You are on page 1of 9

Bng tng hp mi trng v m

Yu t

Mc quan
trng i vi
ngnh
(a)

Cc yu t kinh t
-------------

3=cao
2=TB
1=thp

Cc yu t x hi
------Cc yu t t nhin
-------

Cc yu t cng ngh
------Cc yu t chnh tr v
php lut

Mc tc ng i
vi cng ty
(b)
3=nhiu
2=TB
1=t;
0 = khng tc ng

Tnh cht
tc ng
(c)

im
cng dn

+ tt
- xu

+(a.b)
- (a.b)

Ma tran anh gia cac yeu to ben ngoai SAMSUNG VN


Yeu to ben ngoai chu yeu
VN gia nhap WTO
Cong ong kinh te ASEAN
SP chat lng cao, CN mi
Tang trng kinh te VN,Chau A
He thong phan phoi chuyen nghiep
Tang cng cac q phap ly cua C.phu.
Co s canh tranh manh trong nganh
Cac Cong ty Nhat Ban
CN phu tr cua VN khong phat trien
Canh tranh vi cac t/v Samsung khac
Tong so iem

Tam q. trong

iem

Tong iem

0,20
0,05
0,10
0,10
0,05
0,10
0,10
0,15
0,10
0,05

3
2
4
4
3
3
4
3
2
3

0,60
0,10
0,40
0,40
0,15
0,30
0,40
0,45
0,20
0,15

3,15

Tong so iem quan trong la 3,15 cho thay CL cua DN phan ng vi cac yeu
to ben ngoai mc tren trung bnh.

Bng tng hp mi trng cnh tranh


Yu t

Mc quan
trng i vi
ngnh
(a)

Cc i th cnh tranh
-------------

3=cao
2=TB
1=thp

Ngi mua
-------

Ngi cung ng
------Cc i th cnh tranh
tim n
------Sn phm thay th
-------

Mc tc ng i
vi cng ty
(b)
3=nhiu
2=TB
1=t;
0 = khng tc ng

Tnh cht
tc ng
(c)

im
cng dn

+ tt
- xu

+(a.b)
- (a.b)

Bng tng hp tnh hnh ni b ca cng ty


Yu t

Mc quan
trng i vi
ngnh
(a)

Ngun nhn lc
-------------

3=cao
2=TB
1=thp

Ti chnh
------Marketing
------Sn xut
------Nghin cu & pht trin
-------

Mc tc ng i
vi cng ty
(b)
3=nhiu
2=TB
1=t

Tnh cht
tc ng
(c)

im
cng dn

+ tt
- xu

+(a.b)
- (a.b)

Ma tran anh gia cac yeu to noi bo (IFE).


Yeu to ben trong chu yeu
Hoat ong Marketing
Chat lng san pham
C cau to chc , bo may
Kha nang tai chnh
Trnh o chuyen mon cua CBCNV
May moc thiet b hien ai
Kha nang san xuat
Uy tn san pham cua DN
Cung ng nguyen vat lieu
Tinh than lam viec cua ngi L

Tong so iem

Tam quan trong

iem

Tong iem

0,05
0,29
0,15
0,10
0,10
0,05
0,10
0,15
0,05
0,05

1
4
3
1
3
3
4
4
2
2

0,05
0,80
0,45
0,10
0,30
0,15
0,40
0,60
0,10
0,10

2,95

Tong so iem quan trong la 2,95 cho thay qua s tac ong cac yeu to noi
bo cua DN a the hien la mot n v manh ve noi bo.

Yeu to chu yeu anh hng


en kha nang canh tranh
Hieu biet ve th trng trong va
ngoai nc
Phan khuc th trng
nh v san pham
Hieu qua quang cao
Kha nang tai chnh
Kha nang canh tranh gia
Mang li phan phoi
S linh hoat cua to chc
Li the ve v tr

Tong so iem

Cty Hoa Bnh

Cty Viet Tien

Cty Nha Be

Trong
so

Gia tr

iem

Gia tr

iem

Gia tr

iem

0,20

0,40

0,60

0,40

0,14
0,12
0,10
0,12
0,15

3
3
2
3
3

0,42
0,36
0,20
0,36
0,45

4
4
4
4
3

0,56
0,48
0,40
0,48
0,45

3
3
4
3
2

0,42
0,36
0,40
0,36
0,30

0,08
0,04

2
3

0,16
0,12

4
4

0,32
0,16

4
3

0,32
0,12

0,05
1,00

0,10
2,57

0,20
3,65

0,10
2,78

Ket luan: Cty Viet Tien la oi thu canh tranh manh nhat, ap ng tot cac yeu to moi
trng ben ngoai va cac yeu to ben trong cua n v.

Phn tch mnh, yu, c hi v nguy c


Ma trn SWOT

C hi
1.
2.
3.
4.

Nguy c
1.
2.
3.
4.

im mnh
1.
2.
3.
4.

Phi hp S/O

Phi hp S/T

im yu
1.
2.
3.
4.

Phi hp W/O

Phi hp W/T

Bng tng hp tnh hnh ni b


( so snh vi i th cnh tranh)
Cc yu t thnh cng
chnh
Ngun nhn lc
-------------

Ti chnh
------Marketing
------Sn xut/nghin cu &
pht trin
------Tng s im cng dn

Mc quan trng
i vi ngnh
(a)
3=cao
2=TB
1=thp

im phn loi
(b)
3=mnh
2=TB
1=y

im cng
dn
(c)
a.b

MA TRAN HOACH NH CHIEN LC NH LNG


(The Quantitative Strategic Planning Matrix QSPM)

YU T THNH CNG
CH YU
(CRITICAL SUCCESS FACTORS)

XP
HNG
RATING

CC CHIN LC
LA CHN
Chien lc A Chien lc B
AS

CC YU T BN TRONG
- iem manh

- iem yeu
CC YU T BN NGOI
- C hoi

- e doa
Tong cong

TAS

AS

TAS

C S XC NH
IM AS
ATTRACTIVENESS SCORE