konusni omota~i izlo`eni unutra{njem ili spolja{njem pritisku Prora~un Posude pod pritiskom - Konusni omota~i izlo`eni unutra{njem ili spolja{njem pritisku Prora~un - Izmene Posude pod pritiskom - Danca izlo`ana unutra{njem ili spolja{njem pritisku - Prora~un Posude pod pritiskom - Cilindri~ni i kuglasti omota~i izlo`eni unutra{njem pritisku Prora~un Posude pod pritiskom - Cilindri~ni omota~i izlo`eni spolja{njem pritisku - Prora~un Posude pod pritiskom - Ispup~eni poklopci Prora~un Posude pod pritiskom - Izrezi u cilindrima, konusima i kuglama izlo`enim unutra{njem pritisku - Prora~un. Posude pod pritiskom - Prora~un vijaka Posude pod pritiskom - Prora~un prirubnica Posude pod pritiskom - Ravna danca i ankerisane plo~e - Prora~un Posude pod pritiskom - Cevi izlo`ene u unutra{njem ili spolja{njem pritisku - Prora~un Posude pod pritiskom - Debelozidni cilindri~ni omota~i izlo`eni unutra{njem pritisku Prora~un Posude pod pritiskom - Jednozidni talasasti kompenzatori - Prora~un Posude pod pritiskom - Uslovi primene prora~una posuda kao stati~ki optere}enih posuda pod pritiskom

Naslov na engleskom Title in English Pressure vessels - Welding - Root of joint Pressure vessels - Hydrostatic test Pressure vessels - Hydrostatic test Pressure vessels - Testing of leakage Pressure vessels - Design of pressure vessels Pressure vessels - Design of pressure vessels Pressure vessels - Design of conical casings under internal and external pressure overload - Amendment Pressure vessels - Design of pressure vessels Pressure vessels - Design of pressure vessels Pressure vessels - Design of pressure vessels Pressure vessels - Design of dished heads - Calculation Pressure vessels - Design of pressure vessels Pressure vessels - Design of bolts Pressure vessels - Design of flanges

Str. No. 9 4 4 3 6 6

JUS M.E2.251/1

1996

JUS M.E2.252 JUS M.E2.253

1991 1991

7 2

JUS M.E2.254 JUS M.E2.255 JUS M.E2.256

1991 1991 1991

7 13 11

JUS M.E2.257 JUS M.E2.258 JUS M.E2.259 JUS M.E2.260 JUS M.E2.261 JUS M.E2.262 JUS M.E2.295

1991 1991 1991 1991 1991 1991 1988

7 16 22 1 3 31 8

23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10

JUS M.E2.511 JUS M.E2.515 JUS M.E2.516 JUS M.E2.951

1986 1986 1989 1996

23.020.10 23.020.10

JUS M.E2.950

1996

JUS M.E2.952

1996

23.020.10 23.020.10 23.020.10

JUS M.E2.990

1997

JUS M.E2.991

1997

JUS M.E6.205

1984

Pressure vessels - Design of pressure vessels Tube under internal or exterior pressure overload - Calculation Pressure vessels - Tehick-welled cylindrical casings under internal pressure overload Calculation Pressure vessels - Single-welbed expansion bellows - Calculation Pressure vessels - Differentiation between calculation against predominantly static stressing by internal pressure and calculation against fluctuating stressing Sudovi pod pritiskom za te~ne atmosferske Pressure vessels for liquefied atmospheric gasove - Termini i definicije gases - Terms and definitions Stabilni sudovi pod pritiskom za te~ne atmos- Pressure vessels for liquefied gases ferske gasove - Tehni~ki uslovi Technical requirements Stabilni sudovi pod pritiskom za te~ni ugljen- Pressure vessels for liquefied carbondioksid - Tehni~ki uslovi dioxide - Technical requirements Elektri~ni zagreja~i vode - Prora~un debljine Electrical water heaters - Calculation of zida za posude zatvorenih akumulacionih thickness of the wall of boilers rated cazagreja~a vode nazivne zapremine iznad 50 L pacity from 50 up to 2000 liters do 2000 L Elektri~ni zagreja~i vode Prora~un debljine Electrical storage water heaters Calculazida za posude zatvorenih akumulacionih tion of thickness of the wall of boilers up zagreja~a vode nazivne zapremine do 50 L to 50 liters rated capacity Elektri~ni zagreja~i vode - Akumulacioni Electrical water heaters - Storage water zagreja~i vode nazivne zapremine do 1000 L heaters with rated capacity up to 1000 li- Radne karakteristike, zahtevi i ispitivanja ters - Performance characteristics, requirements and tests Zagreja~i vode - Za{tita od korozije emajliWater heaters - Corrosion protection of ranjem unutra{nje strane posude - Zahtevi i vessel on the water side by enamelling ispitivanja Requirements and testing Zagreja~i vode - Katodna za{tita od korozije Water heaters - Cathodic protection of emajliranih posuda od ~elika - Zahtevi i ispiti- enamelled steel tanks against corrosion vanja Requirements and testing Postrojenja za centralno grejanje - Ekspanzi- Water central heating plants - Expansion oni sudovi - Glavne mere tanks

2 9 10 5

14

106

ICS 23.020.10

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.Z2.600

God. Year 1991

Naslov na srpskom Title in Serbian Stabilne zavarene ~eli~ne posude za ute~njene gasove - Horizontalni zavareni rezervoari zapremine 7,5; 10; 20; 30; 60; 100; 150; 200 i 250 m3 Prora~un horizontalnih cilindri~nih posuda oslonjenih na dva oslonca eli~ne posude za te~ne plinove - Vertikalni zavareni rezervoari za propan-butan zapremine 60, 100 i 150 m3 Skladi{tenje nafte i naftnih derivata - Polo`eni ~eli~ni rezervoari, ukopani Skladi{tenje nafte i naftnih derivata - Polo`eni ~eli~ni rezervoari sa dvostrukim zidovima, ukopani Skladi{tenje nafte i naftnih derivata - Polo`eni ~eli~ni rezervoari, nadzemni Skladi{tenje nafte i naftnih derivata - Polo`eni ~eli~ni rezervoari, poluukopani Skladi{tenje nafte i naftnih derivata - Vertikalni ~eli~ni rezervoari, nadzemni Skladi{tenje nafte i naftnih derivata - Vertikalni ~eli~ni rezervoari, poluukopani Skladi{tenje nafte i naftnih derivata - Vertikalni ~eli~ni rezervoari, nadzemni, zapremine do 1000 litara Skladi{tenje nafte i naftnih derivata - Polo`eni ~eli~ni rezervoari, nadzemni, zapremine do 3500 litara Vertikalni nadzemni rezervoari cilindri~nog oblika, zavareni, zapremine od 15 do 80 m3, za skladi{tenje sirove nafte Vertikalni nadzemni rezervoari cilindri~nog oblika, zavareni, zapremine od 90 do 500 m3 za skladi{tenje sirove nafte Skladi{tenje nafte i naftnih derivata - Vertikalni cilindri~ni nadzemni re-zervoari, zavareni, sa ravnim dnom i nepomi~nim ili plivaju}im krovom Periodi~ni pregled i ispitivanje ~eli~nih be{avnih boca na gas (Identi~an sa ISO 6406:1992) Boce za gas - Etikete za upozorenje (Identi~an sa ISO 7225:1994) Gasovi i sme{e gasova - Odre|ivanje mogu}nosti paljenja i oksidacione sposobnosti pri izboru ispusnih ventila za boce (Identi~an sa ISO 10156:1990) Boce za gas - Terminologija -(Identi~an sa ISO 10286:1997) Boce sa rastvorenim acetilenom pod pritiskom - Periodi~ni pregled i odr`avanje (Identi~an sa ISO 10462:1994) Boce za permanentne gasove - Pregled u vreme punjenja (Identi~an sa ISO 10463:1993) Posude pod pritiskom - Izbor ~eli~nih limova za delove stabilnih posuda pod pritiskom Sudovi od legura aluminijuma za te~ne gasove - Zavarene boce od legura aluminijuma za propan-butan za punjenja 1, 2 i 3 kg Sudovi legura aluminijuma za te~ne gasove Zavarene posude od legura aluminijuma za propan-butan, za punjenja 5 i 10 kg Sudovi od legura aluminijuma za te~ne gasove - Postolja za boce za propan-butan Sudovi od legura aluminijuma za te~ne gasove - Usadnici za boce za propan-butan

Naslov na engleskom Title in English Steel vessels for liquefied gases - Welded tanks for capacities 7,5; 10; 20; 30; 60; 100; 150; 200 and 250 m3 Design of supports and mountings for horizontal vessels Steel vessels for liquefied gases - Welded tanks, vertical, for capacities 60, 100 and 150 m3 Horizontal steel tanks for underground storage of mineral oils Horizontal steel tanks, doubl-walled for underground storage of mineral-oils Horizontal steel tanks for above ground storage of mineral-oils Horizontal steel tanks, for semi-embedded above ground storage of mineral-oils Vertical steel tanks for above ground storage of mineral-oils Vertical steel tanks, for semi-embedded above ground storage of mineral-oils Vertical steel tanks nominal sizes up to 1000 l, for above ground storage of mineral-oils Horizontal steel tanks nominal sizes up to 3500 liter for above ground storage of mineral-oils Small welded production tanks for storage of mineral-oils Welded production tanks for storage of mineral-oils Welded steel tanks for oil and its products storage

Str. No. 7

23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10 23.020.10

JUS M.Z2.610 JUS M.Z2.620

1988 1974

15 5

JUS M.Z3.010 JUS M.Z3.014

1980 1980

6 2

JUS M.Z3.022 JUS M.Z3.026 JUS M.Z3.030 JUS M.Z3.034 JUS M.Z3.038

1980 1980 1980 1980 1980

7 6 6 4 3

JUS M.Z3.042

1980

JUS M.Z3.046

1981

14

JUS M.Z3.050

1981

13

JUS M.Z3.054

1981

90

23.020.30 23.020.30 23.020.30

JUS ISO 6406

1997

Periodic inspection and testing of seamless steel gas cylinders Precautionary labels for gas cylinders Gases and gas mixtures - Determination of fire potential and oxidizing ability for the selection of cylinder valve outlets Gas cylinders - Terminology Cylinders for dissolued acetylene - Periodic inspection and maintenance Cylinders for permanent gases - Inspection at time of filling Pressure vessels - Nonalloyed and alloyed steel plates Aliminium alloy cylinders for liquefied gases - Welded aluminium alloy cylinders for propane-butane 1, 2 and 3 kg capacity Aluminium alloy cylinders for liquefied gases - Welded aluminium alloy cylinders for propane-butane, 5 and 10 kg capacity Aluminium alloy cylinders for liquefied gases - Base rings for propane-butane cylinders Aluminium alloy cylinders for liquefied gases - Neck rings for propane-butane cylinders

29

JUS ISO 7225 JUS ISO 10156

1997 1996

11 18

23.020.30 23.020.30 23.020.30 23.020.30 23.020.30 23.020.30 23.020.30 23.020.30

JUS ISO 10286 JUS ISO 10462

1997 1996

23 25

JUS ISO 10463

1997

JUS M.E2.231 JUS M.Z2.400

1984 1994

4 3

JUS M.Z2.401

1994

JUS M.Z2.402

1994

JUS M.Z2.403

1994

107

ICS 23.020.30 23.020.30 23.020.30 23.020.30 23.020.30 23.020.30 23.020.30 23.020.30 23.020.30 23.020.30

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.Z2.500 JUS M.Z2.501 JUS M.Z2.502

God. Year 1994 1994 1994

Naslov na srpskom Title in Serbian Sudovi pod pritiskom - Be{avne ~eli~ne posude za gas - Tehni~ki zahtevi Sudovi pod pritiskom - Zavarene ~eli~ne boce - Tehni~ki zahtevi Sudovi pod pritiskom - Zavarene posude od legura aluminijuma - Tehni~ki zahtevi

Naslov na engleskom Title in English

Str. No. 25 23 18

JUS M.Z2.510

1982

JUS M.Z2.511

1974

JUS M.Z2.515

1982

JUS M.Z2.550 JUS M.Z2.555

1982 1966

JUS M.Z2.560 JUS M.Z2.570

1976 1984

Presure vessels - Seamless steel gas cylinders - Technical requirements Pressure vessels - Welded steel gas cylinders - Technical requirements Pressure vessels - Aluminium alloy containers with welded seams - Technical requirements eli~ne posude za te~ne gasove - Zavarene Steel cylinders for liquefied gases - Welded ~eli~ne boce za propan-butan, za punjenje 5 i steel cylinders for propane-butane, 5 and 10 kg capacity 10 kg eli~ne posude za te~ne plinove - Zavarene Steel cylinders for liquefied gases - Welded ~eli~ne boce za propan-butan za punjenja 15, steel cylinders for propane-butane, 15, 25 and 35 kg capacity 25 i 35 kg eli~ne posude za te~ne gasove - Zavarene Steel cylinders for liquefied gases - Welded steel cylinders for propane-butane, 1, 2 and ~eli~ne boce za propan-butan za punjenje 1, 3 kg capacity 2 i 3 kg eli~ne posude za te~ne gasove - Postolje za Steel cylinders for liquefied gases - Base rings for propane-butane cylinders boce za propan-butan eli~ne posude za te~ne plinove - Za{titne Steel cylinders for liquefied gases - Proteckape za boce za propan-butan nazivnog pun- tion caps for propane-butane cylinders, nominal capacity 15, 25 and 35 kg jenja 15, 25 i 35 kg eli~ne posude za te~ne plinove - Usadnici Steel cylinders for liquefied gases - Necrings for propane-butane cylinders za boce za propan-butan eli~ne posude za te~ne plinove - Zavareni Steel cylinders for liquefied gases - Welded ~eli~ni rezervoari za propan-butan za vozila sa steel cylinders for propane-butane for vehicles on liquid petroleum gas pogonom na te~ni naftni gas

2 2

2 4

23.040 CEVOVODI I ELEMENTI CEVOVODA 23.040


JUS C.J1.431 1987 Cevi i spojni delovi od livenog gvo`|a za kanalizaciju, sa naglavkom - Cevi sa okruglim otvorom za ~i{}enje - Oblik i mere Cast iron waste and soil pipes and fittings with socket - Inspection pipes with circular access door for down pipelines - Shapes and dimensions Cevi i spojni delovi od livenog gvo`|a za Cast iron waste and soil pipes and fittings kanalizaciju, sa naglavkom - Lukovi - Oblik i with socket - Bends - Shapes and dimenmere sions Cevi i spojni delovi od livenog gvo`|a za Cast iron waste and soil pipes and fittings kanalizaciju, sa naglavkom - Prelazni elementi with socket - Taper bends - Shapes and - Oblik i mere dimensions Cevi i spojni delovi od livenog gvo`|a za Cast iron waste and soil pipes and fitting with socket - Branches - Shape and dikanalizaciju, sa naglavkom - Ra~ve - Oblik i mere mensions Cevi i spojni delovi od livenog gvo`|a za Cast iron waste and soil pipes and fittings kanalizaciju, sa naglavkom. Zatvara~i protiv with socket. Traps. Shapes and dimensions mirisa. Oblik i mere Cevi i spojni delovi od livenog gvo`|a za kanalizaciju, sa naglavkom - Pode{avaju}i spojni elementi - Oblik i mere Cevi i spojni delovi od livenog gvo`|a za kanalizaciju, sa naglavkom - Zatvara~i naglavka - Oblik i mere Cevi i spojni delovi od livenog gvo`|a za kanalizaciju, bez naglavka - Tehni~ki uslovi Cevi i spojni delovi od livenog gvo`|a za kanalizaciju, bez naglavka - Cevi - Oblik i mere Cevi i spojni delovi od livenog gvo`|a za kanalizaciju, bez naglavka - Cevi sa okruglim otvorom za ~i{}enje - Oblik i mere Cevi i spojni delovi od livenog gvo`|a za kanalizaciju, bez naglavka - Poklopci cevi i spojnih delova, podupira~i vertikalne cevi, priklju~ci - Oblik i mere Cevi i spojni delovi od livenog gvo`|a za kanalizaciju, bez naglavka - Zatvara~i protiv {irenja mirisa, za vertikalni protok, sa gornjim i donjim otvorom za ~i{}enje - Oblik i mere Spojevi cevi na vodovima i kanalima za otpadnu vodu - Op{ti tehni~ki uslovi Cast iron waste and soil pipes and fittings with socket - Connectors - Shapes and dimensions Cast iron waste and soil pipes and fittings with socket - Socket plugs - Shapes and dimensions Cast iron drainage pipes and fittings without socket - Technical requirements Cast iron drainage pipes and fittings without socket - Pipes - Shapes and dimensions Cast iron drainage pipes and fittings without socket - Inspections pipes with circular access door - Shapes and dimensions Cast iron drainage pipes and fittings without socket - Pipe and plugs, socket plugs, supports of drain pipes and connectors Shapes and dimensions Cast iron waste and soil pipes without socket; traps with upper and lower access door - Shapes and dimensions Joints of sewer and drain pipes - General requirements 4

23.040 23.040 23.040 23.040 23.040 23.040 23.040 23.040 23.040 23.040

JUS C.J1.440

1987

JUS C.J1.460

1987

JUS C.J1.470

1987

JUS C.J1.480

1987

JUS C.J1.483

1987

JUS C.J1.484

1987

JUS C.J1.485 JUS C.J1.486

1987 1987

4 3

JUS C.J1.487

1987

JUS C.J1.492

1987

23.040

JUS C.J1.493

1989

23.040

JUS C.J1.494

1987

108

ICS 23.040

Oznaka JUS JUS Numbering JUS C.J1.500

God. Year 1975

Naslov na srpskom Title in Serbian Fazonski komadi od sivog liva za cevovode pod pritiskom od tvrdog PVC-a - Tehni~ki uslovi za izradu i isporuku Fazonski komadi od sivog liva za cevovode pod pritiskom od tvrdog PVC-a - Ogranci sa naglavcima - Oblik i mere Fazonski komadi od sivog liva za cevovode pod pritiskom od tvrdog PVC-a - Ogranci sa naglavcima i prirubnicom - Oblik i mere Fazonski komadi od sivog liva za cevovode pod pritiskom od tvrdog PVC-a - Ogranci sa naglavcima i navojem za priklju~ak - Oblik i mere Fazonski komadi od sivog liva za cevovode pod pritiskom od tvrdog PVC-a - Redukcioni naglavci - Oblik i mere Fazonski komadi od sivog liva za cevovode pod pritiskom od tvrdog PVC-a - Spojnice sa prirubnicom i naglavkom - Oblik i mere Fazonski komadi od sivog liva za cevovode pod pritiskom od tvrdog PVC-a - Spojnice sa prirubnicom - Oblik i mere Fazonski komadi od sivog liva za cevovode pod pritiskom od plasti~nih masa - Ogrlice Oblik i mere Fazonski komadi od sivog liva za cevovode pod pritiskom od polieti-lena - Zup~aste spojnice sa slobod-nom prirubnicom - Oblik i mere Cevi od nodularnog liva za cevovode pod pritiskom i cevovode bez pritiska - Za{titni sloj od cementnog maltera nanesen centrifugiranjem - Op{ti zahtevi (Identi~an sa ISO 4179:1985) [avne i be{avne ~eli~ne cevi sa glatkim krajevima - Op{ti pregled mera i masa po jedinici du`ine (Identi~an sa ISO 4200:1991) Elementi cevovoda Definicija i izbor nazivnog pre~nika (DN) (Identi~an sa ISO 6708:1995) Dr{ke od presovanog materijala Okretljive dr{ke od presovanog materijala Rukunice Rukunica sa okretljivom dr{kom Prave ru~ice sa dr{kom Savijene ru~ice sa dr{kom Cevni zatvara~i - Ru~ice, savijene, sa ~etvrtastom koni~nom rupom Komponente cevnih sistema - Definicija nazivnog pritiska ^eli~ne cevi bez {ava za cevne vodove, sudove i aparate, bez propisaniih mehani~kih osobina - Tehni~ki uslovi za izradu i isporuku ^eli~ne cevi bez {ava sa propisanim osobinama, za cevne vodove, sudove i aparate Tehni~ki uslovi za izradu i isporuku ^eli~ne cevi bez {ava, sa garantovanim mehani~kim osobinama na povi{enim temperaturama - Tehni~ki uslovi za izradu i isporuku

Naslov na engleskom Title in English Socket-fittings of cast iron with lamellar graphite for pressure main lines of rigid polyvinylchloride - Technical delivery specifications Socket-fittings of cast iron with lamellar graphite for pressure main lines of rigid polyvinylchloride; double-sockets with flanged branch - Form and dimensions Socket fittings of cast iron with lamellar graphite for pressure main lines of rigid polyvinylchloride; double-sockets with flanged branch - Form and dimensions Socket-fittings of cast iron with lamellar graphite for pressure main lines of rigid polyvinylchloride - Double.socket with screw tread nozzle - Form and dimensions Socket-fittings of cast iron with lamellar graphite for pressure main lines of rigid polyvinylchloride - Double socket tapers Forms and dimensions Socket-fittings of cast iron with lamellar graphite for pressure main lines of rigid polyvinylchloride, flanged spigots - Forms and dimensions Socket-fittings of cast iron with lamellar graphite for pressure main lines of rigid polyvinylchloride, flanged spigots - Forms and dimensions Socket-fittings of cast iron with lamellar graphite for pressure main lines of plastic Collars - Form and dimensions Socket-fittings of cast iron with lamellar graphite for pressure main lines of polythene; toodlike sockets with fres flange Forms and dimensions Ductile iron pipes for pressure and nonpressure pipelines - Centrifugal cement mortar lining - General requirements

Str. No. 4

23.040

JUS C.J1.501

1975

23.040

JUS C.J1.502

1975

23.040

JUS C.J1.503

1975

23.040

JUS C.J1.504

1975

23.040

JUS C.J1.505

1975

23.040

JUS C.J1.506

1975

23.040 23.040

JUS C.J1.520

1975

JUS C.J1.521

1975

23.040

JUS ISO 4179

1992

23.040 23.040 23.040 23.040 23.040 23.040 23.040 23.040 23.040 23.040.10 23.040.10

JUS ISO 4200

1995

JUS ISO 6708

1998

Plain and steel tubes, welded and seamless - General tables of dimensions and masses per unit length Pipework components Definition and selection of DN (nominal size) Pressed material handles Turning handles made of pressed material Long handles Turning long handle Straight double handles Curved double handles Crank head lever arms with tapered square hole Pipe components - Definition of nominal pressure Seamless steel pipes for supply purposes, process plant and tanks, commercial quality - Technical condition of manufacture and delivery Seamless steel pipes for supply purposes, process plant and tanks, with quality specifications - Technical conditions of manufacture and delivery Seamless steel tubes guarantied mechanical properties at elevated temperatures Technical conditions for manufacture and delivery

JUS M.C7.110 JUS M.C7.111 JUS M.C7.120 JUS M.C7.130 JUS M.C7.140 JUS M.C7.141 JUS M.C7.150 JUS C.B5.011 JUS C.B5.020

1956 1956 1956 1956 1956 1956 1970 1990 1964

1 1 1 1 1 1 2 1 2

23.040.10

JUS C.B5.021

1964

23.040.10

JUS C.B5.022

1965

109

ICS 23.040.10 23.040.10

Oznaka JUS JUS Numbering JUS C.B5.023 JUS C.B5.025

God. Year 1973 1973

Naslov na srpskom Title in Serbian ^eli~ne cevi bez {ava za gasovode i vodovode - Op{ta uputstva ^eli~ne cevi sa {avom od nelegiranih i niskolegiranih ~elika, za cevne vodove, sudove i aparate - Cevi za op{tu primenu - Tehni~ki uslovi za izradu i isporuku

Naslov na engleskom Title in English

Str. No. 7 4

23.040.10

JUS C.B5.026

1973

23.040.10 23.040.10 23.040.10 23.040.10

JUS C.B5.027 JUS C.B5.030

1973 1970

JUS C.B5.050

1982

JUS C.B5.051

1973

23.040.10 23.040.10 23.040.10 23.040.10 23.040.10 23.040.10 23.040.10 23.040.10

JUS C.B5.122

1968

JUS C.B5.123

1968

JUS C.B5.124

1968

JUS C.B5.125

1968

JUS C.B5.212 JUS C.B5.213

1952 1982

Seamless steel tubes for gas pipelines and water supplies - General instructions Welded steel pipes in unalloyed and low alloyed steels for supply purposes, process plant and tanks; pipes for general use Technical conditions for manufacture and delivery ^eli~ne cevi sa {avom od nelegiranih i nisWelded steel pipes in unalloyed and low kolegiranih ~elika, za cevne vodove, sudove i alloyed steels for supply purposes plant aparate - Cevi propisanog kvaliteta - Tehni~ki and tanks; pipes with quality specifications uslovi za izradu i isporuku - Technical condition for manufacture and delivery ^eli~ne cevi sa {avom za gasovode i vodoWelded steel tubes for gas pipelines and vode - Op{ta uputstva water supplies - General instructions ^eli~ne cevi bez {ava, precizne, hladno Seamless precision steel tubes, cold drawn vu~ene ili hladno valjane - Tehni~ki uslovi za or cold rolled - Technical requirements for izradu i isporuku manufacture and delivery ^eli~ne cevi sa {avom, precizne, jedanput Welded precision steel tubes, once cold hladno vu~ene ili hladno valjane - Tehni~ki drawed or cold rolled - Technical requireuslovi ments ^eli~ne cevi sa {avom, precizne, s posebnom Welded precision steel tubes with close ta~no{}u mera, hladno -vu~ene ili hladno tolerances, cold drawn or cold rolled valjane - Tehni~ki uslovi za izradu i isporuku Technical requirements for manufacture and delivery Cevi od ^.1212, bez {ava - Izbor dimenzija Seamless tubes, steel ^.1212 - Selection za nazivne pritiske 1 do 100 at of dimensions for nominal pressures from 1 up to 100 at Cevi od ^.1213, bez {ava - Izbor dimenzija Seamless tubes, steel ^.1213 - Selection za nazivne pritiske 1 do 100 at of dimensions for nominal pressures from 1 up to 100 at Cevi od ^.1402, bez {ava - Izbor dimenzija Seamless tubes, steel ^.1402 - Selection za nazivne pritiske 1 do 100 at of dimensions for nominal pressures from 1 up to 100 at Cevi od ^.3100, bez {ava - Izbor dimenzija Seamless tubes, steel ^.3100 - Selection za nazivne pritiske 1 do 100 at of dimensions for nominal pressures from 1 up to 100 at Zavarene ~eli~ne cevi - Cevi za name{taj Welded steel tubes for room furniture ^eli~ne cevi sa {avom, hladno oblikovane, okruklog, kvadratnog i pravougaonog preseka, za konstrukcije - Oblik i mere ^eli~ne cevi bez {ava - oblik i mere Cold-finished steel tubes, round, square and rectangular sections for structural steel engineering - Shape and dimensions Seamless steel tubes. Shapes and dimensions Cevi od ~elika sa propisanim mehani~kim Steel tubes with prescribed mechanical properties, suitable for screwing - Selection osobinama, za cevni navoj - Izbor dimenzija za nazivne pritiske 1 do 100 at of dimensions for nominal pressures from 1 up to 100 at Cevi od ~elika bez propisanih mehani~kih Steel tubes without prescribed mechanical properties, suitable for screwing - Form and osobina, za cevni navoj - Oblik i mere dimensions Cevi od ^.0000, bez {ava - Izbor dimenzija Seamless tubes, steel ^.0000 - Selection za nazivne pritiske 1 do 25 at of dimensions for nominal pressures from 1 to 25 at ^eli~ne cevi bez {ava, precizne, hladno Seamless, precision steel tubes, cold drawn vu~ene ili hladno valjane - Oblik i mere or cold rolled - Shape and dimensions ^eli~ne cevi sa {avom - Oblik i mere Welded steel pipes - Shapes and dimensions ^eli~ne cevi sa {avom, precizne, jedanput Cold-finished precision squar and rectanhladno vu~ene ili hladno valjane, kvadratnog i gular welded steel tubes - Shape and dipravougaonog preseka - Oblik i mere mensions ^eli~ne cevi sa {avom, precizne, jedanput Welded precision steel tubes once cold hladno vu~ene ili hladno valjane okrulog pre- drawn or cold rolled - Shape and dimenseka - Oblik i mere sions ^eli~ne cevi sa {avom, precizne, s posebnom Welded precision steel tubes with close ta~no{}u mera, hladno -vu~ene ili hladno tolerances, cold drawn or cold rolled valjane - Oblik i mere Shape and dimensions Cevni vodovi - Metalne savitljive cevi - TerPipework - Flexible metallic hoses - Vomini i definicije cabulary of general terms Cevni vodovi - Metalne savitljive pertlovane Pipework - Stripwound flexible metal hoses cevi - Tehni~ki uslovi i zahtevi za odgo- Specifications and temperature-related varaju}e temperature pri upotrebi requirements for use

6 6

2 22

JUS C.B5.221 JUS C.B5.222

1973 1968

3 2

23.040.10 23.040.10 23.040.10 23.040.10 23.040.10 23.040.10 23.040.10 23.040.10 23.040.10

JUS C.B5.225 JUS C.B5.226 JUS C.B5.230 JUS C.B5.240 JUS C.B5.249 JUS C.B5.250

1968 1968 1970 1973 1982 1982

3 2 4 2 14 13

JUS C.B5.251

1973

JUS C.B5.300 JUS C.B5.301

1990 1990

17 5

110

ICS 23.040.10 23.040.10 23.040.10 23.040.10

Oznaka JUS JUS Numbering JUS C.J1.421 JUS C.J1.429

God. Year 1987 1987

Naslov na srpskom Title in Serbian

Naslov na engleskom Title in English

Str. No. 5 2

JUS C.J1.430

1987

JUS C.J1.488

1987

23.040.10 23.040.10 23.040.10 23.040.10 23.040.10 23.040.10

JUS C.J1.489

1987

JUS C.J1.490

1987

JUS C.J1.491

1987

JUS ISO 13

1992

JUS ISO 65

1995

JUS ISO 13663

1999

23.040.40 23.040.40

JUS C.J1.121

1964

JUS C.J1.140

1964

23.040.40

JUS C.J1.141

1964

23.040.40 23.040.40

JUS C.J1.150

1964

JUS C.J1.151

1964

23.040.40

JUS C.J1.152

1964

23.040.40 23.040.40 23.040.40 23.040.40 23.040.40

JUS C.J1.160

1964

JUS C.J1.161

1964

JUS C.J1.162

1964

Cevi i spojni delovi od livenog gvo`|a za Cast iron waste and soil pipes and fittings kanalizaciju, sa naglavkom - Tehni~ki uslovi with socket - Technical requirements Cevi i spojni delovi od livenog gvo`|a za Cast iron waste and soil pipes and fittings kanalizaciju, sa naglavkom - Naglavci - Oblik i with socket - Sockets - Shapes and dimenmere sions Cevi i spojni delovi od livenog gvo`|a za Cast iron waste and soil pipes and fittings kanalizaciju, sa naglavkom - Cevi - Oblik i with socket - Pipes - Shapes and dimenmere sions Cevi i spojni delovi od livenog gvo`|a za Cast iron drainage pipes and fittings withkanalizaciju, bez naglavka - Cevi sa pravouout socket - Inspections pipes with rectangaonim otvorom za ~i{}enje - Oblik i mere gular access door - Shapes and dimensions Cevi i spojni delovi od livenog gvo`|a za Cast iron drainage pipes and fittings withkanalizaciju, bez naglavka - Lukovi - Oblik i out socket - Bends - Shapes and dimenmere sions Cevi i spojni delovi od livenog gvo`|a za Cast iron drainage pipes and fittings withkanalizaciju, bez naglavka - Ra~ve - Oblik i out socket - Branches - Shapes and dimere mensions Cevi i spojni delovi od livenog gvo`|a za Cast iron drainage pipes and fittings withkanalizaciju, bez naglavka - Prelazni elementi out socket - Taper pipes - Shapes and di- Oblik i mere mensions Cevi, spojni delovi i pomo}ni delovi od sivog Gray iron pipes, special castings and gray liva za cevovode pod pritiskom (Identi~an sa iron parts for pressure main lines ISO 13:1978) Cevi od ugljeni~nog ~elika pogodne za izradu Carbon steel tubes suitable for screwing in navoja prema standardu ISO 7-1 (Identi~an sa accordance with ISO 7-1 ISO 65:1981) Zavarene ~eli~ne cevi za rad pod pritiskom Welded steel tubes for pressure purposes Ultrazvu~no ispitivanje oblasti uz zavareni spoj Ultrasonic testing of the area adjacent to radi otkrivanja laminarnih nedostataka the weld seam for the detection of laminar (Identi~an sa ISO 13663:1995) imperfections Fazonski komadi od livenog gvo`|a za Cast iron special castings for asbestos ceazbestcementne vodove pod pritiskom - Tement pressure pipe lines - Technical specihni~ki uslovi za izradu i isporuku fications for manufacture and delivery Fazonski komadi od livenog gvo`|a za Cast iron special castings for asbestos ceazbestcementne vodove pod pritiskom - Spo- ment pressure pipe lines - Joining pieces jnice sa ravnim krajem - Oblik i mere at cast iron pipes, plugs - Forms and dimensions Fazonski komadi od livenog gvo`|a za Cast iron special castings for asbestos ceazbestcementne vodove pod pritiskom - Spo- ment pressure pipe lines - Flanged spigots jnice sa prirubnicom i ravnim krajem - Oblik i - Forms and dimensions mere Fazonski komadi od livenog gvo`|a za Cast iron special castings for asbestos ceazbestcementne vodove pod pritiskom ment pressure pipe lines - Tapers with Redukcije sa ravnim krajevima - Oblik i mere plain end - Forms and dimensions Fazonski komadi od livenog gvo`|a za Cast iron special castings for asbestos ceazbestcementne vodove pod pritiskom ment pressure pipe lines - Tapers with Redukcije sa prirubnicom na manjem profilu i flanged small diameter end - Forms and ravnim krajem - Oblik i mere dimensions Fazonski komadi od livenog gvo`|a za Cast iron special castings for asbestos ceazbestcementne vodove pod pritiskom ment pressure pipe lines - Tapers with Redukcije sa prirubnicom na ve}em profilu i flanged big diameter end - Forms and diravnim krajem - Oblik i mere mensions Fazonski komadi od livenog gvo`|a za Cast iron special castings for asbestos ceazbestcementne vodove pod pritiskom ment pressure pipe lines - Plain end 1/4 Lukovi 1/4 sa ravnim krajevima - Oblik i mere bends - Forms and dimensions Fazonski komadi od livenog gvo`|a za Cast iron special castings for asbestos ceazbestcementne vodove pod pritiskom ment pressure pipe lines - Plain end 1/8 Lukovi 1/8 sa ravnim krajevima - Oblik i mere bends - Forms and dimensions Fazonski komadi od livenog gvo`|a za Cast iron special castings for asbestos ceazbestcementne vodove pod pritiskom - Luko- ment pressure pipe lines - Plain end 1/16 vi 1/16 sa ravnim krajevima - Oblik i mere bends - Forms and dimensions Fazonski komadi od livenog gvo`|a za Cast iron special castings for asbestos ceazbestcementne vodove pod pritiskom - Luko- ment pressure pipe lines - Plain end 1/32 vi 1/32 sa ravnim krajevima - Oblik i mere bends - Forms and dimensions Fazonski komadi od livenog gvo`|a za azbestcementne vodove pod pritiskom Lukovi 1/4 sa prirubnicom i ravnim krajem Oblik i mere Cast iron special castings for asbestos cement pressure pipe lines - Single flanged 1/4 bends - Forms and dimensions

44

JUS C.J1.163

1964

JUS C.J1.164

1964

111

ICS 23.040.40

Oznaka JUS JUS Numbering JUS C.J1.165

God. Year 1964

Naslov na srpskom Title in Serbian

Naslov na engleskom Title in English

Str. No. 3

Fazonski komadi od livenog gvo`|a za Cast iron special castings for asbestos ceazbestcementne vodove pod pritiskom - Luko- ment pressure pipe lines - Single flanged vi 1/8 sa prirubnicom i ravnim krajem - Oblik i 1/8 bends - Forms and dimensions mere Fazonski komadi od livenog gvo`|a za azbestcementne vodove pod pritiskom Lukovi 1/16 sa prirubnicom i ravnim krajem Oblik i mere Fazonski komadi od livenog gvo`|a za azbestcementne vodove pod pritiskom Lukovi 1/32 sa prirubnicom i ravnim krajem Oblik i mere Fazonski komadi od livenog gvo`|a za azbestcementne vodove pod pritiskom Ogranci sa ravnim krajevima - Oblik i mere Fazonski komadi od livenog gvo`|a za azbestcementne vodove pod pritiskom Ogranci sa jednom prirubnicom - Oblik i mere Fazonski komadi od livenog gvo`|a za azbestcementne vodove pod pritiskom Ogranci sa dve prirubnice - Oblik i mere Fazonski komadi od livenog gvo`|a za azbestcementne vodove pod pritiskom Krstovi sa ravnim krajevima - Oblik i mere Fazonski komadi od livenog gvo`|a za azbestcementne vodove pod pritiskom - @ibo(Gibault) spojnice -Oblik i mere Fazonski komadi od livenog gvo`|a za azbestcementne vodove pod pritiskom - @ibo(Gibault) spojnice sa priklju~kom - Oblik i mere Fazonski komadi od livenog gvo`|a za azbestcementne vodove pod pritiskom - Ogrlice - Oblik i mere Cevi, spojni delovi i pomo}ni delovi od sivog liva za cevovode pod pri-tiskom (Identi~an sa ISO 13:1978) Cevi, spojni delovi i pomo}ni delovi od nodularnog liva za cevovode pod pritiskom (Identi~an sa ISO 2531:1986) Fitinzi od temperovanog liva - Tehni~ki uslovi Fitinzi od temperovanog liva - Kolena sa plo~icom A1/P - Oblik i mere Fitinzi od temperovanog liva - Lukovi 180 Oblik i mere Fitinzi od temperovanog liva - Prevojni lukovi, G/P - Oblik i mere Fitinzi od temperovanog liva - Ekscentri~ne redukcione nazuvice M3 - Oblik i mere Fitinzi od temperovanog liva - Produ`eni naglavci M4/P sa spolja{njim i unutra{njim navojem - Oblik i mere Fitinzi od temperovanog liva - Redukcione ~ahure za radijatore N4/R sa unutra{njim i spolja{njim navojem - Oblik i mere Fitinzi od temperovanog liva - Spojka za radijatore N8/R sa spolja{njim desnim i levim navojem - Oblik i mere Fitinzi od temperovanog liva - Spojke N/P za spajanje sa plasti~nom cevi - Oblik i mere Fitinzi od temperovanog liva - Preklopne navrtke P1 - Oblik i mere Fitinzi od temperovanog liva - Okrugle kape T2 - Oblik i mere Cast iron special castings for asbestos cement pressure pipe line - Single flanged 1/16 bends - Forms and dimensions Cast iron special castings for asbestos cement pressure pipe line. -Single flanged 1/32 bends - Forms and dimensions Cast iron special castings for asbestos cement pressure pipe lines - All plain end branches - Forms and dimensions Cast iron special castings for asbestos cement pressure pipe lines - Single flanged branches - Forms and dimensions Cast iron special castings for asbestos cement pressure pipe lines - Double flanged branches - Forms and dimensions Cast iron special castings for asbestos cement pressure pipe lines - All plain end crosses - Forms and dimensions Cast iron special castings for asbestos cement pressure pipe lines - Gibault couplings - Forms and dimensions Cast iron special castings for asbestos cement pressure pipe lines - Gibault couplings with branch Cast iron special castings for asbestos cement pressure pipe lines - Collars - Form and dimensions Gray iron pipes, special castings and gray iron parts for pressure main lines Ductile iron pipes, fittings and accessories for pressure pipelines Malleable cast iron fittings - Technical requirements Malleable cast iron fittings - Bracket elbows, A1/P - Shapes and dimensions Malleable cast iron pipe fittings - Return bends KB1 - Form and dimensions Malleable cast iron fittings - Over bends, G/P - Shapes and dimensions Malleable cast iron pipe fittings - Eccentric sockets, reducing M3 - Form and dimensions Malleable cast iron fittings - Long socket with external and internal treads, M4/P Shapes and dimensions Malleable cast iron fittings - Radiators reducing bushings N4/R - Shape and dimensions Malleable cast iron fittings - Right and left radiator nipples N8/R - Shapes and dimensions Malleable cast iron fittings - Socket for joint with plastic tube, N/P - Shapes and dimensions Malleable cast iron fittings - Nuts for flat and taper seatunions U and UA - Shapes and dimensions Malleable cast iron pipe fittings - Round caps T2 - Form and dimensions

23.040.40

JUS C.J1.166

1964

23.040.40

JUS C.J1.167

1964

23.040.40 23.040.40 23.040.40 23.040.40 23.040.40 23.040.40

JUS C.J1.170

1964

JUS C.J1.171

1964

JUS C.J1.172

1964

JUS C.J1.180

1964

JUS C.J1.190

1966

JUS C.J1.191

1966

23.040.40 23.040.40 23.040.40 23.040.40 23.040.40 23.040.40 23.040.40 23.040.40 23.040.40 23.040.40 23.040.40 23.040.40 23.040.40 23.040.40

JUS C.J1.192

1966

JUS ISO 13

1992

44

JUS ISO 2531

1992

51

JUS M.B6.505 JUS M.B6.516 JUS M.B6.545 JUS M.B6.546 JUS M.B6.552

1990 1990 1966 1990 1966

44 3 2 2 2

JUS M.B6.555

1990

JUS M.B6.563

1990

JUS M.B6.566 JUS M.B6.567

1990 1990

2 3

JUS M.B6.570

1990

JUS M.B6.574

1966

112

ICS 23.040.40 23.040.40 23.040.40 23.040.40 23.040.40 23.040.40 23.040.40 23.040.40 23.040.40 23.040.40 23.040.40 23.040.40 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.B6.578

God. Year 1990

Naslov na srpskom Title in Serbian Fitinzi od temperovanog liva - ^epovi za radijatore T9/R sa spolja{njim desnim i levim navojem - Oblik i mere Fitinzi od temperovanog liva - Spojke U/P za spajanje cevi sa navojem i cevi bez navoja Oblik i mere Tehnika hla|enja - Cevne spojke i priklju~ci sa koni~no pro{irenim kra-jem cevi - Op{te odredbe i pregled Tehnika hla|enja - Cevni nastavci za priklju~ke - Oblik i mere Tehnika hla|enja - Kolenasti cevni nastavci za priklju~ke - Oblik i mere Tehnika hla|enja - Cevni nastavci za spojke Oblik i mere Tehnika hla|enja - Kolenasti cevni nastavci za spojke - Oblik i mere Tehnika hla|enja - Trokraki cevni nastavci za spojke - Oblik i mere Tehnika hla|enja - Cevni nastavci za lemljenje - Oblik i mere Tehnika hla|enja - Redukcioni cevni nastavci za spojke - Oblik i mere Tehnika hla|enja - Trokraki redukcioni cevni nastavci za spojke - Oblik i mere

Naslov na engleskom Title in English Malleable cast iron fittings - Radiator plugs T9/R with cylindrical external thread Shapes and dimensions Malleable cast iron fittings - Sockets for joint threaded tube with tube without threads, U/P - Shapes and dimensions Refrigeration technology - Flared type tube fittings - General specifications and survey

Str. No. 3

JUS M.B6.588

1990

JUS M.B6.600

1968

JUS M.B6.612 JUS M.B6.613 JUS M.B6.614 JUS M.B6.615 JUS M.B6.616 JUS M.B6.617 JUS M.B6.618 JUS M.B6.619

1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968

JUS M.B6.631 JUS ISO 7005-1 JUS M.B6.050 JUS M.B6.051 JUS M.B6.052 JUS M.B6.053 JUS M.B6.054 JUS M.B6.055 JUS M.B6.058 JUS M.B6.059 JUS M.B6.060 JUS M.B6.061 JUS M.B6.213 JUS M.B6.306 JUS M.B6.307 JUS M.B6.690 JUS M.B6.690/1

1968 1998 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1977 1968 1952 1984 1992

Refrigeration technology - Tube adaptors Shape and dimensions Refrigeration technology - Elbow tube adaptors - Shape and dimensions Refrigeration technology - Tube unions Shape and dimensions Refrigeration technology - Elbow tube unions - Shape and dimensions Refrigeration technology - Three-way tube unions - Shape and dimensions Refrigeration technology - Solder shape and dimensions Refrigeration technology - Reducing tube unions - Shape and dimensions Refrigeration technology - Three-way reducing tube unions - Shape and dimensions Tehnika hla|enja - Zaptivne kape za cevne Refrigeration technology - Seal bonnets for spojke i priklju~ke - Oblik i mere tube fittings - Shape and dimensions Metalne prirubnice Deo 1: ^eli~ne prirubnice Metallic flanges Part 1: Steel flanges (Identi~an sa ISO 7005-1:1992) Cast iron flanges, nominal pressure 2,5 Cevne prirubnice - Prirubnice od sivog liva, kp/cm2 prilivene NP=2,5 kp/cm2 Cast iron flanges, nominal pressure 6 Cevne prirubnice - Prirubnice od sivog liva, kp/cm2 prilivene NP=6 kp/cm2 Cevne prirubnice. Prirubnice od sivog liva, Cast iron flanges, nominal pressure 10 prilivene NP=10 kp/cm2 kp/cm2 Cast iron flanges, nominal pressure 16 Cevne prirubnice - Prirubnice od sivog liva, kp/cm2 prilivene NP=16 kp/cm2 Cast iron flanges, nominal pressure 25 Cevne prirubnice - Prirubnice od sivog liva, kp/cm2 prilivene NP=25 kp/cm2 Cevne prirubnice - Prirubnice od sivog liva, Cast iron flanges, nominal pressure 40 prilivene NP=40 kp/cm2 kp/cm2 Cevne prirubnice - Prirubnice od bronze, prili- Cast flanges of copper alloys, nominal pressure 6 kp/cm2 vene NP=6 kp/cm2 Cevne prirubnice - Prirubnice od bronze, prili- Cast flanges of cooper alloys, nominal pressure 10 kp/cm2 vene NP=10 kp/cm2 Cevne prirubnice - Prirubnice od bronze, prili- Cast flanges of copper alloys, nominal vene NP=16 kp/cm2 pressure 16 kp/cm2 Cevne prirubnice - Prirubnice od bronze, prili- Cast flanges of copper alloys, nominal pressure 25 kp/cm2 vene NP=25 kp/cm2 Cevne prirubnice - Ravne prirubnice za pokPlain welding flanges for tank trucks, for retne cisterne za gorivo za NP 6 nominal pressure 6 ^eli~ne nazuvice sa navojem Screwed steel sockets Cevne spojke sa navojem - ^eli~ni naglavci za oklopne cevi Priklju~ci za cevovode i crevovode - Tehni~ki uslovi Priklju~ci za cevovode i crevovode - Tehni~ki uslovi - Izmene i dopune Screwed pipe connections - Steel sleeves for conduits Tube fittings and unions with indenting ferrule - Technical requirements Tube fittings and unions with indenting ferrule - Technical reguirements - Amendments Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za Tube fitting and unions with indenting fercevi - Uvrtni podesivi priklju~ak - Oblik i mere rule - Tube adaptor with cylindrical plain end - Assembly and main dimensions Cevne spojke i priklju~ci sa use~nim prstenom Tube fittings and unions with indenting fer- Op{te odredbe rule - General specifications Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za Tube fittings and unions with indenting fercevi - Postupak za monta`u rule - Instructions for assembling Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za Tube fittings unions indenting ferrule - Tube cevi - Pravi uvrtni priklju~ak - Oblik i mere adaptor - Assembly and main dimensions

3 3 3 3 3 3 3 3

2 87 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 5 3

JUS M.B6.699

1984

JUS M.B6.700 JUS M.B6.701 JUS M.B6.702

1972 1989 1985

3 14 3

{113

ICS 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.B6.703

God. Year 1985

Naslov na srpskom Title in Serbian Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za cevi - Cevna spojka - Oblik i mere

Naslov na engleskom Title in English

Str. No. 3

JUS M.B6.704

1985

JUS M.B6.704/1 JUS M.B6.705

1992 1986

JUS M.B6.706

1985

JUS M.B6.707 JUS M.B6.708

1985 1984

JUS M.B6.709

1985

JUS M.B6.709/1

1992

JUS M.B6.710

1985

JUS M.B6.710/1

1992

Tube fittings and unions with indenting ferrule - Complete union - Assembly and main dimensions Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za Tube fittings and unions with indenting fercevi - Pravi pregradni priklju~ak - Oblik i mere rule - Bulkhead lead--in union - Assembly and main dimensions Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za Tube fittings and unions with indenting fercevi - Pravi pregradni priklju~ak - Oblik i mere rule - Bulkhead lead-in union - Assembly - Izmena and main dimensions - Amendments Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za Tube fittings and unions with indenting fercevi - Kolenasta spojka - Oblik i mere rule - Complete elbow union - Assembly and main dimensions Tube fittings and unions with indenting ferNavojni priklju~ci sa use~nim prstenom za rule - Elbow bulkhead lead-in union - Ascevi - Kolenasti pregradni priklju~ak - Oblik i sembly and main dimensions mere Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za Tube fittings and unions with indenting ferrule cevi - T-spojka - Oblik i mere T-type union - Shape and dimensions Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za Tube fitting and unions with indenting ferule cevi - Uvrtni nastavak sa naglavkom - Oblik i - Tube adaptor with cylindrical plain end mere Shape and dimensions Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za Tube fittings and unions with indenting fercevi - Podesivi priklju~ak - Oblik i mere rule - Adjustable tube adaptor - Shape and dimensions Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za Tube fittings and unions with indenting fercevi - Podesivi priklju~ak - Oblik i mere - Iz- ule - Adjustable tube adaptor - Shape and mena dimensions - Amendments Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za Tube fittings and unions with indenting fercevi - Podesivi L-priklju~ak - Oblik i mere rule - Adjustable L-type tube adaptor Shape and dimensions Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za Tube fittings and unions with indenting fercevi - Podesivi L-priklju~ak - Oblik i mere ule - Adjustable L-type tube adaptor Izmena Shape and dimensions - Amendments Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za cevi - Podesivi T-priklju~ak - Oblik i mere Navojni priklju~ak sa use~nim prstenom za cevi - Podesivi T-priklju~ak - Oblik i mere Izmena Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za cevi - K-spojka - Oblik i mere Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za cevi - Priklju~ak za manometar - Oblik i mere Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za cevi - Pregradni priklju~ak za zavarivanje Oblik i mere Tube fittings and unions with indenting ferrule - Adjustable T-type tube adaptor Shape and dimensions Tube fittings and unions with indenting ferule - Adjustable T-type adaptor - Shape and dimensions - Amendments Tube fittings and unions with indenting ferrule - K-type union - Shape and dimensions Tube fittings and unions with indenting ferrule - Pressure gauge adaptor - Shape and dimensions Tube fittings and unions with indenting ferrule - Imperviously welded bulkhead lead-in union - Assembly and main dimensions

