You are on page 1of 1

CMYK

CMYK

12

16 S_ 2013

S a _

LQee
@h _a
c LR Lea
`ae

`e LR @\ c&e
Lf LLeV `R`V
kB @jm J `[ JX
@j c NXL LcX
`R @ahL[ ]e

je\m j @_[
]Be [_ ml V*
]e e RX kB\m
`d bN `Xm
LR
c^ [* k*aL
D__cfL Ld
jc cf _ \m
Lea `B D
OVZV
@Q_L
D__cfL Lce
OV\m c c^k
@\e
Ldfe
bS_ je ake
@mM
[
_c @_d
k[ ^D\a jce
]fc[ _ahie
j LLe
V
L@X @j
Lfj Qt bB
ja
LD_jme,
c `R`V c[
Qec_,
@[Lc Le\m c
LR
McM@m ba kj...kj... Le `Z k[ Ld_a k @^Le J L[L @$j $*
_* c^ce dkL
^BaL mNm LLe
V
c[ @[Lc
Lea
LR @\ cf L ec
`ea
[ kW[ aSf
aNe am`
X c b] bie `.j. LkdB\H c
`R`V XkZ NX NBWL LcX ]m H H_.H.j.e [f_[L ba Lc @\[ [e
[ @\ L ec
_* `c ame
LV
OVZ ]M c a kB c[ @Z Oe `[h
aee ajB]B Oe b[
eL Nm J j= _@dD\m jc_ c^ Mj kB ]B
j= M ^f hY `u c[ ck]a* dD\m c JXe ]B ml V*e Lc
c[ cf\
a
]B
cteL
daL a^ Lm Ha _SL _S L'Z kB\ae Qah O `ae
ja afa
fB km *e @[^L hL[e kSe V* `.j.L _B c ak[ _eS
c_ba ]M c Lkm, ]M, LLe
LcX \m c c^ mbe `X ] ] `q kB
`
LLe
LcX
B&Lj_ [_V
_B_m bm kBda H NkZ Le _B\m ['e ]je
L 1500 V*, * jk[
jc_ L\e H[V @ye km L'Z Qfa ! B&Lj_ [_V
da @ja J MBae [_\
ee 400
H[af dB c ck Mm m c Lk\m
b]L
V*, ctee ck]a*
_, j Oj (mq/`j) V*
eM _k [cL j V* @`Z* Sa_e Hc[ LR OV_ c\e akZ* ]e `Z
OV\a, dk @`Z* ba_L
Yfe `qV jcaee
jkBa _k Ha $f `Bm
`e a]fB ]B\a j OV_ MQ Lm 250 V* Hk
[!
`e @`Z Sa_, cZi J
a[[ hee `X, c_k_
H[af dB ce `.j.
jcSL NV _@ J d[L
J c_jL ]
e ] \m
_a L\V c_ `XN
m
]e ]MaL @ec Le\a,
@m
N

Hk`e
2008
2004 cjke c @c
@`Z* b[e @he LeZ
cj
k

`d

H_
.H.j
H_.H.j.e LD_jme
]M dB\a @`Z* @_b[
Ld

f
e
LZj
Lc
Qe
\aaf ja eS_[L
@_L mL* c_e h be
]fe LD_jm
e
, _a k d ]B`ea j @_b[L @`Z Lc L e c[ `.j dQ
_k L c Xc Le _k
J jc LcQe* `d
@_ `WL* jk[ aaL
Qk L? @cL mM `W
@S `d c c *
ce j`L Ma bm \m
LeZ \m mq/`.j mMNXL @[ahe 300 hv j[LaZ c_ eMR c
LeaeL ae^ Lea
Ha c^e kB\a ['e j`][ @_ba LkR, mq @]h
LcQec_*e
]aL @h k `Lh[ ka _Se _c a`]L j\e ^e @j
jc\_ ]a [a L[L J j`Z WLZ jk[ mMNXL dkL @c McM@m ba
m$`e _c WLZe `W:
aaQ_ Le Ha [L bN
LeZe
@c
@qfe
S Sa_, eaae jc],
Lc bNa_* ce \` Mj
D__cfL Ld `[
jc] ba_, a-27, hqf,
daL Q Le
W` kBdB\m ak
ejmNX, ba_he
cte, b]L

a]aa], ^]X J LV

`.j.

