You are on page 1of 8

VERBALNA KOMUNIKACIJA

-teorisko razmatranje-

TA JE KOMUNIKACIJA?
KOMUNIKACIJA JE ODNOS MEDJU LJUDSKIM JEDINKAMA PA JE ZBOG TOGA UVEK I INTERAKCIJA. NEMA INTERAKCIJE BEZ KOMUNIKACIJE. ovek je viestruko komunikativno bie. Ljudska komunikacija je sloena, raznovrsna i stalni je pratilac ljudske aktivnosti.

KAKO SE OSTVARUJE KOMUNIKACIJA?


Komunikacija se ostvaruje znakovima.
ZNAKOVI SU DRAI ODNOSNO PROCESI KOJI IZAZIVAJU NEIJU REAKCIJU I DELUJU NA PONAANJE JEDINKE. Znakovi su instrumenti, sredstva meuljudske komunikacije samo kada se koriste u interakciskom odnosu. Znakovi deluju posredno, ukazuju na neto i stoje umesto neega. Bilerova klasifikacija znakova po funkciji: SIMBOLI, reprezentativna (signifikativna) funkcija. SIGNALI, ekspresivna funkcija.

SIMBOLI I SIGNALI
SIMBOLI SU ZNAKOVI KOJI SE KORISTE ZA NAMERNO OZNAAVANJE PREDMETA, IDEJA, ODNOSA, DOIVLJAJA I SVIH SADRAJA KOJIH SMO SVESNI I KOJE ELIMO DA ISTAKNEMO ILI FIKSIRAMO. Njima saoptavamo sadraje i upuujemo ih drugima kao poruke. Oni su nosioci znaenja SIGNALI SU ZNAKOVI KOJIMA SE NAMERNO IZRAAVA STANJE ILI ODLIKA ORGANIZMA, ODNOSNO TRAJNA KARAKTERISTIKA OSOBE. Kada se signal koristi namerno da bi izazvao odreeni utisak postaje nosilac poruke-simbol. Komunikacija oveka prvenstveno se zasniva na simbolima. Simboli se povezuju u sloene simbolike sisteme po odreenim pravilima.

Najvaniji simboli su rei i njihova kombinacija kroz verbalni i pisani tekst. BAZINI SIMBOLIKI SISTEM OVEKA JE GOVORNI JEZIK. Re ini osnovu jezikog, meuljudskog komuniciranja. Komunikacija obuhvata INTRAPERSONALNU I INTERPERSONALNU KOMPONENTU akta i procesa komunikacije. Zato se simbolika, meuljudska komunikacija naziva VERBALNA KOMUNIKACIJA.

LOGOPEDIJA SE BAVI PROUAVANJEM STRUKTURE I FUNKCIJE VERBALNE KOMUNIKACIJE, NJENOM PATOLOGIJOM, I REHABILITACIJOM OSOBA SA PATOLOGIJOM VERBALNE KOMUNIKACIJE. Sistem verbalne komunikacije zasniva se pre svega na biolokim osnovama naslea i socijalnoj komponenti.

TA JE VERBALNA KOMUNIKACIJA
Verbalna komunikacija obuhvata kompleksnu pozadinu navika, informacija, odnosa, sklonosti i znanja koja su povezana i koja odreuju ta emo rei i kako emo reagovati na odreenu poruku.
Verbalna komunikacija je jedna od osnovnih aktivnosti oveka kao drutvenog bia, jer: Kroz nju on ostvaruje interakcije sa uom i irom ivotnom i random sredinom; Ona je sredstvo koje ovek upotrebljava u dobru i zlu, konstruktivno i destruktivno;

Svaki pojedinac kroz nju tei i nastoji da promeni svet u kome ivi; ovek menja svoje ponaanje kao odgovor na komunikativnu poruku koju prima, i ovek meditira sa svetom I svet sa ovekom kroz verbalnu komunikaciju, itd.