1 3

2 3

JUS M.B6.711

1985

JUS M.B6.711/1

1992

JUS M.B6.712

1985

JUS M.B6.713

1985

JUS M.B6.714

1986

JUS M.B6.715

1986

23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60

JUS M.B6.716 JUS M.B6.716/1 JUS M.B6.717 JUS M.B6.717/1 JUS M.B6.718 JUS M.B6.719

1985 1992 1985 1992 1986 1986

Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za Tube fittings and unions with indenting fercevi - Navojna spojka za privarivanje - Oblik i rule - Complete unions with welded hexamere gon nipple - Assembly and main dimensions Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za Indenting ferrule for tube and unions cevi - Use~eni prsten - Oblik i mere Shape and dimensions Navojni priklju~ci sa use~enim prstenom za Indenting ferule for tube fittings and unions cevi - Use~eni prsten - Oblik i mere - Izmena - Shape and dimensions - Amendments Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za Bulkhead lead-in hexagon nipple for unions cevi - Pravi pregradni nastavak - Oblik i mere with indenting ferrule - Shape and dimensions Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za Bulkhead lead-in hexagon nipple for unions cevi - Pravi pregradni nastavak - Oblik i mere with indenting ferule - Shape and dimen- Izmena sions - Amendments Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za Tube fittings and unions with indenting fercevi - Koleno - Oblik i mere rule - Elbow - Shape and dimensions Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za cevi - Nastavak za privarivanje - Oblik i mere Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za cevi - Uvrtni nastavak - Oblik i mere Tube fittings and unions with indenting ferrule - Welded hexagon nipple for tube Shape and dimensions Hexagon nipple for tube adaptors with indenting ferrule - Shape and dimensions

2 1 2 1 2 2

JUS M.B6.720

1992

114

ICS 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.B6.721 JUS M.B6.721/1

God. Year 1985 1992

Naslov na srpskom Title in Serbian

Naslov na engleskom Title in English

Str. No. 2 1

Navojni priklji~ci sa use~nim prstenom za cevi Equal and hexagon nipples for tube unions with - Spojni nastavak - Oblik i mere indenting ferrule - Shape and dimensions Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za cevi - Spojni nastavak - Oblik i mere - Izmena Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za cevi - Pregradno koleno - Oblik i mere Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za cevi - T-ra~va - Oblik i mere Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za cevi - Redukcioni priklju~ak - Oblik i mere Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za cevi - K-ra~va - Oblik i mere Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za cevi - Nastavak za manometar - Oblik i mere Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za cevi - Nastavak za podesivi priklju~ak - Oblik i mere Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za cevi - Nastavak za podesivi priklju~ak - Oblik i mere - Izmena Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za cevi - Nastavak za podesivi T-priklju~ak Oblik i mere Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za cevi - Nastavak za podesivi T-priklju~ak Oblik i mere - Izmena Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za cevi - [uplji vijak - Oblik i mere Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za cevi - [uplji vijak - Oblik i mere - Izmene Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za cevi - Nastavni {uplji vijak - Oblik i mere Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za cevi - Nastavni {uplji vijak - Oblik i mere Izmena Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za cevi - Pregradni nastavak - Oblik i mere Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za cevi - ^ep - Oblik i mere Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za cevi - Zaptivni prsten - Oblik i mere Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za cevi - ^aura za oja~anje kraja cevi - Oblik i mere Equal and hexagon nipples for tube unions with indenting ferule - Shape and dimensions - Amendments Bulkhead lead-in elbow for tube unions with indenting ferrule - Shape and dimensions Tube fittings and unions with indenting ferrule - T-type tee - Shape and dimensions Tube fittings and unions with indenting ferrule - Reducing nipple - Shape and dimensions Tube fittings and unions with indenting ferrule - K-type tee - Shape and dimensions Tube fittings and unions with indenting ferrule - Pressure gauge connecting nipple Shape and dimensions Tube fittings and unions with indenting ferrule - Fitting for adjustable tube adaptor Shape and dimensions Tube fittings and unions with indenting ferule - Fitting for a|ustable tube adaptor Shape and dimensions - Amendments Tube fittings and unions with indenting ferrule - Fitting for adjustable - T-type tube adaptor - Shape and dimensions Tube fittings and unions witi indenting ferule - Fiting for a|ustable - T-tube adaptor Shape and dimensions - Amendments Tube fittings and unions with indenting ferrule - Hollow screw - Shape and dimensions Tube fittings and unions with indenting ferule - Hollow screw - Shape and dimensions - Amandments Tube fittings and unions with indenting ferrule - Hollow screw nipple - Shape and dimensions Tube fittings and unions with indenting ferrule - Hollow screw nipple - Shape and dimensions - Amendments Tube fittings and unions with indenting ferrule - Bulkhead lead--in welded nipple Shape and dimensions Tube fittings and unions with indenting ferrule - Conical plug - Shape and dimensions Tube fittings and unions with indenting ferrule - Shape and dimensions Tube fittings and unions with indenting ferrule - Soft and thin tube reinforcing ring Shape and dimensions

JUS M.B6.722 JUS M.B6.723 JUS M.B6.724

1985 1985 1992

2 2 3

JUS M.B6.725 JUS M.B6.726

1985 1985

2 2

JUS M.B6.727

1985

JUS M.B6.727/1

1992

JUS M.B6.728

1985

JUS M.B6.728/1

1992

JUS M.B6.729

1985

JUS M.B6.729/1

1992

JUS M.B6.730

1985

JUS M.B6.730/1

1992

JUS M.B6.731

1986

JUS M.B6.732 JUS M.B6.733 JUS M.B6.734

1985 1992 1986

2 2 3

JUS M.B6.734/1

1992

Navojni priklju~ci sa use~enim prstenom za Tube fitting and unions with indenting ferule cevi - ^aura za oja~anja krajeva cevi - Oblik i - Amendments mere - Izmena Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za cevi - Redukcioni nastavak - Oblik i mere Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za cevi - Redukciona spojka - Oblik i mere Tube fittings and unions with indenting ferrule - Reducing nipple - Shape and dimensions

JUS M.B6.735

1985

JUS M.B6.736 JUS M.B6.750 JUS M.B6.751 JUS M.B6.752 JUS M.B6.753

1985 1977 1977 1977 1977

Tube fittings and unions with indenting ferrule - Reducing union - Shape and dimensions Pneumatska automatizacija - Priklju~ci za PVC Pneumatic automatisation - Fittings and unions cevi - Op{te odredbe for PVC tubes - General specifications Pneumatska automatizacija - Priklju~ci za PVC Pneumatic automatisation - Union for PVC cevi tubes Pneumatska automatizacija - Priklju~ci za PVC Pneumatic automatisation - Union for PVC cevi - NPT navoj tubes - NPT threads Pneumatska automatizacija - Priklju~ci za PVC Pneumatic automatisation - Union for PVC cevi sa spolja{njim zaptivanjem tubes - Outside jointing

4 2 3 3 3

115

ICS 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.B6.754 JUS M.B6.755 JUS M.B6.756 JUS M.B6.757

God. Year 1977 1977 1977 1977

Naslov na srpskom Title in Serbian

Naslov na engleskom Title in English

Str. No. 3 3 5 3

Pneumatska automatizacija - Priklju~ci za PVC Pneumatic automatisation - Union for PVC cevi sa unutra{njim zaptivanjem tubes - Inside jointing Pneumatska automatizacija - Nastavci priklju~aka za PVC cevi - Oblik i mere Pneumatska automatizacija - Konusni nastavci priklju~aka za PVC cevi - NPT navoj Pneumatska automatizacija - Nastavci priklju~aka za PVC cevi sa spolja{njim zaptivanjem Pneumatska automatizacija - Nastavci priklju~aka za PVC cevi sa unutra{njim zaptivanjem Pneumatska automatizacija - Spojke i priklju~ci za bakarne i poliamidnecevi - Op{te odredbe Pneumatska automatizacija - Priklju~ci za bakarne i poliamidne cevi Pneumatska automatizacija - Priklju~ci za bakarne i poliamidne cevi - NPT navoj Pneumatska automatizacija - Spojke za bakarne i poliamidne cevi Pneumatska automatizacija - Priklju~ci za bakarne i poliamidne cevi sa spolja{njim zaptivanjem Pneumatska automatizacija - Priklju~ci za bakarne i poliamidne cevi sa unutra{njim zaptivanjem Pneumatska automatizacija - Nastavci priklju~aka za bakarne i poliamidne cevi - Oblik i mere Pneumatska automatizacija - Nastavci priklju~aka za bakarne i poliamidne cevi - NPTnavoj Pneumatska automatizacija - Nastavci spojki za bakarne i poliamidne cevi Pneumatska automatizacija - Nastavci priklju~aka za bakarne i poliamidne cevi sa spolja{njim zaptivanjem Pneumatska automatizacija - Nastavci priklju~aka za bakarne i poliamidne cevi sa unutra{njim zaptivanjem Pneumatska automatizacija - Trokrake spojke za PVC cevi - Dispozicija i sastav Pneumatska automatizacija - Trokrake spojke za bakarne i poliamidne cevi - Dispozicija i sastav Pneumatska automatizacija - Trokrake ra~ve spojki za PVC cevi Pneumatska automatizacija - Trokrake ra~ve spojki za bakarne i poliamidne cevi Pneumatska automatizacija - Ra~vaste spojke - Op{te odredbe Pneumatska automatizacija - Kolena za spojke Pneumatska automatizacija za spojke Pneumatska automatizacija ra~ve za spojke Pneumatska automatizacija vod kroz pregradu Pneumatska automatizacija za provod kroz pregradu Pneumatska automatizacija nastavci spojke Pneumatska automatizacija za cevne spojke i priklju~ke Trokrake ra~ve ^etvorokrake Spojke za proNastavci spojki Dvostrani Zaptivni prsten Pneumatic automatisation - Union for PVC tubes - Shape and dimensions Pneumatic automatisation - Taper union for PVC tubes Pneumatic automatisation - Union for PVC tubes - Outside jointing Pneumatic automatisation - Union for PVC tubes - Inside jointing Pneumatic automatisation - Tube unions for copper and polyamide tubes - General specifications Pneumatic automatisation - Union for copper and polyamide tubes Pneumatic automatisation - Union for copper and polyamide tubes - NPT threads Pneumatic automatisation - Union for copper and polyamide tubes Pneumatic automatisation - Union copper and polyamide tubes - Outside jointing Pneumatic automatisation - Union for copper and polyamide tubes - Inside jointing Pneumatic automatisation - Union for copper and polyamide tubes - Shape and dimensions Pneumatic automatisation - Union for copper and polyamide tubes - NPT threads Pneumatic automatisation - Union for copper and polyamide tubes Pneumatic automatisation - Union for copper and polyamide tubes - Outside jointing Pneumatic automatisation - Union for copper and polyamide tubes - Inside jointing Pneumatic automatisation - Complete tee union for PVC tubes Pneumatic automatisation - Compete tee union for copper and polyamide tubes Pneumatic automatisation - Tee unions for PVC tubes Pneumatic automatisation - Tee unions for copper and polyamide tubes Pneumatic automatisation - Branched unions - Disposition and assembly Pneumatic automatisation - Elbow for tube unions Pneumatic autamatisation - Tee for tube unions Pneumatic automatisation - Cross for tube unions Pneumatic automatisation - Bulkhead leadin union Pneumatic automatisation - Bulkhead leadin nipple for unions Pneumatic automatisation - Double-ended unions Pneumatic automatisation - Jointing for fittings and unions Heating armatures - Radiator angle unions - Main outside and connection dimensions

JUS M.B6.758

1977

JUS M.B6.760

1977

JUS M.B6.761 JUS M.B6.762 JUS M.B6.763 JUS M.B6.764

1977 1977 1977 1977

3 3 2 3

JUS M.B6.765

1977

JUS M.B6.766

1977

JUS M.B6.767

1977

JUS M.B6.768 JUS M.B6.769

1977 1977

2 3

JUS M.B6.770

1977

JUS M.B6.771 JUS M.B6.772

1977 1977

3 3

JUS M.B6.773 JUS M.B6.774 JUS M.B6.775 JUS M.B6.776 JUS M.B6.777 JUS M.B6.778 JUS M.B6.779 JUS M.B6.780 JUS M.B6.781 JUS M.B6.782 JUS M.B6.811

1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1970

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Armatura za grejanje - Navijci, ugaoni, radijatorski - Glavne spoljne mere, priklju~ne mere

116

ICS 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.B6.812 JUS M.B6.821 JUS M.B6.850 JUS M.B6.851 JUS M.B6.881

God. Year 1970 1968 1992 1992 1985

Naslov na srpskom Title in Serbian

Naslov na engleskom Title in English

Str. No. 2 3 3 23 2

Armatura za grejanje - Navijci, provodni, radi- Heating armatures - Radiator plug unions jatorski - Glavne spoljne mere, priklju~ne mere Main outside and connection dimensions ^eli~ni cevni lukovi za zavarivanje ^eli~ni fitinzi sa cevnim navojnim spojem sa zaptivnim naleganjem Jednocevni navojni priklju~ak za merila - Zapremine gasa sa dijafragmom Navojni priklju~ci sa loptastim naglavkom Prstenasti nastavak za cev - Oblik i mere Butt welding steel bends Threaded steel pipe fittings with pressuretight joints made on the threads Gasmeter connections, one pipe connections Tube fittings and unions with spherical nipple - Ringlike nipple for tube - Shape and dimensions Navojni priklju~ci sa loptastim naglavkom Tube fittings and unions with spherical nipPrstenasti nastavak za cev - Oblik i mere ple - Ringlike nipple for tube - Shape and Izmena dimensions - Amendments Cevni priklju~ci za motorna vozila - Oko cevi Pipe connections for motor vehicles - Fuel sa pravo odrezanim vratom za su~eono supply inlet union with straight cut conzavarivanje necting end for butt welding Navojni priklju~ci sa loptastim naglavkom Tube fittings and unions with spherical nip[uplji vijak - Oblik i mere ple - Hollow screw - Shape and dimensions Navojni priklju~ci sa loptastim naglavkom Tube fittings and dunions with spherical [uplji vijak - Oblik i mere - Izmena nipple - Hollowscrew - Shape and dimensions - Amendments Vodovodna armatura - Ventil za pra`njenje Water pipe fittings - Discharge valve - Main Glavne spoljne mere, priklju~ne mere outside sizes, connection sizes Vodovodna i gasna armatura - Propusne Water and gas fittings - Screwed plug taps slavine za vodu i gas - Glavne spoljne mere, for water and gas - Main outside and conpriklju~ne mere nection dimensions Armatura za grejanje - Slavine za paru Heating armatures - Steam taps - Main Glavne spoljne mere, priklju~ne mere outside and connection dimensions Ventili za posude za komprimovane plinove - Valves for vessels for compressed gases Ventil za boce za te~ne plinove propan-butan Valve for cylinders for liquefied gases prood 5 do 15 kg punjenja - Glavne i priklju~ne pane-butane, capacity 5 to 15 kg - Main mere and connection sizes Ventili za posude za komprimovane plinove - Valves for vessels for compressed gases Ventil za boce za te~ne plinove propan-butan, Valve for cylinders for liquefied gases propunjenja 25 i 35 kg - Glavne i priklju~ne mere pane-butane, capacity 25 and 35 kg - Main and connection sizes Ventili za posude za komprimovane plinove - Valves for vessels for compressed gases Ventil za boce za te~ne plinove propan-butan, Valve for cylinders for liquefied gases proza punjenja 1, 2 i 3 kg - Glavne i priklju~ne pane-butane, capacity 1, 2 and 3 kg mere Ventili za posude za komprimovane plinove - Valves for compressed gases - Valves for Ventili za plinske aparate u doma}instvu i gas appliances in household and tourism turizmu - Glavne priklju~ne mere Ispusni ventili za boce za gas - Specifikacija Valve outlets for gas cylinders - List of mera koje su standardizovane ili su u upotrebi provisions which are either standardized or in use Ventili za posude za komprimovane plinove - Compressed gas cylinders for liquefied Ventili za boce za te~ne plinove propan-butan gases - Technical requirements for manu- Tehni~ki propisi za izradu i isporuku facture and delivery Sanitarna armatura - Baterije za kotao kuWater pipe fittings - Mixer units for bath patila - Glavne spoljne mere, priklju~ne mere water tank - Main outside sizes, connection sizes Sanitarna armatura - Ventil s plovkom Water pipe fittings - Valve with swimmer Glavne spoljne mere, priklju~ne mere Main outside sizes, connection sizes Sanitarna armatura - WC-ispira~i - Glavne Sanitary fittings - Water closet flush valves spoljne mere, priklju~ne mere - Main outside sizes, connection sizes Ventili za pneumatike - Igla ventila, provrt tela Valve inserts, valve body bores, valve caps ventila, kapica ventila, za zra~nice pneumatika for automotive tyre tubes za motorna vozila Ventili za pneumatike - Ventil sa metalnim Valves with metal base for bicycle tyre stopalom, za zra~nice za bicikle tubes Ventili za pneumatike - Ventil sa gumenim Valves with rubber base for bicycle type stopalom, za zra~nice za bicikle i mopede tubes Ventili za pneumatike - Ventil sa metalnim Valve with metal base for moped tyre stopalom, za zra~nice za mopede tubes Ventili za pneumatike - Ventil sa gumenim Valve with rubber base for moped tyre stopalom, za zra~nice za mopede tubes Ventili za pneumatike - Ventili sa metalnim Valve with metal base for motor cycle tyre stopalom, za zra~nice za motocikle tubes

JUS M.B6.881/1

1992

JUS M.B6.882

1957

JUS M.B6.883

1989

JUS M.B6.883/1

1992

JUS M.C5.280 JUS M.C5.325

1966 1970

2 2

JUS M.C5.326 JUS M.C5.350

1970 1967

2 2

23.040.60

JUS M.C5.351

1967

23.040.60

JUS M.C5.352

1976

23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60

JUS M.C5.353 JUS M.C5.355 JUS M.C5.390 JUS M.C5.806 JUS M.C5.820 JUS M.C5.821 JUS M.C5.921 JUS M.C5.925 JUS M.C5.926 JUS M.C5.927 JUS M.C5.928 JUS M.C5.929

1976 1996 1969 1967 1967 1971 1971 1971 1980 1971 1980 1971

3 13 4 3 2 3 2 4 3 3 3 4

117

ICS 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.60 23.040.70 23.040.70

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.C5.930 JUS M.C5.931

God. Year 1980 1971

Naslov na srpskom Title in Serbian Ventili za pneumatike - Ventil sa gumenim stopalom, za zra~nice za motocikle i mopede Ventili za pneumatike - Prav ventil sa gumenim stopalom i gumenim vratom, za zra~nice motornih vozila Ventili za pneumatike - Kos ventil sa gumenim stopalom i gumenim vratom, za zra~nice motornih vozila Ventili za pneumatike - Savijeni ventil 86 sa metalnim stopalom, za zra~nice teretnih i ostalih te{kih vozila Ventili za pneumatike - Savijeni ventil 86 sa gumenim stopalom, za zra~nice teretnih i ostalih te{kih vozila Ventili za pneumatike - Ventil sa metalnim stopalom, za zra~nice transportnih kolica i skutera Ventili za pneumatike - Ventil sa gumenim stopalom, za zra~nice transportnih kolica i skutera Ventili za pneumatike - Ventil sa gumenim stopalom, za zra~nice za traktore Posude pod pritiskom - Prora~un prirubnica Posude pod pritiskom - Ravna danca i ankerisane plo~e - Prora~un Cevni vodovi - Metalne savitljive pertlovane cevi. Ispitivanje i dokazivanje karakteristika Cevni vodovi - Metalne savitljive dvostruko pertlovane cevi - Okrugle cevi od za{ti}enog nelegiranog ~elika, ograni~eno zaptivene bakarnom zaptivkom Cevni vodovi - Metalne savitljive dvostruko pertlovane cevi - Okrugle cevi od za{ti}enog nelegiranog ~elika, zaptivene azbestnom zaptivkom Cevni vodovi - Metalne savitljive dvostruko pertlovane cevi - Okrugle cevi od ner|aju}eg austenitnog ~elika, zaptivene azbestnom zaptivkom Cevni vodovi - Metalne savitljive jednostruko pertlovane cevi sa gumenom zaptivkom, ograni~eno zaptivene, okruglog ili poligonalnog preseka, izra|ene od za{ti}enog nelegiranog ~elika Cevni vodovi - Metalne savitljive dvostruko pertlovane cevi, bez zaptivke, ograni~eno zaptivene, okruglog ili poligonalnog preseka, izra|ene od za{ti}enog nelegiranog ~elika Cevni vodovi - Metalne savitljive jednostruko pertlovane cevi, ograni~eno zaptivene, sa azbestnom zaptivkom, okruglog ili poligonalnog preseka, izra|ene od za{ti}enog nelegiranog ~elika Cevni vodovi - Metalne savitljive jednostruko pertlovane cevi, bez zaptivke, okruglog ili poligonalnog preseka, od za{ti}enog nelegiranog ~elika Guma - Gumena creva za protok rashladne te~nosti za putni~ke automobile i automobile za kombinovani prevoz - Tehni~ki uslovi Guma - Gumena creva za industrijsku vodu Tehni~ki uslovi Proizvodi od gume - Gumena creva sa ulo{kom - Creva za zbijeni vazduh za pnumati~ke alate Guma - Gumena creva za paru - Tehni~ki uslovi Creva za propan-butan za gasne instalacije

Naslov na engleskom Title in English Valve with rubber base for motor cycle tyre tubes Straight rubber base valve for automotive tyre tubes Slanting rubber base valve for automotive tyre tubes 86 angle valve with metal base for tyre tubes of lorries and other heavy vehicles 86 angle valve with rubber base for tyre tubes of lorries and other heavy vehicles Valve with metal base for industrial truck and scooter tyre tubes Valve with rubber base for industrial truck and scooter tyre tubes Valve with rubber base for air-waterfilling of tractor tyre tubes Pressure vessels - Design of flanges Pressure vessels - Design of pressure vessels Pipework - Stripwound flexible metal hoses - Testing and verification of characteristics Pipework - Double overlap flexible metal hoses (copper packing, limited tightness, circular section, in protected carbon steel) Pipework - Double overlap flexible metal (asbestos packing, leakproof, sircular section, in protected carbon steel) Pipework - Double overlap flexible metal hoses (asbestos packing, leakproof, circular section, in austenitic stainless steel) Pipework - Single overlap flexible metal hoses (rubber packing, limited tightness, circular or polygonal section, in protected carbon steel) Pipework - Double overlap flexible metal hoses (unpacked, limited tightness, circular or polygonal section, in protected carbon steel) Pipework - Single overlap flexible metal hoses (asbestos packing, limited tightness, circular of polygonal section, in protected carbon steel) Pipwork - Single overlap flexible metal hoses (unpacked, no tightness, with circular or polygonal section, in protected carbon steel) Rubber - Coolant hoses and tubing for use on private cars and light commercial vehicles - Specification Rubber hoses for water, general purpose Specification Rubber products - Reinforced rubber hoses for compressed air, for pneumatic tools Rubber hoses for steam - Specification Hose for use in butane-propane gas installations

Str. No. 3 2

JUS M.C5.932

1971

JUS M.C5.935

1971

JUS M.C5.936

1971

JUS M.C5.939

1971

JUS M.C5.940

1971

JUS M.C5.942 JUS M.E2.258 JUS M.E2.259 JUS C.B5.302 JUS C.B5.303

1971 1991 1991 1990 1990

3 16 22 4 2

23.040.70

JUS C.B5.304

1990

23.040.70

JUS C.B5.305

1990

23.040.70

JUS C.B5.306

1990

23.040.70

JUS C.B5.307

1990

23.040.70

JUS C.B5.308

1990

23.040.70

JUS C.B5.309

1990

23.040.70 23.040.70 23.040.70 23.040.70 23.040.70

JUS G.C6.023 JUS G.C6.024 JUS G.C6.025 JUS G.C6.026 JUS G.C6.031

1991 1991 1970 1991 1975

9 5 4 6 7

118

ICS 23.040.70 23.040.70 23.040.70 23.040.70 23.040.70 23.040.80 23.040.80 23.040.80 23.040.80 23.040.80 23.040.80 23.040.80 23.040.80 23.040.80 23.040.80 23.040.80 23.040.80 23.040.99 23.040.99 23.060 23.060 23.060 23.060 23.060 23.060 23.060 23.060 23.060 23.060 23.060 23.060 23.060 23.060 23.060

Oznaka JUS JUS Numbering JUS G.C6.032

God. Year 1991

Naslov na srpskom Title in Serbian Gumena creva i creva sa priklju~cima za ute~njeni naftni gas - Creva za pretakanje Tehni~ki uslovi Proizvodi od gume i plasti~ne mase - Creva za ma{ine za pranje rublja i ma{ine za pranje posu|a - Tehni~ki uslovi Guma - Gumena creva za protok goriva za motore sa unutra{njim sagorevanjem, za konvencionalna te~na goriva - Tehni~ki uslovi Proizvodi od gume - Gumena creva za hidrauliku oja~ana sa jednim i sa dva `i~ana opleta, tip V1 i V2 Proizvodi od gume - Ispitivanje gumenih creva za hidrauliku Proizvodi od gume - Plo~e za zaptivanje

Naslov na engleskom Title in English Rubber hoses and assembilies for liguefied petroleum gases - Bulk transfer applications -Specification

Str. No. 6

JUS G.C6.035

1986

JUS G.C6.037

1991

JUS G.C6.040

1977

JUS G.C6.041 JUS G.C2.061 JUS ISO 7483 JUS M.C4.100

1977 1965 1998 1961

JUS M.C4.200 JUS M.C4.500

1989 1989

JUS M.C4.505 JUS M.C4.600 JUS M.C4.601 JUS M.C4.611 JUS M.C4.612 JUS M.C4.613 JUS M.C4.614 JUS M.C5.256 JUS M.C5.255

1989 1959 1959 1967 1967 1967 1967 1998 1998

Rubber and plastic hose and hose assemblies - Washing-machines and dishwashers - Specification Rubber tubing and hoses for fuel circuits for internal combustion engines - Specification - Conventional liquid fuels Rubber products - Rubber hydraulic hoses, with one and two reinforcement, type V1 and V2 Rubber products - Testing of rubber hydraulic hoses Rubber products - Rubber sheets for gaskets Mere zaptiva~a za prirubnice prema ISO 7005 Dimensions of gaskets for use flanges to (Identi~an sa ISO 7483:1991) ISO 7005 Zaptiva~i za prirubnice cevi i fazon-skih koGaskets for pipe flanges and for cast iron mada od livenog gvo`|a za vodove pod pripipes for pressure main lines - Shape and tiskom - Oblik i mere sizes Mehani~ki klizni zaptiva~i - Ugradne mere, Mechanical seal, cavities, material codes materijal i ozna~avanje and principal dimensions Navojni priklju~ci za cevovode i crevovode Pneumatic tubing - Gasket rings - Shape Zaptiva~i za navojne priklju~ke i za~epne vijke and dimensions - Oblik i mere Navojni priklju~ci za ko~nice sa zbijenim Pneumatic tubing - Gasket rings - Shape vazduhom - Zaptiva~i - Oblik i mere and dimensions [taufer-mazalice - lake Stauffer - Lubricators, light [taufer-mazalice - te{ke Mazalice s pljosnatom glavom Mazalice s okruglom glavom Mazalice s koni~nom glavom Mazalice s levkastom glavom Podzemni hidranti Nadzemni hidranti Stauffer - Lubricators, heavy Lubrication fittings, flat type Lubrication fittings, ball-type Lubrication fittings, hydraulic type Lubrication fittings, funnel-type Fire hydrants, under ground Fire hydrants, above ground

13

6 3 38 1

10 6

1 2 2 3 3 4 3 5 6

23.060 CEVNI ZATVARA^I


JUS ISO 6552 JUS ISO 6553 JUS ISO 6554 JUS ISO 6704 JUS ISO 6948 JUS ISO 7841 JUS ISO 7842 JUS JUS JUS JUS M.B6.006 M.C5.003 M.C5.004 M.C5.005 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1992 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 Automatski odvaja~i kondenzata - Termini i definicije (Identi~an sa ISO 6552:1980) Automatski odvaja~i kondenzata Obele`avanje (Identi~an sa ISO 6553:1980) Automatski odvaja~i kondenzata sa prirubnicama - Ugradne mere (Identi~an sa ISO 6554:1980) Automatski odvaja~i kondenzata - Klasifikacija (Identi~an sa ISO 6704:1982) Automatski odvaja~i kondenzata - Ispitivanja (Identi~an sa ISO 6948:1981) Automatski odvaja~i kondenzata - Odre|ivanje gubitka pare - Metode ispitivanja (Identi~an sa ISO 7841:1988) Automatski odvaja~i kondenzata - Odre|ivanje kapaciteta isticanja - Metode ispitivanja (Identi~an sa ISO 7842:1988) Elementi cevovoda - Nazivni pritisci Industrijski cevni zatvara~i - Upitni list Industrijski cevni zatvara~i - Obele`avanje Cevni zatvara~i - Spajanje prirubnicama Ugradne du`ine Cevni zatvara~i - Spajanje zavarivanjem Ugradne du`ine Cevni zatvara~i - Spajanje ulaganjem Ugradne du`ine Cevni zatvara~i - Spajanje unutra{njim cevnim navojem - Ugradne du`ine Cevni zatvara~i - Spajanje spolja{njim cevnim navojem - Ugradne du`ine Automatic steam traps - Definition of technical terms Automatic steam traps - Marking Flanged automatic steam traps face-to-face dimensions Automatic steam traps - Classification Automatic steam traps - Production and performance characteristic tests Automatic steam traps - Determination of steam loss - Test methods. Automatic steam traps - Determination of discharge capacity - Test methods Pipe components - Nominal pressure Industrial valves - Basic date for tenders General purpose industrial valves - Marking Face-to-face dimensions of flanged valves Face-to-face dimensions of weld-on valves Face-to-face dimensions of valves Face-to-face dimensions of screwed sockets Face-to-face dimensions of connection by compression water type valves with valves with fittings 4 2 2 5 6 12 13 1 2 2 3 2 2 2 2

JUS M.C5.006 JUS M.C5.007 JUS M.C5.008 JUS M.C5.009

119

ICS 23.060 23.060 23.060 23.060 23.060 23.060 23.060 23.060 23.060 23.060 23.060 23.060 23.060 23.060 23.060 23.060 23.060 23.060 23.060 23.060 23.060.10 23.060.10 23.060.10 23.060.10 23.060.10 23.060.10 23.060.10 23.060.20 23.060.20 23.060.20 23.060.20 23.060.20 23.060.20 23.060.20 23.060.30

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.C5.013 JUS M.C5.014 JUS M.C5.015 JUS M.C5.019 JUS M.C5.022 JUS M.C5.702 JUS M.C5.750 JUS M.C5.810 JUS M.C5.811 JUS M.C5.812

God. Year 1988 1989 1989 1992 1989 1987 1991 1967 1966 1967

Naslov na srpskom Title in Serbian Cevni zatvara~i - Tehni~ki uslovi isporuke Vrste kontrole i ispitivanja Cevni zatvara~i - Krajevi za suo~eno zavarivanje - Oblici i mere Cevni zatvara~i - Krajevi za preklopno zavarivanje - Oblik i mere Armature - Materijali za delove ku}i{ta Cevni zatvara~i - Ventili - Op{ti zahtevi Armature za pitku vodu - Proto~ne armature Tehni~ki uslovi i ispitivanja Akumulacioni zagreja~i vode - Sigurnosni ure|aj - Op{ti tehni~ki uslovi Sanitarna armatura - Sifon za umivaonik Glavne spoljne mere, priklju~ne mere Sanitarna armatura - Sifon za pisoar - Glavne spoljne mere, priklju~ne mere Sanitarna armatura - Odlivno koleno s ~epom - Glavne spoljne mere, priklju~ne mere

Naslov na engleskom Title in English Technical conditions of delivery for valves Survey of test Weld-on ends of valves for butt-welding Weld-on ends of valves for socket welding

Str. No. 13 4 2 16 8 18 18 2 2 2

JUS M.C5.813 JUS M.C7.100 JUS M.C7.101 JUS M.C7.300 JUS M.C7.302 JUS M.C7.304 JUS M.C7.310 JUS M.C7.320 JUS M.C7.361 JUS M.C7.364 JUS M.C2.300 JUS M.C2.301 JUS M.C5.023 JUS M.C5.024 JUS M.C5.025 JUS M.C5.026 JUS M.C5.035 JUS M.C5.036 JUS M.C5.037 JUS M.C5.038 JUS M.C5.039 JUS M.C5.040 JUS M.C5.041 JUS M.C5.452 JUS EN 161

1967 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1970 1970 1989 1989 1992 1992 1992 1991 1991 1992 1992 1992 1992 1992 1996

Valves - Body materials Globe valves, general requirements Water fittings for sanitary appliances General requirements and tests Storage water heaters - Safety units General technical specifications Sanitary fittings - Water seal for lavabo Main outside sizes, connection sizes Water pipe fittings - Water seal for urinal Main outside sizes, connection sizes Water pipe fittings - Discharge knee with stopper - Main outside sizes, connection sizes Sanitarna armatura - Prelivno koleno - Glavne Water pipe fittings - Over flow knee - Main spoljne mere, priklju~ne mere outside sizes, connection sizes Proste dr{ke Revolving machine handles Okretne dr{ke Cevni zatvra~i - Ru~ni to~ak sa okruglom rupom Cevni zatvara~i - Ru~ni to~ak sa ~etvrtastom pravom rupom Cevni zatvra~i - Ru~ni to~ak sa ~etvrtastom koni~nom rupom Cevni zatvara~i - Ravni ru~ni to~ak sa ~etvrtastom koni~nom rupom Cevni zatvara~i - Ru~ni to~kovi sa talasastim vencem i kosim paocima Cevni zatvara~i - Ru~ni to~kovi od plasti~nih materijala Cevni zatvara~i - Ru~ni to~kovi od legura aluminijuma Cevni zatvara~i - Osigura~ vo|ice za zaporne ventile tipa 1, za NP=6 i NP=16 kp/cm2 Cevni zatvara~i - Osigura~ vretena za zaporne ventile tipa 1, za NP=6 i NP=16 kp/cm2 Cevni zatvara~i - Zaporni ventili od livenog gvo`|a Cevni zatvara~i - Zaporni ventili od nelegiranog ~elika Cevni zatvara~i - Zaporni ventili od ~elika postojanih na povi{enim temperaturama Cevni zatvara~i - Zaporni ventili od ner|aju}ih ~elika Cevni zatvara~i - Kuglaste slavine, metalne Op{ti zahtevi Cevni zatvara~i - Kuglaste slavine od ~elika sa punim prolazom Cevni zatvara~i - Kuglaste slavine od ~elika sa reduciranim prolazom Cevni zatvara~i - Kuglaste slavine od obojenih metala sa punim prolazom Cevni zatvara~i - Kuglaste slavine od obojenih metala sa reduciranim prolazom Cevni zatvara~i - Kuglaste slavine od livenog gvo`|a sa punim prolazom Cevni zatvara~i - Kuglaste slavine od livenog gvo`|a sa reduciranim prolazom Metalne ru~ne zaporne kuglaste slavine za unutra{nje gasne instalacije, za pritiske do PN 4 Automatski zaporni ventili za gasne gorionike i gasne aparate Revolving machine handles Valves - Hand-wheel offset arm type hole of hub round Valves - Hand-wheel offset arm type hole of hub, parallel square Hand-wheel offset arm type hole of hub, tapered square Handwheel flat type, hole of hub tapered square Valves - Hand wheels offset arm zype, hole of tube, parallel square Valves - Hand-wheels of plastic Valves - Hand-wheels of aluminium cast alloys Shutoff valves, type 1, for nominal pressures 6 and 16 kp/cm2 - Base rings Shutoff valves, type 1, for nominal pressures 6 and 16 kp/cm2 - Pressure rings Globe valves, cast iron stop valves Globe valves, non alloy and low steel stop valves Globe valves, alloy steel stop valves Globe valves, stainless steel stop valves Valves - Metallic ball valves - General requirements Valves - Full bore steel ball valves Valves - Reduced bore steel ball valves Valves - Full bore non ferrous metal ball valves Valves - Reduced bore non ferrous metal ball valves Valves - Full bore cast iron ball valves Valves - Reduced bore cast iron ball valves Manually operated metallic ball shut-off valves for domestic gas installations up to PN 4 Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances

2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 7 9 7 8 5 8 8 6 4 4 4 11 32

120

ICS 23.060.30 23.060.30 23.060.30 23.060.30 23.060.30 23.060.30 23.060.30 23.060.30 23.060.30 23.060.30 23.060.30 23.060.30 23.060.40 23.060.40 23.060.40 23.060.40 23.060.40 23.060.40 23.060.40 23.060.40 23.060.40 23.060.40 23.060.40 23.060.40 23.060.40 23.060.40 23.060.40 23.060.40

Oznaka JUS JUS Numbering JUS ISO 5145 JUS M.C5.450 JUS M.C5.451 JUS M.C5.601 JUS M.C5.645 JUS M.C5.646 JUS M.C5.647 JUS M.C5.648 JUS M.C5.649 JUS M.C5.650 JUS M.C5.651 JUS M.C5.652 JUS A.K2.252 JUS EN 88 JUS M.B6.927 JUS M.B6.928 JUS M.C5.084 JUS M.C5.085 JUS M.C5.086 JUS M.C5.087 JUS M.C5.088 JUS M.C5.090 JUS M.C5.091 JUS M.C5.092 JUS M.C5.093 JUS M.C5.260 JUS M.C5.360 JUS M.E6.207

God. Year 1996 1992 1992 1989 1989 1989 1989 1992 1992 1992 1992 1992 1997 1996 1971 1971 1986 1987 1987 1987 1990 1985 1985 1986 1987 1998 1987 1997

Naslov na srpskom Title in Serbian Ispusni ventili za boce za gas i gasne sme{e - Izbor i dimenzionisanje (Identi~an sa ISO 5145:1990) Metalni ru~ni zaporni cevni zatvara~i za unutra{nje gasne instalacije - Op{ti zahtevi

Naslov na engleskom Title in English Cylinder valve outlets for gases and gas mixtures - Selection and dimensioning

Str. No. 31 27 13 9 5 6 5 4 4 4 4 4 16 36 2 2 3 8 2 2 7 7 12 14 4 14 7 21

Manually operated metallic shut.off valves for domestic gas installations - General requirements Metalne ru~ne zaporne konusne slavine, sa Manually operated metallic taper plug shutzatvorenim ku}i{tem, za unutra{nje gasne in- off valves with closed bottom for domestic stalacije za pritiske do PN 0,2 gas installations for pressures up to PN 0,2 Cevni zatvara~i - Zasuni - Op{ti zahtevi Gate valves, general informations Cevni zatvara~i - Zasuni od livenog gvo`|a sa Cast iron gate valves with metallic seat zaptivanjem metal na metal i sa navojem na and inside screwed stem vretenu ispod zaptiva~a Cevni zatvara~i - Zasuni od livenog gvo`|a sa Cast iron gate valves with metallic seat zaptivanjem metal na metal i sa navojem na and outside screwed stem vretenu iznad zaptiva~a Cevni zatvara~i - Zasuni od livenog gvo`|a sa Cast iron gate valves with elastomer mekim zaptivanjem i sa navojem na vretenu coated obturator and inside screwed stem ispod zaptiva~a Cevni zatvara~i - Zasuni od ~elika sa navojem Steel gate valves with inside or outside na vretenu ispod ili iznad zaptiva~a screwed stem Cevni zatvara~i - Zasuni od nelegiranih i nis- Non alloy steel gate valves, inside screwed kolegiranih ~elika sa navojem na vretenu isstem pod zaptiva~a Cevni zatvara~i - Zasuni od nelegiranih i nis- Non alloy steel gate valves, outside kolegiranih ~elika sa navojem na vretenu screwed stem iznad zaptiva~a Cevni zatvara~i - Zasuni od ~elika postojanih Heatresisting steel gate valves na povi{enim temperaturama Cevni zatvara~i - Zasuni od ner|aju}eg ~elika Stainless steel gate valves [ema atestiranja - Regulatori pritiska za te~ni Scheme certification - Pressure regulators for propan-butan za protok do 2 kg/h liquid gasses, propan-butane capacity to 2 kg/h Regulatori pritiska za gasne aparate za ulazni Pressure governors for gas appliances for pritisak do 200 mbar (Identi~an sa input pressures up to 200 mbar EN 88:1991) Priklju~ci za hla|enje alata za liv pod pritisNipples for hose connection, for mould die kom sets Priklju~ci za hla|enje alata za liv pod pritisLong nipples for hose connection for mould kom, du`i die sets Regulacioni ventili - Ozna~avanje Control valves - Marking Regulacioni ventili - Op{ti tehni~ki uslovi i Control valves - General requirements and ispitivanja tests Regulacioni ventili - Mera izme|u priklju~aka Control valves - Face-to-face dimension for ventila bez prirubnica flangeless valves Regulacioni ventili - Mere izme|u prirubnica Control valves - Face-to-face dimension for ravnih ventila sa prirubnicama flanged, two-way, globe type valves Regulacioni ventili - Monta`ni detalji za veziControl valves - Mounting details for atvanje pozicionera na izvr{ni mehanizam tachment of positioners to control valve regulacionih ventila actuators Regulacioni ventili - Kapacitet protoka Control valves - Flow capacity - Sizing Jedna~ine za dimenzionisanje regulacionih equations for incompressible fluid flow unventila nesti{ljivih fluida u uslovima ugradnje der installed conditions Regulacioni ventili - Kapacitet protoka Control valves - Flow capacity - Sizing Jedna~ine za dimenzionisanje regulacionih equations for compressible fluid flow under ventila sti{ljivih fluida u uslovima ugradnje installed conditions Regulacioni ventili - Kapacitet protoka - Pos- Control valves - Flow capacity - Test protupak ispitivanja cedures Regulacioni ventili - Komadna ispitivanja Control valves - Routine test Water pressure reducers Technical speciUmanjiva~i pritiska vode Tehni~ki uslovi fications Regulatori pritiska za te~ni propan-butan za Pressure regulators for liquefied gases, protok do 2 do kg/h propane-butane capacity to 2 kg/h Centralno grejanje - Ure|aji za regulaciju i Thermostats, temperature limiters and ograni~enje temperature na postrojenjima za thermal cut-offs for heat generating systems proizvodnju toplote - Sigurnosno-tehni~ki za- Safety requirements and testing htevi i ispitivanje Mehani~ki klizni zaptiva~i - Ugradne mere, materijal i ozna~avanje Centrifugalne, poluaksijalne i aksijalne pumpe - Natpisna plo~ica Mechanical seal, cavities, material codes and principal dimensions Centrifugal pumps - Name plate

23.080 PUMPE 23.080 23.080


JUS M.C4.200 JUS M.F1.005 1989 1991 10 2

121

ICS 23.080 23.080 23.080 23.080 23.080 23.080 23.080 23.080 23.080

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.F1.010

God. Year 1989

Naslov na srpskom Title in Serbian Centrifugalne pumpe sa aksijalnim ulazom NP 16 - Ozna~avanje, nazivne vrednosti radnih karakteristika i mere Pumpe - Osnovne plo~e za centrifugalne pumpe - Oblik i mere Centrifugalne pumpe - Tehni~ki uslovi - Klasa II Centrifugalne, poluaksijalne i aksijalne pumpe - Upitni list Centrifugalne pumpe - Otvori za mehani~ke klizne zaptiva~e i za meke zaptiva~e - Mere Centrifugalne, poluaksijalne i aksijalne pumpe - Ispitivanja - Klasa B Centrifugalne, poluaksijalne i aksijalne pumpe - Ispitivanja - Klasa C Ru~ne pumpe - Krilne pumpe Ru~ne pumpe - Ovalne prirubnice PN 1 do PN 2,5

Naslov na engleskom Title in English End-suction centrifugal pumps (rating 16 bar) - Designation, nominal duty point and dimensions End-suction centrifugal pumps - Baseplate and installation Technical specifications for centrifugal pumps - Class II Centrifugal pumps - Basic date for tenders End-suction centrifugal pumps - Dimensions of cavities for mechanical seals and for soft packing Centrifugal, mixed flow and axial pumps Code for acceptance tests - Class B Centrifugal, mixed flow and axial pumps Code for acceptance test - Class C Hand pumps, semi-rotary pumps Hand pumps, two hole tube flanges with shoulder for nominal pressure 1 to 2,5

Str. No. 3

JUS M.F1.011 JUS M.F1.013 JUS M.F1.014 JUS M.F1.015

1989 1991 1991 1989

3 34 2 2

JUS M.F1.021 JUS M.F1.022 JUS M.F1.030 JUS M.F1.031

1989 1988 1989 1989

53 45 2 2

23.100 HIDRAULI^KI SISTEMI 23.100


JUS IEC 1000-4-8 1997 Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) Deo 4: Tehnika ispitivanja i tehnika merenja Sekcija 8: Ispitivanje imunosti magnetskog polja mre`ne frekvencije - Osnovna publikacija EMC (Identi~an sa IEC 1000-4-8:1993) Hidraulika i pneumatika - Grafi~ki simboli i {eme - Deo 1: Grafi~ki simboli (idenmti~an sa ISO 1219-1:1991) Hidraulika i pnumatika - Termini i definicije (Identi~an sa ISO 5598:1985) Hidraulika i pneumatika - Nazivni pritisci - Red vrednosti Hidraulika i pneumatika - Nazivni protoci te~nosti - Red vrednosti Hidraulika i pneumatika - Nazivni pre~nici Red vrednosti Hidraulika i pneumatika - Nazivne zapremine Red vrednosti Hidraulika i pneumatika - Nazivni brojevi obrtaja - Red vrednosti Hidraulika i pneumatika - Nazivni obrtni momenti - Red vrednosti Uljna hidraulika - Osnovne veli~ine - Navoji za spajanje Hidraulika i pneumatika - Nazivni proto~ni otvori - Red vrednosti Hidraulika - Geometrijske radne zapremine Red vrednosti Pneumatika - Nazivni protoci vazduha - Red vrednosti Preporuke za prijem, pogon i odr`avanje hidrauli~nih turbina (Identi~an sa IEC 545:1976) Hidrauli~ki prenosnici - Pumpe, motori i kompaktni prenosnici - Definicije parametara i slovne oznake Hidraulika Ugradne mere za cilindre sa jednostranom klipnja~om, serije 16 MPa (160 bar) Deo 2: Kompaktne serije (Identi~an sa ISO 6020-2:1991) Hidraulika Ugradne mere za cilindre sa jednostranom klipnja~om, serije 16 MPa (160 bar) Deo 3: Kompaktne serije pre~nika od 250 mm do 500 mm (Identi~an sa ISO 6020-3:1994) Hidraulika Filtri Izjava o zahtevima (Identi~an sa ISO 7744:1986) Hidraulika Cilindri sa jednostranom klipnja~om, kompaktne serije 16 MPa (160 bar) Tolerancije (Identi~an sa ISO 8131:1992) Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4: Testing and measurement techniques - Section 8: Power frequency magnetic field immunity test - Basic EMC publication Fluid power systems and components Graphic symbols and circuit diagrams Part 1: Graphic symbols Fluid power systems and components Vocabulary Hydraulic and pneumatic - Nominal pressures Hydraulic - Nominal flow rates Hydraulic and ters Hydraulic and ties Hydraulic and tion numbers Hydraulic and pneumatic - Nominal diamepneumatic - Nominal capacipneumatic - Nominal revolupneumatic - Nominal torques 28

23.100 23.100 23.100 23.100 23.100 23.100 23.100 23.100 23.100 23.100 23.100 23.100 23.100.10 23.100.10 23.100.20

JUS ISO 1219-1

1997

43

JUS ISO 5598 JUS L.N1.021 JUS L.N1.022 JUS L.N1.023 JUS L.N1.024 JUS L.N1.025 JUS L.N1.026 JUS L.N1.027 JUS L.N1.028 JUS L.N1.029 JUS L.N1.031 JUS IEC 545 JUS L.N1.035 JUS ISO 6020-2

1994 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1973 1987 1987 1987 1996 1992 1999

113 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 22 17 18

Oilhydraulics - Connection screw threads Hydraulic and pneumatic - Nominal holes Hydraulic - Geometric displacements Pneumatic - Nominal flow rates Guide for commissioning, operation and maintenance of hydraulic turbines Hydraulic fluid power-pumps, motors and integral transmissions - Parameter definitions and letter symbols Hydraulic fluid power Mounting dimensions for single rod cylinders, 16 MPa (160 bar) series Part 2: Compact series Hydraulic fluid power Mounting dimensions for single rod cylinders, 16 MPa (160 bar) series Part 3: Compact series with bores from 250 mm to 500 mm Hydraulic fluid power Filters Statement of requirements Hydraulic fluid power Single rod cylinders, 16 MPa (160 bar) compact series Tolerances

23.100.20

JUS ISO 6020-3

1999

14

23.100.20 23.100.20

JUS ISO 7744 JUS ISO 8131

1999 1998

8 8

122

ICS 23.100.20

Oznaka JUS JUS Numbering JUS ISO 8132

God. Year 1998

Naslov na srpskom Title in Serbian Hidraulika Cilindri sa jednostranom klipnja~om, srednje serije 160 bar (16 MPa) i serije 250 bar (25 MPa) Ugradne mere za dopunsku opremu (Identi~an sa ISO 8132:1986) Hidraulika - Cilindri sa jednostranom klipnja~om, kompaktne serije od 16 MPa (160 bar) - Mere veznih elemenata (Identi~an sa ISO 8133:1991) Hidraulika Cilindri sa jednostranom klipnja~om, srednje serije 160 bar (16 MPa) i serije 250 bar (25 MPa) Tolerancije (Identi~an sa ISO 8135:1986) Hidraulika - Cilindri sa jednostranom klipnja~om, srednje serije 160 bar (16 MPa) Mere otvora za priklju~ke (Identi~an sa ISO 8136:1986) Hidraulika - Cilindri sa jednostranom klipnja~om serije 250 bar (25 MPa) - Mere otvora za priklju~ke (Identi~an sa ISO 8137:1986) Hidraulika - Cilindri sa jednostra-nom klipnja~om, kompaktne serije od 16 MPa (160 bar) - Mere otvora za priklju~ke (Identi~an sa ISO 8138:1986) Pneumatika - Cilindri, serije od 1000 kPa (10 bar) - Prednje u{ke sa sferi~nim zglobom - Ugradne mere (Identi~an sa ISO 8139:1991) Pneumatika Cilindri, serije 1 000 kPa (10 bar) Prednja vilju{ka Ugradne mere (Identi~an sa ISO 8140:1991) Hidraulika i pneumatika - Cilindri - Unutra{nji pre~nici i pre~nici klipnja~a Hidraulika i pneumatika - Cilindri - Hodovi klipova - Red vrednosti Hidraulika i pneumatika - Cilindri - Tipovi i mere navoja klipnja~a Hidraulika - Cilindri - Odnos povr{ina cilindarskog otvora i prstena popre~nog preseka na strani klipnja~e Hidraulika i pneumatika - Cilindri - Nazivni pritisci Pneumatika - Cilindri - Odnos izme|u unutra{njih pre~nika i veli~ine navojnih otvora Hidraulika i pneumatika Spojni elementi i sastavni delovi Nazivni spolja{nji pre~nici cevi i nazivni unutra{nji pre~nici creva (Identi~an sa ISO 4397:1993) Hidraulika - Razvodni ventili sa ~etiri otvora Monta`ne povr{ine (Identi~an sa ISO 4401:1980) Pneumatika - Razvodni ventili sa pet otvora Deo 1: Monta`ne nale`u}e povr{ine bez elektri~ne uti~nice (Identi~an sa ISO 5599-1:1989) Hidraulika - Redukcioni ventili - Redosledni ventili, ventili za rastere}enje, prigu{ni ventili i nepovratni ventili - Monta`ne povr{ine (Identi~an sa ISO 5781:1987) Hidraulika - Kod za identifikaciju monta`nih povr{ina ventila (Identi~an sa ISO 5783:1981) Zaptivke za vratila - Deo 1: Nazivne mere i tolerancije (Identi~an sa ISO 6194-1:1982) Pneumatika - Cilindri sa jednostranom klipnja~om sa razdvojivim vezama - Serije 10 bar (1000 kPa) - Pre~nici od 32 do 320 mm Ugradne mere (Identi~an sa ISO 6431:1983) Hidraulika - Spojnice, brzorastavljive - Mere i tehni~ki zahtevi Hidraulika - Spojnice, brzorastavljive - Metode ispitivanja

