You are on page 1of 7

PATROLA Automobilom do ostrva Tasos ODMOR Najlep{a ostrva Jadranskog i Jonskog mora SRBIJA Brojni muzi~ki festivali u avgustu

{irom zemqe
^etvrtak, 26. jul 2012. Broj 264

str. 24. str. 27. str. 28.

NI@E CENE ARAN@MANA I ZA DRUGU TURU GODI[WIH ODMORA

Jeftino na more od 15. avgusta


165
U agenciji Argus izdvajaju ponudu za deset dana odmora na Krfu ili u Ku{adasiju, po istoj ceni - od 179 evra. Za obe destinacije obezbe|eni su prevoz autobusom i putno osigurawe. Oni koji se odlu~e za letovawe u Gr~koj bi}e sme{teni u apartmanima, dok je u Turskoj obezbe|ena usluga no}ewa s doru~kom u hotelu sa dve zvezice. - Tako|e imamo desetodnevne aran`mane autobusom u Qoret del Mar po ceni od 279 evra, koja se odnosi na no}ewe s doru~kom u hotelu sa jednom zvezdicom wu gr~ko ostrvo Krf, odmor Putnicima - dodaju u ovoj staje 189 evra. kojima Kao jednu od najpovoqni189 agenciji. Letovawe na jih varijanti za odmor, u odgovaraju Marmaris Stavrosu krajem agenciji Banbus izdvajaju 10 dana avgusta putnike paket-aran`man za Leptokrapolasci autobusom agencije Vivatratiju. od sredine vel ko{ta}e 145 evra - U cenu od 150 evra ura~upo osobi. Navedena cena vanati su prevoz autobusom i avgusta na `i za putovawe autobusom i putno osigurawe - ka`u u raspolagawu desetodnevni boravak u dvoBanbusu. - Sme{taj je obezstudiju. Kako kabe|en u ~etvorokrevetnoj sosu aran`amni krevetnom `u u ovoj agenciji, srebi. za Tursku, dinom narednog meMalo napornija, ali uz isti tip 255 sigurno vredna toga, jeGr~ku, Italiju seca, prevoza i sme{taja, ste tura do [panije, uz Sus i [paniju samo {to je u pitausputna razgledawa 7 dana avionom gradova u Francuskoj i Italiji, koja ko{ta 215 evra - ka`u u Banbusu. Cena je bez prevoza, ali je sme{taj u Qoret Hanioti del Maru na 12 no}ewa bazi polupansiona. Agencija autobusom Travelend tako|e nudi jeftine aran`mane za odmor krajem leta. Tako turisti mogu putovati u letovali{ta {irom Halkidikija za 95 evra, a posebno se pla}a dinarski deo koji iznosi 6.990 dinara. J. P.

EK sezone diktira i visoke cene, me|utim, u ponudi doma}ih turisti~kih agencija mogu se na}i i aran`mani za sumu ve} od 145 evra, koja va`i za deset dana odmora u Gr~koj. Oko 30 evra vi{e odvoji}e turisti koji `ele da provedu isti broj dana u Ku{adasiju, ra~unaju}i i prevoz autobusom. Za popularno {pansko letovali{te Qoret del Mar, Rimini za letovawe u 10 dana avgustu va`i cena od 270 evra. autobusom

255

TOP-PONUDE

od

619

Majorka [panija

Polazak 2. avgusta 11 no}ewa hotelski sme{taj avionom

od

349

Alawa Turska

Polazak u julu 7 no}ewa ol inkluziv avionom

od

388

Paralija Gr~ka

Polazak Y avgustu 10 no}ewa sa doru~kom autobusom

od

95+6.990rsd

Pefkohori Gr~ka

Polazak y avgustu 10 no}ewa Hotel Kasandros autobusom

NAJEGZOTI^NIJE ostrvo u grupi Balearskih ostrva, Majorka, u specijalnoj je avgustovskoj ponudi agencije Viva travel. Hotel Ondina udaqen je 250 metara od pla`e, a poseduje sopstveni restoran, otvoreni bazen, bilijar, TV salu... bigblue.rs

TURISTI odsedaju u hotelu MS park rizort koji se nalazi u Konakliju, u Alawi. Poseduje ukupno 266 soba, od ~ega 246 standardnih, 18 porodi~nih i dve za osobe s posebnim potrebama. Hotel ima glavni restoran Serapsu. 1atravel.rs

ARAN@MAN podrazumeva sme{taj u vili koja se nalazi na 120 metara udaqenosti od duge pe{~ane pla`e. Boravi se u moderno opremqenim apartmanima, a vila poseduje i bazen s le`aqkama. timtravel.rs

HOTEL Kasandros se nalazi u samom centru Pefkohorija, na oko 100 metara udaqenosti od pla`e. Sastoji se od dvokrevetnih studija i ~etvorokrevetnih apartmana, a turisti imaju i 20 odsto popusta. travelland.rs

LA VALETA (MALTA)

22

NOVOSTI ^etvrtak, 26. jul 2012.


turist@novosti.rs

Turisti~ki Savetnik
PREVOZ
www.touropia.com

POVOQNE CENE ZA ARAN@MANE U ANTALIJI

Fantazija u Kemeru
K
ADA se spomene Turska, a pogotovo Antalijska regija, malo je onih koji ne pomisle na luksuzan odmor pristupa~an i xepu srpskog turiste. Pored ve} poznatog turskog gostoqubqa, pe{~anih pla`a, toplog mora i povoqnog {opinga, dodatni razlog za posetu Turskoj su i jednako bogati programi, kako za mlade, tako i za porodicu. Agencija 1A turistima pribli`ava obale Mediterana po specijalnim cenama u toku vrele, julske sezone. OD CELE REGIJE, ANTALIJA SA SVOJOM RIVIJEROM SPADA U SAM VRH TURIZMA, A Kemer uga|a i najprobirqivijem turisti. Hotel Fantazija deluks, sa sopstvenom pla`om od sitnog, oblog kamena, nosilac plave zastavice, dodaje presti` ovoj ponudi. Na 60 kilo-

