You are on page 1of 32

REKA BENTUK PENGAJARAN

2.2 MODEL REKA BENTUK PENGAJARAN

ENAM ELEMEN ASAS


MEREKA BENTUK DAN MEMILIH STRATEGI PENYAMPAIAN MENENTUKAN KEPERLUAN PELAJAR

MENENTUKAN MATLAMAT DAN OBJEKTIF

MENCUBA SISTEM PENGAJARAN

MENILAI KESELURUHAN SISTEM

MEMBINA PROSEDUR PENILAIAN

RICHEY 1986

TIGA TUMPUAN

MODEL BERORIENTASIKAN BILIK DARJAH

MODEL BERORIENRASIKAN PRODUK MODEL BERORIENTASIKAN SISTEM

GUSTAFSON 1991

TIGA MODEL PENGAJARAN

MODEL
MODEL ADDIE ASSURE

MODEL GAGNE, BRIGGS , DAN WAGER

MODEL ADDIE
Merupakan proses ganerik yang perlu di ubahsuai sebelum dapat digunakan

Bersifat dinamik dan dapat diaplikasi untuk menyediakan modul atau program latihan yang efektif

Mengandungi lima peringkat

LIMA PERINGKAT

ANALISIS

REKA BENTUK

PERKEMBANGAN

PELAKSANAAN

PENILAIAN

ANALISIS
Analisis keperluan Apakah masalah? Bagaimanakah menyelesaikannya

Analisis tugasan

Apakah isi kandungan

Analisis strategi

Apakah yang hendak di pelajari

R E K A B E N T U K

Objektif pembelajaran

Latihan

Alat taksiran

Perancangan pengajaranpembelajaran

Pemilihan media

Isi kandungan

PERKEMBANGAN
Bahan
Apakah kandungan bahan media?

Penilaian

Adakah masalah telah diselesaikan?

Bagaimanakah bentuk media?

Apakah impaknya?

Apakah yang perlu di ubah?

P E L A K S A N A A N

Memahami kurikulum

Penyediaan sumber

Memastikan alatan berfungsi

Hasil pembelajaran

Penyediaan buku

Memastikan alatan berguna

Penggunaan media

Penyediaan alat

PENILAIAN
Penilaian formatif Penilaian sumatif

Di laksanakan pada setiap peringkat Dilaksanakan sepanjang proses ADDIE

Diadakan dalam bentuk ujian untuk domain khusus Maklum balas daripada pihak pengguna atau pelajar

MODEL ASSURE
ANALYSE LEARNER

STATE OBJECTIVE

SELECT METHOD, MEDIA AND MATERIALS

UTILISE MEDIA AND MATERIALS

REQUIRE LEARNER RESPONSE/PARTICIPATION

EVALUATE AND REVISE MATERIALS

ANALISIS PELAJAR
Ciri-ciri umum

Kompetensi khusus peringkat masuk

Stail pembelajaran

NYATAAN OBJEKTIF
Merupakan tahap minimum tentang apakah yang sepatutnya dipelajari oleh pelajar daripada pengajaran yang dijalankan
Difokuskan kepada apakah pengetahuan, kemahiran dan sikap yang baru untuk dipelajari

PILIH KAEDAH, MEDIA DAN BAHAN

Tiga langkah dalam pemilihan: Menentukan kaedah yang sesuai dengan tugasan pembelajaran Memilih media yang sesuai untuk melaksanakan kaedah yang dipilih Memilih, mengubahsuai atau mereka bentuk media yang telah ditentukan

(a)Memilih kaedah

Objektif

Kandungan pelajaran

Kumpulan sasaran

(b)Memilih media
Sepadan dengan kurikulum
Mempunyai teknikal kualiti yang baik Terdapat bukti keberkesannya

Maklumat tepat dan terkini

Menggalakkan penglibatan pelajar

Bebas daripada bias

Bahasa yang jelas dan tepat

Menarik minat dan mencetuskan motivasi

Mempunyai buku panduan yang lengkap

(c)Mereka bentuk media

Masa

Objektif

Kepakaran teknikal

Fasiliti

Kos

Pelajar

Peralatan

GUNAKAN MEDIA DAN BAHAN


Pribiu bahan Sediakan bahan Sediakan persekitaran Sediakan pelajar

Sediakan pengalaman pembelajaran

LIBATKAN PELAJAR
Pengukuhan /motivasi

Projek/ perbincangan

Kuiz

Latih tubi/ latihan

NILAI DAN SEMAK


Prestasi pelajar dalam aspek kemahiran Prestasi pelajar berdasarkan rujukan kriteria Sikap pelajar

Pencapaian pelajar

Penilaian melibatkan aspek


Menilai pencapaian pelajar Pembelajaran yang dihasilkan Menilai media dan kaedah Kualiti media Penggunaan guru Penggunaan murid

Model GAGNE, BRIGGS dan WAGER (1992)

Peringkat 1

Peringkat 4

Peringkat 5

Peringkat 8

Peringkat 2

Peringkat 3

Peringkat 6

Peringkat 7

Peringkat 1 : Pencapaian matlamat pengajaran


Matlamat didefinisikan sebagai pernyataan umum tentang hasrat yang hendak di capai Contoh : pelajar dapat menguasai kemahiran menghantar bola aras dada

Peringkat 2 : Laksanakan analisis pengajaran

Analisis tugasan

Setiap langkah yang di perlukan untuk setiap langkah di kenal pasti

Analisis pemprosesan

Berkaitan operasi mental yang perlu dilalui untuk melakukan kemahiran

Peringkat 3 : kenal pasti tingkah laku/ciri-ciri / pengetahuan sedia ada pelajar


Tahap pengetahuan sedia ada pelajar adalah berbeza Penyampaian pengajaran haruslah selaras dengan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan pengetahuan dan kemahiran serta keperluan pelajar

Peringkat 4 : bina objektif pengajaranpembelajaran/hasil pembelajaran

Garis panduan yang menjuruskan hala tuju pengajaran dan pembelajaran

Objektif pengajaran dan pembelajaran membantu guru mengajar dan pelajar belajar

Menjadi panduan guru untuk menyediakan ujian bagi menilai kejayaan pengajaran dan pembelajaran

Peringkat 5 : Pilih kaedah penyampaian


Haruslah sesuai dan selaras dengan objektif pengajaran dan pembelajaran
Dapat menjamin pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran Contoh : pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid

Peringkat 6 : Sediakan Bahan Pengajaran

Sesuai dengan objektif pengajaran dan pembelajaran Bahan sedia ada boleh diubah suai, di tambah baik atau dibaik pulih

Peringkat 7 : Rancang dan laksanakan penilaian formatif


Memberikan maklum balas semasa proses pengajaran dan pembelajaran Maklum balas ini dapat digunakan untuk membetulkan atau menambahbaik proses daan bahan pengajaran dan pembelajaran

Peringkat 8 : Rancang dan laksanakan penilaian sumatif

Penilaian pada akhir kursus, unit atau peringkat pembelajaran yang memberikan maklum balas tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran
Data yang di kutip memberikan maklumat tentang pencapaian objektif kurikulum kursus

REKA BENTUK PENGAJARAN


2.3 PERANAN DAN KEPENTINGAN REKA BENTUK PENGAJARAN