You are on page 1of 4

UJIAN ANATOMI HISTO CARDIO 1. Sistem kardiovaskuler berasal dari a. mesoderm b. ektoderm c. endoderm d. visceral mesoderm e.

parietal mesoderm 2. Benar tentang perkembangan arkus aort a. arkus aorta III menjadi a.subclavia b. arkus aorta IV dextra menjadi arkus aorta c. arkus aorta IV sinister menjadi a.carotis comunis d. arkus aorta I, III dan V dextra sinistra hilang e. arkus aorta V menjadi arteri pulmonalis 3. facies diafragmatika dibentuk oleh a. ventrikel dextra b. ventrikel sinistra c. A. pulmonalis d. Atrium dextra e. Atrium sinistra 4. Sinus coronarius dibentuk oleh a. sinus horn kiri distal b. sinus horn kanan c. sinus horn kiri proximal d. v. Cardinalis communis e. v. Cardinalis posterior 5. Epicardium a. lam parietalis pericard serosa b. lam viseralis pericard serosa c. bag. Pericard fibrosa d. lap. Terdalam e. perm. Luar endocardium 6. struktur yang membentuk fossa ovalis a. septum primum b. septum secundum c. septum sputium d. pars membranase e. pars muscularis 7. yang ke ventrikel dextra a. v. cordis magna b. v. cordis media c. v. cordis minimi d. v. cordis parva e. v. cordis posterior 8. tetralogi fallot, kecuali a. PDA b. USD c. Hipertrofi Ventrikular Dextra d. Overriding aorta e. stenosis pulmonalis 9. pada sirkulasi fetal, tekanan di pulmo yg tinggi mnybabkan aliran darah dari A. pulmonalis ke aorta melalui a. foramen ovale b. sinus venosus c. a. umbilicalis d. ductus venosus e. ductus arteriosus 9. Cabang A. coronaria sinistra yang berjalan dalam sulcus coronarius : a. R. Interventricular anterior b. R. Interventricular posterior c. R. Circumflexa d. R. Marginalis dextra e. R. Marginalis sinistra 10. Struktur yang paling berperan pada pembentukan septa cordis dan PD keluar jantung a. septum primum b. septum secundum c. endocardial cushion d. pars membranasea e. pars muscularis 11. Setelah lahir, duktus venosus berubah menjadi : a. ligamentum umbilicalis medialis b. ligamentum arteriosus c. ligamentum venosum d. corda umbilicalis e. fossa ovalis 11. valvula atrioventrikulare dibentuk oleh a. pericardium serosa b. pericardium fibrosa

c. myocardium d. endocardium e. epicardium 12. Organ yang mempunyai sistem portal arteri a. ginjal b. liver c. muscle d. brain e. intestine 13. Orificium v. pulmo berada di : a. RA b. RV c. LA d. LV e. septum interventricularis 13. Hubungan langsung arteri-vena a. continuous capiler b. fenestrated capiler c. portal system with precapillary sphincter d. anastomosis arteri-vena e. venous sinus 15. Myocardium jantung paling tebal di a. Right atrium b. Left atrium c. Right ventricle d. Left ventricle e. RV + LV 16. Suara valve aorta : a. parasternal ICS 3 dextra b. parasternal ICS 3 sinistra c. midclavicular ICS 3 sinistra d. midclavicular ICS 3 dextra e. parasternal costae 3 sinistra 16. Endothelium di : a. endocardium b. subcardium c. myocardium d. epicardium e. pericardium 17. LEE dan LEI yang jelas terdapat di ; a. arteri kecil b. arteri sedang

c. arteri besar d. kapiler e. lupa ni yg nyatet........ 18. Cabang akhir dari A. carotis externa a. A. facialis b. A. thyroidea superior c. A. lingualis d. A. retroauricular e. A. temporalis superfisial 18. pembuluh darah kapiler di otak tipe a. continuous capiler b. fenestrated capiler c. sinusoidal capiller d. AV anastomoses e. venous sinus 19. sel di kapiler yang dapat berdiferensiasi menjadi sel lain : a. mesotel b. endotel c. pericyte d. e. 20. Kapiler di intestinum tenue merupakan tipe a. continuous b. fenestrated c. sinusoid d. kapiler khusus e. absortive 20. cabang langsung A. Coelica a. gastric dextra b. gastric brevis c. gastric sinistra d. pancreoticaudodenulis e. gastroepiploica dextra 22. Jejunum dapat darah dari a. A. gastrica dextra b. A. mesentrica superior c. A. mesentrica inferior d. A. rectalis superior e. A. rectalis inferior 22. A. iliaca communis merupakan pembuluh darah tipe

