You are on page 1of 11

GAYA B BOOM!

GAYA PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI

DEFINISI KAEDAH PENGAJARAN


Satu set kaedah pengajaran (Galton, 1980) atauformat pengajaran (Siedentop, 1991). Spektra mengenengahkan kerangka pilihan atau opsyen dalam hubungan guru dan pelajar. (Mosston & Ashworth, 1986) dan ini berdasarkan kepada pemilihan penting dalam mengambil keputusan.

Spektra menggabungkan 10 kaedah umum di mana guru dan pelajar masing-masing memainkan peranan dan bertanggungjawab dalam pengajaran dan pembelajaran.

Gaya atau kaedah pengajaran boleh dibahagikan kepada dua aspek iaitu : 1. Berpusatkan Guru 2. Berpusatkan Pelajar

Beliau bahagikan ini kepada tiga kategori yang perlu digunanakan dalam semua pengajaran iaitu Sebelum pengajaran keputusan yang perlu dibuat sebelum pengajaran; persediaan dan pemilihan topik, objektif, organisasi dan penyampaian.

Semasa pengajaran Keputusan mengenai pencapaian dan perlaksanaan.


Selepas pengajaran Penilaian dan maklumbalas daripada pelajar

Spektra menggabungkan 10 kaedah umum di mana guru dan pelajar masing-masing memainkan peranan dan bertanggungjawab dalam pengajaran dan pembelajaran.

Gaya atau kaedah pengajaran boleh dibahagikan kepada dua aspek iaitu : 1. Berpusatkan Guru 2. Berpusatkan Pelajar

Berpusatkan Guru

Berpusatkan Pelajar

Arahan Latihan Timbal balik Semak kendiri Inklusif

Pembelajaran kendiri Daya usaha Perlaksanaan individu Penghasilan mencapah Penemuan terbimbing

GAYA PEMBELAJARAN B : LATIHAN

Gaya pengajaran latihan ini adalah kesinambungan daripada gaya pengajaran arahan dimana semua keputusan adalah di bawah tanggungjawab guru.
Dalam P&P guru memberi tunjuk ajar dan pelajar berpeluang melakukan latihan secara ansur maju danberperingkat.

OBJEKTIF
Guru memberi penerangan aktiviti atau melakukan demonstrasi Guru menetukan setiap apa yang ingin diajar Guru melakukan pemerhatian terhadap pelajar semasa P&P dan memberi maklumbalas, tunjuk ajar dan soal jawab. Pelajar melakukan latihan yang telah ditetapkan oleh guru.

IMPLIKASI
Sesuai untuk masa P&P yang terhad Sesuai untuk pembelajaran peringkat awal Pelajar mempunyai lebih masa untuk latihan.

CONTOH
Fizikal-Pembentukan Kemahiran Motor: Hoki: Melakukan kemahiran menggelecek menggunakan skitel.