You are on page 1of 100

iW Wv Mb

gvmy` ivbv

GK

mKvj GMvivUv|
SKSK bZzb GKUv mvbvwj ivjm-iqm nuvwKq Gj
jvKUv, mvgb Avi wcQb QqRb Ki gvU evivRb Kvjv
BDwbdg civ gvUimvBKj ivBWvi, Zv`i cZKi wnc
nvjvi _K wcji euvU ewiq AvQ|
ivbv em AvQ ZZjvq Ii Awdm Kvgivq|
dvwiWv, gvwKb hyiv| ivbv GRwi cvivWvBm wmwU
kvLv Rvwjq `Iqvi, Ges KzLvZ msMVb iW weMW I
cywjki AuvZvZ Mo IVv mvm `gb Kivi cvq eQi `oK
ci Avevi wdi GmQ I G-kni| AvaywbK vcZixwZi
KuvPgvov GB wZbZjv `vjvb cyivUvB fvov wbqQ I| bvg
Kiv BwUwiqvi WKviUii mvnvh wbq cQ`gZ Avmeve, iO
I jvBwUs w`q Awdm mvRvbvi KvR cvq kl Ki
GbQeoRvi cbiv w`b jvMe Avi| Ii KvQ _K wMb
wmMbvj cjB gvqvwg _K ogyo Ki Pj Avme kvIb
Paywi I Zvi `jej|
bZzb AwdmUv ek cQ` nqQ ivbvi| Lvjvgjv
cwiek| mxgvbv cvPxii wfZi PgrKvi dzji evMvb| Mvwo
cvK Kivi RbI ck RvqMv iqQ|
`vwg Mvwo I jvKjii eni `L GKUz nKPwKq wMq
ZvovZvwo MU Lyj w`qQ `vivqvb, cvwKs Gwiqvq XvKvi ci

GKUv Aae iPbv Ki MUi w`K Nyi Mj gvUimvBKj


Avivnxiv| Zv`i gvSLvb _vgj jU gWji ivjmiqm| `iRv Lyj bxP bvgj `nix`i cavb, mveK GK
mbv KgKZv| wcQy nUj m, `Z Pviw`K GKevi PvL eywjq
wbj, Zvici evKwmUi `iRvUv Lyj fw Avi webqi m
GKcvk mi `uvovj|
ivjm-iqm _K bvgQ jvKUv| c_g Zvi cv `yUv
`Lv Mj, nvwZi cv ej fyj nIqvUv A^vfvweK wKQy bq|
LvUv, PIov GKRb gvbyl| bxP bgB wZbZjvi w`K gyL
Zzjj m, mivmwi `wYi kl Rvbvjvq wi njv Zvi `w,
hb Rvb ILvbB cvIqv hve, hvK m Pvq|
`nix`i wcQb dj avc UcK DV coj PIov
eviv`vq, mLvb _K GRwi wimckb ig| wimckb
KvDK bv `L Gw`K-Iw`K Pq LyuRj `vivqvbK|
KD bvB, mvi| Awdm Lyje cbivw`b ci|
Reve nvmj jvKUv, mvbv w`q euvavbv GKUv `uvZ wSK&
Ki DVj| Avwg ewbwWKUvm UvmKvb, ejj m| wgvi
gvmy` ivbvi m K_v eje|
wK Avgv`i GRw...
IuK Lei `vI|
Dwb AvQb wK bv `LwQ, mvi| _vKj Kx eje IuK? Kx
KvR GmQb...
mUv ay wgvi ivbvKB eje, Avi KvDK bq, ejj
jvKUv| K^i `pZv AvQ, ivM ev weiw bB| Avwg
RbB GmwQ h wZwb GLb Awdm AvQb|
Mvcb wKvii gvag bxPi cwZwU K_v bZ cj
ivbv| Av`vR Kivi Pv Kij, jvKUv `LZ Kgb ne|
jvKUvi Ki `pZv AvK KiQ IK|
evKvi gZ jvKUvi gyLi w`K ZvwKq _vKj `vivqvb,
Zvici wimckb W ivLv GKUv BUviKgi evZvg wUc

2
w`j| ivbv wiwmfvi ZzjZB ejj, mvi wK Awdm AvQb? GK
f`jvK GmQb `Lv KiZ|
IuK wiwmfviUv `vI, fm Gj ivbvi Mxi K|
wiwmfvi nvZ e`j nqQ Ui cq ejj, K ejQb, wcR?
Avwg ewbwWKUvm UvmKvb| wgvi gvmy` ivbvK `iKvi
Avgvi|
Avwg gvmy` ivbv, ejj ivbv| Avgiv GLbI Awdm
Lywjwb, WKvikbi KvR PjQ| Avcbvi Kx `iKvi, wcR?
AvcbvK Avwg GKUv iZc~Y KvR w`Z PvB, ejj
jvKUv| Kx KvR, mUv ay mvgbv-mvgwb njB ejv hve|
AvgvK wK cuvPUv wgwbU mgq `qv me?
GLywb wgwwiiv Gm coe| Avcwb eis w`b cbiv ci
LuvR wbb| ZLb Avgiv Avcbvi...
cuvPUv wgwbU| wcR!
ek| wmuwo eq DV Avmyb| ZZjvi c_g NiUv|
Km DV Gj jvKUv ZZjvq| nuvcvQ| ivbv Av`vR
Kij jvKUvi eqm ne lvU-evlw| Pnvivq jvwUbAvgwiKvb Qvc | fivU gyL, gvsmj, we`y we`y wKQy `vM
AvQ| Muvd Rvov ek PIov, ZvZ Zvi Dcii VuvU XvKv
co MQ| Pvv PvL `yUv mvci K_v gb Kwiq `q;
GKvavi nvwmLywk, m`q, AvwiK; Avevi mB m Awi,
m`nceY, Avi evanq wKQyUv wbziI|
wekvj mUvwiqU Uwej Nyi GwMq Mj ivbv, `Zvi
m Kig`b Ki GKUv Mw`gvov AvgPqvi emZ Abyiva
Kij f`jvKK| ewbwWKUvm UvmKvb Avivg Ki emevi ci
wbRi Pqvi wMq emj I| g`y nm ejj, Avcvqb KiZ
cviwQ bv ej `ytwLZ| `vivqvb Avi Avwg Qvov KD bB
Awdm|
Rvwb, ejj UvmKvb, `w wi nq iqQ ivbvi gyL|
nqZv GB Pqvi AbiKg jvK Avkv KiwQj| LvwbK Pzc

Ki _K ejj, Avwg LuvR Lei wbqB GmwQ|


ZvB eywS? Zv nj Gevi ej djyb| Avcbvi cuvP
wgwbUi GK wgwbU wK LiP nq MQ|
ek, ej Kuva SuvKvj jvKUv| KvRi K_vq AvmwQ|
wKQy bv, GKUv QjK wUs kLvZ ne|
wUs...Kvgiv, bv wK wcj-ivBdj Pvjvbv?
kliUv| ay ivBdj|
gv_v bvoj ivbv| PvL-gyLB ej w`Q Lye AevK nqQ
I| fewQj Lye Riwi, KwVb ev RwUj KvbI Km ne| gb
gb wVK Ki iLwQj, UvBMvi cvBfU AvBqi wVKvbv w`q
jgb UvBMvii KvQ cvwVq `e jvKUvK| AvRKvj mwZB
Lye fvj KvR KiQ jgb| `ytwLZ, ejj I| AvcbvK
evanq KD fyj Z_ w`qQ| GLvb Avgiv KvDK wKQy
kLvB bv| GUv GKUv BbfwMwUs...
Rvwb, ivbvi K_vi gvSLvb ej DVj jvKUv| Avcwb
KZ eo GKRb Uvi, mUv Avgvi Rvbv AvQ| GK bvMvo `yB
eQi Avcwb js i wj I gywfs UvMU wUs cvKwUm Ki
wbRK c_g kYxi GKRb Uvi wnme cwZwZ
KiQbGUv wbqB Kvb fyj Z_ bq? Avcbvi mgK
KvbI mvBcvi eZgvb MvUv AvgwiKvq Avi bB...AviI
bZ Pvb?
nvmj ivbv| G-me evwoq ejv K_v| Zey A^xKvi KiwQ
bv, wgvi UvmKvb, Zv-Z Ah_v K_v evoe| Avgvi aviYv,
Avwg gvUvgywU fvjv Uvi| wK Avwg Zv wUOi KvbI zj
Lywjwb, Qv GKUv BbfwMkb dvg LyjZ hvwQ| `ytwLZ|
gv_v _K nvUUv bvwgq Dv Kij jvKUv, wfZi
ZvwKq Kx hb `Lj| Avcbviv wbw` GKUv wd-i wewbgq
Km bb, ZvB bv? GUvKI miKg GKUv Km ai wbb bv|
KZ wd Avcbv`i? cuvP nvRvi? `k nvRvi? AvcbvK cvk
nvRvi `e Avwg| nvUi wfZi _K PvL Zzjj GZY|

3
Avwg Avgvi QjK K_v w`qwQ, gvmy` ivbvi gZ GKRb Yx
Uvi ZvK ivBdj Pvjvbv kLve|
fvj Ave`vi Zv, fvej ivbv| gyL bv Lyj Pzc Ki _vKj
m| h KvR cuvP nvRvi cj gvbyl eZ hvq, mB KvRi
Rb cvk nvRvi Wjvi Kb mva? Kvb& cwiwwZZ?
wk jvL Mvg jvKi gb hywMq PjZ nq AvgvK,
wgvi ivbv| Avwg fwbRyqjvi GKRb KlK bZv| KvRB
Avcwb Avgvi m ahi cixvq wRZZ cvieb bv| nvUUv
Avevi gv_vq Zzjj jvKUv| nvmj| Svgjv GovZ PvBj
`qv Ki ivwR nq hvb, wcR|
Kx aibi Svgjv? fyi bvPvj ivbv|
Amnvq fwZ Kuva SuvKvj UvmKvb| eq GKRb ivR
Gm Nvbi-Nvbi Kie, GUv GKUv evR Svgjv bv?
nuv, evR, gb wbj ivbv|
gv_v SuvKvj bvQvoev`v jvKUv| Zvici ejj, Avgvi
QjK Avwg K_v w`qwQ|
DV `uvovj ivbv|
UvmKvb eySj cuvP wgwbU kl| gv_v _K nvUUv Lyj Zvi
wfZi wZb mK Pq _vKj, Zvici IUv gv_vq ci DV
`uvovj|
jvKUv h-B nvK, fvej ivbv, mvaviY KD bq| kixi
Avi gb, `yw`K _KB BvZi gZ KwVb GKRb gvbyl|
ewbwWKUvm UvmKvb? bvn&, GB bvg AvM KLbI kvbwb I|
nVvr eyov `v`y nivb evbvbRvi K_v gb co Mj
ivbvi| wcj Avi ivBdj, `yUvZB Lye fvjv nvZ, hvK
ej GKevi cvKv gvKmgvbIqvjW& Kvm|
`v`y evbvbRv GKRb vwbqvW| cici `yevi AwjwKweRqx gvKmgvb| mbvevwnbxZ KvcUb wQj, Aemi wbq
gvw`` GKgv Qji m _vKZ| mB QjB ZvK

AvgwiKvq wbq Avm| wK Avmvi ci AZ wZ GKUv


eveZvi gyL coZ nq ZvK| Qji gvwKb eD GK`gB
PvBj bv Zv`i wZbRbi msmvi kiI _vKzb| I`i gq
UzBsK&ji eqm ZLb gv eviv wK Ziv|
eyov eqm PvKwii LuvR GLvb ILvb Xy gviZ njv
`v`y evbvbRvK| fvOv-fvOv BsiwR ej K_vi kZKiv cuPvi
fvMB vwbkGgb jvKK K PvKwi `e? meLvb wedj
nZ nZ eQi KqK AvM ivbvi Awdm GmwQj: `vivqvb,
bvBUMvW ev Ab h-KvbI KvR cvIqv hve wK bv RvbZ|
wdi hvIqvi mgq Kcvj Y ivbvi m `Lv nq Mj Zvi,
ivbv ZLb XyKQ Awdm| jvKUvi Pnvivq nZvkvi Qvc `L
_gK `uvovj I| RvbZ PvBj, Kx Pvq m, Kx bvg? evbvbRv
bvg bB fyi Rvov Kcvj DVj ivbvi| wPb djQ m
Mv gWvwji Pnviv| Zey wbwZ nIqvi Rb RvbZ
PvBj, nivb evbvbRv?
PgK DVj eyov| gv_v bo Pj hvwQj, Ii GKUv nvZ
ai divj ivbv|
Avgvi IB cwiPq Avwg w`Z PvB bv, mwbqi|
wVK AvQ, `v`y, cwiPq w`qv bv, MvcbB _vK, Pv
vwbk ejj ivbv| wK AvcvZZ Gmv Zv Avgvi m,
`wL Zvgvi KvbI eev Kiv hvq wK bv|
GRwi mevB AevK| ivbvi cv _K gv_v ch `L
eySj `v`y, bv Vvv bq| G-gvbyl KviI `y`kvq nvmevi jvK
bq| ivbvi wcQy wbq Ii Gqvi-Kwk Awdm Kvgivq wMq
XyKj, `v`yGes Rwoq Mj ivbvi gvqvRvj|
c_gB cvki nvUj _K Lvevi Gb Lq wbj I
`v`yK m wbq| Zvici Kwdi Kvc PzgyK w`q ck Kij
Zvi cve|
GB eqm Avi Kx PvKwi Kie? Gmv, `v`y, Avgiv `yRb
wgj cvUbviwkc GKUv wUs zj Lywj|

4
wUs zj Zv AbK BbfgUi evcvi| Avwg UvKv
Kv_vq cve, fvB?
Zzwg Zv IqvwKs cvUbvi! dvBbv Kie Avwg, Zvgvi
wwcs cvUbvi| mvMi cvi `viY GKUv U `Ljvg mw`b,
nvBivW _K AvU-`k gvBj fZiZvgvi cQ` ne|
wewi mvBbevW UvwOq iLQ, gb nq Kg cqmvZB cvIqv
hve| `Le bvwK GKevi?
RvqMv `L GKMvj nvwm dzUj `v`yi gyL| cign~Z dzUj
Avkv: GB ^c wK KvbIw`b mwZ ne?
Gmv, `v`y, GLbB KvR fvM Ki wbB Avgiv| MvUv
cwZvbUv gvbR Kie Zzwg, Qv-Qvx`i Uwbs `e Zzwg...
kni _K AvVviv gvBj `~i Qv cve Kv_vq?
c_g Qv Zv Zvgvi mvgbB nvwRi| Zvici `Lv bv,
Zvgvi bvgUv Pviw`K Ggbfve dvUve, mvZi gZ Avme
Qv-Qvx| cv_wgK BbfgU ewk bv, MvUv KqK
ivBdj, e`yK, wcj Avi Imei KqK ev AvwgDwbkb,
K wcwRqb BZvw`| IB MvQZjvq GKUv QvULvU `vjvb Zzj
wbj Zvgvi _vKvi eev nq hve| wUs iUv Kv_vq nj
mePq fvjv nq ejv `wL?
we`ygv BZZ bv Ki AvOyj Zzj `wLq w`j `v`y mvMi
cvii mvqvkv MR j^v GK UzKiv Rwg, IUvi wcQb wUjvi
Mvq ne Puv`gvwi|
`yw`bi gaB Rwg iwRw nq Mj, ivRwgwwi jM
Mj KvR| wVK GKgvmi ga Pvjy nq Mj evbvbhv wUs
Kgc| c_g w`bB GKkv MR `~i _K eyj&m& AvBq wVK
GKBwi ga `kUv wj jvwMq PgK w`j ivbv `v`yK|
Kx njv evcviUv, fvB?
I wKQy bv, `v`y; GB Kw`b Zvgvi m NvivNywi Kivi
dj| `yB-GKevi Zvgvi Mvq Nlv jMQ bv? ZvB nvZ Gm
MQ AbKUv| Gevi Pjv, mvMiZxi em LvwbK M Ki

GKgvmi Rb we`vq be Avwg|


`y Rb `yB Kvb weqvi wbq mvMi Zxi bviKj MvQi
Qvqvq wMq emj| ILvbB Ii kl K_v Rvwbq w`j ivbv
`v`yK|
Gmv, `v`y| Avgv`i fvMvfvwMi evcviUv mi dwj|
c_g w`K jvKmvb hve, ZvB Zvgvi bvg GKUv dv iL
hvwQ Avwg ev| hLb hv jvM, ILvb _K UvKv Zzj LiP
Pvjve| hw`b me LiP ev` w`q Zvgvi Avq `uvove gvm `k
nvRvi Wjvi, mBw`b _K jvfi kZKiv cuwPkfvM Rgv `e
Zzwg ivbv GRwi AvKvDU| wVK AvQ?
bv, wVK bB! gv_v bvoj `v`y| Zvgvi cuPvi, Avgvi
cuwPk| hnZz mg BbfgU...
cvMj, bv gv_v Lvivc? gv_v bvoj ivbv| Zzwg Avgvi
GKUv ^c mdj KiZ PjQ, `v`y| GKUv wUs i Mo
Zvjv Avgvi viv KvbIw`bB me nZv bv| mB `vwqZ
wbqQ Zzwg| Avgvi GRwi jvKiv, AaK cqmvi wewbgq
cvKwUmi myhvM cvQ GLvb Ggb GKRb `y`v Uvii
Zveavb hv Iiv Kvbw`b KbvI KiZ cviZ bv| ewk
Zwoewo Kviv bv, Avwg Abvh wKQy ewjwbIB K_vB _vKj
Zv nj| Pwj, `v`y|
mB _K AZ `Zvi m PvjvwQj evbvbhv `v`y GB
wUs zj| gRvRUv GKUz wgwjUvwi-Nulv, wWwmwcbi f; G
Qvov Avi KvbI `vl bB ei| GUvK GKUv jvfRbK
cwZvb `uvo Kwiq djZ GK eQiI jvMwb Zvi| wK
ZZxq eQi nVvr KiB NU Mj wechq| eyov `v`yi Qj Avi
Qji eD AZ ggvwK GK moK `yNUbvq gviv Mj| Avi
cvq AjwKK fve euP Mj Zv`i GKgv Kbv, lvjv
eQi eqmx UzBsK&j|
bvZbxK wbRi KvQ wbq Gj `v`y evbvbRv| wK Qji

5
kvK wKQyw`bi gaB ivM aij ZvK| wPwKrmvq Zgb
KvR nQ bv| gvmi ga wekw`bB co _vK weQvbvq| axi
axi KgZ i Kij Avq| MZ eQi XvKvq _vKZ Lei
cqwQj ivbv, `v`yi Aev fvjv bv| GZw`b myhvM GmQ
`Lv Kivi, wK KvRi Pvc nq IVwb| mB `v`yi K_v gb
co Mj AvR ewbwWKUvm UvmKvbi Qji wUs kLvi
AvMni K_v b|
Ze, GKUv weK c_ evZj w`Z cvwi Avwg, ejj ivbv|
miv jvKi KvQ Ii wUs kLvi eev Ki w`Z cvwi|
Avcbvi QjK Avwg Ggb ` GKRb gvKmgvbi KvQ
cvVvZ cvwi, hvi KvQ _K AvgviI AbK wKQy kLvi AvQ|
Avcbvi QjK G-K_v ejyb, `Leb m ay Zuvi KvQ _KB
wkLZ PvBQ|
ZvB bvwK? Zgb AvMn dzUj bv UvmKvbi K| Zv
nj Zv LyeB fvjv nq| K m, Kv_vq _vK?
AbKw`b ci AvR Avevi gb coj ivbvi `v`yi m
mvBcm Rjvq eybv nuvm wkKvii wZ| gb coj eQi `yqK
AvM wkKvi KiZ wMq `v`yi GKUv evU ILvb iL GmwQj
I|
GB Zv, cvivwmwU _K ewiqB AvVviv-wek gvBj,
ejj ivbv| f`jvKi bvg nivb evbvbRv| AwjwKweRqx Mv gWvwj| wVKvbvUv wjL wbb...
GZ mnR, Avi gv `ywgwbUi ga Avc` we`vq KiZ
ci gb gb Lywk ivbv| e nq coj wgwwi`i wbq|
wK hw` RvbZ...
cvq mvZ Nv ci, weKj QqUvi w`K, Awdm _K eievi
cwZ wbQ ivbv| GB mgq GKUv dvb Gj Ii| wiwmfviUv
Ii w`K evwoq ai `vivqvb ejj, `v`y|

evbvbRv `v`y? wRm Kij ivbv| Kgb AvQb


Avcwb?
wQjvg Zv fvjvB| wK h Dc`e cvwVqQ, Zvici Avi
fvjv _vwK Kx Ki? Kvb f~wgKv bv, Kzkj wewbgq bv, eyovi
z K AwfhvM| AevK njv ivbv, evcvi Kx!
Kb, Kx nqQ? mveavb RvbZ PvBj I|
GZw`b Zv b GmwQ AvwgB bvwK jvKRbi Ici
gRvR `LvB, SuvSi m ejj evbvbRv `v`y| wK Zzwg
hv`iK cvwVqQ Zviv Zv ay gRvR `LvQ bv, ejQ
Pwek Nvi ga me dj cvwjq bv Mj AvgvK Avi
UzBsK&jK Rvb gi dje|
ivbv fvejbv, Zv Kx Ki me? ewbwWKUvm UvmKvbK
AZ Vvv gRvRi jvK ej gb nqQ Ii| Kb, Gaibi K_v Kb eje? wbqB fyj evSveywSi wKQy evcvi
NUQ| K ejj K_vUv? UvmKvb wbR?
I-me UvmKvb-dvmKvb KvDK Avwg wPwb bv, gRvR
`wLq ejj `v`y| gvUimvBKj wbq KqKRb GmwQj,
GKUv ivjm-iqmI wQj, Ze mUv _K Avwg KvDK bvgZ
`wLwb| K_v ejj ivBWvi`i GKRb|
Kx wbq i njv ZKUv? RvbZ PvBj ivbv|
Kxmi ZK? GmB wRm KijGLvb eRbv `v`y ej
GK nvivgRv`v _vK bwQ| Avgiv GmwQ Zvi Mvq cQve
KiZ| Kv_vq m Kzvi evPv?
kixi Mig nq DVQ ivbvi|
Zvici... nVvr IK cvq w`knviv Ki w`q nvDgvD Ki
Ku` DVj eyov `v`y| Mvqi ivg `uvwoq Mj ivbvi|
Zvici Kx?
Zvici... Pv KiI Avi K_v ejZ cviQ bv `v`y|
AbK K wbRK mvgj wbq ejj, ...PuPvgwP b
UzBsK&j `iRvi PKvV Gm `uvwoqQ, IK `L jvKUv

6
ejjGK cv Kei, ZviciI aygm Pvwjq hvQ, bv? wdi
Gm hw` `wL ZLbI cvjvIwb, Zv nj AvgivI Ii Ici
Pvjve| K_vUvq iZ w`j fvjv Kie|
gv_vq i Po MQ ivbvi| wVK AvQ, `v`y, Zzwg kv
nI| UzBsK&jK Kv_vI eiZ w`qv bv| meK_v fvjv Ki
kvbv `iKvi| Avwg GLbB AvmwQ|
GLbB AvmwQ ejjI, cvivWvBm wmwU _K cvg weP AbKUv
`~ii c_, cuQvZ m nq Mj ivbvi|
`yUv cvKv `vjvb, GKUv wUb kW Avi wZb GKi mKZ
wbq wUs iUv| mvaviYZ mQj I mwLb jvKRbB wj
Quvov wkLZ Avm, Zviv Avkv Ki fvjv GKUv iviuv Avi
PgrKvi GKUv evi _vKe| wQj GKUv iviuv, wK e Ki
`Iqv nqQ mUv| mcwZ UvKvi Lye Afve hvQ gb nq
`v`yi, evii Aev AZ KiY|
MUUv Lvjv `L gvwmwWR wbq wfZi XyK coj ivbv|
mvgbi `vjvbUvq wZbU Ni, `yUv eWig Avi GKUv wjwfs
ig| wcQbi `vjvbUv Lvwj co AvQ, ay GKUv ig
covkvbv Ki UzBsK&j| mUvI GB gyn~Z AKvi| ay
mvgbi `vjvb Avjv RjQ GKUv, UimI Kg cvIqvii
GKUv evj&e&|
DVvbi GKavi Mvwo _vwgq bxP bvgQ ivbv, wjwfs
igi `iRv Lyj Uim ewiq Gj cuvP dzU mvZ Bw j^v,
ivMv, wK Ac~e my`ix GK ZiYxUzBsK&j|
avc KUv UcK Uim DV Gj ivbv| GwMq Gm
wbtmvP mcwZf fwZ Ii `y Kuva `yB nvZ ivLj gqwU,
bxjP PvL Awfgvb| GK`g fyjB MQ, fvBqv| wVK
nqQ, `v`yK fq `wLq MQ jvKjv| Zv bv nj AviI
KZw`b h Zzwg AvmZ bv!
GKUz weeZB njv ivbv| ZvovZvwo ejj, Avi, bv, fyje

Kb! KvRi Pvc, mgq KiZ cvwi bv, Ze Zvgv`i Lei


wVKB ivwL Avwg| UzBsK&j c_ `LvQ, Zvi wcQy wbq
wjwfsig XyKj I|
Rvbv aiv co hve, ZviciI wg_ K_v ejv Kb?
mivmwi K_v ejvi Zvi GB AvwiK XsUv `v`yi KvQ _K
cqQ UzBsK&j| Lei ivLv bv QvB! ejv Zv, `v`y h Avgvi
jLvcov e Ki w`qQ, Zzwg Rvbv? wZb gvm nZ PjQ
Avwg KjR hvwQ bv| Rvbv?
Kb? ivbv wewZ, GKUv Pqvi emZ wMqI emj bv|
ivbv Rvb, LyeB fvjv Qvx UzBsK&j, zji cwZwU cixvq
c_g nq GLb KjRi mK Bqvi|
`v`yK wRm Kiv Kb! VuvU dvjvj UzBsK&j| Avwg
wRm Kij ay gRvR `Lvq| eySZ cvwi, LiP PvjvZ
cviQ bv, ZvB...
LP& Ki wKQy weuaj ivbvi eyK| Qv GKUv Aciva evai
KuvUvB ne nqZv| wbRK wZivi Kij I Zx fvlvq,
AviI AvM Lei bIqv DwPZ wQj Ii| nVvr mPwKZ nq DVj
I| Kv_vq wZwb?
GB Zv LvwbK AvM wUb kW Mj, ejj UzBsK&j| Zzwg
Avme, ZvB wWc wdR Lyj `LZ MQ weqvii `yGKUv Kvb
co AvQ wKbv|
wWc wdR wUb kW? Kb?
gv_vUv bvwgq wbj UzBsK&j| IUv Zv GLb Avi Avgiv
eenvi Kwi bv|
PqviUvq emj ivbv| Kvgivi wfZi A^wKi bxieZv
bg Gj| A^wUzKz `~i Kivi Rb ejj I, wPv Kviv bv,
UzBsK&j, me wVK nq hve| AvMvgx nv _KB Avevi KjR
hvQ Zzwg| h jvKjv Akxj fvlvq MvwjMvjvR Avi cvY
gi djvi gwK w`q MQ, Zv`i cm BQ KiB ZzjQ
bv I| gqwUK nqZv ay weeZB Kiv ne|

7
wUbkW _K weqvi AvbZ GZY jvMQ Kb? nVvr
wRm Kij ivbv, fyi `yUv KzuPK DVj| Avwg GmwQ, Zv-I
Zv ek KqK wgwbU nq Mj!
nuv, AvwgI K_vUv fvewQ, fvBqv, ej `iRvi w`K cv
evovj UzBsK&j| `wL Zv Kx KiQ|
`uvovI, AvwgI AvmwQ| Pqvi Qo GMvj ivbv,
UzBsK&jK cvk KvwUq `iRv Lyjj, Uim _K bg Gm
wUbkWi w`K nuvUQ| Ii wVK wcQbB _vKj gqwU|
cv_ii ve emvbv mi GKUv c_ Pj MQ wZxq
`vjvbUvK Qyuq wUb kWi w`K| wZxq `vjvbUvK cvk
KvUvevi ci nVvr wdmwdm Ki DVj UzBsK&j, Kx evcvi?
wcQb _K nvZ ai _vwgq djj ivbvK| gvmy` fvBqv, wUb
kW Avjv RjQ bv Kb?
cyivbv kW IUv, wUbjvi Mvq AmsL dzUv Zwi
nqQ, wfZi Avjv Rvjj IB dzUvjv Dj nq IV|
`v`y! Mjv Pwoq WvKj UzBsK&j |
AKvi `LZ cj bv m, ivbvi GK nvZ wcj ewiq
GmQ, AviK nvZ GKUv cwj UP|
mvov bv cq Avevi WvKj UzBsK&j, AviI Rvi, `v`y!
AvKvk Zviv AvQ, Puv` bB| eyov `v`y evbvbRv mvov
w`Q bv `L mveavb cv dj wUbkWi `iRv j Ki
GMvQ ivbv| cwj UPUv GLbI Rvjwb| nVvr RvjZI
PvBQ bv, AZ duvKv RvqMvq `uvwoq Zv bqB|
wZb nvZ `~i _K Afve `Lv Mj, `iRvUv Lvjv|
IUvi GKcvk cuQ _vgj ivbv, ay nvZUv evwoq UP Rj
Avjv djj Kvgivi wfZi|
wfZi KvDK `Lv Mj bv| Ze gSi wKQyUv Ask jvj
nq AvQ `LZ cq m m AvjvUv wbwfq djj ivbv|
GLvb `uvovI Zzwg, fZi ZvKve bv| ej XyK coj
wfZi|

c_g wUbi eomo Kvgivi Pviw`K Avjv dj KD


Kv_vI jywKq AvQ wKbv `L wbj ivbv| Zvici nuvUz Mo
emj jvj `vMi cvk| ay i bq, Lywji GK Bw evB `yB
Bw PvgovI cvIqv Mj, i jvj nq MQ cvKv Pzj| Lye
me nvZzwoi evwo gi gv_vi Lywj uwoq `Iqv nqQ|
iv nvZzwoUv co iqQ GKcvk, AvU Bw nvZji QvU
GKUv mwLb nvZzwo| jvk bB|
gvmy` fvBqv! ARvbv Avkvq UzBsK&ji K^i i nq
Gj|
wUbkW _K ewiq Gm Zvi GKUv nvZ gyVvq fij
ivbv| kW KD bB| GLb Avgv`iK k nZ ne, jx
evb| Pjv, PvicvkUv AvM GKUz `L wbq cywjkK
RvbvB...
wb ivZUvK Kuvwcq w`q AvZbv` Ki DVj UzBsK&j|
Avgvi `v`y? gvmy` fvBqv, Avgvi `v`y bB?
Kx eje ivbv? Kx Reve `e?
GLvb bB| Gmv...
cigyn~Z e nq DVj I| vb nvwiq Xj coQ `L
UzBsK&jK ai Av Ki Bq w`j vei Dci| Zvici UP
Rj cixv Kij kWi evBiUv|
cvqi Qvc `L PgK DVj ivbv| `vbevKwZ KvbI
jvK| RyZvi Mfxi `vM coQ evwji Dci, Mvcb Kivi
Pv Kiv nqwb| mvRv Pj MQ mvMi-mKZi w`K| ILvb
bKv wfovevi `vM `Lv Mj, eVvi Pvc w`q bKv fvmvevi
Mfxi `vM iqQ |
jvkUv wK cv_i eua dj w`qQ mvMi?
UzBsK&ji cvk wdi Gj ivbv| GLbI Avb| IK `yB
nvZ cuvRvKvjv Ki Zzj wbq wdi Gj wjwfs ig|

`yB

AvZxq^Rb, ez-eve ev cwZekxLei `Iqvi gZ KD


bB, c_gB cywjk WvKj ivbv| cywjk Gj, ivbv hv-hv
`LQ, meB `Lj, bvU wbj; Lywji Pvgov Avi nvZzwo wbj
wU ccvi gyo; Zvici ivbv I UzBsKji KvQ _K
Revbew` wjL wbq wdi Mj _vbvq| ivZ Gi ewk Avi
wKQy Kievi bB|
hw` `v`y wdi Avm, GB Avkvq evwo Qo Kv_vI hZ
ivwR njv bv UzBsK&j| dj ivbvKI _vKZ njv| MvUv
KqK mvDBP Avi AvaevZj KvK w`q mvcvi mi `v`yi
eWigUv `Lj Kij ivbv|
cici `yUv w`b cywjki AvbvMvbv njv ek| mvMi
LuvRv njv jvk, Avkcvki GUi Svc-Svo Rj LuvRv
njv ZbZb Ki; wK Kv_vI wKQy cvIqv Mj bv| cywjk
nW-KvqvUvii GKRb wWUKwUf `v`yi f mvMi` nIqvq
Pvi KvbI wU njv bv| Kv_vI KvbI Kz bv cq ZZxq
w`b _K nvj Qo w`j cywjk| UvmKvb wKsev Zvi
ivBWvi`i kvmvwbi K_v wKQyB ejwb Iiv KvDK|
`v`yK giQ ej m`n Kwi, Ggb KviI bvg cywjkK
Avgiv ejjvg bv Kb, fvBqv? mevB Pj Mj wRm Kij
UzBsK&j ivbvK|
ZvZ KvbI jvf nZv bv| cywjk Zv G-aibi gvbyli
KvQB wew nq hvq| GKUz Pzc Ki _K ivbv ejj, Zv

Qvov, Avgvi aviYv NUbv gv i njv, AviI eo wKQy


AvmQ|
mUv Avgiv wbRiv mvgjve?
gv_v bvoj ivbv| Avwg| GUv Qj`i KvR| Avwg `LZ
PvB, Kx Pvq Avmj ewbwWKUvm UvmKvb; RvbZ PvB, Ii
mePq `yej RvqMv Kvb&Uv, hLvb AvNvZ Kij uwoq hve
Ii eyK| Ze Zvgvi wK DwPZ mgq _vKZ nvj Pj
hvIqv|
Iiv wK GLvb Avme Avevi?
gv_v SuvKvj ivbv| Avgvi aviYv Avme| wbRB Avevi
Avgvi m hvMvhvM Kie UvmKvb| GKUv myhvM AZ cve
ej Avkv KiwQ|
Zv nj AvwgI _vKwQ Zvgvi m|
ZZxq w`b Gj Iiv| iv` Sjgj weKj| evZvmi `vcU
evwjqvwoi gv_v fO hvQ, jvwdq mKZ DV AvmQ
mvMi| iv` AZ Mig jvMQ Mvq| gk j^v nQ
Qvqvjv| AvcbRbK nvivevi e`bv fyj _vKvi Rb
UzBsK&jK wbq KvR e iqQ ivbvNi-evwo iO KiQ
Iiv|
ivbv KvR KiQ wUs MvjvwiZ, Avi UzBsK&j wZxq
`vjvbUvq| mKvj AvUUv _K i KiQ Iiv, gvSLvb `yevi
weiwZ wbq Kwd Avi mvDBP LqQ| iOi KUvq evk
WvevQ ivbv, GBmgq `LZ cj MU w`q wfZi XyKQ
mvbvwj ivjm-iqmUv, KuvKi Qovbv Mvwoc_ ai Mvjvwii
w`K AjmfwZ GwMq AvmQ|
evk iL w`q bvKovq nvZ gyQj ivbv, gBqi avc eq
bvgvi mgq wki`uvovi KvQ e uR ivLv wcjUv GKevi
Qyujv| PvLi KvY w`q `LZ cj UzBsK&jI nvZ gyQ gB
_K bvgQ|

9
ivjm-iqmi evK wmU `yRb AvivnxK `LZ cvQ
ivbv| WvBfvii cvk KD bB| Avivnxiv Kvjv myU ci
AvQ, gv_vq vDP nvU, IUvi Kviwbk w`q Kvb XvKv hvq|
Ggb Kx WvBfvii BDwbdgUvI Kvjv| wZbU KvKi gZ
jvMQ Zv`iK, Mvwo bv _vgv ch AUj em _vKj h hvi
wmU| wZxq `vjvbi KvQ _K `k MR `~i _vgj ivjmiqm|
ve emvbv c_i Dci w`q GwMq AvmQ ivbv, `Lj
PIov kixi wbq Mvwo _K bg Pviw`K PvL eyjvQ
ewbwWKUvm UvmKvb| Aci cvmvi Avi WvBfvi em _vKj
MvwoZB|
KvQ _K `L UvmKvbi Pnvivq fxwZKi Kx hb GKUv
AvQ ej gb njv ivbvi, wekl Ki Zvi `uvovbvi fwUv
kKzbi K_v gb Kwiq `q|
UvmKvb UzBsK&ji w`K cksmvi `wZ ZvwKq AvQ|
UzBsK&j Kx Kie eySZ bv ci wbcvY cyZzj nq MQ, PvL
`yUv cvq wevwiZ| vb nvmj jvKUv, GwMq wMq UzBsK&ji
mvgb _vgj, nvU bvwgq AvwiK fwZ gv_vUv GKevi bZ
Ki mvb `Lvj, Zvici big myi ejj, Rvwb, gv, GB kvK
KvwUq IVv Zvgvi Rb mnR ne bv| cv_bv Kwi Cki
ZvgvK ah aivi kw w`b| wcQvj m, Nyij, Zvici mivmwi
ivbvi PvL PvL iL ejj, cvg wePi cywjkK Avwg ej
w`qwQ, cbiv w`bi ga Z` Ki ei KiZ ne K GB
RNb KvR KiQ| Zv bv nj Avwg GdweAvBK WvKeI`i
wPd Avgvi ez gvbyl| LvUv, gvUv, jvgk GKUv nvZ evwoq
w`j| AvcbvK LyuR LyuR Avgiv Zv nqivb| nvUj bB,
Awdm bBKD Rvb bv Avcwb Kv_vq!
Kb GmQb? fvix Mjvq RvbZ PvBj ivbv, nvZUv hb
`LZ cvqwb|
Avwg ggvnZ, wgvi ivbv, ejj UvmKvb| f`jvKi

KvQ Avcwb AvgvK cvVvjb, AvwgI AbK Avkv wbq Gjvg,


wK ZviciB GB RNb LybmwZB Avwg ggvnZ|
ZvB eywS? ejj ivbv, Lyb nevi AvM evbvbRv `v`y
AvgvK dvb KiwQjb|
ivbv AviI wKQy eje GB Avkvq Avo fwZ `ymK
Acv Kij UvmKvb| Zvici ck Kij, Bqm? wZwb wK
mve Lywb mK AvcbvK Kvb Avfvm w`qwQjb?
Avfvm bq, `v`y KiB ejjb, Avcbvi jvKRb
ZuvK GLvb _K cvwjq hvIqvi Kzg w`qQ, Zv bv nj Lyb
Kie ej gwK w`qQ| Zx `wZ jvKUvi cwZwqv j
KiQ ivbv|
fvevPvKv Lq Mj UvmKvb| GiKg GKUv welq
Avcwb Avgvi m wbqB Vvv KiQb bv, wgvi ivbv?
K_v bv ej ZvwKq AvQ ivbv|
Amnvq fwZ Kuva SuvKvj UvmKvb| Mvwo _K Avwg
bvwgwb eU, Ze Avgvi jvK`i AvMB Rvwbq iLwQjvg
wgvi evbvbRvK ejZ ne, wgvi gvmy` ivbv AvgvK
cvwVqQb, QjK wbq Kvj Avwg Avme, Avcbvi KvbI
Amywea ev Avcw bB Zv? wbqB GB K_vjvB ejv nq
f`jvKK| Ab wKQy ejv nq _vKj AvgvK wicvU KiZ
Iiv| Zv Qvov, m ckB Zv IV bv! Kx KviY Avgvi wb`k
Agvb Kie Iiv...Kb?
mUv AvcwbB fvjv ejZ cvieb|
`ytLRbK| AZ `ytLRbK| gv_v bvoQ UvmKvb| Gi
ga wbqB Kvb fyj evSveywSi evcvi AvQ| wZwb wK
eySZ fyj KiwQjb? ev Avcwb bZ?
gv_v bvoj ivbv| fyj evSvi gZ wKQy NUwb| KviY, `Lv
hvQ, hv gwK w`qwQj Zv-B KiQ Iiv|
m Avwg Amnvq, nvj Qo `Iqvi fwZ ejj
UvmKvb| Avgvi nvZ Ggb Kvb cgvY bB h Avcbvi GB

10
iZi AwfhvM LvZ cvwi| GKUz _g vb nvmj m|
GLb Avwg ay AvcbvK GKUv civgkB w`Z cvwi, cywjkK
ZvMv`v w`b, Zviv Z` Ki ei KiK wgvi evbvbRvK Lyb
Kivi wcQb Avgvi Kx ^v_ ev gvwUf wQj|
K_v bv ej Acv KiQ ivbv|
A^w `~i Kivi Rb Avevi Kuva SuvKvj UvmKvb| Avcbvi
LuvR GRwi AwdmB wMqwQjvg Avgiv| ILvb KD bB,
GgbKx `vivqvbUvI bv| fvejvg, GLvb AvcbvK cvIqv
hZ cvi, ZvB GKevi QjK wbq Pj GmwQ| wK
GLb Zv `LwQ AvcbvK Abyiva Ki Kvb jvf bB| wVK
AvQ, Avgiv Zv nj wdiB hvB...
Kxmi Abyiva? bv evSvi fvb Ki wRm Kij ivbv|
fvej, G-Zv Rvbv K_v h wdi hvIqvi Rb Zzwg Avmvwb|
Avi Zvgvi Abyiva RovZB Zv Avwg PvB|
IB h, Avgvi QjK wUs kLvbvi evcviUv...
I, IB evcviUv| Avcbvi wPvi Kvb KviY bB,
UvmKvb| `v`yi AbycwwZZ UzBsK&j Lye wec` co MQ|
UvKv `iKvi Ii| KvRUv Avwg be|
wK h KvqUi wei GZeo AwfhvM, Zvi KvR Ki
Kx kvw cveb Avcbviv? BZZ KiQ UvmKvb| ZviI fvb
GUv| m fveQ, GLb hw` Zzwg AvgvK diZ `vI, Avwg Avevi
Avme| ZvgvK h Avgvi PvB-B, gvmy` ivbv!
Avmj Kx NUQ Zv KDB Avgiv Rvwb bvbv Avwg, bv
Avcwb, ejj ivbv| RvbZb `v`y, wK wZwb GLb Kvb&
RMZ K Rvb| AMZv evcviUvK ZzQ ai wbZ cvwi
Avgiv| Rxeb Zv Avi _g _vKvi bq|
bv, mwZ bq, ej Wvb nvZUv Avevi evwoq w`j
UvmKvb| iO jvK, Avwg wKQy gb Kie bv, Avmyb nvZ
gjvB|
nvZUv Gevi aij ivbv| Zvjyi Pvgov Kbv, wMiwMwUi gZ

KKk| AvOyj kw AvQ, Ze gyVvq Pvji e`j ezZ|


Avcbvi mK AbK bwQ Avwg| nvZi wUc bvwK
LyeB fvjv Avcbvi| Ggb Kx nivb evbvbhvi PqI|
dvjZz K_vq Kvb bv w`q PvL Nywiq ivjm-iqmUvi
w`K ZvKvj ivbv| WvBfvi jvKUv wkvwi gZ `LZ|
QvULvU Mob, Mvqi iO ev`vgx, gyLUv eo ewk Pvv; MZ
XvKv Ly` AvKwZi PvL, jvgk nvZ `yUv WvBwfs Bji
Dci wi nq AvQ| Gevi cvmvi wmU emv Avivnxi w`K
ZvKvj ivbv| A eqm, Qvwek nZ cvi| j^vU GKnviv
Mob, PvL mvbMvm| Kvjv myUUv Mvq Pc emQ, kvUUv
PvL-auvavbv mv`v| m-I Abo em AvQ, PvLi `w mivmwi
mvgb, ivbvi w`K ZvKvQ bv|
KvR Pvjvevi gZ cvwi Avi Kx, GZY Reve w`j ivbv|
Zv Avcbvi Qj...
Zvi AvM Avgvi wKQy ck AvQ, ivbvK _vwgq w`q
ejj UvmKvb| AvQv, GB wRwbmUv fvjvfve KvDK kLvbv
wK Lye KwVb?
mUv wbfi Ki Kgb Qv Ges fvjv ejZ Avcwb KZUv
fvjv evSvZ Pvb Zvi Ici|
gv_v _K nvU bvgvZ cvZjv AvMvQvj Pzj ewiq coj,
wVK Puvw`Z evKvi GKUv QvU UvK| nvUi wfZi ZvwKq
_vKj UvmKvb, hb m`n KiQ ILvb wKQy jyKvbv AvQ|
Zvici evZvm GKevi bo gv_vq cij Avevi| Rvwb
Avcbvi nvZ Lye fvjv, wK AbKw`b cvKwUm bv _vKvq
GLbKvi AevUv Kx?
Avwg Kgb kLve, Avi Avgvi nvZ Kgb`yUv hw`I
m~Y Avjv`v evcvi, Avcwb hnZz Avgvi nvZi IciB ewk
Rvi w`Qb, MvjvwiZ Avmyb, `LvwQ|
UvmKvb nvmj, mvbvq gvov `uvZUv `Lv hvQ| fvj
jvMj, wgvi ivbv| K_v bq...AvKkb| ivbvi KewRZ nvZ

11
Quvqvj| Rvwb wi UvMU wgm Kieb bv, wK mPj UvMU?
Avwg wK ay mPj UvMUi evcvi AvMnx|
`LZ Pvb gvwUi KeyZi djZ cvwi wKbv?
ivbvi w`K ZvKvj UvmKvb, Nb Kvjv PvLi Pvicvk
KzPu K DVQ| kUMvbi GK ckjv Qiiv wj...IUvK Avwg
wUs ewj bv, wgvi ivbv| wUs njv ivBdji GKUv wj,
Bqm!
nvZQvwb w`q UzBsK&jK WvKj ivbv| `v`yi ivBdj Avi
KqKUv weqvii Kvb wbq Gmv Zv, UzBsK&j|
Rx, gvmy` fvBqv, AvbwQ, ej Nyi c_g `vjvbi w`K
nuvUv aij UzBsK&j|
Avcbv`i ewMZ welq Avgvi gv_v Nvgvbv gvUB
DwPZ bq, Zey wekl KviYekZ wRm bv KiI cviwQ bv;
wgvi evbvbRv gviv hvevi ci Zvi bvZbxi Kx ne? GLvb
Avcbvi f~wgKvUvB ev wK?
UzBsK&j Ii KjRi nvj Pj hvQ, ejj ivbv|
Avi Avgvi evcviUv njv`v`y evbvbRv Avi Avwg cvUbvi
wQjvg, hw`I KvMRc me `v`yi bvgB wQj; GB wUs iUv
Avgiv `yRb wgj MowQjvg| GLb gvwjK UzBsK&j| GUv eP
w`q Ii jLvcovi LiP Zvjvi K_v fvev nQ|
UzBsK&ji Mgbc_i w`K GK` ZvwKq iqQ
UvmKvb| gqwU PgrKvi `LZ, ZvB bv? hgb j^v, Zgwb
my`iGKevi bvwqKv!
LyuwUq j Kij ivbv| jvKUvi PvL-gyL wbgj cksmvi
fve Avi wb`vl gyZvB ay dzUj| nvU Lyj Avevi mUvi
wfZi ZvKvj m| GUv evanq Zvi GKUv Afvm| evZvm
GKevi `ywjq Avevi gv_vq cij mUv|
GKUz ciB `v`yi ivBdj Avi Lvwj weqvii Kvb fwZ
GKUv evM wbq Gj UzBsK&j|
ivBdjUv wbj ivbv, Avi nvZ evM Szwjq evwji Dci

w`q nuvUv aij UzBsK&j| ek KqK gvm `v`y Kvb mnKvix


ivLwb, UzBsK&jB ZvK mvnvh KiZ, dj iwUb KvRjv
Rvbv AvQ Zvi| ivbvi KvQ _K wZbkv MR `~i cuQ
evwji Dci evMUv djj m| ivBdj jvW Kivi ci nvZ
Zzj msKZ w`j ivbv|
Kvbjv GKUv GKUv Ki k~b Qyuo w`Z i Kij
UzBsK&j| KZUv DuPzZ QyuoZ ne, KZ `Z, aviYv AvQ Zvi|
cwZwU Kvb jvMvj ivbv| `kUv Kvb dzUv Kivi ci
ivBdjUv wbPz Kij|
nuv, wgvi ivbv, Avwg m, ejj UvmKvb, mvci PvL
`yUv ivbvi gyL Kx hb LyuRQ| wK fvjv kLvZI wK
cvieb?
ivBdji euvUUv Mig evwjZ VKvj ivbv| Kvbjv
msMn Ki evq fiQ UzBsK&j| kLvbvi AvBwWqvUv Avgvi
bq, UvmKvb, Avcbvi| AvcwbB Rvi Ki KvRUv PvcvZ
PvBQb Avgvi Kuva| Zvi ciI Avcbvi cki Di w`wQ:
fvj Uvi nZ nj bvK `iKvi| KviI mUv _vK, KviI
_vK bv| AvgvK gywfs UvMU wj jvMvZ `LjB Avcbvi
Qji mUv kLv nq hve bv| GUzKz ARb KiZ AbK eQi
ai PPv KiZ nqQ AvgvK|
Gevi Zv nj hvK kLveb ZvK GKUz `Lyb, ej
ivjm-iqmi w`K nvZ Zzj msKZ w`j UvmKvb| Zvici
evRLuvB Mjv Qvoj, AvB, mvjRvi!
evKwmU em _vKv GKnviv Mobi ZiY WvKUv kvbvgv
Avo nq DVj| UvmKvbi w`K ZvKvj m, Zvici `iRv
Lyj ewiq Gj Mig iv`| eo eo nvZ Avi cv wbq j^v
GKUv ZvjMvQ; Avbvox, AcwZf, fyi`kb GKUv `vbe; PvL
`yUv Kvjv mvbMvmi Avovj| gyLUv fivU, `pcwZ wPeyK,
QvU bvKUv Lvov| nuvUvi mgq nuvPU LvIqvi SuvK `Lv Mj,
evci cvk Pj Gm PvL cZvkv wbq ZvKvj, GZ j^v h

12
evcK evgyb evwbq djQ| QvKiv wbNvZ mvo QdzU ne|
ivbv h_ j^v, Zvi ciI PvL Zzj ZvKvZ njv|
Avgvi Qj, UvmKvb ejj, ivbvi Kvb Kvb iKg Mei
myi evRj bv| mvjRvi UvmKvb| mvjRvi, Bwb gvmy` ivbv|
nvZ evovj ivbv| mvjRvii gyVv Mig, fRv fRv Avi
wbR| cwiwPZ nq Lywk njvg| Avi Kx eje mve
GKRb QvK?
weqvii Kvbjv wbq wdi AvmQ UzBsK&j|
mvjRvi, G njv UzBsK&j, KjR coQ, GB wUs ii
gvwjK, ejj UvmKvb|
ZvjMvQi `ZUv gv_v Nvivj, Zvici gv_vi nvU Lyj
nvZ wbj| gv_vfwZ Kvjv KuvKovbv Pzj| gv_vUv GKUz
bvqvj m, Ze Pnvivq Kvb fve dzUj bv| Pkgvi Ly` `yB
Avqbvq cvgMvQ, AvKvk Avi mvMi cwZdwjZ nQ|
nvB, ej Zvi Dk GKUz Avo nvmj UzBsK&j|
Gici `xN KqK gyn~Z wKQyB NUj bv, Aekl UvmKvb
ejj, mvjRvi GKRb ` Uvi nZ Pvq| Ii c wK mUv
me, wgvi ivbv?
GLbB wKQy ejv me bq| GKUz mgq w`b| ivBdjUv
ZvjMvQi w`K evwoq aij ivbv| BZZ Kij m, Zvici
aij| aivi fwUv Ggb, IUv hb GKUv welv mvc| Pjyb,
MvjvwiZ hvIqv hvK| IK wj QyuoZ `Lvi ci ejZ
cvie|
evc-eUvK m wbq evwji Dci w`q ii w`K
GMvj ivbv| Kvb fwZ evMUv wbq c_g `vjvb wdi Mj
UzBsK&j|
wk wgwbU ci Avevi Mig iv` ewiq Gj Iiv wZbRb|
mvjRvi Pwjk ivD wj QyuoQ, gv GKevi UvMUi wKbvivq
jvMvZ ciQ| evwKjv GKKUv nvwiq MQ Puv`gvwii
GKK RvqMvq|

wVK AvQ, mvjRvi, Vvv, emyiv Mjvq ejj UvmKvb|


MvwoZ wMq Avgvi Rb Acv Kiv|
Avevi mB nuvPU LvIqvi fwZ nuU Mvwoi KvQ cuQvj
mvjRvi, `iRv Lyj wfZi XyK coj, Zvici welY GKUv
vPz|
Zv nj, wgvi ivbv? RvbZ PvBj UvmKvb|
GK mK BZZ Kij ivbv| Zvici mwZ K_vUvB
ejj, G jvBb Ii Kvb UvjU bB| Ze Zvi gvb GB bq
h mveavb KvwPs `qv nj mvRv wj KiZ cvie bv| `k
jmb ci Ii DbwZ `L Avcwb AevK nq hveb|
UvjU bB, bv? nZvk `Lvj jvKUvK|
mUv WfjcI KiZ cvi| AvcbvK Avwg RvbvZ cvie
nv `yqK ci|
bqw`b, wgvi ivbv| Zvi gaB IK Avcbvi gZ `
GKRb Uvi nZ ne|
c_g ivbv fvej Vvv KiQ| mixmci PvLi gZ Ly`
PvL `yUv PKPK Ki IVvq eySj jvKUv wmwiqvm| `ytwLZ,
Zv me bq, ejj I|
bqw`b, Avevi ejj UvmKvb|
gv_v bvoj ivbv, Kvb iKg ah ai AvQ| Avgvi bvK
wQj, ZviciI wVKgZ wj Kiv wkLZ KqK eQi mgq
jMQ| wgivKj `Lvbv Avgvi c me bq|
Avwg eyov gvbyl, MigUv wVK mn KiZ cvwi bv, ejj
UvmKvb| Pjyb, fZi wMq ewm| nvZ Zzj c_g `vjvbUv
`Lvj m| evcviUv wbq AvjvPbv Kiv `iKvi| wbRB
mw`K nuvUv aij|
Zvi wcQy wbj ivbv, Kvb K_vUv evRQ GLbIbqw`b,
wgvi ivbv| Zvi gaB IK Avcbvi gZ ` GKRb Uvi
nZ ne|
QjUv Kvbw`bB fvjv Uvi nZ cvie bv| AvMqvi

13
k NYv Ki m| GUv ivbv eyS wbqQ Zvi ivBdj
bvovPvov Kivi aib `L| wUMvi Uvbvi mgq cwZevi ZvK
wkDi DVZ `LQ I| ivBdjUv Ggb AvjMvfve aiwQj,
wiKqji KviY Zvi Kuvai Pvgov GiB ga evanq Qo
MQ|
`vjvbi w`K UvmKvbK nuU AvmZ `L wjwfs igi
`iRv Lyj w`j UzBsK&j| Zvici md f`Zv `wLq wRm
Kij, Avcbv`i wbq Zv cqQ| weqvi w`B?
gyL Zzj gqUvK `Lj UvmKvb| PvLi `wZ Avevi
mB gyZv dzUj| Zvgvi gbUv Lye big `LwQ| abev`,
UzBsK&j| GLb bq, ci GKmgq|
ZvK GKUv mvdv `wLq UzBsK&jK ivbv ejj, GLvb
Avgvi ewkY jvMe bv| Zzwg eis cBwUOi KvRUv kl
Ki djv|
wbtk gv_v SuvwKq wjwfs ig _K ewiq Mj
UzBsK&j| Rvbvjvi mvgb mi Gm evBi ZvKvj ivbv| iv`i
ga `uvwoq iqQ mvbvwj ivjm-iqm| WvBfvi wmMviU
dzuKQ| evKwmU wi nq em AvQ mvjRvi, nvZ `yUv nuvUzi
Dci| MvwoUvi mvgb w`q nuU Mj UzBsK&j, WvBfvi ev
mvjRvi KD Zvi w`K ZvKvj bv|
Rvbvjvi w`K wcQb wdij ivbv|
nvUUv Lyj wbPz Uwej iLQ UvmKvb| mvdvi KvY
njvb w`j m| Zvici ejj, Avcwb ejwQjb UzBsK&ji UvKv
`iKvi|
Zv `iKvi| Ze nVvr G cm? GKUv Pqvi Ub
wki`uvov Lvov Ki emj ivbv|
Avcbv`i KvQ GKUv wRwbm AvQ hUv Avgvi KvR
jvMe| Avgvi KvQI GKUv wRwbm AvQ hUv Avcbvi bv
nvK UzBsK&ji KvR jvMe, ejj UvmKvb|
wK...

