You are on page 1of 12

- Nu n ng l con sng th n b l cy c [Danh ngn Rp]

- n b lo lng v tng lai cho n khi ly chng. n ng ch lo lng v tng lai sau khi ly v [W.H.C.]

- n ng ni iu mnh bit. Ph n ni iu mnh thch. [J.J. Rousseau]

- Ting ni l n b, hnh ng l n ng. [G. Herbert]

- Ming: n ng l ca i ti tm hn, n b l li ra ca tri tim. [Ambrose Bierce]

- Khen ngi n ng khn sau lng h, khen ngi n b p trc mt h [Tc ng Php]

- n ng lm ra lut php, n b to nn phong tc. [De Segur]

- n ng thng hay yu nhng yu rt t. n b rt t yu nhng li yu rt nhi [Basta]

- Trong on th v yu thng, n b d man hn n ng. [Nietzsche]

- n ng git ngi bng hnh .ng. n b git ngi bng khe mt. [Paul Carrel]

- Ngi n ng thng yu nhng k m h khng knh tro.ng. Ngi n b th tri li ch yu nhng ngi m h cm phc. [Sanial Dubay]

- Tnh yu, i vi ngi n ng ch l mt on tnh s trong i h; ngc li, vi ngi n b l c mt thin tnh s ca sut mt i ng [B De Stael]

- n b au kh v tng t nhiu hn n ng, nhng li bit giu kn tm s ca mnh hn. [Euripide]

- n ng phi bit i u vi d lun, cn n b th khut phc d lun. [B De Stael]

- Con rui cht v git mt. n b cht v n ng nhiu l n ng cht v v p. Cha m th cht v con bt hi [Kant]

- Ngi n ng no cng u bt thng, ga di, iu ngoa, kiu cng, khip nhc, ng khinh, hiu sc. Ngi n b no cng u t m, tc mch, hi ht b ngoi, o c gi. Tuy nhi, i c mt vic ht sc l lng v v l l c mt s kt hp hai trng thi y m ngi ta li gi l hnh phc. [Alfred De Musset]

- Ngi n ng thng yu ngi n b v tnh tnh nhiu hn vt cht. Tri li, ngi n b yu ngi n ng v vt cht hn l v tnh tnh. [Henri Bergson]

- Ngi n ng quen l lun lc no cng nghi ng, khng khi no vng d, an tm nh ngi n b, nhng ngi n ng cng khng khi no nghi ng mt cch kh s nh ngi n b. [Gina Lombroso]

- Mun c hnh phc vi mt ngi n ng th phi hiu h rt nhiu, v yu h t t cng c. Mun c hnh phc vi mt ngi n b th phi yu h tht nhiu v ng nn tm hiu h [H.B. Nectar in A Nutshell]

- n ng yu i tnh trc ri cui cng mi yu mt ngi n b. n b yu mt ngi n ng trc ri cui cng mi yu i tnh. [Remy De Gourmont]

- Ti thch nhng ngi n b khng d vng, v nhng ngi n ng c tng lai [Wells]

- Li ni n b lm n ng xiu lng. Li ni n ng lm n b au kh [Beaudelaire]

- Lc cn l tnh nhn, ngi n ng l ngi au kh nht. Lc thnh v chng ri, ngi n b chu thit thi nhiu nht. [Shakespeare]

- i sng ca ngi n ng l Danh; i sng ca ngi n b l Tnh. [Honore De Balzac]

- Ci hnh pht cho nhng k qa yu ngi n b l bt h phi yu n b mi m [Joseph Joubert] Thot tin ngi n b tm cch chng li si ve vn ca ngi n ng. Sau , h tm cch ngn cn h'n chy trn [Oscar Wilde]

- Nu ngi n b yu ti v ti nghip, ti th chu ch khng thch sng trong tnh thng y, bi ti khng phi l tn n my [Montaigne]

- n ng c th i ba trn d lun, cn n b th phi chiu theo d lun [B Necker]

- Mt ngi n ng th i sau mt con s t cn hn l i sau mt ngi n b [Ngn ng Do Thi]

- n ng xy nh, n b xy t m [Tc ng Anh]

- Gi khn, trai d lu ngy cng xiu [Tc ng Vit Nam]

- n ng l mnh lc hnh ng, n b l mnh lc thu ht. [P.J. Proudhon]

- iu kin u tin khin ngi n ng yu ngi n b l khi no h thch ngi n b Ni ngi n b th c khc, h yu khi no chung quanh h b`ng lng v khen ngi ngi h yu [CH. Romainville]

- Vng khin n b cm .ng. n b khin n ng cm ng [Danh ngn Armenie]

- Ngi ta dng la th vng, ly vng th n b, v dng n b th n ng [Chilon]

- n b yu b`ng tng tng n ng yu b`ng cm tng [Shakerley]

- Tnh yu ca ngi n ng ch chim mt phn trong i ho.. Cn tnh yu ca

ngi ph n chim c cuc i ngi n b [Lord Byron] - M.t tri ca ngi n b l hnh bng ca ngi n ng [Shakespeare]