Naslov na engleskom Title in English Hydraulic fluid power Single rod cylinders, 160 bar (16 MPa) medium and 250 bar (25 MPa) series Mounting dimensions for accessories Hydraulic fluid power - Single rod cylinders, 16 MPa (160 bar) compact series - Accessory mounting dimensions Hydraulic fluid power Single rod cylinders, 160 bar (16 MPa) medium and 250 bar (25 MPa) series Tolerances Hydraulic fluid power - Single rod cylinders, 160 bar (16 MPa) medium series - Port dimensions Hydraulic fluid power - Single rod cylinders, 250 bar (25 MPa) series - Port dimensions

Str. No. 12

23.100.20

JUS ISO 8133

1997

15

23.100.20

JUS ISO 8135

1998

23.100.20

JUS ISO 8136

1994

23.100.20

JUS ISO 8137

1994

23.100.20

JUS ISO 8138

1997

Hidraulic fluid power - Single rod cylinders, 160 bar (16 MPa) compact series - Port dimensions Pneumatic fluid power - Cylinders, 1000 kPa (10 bar) series - Rod and spherical eyes - Mounting dimensions Pneumatic fluid power Cylinders, 1 000 kPa (10 bar) series Rod end clevis Mounting dimensions Fluid power system and components Cylinder bores and piston rod diameters Fluid power systems and components Cylinders - Basic series of piston strokes Fluid power systems and components Cylinders - Piston rod thread dimensions Hydraulic fluid power - Cylinders - Bore and rod area rations Fluid power systems and components Cylinders - Nominal pressures Pneumatic fluid power - Cylinders - Bore and port thread sizes Fluid power systems and components Connectors and associated components Nominal outside diameters of tubes and nominal inside diameters of hoses Hidraulic fluid power - Four-port directional control valves - Mouuting surfaces Pneumatic fluid power - Five-port directional control valves - Part 1: Mounting interface surfaces without electrical connector Hydraulic fluid power - Pressure-control valves (excluding pressure-relief valves), sequence valves, unloading valves, throttle valves and check valves - Mounting surfaces Hydraulic fluid power - Code for identification of valve mounting surfaces Rotary shaft tip type seals - Part 1: Nominal dimensions and tolerances Pneumatic fluid power - Single rod cylindees with detachable monntings - 10 bar (1000 kPa) series - Bores from 32 to 320 mm - Mounting dimensions Hydraulic fluid power - Quick-action couplings - Dimensions and requirements Hydraulic fluid power - Quick-action couplings - Test methods

23.100.20 23.100.20 23.100.20 23.100.20 23.100.20 23.100.20 23.100.20 23.100.20 23.100.30

JUS ISO 8139

1997

JUS ISO 8140

1998

JUS L.N1.043 JUS L.N1.044 JUS L.N1.045 JUS L.N1.046

1991 1991 1991 1991

2 1 2 2

JUS L.N1.047 JUS L.N1.048 JUS ISO 4397

1991 1991 1999

1 2 4

23.100.30 23.100.30 23.100.30

JUS ISO 4401

1993

12

JUS ISO 5599-1

1993

10

JUS ISO 5781

1993

23

23.100.30 23.100.30 23.100.30

JUS ISO 5783 JUS ISO 6194-1 JUS ISO 6431

1993 1997 1993

5 11 14

23.100.30 23.100.30

JUS L.N1.110 JUS L.N1.111

1991 1991

3 19

123

ICS 23.100.30 23.100.30 23.100.30 23.100.30 23.100.30 23.100.30 23.100.30

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.B1.856 JUS M.B1.857 JUS M.B1.858 JUS M.B1.859 JUS M.B1.860 JUS M.B1.861 JUS M.B1.862

God. Year 1977 1977 1977 1977 1977 1985 1984

Naslov na srpskom Title in Serbian Pneumatska automatizacija - Preklopne navrtke klase izrade A za spojke za PVC cevi Pneumatska automatizacija Pre-klopne navrtke klase izrade A za spojke za bakarne i poliamidne cevi Pneumatska automatizacija - Niske {estostrane navrtke klase izrade A za spojke za provod kroz pregradu Pneumatska automatizacija - Spojne navrtke za priklju~ke Pneumatska automatizacija - ^epovi s navojem Navojni priklju~ci za cevi sa use~nim prstenom - Za~epni vijak sa vencem i {estostranim upustom - Oblik i mere Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za cevi - Preklopne navrtke za cevovode koji se spajaju sistemom use~nog prstena - Oblik i mere Navojni priklju~ci sa use~nim prstenom za cevi - Niske {estostra-ne navrtke za spajanje cevovoda kroz pregrade - Oblik i mere Pneumatska automatizacija - ^epovi s navojem sa spolja{njim zaptivanjem Pneumatska automatizacija - ^epovi s navojem sa unutra{njim zaptivanjem Spojke za cevi i creva - brzosastavne - Kalibar - Oblik, mere i ispitivanje Hidraulika Posude za uzorke te~nosti Kvalifikovanje i kontrola metoda ~I{}enja (Identi~an sa ISO 3722:1976)

Naslov na engleskom Title in English Pneumatic automatisation - Union nuts, fine finish, for unions for PVC tubes Pneumatic automatisation - Union nuts, fine finish, for unions for copper and polyamid tubes Pneumatic automatisation - Hexagon lock nuts, fine finish, for bulkhead lead-in unions Pneumatic automatisation - Nuts for fittings and unions Pneumatic automatisation - Screw plug with indenting ferrule Screw plug for tube with indenting ferrule Shape and dimensions Union nuts for tube unions with indenting ferrule - Shape and dimensions Hexagon lock nuts for tube unions with indenting ferrule - Shape and dimensions Pneumatic automatisation - Screw plug with indenting ferrule for outside jointing Pneumatic automatisation - Screw plug with indenting ferrule for inside jointing Pipes and rubber hoses connections Quick connect - Caliber - Shape, dimensions and test Hydraulic fluid power Fluid sample containers Qualifying and controlling cleaning methods

Str. No. 3 3 2 2 2 2 3

23.100.30 23.100.30 23.100.30 23.100.30 23.100.99

JUS M.B1.863 JUS M.B1.864 JUS M.B1.865 JUS M.B5.151

1984 1977 1977 1986

2 2 2 2

JUS ISO 3722

1999

23.120 VENTILATORI. URE\AJI ZA KLIMATIZACIJU VAZDUHA 23.120


JUS IEC 60335-2-31 1998 Bezbednost aparata za doma}instvo i sli~nih elektri~nih aparata Deo 2: Posebni zahtevi za kuhinjske nape (Identi~an sa IEC 60335-2-31:1995) Bezbednost aparata za doma}instvo i sli~nih elektri~nih aparata Deo 2: Posebni zahtevi za elektri~ne toplotne pumpe (termopumpe), klimatizere i su{a~e vazduha (Identi~an sa IEC 60335-2-40:1995) Industrijski ventilatori za op{tu namenu - Okrugle prirubnice - Mere (Identi~an sa ISO 6580:1981) Ventilatori - Termini, definicije i klasifikacija Ventilatori - Sigurnosno-tehni~ki zahtevi Ventilacija rudni~kih prostorija - Aksijalni ventilatori za separatno provetravanje radili{ta Tehni~ki uslovi Ventilacija rudni~kih prostorija - Ventilatori za separatno provetravanje - Prigu{iva~i {uma Tehni~ki uslovi Zahtevi za bezbednost - Ventilatori - Posebni tehni~ki uslovi i ispitivanje Zahtevi za bezbednost - Motor-kompresori Posebni tehni~ki uslovi i ispitivanja Pneumatski instrumenti pogonjeni procesnim gasom - Bezbednost instalacije i eksploatacioni postupci - Op{ta pravila (Identi~an sa IEC 1081:1991) Kompresori - Klasifikacija i definicije Stabilni vazdu{ni kompresori - Tehni~ki uslovi Safety of household and similar electrical appliances Part 2: Particular requirements for range hoods Safety of household and similar electrical appliances Part 2: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers General purpose industrial fans - Circular flanges - Dimensions Fans - Terms, definitions and classification Safety requirements for fans Mine auxiliary fans - Technical requirements Ventilation of mine openings - Mine auxiliary fans - Noise attenuator Safety requirements - Electric fans - Particular technical conditions and tests Safety requirements - Motor-compressors Particular technical conditions and tests Pneumatic instruments driven by associated process gas - Safe installation and operating procedures - Guidelines Compressors - Classification Stationary air compressors - Technical requirements 10

23.120

JUS IEC 60335-2-40

1998

32

23.120 23.120 23.120 23.120 23.120 23.120 23.120

JUS ISO 6580

1992

JUS M.F4.001 JUS M.F4.002 JUS M.J5.102

1992 1992 1987

47 5 9

JUS M.J5.103

1987

JUS N.M2.070 JUS N.M2.105

1983 1985

4 12

23.140 KOMPRESORI I PNEUMATI^KE MA[INE 23.140


JUS IEC 1081 1995 6

23.140 23.140

JUS M.F3.120 JUS M.F3.150

1984 1984

5 19

25 PROIZVODNO IN@ENJERSTVO 25.040 INDUSTRIJSKI AUTOMATIZOVANI SISTEMI

124

ICS 25.040.20 25.040.20 25.040.20

Oznaka JUS JUS Numbering JUS I.A0.001 JUS M.G0.030

God. Year 1994 1971

Naslov na srpskom Title in Serbian Numeri~ko upravljanje industrijskih ma{ina Termini i definicije Ose i kretanja za numeri~ki upravljane ma{ine - Sistem ozna~avanja i {ematski prikazi

Naslov na engleskom Title in English

Str. No. 25 9

JUS M.G0.101

1991

25.040.40

JUS IEC 1003-1

1997

25.040.40 25.040.40 25.040.40 25.040.40

JUS ISO 3371

1994

JUS L.N4.011 JUS L.N4.013

1986 1995

JUS L.N4.201

1984

25.040.40 25.040.40

JUS L.N4.202

1984

JUS L.N4.202/1

1995

25.040.40 25.040.40 25.040.40

JUS L.N4.203

1986

JUS L.N4.205

1982

JUS L.N4.206

1986

25.040.40

JUS L.N4.207

1989

25.040.40 25.040.40

JUS L.N4.208

1989

JUS L.N4.209

1990

Numerical control of industrial machines Terms and definitions Axis and motion for numerically controlled machines - Designation system and schematic drawings Ma{ine alatke - Uslovi ispitivanja ta~nosti Acceptance code for machine tools - DeUtvr|ivanje ta~nosti i ponovljivosti polo`aja termination of accuracy and repeatability of elemenata ma{ina sa numeri~kim upravljanjem positioning of numerically controlled machine tools Instrumenti sa analognim ulazima i izlazima Industrial-process control systems - Instrusa dva ili vi{e stanja - Deo 1: Metode vredments with analogue inputs and two-or novanja performansi (Ekvivalentan sa multi-state outputs - Part 1: Methods of IEC 1003-1:1991) evaluating the performance Modularne jedinice za ma{ine alatke - Obrtni Modular units for machine tool constuction stolovi i sredi{nja poligonalna postolja - Rotary tables and multi-sided centre (Identi~an sa ISO 3371:1975) bases for rotary tables Analogni signali za sisteme upravljanja proce- Analogue signals for process control syssima - Analogni pneumatski signali tems - Analogue pneumatic signals Merenje i upravljanje u industrijskim procesima Industrial-process measurement and control - Binary direct voltage signals - Binarni signali jednosmernog napona (Ekvivalentan sa IEC 946:1988) Radni uslovi za opremu za merenja i Operating conditions for industrial-process upravljanja u industrijskim procesima - Temmeasurement and control equipment peratura, vla`nost i barometarski pritisak Temperature, humidity and barometric pressure Radni uslovi za opremu za merenja i Operating conditions for industrial-process upravljanja u industrijskim procesima - Napa- measurement and control equipment janje Power Radni uslovi za opremu za merenja i Operating conditions for industrial-process upravljanje u industrijskim procesima - Napa- measurement and control equipment janje - Izmena 1 (ekvivalentan sa IEC 654-2, Power - Amendment 1 Amd 1:1992) Radni uslovi za opremu za merenja i Operating conditions for industrial-process upravljanja u industrijskim procesima - Memeasurement and control equipment - Mehani~ki uticaji chanical influences Pneumatski elektri~ni regulatori sa analognim Methods of evaluating the performance of signalima za upravljanje u industrijskim proce- controllers with analogue signals for use in sima Metode odre|ivanja karakteristika industrial-process control Merenje i upravljanje u industrijskim procesima Industrial-process measurement and control - Mere prednjih plo~a aparata ili instrumenata - Dimensions of panel areas of apparatus i otvora za njihovu ugradnju and instruments and cut-outs for their monting Merenje i upravljanje u industrijskim procesima Industrial - Process measurement and con- Elektromagnetna kompatibilnost - Op{ti trol - Electromagnetic compatibility - Genpostupak pri izboru opreme i metode ispitieral procedure for the choice equipment vanja and test method Merenje i upravljanje u industrijskim procesima Industrial-process measurement and control - Elektromagnetska kom-patibilnost - Zahtevi - Electromagnetic compatibility - Electroza elektrosta-ti~ka pra`njenja i nivoi strogosti static discharge requirements Merenje i upravljanje u industrijskim procesima Industrial-process measurement and control - Elektromagnetska kompatibilnost - Uslovi i - Electromagnetic compatibility - Radiated metode generisanja ispitnog elektromagelectromagnetic field requirements, suscepnetskog polja, merna oprema i postupci ispiti- tibility test procedures and test set-up vanja osetljivosti i imunosti na polje smetnji

25

1 4

20

27

18

25.060 SISTEMI MA[INA ALATKI 25.060 25.060 25.060 25.060 25.060 25.060
JUS ISO 3408-2 1994 Kugli~na zavojna vretena - Deo 2: Nazivni pre~nici i nazivni koraci (Identi~an sa ISO 3408-2:1991) Kugli~na zavojna vretena - Deo 3: Tehni~ki uslovi za ispitivanje i prijem (Identi~an sa ISO 3408-3:1992) Tipizacija ma{ina alatki - Brojevi obrtaja Tipizacija ma{ina alatki - Veli~ina pomaka Smerovi pokretanja organa za rukovanje ma{ina alatki - Op{ta pravila Simboli~ne oznake na ma{inama alatkama i drugim proizvodnim ma{inama - Op{te smernice Ball screws - Part 2: Nominal diameters and nominal leads - Metric series Ball screws - Part 3: Acceptance conditions and acceptance test Typization of machine tools - Speeds Typization of machine tools - Feeds Direction of operation of machine tool controls - General rules Symbols on machine tool and other production machine indicator plates - General rules 4

JUS ISO 3408-3

1994

26

JUS M.G0.020 JUS M.G0.021 JUS M.G0.065 JUS M.G0.066

1965 1965 1969 1969

3 3 2 3

125

ICS 25.060 25.060 25.060 25.060 25.060 25.060.10 25.060.10 25.060.10 25.060.10 25.060.10 25.060.10 25.060.10 25.060.10 25.060.10 25.060.10 25.060.10 25.060.10 25.060.10 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.G0.067

God. Year 1969

Naslov na srpskom Title in Serbian Simboli~ne oznake na ma{inama alatkama i drugim proizvodnim ma{inama - Osnovne oznake Ma{ina alatke - Uslovi ispitivanja geometrijske ta~nosti ma{ina alatki bez optere}enja Ma{ine alatke - Predstavljanje uputstava za podmazivanje Ma{ine alatke - Sistemi za podmazivanje Ma{ine alatke - Pribor za ispitivanje ma{ina alatki Ma{ine alatke - Samodr`ivi konusi za dr{ke alata (Identi~an sa ISO 296:1991) Modularne jedinice za ma{ine alatke - Kliza~i (Identi~an sa ISO 2562:1973 i Amendment 1:1982) Modularne jedinice za ma{ine alatke - Nosa~i vi{evretenih glava (Identi~an sa ISO 2727:1973) Modularne jedinice za ma{ine alatke - Postolja kliza~a (Identi~an sa ISO 2769:1973) Modularne jedinice za ma{ine alatke Sredi{nja postolja i stubovi (Identi~an sa ISO 2891:1977) Modularne jedinice za ma{ine alatke - ^ela vretena i adapteri za vi{evretene glave (Identi~an sa ISO 2905:1985) Modularne jedinice za ma{ine alatke Vi{evretene glave - Mere ku}i{ta (Identi~an sa ISO 2912:1973) Modularne jedinice za ma{ine alatke - Postolja bo~nih stubova (Identi~an sa ISO 2934:1973) Modularne jedinice za ma{ine alatke - Prirubnice i povlaka~i za postavljanje vi{evretenih glava (Identi~an sa ISO 3479:1975) Modularne jedinice za ma{ine alatke - Pokretni stubovi sa kliza~ima (Identi~an sa ISO 3589:1975 i Amend.1:1982) Modularne jedinice za ma{ine alatke Jedinice za bu{enje (Identi~an sa ISO 3590:1976) Modularne jedinice za ma{ine alatke - Konzolni nosa~i (Identi~an sa ISO 3610:1976) Modularne jedinice za ma{ine alatke - Nepokretni stubovi sa kliza~ima (Identi~an sa ISO 3970:1977) Glave za bu{enje sa koni~nom dr{kom 7/24 Trnovi sa koni~nom dr{kom 7/24 za prihvatanje gloda~kih glava sa unutra{njim centriranjem Trnovi za centriranje gloda~kih glava sa unutra{njim centriranjem Redukcione ~aure sa koni~nom dr{kom 7/24 za prihvat alata sa morze-koni~nom dr{kom Stezne glave sa koni~nom dr{kom za stezanje alata pomo}u koni~ne 1:10 elasti~ne ~aure Elasti~ne ~aure sa konusom 1:10 za stezanje alata Redukcione ~aure sa koni~nom dr{kom 7/24 za prihvat alata sa cilindri~nom dr{kom Priklju~ne mere za vezu reznog alata sa trnom pomo}u popre~nog `leba i zuba Trnovi sa konusom 7/24 za glodala sa popre~nim `lebom, kratki Povla~ni prsten za kratke trnove za glodala

Naslov na engleskom Title in English Symbols on machine tool and other production machine indicator plates - Base symbols Acceptance code for machine tools - Geometric accuracy of machines operating under no-load of finishing conditions Machine tools - Presentation of lubrication instruction Machine tools - Lubrication systems Machine tools - Cheking instruments for testing machine tools Machine tools - Self-holding tapers for tool shanks Modular units for machine tool construction - Slide units Modular unitis for machine tool construction - Headstocks Modular units for machine tool construction - Wing bases for slide units Modular unitis for machine tool constraction - Centre bases and columns Modular units for machine tool construction - Spindle noses and adjustable adaptors for multi-spindle heads Modular units for machine tool construction - Multi-spindle heads - Casing and input drive shaft dimensions Modular units for machine tool construction - Wing base for columns Modular units for machine tool construction - Tenon drive and flanges for mounting multti-spindle heads Modular units for machine tool construction - Integral way columns Modular units for machine tool construction - Spindle units Modular units for machine tool construction - Support brackets Modular units for machine tool construction - Integral way columns - Floor-mounted type Boring heads with taper 7/24 Holding arbors with taper shank 7/24 for milling cutters and face milling cutters with internal alignment Centering arbors for milling cutters Reduction sleeves with external taper shank 7/24 for morse taper shank Chucks with taper shank 7/24 for collets for tool holder with taper 1:10 Collets for tool holder with taper 1:10 Reduction sleeves with taper shank 7/24 for parallel shanks with lateral driving surface Connection dimensions for joining cutting tools and cutter arbors by tenon drive Taper 7/24 shank arbors for clutch drive milling cutters, short Clutch drive rings for short milling cutter arbors

Str. No. 13

JUS M.G0.100

1991

53

JUS M.G0.200 JUS M.G0.201 JUS M.G0.300 JUS ISO 296 JUS ISO 2562

1991 1991 1991 1995 1994

4 11 14 7 4

JUS ISO 2727

1994

JUS ISO 2769 JUS ISO 2891

1994 1994

4 5

JUS ISO 2905

1994

JUS ISO 2912

1994

JUS ISO 2934

1994

JUS ISO 3476

1994

JUS ISO 3589

1994

JUS ISO 3590

1994

10

JUS ISO 3610 JUS ISO 3970

1994 1994

4 4

JUS K.D0.060 JUS K.D0.061

1995 1995

3 4

JUS K.D0.062 JUS K.D0.063 JUS K.D0.064 JUS K.D0.065 JUS K.D0.066

1995 1995 1995 1995 1995

3 4 3 8 5

JUS K.D0.108 JUS K.D2.502 JUS K.D2.505

1967 1968 1968

2 4 2

126

ICS 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20 25.060.20

Oznaka JUS JUS Numbering JUS K.D2.509 JUS K.D2.510 JUS K.D2.511 JUS K.D2.520 JUS K.D2.521 JUS K.D2.522 JUS K.D2.525 JUS K.D2.526 JUS K.G2.011 JUS K.G2.040 JUS K.G2.120 JUS K.G3.010 JUS K.G3.030 JUS K.G3.031 JUS K.G3.050 JUS K.G3.051 JUS K.G3.052 JUS K.G3.053 JUS K.G3.054 JUS K.G3.055 JUS K.G3.056 JUS K.G3.340 JUS K.G3.341 JUS K.G3.342 JUS K.G3.343 JUS M.A5.210 JUS M.A5.211 JUS M.A5.212

God. Year 1984 1968 1968 1970 1970 1970 1970 1970 1973 1957 1990 1956 1966 1966 1953 1953 1957 1957 1957 1957 1957 1980 1980 1980 1957 1972 1953 1966

Naslov na srpskom Title in Serbian Koni~ne dr{ke 7/24 glodala i pribora za glodalice Trnovi sa Morze-konusom za glodala sa uzdu`nim `lebom, kratki Trnovi sa konusom 7/24 za glodala sa uzdu`nim `lebom, kratki Trnovi za glodala - Odstojni prstenovi Trnovi za glodala, sa konusom 7/24, dugi Sastav Trnovi za glodala, sa konusom 7/24, dugi Trnovi za glodala, dugi - Okretni prstenovi Trnovi za glodala, dugi - Slogovi odstojnih prstenova Paralelne mengele sa pravouganom vo|icom ili vo|icom u obliku lastinog repa Stezni alat - Ma{inske mengele - Priklju~ne mere - Dozvoljena odstupanja - ^eljusti Ru~ni steza~i sa pokretnim krakom ^etvrtke za vretena, ru~ne to~kove i ru~ice Stege - Stezni ulo{ci s navojem za T-`lebove ma{ina alatki Stege - Vode}i ulo{ci za T-`lebove ma{ina alatki Redukcione ~aure sa Morze-konusom i u{icom Redukcione ~aure sa Morze-konusom i navojem Duga~ke redukcione ~aure sa Morze-konusom i navojem Duga~ke redukcione ~aure sa Morze-konusom i u{icom U~vr{}enje popre~nim klinom - Redukcione ~aure U~vr{}enje popre~nim klinom - Dr{ke alata U~vr{}enje popre~nim klinom - ^aure (unutra{nji konusi) Vo|ice za bu{enje Vo|ice za bu{enje sa vencem Promenljive vo|ice za bu{enje sa priborom Stege - Promenljive vo|ice za bu{enje sa ekscentri~nim osigura~em Sredstva za pridr`avanje predmeta na ma{inama alatkama - Sredi{na gnezda od 60 Sredi{na gnezda od 90 Sredstva za pridr`avanje predmeta na ma{inama alatkama Sredi{na gnezda od 60 sa navojem Sredi{na gnezda sa navojem, za alate Steza~i sa vijkom za cilindri~ne dr{ke za glodala - Oblik i mere sistema za povla~enje dr{ki alata Ma{ine alatke - T-`lebovi Oblik i mere Ma{ine alatke - Razmaci T-`lebova - Mere

Naslov na engleskom Title in English Tool shanks and equipment with 7/24 tapers Morse taper shank arbors for milling cutters with keyway, short Taper 7/24 shank arbors for milling cutters with keyway, short Milling cutter arbors - Spacing collars Long milling cutter arbors with 7/24 taper Assembly Milling cutter arbors with 7/24 taper, long Milling cutter arbors - Bearing collars Milling cutter arbors, long - Spacing collar sets Parallel swivel bench vices Work holders - Machine vices - Mounting measures - Tolerances - Jaws Screw clamps Squares for spindles, handwheels and handles Tool and work holders - Tee nuts for machine tools Tool and work holders - Loose guide pieces for T-slots of machine tools Morse taper reduction sleeves with tang Morse taper reduction sleeves with thread Long reducing sleeves with morse taper and thread Long reducing sleeves with Morse taper and ear Reducing sleeves cotter joint Tool handles cotter joint Bush (internal taper) cotter joint Press fit jig bushes, headless Press fit bushes, headed Renewable jig bushes and accessories Work holders - Renewable drill-jig bushings with excentric safety bush Centre holes with 60 taper Centre holes with 90 Centre holes with thread, 60 countersink

Str. No. 4 4 4 3 2 3 2 3 3 2 2 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 3 3 7 2 2 1 2

JUS M.A5.213 JUS M.G0.052

1969 1990

Centre holes with thread, for tools Tool chucks (end mill holders) with clamp screws for flatted parallel shank tools - Dimensions of driving system of tool shanks Machine tools - T-slots - Dimensions

2 5

JUS M.G0.060 JUS M.G0.061 JUS M.G0.705

1988 1988 1988

3 2 4

JUS M.G0.705/1

1995

JUS M.G0.710

1988

JUS M.G0.720

1988

Machine tools - Spacing of T-slots - Dimensions Ma{ine alatke - Koni~ne dr{ke 7/24 za auto- Machine tools - Tool shanks with 7/24 tamatsku zamenu alata veli~ine konusa 40, 45 i per automatic tool changer - Shanks No. 50 - Oblik i mere 40, 45 and 50 Ma{ine alatke - Koni~ne dr{ke 7/24 za auto- Machine tools - Tool shanks with 7/24 tamatsku zamenu alata - Veli~ine konusa 40, per for automatic tool exchanger - Shanks 45 i 50 - Oblik i mere - Dopuna No. 40, 45 and 50 - Amendment Ma{ine alatke - Potezni vijci za koni~ne dr{ke Machine tools - Retention knobs for shanks 7/24 za automatsku zamenu alata veli~ine with 7/24 taper for automatic tool changer dr{ki 40, 45 i 50 - Oblik i mere Shanks No. 40, 45 and 50 Ma{ine alatke - Glave vretena sa konusom Machine tools - 7/24 taper for spindle 7/24 - Oblik i mere noses

127

ICS 25.060.20 25.060.20

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.G0.721 JUS M.G5.012

God. Year 1988 1994

Naslov na srpskom Title in Serbian Ma{ine al tke - Povlaka~i za glave vretena Oblik i mere Ma{ine alatke - Ispitivanje ta~nosti postavljanja nepokretnih radnih stolova ma{ina alatki - Bu{ilice - Glodalice

Naslov na engleskom Title in English Machine tools - Tenons for spindle noses Machine tools - Boring and milling machines - Conditions of acceptance and installation for work-holding fixed tables of machine tools Machine tools - Splined shaft and splined bore profiles with 4 splines - Internal centering - Dimensions Machine tools - Splined shaft and splined bore profiles with 6 splines - Internal centering - Dimensions Tool and work holders - Lathe centers Work holders - Centers with release nut

Str. No. 2 8

25 080 MA[INE ALATKE 25.080 25.080 25.080.10 25.080.10 25.080.10 25.080.10 25.080.10 25.080.10 25.080.10 25.080.10 25.080.10 25.080.10 25.080.10 25.080.10 25.080.10 25.080.10 25.080.10 25.080.10 25.080.10
JUS M.C1.440 1989 Ma{ine alatke - @lebni spojevi sa pravim bokovima sa 4 `leba - Unutra{nje naleganje Oblik i mere Ma{ine alatke - @lebni spojevi sa pravim bokovima sa 6 `lebova - Unutra{nje naleganje Oblik i mere Stege za ma{ine alatke - [iljci za strugove Stege - [iljci sa navrtkom za skidanje Stege - Obrtni {iljci sa uglom od 60 - Tehni~ki propisi za izradu i isporuku 6

JUS M.C1.441

1989

JUS K.G3.360 JUS K.G3.361 JUS K.G3.365

1966 1956 1956

3 1 3

JUS K.G3.366 JUS K.G3.369 JUS K.G3.380 JUS K.G3.385 JUS K.G3.390 JUS K.G3.395 JUS K.G3.396 JUS M.G0.050 JUS M.G0.171 JUS M.G0.571

1956 1956 1957 1957 1957 1957 1957 1965 1963 1963

Work holders - Rotating tail centers with 60 angle end - Technical specifications, for production Stege - Obrtni {iljci sa uglom od 60 - Mere i Work holders - Rotating tail centers with te`ine 60 angle end - Sizes and weights Stege - Umeci od tvrdog metala za {iljke Work holders - Hard metal, inserts for tail centers Trnovi za strug Lathe mandrels Srcasti povlaka~i Elasti~ne ~aure pre~nika stezanja do 46 mm Elasti~ne ~aure za alate sa valjkastom dr{kom i povlaka~em Elasti~ne koni~ne ~aure za alate sa valjkastom dr{kom i ~etvrtkom Tipizacija ma{ina alatki Unutarnja visina otvora za no` u dr`a~ima alata Ispitivanje ma{ina alatki Ispitivanje ta~nosti vi{evretenih stru`nih automata Ispitivanje ma{ina alatki Ispitivanje ta~nosti vi{evretenih stru`nih automata - Obrazac zapisnika ispitivanja Ma{ine alatke - Ispitivanje ta~nosti - Strugovi normalne ta~nosti - Najve}i pre~nik obrade do 800 mm Ma{ine alatke - Ispitivanje ta~nosti - Strugovi normalne ta~nosti - Najve}i pre~nik obrade od 800 do 1600 mm Ma{ine alatke - Ispitivanje ta~nosti - Strugovi povi{ene ta~nosti - Najve}i pre~nik obrade do 500 mm Ma{ine alatke - Ispitivanje ta~nosti - Revolverstrugovi i jednovreteni automatski strugovi sa otvorom vretena iznad 25 mm Ma{ine alatke - Ispitivanje ta~nosti - Revolver strugovi i jednovreteni automatski strugovi sa otvorom vretena do 25 mm Lathe dogs Draw-in collets for sampling diameters up to 46 mm Elastic draw-in chucks for tools with cylindric shank and carrier Elastic draw-in chucks for tools with cylindric shank and square Typization of machine tools - Overall internal height of lathe tool posts Testing of machine tools - Accuracy testing of multi spindle automatic lathes Testing of machine tools - Accuracy testing of multi spindle automatics - Form of testing protocol Machine tools - Testing of the accuracy Lathes of normal accuracy - Swing up to 800 mm Machine tools - Testing of the accuracy Lathes of normal accuracy - Swing above 800 up to 1600 mm Machine tools - Testing of the accuracy Lathes, high accuracy - Swing up to 500 mm Machine tools - Testing of the accuracy Turret and single spindle automatic lathes with machinable bar diameters greater than 25 mm Acceptance conditions for horizontal spindle capstan, turret and single spindle automatic lathes - Testing of the accuracy - Machinable bar diameters 25 mm or less and chuck diameter up to 160 mm Acceptance conditions for vertical turning and boring lathes with one or two columns and a single fixed or movable table - General introduction and testing of the accuracy Testing of machine tools - Accuracy testing of spur gear hobbing machines Machine tools - Testing of the accuracy Mechanical dividing heads Testing of machine tools - Accuracy testing of spur gear hobbing machines - Form of testing protocol

1 1 3 1 3 2 2 2 5 3

JUS M.G1.001

1988

10

JUS M.G1.002

1988

10

JUS M.G1.003

1988

10

JUS M.G1.101

1988

21

25.080.10

JUS M.G1.102

1991

10

25.080.10

JUS M.G1.135

1994

Ma{ine alatke - Ispitivanje ta~nosti - Vertikalni strugovi sa jednim ili dva stuba

16

25.080.20 25.080.20 25.080.20

JUS M.G0.144 JUS M.G0.149 JUS M.G0.544

1967 1988 1967

Ispitivanje ma{ina alatki Ispitivanje ta~nosti odvalnih glodalica Ma{ine alatke - Ispitivanje ta~nosti - Mehani~ke podeone glave Ispitivanje ma{ina alatki Ispitivanje ta~nosti odvalnih glodalica - Obrazac zapisnika ispitivanja

10 6 5

128

ICS 25.080.20 25.080.20 25.080.20 25.080.20 25.080.20 25.080.20 25.080.20 25.080.20 25.080.20 25.080.40 25.080.40 25.080.40 25.080.40

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.G4.001

God. Year 1988

Naslov na srpskom Title in Serbian Ma{ine alatke - Glodalice sa horizontalnim ili vertikalnim vretenom - Op{ti pojmovi

Naslov na engleskom Title in English

Str. No. 10

JUS M.G4.010

1989

JUS M.G4.011

1989

JUS M.G4.020

1994

JUS M.G4.102 JUS M.G5.001

1957 1988

Test conditions for milling machines with horizontal or vertical spindle - General introduction Ma{ine alatke - Ispitivanje ta~nosti - Glodalice Machine tools - Testing of accuracy - Millsa horizontalnim ili vertikalnim vretenom i sa ing machines with horizontal or vertical stolom nepromenljive visine spindle, with table of fixed height Ma{ine alatke - Ispitivanje te~nosti - Glodalice Machine tools - Testing of accuracy - Millsa horizontalnim ili vertikalnim vretenom i sa ing machines with table of variable height, stolom promenljive visine with horizontal or vertical spindle Ma{ine alatke - Ispitivanje ta~nosti - DvosMachine tools - Acceptance conditions for tubne (portalne) glodalice plano-milling machines - Testing of the accuracy - Portal-type machines Glave radnog vretena za glodalice Working spindle heads for milling machines Ma{ine alatke - Bu{ilice-glodalice sa horizontalnim vretenom Op{ti pojmovi Machine tools - Testing of accuracy - Boring and milling machines with horizontal spindle - General introduction Ma{ine alatke - Ispitivanje te~nosti - Bu{ilice- Machine tools - Testing of accuracy - Bor-glodalice sa krstastim postoljem i pokretnim ing and milling machines - Planer type machines with movable columm stubom Ma{ine alatke - Ispitivanje ta~nosti - Bu{ilice- Machine tools - Testing of accuracy - Bor-glodalice sa nepokretnim stubom ing and milling machines - Table type machines Ma{ine alatke - Ispitivanje ta~nosti - Bu{ilice- Test conditions for boring and milling ma-glodalice sa pokretnim stubom chines with horizontal spindle - Testing of the accuracy - Part 2: Floor type machines Ispitivanje ma{ina alatki Ispitivanje ta~nosti Testing of machine tools - Accuracy testing vertikalnih bu{ilica stubnih i s vertikalnim of vertical drilling machines, columnar and postoljem with vertical stand Ispitivanje ma{ina alatki Ispitivanje ta~nosti Testing of machine tools - Accuracy testing radijalnih bu{ilica of radial drilling machines Ispitivanje ma{ina alatki Ispitivanje ta~nosti Testing of machine tools - Accuracy testing vi{evretenskih vertikalnih bu{ilica of multiple-spindle vertical drilling machines Ispitivanje ma{ina alatki Ispitivanje ta~nosti Testing of machine tools - Accuracy testing vertikalnih bu{ilica stubnih i s vertikalnim of vertical drilling machines, columnar and postoljem - Obrazac zapisnika ispitivanja with vertical stand - Form of testing protocol Ispitivanje ma{ina alatki Ispitivanje ta~nosti Testing of machine tools - Accuracy testing radijalnih bu{ilica Obrazac zapisnika ispitiof radial drilling machines - Form of testing vanja protocol Ispitivanje ma{ina alatki Ispitivanje ta~nosti Testing of machine tools - Accuracy testing of multiple-spindle vertical machines - Form vi{evretenskih vertikalnih bu{ilica - Obrazac zapisnika ispitivanja of testing protocol Ispitivanje ma{ina alatki Ispitivanje ta~nosti Testing of machine tools - Accuracy testing brusilica za okruglo bru{enje spolja do 5 m of external cylindrical grinding machines, up du`ine bru{enja to 5 m grinding length Ispitivanje ma{ina alatki Ispitivanje ta~nosti Testing of machine tools - Accuracy testing brusilica za okruglo bru{enje iznutra of internal grinding machines Ispitivanje ma{ina alatki Ispitivanje ta~nosti Test of machine tools - Accuracy testing of horizontalnih brusilica za ravno bru{enje sa horizontal grinding machines, with rectanpravougaonim stolom, du`ine obrade do gular table, operating length up to 1500 mm 1500 mm Ispitivanje ma{ina alatki Ispitivanje ta~nosti Testing of machine tools - Accuracy testing brusilica za okruglo bru{enje spolja - Obrazac of external cylindrical grinding machines zapisnika ispitivanja Form of testing protocol Ispitivanje ma{ina alatki Ispitivanje ta~nosti brusilica za okruglo bru{enje iznutra - Obrazac zapisnika ispitivanja Ispitivanje ma{ina alatki Ispitiva-nje ta~nosti horizontalnih brusilica za ravno bru{enje sa pravougaonim stolom, du`ine obrade do 1500 mm Obrazac zapisnika ispitivanja Testing of machine tools - Accuracy testing of internal grinding machines - Form of testing protocol Test of machine tools - Accuracy testing of horizontal grinding machines, with rectangular table, operating length to 1500 mm Form of testing protocol

10

15

23

1 5

JUS M.G5.010

1989

19

JUS M.G5.011

1991

15

JUS M.G5.013

1994

19

JUS M.G0.130

1967

JUS M.G0.131 JUS M.G0.132 JUS M.G0.530

1967 1967 1967

5 5 3

25.080.40 25.080.40 25.080.50 25.080.50 25.080.50

JUS M.G0.531

1967

JUS M.G0.532

1967

JUS M.G0.150

1971

JUS M.G0.151 JUS M.G0.152

1969 1971

6 5

25.080.50 25.080.50 25.080.50

JUS M.G0.550

1969

JUS M.G0.551

1969

JUS M.G0.552

1971

25.100 REZNI ALATI 25.100


JUS ISO 883 1994 Okretne rezne plo~ice od tvrdog metala sa zaobljenim vrhovima, bez otvora za pri~vr{}ivanje - Oblik i mere (Identi~an sa ISO 883:1985) Okretne rezne plo~ice za rezne alate Ozna~avanje (Identi~an sa ISO 1832:1991) Indexable hardmetal (carbide) inserts with rounded corners, without fixing hole - Dimensions Indexable inserts for cutting tools - Designation 11

25.100

JUS ISO 1832

1994

19

129

ICS 25.100 25.100

Oznaka JUS JUS Numbering JUS ISO 3364

God. Year 1994

Naslov na srpskom Title in Serbian Okretne rezne plo~ice od tvrdog metala, sa cilindri~nim otvorom za pri~vr{}ivanje - Oblik i mere (Identi~an sa ISO 3364:1985) Okretne rezne plo~ice od tvrdog metala sa zaravnjenim se~ivom, bez otvora za pri~vr{}ivanje - Oblik i mere (Identi~an sa ISO 3365:1985) Okretne rezne plo~ice od tvrdog metala sa zaobljenim vrhovima i upu{tenim cilindri~nim otvorom za pri~vr{}ivanje - Deo 1: Mere okretnih reznih plo~ica sa le|nim uglom od 7 (Identi~an sa ISO 6987-1:1973) Pre~nici dr{ke i mere ~etvrtke za obrtne alate Geometrija reznog dela alata za rezanje Op{ti pojmovi, termini i definicije Grupe primene alata za obradu skidanjem strugotine Oznaka i primena tvrdih metala za obradu skidanjem strugotine Primena tvrdih metala na alatima za obradu deformacijom i na alatima za odsecanje - Podela na grupe Izbija~i za koni~ne dr{ke sa usadnikom Okretne plo~ice od tvrdog metala, za glodanje i struganje Plo~ice od tvrdog metala za burgije sa uglom vrha 115, za ve}e sile rezanja Plo~ice od tvrdog metala za burgije sa uglom vrha 85, za manje sile rezanja Plo~ice od tvrdog metala za vrete-nasta glodala, razvrta~e i upu{ta~e Stege - Stepenaste podloge za {ape Stezne glave sa tri i ~etiri ~eljusti sa spiralom, za ru~no stezanje - Glavne mere i tehni~ki uslovi za izradu i isporuku Tro~eljusne stezne glave sa zup~astim vencem - Tehni~ki uslovi Koni~ni trnovi za stezne glave bu{ilica Konusi za glave bu{ilica - Dr{ke i rupe Tro~eljusne stezne glave sa zup~astim vencem - Oblik i mere Tro~eljusne stezne glave sa zup~astim vencem - Ozubljenje i klju~ Stege za bu{enje za brzo stezanje Ispitivanje postojanosti strugarskih no`eva

Naslov na engleskom Title in English Indexable hardmetal (carbide) inserts with rounded corners, with cylindrical fixing hole - Dimensions Indexable hardmetal (carbide) inserts with wiper edges, without fixing hole - Dimensions Indexable hardmetal (carbide) inserts with rounded corners, with partly cylindrical fixing hole - Part 1: Dimensions of inserts with 7 normal clearance Diameters of shanks and sizes of driving squares for rotating tools Geometry of the active part of cutting tools - General terms, reference systems tool and working angles Groups of tool application for chip removal Designation of application of carbides for machining by chip removal Groups of applications of hard metals for forming and for wear resisting applications Drill drifts for taper shanks with drift tang Indexable carbide inserts for milling and turning Carbide tips for drills tip angle 115 for major cutting forces Carbide tips for drills tip angle 85 for minor cutting forces Carbide tips for end molls, reamers and counterbores Work holders - Step blocks for clamps Three and four-jaw chucks, hand operated - Main dimensions and technical requirements for manufacture and delivery Key type three-jaw drill chucks - Technical requirements Taper shanks for drill chucks Drill chuck and taper shank mounting dimensions Key type three-jaw drill chucks, form and dimensions Kay type three-jaw drill chucks, key and tooth system Quick.action drilling jigs

Str. No. 14

JUS ISO 3365

1994

16

25.100

JUS ISO 6987-1

1994

14

25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10

JUS K.A2.001 JUS K.A2.010

1969 1978

3 46

JUS K.A2.013 JUS K.A9.020 JUS K.A9.025

1984 1966 1974

3 3 3

JUS K.D0.050 JUS K.D0.151 JUS K.D0.198 JUS K.D0.199 JUS K.D0.200 JUS K.G3.290 JUS K.G3.300

1988 1972 1970 1970 1969 1956 1966

3 3 2 2 2 1 6

JUS K.G3.310 JUS K.G3.311 JUS K.G3.312 JUS K.G3.315 JUS K.G3.316 JUS K.G3.320 JUS K.A1.001 JUS K.C1.003 JUS K.C1.004 JUS K.C1.005 JUS K.C1.006 JUS K.C1.010 JUS K.C1.011 JUS K.C1.012 JUS K.C1.013 JUS K.C1.014

1984 1957 1957 1984 1984 1957 1980 1965 1970 1970 1965 1967 1967 1967 1967 1967

5 1 1 5 2 3 44 1 1 3 3 2 2 2 2 2

Tool-life testing with single-point turning tools Ma{inski no`evi - Oblik i mere profila dr{ke Turning tools - Shape and dimensions of profile holder Ma{inski no`evi - Preporu~ene veli~ine uglova Turning tools - Recommended cutting tool no`a angles Ma{inski no`evi - No`evi od brzoreznog ~elika Turning tools - Turning tools of high speed - Tehni~ki uslovi za izradu i isporuku steel - Technical requirements for manufacture and delivery Ma{inski no`evi - No`evi sa plo~icama od Turning tools - Turning tools with carbide tvrdog metala - Tehni~ki uslovi za izradu i tips - Technical requirements for manufacisporuku ture and delivery Ma{inski no`evi - Pravi no`evi za grubu Turning tools - Straight roughing tools obradu Ma{inski no`evi - Savijeni no`evi za grubu Turning tools - Bent roughing tools obradu Ma{inski no`evi - No`evi za unutra{nju grubu Turning tools - Rough-boring tools obradu Ma{inski no`evi - Pravi {iljati no`evi za finu Turning tools - Straight pointed smoothing obradu tools Ma{inski no`evi - Savijeni no`evi za finu Turning tools - Bent smoothing tools obradu

130

ICS 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.10 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20

Oznaka JUS JUS Numbering JUS K.C1.015 JUS K.C1.016 JUS K.C1.017 JUS K.C1.020 JUS K.C1.026 JUS K.C1.030 JUS K.C1.031 JUS K.C1.040 JUS K.C1.051 JUS K.C1.052 JUS K.C1.053 JUS K.C1.054 JUS K.C1.055 JUS K.C1.056 JUS K.C1.057 JUS K.C1.058 JUS K.C1.059 JUS K.C1.060 JUS K.C1.061

God. Year 1967 1967 1967 1967 1967 1969 1969 1970 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1966

Naslov na srpskom Title in Serbian Ma{inski no`evi - No`evi za unutra{nju finu obradu Ma{inski no`evi - No`evi za bo~nu obradu Ma{inski no`evi - Pravi no`evi za usecanje Ma{inski no`evi - No`evi za unutra{nje usecanje Ma{inski no`evi - No`evi za odsecanje Ma{inski no`evi - No`evi za izradu spoljnjeg metri~kog navoja s trouglastim ISO-profilom Ma{inski no`evi - No`evi za izradu unutarnjeg metri~kog navoja s trouglastim ISO-profilom Ma{inski no`evi - Poluproizvodi za no`eve od brzoreznog ~elika Ma{inski no`evi - Pravi no`evi za grubu obradu sa plo~icama od tvrdog metala Ma{inski no`evi - Savijeni no`evi za grubu obradu sa plo~icama od tvrdog metala Ma{inski no`evi - Savijeni no`evi za zavr{nu obradu sa plo~icama od tvrdog metala Ma{inski no`evi - Pravi no`evi za zavr{nu obradu sa plo~icama od tvrdog metala Ma{inski no`evi - ^eoni no`evi za zavr{nu obradu sa plo~icama od tvrdog metala Ma{inski no`evi - No`evi za bo~nu obradu sa plo~icama od tvrdog metala Ma{inski no`evi - No`evi za odsecanje sa plo~icama od tvrdog metala Ma{inski no`evi - No`evi za obradu prolaznih rupa sa plo~icama od tvrdog metala Ma{inski no`evi - No`evi za obradu slepih rupa sa plo~icama od tvrdog metala Ma{inski no`evi - Pravi {iljasti no-`evi sa plo~icama od tvrdog metala Ma{inski no`evi - No`evi za odse-canje, sa plo~icama od tvrdog me-tala, za rad na automatima i revolver-strugovima Ma{inski no`evi - No`evi za unutra{nje usecanje, sa plo~icama od tvrdog metala Ma{inski no`evi - No`evi za spoljni navoj sa plo~icama od tvrdog metala Ma{inski no`evi - No`evi za unutra{nji navoj, sa plo~icama od tvrdog metala Ma{inski no`evi - No`evi sa plo~icama od tvrdog metala za `leb spoljnog metri~kog navoja Ma{inski no`evi - No`evi sa plo~i-cama od tvrdog metala za izlazni `leb unutarnjeg metri~kog navoja Ma{inski no`evi - No`evi sa plo~icama od tvrdog metala za izradu `leba na remenicama za klinaste remenove Plo~ice od tvrdog metala za laku obradu Plo~ice od tvrdog metala za ma{inske no`eve - Oblik i mere Plo~ice od tvrdog metala za no`eve za kopirno struganje Plo~ice od tvrdog metala za ma{in-ske no`eve za izradu `leba na remenicama za klinaste remenove

Naslov na engleskom Title in English Turning tools - Smooth-boring tools Turning tools - Offset side turning tools Turning tools - Straight parting tools Turning tools - Internal parting tools Turning tools - Cutting-off tools Turning threads Turning threads Turning tools - Tools for external metric with triangular ISO-profile tools - Tools for internal metric with triangular ISO-profile tools - High speed tool holder bits

Str. No. 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

JUS K.C1.062 JUS K.C1.063 JUS K.C1.064 JUS K.C1.065

1966 1966 1966 1973

Turning tools - Straight roughing tools with carbide tips Turning tools - Bent roughing tools with carbide tips Turning tools - Bent finishing tools with carbide tips Turning tools - Straight finishing tools with carbide tips Turning tools - Offset face finishing tools with carbide tips Turning tools - Offset side turning tools with carbide tips Turning tools - Parting-off tools with carbide tips Turning tools - Boring tools with carbide tips Turning tools - Inside turning tools with carbide tips Turning tools - Pointed straight tools with carbide tips Turning tools - Parting-off tools with carbide tips for machining on automatic and turret lathes Turning tools - Inside recessing tools with carbide tips Turning tools - External screw thread tools with carbide tips Turning tools - Internal screw thread tools with carbide tips Turning tools - External metric screw thread tools with carbide tips for undercuts Turning tools - Internal metric screw thread tools with carbide tips for thread groove Turning tools - Carbide tipped tools for Vbelt pulleys Carbide tips for light cutting operations Carbide tips for turning tools - Shape and dimensions Carbide tips for copying tools Carbide tips for turning tools for V-belt pulleys