AvM AvgvK kl KiZ w`b, wcR| GUv mwZ Lye


iZc~Y h bqw`bi ga Avgvi QjK fvjv GKRb Uvi
nZ ne, wgvi ivbv| mRb AvcbvK Avwg GK jvL Wjvi
w`Z ivwR AvwQ| c_g cvk nvRvi, evwKUv KvR kl nj|
GB KvR Lye ewk nj wd aiv nq cuvP nvRvi Wjvi|
jvKUv wekY ewk w`Z PvBQ| Kb? Ab Kv_vI bv wMq,
ivbvi wcQbB ev jM iqQ Kb jvKUv? KvRUv IK w`q
Kivbvi Rb wbixn GK eyov gvbylK Lyb KiZI evawb
Zvi| GLb jvf `LvQ UvKvi| Kx AvQ Gmei wcQb?
Zvici mvjRvii K_v fvej ivbv| GcvU Uvi? cuvP
eQiI me bq! gv_v bvoj I| `ytwLZ, UvmKvb| UzBsK&ji
UvKv `iKvi wVKB, Ze hZUv `iKvi Zvi Pq Xi ewk cve
I GB RvqMv-Rwg eP w`j| AvcbvK mwZ K_vUv bv ej
cviwQ bv| Avgvi aviYv Avcbvi Qj Kvbw`b gvSvwi gvbi
UviI nZ cvie bv| ZvK Avwg nqZv mvRv wj Kiv
kLvZ cvie, wK IB chB| I AvMqv cQ` Ki bv|
fvjv Uvi nZ nj c_g ivBdji cg coZ nq|
nvZ w`q Nvoi wcQbUv NlQ UvmKvb| PvL mi Ki
ZvwKq AvQ| GKUv wmMviU ne bvwK, wgvi ivbv? Wvvi
Aek wbla Ki w`qQ, wK gvS ga ZvUv Kvey Ki
dj AvgvK|
`ivR `v`y evbvbRvi mv`ii wmMviU AvQ, `Lyb
Lveb wKbv, ejj ivbv, Lqvj ivLQ Kx cwZwqv nq|
BZZ Kij UvmKvb| bv ejZ Mj| Zvici Kx fe
hb nuv ejj| `ivR Lyj cvKU Avi jvBUviUv ei Kij
m, boPo `L GKUv wmMviU aivj| wgvi ivbv,
Avcwb mwZ K_v ejvq Avwg Lywk| byb, Avwg Avgvi Qji
wjwgUkb mK mPZb| Ze G-I wVK h hv-B NU hvK bv
Kb, h Kvb Aevq bqw`bi ga ZvK GKRb GcvU
Uvi nZB ne| Avcwb ejQb Avcbvi c wgivKj

14
`Lvbv me bq| ^vfvweK cwiwwZZ GUv Avwg gb wbZvg,
wK eZgvb cwiwwZ gvUI ^vfvweK bq| Avevi ejwQ,
Avgvi Qji bqw`bi ga GcvU Uvi bv nq Dcvq bB|
jvKUvi w`K ZvwKq _vKj ivbv| Kb?
AZ iZc~Y KviY AvQ| Ze m-me wbq Avcbvi
gv_v Nvgvbvi `iKvi bB| UvmKvbi Ly` PvL `yUv PKPK
KiQ| Uwej co _vKv KuvPi AvkUZ QvB Svoj m|
Avcwb wgivKji K_v ejjb| G-K_v wK Rvbb h Avgiv
wgivKji hyMB evm KiwQ? wgivKj NUvbvi mePq eo
gvagUvi bvg UvKv| Avgvi QjK GcvU Uvi evbvZ KZ
UvKv Pvb Avcwb, wgvi ivbv?
UvKvi A hZ eoB nvK, mUv bqw`b Avcbvi QjK
fvjv Uvi evbvZ cvie bv, ejj ivbv| KD hw` ZvK
Qgvm mgq w`Z cviZ Zv nj nqZv wKQyUv kLvbv me
nZ cviZ, wK bqw`b...bvn&! Gi m UvKvi Kvb mK
bB| AvcbvK ejjvg Zv...Zvi UvjU bB|
ivbvi w`K ZvwKq AvQ UvmKvb| AekB UvKvi m
mK AvQ| e eQii AwfZv _K Avwg RbwQ UvKv
w`q me wKQy Kbv hvq...hw` mUv cwigvY h_ nq| cKU
_K j^v GKUv mv`v Gbfjvc ei Kij m| GZ `yUv
eqvivi e AvQ, wgvi ivbv| cwZwU e GK jvL Wjvii|
GbfjvcUv Qyuo Uwej djj| Lyj `Lyb Avwg mwZ K_v
ejwQ wKbv|
ivbv AvMB wmv wbqQ Kx KviY eyov `v`y Lyb njv
Rvbvi Rb UvmKvbi wbqgB Lje I| GbfjvcUv Zzj
Lyjj| `yUv KvMR eij`yB jvL Wjvii `yUv wbfRvj
e|
GLb Avwg AvcbvK wgivKjUv NUvevi Rb `yjvL Wjvi
mvawQ, wgvi ivbv|
e `yUv Gbfjvc fi Uwej ivLj ivbv| byb,

UvmKvb...
K_v bq, wgvi ivbv, IK _vwgq w`q ejj jvKUv|
Avwg AvKkb PvB| byb, GLb Avwg Avgvi nvUj mvbkvBb
Bb-G wdi hvwQILvbB DVwQ| nvZNwoi Dci PvL
eyjvj| GB gv cuvPUv evRj| wcR, wVK mvZUvq dvb Ki
AvgvK Rvbvb `yjvL Wjvii wewbgq wgivKjUv Avcwb NUvZ
ivwR wKbv| GbfjvcUv cKU fi mvdv Qvoj m|
GK wgwbU, kvK ejj ivbv| `yGKUv evcvi Avgvi
wKQy ck AvQ|
ejyb|
Avcbvi QjK GcvU Uvi nZ ne Kb? Zvi UvMU
Kx ne? GcvU Uvi AbK iKg nq, m KxiKg nZ Pvq bv
Rvbj ZvK Avwg Zwi nZ mvnvh KiZ cvie bv|
AbKY wPv Kij UvmKvb| Uwej _K nvUUv wbq
mUvi wfZi ZvwKq _vKj| ek, Aekl GKUv `xNkvm
dj ejj m| byb Zv nj| Avgvi GK ezi m evKvi
gZ Awekvm gvUv UvKvi GKUv evwR aiwQ Avwg| Avgvi IB
ezwU GcvU Uvi, Avi Zv wbq mvivY Zvi nvgeovB Kiv
PvB| Amn nq, evKvi gZ, GKw`b Avwg ejjvg, Uwbs wbj
h KD GcvU Uvi nZ cvi| MUv Kxfve wbQ ivbv
evSvi Rb mvci PvL AviI QvU nq Gj| g` Lj Svby
GKRb bZvI h Kgbm nvwiq emZ cvi, Avwg Zvi
GKUv cgvY| Avgvi ez ejj, m evwR ai ejZ cvi Avgvi
Qj GKgvm Uwbs wbqI mPj GKUv cvYxK wj Ki gviZ
cvie bv| gvZvj Aevq evwRZ Avwg ivwR nq hvB| GLb
hfveB nvK RZv Qvov Avgvi mvgb Ab Kvb c_ Lvjv
bB| Avi gv bqw`b mgq AvQ nvZ|
Kx cvYx? wRm Kij ivbv|
MvQi Wvj ai `vj LvQ Ggb GKUv evbi, QyU GKUv
nwiY...wVK Rvwb bv, GiKg wKQy GKUv ne Avi Kx| evQvB

15
Kie Avgvi ez| Ze cwivi wj jvMvZ ne, gZzUv hb
wj LqB nq|
KZ UvKvi evwR, UvmKvb?
nm IVvq jvKUvi mvbvi `uvZUv ewiq coj| Avcwb
AZ KZnjx gvbyl| Ze ejZ Avgvi Avcw bB| Avgiv
evwR aiwQ `yB wgjqb Wjvi| Avwg abx gvbyl, wK ZviciI
GZ eo Ai UvKv nvivevi mvg_ Avgvi bB| gyLi nvwmUv
wi nq AvQ| BQI bB| Qv Ki gv_v SuvKvj,
wjwfsig Qo ewiq hvQ| AvR Zv nj m mvZUvq,
wgvi ivbv|
Rvbvjvi mvgb _K ZvK nuvUZ `Lj ivbv| Z evwji
Dci w`q LvwbKUv nuU _vgj UvmKvb, Nvo wdwiq `vjvbUvi
wcQb w`K ZvKvj, Zvici Kviwbm ai mvgvb DuPz Kij gv_vi
nvU| UzBsK&jK mRb `Lvj m|
gv_vi wfZiUv fuv-fuv KiQ ivbvi| wgivKj NUvevi Rb
`yB jvL Wjvii jvf `LvQ! Kb? bv, wek jvL Wjvi evwR
aiQ| MuvRv gvivi RvqMv cvq bv!
bv, Ame| evwRi evcvi bq, Gi ga AviI Mfxi wKQy
AvQ| Ggb wKQy, hvi Rb Lyb Kiv hvq| mB AviI wKQyUv Kx,
Zv Rvbvi RbB LjvUv Pvwjq hZ ne IK| wVK RvqMv
gZ aiZ ne GB wcwQj evBg gvQUvK|

wZb

mvi AvM Pv LZ em me K_v b UzBsK&j ejj, jvKUv

KviI m evwR ai dum MQ, G Avgvi wekvm nQ bv|


`v`yK Lyb Kivi GUv KviY nZ cvi bv| Gi ga Ab AviI
Kvb evcvi AvQ, gvmy` fvBqv|
AvwgI ZvB gb Kwi, ejj ivbv| mRbB KvRUv be
ej wVK KiwQ| Avi GKUv K_v, `v`y Lyb nqQ Ggb KvbI
cgvY wK Avgiv cvBwb GLbImeB Avgv`i Av`vR| Avmj
evcviUv RvbZ nj I`i fvI gZ PjZ ne GLb|
Rvwb Zzwg mew`K weePbv KiB GMvQ, Zey RvbZ BQ
KiQZvgvi aviYv GivB KvjwcU?
nuv| KvbI m`n bB ZvZ|
m...
Iiv GKUv wKQy cvevi c_ cwivi Kivi Rb mwiqQ
`v`yK, ejj ivbv| `v`yi e`j Avgvi mvwfm cZ ne
I`i| Kb? mUv RvbZ nj UvmKvbi cve ivwR nZ
ne AvgvK|
AviI msw Kvb Dcvq bB? wewZ `LvQ
UzBsK&jK| Avgiv cywjkK me K_v RvbvZ cvwi bv?
cywjki KvQ hvIqvq SzuwK AvQ| Avgv`i e`j Zviv
nqZv I`iKB mvnvh Kie| GLbB, evcviUv eyS IVvi
AvMB, ivbv GRwKI wKQy RvbvZ PvBwQ bv|
Zv nj Zv wVK c_ aiB GMvQ Zzwg, ejj UzBsK&j|
Zey ewj, evcviUv Avgvi wK fvjv jvMQ bv, fvBqv|
fq bB, Kvj mKvjB ZvgvK Avwg nvj w`q
Avme|
gvmy` fvBqv! Mjv Povj gqwU| Avwg ay Avgvi K_v
fe ewjwb!
Avi evKv, wbRK Avwg iv KiZ cvie|
AvPgKv cm e`j UzBsK&j RvbZ PvBj, IB QjUvK
wK Zzwg bqw`bi ga wUs kLvZ cvie?
Lye KwVb ck, UzBsK&j, axi axi ejj ivbv| GK K_vq

16
hw` RvbZ PvI, me bq| Ze wgivKj Zv NU `ywbqvq, NU
bv?
PvL Zzj IqvjKKi w`K ZvKvj UzBsK&j| mvZUv
evRQ, gvmy` fvBqv|
mvbkvBb nvUji b^i dvb Kij ivbv| Ava wgwbUB
AcviUi ewbwWKUvm UvmKvbi m hvMvhvM NwUq w`j|
gvmy` ivbv, ejj I| nuv ejvi AvM AvgvK GKUv
evcvi RvbZ ne...Avcbvi Qj KZUzKz mnhvwMZv Kie?
KZUzKz gvb? UvmKvbi K^i weq| kZKiv GKkv
fvM mnhvwMZv Kie m, wgvi ivbv| cwiwwZUv Zvi Rvbv
AvQ| AZ Drmvn wbq wkLe m|
Avwg wVK Zv evSvZ PvBwb| Avwg hw` `vwqZUv wbB, Zvi
ay Drmvn _vKj KvR ne bv| LvUZ ne ZvK| KwVb
cwikg KiZ ne| Avcbv`i kl w`bUv Ke?
m^i mvZvk|
wPv Kij ivbvcvv bqw`b cvwQ, Kvj _K ai| wVK
AvQ| Kvj mKvj QUv _K Qvwek ZvwiL mv ch Avcwb
ZvK Avgvi `vwqZ Qo `eb| Avgvi m GLvb _vKe
m|
ILvb _vKe? UvmKvb wbwZ nZ PvBQ wVK bQ
wKbv|
nuv| UvMU cvKwUm, LvIqv, Nygvbv, UvMU cvKwUm: GB
ne Zvi iwUb| iwUbi evBi GKUv mKI Ab wKQy
Kie bv m| G-me kZi K_v Rvwbq Zvi gZvgZ Pvb
Avcwb| Zvici AvgvK Rvbvb|
AvBwWqvUv Avwg mg_b KiwQ, wgvi ivbv...
Avgvi cwZwU wb`k Kvb Avcw QvovB gb PjZ ne
ZvK| eyov `v`yi eWig kve m| Avcbvi Avcw bB
Zv?
Acicv nm DVj UvmKvb| Avwg gb Kwi Avgvi

Qji h_ eqm nqQ, bvf cixv Kivi myhvM cj MnY


Kiv DwPZ Zvi| wVK AvQ, IK Avwg Kvj QUvq cvwVq w`wQ
Avcbvi KvQ|
ek| cPzi AvwgDwbkb wKb cvVveb| Avcbvi Qji
Rb GKUv ivBdjI `iKvi| Zvi nvZ ewk j^v, Avgv`i
ivBdj w`q wj KiZ cvie bv|
G wbq AvcbvK fveZ ne bv| Ii Rb GKUv A
wKbwQ Avwg| wKbwQ gvb Iqb Av wj Kvvwb _K
AWvi w`q Ii Rb evwbqwQ| m Ki wbq hve I|
Uvmi weLvZ Mvbw_ Iqb Av wj| AWvi w`q
gvcgZ GKUv ivBdj evbvZ jvKUvi LiP coQ Kg KiI
wk nvRvi Wjvi| wVK AvQ| Kvj mKvjB Zv nj zj
e wjL GKUv evW UvwOq `e MU|
Kb?
Avcbvi Qj Qvov Ab wKQy wbq gv_v Nvgvbvi mgq cve
bv Avwg|
W, fwi W| Zvici `xN bxieZv| Avcbvi m
Avgvi dvBbvj Avi GKUv K_v nIqv `iKvi, wgvi ivbv|
AvR ivZ, GB `kUvi w`K, Avgvi nvUj GKevi AvmZ
cvieb? evi KqK fvix wbtkvm djvi k Kij jvKUv
wiwmfvi| Avgv`i AvqvRbUv P~ov KiZ PvBwQ Avi Kx|
wKQy AwMgI wbq hveb|
Avme|
abev`, wgvi ivbv| dvb iL w`j UvmKvb|
`kUvi KqK wgwbU ci mvbkvBb nvUj cuQvj ivbv|
`iRvq Zvjv w`q mveavb _vKZ ej GmQ UzBsK&jK,
ZviciI gbUv LyuZLyuZ KiQ Ii| mgq wQj, BQ Kij ivbv
GRw _K MvWK Avwbq bIqv hZ, wK AvBwWqvUv cQ`
Kiwb UzBsK&j| Zvi hyw, Gi AvMI eevi GKv _vKZ

17
nqQ ZvK, KLbI Kvb mgmv nqwb, KvRB jvKRb WK
Svgjv evovevi Kvb gvb nq bv|
nvUji nj cvUvi ivbvK Rvbvj wgvi UvmKvb
wekZjvi wmjfvi UvDU myBU DVQb| mv`v Avi Kgjv iOi
BDwbdg civ wbwj GK QvKiv cvUvi GwjfUi Zzj Dci
wbq Gj IK, Zvici GKUv `iRv Lyj mvRvbv-MvQvbv
eomo wmwUsig XywKq w`j| klcvi `qvj weivU GKUv
wmjfvi UvDU `Lv hvQ, A`k Drm _K QweUvi Mvq
Avjv Gm covq GKevi Rv `LvQ gvQUvK|
Szj-eviv`vq em ivvi Icvi mKZ Avi mvMi `LQ
ewbwWKUvm UvmKvb| AvRKi Puv`Uv ek eoB, icvwj-mv`v
Avjv QovQ| cvqi k cq ivbvK WvKj m| wmwUsig
_K Szj-eviv`vq ewiq Gj ivbv|
K Ki Avmvi Rb abev`, wgvi ivbv, ejj
jvKUv| my`ix gqwUK GKv iL AvmZ njv| AvgviB
fyj, K_vUv ZLbB fvev DwPZ wQj|
Avcbvi Qji m K_v ejQb?
c_g KvR, bv? gyL Zzj ivbvi w`K ZvwKq nvmj
UvmKvb| GLb Avwg wbwZ, Avcwb AvgvK nZvk Kieb bv,
wgvi ivbv|
Qji m K_v ejjb?
nvZ bo ivbvK GKUv Pqvi `Lvj jvKUv|
Bw...Ab wKQy?
bv...ay ay mgq b nQ| Kx ejj Avcbvi Qj?
mvjRvi Avgvi jx Qj| Avwg hv ewj ZvB m Ki,
wgvi ivbv| Qvwek ZvwiL mv ch m Avcbvi, GKevi
KvqgbvevK| _g ivbvi w`K ZvKvj UvmKvb| GUvB Zv
Avcwb PqwQjb?
GZY Lvwj PqviUvq emj ivbv| Avi Kx RvbvZ Pvb
Avcwb AvgvK?

AwMg wnme wKQy... cKU _K gvwbevM ei Kij


jvKUv, cuvPkv Wjvii KqKUv bvU Y evwoq aij ivbvi
w`K|
gv_v bvoj ivbv| abev`| AwMgi `iKvi bB
AvcvZZ| jvMj Pq be|
zjUv e Ki w`Qb, ZvB bv? Qv`i AvmZ wbla
Ki `eb? bvUjv gvwbevM XywKq iL wRm Kij
UvmKvb|
nuv| `v`y gviv hvevi ci GgwbZB e nq hve IUv|
nuv, Zv e nq hve| Abgb GKUv fwZ nvZ w`q
Pvqvj NlQ UvmKvb, RvQbv jM wSjwgj Kiv mvMii w`K
PvL| Gevi AviKUv welq, wgvi ivbv, Avcbvi Rvbv
DwPZ| GUv AZ Riwi h, wKQyZB KD hbAvevi
ejwQwKQyZB KD hb RvbZ bv cvi Avgvi QjK Avcwb
wj Pvjvbv kLvQb| wekl Ki cywjk|
wki`uvovi KvQ wkiwki GKUv Abyf~wZ njv ivbvi| Gi
gvb Kx?
Avgiv GKUv PzwZ AvmwQ, hvi cwiYwZZ kl ch
UzBsK&j abx nq hve, wgvi ivbv| Avcbvi GUv aiB bqv
DwPZ h, Gi ga Ggb wKQy kZ _vKe hjv AvcbvK,
AvgvK Avi Avgvi QjK gb PjZ ne| mB kZjvi
GKUv njv wbw` MvcbxqZv|
Kx ejQb c_geviB bwQ, ejj ivbv| Avgvi ck
njv, Avcbvi QjK Avwg Uwbs w`wQ, GUv cywjk Kb
RvbZ cvie bv?
KviY evcviUv RvbvRvwb nq Mj mvjRviK Rj
hZ ne|
Pqvi njvb w`j ivbv| Lyj ejyb| cyiv QweUv cZ
PvB Avwg|
Zv Zv Avcwb PvBZB cvib, wgvi ivbv| `yfvMB

18
ejZ ne, QjUv Avgvi A^vfvweK j^v| Avevi Lye jvRyKI
m| Zvi fvjv Yi Kvb Afve bBgbUv big, weePK,
Qv wnme ixwZgZ wRwbqvm...
AvcbvK Avwg Qji YMvb MvBZ ewjwb, GB
e`fvmUv LyeB bxP cKwZi jvKRbi ga `Lv hvq, fvix
Mjvq ejj ivbv| Avwg RvbZ PvB, wj Pvjvbv wkLQ, GUv
Kb cywjkK Rvbvbv hve bv? GB Rj hvevi evcviUv Kx?
PKPK PvL gj ivbvK `LQ UvmKvb| ivbv eySj, GB
fvlvq K_v bZ Af bq jvKUv| Ze mvgj wbj
wbRK| wbPz Mjvq ejj, fvj Qv ej Avwg Avgvi QjK
nvfvW-G coZ cvVvB| ewk j^v Avi mvivY weeZ eva
Kivq Qviv ZvK cq em| ci hv Kvb Avm Avgvi,
eySZ cvwi Lye GKUv Lvivc mgq KvUvZ nqQ ZvK| IB
mgq, AZvPvi AwZ nq, GKRbK wj Ki mvjRvi|
AZvPvix QjUv Zvi GKUv PvL nvivq|
vbx wePviK cwiwwZUv eySZ cvib| wZwb Dcjw
KiZ cvib h Pigfve civwPZ nevi ciB KvRUv Ki
emQ mvjRvi| ZvK mvmcW mbU `qv nq| fvix
Kuva `yUv DuPz Kij UvmKvb| we wePviK Zuvi ivq ejb,
Rxeb KLbI AvMqv aiZ cvie bv mvjRvi| hw` ai,
IB wMZ mvRv wZb eQii Rj LvUZ ne ZvK|
ivbvi PvL KwVb `w| A_P ZviciI Avcwb evwR
aijb, bqw`bi ga Avcbvi Qj GcvU Uvi nZ
cvie?
Avevi fvix Kuva `yUv DuPz njv| AvMB ejwQ, LvwbKUv
gvZvj wQjvg Avwg| hv nevi nq MQ, wgvi ivbv| Avwg
ai wbwQ, Avgvi G-me K_v b Avgv`i AvqvRbUv Avcwb
i`e`j KiZ PvBeb bv?
bv, Zv PvBwQ bv, GK gyn~Z BZZ Kivi ci ejj ivbv|
hw` duvm nq hvq Avevi m e`yK aiQ...wec` coeb

Avcbviv, Avgvi Kx!


wec`Uv Avcbv`iI nZ cvi, wgvi ivbv, KviY ZLb
UvKvUv Avcbviv cveb bv|
Avwg h `wZ evcviUvK `LwQAvgvi KvR Avcbvi
QjK ivBdj Pvjvbv kLvbv, ejj ivbv| Avwg Kvb
iKg RwUjZv PvB bv| Avcbvi Qji wbivcvi w`KUv `Lv
Avcbvi `vwqZ|
gv_v SuvKvj UvmKvb| G wbq AvMB fewQ Avwg, wKQy
eevI wbqwQ| mvjRvii m Avgvi KqKRb jvK hve|
I`iK wbq Avcbv`iK Kvb Svgjv cvnvZ ne bv|
Iiv wmwKDwiwUi eev Kie, Kvb iKg Svgjv Kij
mvjRviKI mvgjve|
fyi KuvPKvj ivbv| Svgjv KiZ cvi? KxiKg?
bv, gvb, AZ mbwmwUf Zv| nvZ bo welqUvK
nvjKv KiZ PvBj UvmKvb| Ggb wKQy bq h wbqY Kiv
hve bv| GKUz _g Avevi i Kij, UzBsK&jK Avcwb
evSvZ cvieb Zv Avgv`i GB AvqvRb mK KvDK
wKQy ejv hve bv? eySZB cviQb, ay cywjk bq, hvi m
evwR aiwQ ZvKI Avwg RvbZ w`Z PvB bv Kx NUQ| Avgvi
IB ezwU AZ KZnjx, KvRB wmwKDwiwUI Lye Kov nZ
ne|
UzBsK&j KvDK wKQy eje bv|
abev`| nVvr Pqvi Qvoj jvKUv| Zv nj m K_vB
iBjKvj QUvq| ivbvi AvM wmwUsig XyKj m| cKv
Wi wcQb `uvwoq Wqvi Lyjj, Zzj wbj GKUv Gbfjvc|
GUv Avcbvi Rb| Avwg h AvcbvK wekvm Kwi, GUv Zvi
cgvY| ciYvi DrmI ejZ cvib| Ze GUv AvcbvK
DcvRb KiZ ne|
UvmKvbi evovbv nvZ _K GbfjvcUv wbq Lyjj ivbv|
wfZi _K eij GKUv eqvivi e| g~j GK jvL Wjvi

19
gv|
iU-Av-Kvii gvwmwWR wbq wUs i wdiQ ivbv, MU
w`q XyKZB `LZ cj bxj GKUv KvwWjvK `uvwoq iqQ
c_g `vjvbi mvgb| aK Ki DVj eyKi wfZiUv| GZ
ivZ...mvo GMvivUvq K Gj? evwoZ UzBsK&j GKv...
`vjvbi mvgb Mvwo _vwgq bxP bvgQ, wjwfsig Avjv
RjZ `Lj ivbv| avc UcK `iRvi w`K GMvQ,
AvjvwKZ Rvbvjvi mvgb Gm `uvovj UzBsK&j|
wbtkvm Qo cwkZ wXj w`j ivbv| Zzwg wVK AvQv Zv,
UzBsK&j?
Rx, gvmy` fvBqv| Avmyb, GK f`jvK GmQb|
`iRv LvjvB wQj, KevU Vj wfZi XyKj ivbv|
j^v mvdvUvq Avivg Ki em AvQ GK wbMv jvK|
eqm ne cuqwk-Qwk| j^v-PIov KvVvgv, gyLUv KVvi,
Pvqvj AvgYvZK GKUv fw| PvL `yUv KzPKzP Kvjv,
gv_vi Pzj QvU Ki QuvUv| Zvi nvZ KvK fwZ Mvm, gvUv
VuvU _K SzjQ Rj wmMviU| mvdv Qo `uvovj m,
nvZi Mvm Uwej bvwgq ivLQ, GB mgq UzBsK&j ejj, Bwb
wgvi gvbdW| Zvgvi m K_v ejZ Pvb| Avwg IuK
ewmq iLwQ|
wWUKwUf mK MW wWK gvbdW...cvgweP cywjk
kb, ej GKUv nvZ evwoq w`j gvbdW|
nqZv GK mKiI Kg mgqi Rb Avo eva Kij
ivbv, Ze m m Avevi wXj w`j cwkZ| fvej, eyov `v`y
Lyb nqQ, cywjk Zv AvmZB cvi| Kvjv PvL, wbwj
GKUv fwZ ivbvK mivmwi `LQ jvKUv| I wbwZ, Ii
cwZwqv j KiQ m| G-me Lqvj Kivi Uwbs _vK
cywjk`i|
KmUvi Kvb myivnv nQ? nvkK Kivi mgq RvbZ

PvBj ivbv|
gv_v bvoj cywjk Awdmvi| Avwg QywUZ wQjvg| LybUvi
K_v RvbZvgB bv| wgm evbvbhvi gyL _K GB gv bjvg|
GKUv `xNkvm djj| `ytLRbK, evcviUv mwZB `ytLRbK|
Zv nj...Avgvi m Avcbvi Kx K_v? RvbZ PvBj
ivbv| jvKUvi DcwwZZ ^w cvQ bv| gb co Mj
UvmKvb Kx ejQK_vUv KviI Rvbv Pje bv, wekl Ki
cywjki|
ZvgvK GKUv KvK `e, gvmy` fvBqv? RvbZ PvBj
UzBsK&j| Avcwb emyb, wgvi gvbdW|
`vI GKUv, ejj ivbv| emyb, wgvi gvbdW|
mvdvq Avivg Ki emj wWUKwUf Awdmvi| UzBsK&j
wKPbi w`K Pj hvIqvi ci GKUv Pqvi emj ivbv|
Avwg Avcbvi ewk mgq be bv, wgvi ivbv, ejj
gvbdW| GZ ivZ AvmZvgI bv, wK nVvr LeiUv cq...
GmQb fvjv KiQb| Avgvi evbUv GKv wQj, ZvK
m w`qQb| GKUv KvR evBi hZ nqwQj AvgvK|
nuv, wgm evbvbhv ejwQj AvgvK|
Avi Kx ejQ UzBsK&j? ivbvi A^w evoQ|
KvK wbq wdi Gj gqwU| wgvi gvbdW Rb
djQb, ZzwgI `v`yi gZB GKRb DuPz`ii Uvi| Dwb
PvBQb, Zzwg Zvi wj Pvjvbvi nvZUv AviI GKUz cvwKq
`e, ejj m, ivbvi nvZ KvKUv awiq w`j| Avwg
ejjvg AZ nv `yqK Zzwg evanq mgq w`Z cvie bv|
ivbvi ZvKvevi aib j Ki UzBsK&j Avevi ejj, ejjvg
kvj GKUv Qv cqQ Zzwg, meUzKz mgq Zvi wcQbB w`Z
ne|
LvwbKUv KvK wMjj ivbv| gyLi wfZiUv evwji gZ
Kbv nq AvQ|
evcviUv njv, ejj Awdmvi, nVvr RvbZ ciwQ Kw`b

20
ciB Avgv`i c`vbwZi cixv| wj Avwg fvjvB PvjvB,
Ze GUv wKQy cqU cj Lye mywea nq| GLvb Avwg
GmwQ wKQy wUcm cvevi Avkvq| wgm UzBsK&j ejjb, Avcwb
GKRb GcvU|
Mvm fm _vKv eidi w`K ZvwKq _vKj ivbv|
AvcbvK mvnvh KiZ cvij Lywk nZvg, Ze me bq|
mwZ `ytwLZ| UzBsK&j wVKB ejQ, `ynv AZ e _vKe|
Avi, Zvici, gvmUv kl nj, GLvbKvi GB wUs i e
nq hve|
PKPK Kvjv PvL`yUv Avevi ivbvi gyL Kx hb LyuRQ|
Ggb GKRbK cqQb, GKv ay Zvi wcQbB cyiv `yB
nv mgq w`Z ne?
nuv|
PjwZ gvmi ci GUv Avcbviv e Ki w`Qb?
nuv|
ay gvmi kl `y wZbU w`b Avcwb wd?
nuv| Avcwb wK Acv KiZ cvieb?
Zv nqZv Kiv hvq, ejj Awdmvi| Avgvi cixv gvmi
klw`K| Avcwb AvgvK Ebwk ZvwiL `ywZb Nv mgq
w`Z cvieb bv? Zv njB ne|
gb nq cvie| Ebwk ZvwiL weKj QUvq? Pqvi Qo
`uvwoq coj ivbv|
Awdmvi gvbdW wbRi Mvm kl bv Ki mvdv Qvoj
bv| `Ljvg iO-UO jvMvQb|
wew Ki `Iqv ne Zv, ZvB|
evbvbRv `v`y AvgvK AbK wKQy wkwLqwQjb| GKUv
`xNkvm djj Awdmvi| UzBsK&j ejwQj GB RvqMvUv AvcwbB
bvwK ZuvK wKb w`qwQjb|
wZwb AvgvK Zuvi bvZxi gZB n KiZb, ejj ivbv|
bjvg Avcwb bvwK Lye bvg Kiv GKRb cvBfU

BbfwMUi, ejj Awdmvi| Avcbvi gZ bvgx-`vwg GKRb


gvbyli GZ j^v GKUv mgq `Lj Ki wbQ, wbq KvqUwUI
miKg Ruv`ij KD ne?
Ame abx nj Zv`i Ame me Lqvj _vK|
Ggb KD, Avwg wPbe?
bv...GLvb m eovZ GmQ|
mvq `Iqvi fwZ gv_v SuvKvj wWUKwUf gvbdW|
nuv...AvRKvj mvZi gZ AvmQ Iiv| gMRi Pq UvKv
ewk, dj Rvb bv wbR`i wbq Kx Kie| `iRvi KvQ
cuQ nvkK Kivi Rb Nyij| hw` dvb bv Kwi, Ebwk
ZvwiL, Kgb?
nuv| UzBsK&jK mgq `qvi Rb abev`|
Mvwo wbq Pj hvQ Awdmvi, ivbvi cvk Gm `uvovj
UzBsK&j| `iRvUv e Ki mvdvq Gm emj ivbv, wPwZ|
Kx nqQ, gvmy` fvBqv? mi Gm GKUv Pqvi emj
UzBsK&j| Avwg wK DwPZ nqwb Ggb wKQy ej djwQ
AwdmviK?
bv, Zzwg Kvb fyj Kivwb, ejj ivbv| Ze mvjRvi h
GLvb Uwbs be, GLb _K mUv Mvcb Ki ivLZ ne|
Mvcb gvb...fyjI KvDK ejv Pje bv|
m Kx K_v! wK Kb, fvBqv?
me K_v ZvK Lyj ejj ivbv|
kvbvi ci Pzc Ki em _vKj UzBsK&j, PvL `yUv mvgvb
eo nq AvQ| evcviUv GLb AviI RwUj jvMQ Avgvi
KvQ, gvmy` fvBqv| Avwg Zvgvi wec`i K_vI fvewQ|
Avgvi wec`i K_v ZvgvK...
ivbvK evav w`j UzBsK&j| AvBbi wbla AvQ Ggb
GKRb jvKK Zzwg kLvQ, cywjk IUv RvbZ cvij
ZvgvKI aie bv Zv?
bv, AvgvK Kb aie! Avwg eje... _g Mj ivbv|

21
G-K_v ejv me bq h Zzwg RvbZ bv| ay Zzwg bI,
AvwgI Rvwb| cywjk ck Kij Avgvi cI wg_ ejv me
bq|
me, UzBsK&j, ejj ivbv| cqvRb cywjkK wg_
K_vB eje Avgiv| Kb, Zv Zywg Rvbv|
gv_vUv wbPz Kij UzBsK&j, Zvici vbmyi wRm Kij,
wK Zzwg wK mwZ gb Kiv Gfve I`i m Rwoq covi
cwiYwZ fvjv ne? `v`yi Lybi e`jv bqvi GUvB GKgv
Dcvq?
nuv, UzBsK&j, Avwg ZvB gb Kwi|
gyL Zzjj gqwU| Zv nj wVK AvQ| `iKvi nj wg_
K_vB eje| GLb Pjv, AbK ivZ nqQZvgvi Acvq
AvgviI LvIqv nqwb|
GK wgwbU, ej kvUi cKU _K GbfjvcUv ei KI
Uweji Ici djj ivbv| GK jvL Wjvii eqvivi e
AvQ GZ|
GbfjvcUv nvZ evwoq wbq Lyjj UzBsK&j| eUv `L
ejj, Kx mvsNvwZK! GZ UvKvi e Gfve dj ivLQ?
ivLwQ GBRb h, Lywbi UvKv Avgiv be bv| AviI
GKUv KviY, GUv Uvc, KvR Dvi nq MjB Ko bevi
Pv Kie|
GUv Avgvi evM Zzj ivwL?
fyi KzuPK GKUz fvej ivbv, Zvici ejj, ivLv| Ze
Iiv hB PvBe Igwb ei Ki `e, nvZzwoi evwo LvIqvi
AvMB|
wbRi Ici cP Avv jvKUvi, Rvb KvR kl bv Ki
eUv Zzwg fvOvZ Pv Kie bv, ejj UzBsK&j| Ze, gvmy`
fvBqv, GB KvRi Rb GZ UvKv...GUv icK_vKI nvi
gvbvQ|
nuv, AvwgI wVK ZvB fvewQ, ejj ivbv| Gevi GKUz

mvnvh Kiv AvgvK, `v`yi Ni IB QjUvi Rb Qo w`q


Avwg Zvgvi covi NiUv `Lj KiZ PvB|

Pvi

fvi cb cuvPUvq Kwd evwbq ivbvi Nyg fvOvj UzBsK&j|


kvIqvi mi `vwo Kvgvj ivbv| eviv`vq em mKvji
Vvv evZvm DcfvM KiQ, nvZ a~gvwqZ Kwdi Kvc|
Ii cvk Gm `uvovj UzBsK&j| gvmy` fvBqv|
wKQy eje?
nuv| klgk `v`yi Qv wQj QqRb| AbK `~i _K
Avm Zviv| dvb Ki Zv`iK AvmZ gvbv Kiv DwPZ bv?
AekB| mB m evjv Avgiv GUv e Ki w`wQ|
wVK AvQ| GKUz _g UzBsK&j RvbZ PvBj, Zzwg h
AvgvK nvj iL Avme ejj...Avwg Zv _vKe bv,
Zvgv`i Rb iuvae K?
nm djj ivbv| Avi, GUv Zv fe `wLwb| Ze
wPvi wKQy bB, Kvb GKUv eev UvmKvbB Kie| wbRi
QjK wbqB bv LvBq ivLe bv m|
Avwg Zv nj eB wbq ewm, ejj UzBsK&j| Zvgvi wKQy
`iKvi nj WKv AvgvK|
wVK AvQ|
wVK QUv `k wgwbU QvU GKUv UvKK MU w`q wfZi

22
XyKZ `Lj ivbv| mvgbi wmU `yRb jvK| IK `LZ
cq nvZ bvoj WvBfvi, Zvici GKUz Nywiq UvKUvK
eviv`vi w`K wbq Gj|
Acv KiQ ivbv|
UvK _vgZ jvK `yRb bxP bvgj| mvo cuvP dzU j^v ne
WvBfvi, ay GKRvov Kvjv ews Uvm ci AvQ| jvKUvi
kixi Nb Avi KKk jvg XvKv| eqm ne wk, gyLUv gvsmj
Avi Kvjv| evSvB hvq, gvwKb bq, we`kx| ZKi bxP XD
Ljvbv cPzi cwk, fvemve ej w`Q Mvzii gZ wc Avi
eybv luvoi gZ kwkvjx|
Zvi mxi w`K ZvKvj ivbv| Gi eqm AviKUz ewk,
AviKUz LvUvI m| Zvi nvIqvBqvb kvUi jvj Rwgb njy`
dzjG-aibi kvU AvRKvj KD ci ej gb nq bv|
vKm Rvov mv`v| G-I Kvjv, evBi _K GmQ| gyL
c ev Ab wKQyi `vM AvQ| PvL `yUv QvU, bvK PIov Avi
Pvv| Pnvivq v`i gZ ecivqv GKUv fve|
avc eq eviv`v _K bxP bvgQ ivbv, Ii w`K GwMq
Gj WvBfvi| wgvi ivbv? Avwg Kvjvgwe| wgvi
ewbwWKUvm UvmKvbi Wvb nvZ, evg nvZ Avi meZ evg cvI ejZ cvib AvgvK| Wvb cv-Uv AvgvK jvw_ gvieb ej
iL w`qQb wbRi AvqB! Zvi nvwmUv PIov njv| Avi
G njv ivgvjy| IK wbq gv_v Nvgvbvi Kvb `iKvi bB| I
njv md GKUv ewjK, mePq fvjv cvi Nvovi dj
hvIqv...cwivi KiZ|
fvM fvjv ejZ ne h jvKUv nvZ evovqwb, nvkK
KiZ njv bv| c_g `kbB ZvK cQ` nqwb ivbvi| cQ`
nqwb Zvi mxwUKI| IUv Kb Avbv nqQ? RvbZ PvBj
I|
UvK Qvov GZ me wRwbm AvbZvg Kxfve, wgvi ivbv?
nVvr ivbvK Qvwoq Mj WvBfvii `w, weq fiv gy GKUv

fve dzUj Pnvivq| Nvo wdwiq wcQb w`K ZvKvj ivbv|


eviv`v _K Kwdi Kvc-wcwiP wbq wjwfs ig wdi hvQ
UzBsK&j| GKUv Mw Avi wRbm ciQ| nuvUvi mgq mvgvb
SuvwK Lj Zvi wbZ^|
BwbB Avcbvi wmmUvi? wRm Kij Kvjvgwe, `w
wdwiq Avbj ivbvi w`K|
Zv Rb Zvgvi Kvb `iKvi bB, KwVb myi ejj ivbv|
GZme wRwbm-c gvb?
GZme gvb...meB! ivBdj, AvwgDwbkb, Lvevi`vevi,
weqvi, Bw, wmMviU| wKQyB Avwg ev` w`Bwb|
Lvevi`vevi Kb?
Kvjvgwei nvwm mi njv| wgvi UvmKvb cvwVqQb,
fQv mn| UvKi cvk wbwj fwZ `uvwoq _vKv mxi
w`K Nyi Mj| I n, ivgvjy, gvj-c me bvgvI| ivbvi
w`K wdij| Iw`K IUv wK wUs i? Avcwb Bqm ejj
ILvbB Avgiv AvwgDwbkb AvbjvW KiZ PvB|
GK mK BZZ Ki Kuva SuvKvj ivbv| fQv!
UvmKvb hw` wbRi LiP evovZ Pvq ZvZ Ii Kx| mvjRvi
Kv_vq?
iIbv nq MQ| h-Kvb gyn~Z cuQ hve| GKUv
RvqMv `LvZ cvib, hLvb Avgiv Zuvey dje? Avwg Avi
ivgvjy Ges Avi mevBAvgiv KD Avcbv`iK wei Kie
bv| Avgv`i LvIqv-`vIqvi eev Avjv`v| ivgvjy `Le
Iw`KUv| Avevi PIov nvwm `Lv Mj gyL| Avcwb ay ejyb
Avgiv Kv_vq _vKj Avcbv`i Amywea ne bv|
GLvb Zvgv`i KvRUv Kx? Avi mevB gvb?
wbivcvi w`KUv `Lvi Rb Avi mevB| GB aib,
AvVviv-wekRb Unj w`q eove `wmxgvi evBi _K|
KvDK hw` Gw`K AvmZ `Lv hvq, f`fve wKQy GKUv
eywSq we`vq Ki `Iqv ne| fq `Lvbv ev gwK `qvi