Bogat kulturni i rekreativni program, uz 1a travel


zini se nalazi i Adalar, podvodni ronila~ki centar. Dodatak egzotici predstavqa i mogu}nost skijawa na letovawu. Naime, u blizini se nalaze staze zimskog centra Saklikent na uga{enom vulkanu. PORED SVIH OVIH PRIRODNIH PREDISPOZICIJA ZA U@IVAWE I ODMOR, hotel svojim luksuzom i komforom omogu}ava relaksaciju i hedonizam svake vrste. Specijalno dizajnirana 351 soba, ultra ol inkluziv usluga, spoqa{wi i unutra{wi bazen, de~ji program...Pored toga, u sadr`aj ulaze teretana, teniski tereni, kuglana... 6-566

U blizini hotela Fantazija deluks nalazi se i ronila~ki centar


metra od dvomilionske Antalije, i na posedu od 65 hektara, Fantazija je sme{tena izme|u borovih {uma, isto~no od Fazelisa i Olimposa, anti~kih lokaliteta ovog kraja. U bli-

MLADIMA bi ovo bio veoma koristan sajt u slu~aju da jo{ nisu odlu~ili gde }e provesti leto. Izuzetno jednostavnog dizajna, ovaj sajt izuzetno je lak za pretragu, a pru`a veoma zanimqive podatke o tome koja su najboqa ostrva za provod, koja su odredi{ta najjeftinija, ili gde treba provesti odmor ukoliko se tra`i dobra zabava. Ve}ina podataka nalazi se u obliku TOP 10 najboqih, najskupqih, najsluksuznijih, najzanimqivijih i sli~no, {to je prili~no korisno za one turiste koji nemaju mnogo vremena za ozbiqniju pretragu.

PREVOZ
loco2.com

LUKSUZ Hotel Fantazija deluks jedan je od najboqih u Antalijijskoj regiji

VOZ je u Evropi sve popularnije prevozno sredstvo, a po{to su ~isti, ta~ni i sti`u u sam centar grada, evropske `eleznice bele`e sve ve}i broj putnika. Mese~na inter siti karta mo`e da se kupi i u Srbiji, ali se pre toga treba dobro raspitati da li ona pokriva sve `eqene rute. I unutar svake zemqe postoje mese~ne karte kojima putnik mo`e da se vozi koliko `eli i u{tedi dosta novca. Kako sti}i za malo novca od Londona do Amsterdama, kako proputovati sve divqe pla`e u Francuskoj i koji sve vozovi primaju bicikle - mo`e se doznati na ovom sajtu. Tako|e, postoji tabela za izra~unavawe u{tede emisije karbondioksida time {to je putnik odabrao voz umesto automobil!

Zabava pod Taurusom


Hotel Gural premijer u ponudi agencije Big blu

VELELEPNO Kompleks raspola`e sa 395 rasko{nih soba i velikim akva-parkom

PRE@IVQAVAWE
survival.aforumfree.com

RAD Tekirova u Turskoj poznat je, pre svega, po prelepim pe{~anim pla`ama, ali i luksuznim hotelima za porodi~ni odmor. jedan od takvih je i rizort Gural premijer, u koji turiste iz Srbije vodi agencija Big blu. KOMPLEKS GURAL PREMIJER SAZIDAN JE U TRADICIONALNOM TURSKOM STILU, a raspola`e sa 395 soba. Ono po ~emu se posebno izdvaja je moderni akva-

park, koji se prostire na 22.000 kvadrata. Svi oni `eqni zabave ovde }e prona}i mesto za sebe. Naime, gostima su u okviru akva-parka na raspolagawu najrazli~itije vodene atrakcije. Za one koji vole dobar provod tu su vodeni tobogani, kamikaze, ultrabrzi tobogani, takozvana crna rupa, rafting tobogani, svemirski brod, vodena cev, kao i vi{e individualnih tobogana.

Za decu je ure|en deo koji nudi bazene, kupali{ta sa piratskim brodom i figurama koje do~aravaju morski svet. Za one kojima je u`ivawe na prvom mestu, tu su bazen za masa`u, |akuzi sa ve{ta~kom ki{om... CENA ARAN@MANA U OVOM LUKSUZNOM RIZORTU JE OD 933 EVRA po odrasloj osobi sa ura~unatim avio-prevozom. Za sve goste, obezbe|ena je ultra ol inkluziv usluga. 12-2796

BORAVAK u prirodi wenim qubiteqima name}e potrebu za vi{e znawa o snala`ewu od onih kojima to nije omiqena destinacija. Ipak, kad ve} idemo u prirodu, boqe je snabdeti se bar osnovnim informacijama. Na ovom sajtu, pored profesionalnih saveta o tome {ta sve treba znati pre nego {to se krene na kampovawe ili provod na planini, mo`e se na}i dosta informacija o pre`ivqavawu. Na portalu posetioci tako|e mogu saznati {ta u kojoj situaciji treba da se uradi ako ne{to po|e po zlu. Od toga kako da se za{tite od komaraca, preko posledica izazvanih ubodom nekog insekta, pa do pronalaska ~iste vode za pi}e. Na forumu se mogu na}i i drugi korisni saveti koji se ne ti~u samo odlaska u prirodu. Znati`eqni se mogu informisati o p~elarstvu, o najnovijoj opremi za lov i ribolov od toga gde se mo`e nabaviti, po kojoj ceni, kao i koja je najboqa. Tu su i saveti o ishrani, o posledicama trovawa, ali i o tome kako ukazati prvu pomo}. J. L.

NOVOSTI ^etvrtak, 26. jul 2012.


turist@novosti.rs

23
BAROMETAR
CENE na mediteranskim obalama su {arolike od 65 pa preko hiqadu evra, u zavisnosti od toga gde turisti `ele da provedu odmor. Letovawe u Gr~koj je ve} tradicionalno najjeftinije dok za ostale zemqe treba izdvojiti vi{e novca. Turisti i ove godine najvi{e letuju u Turskoj i Gr~koj, a oni sa dubqim xepom biraju daleke destinacije.