$V [*e L\ Ace

`e`Le
@`Zc_ c= aie dk ja HdH
hZR, jB\e _ @_c_ Le\a d
jBV NV @[ Me` Qe[e mL, j
_[ _S jk[ TNX Le, aj kB
dB\m a T@* `Re Qe ce, [*
jk[ j`L eM... B[] B[] L
`WL SZ _ \a d c= b[e NXH
bmNZ a ckS] @R j be ]a,
`e`Le @D _j\`e mL LkL
a`]e `X\ae ]Mm j _SL @VLB
`e_, ['L jkd LeamN ake @j
@ah ['e H bm NZNXL @_L jce
mLmQ_L @j `e _k j\`B
mL jaaf ['L bm aT
jc[ NV OV_ hZ:
N[ cj [e [eMe OV_ @`Z SZ,
ba_hee j[af L Nec kD\m !
j]_ Oe MB`B Me VZ ka @Ne
@$je `kq daL c= $m Xe
Ve RVB\m aVe j ]Mm
NV SNe ak[ mL e
kBR, j`V ^@ DWR @d
kBL c= Ve @VLB ]m
j SZ `em OeVH Sf
dDR c= j= j=
VeL jBW eM]B
mL* bXLV ^B
^B
OV_yfe
`kqNm
c= ]Mm ]B ckm
OeVH Sf dDR
mL Qe `Me W@
kBL kD kD kDR,
]cLf a @j dBR, `Z `L dDR
L ahi mb cf_k Oe Sf dDR
b*e ^@ akeR aT aT L'Z _, jB
Oe NVH MBa [m N]c \m
N]ce hk hk VZ [m \m [me
_@ ^e dBR, [Z mb _k
c= ]Mm b[e LR mL ek dBR
_@e `e] j`V mL* ^ ^`Xe @
@bj akeL ]M dDR
`Me W@ kB\a SZ ]MZkeL c=
`VLe `Qem, ""b[e L[ SZ mL
$jR ?''

@jmZ _CaY,
LDW eka `` @ce,
Qm Le]a `e
H $Ve HL L`j_ `LXe
7 ]_ c^e 20V hv b[e
mM `W h aaQ[ 3V
Dre ]B jk `e `Lh[ ka
Ac WLZ:
$V [*e L\ Ace- 332,
eaae jc], jc] ba_,
a-27, hqf, ejmNX,
ba_he

L mL* k k b[e j mLV LR hZ


`em_ [' @M @Ne mLNXH _@e
Sf `Dh kBda ! c= jk `em_
@[ j SZL [ _@ b[e Dwe Le
`ea HB@ ba c= `Me W@ kB\a
SZ mL k[e [' NcRVL bX_B @M
]BVL RX _Se `e cke NXBL
au]m J mL k k Le Le _S Sa_L
aS mNB Sf Oee cM ]e ]B b[eL
^BNm _@e c=e @M Tmj dD\m,
@NBa LLe kD\m [a ['e
b[e SZ mL jk[ ['e ^ kBNm
c= ['L Lue VL VL akeL VL
@Zm ['L ake RX \e a _hj a _
_B `Z ^BNm b[eL J Sf Oe
b[e \a @D SZL jc[ VL VL
@Z ake RXm _@ @ke
b*e kB DW\H
mL c=L @VLBaL
Q Lm L c= _S
Sa_L bl` _ Le
`Z Sf Oe b[eL
^B Nm @D SZ
mLL akeL VL
@Zm
['`e da j `Z
b[eL `haL D][
km [ mL [' k[
NXL bX ^em L
c= jc_* RV]B _S
Sa_L aS mNB `Z
b[eL ^BNm J `Z SZ
mLL DweLe akeL VL @Zm
[a ['`e `Z j b[eL daL D][
kaaf mL c=L cXajm
Mm j[L _k, [' D`e a^ NBW a
aiNm
`e `mj ['L Ne$ a Lm
@jme dD c= dD R@SZ mL* Sf
Oe b[e akeL VL @Z\m, jc_
jc \m @Nhc abNe LcQe Sf
Oe b[e ek dB\a mL* Dwe
LeamN k jc_ [' b[e `h\m
km SZ _ `e c= jc_* akeL
Oie _B\m

330e Dre
amB S[e eL e c
c[ bm Le ]M,
Lc[ NBa $_ ^e
cWe jbH hM
-ech Lce cmL
j]_t`e, dS`e
jN[ ]_@ mL` bB
amB km a af c c_,
ejeLm N[ NB hZBa
k[e ^eR cBL$_
-VL_ Lce jk
cRLV, R`], @_Nf

c Lf d]e Lc@ ekR


c [ kBVL dNe am,
c `Nc `B `Nf jbH
Hk ]me a`R `m
-@cm Lce Oi
_@jk, amhe

@c b[e d] Lk j$f[ kjm LeR [' @\ j$f[ `D\a ae `Re Lk _ Lk cN ]hL @R - J` J_$

CMYK

CMYK