23
ga Avgiv bB, wgvi ivbv| meB webqi m Kiv ne|
Avi Avcbv`i mevi Rb _vKwQ Avgiv `yRb| m wb`kB
w`qQb wgvi UvmKvb Avgv`iK| Zuvi wb`k Avgiv gv_vq
Zzj ivwL|
`~ii GK mvwi cvgMvQi w`K nvZ Zzjj ivbv,
`vjvbjvi KvQ _K Kg KiI cuvPkv MR `~i| Ijvi
Icvi h-KvbI RvqMvq|
wVK AvQ| hvB, ivgvjyK GKUz mvnvh Kwi| UvKi w`K
wdi Mj Kvjvgwe|
eviv`vq ewiq Gm ivbvi cvk `uvovj UzBsK&j| Iiv
Kviv, gvmy` fvBqv? RvbZ PvBj m|
UvmKvbi `yRb KgPvix| m Ki evRvi wbq GmQ
Iiv| ejQ, AviI bvwK AvVviv-wekRb wNi ivLe
Avgv`iK| wbivcvi ^v_!
ivbvi w`K ZvwKq _vKj UyBsK&j| evRvi?
nuv, gvb, bqw`b hv-hv jvMvi K_v meB wKb cvwVqQ
UvmKvb, ejj ivbv| Zzwg I`iK `wLq `vI wRwbmjv
Kv_vq ivLe|
AviI GK gyn~Z ZvwKq _vKvi ci avc eq bg UvKi
w`K GMvj UzBsK&j| fvix `yUv KvVi ev gv_vq Ki wbq
AvmwQj Kvjvgwe Avi ivgvjy, ZvK `LZ cq `yRbB
`uvwoq coj|
ewk cvwU `uvZ ei Ki nvmj Kvjvgwe| AXj fvjv
fvjv Lvevi, wgm UzBsK&j, ejj m| Kv_vq ivLZ ejb,
wcR?
GB mgq mvbvwj ivjm-iqmUvK MU w`q wfZi
XyKZ `L wmuwoi kl avc _K bvgj ivbv| UzBsK&jK cvk
KvUvevi mgq ejj, QvKiv cuQ MQ, UzBsK&j| Zzwg Zwi
nq _vKv, Iw`KUv GKUz mvgj wbqB ZvgvK iL Avme
nvj|

wkvwi gZ `LZ ivjmi mB WvBfvi Mvwo _K


cvq wcQj bxP bvgj| `Z wcQbw`K Gm eyU Lyjj m,
wfZi _K GKUv myUKm ei Kij|
mvjRvi UvmKvb Mvwo _K bvgj axi axi, AcwZf
GKUv fwZ `uvwoq _vKj iv`, ivbvK GwMq AvmZ
`LQ|
Kvjv kU-wf mywZ kvU ciQ mvjRvi, Kvjv mywZ
vKm&, Kvjv ivc-mvjW | m hb mv`v GKUv eK,
AvjKvZivq co MQ|
nvB, ej nvZ evovj ivbv|
gv_vUv bZ Kij mvjRvi| PvL `yUv Kvjv MMjm XvKv
_vKvq cyiv PnvivUv GLbI AvZ| wbR gyVvq ivbvi
nvZUv fij m| mvgvb Pvc, ZviciB Qo w`j|
Gmv, Zvgvi KvgivUv `wLq w`B, ejj ivbv| Kwd
Pje Zv?
bv, abev`| bv...I-me Avwg mi GmwQ| Pviw`K
Amnvq `wZ ZvKvQ mvjRvi|
KvgivUv `LvB, Zvici i wbq hve|
KvgivUv bv `LjI Pj| Rvwb IUv wVKB AvQ|
ek| wkvwi w`K Nyi Mj ivbv| myUKmUv c_g
`vjvb iL Gmv| UzBsK&j ZvgvK `wLq `e Kv_vq
ivLZ ne|
h hvi ev iL kW _K ewiq Gj Kvjvgwe Avi
ivgvjy| ivbvi mvgb _g Kvjvgwe ejj, Wwjfvwi `qvi
KvR kl, wgvi ivbv| mvjRviK `LZ cq LK-LK
AvIqvR Ki nvmj m, AcgvbRbK ejj fyj ne bv| nvB,
gvvi UvmKvb! eyg-evg-w`g-`vg i Kivi Rb Zwi,
Kgb?
mvjRviK wmUKvZ `Lj ivbv, dimv gyL jvj nq DVj
Zvi|

24
Kvjvgwei K_vevZv Amn jM DVj ivbvi| G-aibi
jvKK Pb ivbv, wbRK AZ vU Avi KwVb cv gb
Ki| gb Ki mevB fq Ki Pj ZvK|
ivBdj Avi AvwgDwbkb wbq hvI i! Kzg w`j
ivbv| GLvb Zvgvi Avi KvbI KvR bB| Gw`K NyiNyi bv
Ki ii avi-KvQ _vKv| hLb-ZLb `iKvi jvMZ cvi
Avgvi|
Po LjI jvKUv Gfve PgKvZ bv| Ze Zv gv gyn~Zi
Rb, ZviciB Avo nq Mj m| gyLUv KwVb Avi fxwZKi
GKUv AvKwZ cj, ivbvi w`K wi PvL `yUv _K hb Avb
SiQ| Avcwb AvgvK wKQy ejjb, wgvi?
Ze KvK?
Avcbvi `iKvi jvMvi Rb AvgvK cvVvbv nqwb, mvi|
wmwKDwiwUi `vwqZ w`q cvVvbv nqQ|
bvKvwg ev` `vI| hv ejjvg Kiv, Zvici PvLi mvgb
_K `~i nI|
ciii w`K ZvwKq _vKj Iiv| gyn~Zi Rb ivbvi
gb njv jvKUv Ii Dci Suvwcq coZ hvQ| Ze bv,
GKevi kl gyn~Z hfveB nvK wbRK mvgj wbj m|
Rvi Ki h wbtk nvwmUv nvmj, Mvqi ivg `uvwoq hvIqvi
Dcg njv ivbvi| wVK AvQ, wgvi ivbv|
Avi gyL _K IB wewQwi nvwmUv gyQ djv, LuwKq
DVj ivbv| Avgvi fvjv jvMQ bv|
ZvovZvwo mvjRvii w`K ZvKvj Kvjvgwe, Zvici
ivbvK Qvwoq ivgvjyi Dci `w djj| ivgvjy nuv Ki
ZvwKq iqQ ivbvi w`K|
Avcwb Avgvi m Gfve Kb K_v ejeb? wRm
Kij Kvjvgwe|
Zvi Mjvi AvIqvR AwbqZvi fveUzKz ivbvi Kvb aiv
co Mj| hnZz Avwg GB ii em&| GLvb me wKQy

Avgvi Kzg, Avgvi cQ` gZ Pje| Zvgvi PvjPjb, eenvi


AvgvK BwiUU KiQ|
wbRi RvqMv Qo boj bv Kvjvgwe| evgv dvUvi AvMi
gyn~Z nq DVj bxieZv| Zvi iv` cvov Kvjv Pvgov ewb
nq DVQ| gb njv wmv wbZ cviQ bvPvjUv MnY
Kie, bvwK AvZmgcY Kie| Avgvi m jvMvi... i
Kij m, cP ivM mvgjvZ bv cvivq K^i KuvcQ|
Gevi evNi gZ MR DVj ivbv| fvMv! `~i nI!
BZZ Kij Kvjvgwe, Zvici axi cvq UvKi w`K
GMvj| WvBwfs wmU em vU w`j m| PvLi KvY w`q
ivbv `Lj Zvi cvk DV emj ivgvjy| UvK wUs ii w`K
GMvj|
mvjRvii w`K ZvKvj ivbv| wbvY g~wZi gZ Avo
fwZ `uvwoq AvQ QjUv| Kvjv mvbMvm ivbvi w`K
divbv| ivbv ai wbj Ii w`KB ZvwKq iqQ m|
wbtk nvmj ivbv| jvKUvi AvPiY Avgvi cQ` nqwb,
mvjRvi, big Mjvq ejj I| mvaviYZ KviI m Avwg
Lvivc eenvi Kwi bv| wK G Avgvi bvfi Ici ckvi
djZ i KiQ| mwZ Zzwg Kwd ev Avi wKQy be bv?
GKUv XvK wMj gv_v bvoj mvjRvi|
ivjm-iqmi wkvw WvBfvi GKUz `~i _K me
`LwQj| GZY axi cvq GwMq AvmZ `Lv Mj ZvK|
GwKDR wg, mvi, ivbvK ejj m| Zvi Pvv gyLi Pvgov
Uvb Uvb nq AvQ, bvKi dzUv w`q wbtkvm eiQ wkmi
gZ AvIqvR Ki| gvvi UvmKvbi m K_v ejZ cvwi
Avwg, wcR?
gv_v SuvwKq eviv`vq DV Mj ivbv, UzBsK&j Ii w`K
ZvwKq Acv KiQ| wKQy eje?
nuv| wcR, Zzwg GZ gv_v Mig Kviv bv Zv, fvBqv!
Afq w`q nvmj ivbv| wKQy jvKK agK bv w`j gv_vq

25
Po em| Wwjfvwi cvIqv Lvevi wRwbmjv `LQ?
Avwg `L Kx Kie? nvmj UzBsK&j&, Avwg iuvaeI bv,
LveI bv| I`iK wRm KiQ, K Zvgv`i iua
LvIqve?
m mgq nj Rvbv hve, ejj ivbv| Zzwg nvji
Rb Zwi Zv?
nuv, cvq|
vU bIqvi AvIqvR bj ivbv, Nvo wdwiq ZvKvj|
MUi w`K Nyi hvQ ivjm-iqm| iv`i ga hLvb
iL GmQ, GLbI wVK mLvbB `uvwoq _vKZ `Lj
mvjRviK, nvZ `yUv wcQb GK Kiv, KiY `wZ ivjmiqmi wdi hvIqvUv `LQ|
mvjRvii `vwqZ wbZ nQ AvgvK, UzBsK&jK ejj
ivbv| IK KvR jvwMq w`qB wdi AvmwQ Avwg, Kgb?
ZvgvK AvmZ ne bv, Zwi nq AvwgB Pj hve
gvwmwWR wbq|
wVKB Zv ejQ, Lywk njv ivbv| Zzwg wbq hvI IUv|
AvMvgx `kw`b Mvwo jvMe bv Avgvi| cuQ GKUv dvb
w`qv| mv jO!
eviv`v _K bg evwji Dci w`q GMvQ ivbv, ZvB
`L PgK DVj mvjRvi, MMjm ZvK Kij Ii w`K|
Pjv, i wMq K_v ewj| GMvj ivbv|
wbtk MvjvwiZ XyKj Iiv, Xvjy Qv`i bxP Qvqvq
`uvovj| GKkv MR `~i Mig iv`i ga UvMUjvK `Lv
hvQ|
Xvjy Qv`i bxP KqKUv KvVi e iqQ, GKUvi cvk
co iqQ Kvbfvm Km fiv GKUv ivBdj Avi `yB Km
fwZ AvwgDwbkb|
GUv Zvgvi A?
gv_v SuvKvj mvjRvi|

emv| wXj `vI cwkZ|


GKUv e GZ mveavb emj mvjRvi, hb fq cvQ
Zvi fvi fO coe IUv| Nvgi duvUvq XvKv co AvQ
j^vU gyL| nvZ `yUv KuvcQ, gvS ga SuvwKI LvQ| ivbv
fvej, GiKg bvfvm Qv Lye KgB `Lv hvq|
Ze G`i mK Rvb I| Giv AvMqvK NYv Ki,
wji AvIqvR mn KiZ cvi bv| mbvevwnbxZI GiKg
GK-AvaRb XyK co| G`i c_g Afq w`Z nq, mnvbyf~wZ
RvbvZ nqhb bvfvm GKUv NvovK ek Kivi KvR PjQ|
mUv e_ nj agK Avi fq `wLq Pv KiZ nq| Zvici
nvj Qo bv w`q Dcvq _vK bv| wK mvjRvii ejvq nvj
Qo `Iqvi ckB evanq bB|
ivbvi gyL _K me bq bZ ivwR ne bv UvmKvb|
Zzwg wmMviU LvI? wRm Kij ivbv| Lj aivZ
cvi|
gv_v bvoj mvjRvi|
Zv nj Zv Lye fvjv| ZvZ mywea nq| mvjRvii
Kuva GKUv nvZ ivLj ivbv| hnZz GKUv KvR Kie ej
Avgiv wmv cuQwQ, wZ ev fxwZKi wKQy hw` AZxZ NU
_vK, me Avgiv fyj hvehvZ GB KvRUvq Kvb iKg weN
bv NU, wVK AvQ?
ivbvi w`K dvj dvj Ki ZvwKq _vKj mvjRvi|
eqm Zzwg Avgvi Pq AbK QvU, ZviciI GB
KvRUvq ciii ez Avgiv, Kgb? GB KvRUv ek k,
Ze me mgq gb ivLe ZvgvK mvnvh Kivi Rb gvmy`
ivbv AvQ|
PzcPvc em ivbvK `LQ mvjRvi| Zvi cwZwqv aiZ
cviQ bv ivbv| PvLi mg fve jywKq iLQ MMjm|
Zvgvi ivBdjUv Avwg `Le, mvjRvi?

26
gv_v SuvKvj mvjRvi| e GKUz mi emj, Kvbfvm
KmUvi w`K Kgb Amnvq `wZ ZvKvj|
Km _K ei Ki AUv cixv Kij ivbv| LyeB fvjv
wRwbm| Iqb Av wj AvRevR wKQy Zwi Ki bv| GB
ivBdj w`q KD hw` U KiZ bv cvi, KvbI ivBdj
w`qB cvie bv|
evn&, `viY Zv! AvwgDwbkbi GKUv ev Lyj `kUv
wj fij ivbv gvMvwRb, Zvici ev Ub ivBdji weP
wbq Gj GKUv eyjU| Gevi evg w`Ki c_g UvMUi w`K
ZvKvI|
gv_vUv axi axi Nvivj mvjRvi, Z evwji Dci w`q
GKkv MR `~i UvMUi w`K Pj Mj `w|
ay ZvwKq _vKv IUvi w`K|
ivBdjUv Kuva Zzj wbRK k Kij ivbv| Ii Rb
wUsUv cvwbi gZ mnR| Qq ivD wj Kij I| UvMUi
gvSLvbUv wewQb nq evwjZ co Mj| Pv Kij ZzwgI
GiKg wj PvjvZ cvie, mvjRvi| wekvm Kiv KwVb, bv?
wK Pv Kij mwZB cvie|
Kvjv MMjm wi nq _vKj ivbvi w`K| Ly` Avqbv
`yUvq wbRK `LZ cvQ I| GKUz hb Avo eva Kij
ivbv| Avgvi GKUv DcKvi Kie, mvjRvi? cwkZ wXj
w`q ejj I|
`xN bxieZvi ci LmLm Mjvq QjUv ejj, DcKvi?
AvgvK ejv nqQ Avcbvi cwZwU wb`k gb PjZ ne|
Zvi evanq cqvRb ne bv, Ze AvcvZZ PvL _K
mvbMvmUv LyjjB ne|
k nq Mj mvjRvi, kixiUv GKUz mi Mj wcQb,
`yRbi gvSLvb cuvwPj nq _vKv MMjmi w`K nvZ `yUv
Zzjj AvMj ivLvi fwZ|
KviYUv njv, evLv Kij ivbv, mvbMvm ci Zzwg UvMU

cvKwUm KiZ cvie bv| G KvR Ai gZB iZc~Y PvL


`yUv| IUv Lvjv, mvjRvi| GLvb Avjv Lye Dj, Zvgvi
PvL mUv mBq wbZ ne|
mvjRvii Wvb nvZUv axi axi MMjmi w`K DVQ|
wav Avi mvP Zvi KvUZB Pvq bv| Aekl PvL _K
mUv bvgvj m|
GB c_g ZvK `Lj ivbv| hv Av`vR KiwQj, eqm
cuwPk-QvwekB ne| PvL `yUv Zvi MvUv PnvivUvK e`j
w`j| fvjv, wbgj GKRb gvbyli PvL, ZvKvbvi fwUv
mivmwi, ZvZ mijZv Avi mZZvi cvkvcvwk eywi `xw
AvQklUv ivbv GKeviB Avkv Kiwb| QjUvK
evKvmvKv ej gb KiwQj I| Zv Zv bqB, eis wVK Zvi
Dv| Ze GB gyn~Z mvjRvii PvL fqI AvQ|
QjUv evci gZ nqwb GKeviB|
mvjRviK cvk ewmq ivBdji Kvb& cvUmi Kx KvR
evSvwQj ivbv, GB mgq `iRvq Gm `uvovj UzBsK&j|
ivBdj wbq K_v ejvUv Ah_v mgq b, Rvb ivbv,
ZviciI QjUvi bvfvmbm `~i Kivi Rb ah ai KvRUv
Ki hvQ| Lye big myi ZvK evSvQ: ivBdjUv Zvi nvZ
Rxe nq DVZ cvi, Zvi K_v be IUv, nq DVe wek
ez| Kxfve Kuva ZzjZ ne, MvjUv VKvZ ne ivBdji
euvU, Zvici wiqvimvBUi wfZi wi iL dUmvBUK Zzj
AvbZ ne UvMUi Mvq BZvw`| djvdj? Ii gb njv,
K_vjv wbiU cuvwPj jM wdi Gj Mjd eji gZ| wVK
GB mgq nVvr Ki UzBsK&j Pj Avmvq gbvhvM bv `Iqvi
GKUv ARynvZ cq Mj mvjRvi|
`ytwLZ, gvmy` fvBqv, ejj UzBsK&j, eySZ cviQ wei
nqQ ivbv| Avwg ZvgvK wWmUve KiZ PvBwb...
Kx evcvi, UzBsK&j? RvbZ PvBj ivbv kv Mjvq, wK

27
wbRi ARvB Mjvi AvIqvR GKUz nqZv Po Mj| PvLi
KvY w`q mvjRviK PgK DVZ `Lj I| UzBsK&jI _gK
`uvwoqQ|
Zvgvi gvwmwWR vU wbQ bv|
eo Ki GKUv kvm wbj ivbv| nvZNwo `Lj| `ZvKvi
ZvjMvQUvK `yNviI ewk mgq `Iqv nq MQ `L
wewZ njv I| PU& Ki GKevi `L wbj ZvK| wbRi
cvqi w`K ZvwKq AvQ| ivbv Lqvj Kij Zvi Kcvji
GKUv wkiv jvdvQ| UzBsK&ji DcwwZ Avi ivbvi Pov K^i
meZ `y AvovB Nvi KvR b Ki w`qQ|
ivBdjUv bvwgq ivLj ivbv| Kb, vU be bv Kb?
dvUj AvOyj AvUKvbv wki gZ Amnvq `LvQ
UzBsK&jK| Rv-Rvwb bv| wK AbKevi Pv KiI vU
w`Z cviwQ bv|
gRvRUv Kvb iKg kv Ki ejj ivbv, wVK AvQ,
Pjv `wL| Zvici mvjRvii w`K wdi ejj, GLbB
AvmwQ| PvL Avjv mq MQ, KvRB GLvbB em _vKv
Zzwg| MMjmUv cviv bv|
weo weo Ki wKQy GKUv ejj mvjRvi, Ze GiB ga
e Qo `iRvi KvQ cuQ MQ ivbv| wcQy nUj UzBsK&j,
mi wMq cvk KvUvevi RvqMv Ki w`j IK|
Mvm cWvj Rvi Pvc w`qwQj? wRm Kij ivbv,
Ii cvk _vKvi Rb nb-nb Ki nuvUQ UzBsK&j|
Rx, gvmy` fvBqv|
weMovevi Avi mgq cj bv! wPv Kviv bv, GLbB IUvi
evivg mvwiq w`wQ| ivbv wbwZ UzBsK&j fyj-fvj wKQy Ki
djvq euK emQ iU-Av-Kvii MvwoUv|
cvgMvQi cvZv w`q Zwi GKUv Pvjvi bxP cvK Kiv
iqQ gvwmwWRUv| nuvPKv Uvb `iRv Lyj WvBwfs wmU DV
emj ivbvGLbI wekvm, Ii nvZ coj vU bv wbq hve

Kv_vq|
cvk `uvwoq Acv KiQ UzBsK&j|
wMqvi wjfvi boPo `L wbj ivbv wbDUvj AvQ
wKbv| Gici cv w`q Mvm cWvj gSi m Pc ai
BMwbkb myBP Ab Kij| k eij, wK Mvwo vU wbj bv|
GK GK AviI wZbevi Pv Kij I| AvIqvRUvB ej w`Q
Bwb vU be bv|
wqvwis Bj nvZ iL ayjvgvLv DBwb w`q evBi
ZvwKq _vKj ivbv| fveQ, MvwoUvi vU bIqv, bvwK
mvjRviK Uwbs `Iqv, Kvb&Uv ewk iZc~Y?
Mvwo _K bg ebU Lyjj ivbv BwbUv `Le ej|
KvbI Mvwo GiKg AvIqvR Kij c_g KvR njv
wWmwUweDUvi nW PK Kiv, cqUjv cwivi Kivi Rb
Zwi _vKv| mUvB KiZ hvQ I|
wK `Lv Mj: wWmwUweDUvi nWUv bB|
Vvv nq Mj ivbv| gRvRUv GLb Avi Mig bq|
wki`uvovi KvQ wkiwki GKUv Abyf~wZ njv| Kxfve vU
be...wWmwUweDUvi nWB Zv Lyj bIqv nqQ! ebUUv
bvwgq w`q wRm Kij, eUv Zvgvi m AvQ?
PvL eo eo Ki ivbvi w`K ZvwKq wQj UzBsK&j, gv_vUv
Ici-bxP Kij wbtk| Zvici nvZevM Lyj eUv ei Ki
w`j|
gb nQ, Avgv`i MwZwewa wbqY Kiv nQ, ejj
ivbv, mveavb nIqvi GLbB mgq| GUv Avgv`i KviI KvQB
GLb ivLv wVK bq, nvmj ivbv|
wK...wK Gmei gvb Kx, fvBqv?
Rvwb bv GLbI, evb| Ze Rvbe| G wbq wKQy fev bv
Zzwg, myUKmUv _vKzK cQbi wmUB| Zzwg i hvI,
mvjRviK LvwbKY m `vI wMq| me nj Ii evev Avi
`v`yi wbLuvR nIqv mK `yGKUv ck Ki `Lv, Kx ej|

28
Avwg Kvjvgwei m K_v ejZ hvwQ| Avgvi aviYv
wWmwUweDUvi nWUv m-B Lyj wbq MQ|
gvmy` fvBqv, mveavb| IB jvKUvK Avgvi fq jvM|
Avgvi jvM bv, Afq w`j ivbv| `~ii cvgMvQ j Ki
nuvUv aij|
Kov iv`i ga nuvUZ KviB ev fvjv jvM| UvKUv hLb
`wc_ Gj, Zvi AvMB Ng Mvmj nq MQ ivbv|
Kvjvgwe Avi ivgvjy eomo GKUv Zuvey UvOvwQj| RvqMvUv
fvjvB eQQ Zviv| cPzi Qvqv AvQ, mvgbB j^v mKZ Avi
Avw`M mvMi| GMvQ ivbv, c_g ivgvjyK `LZ cj,
Zvi nvIqvBqvb kvU Nvg wfR mcmc nq MQ| LvUwbi
KvRUzKz ZvK w`qB Kwiq wbQ Kvjvgwe| GK RvqMvq em
Avcbgb Mvb MvBQ m| Mvbi Mjv ek fvjv Zvi| b
gb njv AvIqvRUv UvbwRvi iwWI _K ewiq AvmQ|
ivbvK `L Mvb _g Mj Zvi, wma nq `uvwoq
ivgvjyK Kx hb ejj| gyL Zzj ivbvi w`K GKevi ZvKvj
ivgvjy, Zvici wbRi KvR gb w`j AvevigvwUZ LyuwU cyuZQ
m|
Kvjvgwei KvQ _K Qq dzU `~i _vgj ivbv| GwMq
AvmwQj Kvjvgwe, m-I `uvwoq coj|
Avgvi Mvwoi wWmwUweDUvi KvcUv Zvgvi KvQ, ejj
ivbv, Vvv K^i, cvq kv| `vI|
nuv, wgvi ivbv| IUv Avgvi KvQ...Kzg cq Lyj
AvbZ nqQ|
`vI IUv, Avevi ejj ivbv|
Avcwb Kzg KiQb| Kvjvgwei wbtk nvwm PIov
nQ| wKQy Kzg wgvi UvmKvbI KiQb! wZwb ejQb GB
wUs i Qo KD eie bv, KD XyKeI bv| wmwKDwiwUi
GUvB njv mvi K_v| Avgvi K_v wekvm bv nj wgvi
UvmKvbK wRm Ki `LZ cvib| gv_vUv GKw`K KvZ

Kij m| Avcwb Avcbvi KvR KiQb| Avwg KiwQ Avgvi


KvR| UvKUvI vU be bv, wgvi ivbv|
`Z wPv KiQ ivbv| Kx fqi av! Ze GiKg GKUv
wb`k UvmKvbi c `Iqv me, wekl Ki wbivcv Avi
MvcbxqZvi evcviUvK m hw` Lye ewk iZ w`q _vK|
wK Gfve nVvr I`i Avmv-hvIqvi ^vaxbZv Ko be
jvKUv, AbygwZ bIqvi ev civgk Kivi MiRUzKzI `Lve
bv? evn! IiB Ni ew` I GLb!
KD hw` XyKZ Pvq, Zzwg VKve Kx Ki? wRm Kij
ivbv|
wPv Kieb bv, wgvi ivbv, euvKv nvwm jvKUvi cyi
VuvU| KD XyKZ cvie bvMvUv wUs i GjvKv wNi
ivLv nqQ| Pwek Nv cvnvivq _vKe jvK|
UzBsK&ji K_v fvej ivbv, Zvi nvj hvIqvi Kx ne?
Zvici fvej, MvUv evcviUv Kvjvgwei mvRvbv MI Zv
nZ cvi, Acgvbi cwZkva bIqvi Rb|
Avwg Zvgvi emi m K_v ejwQ, ejj ivbv| GiKg
GKUv wb`k Kb w`j, mUv ZvK evLv KiZ ne| Avi hw`
Zzwg KvbI PvjvwK Ki _vKv, Avwg wdi AvmwQ|
Mig evwji Dci w`q nuU `vjvb wdi Gj ivbv| kv
fve nuvUj I, GZ Mig Zvovov KivUv evKvwg| Avmvi
c_ wPv Kij I| Kvjvgwe hw` mwZ K_v ej _vK,
UvmKvbi wbqg LjZ wMq ^Qvq RwUj wec` Rwoq
coQ I| GKv ay I bq, Ii m RwoqQ UzBsK&jKI|
Ze LjvUv GKevi i Kivi ci GLb Avi wbRK cZvnvi
Ki bIqvi Kvb Dcvq bB|
GK jvL Wjvii eUvi K_v fvej| cwiwwZ KLb
Kvbw`K Movq ejv gykwKj, IK duvmvevi Rb _vbvK
UvmKvb RvbvZ cvi IUv Pzwi nq MQ Zvi KvQ _K|
KvRB c_g myhvMB IUv cyuZ djZ ne evwji bxP|

29
wjwfsig XyK Wj _K dvbi wiwmfvi Zzjj ivbv|
Wvqvj Uvb bB| Uwjdvb WW|
GKUv Pqvi em gv_vUv kv ivLvi Pv KiQ ivbv|
Mvwo bB...Uwjdvb bB...nvBIq _K GB RvqMv AvU
gvBj `~i| wewQb, Avjv`v GKUv RMZ iqQ Iiv|
Pqvi Qvoj ivbv| `vjvb _K ewiq Gm wUb kW
XyKj| Wwjfvwi `Iqv Lvevijv cixv Kij I| mve me
Lvevi wRwbmB cvVvbv nqQ| Avi hvB nvK, bv Lq gie
bv Iiv| Kvb fiv cwZwU Lvevi weLvZ Kvvwbi, cwigvYI
cPziwZbRb gvbyli `ygvm Abvqvm Pj hve| m AvQ
Qq evZj kvb, `ykvi gZ weqvii Kvb, `k evZj
Bw Avi wRb|
KvRB kni ev mfZv _K wewQb nq hvIqvq AZ GB
evcvi weivU Kvb mgmv `Lv `e bv| wK eUvi Kx
ne? GUv Zv Ii bq|
KqK gyn~Z wPv Kij ivbv| Zvici wewUi Lvwj GKUv
QvU ev LyuR ei Kij| eUv ZvZ fi kW _K wcQbi
`iRv w`q eij ivbv, SuvK nq `uvwoq _vKv KqKUv
cvgMvQi bxP `uvwoq Pviw`K fvjv Ki `L wbj| Gw`K
KviI _vKvi K_v bq, bBI| c_g mvwii ZZxq MvQUvi
Mvovq, evwjZ ek Mfxi GKUv MZ Kij I| MvQUvi
wkKoi Mvq ivLj evUv, Zvici evwj Pvcv w`j| MvQi
Pvicvk _K wbRi cvqi Qvc gyQZ ek LvUZ njv IK|
nvZi evwj So nvZNwo `Lj ivbv| bUv Qvwek| cvq
wZb Nv nq Mj i cuQQ mvjRvi, A_P GLb ch
GKUv wjI Quvowb m|
j^v cv dj wUs MvjvwiZ wdiQ ivbv| GKUv Pvc,
GKUv ZvMv`v Abyfe KiQ I| GLvb GKUv Aciva DNvUbi
Rb mgq w`Z nQ IK| RvbZ ne eyov `v`yK gvij K
Ges Kb, mB KzgUv w`qwQjB ev K| Ze ay GUzKzB bq;

ivbvi aviYv, Giga AviI eo wKQy AvQ| mB eo wKQyUv Kx,


RvbZ nj nvZi KvR `Z mviZ ne IK, Zv bv nj
inmgq KvwnbxUvi RU Lyje bv|
IB Zvj ewUK hw` wKQy kLvZ nq, Avi KvbI DUKv
Svgjvq Rovbv Pje bv| kLvZ i Kivi AvM wkw_j
Ki wbZ ne ZvK!
MvjvwiZ wdi Gj ivbv| big evwj Ii cvqi k Pc
ivLQ| UzBsK&ji Mjv cj I| ek DQwmZ gb njv
ZvK| nuvUvi MwZ Kg Mj ivbvi|
Zvgvi gZ AvwgI jLvcov wkL wbRi cvq `uvovZ
PvB, ejQ UzBsK&j| `v`y LiP PvjvZ cviwQjb bv...Ze
gvmy` fvBqv ejQ GLb Avi KvbI mgmv bB, nvj
_K KjR...AvQv, Avgvi K_v _vKZvgvi K_v ejv|
Avwg Avmj Avgvi evevi welqjv wKQyB eywS bv| nvfvW
_K eovZ wbq GmQ, Gi ewk wKQy Rvwb bv| evev
evanq Pvb bv ILvb wdi hvB Avwg| wK Avi gv GKUv
eQi cwikg KijB wcGBPwWUv nq hvq Avgvi, Zvici
nvfvWB wkKZv Avi mB m MelYvi myhvM cq
hveGB myhvM wK Avwg QvoZ cvwi?
mvjRvi Gfve K_v ejZ cvi? GZ K_v GKm?
wbRi KvbK hb wekvm KiZ cviQ bv ivbv| Xvjy Pvjvi
bxP Qvqvq `uvwoq Kcvji Nvg gyQQ I|
KLbvB bv! Rvii m ejj UzBsK&j| Avgvi gb nQ
Abvq Ryjyg Kiv nQ Zvgvi Ici| hvK, ZLb hUv
ejwQjvg, AvMi KvbI K_vi LB aij UzBsK&j| Avgvi
KvQ Av`i-fvjvevmvUv AbK iZc~Y| Gi KviY meZ GB
h, gq Pvbwb evev, PqwQjb Qj nvK| Avwg nIqvq
evcviUv wZwb wKQyZB gb wbZ cvibwb, KvRB fvjvevmvi
Zv ckB IV bv| Aek Avgvi me Afve cywlq w`qwQj
Avgvi `v`y AXj, AKwg Av`i-fvjvevmv w`q, wK mB

30
`v`yK mi AvmZ njv Avgv`i msmvi Qo| fvwMm gvmy`
fvBqvi gZ GZeo GKRb gnvb gvbyli KvQ Avkq cqwQj
`v`y...
Avkq?
Zv bqZv Kx? wZwbB Zv cvUbviwkci QyZv Ki MvUv
wUs Kgc wKb w`qQb `v`yK| cwZUv A Zuvi UvKvq
Kbv| `v`yi bvZbx wnme, AvwgI Zuvi KvQ Avcb evbi
Pq ewk mn cq GmwQ| `ywbqvq KD bB Zv gvbylUvi,
ZvB hvK fvjvevmb ZvK `qi meUv w`q `b| Zzwg
Avgvi m GKgZ, gvbyli Rxeb... ivbv eySj, Avwo cvZv
wVK nQ bv| GMvZ hve, Ggwb mgq mvjRvii K^i
fm Gj|
Avmj...Avwg wVK ejZ cvie bv, nVvr Ki vb nq
Mj mvjRvii K^i| Avwg Ab GKfve gvbyl nqwQ|
Zvgvi gv ZvgvK fvjvevmZb bv?
gv evevK fvjvevmZb, dj Qj bv nIqvq ZuvK Lywk
Kivi Rb Avgvi cwZ Aenjv `LvZb| Zvgvi gv?
ev`viW evSv? ev`viW gq`i Kvb f~wgKv bB|
gvK ejZ Mj Avwg `wLBwb|
ev`viW? mUv Avevi Kx?
GKUv wekl Rxebaviv...GB welhUv wbq Avgiv KLbI
Avjvc Kwi bv| `xN KqK mKi bxieZv| ZLb ejj
wbRK wbq Zvgvi mgmv AvQ| Kb ejj G-K_v?
mUv ejjvg GB Rb h Avgvi fZi KbwdW ej
GK`gB wKQy bB| GKUzZB Nveo hvB| Kv_vI evR coj
gb nq GB eywS gi Mjvg| ZvgvK hgb DwM Avi bvfvm
`LwQ, Avmj AvwgI ZvBwVK ZvgviB gZ|
wec`, ewi cwiek, Lvivc gvbyl, Abvq Avi AcivaK
fq cvIqvUv fvjv Y, UzBsK&j| Zvgvi fq cvIqvi ceYZv
Avgvi mwZ fvjv jvMj| Avwg Rvwb, GBme KviYB Zzwg

bvfvm nq _vKvAvgviB gZ|


nm DVj UzBsK&j| Avgiv Zv nj Abvqvm ez nZ
cvwi| GKUz weiwZ| Zvici m RvbZ PvBj, GUv Zvgvi
ivBdj?
nuv|
Pv Ki `Le? `v`y AvgvK Kvbw`b kLvbwb| Zzwg
kLve, wcR, mvjRvi?
wgvi ivbv mUv cQ` Kieb ej gb nq bv|
gvmy` fvBqv? ZvK Zzwg Pbv bv...eis LywkB ne| Zv
Qvov, gvmy` fvBqv GLb Mvwo wVK KiZ e| wcR, `LvI bv
AvgvK!
UzBsK&j wbqB ivBdjUv ZzjQ, KviY mvjRvi ZxK
ejj, mveavb! IUv jvW Kiv|
`LvI AvgvK!
Avwg wbRB wKQy Rvwb bv, ZvgvK Avevi Kx `Lve|
wgvi ivbvi Rb Acv Kwi...
`~i, Acv KiZ ne Kb! Avwg Pv Ki `LZ PvB|
c_g Kx KiZ ne?
Pv bv KivB fvjv, UzBsK&j|
Avwg KiwQ|
UzBsK&j KLbI ivBdj Pvjvqwb| GKUv `yNUbv NwUq emv
wewP bq| GKRbi nvZ AciRb gvivI coZ cvi| mvgb
GMvZ Mj ivbv, Zvici Avevi `uvwoq coj| fvej,
mvjRviK Ii Pq AbK fvjvfve gvbR KiQ UzBsK&j|
SzuwKUv DcKvi jvMZ cvi|
mvjRviK ivbv ejZ bj, _vgv! _vgv! IUvK AZ
AvjMv Ki aviv bv| Kuva k Ki Pc aiZ ne| Zv bv
nj wiKqj e_v cve| fe `Lv, Acv Kij fvjv
nZv bv...
Gfve?

31
AviI Pc aiv Kuva| UzBsK&j, wcR, Zvgvi Avmj
DwPZ nQ bv...
Zvici ivBdj MR DVj| UzBsK&ji wPrKvi bZ cj
ivbv|
Dd&, e_v cqwQ! evevi, Dd&!
AvMB gvbv KiwQjvg| wK Zzwg UvMU jvwMqQ! Zx
K^i mvjRvii DRbv aiv coj| `Lv!
ZvB Zv PqwQjvg! GKUz weiwZ| Lvivc Kwiwb, Kx
ejv, c_g kU wnme? Gevi Zzwg Pv Kiv|
Avgvi Avmj...gvb, nq bv| AvM KvbIw`b wj
PvjvBwb Zv...
`Lv, mvjRvi, Avgvi Pq fvjv KiZ bv cvij
Zvgvi jv cvIqv DwPZ, eySj! wLjwLj Ki nvmQ
UzBsK&j, K_vi myi gqwj Pvj|
e`yK Avwg cQ` Kwi bv|
GUv e`yK bv, Rbve, GUv ivBdj| `Lv, Avwg
AviKevi Pv KiwQ|
GKUz j^v weiwZ, Zvici MR DVj ivBdj|
In&!
wj Kivi mgq mvBU bg hZ w`qQ Zzwg| `LwQ
Avwg| `wL, AvgvK `vI|
evwR ai ejZ cvwi Avgvi Pq fvjv KiZ cvie bv,
ejj UzBsK&j, Kwg kl iqQ Zvi K| GK wbKj evwR
aijvg| ivwR Zv?
ivwR|
Avevi j^v GKUv weiwZi ci MR DVj ivBdj|
wg_yK Kv_vKvi! UzBsK&j Am| ej wKbv wj
PvjvZ Rvb bv! Avgvi GK wbKj Zzwg Pzwi KiQ!
mwZ `ytwLZ| mvjRvi wLjwLj Ki nvmQ| evcviUv
md So eK| evwRi K_v fyj hvI| ni Mj Avwg cgU

KiZvg bv...Ab|
ivbv wmv wbj g Gevi Ii cek Kiv `iKvi|
wbtk wcQvj LvwbKUv, Zvici g`y k wkm evwRq mvgb
GMvj|
MvjvwiZ XyKj ivbv| XvKv gv Abyfe Kij, wkw_j
cwiekUv e`j MQ| ivBdjUv mvjRvii nvZ, ivbvK
`LB wi g~wZ nq MQ m| hb jvd w`q Zvi PvL
RvqMv Ki wbj ivRi fq, ZvK m GKUv KzKzii gZ
jvMj, Rvb jvw_ LZ hvQ|
UzBsK&j GKUv e em AvQ, Pnviv mvgvb jvjP, PvL
`yUv _K Avjv QovQ| ivbvK `Lv gv jvwdq DV
`uvovj I, `o AvmQ Ii w`K|
Kx evcvi? wRm Kij ivbv, UzBsK&ji w`K ZvwKq
wbtk nvmQ| Ui cj, nvwmUv g eo nQ AviI|
ejjI Avwg wekvm Kie bv h mwZ Zvgiv wj KiwQj|
wcR, wekvm Kiv, gvmy` fvBqv! nm DVj UzBsK&j| ay
wj Kwiwb, Avwg UvMUI jvwMqwQ| GLvb GKv ay Zvgvi
nvZ fvjv, G-K_v mwZ bq| `Lv...
mvjRviK Gwoq `~i, UvMUi w`K ZvKvj ivbv|
AvDUvi wiO GKUv MZ `Lv hvQ, AviKUv `Lv hvQ
AvDUvi eyji cvk| Avi, Kx Avh! ejj ivbv| fvj wUs
ejZ ne| Bbvi nvjUv `viY!
Rvwb Zv G-K_vB eje! Zvgiv cyiliv GK`j| IUv
Ii| Avgvi AvDUvi nvjUv|
mvjRvii w`K wdi nvmj ivbv| `Lj Zv? evcviUv
gvUI KwVb wKQy bq| iUv mwZ Lye fvjv| Pvwjq hvI|
AvwgDwbkbi Kvb Afve bB Avgv`i| UzBsK&ji w`K
wdij| `v`yi GKUv ivBdj AvQ, ZvgvK wdU Kie| Zzwg
Ii m cvKwUm KiZ PvI?
GK gyn~Z BZZ Ki gv_v SuvKvj UzBsK&j|

32
Mvb Kmi KvQ mi Gj ivbv, Zvjv Lyj AviKUv
ivBdj ei Kij`v`y evbvbRv GUv Zvi Qvx`i eenvi
KiZ w`Z| jvW Ki ivBdjUv UzBsK&ji nvZ awiq w`j
I| Zvgiv LvwbK Acv Kiv| bZzb UvMU w`wQ Avwg|
cvk ivD Ki, wVK AvQ?
mvjRviK `L gb njv QyU cvjvevi Rb Zwi GKUv
LiMvk| ivbv hb evcviUv LqvjB KiQ bv| I`iK `uvo
Kwiq iL iv` ewiq Mj bZzb UvMU Lvov Kivi Rb|
wVK AvQ, i Kiv Zvgiv, Mjv Pwoq ejj ivbv|
GKUv KvR Ni hvwQ Avwg, wdi Gm hb `wL GB
UvMUjv UzKiv UzKiv nq MQ|
nvwmgyL nvZ bo `vjvb wdi Gj ivbv| wdR Lyj Vvv
GKUv weqvi ei Kij, eviv`vq GKUv Pqvi dj ZvZ em
aximy PzgyK w`Q|
Acv KiQ ivbv|
wji Kvb k bB|
AviI cuvP wgwbU KvUj| wj nQ bv| weqviUv kl Kij
ivbv| AviI wKQyY ci nvZNwo `Lj I| `kUv cuqZvwjk
wgwbU|
mvjRvi i iqQ PviNv cuqwk wgwbU, GB mgqi
ga gv GKUv wj QyuoQ m|
Kx KiQ Iiv? GLb ay weiw bq, ivMB nQ ivbvi|
UzBsK&j Lye fvjvB evS h QjUvK w`q hZ ewk me
wj Kivbv `iKvi| Iiv wK ILvb em gv-evevi LyuZ LyuR
ei KiQ? wbR`i `yejZv Avi dvweqv wbq MelYv KiQ?
Pqvi Qo `uvovj ivbv, GK mK BZZ Kij, Zvici
Avevi wbRK emZ eva Kij|
AviI GKUz mgq `Iqv hvK I`iK|
Ze mgqi Lye Afve|
UzBsK&ji mvwba mvjRvi ^vfvweK nZ cviQ, UzBsK&j

ZvK w`q wj Kwiq Bbvi-G jvMvZ ciQ, GUvK QvU


Ki `Lwb ivbv; I`iK ILvb iL Avmvi mUvB KviY,
Avkv KiQ UzBsK&j AbyciYv wnmve f~wgKv ivLj mvjRvi
AviI fvjv KiZ cvi| wK GZY nq Mj ILvb Iiv
KiQUv Kx?
cuwPk wgwbU em _vKj ivbv, cwZwU mK Avkv Kij GB
wj njv eywS| wK bv|
Ava Nv cyiv njv| eviv`v _K bg Mvjvwii w`K
iIbv njv ivbv|
Xvjy Pvjvi Qvqvq cuQ `Lj ILvb Iiv bB| ei
Dci ivBdj `yUv co iqQ| bZzb Lvov Kiv UvMUjv
k Kiv nqwb| cuvwPj eq QyUj GKUv wMiwMwUcvYi wP
ejZ Kv_vI Avi wKQy bB|
Pvjvi bxP _K ewiq Gj ivbv| mvgb ZvKvZ GZY
`LZ cj evwji Dci `yRvov cvqi Qvc, mvMii w`K
Pj MQ|
wi nq `uvwoq _vKj I, mKZi `~icv PvL eyjvQ|
GKmgq `LZ cj I`iK|
cvkvcvwk nuvUQ Iiv, ciii Mv Nul, cvqi KvQ
MovMwo LvQ mv`v dbv Avi XD| `yRbB j^v, ZviciI
UzBsK&ji cvk UvIqvii gZ jvMQ mvjRviK| gv_vUv
GKcvk byq AvQ mvjRvii, UzBsK&ji K_v gb w`q kvbvi
fwZ|
cvqi mvj Rvov nvZ wbqQ UzBsK&j, nuvUvi mgq
`vjvQ Ijv| Mvovwji Pvicvk fO cov QvU
XDjvK jvw_ gviQ m| `yRbi KvDK `L gb nQ
bv Kvb iKg DM fyMQ| ev gvmy` ivbv ej eKv `Iqvi
KD AvQ|

33

cuvP

ZviYi ^ZtZ DQvm Avi Avb`K eiwmKi gZ evav


w`Z bv PvBj ivbvi DwPZ `~i mi _vKv| AviKUv KvR
KiZ cvi I| mKZ wMq mvjRvii Nvo ai Ub AvbZ
cvi MvjvwiZ, eva KiZ cvi GKi ci GK UvMU
cvKwUm KiZ|
mKZi w`K wcQb wdi axi cvq `vjvb wdi Gj
ivbv| wdi Avmvi GB wmv wbZ IK mvnvh Kij
UzBsK&ji mvdj| m mvjRviK w`q Bbvi-G wj KivZ
ciQ, IK w`q gbi K_v ejvZ ciQ|
mgqUv KvRB eq Kij ivbv| UzBsK&ji nvj hvIqv
hnZz w`b KqK wcwQq MQ, ivbvevbvi KvR AvcvZZ
ZvKB KiZ ne| cqvRbxq wRwbmjv wUb kW _K eq
wbq Gm wKPb mvwRq ivLj I| wdRUv AvMB wbq Avmv
nqQ, ZvZ kvbi `yUv evZj Avi GK WRb weqvii
Kvb fiv njv|
Zvici ivbv wmv wbj ivR UzBsK&j IK iua LvIqvq,
AvR I`iK LvIqve I| jvi Rb gby wVK KijUgUv
myc, dvqW ivBm, gyiwMi eyK, m gUiuwU Avi dzU mvjv`|

Uwej mvwRq eviv`vq ewiq Gj ivbv, nvZ GKUv


weqvii Kvb| Pqvi em nvZNwo `Lj| evivUv Pwjk|
c_g `vjvbi eviv`v _K mvMi ev mKZ `Lv hvq bv,
`wc_ evav nq iqQ MvjvwiUv|
AviI cvq Ava Nv ci wUs Mvjvwii KvY Nyi
UzBsK&jK `wc_ ewiq AvmZ `Lj ivbv| mvRv Ii w`K
AvmQ mfwUv nuvUv Avi `oi gvSvgvwS| mvj `yUv
GLbI Zvi nvZ|
UzBsK&j GKv|
wbRK Rvi Ki ewmq ivLj ivbv|
I GKv Kb?
Acv KiQ ivbv| kl `~iZUzKz cvq ikvm QyU Gj
UzBsK&j| PvL-gyLi fve `LB evSv hvQ Awi nq AvQ
m|
nvB! weqviUv iL w`q Zvi w`K ZvKvj ivbv| cvwbZ
bg Lye Ljv njv, bv?
_gK `uvwoq coj UzBsK&j| Ze Pnvivq Kvb fq ev
Aciva evai Qvqvgv bB| Avi wKQy Kivi wQj bv, gvmy`
fvBqv, evcviUv evLv Ki evSvbvi Rb e nq DVj
m| Zzwg Pj Avmvi ci ivBdjUv mvjRvi aiZ ch cvij
bv| GK mK ci Avevi ejj, Zvgvi fq Avagiv nq
AvQ I|
ZvB bvwK? AvgvK fq cvQ? Kb? Ii gv_vq wK
Mvjgvj AvQ?
Zv Rvwb bv| Avgvi Zv myB gb njv| Ze ZvgvK
mwZ fq cvQ|
Kv_vq I? fvix Mjvq wRm Kij ivbv|
IK Avwg mKZ _vKZ ej Zvgvi m K_v ejZ
GmwQ|
Kx K_v?

34
gvmy` fvBqv, K_vUv Vvv gv_vq bZ ne ZvgvK, ejj
UzBsK&j| Avmj, evcviUv njv...Bq, gvb, ivBdj Pvjvbv
I wkLZ Pvq bv|
Zvi w`K ZvwKq _vKj ivbv| wkLZ Pvq bv?
bv|
wkLZ bv PvBj GLvb Gj Kb m? Zvi evc ej Mj
Drmvn wbq wkLe, Kb GLvb cvVvbv nqQ m mK
cwivi aviYv AvQ, A_P GLb ZvgvK w`q ej cvVvQ
wkLZ Pvq bv!
gvmy` fvBqv, fq I Avmj ZvgvK cvq bv, fq cvq Ii
evevK| Zvi cwZwbwa wnme ZvgvKI fq cvQ|
`v`yi evcvi ck KiQ mvjRviK? nVvr RvbZ PvBj
ivbv|
KiwQ| GKUv `xNkvm djj UzBsK&j| Zvi Kvb aviYv
bB| ejj, Rvbj ej w`Z| G-I ejj, G-aibi LybLvivwe Zvi evevi KvQ Kvb evcviB bq|
evci mK Zvi Avi Kx aviYv?
gv_v bvoj UzBsK&j| evev, eemv, cwieviG-me welq
K_v ejZ Pvq bv| Pvc w`j ay ej: fq cvB|
gv_vi Pzj AvOyj Pvjvj ivbv| Ze ZvgvK I fq cvq
bv| GKUv ewZg| G-I Kg bq|
Avgv`i ga AbK wgj AvQ...
K_vUv wVK ejj bv, evav w`j ivbv| mvjRvi Avi Zzwg
`yUv m~Y Avjv`v RMZi gvbyl| m Amy GKUv cwiek
eo nqQ| QvUejv _K icvZ Avi Lyb-Lvivwe `L
AvmQ| Avi Zzwg gvbyl nqQ mf mgvR...
bv, Zey Avgv`i wPv-fvebv AbK w`K _K gj,
gvmy` fvBqv, ejj UzBsK&j, wbRi hyw _K miZ ivwR bq|
ivBdj PvjvZ Pvq bv...Zvigvb wK PvBQ Ii evc `yB
wgwjqb Wjvi ni hvK?