TRAVELEND POGODNOSTI ZA LETOVAWE

Popust i do 40 odsto
Na akciji hoteli Kasandra palas, Aegean Melatron...
Halkidiki

CRNA GORA:
od 140 do 195
^aw od 140 Budva od 179 Be~i}i od 175 Petrovac od 195

UVENA gr~ka, tri prsta, godinama mame hiqade turista iz na{e zemqe, a za one koji su re{ili da ovo letovawe provedu na predivnim pla`ama Atosa, Sitonije ili Kasandre, agencija Travelend pripremila je specijalne cene u pojedinim hotelima. U ponudu je uvr{teno i najpoznatije turisti~ko mesto severne Gr~ke i Olimpijske regije - Paralija. Za hotel Kasandra palas kategorizacije ~etiri zvezdice, koji se nalazi na samoj pla`i, 1,5 kilometar

GR^KA:
od 65 do 285
Zakintos od 65 Tasos od 75 Pefkori od 150 Parga od 195 Santorini od 285

Aegeaton Melaton, 4

Igles palas, 5

TURSKA:
od 169 do 1.398 Troja od 169 Antalija od 399 Alawa od 457 Kemer od 1.002

Iston klub, 5

Mediteranean princes, 5

TUNIS:
od 355 do 478
Hamamet od 355 Sous od 478 Port el Kantui od 403 Mahdija od 279

5%
je popust za uplatu u celosti i odnosi se na sve navedene hotele
od mesta Kriopigi na Kasandri, va`i dodatni popust od 20 odsto za period boravka od 27. jula do 10. avgusta u deluks sobama. Tako|e, dva deteta su gratis u varijanti polupansionske usluge i sme{taja u egzekjutiv ili deluks sobama ili standard porodi~nom suitu. U wegovom susedstvu sme{ten je Aleksandar

Grejt, hotel sa ~etiri zvezdice, u kojem za odmor od 23. do 31. jula popust iznosi 20 odsto. Agencija Travelend je za svoje putnike napravila i primamqivu ponudu koja se odnosi na period top-sezone - od 1. do 14. avgusta - i podrazumeva sme{taj u dvokrevetnoj sobi uz dnevnu cenu od 50 evra za jednu osobu. Na samo tri kilometra od kosmopolitskog letovali{ta Kalitea, tako|e na Kasandri, nalazi se hotel Aegean Melatron. Broj od pet zvezdica koji stoji uz ime hotela, garantuje luksuzan sme{taj i zanimqiv sadr`aj. Cenu ni`u za

Dinarski deo
ZA SVE aran`amne, pored deviznog, upla}uje se i deo u doma}oj valuti koji iznosi 1.500 dinara i na wega se ne odnose navdeni popusti. Ovu cifru ne pla}aju deca uzrasta do 12 godina. 40 odsto plati}e oni koji se odlu~e za boravak u periodu od 21. do 31. jula. Letovawe od 24. jula do 25. avgusta, sa sme{tajem u standard ili femili sobi, ili junior suitu hotela Meliton talaso end spa jeftinije je za 20 odsto. Dodatnih deset odsto popusta odnosi se na razdobqe 4. jul - 25. avgust i to za sobe tipa egzekjutiv, lak{eri, premijum, grand... Hotel sa ~etiri zvezdice Mediteran princes u Paraliji daje popust od 25 odsto za boravak od 11. do 31. jula. 12-2701

ITALIJA:
od 79 do 359
Venecija od 79 Rimini od 195 Sicilija od 359

24

NOVOSTI ^etvrtak, 26. jul 2012.


turist@novosti.rs

NOVOSTI ^etvrtak, 26. jul 2012.


turist@novosti.rs

25

PUTOVAWE PATROLA REVIJE SAT PLUS I VE^ERWE NOVOSTI VODE ^ITAOCE NAJBEZBEDNIJOM RUTOM DO OSTRVA TASOS U GR^KOJ

DUI, PROMETNIJI I POZNATIJI PUT


U tekstu izdvajamo najva`nije drumske ta~ke, benzinske pumpe, cene putarina, goriva, sme{taja, kao i ostale informacije koje putnici treba da znaju
VANI TELEFONI Makedonija Gr~ka* 192 100 193 199 194 166 196 154 +389-2diplomatsko predstavni{tvo +30-2310-244-265 3129-298 * u Gr~koj se mo`e pozvati i jedinstveni broj za sve hitne slu~ajeve 112 policija vatrogasci hitna pomo} pomo} na putu

SAOBRAAJNA DOKUMENTA I PROPISI


Za ulazak automobilom u Makedoniju potrebna je zelena karta, koju }e vam policija obavezno tra`iti prilikom ulaska u tu zemqu. Zato ne zaboravite da ovaj dokument izvadite kod svog osigurava~a pre polaska na put, ili }ete u protivnom, na granici morati da platite posebno kratkoro~no osigurawe, koje je nekoliko puta skupqe od zelene karte. Ne zaboravite ni Evropski izve{taj o saobra}ajnoj nezgodi. Ako vozite automobil s pogonom na TNG, obavezno ponesite i atest za plinski ure|aj, jer ga gr~ka i makedonska policija mogu tra`iti prilikom rutinske kontrole ili na granici pri ulasku u zemqu. Skre}emo vam pa`wu da u Makedoniji po{tujete ograni~ewe brzine jer smo na na{em putu nai{li na nekoliko patrola koje radarom kontroli{u brzinu vozila. Kazna za prebrzu vo`wu mo`e biti od 45 do ~ak 300 evra. Kada je re~ o gr~kim propisima, zanimqivo je da voza~i koji nose nao~are ili kontaktna so~iva moraju imati rezervni par kod sebe, ili im u suprotnom po gr~kom zakonu preti kazna od 80 evra. I u Makedoniji i u Gr~koj mawe kazne za lak{e prekr{aje pla}aju se tako {to voza~ od policije dobije uplatnicu, koju pla}a na {alteru po{te ili banke u roku od osam dana. Kao obezbe|ewe da }e kazna biti pla}ena, policija u Makedoniji zadr`ava dokumenta, a u Gr~koj ne.
OBAVEZNA oprema u vozilu Gr~ka da da da da da ne da Makedonija komplet prve pomo}i da svetloodbojni prsluk da sigurnosni trougao da rezervni to~ak ili set za krpqewe gume da u`e za vu~u da rezervne sijalice da PP aparat da* *samo za automobile koji koriste TNG ili CNG za neke saobra}ajne prekr{aje Makedonija (u EUR) vo`wa dawu bez upaqenih svetala 20 telefonirawe bez hendsfri ure|aja 45 nevezivawe sigurnosnog pojasa 20 prevoz dece van specijalnog sedi{ta 45 prekora~ewe brzine u nasequ do 20 km/h 45 prolazak kroz crveno svetlo 300 KAZNE

PATROLA U BROJKAMA
ukupna du`ina patrole .........................................816,0 km od Beograda do naplatne rampe Nais....................208,0 km od Naisa do makedonske granice ..........................165,5 km deonica kroz Makedoniju .....................................180,2 km deonice kroz Gr~ku ...............................................180,2 km ukupan broj benzinskih pumpi .........................................32 Srbija .......................................................................19 Makedonija ...............................................................12 Gr~ka ......................................................................... 1 ukupan broj pumpi sa auto-gasom ......................................13 Srbija ........................................................................ 7 Makedonija ................................................................ 6