a. arteriole b. muscular artery c. elastic artery d. metarteriole + precapillary sphincter e. arterial portal system 23. Sigmoid mendapat vaskularisasi dari a. A. Gaster dextra b. A. Mesentrica superior c. A. Mesentrica superior d. A. Rectalis superior e. A. Rectalis inferior 24. pembuluh darah yang memiliki struktur mikroskopis khusus antara lain a. arteri ulnaris b. a. Testicularis c. a. Pulmonalis d. a. Rectalis e. a. Hepatica 25. pembuluh darah yang memiliki kemampuan vasokonstriksi kecil : a. metarteriol + sphincter b. arteriol c. small d. medium e. large 25. Arteri di bawah ini merupakan cabang trunkus posterior dari A. Iliaca interna a. A. Pudenda interna b. A. Vesicalis superior c. A. Glutea superior d. A. Glutea inferior e. obturatoria 27. Margo acutus dibentuk oleh a. ventrikel dextra b. ventrikel sinistra c. A. pulmonalis d. Atrium dextra e. Atrium sinistra 27. Berikut ini benar mengenai perkembangan aortic arches : a. aortic arch III akan jadi A. Subclavia b. aortic arch IV dextra akan jadi A. Carotis communis

c. aortic arch IV Sinistra akan jadi arcus aorta d. aortic arch I, II, dan VII dextra-sinistra akan hilang e. aortic arch V akan jadi A. pulmonalis 28. Struktur yang berada di mediastinum superior sd media a. N. Phrenicus b. N. Vagus c. esofagus d. ductus thoracicus e. trachea 29. struktur berikut dibentuk oleh endocardial cushion a. septum sputium b. septum primum c. septum secundum d. pars muscularis septum interventriculare e. pars membranasea 29. Great vessel ada di : a. margo obtusus b. facies sternocostalis c. facies diafragmatika d. basis cordis e. margo acutus 31. cabang arcus aorta a. A. Brachialis b. a. Coronaria c. a. Intercostalis d. trunkus brachiocephalica e. subclavia dextra 31. Yang g ada di orang dewasa a. lig. Arteriosus b. lig. Venosus c. chorda umbilicalis d. lig. Umbilicalis e. fossa ovalis 33. Vena hemiazygos berakhir pada a. V. cava inferior b. v. cava superior c. v. intercostalis d. v. azygos e. v. Subclavia

35. Trabecula septomarginalis di a. atrium dextra b. atrium sinistra c. ventrikel dextra d. ventrikel sinistra e. septum interventricularis 37. chorda tendinae menghubungkan M.papillaries dengan a. valvula mitralis b. valvula vena cava c. valvula sinus coronarius d. valvula semilunar pulmonum e. valvula semilunar aorta 39. A. radialis termasuk pembuluh darah tipe : a. arteriole b. continuous capillary c. small artery d. medium artery e. large artery 39. sirkulasi sistemik berakhir di a.ostium aorta b. ostium v. pulmonalis c. ostium A. pulmonalis d. ostium v. cava inferior/superior e. atrium sinister 40. Suara katup mitral terdengar jelas pada a. ICS IV midclavicular line sin b. ICS IV parasternal line sin c. ICS V midclavicula line sin d. costae V midclavicula line sin e. costae V parasternal line sin

42. Cuspis yang ada pada valv. Semilunaris aorta & pulmonum a. cuspis anterior b. cuspis posterior c. cuspis dextra d. cuspis septalis e. cuspis bicuspid 44. cabang pertama A. carotis externa a. A. retroauricularis b. A. lingualis c. a. facialis d. A. thyroidea superior e. A. temporalis superfisialis 46. Organ yang mendapat darah dari A. coelica a. jejunum b. gaster c. colon decendens d. 2/3 prox colon trans e. sigmoid 48. Ltak serabut purkinje a. endocardium b. subendocardium c. myocardium d. epicardium e. pericardium 49. Pembuluh darah yang memiliki struktrur mikroskopis khusus antara lain : a. a. ulnaris b. a. testicularis c. a. pulmonalis d. a. rectalis e. a. hepatica