Zv m ejwb...
Kuva SuvKvj ivbv| fewQjvg KvRUvq Zvgvi mvnvh cve,
wekl Ki mvjRvii cwZwqv `L| wK GLb `LwQ
Avgvi aviYv fyj|
wjwfs igi w`K GMvj UzBsK&j| Zvgvi wL` jvMwb?
hvB jv evbvB|
Ii evcK Zv nj Lei cvVvB, Kx ejv? wRm Kij
ivbv| ej w`B QjK wdwiq wbq hvK| Zvi wcQy wbq
wjwfs ig XyKj I, mLvb _K WvBwbs ig|
Igv, jv `LwQ iwW! gvmy` fvBqv, Zzwg? nvmQ
UzBsK&j|
Kx ejwQ bQ?
u, bwQ Zv, cU _K LvwbKUv gvsm Zzj gyL djj
UzBsK&j| Zzwg nvi gvbZ PvBQ| wK `v`y AvgvK Ab K_v
ejQb|
gvb?
GKevi bq, AbKevi| ejQb, Zzwg wcQy nUZ Rvbv
bv; nvi gvbvi ev`v bI|
bv, Vvv bq... ivbv Mxi|
Gmv, AvM Lq wbB, ejj UzBsK&j| Zvici evcviUv
wbq Avjvc Kiv hve|
Zzwg emv, Avwg WK Avwb IK|
bv...WvKZ ne bv| AvgvK ejQ `ycyi wKQy Lvq bv|
w`b gv GKevi Lvq|
Kuva SuvKvj ivbv, fvejDU|
jvi ci eviv`vq em Kwd LvQ Iiv|
`v`yi Qv`i dvb KiwQj Zzwg? wRm Kij ivbv|
AcwZf `Lvj UzBsK&jK| Av-Avwg fyj MwQ|
wKQy Avm hvq bv| dvb WW|

35
PvL ck wbq ZvKvj UzBsK&j| WW?
Mvwoi gZ, GKB Aev| bw`bi Rb `ywbqv _K
m~Y wewQb Kiv nqQ Avgv`i| wmwKDwiwUi `vwqZ iqQ
Kvjvgwe|
Zvigvb Avgvi nvj hvIqvUv Zv nj wcwQq Mj?
UzBsK&ji PvL-gyL Pvcv DRbv, Avb` ai ivLZ wngwkg
LZ nQ|
nuv| Ze mgqUv Aceq bv Ki wbqwgZ coZ evmv...
nVvr Lqvj Kij ivbv Ii K_v bQ bv UzBsK&j| GKUz Avo
njv m, PvLi `w ivbvK Qvwoq MQ, Pnvivq mZK
GKUv fve|
Nvo wdwiq wcQb w`K ZvKvj ivbv|
eviv`vi GKUv wcjvii Mvq njvb w`q `uvwoq iqQ
Kvjvgwe| iv` jvMvq KzuPK iLQ PvL `yUv| mivmwi
ivbvi w`K ZvwKq AvQ|
Kwd kl Kivi Rb mgq wbj ivbv, hZUzKz jvM, Zvici
ZvK wRm Kij Kx Pvq m|
Avcbvi m K_v ejZ cvwi? h_ webqi mB ckUv
Kij Kvjvgwe, Mv Rvjv Kiv mB wbtk nvwmUvI bB VuvU|
ejv|
UzBsK&ji w`K ZvKvj Kvjvgwe, Zvici PvBj ivbvi
PvL| Avcwb wK MvjvwiZ AvmZ cvieb?
KvRUv mi Avwm, UzBsK&jK ejj ivbv, eviv`v _K
bg Mvjvwii w`K nuvUv aij| `Z cv Pvwjq Ii cvk Pj
Gj Kvjvgwe| MvjvwiZ bv cuQvbv ch KD Kvb K_v
ejj bv|
Kx ejZ PvI? wRm Kij ivbv|
Avwg wKQy ejZ PvB bv| meZ Avcwb Pvb| mvjRvi wj
KiQ bv Kb?
Zvi AvM Zzwg ejv, Zzwg Revew`wn PvIqvi K? AvgvK

ejv nqQ: wbivcvi `vwqZ _vKe Zywg| GLb `LwQ me


`vwqZB Zzj wbQ wbRi Kuva, Ggb Kx wbqY KiZ PvBQ
Avgv`i ^vaxbZvI| Kvjvgwe, wbRi fvjv PvBj Zzwg
Zvgvi wbRi KvR wbq _vKv|
Kvjvgwei `w Zx njv| Gevi Avcbvi gvwUZ cv
djvi mgq nqQ, wgvi gvmy` ivbv| fve `L gb nQ bv
Avcwb Rvbb Kxmi m wbRK RwoqQb|
ivbv fvej, kvjv ej Kx! Kxmi m RwoqwQ? Avevi
Zzwg dvjZz eKeK i KiQ| Avgvi KvR wbq Avwg _vwK,
Zvgvi KvR wbq Zzwg _vKv| Riwi wKQy ejvi _vKj ejv,
Zv bv nj KU cov|
Xvjy Pvjvi bxP Gm GKUv e emj Kvjvgwe|
Zvi mvgbi eUvq ivbvI emj| Kx ejjvg?
ivbvi w`K gyL Zzjj Kvjvgwe| mvjRviK wbq Avcbvi
mgmv nQ?
Zv Rb Zvgvi Kx `iKvi?
KviY mgmv nj Avwg mUvi mgvavb KiZ cvie|
mRbB GLvb Avwg AvwQ|
wK ZLb bv ejj ZvgvK wbivcvi w`KUv `LZ ejv
nqQ?
wbivcv Avi mvjRvi|
GB mgq ivbvi gb coj UvmKvb Kx ejwQj: mvjRvii
m Avgvi KqKRb jvK hve| I`iK wbq Avcbv`iK
KvbI Svgjv cvnvZ ne bv| Iiv wmwKDwiwUi eev
Kie, Kvb iKg Svgjv Kij mvjRviKI mvgjve|
Kuva SuvKvj ivbv| kvbv hvK Kx mgvavb w`Z cviv Zzwg|
mvjRvi wkLZ PvBQ bv|
AvM ejeb Zv| wVK AvQ, eev KiwQ Avwg|
ZvgvK Avwg eev KiZ ewjwb| jvKUvi AvZwekvm
j Ki AevKB njv ivbv| eis RvbZ cvij Lywk

36
nZvgZvi mgmvUv Kx|
PvL-gyL KzuPK ZvwQji fve `Lvj Kvjvgwe| mgmv
wKQy bv...IUv GKUv Kvcyil| mB fvi _K Avcbv`i KvQ
iqQ m, A_P wj QyuoQ gv `yUv| wVK AvQ, Zvi m
Avwg K_v ejwQ|
gv_v bvoj ivbv| ci| Zvi AvM Avwg K_v eje|
RvbZ cvwi Kx eje ZvK Zzwg?
`uvZ ei Kiv a~Z nvwm `Lv Mj Kvjvgwei VuvU| mUv
Avgvi Avi mvjRvii evcvi, wgvi|
mKvj GZ bvfvm wQj, ivBdjUv aiZ ch cviwQj
bv| ci ZvK kv Kiv nq| GLb Avwg Zvi m K_v ej
`Le| ZvZ hw` KvR bv nq, Zvici Zzwg Pv Kviv|
wVK AvQ| gb wbj Kvjvgwe| AvcbvK Avwg `yNv
mgq w`jvg|
Zvgvi K_vjv gvUB cQ` nQ bv Avgvi, Kvjvgwe|
Zzwg AvgvK mgq w`Q? wbRK Kx gb Kiv Zzwg? agK
DVj ivbv| evovevwo Kviv bv, Kvjvgwe| Zvgvi wbRi
RbI fvjv ne bv mUv| Avwg ZvgvK Rvbve KLb Zvi
m K_v ejZ cvie Zzwg, eySQ?
ivbvi w`K mvci gZ Vvv `wZ Svov cuvP mK
ZvwKq _vKj Kvjvgwe| GLbI Ui cvbwb, Ze Avcwb
GKUv Rvg co MQb, wgvi ivbv| kZ c~iY KiZ ne
AvcbvK, Zv bv nj Lvivwe AvQ Kcvj| K_vUv gv_vq
ivLebGB mU-Avc KvbI Ljv bq| IB KvcyilUvK wj
Kiv wkLZB ne| Avcbvi KvR ZvK wkLZ eva Kiv| hw`
bv cvib, UvKvUv Zv cvebB bv, wbRI wec` co hveb|
Avevi gwK w`Q?
bv| Avwg KvDK gwK w`B bv...gmR Wwjfvwi w`B|
ivbvi w`K Vvv PvL ZvwKq AvQ Kvjvgwe| GB gmRUv
wgvi UvmKvb AvcbvK Wwjfvwi `qvi wb`k w`qQbgb

ivLeb, GUv KvbI Ljv bq| AvcbvK AvkvZxZ fvjv wd


`qv nQ, wbw` mgq Avcbvi KvQ _K iRv PvIqv
ne| w`Z bv cvij wec` coeb| e Qo `uvovj m|
Avgvi Ici Lc wMq Ah_v wbRi iPvc evoveb bv|
Avwg md GKRb evZvevnK| Zvi `uvovbvi fwUvq
AvZivi LvwbK cwZ AvQ, ivbv nvgjv KiZ hvQ `Lj
m-B hvZ AvM AvNvZ KiZ cvi| gmRUv cqQb Zv,
wgvi?
dvbi Zvi Rvov jvwMq `vI, ejj ivbv| Zvgv`i
UvmKvbi m K_v eje Avwg| eje m hb ZvgvK GLvb
_K mwiq bq|
mB Mv Rvjv Kiv wbtk nvwmUv wdi Gj Kvjvgwei
VuvU| `ytwLZ| dvb wVK Kivi AbygwZ bB| G-I Rb
ivLyb Avwg Avi ivgvjy wgvi UvmKvbi Kbv Mvjvg, A_vr
GZ ewk wek, KviI K_vq Avgv`iK wZwb mwiq beb
bv| GKUz _g Avevi ejj, mvjRvi hw` PviUi ga wj
bv Ki, Avwg Zvi m K_v eje|
wdi hvQ Kvjvgwe| cvk MRi gZ GwMq Mvb aij
m|
Zvi h Pnviv Avi K^i, h-Kvb wUwfZ fvjv myhvM
cZ cviZ|
wdi Gm mvjRviK GKUv cvgMvQi bxP em _vKZ `Lj
ivbv, mvMii w`K ZvwKq AvQ GK`| Zvi j^v cv fuvR
Ki eyKi KvQ Zvjv, wPeyKUv nuvUzi Dci ivLv|
Mvq iv` wbq evwji Dci GK wgwbU `uvwoq _vKj ivbv|
GZUzKz boj bv mvjRvi| ZvK hb mvnb Kiv nqQ|
evwjZ ivbvi mPj Qvqv `L mswer wdij mvjRvii|
Zvi cwZwqv njvKD hb Mig jvnvi QuvKv w`qQ
ZvK| jvd w`q wma njv, D`&vi gZ Pviw`K ZvwKq

37
cvjvevi c_ LyuRQ|
nvB, mvjR&, ejj ivbv| PgK `qvi Rb `ytwLZ| Zzwg
AbK `~i Kv_vI wQj|
Avevi mvbMvm ciQ mvjRvi| nuvPKv Uvb w`q Lyj
IUvK fO djvi SuvKUvK `gb Kij ivbv| emv, big
myi ejj I| Zvgvi AvPiY `L gb nQ, AvgvK Zzwg
wVK cQ` KiZ cviQ bv|
Qvqvq emj ivbv| wbRi RvqMvq `uvwoq _vKj mvjRvi,
hb myhvM cjB wLuP `o `e, Kcvji GKUv wkiv
jvdvQ|
Zzwg eme bv?
gvQi gZ Lvwe Lj mvjRvi| BZZ Kij| Zvici axi
axi, AwbQvi GKUv fve wbq ivbvi KvQ _K cuvP dzU `~i
emj| mvMii w`K wi `wZ ZvwKq AvQ|
UzBsK&ji m Avgvi K_v nqQ, ejj ivbv| I ejQ,
Zzwg wj Pvjvbv wkLZ PvI bv| wK fe `LQ, Zzwg
wkLZ bv cvij Zvgvi evev `yB wgwjqb Wjvi evwR nvie?
KvbI cwZwqv bB mvjRvii| hb mvMi `LQ
GKRb evev|
ay Zvgv`i wZ ne, Zv bq, AvgivI Avgv`i wd cve
bv, ejj ivbv| IB wdi UvKvUv UzBsK&ji AvKvDU Rgv
nIqvi K_v| evev-gv, AvZxq^Rb KD bB, KvRB IUv Ii
`iKvi|
GZY mvjRvii PvLi cvZv GKUz boj| Zvici axi
axi hvwK GKUv iveUi gZ Kzjx Qvwoq wma njv m|
ivbvi w`K GKeviI bv ZvwKq wUs Mvjvwii w`K iIbv
njv|
Xvjy GKPvjvi wfZi A`k nq Mj mvjRvi| GZY
DVj ivbv, Zvi wcQy wbj|
mvjRviK ivBdji cvk `uvwoq _vKZ `Lj ivbv|

PvL _K mvbMvm Lyj djQ| wfR GKUv eovji gZ


KiY `LvQ ZvK|
ivBdj jvW Kij ivbv| i Kiv, mvjR&, ejj I|
mnRfve bvI| Avgv`i mvgb mvivUv weKj co AvQ|
Avwg PvB eyj-Gi hZUv cviv KvQ wj jvMvI Zzwg| iRv
fvjv nQ bv `L Nveovevi wKQy bBIUv ci ne| wVK
AvQ?
ivBdjUv wbj mvjRvi, nuU wUs v cuQvj, i
Kij wj|
GK GK ZvK QqUv wj KiZ w`j ivbv| GKUvI
GgbKx UvMUi wKbviv k KiZ cviwb|
wVK AvQ, mvjR&..._vgv| GKUv UvBcW ei Kij ivbv,
`v`y evbvbRv GUv Zvi mePq Avbvox Qvx`i Rb eenvi
KiZ| wRwbmUvK Ub Gb RvqMv gZ emvj I, z w`q
ivBdjUv ZvZ AvUKvj, jvBb Avbj mvBU, Zvici wcQy
nUj| GKi ci GK Pvwjq hvI| UvBcW _vKvq wgm Kie
bv m| GfveI hw` fvjv Ki, ZvZ nqZv Zvi Drmvn
evoe, ZLb UvBcWi mvnvh bv wbqI fvjv KiZ cvi|
nqZv!
ivbv ZvK wek ivD wj KiZ w`j| G-mgqi ga
UvMU _K eyjUvK wewQb Ki djj mvjRvi|
GKB ej wUs, Ze GUv me nqQ ivBdjUv wi
wQj ej| UvBcW _K ivBdjUv Lyj wbj ivbv| Gevi
hZUv cvi aximy| Avwg PvB Zzwg wj Kie ZLbB, hLb
wbwZ ne GLb wUMvi Uvbj wjUv UvMU jvMe| ZvZ hw`
QUv wj KiZ GKNvI jvM, Avwg wKQy gb Kie bv|
Mvj eq Nvg MovQ, ivBdj ZvK Ki `xN mgq wi
nq _vKj mvjRvi| ivbvi m`n njv, cvivjvBRW nq Mj
wKbv! Zvici wj Kij m|
GUv bZzb GKUv UvMU| AvDUvi-G jvwMqQ mvjRvi|

38
hvK, wKQy GKUvq jvMvQ Zv!
cieZx GK Nvq AvDUvi wiO-Gi Pvicvk GK Mc
QqUv wj jvMvZ cvij mvjRvi| ivbv Gi ewk wKQy Avkv
Kiwb| cyivUv mgq PzcPvc _vKj m| Zvi DRbv AuvPi
gZ jvMQ ivbvi Mvq| ejj nqZv AviI AbKY Pvwjq
hve m, Ze ZvZ Kvb DbwZ ne ej gb njv bv ivbvi|
wVK AvQ, mvjR&, AvRKi gZ kl Kwi Gmv| Avgvi
Lye Zv cqQ| Pjv, Ni wdi wMq UzBsK&jK eje
wUsUv Kgb njv|
mvjRvi ivBdj bvgvj, wbqB nviwKDwjmI wVK GfveB
Kuva _K bvwgqwQj `ywbqvUvK| evwji Dci w`q nuU Gm
Zvi UvMU `yUv Kzwoq wbj ivbv|
iIbv njv Iiv|
Kgb jvMQ Zvgvi, mvjR&? wRm Kij ivbv| Zgb
KwVb wKQy bq, Kx ejv?
bv|
Avevi PvL mvbMvm cij mvjRvi| ivbvi Rb e nq
Mj Rvbvjv `yUv|
`vjvbi KvQvKvwQ Gm ivbv `Lj iO jvMvQ UzBsK&j|
GKUv gBqi gv_vq iqQ m, cvwb wbvkbi Rb wUbi
Zwi Uvbji evBiUv iO KiQ| GiB ga `vjvbi Pnviv
e`j djQ gqUv|
nvB, UzBsK&j! wdRUv GKevi Lyje bvwK, MjvUv gif~wgi
gZ Kbv jvMQ|
bxP ZvwKq nvmj UzBsK&j, nvZi evk bo ejj, nvZ
bvsiv, wdR aivi Dcvq bB, gvmy` fvBqv| njc
BIimjd|
bxP bvgv| mvjRvi Kx iKg fvjv KiQ ZvgvK
`LvZ Pvq I|
mvjRviK Ici DV Avgvi KvRUv kl KiZ ejv|

Rvb Avgvi Kveve nq hvQ|


m` gyw cvIqv MnvDi gZ mvgb GMvj mvjRvi|
ivbv bovi AvM gBqi Mvovq cuQ Mj m|
ivbv ZvK ejZ bj, Avb`i m Ki w`wQ| Zvgvi
Rb GUv KwVb KvR, UzBsK&j|
wcwQq _vKj ivbv, `Lj gB eq bxP bg mvjRvii
nvZ iOi KUv Avi evkUv awiq w`j UzBsK&j| avc eq
DV hvQ mvjRvi, UzBsK&j& ivbvi mvgb Gm `uvovj|
`yRb Iiv wKPb Gm XyKj|
IK wbq mgmv njv...fxi UvBci Qj, AwZwi
mij| wdR Lyj GKUv weqvi ei Kij ivbv|
wj Kgb KiQ?
Uwej ivLv UvMU `yUv `Lvj ivbv|
fvj ejv hvq?
Pj| ejv hvq DbwZ i nqQ|
Avwg hZUzKz eySwQ, Ii m big eenvi Kiv nj KvR
ne| GKUv weqvii Kvb wbq wKPb _K ewiq Mj
UzBsK&j|
wbRi Kvgivq Pj Gj ivbv| ev_ig XyK kvIqvi
mvij| Zvici nvZ AviKUv Vvv weqvi wbq ewiq Gj
eviv`vq|
gBqi gv_vq GLb Avevi UzBsK&j| Avkcvk Kv_vI
mvjRviK `Lv hvQ bv| Kv_vq Mj?
gBqi gv_v _K bxP ZvKvj UzBsK&j| MvjvwiZ wdi
MQ, gvmy` fvBqv|
MvjvwiZ...Kx evcvi, nVvr GZ Drmvn? wRm Kij
ivbv, cigyn~Z ivBdj MR IVvi k bZ cj|
Avwg ZvK wdi hZ ejwQ, Reve w`j UzBsK&j|
abev`, UzBsK&j| hvB `wL...
bv, hqv bv| IK GKv _vKZ `vI| GKvi Pvq wj

39
KiK| Avgiv GKUv evwR aiwQ|
gyL Zzj ZvKvj ivbv| UzBsK&ji PvL-gyL DMi m
evKzj GKUv fve iqQ| AviI fvjv Kivi Rb Zvi m
evwR aiQ Zzwg?
nuv| wUbi Mvq iOi Qvc jvMvj UzBsK&j| IK
Avmj G-aibi Drmvn `qvi cqvRb AvQ|
GK mK BZZ Ki g`yK ivbv RvbZ PvBj, m wK
`yej nq coQ? gvb, ZvgvK fvjv jvMQ ev m-aibi
wKQy?
jvj nq DVj UzBsK&j| Kx Ki...bv...Kb...Avwg Rvwb
bv, gvmy` fvBqv!
Avi Zzwg? RvbZ PvBj ivbv, VuvU `yvwgi nvwm|
AviI jvj nq Abw`K ZvKvj UzBsK&j| b&-bv!
`v`y bB| AvcbRb ejZ Zvgvi KD bB, gBqi
Mvovq Gm `uvovj ivbv, K_vjv UzBsK&j hvZ fve
bZ cvq| ii mK bv _vKjI, AvwgB GLb Zvgvi
AwffveK...`v`yi wbLuvR nIqvi ci Zzwg wbRB K_vUv ejQ,
gb co?
Kb gb coe bv| hv mwZ ZvB ejwQ| wK nVvr Zzwg
G-K_v ZzjQ Kb?
ZzjwQ, KviY GB eqm AbK Qjgq fvjv-g` bv
eyS fyj Ki em| Avwg PvB bv ZzwgI miKg wKQy Ki
emv|
Rx, gvmy` fvBqveySwQ| Zzwg wbw _vKv...Avwg KvbI
fyj Kie bv|
I`i GB AvjvPbvi mgq ivBdji AvIqvR _g bB,
Ze weiwZ w`q kvbv hvQcwZ wZb wgwbU cuvP wK QqUv
wj| mvjRvi GZ mveavb wj KiQ, hb Gi Dci Zvi
RxebgiY wbfi KiQ|
GB mgq ivbv `Lj evwji Dci w`q nuU AvmQ

Kvjvgwe, nvZ j^v GKUv KvWevWi ev|


Acv KiQ ivbv, UzBsK&jI iO KiQ bv|
mgq wbq nuU Gj Kvjvgwe, PvL Zzj UzBsK&jK
GKevi `L wbq ivbvi w`K ZvKvj| wj Zv nj Kivbv
Mj?
Kx PvI?
Wwjfvwi...wgvi UvmKvbi Zid _K...kvj
Wwjfvwi| fxZzi wWgUv GUvi mvnvh wj KieKzg|
evUv ivbvi w`K evwoq aij Kvjvgwe|
Kx GUv?
Lyj `Lyb, wgvi| Avcbvi PvL AvQ| gyL Zzj
AviKevi UzBsK&jK `Lj Kvjvgwe, Amn nvwmUv wbtk
dzUQ VuvU, Nyi wdiwZ c_ aij|
evUv LyjQ ivbv, gB eq bxP bg UzBsK&j RvbZ
PvBj, Kx wRwbm?
evwjZ nuvUz Mo em XvKwbUv Lyjj ivbv| dvg cvwKsGi Dci GKUzKiv KvMR `Lv hvQ| ZvZ KgwcDUvi
KvR Kiv GKUv jvBb
GB `yUv AvUvPgU-Gi mvnvh cvKwUm Kie
mvjRvi| Avcwb `Leb, wcR| wewU|
Kx IUv? Avevi wRm Kij UzBsK&j, ivbvi Kuvai Dci
w`q DuwK `Iqvi Pv KiQ|
UwjvwcK mvBU Avi mvBjvi| `yUvB nvBwj
mwdmwUKUW...AZ `vgx|
Kb...Kx `iKvi?
eyj jvMvbvUv mnR Ki `e UwjvwcK mvBU|
wRwbmUv Nywiq wdwiq `LQ ivbv| I`i evwRZ Uwjvc
eenvii K_v wQj Zv nj? Kuva SuvKvj| Gevi wbqB
fvjv iRv Kie mvjRvi|
UwjvwcK mvBUi cqvRbUv evSv Mj, ejj

40
UzBsK&j| wK mvBjvi Kb?
Avevi Kuva SuvKvj ivbv| GUv IiI ck| Kx Rvwb| wma
njv I| mvBjvi ZvK AviI mgmvq dje| Avwg eis
GLbB Gjv Zvi ivBdj jvwMq w`q Avwm, Af nvK|
Avgvi wPv nQ, gvmy` fvBqv, ejj UzBsK&j|
bv, wPvi Kx AvQ...
h KviY GZ Svgjv Kuva wbj, Zvi Kvb wKbviv KiZ
cvie ej gb nq? wRm Kij UzBsK&j| Avgiv wK mwZ
Kvb w`b RvbZ cvie Kx nqQ `v`yi?
nm djj ivbv| UzBsK&j, AvR gv c_g w`b! bvK
hLb MwjqwQ, Zzwg wbwZ _vKv, hv wKQy Rvbvi AvQ meB
Avgiv Rvbe| G wbq ci K_v ne| GLb Avwg hvB|
UzBsK&jK iL MvjvwiZ Pj Gj ivbv| wj Kivi
cwZ wbQ mvjRvi| ivBdji euvU Mvj VwKq iLQ,
Nvg wfR hvIqvq KvjP `LvQ Mvqi kvU| wUMvi Ub
w`j m|
ZvK Qvwoq `~ii UvMUi w`K Pj Mj ivbvi `w|
Bbvi wiO-Gi Dciw`K AviK SuvK MZ Zwi KiQ
mvjRvi| eyj _K GLbI `~i m, Ze AZ SuvK Zwi
KiZ cviQ|
nvB, mvjR&, ejj ivbv| Zvgvi mgmvi mgvavb cvIqv
MQ| GB `Lv|
Ggb PgK DVj, hb BjKwUK kK LqQ mvjRvinvZ
_K co Mj ivBdjUv| Avo fwZ ivbvi w`K Nyij m,
nuv Ki ZvwKq _vKj, Kx `L hb wkDivj, Zvici wcQy nVj
GK cv|
ZvK Gfve bvfvm nZ `L ivbvI Kg PgKvqwb| GB,
kv nI| Zvgvi Rb fvjv GKUv Lei GbwQ| GUv `Lv|
mB GKB fqvZ `wZ ivbvi w`K ZvwKq AvQ
mvjRvi| GKPzj boQ bv|

Gjv Zvgvi evev cvwVqQb| Zvgvi Lye KvR


jvMe| ZviciI mvjRvi cy nq AvQ `L ivBdjUv
Kzwoq Zzj GKUv e emj ivbv| UwjvwcK mvBU Avi
mvBjvi wdU KiZ wgwbU `yqK jvMj Ii|
KvRUv kl Ki mvjRvii w`K gyL Zzjj ivbv|
ivBdjUvi w`K Ggbfve ZvwKq AvQ m, ev_ig mvc
`Lj Gfve ZvwKq _vK gvbyl|
wbRK mvgj bIqvi Rb mvjRviK mgq w`Q ivbv|
Avi wKQy bv ej wUs i-G Gm `uvovj, UwjvwcK
mvBUi mvnvh UvMUUv `Lj| GZ KvQ Pj Gj, Avi GZ
cwivi Qwe, hb nvZ evovj AvOyj w`q eyj QyuZ cvie|
gb gb ^xKvi Kij ivbv, GZ fvjv UwjvwcK mvBU Lye
KgB `Lv hvq|
GUvi fZi w`q ZvKvI GKevi, ejj ivbv, Zvici Nyi
`uvovj|
Xvjy GKPvjvi bxP mvjRvi GKPzj boQ bv| QjUvi
hb gv_v Lvivc nq MQ| Zvi PvL GLb eb GKUv fve
`Lv hvQ| gyLi Pvicvk Rv cvYxi gZ bovPov KiQ|
Nvoi cwk hb wMuU cov iwk, DuPz nq DVQ|
In, mvjRvi! WvKj ivbv| Kx njv Zvgvi?
AKvr we`yr Lj Mj mvjRvii kixi| PvLi cjK
ivbvi w`K QyU Gj m| `yB nvZ w`q ivBdjUv ai _vKvq
evav `Iqvi myhvMB cj bv ivbv| QyU Gm wg nvgvii
cPZv wbq Ii gv_vi cvk Nywm gvij mvjRvi|
ivbvi nuvUz fuvR nq hvQ, GB mgq `Lj AviKUv Nywm
QyU AvmQ Ii Pvqvj j Ki| GKUv cv ZzjwQj ivbv Ii
ZjcU gvie ej, wK PvLi cjK wmv cvjUvj|
AvNvZUv Abyfe Kij Pvqvj, SuvwK Lj gv_vUv, mv`v Avjvi
weviY NUj PvLi mvgb, Zvici me AKvi|

41
mKZ mvMii XD AvQo covi AvIqvR wPbZ cvij ivbv|
Zvici Abyfe Kij Ii Pvqvj e_v KiQ| gyLi w`K QyU
Avmv NywmUvi K_v gb co Mj| gv_vUv Gw`K Iw`K bvoj
I, GKUy MvOvj, Zvici DV emj| Rxeb AbK Nywm LqQ
I, Ze GZ Rvivjv Nywmi K_v gb coQ bv|
Pviw`K ZvKvj ivbv| I GKv| dzj IVv PvqvjUvq AvOyj
Quvqvj GKevi, PvL-gyL weKZ Kij, Zvici axi axi wma
nq `uvovj|
Uwjvc mvBU Avi mvBjvi mn ivBdjUv evwji Dci
co iqQ| mw`K ZvwKq Pvqvj AvOyj eyjvQ ivbv, GB
mgq GKUv k njv|
`viMvovq Gm `uvovj Kvjvgwe| GKPvjvi LyuwUZ
njvb w`j m, ivbvi w`K ZvwKq AvQ| PvL `yUv
GKNqwgi wkKvi, AvOyji duvK GKUv wmMviU| `~i _K
KvUv `LI PvL `yUvK wekvm KiZ cviwQ bv| fve `Lvb
bvqK-bvqK, A_P evPv GKUv Qji Nywm Lq wQUK
cojb? Zv nj Zv gb nq Avgvi GKUv Nywm Lj wbqB
mvMii Icvi wMq coeb!
ivBdjUv Zzj mveavb GKUv e ivLj ivbv| K_v
ejQ bv|
Avcbviv, gvb cvBfU wWUKwUfiv, Kx KvR Kib
Avgvi Zv fvjB Rvbv AvQ| iMxi fveUzKz md gyLvk,
Avmj KvR Zv gq`i wcQb jM _vKvKvi eD Ab
KviI m cg KiQ wKbv `Lv...
axi axi Zvi w`K ZvKvj ivbv|
Ii PvLi `wZ Ggb wKQy GKUv AvQ, m m Avo
nq DVj Kvjvgwe| Gevi GKevi Ab myi K_v ejQ,
`yjvL Wjvi AvOyj Mj ewiq hZ `LQb, A_P cvQvq
jvw_ gi M`fUvK jvBb AvbZ cviQb bvbvn&, Avcwb
nZvk Kijb!

ivBdjUv GKUz mwiq e emj ivbv| Pvqvj Avi


gv_vi cvkUv e_vq `c`c KiQ GLbI| Kv_vq m? kvZ
Mvxhi m RvbZ PvBj| QjUv cvMj bvwK?
wmMviUi QvB Svoj Kvjvgwe| bvfvm|
Kx KviY bvfvm?
Zvi wKQy mgmv wQj| Avevi QvB Svoj Kvjvgwe|
meviB _vK|
ay bvfvm bq| Zvi AviI Kvb mvBKvjwRKvj evcvi
AvQ, ejj ivbv| Kv_vq m?
ivgvjy Zvi `Lvkvbv KiQ|
PvqvjUv Wjj ivbv, Ze e_vUv Kgj bv| dvb wVK
Kiv, Ii evci m K_v ewj|
wVK GLbB wgvi UvmKvb Avcbvi m K_v ejZ Pvb
bv, wgvi| hLb K_v ejeb, bZ PvBeb fxZzi wWgUv
ivBdj PvjvZ Rvb| Avcbvi mgmvi evcvi Zuvi Kvb
AvMn bB| wZwb UvKv w`Qb, Avcwb mvwfm `eb|
`uvovj ivbv| Zv nj mvjRvii m K_v ewj|
gv_v bvoj Kvjvgwe| GKevi Zv ejQb| Kvb jvf
nqwb| Avcwb Rvbb bv Kxfve ZvK jvBb AvbZ nq|
Kxfve?
big AvPiY mvov `q bv m| wZ njI mwZki
f| GLb _K Avwg ZvK wma Kie| Avcbvi evb bv Kx
hb, IB UzBsK&jK ej w`b m hb `i`xi f~wgKv ZvM Ki|
Kvj mKvj bUvq GLvb cuQ hve i UzKivUv, wj
Kivi Rb GKcvq Lvov|
wVK AvQ, Zzwg hLb ejQ| UwjvwcK mvBU Lyj gyQj
ivbv| z Lyj mvBjvi Avjv`v Kij, Zvici `yUvB fi
ivLj ev| mekl ivBdj mn KmUv Zzj ivLj Mvb
ivK| Kvj bUvq Zv nj?
Rx, wgvi|

42
Mvjvwi _K `vjvb wdi Gj ivbv| nvZNwoZ evR
mvZUv cuqwk|
iOi KvRUv kl KiQ UzBsK&j| wjwfs ig ZvK
`LZ bv cq Zvi eWigi mvgb _g WvKj ivbv| mvov
bB| `ycv GwMq DuwK w`q Nii wfZi ZvKvj| GB mgq
eWig msjM ev_ig _K kvIqvi _K cvwb covi AvIqvR
fm Gj| Zvigvb Mvmj KiQ UzBsK&j|
wdR _K GKUv weqvi wbq eviv`vq emj ivbv| wek
wgwbU ci Gjv Pzj ewiq Gj UzBsK&j, ivbvi cvki
PqviUvq em wRm Kij, I Kv_vq, gvmy` fvBqv?
Pviw`K PvL eyjvQ|
Kvjvgwe Avi ivgvjy Zvi `Lvkvbv KiQ...
In& MW! nVvr AuvZK DVj UzBsK&j, ivbvi dzj IVv
PvqvjUv GZY `LZ cqQ| Kx Ki njv?
msc ZvK Rvbvj ivbv|
G Avwg wekvmB KiZ cviwQ bv, gvmy` fvBqv! mvjRvi
ZvgvK Nywm gvij?
mUv AvgvK Zgb AevK KiQ bv, UzBsK&j, ejj ivbv|
hUv AevK KiQ`yjvL Wjvi mn GiKg GKUv bvfvm,
gvbwmK ivMxK Avgvi Nvo Kb Pvcvj UvmKvb? Gi wcQb
Zvi DkUv Kx?
CkiK wRm Kiv, ejj UzBsK&j| fvj K_v, gvmy`
fvBqv, eUv Kv_vq iLQ Zzwg?
In&-nv, ZvgvK ejvB nqwb| wewUi ev fi eUv
Kv_vq iLQ ZvK Rvbvj ivbv|
Avh! weoweo KiQ UzBsK&j| mwZ Avh|
Kx?
mvjRvi AvgvK Kx ejQ Rvbv? ikvm i Kij
UzBsK&j| ejQ GKUv wcuco gviZI Zvi nvZ Kuvc! ejQ
Kvb gq hw` ZvK fvjvevm, Zvi Mvq GKUv UvKvI

KLbI gvie bv, A_P... K_v kl KiZ cvij bv, Si Si


Ki PvLi cvwb Qo w`j| A_P wg_yKUv AvcbvK
giQ!
AevK PvL Zvi w`K ZvwKq _vKj ivbv|

Qq

bUv evRvi KqK wgwbU AvMB MvjvwiZ cuQvj ivbv|


ewkY Acv KiZ njv bv, `LZ cj evwji Dci w`q
nuU AvmQ Kvjvgwe Avi mvjRvi|
Kvjvgwei nuvUvi ga vU GKUv fw AvQ, AveviI
ivbvi bRi Kvoj mUv| mvjRvi AvmQ Zvi wcQy wbq, gv_vUv
wbPz Ki iLQ, nuvUvi fw k_| AvRI mvbMvm ci AvQ
m, kvUUv GiBga Nvg wfR muU MQ Mvq|
ivBdj iwW Ki iLQ ivbv| Kx cZvkv Kiv DwPZ
Rvbv bB, dj gb GKUv AwiZv _KB hvQ| PvqvjUv
UvwUq wel nq AvQ Ii...GLbI wekvm KiZ cviQ bv
mvjRvii gZ GKUv AevPxb IK AZ Rvi AvNvZ KiQ|
ivbvi `k MRi ga cuQ mvjRviK wKQy GKUv ejj
Kvjvgwe| m m wi nq Mj mvjRvihb GKUv luvo
Rvqvj civbvi Rb Acv KiQ|
Kvjvgwe ivbvi mvgb Gm `uvovj| w`q Mjvg IK,
ejj m| Avcwb hv ejeb ZvB Kie I| Avcbvi cwZwU
wb`k Ai Ai gb Pje| Avcwb IK hfve cvib

43
wj KivUv kLvb, wgvi| big big K_v ej Ii gb Rq
Ki Kvb jvf bB| ay kLvb Kxfve jf` KiZ nq|
mvjRviK GwMq Avmvi BwZ w`j ivbv| Zvi m
GKRb Avwg wizU-Gi gZ eenvi Kivi wmv wbqQ I|
ivbvi w`K bv ZvwKq axi, Gjvgjv cvq GKPvjvi
bxP nuU Gj mvjRvi, _g Amnvq fwZ `~i UvMUjvi
w`K ZvKvj|
mvbMvm Lvjv! Mxi K ejj ivbv|
PgK DV SuvwK Lj mvjRvi, Ze PvL _K mvbMvm
bvgvj| cKU ivLZ hve, mvgb evoj Kvjvgwe|
AvgvK `vI, mvjRvi|
GK mK BZZ Ki mvbMvmUv Kvjvgwei nvZ awiq
w`j mvjRvi| mUv wbq GK gyn~Z mvjRvii w`K ZvwKq
_vKj Kvjvgwe, Zvici evwjZ dj RyZv w`q eviKqK
gvovj mUvK|
gyL Nywiq Abw`K ZvKvj mvjRvi|
ivBdj jvWW, ejj ivbv| Gmv, wUs i Kiv|
ivBdjUv ivbvi nvZ _K wbj mvjRvi| evKvmvKv,
fvOvPviv GKUv Pnviv nqQ Zvi| nVvr fvej ivbv, m hw`
Kvjvgwe ev Avgvi w`K ivBdj Zvj? In& MW, Kgb M`f
`Lve `yRbK| wav- KuvcQ QjUv, nvZ jvW Kiv
ivBdj, Zvi w`K ZvwKq Ng Mj I| Ze bv, Avmj
GLvb Kvb wec` bB| evSv hvq, wPvUv mvjRvii gv_vq
AvmBwb KLbI| Nyi wUs ii w`K GMvj m|
GeviB c_g Uwjvc mvBUi wfZi w`q ZvKvQ
mvjRvi| ivbv Lqvj Kij UvMUUv jvd w`q KvQ Pj
AvmZ Zvi wcV Avo nq DVj|
hZ BQ mgq bvI, BUvKUii gZ bxim myi K_v
ejQ ivbv| m Iqvqvi eyj Avbv| wUMvi Uvb w`qv bv,
Pvc `vI IUvq| Zwi nIqvi Rb `ymK mgq w`j I|

hLb BQ nq ZLb wj Kiv|


AviI `ymK cvi njv, Zvici wj Kij mvjRvi|
ivbv Avi Kvjvgwe GKhvM UvMUi w`K ZvKvj| eyji
wVK gvSLvb jvwMqQ m|
W kU, ejj ivbv| GfveB| Pvwjq hvI|
IB UwjvwcK mvBUi mvnvh, KviI hw` cviwKbm
ivMUv bv _vK, cwZevi eyj jvMve m| wK cieZx `k
ivDi ga gv `yevi eyj jvMvZ cvij mvjRvi|
ZvK ivbv _vgZ w`Q bv| ivBdj Lvwj njB wijvW
Ki Avevi awiq w`Q nvZ, PvLi w`K GKeviI ZvKvQ
bv|
GKUv e em wmMviU dzuKQ Kvjvgwe| c_g wjUvi
ci UvMUi w`K ZvKvevi MiR `Lvqwb m, Ze MvjvwiZB
em _vKj| m`n bB Zvi DcwwZi KviYB _vgZ cviQ
bv mvjRvi|
GK Nv cvi njv| lvUUv wj Ki `kUv eyj jvwMqQ
mvjRvi| Kvjvgwei w`K wdij ivbv| IK LvwbK nuvwUq
Avbv| GK Nv ci Avevi GLvb `LZ PvB Avwg, ej
wbR`i `vjvb wdi Gj ivbv|
UzBsK&j m`i `iRvq iO jvMvQ| KvR _vwgq Ii w`K
ZvKvj m, PvL ck|
GKUz wekvg w`qwQ, ejj ivbv| jLvcov e iL Gme Avi bv KijI cvi Zzwg|
wVK AvQ, gvmy` fvBqv| `uvovj UzBsK&j| ZvgvK weqvi
`e?
gv_v bvoj ivbv| cvij GK Kvc Kwd `vI| eviv`vq
DV GKUv Pqvi emj ivbv| nvZ ayq wKPb Pj Mj
UzBsK&j, LvwbK ci `yKvc Kwd evwbq wbq Gj|
Avwg Kvb wji AvIqvR wbwb, wbRi Kvc PzgyK w`q
ejj UzBsK&j|

44
mvBjvi eenvi KiQ| Lvivc KiQ bv|
wK AvQ Kgb? AvMi gZB bvfvm? Avi gRvR?
wbRi evKzj fve Pv KiI Mvcb ivLZ cviQ bv
UzBsK&j|
bvfvmbmUv evanq ivM| mUv Avgv`i `Lvi welq
bq| `Lvi welq wj KiZ cviQ wKbv|
IB jvKUv wK Zvi m iqQ?
Kvjvgwe? iqQ gvb! cyiv mmb Vvq em AvQ| IUv
njv Zj, IB Zj Qvov mvjRvi gwkb Pj bv| Kwdi Kvc
PzgyK w`j ivbv|
wcR, gvmy` fvBqv, Gfve evjv bv| IB jvKUv wb`q,
fq `wLq IK eva KiQ KvRUvq| nvZ KPjvQ UzBsK&j|
GUv DwPZ bq|
ZvgviI ZvK wbq GiKg AwiZvq fvMv DwPZ bq,
kv `pZvi m ejj ivbv|
bv, gvb, I-I Zv GKUv gvbyl, ejv? _ZgZ Lq MQ
UzBsK&j| Avi wKQy bv, GKRb wnDgvb weBs wnme Ii Rb
`ytL nQ Avgvi|
m hw` wj KivUv wkL bq, Zvi Rb KvDK `ytL
cZ ne bv|
mgmvUv Zv GLvbB, gvmy` fvBqv, wbRi Pqvi
boPo emj UzBsK&j| I wj KiZ Pvq bv...AvgvK
ejQ|
wK Zvi evc ejQ wj Pvjvbv ZvK wkLZB ne|
Ii evc GKUv wwgbvj|
ZvK Avgiv nvZbvZ aie ejB Zv GiKg GKUv
RwUjZvi ga RwoqwQ| KvcUv Lvwj Ki Pqvi Qvoj ivbv|
hvB, `wL Kx KiQ I|
MvjvwiZ wdi Gj ivbv| hZ ZvovZvwo me mvjRviK
mPj UvMU wj Kivbv kLvZ ne| K_vUv fveZB eyov

`v`yi cyivbv GKUv gwkbi K_v gb coj Ii| UzBsK&ji


KvQ bQ KLbI mUv KvR Ki, Avevi KLbI Ki bv|
BjKwUK gvUi IUvK Pvjvq| Kbfqi ei m QqUv z
ev Rvov jvMvbv AvQ| IB evjvq cvwL, weqvii
Kvb, UvMU BZvw` emvbv hvq| IjvK k~b Quvovi MwZ
evovevi Rb gvUiUvK AviI Rvi PvjvjB Pj|
IB gwkbUv wbq KvR KiQ ivbv, GB mgq Kvjvgwe Avi
mvjRvi wdi Gj|
AvR Avgiv wi UvMU wUsB Pvwjq hve, mvjRviK
ejj ivbv, ivBdjUv awiq w`j Zvi nvZ| Kvj _K i
Kie gywfs UvMU|
wbwZ nIqv Mj bv mvjRvi Ii K_v bZ cj wKbv|
fve `L gb njv bv bQ| ivbvi wKQy Avm hvq bv| Zvi
m, fO cov Pnviv GKNq jvMQ Ii|
`ycyi ch cvKwUm Kij mvjRvi| eyj jvMvZ cvivi
msLv evoQ Zvi| `ycyii LvwbK ci `Lv Mj gbvmshvM
ai ivLZ cviQ bv| ivbv eySj, Gevi _vgv `iKvi|
Kvjvgwei w`K ZvKvj ivbv| AviKUv wmMviU aivQ
m| IK Avwg wbq hvwQ| jvi ci `yUv _K Avevi i
Kie, ejj I|
`uvovj Kvjvgwe| AvcwbB ejyb, Kvb eywZ GKv
Avcbvi KvQ iL hvB IK Avwg? Avevi hw` Nywm gi dj
`q AvcbvK? gv_v bvoj| Duu, GZ eo SzuwK AvgvK Avcwb
wbZ ejeb bv, wcR| we`c KiQ wVKB, wK ivbvi w`K
ZvKvZ mvnm cvQ bv| I Avgv`i m Lve, wgvi|
Avgv`i m _vKZ ne IK| Gmv, mvjRvi| Pjv `wL
ivgvjy Avgv`i Rb Kx iuaQ| Zvici Avevi ivbvi Dk
ejj, IK ivgvjy ev Avwg wVK `yUvi mgq wbq Avme
GLvb|
ivgvjy wbq Avme? fyi KuvPKvj ivbv| wK Zzwg bv

45
ejwQj md GKUv ewjK m? ckUv Kivi wcQb wekl
GKUv KviY AvQ| c_g _KB j KiQ I, ivgvjyK GKUz
Avovj ivLvi Pv KiQ Kvjvgwe|
kLi Mvq`v, Avcwb wK Gi Zvrch eyySeb? nm DV
ejj Kvjvgwe| ivgvjy Avgvi evKAvc, eySjb wgvi!
wgvi UvmKvb Zuvi mePq wek `yRb fK GB wgkb
cvwVqQb| evwKiv mevB Zuvi xZ`vm|
K_vUv gb ivLj ivbv|
cieZx wZbU w`b GKB QK KvUj| ivR mKvj mvjRviK
MvjvwiZ wbq AvmQ Kvjvgwe| wdwiq wbq hvQ weKj
mvZUvq| gvSLvb GKevi jv LvBq AvbQ|
GB wZb w`b cPzi wj LiP Kij mvjRvi, cwZwU wb`k
gb Pjj, iRv Kij eiveii gZ Lvivc, KLbI nqZv
ZZ Lvivc bq|
gywfs UvMU cvKwUm i nZ `Lv Mj mvjRvi nq
mvgb wj KiQ, bv nq wcQb| Ze KqK Nv cvKwUm
Kivi ci `yGKUv weqvi Kvb wj jvMvZ cvij m, Ze
MwZ hLb me Pq gi wQj|
ivbv ejvi ci iO Kivi KvR ev` w`q jLvcovq gb
w`qQ UzBsK&j| mvjRvii K_v GKeviI RvbZ Pvqwb m|
QjUvi m `Lv Kivi Kvb myhvMI bB Zvi|
ivbvK h_ mvb `LvQ UzBsK&j, Ii AbK KvRI
Ki w`QAvM hjv KiZ bv; Ze h_vme Kg K_v
ejQ Ii m, ay eva nj gyL LyjQ|
ZZxq w`b cvi nZ ivbv Dcjw Kij, mgq `Z kl nq
AvmQ, A_P KvRi KvR wKQyB nQ bv| gi MwZ cuvPUv
weqvi Kvbi ga gv `yUvK dj w`Z cviQ mvjRvi|
GUv wKQyB bv, ZvK AviI AbK fvjv KiZ ne|
e Nvivevi Bj LvwbKUv gwkb Aqj Xvjj ivbv,

Zvici gvUii MwZ evovj| AvMi Pq wZb Y `Z eM


QyUj weqvi Kvb| PwjkUv wj Ki mvjRvi GKUvZI jvMvZ
cvij bv|
ivM PuwPq DVj ivbv, mvgb wj Kiv! cwZevi Zzwg
wcQb wj KiQ!
ivbvi wekvm nQ bv mvjRvii gZ Gfve KD NvgZ
cvi| m h Pvi wU KiQ, Zv bq, Zvi wid cy
GKRb gvbyli gZ|
wj KiB hvQ, KiB hvQ; jvMQ bv Zv jvMQB bv|
Zvi ecivqv Pnviv `L ivbvi fq njv QjUv bv
wnwwiqvq Avv nq|
wVK AvQ, _vgv| Kvjvgwei w`K wdij ivbv| wbq
hvI IK| GKUz Avivg KiZ `vI| myBP wUc gvUi e
Kij ivbv| AvRKi gZ h_ fyMwQ|
ivbvi w`K GK` ZvwKq _vKj Kvjvgwe, Zvi Kvjv
PvL Af Kx hb GKUv AvQ| mvjRvii wekvg bIqvi
mgq bB, wgvi| Ii nvZi KvR `Lvi Rb wgvi
UvmKvb AvmQb ci| I hfve wj KiQ, `qv Ki
AvcwbI wekvg bqvi K_v fyj hvb|
Zvi K_vi myi h gwK AvQ, Kvjv Qvov h-KD mUv
aiZ cvie| Ze mUv ivbv Mvq gvLj bv| GK Nv KvR
e ivLj I|
Zvici Avevi i Ki mv ch mvjRviK cvKwUm
Kivj ivbv| G md AvwgDwbkbi AcPq| GKkvUv wj
Ki wZbU weqvi Kvb jvMvZ cvij m| BwZga GgbKx
ivBdj aivi AevI bB Zvi|
AbK nqQ, nvj Qo w`q ejj ivbv| Ii c Avi
wj Kiv me bq| wbq hvI IK|
fqvbK `ywv nQ Avgvi, Kwg GKUv `xNkvm dj
ejj Kvjvgwe| KvRUv Kx Avgiv fyj jvKi Nvo