SNABDEVENOST GORIVOM
Na putu do Tasosa ima dovoqno benzinskih pumpi koje to~e benzin i dizel. Mali problem mo`ete imati ako `elite da vozite na auto-gas i u Gr~koj, jer na putu kojim smo i{li ne postoji nijedna pumpa sa ovom vrstom goriva. Dodu{e, auto-gas mo`ete sipati u industrijskoj zoni Soluna, ali je to komplikovaniji put, pa vam ne savetujemo da se zavla~ite u taj deo graCENE BMB Dizel TNG

da. Zato gas sipajte na posledwoj pumpi u Makedoniji koja se nalazi 500 metara pre granice. Ina~e, kod na{ih ju`nih suseda gorivo ima skoro istu cenu na pumpama, pa nemojte gubiti vreme u potrazi za ni`im cenovnikom jer je u{teda za pun rezervoar na kraju svega evro ili dva. U Gr~koj su cene razli~ite, a odstupawa su najvi{e oko pet evrocenti po litru.

goriva u Makedoniji i Gr~koj (u EUR) Makedonija Gr~ka 1,36 1,611,65 1,20 1,421,45 0,71

o najsevernijeg gr~kog ostrva Tasos mo`e se sti}i iz dva pravca. Jedan je preko Bugarske, i kra}i je za 100 km, a drugi je dobro poznati put trasom Koridora 10 kroz Srbiju i Makedoniju. Ekipa SAT-ove patrole ovog puta i{la je tim pravcem, kojim naj~e{}e putuju turisti iz na{e zemqe. Glavni razlog jeste to {to se najve}im delom vozi autoputem, pa je vo`wa komfornija i br`a. To posebno va`i za deo kroz Gr~ku, gde je pre tri godine izgra|en moderan autoput Egnacija odos. I ovu patrolu smo po~eli od naplatne rampe Nais na autoputu, jer tuda ve}ina turista mora da pro|e. Od Beograda, ta~nije od naplatne rampe Bubaw potok, do ove naplatne stanice ima 208 km i re~ je o ni{kom autoputu
ta, pa uz li~na dokumenta mo`ete predati samo saobra}ajnu dozvolu. Ovde se u sezoni o~ekuju ne{to ve}e gu`ve, pa se naoru`ajte strpqewem.

na kojem ima 13 pumpi (na {est imaju TNG) i dovoqno odmori{ta i restorana u kojima mo`ete predahnuti, a tu su i baze AMSS-a koje su voza~ima 24 sata na usluzi. Kod naplatne rampe Nais poni{tavamo kilometra`u, putarinu pla}amo 730 dinara, pa nastavqamo daqe i bele`imo kilometre. Do Pre{eva putarina se jo{ jednom pla} a na naplatnoj rampi Doqevac i za putni~ka vozila iznosi 190 dinara. Od 272. kilometra do granice vozi se klasi~nom magistralom, ~ak i na posledwih 20 km gde putari zavr{avaju rekonstrukciju desne trake autoputa, pa se vozila kre}u jednom kolovoznom trakom uz odgovaraju}u signalizaciju i ograni~ewe brzine od 60 km/h. R.S.P
preko nadvo`waka (slika 2). Nakon 900 metara je ukqu~ewe na autoput. Budite oprezni jer se na autoput ovde ukqu~ujete u krajwu levu traku. 10. 429,4 km UPOZORAVAMO

prekr{aj

Gr~ka (u EUR) / 100 350 100 100 700

KAD STIGNETE TASOS


Tasos je najsevernije gr~ko ostrvo i jedna od najpopularnijih destinacija. Na nekoj od ~ak 40 ~istih i lepih pla`a svako mo`e prona}i svoj kutak na obali mora. Od vrelog sunca turiste {titi gu- CENE u restoranima (u EUR) 2,53 sta borova {uma, po kojoj je ostr- kafa 2,53 vo i dobilo nadimak zeleno ostr- sok 1,53 vo ili {uma koja pluta. Tako|e, pivo giros pita 2,2 turiste od sunca {tite i ten- uzo 1,52,5 de bezbrojnih kafi}a i taverni. voda (0,5 l) 1 Naravno, kao i u drugim delovi- suvlaki 2,2 ma Gr~ke, le`aqke i suncobrane riba 812 5 ne}ete platiti ako naru~ite bar gr~ka salata jedno pi}e iz bara na pla`i, u CENE namirnica (u EUR) protivnom cene i nisu ba{ male. hleb 1 Na{i turisti s kojima smo se sre- mleko 0,951,4 li ovde, nemaju specijalnih za- voda (6 x 1,5 l) 1,52 12 merki, a cene su sli~ne kao kod sok (1 l) 11,6 nas. Put oko ostrva tek je ne{to pivo (0,5 l) 0,5 du`i od 100 km, pa ako ste do{li lubenica (1 kg) arjawa (jogurt) 1,22 autobusom, ne}e vam biti veli- paradajz (1 kg) 1,25 ki tro{ak da na dan-dva iznaj- krastavac (1 kg) 0,45 mite rentakar i obi|ete broj- med (1 kg) 4,77 ne usamqene uvale ili neko od tipi~nih gr~kih sela. U hladu stoletnih maslina mo`ete u`ivati u specijalitetima doma}e kuhiwe, a obavezno probajte i med, jedan od osnovnih proizvoda na Tasosu. Upravo zbog proizvodwe meda, prskawe komaraca je zabraweno, pa se mo`e desiti da ih bude ne{to vi{e. Na svu sre}u, veliki broj apartmana, u kojima su na{i qudi naj~e{}e i sme{teni, ima mre`e na prozorima, pa }ete prijatne no} i na Tasosu mo}i da provedete uz otvorene prozore.
CENE sme{taja na Tasosu, po osobi za 10 dana (u EUR) vrsta sme{taja usluga cena hotel*** ND 165200 STD 1/2 NA 155219 STD 1/4 NA 145229 AP 1/2 NA 155219 AP 1/4 NA 175235

RADOVI U MAKEDONIJI
Kao {to smo rekli, putovawe do Tasosa nije naporno jer se najve} im delom vozi autoputem. Ipak, ovog leta du`ina putovawa zavisi}e pre svega od putara, koji u Makedoniji rade na nekoliko lokacija. Izme|u Katlanova i Velesa nalaze se dva velika gradili{ta. Na 209 km ispred i iza tunela putari ure|uju kosine, pa je brzina ograni~ena na 20 km/h i vozi se samo jednom trakom. Radova ima i u tunelu, pa budite oprezni. Na 225 i 226 km u toku je sanacija klizi{ta, zbog ~ega se saobra}aj tako|e obavqa jednom saobra}ajnom trakom. Obustave dodu{e ne} e biti, ali su mawi zastoji sigurno mogu}i, tim pre {to u zoni gradili{ta ni traka kojom se vozi nije ba{ u sjajnom stawu. Novina u odnosu na pro{lu godinu jeste i naplatna rampa na autoputu Egnacija odos kada krenete od Soluna ka Tasosu, na kojoj putarina za putni~ki automobil ko{ta dva evra.