3 2 3 3

JUS K.C1.066

1973

JUS K.C1.070

1969

JUS K.C1.150 JUS K.C1.151 JUS K.C1.152 JUS K.C1.153

1969 1965 1969 1969

2 2 2 2

JUS K.C1.160 JUS K.D0.010 JUS K.D2.005 JUS K.D2.019 JUS K.D2.020

1966 1990 1967 1989 1989

Plo~ice od tvrdog metala za obradu skidanjem Carbide tips for machining by chip removal strugotine - Tehni~ki uslovi za isporuku - Technical requirements for delivery Cilindri~ne dr{ke za glodala - Oblik i mere Preporu~eni niz spoljnih pre~nika glodala za obradu metala Valjkasta glodala - Tehni~ki uslovi Valjkasta glodala - Oblik i mere Parallel shanks for milling cutters - Dimensions Recommended range of outside diameters for milling cutters Cylindrical cutters - Technical requirements Cylindrical cutters - Dimensions

2 5 1 3 2

131

ICS 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20

Oznaka JUS JUS Numbering JUS K.D2.022 JUS K.D2.025 JUS K.D2.026 JUS K.D2.027 JUS K.D2.030 JUS K.D2.031 JUS K.D2.032 JUS K.D2.033 JUS K.D2.034 JUS K.D2.035 JUS K.D2.036 JUS K.D2.037 JUS K.D2.039

God. Year 1989 1989 1989 1989 1990 1990 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1989

Naslov na srpskom Title in Serbian ^eona nasadna glodala sa popre~nim `lebom - Oblik i mere Dvodelna valjkasta glodala - Oblik i mere Dvodelna valjkasta glodala - Tehni~ki uslovi

Naslov na engleskom Title in English Shell and mills with tenon drive - Dimensions Interlocking cylindrical cutters - Dimensions

Str. No. 2 2 3 4 3 3 7 10 3 3 3 7 4

JUS K.D2.040 JUS K.D2.043 JUS K.D2.044 JUS K.D2.045 JUS K.D2.051 JUS JUS JUS JUS K.D2.061 K.D2.070 K.D2.071 K.D2.072

1989 1990 1990 1967 1990 1954 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1969 1969 1967 1965 1970 1990 1967 1984 1983 1983 1984 1984 1984

JUS K.D2.073 JUS K.D2.075 JUS K.D2.076 JUS K.D2.077 JUS K.D2.078 JUS K.D2.079 JUS K.D2.080 JUS K.D2.081 JUS K.D2.082 JUS K.D2.083 JUS K.D2.084 JUS K.D2.089 JUS K.D2.090 JUS K.D2.092 JUS K.D2.093 JUS K.D2.094 JUS K.D2.095

Interlocking cylindrical cutters - Technical requirements ^eona nasadna glodala sa popre~nim `lebom Shell end mills with tenon drive - Technical - Tehni~ki uslovi requirements ^eona nasadna glodala sa plo~icama od Shell end cylindrical milling cutters with tetvrdog metala non drive with carbide tips ^eona nasadna glodala za ravno glodanje, sa Shell end mills with carbide tips for surface plo~icama od tvrdog metala milling Nasadna glodala sa okretnim reznim Bore type milling cutters for indexable inplo~icama - Ozna~avanje serts - Designation Vretenasta glodala sa dr{kom i okretnim Shank type milling cutters for indexable inreznim plo~icama - Ozna~avanje serts - Designation Koturasta glodala sa okretnim reznim Side and face milling (slotting) cutters with plo~icama - Mere indexable inserts - Dimensions Vretenasta glodala sa cilindri~nom dr{kom i End mills with indexable inserts - End mills okretnim plo~icama - Mere wirh flatted paralel shank. Vretenasta glodala sa Morze koni~nom End mills with indexable inserts - End mills dr{kom i okretnim reznim plo~icama - Mere with Morse taper shank Gloda~ke glave sa okretnim plo~icama - Mere Face milling cutters with indexable inserts Dimensions Koturasta glodala sa ukr{tenim i sa rapavim Side end face milling cutters with staggered zupcima - Tehni~ki uslovi teeth and with straight teeth - Technical requirements Koturasta glodala sa ukr{tenim i sa pravim Side and face milling cutters with staggered zupcima - Oblik i mere teeth and with straight teeth - Dimensions Koturasta glodala sa pravim zupcima za `leSlotting cutters with straight teeth dimenbove - Oblik i mere sions Koturasta glodala sa pravim zupcima za `leSlotting cutters with straight teeth - Technibove - Tehni~ki uslovi cal requirements Side milling cutters, interlocking and adjustDvodelna pode{ljiva koturasta glodala able Koturasta glodala sa ukr{tenim zupcima sa Side milling cutters with carbide tips plo~icama od tvrdog metala ^eona glodala sa usa|enim no`evima Inserted tooth face milling cutters Ugaona glodala, jednostrana - Oblik i mere Single-angle cutters dimensions Ugaona glodala, simetri~na - Oblik i mere Double equal-angle cutters dimensions Ugaona glodala, jednostrana, za alate - Oblik Single-angle cutters for toolmaking dimeni mere sions Ugaona glodala za izradu `lebova na alatima Tool-making angular cutters dimensions - Oblik i mere Ugaona glodala, dvostrana, za alate - Oblik i Double-angle cutters for toolmaking dimenmere sions Ugaona glodala, jednostrana - Tehni~ki uslovi Single-angle cutters - Technical requirements Ugaona glodala, simetri~na - Tehni~ki uslovi Double equal-angle cutters - Technical requirements Ugaona glodala, jednostrana, sa plo~icama od Single-angle milling cutters with carbide tips tvrdog metala Ugaona glodala sa popre~nim `lebom, jedSingle-angle milling cutters with transverse nostrana, sa plo~icama od tvrdog metala keyway, with carbide tips Polukru`no udubljena glodala Concave milling cutters Polukru`no ispup~ena glodala Glodala za otvorene klju~eve Ugaona glodala za alate - Tehni~ki uslovi ^etvrtkru`no udubljena glodala Vretenasta glodala - Tehni~ki uslovi Vretenasta glodala sa valjkastom dr{kom Vretenasta glodala sa koni~nom dr{kom 7/24 Vretenasta glodala sa koni~nom dr{kom 7/24 - Tehni~ki uslovi Vretenasta glodala sa valjkastom dr{kom za grubu obradu Convex milling cutters Milling cutters for open-jaw spanners Angle-cutters for toolmaking - Technical requirements Corner rounding milling cutters End mills - Technical requirements Parallel shank and mills 7/24 taper shank and mills 7/24 taper shank end mills - Technical requirements Parallel shank and mills, high power type

3 2 4 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 5 2 2 2 4 2

Vretenasta glodala sa Morze-koni~nom dr{kom Morse taper shank end mills

132

ICS 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.20 25.100.25 25.100.25 25.100.25 25.100.25 25.100.25 25.100.25 25.100.25 25.100.25 25.100.25 25.100.25

Oznaka JUS JUS Numbering JUS K.D2.096 JUS K.D2.097 JUS K.D2.100 JUS K.D2.102 JUS K.D2.109 JUS K.D2.110 JUS K.D2.113 JUS K.D2.120 JUS K.D2.122 JUS K.D2.130

God. Year 1984 1984 1990 1990 1984 1983 1983 1990 1990 1990

Naslov na srpskom Title in Serbian Vretenasta glodala sa Morze-koni~nom dr{kom za grubu obradu Vretenasta glodala sa koni~nom dr{kom 7/24 za grubu obradu Vretenasta glodala sa valjkastom dr{kom i plo~icama od tvrdog metala Vretenasta glodala sa Morze-koni~nom dr{kom i plo~icama od tvrdog metala Glodala za `lebove - Tehni~ki uslovi Glodala za `lebove sa valjkastom dr{kom Glodala za `lebove sa Morze-koni~nom dr{kom Glodala za `lebove sa valjkastom dr{kom i plo~icama od tvrdog metala Glodala za `lebove sa Morze-koni~nom dr{kom i plo~icama od tvrdog metala Nasadna glodala sa bo~nim upustom za metri~ke navoje s trouglastim ISO-profilom Oblik i mere Nasadna glodala sa bo~nim upustom za metri~ke navoje s trouglastim ISO-profilom Tehni~ki uslovi Glodala za T-`lebove - Tehni~ki uslovi Glodala sa valjkastom dr{kom za T-`lebove Glodala sa Morze-koni~nom dr{kom za T-`lebove Glodala za `lebove za segmentne klinove Oblik i mere Glodala za `lebove za segmentne klinove Tehni~ki uslovi Glodala za T-`lebove, sa Morze-koni~nom dr{kom, navojem u dr{ci i plo~icama od tvrdog metala Vretenasta glodala sa valjkastom dr{kom za kova~ke kalupe - Oblik i mere Vretenasta glodala sa Morze-koni~nom dr{kom za kova~ke kalupe - Oblik i mere Vretenasta koni~na glodala sa valjkastom dr{kom za kova~ke kalupe - Oblik i mere Vretenasta glodala za kova~ke kalupe - Tehni~ki uslovi Koni~ne dr{ke glodala i pribora za glodalice Trnovi sa Morze-konusom za glodala sa popre~nim `lebom, kratki Alati za provla~enje - Definicije, nazivi i podela Alati za provla~enje - Provlaka~i - Oblik i mere zubaca i me|uzublja Alati za provla~enje - Provlaka~i - Prednja dr{ka, okruglog preseka, oblik J i K Alati za provla~enje - Provlaka~i - Zadnja dr{ka, okruglog preseka, oblik L i M Alati za provla~enje - Provlaka~i - Prednja dr{ka, pravougaonog preseka, oblik N Alati za provla~enje - Provlaka~i - Zadnja dr{ka, pravougaonog preseka, oblik P Alati za provla~enje - Provlaka~i - Prednja dr{ka, pravougaonog preseka, oblik R Alati za provla~enje - Provlaka~i - Zadnja dr{ka, pravougaonog preseka, oblik S Alati za provla~enje - Provlaka~i - Prednja dr{ka, okruglog preseka, oblici A i B Alati za provla~enje - Provlaka~i - Zadnja dr{ka, okruglog preseka, oblici C i D

Naslov na engleskom Title in English Morse taper shank and mills, high power type 7/24 taper shank and mills, high power type End mills with parallel shank, with carbide tips End mills with Morse taper shank, with hardmetal tips Slotting drills - Technical requirements Parallel shank slot drills Morse taper slot drills Slotting end mills with parallel shank, with carbide tips Slotting end mills with Morse taper shanks, with carbide tips Shell type thread milling cutters for ISO metric threads dimensions Shell type thread milling cutters for ISO metric threads - Technical requirements T-slot cutters - Technical requirements Parallel shank T-slot cutters Morse taper shank T-slot cutters Cutters for woodruff key seats dimensions Cutters for woodruff key seats - Technical requirements Tapped-end Morse taper shank T-slot milling cutters carbide tips Cylindrical die-sinking cutters with parallel shank dimensions Cylindrical die-sinking cutters with morse taper shank dimensions Tapered die-sinking cutters with parallel shank dimensions Die-sinking cutters - Technical requirements Taper shanks for cutters and for milling accessories Morse taper shank arbors for clutch drive milling cutters, short Broaching tools - Classification, nomenclature, designs Broaching tools design of tooth and tooth space Broaching tools round shanks with inclined plane, form J and K Broaching tools round end pieces, form L and M Broaching tools rectangular shanks with inclined plane (not for internal splines), form N Broaching tools rectangular and pieces (not for internal splines), form P Broaching tools rectangular shanks with inclined driving plane (especially for internal splines), form R Broaching tools rectangular and pieces (for internal splines), form S Broaching tools - Round shanks, form A and B Broaching tools - Round and pieces, form C and D

Str. No. 2 2 3 3 4 3 2 3 3 2

JUS K.D2.133

1990

JUS K.D2.137 JUS K.D2.138 JUS K.D2.140 JUS K.D2.141 JUS K.D2.142 JUS K.D2.144

1984 1984 1984 1990 1990 1968

4 2 2 2 3 3

JUS K.D2.200 JUS K.D2.201 JUS K.D2.202 JUS K.D2.206 JUS K.D2.500 JUS K.D2.501 JUS K.D5.001 JUS K.D5.010 JUS K.D5.011 JUS K.D5.012 JUS K.D5.013

1990 1990 1990 1990 1968 1968 1972 1972 1972 1972 1972

2 2 2 4 3 4 4 2 3 2 3

JUS K.D5.014 JUS K.D5.015

1972 1972

2 2

JUS K.D5.016 JUS K.D5.017 JUS K.D5.018

1972 1972 1972

2 2 2

133

ICS 25.100.25 25.100.25 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30

Oznaka JUS JUS Numbering JUS K.D5.019

God. Year 1972

Naslov na srpskom Title in Serbian Alati za provla~enje - Provlaka~i - Dr{ke pravougaonog preseka, prednja oblika E i zadnja oblika F Alati za provla~enje - Provlaka~i - Prednja dr{ka, pravougaonog preseka - Oblik G Oblici rupa za alate sa cilindri~nom rupom i rupom sa konusom 1:30 Priklju~ne mere za vezu nasadnog razvrta~a i pro{iriva~a sa trnom Priklju~ne mere za vezu glodala i trnova pomo}u `leba i klina Trnovi za nasadna glodala, razvrta~e i upu{ta~e Burgije - spiralne, pro{iriva~i i zabu{iva~i Termini, definicije i vrste Spiralne burgije - Oblik vrha Spiralne burgije - Nazivni pre~nici Alati sa valjkastom dr{kom - Usadnik Spiralne burgije - Burgije od brzoreznog ~elika - Tehni~ki uslovi Spiralne burgije sa valjkastom dr{kom, vrlo kratke Spiralne burgije sa valjkastom dr{kom, kratke Spiralne burgije sa valjkastom dr{kom, duge Spiralne burgije sa Morze-koni~nom dr{kom Spiralne burgije sa Morze-koni~nom oja~anom dr{kom Spiralne burgije sa Morze-koni~nom dr{kom, duge, za bu{enje kroz vo|icu Spiralne burgije sa valjkastom dr{kom i plo~icama od tvrdog metala, za metale Spiralne burgije sa Morze-koni~nom dr{kom i plo~icama od tvrdog metala, za metale Spiralne burgije sa valjkastom dr{kom i plo~icama od tvrdog metala, za plasti~ne mase Spiralne burgije sa plo~icama od tvrdog metala i valjkastom dr{kom, za kamen Spiralne burgije sa valjkastom dr{kom, vrlo duge Spiralne burgije sa Morze-koni~nom dr{kom, vrlo duge

Naslov na engleskom Title in English Broaching tools - Rectangular shanks E and end pieces F (not for internal splines) Broaching tools - Rectangular shanks, form G (for internal splines) Shape bores tools with parallel bore and with 1:30 taper bore Connection dimensions for joining of shell reamers and shell drills with arbors Connection dimensions for joining of milling cutters and cutter arbors by keying Arbors for shell mills, shell reamers and shell drills Twist drills - Terms and definitions Twist drills - Top shape Twist drills - Nominal diameters Parallel shanktools - Driving tenons Twist drills - Drills of high-speed steel Technical requirements Parallel shank twist drills, stub series Parallel shank twist drills, jobber series Parallel shank twist drills, long series Morse taper shank twist drills Morse taper shank twist drills, oversize shank Morse taper shank twist long drills for use in jig bushes Carbide tipped straight shank twist drills for drilling metals Carbide tipped taper shank twist drills for drilling metals Carbide tipped straight shank twist drills for drilling plastics Massory drills, with carbide tips Parallel shank twist drills, extra long series Morse taper shank twist drills, extra long

Str. No. 3

JUS K.D5.020 JUS K.D0.013 JUS K.D0.014 JUS K.D0.015 JUS K.D0.022 JUS K.D3.001 JUS K.D3.003 JUS K.D3.004 JUS K.D3.006 JUS K.D3.010 JUS K.D3.019 JUS K.D3.020 JUS K.D3.021 JUS K.D3.022 JUS K.D3.023 JUS K.D3.024 JUS K.D3.040 JUS K.D3.041 JUS K.D3.042

1972 1971 1974 1967 1973 1990 1963 1982 1981 1983 1988 1982 1982 1986 1986 1984 1973 1973 1973

2 2 4 2 2 24 3 2 2 11 4 3 3 4 3 3 2 2 2

JUS K.D3.043 JUS K.D3.045 JUS K.D3.046 JUS K.D3.047

1984 1982 1982 1986

2 3 4 2

Stepenaste burgije sa valjkastom dr{kom za Subland twist drills with parallel shank for prolazne rupe i upuste za vijke sa upu{tenom clearance holes and countersinks for glavom countersunk head screws Stepenaste burgije sa Morze-koni~nom dr{kom Subland twist drills with Morse taper shank za prolazne rupe i upuste za vijke sa for clearance holes and countersinks head upu{tenom glavom screws Stepenaste burgije sa valjkastom dr{kom za Subland twist drills with parallel shank for prolazne rupe i upuste za vijke sa clindri~nom clearance holes and counterbores for hexaglavom gon socket head screws and slotted sheese head screws Stepenaste burgije sa Morze-koni~nom dr{kom Subland twist drills with Morse taper shank za prolazne rupe i upuste za vijke sa cilinfor clearance holes and counterbores for dri~nom glavom hexagon socket head screws and slotted sheese head screws Stepenaste burgije sa valjkastom dr{kom za Subland twist drills parallel shanks for prethodne rupe za urezivanje navoja i upusta holes prior to tapping screw threads za ulaz navoja Stepenaste burgije sa Morze-koni~nom dr{kom Subland twist drills with Morse taper za prethodne rupe za urezivanje navoja i shanks for holes prior to tapping screw upusta za ulaz navoja threads Zabu{iva~i za sredi{na gnezda 60 bez za{titnog pro{irenja Zabu{iva~i za sredi{na gnezda 60 za{titnim pro{irenjem Razvrta~i - Termini, definicije i vrste sa Center drills for center holes 60 without protecting chamfers Centre drills for centre holes 60 with protecting chamfers Reamers - Terms, definitions and types

JUS K.D3.048

1986

JUS K.D3.049

1986

25.100.30

JUS K.D3.051

1986

25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30

JUS K.D3.052

1986

JUS K.D3.053

1986

JUS K.D3.061 JUS K.D3.062 JUS K.D3.100

1972 1972 1990

3 2 25

134

ICS 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30

Oznaka JUS JUS Numbering JUS K.D3.110 JUS K.D3.112 JUS K.D3.121 JUS K.D3.130 JUS K.D3.131 JUS K.D3.132 JUS K.D3.135 JUS K.D3.145 JUS K.D3.146 JUS K.D3.147

God. Year 1982 1982 1977 1977 1977 1977 1970 1982 1982 1982

Naslov na srpskom Title in Serbian Razvrta~i - Razvrta~i od brzoreznog ~elika sa dr{kom - Tehni~ki uslovi Razvrta~i od brzoreznog ~elika - Tolerancije izrade Ru~ni razvrta~i Ma{inski razvrta~i sa valjkastom dr{kom, sa vratom Ma{inski razvrta~i sa valjkastom dr{kom Ma{inski razvrta~i sa Morze-koni~nom dr{kom ^eoni razvrta~i za koordinatne bu{ilice Razvrta~i - Razvrta~i sa plo~icama od tvrdog metala sa dr{kom - Tehni~ki uslovi Razvrta~i - Ma{inski razvrta~i sa plo~icama od tvrdog metala i valjkastom dr{kom Razvrta~i - Ma{inski razvrta~i sa plo~icama od tvrdog metala, dugim radnim delom i valjkastom dr{kom Razvrta~i - Ma{inski razvrta~i sa plo~icama od tvrdog metala i Morze-koni~nom dr{kom Razvrta~i - Ma{inski razvrta~i sa plo~icama od tvrdog metala, dugim radnim delom i Morze-koni~nom dr{kom ^eoni ma{inski razvrta~i sa pomi~nim no`evima i Morze--koni~nom dr{kom Razvrta~i - Nasadni razvrta~i od brzoreznog ~elika - Tehni~ki uslovi Razvrta~i - Nasadni razvrta~i sa plo~icama od tvrdog metala - Tehni~ki uslovi Ma{inski nasadni razvrta~i Ma{inski nasadni razvrta~i sa plo~icama od tvrdog metala Koni~ni razvrta~i sa konusom 1:50 za koni~ne ~ivije Koni~ni razvrta~i sa valjkastom dr{kom, za metri~ke konuse Koni~ni razvrta~i sa Morze-koni~nom dr{kom, za metri~ke konuse Koni~ni razvrta~i sa valjkastom dr{kom, za Morze-konuse Koni~ni razvrta~i sa Morze-koni~nom dr{kom, za Morze-konus Ma{inski razvrta~i za obradu rupa za zakovice, sa Morze-koni~nom dr{kom Pro{iriva~i sa dr{kom - Tehni~ki uslovi Nasadni pro{iriva~i - Tehni~ki uslovi Pro{iriva~i sa valjkastom dr{kom Pro{iriva~i sa Morze-koni~nom dr{kom Spiralni upu{ta~i sa Morze-koni~nom dr{kom za zakovice sa upu{tenom glavom Pro{iriva~i sa Morze-koni~nom dr{kom, dugi Upu{ta~i sa vo|icom i dr{kom - Tehni~ki uslovi ^eoni upu{ta~i sa neizmenljivom vo|icom i valjkastom dr{kom ^eoni upu{ta~i sa izmenjivom vo|icom i Morze-koni~nom dr{kom Koni~ni upu{ta~i 90 sa neizmenljivom vo|icom i valjkastom dr{kom Koni~ni upu{ta~i 90 sa izmenljivom vo|icom i Morze-koni~nom dr{kom Izmenljive vo|ice za upu{ta~e Koni~ni upu{ta~i 60 Koni~ni upu{ta~i 90

Naslov na engleskom Title in English Reamers - Reamers of high-speed steel Technical requirements Reamers of high-speed steel - Tolerances Hand reamers Parallel shank machine reamers, with recess Parallel shank machine reamers Morse taper shank machine reamers End mill precision reamers Reamers - Reamers with carbide tips Technical requirements Reamers - Machine reamers with carbide tips and parallel shanks Reamers - Machine reamers with carbide tips, with long cutting part and parallel shanks Reamers - Machine reamers with carbide tips, with Morse taper shank Reamers - Machine reamers with carbide tips with long cutting part with Morse taper shank Expansion nose machine reamers with Morse taper shank Reamers - Shell reamers of high-speed steel - Technical requirements Reamers - Shell reamers with carbide tips - Technical requirements Shell machine reamers Shell reamers with carbide tips Taper pin reamers with taper 1:50 Taper reamers with parallel shank, for metric taper Taper reamers with Morse taper shank, for metric tapers Taper reamers with parallel shank, for Morse tapers Taper reamers with Morse taper shank, for Morse taper Machine reamers with Morse tapers for rivet holes Core drills - Technical requirements for core drills with shank Core drills - Technical requirements for shell core drills Core drills with parallel shank Core drills with Morse taper shank Morse taper countersinks for countersink head rivets Core drills with Morse taper shank, long series, for the use in jig bushes Countersinks and counterbores with pilot and shank - Technical requirements Parallel shank counterbores with solid pilot Morse taper shank counterbores with detachable pilots Parallel shank countersinks 90 with solid pilot Morse taper shank countersinks 90 with detachable pilot Detachable pilots for counterbores and countersinks Countersinks 60 Countersinks 90

Str. No. 6 4 4 3 3 4 4 6 2 2

JUS K.D3.148 JUS K.D3.149

1982 1982

2 2

JUS K.D3.163 JUS K.D3.168 JUS K.D3.169 JUS K.D3.170 JUS K.D3.173 JUS K.D3.180 JUS K.D3.190 JUS K.D3.191 JUS K.D3.192 JUS K.D3.193 JUS K.D3.201 JUS K.D3.280 JUS K.D3.290 JUS K.D3.300 JUS K.D3.301 JUS K.D3.302 JUS K.D3.303 JUS K.D3.305 JUS K.D3.310 JUS K.D3.311 JUS K.D3.312 JUS K.D3.313 JUS K.D3.314 JUS K.D3.321 JUS K.D3.323

1953 1982 1982 1971 1973 1980 1971 1971 1971 1971 1977 1987 1987 1987 1987 1973 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987

1 5 5 3 2 3 3 2 3 3 3 5 5 2 3 2 2 5 4 6 3 3 2 4 4

135

ICS 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.30 25.100.40 25.100.40 25.100.40 25.100.40 25.100.40 25.100.40 25.100.40 25.100.40 25.100.40 25.100.40 25.100.50 25.100.50 25.100.50 25.100.50 25.100.50 25.100.50 25.100.50 25.100.50 25.100.50 25.100.50 25.100.60 25.100.60 25.100.60 25.100.60 25.100.60 25.100.70

Oznaka JUS JUS Numbering JUS K.D3.326 JUS K.D3.340 JUS K.D3.342 JUS M.B0.600 JUS M.B1.003 JUS K.D1.010 JUS K.D1.011 JUS K.D1.020 JUS K.D1.027 JUS K.D1.030 JUS K.D1.032 JUS K.D2.013 JUS K.D2.150 JUS K.D2.151 JUS K.D2.160 JUS K.D6.005 JUS K.D6.010 JUS K.D6.100 JUS K.D6.105 JUS K.D6.200 JUS K.D6.201 JUS K.D6.300 JUS K.D6.310 JUS K.D6.311 JUS K.D6.420

God. Year 1987 1987 1973 1985 1987 1978 1957 1987 1974 1978 1965 1979 1979 1979 1979 1990 1974 1954 1990 1973 1973 1973 1973 1954 1966

Naslov na srpskom Title in Serbian Koni~ni upu{ta~i 120 Nasadni pro{iriva~i Nasadni upu{ta~i sa plo~icama od tvrdog metala Ureznici za metri~ki navoj s trouglastim ISO-profilom - Tolerancija navoja Metri~ki navoj - Pre~nici burgija za prethodne rupe za urezivanje navoja Pravi listovi testera za metal - Tehni~ki uslovi za izradu i isporuku Testera - lu~na Listovi za ru~ne testere za metal Lukovi ru~nih testera za metal Listovi za ma{inske testere za metal Listovi za ma{inske testere - za `eljezni~ke {ine Kru`ne testere za metale - Oblici zubaca, su`enje profila i ta~nost izrade Kru`ne testere za metale sa sitnim zupcima Kru`ne testere za metale, segmentne Ureznici - Osnovne vrste i terminologija Ureznici - Tehni~ki uslovi za izradu i isporuku Dvostupni ureznici za cevni navoj Nareznice, okrugle - Vrsta i terminologija

Naslov na engleskom Title in English Countersinks 120 Shell drills Shell counterbores with carbide tips Taps for ISO metric threads - Tolerances on the threaded portion Metric threads - Drill diameters for use to tapping screws Metal-cutting saw blades - Technical requirements for manufacture and delivery Bow saw Hand saws for metal hacksaw blades Hand saw for metal hack saw frames Metal-cutting saw blades for hacksaw machines Rail saw blades Metal slitting saws - Tooth form, concavity of sides and accuracy of manufacture Metal slitting saws, fine tooths Metal slitting saws - Segmental saw Taps - Nomenclature of the main types and terminology Taps - Technical requirements for manufacture and delivery Taps in sets of two pieces for pipe thread

Str. No. 3 2 3 9 4 6 2 2 2 2 2 3 4 4 3 26 4 2 6 3 4 2 2 2 3

Kru`ne testere za metale sa krupnim zupcima Metal slitting saws, coarse tooths

Circular screwing dies - Nomenclature and terminology Nareznice za metri~ki navoj s trouglastim Circular screwing dies for metric threads ISO-profilom with triangular ISO-profile Nareznice za metri~ki navoj sa sitnim korakom Circular screwing dies for metric fine pitch i trouglastim ISO-profilom with triangular ISO-profile Okreta~i za ureznike Ru~ni okreta~i za nareznice Umeci za nareznice Glave za rezanje navoja na cevima - Oblik, glavne mere i tehni~ki uslovi za izradu i isporuku Turpije i ra{pe - Definicije pojmova i vrste Turpije i ra{pe - Oblik i mere Turpije i ra{pe - Klase fino}e naseka Turpije i ra{pe - Tehni~ki uslovi Turpije - Dr{ke Granulacija elektrokorunda i silicijum-karbida za kruti brusni alat - Granulometrijski sastav i ozna~avanje Granulacija elektrokorunda i silicijum-karbida za kruti brusni alat - Granulometrijska analiza makrogranulacija F 4 do F 220 Granulacija elektrokorunda i silicijum-karbida za brusni alat - Opis, funkcionisanje i pri~vr{}ivanje ma{inskih sejalica na temelj Granulacija elektrokorunda i silicijum-karbida za kruti brusni alat - Granulometrijska analiza mikrogranulacija F 230 do F 1200 Granulacija elektrokorunda i silicijum-karbida za kruti brusni alat - Granulometrijska analiza mikro-granulacija F 230 do F 1200 pomo}u fotosedimentometra po Ependorfu Tap wrenches Hand-operated die stocks Die holders Dies for pipes - Form, principal dimensions and technical requirements for manufacture and delivery Files and rasps - Definitions of terms and types Files and rasps - Dimensions Files and rasps - Cut classification Files and rasps - Technical requirements Files - Shanks Grain sizes of fused aluminum oxide and silicon carbide for bonded abrasive products - Designation and grain size distribution Grains of fused aluminum oxide and silicon carbide for bonded abrasive products Grain size analysis of macrogrits F 4 to F 220 Grains of fused aluminum oxide and silicon carbide for abrasive products - Description of the sieving machines Grains of fused aluminum oxide and silicon carbide for bonded abrasive products Grain size analysis of microgrits F 230 to F 1200 Grains of fused aluminum oxide and silicon carbide for bonded abrasive products Particle size measurement of microgrits by Eppendorf - Photosedimentometer

JUS K.D4.001 JUS K.D4.002 JUS K.D4.003 JUS K.D4.010 JUS K.D4.900 JUS K.F0.001

1982 1982 1982 1982 1982 1989

4 5 2 3 2 4

25.100.70

JUS K.F0.002

1989

25.100.70 25.100.70

JUS K.F0.003

1989

JUS K.F0.004

1989

25.100.70

JUS K.F0.005

1989

136

ICS 25.100.70

Oznaka JUS JUS Numbering JUS K.F0.006

God. Year 1988

Naslov na srpskom Title in Serbian Granulacija elektrokorunda i silicijum-karbida za brusni alat - Odre|ivanje nasipne gustine brusnih zrna

Naslov na engleskom Title in English

Str. No. 3

25.100.70

JUS K.F0.007

1989

25.100.70

JUS K.F0.008

1989

25.100.70 25.100.70 25.100.70 25.100.70

JUS K.F0.009

1989

JUS K.F0.020

1989

JUS K.F0.031

1989

JUS K.F0.032

1989

25.100.70

JUS K.F0.033

1989

25.100.70 25.100.70 25.100.70 25.100.70 25.100.70 25.100.70 25.100.70 25.100.70 25.100.70 25.100.70 25.100.70 25.100.70 25.100.70 25.100.70 25.100.70 25.100.70 25.100.70 25.100.70 25.100.70 25.100.70

JUS K.F0.081

1989

JUS K.F0.082

1989

JUS K.F1.004

1955

JUS K.F1.005

1990

JUS K.F1.006 JUS K.F1.007 JUS K.F1.008 JUS K.F1.020 JUS K.F1.021 JUS K.F1.030 JUS K.F1.035 JUS K.F1.040 JUS K.F1.041 JUS K.F1.050 JUS K.F1.052 JUS K.F1.054 JUS K.F1.070 JUS K.F1.075 JUS K.F1.080 JUS K.F2.020

1990 1990 1990 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955

Grains of fused aluminum oxide and silicon carbide for abrasive products - Determination of the bulk density of the abrasive grains Granulacija elektrokorunda i silicijum-karbida Grains of fused aluminum oxide and silicon za brusni alat - Odre|ivanje kapilarnosti brus- carbide for abrasive products - Method for nih zrna the determination of capillarity of the abrasive grains Granulacija elektrokorunda i silicijum-karbida Grains of fused aluminum oxide and silicon za brusni alat - Odre|ivanje `ilavosti brusnih carbide for abrasive products - Method for zrna the determination of friability of the abrasive grains Granulacija elektrokorunda i silicijum-karbida Grains of fused aluminum oxide and silicon za brusni alat - Odre|ivanje sadr`aja magnet- carbide for abrasive products - Determinanih materijala u brusnim zrnima tion of the content of magnetic materials Granulacija elektrokorunda i silicijum-karbida Grains of fused aluminum oxide and silicon za brusni alat - Uzimanje i podela uzoraka carbide for abrasive products - Sampling brusnih zrna and splitting Granulacija elektrokorunda i silicijum-karbida Grains of fused aluminum oxide and silicon za brusni alat na fleksibilnoj podlozi - Granu- carbide for coated abrasive products lometrijski sastav i ozna~avanje Grain size distribution and designation Granulacija elektokorunda i silicijum-karbida za Grains of fused aluminum oxide and silicon brusni alat na fleksibilnoj podlozi - Granucarbide for coated abrasive products lometrijska analiza mikrogranulacija P 12 do Grain size analysis of macrogrits P 12 to P 220 P 220 Granulacija elektrokorunda i silicijum-karbida Grains of fused aluminum oxide and silicon za brusni alat na fleksibilnoj podlozi - Granu- carbide for coated abrasive products lometrijska analiza mikrogranulacija P 240 do Grain size analysis of microgrits P 240 to P 1200 P 1200 Granulacija dijamanata i kubi~nog borovog Grains of diamond and cubic boron nitrate nitrida za kruti brusni alat - Granulometrijski for bonded abrasive products - Grain sizes sastav i ozna~avanje distribution and designation Granulacija dijamanta i kubi~nog borovog niGrains of diamond and cubic boron nitrate for bonded abrasive products - Method of trida za kruti brusni alat - Granulometrijska analiza - Mikrogranulacija test of macrogrits Alat za bru{enje i gla~anje - Koni~na tocila - Tapered grinding wheels - Specifications Propisi za nagib i konstrukciju prirubnica for the degree of taper and construction of flanges Kruti brusni alati. Klasifikacija, sastav materiBonded abrasive products. Classification, jala, ozna~avanje i obele`avanje specification of product, designation and marking Kruti brusni alati. Dozvoljena odstupanja mera, Bonded abrasive products. Limit deviations ravnost i kru`nost obrtanja tocila and run-out tolerances Kruti brusni alati - Maksimalne dozvoljene Bonded abrasive products - Static balancneuravnote`enosti tocila ing of grinding wheels - Testing Kruti brusni alati - Proveravanje sigurnosti od Bonded abrasive products - Safety test loma tocila breaking of grinding wheels Alat za bru{enje i gla~anje - Koturasta tocila Straight grinding wheels Alat za bru{enje i gla~anje rasta tocila Alat za bru{enje i gla~anje sa jednostranim upustom Alat za bru{enje i gla~anje ru~ne brusilice Alat za bru{enje i gla~anje tra{nje bru{enje Alat za bru{enje i gla~anje sa podlogom Alat za bru{enje i gla~anje o{trenje alata Alat za bru{enje i gla~anje - Radioni~ka kotu- Koturasta tocila Workshop straight grinding wheels Straight grinding wheels, recessed one side

16

13

11 5 6 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2

- Koni~na tocila za Tapered grinding wheels for flexible shaft grinders - Tocila za unuGrinding wheels for internal grinding - Obru~na tocila - Tocila za - Tocila za navoje Cylinder grinding wheels, plate mounted Tool grinding wheels Thread grinding wheels

Alat za bru{enje i gla~anje - Tocila za Saw grinding wheels o{trenje testera Alat za bru{enje i gla~anje - Tocila sa dr{kom Mounted grinding wheels Alat za bru{enje i gla~anje - Ravni segmenti Segmental grinding wheels Alat za bru{enje i gla~anje - Brusevi za Grinding wheels for honing machines honovanje Alat za bru{enje i gla~anje - Belegije i brusne Bench stones and files turpije

137

ICS

Oznaka JUS JUS Numbering

God. Year

Naslov na srpskom Title in Serbian

Naslov na engleskom Title in English

Str. No.

25.120 OPREMA ZA OBRADU BEZ STRUGOTINE 1953 Nakovnji JUS K.H1.020 25.120.10 1961 Alat za isecanje i vu~enje - Pravougaona JUS K.H2.050 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10
JUS K.H2.051 1961

Anvils Cutting and forming dies - The rectangular housing with diagonal lined rod guides The upper member Cutting and forming dies - The rectangular housing with diagonal lined rod guides The upper member Cutting and forming dies - The rectangular housing with diagonal lined rod guides The lower member Cutting and forming dies - The rectangular housing with diagonal lined rod guides, on the same side - Assembly Cutting and forming dies - The rectangular housing with diagonal lined rod guides, on the same side - The upper member Cutting and forming dies - The rectangular housing - The lower member Cutting and forming dies - The housing - Assembly Cutting and forming dies - The housing - The upper member Cutting and forming dies - The housing - Assembly Cutting and forming dies - The housing - The upper member Cutting and forming dies - The housing - The upper member rectangular rectangular round round round

3 2

JUS K.H2.052

1961

JUS K.H2.053

1961

JUS K.H2.054

1961

JUS K.H2.055

1961

JUS K.H2.056 JUS K.H2.057 JUS K.H2.060 JUS K.H2.061 JUS K.H2.062

1961 1961 1961 1961 1961

JUS K.H2.063

1961

JUS K.H2.064

1961

ku}i{ta sa dijagonalno postavljenim vo|icama - Sklop Alat za isecanje i vu~enje - Pravougaona ku}i{ta sa dijagonalno postavljenim vo|icama - Gornji deo Alat za isecanje i vu~enje - Pravougaona ku}i{ta sa dijagonalno postavljenim vo|icama - Donji deo Alat za isecanje i vu~enje - Pravougaona ku}i{ta sa vo|icama postavljenim na istoj strani - Sklop Alat za isecanje i vu~enje - Pravougaona ku}i{ta sa vo|icama postavljenim na istoj strani - Gornji deo Alat za isecanje i vu~enje - Pravougaona ku}i{ta sa vo|icama postavljenim na istoj strani - Donji deo Alat za isecanje i vu~enje - Pravougaona ku}i{ta - Sklop Alat za isecanje i vu~enje - Pravougaona ku}i{ta - Gornji deo Alat za isecanje i vu~enje - Okrugla ku}i{ta Sklop Alat za isecanje i vu~enje - Okrugla ku}i{ta Gornji deo Alat za isecanje i vu~enje - Okrugla ku}i{ta sa vo|icama postavljenim na istoj strani Sklop Alat za isecanje i vu~enje - Okrugla ku}i{ta sa vo|icama postavljenim na istoj strani Gornji deo Alat za isecanje i vu~enje - Okrugla ku}i{ta sa vo|icama postavljenim na istoj strani Donji deo Alat za isecanje i vu~enje - Blok-ku}i{ta Sklop Alat za isecanje i vu~enje - Blok-ku}i{ta Gornji deo Alat za isecanje i vu~enje - Blok-ku}i{ta Donji deo Alat za isecanje i vu~enje - Pravougaona ku}i{ta sa vode}om plo~om - Sklop Alat za isecanje i vu~enje - Okrugla ku}i{ta sa vode}om plo~om - Sklop Alat za isecanje i vu~enje - Pravougaona ku}i{ta sa vode}om plo~om - Gornji deo Alat za isecanje i vu~enje - Okrugla ku}i{ta sa vode}om plo~om - Gornji deo Alat za isecanje i vu~enje - Pravougaona ku}i{ta - Vode}e plo~e Alat za isecanje i vu~enje - Okrugla ku}i{ta Vode}e plo~e Alat za isecanje i vu~enje - Pravougaona ku}i{ta - Donji deo Alat za isecanje i vu~enje - Okrugla ku}i{ta Donji deo Alat za isecanje i vu~enje - Pravougaona ku}i{ta sa ~etiri vo|ice - Sklop Alat za isecanje i vu~enje - Pravougaona ku}i{ta sa ~etiri vo|ice - Gornji deo Alat za isecanje i vu~enje - Pravougaona ku}i{ta sa ~etiri vo|ice - Donji deo

2 2 2 2 2

25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10

JUS K.H2.065 JUS K.H2.066 JUS K.H2.067 JUS K.H2.070 JUS K.H2.071 JUS K.H2.072 JUS K.H2.073 JUS K.H2.074 JUS K.H2.075 JUS K.H2.076 JUS K.H2.077 JUS K.H2.080 JUS K.H2.081

1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961

JUS K.H2.082

1961

Cutting and forming dies - The round housing with lined rod guides on the same side - The upper member Cutting and forming dies - The round housing with lined rod guides on the same side - The lower member rod guides on the same side - The lower member Cutting and forming dies - The blockhousing - Assembly Cutting and forming dies - The blockhousing - The upper member Cutting and forming dies - The blockhousing - The lower member Cutting and forming dies - The rectangular housing with the guide plate - Assembly Cutting and forming dies - The round housing with the guide plate - Assembly Cutting and forming dies - The rectangular housing with the guide plate - The upper member Cutting and forming dies - The round housing with the guide plate - The upper member Cutting and forming dies - The rectangular housing - The guide plate Cutting and forming dies - The round housing - The guide plate Cutting and forming dies - The rectangular housing - The lower member Cutting and forming dies - The round housing - The lower member Cutting and forming dies - The rectangular housing with four guides - Assembly Cutting and forming dies - The rectangular housing with four guides - The upper member Cutting and forming dies - The rectangular housing with four guides - The lower member

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

138

ICS 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.10 25.120.30 25.120.30 25.120.30 25.120.30 25.120.30 25.120.30 25.120.30 25.120.30 25.120.30 25.120.30 25.120.30 25.120.30

Oznaka JUS JUS Numbering JUS K.H2.090 JUS K.H2.091 JUS K.H2.092 JUS K.H2.093 JUS K.H2.100 JUS K.H2.101 JUS K.H2.102 JUS K.H2.104 JUS K.H2.105 JUS K.H2.110 JUS K.H2.115 JUS K.H2.116 JUS K.H2.120 JUS K.H3.021

God. Year 1963 1963 1963 1963 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1974

Naslov na srpskom Title in Serbian Alat za isecanje i vu~enje ku}i{te - Sklop Alat za isecanje i vu~enje ku}i{te - Gornji deo Alat za isecanje i vu~enje ku}i{te - Donji deo Alat za isecanje i vu~enje ku}i{te - Steza~ ~epa Alat za isecanje i vu~enje osigura~a Alat za isecanje i vu~enje osigura~em Alat za isecanje i vu~enje vencem Alat za isecanje i vu~enje - Univerzalno - Univerzalno - Univerzalno - Univerzalno - ^epovi bez - ^epovi sa - ^epovi sa - Spojni ~epovi

Naslov na engleskom Title in English Cutting and forming dies - Universal housing - Assembly Cutting and forming dies - Universal housing - The upper member Cutting and forming dies - Universal housing - The lower member Cutting and forming dies - Universal housing - Arbor for upper member screw Cutting and forming dies - Arbor for upper member without safety Cutting and forming dies - Arbor for upper member with safety Cutting and forming dies - Arbor for upper member cam Cutting and forming dies - Clamps Cutting and forming dies - Threaded clamps Cutting and forming dies - Support clamps Cutting and forming dies - Guide bushes

Str. No. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2

Alat za isecanje i vu~enje - Spojni ~epovi sa vijkom Alat za isecanje i vu~enje - Nosa~i spojnih ~epova Alat za isecanje i vu~enje - ^aure za vo|enje

JUS K.H3.022

1974

JUS M.G0.220 JUS M.G0.221 JUS M.G0.620

1967 1967 1967

JUS M.G0.621

1967

JUS K.H3.010

1974

JUS K.H3.011 JUS K.H3.012 JUS K.H3.013 JUS K.H3.014 JUS K.H3.015 JUS K.H3.016 JUS K.H3.017

1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974

Alat za isecanje i vu~enje - @lebovi za podCutting and forming dies - Oil grooves mazivanje Alat za isecanje i vu~enje - Vo|ice i osigura~i Cutting and forming dies - Guides and safety Alat sa tvrdim metalom - Trnovi za izvla~enje Brazed drawing mandrels cevi sa nalemljenim prstenom od tvrdog metala Alat sa tvrdim metalom - Trnovi za izvla~enje Sleeved drawing mandrels cevi sa prstenom od tvrdog metala pri~vr{}enim na stablo vijkom Ispitivanje ma{ina alatki - Ispitivanje ta~nosti Testing of machine tools - Accuracy testing jednostubnih ekscentar-presa of open-front eccentric presses Ispitivanje ma{ina alatki - Ispitivanje ta~nosti Testing of machine tools - Accuracy testing dvostubnih ekscentar-presa of straight-sided eccentric presses Ispitivanje ma{ina alatki - Ispitivanje ta~nosti Testing of machine tools - Accuracy testing jednostubnih ekscentar-presa - Obrazac zaof open - Front eccentric presses - Form of pisnika ispitivanja testing protocol Ispitivanje ma{ina alatki - Ispitivanje ta~nosti Testing of machine tools - Accuracy testdvostubnih ekscentar-presa - Obrazac zapising of straight-sided eccentric presses nika ispitivanja Form of testing protocol Alat sa tvrdim metalom - Matrice za izvla~enje Wire, bar and tube drawings dies - Terminology, designation `ice, {ipki i cevi - Osnovni pojmovi Ozna~avanje Alat sa tvrdim metalom - Matrice za izvla~enje Wire drawing dies steel ~eli~ne `ice Alat sa tvrdim metalom - Matrice za izvla~enje Wire drawing dies for non-ferrous metal `ice od obojenih metala Alat sa tvrdim metalom - Matrice za izvla~enje Bar drawing dies for steel {ipki kru`nog preseka, od ~elika Alat sa tvrdim metalom - Matrice za izvla~enje Bar drawing dies for non-ferrous metal {ipki kru`nog preseka, od obojenih metala Alat sa tvrdim metalom - Matrice za izvla~enje Tube drawing for dies steel ~eli~nih cevi Alat sa tvrdim metalom - Matrice za izvla~enje Tube drawing dies for non-ferrous metal cevi od obojenih metala Alat sa tvrdim metalom - Matrice za izvla~enje Drawings dies for steel of square and flat {ipki kvadratnog i pravougaonog preseka, od section ~elika Alat sa tvrdim metalom - Matrice za izvla~enje Drawings dies for non-ferrous metal of {ipki kvadratnog i pravougaonog preseka od square and flat section obojenih metala Alat sa tvrdim metalom - Matrice za izvla~enje Hexagon bar drawing dies for steel {ipki {estougaonog preseka, od ~elika Alat sa tvrdim metalom - Matrice za izvla~enje Hexagon bar drawing dies for non-ferrous {ipki {estougaonog preseka, od obojenih metal metala Liva~ke modelne naprave - Tehni~ki uslovi Pattern equipment for foundries - Technical requirements

6 4 5

3 3 3 3 3 3 3

JUS K.H3.018

1974

JUS K.H3.019 JUS K.H3.020

1974 1974

3 3

JUS K.H5.050

1988

16

139

ICS 25.120.30 25.120.30 25.120.30 25.120.30 25.120.30 25.120.30 25.120.30 25.120.30 25.120.30 25.120.30 25.120.30 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140

Oznaka JUS JUS Numbering JUS K.H5.051

God. Year 1959

Naslov na srpskom Title in Serbian

Naslov na engleskom Title in English

Str. No. 3

JUS K.H5.052 JUS K.H5.053

1959 1959

JUS K.H5.100 JUS K.H5.101 JUS K.H5.102 JUS K.H5.103 JUS K.H5.104 JUS K.H5.105 JUS K.H5.106 JUS K.H5.107

1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971

Liva~ke modelne naprave - Vo|ice za modele Pattern equipment for foundries - Pattern i jezgrenike - Oblik i mere and core box dowel pins - Form and dimensions Liva~ke modelne naprave - Spojnice za jezPattern equipment for foundries - Core box grenike - Oblik i mere fastenings - Form and dimensions Liva~ke modelne naprave - Slova, brojevi i Pattern equipment for foundries - Pattern pomo}ni znaci za ozna~avanje - Oblik i mere letter, number and other signs - Forms and dimensions Mould die sets - Assembly and parts list Alat za liv pod pritiskom - Sklop i pregled sastavnih delova Alat za liv pod pritiskom - Vode}e ~aure Mould die sets - Guide buches Alat za liv pod pritiskom - Centrirne ~aure Alat za liv pod pritiskom - Vodilice Alat za liv pod pritiskom - Odmi~ni trnovi Alat za liv pod pritiskom - Centrirni trnovi Alat za liv pod pritiskom - Povratnici Alat za liv pod pritiskom - Izbaciva~i Mould die sets - Centering buches Mould die sets - Guide pins Mould die sets - Sliding pins Mould die sets - Centering pins Mould die sets - Ejector pins Mould die sets - Stepped shaft ejector pins

1 2

2 2 2 2 2 2 2 2

25.140 RU^NI ALATI


JUS K.B1.011 JUS K.B1.050 JUS K.B1.051 JUS K.B1.055 JUS K.B1.060 JUS K.B1.065 JUS K.B1.090 JUS K.B1.091 JUS K.B1.092 JUS K.B1.145 JUS K.B1.150 JUS K.B1.160 JUS K.B1.165 JUS K.B1.166 JUS K.B1.167 JUS K.B1.168 JUS K.B1.169 JUS K.B1.180 JUS K.B1.181 JUS K.B1.182 JUS K.B1.190 JUS K.B1.191 JUS K.B1.192 JUS K.B1.193 JUS K.B1.194 JUS K.B1.195 JUS K.B1.196 JUS K.B1.220 JUS K.B1.221 JUS K.B1.223 JUS K.B1.224 JUS K.B1.230 JUS K.B1.231 JUS K.B1.255 JUS K.B1.260 JUS K.B1.261 JUS K.B1.262 JUS K.B1.266 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1990 1989 1989 1989 1990 ^eki} - Ru~ni, laki ^eki}i bravarski ^eki}i za lim sa dr`aljama ^eki}i kova~ki - Popre~ni i uzdu`ni ^eki}i seka~i za hladno i vru}e se~enje ^eki}i probija~i - okrugli i ~etvrtasti Rupe za ~eki}e Dr`alje za ~eki}e bravarske i ru~ne Dr`alje za ~eki}e kova~ke (prema JUS K.B1.055) ^eki} minerski ^eki} kotlarski - sa dr`aljom ^eki}i od lakog metala ^eki}i zidarski - Tip A ^eki}i zidarski - Tip B ^eki}i zidarski - Tip C ^eki}i zidarski - dvostrano {iljasti ^eki}i zidarski jednostrano {iljasti ^eki} za rad u {amotu ^eki} seka~ za rad u {amotu ^eki} sa dva se~iva za rad u {amotu ^eki}i za kamen ^eki}i za razbijanje kamena ^eki} za obradu kamena ^eki}i za tucanik sa okruglom rupom ^eki}i za tucanik ^eki}i krunasti ^eki}i zup~asti ^eki}i stolarski ^eki} za furniranje ^eki} letvi~ar krovni - sa dr`aljom ^eki}i letvi~ari sa dr`aljom i okovom ^eki} ba~varski ^eki} ba~varski - {uplji ^eki}i za doma}instvo sa dr`aljom ^eki} za otkivanje kosa - Jugoslovenski tip ^eki} za otkivanje kosa - Banatski tip ^eki} za otkivanje kosa - Slovena~ki tip Babice za otkivanje kosa Hand hammer - Light Locksmith's hammer Hammer for tin plates Blacksmith's hammers straight and cross pane Chisels for cold and warm cutting Round and square punches Hammer holes Handles for locksmiths and hand hammers Handles for JUS K.B1.055 blacksmith's hammers Miner's hammer Boiler scaling hammer Light metal hammers Bricklayer's hammers - Type A Bricklayer's hammers - Type B Bricklayer's hammers - Type C Bricklayer's hammers - Double pointed Bricklayer's hammers - Single pointed Fireclay hammer Fireclay chisel hammer Fireclay double chisel hammer Stone breaking mallets Stone breaking hammer-medium Special stone working hammer Stonebreaking round hole hammers Stonebreaking hammers - Small Crown. Shaped hammers Bush hammers Joiner's hammers Veneerer's hammer Roof lathing hammer with handle Lathing hammer with handle Coopers socket drivers Coopers socket drivers - Hollow Household hammer with handle Forging hammer for scythe - Yugoslav type Gorging hammer for scythe - Banat type Forging hammer for scythe - Slovenian type Hand rams for forging scythe 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 3 5