46
PvwcqwQ?
Zvi K_v bZ bv cvIqvi fvb Kij ivbv|
AvUPwjk Nvi ga AvmQ UvmKvb| Qji e_Zv `L
Zvi Kx ejvi AvQ mUv kvbvi Acvq AvQ ivbv| wbqB
weK wKQy wPv Ki iLQ fwbRyqjvi gnvcZvckvjx KlK
bZv ewbwWKUvm UvmKvb| mUv Kx RvbZ Pvq I|
*
ciw`b `ycyii gaB ivbv Dcjw Kij, mvjRviK w`q Kvb
wgivKj NUvbv me bq|
weiwZnxb wZb Nv mPj Kvb wj Kij mvjRvi,
GKUvZI jvMvZ cviwb| Pv KiQ m wVKB, wK Zvi
ga wid ejZ wKQyB bB| GgbKx gywfs UvMUi MwZ
mePq Kwgq w`qI `Lj ivbv, mjvZI jvMvZ cvij
bv|
Aekl Zvi Nvg fRv nvZ _K ivBdjUv wbq wbj
ivbv| emv, mvjR&, ejj I| Gmv Avjvc Kwi|
ivbvi KwVb myi b gv_v Zzjj mvjRvi| Zvi PvLi
ecivqv fve Avi wecyj NYv nKPwKq w`j ivbvK| Zvici
Nyi nuvUv aij m, hb f~Z cvIqv ev WvM Lq AvQb nq
_vKv GKRb Amy ivMx| Mvjvwi _K D iv` ewiq
Mj m| `~ii cvgMvQjvi w`K wdi hvQ|
Kvjvgwei w`K ZvKvj ivbv, GKUv e em Ii w`K
ZvwKq iqQ| G nevi bq| Zvgvi em&K Lei `vI|
nvZi wmMviUUv Qyuo dj w`j Kvjvgwe| nuv, emi
m K_v ejvi mgq nqQ| `uvovj m| Pjyb GLbB Zuvi
m K_v ej Avwm| Avcbvi Mvwo wVK Ki w`wQ Avwg|
evwoZ AvwQ Avwg, ejj ivbv|
UzBsK&jK wKPb cj ivbv, I`i Rb jv Zwi KiQ|
UvmKvbi m K_v ejZ hvwQ Avwg, Rvbvj ivbv|
UvKvUvI diZ `e|

Pzjv wbwfq w`q wKPb _K ewiq Gm ivbvi mvgb


`uvovj UzBsK&j| Kx NUj ejv Zv, gvmy` fvBqv|
mvjRvi ivBdj w`q wKQy djZ cvie bv, ejj ivbv|
GLb `Lvi welq Avgvi wicvU cvevi ci UvmKvb Kx ej|
IB jvK fqi GKUv wwgbvj, ejj UzBsK&j|
ZvgvK fvov KiQ wbqB eo Kvb vBg Kwiq bqvi
Rb| QjK ivBdj Pvjvbv kLvZ cvVvbvUv Avmj
GKUv QyZv...
nm djj ivbv| G-me evcvi Zvgvi gv_v `LwQ
fvjvB Lvj| Acv Kiv, eUv wbq Avwm|
wcQbi `iRv w`q ewiq Gm evwj Lyuo wewUi evUv
ei Kij ivbv| eUv cKU ivLj I| evwoi wfZi wdiQ
gv, GBmgq iU-Av-Kvi Kvvwbi gvwmwWRi AvIqvR
bZ cj|
Nv `yqKi ga wdi Avme, UzBsK&jK ej ewiq
coj ivbv|
nvBIq Iqvb ai cvivWvBm wmwUi w`K QyUj I`i
Mvwo| ` nvZ Kvjvgwe hb iKU PvjvQ| PvLi KvY
w`q Zvi w`K GKevi ZvKvj ivbv| my`kb Pnvivq fve
ejZ wKQy bB h evSv hve Kx fveQ m; KwVb, wb`q
GKUv gyL, G jvKK nvjKvfve wbj VKZ nZ cvi|
cvivWvBm wmwU GLbI ek `~i, nVvr GKUv euvK wbj
Kvjvgwe| ivbv Rvb, Iw`K mvMi coe| Kx evcvi?
wRm Kij I| mvbkvBb nvUj Zv Iw`K bq|
hgb PvjvwQj Kvjvgwe Zgwb PvjvQ| wgvi UvmKvb
ILvb bB|
Avevi euvK wbq mi GKUv ivvq coj Iiv, `ycvk evwji
DuPz cvo w`q Avovj Kiv| Zvici AviI mi GKUv ivvq
XyK Mvwoi wW Kwgq Avbj Kvjvgwe| gvBjLvbK
GMvevi ci evMvbmn mv`v iO Kiv GKUv evwo `LZ cj

47
ivbv| evwoi mvgb PIov eviv`v| GKUz `~i GKRvov
GKPvjvq Mvwo ivLvi eev|
MU Mvwo _vwgq Bwb e Kij Kvjvgwe, PvweUv cKU
fi bxP bvgj|
Lvjv MU w`q wfZi XyKj Iiv| `vjvbUvi KvQvKvwQ
cuQQ, GB mgq m`i `iRv w`q eviv`vq ewiq Gj
ewbwWKUvm UvmKvb| GLbI Kvjv myU Avi mB nvUUv ci
AvQ m, `LZ jvMQ wVK GKUv kKzb|
Kvjvgwe GKcvk mi `uvovZ avc wZbU UcK eviv`vq
DVQ ivbv, jvgk LvUv nvZ Zzj ^vMZ Rvbvj UvmKvb|
Avmyb, wgvi ivbv, emyb, ejj m| Avwg wbRB
Avcbvi m `Lv KiZ hvwQjvg Kvj| QvU PvL `yUv
ivbvi gyL Kx hb LyuRQ| Zvici mi wMq GKUv eZi
Pqvi emj, BwZ AviKUv `Lvj ivbvK| Kx ejvi AvQ
AvgvK Avcbvi?
emj ivbv|
avc eq eviv`vq DVj Kvjvgwe, Kvbw`K bv ZvwKq
evwoi wfZi XyK coj| ivbv bZ cj GKvwaK K^i ZvK
^vMZ Rvbvj|
wcR, wgvi ivbv? Acv KiQ UvmKvb|
cKU _K emn GbfjvcUv ei Ki mvgbi wbPz
Uwej ivLj ivbv| wKQy wgivKj KLbvB NUvbv hvq bv,
UvmKvb, ejj I, gv_v bvoj| `ytwLZ, Avcwb Avgvi mgq b
Kijb Kej, KvR njv bv|
ivbvK LyuwUq `Lj UvmKvb, Pnvivq Kvb fveB dzUQ
bv| Gbfjvc Lyj eUv cixv Kij m, Zvici cKU
iL w`j| Avcwb wK AviI ewk UvKv Pvb, wgvi ivbv?
RvbZ PvBj m| me wgwjq cuvP jvL Wjvi cj wK AviI
ewk Drmvn eva Kieb Avcwb?
jvKUvi w`K ZvwKq _vKj ivbv| Ii cvjm iU eo

hvQ| QjK fvjv ivBdj Pvjvbv kLvevi Rb cuvP jvL


Wjvi LiP KiZ PvBQ, A_P GB jvKK KvbfveB cvMj
ejv hve bv| Zvi PvLi `w `L eySZ cviQ I, jvKUv
wmwiqvm|
Ze AUv gjwek jvL Wjvi euvPvevi Rb cuvP jvL
Wjvi LiP KiZ PvBQ|
*
wK evwR aivi IB Kvwnbx md evbvqvU gb nqQ ivbvi|
Ges KvbI m`n bB, evbvqvUB| Zv nj?
Reve gv_v bvoj ivbv| bv, Avwg ewk UvKv PvBwQ bv,
ejj I| Avmj GK cqmvI Zv PvBwb Avwg Avcbvi KvQ|
G Kqw`b cwivi eySjvg, KD Avcbvi QjK wj Kiv
kLvZ cvie bv| wfZi _K wKQy GKUv evav w`Q
ZvKnqZv gUvj Kvb eK| GKRb mvBwKqvwU nqZv
Zvi mgmv `~i KiZ cvie, Avgvi c wKQy Kiv me bq|
Avcbvi Rvi-Ryjyg KvRUv wbZ eva nqwQjvg Avwg, c_g
_KB Zv ej AvmwQG KvR Avgvi bv|
gv_v SuvKvj UvmKvb| AhZ co _vKv evMvbi Dci w`q
`~i ZvKvj, PvL `yUv XyjyXyjy, QvU nvZ `yUv nuvUzi Dci|
A^wKi `xN bxieZv|
Gevi AvgvK DVZ nq, ej Pqvi Qvoj ivbv|
evwRUvi K_v fe `ytL jvMQ, Ze G-aibi GKUv evKvwg
Kiv DwPZ nqwb Avcbvi| BQ KiB evKv ejQ I| `LZ
Pvq Kx cwZwqv nq| Pqvi Qvovi gvbI GB bq h mwZ
mwZ GLbB Pj hZ PvBQ|
gyL Zzj ZvKvj UvmKvb| Kvb evwR aivi NUbv NUwb,
wgvi ivbv...IUv md evbvbv GKUv M| wcR, hveb bv|
Avcbvi m Avwg K_v ejZ PvB| GKUz emyb|
LvwbK BZZ Kivi ci emj ivbv|
wKQy w`Z eje, wgvi ivbv?

48
bv, abev`|
wmv e`jvZ cvib...Avgvi Bw `iKvi| Kuvai
Dci w`q wcQbw`K ZvKvj UvmKvb| wWqwUP!
`viMvovq hb GKUv `Z D`q njv| jvKUv wbqB
GZY `iRvi cvk Avovj wbq Acv KiwQj| Kuva `yUv
cKv, meZ GKRb evi| KvgiUv mi, Lvwj cvqi cvZv
`yUv wekvj| Mvj gyL, QvU QvU PvL, cPzi RvqMv wbq
Qovbv bvK, g gv_v wWgi gZ bvov|
`yUv Bw `vI, wWqwUP, ejj UvmKvb|
gv_v SuvwKq `viMvov _K wcwQq Mj `ZUv|
I wWqwUP, ejj UvmKvb| Avwg PvBj jvKUv Lye
wecbK nq IV| GiKg AviI `kRb ewWMvW AvQ
Avgvi|
ivbv wKQy ejQ bv| ^Qvq GLvb GmQ I| c_g
_KB Rvb wbRK ARvbv KvbI wec`i m RovQ|
m A bB, _vKjI GZjv jvKK GKv mvgvj w`Z
cviZ bv|
wWqwUP bv div ch Kvb K_v njv bv| evMvbi Dci
w`q AbK `~i ch `Lv hvq| KvQvKvwQ Kv_vI mvMi
AvQo covi AvIqvR nQ|
wWqwUPi wbq Avmv Bwi Mvm eid fvmZ `Lj
ivbv|
wbRi Mvm Zzj PzgyK w`j UvmKvb| wZxq MvmUv ivbvi
mvgb co _vKj|
Bw iL wdi Mj wWqwUP|
wgvi ivbv, Avcwb ejjb Avgvi Qji gUvj eK
_vKZ cvi, ejj UvmKvb| Avcwb wVKB aiQb| mwZ eK
GKUv AvQ Ii| mUv Kx ev Kb Zwi njv, Avcbvi Rvbv
`iKvi| Ze Zvi AvM Qv GKUv Kvwnbx eje Avwg, ah
ai bj Lywk ne|

Avgvi evevi Rb fwbRyqjvq, mLvbB m gviv hvq|


Mvg GKRb gvbyl, gZv Avi Pvwn`v `yUvB wQj Lye Kg|
gvbylUv ^c `LZ fvjvevmZ, Avi wQj AZ avwgK| Zvi
wekvm wQj Ckii BQZB gvbyl Pig `wi` Aevq w`b
KvUvq| `yB Qj wQj ZviAvwg Avi Avgvi fvB, ivwRK|
Avgvi gv bv LZ cq gviv hvq| evev hUvK Mei m
evwo ejZ, Avgiv `yB fvB mUv Qo cvjvevi wmv wbB|
cvwjq fvjvB Kwi Avgiv| GLvb mLvb NyiZ NyiZ
GKUv mvbvi Lwb cq hvB| BwZga Avgv`i evev bv LZ
cq gviv MQ| Avgiv `yB fvB weivU abx nq hvB| weq
Kwi Avgiv, `yRbi GKUv Ki Qj nq| Avgvi Qj
mvjRvi, Avgvi fvBqi Qj ivgR| ivgR `LZ Zvi
evevi gZ nqQ| mvjRvi cqQ Zvi `v`vi Pnviv|
GKmgq Avwg eySjvg, Avgvi ivRbxwZ Kiv DwPZ| gv
Avi evev h bv LZ cq gviv MQ, G Avwg KLbI fywjwb|
Avgvi fvB ivwRK eySj, Zvi gZv `iKvi| Avgv`i gZi
wgj njv bv| SMov Ki Avjv`v nq Mjvg Avgiv| GLb
Avgvi fvB iW WvMb bvg GKUv vBg AMvbvBRkbi wPd|
Zvi GB AMvbvBRkb gvwdqvi nq KvR Ki| Avi Avwg
wjUj ev`vi bvg GKUv msMVbi wPd, Mvgi KlK Avi
mvaviY Mixe gvbyl`i ^v_ `Lvi KvR Ki| AvcbvK Avwg
wei KiwQ bv Zv, wgvi ivbv?
bv, Ze eySZ cviwQ bv G-me Avcwb Kb AvgvK
kvbvQb|
ah aib| Gevi mvjRvi cm| KvDK gy Kivi gZ
PvwiwK Y Zvi bB| Avgvi evevi gZ, m-I ^c `LZ
fvjvevm| m Av`k cQ` Ki| AZ BUwjRUI eU|
Ze mwUgUvj| GKUv gqi m cwiPq njv Zvi, Kxfve
hb fvjvI em djj| Zvici GKw`b gqwUK wbq
Avgvi KvQ Gm ejj, IK m weq KiZ Pvq| cKU

49
nvZovj UvmKvb| GKUv wmMviU ne bvwK, wgvi ivbv?
`Lv hvQ Avgvi KvQ wRwbmUv _vKB bv...
K_v bv ej gv_v bvoj ivbv|
wWqwUP, wmMviU! PuPvj UvmKvb|
GeviI `iRvi Avovj _K m m ewiq Gj
`ZUv| Uwej wmMviUi cvKU Avi jvBUvi iL `Z
wdi Mj m|
wmMviU awiq Avevi i Kij UvmKvb| gqwUK
`LB Avwg eySZ cvwi mvjRvi fyj KiZ hvQ| G gq
Zvi Rb bq| my`i, fvjv, BZvw`; Ze Zij cKwZi|
K_vUv ejjvg mvjRviK| wK cg cov Qj Avgvi K_v
be Kb|
hvB nvK, AbK eywSq GK eQi Acv KiZ ivwR
Kijvg QjK| Gevi Avgvi fvBcv ivgR cm Avwm|
ZvK hw` mvjRvii gZ ewj, Zv nj GKUv evNK ejZ ne
fovi gZ| ivgR my`kb, j^v-PIov, AZ Av_jwUK|
wbqwgZ Ljvayjv Ki m| ivBdj fvix `| gq cUvZI
Iv`| mvjRvii cwgKvi m ZviI cwiPq njv| m RvbZ
gqwUK fvjvevm mvjRvi|
Avgvi fvB ivwRKi m Avgvi Zzgyj SMov nqwQj|
mB m~ Zvi Qj ivgR AvgvK, Avgvi Qj mvjRviK
Avi Avgvi msMVb wjUj ev`viK `yPvL `LZ cvi bv|
gvbyl wnmve mvsNvwZK Lvivc m, wgvi ivbv| gqwUK
`L Zvi gv_vq Kzeyw Pvcj| wmv wbj Avgv`i wZ Kie
m, eywSq `e Avgv`i wei Zvi NYv KZUv Zxe|
gqwUK wKWbvc Kij ivgR, ic Kij, Zvici Mig
Kiv jvnv w`q GKUv Qvc gi w`j Zvi kixi| eKvj
AvM, iW WvMb AMvbvBRkbi m`miv Zv`i Mevw` ci
Mvq wbR`i cZxK wPi Qvc gviZ| ivgR GB gqwUi
kixi iW WvMbi wm^j ev Qvc gi w`qQ|

PvL bvwgq wbRi nvZi w`K ZvwKq _vKj UvmKvb,


fyi `yUv KzuPK iqQ| Gfve ek wKQyY em _vKj m,
Zvici Avevi i Kij|
G-aibi GKUv Acgvb aygv gZz Gm gyQ w`Z
cvi| Avwg wjUj ev`vi-Gi wPd, ay hw` GKUv AvOyj Zzwj,
Avgvi fvBcv gviv hve| wK Zv Avwg KiZ cviwQ bv, KviY
m hv KiQ mUv mivmwi Avgvi Qji cwZ ewMZ
Acgvb| ZvB mB Acgvbi cwZkva Avgvi QjKB wbZ
ne|
GKUz boPo emj ivbv|
wjUj ev`vi-Gi cwZwU m`m GB Acgvbi K_v Rvb,
ej PjQ UvmKvb| Zviv ivgR UvmKvbi gZz msev`
kvbvi Acvq AvQRvbZ Pvq, I Lyb nqQ Avgvi Qji
nvZ| Zviv Rvb mvjRvi ivBdj Pvjvevi Uwbs wbQ|
Zv`i ah AvQ, Ze Acv KiZ KiZ mB ah Zv`i
Kg AvmQ|
Iw`K ivgR Rvb gvbyl Lyb Kivi gZv mvjRvii
bB| Rvb `v`vi gZ nqQ IRxeb AZ cwe, CkiB
Zvi gvwjK| Avgvi evev G-K_v fveZb, Avgvi QjI ZvB
gb Ki| GB m gUvj eK, hUvi K_v Avcwb ejwQjb|
wK cwZkva MnY Avgv`i HwZni GKUv Ask| m
hw` ivgRK Lyb bv Ki Zv nj wjUj ev`vii gvb-ghv`v
ayjvq jyUve| Avwg Avi wjUj ev`vii wPd _vKe bv| Bwi
MvmUv Lvwj Kij UvmKvb| Gevi evanq, wgvi ivbv, Avcwb
Avgvi mgmvUv eySZ ciQb|
G-me Kb AvgvK ejQb, Avwg Rvwb bv, ejj ivbv|
eUv wdwiq `qvi gvbB Zv Gi ga Avwg Avi _vKZ
PvBwQ bv| Pqvi Qo Avevi `uvovj I| Avwg Avi wKQy bZ
PvB bv|
UvmKvb GKUv nvZ evwoq nvjKvfve ivbvi evUv GKevi

50
Qyujv| Avi KqKUv wgwbU ah aib, wcR| Zvici Mjv
Povj m| Kvjvgwe!
Kvjvgwe eviv`vq ewiq Gj AyZ`kb GKUv BUygU
wbq| wRwbmUv jvnvi Zwi, KvVi GKUv nvj mU
Kivjvnvi kl gv_vUv jvj Avb nq AvQ|
wgvi ivbvK `LvI iW WvMbi evws Avqib Kxfve
KvR Ki, kv myi ejj UvmKvb|
jvj Avb nq _vKv jvnvUv eviv`vi GKUv KvVi _vg
Pc aij Kvjvgwe| KvV _K gvPo LvIqv auvqv DVZ
`Lj ivbv| jvnvUv mwiq wbj Kvjvgwe, Zvici PU Ki
GKevi ivbvi w`K ZvwKq evwoi wfZi wdi Mj|
wcR, fvjv Ki GKevi `Lyb Kx KiQ m, ejj
UvmKvb| GUv iW WvMb-Gi Qvc| GB Qvci HwZnvwmK
Zvrch AvQ|
ev-gvKUv `Lvi Rb Pqvi Qvoj ivbv| BwLvbK j^v
QvcUv, `yfvM Kiv jRmn GKUv ci Qwe dzUQ, gyLUv
Kzwgii gZ|
mvjRvi h gqwUK weq KiZ PqwQj Zvi Mvj wVK
GB QvcUv gviv nqQ, ejj UvmKvb|
Nvo wdwiq Zvi w`K ZvKvj ivbv| Avcbviv Mvx
wnme wK GZB Avw`g h GUv cywjkK w`q gxgvsmv KiZ
cviQb bv?
nuv, Avgiv GZUvB Avw`g| GUv ewMZ GKUv welq|
gqwUI wK ZvB gb Ki?
Kuva SvKvj UvmKvb| cm gqwU bq| cm Avgv`i
AcgvbUv|
Zvi Kx Aev?
wgvi ivbv, gqwUi K_v ev` w`b| Avmyb, emyb, wcR|
Avwg Avi wKQy bZ PvB bv|
Avcwb Gi ga Rwoq coQb| ivbvi w`K ZvwKq

_vKj UvmKvb| AvgvK kl KiZ w`b| wcR, emyb|


KvRB emj ivbv|
GUv Zv eySQb h Avwg GKUv mgmvq cowQjvg|
m`n KiwQjvg, Avgvi Avkv mvjRvi c~iY KiZ cvie bv|
GB mgq jvKgyL Avcbvi K_v bjvgwe`kx, cvb gRi,
dv-Kvm vBcvi, jvBmavix BbfwMUi|
jvKK Avwg RvbZ w`jvg mvjRvi wj Pvjvevi Uwbs
wbQ| GB Lei b Avgvi jvKRb Lywk nq, wK ivgR
nm Mwoq co| KviY m evKv bq, Rvb mvjRviK KD
ivBdj Pvjvbv kLvZ cvie bv| Ze iZc~Y njv, GUv
Avevi Avgvi jvKRb Rvb bv|
GLb Zviv Rvbe, ejj ivbv|
Avgvi wPvq hw` Kvb wU bv _vK, Zviv Rvbe bv,
ejj UvmKvb| Avmj, wgvi ivbv, Avcwb Avgvi Qji
e`j cw w`Z hvQb| A_vr Avcwb mvjRvii cwZwbwaZ
Kieb| AviI Lyj eje? mvjRvii f~wgKvUv Avcwb
bebivgR UvmKvb Lyb ne Avcbvi nvZ|
jvKUvi w`K GK` ZvwKq _vKj ivbv| AvQv, Zv nj
GB evcvi! fvej I| AvgvK GKRb Lywb wnmve fvov KiQ
m| wki`uvov eivei wkiwki KiQ Ii| Avcbvi wPvq wU
AvQ, ejj I|
wgvi ivbvGUv Avgvi, Avgvi Qj Avi Avgvi msMVb
wjUj ev`vii Rb AZ iZc~Y| fveeb bv gZv
nvivZ fq cvB Avwg| eyov nq hvwQ, KvDK `vwqZ w`q
mi hZ cvij eis LywkB nB, wK Zgb KD bB| jvL
jvL KlKi ^v_ Avi AwaKvi `LZ nq AvgvK| Avgvi
Pvi dj GLb Avi Zviv Afy _vK bv| Ze AviI AbK
wKQy Kivi AvQ Zv`i Rb| Avwg...
Avcbvi wPvq gvivZK wU AvQ, Avevi ejj ivbv|
GLb Avwg AvcbvK Avgvi Qji e`wj wnme KvR

51
Kivi Rb cuvP jvL Wjvi w`Z PvBwQ| mveavb wPv Kib,
wgvi ivbv| Gi AvM Vvv gv_vq e gvbylK Lyb KiQb
Avcwb| msLvUv `ykvI nZ cvi, GKkvI nZ cvi, Avwg
mwVK Rvwb bv| ejZ PvBwQ, AviKUv Kij Kx Avm hvq,
ejyb?
Avcwb fyj jvKK evQvB KiQb, ejj ivbv| Avwg Lywb
bB| Pqvi Qvoj I, m`i `iRv w`q jweZ XyK coj|
Lvjv GKUv `iRvi cvk `qvj njvb w`q `uvwoq
iqQ Kvjvgwe| `iRvi wfZi wWqwUP QvovI kmg_ wZbPviRb jvKK `Lj ivbv| wWqwUPI `qvj Kuva VwKq
`uvwoq iqQ, cvkB Zvjv `Iqv AviKUv `iRv| evwK
jvKjv GKUv Uwej em iqQ| Mvwoi PvweUv `vI,
KvjvgweK ejj I|
ivbvi w`K wPwZ GKUv fw wbq ZvKvj m| Zvici
cKU _K PvweUv ei Ki Qyuo w`j|
mUv jyd wbq wcQy nUj ivbv, Nyij, eviv`v ciQ|
Avcwb Zv nj Pj hvQb, wgvi ivbv, ejj UvmKvb|
Zvi K_vq Kvb bv w`q avc wZbU UcK Mvwoi w`K
GMvQ ivbv|
Avcbvi hw` UzBsK&ji KvQ divi BQ _vK, wgvi
ivbv, Zv nj Zvovov Kivi KvbI `iKvi bB| ILvb
ZvK cveb bv|
gvwmwWRi `iRv LyjQ ivbv, UvmKvbi K_vjv cwivi
fm Gj Kvb| D iv` gyL wbq GK gyn~Z `uvwoq _vKj
I, Zvici `iRvUv e Ki w`q wdi Gj eviv`vq|

mvZ

ivbvK Zvi w`K GwMq AvmZ `LQ UvmKvb| we`y we`y


`vM fiv gvsmj gyL wbwj, LvUv Avi gvUv AvOyjjv Muvd
bvovPvov KiQ|
Kvjvgwe Avi wWqwUP ewiq GmQ eviv`vq, m`i
`iRvi wVK wfZi AviI KqKRbi DcwwZ Ui cvIqv
hvQ| `qvj njvb w`j Kvjvgwe| wWqwUP GKUv KvwV
w`q `uvZ LuvPvQ|
Avwg `ytwLZ, wgvi ivbv, ejj UvmKvb| Ze wk jvL
Mixe KlKi euvPv-givi ckUv mevi AvM weePbv KiZ ne
AvgvK| Zviv mevB Avgvi evevi gZ, euP _vKvi KwVb
msMvg Pvwjq hvQ|
cvPvj e Kib! agK DVj ivbv| Kx ejZ
...
Pvb UzBsK&j ILvb bB gvb?
`qvj Kuvai avv w`q Pqvijvi w`K LvwbKUv
GwMq Gj Kvjvgwe, nvZ `yUv AvjMvfve SzjQ|
UzBsK&j GLb Avgvi ndvRZ| fvjv AvQ m, m~Y
wbivc` AvQ| wcR, DwM neb bv, wgvi ivbv|
mvci gZ Vvv PvL `yUvi w`K ZvwKq AvQ ivbv|
gvsmj gyL welY GKUv fve iqQ, Ze PKPK PvL `yUvq
GZUzKz KvgjZv ev Acivaeva bB| Avcwb ZvK wKWbvc
KiQb? wRm Kij ivbv, wbRK wbqY iLQ, KviY
Rvb G Qvov Avi Kvb Dcvq bB|
Avwg eis ejZ PvB ZvK wRw Kiv nqQ|
Suvwcq co jvKUvi UzuwU Ub wQuo djZ BQ KiQ
ivbvi| BQ KiQ Kvjvgwei EimwZ GKUv jvw_ Pvjvq,
Zvici GKUv Nywm gi wWqwUPi gyLUv _uZj `q|

52
wKWbvwcs gvivZK Aciva, mviv Rxeb Rj LvUZ nq,
UvmKvb, ejj I| Kv_vq m?
ivbvi PvL PvL iL cksmvm~PK fwZ gv_v SuvKvj
UvmKvb| emyb, wgvi ivbv| Avcwb mwZ Yx gvbylwbRi
Ici Avcbvi GB wbqY, Avwg GUvi cksmv Kwi| KD hw`
Avgvi Kvb AvcbRbK wKWbvc KiZ, wbRK Avwg ai
ivLZ cviZvg bv| Zvi KviY Avwg jvwUb-AvgwiKvb,
Avgv`i i Lye mnRB dzUZ i Ki| wK Avcwb mbv
Awdmvi wQjb, Avcbvi ga wWwmwcb AvQ| Avcwb Rvbb
GB gyn~Z fvqvj KvbI mydj Gb `e bv|
emyb, wgvi ivbv| Zvici Avgvi cveUv byb| Avwg
evLv Kivi ci wmv wbZ cvieb Kx Kieb| Avcbvi
mvgb `yUv weK _vKe| nq Avgvi cve ivwR neb, bv nq
AvgvK cZvLvb Kieb| evQvB Kivi ^vaxbZv cveb, Ze
Zzici ZvmUv Avgvi KvQ _vKeUzBsK&j| AvcvZZ ZvK
wbq DwM nevi Kvb KviY bB| GiBga Zvi KvRi Rb
GK gwnjvK cvVvbv nqQ| Zvi bZzb evwo IB wUs ii
Pq kZY fvjv| hLb hv Lywk PvBjB cve m, ay
^vaxbZv cve bv| wcR, Zvi K_v fe DZjv neb bv|
m Avgvi K h Zvi wPvq GKevi Dbv` nq DVe
Avwg? wRm Kij ivbv| ZvK wRw Ki Avcwb AvgvK
w`q KvbI Abvq KvR Kwiq wbZ cvieb bv|
K_v bv ej GB c_g nvmj ewbwWKUvm UvmKvb|
UzBsK&j Avcbvi KD bq, Avevi UzBsK&j Avcbvi me, ejj
m| Avgiv Lei wbqwQ, wgvi ivbv| GKevi hvK Avkq
`b, GKevi hvi `vwqZ bb, ZvK wbRi gZB wcq Avi
Avcb ej gb Kib| Avcbvi gbUv e big, wgvi ivbv|
Avcbvi GB `yejZv Avgvi Lye KvR jvMQ|
ivbvi gbi ci`vq UzBsK&ji gyLUv fm DVjGKv, fq
Rovmov nq AvQ| GwMq Gm Pqvi emj I| wVK AvQ,

bwQ Avwg| Ze Zvi AvM AvgviI GKUv K_v Avcwb byb:


hv KiQb, Zvi dj wK Avcbvi Rb fqi ne| KZUv
gvivZK Zv Avcwb KbvI KiZ cvieb bv|
Kvjvgwe Avi wWqwUPi w`K ZvwKq gvUv nvZUv bvoj
UvmKvb| evwoi wfZi wdi Mj Zviv| wgvi ivbv, Avcwb
GKRb GcvU mvBcvi ejB ivgRK Lyb Kivi Rb
AvcbvK Avwg evQvB KiwQ| KvRUv Ggbfve mviZ ne
hvZ Avgvi msMVb wjUj ev`vi Avi I`i msMVb iW
WvMbi jvKRb wekvm Ki h wjUv mvjRvi KiQ| Avwg
aviYv, Kxfve Kx KiZ ne Zv Avcbvi Ici Qo `IqvB
fvjv|
Avcbvi nvZ mgq AvQ Avi cuvPw`b| Kvjvgwe, ivgvjy
Avi wWqwUPK Avcbvi nvZ Zzj w`jvg| Iiv Avgvi wek
jvK| UvKv Kvb mgmv bq| Acvikb mdj Kivi Rb hZ
Lywk LiP Kib| ivgR UvmKvb Lyb nevi ci AvcbvK Avwg
cuvP jvL Wjvi `e|
wPv KiQ ivbv| GLbI wK jvKUv mwZ K_v ejQ,
mvjRvii cwgKvK ic KiQ Zvi fvBcv ivgR? gb nq
bv| Avwg ivwR njvg bv, ejj ivbv| ZLb Kx ne?
gv_v bvoj UvmKvb| mUv me bq| Avwg gvbyl wPwb,
wgvi ivbv| Avcwb Ggb wKQy Kieb bv hvZ UzBsK&ji wZ
nq|
mRbB Zv nj `v`y evbvbRvK Lyb KiQ Zzwg? KwVb
myi wRm Kij ivbv|
Di `Iqvi AvM GK gyn~Z BZZ Kij UvmKvb| nuv,
Aekl ^xKvi Kij m| RvbZvg, ZvgvK RovZ nj IB
eyovUvK we`vq wbZ ne| Avi hv fewQjvg ZvB njv| Kx
NUQ Rvbvi Rb wUs i AvmZ njv ZvgvK|
LybUv Zzwg KvK w`q Kivj?
Avgiv AcvmwK welq K_v ejwQ, wgvi ivbv| eis

53
kvbv hvK, Avgvi cve Kgb jvMj Zvgvi| Di `qvi
AvM gb ivLe, UzBsK&jK Avwg h-KvbI gyn~Z Zvi eyov
`v`yi KvQ cvwVq w`Z cvwi| Ze Zv AekB cvVve bv, KviY
ZviPqI PgKc` GKUv cvb GmQ gv_vq|
gvb?
Avwg Avw`g GKUv RbMvx _K GmwQ, wgvi ivbv|
GLb Avi UvmKvbK welY `LvQ bv| GKUz SzuK ivbvi w`K
ZvwKq AvQ m, mvci gZ Vvv PvL `yUvK fxwZKi
jvMQ| BwZ eviv`vi KvVi _vgUv `Lvj m| UzBsK&jK
Avwg Zvgvi KvQ diZ cvVve, wgvi ivbv| Ze KvRUv Zzwg
bv Kij Avwg Zvi `yB Mvj IB Qvc gi `e|
jvKUv wWwmwcbi K_v ejwQj| Avwg hZUzKz wWwmwcb
wkwLqQ, Nywm gi jvKUvi Pnviv e`j `Iqv VKvZ Zvi
meUzKz `iKvi njv ivbvi| Uwej co _vKv cvKUUv Quv
w`q Zzj wbj I, mUvK SuvwKq GKUv wmMviU ei Ki
aivj| evMvbi Dci w`q mvMii w`K ZvwKq AvQ|
Ii w`K wdi Acv KiQ UvmKvb|
ZvK Acv Kwiq ivLj ivbv| Aekl Ava LvIqv
wmMviUUv evMvb Qyuo w`j I| jvL jvL Mixe KlKi gvevc, bv? wK Zzwg kvjv h evK gBjvi, G-K_v hw` kvb
Zviv? hw` kvb Zzwg GKUv ciI Aag?
we`y we`y `vM fiv UvmKvbi gyL wbwj| ejZ _vKv,
wgvi ivbv| fvjv jvMj AviI MvwjMvjvR Kiv| wmg
_K mg ivM Avi NYv ei Ki w`j DcKvi cvIqv hvq|
ivbv eySj, GB jvKK wKQy ejv bv ejv mgvb| eviv`vq
DV Avmvi mgqB Av`vR KiwQj, UvmKvbi K_v gZ KvR
KiZ ne IK| ay ay mgq b KiQ I|
wVK AvQ, ejj ivbv| gb nQ ZvK Lyb bv Ki Dcvq
bB| Ze KvRUv hw` Kwi, Kie ay UzBsK&jK wdi cvevi
RbIB UvKv Avwg be bv|

AvOyj w`q Muvd bvoQ UvmKvb| UvKv AZ iZc~Y,


wgvi ivbv, ejj m| nVvr Ki KvbI wmv wbq djv
bv| cuvP jvL Wjvi Zvgvi bv nvK, IB gqi mviv Rxebi
Afve `~i Ki `e| `uvovj m| UvKvUv Zvgvi Rb
Acv Kie|
`~ii GKPvjv _K ivjm-iqmUv ewiq Gj, WvBwfs
wmU wkvwi Pnviv wbq mB AvMi jvKUv em AvQ|
AvgvK Gevi hZ nq, wgvi ivbv| Ii w`K mivmwi
ZvKvj m| MvUv evcviUv Zvgvi Ici Qo w`q Avwg
wbw _vKZ cvwi Zv?
GKB `w wdwiq w`j ivbv, Ai _K NYv KiQ
jvKUvK| AvcvZZ nuv| Ze ewkY _vKZ cvie bv|
W| ivbvi kli evKwUK cvvB w`j bv m| K_v
w`wQ UzBsK&j wbivc` _vKe| K_vgZ KvR Kiv, my `ngb
wbq Zvgvi KvQ wdi hve m| Kvjvgwe, ivgvjy Avi
wWqwUPi Ici Zzwg Avv ivLZ cviv| wZbRbB ZvgvK
me iKg mvnvh Kie| Avgvi gZ IivI GB AcvikbUv
mdj nevi Acvq Aaxi nq AvQ|
fvix kixi wbq eviv`v _K bg MvwoZ DVj UvmKvb|
LvwbKUv ayjv Dwoq Pj Mj ivjm-iqm|
eviv`vq ewiq Gm UvmKvbi PqviUvq emj Kvjvgwe|
ivbv wKQy ejQ bv| Zvici wWqwUP ewiq Gj, nvZ GKUv
U, ZvZ wZbU Mvm| Bw, wgvi ivbv| wbRi MvmUv
wbq `qvji KvQ mi Mj m|
ai wbwQ, Kvjvgwei w`K ZvwKq ejj ivbv,
UvmKvbi GKUv cvb AvQ, mUvK Avgvi wVKVvK Ki wbZ
ne|
nuv, AbKUv ZvB|
Kx mUv?
i Kij Kvjvgwe, meB hb Zvi gyL Kiv AvQ|

54
m^ii mvZvk ZvwiL, ivZ wVK `kUv cbi wgwbU
cvivWvBm wmwUZ Avme ivgR UvmKvb| Zvi m ewWMvW
_vKe PviRb| ZvK Avbvi Rb GKUv Mvwo hve
GqvicvU| m Avi Zvi ewWMvWiv nvBIq Iqvb ai
Avme|
Zvi Avmvi c_i GKUv gvc Zwi KiQ Kvjvgwe|
DBjevimb GU evivUv wek wgwbU cuQve m| evwo I
Zvi PvicvkiI GKUv gvc AvQ Kvjvgwei KvQ|
GB DBjevimb GU wZbw`b _vKe ivgR| Zvici
GKB c_ ai GqvicvU cuQ cb ai `k wdi hve|
UvmKvb PvBQ GLvb ZvK Lyb Kiv nvK, `k bq| KviY
NUbvUv fwbRyqjvq NUj cP Zvjcvo i nq hve|
mekl Kvjvgwe ejj, KvRB ZvK gvivi Rb wZbw`b
mgq cve Avgiv|
DBjevimb GU...IUv Kvi?
ILvbB Zvi bZzb Mvjd _vK, ejj Kvjvgwe| jybv
DBjevimb| Zvi K_v Avcwb bQb, ZvB bv?
Zzwg nvIqvW DBjevimbi xi K_v ejQ?
gv_v SuvKvj Kvjvgwe| nuv|
nvIqvW DBjevimb BUvibvkbvj KgwcDUvi-Gi
cwmWU| wgwWqvZ me mgq Zuvi Qwe Avi Lei _vK
cwmWUi m nvZ gjvQb, wbRi cKv BqU PoQb,
eo Kvb Kvvwbi m wewjqb Wjvii Pzw mB KiQb
BZvw`| ivbvi hZ `~i gb coQ, f`jvK ek j^v Avi
gvUvmvUv, eqm ne cuqlwi gZ| VuvU ivRbxwZKi nvwm,
PvL wewbqvMKvixi `w| wZbevi weq KiwQjb, UKwb;
klevi KiQb eQi wZbK AvM AvVviv eQi eqmx GK
gWjK| weqUv wgwWqvq gnv Avjvob mw KiwQj|
mRbB GZ me K_v gb AvQ ivbvi|
Zzwg ejZ PvBQ DBjevimbi x ivgRi bZzb evex?

nuv| DBjevimb Zvi xK KvivKvm-G eovZ wbq


wMqwQj, ZLbB cwiPq nq I`i| DBjevimb hLb UvKv
evbvQ, ivgR ZLb jybvK wbq Pviw`K Nyiwdi
ewoqQ|
Zvici?
GLb, cwZ eQiB, eemvqx`i GKUv Kbdvi hvM
`qvi Rb cvwim hvq DBjevimbm^ii Qvwek _K
wk ch ILvb _vK m| weivU evwoUv e Ki `qv nq|
f`jvK bv div ch vwbk vi nvUj IVvi K_v
jybvi| GU M`i Rb GKUv evsjv AvQ, mLvbB
ivgRi m `Lv Ki m|
GZ K_v Zvgiv Rvbv Kxfve?
`uvZ ewiq coj Kvjvgwei| jybvi wbMv gBWK nvZ
KiwQ Avgiv| jybvi m ivgR hLb cg Kie, IB
PvKivbx ZLb I`i Rb ivbv Kie| jybv wbRi cvMvgi
K_v wevwiZ ej ZvK, Zvi KvQ _K Avgiv RbwQ|
GUi gvcUv `wL|
ay mgq b Kiv ne, ejj Kvjvgwe|
Kb?
RvqMvUv Avwg PK Ki `LwQ| ivgR GKv _vKj
Kvb mgmv nZ bv| Pvi-PviRb ewWMvW _vKe| Avcbvi gZ
GZUv ` bv njI, ZvivI fvjv ivBdj Pvjvq| mvivY
Pviw`K Unj w`q eove Zviv|
BwZga GKUv cU Ki KqKUv mvDBP wbq Gj
wWqwUP|
wKQy gyL w`b, wgvi, ejj Kvjvgwe| UzBsK&ji K_v
fe DwM nevi `iKvi bB| jvKUvi `wZ MfxiZv AvQ,
Zv bv nj ivbvi gbi K_v co djZ cviZ bv|
mvDBPjv `LB gqwUi K_v gb co MQ Ii| ZvK
iL hLb Pj Avm ivbv, Ii Rb jv Zwi KiwQj m|

55
wgvi UvmKvb hLb ejb KD fvjv _vKe, Avcwb Zuvi K_v
wekvm KiZ cvib|
Ii m AvgvK Uwjdvb K_v ejZ ne, ejj ivbv|
Zzwg hvMvhvM Kiv, Zvici AvgvK wiwmfvi `vI|
Kvjvgwe BZZ KiQ|
K_v AvgvK ejZB ne, myi KwVb Kij ivbv| nqZv
wbivc`B AvQ, wK m Zv Rvb bv| UvmKvb hw` Pvq KvRUv
myzfve nvK, UzBsK&ji m Avgvi K_v nIqvUv Riwi|
mvDBP wPevZ wPevZ wPv Kij Kvjvgwe, Zvici gv_v
SuvKvj| K_vUvq hyw `LZ cvwQ Avwg| Ze wgvi
UvmKvbK ejeb bv|
evwoi wfZi XyKj Kvjvgwe| Acv KiQ ivbv, cvjm
iU eo hvQ| cuvP wgwbU cvi nq Mj| Ii KvQ gb
njv GK Nv| Zvici `viMvovq `Lv Mj KvjvgweK|
UzBsK&j jvBb Avcbvi Rb Acv KiQ|
wmwUsig XyK Uwjdvbi wiwmfviUv Uwej _K Zzjj
ivbv| UzBsK&j?
In&, gvmy` fvBqv...
UzBsK&ji Kuvcv Kuvcv, Awi K^i b wPb&-wPb& Ki DVj
ivbvi eyK| Zzwg fvjv AvQ?
nuv, gvmy` fvBqv...wK G-mei gvb Kx?
Zvgvi Kvb fq bB, UzBsK&j| Kvb iKg `ywv Kie
bv| Iiv Zvgvi `Lvkvbv KiQ wVKgZ?
nuv, wK...G-me Kx NUQ, gvmy` fvBqv?
Zzwg GKUyI wPv Kie bv| Avgvi Ici fimv ivLv
evb| KqKw`bi ga ILvb _K ZvgvK Avwg wbq
AvmwQ| kv nq Acv Kiv, wbR _K wKQy KiZ hqv
bv... wKK Ki GKUv AvIqvRi m hvMvhvM wewQb nq
Mj|
hvK, wbwZ nIqv Mj fvjv AvQ UzBsK&j|

eyK _K Avkv Kwi fviUv bg MQ, wgvi? wRm


Kij Kvjvgwe| `viMvovq `uvwoq iqQ m, j KiQ
IK|
wiwmfviUv bvwgq ivLj ivbv| I Lye fq cqQ|
eviv`vq Gm PqviUvq emj| BwZga wXj coQ cwkZ,
wL`I cqQ| Ii cvk Gm emj Kvjvgwe| `yRb
GKhvM nvZ evovj mvDBPi w`K|
ZvK hw` Avwg GU gviZ bv cvwi, Avi Kv_vq gviv
hvq? cwiwwZ evSvi Rb wRm Kij ivbv, Rvb gi
MjI G-KvR Kie bv I|
GB aib wgwbU `kKi ga wbRB Avcwb `LZ
cveb| AvaevRv PvL mvDBP wPevQ Kvjvgwe, Zvici
Avevi ejj, wjUj ev`viiv GKRb mvx cvVvQ, ZvK wekvm
KivZ ne h wjUv mvjRviB KiQ|
K m?
eviv`vi iBwjOi Dci w`q _y_y djj Kvjvgwe|
nvbv`v UvcvR| msMVbi DuPz `ii GKRb bZv m, wgvi
UvmKvbK cQ` Ki bv| Zvi aviYv ivgRK Lyb Kivi
mvnmB ne bv mvjRvii| Avcbvi KvR ne ZvK wekvm
Kivbv|
evcviUv ivbvi cQ` nQ bv| wj Kivi mgq m hw`
mvjRvii cvk `uvwoq _vKZ Pvq, Zv nj Zv GLbB
Acvikb evwZj Kiv DwPZ|
wgvi UvmKvb ZLb GLvb _vKeb| wZwb ZvK Qji
cvk `uvwoq _vKZ `eb bv| wPv-fvebv Ki GUvi GKUv
mgvavb ei KiZ ne Avgv`iK|
jvKUvi w`K Zx PvL ZvKvj ivbv| AvQv, Gi ga
Kx KviY Zzwg wbRK RovQ? LywbK mnvqZv KivI cvq
mgvb Aciva|
KvjvgweK wbwj `LvQ| evcviUvK Avwg IB `wZ

56
`wL bv| QvUejvq Avgvi Avi ivgvjyi Rb AbK wKQy
KiQb wgvi UvmKvb| Zvi KvQ Avgv`i FYi Kvb kl
bB| Zvi Kvjv PvL `yUv KwVb njv| GB KvRUv h-Kvb
g~j nZ ne, wgvi|
u, UvmKvbI ZvB ej Mj, Zv bv nj wb`vl gqwUi
Mvj Qvc gviv ne|
wgvi UvmKvb Zuvi cwZkwZ iv Kib| KvRUv kl
nj cuvP jvL Wjvi wVKB cq hveb Avcwb| UzBsK&ji Mvj
Qvc gviv nj GKv ay AvcwbB `vqx neb|
ivbvi wKQy ejZ BQ KiQ bv|
AviKUv K_v, bxieZv fvOj Kvjvgwe|
Kx?
gqwUi `yB Mvj Qvc gviv ne, ejj Kvjvgwe| Nv
wKq hvevi ci Avqbv `qv ne ZvK, Zvici wRm Kiv
ne m AvZnZv KiZ Pvq wKbv|
AbKY KD wKQy ejj bv|
ivbv Abyfe Kij NvgQ I| GKRb gvbyl AKviY GZUv
wbzi nZ cvi?
wgvi UvmKvb cvib| Nwoi Dci PvL iL evwoi
wfZi Pj Mj Kvjvgwe|
wdij `yUv kwkvjx webwKDjvi nvZ wbq| AvMi
PqviUvZB emj m| GKUv webwKDjvi ivbvi nvZ awiq
w`j, wbRiUv ai ivLj nuvUzi Dci| Avcbvi mvgbi `kUv
DBjevimbi wbR^ mKZi Askwekl| Avevi nvZNwo
`Lj m| `~iexbUv PvL Zzj Luvwoi w`K ZvKvb, Kbv
Kib Iw`K wj KiQb Avcwb|
webwKDjviUv PvL ZzjZ hvQ ivbv, AZ kwkvjx
Bwbi Kuvcv-Kuvcv Mxi AvIqvR bZ cj| dvKvm
AvWRv Kivi AvMB SKgK GKUv gvUievU `LZ cj,
Luvwoi ev Nyi `wc_ ewiq AvmQ|

webwKDjvi AviKUz AvWRv Kij ivbv| evUUv


cyivcywi dvKvm Pj Gj| mv`v IfviAj civ gvUv GK
wbMv gwnjv Bj iqQ| bxj mvMii Mvq Uv ivc mv`v
jvMQ `LZ| webwKDjvi evg w`K Nvivj I|
wi Dci gqwU m~Y wee| GKnviv Mob, `nme
GZUzKz LyuZ bB; Mvqi iO mvbvwj-PKjU; mvbvwj Auvki
gZ Pzj Zvi gv_vi wcQb cZvKvi gZ DoQ| webwKDjvii
mUvi z GKUz Nvivj ivbv, SU Ki dvKvm Pj Gj Zvi
kixiUv| evi Uvb Uvb cwk Avi DbZ bi Mvp euvUv `LZ
cvQ| cvwbi Qvj Zzj Luvwoi AviK cvi w`K `ZeM
hvIqvi mgq Rjcixi gZ jvMQ ZvK| DwRZ, nvmgyLi
GKUv fve dzU AvQ Zvi ZiY mZR gyL|
evUUv Zx GKUv euvK wbj| AvZwekvmx Avi mnR GKUv
fwZ Uv ivcUv GKevi SuvKvj gqwU, Zvici GKUv cv DuPz
Ki QyU Pjj GKUv gv wZ fi w`q|
LjvUv cbiv wgwbU Pvwjq Mj mfvwi my`i, DRK,
hbve`bgqx Avi cyivgvvq cUxqmx| Zvici evUUv ZvK
GK mvwi cvgMvQi Avovj Ub wbq Mj| hvwK LKLK
AvIqvR Ki Ajm nq Mj Bwb|
IB gqwU, jybv, ejj Kvjvgwe, PvL _K webwKDjvi
bvgvj| ivR wVK GB mgq w Ki m| Avi ivgR njv
`wY AvgwiKvi AbZg k GKRb wqvi| GUv ai bqv
Pj h gqwUi m PzwUq cg Kivi ci, ZvK wbq LuvwoZ
ewiq Avme m, Zvici Zviv ciiK `Lvevi Pv Kie
K KZ fvjv w KiZ cvi| Avcwb wK GLvb _K ZvK
dj w`Z cvieb?
mUv cii K_v, ejj ivbv| Zvi AvM Reve `vI,
DBjevimb GU ivBdji wj Lq KD gviv Mj
GLvb cywjk BbfwMkb ne bv? Zviv Rvbe bv Kviv GB
evwo fvov wbqwQj?