1.

000,0 km

te~ni naftni gas po ceni od 0,65 evra. U okviru objekta nalaze se i dobro snabdevena prodavnica i restoran. 4. 206,1 km UPOZORAVAMO
CENE

CENA putarine do Tasosa Makedonija* 160 denara (2,66 EUR) Gr~ka 2 ( EUR) *putarinu mo`ete platiti i u denarima i u evrima; 1 EUR = 60 denara

CENE trajekta KeramotiTasos (u EUR) odrasli putnici 3 deca (510 godina) 1,5 putni~ka vozila do 4,25 m 16 putni~ka vozila preko 4,25 m 20 Sve informacije o polascima radnim danima i nedeqom mo`ete dobiti na veb-sajtu na kojem postoji meni i na srpskom jeziku

Patrolu do Tasosa preko Makedonije po~iwemo od naplatne rampe na autoputu E-75 kod motela Nais. Od naplatne rampe Bubaw potok kod Beograda pre{li smo 208 km a putarina za ovu deonicu za putni~ke automobile iznosi 730 dinara. Resetujemo kilometra`u a u~inite to i vi, kao biste lak{e pratili na{u patrolu. Mi smo pre|eni put merili na{im patrolnim vozilom fijat frimont ali vas podse}amo da svaki automobil druga~ije meri kilometra`u pa su mogu}a mawa odstupawa. 2. 165,5 km

u restoranu (u EUR) voda sok ro{tiq kafa (0,5 l) 0,6 0,8 11,5 24

8. 394,1 km UPOZORAVAMO

Legenda: Upozorewe Raskrsnica Motel Pe{aci na putu Su`ewe puta Restoran


CARINA DOUANE

Tunel Pomo} na putu Auto-gas Neravnine na putu Parking Radovi na putu Krivina Dvostruka krivina Trajekt

Sti`emo i do mesta gde se trake autoputa razdvajaju, pa narednih 28 km izgleda kao da vozite magistralom. Povremeno }e vas tek poneki znak podsetiti da ste, u stvari, na autoputu. Od 209. kilometra po~iwe deonica du`ine 12 km na kojoj ima nekoliko putarskih gradili{ta i gde se saobra}aj mestimi~no obavqa u jednoj traci. Na po~etku putari saniraju odron i zato se 350 metara ispred tunela vozi jednom trakom, a brzina je ograni~ena na 20 km/h. Na 225,0 km i 226,0 km u toku je sanacija klizi{ta pa se saobra}aj obavqa jednom trakom. 5. 227,7 km PREPORUUJEMO

CENE sme{taja (u EUR) 1/1 soba 1/2 soba 50 70

Slika 1

6. 240,1 km PREPORU^UJEMO

Slika 2

Kqu~na raskrsnica. Ovde se put za Tasos odvaja od puta za Halkidiki. Dakle, skre}emo desno i sada pratimo putokaz za Kavalu. Nakon 500 metara prolazimo kroz podvo`wak i ukqu~ujemo se na autoput. 11. 436,4 km UPOZORAVAMO

Carina Petlja Benzinska pumpa

Grani~ni prelaz Tabanovce. Procedura kontrole traje kratko i brzo }ete u}i u Makedoniju. Osim paso{a i dokumenata za automobil, makedonska policija }e vam sigurno tra`iti i zelenu kartu, me|unarodnu polisu osigurawa. Odmah posle granice po~iwe potpuno nova deonica autoputa, zavr{ena pro{le godine. Izuzetno je prijatna za vo`wu i makedonski putari zaslu`uju sve pohvale. 3. Makedoniju, a u slu~aju gu`vi ili {trajkova na Evzoniju, to je jedini na~in da u|ete u Gr~ku i stignete na more. Osim patrola, u novom broju revija SAT otkriva za{to se sprema poskupqewe osigurawa i {ta treba ~initi ako vam se automobil pokvari u inostranstvu. Ekskluzivno vam predstavqamo novi tojota RAV4 za 2013, i prenosimo utiske sa prve zvani~ne vo`we fijata 500 L. U rubrici Vozili smo detaqno vas upoznajemo sa mercedesom A-klase i volvom V40. 175,1 km

Benzinska stanica Makoil, na kojoj imaju sve vrste goriva. Pored pumpe se nalazi renovirani motel Makedonija. Otvoren pre mawe od godinu dana, sada je to savremeni objekat u rangu ~etiri zvezdice. Ima prostran parking, restoran i dve natkrivene terase. Odlika restorana je izuzetno bogat meni makedonske nacionalne kuhiwe. Motel ima 34 komforne sobe, a u okviru wega radi i auto-kamp.
CENE u restoranu (u EUR) voda kafa sok pqeska(0,5 l) vica 0,6 0,6 1 1,5

Iskqu~ewe za Edesu (slika 1), a odmah nakon 400 metara i za Solun i Halkidiki (slika 2). Ako ovde skrenete s puta, vozi}ete kroz industrijsku zonu Soluna, gde je saobra} aj znatno gu{}i i ima mnogo semafora, ali i benzinskih stanica sa TNG-om. Ukoliko vam ovo gorivo ne treba, savetujemo vam da nastavite pravo, jer iako je put du`i 20 kilometara, putovawe je br`e i jednostavnije. 9. 404,9 km UPOZORAVAMO