140

ICS 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140

Oznaka JUS JUS Numbering JUS K.B1.276 JUS K.B1.277 JUS K.B1.280 JUS K.B1.285 JUS K.B1.350 JUS K.B2.051 JUS K.B2.052 JUS K.B2.161 JUS K.B2.162 JUS K.B3.210 JUS K.B3.220 JUS K.B3.230 JUS K.B3.300 JUS K.B3.301 JUS K.B4.110 JUS K.C3.025 JUS K.C3.050 JUS K.C3.055 JUS K.C3.060 JUS K.C3.065 JUS K.C3.070 JUS K.C3.075 JUS K.C3.080 JUS K.C3.085 JUS K.C3.086 JUS K.C3.090 JUS K.C3.100 JUS K.C3.110 JUS K.C3.115 JUS K.C3.116 JUS K.E1.500 JUS K.E1.900 JUS K.G3.070 JUS K.G3.071 JUS K.G3.072 JUS K.G3.105 JUS K.G3.110 JUS K.G3.115 JUS K.G3.120 JUS K.G3.125 JUS K.G3.150 JUS K.G3.151 JUS K.G3.152 JUS K.G3.180 JUS K.G3.181 JUS K.G3.182 JUS K.G3.185 JUS K.G3.186 JUS K.G3.189 JUS K.G3.250 JUS K.G3.251

God. Year 1989 1989 1957 1990 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1990 1990 1957 1956 1956 1956 1956 1956 1956 1956 1956 1956 1956 1956 1956 1956 1956 1956 1956

Naslov na srpskom Title in Serbian ^eki}i obu}arski ^eki}i obu}arski sa kratkim vratom ^eki} za kaldrmisanje ^eki} tapetarski Pru`ni alat - ^eki} podmeta~-posrednik Sekira - {iroka Sekira - uska Seka~ - jednostrani, povijeni Seka~ - dvostrani, unakrsni Pijuk - jednostrani Pijuk - dvostrani Pijuk - kombinovani Pru`ni alat - Tupo-{iljasti podbija~ za pragove Pru`ni alat - Tupo-lisnati podbija~ za pragove Pru`ni alat - ]uskija za pomeranje koloseka Makaze za isecanje lima Makaze za hartiju Kroja~ke makaze Makaze za doma}instvo Trgova~ke makaze Tekstilne makaze Berberske makaze Obu}arske makaze Makaze za negu noktiju - savijene Makaze za negu noktiju Makaze za ru~ni rad Makaze za stri`enje ovaca Makaze za travu Vo}arske makaze Vinogradarske makaze Izbija~i rascepki Obele`a~i Nareckane podlo`ne plo~ice sa izrezom Kuglaste podlo`ne plo~ice i podlo`ne plo~ice sa konusnim upustom Stege - Kukaste podlo`ne plo~ice Nareckani vijci za stege - Metri~ki navoj - M5 do M10 Vijci sa ru~icom za stege - Metri~ki navoj M10 do M20 Vijci za ~vrstom polugom za stege - Metri~ki navoj - M8 do M20 Vijci sa slobodnom polugom za stege Metri~ki navoj - M10 do M20 Vijci sa plo~icom za stege - Metri~ki navoj M5 do M12 Pritezni komadi za stege Pritezne plo~ice za stege Na~in u~vr{}ivanja i mera za pritezne plo~ice prema JUS K.G3.151 Ru~ice za stege Stege - Kuglaste ru~ice Stege - Krilaste ru~ice Stege - Jednostavne ekscentri~ne poluge Stege - Vilju{kaste ekscentri~ne poluge Stege - Kugle za ru~ice i poluge Zvezdaste ru~ice za stege Krstaste ru~ice za stege

Naslov na engleskom Title in English Shoemakers hammer Short shoemakers hammer Paver's hammer Upholsterers hammer Railway track tools - Intermediary hammer Mining hatchets, broad type Mining hatchets, narrow type Mining adzes, single bit Mining adzes, double bit Mining picks, single bit Mining picks, double bit Ore picks Special picks for railway sleepers, type 1 Special picks for railway sleepers, type 2 Rail sluers Hole cutting shears Paper scissors Tailor scissors Household scissors Commercial scissors Textile scissors Barber's scissors Shoemaker's scissors Nail scissors - bent Nail scissors Needle work scissors Sheep shearing scissors Grass scissors Orchard trimmers Vineyard trimmers Split - Pin extractors Center punches Slotted knurled round washers Ball washers and cone sockets Work holders - Hooked washers Work holders - Knurled head screws, metric thread from M5 to M10 Work holders - Tapered handle head screws, metric thread M10 to M20 Work holders - Foxed toggle head screws, metric thread from M8 to M10 Work holders - Loose toggle head screws, metric thread from M10 to M20 Work holders - Lug head screws, metric thread from M5 to M12 Work holders - Clamping plates Work holders - Clamping washers Fixing mode and dimensions of JUS K.G3.151 clamping washers Work holders - Tapered handles Work holders - Ball handles Work holders - Wing-like handles Work holders - Single eccentric handlevers Work holders - Fork-like eccentric handlevers Work holders - Balls for handles and handlevers Work holders - Star hand wheels Four-ribbed handles

Str. No. 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2

141

ICS 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140 25.140.20 25.140.20 25.140.20 25.140.20 25.140.20 25.140.20 25.140.20 25.140.20 25.140.20 25.140.20 25.140.20 25.140.20 25.140.20 25.140.20 25.140.20 25.140.30

Oznaka JUS JUS Numbering JUS JUS JUS JUS JUS JUS K.G3.272 K.G3.275 K.G3.280 K.J1.011 K.J2.011 K.L3.020

God. Year 1956 1956 1956 1991 1991 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1985 1996 1997

Naslov na srpskom Title in Serbian Stege - ^epovi za fiksiranje - sa dugmetom Stege - Dugmad Stege - Prave {ape Lopate Vile ^etke za zanatske potrebe - Okrugli farbarski (li~ila~ki) kistovi ^etke za zanatske potrebe - ^etke, molerske, i vrsta - Tip "vulkan" ^etke za zanatske potrebe - ^etke, farbarske, tip "faust" ^etke za zanatske potrebe - ^etke, farbarske, pljosnate ^etke za potrebe ku}anstva i {iroku potro{nju - ^etke za ribanje ^etke za potrebe ku}anstva i {iroku potro{nju - ^etke za ~i{}enje boca ^etke za potrebe ku}anstva i {iroku potro{nju - ^etke za konje Oblika~i glave za zakovice prema JUS M.B3.011 Priteza~i zakovica Podbija~i pravi Podbija~i savijeni Spojnice tesarske Pru`ni alat - Teslica za zatesivanje pragova Prenosni alati sa elektromotorima - Zahtevi za sigurnost - Op{ti tehni~ki uslovi i ispitivanja Prenosni alati sa elektromotorima - Bu{ilice Posebni zahtevi i ispitivanja Bezbednost prenosnih alata sa elektromotorima - Alati za rezanje navoja - Posebni tehni~ki uslovi Bezbednost prenosnih alata sa elektromotorima - Odvija~i i udarni odvija~i - Posebni tehni~ki uslovi Bezbednost prenosnih alata sa elektromotorima - Brusilice i gla~alice - Posebni tehni~ki uslovi Bezbednost prenosnih alata sa elektromotorima - Trakaste brusilice - Posebni tehni~ki uslovi Prenosni alati sa elektromotorima - Kru`ne testere i no`evi - Dopunski tehni~ki uslovi Bezbednost prenosnih alata sa elektromotorima - Povratne testere - Posebni tehni~ki uslovi Prenosni alati sa elektromotorima - ^eki}i Dopunski tehni~ki uslovi Prenosni alati sa elektromotorima - ^eki}i Dopunski tehni~ki uslovi - Izmene Prenosni alati sa elektromotorima - Pervibratori - Dopunski tehni~ki uslovi i ispitivanja Prenosni alati sa elektromotorom - Pi{tolji za prskanje nezapaljivih te~nosti - Dopunski tehni~ki uslovi i ispitivanja Prenosni alati sa elektromotorima - Rendisaljke - Dopunski tehni~ki uslovi Prenosni alati sa elektromotorima - Rendisaljke - Dopunski tehni~ki uslovi - Izmene Bezbednost prenosnih alata sa elektromotorima - Makaze za lim - Posebni tehni~ki uslovi Alat za hvatanje i stezanje - Kle{ta - Tehni~ki uslovi za izradu i isporuku

Naslov na engleskom Title in English Work holders - Fixing plugs with knob Work holders - Knobs Work holders - Plain clamps Shovels Forks Paint brushes, round Paint brushes, type "vulkan" Paint brushes, type "faust" Paint brushes, flat Scrub brushes Bottle washing brushes Horse brushes Snap-tools for JUS M.B3.011 rivets Riveting-knob Caulking chisel, straight Caulking chisel, curbed Carpenter's cramp-irons Adze for railway-sleepers Hand-held motor-operated electric tools - Safety requirements - General conditions and tests Hand-held motor-operated tools - Drills Particular requirements and tests Safety of hand-held motor-operated electric tools - Tappers - Particular requirements Safety of hand-held motor-operated electric tools - Screwdrivers and impact wrenches Particular requirements Safety of hand-held motor-operated electric tools - Grinders and polishers - Particular requirements Safety of hand-held motor-operated electric tools - Sanders - Particular requirements Portable motor-operated tools - Saws and knives - Supplementary requirements Safety of hand-held motor-operated electric tools - Reciprocating saws - Particular requirements Portable motor-operated tools - Hammers Supplementary requirements Portable motor-operated tools - Hammers Supplementary requirements - Amendments Hand-held motor-operated electric tools Internal vibrators - Supplementary requirements and tests Hand-held motor-operated tools - Spray guns for non-flammable liquids - Supplementary requirements and tests Portable motor-operated tools - Planer tools - Supplementary requirements Portable motor-operated tools - Planer tools Supplementary requirements - Amendments Safety of hand-held motor-operated electric tools - Sheet metal shears - Particular requirements Clamping and gripping tools - Pliers Technical requirements for manufacture and delivery

Str. No. 1 1 1 8 5 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 43 7 2

JUS K.L3.022 JUS K.L3.024 JUS K.L3.025 JUS K.L4.034 JUS K.L4.038 JUS K.L4.039 JUS K.M4.020 JUS K.M4.050 JUS K.M4.100 JUS K.M4.101 JUS K.M4.500 JUS K.N2.100 JUS N.M6.001 JUS N.M6.020 JUS N.M6.025

JUS N.M6.030

1997

JUS N.M6.040

1997

JUS N.M6.045

1997

JUS N.M6.050 JUS N.M6.055

1966 1997

2 3

JUS N.M6.060 JUS N.M6.060/1 JUS N.M6.065 JUS N.M6.070

1966 1989 1985 1996

2 1 3 3

JUS N.M6.080 JUS N.M6.080/1 JUS N.M6.090 JUS K.G1.010

1966 1989 1997 1973

1 1 2 3

142

ICS 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30

Oznaka JUS JUS Numbering JUS K.G1.011 JUS K.G1.021 JUS K.G1.030 JUS K.G1.031 JUS K.G1.032 JUS K.G1.033 JUS K.G1.034 JUS K.G1.035 JUS K.G1.045 JUS K.G1.050 JUS K.G1.060 JUS K.G1.061 JUS K.G1.062 JUS K.G1.063 JUS K.G1.064 JUS K.G1.065 JUS K.G1.066 JUS K.G1.067 JUS K.G1.075 JUS K.G1.076 JUS K.G1.077 JUS K.G1.080 JUS K.G1.100 JUS K.G1.102 JUS K.G1.103 JUS K.G1.104 JUS K.G1.105 JUS K.G1.120 JUS K.G1.125 JUS K.G1.145 JUS K.G1.146 JUS K.G1.147 JUS K.G1.148 JUS K.G1.200 JUS K.G1.201 JUS K.G1.202 JUS K.G1.220 JUS K.G5.005 JUS K.G5.010 JUS K.G5.011 JUS K.G5.012 JUS K.G5.013

God. Year 1973 1973 1957 1957 1957 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1957 1957 1957 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1957 1973 1957 1957 1957 1957 1973 1970 1970 1990 1970 1970

Naslov na srpskom Title in Serbian Alat za hvatanje i stezanje - Kle{ta za se~enje - Tehni~ki uslovi za izradu i isporuku Alat za hvatanje i stezanje - Kle{ta kova~ka Kle{ta potkiva~ka Kle{ta potkiva~ka za potpetice Kle{ta potkiva~ka za opsecanje kopita Alat za hvatanje i stezanje - Kle{ta za ispitivanje kopita Kle{ta potkiva~ka, sa nosom Alat za hvatanje danje potkovica Alat za hvatanje onike Alat za hvatanje vana Alat za hvatanje i stezanje - Kle{ta za skii stezanje - Kle{ta za gorii stezanje - Kle{ta kombinoi stezanje - Kle{ta pljosnata

Naslov na engleskom Title in English Nippers - Technical requirements for manufacture and delivery Clamping and gripping tools - Blacksmith's pliers Farrier's tongs Horseshoe heel tongs Farrier's pincers, with wide jaws Clamping and gripping tools - Hoof inspection pliers for farriers Clamping and gripping tools - Shoeing pliers Clamping and gripping tools - Farrier's pliers Clamping and gripping tools - Burner pliers Clamping and gripping tools pliers Clamping and gripping tools pliers Clamping and gripping tools pliers, long Clamping and gripping tools pliers Clamping and gripping tools pliers, long Clamping and gripping tools pliers with side cutter Clamping and gripping tools ers Clamping and gripping tools retaining rings for shafts Clamping and gripping tools retaining rings for bores Mechanic's pliers, flat Mechanic's pliers, halfround Wireless pliers Clamping and gripping tools - Fencing pliers End cutting nippers Side cutting nippers Center cutting nippers End cutting long joint nippers End cutting lever nippers Clamping and gripping tools - Pincers Clamping and gripping tools - Vehicle pliers Clamping and gripping tools - Multiple slip joint pliers Adjustable pipe tongs Clamping and gripping tools - Gas pipe pliers Electric conduit bending tongs Shoemaker's pliers, curved Shoemaker's pliers, straight Shoemaker's cutting pliers Tower pincers for cutting wire netting Nomenclature of the assembly tools for bolts and screws Wrenches technical specifications for hand operated wrenches Wrench and socket openings - Tolerances for general use Combinations of double ended wrench gaps, metric series Square drive ends for hand operated sockets - Engineer's - Flat nose - Flat nose - Round nose - Round nose - Snipe nose - Adjusting pli- Pliers for - Pliers for

Str. No. 5 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 11 5 1 2 2

Alat za hvatanje i stezanje - Kle{ta pljosnata, sa dugim ~eljustima Alat za hvatanje i stezanje - Kle{ta okrugla Alat za hvatanje i stezanje - Kle{ta sa dugim ~eljustima Alat za hvatanje i stezanje - Kle{ta rugla Alat za hvatanje i stezanje - Kle{ta pode{avanje Alat za hvatanje i stezanje - Kle{ta usko~nike, spolja{nje Alat za hvatanje i stezanje - Kle{ta usko~nike, unutra{nje Kle{ta mehani~arska - pljosnata Kle{ta mehani~arska - poluokrugla Radio-kle{ta - univerzalna Alat za hvatanje i stezanje - Kle{ta za telegrafiste Kle{ta sa ~eonim se~ivom Kle{ta sa se~ivom sa strane Kle{ta sa se~ivom po sredini Kle{ta sa ~eonim se~ivom i dugim vratom Kle{ta za se~enje, sa prenosom Alat za hvatanje i stezanje - Kle{ta stolarska Alat za hvatanje i stezanje - Kle{ta za vozila Alat za hvatanje i stezanje - Kle{ta sa pomi~nim zglobom Kle{ta za cevi - pode{ljiva Alat za hvatanje i stezanje - Kle{ta za gasne cevi Kle{ta za savijanje izolacionih cevi Kle{ta obu}arska - savijena Kle{ta obu}arska - prava Kle{ta obu}arska - za se~enje Kle{ta za betonsku armaturu Klju~evi i odvija~i - Definicije, osnovni nazivi i podela Klju~evi i odvija~i - Klju~evi za navrtke i vijke - Tehni~ki uslovi za izradu i isporuku Ma{inski klju~evi - Otvori klju~eva - Dozvoljena odstupanja Klju~evi i odvija~i - Parovi otvora klju~eva Metri~ka serija Klju~evi i odvija~i - Spojne ~etvrtke na alatu i delovima za ru~no okretanje vijaka i navrtki okrugla, poluokza za za

143

ICS 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30

Oznaka JUS JUS Numbering JUS K.G5.014

God. Year 1971

Naslov na srpskom Title in Serbian Klju~evi i odvija~i - Spojne ~etvrtke na alatu i delovima za ma{insko okretanje vijaka i navrtki Klju~evi i odvija~i - Spojni {esto-ugaonici na alatu i delovima za ma{insko okretanje vijaka i navrtki Klju~evi i odvija~i - Klju~evi otvoreni, dvostrani reda C Klju~evi i odvija~i - Klju~evi otvoreni, dvostrani, ise~eni iz ~eli~nog lima Klju~evi i odvija~i - Klju~evi otvoreni, dvostrani reda D Klju~evi i odvija~i - Klju~evi otvoreni, jednostrani Klju~evi i odvija~i - Klju~evi otvoreni, udarni

Naslov na engleskom Title in English Square drive ends for power-driven sockets

Str. No. 2

JUS K.G5.015

1971

Hexagon drive ends for power tools and accessories for bolts and screws Double ended open jaw wrenches, series C Double ended open jaw wrenches, punched Double ended open jaw wrenches, series D Single ended open jaw wrenches Open jaw slugging wrenches

JUS K.G5.018 JUS K.G5.019 JUS K.G5.020 JUS K.G5.021 JUS K.G5.022 JUS K.G5.023 JUS K.G5.024 JUS K.G5.025 JUS K.G5.026 JUS K.G5.030 JUS K.G5.031 JUS K.G5.040 JUS K.G5.041 JUS K.G5.050 JUS K.G5.051 JUS K.G5.052 JUS K.G5.053 JUS K.G5.054 JUS K.G5.055 JUS K.G5.056 JUS K.G5.060 JUS K.G5.065 JUS K.G5.070 JUS K.G5.080 JUS K.G5.083 JUS K.G5.084 JUS K.G5.090 JUS K.G5.091 JUS K.G5.092 JUS K.G5.093 JUS K.G5.094 JUS K.G5.095 JUS K.G5.096 JUS K.G5.100

1971 1970 1971 1971 1970 1970 1970 1957 1957 1952 1970 1970 1970 1970 1970 1952 1970 1970 1970 1971 1970 1957 1971 1971 1954 1970 1970 1970 1970 1970 1971 1970 1970 1969

2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 4 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2

Klju~evi i odvija~i - Klju~evi otvoreni, jedSingle ended open jaw wrenches, punched nostrani, ise~eni iz ~eli~nog lima Klju~evi i odvija~i - Klju~evi otvoreni, pode{ljivi Open jaw wrenches, adjustable Pru`ni alat - Dvostrani otvoreni klju~evi za {inske vijke Pru`ni alat - Jednostrani otvoreni klju~evi za {inske vijke [estostrani zatvoreni klju~evi Klju~evi i odvija~i - Klju~evi okasti, ~etvorougaoni Klju~evi i odvija~i - Odvija~i {estougaoni, dvostrani, savijeni Klju~evi i odvija~i - Odvija~i {estougaoni, dvostrani, savijeni, sa vo|icom Klju~evi i odvija~i - Klju~evi nasad-ni, {estougaoni, jednostrani, masivni Klju~evi i odvija~i - Klju~evi nasadni, {estougaoni, jednostrani, cevasti Nasadni savijeni klju~evi Klju~evi i odvija~i - Klju~evi nasadni, {estougaoni, dvostrani, masivni Klju~evi i odvija~i - Klju~evi nasadni, {estougaoni, dvostrani, cevasti Klju~evi i odvija~i - Umeci nasadni, za ru~no okretanje Klju~evi i odvija~i - Umeci, nasadni, ma{inski Klju~evi i odvija~i - Klju~evi nasadni, ~etvorougaoni sa {ipkom Pru`ni alat - Tirfonski klju~evi Klju~evi i odvija~i - Odvija~i ~etvorougaoni, sa {ipkom Klju~evi i odvija~i - Klju~evi nasadni, trougaoni, sa {ipkom Klju~evi sa zubima za vijke prema JUS M.B1.311 Klju~evi i odvija~i - Klju~evi za vijke sa krstastom glavom Klju~evi i odvija~i - Klju~evi okasti, dvostrani, ravni i savijeni Klju~evi i odvija~i - Klju~evi okasti, dvostrani, izvijeni Klju~evi i odvija~i - Klju~evi okasti, dvostrani, malo izvijeni Railway track tools - Double end track wrenches Railway track tools - Single and track wrenches Hexagonal opening box wrenches Square box wrenches Hexagon socket screw keys Hexagon socket screw keys with pilot Tee handled single ended socket wrenches, forged Single ended tubular socket wrenches Offset handle socket wrenches Double ended socket wrenches, forged Double ended tubular box wrenches Hand operated square drive sockets Machine operated square drive sockets Square tee wrenches Railway track tools - Sleeper screw box wrench Male square tee wrenches Triangular tee wrenches Pin spanners for screws specified in JUS M.B1.311 Wrenches for use on male cruciforms Double ended ring wrenches, flat and cranked, series B Double ended double offset ring wrenches, series A Double ended offset ring wrenches

Klju~evi i odvija~i - Klju~evi kombinovani, Combination wrenches with equal openings okasti - otvoreni, sa jednakim otvorima Klju~evi i odvija~i - Klju~evi okasti, dvostrani, Double ended flat flare nut ring wrenches rase~eni Klju~evi i odvija~i - Klju~evi okasti, jednostrani Single ended flat ring wrenches Klju~evi i odvija~i - Klju~evi okasti, udarni Kukasti klju~evi Slugging ring wrenches Hook wrenches

144

ICS 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30

Oznaka JUS JUS Numbering JUS K.G5.101 JUS K.G5.200 JUS K.G5.201 JUS K.G5.208 JUS K.G5.209 JUS K.G5.210 JUS K.G5.211 JUS K.G5.212 JUS K.G5.213 JUS K.G5.214 JUS K.G5.215 JUS K.G5.216 JUS K.G5.250 JUS K.G5.251 JUS K.G5.260 JUS K.G5.261 JUS K.G5.300 JUS K.G5.310 JUS K.G5.311 JUS K.G5.312 JUS K.G5.313 JUS K.G5.314 JUS K.G5.315 JUS K.G5.316 JUS K.G5.317 JUS K.G5.318 JUS K.G5.319 JUS K.G5.320 JUS K.G5.321 JUS K.G5.322 JUS K.G5.323 JUS K.G5.324 JUS K.G5.325 JUS K.G5.326 JUS K.G5.327

God. Year 1969 1953 1953 1985 1971 1953 1971 1985 1985 1971 1985 1971 1985 1971 1969 1985 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971

Naslov na srpskom Title in Serbian Kukasti klju~evi sa ~ep~i}em Dvostrani odvija~i Jednostrani odvija~i Odvija~i za vijke sa urezom na glavi - Vrhovi odvija~a Klju~evi i odvija~i - Odvija~i rase~eni, sa dr{kom, za navrtke sa urezima na ~elu Dvostrani odvija~i za navrtke Klju~evi i odvija~i - Odvija~i sa dva ~epa, za navrtke sa dve rupe na ~elu Odvija~i za vijke sa urezom - Tehni~ki uslovi Odvija~i za vijke sa urezom na glavi - Oblik i mere Klju~evi i odvija~i - Odvija~i za vijke sa urezom na glavi dvostrani, savijeni Odvija~i za uvrtne vijke sa urezom - Oblik i mere Klju~evi i odvija~i - Odvija~i rase~eni, sa savijenim vrhom Odvija~i za vijke sa krstastim urezom - Oblik i mere Klju~evi i odvija~i - Odvija~i za vijke sa krstastim urezom na glavi, dvostrani, savijeni Klju~evi i odvija~i - Odvija~i, krstasti - Vrh odvija~a Odvija~i za vijke sa krstastim urezom - Tehni~ki uslovi Klju~evi i odvija~i - [ipke za klju~eve i odvija~e Klju~evi i odvija~i. Okreta~i sa spoljnom ~etvrtkom, sa dr{kom Klju~evi i odvija~i - Okreta~i sa spoljnom ~etvrtkom, sa zglobom Klju~evi i odvija~i. Okreta~i sa spoljnom ~etvrtkom, sa {ipkom Klju~evi i odvija~i - Ru~ice sa spoljnom ~etvrtkom, savijene Klju~evi i odvija~i - Ru~ice sa spoljnom ~etvrtkom, kolenaste Klju~evi i odvija~i - Ru~ice sa skakavicom, jednosmerne Klju~evi i odvija~i - Ru~ice sa skakavicom, dvosmerne Klju~evi i odvija~i - Umeci sa spoljnom i unutarnjom ~etvrtkom Klju~evi i odvija~i - Nastavci sa spoljnom i unutra{njom ~etvrtkom Klju~evi i odvija~i - Kardanski zglob sa spoljnom i unutarnjom ~etvrtkom Klju~evi i odvija~i - Umeci sa spolj-nom ~etvrtkom i {estougaonikom

Naslov na engleskom Title in English Pin wrenches Double ended screw drivers Single ended screw drivers Screwdrivers for slotted head screws. Screwdrivers blades Slotted screwdrivers Double ended fork spanners Pin-type face spanners Screwdrivers for slotted head screws Technical requirements Screwdrivers for slotted head screws - Dimensions Screwdrivers for slotted head screws, offset Screwdrivers for slotted qrub screws Face spanner for slotted lock rings Screwdrivers for recessed head screws Dimensions Double offset screwdrivers for cross point screws Wrenches and screw drivers - Screw drivers for screws with cross recess - Screw point Screwdrivers for cross point screws Technical requirements Tommy bar socket wrenches Square drive spinner handle Swivel end spinner handle Square drive tee handle Square drive offset handle Square drive speed brace Square drive ratchet handle Square drive handle, reversible External/internal square drive adaptor Square drive extensions Square drive universal joints Hexagon insert socket drivers

Str. No. 2 1 1 4 2 1 4 3 2 2 2 2 2 2 6 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3

Klju~evi i odvija~i - Stabla odvija~a za vijke sa Hexagon insert bits for hexagon socket {estostranom rupom u glavi head screws Klju~evi i odvija~i - Stabla odvija~a za vijke sa Hexagon insert bit for slotted screws urezom Klju~evi i odvija~i - Stabla odvija~a za vijke sa Hexagon insert bit for cross point screws krstastim urezom Klju~evi i odvija~i - Umeci sa unu-tarnjom ~etvrtkom i {estougaonikom Klju~evi i odvija~i - Okreta~i spiralni - Priklju~ne mere Klju~evi i odvija~i - Umeci sa unutarnjim {estougaonikom i priklju~kom za spiralni okreta~ Klju~evi i odvija~i - Umeci sa unu-tarnjim i spoljnim {estougaonikom Square drive socket for hexagon insert bits Spiral ratchet screwdrivers connection dimensions Adaptors for hexagon insert bits for use with spiral ratchet screwdrivers Hexagon insert internal socket drivers

145

ICS 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30 25.140.30

Oznaka JUS JUS Numbering JUS K.G5.340 JUS K.G5.341 JUS K.G5.900 JUS K.G5.901 JUS K.Z2.010 JUS K.Z2.011 JUS K.Z2.012 JUS K.Z2.013 JUS K.Z2.014 JUS K.Z2.015 JUS K.Z2.016 JUS K.Z2.017 JUS K.Z2.018 JUS K.Z2.019 JUS K.Z2.020 JUS K.Z2.021 JUS N.B4.050

God. Year 1971 1971 1985 1952 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1957 1986

Naslov na srpskom Title in Serbian Klju~evi i odvija~i - ^aure za vo|enje stabla odvija~a, za vijke sa urezom Klju~evi i odvija~i - ^aure za vo|enje stabla odvija~a, sa umetkom, za vijke sa urezom Odvija~i - Dr{ke za odvija~e Dr{ke za dvostrane odvija~e Pru`ni alat - Kle{ta za no{enje `elezni~kih {ina Pru`ni alat - Kle{ta za pragove - velika Pru`ni alat - Kle{ta za pragove - mala Pru`ni alat - [ablon za pragove normalnog koloseka Pru`ni alat - [ablon za pragove koloseka 760 mm Pru`ni alat - Krst za koloseke Pru`ni alat kolosek Pru`ni alat kolosek Pru`ni alat 760 mm Pru`ni alat - Prosti trougao za normalni - Dupli trougao za normalni - Prosti trougao za kolosek - Ra~va

Naslov na engleskom Title in English Hexagon insert bits for slotted screws finder sleeves Hexagon insert bits for internal socket drivers finder sleeves Handles for screwdrivers Handles for double ended screw drivers Railway track tools - Rail tongs Railway track tools - Sleeper tongs, great size Railway track tools - Sleeper tongs, small size Railway track tools - Template for standard - Gauge railway sleepers Railway track tools - Template for narrow Gauge Railway track tools - Gauge levelling cross Railway track tools - Single triangle for standard gauge track Railway track tools - Double triangle for standard gauge track Railway track tools - Single triangle for narrow gauge track Railway track tools - Claw bars Railway track tools - Spike puller Railway track tools - Iron ball for sleeper testing Tools and equipment to be used in live-line working above 1 kV - Protective insulating plates - General requirements and tests Tools and equipment to be used in live-line working - Protective insulating barrier General requirements and tests Tools for live working - Hand tools for working up to 1000 V a.c. and 1500 V a.c.

Str. No. 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Pru`ni alat - ^upa~a za {inske eksere Pru`ni alat - [tap sa |uletom Alati i oprema za rad pod naponom iznad 1 kV - Izolacione za{titne plo~e - Op{ti tehni~ki zahtevi i ispitivanja Alati i oprema za rad pod naponom - Izolaciona za{titna pregrada - Op{ti tehni~ki zahtevi i ispitivanja Alati i oprema za rad pod naponom - Ru~ni alat za rad pod naponom do 1000 V a.c. i 1500 V a.c.

JUS N.B4.051

1988

JUS N.B4.052

1988

22

25.160 ZAVARIVANJE. TVRDO I MEKO LEMLJENJE 25.160 25.160.10 25.160.10 25.160.10 25.160.10 25.160.10 25.160.10
JUS N.H7.005 1989 Oprema za elektrolu~no zavarivanje i srodne postupke - Pravila elektri~ne sigurnosti za postavljanje i primenu Tehnika zavarivanja metala - Definicije pojmova i nazivi Zavarivanje i srodni postupci - Postupci zavarivanja i lemljenja - Termini i definicije Tehnika lemljenja metala - Tvrdo i meko lemljenje - Definicije i ozna~avanje Zavarivanje - Polo`aji zavarivanja - Definicije uglova nagiba i zaokretanja Zavarivanje i srodni postupci - Tehni~ki uslovi za zavarene spojeve izvedene topljenjem na ~eliku - Nivoi kvaliteta Zavarivanje i lemljenje metala - Lista postupaka i ozna~avanje postupaka zavarivanja na crte`ima Zavarivanje - Klasifikacija gre{aka u zavarenim spojevima izvedenim topljenjem metala Zavarivanje i srodni postupci - Gre{ke povr{ina reza pri rezanju gasnim plamenom i plazmom - Klasifikacija, vrste i definicije Zavarivanje i srodni postupci - Delovi dobijeni rezanjem gasnim plamenom - Op{te tolerancije Zavareni spojevi - Postupci kontrole kvaliteta Equipment for electric arc welding and allied processes - Specific electric safety rules for the installation and use Metal welding practice - Definitions of terms and designations Metal welding, brassing and soldering Terms and definitions Soldering and brazing - Filler metals for brazing and soldering - Definitions and code of symbols Welds - Working positions - Definitions of angles of slope and rotation Welding and related processes - Technical requirements for welded joints made by steel melting - Quality levels Welding, brazing, soldering and braze welding of metals - Nomenclature of processes and reference numbers for symbolic representation on drawings Welding - Classification of defects in metallic fusion welds Welding - Fanlet of flame and plasma cuts, classification, types, definitions Welding - General tolerances for items obtained by oxygen cutting Welded joints - Quality control methods 12

JUS C.T3.001 JUS C.T3.003 JUS C.T3.005

1971 1984 1977

15 5 2

JUS C.T3.008 JUS C.T3.010

1993 1995

11 6

JUS C.T3.012

1991

10

25.160.10 25.160.10 25.160.10 25.160.10

JUS C.T3.020

1982

JUS C.T3.022

1984

11

JUS C.T3.025

1986

JUS C.T3.035

1987

146

ICS 25.160.10 25.160.10

Oznaka JUS JUS Numbering JUS EN 287-1

God. Year 1995

Naslov na srpskom Title in Serbian Zavarivanje - Zavarivanje topljenjem - Ispitivanje stru~ne osposobljenosti zavariva~a Deo 1: ^elici (Identi~an sa EN 287-1:1992) Zavarivanje - Zavarivanje topljenjem - Ispitivanje stru~ne osposobljenosti zavariva~a Deo 2: Aluminijum i legure alumijuma (Identi~an sa EN 287-2:1992) Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala - Deo 1: Op{ta pravila za zavarivanje topljenjem (Identi~an sa EN 288-1:1992) Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala - Deo 2: Specifikacija tehnologije zavarivanja za elektrolu~no zavarivanje (Identi~an sa EN 288-2:1992) Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala - Deo 3: Kvalifikacija tehnologije elektrolu~nog zavarivanja ~elika (Identi~an sa EN 288-3:1992) Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala - Deo 3: Kvalifikacija tehnologije elektrolu~nog zavarivanja ~elika - Izmene Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala - Deo 4: Kvalifikacija tehnologije elektrolu~nog zavarivanja alumijuma i legura alumijuma (Identi~an sa EN 288-4:1992) Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala - Deo 4: Kvalifikacija tehnologije elektrolu~nog zavarivanja aluminijuma i legura aluminijuma - Izmene Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala - Deo 5: Kvalifikacija tehnologije zavarivanja na bazi proverenih potro{nih materijala za elektrolu~no zavarivanje (identi~an sa EN 288-5:1994) Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala - Deo 6: Kvalifikacija tehnologije zavarivanja na bazi prethodnog iskustva (Identi~an sa EN 288-6:1994) Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala - Deo 7: Kvalifikacija tehnologije zavarivanja na bazi standardne tehnologije elektrolu~nog zavarivanja (Identi~an sa EN 288-7:1995) Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala - Deo 8: Kvalifi-kacija tehnologije zavarivanja na bazi ispitivanja pre po~etka pro-izvodnje (Identi~an sa EN 288-8:1995)

Naslov na engleskom Title in English Welding - Fusion welding. Approval testing of welders - Part 1: steels Welding - Fusion welding - Approval testing of welders - Part 2: Aluminium and aluminium alloys Approval of welding procedures for metallic materials - Part 1: General rules for fusion welding Approval of welding procedures for metallic materials - Part 2: Welding procedure specification for arc welding Approval of welding procedures for metallic materials - Part 3: Welding procedure tests for arc welding of steels Approval of welding procedures for metallic materials - Part 3: Welding procedure tests for arc welding of steels - Amendments Approval of welding procedures for metallic materials - Part 4: Welding procedure tests for the arc welding of aluminium and its alloys Approval of welding procedures for metallic materials - Part 4: Welding procedure tests for the arc welding of aluminium and its alloys - Amendment Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Part 5: Approval by using approved welding consumables for arc welding Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Part 6: Approval related to previous experience Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Part 7: Approval by a standard welding procedure for arc welding Specificationa and approval of welding procedures for metallic materials - Part 8: Approval by a pre.production welding test

Str. No. 33

JUS EN 287-2

1995

32

25.160.10

JUS EN 288-1

1995

13

25.160.10

JUS EN 288-2

1995

25.160.10

JUS EN 288-3

1995

34

25.160.10 25.160.10

JUS EN 288-3/1

1997

JUS EN 288-4

1995

28

25.160.10

JUS EN 288-4/1

1997

25.160.10

JUS EN 288-5

1997

25.160.10

JUS EN 288-6

1997

25.160.10

JUS EN 288-7

1997

25.160.10

JUS EN 288-8

1997

25.160.10 25.160.10

JUS EN 719 JUS ISO 3834-1

1997 1995

Koordinacija u zavarivanju - Zadaci i odgovor- Welding coordination - Tasks and responsinosti - (Identi~an sa EN 719:1994) bilities Zahtevi kvaliteta pri zavarivanju - Zavarivanje topljenjem metalnih materijala - Deo 1: Uputstva za izbor i upotrebu (Identi~an sa ISO 3834-1:1994) Zahtevi kvaliteta pri zavarivanju - Zavarivanje topljenjem metalnih materijala - Deo 2: Op{ti zahtevi kvaliteta (Identi~an sa ISO 3834-2:1994) Zahtevi kvaliteta pri zavarivanju - Zavarivanje topljenjem metalnih materijala - Deo 3: Standardni zahtevi kvaliteta (Identi~an sa ISO 3834-3:1994) Zahtevi kvaliteta pri zavarivanju - Zavarivanje topljenjem metalnih materijala - Deo 4: Elementarni zahtevi kvaliteta (Identi~an sa ISO 3834-4:1994) Zavarivanje Oblici i mere `lebova za elektrolu~no zavarivanje oblo`enim elektrodama, zavarivanje u za{titnom gasu i gasno zavarivanje ~elika (Identi~an sa ISO 9692:1992) Quality requirements for welding - Fusion welding of metallic materials - Part 1: Guidelines for selection and use Quality requirements for welding - Fusion welding of metallic materials - Part 2: Comprehensive quality requirements Quality requirements for welding - Fusion welding of metallic materials - Part 3: Standard quality requirements Quality requirements for welding - Fusion welding of metallic materials - Part 4: Elemntary quality requirements Metal-arc welding with covered electrode Gas.shielded metal.arc welding and gas welding - Joint preparations for steel

9 9

25.160.10

JUS ISO 3834-2

1995

13

25.160.10

JUS ISO 3834-3

1995

11

25.160.10

JUS ISO 3834-4

1995

25.160.10

JUS ISO 9692

1995

14

147

ICS 25.160.10

Oznaka JUS JUS Numbering JUS ISO 10042

God. Year 1995

Naslov na srpskom Title in Serbian Elektrolu~no zavarivanje aluminijuma i njegovih zavarljivih legura - Kriterijumi prihvatljivosti gre{aka zavarenih spojeva (Identi~an sa ISO 10042:1992) Zavarivanje - Uputstvo za merenje temperature predgrevanja, me|uprolazne temperature i temperature odr`avanja predgrevanja (Identi~an sa ISO 13916:1996) Priveznice za vu~u automobila za prevoz tereta i traktora - Oblik, mere i osobine Zavarivanje Oblo`ene elektrode za ru~no elektrolu~no zavarivanje ~elika - Tehni~ki uslovi Zavarivanje Oblo`ene elektrode za ru~no elektrolu~no zavarivanje niskougljeni~nih nelegiranih i niskolegiranih ~elika - Ozna~avanje Zavarivanje Oblo`ene elektrode za elektrolu~no ru~no zavarivanje ~elika otpornih na puzanje - Ozna~avanje Zavarivanje Oblo`ene elektrode za ru~no elektrolu~no zavarivanje livenog gvo`|a Ozna~avanje, opis i podru~je primene Zavarivanje Oblo`ene elektrode za ru~no elektrolu~no zavarivanje ner|aju}ih i sli~nih visokolegiranih ~elika Ozna~avanje Zavarivanje - Odre|ivanje difundovanog vodonika u {avu izvedenom nelegiranim ili niskolegiranim oblo`enim elektrodama Dodatni materijali za zavarivanje - Oblo`ene elektrode za ru~no elektrolu~no navarivanje ~elika - Ozna~avanje i identifikacija Zavarivanje - Oblo`ene elektrode za ru~no elektrolu~no zavarivanje - Odre|ivanje koeficijenata iskori{}enja i konstanti topljenja Zavarivanje - Oblo`ene elektrode za ru~no elektrolu~no zavarivanje - Izvo|enje navara u cilju odre|ivanja hemijskog sastava navara

Naslov na engleskom Title in English Arc-welded joints in aluminium and its weldable alloys - Acceptability criteria of welds imperfections Welding - Guidance on the measurement of preheating temperature, interpass temperature and preheat maintenance temperature Tow ropes for trucks and tractors Shapes, dimensions and characteristics Welding - Covered electrodes for manual arc welding of steel - Technical conditions Welding - Covered electrodes for manual arc welding of mild steel and low alloy steel - Code of symbols for identification Welding - Covered electrodes for manual arc welding of creep-resisting steels - Code of symbols for identification Covered electrodes for manual arc welding of cast iron - Code and symbols for identification Covered electrodes for manual arc welding of stainless and other similar high alloy steels - Code of symbols for identification Welding - Determination of diffusible hydrogen in weld metal of unalloyed and alloyed low covered electrodes Filler metals for welding - Covered electrodes for manual arc surfacing of steels Designation and identification Welding - Covered electrodes - Determination of the efficiency, metal recovery and deposition coefficients Welding - Covered electrodes for manual metal arc welding - Deposition of a weld metal pad for chemical analysis

Str. No. 15

25.160.10

JUS ISO 13916

1997

25.160.20 25.160.20 25.160.20 25.160.20 25.160.20 25.160.20 25.160.20 25.160.20 25.160.20 25.160.20 25.160.20

JUS C.H1.318 JUS C.H3.010

1987 1982

3 5

JUS C.H3.011

1982

JUS C.H3.015

1981

JUS C.H3.016

1984

JUS C.H3.017

1982

JUS C.H3.018

1983

JUS C.H3.019

1985

JUS C.H3.020

1982

JUS C.H3.022

1989

JUS C.H3.030

1986

Dodatni i pomo}ni materijali za zavarivanje Welding - Tungsten electrodes for inert gas Volframove elektrode za elektri~no zavarivanje shielded arc welding and for plasma cutting u za{titi inertnih gasova i za zavarivanje i and welding - Technical requirements rezanje plazmom - Tehni~ki uslovi Dodatni materijali za zavarivanje - [ipke za zavarivanje gasnim plamenom i tig postupkom niskouglje-ni~nih nelegiranih i niskolegiranih ~elika - Identifikacione oznake Tehnika zavarivanja metala - @ice za zavarivanje pod za{titom pra{ka - Zavarivanje sa vi{e zavara niskougljeni~nih i niskolegiranih ~elika Bare solid filler rods for oxy-acetylene and tungsten inert gas arc (tig) welding, depositing and unalloyed or low alloyed steel Codification Filler metals for submerged-arc welding Multi-layer welding of non-alloy and low alloy steels

25.160.20

JUS C.H3.051

1991

25.160.20

JUS C.H3.052

1974

25.160.30 25.160.30 25.160.30 25.160.30 25.160.30 25.160.30

JUS C.T3.091 JUS C.T3.092

1981 1984

Zavarivanje - Spojnice gumenih creva za ure- Welding - Hose connections for equipment |aje za zavarivanje, rezanje i srodne postupke for welding, cutting and related processes Zavarivanje i srodni postupci - Manometri za ure|aje i postrojenja za zavarivanje, rezanje i srodne postupke Zavarivanje - Gumena creva koja se koriste za zavarivanje, rezanje i srodne postupke (Identi~an sa ISO 3821:1992) Zavarivanje i srodni postupci - Materijali koji se koriste za izradu opreme za gasno zavarivanje, rezanje i srodne postupke Pribor za gasno zavarivanje i rezanje - Gorionici za ru~no gasno zavarivanje, rezanje i srodne postupke Pribor za gasno zavarivanje i rezanje - Sigurnosni ure|aji protiv povratnog udara plamena i povratne struje gasa - Tehni~ki uslovi i ispitivanja Zavarivanje i srodni postupci Redukcioni ventili za boce za gasove koji se koriste u zavarivanju, rezanju i srodnim postupcima Welding - Pressure gauges used in welding, cutting and related processes Welding - Rubber hoses for welding, cutting and allied processes Materials for equipment used in gas welding, cutting and allied processes Blowpipes for manual gas welding, cutting and related processes Welding and cutting equipment and allied processes - Safety devices for gases Technical requirements and testing Welding and allied processes - Pressure regulators for gas cylinders used in welding, cutting and allied processes

5 6

JUS ISO 3821

1997

13

JUS K.M6.015

1991

JUS K.M6.020 JUS K.M6.022

1987 1984

15 9

25.160.30

JUS K.M6.025

1991

14

148

ICS 25.160.30 25.160.30 25.160.30 25.160.40 25.160.40 25.160.40 25.160.40 25.160.40 25.160.40 25.160.40 25.160.40 25.160.40 25.160.40 25.160.40 25.160.40

Oznaka JUS JUS Numbering JUS K.M6.027 JUS K.M6.030 JUS N.H1.030 JUS C.H3.023

God. Year 1991 1986 1970 1990

Naslov na srpskom Title in Serbian Nepropusnost opreme za gasno zavarivanje i srodne postupke Boce sa rastvorenim acetilenom pod pritiskom - Osnovni zahtevi Transformatori za zavarivanje - Op{ti tehni~ki uslovi Zavarivanje - Odre|ivanje indeksa ferita u navaru ner|aju}eg austenitnog hrom-nikl ~elika izvedenog oblo`enim elektrodama @ica i {ipke za zavarivanje aluminijuma i aluminijumskih legura Tehni~ki propisi za izradu i isporuku @ica i {ipke za plinsko zavarivanje bakra Tehni~ki uslovi za izradu i isporuku [ipke uslovi @ica i uslovi za zavarivanje crvenog liva Tehni~ki za izradu i isporuku {ipke za zavarivanje bronze - Tehni~ki za izradu i isporuku

Naslov na engleskom Title in English Gas tightness of equipment for gas welding and allied processes Dissolved acetylene cylinders - Basic requirements Welding transformers - General requirements Welding - Determination of ferite in austenitic weld metal deposited by covered CrNi steel electrodes Wire and rods for welding of aluminium and aluminium alloys - Technical requirements for manufacture and delivery Wire and rods for gas welding of copper Technical requirements for manufacture and delivery Rods for welding of gunmetal - Technical requirements for manufacture and delivery Wire and rods for welding of tin-bronze Technical requirements for manufacture and delivery Copper and copper alloys - Electrodes for resistance welding - Technical requirements Welding - Shielding gases for welding Technical requirements Welding - General tolerances for welding constuctions - Dimensions for lengths and angles Welding - General tolerances for welding constructions - Form and position Welding - Gas shielded welding - Processes Metal welding - Quality test of arcwelded or gaswelded steel joints Samples preparation for determination of mechanical properties of pure weld

Str. No. 5 7 10 6

JUS C.H3.061

1965

JUS C.H3.071

1965

JUS C.H3.072 JUS C.H3.073

1965 1965

4 4

JUS C.H3.074 JUS C.H3.081 JUS C.T3.013

1982 1986 1986

JUS C.T3.014

1986

JUS C.T3.015 JUS C.T3.051

1983 1961

JUS C.T3.052

1974

25.160.40 25.160.40 25.160.40 25.160.40 25.160.40 25.160.40 25.160.40 25.160.40

JUS C.T3.054

1984

JUS C.T3.055

1984

JUS C.T3.056

1991

JUS C.T3.058

1984

JUS C.T3.059

1988

JUS C.T3.095 JUS C.T3.102 JUS ISO 1106-1

1989 1991 1995

25.160.40

JUS ISO 1106-2

1995

Bakar i legure bakra - Elektrode za elektrootporsko zavarivanje - Tehni~ki uslovi Dodatni pomo}ni materijali za zavarivanje Za{titni gasovi - Tehni~ki uslovi Zavarivanje - Dozvoljena odstupanja netolerisanih mera zavarenih konstrukcija - Du`ine i uglovi Zavarivanje - Dozvoljena odstupanja netolerisanih mera zavarenih konstrukcija - Oblik i polo`aj Zavarivanje i srodni postupci Zavarivanje u za{titi gasa - Postupci Tehnika varenja metala - Ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva Ispitivanje razaranjem ~eli~nih spojeva zavarenih elektrolu~no ili plinski Tehnika zavarivanja metala Postupak zavarivanja pod za{titom pra{ka - Priprema uzoraka za ispitivanje mehani~kih osobina ~istog vara Zavarivanje - Su~eoni zavareni spojevi izvedeni topljenjem ~elika Ispitivanje popre~nim bo~nim savijanjem Zavarivanje - Su~eoni zavareni spojevi izvedeni topljenjem ~elika Ispitivanje savijanjem sa lica i korena {ava Zavarivanje - Su~eoni zavareni spojevi izvedeni topljenjem ~elika Ispitivanje popre~nim zatezanjem Dodatni i pomo}ni materijali za zavarivanje Ispitivanje lemljivosti pomo}u epruvete sa promenljivim zazorom Zavarivanje i srodni postupci Spojevi izvedeni mekim i tvrdim lemljenjem - Postupci ispitivanja mehani~kih osobina Zavarivanje i srodni postupci Zavarivanje betonskog ~elika Tehni~ki uslovi i ispitivanja Zavarivanje - Tehni~ki uslovi za zavarivanje finozrnih konstrukcionih ~elika Preporu~ena praksa za radiografsko ispitivanje spojeva zavarenih topljenjem - Deo 1: Su~eoni spojevi zavareni topljenjem, na ~eli~nim plo~ama debljine do i uklju~uju}i 50 mm (Identi~an sa ISO 1106-1:1984) Preporu~ena praksa za radiografsko ispitivanje spojeva zavarenih topljenjem - Deo 2: Su~eoni spojevi zavareni topljenjem, na ~eli~nim plo~ama debljim od 50 mm do i uklju~uju}i 200 mm (Identi~an sa ISO 1106-2:1985)