57
Avgv`i aviYv cywjk BbfwMkb ne bv, ejj
Kvjvgwe| KviYUv Avgvi Pq wgvi UvmKvb fvjfve
evLv KiZ cvieb| Avi hw` nqI, nvK bv! KvR nq Mj
GLvb Avgiv KD _vKj Zv| Avgiv h GLvb wQjvg, mUv
MvcbB _vKeevwoUv ebvg fvov Kiv nqQ| Avcwb Avmj
K_vq Avmyb, wgvi| GLvb _K ZvK dj w`Z cvieb
Zv?
wPv KiQ ivbv| UvMUUv ne `ZMvgx, Nb Nb w`KI
e`jve| 600 GgGg. UwjvwcK mvBUi K_v fvej I,
hUv nqZv `~iZ Kwgq GKkv dzUi wfZi wbq Avme|
Ame kU bq, Ze KwVb| Zvici fvej, I Zv wgm KieB,
ZLb Kx ne? eviv`vi _vgi Mvq dzU _vKv iW WvMbi
QvcUvi w`K AviKevi ZvKvj I|
kZKiv cuwPk fvM mvebv AvQ wgm Kivi, ejj ivbv|
`~iZ Lye ewk Avi wi wWI mgmv| Ze ivgR Avgvi
mvBU _vKe AbKY| gqwU wK KvjI w Kie?
cwZw`b GB mgq|
wbwZfve ejZ cvie ZvK UwjvwcK mvBU `Lvi
ci| `uvovj ivbv| mvjRvii ivBdjUv wbq Avwm|
Ii w`K fyi KzuPK ZvKvj Kvjvgwe| Avcwb Pvb
Avcbvi m Avwg Avwm, wgvi?
Avwg cvjvwQ bv|
gv_v SuvKvj Kvjvgwe| wVK AvQ, hvb|
wUs i wdi AvmZ wk wgwbU jvMj ivbvi| divi
c_ Ii GRw ev cywjki mvnvh PvIqvi K_v fvej I|
AvBwWqvUv cvq m mB evwZj Ki w`j| KviI mvnvh
wbj UvmKvbK Svgjvq djv hve wVKB, wK Zvi jvKiv
UzBsK&jK Lyb Ki jvk g Ki dje| UvmKvbKI kl
ch ai ivLv hve bv, KviY Zvi wei Acivai cgvY
`LvZ bv cvij Rvwgb ewiq Avme m| Zvici ZvK

Avi bvMvji ga cvIqv hve bv|


bv, UzBsK&jK wdi cvIqvi GKgv Dcvq njv ivgRK
Lyb KiZ PvIqvi AwfbqUv hZY cqvRb Pvwjq hvIqv|
mgq cY| Zvici Aev Avi myhvM eyS gviZ ne, fO
w`Z ne UvmKvbi wel`uvZ|
wK K GB ivgR UvmKvb? m wK mwZ GKUv Rvbvqvi,
GKUv gqK ic Ki Zvi Mvj iW WvMbi Qvc gi
w`qQ?
KvQvKvwQ Gm ivbv `Lj evwoi MUUv Lvjv iqQ|
wfZi XvKvi ci c_g `vjvbUvi mvgb bxj iOi GKUv
KvwWjvKK `uvwoq _vKZ `Lj I| GUv cvg wmwU cywjk
kbi wWUKwUf gvbdWi Mvwo, Rvb ivbv|

AvU

gvwmwWR _K bvgj ivbv, eyKUv aKaK KiQ| Pviw`K


ZvwKq wbMv cywjk wWUKwUfK Kv_vI `LZ cvQ bv|
`vjvbi wfZi XyKj I| wjwfs ig wUwfUv Lvjv| e
Kij IUv|
wKPb Pj Gj| vf RjQ bv, Ze GKUv dvBs cvb
emvbv iqQ, ZvZ Mii gvsmi `yUv eo dvwj `Lv hvQ|
vfi cvkB GKUv mmcvb Lvmv Qvovbv gUiuwU| wZxq
mmcvb ay cvwb iqQ, cvk GK Kvc Pvj|
UzBsK&ji eWig Pj Gj ivbv| KwRU Lyj `Lj|
UzBsK&ji mejv Wm Pb I| GKUvI wbq hvqwb m, GK

58
Kvco Pj MQ|
`vjvb _K ewiq wUs Mvjvwii w`K iIbv njv ivbv|
Avkv KiQ cywjk AwdmviK ILvb cvIqv hve| KvQvKvwQ
cuQQ I, GKPvjvi `viMvovq Gm `uvovj m| Vvv, wi
`wZ LyuwUq `LQ IK| Ze gyLUv nvwm nvwm Ki iLQ|
nvB! fvewQjvg iwWI-wUwfZ NvlYv KiZ ewj h
Avcwb wbLuvR|
wbLuvR? BQ KiB Mjvi AvIqvR Mxi Kij ivbv|
gvb, Kx ejZ Pvb?
RvqMvUv cwiZ `Ljvg| fvejvg wbqB Lvivc wKQy
NUQ, big myi ejj Awdmvi|
wK `LZ cvQb, wKQyB NUwb| Avcbvi Avmvi KviY
Kx, wgvi gvbdW?
Gw`K w`q hvwQjvg| UzBsK&jK K_v w`qwQjvg GKUv
PvUwbi iwmwc w`q hve, Avgvi eywo gv Lye fvjv evbvZ|
Kv_vq m?
ivbv wbwZ evwoi wfZi XyKQ gvbdW, jvi cwZ
j KiQ, Zvici GKRb wWUKwUfi hv KvR Gw`K mw`K
Nyi M uKQ|
GBgv IK Qo Gjvg| Ii GK evex Amy| GKUv
cvwbK Kj cq LyeB Zvovov Ki Pj hZ njv
UzBsK&jK|
Avwg Gm `wL m`i `iRv Lvjv| evSv hvq wKPb
ivbvi cwZ PjwQj| A_P KD Kv_vI bB| Avwg fqB cq
hvB|
bv, fq cvevi gZ wKQy NUwb| cvwbK KjUv cq ewiq
hvB Avgiv|
UzBsK&ji evex?
nuv|
Avcbv`i Uwjdvb KvR KiQ bv, Nvoi wcQbUv WjZ

WjZ g`yK ejj Awdmvi, Ze GK` ZvwKq AvQ ivbvi


w`K|
ZvB bvwK? Kuva SuvKvj ivbv, nvmj| GB KvR KiQ, GB
KiQ bv| kni _K `~ii jvBbjvi Kx Aev RvbbB
Zv|
jvBb KU djv nqQ|
Mjvi wcQb w`KUv wKq hvQ ivbvi| KvUv? evcviUv
eySjvg bv Zv|
KvUvB Zv `Ljvg|
wbqB `y Qj`i KvR| Gw`Ki evPvjv Lye cvwR|
wVK Ki be|
Avcbviv wK cvqB m`i `iRv Lvjv iL evBi hvb?
ivbv wmv wbj, Gevi jvKUvK _vgvZ nq| evcviUv
hw` AvgvK DwM bv Ki, AvcbvK Kie Kb?
gvbdWi PvL-gyL GKUz Mxi nq DVj| cywjkx AvPiY
i KiZ wMqI mvgj wbj wbRK| G-aibi
`vwqZvbnxbZvB cywjki KvR evovq| AvcbvK Avwg Avevi
wRm KiwQcvqB m`i `iRv Lyj iL Pj hvb? K_vjv
KwVb, myiUv bq|
gv_v SuvKvj ivbv| Gw`K Pzwi-Uzwi nq bv| Avgiv Ggb Kx
`iRv Lyj NygvBI|
gvbdWi PvL Af`x `w| A_P GKUz AvMB bv
ejjb Gw`Ki evPviv Lye cvwR?
Avcwb ay ay K_v evovQb, ejj ivbv|
GUv Avgvi iwUb `vwqZ, GjvKvq Kv_vI AmwZ `Lj
LuvR-Lei Kiv| Avwg UzBsK&ji KwRUI Lyj `LwQ| gb
njv ILvb _K wKQy bqv nqwb|
`vwqZ cvjbi Rb abev`, ejj ivbv| Ze wPwZ
nevi wKQy bB| dvbUv cvevi ci Zvovov KiZ nq
Avgv`iK| `yPviw`bi Rb hv hv `iKvi meB wbq MQ

59
UzBsK&j|
ivbvi w`K ZvwKq GKUv AvOyji WMv w`q bvKi cvkUv
NlQ Awdmvi| AvQv, UzBsK&ji m Avcbvi mKUv Kx,
`qv Ki Rvbveb?
GUv wbZvB ewMZ ck, Reve bv w`jI cvwi Avwg,
ejj ivbv| ay Avcbvi KZnj gUvevi Rb RvbvwQ:
GLvb I Avgvi AvwkZ| GUv ejvB mew`K _K fvjv| Ab
Kvb mK evLv Kiv KwVb, wekvm Kivbv AviI KwVb|
g| Zv Avcbvi wkl wUs KiQ bv Kb?
wkl?
wKsev Qv ev KvqU, h Avcbvi cyivUv mgq `Lj Ki
wbqQ| nvmj Awdmvi|
In&...Zvi K_v ejQb| m Kvj Qo w`qQ|
ZvB? Kb, Zvi mgmvUv Kx? GLvbI Kvb Amy ez?
Kvb mgmv bB| Zvi GKNq jvMwQj|
Iqb Av wj ivBdjUv Zvi?
nuv| NvgQ ivbv| IUv Avwg ZvK diZ cvVve|
m Ki wbq Mj bv Kb? nvjKv KZ~nji m
RvbZ PvBj Awdmvi|
ivbv fvej, jvKUvK Gi ewk Avi evoZ `Iqv wVK
ne bv| Avcbvi ZvZ wKQy Avm hvq, wgvi gvbdW?
k bv Ki nvmj Awdmvi| bv| nvwmUv A`k nq Mj|
wm nvbWW wgwjwgUvi mvBU, mvBjvi...KvK Lyb Kivi
cvb KiQ m? cwmWUK?
mvBU Avi mvBjvi evi wfZi iL wMqwQj ivbv|
e nq Pviw`Ki mewKQy bvovPvov bv Kij Ijv Zvi
`LZ cvIqvi K_v bq| Rvi Ki nvmj I| G-aibi
wWfvBm Lye cQ` Ki m| GBme jvKi UvKv ewk, m
Kg| wWfvBm GKUv `Lj nq, mUv Zvi PvB|
nuv| gv_v SuvKvj gvbdW| GLb Zv nj Avcbvi mgq

AvQ| KvqU bB...Nvo AvwkZi evSv bB| Kvj Avgvi


mgq ne| wKQy wUcm kLvi Rb Avme?
gb gb cgv` Yj ivbv| `ytwLZ, Kvj Avwg UzBsK&ji
KvQ hve| wUs i Avgiv w`b KqKi Rb e Ki
w`wQ|
`Lv hvQ Avgvi fvMUv fvjv bq| wVK AvQ| Ebwk
ZvwiL Avgv`i GKUv WU AvQ| wVK?
nuv, Avwg fywjwb|
wKQyY wPv Kij Awdmvi, Zvici ejj, ivBdjUv
`viY...w` e| IiKg GKUv wKbZ cvij Lywk nZvg|
AvwgI|
wPv Kivi mgq Awdmvii Pnviv wbwj nq DVj|
AZ wecbK `LvQ ZvK| Avcwb ejZ PvBQb, kL
Ki UwjvwcK mvBU Kbvi ciI kLvUv Qo w`j m?
nVvr ejj GKNq jvMQ|
wPeyKi GKcvk AvOyj NlQ Awdmvi| UvKv Avmj
Rv`y, ZvB bv? AvwgI GKNqwgi wkKvi nZ PvB| nvUUv
gv_v _K bvgvj m, IUv w`q evZvm KiQ wbRK| Lye
Mig coQ, ZvB bv? Dii Acvq bv _K Avevi ejj,
Avcwb Zv nj UzBsK&ji KvQ hvQb? Kv_vq m? kl
ckUv nVvr, wcMwZ evii Nywmi gZ|
Ze BwZga ivbv mZK nq DVQ| Lye GKUv `~i bq|
Zv, wgvi gvbdW, Avgvi AbK KvR co iqQ| Ebwk
ZvwiL `Lv nQ|
wbq| Avcbvi AbK KvR co iqQ| BZZ KiQ
wWUKwUf, Zvici KwVb `wZ ZvKvj ivbvi w`K| GLb
_K GKUz mZK _vKeb, wcR| Avgiv DUKv Svgjvq
coZ PvB bv|
gb _vKe|
Zv nj Avwm, wgvi ivbv| Avevi `Lv nQ|

60
nvZ gjvj Iiv| bxj KvwWjvK wbq Pj Mj wWUKwUf
gvbdW|
Ni wdi wKPbUv cwivi Kij ivbv| GKUv evM wbRi
wKQy wRwbm-c fij|
evMUv MvwoZ ivLj ivbv| wUs MvjvwiZ wdi evbvbRv
`v`yi ivBdjjv Zvjv w`q ivLj| Zvici mvjRvii
ivBdj, mvBU Avi mvBjvi wbq MvwoZ DVj|
evwo _K ewiq Gm Mvwo _K bvgj ivbv| MUUv e
Ki w`j|
Zvici Mvwo Pvwjq Qv mv`v evwoUvq wdi Gj ivbv|
cuvP w`b ci GLvb ivgR UvmKvbi m ibw`fy AvQ Ii|
UvmKvbi m K_v ejZ PvB Avwg|
LvwbK AvM wWbvi kl KiQ Iiv| wWqwUP Lye evR
iuva, KDB fvjv LZ cviwb|
cvgMvQi gv_vq Puv` DVQ, mvMi Qyuq QyU Avmv evZvm
ek Vvv, kv Avi wbwiwewj cwiek| Ze ivbvi gbUv Akv
nq AvQ|
Ii K_v b mivmwi ZvKvj Kvjvgwe| Avcwb hv ejb,
wgvi| `Lv Kieb, bv dvb K_v ejeb?
`Lv Kie| GLbB| Kv_vq m?
mvbkvBb| Avcwb Pvb Avcbvi m AvwgI hvB?
nuv|
wewZ `Lvj KvjvgweK| Ze Avi wKQy wRm bv Ki
gvwmwWRi w`K GMvj m|
MZ Pvi Nv ai evwoi Pviw`K nuvUvnuvwU Ki cwiekUvi
m wbRK Lvc LvBq bIqvi Pv KiQ ivbv, mB m
gb gb GKUv cvbI Zwi KiQ| nvZ mgq Kg, A_P
mgmv AbK| wKQy mgmv AvQ UvmKvbi mvnvh Qvov mgvavb
Kiv me bq| m hw` mvgjvZ bv cvi, KwVb msKUB coZ

ne|
nvUj myBUi evjKwbZ ZvK cj Iiv| ivbvK
BwZ GKUv Pqvi `Lvj|
emv, wgvi ivbv| gb nQ Riwi Kvb welq Avjvc
KiZ PvI?
PqviUvq emj ivbv| iBwjO njvb w`q `~i `uvwoq
_vKj Kvjvgwe|
nuv| c_gB wWUKwUf gvbdWi cmUv Zzjj ivbv|
wUs i `yevi AvMgb NUQ Zvi|
gb w`q bj UvmKvb, PvL `yUv Xyjy Xyjy, AvOyjjv nuvUzi
Dci bvPvbvwP KiQ|
GB cywjk Awdmvi evKv bq, mekl ejj ivbv|
hnZz Zzwg AvgvK evKgBj Ki GKUv LuvPvq cyi
djQ, ZvB eva nq ZvK Avgvi AbK fyqv Z_ w`Z
nqQ| m-me PK Kie m| Qj AvMqv aij Zvi
Rj nq hve ej Wvnv wg_ K_v ejwQj Zzwg, dj c_g
w`bB AwdmviK abx GKRb KvqUi K_v ejZ nqwQj
AvgvK, hvi KvbI AwZ bB|
AviI AvQ| ejZ nqQ evex Amy, ZvK `LZ
MQ UzBsK&jGB evexiI Kvb AwZ bB| Awdmvi hw`
PK Ki, Avwg wec` co hve| Zvgv`i cwiPqI duvm nq
hve|
Kb m PK Kie, wgvi ivbv?
Zv-I ZvgvK evLv Ki ejZ ne? ivgR Lyb nj
cywjkx Z` ne bv? Avwg hw` ZvK wBs Kivi mgq Lyb
Kwi, cywjk Rvbe nvB-cvIqviW ivBdj eenvi Kiv nqQ|
wjUv KvK Kiv nqQ, ZvI Rb dje Zviv| gvbdW
`yq `yq Pvi wgwjq AvgvK LyuRe...
GKUv nvZ Zzj ivbvK _vwgq w`j UvmKvb| G-me Kvb
mgmv bq, wgvi ivbv| KviY GiKg cwiwwZ `Lv `e bv|

61
cywjk Kvb iKg Z` Kie bv|
ZvwKq _vKj ivbv|
cywjk Z` Kie bv, KviY Zviv RvbeB bv h Kvb wj
nqQ, ejj UvmKvb| cwiwwZUv Zzwg Avmj wVKgZ aiZ
cviwb| AbK wPv-fvebv Ki cvbUv Zwi KiwQ Avwg|
kvbv hvK|
hLb bjvg DBjevimbi xi m wZbw`b Mvcb
_vKvi cvb KiQ ivgR, eySZ cvijvg GUv GKUv wbLyuZ
myhvM| jybv gqwU Kvb AevZB PvBe bv cywjk Avi
wgwWqv ZvK wRm KiK Zvi ^vgxi cvBfU GU ivgR
UvmKvb Kx KiwQj| Gmv, evcviUvK Avgiv jybvi `wZ
weePbv Kwi|
Iiv `yRb wBs KiQ| ivgRi co hvIqvUv ne
inmgq, KviY Zzwg mvBjvi jvwMq wj Kie| evU _g
hve| jybv `Le ivgR gv_vq wj LqQ| Kx Kie m?
cywjk Lei `Iqvi Rb QyUe?
bv| evU PvjvwQj wbMv PvKivbx, jvkUv cvwb _K
Zvjvi Rb Zvi mvnvh be jybv| IB PvKivbxB cwiwwZUv
mvgjve| Avwg ZvgvK Avk KiwQ, wgvi ivbvAvgiv Zvi
Ici wbfi KiZ cvwi| cPzi UvKv `qv nqQ ZvKcPzi|
Gici Kx ne?
jvk wbq Pj hve ivgRi jvKiv| gqwUi AXj
UvKv AvQ, ZvK evSvbv ne I`iK gvUv eKwkk `qv
nvK| G-aibi GKUv welqi m ZvK Rwoq cvewjwmwU
nvK, KvbI AevZB GUv PvBe bv m| fvix Kuva `yUv
GKUz DuPz Kij UvmKvb| KvRB cywjk G-evcvi wKQy Rvbe
bv|

GUv Kx aibi hyw njv? wRm Kij ivbv| eKwkk


w`jB jvk wbq Pj hve Iiv? Zv Qvov, Qj Kxfve Lyb
njv RvbZ PvBe bv Zvgvi fvB, iW WvMbi wPd?
nvmj UvmKvb| Zzwg mvgvb GKUv evcvi wbq Ah_v
DwM nQ, wgvi ivbv| Avgvi fvB wbq RvbZ PvBe Zvi
Qj Kxfve Lyb njv| wK AvgvK ev Avgvi Kvb jvKK
KvbfveB GB Lybi m RovZ cvie bv m| KviY
Avgv`i mevi Rb GqviUvBU AvwjevB-Gi eev Kiv ne|
Avgvi jvK wnmve ZvgviI|
Ii kvjv, fvej ivbv, Zvi AvwjevB Avgvi `iKvi ne
bv, KvDK Avwg wj Kij Zv! ejj, jvk `Lvi m m
gqwU AvZwZ nq cywjkK WK emZ cvi|
Zv ZvK KiZ `qv ne bv| wbMv gwnjv ZvK
evSve| Zv Qvov, NUbvi ciciB GjvKv Qo Pj hve
Avgiv mevB|
gqwUi K_v fveQ ivbv| gbi ci`vq `LZ
cvQbM, mZRcvY, ZviYi DQvm UMeM KiQ, wi
Dci `ywbqvi mePq myLx gq| ivBdji wUMvi Ub ZvK
ivbv Dcnvi `e `yt^c fiv GKUv fwelr|
Zzwg Gevi AvgvK wUs mK wKQy ejv, wgvi ivbv|
IB evcviUvq Avgvi AvMn AvQ|
wbRi cvbUv evLv Kij ivbv| IB mvx jvKUv bv
_vKj Gi ga Zgb Kvb mgmv wQj bv| wBs Kivi mgq
ivgRK Lyb Kiv me wKbv GUv Kvj wbwZfve ejZ
cvie I| UwjvwcK mvBU c_g gqwUK GKevi `L
wbZ Pvq|
kUUv hw` me ej gb nq Zv nj mvjRviK Awfbq
KiZ ne evwoUvi mgZj Qv`| UvmKvb Avi UvmKvbi mvx
mvjRviK cuQ `e ILvb| Zvici Iiv `yRb bg Gm
eviv`vq cwRkb be, m _vKe webwKDjvi|

62
ivbv Pvq mvjRvi Qv` DVe ejv AvovBUvq| fvM
mnvqZv Kij ivgR Avi gqwUK LuvwoZ `Lv hve
wZbUi mgq|
evwoi wcQb eo GKUv MvQ AvQ, Avovj cZ Kvb
Amywea ne bvIB MvQi Dci _vKe ivbv| UvmKvb Avi
Zvi mvx Qv` _K eviv`vq bg Mj mvjRvii KvQ Pj
hve I|
wjUv Kivi ci Avevi MvQ wdi hve ivbv| Qv` _K
bg UvmKvb Avi mvxi m hvM `e mvjRvi| Gici
mvjRvii `vwqZ mvxK wekvm Kivbv h Kgb `Zvi m
jf` KiQ m|
mekl ivbv RvbZ PvBj, Kx gb nQ?
KqK gyn~Z wPv Kij UvmKvb, Zvici gv_v SuvKvj|
nuv...fvj GKUv cvb| Zx PvL ZvKvj ivbvi w`K, Kvjv
PvL PKPK KiQ| Zzwg ZvK Lyb KiZ cvie?
cviv Zv DwPZ, Ze ZvgvK Avwg Kvj Rvbve|
wbRi fvjvi RbB Zvgvi wbwZ nIqv `iKvi, wgvi
ivbv|
gwKUv | Kvj| Pqvi Qo `uvovj ivbv, eviv`v
_K bg Gj| Ii wcQy wbq gvwmwWR Gm DVj Kvjvgwe|
ciw`b mKvj cvgMvQi cvZv w`q evwoi Qv` GKUv GKPvjv
evbvj ivbv| iv` VKvbv mn Ab KviYI GB AvovjUzKzi
cqvRb AvQ| cvgMvQi cvZv KU Gb ivbvK mvnvh Kij
Kvjvgwe|
KvRUv kl Ki wWqwUPi Zwi mvDBP LZ wKPb
XyKj Iiv|
evwoi wcQb w`Ki QvU GKUv Kvgivq ivZ KvwUqQ
ivbv| eo Kvgivq, A_vr wjwfsig qwQj Kvjvgweiv mvZAvURb|

ivZ fvjv Nyg nqwb ivbvi| j KiQ GKv ay Ii bq,


AviKRbiI Nyg nqwb| Zvjv `Iqv GKUv Nii evBi q
mvivivZ Gcvk-Icvk KiQ wWqwUP|
UzBsK&ji K_v gb cojB AmyKi h Abyf~wZUv nwQj
mUvK wbqY GbQ ivbv| dj gv_v Vvv iL Kx KiYxq
fveZ cviQ|
UvmKvb ciI Aag, m`n bB I ivgRK Lyb KiZ
e_ nj UzBsK&ji `yB Mvj iW WvMbi Qvc gvie m,
Zvici nvZ Avqbv Zzj w`q eywI `eGB Pnviv wbq
euP _vKvi Kvb gvb nq bv|
GiKg GKUv cwiwwZZ Vvv gv_vq PvL-Kvb Lvjv iL
GMvZ ne ivbvK| Kvb myhvM nvZQvov Kiv Pje bv| Ii
Kvb cvb bB, GiKg cwiwwZZ _vKv me bq, Ze
wbRK Ggbfve Zwi Ki ivLe hvZ cqvRbi mgq GK
mKi ga Ii gMR hb mwVK cvb Zwi nq hvq|
DBjevimb GU wZbw`b _vKe ivgR| mgqi Dci
fimv ivLQ ivbv| wKQy GKUv NUZ cvi, hvi dj UzBsK&jmn
wbRK GB duv` _K gy Kiv me ne Ii c|
wjwfs ig GKUv Uwjdvb AvQ| ivbv GRw ev
cywjki m hvMvhvM Kivi K_v Avevi feQ ivbv|
GeviI m m evwZj Ki w`qQ AvBwWqvUv| UzBsK&j
Kv_vq AvQ Rvb bv I| cywjk ZvK LyuR cvIqvi AvMB
UvmKvbi jvKiv Zvi eev Ki dje| Zv Qvov, Nyg fO
hvIqvq Kvjvgwe ev Ab KD `L djZ cvi dvb K_v
ejQ I| m SzuwK bv nq bIqv Pj, wK ZvZ jvf Zv wKQy
ne bv| hvB KiK ivbv, c_g KvR ne UzBsK&jK AZ
Aevq I`i nvZ _K gy Kiv|
c_g hw`b ivgRK cvIqv hve, I fvb KiZ cvi
wj j nqQ| kUUv Lye RwUj, GUv hw` AvM _K
UvmKvbK evSvbv hvq Zv nj wgm KivUvK m`ni PvL

63
`Le bv m| GZ Ki wPv-fvebvi Rb AviK ivZ mgq
cve ivbv|
Ze wZxq w`b ivgRK wj jvMvZ bv cvivUv ne
m`nRbK|
mvDBP kl Ki KvjvgweK wbq Avevi Qv` DVj
ivbv| Gevi ivBdjUv wbqQ I|
Qv`i iv` Lye Mig, Ze GKPvjvi bxP Qvqv AvQ|
wZbUi GKUz ciB gvUi evU vU bIqvi AvIqvR
fm Gj| Qv`K wNi ivLv KswUi wbPz `qvj
ivBdjUvK i iL Acv KiQ ivbv|
LuvwoZ ewiq Gj evU, MwZ Lye ewk| UwjvwcK
mvBU wee gqwUK cvIqvi ci dvKvm AvWRv Kij
I| m Iqvqvi-Gi gvSLvb wbq Gj Zvi gv_vUv| mvBU
ZvK ivbvi GKevi KvQ Gb w`qQ|
GKUv K_v fe ^w eva Kij ivbv, AviKUv K_v fe
Amy| ZvKvevi m m eySZ cvij GUv MnYhvM GKUv
kU| hw`I gqwU LjvQj DuPz-wbPz nQ, KvZ nq coQ
Gw`K-Iw`K, Zv mI Ggb `xN gyn~Z cvIqv hvQ hLb m
wi Dci wi nq _vKQ; dj wj Ki LywjUv Dwoq `Iqv
LyeB me|
ivgR nqZv AviI ewk AwiZv `Lve, ZviciI
mvRv GKUv iLv ai KqK gyn~Z w KiZ ne ZvKI|
Ze G-me K_v KvjvgweK ivbv ejQ bv| mvBU PvL
iL AviI cuvP wgwbU gqwUK `w w`q AbymiY Kij I,
Zvici hLb wdiwZ c_ aij evU, ivBdjUv bvwgq wbj|
Kx ivq njv, wgvi?
Lye KwVb kU, ejj ivbv| gviZ ne Zv gv_vq| wbNvZ
gZz nqQ, AvnZ nqwb, GUv wbwZ KiZ nj gv_vq bv
gi Dcvq bB|

ek Zv| gv_vZB gvieb| mgmvUv Kv_vq?


ivgRi gv_v mvivY DuPz-wbPz ne| Lywji h-Kvb
RvqMvq wj jvMj Pje bv, jvMvZ ne eb| ZvK jvMvZ
cvie, G-evcvi Avwg wbwZ, wK wbwZ bB GZ `~i _K
mPj mveRi eb jvMvZ cvie wKbv|
kvUi wfZi nvZ Mwjq eyK PzjKvZ i Kij Kvjvgwe|
ZvK DwM `LvQ| Avcbvi ZvK Lyb KiZ ne| Avcwb
hw` ay Zvi `uvZ dj `b, Zv nj Pov LmviZ w`Z ne
Avgv`iK| ci Avi ZvK gvivi myhvMI evanq cvIqv
hve bv|
G-me Avwg Rvwb| GLb Avgvi gb nQ cvbUv h_
fvjv bq|
weoweo Ki wh ev IB iKg KvDK iY Kij
Kvjvgwe| wgvi UvmKvbK K_vUv bv ejjB fvjv Kieb
Avcwb! AvcbvK wZwb evQvB KiQb dv-Kvm kU wnme|
KvRB AvcbvK cgvY KiZ ne h Avcwb mwZ dv-Kvm
kU|
UvmKvb wUs mK wKQyB evS bv, ejj ivbv| IUv
AvUkv MR `~ii GKUv mPj UvMU, ZvI jvMvZ ne
eb...GK eMBwZ| mviv `ywbqvq cuvPRbiI Kg jvK
AvQ hviv MvivwU w`q G-aibi UvMU jvMvZ cvie|
AvcbvKI Zv`i GKRb nZ ne, wgvi ivbv!
Kvjvgwe ay DwM bq, wnsm nq DVQ|
kvU Avc, BD evvW! AKvr evNi gZ MR DVj
ivbv| AvgvK wPv KiZ `vI|
agK Lq ivMj Zv bvB-B, AviI eis wPwZ nq coj
Kvjvgwe| AvZwekvm nvwiq djQ jvKUv, hb fq cvQ|
ivbv fvej, Acvikb mdj bv nj UvmKvb wK Ii Avi
UzBsK&ji gZ KvjvgweKI `vqx Kie?
Zvici nVvr KvK K Rvb ivbvi gv_vq GKUv

64
AvBwWqv XyKj| GB evwoUvi gvwjK K? RvbZ PvBj I|
ckUv wewZ Kij KvjvgweK| Zv Rb Avcbvi Kx
`iKvi?
Ggb Avkv bB Zv, Avgv`i KvRi ga U Ki
evwoi gvwjK Gm coj?
bv, Zgb wKQy NUe bv| mKZ eivei WRb WRb GiKg
evwo fvovi Rb co AvQ| Avgiv GKUv GRwi KvQ _K
fvov KiwQ GUv|
Zv KiviB K_v, Zey wbwZ nZ PvBwQj ivbv| mKZ
eivei WRb WRb GiKg evwo fvovi Rb co AvQ| `Z
KvR KiQ ivbvi gv_v| UvmKvb hw` GUv fvov Ki _vK,
UzBsK&jK AvUK ivLvi Rb AviKUv evwo fvov KiZ Zvi
Amywea Kx?
AvBwWqvUvi kvLv-ckvLv MRvQ| Rvbvi Dcvq Kx?
evcviUv wbq wPv-fvebv Kivi Rb ivBdj _K
UwjvwcK mvBUUv LyjZ i Kij ivbv, mivmwi bv
ZvwKqI eySZ cviQ AyZ GK KZnjx `wZ Ii w`K
ZvwKq iqQ Kvjvgwe|
DBjevimb GUi bKkvUv Avevi `LvI AvgvK,
ZvK ejj ivbv|
kvUi bxPUv Avevi PzjKvQ Kvjvgwe| Kb, IUv w`q
Kx ne?
`LZ PvB, `iKvi AvQ|
AvcbvK Zv ejwQ, wgvi, ILvb ivgRi jvKRb
_vKe| G-me AvBwWqv gv_v _K So djyb|
jvKRb ejZ gv PviRb|
PviRb Kg njv? mevB Zviv cdkbvj|
AvBwWqvUv KvR jvMvZ nj KvjvgweK evKv evbvZ
ne| Avwg GKevi GKRb vBcviK giwQjvg| jvKUvK
wNi iLwQj GKkv cdkbvj mvjRvi| PviRb `

jvKK Avwg iZ w`B bv|


ivbvi w`K ZvwKq _vKj Kvjvgwe| ejZ PvBQb
Avcwb...
Avgiv mgq b KiwQ! ivbvi Mjvq KKk KZZi myi|
Avwg cvbUv `LZ PvB!
bxP bg wmwUs ig XyKj Iiv| Lvjv `iRv w`q `Lv
Mj cvki Kvgivq wbRi wbw` RvqMvq, gSZ q iqQ
wWqwUP| GKUv `ivR _K cvbUv ei Ki Uwej gjj
Kvjvgwe|
wVK AvQ, hvI, Kv_vI _K LvwbK nuU Gmv|
BZZ KiQ Kvjvgwe| ivbvi Gfve wb`k `IqvUv
cQ` KiQ bv m| Zvici Kx fe Kuva SuvwKq evjKwbZ
ewiq Mj| ILvb AviI `yRb jvK NygvQ|
gvcUv Mfxi gbvhvM KqK wgwbU ai cixv Kij
ivbv| DBjevimbi evwoUv `yB GKi jb Avi dzjevwMPvi
gvSLvb `uvwoq AvQ| evwoi wcQb Nb Rj, MvQcvjv KU
c_ Zwi Kiv nqQ| myBwgscyjUv evwoi Wvbw`K| evwo _K
ek GKUz `~i M evsjv| mUvi wcQbI Rj Avi
GKcvk Avjv`v GKUv myBwgscyj AvQ| Iw`Ki RjUv
evsjv _K weZ nq mvMii w`K, evU nvDm ch Pj
MQ| evwoi mxgvbv cvPxi h_ DuPz|
ivbvi Rb PviRb ewWMvW _vKj Zv`i `yRbK evU
nvDmi cvki c_ Unj w`Z cvVvZ I, KviY Iw`KUvB
mePq AiwZ ej gb njv| evwK `yRbK evsjvi
Pvicvk Unj w`Z ejZ|
gvcUvi Dci PvL iL gv_vq MRvbv AvBwWqvUvi K_v
fveQ ivbv| GUv GK aibi Ryqv Ljv, fyj nIqvi mvebv
kZKiv cuPvbeyB fvM| Ze GiKg cwiwwZZ AwZ xY
mvebvI hvPvB Ki `LZ nq|
KvjvgweK WvKj ivbv| evwoUv Zzwg Nyi-wdi `LQ?

65
AekB| ejwQI AvcbvK|
cuvwPj mK Kx Rvbv ejv AvgvK|
Amwnz fwZ cwZev` KiZ hvwQj Kvjvgwe, Zvici
Kuva SuvwKq ejj, cbiv dzU DuPz Ijv, m AvQ Avjvg
Kej&, BjKwUwmwUZ Pj| cuvwPji gv_vi w`KUv GKevi ay
Qyuj nq, Agwb Avjvg eR DVe|
Zzwg wVK Rvbv?
wVK Rvwb gvb? Avwg Avjvg evwRqIwQ| `k wgwbUI
civqwb `yRb iwmWU MvW Avi `yRb Unj cywjk Gm
nvwRi|
evUnvDm mK ejv|
ILvb Avcwb Kvb evU wbq hZ cvieb bv| nvievii
evBi Avjvg Iqvi AvQ, Kvb evU KvQvKvwQ Gj msKZ
`e|
muvZi hvIqv hvq bv?
fyi KzuPK wPv KiQ Kvjvgwe, Pnvivq A^w| Zvici
Kuva SuvwKq ejj, Zv nqZv hvIqv hvq, Ze ILvb GKRb
MvW AvQ|
mvjRvi muvZvi Rvb? wRm Kij ivbv|
muvZvi m fvjvB Rvb, wK Avcwb mgq b KiQb,
wgvi| aib mvjRviK wbq GU XyKZ cvijb Avcwb,
Zvici? nvbv`v UvcvRi Kx ne?
UvcvRi K_v ivbvi gb wQj bv| Avwg mvebvjv
weePbv Ki `LwQ, ejj I| Ggb nZ cvi ivgRK w
Kivi mgq gvivi `iKvi ne bv, nqZv AviI AbK mnR
ZvK gviv me|
Kvjvgwei `yB PvL Nvi m`n| Avcwb Ah_v mgq b
KiQb, wgvi|
b Kivi gZ mgq Avgv`i AvQ| Avwg hvwQ|
BZZ KiQ Kvjvgwe| Avcbvi m _vKZ ne

AvgvK| KLb hZ Pvb? AvR ivZ?


Avwg GLbB hvwQ|
Kx Avh! Avcwb cvMj? ILvb `yRb MvW iqQ|
Zv`i mvgb co Mj me fyj nq hve|
Zzwg AvgvK ejvwb GiB ga MvW Pj GmQ ILvb|
ILvb Zviv me mgq _vK| evwoZ DBjevimbi `vgx
wRwbm-c AvQ, mjvi cvnvivi eev _vKe bv? Ze
ivgR cuQvbvi GKUz AvMB Zviv wdi hve| wmwKDwiwU
GRwi m gqwU GiKgB GKUv eev KiQ| evcviUv
wbMv gwnjvi KvQ _K RbwQ Avgiv| ivgR Pj Mj
MvW `yRb Avevi wdi Avme| wK GLb Zviv ILvb AvQ|
Zzwg muvZvi Rvbv? wRm Kij ivbv|
Kvjvgwei Rvbv bB, Ze ivbvi KvQ GUv KvwU UvKvi
ck| m hw` fvjv muvZvi Rvb, wec` co hve I|
KvjvgweK BZZ KiZ `L ivbvi Avkv eo Mj|
Lye fvjv bv njI, Rvwb Avi wK|
GUv Avevi Kgb K_v? Zzwg wmwK gvBj muvZivZ cvie?
Avwg GLvb _K iIbv nZ PvB| gvc AvOyj Quvqvj ivbv|
GB RvqMv _K nvievi IB cvq wmwK gvBjB ne|
AZUv Avwg muvZivZ PvB bv|
wVK AvQ, m Avgvi m Zzwg hvQ bv| ivbv
`iRvi w`K iIbv njv|
Ii nvZ ai djj Kvjvgwe, PvL-gyL wnsm nq DVQ|
Kvb iKg PvjvwK bq, wgvi! fyj Kij wbRI gieb,
UzBsK&jKI gvieb|
nvZi Dv wcV w`q cP kwZ Zvi Mvj gvij ivbv,
cvK Lq Kvgivi AviK w`K wQUK Mj Kvjvgwe|
`Iqvj evwo Lj kixiUv| GZ iMQ m, fvimvg wdi
cvIqvi Acvq _vKj bv, evwo LvIqvi kwUvK KvR
jvwMq ivbvi w`K wdi AvmQ| cPzi mgq cj ivbv, gbi

66
mva wgwUq Zvi Pvqvj AvovB gb IRbi GKUv Nywm Pvwjq
w`j|
vb nvwiq jywUq coj Kvjvgwe|
wcQb AvIqvR b `Z Nyij ivbv| Lvjv `iRvi Mvovq
nuv Ki `uvwoq iqQ wWqwUP|
IK Zzj weQvbvq Bq `vI, ejj ivbv| Avwg
eiwQ|
jvKUvi cKv gyL weg~p fve| ZvK ewk wPv-fvebv
Kivi mgq bv w`q mvgb evoj ivbv, Kuvai avvq GKcvk
mwiq w`q ewiq Gj evBi| avc KUv UcK evwjZ cv
w`j, Zvici evwjqvwo Avi Luvwoi `~i evUvi w`K nuvUv aij|

bq

hZUv fewQj ZviPq AbK ewk muvZivZ nQ ivbvK|


Ze Ii Kvb Amywea nQ bv|
GKmgq DBjevimb evUnvDmUv `wc_ Pj Gj| axi
axi, AZ mveavb, IUvi w`K GMvj I|
QvU GKUv nvievi `Lv hvQ, gvUi evUUvI `LZ
cvQ ivbv| nvievii XvKvi gyL cuQvj, fvjv Ki ZvwKq
`LQ KD Kv_vI AvQ wKbv|
bv, KvDK `Lv hvQ bv| Kvjvgwe ejQ, GKUv Avjvg
Kej& nvieviUvK cvnviv w`Q| mUv w`bi ejvI KvR Ki
wKbv m`n AvQ ivbvi|

Ze Avjvg hw` Kvb mgmv bv-I Ki, `yRb iwmWU


MvWi m `Lv nq hvIqvi SzuwK wbQ ivbv| cvwbi bxP Wye
w`j I, Zvici nvievii cek gyL _K `qvj eivei
GMvj, mekl gv_vPvov w`j gvUi evUi cvk|
GLbI DuPz nQ ivbv, gv_v SuvwKq PvL _K cvwb
SivQ, GB mgq GKUv gq K_v ej DVj| nvB! Avcwb
Rvbb GUv Avcbvi AbwaKvi cek?
gyL Zzj ZvKvj ivbv| Kwebi Qv` `uvwoq IK `LQ
jybv DBjevimb| GZ QvU wewKwb Gi AvM evanq Kvb
gqK ciZ `Lwb I| wewKwb bvgi GKUv KZzK Eimw
Avi bi euvUv KvbI iKg XvKZ ciQ| KvQ _K fvwi
wgw jvMj gqwUi Pnviv|
RvbZvg bv GLvb KD AvQ, ejj ivbv, cvwbZ nvZ
bo fm AvQ| `ytwLZ...Avwg evanq fyj RvqMvq Pj
GmwQ|
nm DVj jybv, fvjv Ki `Lvi Rb mvgbi w`K
SzuKj| Ly` nvi _K fvix b Rvov jvd w`q ewiq
AvmZ PvBQ| Avcwb wK cvqB Ab jvKi RvqMvq
muvZivb?
ejjvg bv, Avwg `ytwLZ? Nyi muvZivZ i Kij ivbv,
Ze `Z bq|
Avi! _vgyb! GB h, byb! Avcbvi m Avwg K_v ejZ
PvB!
ivbv Av`vR KiwQj, gqwUi KZnj mvnvh Kie
IK| KiQ| Nyij I, muvZi wdi Gj evUi KvQ| gywis
ivcUv aij| AbwaKvi ceki Kvb BQ Avgvi wQj bv|
DV Avmyb, ejj jybv| hw` Pvb Zv AvcbvK weqvi
LvIqvB|
cvwb _K evUi WK DV coj ivbv| Ii cib ay
mywZ UvDRvi, wfR hvIqvq kixii m muU AvQ|

67
Kwebi Qv` _K bg ivbvi mvgb Pj Gj jybv| Ii
kixi `w eyjvQ| PvL gy fve dzUj| Zvici VuvU dzU
DVj wbtk nvwm| cyil eU! Kvb iKg jv bv Ki AzU
ejj m, mivmwi ZvwKq AvQ Ii w`K|
`y nvwm dzUj ivbvi VuvU| m-I LyuwUq `Lj jybvK
Avcv`gK, Zvici ejj, gq eU!
nm DVj jybv| Kx KiQb Avcwb GLvb?
wZb Kj KD bB, GiKg GKUv gq wQj Avgvi
Avkq| mB AvwkZvK LyuRwQ| Kvjvgwei m K_v ejvi
mgq GB AvBwWqvUvB GmQ Ii gv_vq| UzBsK&jK LyuR ei
KiZ ne| jybv gqwU MvUv GjvKv wPbe| KvbI wfjv ev
evsjv mcwZ fvov nq _vKj nqZv RvbZ cvi m|
Avcbvi AvwkZv? jybvi meyR PvL wevwiZ nq DVj|
eqm KZ? `LZ Kgb?
eqm ZvgviB gZ| `LZ fvjv|
ZvK Avcwb nvwiq djQb?
mwZ K_vUv jybvK ejv hve bv| hw` ej ivbv, ay
wbR`i K_v fvee m| hZ ZvovZvwo me Uwjdvb Ki
ivgRK mveavb Ki `e| KvRB ZvK mwZ K_v ejvi
Dcvq bB ivbvi|
nuv, nvwiq djwQ, ejj ivbv| Ze G wbq ZvgvK
Avwg wei KiwQ bv| Gw`K Avwg bZzb| Zvgv`i RvqMvUv
`L fvejvg GLvb m GmQ wKbv| `ytwLZ...
Ggb cvMj gvbyl Zv Rxeb `wLwb! AevK nq ejj
gqwU| Avcwb mvMii wKbviv ai muvZvivwQjb, Avgvi
eqmx GKUv AvwkZv gqi LuvR? GUv Avcwb AvgvK wekvm
KiZ ejb?
Rvwb b cvMjvwgB gb ne, K^i BQ Ki GKUz
emyiv Ki Zzjj ivbv| Avgvi wbRi evU bB, KvRB G
Qvov Avi Dcvq Kx? gb njv Gw`K Kv_vI _vKZ cvi m,

ZvB LyuRwQ|
m nvwiq MQ? bvwK Avcbvi Avkq Qo cvwjq
MQ?
KwVb `wZ ZvKvj ivbv| Zvgv`i RvqMvq XyK covi
Rb `ytwLZ, wgm| AvgvK Gevi hZ nq|
`uvovI, `uvovI| Avgvi K_v GLbI kl nqwb, ZvovZvwo
ejj jybv| Zvgvi `Lv hvQ ivM Lye ewk| gv_vUv
GKw`K KvZ Ki `wZ hbve`b wbq ZvKvj Ii w`K|
Avgvi Kvb KvR bB Zv, GKv GKv evi nwQ| Pjv, Avwg
ZvgvK mvnvh Kwi| evUUv wbq eiB `yRb| Kwebi
Qv` emj m| Zvi AvM MvUv evcviUv AvgvK Lyj ejv
`wL|
Zvgvi GZ KZnj Kb? GUv GKUv evwMZ evcvi|
Avwg gqwUi AwffveK, Avgvi GKUv `vwqZ AvQ, KvRB
ZvK Avwg wdwiq Avbe| mvebv AvQ Zxi Nulv Kvb evwo
fvov wbqQ m| evwKUv Avwg `Le|
VuvU dvjvj gqwU| Avgvi m Gfve PuwPq K_v
ejZ ne bv| cvwjq wMq nqZv myLB AvQ m| K_vUv
fe `LQ?
ZvZ Zvgvi Kx? ivbvi Mjvq Zxe SuvS| Avwg ZvK
LyuRZ Pjjvg!
PvL wgwUwgU Kij jybv| ivbv wbwZ, GB myi KD KLbI
Zvi m K_v ejwb| nq Zzwg KvbI Rj _K ewiqQ, bv
nq Kvb nv _K! ejj m| Avwg Zvgvi AvwkZv nj
ZvgvK fvjv bv em cviZvg bv| Pjv `wL Zvgvi Rb
Kx KiZ cvwi| Gw`Ki cuvP-mvZ gvBj ch Zxii mejv
evwo Avwg wPwb|
Iiv nqZv KvbI evwo fvov wbqQ| fvov `qv nq Ggb
evwojv Pbv Zzwg?
Iiv...m wK Kvb Qji m cvwjqQ? wbqB gv_vq

68
Mvjgvj AvQ gqwUi|
ek fvjv MvjgvjB AvQ| AvM LyuR cvB, fvjv Ki
GKUv avjvB w`Z ne|
jybvi PvL `yUv Rj DVj| Rvbv, Avwg PvB KD AvgvK
avjvB w`K, ejj m| mwZ Avgvi `iKvi| Avwg PvB...
Zzwg Nvovi wWg Kx PvI bv PvI ZvZ Avgvi Kx| ivbv
eySZ cviQ, gqwUK wVKfveB wbqY KiQ I| h-me
evwo fvov nq, mjv Zzwg Pbv wK bv ejv|
wPwb| Ava gvBj `~i GiKg wZbU evwo AvQ| `ygvBj
`~i AviI GKUv...Lye my`i|
Pjv, `wL Ijv|
Avwg ZvgvK weqvi LvIqvZ PqwQjvg|
m-me ci `Lv hve| gqwUi w`K wbwj `wZ
ZvwKq AvQ ivbv| Pjv hvB|
Kweb bg wMq Bwb vU w`j jybv| Zvi m K_v
ejvi mgq M evsjvK evU nvDm _K Avovj Ki ivLv
RjUvi w`K bRi ivLwQj ivbv, fvewQj wbMv PvKivbx IK
`LQ wKbv; Ze Zvi AwZ Ii PvL aiv cowb|
nvievi _K eievi Rb evU Nywiq wbQ jybv, avc
eq Kweb bg Gj ivbv|
Avwg jybv, ejj gqwU| Zzwg?
Avb`|
Kuvai Dci w`q Ii w`K ZvKvj jybv| ek MiwRqvm
jvMQ bvgUvAvb`| Zzwg wbqB fviZxq, gnvZv Mvx h
`k RbQb?
gv_v SuvKvj ivbv| evc-PvPviv IB `kB RbwQjb eU,
Ze Avgiv wbR`i mywea gZ fO Avjv`v nq wMqwQ|
nvievi _K ewiq Gj jybv| GLb Avgiv Kx Kie,
Avb`?
DcKj ai GMvI, Lye ewk `Z bq, Lye ewk KvQ

_KI bq|
Rx, wVK AvQ, KvcUb, wn-wn Ki LvwbK nvmj jybv|
GKUv evwo `Lv hvQ!
ivbvi evovbv nvZ AbymiY Ki ZvKvj jybv| IUvi gvwjK
GwiK ejdvi| f`jvK fvwi mb, wK Zuvi eDUv GK
b^ii Rjv`| mveavb, ZvgvK hb WvBbxUv `LZ bv cvq,
`LjB Avgvi ^vgxK ej `e|
evwoUvK cvk KvwUq Gj Iiv| jb Lvov Kiv iOPO mvb
Avgejvi bxP ek KqKRb jvKK `LZ cj ivbv|
wKQy gwnjv DU, ZvB bv? Avevi wn-wn Ki nvmj jybv|
^vgx Avgvi Rvj aiv `e, GB fq me mgq AvZ _vK
m|
GB evwoUv?
Zxii AviKUv evwo KvQ Pj AvmQ|
IUv AbK AvMB fvov nq MQ| jvKUv `viY
`LZ| gqUv evPv wbqQ| Kgvm K Rvb, GLbB cKv
`Lvq ZvK| ^vgx GK mKi RbI cvk Qo bo bv|
Zvi m K_v ejvi Kvb myhvMB cvBwb Avwg|
evU GwMq PjQ| AviI `yUv evwoK cvk KvwUq Gj
Iiv| c_gUvq eq GKUv `wZ MvQi Qvqvq em Zvm
LjQ| wZxqUvi jb GK`j gvUvmvUv gvbyl wcKwbK
KiQ|
ivbv fvej, AvBwWqvUv evanq Kvb KvR jvMe bv|
mvgbi nWjvUv `LQ? ejj jybv, ivbvi bM Kuva
nvZ ivLj| IB RvqMvUvi K_vB ZvgvK ejwQjvg| IUvi
gvwjK...
DwM nq DVQ ivbv| mgq kl nq AvmQ| Gw`K
Avi fvov evwo AvQ wK?
bB gvb, A-b-K| Ze mjv Zgb myweai bq,
ewki fvMB Uzwi`i Rb...GUv Aek my`i|

69
jybvi cQ`i evwoUvK my`k mvBcm MvQ wNi iLQ|
QvU GKUv nvievi `LZ cvQ ivbv, AviI KvQvKvwQ AvmZ
gvUievUI `LZ cj| nvievii ci evwj Avi mKZ|
MvQi Zwi Avovj nvjKv nq AvmZ weZ jb `LZ cj
ivbv, iv-UvBci evwoUvK KqKUv dzjevwMPv wNi iLQ|
GB my`i evwoUvi K_vB ejwQjvg| GUvi gvwjK ee
Djgvi, ejj jybv| GLbI Rvbvi mgq cvBwb Kviv GUv fvov
wbqQ|
Zvi K_v ivbv bQ bv|
SuvKov gv_v wbq eo GKUv MvQ `uvwoq iqQ jbi GK
cvk| mB MvQi bxP em _vKZ `Lv Mj mvjRvi
UvmKvbK|
jybvK nvievi wfoZ ejvi SuvKUv `gb Kij ivbv| xY
njI, Ggb mvebv AvQ h UzBsK&j nqZv ILvb bB|
Abyfe KiQ AvQ, Zey SzuwKUv bIqv Pj bv|
IUv Zvi eqd bq? wRm Kij jybv| Kwebi
Rvbvjvq, ivbvi cvk Pj GmQ m, ZvwKq AvQ mvjRvii
w`K| myeva evjK gb nQ, ZvB bv?
bZzb GKRvov mvbMvm ciQ mvjRvi| gvUi evUi
AvIqvR b mvMii w`K ZvKvj m, MMjmi Kvjv KuvP
cwZdwjZ njv iv`| bv, G bq, ejj ivbv|
iv nvDmUvi Dci PvL eyjvQ I| nVvr `Lj m`i
`iRv w`q evwoi eviv`vq ewiq Gj GKRb jvK| `LB
ZvK wPbZ cvij I| njy` Avi jvj kvU civ ivgvjy|
ay ivgvjy bq, mv`v cvU Avi mvqU kvU civ AviI
`yRb jvK evwoUvi KvY Nyi ewiq Gj, wbR`i ga K_v
ejQ| ZvivI mvMii w`K ZvKvj|
Avi! evwofwZ gvbyl! jybv DwRZ nq DVj| nvjv
eje?

bv| cii evwoUv KZ `~i?


gvBjLvbK| AwbQvmI _Uj Icb Kij jybv, jvd
w`q QyUj evU|
AviI PviU evwo `Lj Iiv| jybvK ivbv eySZ w`Z Pvq
bv hv LyuRwQj cq MQ I| GK mgq ZvK ejj, ay ay
mgq b KiwQ| nqZv Kvb nvUj ev AvcvUgU DVQ
m| Pjv div hvK|
divi AvM evU _vwgq mvMii `vjvq `vjvq GKUz
fvjvem wbj Kgb nq, Avb`?
GZY wgw nvwm dzUj ivbvi VuvU| Ii cUU fyeb
fvjvbv nvwm| jybvi nvZ ai KvQ Uvbj I|
Lye fvjv nq, gq| ZvgvK `Lvi ci _K eyKi
fZiUv Kgb Rvwb KiQ!
Avnv` AvULvbv nq evUi Bwb e Ki w`qB ivbvi
Dci Suvwcq coj jybv| aiv w`j ivbvi ewj `yB evi
Avwjb|
evU Nywiq wbj jybv| divi c_ MvQi Zjvq mvjRviK
`LZ cj bv ivbv| mv`v UvDRvi civ jvK `yRb eviv`vq
em iqQ| ivgvjyKI Kv_vI `Lv hvQ bv|
DBjevimb nvievii KvQvKvwQ Gm evUi wW Kgvj
jybv| Gmv, Avgvi m wWbvi Lve| Gevi GKv Avwg|
Zvgvi AvwkZvi MI kvbv hve|
AvR bv, ZvovZvwo wdiZ ne AvgvK, ejj ivbv|
mvnvh Kivi Rb ZvgvK AmsL abev`|
Avi ZvgvK abev`...wn-wn...eySZB cviQ Kb,
AmsLiI ewk!
Bwb e Ki ivbvi Mvqi KvQ muU Gj jybv| Gfve
Pj hZ nq bv, wgvi Avb`| Gmv bv, mvivUv ivZ
DcfvM Kwi Avgiv? wdiZB ne ZvgvK?