Iako na tabli pi{e da se za Kavalu skre}e desno, nemojte to ~initi, nego pratite putokaz koji je iznad puta i nastavite pravo. Desno je iskqu~ewe za stari put, a pravo je nova deonica autoputa, kojom i mi nastavqamo na{e putovawe. 12. 452,4 km Prvi parking na ovom pravcu. Odmah posle wega je i nova naplatna rampa. Cena putarine je dva evra. Vozimo novim autoputem, a brzina je ograni~ena na 130 km/h. 13. 589,6 km

KRAIM PUTEM DO TASOSA


U aktuelnom broju, koji se na kioscima nalazi od ~etvrtka 19. jula, revija SAT Plus ~itaocima poklawa dve detaqne patole do Tasosa. Osim pravca preko Makedonije, ekipa je prvi put putovala mar{rutom preko Bugarske. `eleli smo da vam poka`emo kako izgleda kra}i pravac koji od Ni{a vodi preko Dimitrovgrada, Sofije, Blagoevgrada, Sandanskog a zatim kroz sever Gr~ke do autoputa Egnacija odos i daqe do Keramotija, odakle polaze trajekti za Tasos. Ovaj put je za oko 100 km kra}i od pravca kroz

Sti`emo do nove Lukoilove benzinske pumpe. To je prva pumpa na kojoj imaju sve vrste goriva pa i

Skretawe za jezero Mladost i hotel Romantik. Ovde vredi svratiti na predah i kra}i odmor. Do samog hotela ima 1.200 m uskog, ali obele`enog puta. Hotel Romantik spada u objekte koji s pravom nose ~etiri zvezdice. Ispred je restoran sa velikom terasom, od 450 mesta, sa koje se pru`a predivan pogled na jezero. Tu je i bazen u kojem se mo`ete osve`iti, a oni koji ipak `ele da se okupaju i u jezeru, na raspolagawu imaju mawu ure|enu pla`u.

CENE sme{taja (u EUR) 1/1 soba 1/2 soba 42 75 Auto-kamp: 3,5 evra za automobil po danu, plus 5 evra po osobi

Slika 1

7.

345,7 km
Slika 2

Grani~ni prelaz Evzoni. Za ulazak u Gr~ku nije potrebna zelena kar-

Mesto na kojem se odvajaju putevi za Atinu i Solun (slika 1). Oni koji putuju za Krf, Paraliju ili Lefkadu, ovde skre}u desno. Turisti koji } e odmor provesti na Halkidikiju ili ostrvu Tasos, nastavqaju pravo

novo skre}emo desno, a 800 m kasnije na semaforu, skre}emo levo. Do Keramotija vozimo jo{ 17 km magistralom i prolazimo kroz dva naseqena mesta. Nemojte `uriti i ~uvajte se preticawa jer je na kolovozu uglavnom dupla puna linija. 14. 608,0 km Posle malog kru`nog toka, pratimo putokaz za feri i sti`emo u lu-

ku Keramoti, odakle }emo pre}i na Tasos. Od Keramotija do Tasosa ima {est nauti~kih miqa, a trajekt plovi oko 35 minuta.

Iskqu~ewe za Keramoti. Posle duge desne krivine nailazimo na raskrsnicu gde pratimo putokaz i po-

26

NOVOSTI ^etvrtak, 26. jul 2012.


turist@novosti.rs

NOVOSTI ^etvrtak, 26. jul 2012.


turist@novosti.rs

27

LETOVAWE NAJLEP[E DESTINACIJE NA JADRANSKOM I JONSKOM MORU

U ponudi vi{e od 1.000 ostrva


Prednost divqe i peskovite pla`e. Aran`mani za sva~iji nov~anik
OBA dela Sredozemnog mora, razu|eni Jadran i Jonsko more, na{i su najbli`i turisti~ki ekskluziviteti. Iako Jadransko more zapquskuje obale {est susedskih dr`ava, najvi{e ostrva ima na teritoriji Hrvatske, a zatim Crne Gore. Cene aran`mana za wih kre}u se od 200 evra, koliko je potrebno izdvojiti za letovawe na Hvaru, pa do 500, za odmor na ostrvu Bra~. Doma}e turisti~ke agencije gotovo se utrkuju s ponudama za letovawe na nekom od jonskih ostrva. Tako se na Krf mo`e putovati za ne{to vi{e od 200, a na Lefkadu za 100 evra vi{e.

Sveti Stefan
NAJLUKSUZNIJE letovali{te u Crnoj Gori, uskim zemqouzom povezano je s najpopularnijom destinacijom Crne Gore - Budvom. Sveti Stefan, poznat po svojim prirodnim lepotama i pe{~anim pla`ama, oduvek je zadovoqavalo potrebe zahtevnih klijenata. Gusto gra|ene ku}e, male crkve, uske

KRF

SVETI STEFAN
~ane i {qunkovite pla`e, tirkizno more, ali i istorija koja nas spaja. Pored samog grada Krfa, najve}eg i najlep{eg naseqa na ostrvu, postoji niz mawih mesta koja su podesna za odmor Kavos, Ipsos, Dasija, Guvi-

Bra~
PREPOZNATQIVO po pla`i Zlatni rat u Bolu, koja svojom obalom duboko zaseca u more prebogato florom i faunom, ostrvo Bra~ je idealno mesto za odmor i u`ivawe u alternativnim sportovima. Jedrewe na dasci u kanalu na Bolu, paraglajding sa Vidove gore, lov u gorwim delovima ostrva, planinarski izleti do Dragowine pe}ine i pustiwe Blaca... Nadaleko poznati bra~ki sir, jagwetina, riba i bolski plavac, doma}e ostrvsko vino, samo su neke od gastronomskih poslastica koje upotpuwuju turisti~ku ponudu ovog drevnog ostrva.

ulice s mnogo zelenila i celokupna netaknuta arhitektura ~ine ovo mesto turisti~kim odmarali{tem koje nije promenilo svoj duh, te je ostalo savr{eno o~uvan, jedinstveni grad-hotel. U blizini se nalazi i poznato letovali{te Milo~er, s peskovitim pla`ama, restoranima, apartmanima i hotelima.

Lefkada
JEDNO od najlep{ih u Jonskom moru, Lefkada je ostrvo fantasti~nih pejza`a, dugih pe{~anih i {qunkovitih pla`a koje okru`uju bele litice i kristalno more. Ostrvo predstavqa spoj tradicionalnih gr~kih sela, vizantijskih crkava, arheolo{kih nalazi{ta s neurbanizovanim divqim pla`ama. Nidri je najpopularnije letovali{te u Lefkadi, kosmopolitski grad, iz kojeg se pru`a pogled na obli`qa ostrvca. Najprijatnije tradicionalno selo na ostrvu je Karija, koja obiluje zelenilom i vodom i gde se lokalni obi~aji jo{ uvek po{tuju.