7 4 3

9 10

Fusion welded butt joints in steel - Transverse side bend test Fusion welded butt joints in steel - Transverse root and face bend test Fusion welded butt joints in steel - Transverse tensile test Investigation of brazeability using a varying gap test piece Welding and allied processes - Assemblies made with soft solders and brazing filler metals - Mechanical test methods Welding of reinforcing steel - Technical requirement and tests Welding - Technical requirements for welding of fine grain structural steels Recommended practice for radiographic examination of fusion welded joints - Part 1: Fusion welded butt joints in steel plates up to 50 mm thick Recommended practice for radiographic examination of fusion welded joints - Part 2: Fusion welded butt joints in steel plates thicker than 50 mm and up to and including 200 mm in thickness

11

16 21 13

10

149

ICS 25.160.40

Oznaka JUS JUS Numbering JUS ISO 1106-3

God. Year 1995

Naslov na srpskom Title in Serbian Preporu~ena praksa za radiografsko ispitivanje spojeva zavarenih topljenjem - Deo 3: Su~eoni spojevi zavarenih topljenjem po obimu ~eli~nih cevi debljine zida do i uklju~uju}i 50 mm (Identi~an sa ISO 1106-3:1984) Ispitivanje bez razaranja -Zavareni spojevi na ~eliku - Kalibracioni blok 1 za kalibrisanje opreme za ultrazvu~no ispitivanje (Identi~an sa ISO 2400:1972) Radiografija zavarenih spojeva i uslovi o~itavanja radiograma - Kori{}enje preporu~enih primera (tipova) indikatora kvaliteta slike (IKS) (Identi~an sa ISO 2504:1973) Zavareni i lemljeni spojevi Prikazivanje na crte`ima pomo}u simbola (Identi~an sa ISO 2553:1992) Ispitivanja bez razaranja Radiografsko ispitivanje elektrootporno ta~kasto zavarenih spojeva na aluminijumu i njegovim legurama (Identi~an sa ISO 3777:1976) Elektrolu~no zavarivanje ~elika - Kriterijumi prihvatljivosti gre{aka zavarenih spojeva (Identi~an sa ISO 5817:1992) Elektrolu~no zavarivanje ~elika - Kriterijumi prihvatljivosti gre{aka zavarenih spojeva - Izmene

Naslov na engleskom Title in English Recommended practice for radiographic examination of fusion welded joints. Part 3: Fusion welded circumferential joints in steel pipes of up to 50 mm wall thickness

Str. No. 19

25.160.40

JUS ISO 2400

1996

Non.destructive testing-welds in steelreference block No. 1 for the calibration of equipment for ultrasonic examination Radiography of welds and viewing conditions for films - Utilization of recommended patterns of image quality indicators (I.Q.I.) Welded, brazed and soldered joints Symbolic representation on drawings Non destructive testing - Radiographic inspection of resistance spot welds for aluminium and its alloys Arc-welded joints in steel - Acceptability criteria of welds imperfections Arc-welded joints in steel - Acceptability criteria of welds imperfections - Amendments

25.160.40

JUS ISO 2504

1995

11

25.160.40 25.160.40

JUS ISO 2553

1998

54

JUS ISO 3777

1995

15

25.160.40 25.160.40 25.160.40

JUS ISO 5817

1995

14

JUS ISO 5817/1

1996

JUS ISO 7963

1996

Ispitivanja bez razaranja - Zavareni spojevi na Non-destructive testing - Welds in steel ~eliku - Kalibracioni blok 2 za ultrazvu~no Calibration block No.2 for ultrasonic examiispitivanje zavarenih spojeva (Identi~an sa nation of welds ISO 7963:1985) Zavarivanje i srodni postupci Nivoi kvaliteta i tolerancije mera povr{ina dobijenih termi~kim rezanjem (plamenom kiseonik/gorivi gas) (Identi~an sa ISO 9013:1992) Elektrolu~no zavarivanje alumini-juma i njegovih zavarljivih legura - Kriterijumi prihvatljivosti gre{aka zavarenih spojeva - Izmene Kotlovska postrojenja Zavarivanje ~eli~nih delova Izrada i ispitivanje Kotlovska postrojenja Zavarivanje ~eli~nih delova Ispitni uzorak zavarenog spoja Kotlovska postrojenja Zavarivanje otkivaka, bubnjeva i sabirnika Kontrola i ispitivanje zavarenih spojeva Posude pod pritiskom - Kontrolni uzorak zavarenog spoja Posude pod pritiskom - Kontrola i ispitivanje zavarenih spojeva Posude pod pritiskom - ^eli~ne posude Zavareni spojevi (primeri) Posude pod pritiskom - Zavarivanje - @lebovi Welding and allied processes Quality classification and dimensional tolerances of thermally cut (oxygen/fuel gas flame) surfaces Arc-welded joints in aluminium and its weldable alloys - Acceptability criteria of welds imperfections - Amendment Boiler plants Welding of steel components Production and testing Boiler plants Welding of steel components Test piece of welded joint Boiler plants Welding of forged pieces, drums and collectors Control of welding joints Pressure vessels - Test piece of welded joint Pressure vessels - Control of welding joints Welded assemblies for pressure vessels, examples Pressure vessels - Welding - Root of joint

25.160.40

JUS ISO 9013

1998

14

25.160.40 25.160.40 25.160.40 25.160.40 25.160.40 25.160.40 25.160.40 25.160.40

JUS ISO 10042/1

1996

JUS M.E2.013 JUS M.E2.014 JUS M.E2.015

1998 1998 1998

8 6 5

JUS M.E2.157 JUS M.E2.159 JUS M.E2.160 JUS M.E2.162

1988 1988 1982 1984

5 5 13 9

25.180 INDUSTRIJSKE PE]I JUS M.E6.100 25.180.20 25.180.20


JUS M.E6.101

1986

Generatori toplote za grejanje - Kotlovi, pe}i, kamini, {tednjaci - Termini, definicije, klasifikacija i op{ti zahtevi Generatori toplote za grejanje - Nazivne snage

Heating boilers and stoves - Terms, definitions, classification and general requirements Heating boilers and stoves - Nominal powers Surface treatment

1986

25.220 OBRADA POVR[INA I PREVLAKE 1952 Nareckivanje JUS M.A1.051 25.220 1989 Konverzione prevlake na metalnim materiJUS C.A6.050 25.220.20 25.220.20
JUS ISO 10546 1996

1 5

Conversion coatings on metallic materials jalima - Odre|ivanje mase prevlake po jedinici Determination of coating mass per unit povr{ine - Gravimetrijske metode area - Gravimetric methods Hemijske konverzione prevlake - Isprane i Chemical conversion coatings - Rinsed neisprane hromatne konverzione prevlake na and non-rinsed chromate conversion coataluminjumu i legurama aluminijuma (Identi~an ings on aluminium and aluminium alloys sa ISO 10546:1993)

150

ICS 25.220.20 25.220.20 25.220.20 25.220.30 25.220.40 25.220.40 25.220.40 25.220.40 25.220.40 25.220.40 25.220.40 25.220.40 25.220.40 25.220.40 25.220.40 25.220.40 25.220.40 25.220.40 25.220.40 25.220.40

Oznaka JUS JUS Numbering JUS ISO 2079

God. Year 1996

Naslov na srpskom Title in Serbian Obrada povr{ine i metalne prevlake - Op{ta klasifikacija termina (Ekvivalentan sa ISO 2079:1981) Autokataliti~ke prevlake nikal-fosfor - Zahtevi i metode ispitivanja (Ekvivalentan sa ISO 4527:1987) Fosfatne konverzione prevlake na metalima Metoda utvr|ivanja zahteva (Identi~an sa ISO 9717:1990) Specifikacija za tvrdu anodnu oksidaciju aluminijuma i legura aluminijuma (Identi~an sa ISO 10074:1994) Za{tita od korozije - Ispitivanje galvanskih prevlaka - Odre|ivanje debljine prevlake metodom kapi Ispitivanje korozije - Ispitivanje postojanosti metalnih predmeta i metalnih i nemetalnih prevlaka u atmosferi vla`ne vodene pare Ispitivanje korozije - Ispitivanje postojanosti galvanskih prevlaka hroma prema koroziji metodom Korodkot Metalne prevlake - Ispitivanje korozije tioacetamidom (TAA test) Metalne i druge neorganske prevlake na metalnim podlogama - Ispitivanje korozije pomo}u kapljica rastvora soli (SD-test) Ispitivanje korozije - Metoda za procenu rezultata ispitivanja Za{tita od korozije - Elektroliti~ko nano{enje prevlaka i odgovaraju}i procesi - Termini i definicije Za{tita od korozije - Metalne i druge neorganske prevlake - Termini, definicije i op{ta pravila za merenje debljine Metalne prevlake na metalnim podlogama Elektroliti~ke i hemijske prevlake - Pregled metoda za ispitivanje prianjanja (adhezije) Odre|ivanje povr{inske mase kalajne prevlake na belom limu - Volumetrijska metoda Nemagnetske prevlake na magnetskim podlogama - Odre|ivanje debljine prevlake - Magnetska metoda Metalne i oksidne prevlake - Odre|ivanje debljine prevlake - Mikroskopska metoda Metalne i oksidne prevlake - Odre|ivanje debljine prevlake - Mikroskopska metoda Ispitivanje galvanskih prevlaka - Odre|ivanje debljine prevlaka dejstvom mlaza Za{tita od korozije - Metalne prevlake Odre|ivanje debljine prevlake - Kulometrijska metoda Elektroliti~ke prevlake nikla na magnetskim i nemagnetskim podlogama - Odre|ivanje debljine prevlake - Magnetska metoda Metalne prevlake - Odre|ivanje debljine prevlake - Profilometrijska metoda Metalne i nemetalne prevlake - Odre|ivanje debljine prevlake - Metoda rasejanja betazra~enja unazad Hromatne konverzione prevlake na elektroliti~kim prevlakama cinka i kadmijuma - Op{ti zahtevi i klasifikacija Hromatne konverzione prevlake na cinku i kadmijumu - Metode ispitivanja Za{tita od korozije - Metalne prevlake i prevlake koje se obrazuju od osnovnog metala ili metala prevlake u odgovaraju}em postupku Definicije i ozna~avanje

Naslov na engleskom Title in English Surfase treatment and metallic coatings General classification of terms Autocatalytic nickel-phosphorus coatings Specification and test methods Phosphate conversion coatings for metals Method of specifying requirements Specification for hard anodic oxidation coatings on aluminium and its alloys Protection against corrosion - Testing of electroplated coatings - Determination of thickness by spot method Corrosion testing - Testing of metals and metallic and other coatings in damp heat atmospheres Corrosion test of chromium electroplated coatings - Corrodkote test Metallic coatings - Thioacetamide corrosion test (TAA test) Metallic and other non-organic coatings on metallic substrates - Saline droplets corrosion test (SD test) Corrosion testing - Evaluation of tests Electroplating and related processes - Vocabulary Metallic and other non-organic coatings Definitions and conventions concerning the measurement of thickness Metallic coatings on metallic substrates - Electrodeposited and chemically deposited coatings Review of methods available for testing adhesion Volumetric method for determining tin coating mass (iodine method) Non-magnetic coatings on magnetic substrates - Measurement of coating thickness - Magnetic method Metallic and oxid coatings - Measurement of coating thickness - Microscopical method Metallic and oxid coatings - Measurement of coating thickness - Microscopical method Testing of metallic coatings - Measurement of the thickness of electroplated metallic coatings by the radiation method Metallic coatings - Measurement of coating thickness - Coulometric method by anodic dissolution Electrodeposited nickel coatings on magnetic and non-magnetic substrates - Measurement of coating thickness - Magnetic method Metallic coatings - Measurement of coating thickness - Profilometric method Metallic and non-metallic coatings - Measurement of thickness - Beta backscatter method Chromate conversion coatings on electroplated zinc and cadmium coatings - General requirements and classification Chromate conversion coatings on zinc and cadmium - Test methods Metallic coatings and the coatings consisting of compound of the surface metal Definitions and designations

Str. No. 6

JUS ISO 4527

1997

37

JUS ISO 9717

1994

23

JUS ISO 10074

1998

20

JUS C.A1.556

1969

JUS C.A5.021

1977

JUS C.A5.023

1975

JUS C.A5.024 JUS C.A5.025

1989 1991

3 6

JUS C.A5.030 JUS C.A6.001 JUS C.A6.005

1975 1990 1987

5 73 2

JUS C.A6.011

1989

JUS C.A6.022 JUS C.A6.030

1982 1990

5 8

JUS C.A6.031 JUS C.A6.031 JUS C.A6.032

1990 1990 1975

8 8 5

JUS C.A6.033

1989

19

JUS C.A6.034

1990

25.220.40 25.220.40 25.220.40 25.220.40 25.220.40

JUS C.A6.037 JUS C.A6.038

1991 1991

5 13

JUS C.A6.051

1989

JUS C.A6.052 JUS C.T7.100

1989 1984

6 6

151

ICS 25.220.40 25.220.40 25.220.40 25.220.40 25.220.40 25.220.40 25.220.40 25.220.40 25.220.40 25.220.40

Oznaka JUS JUS Numbering JUS C.T7.111 JUS C.T7.112 JUS C.T7.113 JUS C.T7.114 JUS C.T7.115 JUS C.T7.116 JUS C.T7.117 JUS C.T7.125 JUS EN 248 JUS ISO 1460

God. Year 1991 1991 1991 1991 1991 1989 1991 1991 1991 1994

Naslov na srpskom Title in Serbian Metalne prevlake - Elektroliti~ke prevlake cinka na gvo`|u ili ~eliku Metalne prevlake - Elektroliti~ke prevlake kadmijuma na gvo`|u ili ~eliku Metalne prevlake - Elektroliti~ke prevlake nikla Metalne prevlake - Elektroliti~ke prevlake nikla za industrijsku upotrebu Metalne prevlake - Elektroliti~ke prevlake nikal plus hrom i bakar plus nikal plus hrom Elektroliti~ke prevlake kalaja - Zahtevi i metode ispitivanja Metalne prevlake - Elektroliti~ke prevlake hroma za industrijsku upotrebu Metalne prevlake - Elektroliti~ke prevlake nikal plus hrom na plasti~nim masama Sanitarna armatura - Op{ti tehni~ki zahtevi za elektroliti~ke nikl-hrom prevlake (Identi~an sa EN 248:1989) Metalne prevlake - Prevlake cinka koje se nanose toplim postupkom na materijale na bazi gvo`|a Gravimetrijsko odre|ivanje mase po jedinici povr{ine (Identi~an sa ISO 1460:1992) Metalne i druge neorganske prevlake Termi~ko raspr{ivanje Cink, aluminijum i njihove legure (Identi~an sa ISO 2063:1991) Elektroliti~ke prevlake legure kalaj-nikal - Zahtevi i metode ispitivanja (Identi~an sa ISO 2179:1986) Metalne i druge neorganske prevlake Pregled metoda merenja debljine (Identi~an sa ISO 3882:1986) Elementi sa navojem - Elektroliti~ke prevlake (Identi~an sa ISO 4042:1989) Metalne i srodne prevlake Ispitivanje mikrotvrdo}e po Vikersu i Knupu (Identi~an sa ISO 4516:1980) Elektroliti~ke metalne prevlake i srodne obrade - Postupci uzimanja uzoraka za kontrolisanje prema atributima (Identi~an sa ISO 4519:1980) Metalne prevlake - Elektroliti~ke prevlake srebra i legura srebra za industrijsku upotrebu (Identi~an sa ISO 4521:1985) Metalne prevlake - Metode ispitivanja elektroliti~kih prevlaka srebra i legura srebra - Deo 1: Odre|ivanje debljine prevlake (Identi~an sa ISO 4522-1:1985) Metalne prevlake - Metode ispitivanja elektroliti~kih prevlaka srebra i legura srebra - Deo 2: Ispitivanje prianjanja (Identi~an sa ISO 4522-2:1985) Metalne prevlake - Metode ispitivanja elektroliti~kih prevlaka srebra i legura srebra - Deo 3: Odre|ivanje prisustva zaostalih soli (Identi~an sa ISO 4522-3:1988) Metalne prevlake - Elektroliti~ke prevlake zlata i legura zlata za industrijsku primenu (Identi~an sa ISO 4523:1985) Metalne prevlake - Metode ispitivanja elektroliti~kih prevlaka zlata i legura zlata - Deo 1: Odre|ivanje debljine prevlake (Identi~an sa ISO 4524-1:1985) Metalne prevlake - Metode ispitivanja elektroliti~kih prevlaka zlata i legura zlata - Deo 2: Ispitivanja uticaja okoline (Identi~an sa ISO 4524-2:1985) Metalne prevlake - Metode ispitivanja elektroliti~kih prevlaka zlata i legura zlata - Deo 3: Elektrografska ispitivanja poroznosti (Identi~an sa ISO 4524-3:1985)

Naslov na engleskom Title in English Metallic coatings - Electroplated coating of zinc on iron or steel Metallic coatings - Electroplated coatings of cadmium on iron or steel Metallic coatings - Electrodeposited coatings of nickel Metallic coatings - Electroplated coatings of nickel for engineering purposes Metallic coatings - Electrodeposited coatings of nickel plus chromium and of copper plus nickel plus chromium Electroplated coatings of tin - Specification and test methods Metallic coatings - Electroplated coatings of chromium for engineering purposes Metallic coatings - Electroplated coatings of nickel plus chromium on plastics materials Sanitary taps - General technical specification for electrodeposited nickel chrome coatings Metallic coatings - Hot dip galvanized coatings on ferrous materials - Gravimetric determination of the mass per unit area Metallic and other inorganic coatings Thermal spraying - Zinc, aluminium and their alloys Electroplated coatings of tin-nickel alloy Specification and test methods Metallic and other non-organic coatings Review of methods of measurement of thickness Threaded components - Electroplated coatings Metallic and related coatings - Vickers and Knoop microhardness tests Electrodeposited metallic coatings and related finishes - Sampling procedures for inspection by attributes Metallic coatings - Electrodeposited silver and silver alloy coatings for engineering purposes Metallic coatings - Test methods for electrodeposited silver and silver alloy coatings - Part 1: Determination of coating thickness Metallic coatings - Test methods for electrodeposited silver and silver alloy coatings - Part 2: Adhesion tests Metallic coatings - Test methods for electrodeposited silver and silver alloy coatings - Part 3: Determination of the presence of residual salts Metallic coatings - Electrodeposited gold and gold alloy coatings for engineering purposes Metallic coatings - Test methods for electrodeposited gold and gold alloy coatings Part 1: Determination of coating thickness Metallic coatings - Test methods for electrodeposited gold and gold alloy coatings Part 2: Environmental tests Metallic coatings - Test methods for electrodeposited gold and gold alloy coatings Part 3: Electrographic tests for porosity

Str. No. 7 7 18 9 24 16 10 8 5 3

25.220.40 25.220.40 25.220.40 25.220.40 25.220.40 25.220.40

JUS ISO 2063 JUS ISO 2179 JUS ISO 3882 JUS ISO 4042 JUS ISO 4516

1994 1994 1994 1995 1993

13 11 8 18 15

JUS ISO 4519

1991

15

25.220.40 25.220.40

JUS ISO 4521

1992

15

JUS ISO 4522-1

1992

25.220.40

JUS ISO 4522-2

1992

25.220.40

JUS ISO 4522-3

1992

25.220.40 25.220.40

JUS ISO 4523

1992

16

JUS ISO 4524-1

1992

10

25.220.40

JUS ISO 4524-2

1992

25.220.40

JUS ISO 4524-3

1992

152

ICS 25.220.40

Oznaka JUS JUS Numbering JUS ISO 4524-4

God. Year 1992

Naslov na srpskom Title in Serbian Metalne prevlake - Metode ispitivanja elektroliti~kih prevlaka zlata i legura zlata - Deo 4: Odre|ivanje sadr`aja zlata (Identi~an sa ISO 4524-4:1985) Metalne prevlake - Metode ispitivanja elektroliti~kih prevlaka zlata i legura zlata - Deo 5: Ispitivanje prianjanja (Identi~an sa ISO 45245:1985) Metalne prevlake - Metode ispitivanja elektroliti~kih prevlaka zlata i legura zlata - Deo 6: Odre|ivanje prisustva zaostalih soli (Identi~an sa ISO 4524-6:1985) Elektroliti~ke prevlake hroma - Ispitivanje korozije elektroliti~kom metodom (EC test) (Identi~an sa ISO 4539:1980) Metalne prevlake - Prevlake koje su katodne u odnosu na podlogu - Ocenjivanje uzoraka za ispitivanje sa elektroliti~kom prevlakom, podvrgnutih ispitivanjima korozije (Identi~an sa ISO 4540:1980) Metalne i druge neorganske prevlake - Op{ta pravila za ispitivanje korozije u uslovima skladi{tenja (Identi~an sa ISO 4543:1981) Metalne i druge neorganske prevlake - Ispitivanje sumpor-dioksidom sa op{tom kondenzacijom vlage (Identi~an sa ISO 6988:1985) Elektroliti~ke prevlake legure kalaj-olovo - Zahtevi i metode ispitivanja (Identi~an sa ISO 7587:1986) Metalne prevlake - Prevlake koje su anodne u odnosu na podlogu - Ocenjivanje uzoraka za ispitivanje podvrgnutih ispitivanjima korozije (Identi~an sa ISO 8403:1991) Metalne prevlake - Merenje debljine prevlake Metoda pomo}u mikro-skopa sa elektronskim skaniranjem (Identi~an sa ISO 9220:1988) Metalne prevlake Pregled metoda za ispitivanje poroznosti Identi~an sa ISO 10308:1995) Metalne prevlake - Ispitivanje poroznosti Feroksil test (Identi~an sa ISO 10309:1994) Ispitivanje emajla - Uzimanje i pripremanje uzoraka Ispitivanje emajla - Odre|ivanje postojanosti prema hladnoj limunskoj kiselini Ispitivanje emajla - Odre|ivanje postojanosti prema klju~aloj limunskoj kiselini Ispitivanje emajla - Odre|ivanje postojanosti prema klju~aloj hlorovodoni~noj kiselini Ispitivanje emajla - Odre|ivanje otpornosti prema vru}em rastvoru natrijum-hidroksida Ispitivanje emajla - Odre|ivanje postojanosti prema klju~aloj vodi i vodenoj pari Ispitivanje emajla - Aparat za ispitivanje kiselim i neutralnim te~nostima i njihovim parama Ispitivanje emajla - Odre|ivanje otrovnih sastojaka izlu~enih iz pe~enog emajla Ispitivanje emajla - Odre|ivanje otpornosti prema vru}im rastvorima sredstava za pranje (detergentima) Ispitivanje emajla - Odre|ivanje postojanosti emajliranog kuhinjskog posu|a prema naglim temperaturnim promenama Ispitivanje emajla - Ispitivanje emajliranih povr{ina visokim naponom

Naslov na engleskom Title in English Metallic coatings - Test methods for electrodeposited gold and gold alloy coatings Part 4: Determination of gold content Metallic coatings - Test method for electrodeposited gold and gold alloy coatings Part 5: Adhesion tests Metallic coatings - Test methods for electrodeposited gold and gold alloy coatings Part 6: Determination of the presence of residual salts Electrodeposited chromium coatings - Electrolytic corrosion testing (EC test) Metallic coatings - Coatings cathodic to the substrate - Rating of electroplated test specimens subjected to corrosion tests

Str. No. 3

25.220.40

JUS ISO 4524-5

1992

25.220.40

JUS ISO 4524-6

1992

25.220.40 25.220.40

JUS ISO 4539

1996

10

JUS ISO 4540

1994

20

25.220.40 25.220.40 25.220.40 25.220.40

JUS ISO 4543

1994

JUS ISO 6988

1994

JUS ISO 7587

1996

Metallic and other inorganic coatings General rules for corrosion tests applicable for storage conditions Metallic and other non-organic coatings Sulfur dioxide test with general condensation of moisture Electroplated coatings of tin-lead alloys Specification and test methods Metallic coatings - Coatings anodic to the substrate - Rating of test specimens subjected to corrosion tests Metallic coatings - Measurement of coating thickness - Scanning electron microscope method Metallic coatings Review of porosity tests

10

17

JUS ISO 8403

1994

14

25.220.40 25.220.40 25.220.40 25.220.50 25.220.50 25.220.50 25.220.50 25.220.50 25.220.50 25.220.50 25.220.50 25.220.50 25.220.50 25.220.50

JUS ISO 9220

1994

JUS ISO 10308

1998

48

JUS ISO 10309 JUS C.T8.500 JUS C.T8.501 JUS C.T8.502 JUS C.T8.503

1997 1970 1970 1970 1970

JUS C.T8.504

1972

JUS C.T8.505

1970

JUS C.T8.506

1970

JUS C.T8.507

1970

JUS C.T8.508

1972

Metallic coatings - Porosity tests - Ferroxyl test Testing of vitreous enamel - Sampling and preparation of test pieces Testing of vitreous enamel - Determination of the resistance to cold citric acid Testing of vitreous enamel - Determination of the resistance to boiling citric acid Testing of vitreous enamel - Determination of the resistance to boiling hydrochloric acid Testing of vitreous enamel - Determination of the resistance to hot sodium hydroxide solution Testing of vitreous enamel - Determination of the resistance to boiling water and water vapour Testing of vitreous enamel - Apparatus for testing with acid and neutral liquids and their vapours Testing of vitreous enamel - Determination of elution of poisonous components from fired enamels Testing of vitreous enamels - Determination of the resistance to hot detergent solutions Testing of vitreous enamel - Determination of the thermal chock resistance of enamelled cooking utensils Testing of vitreous enamel - Testing of enamelled objects with high voltage

4 1 2 3 2

JUS C.T8.530

1970

JUS C.T8.531

1970

153

ICS 25.220.50 25.220.50 25.220.50 25.220.50 25.220.60

Oznaka JUS JUS Numbering JUS C.T8.533 JUS ISO 8289

God. Year 1970 1996

Naslov na srpskom Title in Serbian Ispitivanje emajla - Odre|ivanje otpornosti prema udaru Staklasti i porculanski emajli - Ispitivanje niskim naponom u cilju otkrivanja i lociranja o{te}enja (Identi~an sa ISO 8289:1986) Zagreja~i vode - Za{tita od korozije emajliranjem unutra{nje strane posude - Zahtevi i ispitivanja Zagreja~i vode - Katodna za{tita od korozije emajliranih posuda od ~elika - Zahtevi i ispitivanja Neprovodne prevlake na nemagnetskim metalima - Odre|ivanje debljine prevlake Metoda vrtlo`nih struja

Naslov na engleskom Title in English Testing of vitreous enamel - Impact resistance Vitreous and porcelain enamels - Low voltage test for detecting and locating defects Water heaters - Corrosion protection of vessel on the water side by enamelling Requirements and testing Water heaters - Cathodic protection of enamelled steel tanks against corrosion Requirements and testing Non-conductive coating on non-magnetic basis metals - Measurement of coating thickness - Eddy current method

Str. No. 2 4

JUS M.E2.990

1997

JUS M.E2.991

1997

JUS C.A6.035

1989

27 PRETVARANJE I PRENOS ENERGIJE I TOPLOTE 27.020 MOTORI SA UNUTRA[NJIM SAGOREVANJEM 27.020 27.020 27.020 27.020 27.020
JUS ISO 8999 JUS M.F2.031 JUS M.F2.032 JUS M.F2.033 JUS M.F2.035 1999 1982 1982 1982 1982 Klipni motori sa unutra{njim sagorevanjem Grafi~ki simboli (Identi~an sa ISO 8999:1993) Klipni motori sa unutra{njim sagorevanjem Metoda ozna~avanja smera obrtanja Klipni motori sa unutra{njim sagorevanjem Ozna~avanje cilindara Klipni motori sa unutra{njim sagorevanjem Definisanje polo`aja na motoru Klipni motori sa unutra{njim sagorevanjem Definicija desnostranih i levostranih jednorednih motora Centralno grejanje - Ure|aji za regulaciju i ograni~enje temperature na postrojenjima za proizvodnju toplote - Sigurnosno-tehni~ki zahtevi i ispitivanje Gorionici za te~na goriva Monoblok-gorionici sa raspr{ivanjem goriva - ure|aji za bezbednost, upravljanje i regulaciju i sigurnosna vremena (Identi~an sa EN 230:1990) Kotlovska postrojenja - Postrojenje za sagorevanje te~nih goriva u lo`i{tima parnih kotlova Kotlovska postrojenja - Postrojenje za sagorevanje ugljenog praha u lo`i{tima parnih kotlova Kotlovska postrojenja - Postrojenje za sagorevanje biomase u parnim kotlovima Gorionici za te~na goriva - Monoblok gorionici sa raspr{ivanjem goriva - Priklju~ne mere za pumpe. Gorionici za te~na goriva Gorionici sa raspr{ivanjem goriva Priklju~ne mere za generator toplote Ure|aji za nadzor plamena za gasne aparate - Termoelektri~ni ure|aji (Identi~an sa EN 125:1991) Termoenergetski ure|aji i sudovi pod pritiskom - Dozvoljena odstu-panja netolerisanih mera za sudove za op{tu upotrebu Danca za op{tu upotrebu - Oblik i geometrijske karakteristike Termoenergetski ure|aji i posude pod pritiskom - Plitka danca - Oblik i mere Termoenergetski ure|aji i posude pod pritiskom - Duboka danca - Oblik i mere Ravna danca - Oblik i mere Termoenergetski ure|aji i posude i pod pritiskom - Danca - ^ep za tehnolo{ke otvore Ventili za ograni~enje prekomernog protoka Tehni~ki uslovi Nepovratne klapne za PN 16, 25, 40 i 64 i DN 15 do DN 500 - Tehni~ki uslovi Reciprocating internal combustion engines Graphical symbols Reciprocating internal combustion engines Designation of the direction of rotation Reciprocating internal combustion engines Designation of the cylinders Reciprocating internal combustion engines Definitions of location on an engine Reciprocating internal combustion engines Definition of right-hand and left-hand single bank engines Thermostats, temperature limiters and thermal cut-offs for heat generating systems - Safety requirements and testing Monobloc oil burners - Safety, control and regulation devices and safety times 20 2 5 2 3

27.060 GORIONICI. KOTLOVI 27.060


JUS M.E6.207 1997 21

27.060.10

JUS EN 230

1994

23

27.060.10 27.060.10 27.060.10 27.060.10 27.060.10 27.060.20 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30

JUS M.E2.053 JUS M.E2.055

1994 1991

Boiler plants - Combustion oil in steam boilers Boiler plant - Combustion pulverized coal in steam boilers Boiler plants - Combustion firewood and refuse in steam boilers Atomizing oil burners of the monobloc type - Dimensions for pumps Atomizing oil burners - Connecting dimensions between burners and heat generators Flame supervision devices for gas burning appliances - Thermo-electric devices Tolerances for construction of vessels vessels for common use

21 10

JUS M.E2.056 JUS M.F8.012

1993 1990

11 2

JUS M.F8.013 JUS EN 125 JUS M.E0.010 JUS M.E0.019 JUS M.E0.020 JUS M.E0.021 JUS M.E0.022 JUS M.E0.023 JUS M.E0.052 JUS M.E0.053

1990 1996 1987 1991 1991 1991 1991 1991 1989 1989

1 31 4

Round heads for general use - Shape and 8 geometrical characteristics Thermal power equipment and pressure vessels 13 - Shallow dished heads - Shape and measures Thermal power equipment and pressure vessels 13 - Deep dished heads - Shape and measures Flat heads - Shape and measure 7 Thermal power equipment and pressure vessels 4 - Heads - Plug for manufacture hole Excess flow valves - Technical require6 ments Check valves - Technical requirements 5

154

ICS 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.E2.011 JUS M.E2.013 JUS M.E2.014 JUS M.E2.015

God. Year 1994 1998 1998 1998

Naslov na srpskom Title in Serbian Kotlovska postrojenja - Zahtevi za napojnu i kotlovsku vodu kotlova grupe IV Kotlovska postrojenja Zavarivanje ~eli~nih delova Izrada i ispitivanje Kotlovska postrojenja Zavarivanje ~eli~nih delova Ispitni uzorak zavarenog spoja Kotlovska postrojenja Zavarivanje otkivaka, bubnjeva i sabirnika Kontrola i ispitivanje zavarenih spojeva Kotlovska postrojenja Ispitivanje ~eli~nih delova Kotlovska postrojenja Sabirnici i {uplja tela Izrada i ispitivanje Kotlovska postrojenja - Jedoobrazni postupak obrade i oblik tehni~ke dokumentacije kotla Zbirka isprava Kotlovska postrojenja - Podela parnih i vrelovodnih kotlova Kotlovska postrojenja - Parni i vrelovodni kotlovi - Obele`avanje Kotlovska postrojenja Kotlovi grupe I Kotlovska postrojenja Kotlovi grupe III Kotlovska postrojenja - Prora~un delova pod pritiskom - Op{ti zahtevi Kotlovska postrojenja - Prora~un cilindri~nih omota~a izlo`enih unutra{njem pritisku Kotlovska postrojenja - Prora~un cilindri~nih omota~a izlo`enih spolja{njem pritisku Kotlovska postrojenja - Prora~un kuglastih omota~a i ispup~enih danaca izlo`enih unutra{njem i spolja{njem pritisku Kotlovska postrojenja - Prora~un ispup~enih danaca za plamene cevi Kotlovska postrojenja - Prora~un ravnih danaca, plo~a i ukru}enja Kotlovska postrojenja - Prora~un cevi pravougaonog preseka i razdelnih komora izlo`enih unutra{njem pritisku Kotlovska postrojenja - Prora~un delova izlo`enih promenljivim optere}enjima, promenama unutra{njeg pritiska i temperatura Kotlovska postrojenja - Prora~un cevnih lukova Kotlovska postrojenja - Prora~un vijaka Kotlovska postrojenja - Ispitivanje materijala kotlovskih bubnjeva u eksploataciji Kotlovska postrojenja - Postrojenje za sagorevanje te~nih goriva u lo`i{tima parnih kotlova Kotlovska postrojenja - Postrojenje za sagorevanje ugljenog praha u lo`i{tima parnih kotlova Kotlovska postrojenja - Postrojenje za sagorevanje biomase u parnim kotlovima Kotlovska postrojenja - Oprema za parne kotlove - Kotlovi grupe IV Kotlovska postrojenja - Oprema za vrelovodne kotlove grupe IV Kotlovska postrojenja - Postavljanje kotlovskih postrojenja sa kotlovima grupe IV Kotlovska postrojenja - Rad parnih kotlova grupe IV bez stalnog nadzora Kotlovska postrojenja - Rad vrelovodnih kotlova grupe IV bez stalnog nadzora Kotlovska postrojenja - Rad kotlova grupe IV sa lo`i{tima sa re{etkom bez stalnog nadzora Kotlovska postrojenja - Rad parnih kotlova grupe IV sa smanjenim radnim pritiskom bez stalnog nadzora

Naslov na engleskom Title in English Boiler plants - Feed water and boiler water of steem generators of the group IV Boiler plants Welding of steel components Production and testing Boiler plants Welding of steel components Test piece of welded joint Boiler plants Welding of forged pieces, drums and collectors Control of welding joints Boiler plants Testing of steel components Boiler plants Manufacture and testing of seamles collectors and similar hollow parts Steam boilers - Uniform treatment of technical documentation - Collection of identity papers Boiler plants - Classification Boiler plants - Steam and hot-water boilers - Designation Boiler plants Boilers of the group I Boiler plants Boilers of the group III Boiler plants - General requirements for construction of parts under pressure Boiler plants - Design of cilindrical shells under internal pressure Boiler plants - Design of cilindrical shells under external pressure Boiler plants - Design of spherical shells and disheds under internal and external pressure Boiler plants - Design of dished firetube heads Boiler plants - Design of plane walls, anchorings and stiffening girders Boiler plants - Design of rectangular tubes and sectional header under internal pressure Boiler plants - Calculation of the alternating stress caused by dynamic internal pressure or by combined internal pressure and temperature changes Boiler plants - Calculation of pipe bends Boiler plants - Design of screws Material testing of boiler drums in exploitation Boiler plants - Combustion oil in steam boilers Boiler plant - Combustion pulverized coal in steam boilers

Str. No. 6 8 6 5

JUS M.E2.016 JUS M.E2.017 JUS M.E2.021

1998 1998 1990

3 3 10

JUS M.E2.022 JUS M.E2.023 JUS M.E2.024 JUS M.E2.025 JUS M.E2.030 JUS M.E2.031 JUS M.E2.032 JUS M.E2.033

1991 1991 1998 1998 1995 1996 1995 1995

3 2 6 5 9 29 11 24

JUS M.E2.034 JUS M.E2.035 JUS M.E2.039

1997 1995 1995

4 16 5

JUS M.E2.041

1996

18

27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30

JUS M.E2.042 JUS M.E2.043 JUS M.E2.052 JUS M.E2.053 JUS M.E2.055 JUS M.E2.056 JUS M.E2.060 JUS M.E2.061 JUS M.E2.062 JUS M.E2.063 JUS M.E2.064 JUS M.E2.065 JUS M.E2.066

1996 1997 1990 1994 1991 1993 1995 1995 1995 1997 1997 1997 1997

9 7 7 21 10

Boiler plants - Combustion firewood and 11 refuse in steam boilers Boiler plants - Equipment of steam boiler 11 plants of the group IV Boiler plants - Equipment of steam boiler 13 plants with calorifiers of the group IV Boiler plants - Installation of steam boiler 6 plants with boilers of the group IV Boiler plants - Limited supervision of the 4 steam boiler of the group IV Boiler plants - Limited supervision of the 4 boiler plants with calorifiers of the group IV Boiler plants - Limited supervision of the 3 stoker-fired boiler of the group IV Boiler plants - Temporary operation of a boiler 4 plant with a steam generator of the group IV with reduced working pressure without supervision

155

ICS 27.060.30

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.E2.067

God. Year 1997

Naslov na srpskom Title in Serbian Kotlovska postrojenja - Rad vrelovodnih kotlova grupe IV sa sni`enom temperaturom bez stalnog nadzora Kotlovska postrojenja - Rad parnih kotlova grupe IV bez stalnog nadzora - Op{ti zahtevi Kotlovska postrojenja - Rad parnih kotlova grupe IV sa lo`i{tima sa re{etkom za ugalj bez stalnog nadzora - Op{ti zahtevi Kotlovska postrojenja - Rad vrelovodnih kotlova grupe IV bez stalnog nadzora - Op{ti zahtevi Kotlovska postrojenja - Rad vrelovodnih kotlova grupe IV, sa re{etkom za ugalj bez stalnog nadzora - Op{ti zahtevi Kotlovska postrojenja - Termotehni~ka ispitivanja Kotlovska postrojenja - Op{ti zahtevi za ispitivanje Kotlovska postrojenja - Pregled dokumentacije - Odobrenje za izgradnju Kotlovska postrojenja - Pregled dokumentacije - Provera konstrukcije i dimenzionisanja delova pod pritiskom

Naslov na engleskom Title in English Boiler plants - Temporary operation of a boilerr plant with a steam boiler with calorifiers of the group IV with decreased flow temparuture without supervision Boiler plants - Operation of steam boiler of group IV without permanent supervision General requirements Boiler plants - Operation of steam stokerfired boiler of group IV without permanenet supervision - General requierments Boiler plants - Operation of boiler plants with calorifiers of group IV without permanent supervision - General requierments Boiler plants - Operation of stoker-fired boiler plants with calorifiers of group IV without permanent supervision - General requierments Steam boilers - Testing Boiler plants - General requirements for testing Boiler plants - Examination of the application documents for permission Boiler plants - Examination of the application documents - Examination of the dimensioning of the pressure bearing parts and of the design

Str. No. 4

27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30

JUS M.E2.068

1997

JUS M.E2.069

1997

JUS M.E2.070

1997

JUS M.E2.071

1997

27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30

JUS M.E2.203 JUS M.E2.204 JUS M.E2.205 JUS M.E2.206

1980 1994 1994 1993

24 5 2 2

27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30

JUS M.E2.207

1993

Kotlovska postrojenja - Ispitivanja pre pu{tanja Boiler plants - Preopertional testing - Conu pogon - Ispitivanje izrade i ispitivanje struction test and water pressure test vodenim pritiskom Kotlovska postrojenja - Ispitivanja pre pu{tanja Boiler plants - Preoperational testing - Acu pogon - Prvi pregled ceptance test Kotlovska postrojenja - Redovni pregled Spolja{nji pregled Kotlovska postrojenja - Redovni pregled - Unutra{nji pregled Kotlovska postrojenja - Redovni pregledi Ispitivanje vodenim pritiskom Boiler plants - Recurrent testing - External testing Boiler plants - Recurrent testing - Internal testing Boiler plants - Reccurent testing - Water pressure test

JUS M.E2.208 JUS M.E2.209 JUS M.E2.210 JUS M.E2.211 JUS M.E2.212

1993 1993 1993 1993 1994

4 3 3 3 4

Kotlovska postrojenja - Dodatna ispitivanja Boiler plants - Additional testing at the Ispitivanje delova pro-ra~unatih na osnovu components, calculated with time-dependent karakteristika ~vrsto}e koje zavise od vremena strength characteristic Boiler plants - Additional testing - Methods for the mathematical calculation of components with time-dependent characteristics values of strength Kotlovska postrojenja - Ispitivanje kotlova I, II Boiler plants - Testing of boiler of the groups I, II or III ili III grupe Kotlovska postrojenja - Ispitivanje tipske izrade Boiler plants - Procedure of the design approval of boiler plants and their parts Kotlovska postrojenja - Tehni~ka dokumenBoiler plants - Technical documentation for tacija za izgradnju i pogon the installation and operation Kotlovska postrojenja - Tehni~ki zahtevi za Boiler plants - General operating instruceksploataciju kotlova grupe IV tions for steam boilers of the group IV Kotlovska postrojenja - Tehni~ki zahtevi za Bioler plants - General instructions for the odr`avanje kotlova grupe IV maintenance for biolers of group IV Kotlovska postrojenja - Provera rada kotla Testing of boiler plants Posude pod pritiskom - Materijali za izradu Pressure vessels body materials for temdelova stabilnih posuda pod pritiskom sa tem- peratures of -10 C to -85 C peraturama radnog fluida od -10 C do 85 C Izmenjiva~i toplote - Osnove za odre|ivanje Heat exchangers - Verification of thermal toplotnog bilansa primarnih kola napajanih vo- balance of water-fed or steam-fed primary dom ili parom - Principi i uslovi ispitivanja circuits - Principles Izmenjiva~i toplote za centralno grejanje - Te- Tubular heat exchangers for central heating hni~ki zahtevi - Technical requirements Izmenjiva~i toplote sa cevnim snopom - Mere, Tubular heat exchangers - Dimensions and raspored i na~in u~vr{}ivanja cevi arrangemeng of tube Izmenjiva~i toplote sa cevnim snopom - Doz- Tubular heat exchangers - Tolerances for voljena odstupanja i tolerancije construction Kotlovska postrojenja - Dodatna ispitivanja Delovi prora~unati na osnovu karakteristika ~vrsto}e koje zavise od vremena

JUS M.E2.213

1994

10

27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30

JUS M.E2.214 JUS M.E2.215 JUS M.E2.216 JUS M.E2.218 JUS M.E2.219 JUS M.E2.220 JUS M.E2.232

1993 1993 1993 1995 1995 1995 1994

4 4 2 7 11 2 6

27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30

JUS M.E5.100 JUS M.E5.110 JUS M.E5.120 JUS M.E5.121

1980 1991 1991 1991

6 7 3 13

156

ICS 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30 27.060.30

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.E5.122 JUS M.E6.100

God. Year 1991 1986

Naslov na srpskom Title in Serbian Izmenjiva~i toplote sa cevnim snopom - Spajanje cevi sa cevnim zidovima Generatori toplote za grejanje - Kotlovi, pe}i, kamini, {tednjaci - Termini, definicije, klasifikacija i op{ti zahtevi Generatori toplote za grejanje - Nazivne snage Generatori toplote za grejanje - Kotlovi za ~vrsta goriva - Konstrukcija i zahtevi kvaliteta Generatori toplote za grejanje - Kotlovi za te~na i gasovita goriva sa ventilatorskim gorionikom - Konstrukcija i zahtevi kvaliteta

Naslov na engleskom Title in English Tubular heat exchangers - The joining of tubes in tubesheets Heating boilers and stoves - Terms, definitions, classification and general requirements Heating boilers and stoves - Nominal powers Boilers for central heating - Solid fuels Boilers for central heating - Oil and gas boilers with atmospheric burners - Construction and quality requirements

Str. No. 11 5

JUS M.E6.101 JUS M.E6.110 JUS M.E6.120

1986 1987 1987

2 11 11

27.100 ELEKTRANE UOP[TE 27.100


JUS N.C0.101 1988 Za{tita telekomunikacionih postrojenja od uti- Specification for provisions in the case of caja elektroenergetskih postrojenja - Za{tita od influence on telecommunication installations opasnosti by electric power installations - Protection from danger 23

27.160 SOLARNA ENERGETIKA 27.160 27.160 27.160


JUS M.F5.001 JUS M.F5.050 JUS M.F5.110 1988 1988 1988 Pretvaranje sun~eve energije - Termini i definicije Pretvaranje sun~eve energije - Sigurnosnotehni~ka oprema za ugradnju sistema Pretvaranje sun~eve energije - Ispitivanje prijemnika sun~eve energije sa te~no{}u kao prenosiocem toplote Solar energy conversion - Nomenclature Solar energy conversion system installation Solar energy conversion - Testing of solar liquid collectors 6 18 31

27.200 RASHLADNA TEHNIKA 27.200


JUS ISO 1992-1 1991 Komercijalni rashladni ure|aji - Metode ispitivanja - Deo 1: Odre|ivanje du`inskih mera, povr{ina i zapremina (Identi~an sa ISO 1992-1:1974) Komercijalni rashladni ure|aji - Metode ispitivanja - Deo 2: Op{ti uslovi ispitivanja (Identi~an sa ISO 1992-2:1973) Komercijalni rashladni ure|aji - Metode ispitivanja - Deo 3: Merenje temperature (Identi~an sa ISO 1992-3:1973) Komercijalni rashladni ure|aji - Metode ispitivanja - Deo 4: Ispitivanje postupka otapanja (Identi~an sa ISO 1992-4:1974) Komercijalni rashladni ure|aji Me-tode ispitivanja - Deo 5: Ispitivanje kondenzacije vodene pare (Identi~an sa ISO 1992-5:1974) Komercijalni rashladni ure|aji - Metode ispitivanja - Deo 6: Merenje potro{nje elektri~ne energije (Identi~an sa ISO 1992-6:1974) Komercijalni rashladni ure|aji - Metode ispitivanja - Deo 8: Proveravanje za{tite od slu~ajnog mehani~kog dodira (Identi~an sa ISO 1992-8:1978) Komercijalni rashladni ure|aji - Metode ispitivanja - Deo 8: Proveravanje za{tite od slu~ajnog mehani~kog dodira (Identi~an sa ISO 1992-8:1978) Komercijalni rashladni ure|aji. Teh-ni~ki uslovi - Deo 1: Op{ti zahtevi (Identi~an sa ISO 5160-1:1979) Komercijalni rashladni ure|aji Tehni~ki uslovi - Deo 2: Posebni zahtevi (Identi~an sa ISO 5160-2:1980) Tehnika hla|enja - Cevne spojke i priklju~ci sa koni~no pro{irenim kra-jem cevi - Op{te odredbe i pregled Tehnika hla|enja - Cevni nastavci za priklju~ke - Oblik i mere Tehnika hla|enja - Kolenasti cevni nastavci za priklju~ke - Oblik i mere Tehnika hla|enja - Cevni nastavci za spojke Oblik i mere Commercial refrigerated cabinets - Methods of test - Part 1: Calculation of linear dimensions, areas and volumes Commercial refrigerated cabinets - Methods of test - Part 2: General test conditions Commercial refrigerated cabinets - Methods of test - Part 3: Temperature test Commercial refrigerated cabinets - Methods of test - Part 4: Defrosting test Commercial refrigerated cabinets - Methods of test - Part 5: Water vapour condensation test Commercial refrigerated cabinets - Methods of test - Part 6: Electrical energy consumption test Commercial refrigerated cabinets - Test methods - Part 8: Test for accidental mechanical contact Commercial refrigerated cabinets - Test methods - Part 8: Test for accidental mechanical contact Commercial refrigerated cabinets - Technical specifications - Part 1: General requirements Commercial refrigerated cabinets - Technical specifications - Part 2: Particular requirements Refrigeration technology - Flared type tube fittings - General specifications and survey Refrigeration technology - Tube adaptors Shape and dimensions Refrigeration technology - Elbow tube adaptors - Shape and dimensions Refrigeration technology - Tube unions Shape and dimensions 3

27.200 27.200 27.200 27.200 27.200 27.200

JUS ISO 1992-2

1991

JUS ISO 1992-3

1991

JUS ISO 1992-4 JUS ISO 1992-5

1991 1991

2 2

JUS ISO 1992-6

1993

JUS ISO 1992-8

1993

27.200

JUS ISO 1992-8

1993

27.200 27.200 27.200 27.200 27.200 27.200

JUS ISO 5160-1

1993

15

JUS ISO 5160-2

1993

JUS M.B6.600

1968

JUS M.B6.612 JUS M.B6.613 JUS M.B6.614

1968 1968 1968

3 3 3

157

ICS 27.200 27.200 27.200 27.200 27.200 27.200 27.200 27.200 27.200 27.200 27.200 27.200 27.200 27.200

Oznaka JUS JUS Numbering JUS M.B6.615 JUS M.B6.616 JUS M.B6.617 JUS M.B6.618 JUS M.B6.619

God. Year 1968 1968 1968 1968 1968

Naslov na srpskom Title in Serbian

Naslov na engleskom Title in English

Str. No. 3 3 3 3 3

Tehnika hla|enja - Kolenasti cevni nastavci za Refrigeration technology - Elbow tube unspojke - Oblik i mere ions - Shape and dimensions Tehnika hla|enja - Trokraki cevni nastavci za spojke - Oblik i mere Refrigeration technology - Three-way tube unions - Shape and dimensions