70
nuv, jybv| Ze Zzwg PvBj `yB w`b ci Avevi AvmZ
cvwi|
bv-bv, wcR! AuvZK DVj jybv| Avgvi nvRev Pj
Avme ZLb|
Zv nj we`vq, ZvK cvk KvwUq WK DV Gj ivbv|
WvBf w`q mvMi coj, `Z muvZvi w`q evUi KvQ _K
mi hvQ| wek MRi gZ Avmvi ci Nvo wdwiq wcQb w`K
ZvKvj GKevi|
Kwebi Qv` _K `LQ IK jybv, cv duvK Ki `uvwoq
AvQ, Kvgi nvZ|
Zzwg GKUv evKv! wPrKvi Ki ejj m| Avkv Kwi Wye
gie! Zvici wLj-wLj Ki nm DV nvZ bvoj| bvBbdvBf-bvBb-Uz-w_-Iqvb-bvBb...dvb Kviv!
cvv nvZ bo wbRi c_ GMvj ivbv| b^iUv gyL
Ki wbqQ|
wbwZ fve Rvbv hvqwb IB evwoUvq mvjRvii m
UzBsK&jI AvQ wKbv| ZvK ILvb `LZ cj jybvi
Uwjdvb eenvi Ki cywjk Avi ivbv GRwK mZK KiZ
cviZ I|
wK ZvZ gvivZK wec` WK Avbv ne, cywjk evwoUvq
XyK UzBsK&jK hw` bv cvq?
muvZi divi mgq wmv wbj ivbv, KvjvgweK eje w
kU e_ nj ivgRK DBjevimb GU gvivi SzuwK bIqv
hZ cvi| gvc `wLq ZvK evSve Kxfve KvRUv Kiv
me|
mvMi _K DV Gm evwjqvwoi w`K GMvj ivbv| `~i
_K mv`v evwoUv `LZ cvQ| AviI KvQ _K wWqwUPK
eviv`vq `LZ cj I| Ze Zvi K_v fyj Mj GKUv
Pqvi ewbwWKUvm UvmKvbK em _vKZ `L| Kvjv
kKzbi gZ jvKUvK `Lv gv GKUv nvUweU wgm Kij ivbv|

jvKUv mivmwi Ii w`K ZvwKq iqQ|


avc eq eviv`vq DVQ ivbv, UvmKvb fvix Mjvq wRm
Kij, muvZvi KvUZ hvIqv nqwQj, ZvB bv, wgvi ivbv?
nuv, ejj ivbv|
wgmm DBjevimbi m K_v ejj| wUs mK ZvK
wKQy RvwbqQ?
Reve `Iqvi AvM GKUv Pqvi Ub emj ivbv| bv|
ivbvK LyuwUq `LQ UvmKvb, PvL `yUv PKPK KiQ|
Avkv Kwi Zzwg wg_K_v ejQ bv| ivgR LuvwoZ ewiq bv
Gj Avgiv eySZ cvie Zzwg mwZ K_v ejvwb| ZLb
UzBsK&ji Ici cwZkva bIqv ne| eySZ cviQ Zv?
u|
gv_v SuvKvj UvmKvb, PvL `yUv GLbI ivbvi gyL Kx hb
LyuRQ| bjvg wi Ici ivgRK wj jvMvbvi evcvi
Zvgvi gb m`n `Lv w`qQ| mwZ bvwK?
wj jvMvZ cvie, Ze wbqZv w`q ejZ cvwi bv
gie wK bv|
Avwg ZvgvK ejwQ, GUv wgivKji hyM, ejj UvmKvb|
Zvgvi KvQ _K GKUv wgivKjB Avkv KiwQ Avwg|
UwjvwcK mvBU jybvK `Lvi ci ivbv Rvb ivgRK
Lyb Kiv me| Ze Zv Zv Avi Kie bv I| UvmKvbi w`K
GK` ZvwKq _K fvej, Lyb Avwg ivgRK bq, ZvK
Kie| ek| Avwg Lyb Kie|
`yRvov PvLi `w GK nq AvUK _vKj|
K_vUv Zzwg AviKevi eje, wcR, wgvi ivbv?
nuv, Lyb Avwg Kie|
gv_v SuvKvj UvmKvb, Zvici Pqvi Qvoj| nuv, wVK
jvKKB evQvB KiwQ Avwg, wKQyUv hb wbRKB kvbvj
K_vUv| nuv, Zzwg ZvK Lyb Kie| avcjvi gv_vq cuQ
_vgj m, gv_v _K nvUUv bvwgq mUvi wfZi ZvKvj,

71
Zvici Avevi ci Nyi `uvovj|
BwZga evwoi wfZi _K ewiq GmQ Kvjvgwe| Zvi
w`K ZvwKq UvmKvb ejj, GKUv wmMviU `vI|
Wvvi AvcbvK wmMviU Qo w`Z ejQ, wgvi
UvmKvb|
nvZUv evovj UvmKvb| Avgvi fvM fvjv h Zzwg Avgvi
Wvvi bI| wmMviU!
wmMviUi cvKU wbq GwMq Gj wWqwUP| UvmKvbi
wmMviUUv awiq w`j m| UvmKvb GLbI Kvjvgwei w`K
ZvwKq iqQ|
`Lj? KvjvgweK ejj UvmKvb| Avwg hv ewj ZvB
kvb wWqwUP|
nVvr mZK nq DVj ivbv| Kvjvgwei w`K ZvKvj I|
wWqwUP GKUv Rvbvqvi, kv myi ejj Kvjvgwe|
Avgvi `vwqZvb ewk|
nuv| auvqv wMj bvK w`q QvoQ UvmKvb| ivbvi w`K
ZvKvj m| nvmj| Zzwg ivgRK gviZ e_ nj GB
RvbvqviUvi nvZB c_g Zzj `Iqv ne gqwUK| m
hvK, Gevi Ab GKUv cm| Zzwg AZ PvjvwKi m KvRUv
KiQ, wgvi ivbv| UzBsK&jK Zzwg LyuR ei KiZ
PqwQj| ZvK Zzwg cqQ| mvjRvii m ILvbB AvQ
m|
GLb hLb ivgRK Lyb KiZ ivwR nqQ Zzwg, ZvB Lywk
gbB RvbvwQ K_vUv| evwoUv Zv `LjB| hv wKQy `iKvi me
cvQ m| G-me AvMI ZvgvK ejwQ, Ze nqZv wekvm
Kiwb| GLb `Lvi ci Kx gb nQ? evwoUv my`i bv?
wKQy ejQ bv ivbv|
Kov cvnvivq Lye hZi m ILvb ZvK ivLv nqQ,
wgvi ivbv, ej PjQ UvmKvb| wmMviU Uvb `Iqvi Rb
_vgj| Kvj ejv `yUvq GLvb Avme mvjRvi| AvovBUvq

cuQve Avwg Avi UvcvR| AcvikbUvi `vq-`vwqZ cyivcywi


Zvgvi Nvo _vKe| wVK Zv?
nuv|
cvgMvQi Qvqv j^v nQ| ijvj Avfvq w`MK ivwOq
w`q WyeQ m~h| GZUzKz evZvm eBQ bv| Kv_vI Kvb k
bB|
Rvbvjvi avi wbRi Ni q iqQ ivbv| nVvr GKUv
wPv cP SuvwK w`j IK| UzBsK&jK GiB ga gi djwb
Zv?
SU& Ki weQvbvq DV emj ivbv| Rvbv K_v ivgR Ii
nvZ Lyb nIqvi ci IK euvwPq iL wbRi wec` WK
Avbvi SzuwK be bv UvmKvb| IK hLb gvie, ZLb
UzBsK&jK euvwPq ivLvi Kvb hyw bB| gvieB hLb, ZvK
GLbB gi djv mew`K _K fvjv bv? UzBsK&jK w`q Zv
Avi Kvb KvR Kivbv nQ bv|
`iRv Lvjvi AvIqvR njv, gv_vi Dci Rj DVj
AvjvUv| Ni XyK KevU Avevi e Ki w`j Kvjvgwe| Zvi
nvZ `yUv Mvm iqQ, `L gb njv eid `Iqv Bw|
GKUv Ii w`K evwoq w`j m| wbb, wgvi| ivZ fvjv Nyg
nIqv `iKvi Avcbvi|
MvmUv wbj ivbv| UzBsK&j wK euP AvQ?
Avo nq Mj Kvjvgwe| Kx ejZ Pvb, wgvi? Zvi
Mjvi AvIqvR Lv` bg MQ|
K KvK evKv evbvQ, Kvjvgwe? ivbvI wdmwdm Ki
K_v ejQ| ivgRK Avwg Lyb Kivi ci Avgv`i `yRbK
wbqB gi djv ne| UvmKvb wK GiBga UzBsK&jK gi
djQ?
m aibi wKQy NUe bv, Kvjvgwei K_vi myi A^w,
PvL mwiq Abw`K ZvKvj|

72
GUv Zvgvi K_v|
byb, wgvi, wgvi UvmKvb weivU gvbyl| Zuvi Rxeb
fvjv KvRi Kvb kl bB| mvaviY gvbylK wZwb mvnvh
Kib| GB Km wZwb wbRi QjK mvnvh KiQb| wZwb
hLb K_v w`qQb, Avcwb Zuvi Ici fimv ivLZ cvib|
cvij Avgvi cki Reve `vIUzBsK&j wK euP AvQ?
Avcwb Zvi m K_v ejZ Pvb? nvZi DvwcV w`q
Kcvji Nvg gyQj Kvjvgwe| Avcbvi Rb Avwg GKUv SzuwK
be| RvbvRvwb nq Mj Kx NUe Cki Rvbb, Zey Pv Ki
`LZ cvwi|
BZZ KiQ ivbv| Kvjvgwe wbwZfve wekvm Ki
UzBsK&j euP AvQ, Ii Rb GUzKzB h_| wec`i SzuwK wbq
IK mvnvh KiZ PvBQ jvKUv...mRbB SzuwKUv ZvK wbZ
gvbv Kiv DwPZ| bv, ejj I, _vK| GKUz ci Avevi ejj,
GKUv K_v| UvmKvb ZvgvK GLb Avi Lye GKUv wek^vm Ki
ej gb nq bv Avgvi| evanq ZzwgI Avgvi gZ wec`i
gaB AvQ|
Avcwb cjvc eKQb! cwZev` Kij Kvjvgwe| Ze
ivbvi gb njv Zvi PvL nVvr fqi Kvjv Qvqv coQ|
byb, wgvi, hfveB nvK ivgRK Avcbvi gviZ ne|
G evcvi Kvb fyj Kivi AeKvk bB| nVvr PgK DV Nvo
wdwiq wcQb w`K ZvKvj m| GB wwcs UvejUjv
ivLyb| ivZ Avcbvi fvjv Nyg nIqv `iKvi, Zvi Mjvi
AvIqvR nVvr Po Mj, KKk kvbvQ|
wbtk Lyj Mj `iRv| `Z wWqwUP `uvwoq AvQ
`viMvovq|
wcjjv gyL fij ivbv, Kvjvgwe cvnviv `Iqvi fwZ
Ii cvk `uvwoq _vKj| hLb eySj ivbv wMjQ Ijv,
`iRvi w`K cv evovj m|
wWqwUPi PvL `yUv PK PK KiQ, GK cvk mi wMq

c_ Qo w`j|
GLvb Kx?
AvgYvZK fwZ RvbZ PvBj Kvjvgwe|
nuv`vivgi gZ wbtk nvmj wWqwUP|
Avwg RvbZvg bv Kv_vq wQj Zzwg| Avjv wbwfq w`j
Kvjvgwe|
GLb Rvbj|
Kvgiv _K ewiq wMq evBi _K `iRvUv e Ki
w`j Kvjvgwe|
AKvi Nywgq covi AvM ivbv fvej, Avwg Awfbq
KiwQ, wK Kvjvgwe Kx KviY Awfbq KiQ? Kb?

`k

Avcwb RM AvQb, wgvi?


PvL gjj ivbv| AvaLvjv Rvbvjvi kvUvi Mj Nii
wfZi iv` XyKQ, PvL wgUwgU Kij I| Nvg fRv evwjk
_K gv_vUv Zzj ZvKvj| Ii w`K ZvwKq weQvbvi cvk
`uvwoq iqQ Kvjvgwe|
weQvbvq DV emj ivbv, Zvici cv `yUv gSZ bvwgq
w`j| Ilyai Kvb cfve Ui cvQ bv| NygUv Lye fvjv

73
nqQ Ii| KUv evR?
GB gv evivUv evRj| eWmvBW Uwej a~gvwqZ GK
Kvc Kwd ivLj Kvjvgwe| Kgb eva KiQb?
fvjv|
Kvj ivZ ivgR cuQQ| gqwUi m cg Ki
GZY wbqB Kv nq coQ QvKiv| fvM euK bv
emj, LuvwoZ ewiq Avme m|
ivbvi wKQy ejvi bB| wKQyY Ii w`K ZvwKq _vKvi ci
Kvgiv Qo ewiq Mj Kvjvgwe|
Kwd kl Ki kvIqvii Vvv cvwbi bxP Gm `uvovj
ivbv| `vwo Kvwgq KUb vKm Avi kvU cij| Zvici ewiq
Gj eviv`vq|
Pqvi em wmMviU Uvb w`Q Kvjvgwe| Zvi KvQvKvwQ
GKUv Pqvi emj ivbv| wWqwUP Kv_vq?
ZvK wKQy KvR w`qwQ Avwg| Zvi K_v fyj hvb|
Avcbvi gbi Lei ejyb| IUvK eywSq wbq kv ivLZ
cvieb Zv? bvwK KvRi mgq weMo eme?
gb fvjv AvQ| Avi mevB Kv_vq?
Avi mevBK Kx `iKvi Avcbvi? Zviv Kvb bv Kvb
KvR MQ| byb, UzBsK&jI fvjv AvQ|
gyL Zzj Zvi w`K ZvKvj ivbv| Av`vR wKQy evjv
bv|
Avgv`i Bw kl nq wMqwQj| KqKUv evZj
AvbZ ILvb AvgvK hZ nqwQj| gqwUK Avwg ^P
`LwQ| fvjv AvQ m|
wekvm Kiv KwVb h jvKUv wg_ K_v ejQ|
mwZ fvjv AvQ, Avevi ejj Kvjvgwe| mvjRvi
wgvi UvmKvbi DivwaKvix| Zvi IRbI Kg bq|
K Kvi DivwaKvix, Zvi m UzBsK&ji Kx mK?
gv_v fwZ Kvjv Pzj AvOyj Pvjvj Kvjvgwe| mvjRvi

Zvi `Lvkvbv KiQ| Avcbvi wPv Kivi Kvb KviY bB|


UzBsK&ji Rb bZzb GKUv `ywv XyKj ivbvi gv_vq| KwP
gb, GKv AvQ, Kvb fyj bv Ki dj|
AvR mB w`b, gb Kwiq w`q ejj Kvjvgwe| GLb
MvUv evcviUv Avcbvi Ici wbfi KiQ| Kvj ivZi ga
UzBsK&j be GKRb abx wnme cwiwPwZ cve| Avcwb...
evwji Dci w`q wWqwUPK nuU AvmZ `L _g Mj
Kvjvgwe| Zvici Pqvi Qvoj| Zv nj kixi Avi gb
Avcbvi fvjvB AvQ, wgvi? Mjv Pwoq Avevi wRm
Kij m|
nuv|
Avi Zv ewk mgq bB...Pjyb Avgiv LvIqv-`vIqv mi
wbB|
wWqwUP eviv`vq DV Gj, ZvK wbq evwoi wfZi XyK
coj Kvjvgwe|
ivbv em _vKj, evwjqvwoi Dci w`q ZvwKq AvQ
mvMii w`K| UzBsK&j Avi mvjRvii K_v fveQ I|
UzBsK&j ejwQj: Avgv`i ga AbK wgj AvQ|
eviv`vq Avevi ewiq Gj Kvjvgwe| Uwej cU fwZ
mvDBP ivLj m| Kx fveQb, wgvi? RvbZ PvBj m,
AvMi PqviUvZB emj|
fvewQ Zv AbK K_vB|
AbKY Pzc _vKvi ci Pnvivq A^w wbq Kvjvgwe
ejj, Lq wbb| mi AvM Avi mgq cveb ej gb nq
bv| weqvi `e?
w`Z cviv|
Pqvi Qo evwoi wfZi wdi Mj Kvjvgwe| LvwbK ci
`yUv Mvm Ki weqvi wbq Gj m| BwZga gv_v _K
ivgRK ei Ki w`qQ ivbv|
PzcPvc LvIqv`vIqv mviQ Iiv| kl Kivi ci `uvovj

74
ivbv| ivBdjUv iwW Kwi|
AvgvK Kvb KvR `eb?
bv|
cwivi Kivi ci ivBdjUv jvW Kij ivbv, Zvici wKc
w`q UwjvwcK mvBU Avi z w`q mvBjviUv AvUKvj|
KvRUv kl KiQ, `viMvovq D`q njv Kvjvgwe| me wVK
AvQ, wgvi?
nVvr ivbv Dcjw Kij, Ii PqI ewk AwiZvq fyMQ
Kvjvgwe| ixwZgZ bvfvm gb nQ ZvK| me wVK| ZvK
cvk KvUvj I, Zvici KvVi wmuwo eq Qv` DV Gj|
Qvqvi wfZi, KswUi wbPz cuvwPj ivBdjUv Vm w`q
ivLj ivbv| gyL Zzj Lvwj Luvwoi w`K ZvKvj| ivgR Avme
Zv? Avmvi mvebv AvQ, Ze bvI AvmZ cvi| hw` bv
Avm, UvmKvb ai be ivbv ZvK mveavb Ki w`qQ|
Ii Dci cwZkva bIqvi Rb UzBsK&jK wWqwUPi nvZ
Zzj `e UvmKvb|
Qv` DV Gj Kvjvgwe| Kvb mgmv, wgvi? RvbZ
PvBj m|
KUvi K_v bZ PvI?
wPvq Avwg cvMj nq hvwQ, wgvi| Avcbvi Avi Avgvi
`vwqZ mgvb|
mUv GZY eySj Zzwg?
Qv`i Dci w`q nuU wKbvivq Pj Gj ivbv, kvLv-ckvLv
mn weivU MvQUvK `LQ| cPzi cvZv `Lv hvQ, Mv XvKv
w`Z Kvb Amywea ne bv| wbPz cuvwPj DV `uvovj I, Zvici
GKUv kvLvq cv w`q MvQUvq Poj| mnR GKUv KvR| GLvb
_K Dcii GKUv kvLvq mi MjB fvjv Avovj cvIqv
hve|
GKUv kvLvq emj ivbv, njvb w`j Kv, Zvici bxP
ZvKvj| cPzi cvZv Qv`UvK Avovj Ki iLQ, Ze `~ii

mvMi cwivi `Lv hvQ| AvgvK Zzwg `LZ cvQ? Mjv


Pwoq wRm Kij I|
Qv` Kvjvgwei cvqi AvIqvR cj ivbv| ek wKQyY
weiwZi ci Zvi Reve cvIqv Mj, cvZv Qvov wKQyB Avwg
`LZ cvwQ bv| GKUz bovPov Kib|
cv `yUv `vjvj ivbv|
K_v Zv bjvg, wK `LZ cvwQ bv|
axi axi, mveavb MvQ _K Qv` bg Gj ivbvKvb
kvLv Kuvcj bv, cvZvi LmLmI kvbv Mj bv| Qv` hLb
mvjRvii m hvM `e I, UvmKvbi mvx hb m`n bv
Ki Qv` AviI KD AvQ|
wVK Zv, AvgvK Zzwg `LZ cvIwb?
Avcbvi bg Avmvi AvIqvRI Avwg cvBwb|
nvZNwo `Lj ivbv| Avi `k wgwbUi ga cuQ hve
mvjRvi| wbPz cuvwPji KvQ mi Gm Luvwoi w`K ZvKvj I|
Ii cvk Gm `uvovj Kvjvgwe|
ejj, UzBsK&jK Zzwg `LQ| Kx KiwQj m? wRm
Kij ivbv, Zvi w`K bv ZvwKq|
BZZ KiQ Kvjvgwe| KiwQj? ivbv eySZ cviQ
ckUv b Nveo MQ jvKUv| Nvoi wcQbUv nvZ w`q
WjQ| mvjRvii m M KiwQj UzBsK&j| M ejvq Lye
Iv`, Avgv`i gvvi mvjRvi|
Avgv`i ga AbK wgj AvQ|
IK `L...AmyLx gb nqwb?
ZvK wbq `ywv Kivi `iKvi bB, wgvi| m fvjv
AvQ|
GB evcviUv wK...UvmKvbi DivwaKvix mvjRvi?
wgvi UvmKvb gviv hvevi ci mvjRvi wjUj ev`vi-Gi
`vwqZ cve|
m wK GB `vwqZ wbZ Pvq?

75
Kuva SuvKvj Kvjvgwe| Avgv`i gvbbxq eyov f`jvK
mB eevB Ki iLQb| Pv Kij mvjRvi eo wjWvi
nZ cvie| m evKv ev cwZex bq| wkwZ gvbyl,
wcGBPwW KiZ hvQ| Zvi fvM Lvivc ZvB GiKg GKUv
mU-Avc AvUKv coQ| G Ggb GKUv evcvi, Zvi c
KvbfveB mvgjvbv me bq|
`yRbB Iiv Mvwo Avmvi AvIqvR bZ cj| ivbvi wcQy
wbq Qv`i AviK cv Pj Gj Kvjvgwe|
mvbvwj ivjm-iqm ivv ai QyU AvmQ, PvjvQ
wkvwi Pnviv mB cyivbv WvBfvi| eomo Kvjv nvU
gv_vq w`q evKwmU em iqQ mvjRvi, PvL mvbMvm|
cuQ MQ, ej wmuwoi w`K GMvj Kvjvgwe|
Qv` cvwVq `vI ZvK, ejj ivbv| Avwg GLvbB
AvwQ|
gv_v SuvwKq bg Mj Kvjvgwe|
wbPz cuvwPj em Acv KiQ ivbv| ek wKQyY ci,
mvbMvm wbRK Avovj Ki Qv` DV Gj mvjRvi| Zvi
m mv`v kvU civ GKRb ewWMvWI DV GmQ| wWqwUPi
m GB jvKK AvMI `LQ ivbv| jvKUv meZ
mbvevwnbxZ wQj`L wecbK, Awi Avi ecivqv gb
nq| ivbvi KvQ _K `~i mi _vKj m, nvZ `yUv Kvgi,
LyuwUq `LQ IK|
ivbvK `Lvgv _gK `uvwoq coj mvjRvi| Kvjv
mvbMvm Ii w`K divbv| hvB nvK, AZ Ii w`K ZvwKq
AvQ|
Kx NUZ hvQ evLv Ki ejZ ne ZvgvK? wRm
Kij ivbv|
K_v bv ej g~wZi gZ `uvwoq _vKj mvjRvi, Nvg PKPK
KiQ gyLUv|
AvBwWqvUv njv, axi axi i Kij ivbv, hb GKUv

M`fi m K_v ejQ, Zvgvi PvPvZv fvB w wbq LuvwoZ


Avme| m...
nuv, Rvwb Avwg, mvjRvii K^i LmLm, GKUz KucI
Mj|
Zzwg Rvbv? Zv nj Zv fvjvB| MvUv AwZ cP
ivMi weviY Abyfe KiQ ivbv| AvQv, Zv nj Rvbv h
Zvgvi mvnm KzjvQ bv ej AvgvK eva Kiv nQ GKRb
gvbylK Lyb KiZ| Rvbv GB jvKK Lyb Kivi Rb Zvgvi
cvl evc AvgvK evKgBj KiQ|
nVvr Ki mv`v kvU civ jvKUv mvjRvi Avi ivbvi
gvSLvb Pj Gj| gyL e! wnmwnm Ki ejj m|
Reve auvB Ki Zvi Pvqvj j Ki GKUv Nywm Pvjvj
ivbv| wVKgZ jvMj euvPZ wKbv m`n| Svby cdkbvj,
wid Lye fvjv, GKevi kl gyn~Z gv_vUv mwiq bIqvq
NywmUv Pvqvj jM wcQj Mj|
fvRevwRi gZ KvK hb nvwRi njv Kvjvgwe|
ewWMvW Avi ivbvi gvSLvb `uvovj m, ivbvi nvZUv ai
djj| Vvv nb, wgvi!
GB jvKK GLvb _K wbq hvI, ewWMvWi w`K
AvOyj Zzj KvjvgweK ejj ivbv, SuvwK w`q wbRK Qvwoq
wbj| IK Avgvi Amn jvMQ|
wVK AvQ, Avcwb hv ejb, wgvi ivbv, ej ewWMvWK
BwZ Kij Kvjvgwe, Zvici ZvK wbq Qv` _K bg
Mj|
GwMq Gm mvjRvii mvgb `uvovj ivbv| Zvgvi m
Avgvi K_v AvQ, mRbB fvwMq w`jvg I`iK, big myi
K_v ejQ I, hb GKRb ezi m|
nuv Ki Ii w`K ZvwKq AvQ mvjRvi|
G-KvR Kb KiQ Zzwg? wRm Kij ivbv|
weqi avvUv `ZB KvwUq DVj mvjRvi| Avwg Zv

76
Avgvi PvPvZ fvBK gviZ PvB bv, Reve w`j m| Kb
PvBe? ivgR fvBK Avwg fvjvevwm, QvUejvq wZwbB Zv
AvgvK Kvj-wcV Ki gvbyl KiQb| GLbI AvgvK Avcb
fvBqi Pq ewk Av`i Kib|
GLb Zv nj Kx KiZ PvI Zzwg?
nVvr w`knviv `Lvj mvjRviK| Avwg Rvwb bv| eySZ
cviwQ bv Kx Kiv DwPZ|
GK mK wPv Kij ivbv| wVK AvQ, Kx KiZ ne
eywSq w`wQ Avwg|
wZb wgwbU ci cvwb LZ Qv` _K bg Mj mvjRvi|
m-I bvgj, KvjvgweI DVj|
GKPvjvi wfZi, wbPz cuvwPj emj ivbv| GKUz `~i emj
Kvjvgwe| LvwbK ci ci evKzj `wZ ZvKvQ Ii w`K|
GK mgq ivbv ejj, Iiv AvmyK, Gj mvjRvi Avi
UvcvRK GLvb Zzj Gbv| Pviw`KUv `Lv kl nj
UvcvRK eviv`vq bvwgq wbq hve| mvjRviK ej iLv,
UvcvR Pj Mj AvgvK hb Rvbvq m| MvQi hLvb Avwg
_vKe mLvb _K Qv`Uv meUzKz `Lv hve bv| Pv Kiv
ZvK `L hvZ Lywb ej gb nq| GLb hgb `LvQ,
GKUv gvwQ gviZ cvie ejI wekvm Kie bv UvcvR|
nuv| Avcwb mwZ my eva KiQb Zv?
KwVb PvL ZvKvj ivbv| fev bvwj hw` Kwi, wVKB
Avwg jvMvZ cvie|
ciii w`K `xN KqK mK GK` ZvwKq _vKj
Iiv, Zvici gv_v SuvKvj Kvjvgwe|
GB duv`i ga djv nqQ AvcbvK, mRb mwZ
Avwg `ytwLZ, wgvi, ejj m| Avwg G-K_v ejvq Avcbvi
Kvb DcKvi nQ bv, Ze Avwg PvB Avcwb Rvbyb|
wVK| GZUzKz DcKviI nQ bv| K_vUv AviKevi fvej

ivbvKvjvgwei GB Awfbqi gvb Kx?


ILvb AviI cvq wek wgwbU em _vKj Iiv, PvL co
AvQ ivvi w`K| Zvici Kvjvgwe ejj, AvmQb Iuiv|
Mvwoi AvIqvR AvMB bQ ivbv| Pv Ki `Lv Ii
PnvivUv e`jvZ cviv wKbv, ej wbPz cuvwPji gv_vq DV
`uvovj I| ILvb _K MvQ Poj, GKUv Wvj em `yUv cv
Szwjq w`j `yw`K| wVK AvQ? Mjv GKUz Pwoq wRm
Kij I|
nuv| GKUz _g Avevi ejj Kvjvgwe, WjvK,
wgvi|
ILvb em _vKj ivbv| MvQUvq GZ ewk cvZv, evwoi
bxP Kx NUQ wKQyB `LZ cvQ bv I| KqKRbi Mjvi
AvIqvR bj, Mvwoi `iRv e nIqvi k fm Gj|
vwbk fvlvq K_v ejQ UvmKvb, Ze Kx ejQ cwivi njv
bv| KKk GKUv K^i, GB c_g bQ ivbv, Reve w`j|
ivbv aviYv Kij IUv meZ mvx nvbv`v UvcvRi Mjv|
KqK wgwbU ci Qv` bovPovi AvIqvR cj ivbv|
mvjRvii K_v kvbvi Rb Kvb cZ _vKj I, Ze e_vB|
Zvigvb GLbI m Roc`v_ nq AvQ| vwbk fvlvq ek
wKQyY K_v ejj UvmKvb Avi UvcvR| Zvici wmuwoi avc
_K cvqi AvIqvR fm Gj|
Zvigvb mvjRviK iL bg hvQ Zviv| nvZNwoi
w`K ZvKvj ivbv| `yUv eR cuqZvwjk wgwbU| Avi KqK
wgwbUi ga LuvwoZ Pj AvmZ cvi ivgR...Av` hw`
AvR Avm Avi Kx|
ivbvi Mvj eq Nvg MovQ| wjUvi K_v fvej I|
Kbvq `LZ cj mvBUi m Iqvi-G jvKUvi gv_v wbq
AvmQ| wPv Kij wUMvi Uvbvi ci mvBjvi _K Kx iKg
fuvZv k eie| Kbv Kij gv_vq MZ wbq mvMi co
hvQ m|

77
Ze miKg wKQy Zv NUe bv|
MvQi Wvj Kvb cZ em AvQ ivbv| Kvb k cvQ
bv| mvjRvii m Qv` Avi KD AvQ bvwK? m GKv wKbv
bv Rb bovPov Kiv DwPZ ne bv Ii| Ze KZnj `wgq
ivLv mnR bq|
AviI cvq cuvP-mvZ wgwbU ci mvjRvii A K^i
fm Gj| wgvi ivbv?
hb GKUv fovi evPv gvqi KvQ hvIqvi Rb ev-ev
KiQ, fvej ivbv| Zvici bxP bvgvi Rb boZ hve, nVvr
wi cv_i nq Mj|
ivbvi mivmwi bxPi Wvj Kzjx cvwKq iqQ GKUv
WvqgevK ivUjvi|
Kzjx Qvovj cuvP dzUi Kg ne bv, Av`vR Kij ivbv|
GB mgq Avevi IK WvKj mvjRvi| ki Drm j Ki
mvgvb Nyi Mj mvcUvi gv_v, dj IUvK AvovAvwofve,
A_vr cvk _K `LZ cvQ I| IUvi Piv wRf jKjK
KiQ, axi axi LvwbKUv Kzjx Qvwoq Ggb GKUv fw wbj,
hb MvQ _K Qv` bg hZ Pvq|
dvwiWvi AZ welv mvc GB WvqgevK ivUjvi|
jY `L cwivi evSv hvQ, mvjRviK mvgb cj
Qvej gviZ `wi Kie bv|

GMviv

wgvi ivbv... mvjRvii Mjvq Gevi GKUz , ZvMv`vi

myi|
m m MvQ _K AviKUz bg Mj ivUjvi|
GLvb GKUv mvc| mveavb Ki w`j ivbv|
mvjRvi bZ cqQ ej gb nq bv, Ze Kv`vj
AvKwZi gv_vUv DuPz Kij mvc| AvIqvR Qvoj IUv, hb GKUv
evMi wfZi gUiuwUi Kbv `vbv SuvwK LvQ| GB
AvIqvRUvi RbB mvcUvi bvg ivUjvi|
em _vKj ivbv| bxPZjv _K vwbk fvlvq `yGKUv
k fm AvmQ Kvb| bZ cj evZvm jvMvq ciii
m Nlv LvQ cvgMvQi cvZv| mvcUvi w`K ZvwKq AvQ
I| cv `yUvq v i nQ|
wgvi ivbv...
ivUjvi mvci wcZv mK Rvbv AvQ ivbvi| mvjRvi
IUvi bvMvji ga Gm coj ZvK euvPvbi Kvb Dcvq
_vKe bv| mveavb bxP bvgZ i Kij I, fveQ wcQb
_K hw` NvoUv Pc aiv hvq...
wgvi ivbv! mvjRvi Qv`i cvq wKbvivq Pj GmQ|
Avevi AvIqvR Kij mvcUv|
mvc, ejj ivbv, Mjv AviKUz Povj| wPrKvi Kivi
myhvM bB Ii, KviY evwoi bxPB Kv_vI iqQ nvbv`v
UvcvR, ZvK RvbZ `Iqv Pje bv Qv` mvjRvii m
Avi KD AvQ|
mvjRvi wK bZ cqQ? cj Kx Kie m?
Nvi gZ cwiq hvQ wgwbUjv| Zvici AviKUv k
fm Gj ivbvi Kvb| GKUv gvUi evU vU wbj| GiKg
AvZi gaI SU Ki UzBsK&ji K_v gb coj| Ii UvMU
LuvwoZ ewiq AvmQ, A_P GLvb GKUv mvc I`iK APj
Ki iLQ!
GB mgq mvjRviK `LZ cj ivbv| Avo fwZ,
AZ mveavb, MvQ PoQ m| Zvi gv_vq Avi PvL GLbI

78
nvU Avi mvbMvm iqQ|
mveavb! Kx KiQ? Pvcv^i ejj ivbv| Zvgvi wVK
mvgbB IUv!
Avevi AvIqvR Kij mvc| kUv b GKUv nvUweU wgm
Kij ivbv| Gevi mvjRviK wbRi bvMvji ga cq hvQ
ivUjvi|
ivbvi KvQ _K cvq Qq dzU bxP cuQ _vgj mvjRvi|
gyL Zzj Dci ZvKvj m| Zvi mvbMvm wbRi Pnviv `LZ
cj ivbvNvg fRv AvZwZ GKUv gyL, AvKvi hb QvU
nq MQ|
mvjRviK SuvwK LZ `L evSv Mj mvcUvK `LZ
cqQ m| AvIqvRUv ej w`j mvcUvI ZvK `LQ|
gv_vUv mvgvb Nywiq wbj IUv, Piv wRf mvjRvii w`K ZvK
Kij|
bvgeb bv, kv myi ejj mvjRvi|
GK Wvj _K AviK Wvj bvgZ hvwQj ivbv, Zvi kv
Avi AvZwekvmx K^i _vwgq w`j IK|
AwZ axi AviKUv Wvj DV Gj mvjRvi| GLb mvcUvi
KvQ _K gv dzU PviK `~i m| AZ mveavb GKUv nvZ
ZzjQ nvUi w`K|
Avevi mveavb Ki w`j ivUjvi mK|
mvjRvii j^v AvOyj nvUi Kviwbm aij, GKUz GKUz
Ki bvwgq AvbQ gv_v _K|
GKB m `yUv NUbv NUj| Qvej w`j mvc, wVK mB
gyn~Z IUvi w`K nvUUvI Qyuo w`j mvjRvi|
ikvm ZvwKq _vKj ivbv|
mvci dYv Wye Mj nvUi wfZi| mvjRvii wcZv
Awekvm, ivbvi `w wcQy wbqI wcwQq cojmvcUvK MvQi
Wvj _K bvwgq djQ m|
Wvb nvZ w`q mvci gv_vi wcQbUv Pc aij mvjRvi|

mvcUvI m m wbRi j^v kixi w`q mvjRvii nvZ


cuwPq djj|
ivbvi wVK bxP GKUv Wvj em `yw`K cv Szwjq w`qQ
mvjRvi, mvci gv_vi wcQbUv k Ki ai AvQ, IUv hvZ
ZvK Kvgo w`Z bv cvi| Gevi m Zvi evg nvZ IUvi
Kv`vj AvKwZi gv_vq bvwgq Avbj, j^v AvOyj w`q Pc
ai e Kij Lvjv Pvqvj|
GKUz `g wbj mvjRvi| cwivi `LZ cvQ ivbv Zvi
nvZ Ryo Uvb Uvb nq AvQ mvci cuvP| Zvici `p GKUv
fwZ nvZUv gyPo Dvw`K wbq Mj, fO w`j mvcUvi
Nvo|
mvcUvK bxP dj `Iqvi mgq gyL Zzj ivbvi w`K
ZvKvj mvjRvi| gi MQ|
MvQi Kv njvb w`q em _vKj ivbv, PvL bvwgq
ZvwKq AvQ Zvi w`K| GB mgq gvUievUi MRb AviK
eveZvq wdwiq Avbj IK| bg hvI! ejj I| Rjw`!
mvjRvi ZLbI bvgZ i Kiwb, ZvK cvk KvwUq GK
kvLv _K AviK kvLv nq Qv` cuQvj ivbv| Quv w`q
ivBdjUv Zzj wbj, wbRi Zwi GKPvjvi Qvqvq Dcyo nq
jv, Zvici Kuva VKvj ivBdji euvU|
LuvwoZ Pj GmQ gvUievU| Bj emv wbMv gwnjvK
`LZ cvQ ivbv| jybv Avi GK jvK cvkvcvwk w KiQ,
wK jvKUv jybvi Ad-mvBWUwjvwcK mvBU `Lv Mj
jybv Avovj Ki iLQ ZvK|
Iiv hLb Nyie, fvej ivbv, jvKUv ZLb Ii w`K
_vKe| wj Kivi Rb Acv KiZ ne IK|
dvKvm AvWRv Kij I| mvBU gvS ga ivgRK
LvwbKUv `LZ cj| `wY AvgwiKvb cyil m-wm^j
hgb nq, G-I Zvi GKUv D`vniYmy`i Mob, cPzi cwk,
my`kb Pnviv, j^v Kvjv Pzj mv`v fjfUi wieb w`q

79
RvqMvgZ AvUKvbv|
Zx GKUv euvK Nyi wdiwZ c_ aij evU|
Iiv `yRb ciii KvQ cgvY KiZ PvBQ KZ `
Zviv| evU hLb NyiQ, jvd w`q jybvi iwkUv UcKvj ivgR,
QyUQ GKUv gv wZ fi Ki, dj Avevi jybvi Ad-mvBW
Pj Mj m|
Acv KiQ ivbv, mvBU PvL iL AbymiY KiQ
I`iK| ewkifvM mgq jybvi gv_vUvB m Iqvqvi cvQ
I| ivgRKI gvSga cvQ, wK Zv Lye Kg mgqi
Rb| G Ame GKUv kU| GLb hw` wj nq, ivgRi Pq
jybviB gviv hvIqvi mvebv ewk| GLb `yRbB GK nvZ Uv
evi ai AvQ, AviK nvZ ai AvQ ciii nvZ| `yRb
GLb GZ KvQ, jybvi Ad-mvBW ivgRK ivbv `LZB
cvQ bv|
q q Ng Mvmj nQ ivbv| Ze Awi nQ bv|
Avevi euvK Nyi wdiQ evU| Gevi ivgRK Ab mvBW
`Lv Mj| mij GKUv c_ AbymiY KiQ Iiv| mIqvqvi
GLb ivgRi gv_vUv cq MQ ivbv| mvBUi wKbvivq jybvi
ay bvK Avi wPeyK `LZ cvQ I|
GB mgq GKUz wcwQq coj jybv| ivgRK GKv cq
Mj ivbv| GiKg mnR GKUv kU mvjRviI evanq wgm
Kie bv|
wUMvi Ub w`j ivbv, Ze Zvi AvM I`i w`K _K
ivBdji bj Nywiq wbqQ I|
fuvZv GKUv AvIqvRi m ewiq Mj eyjU| wK
eyjU Kvb ZR bB, MwZI bBQv`B wQUK coj mUv|
eyjU _K Mvb cvDWvi ei Ki bIqv nqQ|
Nvo wdwiq mvjRvii w`K ZvKvj ivbv| Ii KvQ _K
LvwbK `~i `uvwoq iqQ m|
Qv` GKv _vKvi mgq Ii civgk gZB KvRUv KiQ

mvjRvi| MvQi Wvj em cvZvi duvK w`q Zvi GB Kv


PvzlI KiQ ivbv|
KvRUv Zvgvi? Mvb cvDWvi ei Ki wbqQ? wRm
Kij ivbv, m`n KiQ wmuwoi `iRvi Avovj Kvjvgwe
`uvwoq _vKZ cvi|
gv_v SuvKvj mvjRvi| nuv|
Luvwoi w`K ZvKvj ivbv| wqvi `yRb BwZga ii
evBi Pj MQ, evU Zv`iK Lvjv mvMi ei Ki wbq
hvQ|
`uvovj ivbv| fvej, Ze GZ mnR cvi cvIqv hve bv|
jybvK wbq Kvj Avi ciI w KiZ Avme ivgR|
Zzwg wK mwZB GZUv fxZz? Zvgvi nq LybUv Avwg Kie,
Zv-I Zzwg nZ w`Z PvI bv? A`k KvjvgweK kvbvevi
Dk wRm Kij ivbv|
mvbMvmi Avovj wbRK jywKq iL ivbvi w`K wdij
mvjRvi| bv, PvB bv, LmLm Mjvq ejj m|
hvI, bxP wMq wbRi AvPiY evLv Kiv, ejj ivbv|
wmuwo eq bg Mj mvjRvi|
KqK wgwbU ciB vwbk msjvci weviY fm Gj|
UvmKvbi AvIqvR cvQ ivbv, ivM KuvcQ Mjv| Gi AvM
ZvK Gfve K_v ejZ kvbwb, Kx ejQ wKQyB evSv hvQ
bv|
gvS ga mvjRvii MjvI cvIqv hvQ| AbKi Pov
Mjvi gvSLvb Zvi K^i A^vfvweK kv jvMj Kvb|
GiKg ek wKQyY Pjj| Zvici Mvwoi `iRv e Avi
Bwb vU bIqvi k cj ivbv|
AviI KqK wgwbU ci wmuwoi gv_vq DV Gm Kvjvgwe
`Lj wbPz cuvwPj em iqQ ivbv| nvZQvwb w`q WvKj m|
wgvi UvmKvb Avcbvi Rb Acv KiQb|
Zvi wcQy wbq eviv`vq bg Gj ivbv| GKUv Pqvi em