Hvar
OTOK Hvar, kraq me|u dalmatinskim otocima, prema pisawu Traveler magazina, jedno je od deset najlep{ih ostrva u svetu. Wegova blaga mediteranska klima, netaknuta priroda, poqa lavande, stabla maslina i vinogradi, dovode ~oveka i prirodu ponovo u stawe harmonije. Pla`e na Hvaru su uglavnom kamenito-{qunkovite, nalaze se u uvalama, i okru`ene su borovom {umom. Plitke pe{~ane pla`e mogu se na}i u krajevima ostrva Jelsa i Su}uraj, a netaknuta priroda i prozirno ~isto more atributi su pla`e u ribarskoj Zavali.

LEFKADA
ja... Najlep{e pla`e, peskovite, nalaze se na zapadu ostrva, ali tu je i prili~no vetrovito. Najtoplije je na jugu ostrva. Preporuka svakog turiste i vodi~a je da je najboqe iznajmiti automobil i obi}i sve ostrvske lepote, grad Krf, ostrvo Vido, mirne pla`e na istoku, Kasiope, Sidare...

BRA^

PONUDE
HVAR 210 polasci do 22. septembra 7 no}i dvokrevetna soba sopstveni prevoz BRA^ 531 polasci do 1. septembra 7 no}i dvokrevetna soba sopstveni prevoz SVETI STEFAN 790 polazak 31. jul 10 no}i dvokrevetna soba avionski prevoz KRF 239 polazak 8. avgusta 11 no}i dvokrevetna soba autobuski prevoz LEFKADA 559 polazak 7. avgusta 10 no}i

Krf
SMARAGDNO ostrvo, kako ga jo{ nazivaju, najsevernije je u gr~kom arhipelagu. Svojstvene su mu ~etinarske {ume, masliwaci, pe{-

HVAR

Ostrvo qubavi
OSTRVCE Gale{wak u Jadranskom moru odskora je postalo poznato kao ostrvo qubavi, upravo zbog svog nesvakida{weg, srcastog oblika. Posle wegovog otkrivawa na Gugl ertu, mnogi zaqubqeni su vlasnika, koji i nije znao za neobi~nost svog poseda, pretrpali molbama da tu odsednu za svoj praznik. Tamo sada niko ne `ivi, pa mladi mogu slobodno nasamo da u`ivaju u ovoj vrsti egzotike.

Nauti~ko selo u Srbiji


NA[A zemqa dobila je prvo selo nauti~kog tipa. Kompleks Biser, sa~iwen od 16 modernih ku}ica na vodi, nalazi se na levoj obali Save u Boqevcima kraj Beograda. Idealno je mesto za odmor, ribolov i rekreaciju, a marina s vezovima je na raspolagawu posetiocima koji dolaze vodenim putem.

Dunavska regata u Apatinu


NAJVE]A i najdu`a re~na turisti~ka regata u svetu koja prati tok Dunava, ju~e je stigla i u Srbiju, na podru~je Apatina. Vesla~i iz celog sveta, wih oko 150, prove{}e ukupno 73 dana na vodama Dunava, ra~unaju}i vreme od starta u nema~kom gradu Ingol{tatu do dolaska u rumunsko mesto Sveti \or|e.

Gradi se Novi Istanbul


NA obalama Crnog mora u Turskoj uskoro }e ni}i novi, supermoderni grad - Novi Istanbul. Izgradwa stani{ta za oko milion stanovnika ovog grada u stvari je projekat u okviru kandidature Istanbula za organizaciju Olimpijskih igara 2020. godine. Novi, zeleni grad prostira}e se na 40.000 hektara.

28
VIKEND

NOVOSTI ^etvrtak, 26. jul 2012.


turist@novosti.rs

FESTIVALI MNO[TVO MUZI^KIH FE[TI U AVGUSTU

Selo

BOJ^IN
NAJMLA\A beogradska op{tina Sur~in krije u sebi selo koje se zove Boj~in. Na oko 30 kilometara od centra Beograda, mo`e se u`ivati pored reke, u jahawu, vo`wi fijakerom, krstarewu brodom na Savi, ili pak {etwi u {umi. Na nekom od brojnih sportskih terena, u Boj~inu je idealno da vikend provedete rekreativno, a da uve~e u`ivate u nekom od koncerata koji se organizuju u sklopu Boj~inskog leta. Ovo selo se nalazi nedaleko od Obedske bare, pa pored svih nabrojanih u`ivawa, mo`ete se opustiti pecaju}i, ili tr~awem i vo`wom bicikla po trim {umskoj stazi. Tradicionalna kuhiwa i doma}a hrana mogu da se priu{te za 700 dinara.

Veselo leto y Srbiji


Sme{taj u Gu~i od 20 evra, a pivo na Bir festu staje 150 dinara
Pi{e: M. POPOVI]

M
Grad

MILANOVAC
OKRU@EN planinama, Gorwi Milanovac je idealno mesto za vikend-odmor. Posetioci koji se na to odlu~e mogu da biraju izme|u sme{taja na planini, u gradu ili u nekom od sela. Sve` vazduh, seoski va{ari i manifestacije, {etwe pored reke, po planinama, mo`da su idealni za porodi~ni vikend. U blizini grada nalaze se Takovo, manastiri, ekolo{ko selo Ko{tuni}i, u kojem se nalazi etno-selo, Savinac... Manifestacije su brojne tokom ~itave godine, a naro~ito u letwim mesecima. Tokom ~itavog jula traju Savina~ki dani, gastronomska i kulturna manifestacija, a ve} u avgustu vas o~ekuje Festival svetske muzike. Sme{taj se mo`e na}i ve} od 500 dinara ukoliko budete boravili u nekom od sela.

ADA se s nedavno odr`anih festivala Egzit i Belgrejd koling jo{ nisu ni sredili utisci, qubiteqi dobre muzike ve} imaju prilike da ponovo u`ivaju. Naime, avgust je mesec najboqeg provoda u Srbiji, se {irom zemqe odr`avaju mnogobrojni muzi~ki festivali. Muzike ima za sva~iji ukus, od truba u Gu~i, preko xeza u Ni{u, pa do roka u Beogradu.

ve} sti`u, i to iz Nema~ke i Austrije, a ubedqivo najzainteresovaniji su Crnogorci.