- Ham mun ca ngi n ng man di v chng qua Ham mun ca ngi n b kho lo, chm ri nh n t xa [Leon Daudet]

- n b lun lun ni vi ngi n ng: "Nu anh yu ti, anh hy kin nhn". Nhng khi ngi n ng khng t ra nng ny na, h li bo: "Vy l anh khng cn yu ti na r [Orson Wells]

- Trong tnh yu, n b thng i rt xa hn n ng, nhng n ng li bn b hn trong tnh b`ng hu [La Bruyere]

- L ngi tnh u tin ca mt ngi n b, iu khng c ngha g c. Cn nht phi lm ngi tnh cui cng trong i ho.. Tt c s khc bit vi ngi n ng l [M. Donnay]

- n ng c i m't nhn, n b c i m't ngi khc nhn [Tc ng Ru-Ma-Ni]

- Gi n b l phi yu l mt iu ph bng, l mt s bt cng ca ngi n ng i vi ngi n b. Nu ngi ta hiu sc mnh l sc mnh th bo th ch'c ch'n ngi n ng hn ha??n ngi n b. Nu bt bo ng l iu lut ca nhn loi, th tng lai s thuc v ngi n b. Ai c th gi n tnh cm ca ngi n ng c hiu lc hn ht, nu khng phi l ngi n b? [Gandhi]

- Nhng s yu hn ca ngi n ng lm nn sc mnh cho ngi n b

[Voltaire]

- Mnh lc ca s'c p khng t ni ngi n b, m do chnh s yu ui ca nhng n ng ng'm nhn h [R.P. Joly] - C c trong s tha th ca ngi n b, nhng c iu xu trong s khoan dung ca ngi n ng [Alfred Capus]

- Ngi n ng no nnh n b l khng hiu h, ngi n ng no ngc i h th li cng khng hiu h hn [B De Salm]

- i vi mt ngi n b, bo v c hnh ca mnh trc nhng ngi n ng cn d dng hn l bo v ting tm ca mnh trc nhng ngi n b [Rochebrune]

- C mt ngi n ng no c th cng li c mt ngi n b, khi ngi ny c thi gi v phng tin s dng ngh thut ca mnh? Ai b chy th khng s thua, nhng k no dng li l'ng nghe v thch th, sm mun g ri cng vp ng, m.c du khng mun ng [Carlo Goldini]-------------------------------------------------------------------------------- Nu n ng l con sng th n b l cy c [Danh ngn Rp]

- n b lo lng v tng lai cho n khi ly chng. n ng ch lo lng v tng lai sau khi ly v [W.H.C.]

- n ng ni iu mnh bit. Ph n ni iu mnh thch. [J.J. Rousseau]

- Ting ni l n b, hnh ng l n ng. [G. Herbert]

- Ming: n ng l ca i ti tm hn, n b l li ra ca tri tim. [Ambrose Bierce]

- Khen ngi n ng khn sau lng h, khen ngi n b p trc mt h [Tc ng Php]

- n ng lm ra lut php, n b to nn phong tc. [De Segur]

- n ng thng hay yu nhng yu rt t. n b rt t yu nhng li yu rt nhi [Basta]

- Trong on th v yu thng, n b d man hn n ng. [Nietzsche]

- n ng git ngi bng hnh .ng. n b git ngi bng khe mt. [Paul Carrel]

- Ngi n ng thng yu nhng k m h khng knh tro.ng. Ngi n b th tri li ch yu nhng ngi m h cm phc. [Sanial Dubay]

- Tnh yu, i vi ngi n ng ch l mt on tnh s trong i h; ngc li, vi ngi n b l c mt thin tnh s ca sut mt i ng [B De Stael]

- n b au kh v tng t nhiu hn n ng, nhng li bit giu kn tm s ca mnh hn. [Euripide]

- n ng phi bit i u vi d lun, cn n b th khut phc d lun. [B De Stael]

- Con rui cht v git mt. n b cht v n ng nhiu l n ng cht v v p. Cha m th cht v con bt hi [Kant]

- Ngi n ng no cng u bt thng, ga di, iu ngoa, kiu cng, khip nhc, ng khinh, hiu sc. Ngi n b no cng u t m, tc mch, hi ht b ngoi, o c gi. Tuy nhi, i c mt vic ht sc l lng v v l l c mt s kt hp hai trng thi y m ngi ta li gi l hnh phc. [Alfred De Musset]

- Ngi n ng thng yu ngi n b v tnh tnh nhiu hn vt cht. Tri li, ngi n b yu ngi n ng v vt cht hn l v tnh tnh. [Henri Bergson]

- Ngi n ng quen l lun lc no cng nghi ng, khng khi no vng d, an tm nh ngi n b, nhng ngi n ng cng khng khi no nghi ng mt cch kh s nh ngi n b. [Gina Lombroso]