Tehnika hla|enja - Cevni nastavci za lemljenje Refrigeration technology - Solder shape - Oblik i mere and dimensions Tehnika hla|enja - Redukcioni cevni nastavci za spojke - Oblik i mere Tehnika hla|enja - Trokraki redukcioni cevni nastavci za spojke - Oblik i mere Rashladna postrojenja - Termini i definicije Rashladna postrojenja - Veli~ine, jedinice, oznake i indeksi Rashladna postrojenja - [eme rashladnih postrojenja - Vrste {ema Rashladna postrojenja - [eme rashladnih postrojenja - Grafi~ki simboli Rashladna postrojenja - Osnovna tehni~ka pravila bezbednosti - Oblasti pravila i njihova svrha Rashladna postrojenja - Osnovna tehni~ka pravila bezbednosti - Rashladna sredstva i njihova podela po stepenu opasnosti Rashladna postrojenja - Osnovna tehni~ka pravila bezbednosti - Mesta postavljanja i njihov stepen opasnosti Rashladna postrojenja - Osnovna tehni~ka pravila bezbednosti - Vrste rashladnih postrojenja Rashladna postrojenja - Osnovna tehni~ka pravila bezbednosti - Smernice za postavljanje postrojenja i zahtevi u pogledu ma{inske prostorije Rashladna postrojenja - Osnovna tehni~ka pravila bezbednosti - Radni i probni pritisci Rashladna postrojenja - Osnovna tehni~ka pravila bezbednosti - Cevni vodovi i armatura za rashladna sredstva Rashladna postrojenja - Osnovna tehni~ka pravila bezbednosti - Sudovi pod pritiskom Rashladna postrojenja - Podaci za tehni~ko uputstvo Rashladna postrojenja - Ispitivanje nepropusnosti Refrigeration technology - Reducing tube unions - Shape and dimensions Refrigeration technology - Three-way reducing tube unions - Shape and dimensions Terminology of the refrigerating plants Quantities, symbols and units for refrigerating plants Refrigerating plants - Flow sheets of refrigerating plants - Types of flow sheets Refrigerating plants - Flow sheets of refrigerating plants - Graphical symbols Refrigerating plants - Safety principles Application range and purpose of the principles Refrigerating plants - Safety principles Freezing mixtures and their classification according to endangering grade Refrigerating plants - Safety principles Installation places and their endangering grade Refrigerating plants - Safety principles Refrigerating plant types Refrigerating plants - Safety principles Terms of reference to establish of plants and requirements for machinery room utilization Refrigerating plants - Safety principles Operating and testing pressure Refrigerating plants - Safety principles Pipe lines and armatures for refrigerants Refrigerating plants - Safety principles Pressure vessels Refrigerating plants - Data for operational instructions Refrigerating plants - Leakage test

JUS M.E7.001 JUS M.E7.002 JUS M.E7.011 JUS M.E7.012 JUS M.E7.100

1994 1994 1993 1993 1969

45 17 2 18 1

JUS M.E7.101

1969

JUS M.E7.102 JUS M.E7.103 JUS M.E7.104

1969 1969 1969

2 2 7

27.200 27.200 27.200 27.200 27.200

JUS M.E7.105 JUS M.E7.106 JUS M.E7.107 JUS M.E7.108 JUS M.E7.110

1969 1969 1969 1991 1991

3 3 1 3 2

29 ELEKTROENERGETIKA 29.020 ELEKTROENERGETIKA UOP[TE 29.020 29.020 29.020 29.020 29.020 29.020 29.020
JUS IEC 50(161) 1997 Me|unarodni elektrotehni~ki re~nik - Poglavlje 161: Elektromagnetska kompatibilnost (Ekvivalentan sa IEC 50(161):1990) Me|unarodni elektrotehni~ki re~nik - Poglavlje 321: Merni transformatori (Ekvivalentan sa IEC 50(321):1986) Me|unarodni elektrotehni~ki re~nik - Poglavlje 421: Energetski transformatori i prigu{nice (Ekvivalentan sa IEC 50(421):1990) Me|unarodni elektrotehni~ki re~nik - Poglavlje 466: Nadzemni vodovi (Ekvivalentan sa IEC 50(466):1990) Stepeni za{tite elektri~ne opreme ostvareni pomo}u za{titnih ku}i{ta (IP kod) (Identi~an sa IEC 529:1989) Ispitivanje pouzdanosti ure|aja - Deo 1: Op{ti zahtevi (Identi~an sa IEC 605-1:1978) Ispitivanje pouzdanosti ure|aja Deo 3: Preporu~eni uslovi ispitiva-nja Odeljak 5: Ciklus ispitivanja br. 5: Mobilni ure|aj na kopnu - Nizak stepen simulacije (Identi~an sa IEC 60605-3-5:1996 + Cor.:1996) International electrotechnical vocabulary Chapter 161: Electromagnetic compatibility Instrument transformers - Terms and definitions International electrotechnical vocabulary Chapter 421: Power transformers and reactors International electrotechnical vocabulary Chapter 466: Overhead lines Degrees of protection provided by enclosures (IP code) Equipment reliability testing - Part 1: General requirements Equipment reliability testing Part 3: Preferred test conditions Section 5: Test cycle 5: Ground mobile equipment Low degree of simulation 50

JUS IEC 50(321)

1995

31

JUS IEC 50(421) JUS IEC 50(466) JUS IEC 529 JUS IEC 605-1 JUS IEC 60605-3-5

1995 1995 1995 1995 1999

42 46 40 31 18

158

ICS 29.020

Oznaka JUS JUS Numbering JUS IEC 605-7/1

God. Year 1997

Naslov na srpskom Title in Serbian Ispitivanje pouzdanosti ure|aja - Deo 7: Planovi provere ispunjavanja zahteva intenzitet otkaza i srednje vreme izme|u otkaza pod pretpo-stavkom da je intenzitet otkaza konstantan - Ta~ka 6: Metode pripreme i primene planova ispitivanja ograni~enih u vremenu Dopuna 1 (Identi~an sa IEC 605-7, Amend. 1:1990) Ispitivanje opasnosti od po`ara Deo 1: Smernice za pripremu zah-teva i specifikacija ispitivanja za ocenu opasnosti od po`ara elektro-tehni~kih proizvoda - Smernice za primenu preliminarnih postupaka (Ekvivalentan sa IEC 695-1-3:1986) Ispitivanje opasnosti od po`ara - Deo 3: Primeri postupaka za ocenu opasnosti od po`ara i interpretacija rezultata - Karakteristike gorenja i pregled metoda ispitivanja za njihovo odre|ivanje (Ekvivalentan sa IEC 695-3-1:1982) Ispitivanje opasnosti od po`ara - Deo 4: Terminologija koja se odnosi na ispitivanje po`ara (Ekvivalentan sa IEC 695-4:1989) Elektromagnetska kompatibilnost - Razmatranje referentnih impedansi pri odre|ivanju smetnji od aparata za doma}instvo i sli~ne elektri~ne opreme (Identi~an sa IEC 725:1981) Rad pod naponom - Specifikacija za rukavice od izolacionog materi-jala za rad pod naponom (Identi~an sa IEC 903:1988) Bezbednost ure|aja i opreme informacione tehnologije i elektri~nih kancelarijskih ma{ina Osnovni zahtevi, metode i uslovi ispitivanja (Ekvivalentan sa IEC 950:1986 i dopunom br. 1:1988) Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4: Tehnika ispitivanja i tehnika merenja - Sekcija 8: Ispitivanje imunosti magnetskog polja mre`ne frekvencije - Osnovna publikacija EMC (Identi~an sa IEC 1000-4-8:1993) Analiza stabla neispravnosti (FTA) (Identi~an sa IEC 1025:1990) Ispitna merila za proveru za{tite ostvarene pomo}u ku}i{ta (Identi~an sa IEC 1032:1990) Zvani~na revizija projekta (Identi~an sa IEC 1160:1992 i Dopunom br.1:1994) Prora~un struja kratkog spoja u trofaznim sistemima naizmeni~ne struje Deo 1: Faktori za prora~un struja kratkog spoja u trofaznim sistemima naizmeni~ne struje prema IEC 60909 (Identi~an sa IEC 60909-1:1991) Upravljanje sigurno{}u funkcionisanja Deo 3: Uputstvo za primenu Odeljak 4: Uputstvo za specifikaciju zahteva za sigurnost funkcionisanja (Identi~an sa IEC 60300-3-4:1996) Nuklearne elektrane - Termini i definicije

Naslov na engleskom Title in English Equipment reliability testing - Part 7: Compilance test plans for failure rate and mean time between failures assum constsnt failure rate - Clause 6: Procedures for design and application of time terminated test plans - Amendment 1

Str. No. 18

29.020

JUS IEC 695-1-3

1994

Fire hazard testing - Part 1: Guidance for the preparation of requirements and test specifications for assessing fire hazard of electrotechnical products - Guidance for use of preselection procedures Fire hazard testing - Part 3: Examples of fire hazard assessment procedures and interpretation of results - Combustion characteristics and survey of test methods for their determination Fire hazard testing - Part 4: Terminology concerning fire tests Electromagnetic compatibility - Conditions on reference impedances for use in determining the disturbance characteristics of household appliances and similar electrical equipment Live working - Specification for gloves and mitts of insulating material for live working Safety of information technology equipment including electrical buisiness equipment General requirements, test methode and conditions Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques Section 8: Power frequency magnetic field immunity test - Basic EMC publication Fault tree analysis (FTA) Test probes to verify protection by enclosures Formal design review Short-circuit current calculation in threephase a.c.systems Part 1: Factors for the calculation of short-circuit currents in threephase a.c.systems according to IEC 60909 Dependability management Part 3: Application guide Section 4: Guide to the specification of dependability requirements

29.020

JUS IEC 695-3-1

1992

29.020 29.020

JUS IEC 695-4

1994

25

JUS IEC 725

1993

29.020 29.020

JUS IEC 903

1994

40

JUS IEC 950

1991

125

29.020

JUS IEC 1000-4-8

1997

28

29.020 29.020 29.020 29.020

JUS IEC 1025 JUS IEC 1032 JUS IEC 1160 JUS IEC 60909-1

1997 1995 1997 1998

16 16 29 60

29.020

JUS IEC 60300-3-4

1998

16

29.020 29.020 29.020 29.020 29.020 29.020 29.020 29.020 29.020

JUS N.A0.026 JUS N.A0.101 JUS N.A0.111 JUS N.A0.121 JUS N.A0.131 JUS N.A0.151 JUS N.A0.551 JUS N.A0.561 JUS N.A0.719

1982 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1988 1983

Nuclear power plants for electric energy generation - Terms and definitions Pojmovi iz oblasti matematike koji se koriste u Mathematical terms used in electrotechnics elektrotehnici - Termini i definicije - Terms and definitions Pojmovi iz oblasti fizike i hemije koji se koTerms in physics and chemistry used in riste u elektrotehnici - Termini i definicije electrotechnics - Terms and definitions Elektromagnetizam - Termini i definicije Electromagnetism - Terms and definitions Elektri~na i magnetska kola - Termini i definicije Elektri~ni i magnetski ure|aji - Termini i definicije Energetska elektronika - Termini i definicije Piezoelektri~ni ure|aji za kontrolu i selekciju frekvencija - Termini i definicije Radio-komunikacije - Prostiranje radio-talasa Termini i definicije Electric and magnetic circuits - Terms and definitions Electrical and magnetic devices - Terms and definitions Power electronics - Terms and definitions Piezoelectric devices for frequency control and selection - Terms and definitions Radiocommunications - Terms and definitions - Radio wave propagation

127 22 28 23 32 27 99 47 43

159

ICS 29.020 29.020 29.020 29.020 29.020 29.020 29.020 29.020 29.020 29.020 29.020 29.020 29.020

Oznaka JUS JUS Numbering JUS N.A0.826 JUS N.A0.826/1 JUS N.A5.020 JUS N.A5.023 JUS N.A5.030 JUS N.A5.031 JUS N.A5.032 JUS N.A5.033 JUS N.A5.034 JUS N.A5.053 JUS N.A5.060 JUS N.A5.920

God. Year 1986 1995 1979 1961 1956 1956 1959 1979 1979 1990 1967 1990

Naslov na srpskom Title in Serbian Elektri~ne instalacije u zgradama - Termini i definicije Elektri~ne instalacije u zgradama - Termini i definicije - Izmene i dopune Proveravanje za{tite od elektri~nog udara Probni prst Proveravanje za{tite od slu~ajnog dodira Koni~ni probni ~ep - Probni klin Proveravanje otpornosti prema vlazi Proveravanje za{tite od prskaju}e vode Postupci za dobijanje i odr`avanje konstantne relativne vla`nosti pomo}u vodenih rastvora Proveravanje za{tite od kosog prskanja vodom - Ure|aj za proveru Proveravanje za{tite od kapljica vode - Ure|aj za proveru Elektrotehnika - Ispitivanje opasnosti od po`ara - Ispitivanje u`arenom `icom Proveravanje za{tite od prodiranja pra{ine Elektrotehnika - Ispitivanje opasnosti od po`ara - Op{ti uslovi za procenu opasnosti od po`ara kod elektrotehni~kih proizvoda Elektrotehnika - Ispitivanje opasnosti od po`ara - Op{ti uslovi za procenu opasnosti od po`ara kod elektronskih sastavnih delova elektrotehni~kih proizvoda Elektrotehnika - Ispitivanje opasnosti od po`ara - Ispitivanje igli~astim plamenom Elektromagnetska kompatibilnost - Smetnje u sistemima za napajanje koje prouzrokuju aparati za doma}instvo i sli~ne svrhe - Termini i definicije Elektromagnetska kompatibilnost - Smetnje u sistemima napajanja koje prouzrokuju aparati za doma}instvo i sli~ne svrhe - Harmonici Elektroenergetska kompatibilnost - Smetnje u sistemu napajanja koje prouzrokuju aparati za doma}instvo i sli~ne svrhe - Fluktuacije napona Elektromagnetska kompatibilnost - Smernice o metodama merenja kratkotrajnih prelaznih pojava na niskonaponskim energetskim i signalnim vodovima Klasifikacija elektronskih i elektri~nih ure|aja s obzirom na za{titu od elektri~nih udara Elementi opreme i ure|aja - Raspoznavanje stezaljki aparata - Op{ta pravila za ozna~avanje slovno-broj~anim oznakama Elementi opreme i ure|aja - Boje signalnih svetala i dugmadi tastera Elementi opreme i ure|aja - Standardni smerovi kretanja upravlja~kih komandi elektri~nih aparata Elementi elektri~ne opreme i ure|aja - Kod za ozna~avanje bojama Koordinacija izolacije u visokonaponskim postrojenjima Smernice za koordinaciju izolacije u visokonaponskim postrojenjima Elektri~ne instalacije niskog napona - Dejstvo elektri~nih struja pri prolazu kroz ~ove~je telo - Deo 1: Op{ti aspekti Elektri~ne instalacije niskog napona - Dejstvo elektri~nih struja pri prolazu kroz ~ove~je telo - Deo 2: Posebni aspekti Alati i oprema za rad pod naponom - Termini i definicije

Naslov na engleskom Title in English Electrical installations of buildings - Terms and definitions Electrical installations of buildings - Terms and definitions - Amendments Testing of protection against electric shock - Test finger Testing the protection against accidental contact - Test probe and test pin Moisture resistance test Moisture resistance test - Splash apparatus Maintaining constant relative humidity by means of aqueous solutions Testing of protection against oblique rain Device for checking Testing of protection against drops of water - Device for checking Electrotechnical engineering - Fire hazard testing - Glow-wire test Checking of protection against ingress of dust Electrotechnical engineering - Fire hazard testing - General conditions for assessing fire hazard of electrotechnical products Electrotechnical engineering - Fire hazard testing - General conditions for assessing fire hazard of electronic components of electrotechnical products Electrotechnical engineering - Fire hazard testing - Needle-flame test Electromagnetic compatibility - Disturbances in supply systems caused by appliances and similar electrical equipment - Terms and definitions Electromagnetic compatibility - Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment - Harmonics Electromagnetic compatibility - Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar equipment - Voltage fluctuations Electromagnetic compatibility - Guide on methods of measurement of short duration transients on low voltage power and signal lines Classification of electrical and electronic equipment with regard to protection against electric shock Identification of apparatus terminals - General rules for terminal marking using an alphanumeric notation Colours of indicator lights and push-buttons Standard directions of movement for actuators of electrical apparatus Code of designations of colours Insulation coordination in high-voltage electric plants Application guide for insulation coordination in high-voltage power systems Low-voltage electrical installations - Effects of current passing through the human body - Part 1: General aspects Low-voltage electrical installations - Effects of current passing through the human body - Part 2: Special aspects Tools and equipment to be used in live working - Terms and definitions

Str. No. 32 9 2 1 1 1 4 2 2 8 2 5

JUS N.A5.921

1990

29.020 29.020

JUS N.A5.926 JUS N.A6.101

1990 1989

5 6

29.020

JUS N.A6.102

1989

29.020

JUS N.A6.103

1989

17

29.020

JUS N.A6.816

1995

44

29.020 29.020 29.020 29.020 29.020 29.020 29.020 29.020 29.020 29.020

JUS N.A9.001

1980

JUS N.A9.002 JUS N.A9.003 JUS N.A9.004 JUS N.A9.005 JUS N.B0.030 JUS N.B0.031 JUS N.B2.479 JUS N.B2.480 JUS N.B4.001

1982 1982 1982 1985 1978 1968 1994 1994 1988

5 6 6 2 16 15 19 23 102

160

ICS 29.020

Oznaka JUS JUS Numbering JUS N.C0.501

God. Year 1982

Naslov na srpskom Title in Serbian Proizvodnja i transport kablova, provodnika i `ica - Termini, definicije i oznake mera

Naslov na engleskom Title in English Transport of cables, insulated wires and conductors - Terms, definitions and dimensions letters Mineral insulating oils for transformers and switchgear - General technical requirements Liquid dielectrics - Method of sampling Methods for determination of specified antioxidant additives in insulating oils - Determination of DBPC by infra-red spectrophotometry Determination of the aromatic hydrocarbon content of new mineral insulating oils General classification of insulating liquids

Str. No. 30

29.035 IZOLACIONI MATERIJALI 29.035 29.035 29.035


JUS B.H3.561 JUS B.H3.566 JUS B.H3.567 1987 1987 1992 Izolaciona mineralna ulja za transformatore i elektri~ne rasklopne aparate - Op{ti tehni~ki uslovi Te~ni dielektrici - Postupak uzimanja uzoraka Metode odre|ivanja antioksidacionih aditiva u izolacionim uljima za elektrotehniku Odre|ivanje DBPC pomo}u infracrvene spektrofotometrije Odre|ivanje sadr`aja aromati~nih ugljovodonika u novim mineralnim izolacionim uljima Fluidi za elektrotehni~ke primene - Op{ta klasifikacija izolacionih te~no-sti (Identi~an sa IEC 1039:1990) Termi~ka procena i klasifikacija elektri~ne izolacije (Identi~an sa IEC 85:1984) Preporu~ene metode ispitivanja za odre|ivanje relativne otpornosti izolacionih materijala prema proboju pri povr{inskim pra`njenjima (Identi~an sa IEC 343:1991) Specifikacija za izolacione materijale na bazi liskuna - Deo 3: Specifikacija za pojedina~ne materijale - List 3: Specifikacija za krute liskunske materijale za opremu za grejanje (Identi~an sa IEC 371-3-3:1983) Fluidi za elektrotehni~ke primene - Uputstvo za nadzor i odr`avanje mineralnih izolacionih ulja u elektrotehni~koj opremi (Identi~an sa IEC 422:1989) Specifikacije za samolepljive trake za elektrotehni~ke svrhe - Deo 1: Op{ti zahtevi (Identi~an sa IEC 454-1:1992) Specifikacija za samolepljive trake za elektrotehni~ke svrhe - Deo 3: Specifikacija za pojedina~ne materijale - List 8: Zahtevi za trake od staklenih tkanina sa termoreaktivnim lepljivim slojem (Identi~an sa IEC 454-3-8:1986) Specifikacija za izolacione smole bez rastvara~a koje se koriste za elektri~nu izolaciju Deo 2: Metode ispitivanja - Metode ispitivanja prahova za izolacione prevlake (Identi~an sa IEC 455-2-2:1984) Specifikacija za smole na bazi polimera bez rastvara~a koje se koriste za elektri~nu izolaciju - Deo 3: Specifikacije za pojedina~ne materijale - List 11: Prekrivni prahovi na bazi epoksidnih smola (Identi~an sa IEC 455-3-11:1988) Specifikacija za izolacione lakove koji sadr`e rastvara~ - Deo 3: Spe-cifikacija za pojedina~ne materijale - List 2: Zahtevi za impregnacione la-kove koji otvrdnjavaju pri zagreva-nju (Identi~an sa IEC 464-3-2:1989) 7 9 5

29.035 29.035 29.035 29.035

JUS B.H8.415 JUS IEC 1039

1991 1994

9 5

JUS IEC 85 JUS IEC 343

1993 1995

29.035

JUS IEC 371-3-3

1995

Thermal evaluation and classification of electrical insulation Recommended test methods for determining the relative resistance of insulating materials to breakdown by surface discharges Specification for insulating materials based on mica - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 3: Specification for rigid mica materials for heating equipment Supervision and maintenance guide for mineral insulating oils in electrical equipment Specifications for pressure - Sensitive adhesive tapes for electrical purposes - Part 1: General requirements Specification for pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes - Part 3: Specification for individual materials - Sheet 8: Requirements for glass fabric tapes with thermosetting adhesive Specification for solventless polymerisable resinous compounds used for electrical insulation - Part 2: Methods of test - Test methods for coating powders for electrical purposes Specification for solventless polymerisable resinous compounds used for electrical insulation - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 11: Epoxy resinbased coating powders Specification for insulating varnishes containing solvent - Part 3: Specification for individual materials - Sheet 2: Requirements for hot curing impregnating varnishes

10 12

29.035

JUS IEC 422

1994

26

29.035 29.035

JUS IEC 454-1 JUS IEC 454-3-8

1996 1994

7 5

29.035

JUS IEC 455-2-2

1995

19

29.035

JUS IEC 455-3-11

1995

29.035

JUS IEC 464-3-2

1994

11

29.035 29.035 29.035 29.035

JUS IEC 554-1

1994

Specifikacija za celulozne papire za elektrote- Specification for cellulosic papers for elechni~ke svrhe - Deo 1: Definicije i op{ti zahtevi trical purposes - Part 1: Definitions and (Identi~an sa IEC 554-1:1977 i Amd. 1:1983) general requirements Interpretacija analiza gasova u transformatoInterpretation of the analysis of gases in rima i drugoj uljem punjenoj elektri~noj opremi transformers and other oil-filled electrical u pogonu (Identi~an sa IEC 599:1978) equipment in service Specifikacija za pre{pan i presovani papir za elektrotehni~ke svrhe - Deo 1: Definicije i op{ti zahtevi (Identi~an sa IEC 641-1:1979) Specifikacija za pre{pan i presovani papir za elektrotehni~ke svrhe - Deo 2: Metode ispitivanja (Identi~an sa IEC 641-2:1979 i Amd 1:1993) Specification for pressboard and presspaper for electrical purposes - Part 1: Definitions and general requirements Specification for pressboard and presspaper for electrical purposes - Part 2: Methods of test

JUS IEC 599

1994

11

JUS IEC 641-1

1995

JUS IEC 641-2

1995

22

161

ICS 29.035 29.035 29.035

Oznaka JUS JUS Numbering JUS IEC 667-1

God. Year 1993

Naslov na srpskom Title in Serbian Specifikacija za vulkanfiber za elektrotehni~ke svrhe - Deo 1: Definicije i op{ti zahtevi (Identi~an sa IEC 667-1:1980) Specifikacija za vulkanfiber za elektrotehni~ke svrhe - Deo 2: Metode ispitivanja (Identi~an sa IEC 667-2:1982 i Amd 1:1986) Specifikacija za vulkanfiber za elektrotehni~ke svrhe - Deo 3: Specifikacije za pojedina~ne materijale - List 1: Ravne plo~e (Identi~an sa IEC 667-3-1:1986) Specifikacija za plasti~ne folije za elektrotehni~ke namene - Deo 3: Specifikacije za pojedina~ne materijale - List 2: Zahtevi za folije od polietilentereftalata, uravnote`ene biaksijalne orijentacije, koje se koriste za elektri~nu izolaciju (Identi~an sa IEC 674-3-2:1992) Specifikacija za savitljive izolacione navlake Deo 3: Zahtevi za pojedina~ne tipove navlaka - Listovi od 100 do 105: Ekstrudovane PVC navlake (Identi~an sa IEC 684-3-100 do 105:1988) Specifikacija za savitljive izolacine navlake Deo 3: Zahtevi za pojedi-na~ne tipove navlaka - Listovi od 116 do 118: Ekstrudovani polihloropren, op{te namene (Identi~an sa IEC 684-3-116 do 118:1991) Specifikacija za savitljive izolacione navlake Deo 3: Zahtevi za pojedina~ne tipove navlaka - Listovi 121 i 122: Ekstrudovane silikonske navlake (Identi~an sa IEC 684-3-121 i 122:1988) Specifikacija za savitljive izolacione navlake Deo 3: Zahtevi za pojedina~ne tipove navlaka - List 201: Termoskupljaju}e navlake od umre`enog PVC, op{te namene, savitljive, sa odnosom skupljanja 2:1 (Identi~an sa IEC 684-3-201:1991) Specifikacija za savitljive izolacione navlake Deo 3: Zahtevi za pojedina~ne tipove navlaka - List 209: Termoskupljaju}e poliolefinske navlake, op{te namene, otporne prema plamenu sa odnosom skupljanja 2:1 (Identi~an sa IEC 684-3-209:1987) Specifikacija za savitljive izolacione navlake Deo 3: Zahtevi za pojedina~ne tipove navlaka - List 300: Navlake od vlakna staklene tkanine, pletene, neprekrivene (Identi~an sa IEC 684-3-300:1987) Specifikacija za savitljive izolacione navlake Deo 3: Zahtevi za pojedina~ne tipove navlaka - List 320: Tekstil od polietilentereftalata, lako impregnisan (Identi~an sa IEC 684-3320:1987) Specifikacija za savitljive izolacione navlake Deo 3: Zahtevi za pojedina~ne tipove navlaka - Listovi od 240 do 243: Termoskupljaju}e PTFE navlake (Identi~an sa IEC 684-3-240 do 243:1991) Specifikacija za savitljive izolacione navlake Deo 3: Zahtevi za pojedina~ne tipove navlaka - Listovi 400 do 402: Navlake od staklenog tekstila prevu~ene silikonskim kau~ukom (elastomerom) (Identi~an sa IEC 684-3-400 do 402:1991) Odre|ivanje vode u izolacionom ulju i u papiru i kartonu impregnisanim uljem (Identi~an sa IEC 733:1982)

Naslov na engleskom Title in English Specification for vulcanized fibre for electrical purposes - Part 1: Definitions and general requirements Specification for vulcanized fibre for electrical purposes - Part 2: Methods of test Specification for vulcanized fibre for electrical purposes - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 1: Flat sheets Specification for plastic films for electrical purposes - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 2: Requirements for balanced biaxially oriented polyethylene terephtalate (PET) films used for electrical insulation Specification for flexible insulating sleeving - Part 3: Specification requirements for individual types of sleeving - Sheets 100 to 105: Extruded PVC sleeving Specification for flexible insulating sleeving - Part 3: Specification requirements for individual types of sleeving - Sheets 116 to 118: Extruded polyhloroprene, general purpose Specification for flexible insulating sleeving - Part 3: Specification requirements for individual types of sleeving - Sheets 121 and 122: Extruded silicone sleeving Specification for flexible insulating sleeving - Part 3: Specification requirements for individual types of sleeving - Sheet 201: Heat-shrinkable sleeving, general purpose, flexible, cross-linked PVC, shrink ratio 2:1 Specifications for flexible insulating sleeving - Part 3: Specification requirements for individual types of sleeving - Sheet 209: Heat-shrinkable sleeving, general purpose, flame retarded polyolefin, shrink ratio 2:1 Specification for flexible insulating sleeving - Part 3: Specification requirements for individual types of sleeving - Sheet 300: Glass textile fibre sleeving, braided, uncoated Specification for flexible insulating sleeving - Part 3: Specification requirements for individual types of sleeving - Sheet 320: Polyethylen terephalate textile, lightly impregnated Specification for flexible insulating sleeving - Part 3: Specification requirements for individual types of sleeving - Sheets 240 to 243: heat-shrinkable PTFE sleeving Specification for flexible insulating sleeving - Part 3: Specification requirements for individual types of sleeving - Sheet 400 to 402: Glass textile sleeving with silicone elastomer coating Determination of water in insulating oils and in oils-impregnated paper and pressboard

Str. No. 5

JUS IEC 667-2

1993

17

JUS IEC 667-3-1

1993

29.035

JUS IEC 674-3-2

1995

29.035

JUS IEC 684-3-100 do 105

1994

19

29.035

JUS IEC 684-3-116 do 118

1994

29.035

JUS IEC 684-3-121 i 122

1994

29.035

JUS IEC 684-3-201

1994

29.035

JUS IEC 684-3-209

1994

29.035

JUS IEC 684-3-300

1994

29.035

JUS IEC 684-3-320

1995

29.035

JUS IEC 684-3-240 do 243

1994

29.035

JUS IEC 684-3-400 do 402

1995

29.035 29.035

JUS IEC 733

1994

26

JUS IEC 970

1997

Fluidi za elektrotehni~ke primene - Metode za Methods for counting and sizing particles in odre|ivanje broja i veli~ine ~estica u izolainsulating liquids cionim te~nostima (Identi~an sa IEC 970:1989)

14

162

ICS 29.035

Oznaka JUS JUS Numbering JUS IEC 997

God. Year 1994

Naslov na srpskom Title in Serbian Fluidi za elektrotehni~ke svrhe - Odre|ivanje polihlorisanih bifenila (PCB) u mineralnim izolacionim uljima gasnom hromatografijom sa punjenom kolonom (Identi~an sa IEC 997:1989)

Naslov na engleskom Title in English Determination of polychlorinated biphenyls (PCBs) in mineral insulating oils by packed column gas cromatography (GC)

Str. No. 17

29.035

JUS IEC 1100

1994

Fluidi za elektrotehni~ke primene - Klasifikacija Classification of insulating liquids according izolacionih te~nosti prema ta~ki gorenja u to fire-point and net calorific value donjoj toplotnoj vrednosti (Identi~an sa IEC 1100:1992) Standardni uslovi za ispitivanje ~vrstih elektri~nih izolacionih materijala Metode ispitivanja elektroliti~ke korozije u prisustvu izolacionih materijala Metoda za odre|ivanje pokazatelja otpornosti prema stvaranju povr{inskih provodnih staza na ~vrstim izolacionim materijalima, izlo`enim uticajima vlage Merenje elektri~ne otpornosti ~vrstih izolacionih materijala Standard conditions for testing of solid insulating materials Test methods for determining electrolytic corrosion with insulating materials Method for determining the comparative tracking index of solid insulating materials under moist conditions Measurement of electrical resistance of solid insulating materials

29.035 29.035 29.035

JUS N.A5.005 JUS N.A5.006 JUS N.A5.010

1979 1980 1990

5 16 6

29.035 29.035 29.035 29.035 29.035

JUS N.A5.011 JUS N.A5.012

1983 1963

20 9

Dielektri~ka ~vrsto}a ~vrstih izolacionih maElectric strength of solid insulating materials terijala prema naponu industrijske frekvencije - at the power frequencies - Methods of test Postupci ispitivanja Utvr|ivanje otpora izolacije ~vrstih izolacionih materijala Utvr|ivanje dielektri~ke ~vrsto}e izolacionih ulja Postupci za utvr|ivanje permitivnosti i faktora gubitaka elektri~kog izolacionog materijala na industrijskim, zvu~nim i radio-frekvencijama, uklju~uju}i i metarske talasne du`ine Procena termi~ke stabilnosti elektri~nih izolacionih materijala - Smernice za pripremu postupka ispitivanja Merenje specifi~nog unutra{njeg otpora i otpora izolacije ~vrstih izolacionih materijala na povi{enim temperaturama Ispitivanje izolacionih materijala za elektrotehni~ke svrhe - Metode ispitivanja stati~kog i kineti~kog koeficijenta trenja plasti~nih folija i listova Ispitivanje izolacionih materijala za elektrotehni~ke svrhe - Metoda ispitivanja otpornosti prema stvaranju povr{inskih provodnih staza i prema eroziji, za materijale koji se upotrebljavaju u ote`anim uslovima okoline Ispitivanje starenja elektroizolacionih materijala - Statisti~ka analiza podataka dobijenih ispitivanjem starenja - Metode bazirane na srednjim vrednostima normalno raspodeljenih rezultata ispitivanja Utvr|ivanje termi~ke postojanosti izolacionih lakova merenjem dielektri~ke ~vrsto}e Methods of test for the determination of the insulation resistance of solid insulating materials Determination of the electric strength of insulating oils Methods for the determination of the permittivity and dielectric dissipation factor of electrical insulating materials at power, audio and radio frequencies, including metre wavelengths Guide for the preparation of test procedures for evaluating the thermal endurance of electrical insulating materials Method of test for electrical resistance and resistivity of insulating materials at elevated temperatures Testing of insulating materials for electrical purposes - Method of test for coefficients of static and cinematic friction of plastic films and sheeting Testing of insulating materials for electrical purposes - Test method for evaluating the resistance to tracking and erosion, for materials used under severe ambient conditions Ageing testing of electrical insulating materials - Statistical analysis of ageging test data - Methods based on mean values of normally distributed test results Thermal endurance of insulating varnishes Electric strength method

JUS N.A5.013

1967

JUS N.A5.014 JUS N.A5.015

1970 1972

3 13

29.035 29.035 29.035

JUS N.A5.110

1968

JUS N.A5.120

1974

JUS N.A5.140

1990

29.035

JUS N.A5.145

1984

29.035

JUS N.A5.200

1979

19

29.035 29.035 29.035 29.035 29.035 29.035 29.035

JUS N.A5.331 JUS N.A8.110

1974 1978

5 11

Papir za elektrotehniku - Merenje srednjeg Paper for electrotechnical purposes - Measureviskozimetrijskog stepena polimerizacije papira ment of the average viscosimetric degree of popre i posle starenja lymerization of new and aged electrical papers PVC-masa za izolaciju i pla{t elektri~nih provodnika i kablova PVC compounds for insulation and sheath of electric cords and cables

JUS N.A8.175 JUS N.A8.185 JUS N.A8.210

1959 1990 1990

5 4 2

Savitljive izolacione navlake za elektrotehni~ke Flexible insulating sleeving for electrical svrhe - Osnovni zahtevi purposes - General requirements Izolacioni lakovi za elektrotehni~ke svrhe koji sadr`e rastvara~ - Definicije i op{ti zahtevi Izolacioni lakovi za elektri~ke svrhe koji sadr`e rastvara~ - Metode ispitivanja Izolacioni lakovi za elektrotehni~ke svrhe koji sadr`e rastvara~ - Zahtevi za zavr{ne lakove koji o~vr{}avaju u hladnom stanju Insulating varnishes containing solvent for electrical purposes - Definitions and general requirements Insulating varnishes containing solvent, for electrical purposes - Test methods Insulating varnishes containing solvent for electrical purposes - Requirements for cold curing finishing varnishes

JUS N.A8.211 JUS N.A8.212

1990 1990

21 2

163

ICS 29.035 29.035 29.035

Oznaka JUS JUS Numbering JUS N.A8.220

God. Year 1990

Naslov na srpskom Title in Serbian Elektroizolacione smole bez rastvara~a - Definicije i op{ti zahtevi Izolacione smole bez rastvara~a za elektrotehni~ke svrhe - Metode ispitivanja Specifikacija za izolacione smole bez rastvara~a, za elektrotehni~ke primene - Specifikacije za pojedina~ne materijale - Zahtevi za epoksidne smole bez punila Plasti~ne folije za elektromehani~ke svrhe Definicije i op{ti zahtevi Specifikacija za plasti~ne folije za elektrotehni~ke svrhe - Deo 2: Metode ispitivanja Celulozni papiri za elektrotehni~ke svrhe Metode ispitivanja Celulozni papiri za elektrotehni~ke svrhe Papir za op{tu elektrotehni~ku upotrebu Celulozni papiri za elektrotehni~ke svrhe Papiri za kondenzatore Celulozni papiri za elektrotehni~ke svrhe Krep-papir Celulozni papiri za elektrotehni~ke svrhe Elektroliti~ki papiri za kondenzatore Celulozni papiri za elektrotehni~ke svrhe Specijalni papiri Lakovane tkanine za elektrotehni~ke svrhe Definicije i op{ti tehni~ki uslovi Lakovane tkanine za elektrotehni~ke svrhe Metode ispitivanja Samolepljive izolacione trake za elektrotehni~ke svrhe - Metode ispitivanja Samolepljive izolacione trake za elektrotehni~ke svrhe - Izolacione trake sa osnovom od plastificiranog polivinilhlorida i sa lepljivim slojem koji nije termoreaktivan Samolepljive izolacione trake za elektrotehni~ke svrhe - Izolacione trake sa osnovom od poliestera i sa termoreaktivnim lepljivim slojem Samolepljive izolacione trake za elektrotehni~ke svrhe - Izolacione trake sa osnovom od poliestera i sa lepljivim slojem koji nije termoreaktivan Samolepljive izolacione trake za elektrotehni~ke svrhe - Izolacione trake sa osnovom od celuloznog krep-papira i sa termoreaktivnim lepljivim slojem Samolepljive izolacione trake za elektrotehni~ke svrhe - Izolacione trake sa osnovom od celuloznog papira i sa termoreaktivnim lepljivim slojem Samolepljive izolacione trake za elektrotehni~ke svrhe - Izolacione trake sa osnovom od polikarbonata, sa termonereaktivnim lepljivim slojem Samolepljive izolacione trake za elektrotehni~ke svrhe - Izolacione poliimidne trake sa termoreaktivnim lepljivim slojem Kerami~ki i stakleni izolacioni materijali za elektrotehni~ke svrhe - Definicije i klasifikacija Kerami~ki i stakleni izolacioni materijali za elektrotehni~ke svrhe - Metode ispitivanja Kerami~ki i stakleni izolacioni materijali za elektrotehni~ke svrhe - Zahtevi za pojedine materijale Kombinovani savitljivi materijali za elektri~nu izolaciju - Definicije, op{ti tehni~ki zahtevi i oznake

Naslov na engleskom Title in English Solventless polymerisable resinous compounds for electrical insulation purposes Definitions and general requirements Solventless polymerisable resinous compounds for electrical purposes - Methods of test Specification for solventless polymerisable resinous compounds used in electrical insulation - Specifications for individual materials - Unfilled epoxy resinous compounds Plastic films for electrical purposes - Definitions and general requirements Specification for plastic films for electrical purposes - Part 2: Methods of test Cellulosic papers for electrical purposes Methods of test Cellulosic papers for electrical purposes General purpose electrical papers Cellulosic papers for electrical purposes Electrolytic capacitor papers Cellulosic papers for electrical purposes Crepe paper Cellulosic papers for electrical purposes Electrolytic capacitor papers Cellulosic papers for electrical purposes Special papers Varnished fabrics for electrical purposes Definitions and general requirements Varnished fabrics for electrical purposes Methods of test Pressure sensitive adhesive tapes for electrical purposes - Methods of test Pressure sensitive adhesive tapes for electrical purposes - Adhesive tapes made of plasticized PVC, with a non-thermosetting adhesive Pressure sensitive adhesive tapes for electrical purposes - Adhesive tapes made of polyester film with thermosetting adhesive

Str. No. 2

JUS N.A8.221

1993

32

JUS N.A8.222

1993

29.035 29.035 29.035 29.035 29.035 29.035 29.035 29.035 29.035 29.035 29.035 29.035

JUS N.A8.230 JUS N.A8.231 JUS N.A8.251 JUS N.A8.252 JUS N.A8.253 JUS N.A8.254 JUS N.A8.255 JUS N.A8.256 JUS N.A8.280 JUS N.A8.281 JUS N.A8.291 JUS N.A8.292

1990 1995 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1980 1980 1980 1984

3 31 18 5 4 3 3 13 3 10 12 2

29.035

JUS N.A8.293

1984

29.035

JUS N.A8.294

1984

29.035

JUS N.A8.295

1984

29.035

JUS N.A8.296

1984

29.035

JUS N.A8.297

1990

29.035 29.035 29.035 29.035 29.035

JUS N.A8.298

1990

JUS N.A8.300 JUS N.A8.301 JUS N.A8.302 JUS N.A8.310

1990 1990 1990 1990

Pressure sensitive adhesive tapes for electrical purposes - Adhesive tapes made of polyester film with non-thermosetting adhesive Pressure sensitive adhesive tapes for electrical purposes - Insulating tapes made of cellulosic paper, creped, with thermosetting adhesive Pressure sensitive adhesive tapes for electrical purposes - Adhesive tapes made of cellulosic paper, with thermosetting adhesive Pressure sensitive adhesive tapes for electrical purposes - Adhesive tapes made of polycarbonate film, with non-thermosetting adhesive Pressure sensitive adhesive tapes for electrical purposes - Polyimide film tapes with thermosetting adhesive Ceramic and glass insulating materials for electrical purposes - Definitions and classification Ceramic and glass insulating materials for electrical purposes - Methods of test Ceramic and glass insulating materials for electrical purposes - Requirements for individual materials Combined flexible materials for electrical insulation - Definitions, general requirements and marking

2 15 6 3

164

ICS 29.035 29.035 29.035 29.035 29.035 29.035.01 29.035.01 29.035.01 29.035.01 29.035.01 29.035.01 29.035.01 29.035.01 29.035.01 29.035.01

Oznaka JUS JUS Numbering JUS N.A8.311 JUS N.A8.401

God. Year 1990 1990

Naslov na srpskom Title in Serbian Kombinovani savitljivi materijali za elektri~nu izolaciju - Metode ispitivanja Izolacioni materijali za elektroteh-ni~ke svrhe na bazi liskuna ili obra-|enog liskunskog papira - Definicije Izolacioni materijali na bazi slo`e-nog liskuna ili obra|enog liskunskog papira - Osnovna ispitivanja Elektroenergetika - Ispitivanje izolo-vanih provodnika i kablova Elasti-~nost na niskim temperaturama Termoplasti~ne i termostabilne izolacije, pla{tevi i za{titni slojevi za izolovane provodnike i kablove Ispitivanje izolovanih provodnika i kablova Stepen umre`enosti Ispitivanje izolovanih provodnika i kablova Sadr`aj poliizobutilena i ~a|i Ispitivanje izolovanih provodnika i kablova Otpornost prema cepanju Ispitivanje izolovanih provodnika i kablova Kvalitet pocinkovanja Elektroenergetika - Ispitivanje izolovanih provodnika i kablova - Upijanje vode Elektroenergetika - Ispitivanje izolovanih provodnika i kablova - Postojanost prema ulju Elektroenergetika - Ispitivanje izolovanih provodnika i kablova - Otpornost prema gorenju Ispitivanje izolovanih provodnika i kablova Postojanost prema ozonu Elektroenergetika - Ispitivanje izolovanih provodnika i kablova - Postojanost boja i oznaka

Naslov na engleskom Title in English Combined flexible materials for electrical insulation - Methods of test Electrical insulating materials based on built-up mica paper - Definitions Insulating materials based on built-up mica or treated mica paper - Methods of test Electrical power and lightning - Testing of insulated conductors and cables - Elasticity at low temperatures Thermoplastic and thermostable insulations, sheaths and protective layers for insulated conductors and cables Testing of insulated conductors and cables - Degree of cross-linking Testing of flexible cords and cables Polyisobutylene and carbon black content Testing of flexible cords and cables - Tear resistance Testing of flexible cords and cables - Galvanising test Electric power and lightning - Testing of insulated conductors and cables - Absorption of water Electric power and lightning - Testing of insulated conductors and cables - Resistance to oil Electric power and lightning - Testing of insulated conductors and cables - Fire resistance Testing of insulated cords and cables Ozone resistance

Str. No. 8 2

JUS N.A8.402

1978

JUS N.C0.056

1985

JUS N.C0.195

1990

13

JUS N.C0.060 JUS N.C0.070 JUS N.C0.071 JUS N.C0.072 JUS N.C0.073

1990 1966 1980 1967 1985

6 3 2 2 3

JUS N.C0.074

1987

JUS N.C0.075 JUS N.C0.076 JUS N.C0.077

1984 1995 1985

10 5 2

JUS N.C0.078

1995

29.035.01 29.035.01 29.035.01

JUS N.C0.080

1985

JUS N.C0.082

1990

JUS N.C0.085

1989

29.035.20

JUS IEC 455-3-2

1996

29.035.20

JUS IEC 455-3-3

1996

29.035.20

JUS IEC 455-3-4

1996

29.035.20

JUS IEC 893-1

1996

Electric power and lightning - Testing of insulated conductors and cables - Indelibility of colours and markings Ispitivanje izolovanih provodnika i kablova Electric power and lightning - Testing of Merenje kiseoni~kog indeksa materijala kod insulated conductors and cables - Oxygen elektri~nih kablova index measurement of materials taken from or used in electric cables Elektroenergetika - Ispitivanje izolovanih proElectric power and lightning - Testing of insulated vodnika i kablova - Izdu`enje kablova sa ele- conductors and cables - Elongation characteristics mentima za rastere}enje of cables with strain bearing elements Elektroenergetika - Ispitivanje izolovanih proElectric power and lightning - Testing of vodnika i kablova - Lemljivost golih provodnika insulated conductors and cables - Tinning of plain conductors Ispitivanje gasova nastalih sagorevanjem Test on gases evolved during combustion of elektri~nih kablova - Odre|ivanje koli~ine electric cables - Determination of the amount of halogenog kiselog gasa nastalog sagorevanhalogen acid gas evolved during the combustion jem polimernih materijala uzetih sa kablova of polymeric materials taken from cables Specifikacija izolovanih smola bez rastvara~a Specification for solventless polymerisable za elektrotehni~ke svrhe - Deo 3: Specifikacija resinous compounds used for electrical inza pojedina~ne materijale - List 2: Epoksidne sulation - Part 3: Specifications for individsmole sa kvarcnim peskom kao puniocem ual materials - Sheet 2: Quartz filled epoxy (Identi~an sa IEC 455-3-2:1987 i Amd. resinous compounds 1:1994) Specifikacija izolacionih smola bez rastvara~a Specification for solventless polymerisable za elektrotehni~ke svrhe - Deo 3: Specifikacija resinous compounds used for electrical inza pojedina~ne materijale - List 3: Poliuretan- sulation - Part 3: Specifications for individske smole bez punioca (Identi~an sa IEC ual materials - Sheet 3: Unfilled polyure455-3-3:1984) thane compounds Specifikacija izolacionih smola bez rastvara~a Specification for solventless polymerisable za elektrotehni~ke svrhe - Deo 3: Specifikacija resinous compounds used in electrical inza pojedina~ne materijale - List 4: Poliuretan- sulation - Part 3: Specification for individual ske smole sa puniocem (Identi~an sa materials - Sheet 4: Filled polyurethane IEC 455-3-4:1984) compounds Specifikacija za industrijske tvrde laminirane Specification for industrial rigid laminated plo~e na bazi termore-aktivnih smola za elek- sheets based on thermosetting resins for trotehni~ke svrhe - Deo 1: Definicije, ozna~a- electrical purposes - Part 1: Definitions, vanje i op{ti zahtevi (Identi~an sa designations and requirements IEC 893-1:1987)

165

ICS 29.035.40 29.035.40

Oznaka JUS JUS Numbering JUS B.H8.232 JUS IEC 567

God. Year 1991 1996

Naslov na srpskom Title in Serbian Izolaciona ulja za elektrotehniku - Metoda dokazivanja korozivnog sumpora Fluidi za elektrotehni~ke primene - Uputstvo za uzimanje uzoraka gasova i ulja iz elektri~nih ure|aja punjenih uljem za analizu slobodnih i rastvorenih gasova (Identi~an sa IEC 567:1992) Fluidi za elektrotehni~ke primene - Metode za odre|ivanje udarnog napona proboja izolacionih te~nosti usled atmosferskog pra`njenja (Identi~an sa IEC 897:1987) Fluidi za elektrotehni~ke primene - Metoda ocenjivanja osobina te~enja na niskim temperaturama mineralnih izolacionih ulja posle starenja - (Identi~an sa ISO 1065:1991) Fluidi za elektrotehni~ke primene -Specifikacije za nekori{}ene sinte-ti~ke organske estre namenjene za elektrotehni~ke svrhe (Identi~an sa IEC 1099:1992) Fluidi za elektrotehni~ke primene - Neupotrebljavane izolacione te~nosti na bazi ugljovodonika - Metode ispitivanja oksidacione stabilnosti (Identi~an sa IEC 1125:1992) Specifikacija za prevlake za montirane {tampane plo~e (konformne prevlake) - Deo 1: Definicije, klasifikacija i op{ti zahtevi (Identi~an sa IEC 1086-1:1992) Specifikacija za prevlake za montirane {tampane plo~e (konformne prevlake) - Deo 2: Metode ispitivanja (Identi~an sa IEC 10862:1992)

Naslov na engleskom Title in English Electrical insulating oils - Method for the detection of corrosive sulphur Guide for sampling of gases and of oil from oil-filled electrical equipment and for analyses of free and dissolved gases

Str. No. 3 46

29.035.40

JUS IEC 897

1996

Methods for the determination of the lightning impulse breakdown voltage of insulating liquids Method for evaluating the low temperature flow properties of mineral insulating oils after ageing Specifications for unused synthetic organic esters for electrical purposes

15

29.035.40

JUS IEC 1065

1996

29.035.40

JUS IEC 1099

1996

10

29.035.40

JUS IEC 1125

1996

Unused hydrocarbon-based insulating liquids - Test methods for evaluating the oxidation stability Specification for coatings for loaded printed wire boards (conformal coatings) - Part 1: Definitions, classification and general requirements Specification for coating for loaded printed wire boards (conformal coatings) - Part 2: Methods of test

25

29.035.99

JUS IEC 1086-1

1996

29.035.99

JUS IEC 1086-2

1996

19

29.050 PROVODNI MATERIJALI 29.050 29.050


JUS N.C0.011 JUS N.C0.035 1958 1983 Otpor bakra za elektrotehniku Ispitivanje izolovanih provodnika i kablova Merenje elektri~ne otpornosti provodnika Resistivity of copper for electrical applications Testing of insulated conductors and cables - Measurement of electrical resistance of conductors Specifications for particular types of winding wires Part 0: General requirements Section 2: Enamelled rectangular copper wire Specifications for particular types of winding wires Part 0: General requirements Section 4: Glass-fibre wound bare or enamelled rectangular copper wire 2 2

29.060 ELEKTRI^NE @ICE I KABLOVI 1998 JUS IEC 317-0-2 29.060.10

29.060.10

JUS IEC 317-0-4

1998

29.060.10

JUS IEC 317-0-5

1998

29.060.10

JUS IEC 317-27

1998

29.060.10

JUS IEC 317-31

1998

29.060.10

JUS IEC 317-32

1998

Specifikacije za odre|ene tipove `ica za namotaje - Deo 0: Op{ti zahtevi Odeljak 2: Lakirana profilna bakarna `ica (Identi~an sa IEC 317-0-2:1990, Izmenom 1:1992 i Izmenom 2:1993) Specifikacije za odre|ene tipove `ica za namotaje Deo 0: Op{ti zahtevi Odeljak 4: Gola ili lakirana profilna bakarna `ica omotana staklenim vlaknima (Identi~an sa IEC 317-0-4:1990, Izmenom 1:1992 i Izmenom 2:1993) Specifikacije za odre|ene tipove `ica za namotaje - Deo 0: Op{ti zahtevi - Odeljak 5: Gola ili lakirana profilna bakarna `ica opletena staklenim vlaknima (Identi~an sa IEC 317-0-5:1992) Specifikacije za odre|ene tipove `ica za namotaje Deo 27: Profilna bakarna `ica izolovana papirom - (Identi~an sa IEC 317-27:1990, i Izmenom 1:1993) Specifikacije za odre|ene tipove `ica za namotaje Deo 31: Staklenim vlaknom obavijena, poliesterom ili poliesterimidom impregnirana, gola ili lakirana profilna bakarna `ica, temperaturni indeks 180 (Identi~an sa IEC 317-31:1990) Specifikacije za odre|ene tipove `ica za namotaje Deo 32: Staklenim vlaknom obavijena, poliesterom ili poliesterimidom impregnirana, gola ili lakirana profilna bakarna `ica, temperaturni indeks 155 (Identi~an sa IEC 317-32:1990)