BIR FEST

i
CENE :

info

GU^A Ulaznice besplatne Sme{taj od 2.000 do 3.500 Parking 1.000 Sokovi 150 Pivo 150 Kupus 250 Pe~ewe od 1.000 do 1.500 NI[VIL Ulaznice 1 ve~e 1.000 Komplet karata 2.500 VIP karta 1.500 VIP komplet 4.000 Sme{taj od 1.000 do 2.000 Sokovi 100 Pivo 150 BIRFEST Ulaznice Pivo Sokovi Voda Ro{tiq Pica NI[VIL besplatne od 100 do 250 od 100 do 150 od 80 do 150 od 300 do 500 150 cene su u dinarima

Gu~a
PRIPREME za 52. Sabor truba~a u Gu~i u punom su jeku. On }e ove godine trajati od 6. do 12. avgusta, i o~ekuje se da broj posetilaca bude rekordan. Pripremqen je bogat program, a u organizacionom i bezbednosnom smislu muzi~ka manifestacija podignuta je na najvi{i nivo. - Kapije varo{ice trube {irom su otvorene za sve sabora{e - ka`e Adam Tadi}, direktor Centra za kulturu u Gu~i. - Ovogodi{wi posebni gosti bi}e Ceca Ra`natovi} i Miroslav Ili}, a koncerte }e, naravno, odr`ati i Dejan Petrovi}, orkestar Dejana Lazarevi}a, kao i popularni di-xej [antal i Bu-

GU^A

1.000
DINARA ko{ta}e parking na Saboru truba~a u Gu~i

Priroda

VLASINA UDAQENA 50 kilometara od Leskovca, a malo vi{e od Beograda, Sirjanska bawa je okru`ena brdima i gustom borovom i hrastovom {umom. Mineralnih izvora ima 18, i posetioci mogu da se kupaju u vodi koja dosti`e temperaturu od 32 pa do 72 stepena celzijusa. Ovi izvori se ni`i jedan za drugim, u pravcu od 800 metara. Jedinstvenu atrakciju u Evropi predstavqa i gejzer tople vode visine osam metara. Okolina bawe je pogodna za lov, a sportsko pecawe je dozvoqeno u reci Jablanici. Otvoreni i zatvoreni bazeni, sportski tereni i odbojka na pesku doprine}e aktivnom odmoru. Posetioci mogu i da se pro{etaju i vide ostatke Cari~inog grada Justinijana Prima. Sme{taj u bawi se kre}e 2.290 pa do 2.900 dinara.

Posetioci }e u Gu~i videti izlo`be draga~evskih tkaqa


covina klub orkestar. Trudili smo se da osmislimo program za sve generacije, ali i da sa~uvamo izvorne vrednosti Sabora. U varo{ici trube pripreme su u toku. Sre|uju se ulice, dvori{ta, farbaju fasade... Me{tani, koji `ele da svetu predstave Gu~u na najlep{i na~in, poznati su po gostoprimstvu, svadbarskom kupusu i trubi. Za sve posetice Sabora truba~a sme{taj }e ove godine ko{tati od 20 do 35 evra. Prve rezervacije, kako ka`u doma}ini,

Pored ve} tradicionalnog truba~kog nadmetawa, pripremqeni su i mnogobrojni drugi sadr`aji koji prezentuju srpsku narodnu radinost i tradiciju. Posetioci }e imati priliku da vide izlo`be radova draga~evskih tkaqa, likovne izlo`be, etnografske i istorijske izlo`be, kao i brojne nastupe kulturno-umetni~kih dru{tava i peva~kih grupa.

Ni{vil
I vrelo ni{ko kulturno leto je pred nama. Kalendar doga|awa za naredna dva meseca je prepuwen, od Horskih sve~anosti, Festivala folklora, pa do Ni{vila, Filmskih susreta,

Nisomnije... Ni{vil xez festival jo{ jednom potvr|uje da je jedna od najzna~ajnijih manifestacija na svetskoj muzi~koj mapi. Karte su u prodaji od pro{le godine, a imena svih u~esnika su ve} mesecima poznata. Ove godine Ni{vil {iri svoju misiju i odr`ava se u pet srpskih gradova. Festival }e biti odr`an od 15. do 19. avgusta. Osim u Ni{u, deo programa bi}e prikazan u Pirotu, Leskovcu, Vrawu i Sur~inu. Nastupi}e vi{e od 500 izvo|a~a iz celog sveta. Me|u zvedama festivala je i Brisel xez orkestar, koji je snimio muziku za Oskarima oven~an film Artist.

- Na deset stejxeva bi}e odr`ano vi{e od 50 koncerata. Trudimo se da potpuno zaokru`imo ovu sedmodnevnu muzi~ku manifestaciju, koja }e biti pravi paket-aran`man za turiste i qubiteqe xeza - najavquje Ivan Blagojevi}, direktor Festivala. - Ve} prvi dan nam je `estok, s hedlajnerima kao {to su @an-Lik Ponti, Xon Patitu~i, Osibisa...

Bir fest
JUBILARNI deseti Beogradski festival piva, koji }e se odr`ati od 14. do 19. avgusta na U{}u, okupi}e najkvalitetnije rok izvo|a~e iz regiona. Nastu-

pi}e Prqavo kazali{te, Plavi orkestar, Crvena jabuka, Partibrejkersi, Hladno pivo, Vlatko Stefanovski, Plejboj, Vampiri, Rambo Amadeus, Zabraweno pu{ewe, Obojeni program... Od izvo|a~a koji nastupaju prvog dana, najvi{e se o~ekuje od Prqavog kazali{ta, koje u Beograd dolazi posle vi{e od dvadeset godina pauze. Osim Zagrep~ana, 19. avgusta beogradskoj publici }e se predstaviti i slovena~ki kantautor Zoran Predin, hor Viva voks, kao i kultni sastavi Plejboj i Vampiri. Jedni od pionira doma}e alternativne rok scene, novosadski Obojeni program, prepoznatqiv po originalnim tekstovima i vokalu Branislava Babi}a Kebre, drugog dana }e imati svoj debi na Festivalu piva. Uz wih nastupaju kultni hrvatski pank rokeri Hladno pivo, predvo|eni peva~em Miletom Kekinom, ali i Vlatko Stefanovski i svetski mega car Rambo Amadeus.