- Mun c hnh phc vi mt ngi n ng th phi hiu h rt nhiu, v yu h t t cng c. Mun c hnh phc vi mt ngi n b th phi yu h tht nhiu v ng nn tm hiu h [H.B. Nectar in A Nutshell]

- n ng yu i tnh trc ri cui cng mi yu mt ngi n b. n b yu mt ngi n ng trc ri cui cng mi yu i tnh. [Remy De Gourmont]

- Ti thch nhng ngi n b khng d vng, v nhng ngi n ng c tng lai [Wells]

- Li ni n b lm n ng xiu lng. Li ni n ng lm n b au kh [Beaudelaire]

- Lc cn l tnh nhn, ngi n ng l ngi au kh nht. Lc thnh v chng ri, ngi n b chu thit thi nhiu nht. [Shakespeare]

- i sng ca ngi n ng l Danh; i sng ca ngi n b l Tnh. [Honore De Balzac]

- Ci hnh pht cho nhng k qa yu ngi n b l bt h phi yu n b mi m [Joseph Joubert] Thot tin ngi n b tm cch chng li si ve vn ca ngi n ng. Sau , h tm cch ngn cn h'n chy trn [Oscar Wilde]

- Nu ngi n b yu ti v ti nghip, ti th chu ch khng thch sng trong tnh thng y, bi ti khng phi l tn n my [Montaigne]

- n ng c th i ba trn d lun, cn n b th phi chiu theo d lun [B Necker]

- Mt ngi n ng th i sau mt con s t cn hn l i sau mt ngi n b [Ngn ng Do Thi]

- n ng xy nh, n b xy t m [Tc ng Anh]

- Gi khn, trai d lu ngy cng xiu

[Tc ng Vit Nam]

- n ng l mnh lc hnh ng, n b l mnh lc thu ht. [P.J. Proudhon]

- iu kin u tin khin ngi n ng yu ngi n b l khi no h thch ngi n b Ni ngi n b th c khc, h yu khi no chung quanh h b`ng lng v khen ngi ngi h yu [CH. Romainville]

- Vng khin n b cm .ng. n b khin n ng cm ng [Danh ngn Armenie]

- Ngi ta dng la th vng, ly vng th n b, v dng n b th n ng [Chilon]

- n b yu b`ng tng tng n ng yu b`ng cm tng [Shakerley]

- Tnh yu ca ngi n ng ch chim mt phn trong i ho.. Cn tnh yu ca ngi ph n chim c cuc i ngi n b [Lord Byron] - M.t tri ca ngi n b l hnh bng ca ngi n ng [Shakespeare]

- Ham mun ca ngi n ng man di v chng qua Ham mun ca ngi n b kho lo, chm ri nh n t xa [Leon Daudet]

- n b lun lun ni vi ngi n ng: "Nu anh yu ti, anh hy kin nhn". Nhng khi ngi n ng khng t ra nng ny na, h li bo: "Vy l anh khng

cn yu ti na r [Orson Wells]

- Trong tnh yu, n b thng i rt xa hn n ng, nhng n ng li bn b hn trong tnh b`ng hu [La Bruyere]

- L ngi tnh u tin ca mt ngi n b, iu khng c ngha g c. Cn nht phi lm ngi tnh cui cng trong i ho.. Tt c s khc bit vi ngi n ng l [M. Donnay]

- n ng c i m't nhn, n b c i m't ngi khc nhn [Tc ng Ru-Ma-Ni]

- Gi n b l phi yu l mt iu ph bng, l mt s bt cng ca ngi n ng i vi ngi n b. Nu ngi ta hiu sc mnh l sc mnh th bo th ch'c ch'n ngi n ng hn ha??n ngi n b. Nu bt bo ng l iu lut ca nhn loi, th tng lai s thuc v ngi n b. Ai c th gi n tnh cm ca ngi n ng c hiu lc hn ht, nu khng phi l ngi n b? [Gandhi]

- Nhng s yu hn ca ngi n ng lm nn sc mnh cho ngi n b [Voltaire]

- Mnh lc ca s'c p khng t ni ngi n b, m do chnh s yu ui ca nhng n ng ng'm nhn h [R.P. Joly] - C c trong s tha th ca ngi n b, nhng c iu xu trong s khoan dung ca ngi n ng [Alfred Capus]

- Ngi n ng no nnh n b l khng hiu h, ngi n ng no ngc i h th li cng khng hiu h hn

[B De Salm]

- i vi mt ngi n b, bo v c hnh ca mnh trc nhng ngi n ng cn d dng hn l bo v ting tm ca mnh trc nhng ngi n b [Rochebrune]

- C mt ngi n ng no c th cng li c mt ngi n b, khi ngi ny c thi gi v phng tin s dng ngh thut ca mnh? Ai b chy th khng s thua, nhng k no dng li l'ng nghe v thch th, sm mun g ri cng vp ng, m.c du khng mun ng [Carlo Goldini]