20

20

Specifications for particular types of winding wires Part 0: General requirements Section 5: Glass-fibre braided, bare or enamelled rectangular copper wire Specifications for particular types of winding wires Part 27: Paper covered rectangular copper wire Specifications for particular types of winding wires Part 31: Glass fibre wound, polyester or polyesterimide varnish-treated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 180 Specifications for particular types of winding wires Part 32: Glass fibre wound, polyester or polyesterimide varnish-treated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 155

18

16

166

ICS 29.060.10 29.060.10 29.060.10 29.060.10 29.060.10 29.060.10 29.060.10 29.060.10 29.060.10 29.060.10 29.060.10 29.060.10 29.060.10 29.060.10 29.060.10 29.060.10 29.060.10 29.060.10 29.060.10 29.060.10 29.060.10 29.060.10 29.060.10 29.060.10 29.060.10 29.060.10

Oznaka JUS JUS Numbering JUS N.C0.505 JUS N.C0.510 JUS N.C0.511

God. Year 1982 1979 1979

Naslov na srpskom Title in Serbian Transportni kalemovi za elektri~ne kablove, provodnike i metalnu u`ad - Osnovne mere Kalemovi za isporuku gole i izolovane `ice za namotaje - Oblik i mere Kalemovi za isporuku `ice za na-motaje od modifikovanog polistirola - Tehni~ki uslovi za izradu i isporuku Tvrda vu~ena bakarna `ica za nadzemne vodove Aluminijumska `ica za elektrotehniku - Poluproizvod - Tehni~ki uslovi Tvrdo vu~ena okrugla E. Al 99,5 `ica za elektrotehni~ke svrhe - Tehni~ki uslovi Aluminijumska u`ad za nadzemne vodove Tehni~ki uslovi Al-~eli~na u`ad za nadzemne vodove - Tehni~ki uslovi AlMgSiE - `ica za nadzemne vodove i kablove, poluproizvod Tvrdo vu~ena AlMgSiE okrugla `ica za elektrotehni~ke svrhe AlMgSiE - u`ad za nadzemne vodove - Tehni~ki uslovi AlMgSiE - ~eli~na u`ad za nadzemne vodove - Tehni~ki uslovi E Al Mg 1 `ica za elektrotehniku - Poluproizvod - Tehni~ki uslovi Tvrdo vu~ena okrugla E. Al Mg 1 -`ica za elektrotehni~ke svrhe - Tehni~ki uslovi E. Al Mg 1 - u`ad za nadzemne vodove Tehni~ki uslovi AlMg1E - ~eli~na u`ad za nadzemne vodove Tehni~ki uslovi Okruglo vu~ena ~eli~na `ica oblo`ena aluminijumom (^EAL) za elektrotehni~ke svrhe ^EAL - u`ad za nadzemne vodove - Tehni~ki uslovi ^eli~na okrugla jako poncikovana `ica za elektrotehni~ke svrhe - Tehni~ki uslovi

Naslov na engleskom Title in English Delivery drums for electric cables, insulated wires and metal ropes - Basic dimensions Delivery spools for bare and insulated winding wires - Shape and dimensions Delivery spools for winding wires of modified polystyrol - Technical requirements for delivery Hard drawn copper wire for overhead lines Aluminium redraw rod for electrical purposes, semi-finished product Hard drawn aluminum round wire for electrical purposes - Technical requirements Aluminum stranded conductors for overhead lines - Technical requirements Aluminum conductors, steel reinforced for overhead lines - Technical requirements AlMgSiE wire for overhead lines and cables, semi-finished product Round hard drawn AlMgSiE wire for electrical purposes AlMgSiE stranded conductors for overhead lines - Technical requirements AlMgSiE conductors, steel reinforced, for overhead lines - Technical requirements E Al Mg 1 redraw rood for electrical purposes, semi-finished product Round hard drawn E. Al Mg 1 wire for electrical purposes - Technical requirements Al Mg 1 stranded conductors for overhead lines - Technical requirements

Str. No. 2 2 5

JUS N.C1.101 JUS N.C1.300 JUS N.C1.301 JUS N.C1.302 JUS N.C1.351 JUS N.C1.400 JUS N.C1.401 JUS N.C1.402 JUS N.C1.451 JUS N.C1.500 JUS N.C1.501 JUS N.C1.502 JUS N.C1.551 JUS N.C1.601 JUS N.C1.602 JUS N.C1.701

1954 1992 1990 1990 1985 1985 1985 1985 1985 1992 1990 1990 1985 1985 1985 1990

1 6 5 4 8 5 5 5 9 6 5 5 8 7 5 7

JUS N.C1.702 JUS N.C7.010 JUS N.C7.101

1985 1984 1987

JUS N.C7.103

1986

JUS N.C7.110

1987

JUS N.C7.111

1979

JUS N.C7.112

1984

29.060.10

JUS N.C7.113

1979

29.060.10

JUS N.C7.114

1979

AlMg1E conductors, steel reinforced, for overhead lines - Technical requirements Aluminum claded steel wires (alumoweld) for electrical purposes ^EAL - stranded conductors for overhead lines - Technical requirements Zinc coated steel wires for stranded conductors - Technical requirements for manufacture and delivery ^eli~na u`ad za nadzemne vodove - Tehni~ki Steal stranded conductors for overhead uslovi lines - Technical requirements @ica za namotaje - Okrugla bakar-na lak-`ica Winding wires - Enamelled round copper - Metode ispitivanja wires - Methods of test @ica za namotaje - Okrugla bakarna `ica Winding wire - Round copper wire exactly vu~ena na ta~nu meru - Tehni~ki uslovi za drawn - Technical requirements for manuizradu i isporuku facturing and delivery @ica za namotaje - Profilna bakarna `ica na- Winding wires - Rectangular copper wire menjena za izolovanje, vu~ena na ta~nu meru intended for insulating, exactly drawn - Tehni~ki uslovi Technical requirements @ica za namotaje - Okrugla bakarna lak-`ica - Winding wires - Round enamelled copper Ozna~avanje i geometrijske karakteristike wire - Marking and geometric characteristics @ica za namotaje - Okrugla bakarna lak-`ica, Winding wires - Enamelled round copper direktno lemljiva - Tehni~ki uslovi za isporuku wires, self-fluxing - Technical terms of delivery @ica za namotaje - Okrugla bakarna lak-`ica Winding wires - Enamelled round copper sa dve vrste izolacije, koja se slepljuje pri wires, with two types of enamel insulation, povi{enim temperaturama - Tehni~ki uslovi za self-fluxing at increased temperatures izradu Technical requirements for manufacturing @ica za namotaje - Okrugla bakarna lak-`ica Winding wires - Enamelled round copper za mehani~ka optere}enja - Tehni~ki uslovi za wire with high mechanical properties izradu i isporuku Technical requirements for manufacturing and delivery @ica za namotaje - Okrugla bakarna lak-`ica Winding wires - Enamelled round copper termi~ke klase izolacije F 155 oC - Tehni~ki wires with a temperature index of 155 uslovi za izradu i isporuku Technical requirements for manufacturing and delivery

5 27 5

10

10

10

167

ICS 29.060.10

Oznaka JUS JUS Numbering JUS N.C7.115

God. Year 1982

Naslov na srpskom Title in Serbian @ica za namotaje - Okrugla bakarna lak-`ica temperaturnog indeksa 180 - Tehni~ki uslovi za izradu i isporuku

Naslov na engleskom Title in English

Str. No. 10

29.060.10

JUS N.C7.117

1983

29.060.10 29.060.10 29.060.10 29.060.10 29.060.20

JUS N.C7.120

1958

JUS N.C7.121

1958

JUS N.C7.130

1986

JUS N.C7.160 JUS IEC 719

1997 1997

29.060.20 29.060.20 29.060.20

JUS IEC 60502

1998

JUS N.C6/1 JUS N.C0.010

1997 1983

29.060.20 29.060.20

JUS N.C0.015 JUS N.C0.025

1990 1990

29.060.20 29.060.20 29.060.20

JUS N.C0.030 JUS N.C0.031 JUS N.C0.036

1987 1987 1990

29.060.20 29.060.20 29.060.20 29.060.20

JUS N.C0.037 JUS N.C0.038 JUS N.C0.039 JUS N.C0.040

1966 1966 1984 1966

29.060.20 29.060.20 29.060.20 29.060.20

JUS N.C0.041 JUS N.C0.042 JUS N.C0.043 JUS N.C0.044

1984 1990 1975 1984

Winding wires - Enamelled round copper wires with a temperature index of 180 Technical requirements for manufacturing and delivery @ica za namotaje - Okrugla bakarna lak-`ica Winding wires - Enamelled round copper temperaturnog indeksa 180, za rashladne wires with a temperature index of 180, for ure|aje - Tehni~ki uslovi za izradu i isporuku use in refrigerant systems - Technical requirements for manufacturing and delivery Izolovana okrugla bakarna `ica jednom ili vi{e Insulated round copper wire, insulated by puta omotana - Propisi za izradu i isporuku wrapping - Regulations for manufacture and delivery Izolovana okrugla bakarna lak-`ica jednom ili Insulated round enamelled copper wire, invi{e puta omotana - Propisi za izradu i issulated by wrapping - Regulations for poruku manufacture and delivery @ica za namotaje - Profilna bakarna lak-`ica - Winding wires - Rectangular enamelled Oznake i geometrijske karakteristike copper wire - Marking and geometrical characteristics @ica za namotaje - Profilna bakarna `ica Winding wires - Rectangular copper wire izolovana omotavanjem - Oznake wrapping insulated - Marking Prora~un donjih i gornjih granica za srednje Calculation of lower and upper limits for spolja{nje dimenzije kablova sa okruglim baaverage outer dimensions of cables with karnim provodnicima, nazivnog napona do i circular copper conductors and of rated voltages up to and including 450/750 V uklju~uju}i 450/750 V (Identi~an sa IEC 719:1992) Energetski kablovi sa ekstrudovanim punim Extruded solid dielectric insulated power dielektrikom za nazivne napone od 1kV do 30 cables for rated voltages from 1 kV up to kV (Identi~an sa IEC 60502:1994) 30 kV Elektroenergetika - Ozna~avanje izolovanih Electric power and lighting - Marking of inprovodnika i kablova - Izmene i dopune sulated conductors and cables - Amendment Elektroenergetika - Boje za ozna~avanje i Electric power and lightning - Colours for sistem obele`avanja `ila kablova i izolovanih marking and designations system for cable and insulated conductor cores, for rated provodnika za nazivne napone do 1 kV voltages up to 1 kV Elektroenergetika - Provodnici za energetske Electric power and lightning - Conductors kablove i izolovane provodnike of power cables and insulated conductors Elektroenergetika - Postupak odre|ivanja Electric power and lightning - Method for debljina za{titnih slojeva energetskih kablova determination of thicknesses of protective na bazi fiktivnih pre~nika coverings, on the basis of fictitious diameters, for power cables Elektroenergetika - Ispitivanje izolovanih proElectric power and lightning - Testing of insulated conductors and cable - General vodnika i kablova - Op{ti uslovi ispitivanja testing conditions Elektroenergetika - Ispitivanje izolovanih proElectric power and lightning - Testing of vodnika i kablova - Proveravanje konstrukcije insulated conductors and cables - Checking of construction Elektroenergetika - Ispitivanje izolovanih proTesting of insulated conductors and cables vodnika i kablova - Merenje elektri~ne otpor- Measurement of insulation resistance, renosti izolacije i provodljivih slojeva i sistance of semi-conducting layers and povr{inske elektri~ne otpornosti pla{teva surface resistance of sheaths Ispitivanje izolovanih provodnika i kablova Testing of flexible cords and cables - MuRadni kapacitet, faktor gubitaka i odvod, tual capacitance, dielectric loss factor and sprege leakage, couplings Ispitivanje izolovanih provodnika i kablova Testing of flexible cords and cables - ReFaktor redukcije duction factor Elektroenergetika - Ispitivanje izolovanih proTesting of cables and flexible cords - Voltvodnika i kablova - Naponsko ispitivanje age test Ispitivanje izolovanih provodnika i kablova Testing of flexible cords and cables - DiDielektri~ka ~vrsto}a kablova, izolovanih proelectric strength of cables, insulated convodnika, monta`nih `ica i gajtana za telekoductors, wiring conductors and cords for munikaciona postrojenja telecommunication equipment Elektroenergetika - Ispitivanje izolo-vanih pro- Testing of cables and flexible cords - Revodnika i kablova Postojanost prema jedsistance to direct voltage nosmernom naponu Ispitivanje energetskih kablova Merenje par- Testing of power cables - Partial discharge cijalnih pra`njenja measurement Ispitivanje energetskih kablova Ispitivanje Testing of power cables - Impulse tests on kablova i kablovskog pribora udarnim napocables and their accessories nom Elektroenergetika - Ispitivanje izolovanih proElectrical power and lightning - Testing of insuvodnika i kablova Gubitak mase izolacije i lated conductors and cables - Loss of mass for pla{ta na bazi polivinil-hlorida polyvinyl chloride insulation and sheaths

18

2 7

48

12 4

7 6 7

3 2 4 4

2 3 3 3

168

ICS 29.060.20

Oznaka JUS JUS Numbering JUS N.C0.045

God. Year 1984

Naslov na srpskom Title in Serbian Elektroenergetika - Ispitivanje izolovanih provodnika i kablova Ispitivanje otpornosti izolacije i pla{ta na bazi polivinil-hlorida prema pucanju Elektroenergetika - Ispitivanje izolovanih provodnika i kablova Ispitivanje migracije

Naslov na engleskom Title in English

Str. No.

29.060.20 29.060.20 29.060.20 29.060.20 29.060.20 29.060.20 29.060.20 29.060.20 29.060.20 29.060.20 29.060.20 29.060.20

JUS N.C0.046

1986

JUS N.C0.048

1985

JUS N.C0.049

1984

JUS N.C0.050

1984

JUS N.C0.051

1985

JUS N.C0.052 JUS N.C0.053 JUS N.C0.054 JUS N.C0.055

1984 1966 1990 1985

JUS N.C0.057

1979

JUS N.C0.058 JUS N.C0.080

1980 1985

29.060.20 29.060.20 29.060.20

JUS N.C0.090

1990

JUS N.C0.190

1990

JUS N.C3.100

1990

29.060.20 29.060.20 29.060.20 29.060.20 29.060.20 29.060.20 29.060.20

JUS N.C3.200

1990

JUS N.C3.201

1990

JUS N.C3.202

1990

JUS N.C3.203

1972

JUS N.C3.204

1972

JUS N.C3.205 JUS N.C3.220

1972 1993

29.060.20

JUS N.C3.230

1967

3 Electrical power and lightning - Testing of insulated conductors and cables - Test for resistance of PVC insulation and sheath to cracking Electrical power and lightning - Testing of 4 insulated conductors and cables - Noncontamination test Elektroenergetika - Ispitivanje izolovanih proElectrical power and lightning - Testing of insu1 vodnika i kablova Razdvajanje `ila paralelno lated conductors and cables - Separability of izolovanih provodnika cores of flat twin insulated conductors 3 Elektroenergetika - Ispitivanje izolovanih proElectrical power and lightning - Testing of vodnika i kablova Zapreminska masa izola- insulated conductors and cables - Density cije i pla{ta of insulation and sheath Elektroenergetika - Ispitivanje izolovanih proElectrical power and lightning - Tests of 3 vodnika i kablova Otpornost prema habanju insulated conductors and cables - Wear resistance Elektroenergetika - Ispitivanja izolovanih proElectric power and lightning - Testing of 6 vodnika i kablova Zatezna ~vrsto}a i preinsulated conductors and cables - Tensile kidno izdu`enje strength and elongation at break 10 Elektroenergetika - Ispitivanje izolovanih proElectrical power and lightning - Testing of vodnika i kablova Savitljivost insulated conductors and cables - Flexibility Ispitivanje izolovanih provodnika i kablova Testing of flexible cords and cables - Im2 Nepropustljivost pla{teva, lepljivost permeability of sheaths - Stickiness Ispitivanje izolovanih provodnika i kablova Testing of insulated conductors and cables 2 Skupljanje - Shrinking 4 Elektroenergetika - Ispitivanje izolovanih proElectric power and lightning - Testing of vodnika i kablova - Termoplasti~nost insulated conductors and cables - Hot deformation Ispitivanje izolovanih provodnika i kablova Test of insulated conductors and cables 2 Postojanost prema masi za punjenje telefonStability of insulation to fillers skih kablova Ispitivanje izolovanih provodnika i kablova Testing of insulated cords and cables 1 Termi~ka stabilnost Thermal stability 2 Elektroenergetika - Ispitivanje izolovanih proElectric power and lightning - Testing of vodnika i kablova - Izdu`enje kablova sa ele- insulated conductors and cables - Elongamentima za rastere}enje tion characteristics of cables with strain bearing elements Elektroenergetika - Ispitivanje izolovanih proElectric power and lightning - Testing of 5 vodnika i kablova - Gre{ke na izolaciji insulated conductors and cables - Failures on insulation Elektroenergetika - Termostabilne elastomerne Electric power and lightning - Thermosetting 6 izolacije i za{titni slojevi za izolovane provod- elastomeric insulation and protective layers nike i kablove of electric cables 7 Elektroenergetika - Izolovani provodnici i kaElectric power and lightning - Polyvinyl blovi sa izolacijom od PVC-mase, nazivnog chloride insulated cables of rated voltages napona do 450/750 V - Op{ti zahtevi up to and including 450/750 V - General requirements Elektroenergetika - Instalacioni provodnici sa Electric power and lightning - PVC insu5 izolacijom od PVC--mase, tip P, nazivnog lated rigid wiring cables, type P, for rated napona 450/750 V voltage 450/750 V Elektroenergetika - Instalacioni provodnici sa Electric power and lightning - PVC insu5 izolacijom od PVC-mase, tip P/M, nazivnog lated rigid wiring cables type P/M, for rated napona 450/750 V voltage 450/750 V 5 Elektroenergetika - Instalacioni provodnici sa Electric power and lightning - PVC insuizolacijom od PVC-mase, tip P/F, nazivnog lated flexible wiring cable, type P/F, for napona 450/750 V rated voltage 450/750 V Elektroenergetika - Instalacioni provodnici sa Electric power and lightning - Special PVC 4 poja~anom izolacijom od PVC-mase P/J i insulated cables, types P/J and P/J-A P/J-A Elektroenergetika - Instalacioni provodnici sa Electric power and lightning - Special PVC 3 poja~anom izolacijom od PVC-mase insulated wiring cables, semi-rigid, type (mnogo`i~ni) P/MJ P/MJ Elektroenergetika - Instalacioni provodnici sa Electric power and lightning - Special PVC 3 poja~anom izolacijom od PVC-mase (fino`i~ni) insulated flexible wiring cables, type P/FJ P/FJ Elektroenergetika - Instalacioni kablovi sa izo- Electric power and lightning - Polyvinyl 8 lacijom i pla{tom od PVC mase, tip PP, za chloride insulated and sheathed cables for nazivne napone do i uklju~uju}i 300/500 V fixed wiring, type PP, for rated voltages up to and including 300/500 V Elektroenergetika - Instalacioni provodnici sa Electric power and lightning - Parallel wiring ca3 razmaknutim `ilama PP/R i PP/R-A bles with spaced cores PP/R and PP/R-A

169

ICS 29.060.20 29.060.20 29.060.20 29.060.20 29.060.20 29.060.20 29.060.20 29.060.20 29.060.20 29.060.20

Oznaka JUS JUS Numbering JUS N.C3.235

God. Year 1974

Naslov na srpskom Title in Serbian Elektroenergetika - Instalacioni pljosnati provodnici sa izolacijom i pla{tom od PVC-mase, tip PP/U i PP/U-A Elektroenergetika - Savitljivi paralelno izolovani provodnici, sa izolacijom od PVC-mase, tip P/L, nazivnog napona 300/300 V Elektroenergetika - Laki savitljivi kablovi sa izolacijom i pla{tom od PVC-mase, tip PP/L i PP/L-U, nazivnog napona 300/300 V Elektroenergetika - Savitljivi kablovi sa izolacijom i pla{tom od PVC-mase, tip PP/J i PP/J-U, nazivnog napona 300/500 V Elektroenergetika - Provodnici za svetiljke, sa izolacijom od PVC-mase SP i SP/J Elektroenergetika - Savitljivi izolovani provodnici sa leonskim nitima, tip P/S, nazivnog napona 300/300 V Elektroenergetika - Samonosivi provodnici sa izolacijom i pla{tom od PVC-mase, tip PP/O i PP/O-A Elektroenergetika - Automobilski instalacioni provodnici sa izolacijom od PVC-mase AP Elektroenergetika - Izolovani provodnici i kablovi sa izolacijom od gume, nazivnog napona do 450/750 V - Op{ti zahtevi Elektroenergetika - Savitljivi izolovani provodnici sa izolacijom od gume i tekstilnim opletom, tip GT/J, nazivnog napona 300/300 V Elektroenergetika - Savitljivi kablovi za prenosna tro{ila sa izolacijom od gume i pla{tom od polihloropena, tip GN/J, nazivnog napona 300/500 V Elektroenergetika - Instalacioni provodnik izolovan gumom, otporan prema atmosferilijama GN/A i GN/A-A Elektroenergetika - Poja~an provodnik izolovan gumom, otporan prema atmosferilijima GN/AJ i GN/AJ-A

Naslov na engleskom Title in English

Str. No. 5

JUS N.C3.300

1990

JUS N.C3.301

1990

JUS N.C3.302

1990

JUS N.C3.310 JUS N.C3.312

1971 1990

Electric power and lightning - Polyvinyl chloride sheathed flat cables, types PP/U and PP/U-A Electric power and lightning - Flat twin flexible cords with PVC insulation, type P/L, for rated voltage 300/300 V Electric power and lightning - Light polyvinyl chloride sheathed flexible cord, type PP/L and PP/LU, for rated voltage 300/300 V Electric power and lightning - Ordinary polyvinyl chloride sheathed flexible cords, type PP/J and PP/J-U, for rated voltage 300/500 V Electric power and lightning - PVC insulated flexible cords for lightning fittings, type SP and SP/J Electric power and lightning - Flat twin tinsel cords, type P/S, for rated voltage 300/300 V Electric power and lightning - Polyvinyl chloride insulated and sheathed selfsupporting cables, types PP/O and PP/O-A Electric power and lightning - PWC insulated wiring cables for motor vehicles, type AP Electric power and lightning - Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - General requirements Electric power and lightning - Flexible cables with rubber insulation and textile braid, type GT/J, for rated voltage 300/300 V Electric power and lightning - Rubber insulated, polychloroprene sheathed flexible cable, type GN/J, for rated voltage 300/500 V

3 5

JUS N.C3.315

1976

JUS N.C3.320 JUS N.C3.400

1971 1990

3 7

JUS N.C3.401

1990

29.060.20

JUS N.C3.402

1990

29.060.20 29.060.20

JUS N.C3.405

1967

JUS N.C3.406

1967

29.060.20

JUS N.C3.410

1987

29.060.20 29.060.20 29.060.20 29.060.20

JUS N.C3.502

1990

JUS N.C3.600 JUS N.C4.015 JUS N.C5.020

1986 1985 1991

Electric power and lightning - Rubber insulated single core wiring cable, weather resistant, GN/A and GN/A-A Electric power and lightning - Rubber insulated single core cable for outdoor installations, weather resistant, GN/AJ and GN/AJA Instalacioni izolovani provodnici sa izolacijom Silicone rubber insulated cables and flexible od silikonske gume za nazivni napon do 500 cords for electrical installations, for rated V tip SI, SIT, SI-A, SIT-A, SI/F i SIT/F voltages up to 500 V, type SI, SIT, SI-A, SIT-A, SI/F and SIT/F Elektroenergetika - Savitljivi kablovi za prenos- Electric power and lightning - Ordinary na tro{ila sa izolacijom i pla{tom od gume tip tough rubber sheathed cables type GG/J GG/J i GGT/J, nazivnog napona 300/500 V and GGT/J, for rated voltage 300/500 V Izolovani provodnici za elektri~ne detonatore Legs (leg wires) for electric detonators Rudni~ki telekomunikacioni, signalni i signalnotelekomunikacioni kablovi - Tehni~ki uslovi Elektroenergetika - Kablovi sa izolacijom od impregnisanog papira i metalnim pla{tom, za nazivne napone do 60 kV - Op{ti zahtevi i konstrukcija Elektroenergetika - Dozvoljeno opte-re}enje strujom kablova sa izolaci-jom od impregnisanog papira i me-talnim pla{tom, za napone do 60 kV Elektroenergetika - Kablovi sa izolacijom od termoplasti~nih masa na bazi polivinilhlorida, sa pla{tom od polivinilhlorida ili termoplasti~nog polietilena za napone do 10 kV Elektroenergetika - Kablovi sa izolacijom od termoplasti~nih masa na bazi polivinilhlorida, sa pla{tom od polivinilhlorida ili termoplasti~nog polietilena, za napone do 10 kV Izmene i dopune Elektroenergetika - Kablovi sa izolacijom od termoplasti~nog ili umre`enog polietilena, sa pla{tom od termoplasti~nih ili elastomernih masa, za nazivne napone od 1 kV do 35 kV Specification for mines telecommunication, signal and signal-telecommunication cables Electric power and lightning - Paper insulated metal-sheathed cables for rated voltages up to 60 kV - General and construction requirements Electric power and lightning - Currentcarrying capacity of impregnated paper Insulated metal-sheathed cables for voltage up to 60 kV Electric power and light - Polyvinyl chloride insulated cables with polyvinyl chloride or thermoplastic polyethilene sheath, for voltages up to 10 kV Electric power and lightning - Polyvinil chloride insulated cables with polyvinil chloride or thermoplastic polyethylene sheath, for voltages up to 10 kV - Amendment Electric power and lightning - Thermoplastic or crosslinked polyethylene insulated cables, with thermoplastic or elastomer sheath, for rated voltages from 1 kV up to 35 kV

4 9 17

29.060.20

JUS N.C5.026

1977

11

29.060.20

JUS N.C5.220

1983

14

29.060.20

JUS N.C5.220/1

1996

29.060.20

JUS N.C5.230

1987

15

170

ICS 29.060.20

Oznaka JUS JUS Numbering JUS N.C5.231

God. Year 1993

Naslov na srpskom Title in Serbian Elektroenergetika - Samonose}i kablovski snop (SKS) sa izolacijom od umre`enog polietilena, pla{tom od PVC ili termoplasti~nog polietilena, za nazivne napone 10 kV, 20 kV i 35 kV Elektroenergetika - Kablovi sa izolacijom od etilen-propilena, sa pla{tom od termoplasti~nih ili elastomernih masa, za nazivne napone od 1 kV do 35 kV Elektroenergetik -. Samonosivi kablovski snop sa izolacijom od umre`enog polietilena za nazivni napon do 0,6/1 kV Elektroenergetika - Savitljivi kablovi za prenosna tro{ila sa izolacijom i pla{tom od gume, tip GN 50 i EPN 50, nazivnog napona 450/750 V Elektroenergetika - Savitljivi kablovi za prenosna tro{ila sa izolacijom i pla{tom od gume, tip GN 50 i EPN 50, nazivnog napona 450/750 V - Izmene i dopune Elektroenergetika - Rudarski kablovi sa izolacijom i pla{tom od gume, tip GN 53, EPN 53, GN 55 i EPN 55, za nazivni napon 0,6/1 kV

Naslov na engleskom Title in English

Str. No.

29.060.20

JUS N.C5.240

1987

29.060.20 29.060.20

JUS N.C5.250

1980

JUS N.C5.350

1990

29.060.20

JUS N.C5.350/1

1993

29.060.20

JUS N.C5.353

1994

29.060.20

JUS N.C5.358

1994

29.060.20

JUS N.C5.360

1994

29.060.20

JUS N.C5.364

1994

29.060.20

JUS N.C5.368

1995

29.060.20

JUS N.C9.030

1974

9 Electric power and lightning - Self-supported bundle assembled aerial cable with cross-linking polyethylene insulation, PVC or thermoplastic polyethylene sheath, for nominal voltages 10 kV, 20 kV and 35 kV 13 Electric power and lightning - Ethylenepropylene rubber insulated cables, with thermoplastic or elastomer sheath, for rated voltages from 1 kV up to 35 kV 7 Electric power and lightning - Self-supporting cable bunch, cross-linked polyethilene insulated, for rated voltages up to 0,6/1 kV 9 Electric power and lightning - Flexible cables for mobile devices, rubber insulated and sheathed, type GN 50 and EPN 50, for rated voltages up to 450/750 V 2 Electric power and lightning - Flexible kables for mobile devices, rubber insulated and sheated, type GN 50 and EPN 50, for rated voltages up to 450/750 V - Amendments 8 Electric power and lightning - Cables for mining purposes, rubber insulated and sheated, type GN 53, EPN 53, GN 55 and EPN 55, for rated voltage 0,6/1 kV 7 Elektroenergetika - Rudarski kablovi sa izola- Electric power and lightning - Cables for cijom i pla{tom od gume, za napajanje obrtnih mining purposes, rubber insulated and bu{ilica, tip GN 58 i EPN 58, za nazivni sheathed, for drilling machines, power supnapon 450/750 V ply type GN 58 and EPN 58, for rated voltage up to 450/750 V Elektroenergetika - Rudarski kablovi sa izola- Electric power and lightning - Cables for 9 cijom i pla{tom od gume za napajanje elekmining purposes, rubber insulated and tri~nih ure|aja i osvetljenje, za nazivni napon sheathed, for power supply of electric de0,6/1 kV vices and lightning, for rated voltages up to 0,6/1 kV Elektroenergetika - Rudarski kablovi za prikElectric power and lightning - Cables for 7 lju~ivanje prenosnih transformatora, sa izolamining purposes, for power supply portable cijom i pla{tom od gume, tip EPN 64 i transfromers, rubber insulated and EPN 65, za nazivni napon do 3,6/6 kV sheathed, type EPN 64 and EPN 65, for rated voltages up to 3,6/6 kV 6 Elektroenergetika - Rudarski kablovi sa izola- Electric power and lightning - Cables for cijom i pla{tom od gume, tip EPN 68, naziv- mining purposes, rubber insulated and nog napona 450/750 V sheated, type EPN 68, for rated voltage 450/750 V Elektroenergetika - Savitljivi provodnici za Electric power and light - Rubber and neo5 elektrolu~no zavarivanje sa pla{tom od gume, prene sheathed flexible cords for electric tip ZG/S i pla{tom od polihloropena, tip ZN/S welding, type ZG/S and ZN/S Koordinacija izolacije - Deo 1: Definicije, principi i pravila (Identi~an sa IEC 71-1:1993) Mere spojeva tu~ak-gnezdo - Jedinica izolatorskog lanca (Identi~an sa IEC 120:1984) Ispitivanja potpornih izolatora od kerami~kog materijala i stakla za unutra{nje prostorije i otvorene prostore za postrojenja nazivnih napona vi{ih od 1000 V (Identi~an sa IEC 168:1988) Ispitivanja {upljih izolatora namenjenih za elektri~ne aparate (Identi~an sa IEC 233:1974 i sa Izmenom br. 1:1988) Karakteristike potpornih izolatora i jedinica potpornih izolatora za unutra{nje prostorije i otvorene prostore za elektri~na postrojenja nazivnih napona vi{ih od 1000 V (Identi~an sa IEC 273:1990) Osigura~i spojeva tu~ak-gnezdo - Jedinica izolatorskog lanca - Dimenzije i ispitivanja (Identi~an sa IEC 372:1984 uklj. Amend.1:1991) Karakteristike {tapnih jedinica izolatorskog lanca (Identi~an sa IEC 433:1980) Insulation co-ordination - Part 1: Definitions, principles and rules Dimensions of ball and socket coupling of string insulating units Test on indoor and outdoor post insulators of ceramic material or glass for systems with nominal voltages greater than 1000 V 22 27 34

29.080 IZOLACIJA 29.080 29.080.10 29.080.10


JUS IEC 71-1 JUS IEC 120 JUS IEC 168 1997 1993 1994

29.080.10 29.080.10

JUS IEC 233

1993

Test on hollow insulators for use in electrical equipment Insulators for systems - Characteristics of indoor and outdoor post insulators for systems with nominal voltages greater than 1000 V Locking devices for ball and socket couplings of string insulator units: dimensions and tests Characteristics of string insulator units of the long rod type

12

JUS IEC 273

1993

35

29.080.10

JUS IEC 372

1994

17

29.080.10

JUS IEC 433

1994

12

171

ICS 29.080.10 29.080.10 29.080.10 29.080.10

Oznaka JUS JUS Numbering JUS IEC 438

God. Year 1997

Naslov na srpskom Title in Serbian Ispitivanja i dimenzije visokonaponskih izolatora za jednosmernu struju visokog napona (Identi~an sa IEC 438:1973) Dimenzije spojeva oko-vilju{ka - Jedinica izolatorskog lanca (Identi~an sa IEC 471:1977) Ispitivanja visokonaponskih izolatora sklopnim udarnim naponom (Identi~an sa IEC 506:1975) Ispitivanja u uslovima ve{ta~kog zaga|enja visokonaponskih izolatora koji se koriste u mre`ama naizmeni~ne struje (Identi~an sa IEC 507:1991) Ispitivanje potpornih izolatora od organskih materijala za unutra{nje prostorije, za mre`e nazivnih napona vi{ih od 1000 V do ali ne uklju~uju}i 300 kV (Identi~an sa IEC 660:1979) Karakteristike potpornih izolatora za vodove (Identi~an sa IEC 720:1981) Pravila za uzimanje uzoraka i kriterijumi za prijem kada se primenjuje statisti~ka metoda kontrole za mehani~ka i elektrotehni~ka ispitivanja izolatora od kerami~kog materijala ili stakla za nadzemne vodove nazivnog napona iznad 1000 V (Identi~an sa IEC 60591:1978) Uputstvo za izbor izolatora s obzirom na rad u uslovima zaga|enja (Identi~an sa IEC 60815:1996) Kombinovani izolatori za nadzemne vodove naizmeni~ne struje nazivnog napona iznad 1000 V Definicije, metode ispitivanja i kriterijumi za prijem (Identi~an sa IEC 61109:1992) Izolatori - Termini i definicije Elektroenergetski nadzemni vodovi - Izolatori od kerami~kih materijala ili stakla, za napone iznad 1000 V - Tehni~ki uslovi i ispitivanja Izolatori za nadzemne vodove - Visokonaponski potporni izolator I 165 Izolatori za nadzemne vodove - Visokonaponski potporni izolator I 220 Izolatori za energetske nadzemne vodove Visokonaponski potporni izolatori D Ispitivanje termomehani~kih osobina i ispitivanje mehani~kih osobina jedinica izolatorskog lanca (Identi~an sa IEC 575:1977) Izolatori za nadzemne vodove - Niskonaponski potporni izolatori N Izolatori za nadzemne vodove - Zatezni valjkasti izolatori Z Ispitivanje radio-frekvencijskih smetnji koje poti~u od visokonaponskih izolatora (Identi~an sa IEC 437:1973) Preostala ~vrsto}a jedinica izolatorskog lanca od stakla ili kerami~kog materijala za nadzemne vodove posle mehani~kog o{te}enja dielektrika (Identi~an sa IEC 797:1984) Provodni izolatori za naizmeni~ne napone vi{e od 1000 V (Identi~an sa IEC 137:1984)

Naslov na engleskom Title in English Tests and dimensions for high--voltage d.c. insulators Dimensions of clevis and tongue couplings of string insulator units Switching impulse tests on high-voltage insulators Artificial pollution tests on high-voltage insulators to be used on a.c. systems

Str. No. 6

JUS IEC 471 JUS IEC 506

1994 1994

6 11

JUS IEC 507

1997

29

29.080.10

JUS IEC 660

1997

Test on indoor post insulators of organic material for systems with nominal voltages greater than 1000 v up to but including 300 kV Characteristics of line post insulators Sampling rules and acceptance criteria when applying statistical control methods for mechanical and electromechanical tests on insulators of ceramic material or glass for overhead lines with a nominal voltage greater than 1000 V Guide for the selection of insulators in respect of polluted conditions Composite insulators for a.c. overhead lines with a nominal voltage greater than 1000 V Definitions, test methods and acceptance criteria Insulators - Terms and definitions Tasts on insulators of ceramic material or glass for overhead lines with a nominal voltage greater than 1000 V Insulators for overhead power - High voltage post insulator I 165 Insulators for overhead power - High voltage post insulator I 220 Insulators for overhead power lines - Highvoltage pin type insulators D Thermal-mechanical performance test and mechanical performance test on string insulator units Insulators for overhead power - Law voltage post insulators N Insulators for overhead power - String insulator nuts of the long rod type Z Radio interference test on high-voltage insulators Residual strength of string insulator units of glass or ceramic material for overhead lines after mechanical damage of the dielectric Bushings for alternating voltages above 1000 V

22

29.080.10 29.080.10

JUS IEC 720 JUS IEC 60591

1994 1998

11 16

29.080.10 29.080.10

JUS IEC 60815

1998

22

JUS IEC 61109

1998

36

29.080.10 29.080.10 29.080.10 29.080.10 29.080.10 29.080.10 29.080.10 29.080.10 29.080.10 29.080.10

JUS N.A0.471 JUS N.F1.011

1992 1991

1 24

JUS N.F1.101 JUS N.F1.102 JUS N.F1.105 JUS N.F1.200

1959 1959 1965 1994

1 1 2 25

JUS N.F1.301 JUS N.F1.306 JUS N.F1.437

1959 1959 1993

1 1 6

JUS N.F1.797

1994

29.080.20

JUS IEC 137

1996

31

29.100 KOMPONENTE ZA ELEKTROENERGETSKU OPREMU 29.100


JUS L.N4.206 1986 Merenje i upravljanje u industrijskim procesima Industrial-process measurement and control - Mere prednjih plo~a aparata ili instrumenata - Dimensions of panel areas of apparatus i otvora za njihovu ugradnju and instruments and cut-outs for their monting Osvetljenje - Termini i definicije - Zra~enje, Lighting - Terms and definitions - Section veli~ine i jedinice - (Ekvivalentan sa sekcijom 1: Radiation, quantities and units 1 IEV IEC 845:1987) Magnetizam - Termini i definicije Magnetism - Terms and definitions 3

29.100.10 29.100.10

JUS N.A0.845

1995

26

JUS N.A0.850

1980

73

172

ICS 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10

Oznaka JUS JUS Numbering JUS N.R8.001 JUS N.R8.006 JUS N.R8.007 JUS N.R8.008 JUS N.R8.009 JUS N.R8.010 JUS N.R8.011

God. Year 1974 1974 1976 1976 1976 1981 1969

Naslov na srpskom Title in Serbian Op{ta klasifikacija feromagnetnih oksidnih materijala i definicije termina Izra~unavanje efektivnih parametara magnetnih jezgara Feriti - Prikazivanje osobina feritnih jezgara za transformatore za pode{avanje i induktivne kalemove za telekomunikacije Feriti - Prikazivanje osobina feritnih jezgara za {irokopojasne transformatore za telekomunikacije Feriti - Podaci o feritnim materijalima u katalozima proizvo|a~a jezgara za transformatore i kalemove Feriti - X-jezgra - Op{ti zahtevi Elektronika i telekomunikacije - Feritna jezgra sa navojem, tip A - Oblik i mere Elektronika i telekomunikacije - Feritna jezgra sa navojem, tip B - Oblik i mere Feriti - Lon~asta jezgra - Oblik i mere Elektronika i telekomunikacije - Kalemska tela za feritna jezgra - Oblik i mere Feriti - Grani~na merila za lon~asta jezgra Elektronika i telekomunikacije - Oklopno feritno jezgro - Oblik i mere Feriti - X-jezgra - Oblik i mere X-jezgra

Naslov na engleskom Title in English General classification of ferromagnetic oxide materials and definitions of terms Calculation of the effective parameters of magnetic piece parts Drafting of performance specifications for ferrite cores of tuned transformers and inductors for telecommunication Drafting of performance specifications for ferrite cores of broad-band transformers for telecommunication Information of ferrite materials appearing in manufactures catalogues of transformer and inductor cores Magnetic materials and components X-cores - General requirements Electronics and telecommunication - Screw cores made of ferromagnetic oxides, type A - Shape and dimensions Electronics and telecommunication - Screw cores made of ferromagnetic oxides, type B - Shape and dimensions Ferrites - Pot cores - Shape and dimensions Electronics and telecommunication Coil-former for pot-cores made of ferromagnetic oxides - Shape and dimensions Ferrites - Gauges for checking the dimensions of potcores Electronics and telecommunication Cup-cores made of ferromagnetic oxides Shape and dimensions Magnetic materials and components X-cores - Shape and dimensions of X-cores Magnetic materials and components X-cores - Shape and dimensions for coil farmers Coils with ferrite cores - Coil SM6-body with 6 outlets - Shape and dimensions Coils with ferrite cores - Coil SM6-body with 4 outlets - Shape and imensions Coils with ferrite cores - Containers for X-cores - Shape and dimensions Coils with ferrite cores - Plates of containers for X-cores - Shape and dimensions Coils with ferrite cores - Soldering spring Shape and dimensions Coils with ferrite cores - Soldering pins Shape and dimensions Coils with ferrite cores - Tubular threaded holder - Shape and dimensions Coils with ferrite cores - Tag plate 14 Shape and dimensions Coils with ferrite cores -Tag plate 18 Shape and dimensions Coils with ferrite cores - Tag plate 22 Shape and dimensions Coils with ferrite cores - Tag plate 26 Shape and dimensions Coils with ferrite cores - Tag plate 30 Shape and dimensions Coils with ferrite cores - Tag plate 36 Shape and dimensions Coils with ferrite cores - Tag plate 42 Shape and dimensions Coils with ferrite cores - Container 14 Shape and dimensions Coils with ferrite cores - Container 18 Shape and dimensions Coils with ferrite cores - Container 22 Shape and dimensions

Str. No. 14 13 12 9 2 5 2

JUS N.R8.012

1969

JUS N.R8.013 JUS N.R8.014

1974 1969

3 2

JUS N.R8.015 JUS N.R8.016

1974 1969

3 2

JUS N.R8.017

1979

JUS N.R8.019

1979

Feriti - X-jezgra - Oblik i mere tela

JUS N.R8.020 JUS N.R8.021 JUS N.R8.022 JUS N.R8.023 JUS N.R8.024 JUS N.R8.025 JUS N.R8.026 JUS N.R8.027 JUS N.R8.028 JUS N.R8.029 JUS N.R8.030 JUS N.R8.031 JUS N.R8.032 JUS N.R8.033 JUS N.R8.034 JUS N.R8.035 JUS N.R8.036

1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971

Kalemovi sa feritnim jezgrima - Kalemsko telo SM6 sa 6 izvoda - Oblik i mere Kalemovi sa feritnim jezgrima - Kalemsko telo SM6 sa 4 izvoda - Oblik i mere Kalemovi sa feritnim jezgrima - Oklopi za Xjezgra - Oblik i mere Kalemovi sa feritnim jezgrima - Plo~ice za oklope X-jezgra - Oblik i mere Kalemovi sa feritnim jezgrima - Priklju~na kukica - Oblik i mere Kalemovi sa feritnim jezgrima - Kontaktne no`ice - Oblik i mere Kalemovi sa feritnim jezgrima - Cevasti navojni dr`a~ - Oblik i mere Kalemovi sa feritnim jezgrima - Podno`je 14 Oblik i mere Kalemovi sa feritnim jezgrima - Podno`je 18 Oblik i mere Kalemovi sa feritnim jezgrima - Podno`je 22 Oblik i mere Kalemovi sa feritnim jezgrima - Podno`je 26 Oblik i mere Kalemovi sa feritnim jezgrima - Podno`je 30 Oblik i mere Kalemovi sa feritnim jezgrima - Podno`je 36 Oblik i mere Kalemovi sa feritnim jezgrima - Podno`je 42 Oblik i mere Kalemovi sa feritnim jezgrima - Oklop 14 Oblik i mere Kalemovi sa feritnim jezgrima - Oklop 18 Oblik i mere Kalemovi sa feritnim jezgrima - Oklop 22 Oblik i mere

1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

173

ICS 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10 29.100.10

Oznaka JUS JUS Numbering JUS N.R8.037 JUS N.R8.038 JUS N.R8.039 JUS N.R8.040 JUS N.R8.042 JUS N.R8.044 JUS N.R8.051 JUS N.R8.052 JUS N.R8.053

God. Year 1971 1971 1971 1971 1972 1972 1979 1981 1979

Naslov na srpskom Title in Serbian Kalemovi sa feritnim Oblik i mere Kalemovi sa feritnim Oblik i mere Kalemovi sa feritnim Oblik i mere Kalemovi sa feritnim Oblik i mere Magnetna C-jezgra jezgrima - Oklop 26 -

Naslov na engleskom Title in English

Str. No. 2 2 2 2 5 4 3 4 2

JUS N.R8.054

1979

JUS N.R8.060 JUS N.R8.071 JUS N.R8.075 JUS N.R8.081 JUS N.R8.082

1976 1981 1974 1974 1982

JUS N.R8.083

1982

JUS N.R8.084 JUS N.R8.121 JUS N.R8.150 JUS N.R8.151 JUS N.R8.152 JUS N.R8.153

1982 1976 1982 1982 1982 1982

JUS N.R8.154

1982

JUS N.R8.160

1982

JUS N.R8.161

1982

29.100.10 29.100.10 29.100.10

JUS N.R8.162

1982

JUS N.R8.163

1982

JUS N.R8.170

1982

Coils with ferrite cores - Container 26 Shape and dimensions jezgrima - Oklop 30 Coils with ferrite cores - Container 30 Shape and dimensions jezgrima - Oklop 36 Coils with ferrite cores - Container 36 Shape and dimensions jezgrima - Oklop 42 Coils with ferrite cores - Container 42 Shape and dimensions Mere i karakteristike Magnetic C-core loops - Shape and characteristics Magnetna E-jezgra - Mere i karakteristike Magnetic E-core loops - Shape and characteristics Feriti - X-jezgra - Grani~na merila za X-jezgra Magnetic materials and components X-cores - Gauges of X-cores Feriti - RM-jezgra - Op{ti zahtevi Magnetic materials and components RM-cores - General requirements Feriti - RM-jezgra - Oblik i mere jezgra Magnetic materials and components RM-cores - Shape and dimensions of square cores Feriti - RM-jezgra - Oblik i mere tela kalema Magnetic materials and components RM-cores - Shape and dimensions for coil formers Feriti - Granice mehani~kih nepravilnosti ferit- Limits of physical imperfections of ferrite nih jezgara cores Feriti - Cev~ice i {tapi}i - Tolerancije i Ferrites - Tubes, pins and rods - Tolergrani~na merila ances and gauges Feriti - Antenski {tapovi - Oblik i mere Ferrites - Aerial rods - Shape and dimensions Feriti - Urezi na feritnim jezgrima sa navojem Ferrites - Slots of screw cores za odvija~e Jezgra od mekih magnetnih feritnih materijala Cores of soft magnetic ferrite or iron powili gvozdenog praha - Vij~ana jezgra - Izvija~i der - Screw cores - Screwdriver for test za ispitivanje i pritezanje and tight Jezgra od mekih magnetnih feritnih materijala Cores of soft magnetic ferrite or iron powder - Screw cores - Rings for test of brake ili gvozdenog praha - Vij~ana jezgra - Prstenovi za ispitivanje momenta ko~enja torque E-jezgra od mekih magnetnih materijala E-cores of soft magnetic materials Oblici i mere Feriti - Metode merenja feritnih antenskih {ta- Ferrites - Measuring methods for aerial pova rods Jezgra za induktivne kalemove i transformaCores for inductors and transformers for tore za telekomunikacije - Metode merenja telecommunications - Measuring methods Op{ti uslovi General equipment Jezgra za induktivne kalemove i transformaCores for inductors and transformers for tore za telekomunikacije - Ure|aji za magnet- telecommunications - Apparatus for magsko kondicioniranje netic conditioning Op{ti principi za konstrukciju induktivnih Guide for the design of inductance measuring mernih kalemova sa jezgrima coils for newly developed types of cores Jezgra za induktivne kalemove i transformaCores for inductors and transformers for tore za telekomunikacije - Parametri zavisni telecommunications - Methods of expressod temperature ing temperature dependence Jezgra za induktivne kalemove i transformaCores for inductors and transformers for tore za telekomunikacije - Metode ba`darenja telecommunications - Methods for loss pri merenju gubitaka measurement calibration Jezgra za induktivne kalemove i transformaCores for inductors and transformers for tore za telekomunikacije - Op{te metode mer- telecommunications - Common measuring enja - Disakomodacija methods - Disaccommodation Jezgra za induktivne kalemove i transformaCores for inductors and transformers for tore za telekomunikacije - Op{te metode mer- telecommunications - Common measuring enja - Promena permeabilnosti u funkciji tem- methods - Variation of permeability with perature temperature Jezgra za induktivne kalemove i transformaCores for inductors and transformers for tore za telekomunikacije - Op{te metode mer- telecommunications - Common measuring enja - Podru~je pode{avanja induktivnosti methods - Range of inductance adjustment Jezgra za induktivne kalemove i transformaCores for inductors and transformers for tore za telekomunikacije - Op{te metode mer- telecommunications - Common measuring enja - Gubici pri niskoj gustini fluksa methods - Losses at low flux density Jezgra za induktivne kalemove i transformaCores for inductors and transformers, for tore za telekomunikacije - Specijalizovane me- telecommunications - Specialized measuring tode merenja - Izobli~enje tre}eg harmonika methods - Third harmonic distortion

2 2 3 3 2

3 4 5 4 3 6

174

ICS 29.100.10

Oznaka JUS JUS Numbering JUS N.R8.171

God. Year 1982

Naslov na srpskom Title in Serbian Jezgra za induktivne kalemove i transformatore za telekomunikacije - Specijalizovane metode merenja - Osetljivost prema magnetskom udaru Jezgra za induktivne kalemove i transformatore za telekomunikacije. Specijalizovane metode merenja - Uticaj elemenata za pode{avanje na stabilnost jezgra

Naslov na engleskom Title in English Cores for inductors and transformers for telecommunications - Specialized measuring methods - Magnetic shock sensitivity Cores for inductors and transformers for telecommunications - Specialized measuring methods - Contribution of the adjusting device to the core instability

Str. No. 2

29.100.10

JUS N.R8.172

1982

29.120 ELEKTROENERGETSKI PRIBOR 1966 Instalacione cevi i