80
cv `vjvQ UvmKvb| eviv`vi kl gv_vq `uvwoq iqQ
wWqwUP| ivbvi w`K ZvwKq evKvi gZ nvmj m| mvRv
nuU Gm UvmKvbi mvgbi GKUv Pqvi emj ivbv, nvZ j^v
Ki gyVvi eyjU `yUv Uweji Dci Zvi mvgb ivLj|
Avwg ZLb MvQ wQjvg, Zvgvi fxZzi wWg Qj eyjU
_K Mvb cvDWvi ei Ki iLwQj, ejj ivbv| wkIi kU
wQj IUv| Zvgvi BwWqU Qj AcvikbUv fyj bv Kij
GZY ivgR gviv hZ|
ivbvi w`K ZvwKq _vKj UvmKvb, cv_ii gZ jvMQ
PnvivUv| ivBdjUv Avcbvi PK Kiv `iKvi wQj|
ZvB gb nQ Zvgvi? PK Avwg KiB iLwQjvg|
dvqvi Kivi Rb Zwi wQj IUv|
gv_v SuvKvj UvmKvb| Ii m Avwg K_v ejwQ| hv
ejj, wekvm KivZ ciQ AvgvK| UvcvRi aviYv kUUv
Ame wQj| Avgiv hLvb _K `LwQjvg ILvb _K `L
ZvB gb nwQj| KvRB KvRUv Avgiv Kvj Kie|
GgwbZB KwVb GKUv KvR, Zvi Ici hw`...
Gici Avi Zvi Zid _K ZvgvK Kvb mgmvq coZ
ne bv, ejj UvmKvb| Zzwg ay `Le, wgvi ivbv, Zvgvi
Zid _K Avgvi hb Kvb mgmv bv nq|
wWqwUPi w`K Nyij m, Zvi w`K GKUv nvZ j^v Kij|
wbtk nvwmZ fi DVj wWqwUPi gyL, cKU _K wUmy
ccvi gvov GKUv cvKU ei Kij m|
cvKUUv wbq Uwej ivLj UvmKvb| GLvb GKUv
wRwbm AvQ, wgvi ivbv, Kvj mdj nZ mvnvh Kie
ZvgvK| GUv Ggb GKUv wRwbm, nvivj Avevi cvIqv hvq|
Gici hUv Avbe mUv GZ mnR wdi cvIqv bvI hZ
cvi| wcR, K_vUv gb ivLeb|
Pqvi Qvoj UvmKvb, eviv`v _K bg Mvwoi w`K
hvQ| Zvi wcQy wbj wWqwUP|

GK gyn~Z BZZ Ki cvKUUvi w`K nvZ evovj ivbv|


Mvwo Pj hvQ, Ii w`K GwMq Gj Kvjvgwe|
ivLyb IUv, wgvi, kv K ejj m| IB cvKU
UzBsK&ji Pzj AvQ| wgvi UvmKvb AvcbvK ay RvbvZ Pvb
h MvUv evcviUv mK wZwb AZ wmwiqvm|
Zvi w`K ZvwKq _vKj ivbv| UzBsK&ji Pzj?
Abw`K ZvKvj Kvjvgwe| Avevi MRve|
Kuvcv nvZ cvKUUv Lyjj ivbv| UzBsK&ji mg mvbvwj
Pzj Kvjv wieb w`q eua ivLv nqQ| KLb NUj GUv?
emyiv Mjvq RvbZ PvBj I|
AvR mKvj|
AvR mKvj? Zzwg hLb Bw AvbZ wMqwQj?
bv...ci| AvcbvK Zv ejwQ, m fvjv wQj| Pzjjv
KvUv nqQ AviI ci|
mvjRvi GUv Rvb?
ZLb RvbZ bv| GLb wdi MQ, Rvbe|
cvKUUv Uwej bvwgq ivLj ivbv|
Avwg `ytwLZ, wgvi, weoweo Ki ejj Kvjvgwe|
gyL Zzj Zvi w`K ZvKvj ivbv| `i`i Ki NvgQ
Kvjvgwe| gyLUv vb|
GZB hw` `ytwLZ nI, Zvi nq KvR KiQ Kb Zzwg? m
bvwK fwbRyqjvi Mixe KlK`i gyw`vZv...Kx Ki me?
Kuva DuPz Kij Kvjvgwe| Zvi ewk njv KvR Av`vq
KiZ cviv| GUvB ay aiv nq, ev GUviB ay iZ| KvR
Kwiq bqvi Rb, gvS-ga aib e`jvb| nvZi DvwcV
w`q Mvji Nvg gyQj m| ZuvK w`q AbK fvjv KvR
nqQ|
Avwg wekvm Kwi bv|
`k eQi AvM Zuvi Mvxi jvKRb `ygvBj `~i _K
Kvb Ki cvwb eq AvbZ| wgvi UvmKvb ejjb mgmvUvi

81
mgvavb Kieb| jvKRb Zuvi K_v wekvm Kij bv| wZwb
RvbZ cvijb GKRb ivRbxwZK AcwiYZ gq`i m
`wnK mK KiQ| Kx Ki Rvbjb, wRm Kieb
bv...GUvB Zuvi wMdU, gvbyli `yejZv Rvbv|
IB ivRbxwZKi m K_v ejjb wZwb| hw` Pvb Zv
evcviUvK evKgBj ejZ cvib, Ze cvwbi cvBc emvbv
nq Mj|
ewkw`b AvMi K_v bq, Avgv`i jvKRb mg cY
LPii wcV Zzj kni wbq AvmZ| wKQy LPi AvwgI
L`vZvg| wgvi UvmKvb wmv wbjb Avgiv UvK eenvi
Kie| AviKRb ivRbxwZKK evQvB Kiv njv| wgvi
UvmKvb Zuvi Kvb GKUv `yejZv LyuR ei Kijb| Zuviv eVK
Kijb, Agwb `k UvKi GKUv eni Gm Mj| GB njv Zuvi
KvRi cwZ| Amnvq fwZ nvZ `yUv `yw`K gj w`j
Kvjvgwe| wZwb hw` wbRi jvKRbi Rb wKQy Pvb, mUv
Av`vq Ki bb| Kxfve Av`vq Kiv njv, GUvi Kvb iZ
Zuvi KvQ bB|
GB jvKiv Rvb Kx aibi gvbyl m?
wKQy jvK Av`vR KiZ cvi; wKQy jvK nqZv Rvb,
ewkifvMB GZ ewk KZ h KvbI ckB Zvj bv|
Avi Zzwg? KwVb PvL ZvwKq _vKj ivbv|
ivbvi w`K wcQb wdij Kvjvgwe, eviv`v _K bg
hvQ| Avwg mvMii evZvm LZ hvwQ| Avgvi m AvmQb,
wgvi?
bv|
me wVK nq hve, wgvi| AZ GLb ch K_v w`q
wZwb Zv iv KiQb|
GLb ch|
avc eq bg coj Kvjvgwe, evwjqvwo UcK mvMii
w`K Pj Mj|

ivbv wmv wbj, ewbwWKUvm UvmKvbK Lyb Kie I|

eviv

Kvjvgwe wdi Gm `Lj GLbI eviv`vq em iqQ ivbv|


Ii w`K A^w wbq ZvKvj m, ejj, Lvjv evZvm LvwbK
nuvUj fvjv jvMZ Avcbvi|
gv_v bvoj ivbv, Pnviv wbwj Ki iLQ, KvjvgweK
eySZ w`Z Pvq bv Ii gv_vi wfZi Kx PjQ| ci|
Kuva SuvwKq evwoi wfZi Pj Mj Kvjvgwe|
wKQyY ci evwoi wfZi Kv_vI GKUv Uwjdvb eR
DVj| ivbv bZ cj K hb KvjvgweK WK dvbUv
aiZ ejQ|
Avevi UvmKvbK wbq gv_v NvgvZ i Kij ivbv| fveQ
mvbkvBb nvUj Avi Kw`b _vKe jvKUv| meZ ivgR
gviv hvIqvi ci Pj hvIqvi cvb Ii|
Kbvi PvL ZvK nvUjUvi wekZjvi evjKwbZ em
_vKZ `Lj ivbv, mvMii w`K gyL Ki| ivvi kl gv_vq
Zwi nQ wekZjv GKUv AvcvUgU feb| KvR cvq kl
nq GjI, UvKvi Afve wKQyw`b njv wbgvY KvR e ivLv
nqQ| ivbv GwRwi Rb IB wewOi GKUv Awdm myBU
fvov Kivi BQ wQj kvIbi, ZvB GKw`b ivbvK `LZ
wbq wMqwQj m|
wekZjvi GKUv Awdm myBU cQ` nqwQj I`i| Ze
fvov Ame ewk PvIqvq wdi Avm Iiv| ivbvi gb AvQ,

82
ILvb _K mvbkvBb nvUjUv cwivi `LZ cvIqv hvq|
mvjRvii ivBdjUv wbq ILvb hw` DVZ cvi ivbv,
ewbwWKUvm UvmKvbi gv_vq GKUv eyjU XywKq `Iqv Zgb
Kvb KwVb KvR ne bv|
ogyo Ki eviv`vq KD ewiq Avmvq ivbvi wPvq evav
coj| UzBsK&jK wbq mvjRvi cvwjqQ! ikvm wPrKvi
KiQ Kvjvgwe| hfveB nvK LyuR ei KiZ ne
I`iK!
GK cjKi Rb Zvi K_v wekvm KiZ cvij bv ivbv|
Zvici jvd w`q wma njv, cvqi avvq D coj
PqviUv| cvwjqQ? Kv_vq? Kx hv Zv eKQ!
gvQi gZ Lvwe Lj Kvjvgwe| wbRi Dci wbqY
wdwiq Avbvi Pv KiQ| GB gv dvb Kij ivgvjy|
UzBsK&jK wbq mvjRvi mvBcm Rjvi w`K Pj MQ!
Avcbvi mvnvh jvMe, wcR! Pjyb LyuR ei Kwi I`iK|
wQUK eviv`v _K bg Mj Kvjvgwe, evwji Dci w`q
Mvwoi w`K QvUvi mgq wWqwUPi bvg ai WvKQ|
evwoi wcQb _K ewiq Gj wWqwUPLvwj cv, Pnvivq
weg~p fve|
Mvwoi cvk cuQ _vgj Kvjvgwe, Nvo wdwiq ivbvi
w`K ZvKvj| Avmyb! PuPvQ| Avmyb!
ivbv cuQvevi AvMB evK wmU DV emQ wWqwUP,
KvjvgweI Mvwo Qo w`qQ| jvd w`q Zvi cvk DVj
ivbv| m m wW evovj m|
nvBIqZ DV Gj Iiv|
Kxfve Iiv cvjvZ cvij? RvbZ PvBj ivbv|
UzBsK&ji gv_vq Pzj bB `L cvMj nq IV mvjRvi,
ejj Kvjvgwe, DRbvq nuvcvQ| Nywm gi ivgvjyK Avb
Ki dj m| UzBsK&jK wbq nvBIqZ IVvi Pv KiwQj,
wK Abvb MvWiv evav `qvq cviwb| Gici Nyi mvBcm

Rjvi w`K Pj MQ Zviv|


MvWiv?
hZ`~i wbivc` ej gb nqQ ZZ`~i wcQy wbqQ Zviv,
Zvici wdi GmQ| Ze Zv`i eievi ivvq cvnviv
ewmqQ Zviv| IB Rjvq XyK I`iK Avgiv ei Ki
Avbe|
mvMii Zxi ai Mo IVv wfjvjvi wcQb mvBcm
Rjvf~wg wek nvRvi GKi wbq GKUv Rj| KvR nvK ev
eovZ, cvivWvBm wmwUZ Gj GKUv w`b AZ eybv nuvm
wkKvi KiZ IB Rj XvKv PvB ivbvi| bvg mvBcm Rjv
njI, ILvb jvj, mv`v Avi Kvjv gvbMvf MvQI cPzi,
Ijvi wkKo nvwZi `uvZi gZ| a~mi vwbk kvIjv,
wewPeY ciMvQv Avi bvbviKg RjR j Ajvii gZ Szj
AvQ MvQ MvQjywKq _vKvi RvqMv Ki w`Q welv mvc,
wekvjvKvi gvKomv Avi KuvKov weQvK|
MvUv Rjvf~wgZ ciii m mshy AmsL Lvj AvQ,
mjvi wi cvwb XvKv co AvQ mv`v kvcjvq| gkv`i wWg
cvovi Rb Av`k GKUv RvqMv| fyj RvqMvq GKevi ay cv
coj nq, DrKU `yMgq cPv Kv`vq Wye cvY nvivZ ne|
ILvb KD nvwiq Mj biKi AwfZv ARb nq hve
Zvi|
IB biK AvQ UzBsK&j, fveZB Amy eva Kij ivbv|
hfveB nvK I`iK ai AvbZ ne, PuPvQ
Kvjvgwe| wgvi UvmKvb G-K_v bj KD Avgiv euvPe
bv!
wbqB K_vi K_v ejQ, ejj ivbv| Zvgiv Zvi wbRi
jvK, wek, Zvgv`iK wbqB gi dje bv|
Avcwb ZuvK Pbb bv ZvB G-K_v ejQb!
Kvjvgwei PvL AvZ `L ivbv eySZ cvij fq gi
hvQ jvKUv| GUvi AZ Awfbq nIqvi Kvb mvebv Kg|

83
UzBsKjK ew` Ki ivLv wfjvUvq cuQvZ AvaNv jvMj
I`i| gUv c_ ai QyU Gm MUi mvgb _vgj MvwoUv|
njy` Avi jvj iOi kvU ci I`i Rb Acv KiQ
ivgvjy| Zvi Pvqvji GKUv cvk dzj AvQ, Pnviv `L gb
nQ AKvr gZzi gyL Pj Avmv GKRb jvK|
Mvwo _K Kvjvgwe ogyo Ki bvgZB vwbk fvlvq
Zzewo QyUj ivgvjyi gyL _K| ivbv bvgj, Ii wcQy wbq
wWqwUPZvi KmvBmyjf Pnvivq PKPK KiQ Nvg|
ivgvjyK _vwgq w`q ivbvi mvgb Gm `uvovj Kvjvgwe|
Avcwb KLbI Gw`Ki Rjvq MQb, wgvi? RvbZ PvBj
m|
bv, ejj ivbv, Rvb wg_Uv Zviv KD aiZ cvie bv|
Ze G-aibi Rjvq wkKvi Kivi AwfZv AvQ Avgvi|
Rjvq XyKQ Iiv, wK eiZ cvie bv| Avgv`i
wZbRb jvK eievi c_ cvnviv w`Q| Avgiv GLb Zv`i
m hvM `e, Zvici `Le Lw`q I`iK ei Kiv hvq
wKbv|
Kov iv`i ga evwji Dci w`q `Z nuvUj, Rjvf~wgi
wKbvivq cuQvZ `k wgwbU jvMj I`i| mi GKUv c_ AvQ,
Rjvi wfZi Pj MQ| GLvbB mv`v kvU civ jvKUvK
Acv KiZ `Lj Iiv|
Zvi m K_v ejvi ci ivbvK Kvjvgwe Rvbvj, GB c_
aiB mvjRvi Avi UzBsK&j Rjvq XyKQ| Rjv mK
wbqB Avcbvi AwfZv AvQ, wgvi, ejj m| fvjv nq
Avcwb hw` mvgb _vKb|
mvgb Kx AvQ Rvb ivbv| GB c_ Rjvi wfZi w`q wmwK
gvBj ch Pj MQ, Zvici IUvi Avi Kvb AwZ bB|
ILvb _K i cPv Kv`v, Rj, Lvj Avi gkvi ivR|
c_ ai iIbv njv ivbv| Ii wVK wcQbB iqQ
Kvjvgwe| Zvici ivgvjy, wWqwUP Avi MvW jvKUv| RvqMvUv

GZ Mig h ixwZgZ ev DVQ| Avi `yM! Amn iKg


`~wlZ wi cvwbZ cP nvjyqvi cyi i nq AvQ ivwk ivwk
Siv cvZv|
G-aibi Rjvq mvifvBf Kivi Uwbs bIqv AvQ ivbvi|
Ggb AbK wRwbm Ii PvL aiv coe, wcQbi wZbRbK
ej bv w`j Zviv `LZB cve bv| fvOv GKUv kvLv, k
nq _vKv Kv`vq mvgvb GKUz `vM, Svci weksLj cvZv IK
Rvwbq `e Kvb w`K MQ Zviv|
Aekl c_Uvi kl gv_vq cuQvj Iiv| GKUv SuvK eua
`uvwoq _vKj, mvgbi Nb Rji w`K ZvwKq AvQ, mUvK
`yfvM KiQ `k dzUx GKUv Lvj| wi cvwbZ fvwi my`i
kvcjv dzU AvQ|
GLvb Avgiv fvM nq hve, ejj ivbv| `yRb evg
w`K; `yRb Wvbw`K| Avwg bvK eivei mvRv|
gv_v bvoj Kvjvgwe| Avwg Avcbvi m _vKwQ, wgvi|
Avcwb GKv Kv_vI hvQb bv|
evcviUv GZ mnR ne ej AvkvI Kiwb ivbv| wVK
AvQ| I`iK cvwVq `vI|
wWqwUP Avi MvWK evg w`K cvVvj Kvjvgwe, Avi
ivgvjyK GKv cvVvj Wvb w`K|
Zviv Pj hZ ivbvi w`K wdij Kvjvgwe| KvbiKg
PvjvwK Kieb bv, wgvi, ejj m| Avgv`i cZKi
^v_B I`iK LyuR ei Ki wdwiq wbq hZ ne| Avgvi
K_v gb w`q byb! Lywb`i wbq GKUv AMvbvBRkb AvQ
wgvi UvmKvbi! Avcwb hZ eo gZvai ewB nvb,
hLvbB jyKvb, Zviv Avcbvi bvMvj cq hve|
Avevi gwK? A_P nvZ cZ iLQ mvnvhi Rb!
mveavb KiwQ! AvR ch KD Zuvi m Wvej-m Ki
euP _vKZ cviwb| I`iK Avgiv wdwiq AvbZ bv cvij
Avcwb Avi Avwg jvk nq hve|

84
bv, fvej ivbv, UvmKvbi gv_vq GKUv MZ Zwi nj
miKg wKQy NUe bv|
Rj cv ivLj Iiv| RvqMvUv wPbZ cviQ ivbv| Ii
cvq cuvPkv MR mvgb `v`y evbvbRvi cyivbv evUUv _vKvi
K_v| `Lv hvQ bv, KviY Iw`K KuvUv Svc Avi bjLvMov
Lye Nb nq RbQ| cwivi gb AvQ ivbvieQi wZbK
AvM Lvj _K Ub mUvK cvi ZzjwQj I| GLbI mUvi
ILvb bv _vKvi Kvb KviY bB|
UzBsK&jK LyuR ei KiZ nj IB evUUv ivbvi `iKvi|
Rjvi wfZi Lye ewk `~i Iiv hZ cvie bv| meZ Lvj
eiveiB Kv_vI jywKq AvQ|
Ze ivbvi c_ Kvjvgwe g GKUv evav| m h wec`
Ui cq mZK nq AvQ, Rvb I| evUi KvQ cuQvbvi
AvM Riwi KvRUv njv ZvK APj Ki `Iqv|
mvgb gvbMvf wkKoi AZ Nb Avi wbweo GKUv evav
coj| `uvovj ivbv| NyiQ, gv_vi Pvicvk b ZzjQ SuvKSuvK gkv|
Afve kvbv hvQ I`i AviI `yB `ji GMvevi
AvIqvR| Ze Zv`i KvDK `Lv hvQ bv| Zvigvb ZvivI
KD I`iK `LZ cvQ bv|
Iiv Gw`K Avmwb, ejj ivbv| Iw`K ZvKvI, GB evav
cvi nq mvgb hvIqv me bq| Avgv`i div DwPZ|
Awi nq gkv aivi Pv KiQ Kvjvgwe| Avcwb hv
ejb...
cv mwiq fvimvg wVK Kij ivbv| GB mveavb! Ii
Mjvi AvZ PgK w`j KvjvgweK| mvc! Zvi cvqi w`K
AvOyj ZvK Kij|
Kvjvgwe PvL mwiq wbZB Zvi Pvqvj Nywm Pvjvj
ivbv|
Nywm Lq wcQy nVj Kvjvgwe, PvL wbq ml dzj

`LQ| Lvov nq _vKvi Pv KiQ, GB myhvM evg nvZ


w`q AviKUv Nywm Pvjvj ivbv Zvi bvK eivei| _vP Ki
GKUv AvIqvRi m fO Mj bvKi nvo| nuvPU LZ
LZ Avevi wcQy nVj m, nvZi DvwcV w`q bvKi dzUv
w`q ewiq Avmv i gyQj|
ivbvi Rg _vKv ivM ewiq AvmQ GKi ci GK Nywm
Avi jvw_ nq| Kvjvgwe h `uvwoq `uvwoq ay gviB LvQ,
Zv bq; VKvevi Pv KiQ m, Pv KiQ co bv wMq
`uvwoq _vKevi, Zvici myhvM eyS `yGKUv NywmI PvjvQ|
wK wnsm nq IVv ivbv m-me MvnB KiQ bv| `LZ
`LZ Z-weZ nq DVj Kvjvgwei Pnviv| Zvici kl
GKUv Nywm Lq Kv`vi Dci wQUK coj m|
Kx Avh, Zvgvi bv AvgvK Nywm gi mvMii Icvi
cvwVq `qvi K_v? wnmwnm Ki ejj ivbv, Zvici Revei
Acvq bv _K WvBf w`q coj Zvi eyK|
Gevi gZzfq gwiqv nq DVj KvjvgweI|
nvZ w`q Kvjvgwei MjvUv Pc aij ivbv| I hb duv`
cov wnsm GKUv RvbvqviK mekw w`q ai iLQ|
Kvjvgwei Nywm Gm jvMj Ii Pvqvj|
NywmUv GZ Rvivj wQj, Zvi Dci _K wQUK bxP coj
ivbv| Kvjvgwe nuvUzi Dci wma nIqvi Pv KiQ, Zvi w`K
cv Qyuoj ivbv|
jvw_Uv cP Rvi Kvjvgwei eyK jvMj, wPZ nq co
Mj m| GwMq Gm nvZ w`q Zvi MjvUv Pc aivi Pv
Kij ivbv| Avevi `yej nvZ Ii gyL Nywm gvij Kvjvgwe,
Ze Gevi ivbv Qvoj bv ZvK| Abyfe Kij kixii mg
kw AvOyjjvq Xj `Iqvq Ii nvZ Avi Kuvai cwk wMuU
cwiYZ nQ|
cv QyuoZ i Kij Kvjvgwe| euvKv Kiv AvOyj w`q ivbvi
PvLi bvMvj cvIqvi Pv Kij m| wK Zvi kw dzwiq

85
AvmQ|
wbgg nq DVj ivbv, Kvjvgwei Mjvq AvOyji kw AviI
evovQ|
ivbvi w`K ZvwKq AvQ Kvjvgwe, PvL `w bB|
Zvici Zvi cvqi bovPov _g Mj, nuv nq Mj gyL, ewiq
coj wRfUv, bvKi dzUv w`q GLbI iI MovQ|
kixiUv Amvo nq hZ Qo w`j ZvK ivbv, Mwoq Zvi
Dci _K bg coj| Zvi Mjvq Ii AvOyji Qvc dzU
iqQ| eyK nvZ w`q `Lj ayKcyK KiQ rwc, giwb,
vb nvwiqQ m| c_g IiB kvU Lyj Kvjvgwei nvZ`yUv
wcVgvov Ki euvaj ivbv, cvU Lyj euvaj cv; Zvici Ii
MvUv kixi Kv`vi bxP Vm w`j ivbv, RvwMq ivLj ay
bvKUv|
wekvg b, kvjv! Avcb gb ejj ivbv, Avwg `wL I`i
LyuR cvB wK bv|
UvmKvb Avi Zvi viv AbK fywMqQ IK| Gevi Ii
cvv AvNvZ Kivi cvjv|
ivbvi bvK _K mvgvb i MovQ, VuvU `yUvI ek dzj
DVQ| SuvK SuvK gkv QuK aiQ IK| G-me wKQyB Mvn
KiQ bv I| GB Rjvi wfZi Kv_vI AvQ UzBsK&j, hfve
nvK ZvK Dvi KiZ ne Ii| ay GKv ZvK bq, Zvi m
evanq mvjRviKI|
ay Rj _K Dvi Kij ne bv| UvmKvb bvgi GK
wckvPi Li _KI euvPvZ ne I`iK|
KvjvgweK ILvbB dj iL evUi LuvR iIbv njv
ivbv| cvIqv Mj mUv hLvb iL wMqwQj wVK
mLvbBDuPz Avi Kbv cvi| Vj IUvK cvwbZ bvgvQ
I, bxP _K Ii gyVvi mgvb GKUv gvKomv ewiq Gj; Ii
ivgk cvjv aij AvKvi `uvove `k Bwi gZ, KzrwmZ
GKUv cvYx|

ek wKQyY cwikg Kivi ci evUUvK cvwbZ bvgvbv


Mj| Poj ivbv, nvZ Zzj wbj jwMUv| mUvi mvnvh axi
axi Lvj ai GMvj I|
jvj-bxj-ewb-mv`v kvcjv Avi RjR AvMvQvi wfZi
w`q jwM Vj GMvevi mgq gkvi SuvK Suvwcq coj Ii
Dci| Avi Mig ev mywZ Dj w`q evbvbv RvKUi gZ
wNi djj IK|
cvq NvLvbK jovB Kij ivbv| gkv Avi Dvc GB c_g
mn KiQ bv, AvWfviwcq h-Kvb AvDUWvi- gvbi gZ
G-me Af I|
nVvr I`iK `LZ cj ivbv|
c_g mvjRviK `Lj| Lvji cvk QvU GKUv duvKv
RvqMvq, MvQ wcV VwKq em AvQ, gv_vi Pvicvk Do
eovQ Kvjv gkvi gN| Zvi nuvUzi Dci q iqQ
UzBsK&j| nvU w`q ZvK evZvm KiQ mvjRvi|
wbR nq co iqQ UzBsK&j, cibi mv`v kvU Avi
vKm kixi muU iqQ, QvU Ki QuvUv mvbvwj Pzjmn
gv_vUv mvjRvii nuvUzi Dci|
Lvji Dci Szj _vKv gvbMvfi kvLvi wfZi w`q evU
wbq GMvevi mgq kixii meUzKz kw w`q jwM VjZ nQ
ivbvK| GB mgq IK `L djj mvjRvi| ivbv `Lj m
m UzBsK&ji w`K nvZ evovj m; GKUv wki AvPiY, hb
Zvi wcq Ljbv Ko bIqvi gwK `Lv w`qQ|
gv_v Zzj ivbvK `LZ cj UzBsK&j|
Zvi Kv`v gvLv Pnvivq m GKUv fve dzU DVZ `Lj
ivbv| mvjRviK AuvKo aij m, Zvici Dbi gZ nvZ
bvoj ivbvi Dk, hb Gfve nvZ bvojB evZvm wgwjq
hve ivbv|
big Kv`vq jwM Muv_j ivbv, Zvici Pvc w`q evUUvK mvgb

86
evovj| evUi fuvZv bvK cvi cuQvj, Xvj eq DV coj
LvwbKUv| jwM Qo w`q jvd w`q Zxi bvgj I|
Ii w`K gyL Ki cvkvcvwk `uvwoq AvQ UzBsK&j Avi
mvjRvi|
XvjUv ek DuPz, ZvB Dci DVZ mgq jvMQ ivbvi, KI
nQ| Xvji gv_vq cvq cuQ MQ, GB mgq cPv Kv`vq Ii
cv wcQjvZ i Kij|
gvmy` fvBqv! ivbvi AevUv eySZ ci AuvZK DVj
UzBsK&j, GwMq Gj mvnvh Kivi Rb|
`Z ZvK cvk KvwUq mvgb evoj mvjRvi, Lc Ki
ivbvi GKUv nvZ ai dj wVK mgq Ii wcQjvbUv _vgvj|
gvmy` fvBqv, wcR! cvi _K evKzj K PuwPq DVj
UzBsK&j| IK wKQy ejeb bv!
fvimvg wdi cq wi nq `uvovQ ivbv, cvi eq
UzBsK&jK wcQj bg AvmZ `Lj, nvZ GKUv fvOv Wvj|
evUUvi bvMvj cj bv m, Scvr Ki cvwbZ coj| ivbv Avi
mvjRvi `yRbB nvZ evwoq hB aiZ Mj ZvK, m m
D Mj evU| UzBsK&ji KvQvKvwQ cvwbZ coj Iiv|
UzBsK&ji KvQ ivbvB AvM cuQvj, wK mvjRvii w`K
mi Mj m|
Kv`vq Avevi cv Wye hvQ eySZ ci ZvovZvwo cvi
DV coj ivbv, MvQi GKUv wkKo ai mi Gj k gvwUZ|
UzBsK&jK `ynvZ w`q eyK Zzj wbqQ mvjRvi, wK
ivbv `Lj Wye hvQ m| MvQUv ai cvq Szj coj I, GKUv
nvZ evovj Zvi w`K| mUv aij mvjRvi, I`iK Ub cvi
wbq Gj ivbv| UzBsK&jK ivbvi nvZ Zzj w`j m| Zvici,
UzBsK&j hLb wbRK Qvwoq wbQ, mvjRviK cvi DVZ
mvnvh Kij ivbv|
KqK wgwbU ILvb q _vKj Iiv, `g wdi cvIqvi Pv
KiQ, NvgQ `i`i Ki, I`i Pvicvk gN cwiYZ nQ

gkvi SuvK|
LvwbK ci DV emj UzBsK&j| gvmy` fvBqv, kv `pZvi
m ejj m, Avwg ^Qvq Ii m GmwQ| Avwg IK
fvjvevwm|
m Zv evSvB MQ, VuvU xY nvwm wbq ejj ivbv|
Zvgv`i evcviUv wbq mvjRvii m Avgvi `yGKUv K_vI
nqQ| Ze Ii nvZ ZvgvK Zzj `qvi AvM AvgvK
RvbZ ne ZvgvK wbq Kx fveQ I, wbRB ev Kx KiZ
Pvq|
ciiK Avgiv fvjvevwm, kv myi ejj mvjRvi|
Avgiv weq Kie|
nvwmUv Pc ivLZ njv ivbvK| Avwg m-K_v wRm
KiwQ bv| weq Zv AekB Kie| wK RxebUvK MvQve
Kxfve? K Kx KiZ PvI Zvgiv?
c_g K_v evevi Kvb mw ev UvKv-cqmv Avgvi `iKvi
bB, fyjI I-me Avwg Quve bv| evevi m Avi Kvb
mKB ivLe bv Avwg| wcGBPwW KgwcU KiZ Avi gv
GKeQi jvMe Avgvi| Zvici nvfvWB jKPvevi wnme
PvKwi cq hve| UzBsKj&I evbi KvbI iwmWbwkqvj
KjR Ii covkvbv Pvwjq hve| Ii LiP Avwg hvMvo Kie
wUDkwb Ki...
W, fwi W, m nq ejj ivbv| Ze hZw`b bv Zzwg
PvKwi cvI, Zvgv`i me LiP Avgvi| GLb kvbv| nvZ
mgq Kg, h-Kvb gyn~Z Zvgv`iK wbq hvIqvi Rb Pj
Avme Iiv| `yUv Uwjdvb b^i w`wQ, gyL Ki bvI| GUv
Zvgvi PvPvZ fvB ivgRi cwgKv jybvi b^i, bvBb-dvBfbvBb-Uz-w_-Iqvb-bvBb| ILvb Kx KviY dvb KiZ ne
eySZ cviQ Zv?
ivgR fvBK mveavb Kivi Rb| eje, ZvK Lyb Kivi
cvb Kiv nqQ|

87
nuv| gv_v SuvKvj ivbv| AviKUv b^i Avgvi GRwi
gvqvwg kvLvi| Avwg Zv I`iK dvb Ki hv wb`k `qvi
`eB, myhvM cj ZzwgI dvb Ki I`iK Rvbve Kv_vq
AvQ Zvgiv ev wKQy `iKvi wKbv| Iiv Zvgv`iK wbivc`
nvfvW, gvb evb cuQ `e|
gv_v SuvKvj mvjRvi, abev` w`j, evi KqK DPviY Ki
dvb b^ijv gyL Ki wbj; Zvici Lvji wKbvivq mi
Gm evUUvK wma Kivi KvR nvZ jvMvj |
GK mK BZZ Ki ivbvI GMvj| `yRb wgj wma
Kij evUUv| Lvj cvi nq mvMi ewiq hve Avgiv, ejj
I|
cvi _K wcQj bg Gm evU DVj Iiv| ivbv `Lj
UzBsK&jK cvq eq wbq Gj mvjRvi| Lqvj bv Ki Dcvq
bB h gqwUi m Avh Kvgj Zvi eenvi|
evUi kl gv_vq emj UzBsK&j| mvjRvi emj gvSLvbi
m e| jwMUv Zzj wbq RjR AvMvQvi evav Vj evU
PvjvQ ivbv|
I`iK LyuR cvIqvi AvM GB KwVb KvRUv GK Nv ai
KiZ nqQ IK| IRb eo hvIqvq evUi MwZ Kg
MQ, PvjvZ kwI jvMQ AbK ewk|
ZviciI Pvwjq hvQ ivbv| Ze ewkY cvij bv|
nuvwcq DVj I, Nvg Mvmj nq hvQ, rwc gb njv
wevwiZ ne| Aekl _vgj I, ni wMq fi w`j jwMZ|
Avwg VjwQ| `uvovj mvjRvi, GwMq Gm jwMUv wbj|
acvm Ki e em coj ivbv, gv_vUv bvwgq Avbj
dvmKv cov nvZ|
nq mvjRvii kw Ii Pq ewk, bv nq G-aibi KvR
Af m, Zv bv nj AvMvQvi wfZi w`q GiKg Awekvm
`ZMwZZ evU PvjvZ cviZ bv|
GK Nv ci Aekl fvmgvb AvMvQvi ivR _K ewiq

AvmZ cvij Iiv| BwZga nvivbv kw wdi cqQ ivbv,


mvjRvii Avo nvZ _K jwMUv Ub wbj I| Ii e`j
Gevi mvjRvi bwZq coj ei Dci|
KqK wgwbUi gaB gkvi Dc`e _K gyw cj Iiv|
mvgbi Rj Lyj hvQ, evBi `Lv hvQ mvMi| AviI `k
wgwbU ci mvi m~h wbR iv` djj I`i Mvqm~hUv jvj
GKUv eji AvKwZ wbq w`M WyeZ emQ| jwMi `iKvi
njv bv, mvZi UvbB Lvjv mvMii w`K GMvQ evU|
gvbMvf MvQjv wcwQq coQ `L jwMUv evU dj
mvjRvii wcQb diIqvW e em coj ivbv|
GK mgq evUi bvKUv evwjfwZ Zxi avv Lj, Zvici
wi nq Mj|
KviI w`K bv ZvwKq Kv`v jM _vKv kvUUv Lyj mvMi
WvBf w`j ivbv| axi axi muvZivQ I, Abyfe Kij Kv`v,
i Avi Nvg kixi _K ayq ewiq hvQ|
wbRK h_ cwiQb gb nZ evUi w`K wdi Gj
ivbv| Avmvi c_ `Lj UzBsK&j Avi mvjRviI mvMi
bgQ|
Ii AvMB mKZ wdij Iiv| cvwb _K DV Gm
Zv`i w`K GMvj ivbv| GB mgq fUfU AvIqvR kyb Nvo
divj ivbv| `Z QyU AvmQ eomo GKUv wWevU, ZvZ
ivBdjavix `k-evivRb MvW em iqQ|
mvjRvii w`K ZvKvj ivbv| wbtk, PvL PvL K_v
njv I`i ga| Zvici `Lv Mj `yg`yg Ki mvjRviK
cUvQ ivbv|
_vK, _vK! AbK nqQ, Avi `iKvi bB! ejZ ejZ
jvd w`q evU _K mKZ bvgj jvKjv, `Z GwMq
Gm I`iK wNi djj| ewbwWKUvm UvmKvbi mk MvW
Zviv|
fvj-g` wKQyB ivbvK ejj bv jvKjv, evanq Ii

88
evcvi Kvb wb`k cvqwb Zviv|
em& Avcbv`i Rb Acv KiQb, mvjRviK ejj
MvW`i wjWvi| ivbvi w`K GKeviI bv ZvwKq Zv`i m
evU wMq DVj mvjRvi, UzBsKji KwUv k gyVvq ai
AvQ| Nyij evU, Zvici fUfU AvIqvR Zzj wdiwZ c_
aij|
Nyij ivbvI, evwji Dci w`q mvMii w`K GMvj|
Ii mvgb GLb j^v muvZvi|

Ziv

cvgMvQi wcQb _K DuwK w`Q eomo Puv`, GB mgq mvMi


_K DV Gj ivbv| GLb IK wZbU KvR KiZ neKvco
e`jvbv `iKvi, iU-Av-Kvii gvwmwWRUv cZ ne, mv`v
evwoUvq wMq `Lj KiZ ne mvjRvii UwjvwcK mvBU
jvMvbv ivBdj|
UzBsK&j h wfjvq wQj mUv Lvwj co AvQ| Lye mveavb
GMvj ivbv| Puv`i Avjvq `Lv Mj Kvjvgwe DVvbi
hLvb iLwQj mLvbB `uvwoq iqQ gvwmwWRUv|
evwoi wfZi XyK ivgvjy Avi Abvb MvW`i KvcoPvco
NuvUvNuvwU Ki Mvp iOi vKm Avi Kvjv mvqU-kvU cij
ivbv| GKUz AuvU-muvU njI, g` bq| ev_igi cvk GKUv
ivK cvIqv Mj cvq bZzb GKRvov KWm&|
GLvb _KB Ii GRwi gvqvwg kvLvq dvb Kij ivbv|
kvIbK cvIqv Mj ILvb| Gw`Ki cwiwwZ mK c_g

ZvK GKUv aviYv w`j I, Zvici `Z KqKUv wb`k w`j|


mve KqKUv RvqMvi K_v ejj, G-me RvqMvq mvjRvi Avi
UzBsKj&K cvIqv hZ cvi| wb`k w`j, hfveB nvK
I`iK Dvi Ki evb cuQ w`Z ne|
gvwmwWRi BMwbkb Pvwe bB, Ze wZxq GKUv Pvwe
_vKvi K_v WvkevWi Mvcb GKUv Lvc| ZvZ AvOyj
XvKvZB evSv Mj AvQ|
Mvwo wbq evwoUv _K ewiq Gj ivbv| wcQb _K KD
wPrKvi Kij bv|
cbiv wgwbU ci cvKv ivvq DV Gj ivbv| AviI KqK
wgwbU ci Qv mv`v evwoUvi KvQvKvwQ cuQ ivvi avi Mvwo
_vwgq bg coj| evwK c_ nuU Gj I|
`~i _K evwoUvK AKvi Wye _vKZ `Lj ivbv| mgq
wbq mveavb GMvQ| MUi wfZi cyivbv GKUv wRcK
`uvwoq _vKZ `L AviI mZK nevi cqvRb eva Kij I|
ivBdjUv Qv` iL wMqwQj I, GLbI nqZv ILvbB
AvQ| wbtk avc eq eviv`vq DVj| Kv_vI Kvb k
bB| KvVi wmuwo eq DV Gj RvQbv fiv Qv`|
ivBdjUv Qv` bB| ivbv fvej, bxPi Kvb Ni _vKZ
cvi| KD nqZv bvwgq wbq MQ|
wbtk cvq wmuwo eq eviv`vq bg Gj ivbv| mvgbi
Nii `iRv Lvjv, wbR GKUvI evjeI RjQ, Ze DuwK
w`q wfZi KvDK `LZ cj bv ivbv| mveavb wfZi XyKj
I| Ii mivmwi mvgb AviKUv Ni| `iRv Lvjv, Ze
AKvi, c_g Nii xY Avjv wZxq Kvgivq cuQvqwb| mB
AKvi GK RvqMvq Lye ewk Mvp jvMQ|
cKv AvKwZ `L ivbv eySZ cvij, `vbe wWqwUP
gSZ Kzjx QvovQ| Zvjv `Iqv GKUv Kvgivi mvgb
qwQj m|
n-n, RvbZvg ivBdjUv wbZ Avme Zzwg! `qvj nvZ

89
Zzj myBP wUcj m, Dj Avjvi ebv eq Mj Nii wfZi|
Avo nvwm `Lv hvQ wWqwUPi mviv gyL| emi Kzg,
Zvgvi Rb Acv KiwQ Avwg| AvgY i Kivi fwZ
nvZ `yUv fuvR Ki Dci Zzjj m| Gmv!
nivb evbvbRv, Avgvi `v`y, kv, Ze fvwi Mjvq ejj
ivbv| `viMvov UcK wZxq Kvgivq cv ivLj| ZvK wK
Zzwg Lyb KiQ, wWqwUP?
nvwmUv AviI PIov njv `ZUvi gyL| Reve `qv
wbla| Gmv, jwo Avgiv, `wL K RZ| Avmj evav bv
w`j KvDK gi myL cvB bv Avwg|
gb gb Zwi nQ ivbv, Rvb GB `vbeK Kvey Kiv mnR
KvR ne bv| Zvgvi cQbi e Kvgivq Kx AvQ, wWqwUP?
IUv Zzwg mvivY cvnviv `vI Kb?
gyn~Zi Rb evKv evKv jvMj wWqwUPK| Zvici, ivbv
hgbwU aviYv KiwQj, AKvr eybv gvli gZ QyU Gj IK
j Ki|
SU Ki GKcvk mi Mj ivbv, mB m evg cv evwoq
jvs gvij ZvK| fvix kixi wbq `ovg Ki gSZ AvQvo
Lj wWqwUP, e_v cq KuvKvj GKevi, wK cigyn~ZB GK
jvd wma njv| nwfIqU Pvwqvb gvnv` Avwji gZ
GKB RvqMvq NbNb jvdvQ|
Gevi ivbv AvgY|
c_g mvgvb GKUz GMvj wWqwUPi w`K, m hvZ
wcwQq `qvji w`K AviI LvwbKUv mi hvq| wWqwUPK
eySZ w`j, Nywm gviZ hvQ I, Zvici ZvK bvMvji ga
cqB GK jvd k~b DV cv Qyuoj Zvi gv_v j Ki|
`ZMwZi dvBs wKKUv wWqwUPi gv_vi Wvb cvk jvMj|
gv_vi evg cvkUv `qvj VyK hvIqvq `ovg Ki Mv jvbv
k njv, gb njv hb MvUv evwo Kuc DVQ| GK gyn~Z
`qvj muU _vKj wWqwUPi wcV, Zvici `Lv Mj Nlv

Lq gSZ bg AvmQ m| Nvoi Dci boeo KiQ


gv_v, Lywji GKcvk _K ewiq Avmv i wPeyK _K SiSi
Ki SiQ| GiKg gvi LvIqvi ci Lye Kg jvKB euP
_vK|
wK Avevi GMvj ivbv| bvMvji ga cq
GKnvZ Vm aij ZvK `qvji m, Zvici Pvi-cuvPUv
Nywm Pvjvj bvK-gyL| ej& kvjv, K Lyb KiQ nivb
evbvbRvK? ZvK Qo w`q wcwQq Gj I|
Reve `e Kx, ivbv Qo w`Z gSZ co wbR nq
Mj wWqwUP, nvcii gZ Nb Nb nuvcvQ|
AviI LvwbK wcQvj ivbv, Reve bv cq i Po hvQ
gv_vq| Zvici QyU Gm Wvb cvqi jvw_ Pvjvj wWqwUPi
gv_v j Ki|
ivbvK PgK w`q Lc Ki Ii cv ai djj wWqwUP|
axi axi gSZ DV emQ, `ynvZ aiv Ii cv wbRi cUi
m Pc iLQ| `uvwoq _vKvi Rb GK cvq jvdvQ
ivbv|
Avwg kl, GiKg GKUv fve wbq gSZ cowQj
wWqwUP, Avmj cP gvi LvIqvi ci mUv nRg Kivi Rb
LvwbKUv wekvg `iKvi wQj Zvi, mB m Acv KiwQj fvj
GKUv myhvMi|
ivbvi cv ai iLB wma nQ wWqwUP| wnsm, euvKv nvwm
`Lv hvQ Zvi i fRv gyL| AZ mveavb, axi axi
`uvovQ m, Lqvj ivLQ ivbv hvZ co bv hvq|
GK cvq fvimvg wVK ivLZ Mj`Ng nQ ivbv, nVvr
eySZ cvij Kx KiZ PvBQ wWqwUP| Ii gv_vUv `qvj VyK
w`q cwZkva bIqvi BQ|
`vbeUv ZLbI cyivcywi wma nqwb, AKvr Wvb cv fuvR
Kij ivbv, acvm Ki coj gSZ wcV w`q, mB m evg
cv w`q meM AvNvZ Kij wWqwUPi EimwZ| Kuvr Ki

90
GKUv AvIqvR ewiq Gj Zvi Mjv _K, ivbvi cv Qo w`q
`ynvZ w`q Pc aij bvfxi bxPUv|
GK jvd wma njv ivbv| `Lj KzuRv nq MvOvQ
wWqwUP| GZUzKz `qv njv bv, QyU Gm dvBs wKK gvij Zvi
eyK| wQUK `qvji Mvq evwo Lj AvnZ `Z, GLbI
Pc ai AvQ bvfxi bxPUv|
K Lyb KiQ `v`yK? wnmwnm Ki RvbZ PvBj ivbv,
wcwQq AvmQ|
Reve w`j wWqwUPgv_v bo|
Avi Kvb ck bq, QyU Gm Avevi GKUv dvBs wKK gvij
ivbv| cP evwo Lq `qvji m _uZj Mj wWqwU&Pi
kixi| `uvwoq _vKvi kw bB, `ovg Ki co Mj m|
K? wRm Kij ivbv| QyU Gm wi co _vKv
wWqwUPi gv_vq jvw_ gvij Avevi|
Kvb Reve bB|
K Lyb Kij? Revei Avkvq GK mK Acv Kij
ivbv, Zvici Avevi QyU Gj jvw_ gvivi Rb|
GKevi kl gyn~Z wbRK mvgj wbj ivbv| wWqwUPi
Lvjv PvL wi nq AvQ, mjvq Kvb `w bB| SuyK
ZvK cixv Kij I| gviv MQ m|
wWqwUPi cKU nvZo Pvwei GKUv wiO cj ivbv| ZvZ
GKB Zvjvi `yUv Pvwe iqQ| e Nii Zvjvq wdU Kij|
`iRv Lyj `qvj nvZo myBPUv LuyR wbj ivbv| Avjv
RvjZB `Lj Nii GK KvY nvZ-cv evav Aevq co
iqQ `v`y nivb evbvbRv| ZviciB Ii bRi coj Zvi
gv_vq Rovb mv`v evR Avi gyL muvUv Uci w`K|
ivbvK `L euvabjvi m avaw i Ki w`j eyov
`v`y| nvmj ivbv| fvj jY, fvej I, `v`y gvUvgywU envj
ZweqZB AvQ| `Z nvZ Zvi mejv euvab Avi Uc Lyj
w`j I|

gyL Lvjv cq c_gB RvbZ PvBj `v`y, Avgvi UzBsKj&


Kgb AvQ, fvB?
nvwmgyL ZvK Avk Kij ivbv, m fvjv AvQ, `v`y|
Zvi Rb Zywg KvbI `ywv Kie bv|
gywi Avb` Avi DRbvi ek noeo Ki AbK K_vB
ejZ PvBwQj evbvbRv `v`y, me ci be ej ZvK _vwgq
w`qQ ivbv, Zvici ejQ, evBi GKUv wRc AvQ, IUv
wbq Avgvi GRwi gvqvwg kvLvq Pj hvI Zzwg, KviY GLb
Zvgvi wbivcv `iKvi...
gv_v bo IK _vwgq w`j `v`y| Zvgvi cvVvbv jvK,
ZvB mveavb bv nq Zv`i w`K cQb wdiwQjvg| Avi ZviB
LmviZ GUv, ej gv_vi evRUv `Lvj| wK IB wUs
i Avgvi `yM, ILvbB mePq wbivc` _vKe Avwg|
Lvwj nvZ? RvbZ PvBj ivbv| Iiv wbq Zvgvi me
A mwiq djQ?
nvmj `v`y| ejjvg bv, IUv Avgvi `yM! IiKg AviI KZ
A jyKvb AvQ ILvb|
mgq b bv Ki `v`yK we`vq Rvbvj ivbv| wVK AvQ, Zv
nj ILvbB hvI Zzwg| ci `Lv Ki me Avwg evLv Kie
ZvgvK|
`v`yK we`vq Ki w`q cvq wek wgwbU ai Nijv mvP
Kij ivbv| wK ivBdjUv Kv_vI cj bv| eviv`vq ewiq
Avme, GB mgq wmuwoi avc _K GKUv cwiwPZ K^i fm
Gj| Avwg Qv` AvwQ, wgvi ivbv|
AevK nq GK gyn~Z `uvwoq _vKj ivbv| evcviUv
Awekvm jvMQ Ii| k KiB Zv eua iL GmQ
KvjvgweK, mB euvab Lyj GZ ZvovZvwo Kxfve wdi Gj
jvKUv?
AZ mveavb Qv` DV Gj ivbv|

91
wbPz cuvwPj em iqQ Kvjvgwe, nvZ GKUv Kv
AUvgwUK wcj; IUvi fuvZv bvK ivbvi w`K ZvK Kiv|
Zvi Pnvivi w`K ZvKvbv hvQ bv, GZUvB ZweZ
`LvQ|
Avcbvi Rb Acv KiwQ, wgvi, ejj m|
AvIqvRUv LmLm, KKk kvbvj| Puv`i Avjvq MjvUv dvjv
`Lj ivbv| fvejvg ivBdjUv wbZ AvmZ cvib Avcwb|
wZxq GKUv bvwf bv PvBj Kvb PvjvwK bq, wcR| Iw`KUvq
emyb|
gkvi Kvgo LvIqv gyL nvZ Nl wbPz cuvwPji w`K GMvj
ivbv, Kvjvgwei KvQ _K cuvP MR `~i emj| GKevi ZvK
evKv evwbqQ I, mgq cvIqv Mj Avevi evbve| wK mgq
wK Av` cvIqv hve?
ivbvK emZ `L wcjUv bvwgq wbj Kvjvgwe, wbRi
Eii Dci ivLj| Zvi euv nvZ DV Mj Mjvq| AvgvK
Avcwb cvq gi djwQjb, AbyhvMi myi ejj m|
Kx Avkv KiwQj Zzwg?
Avkv KiwQjvg giB djeb| wK kl gyn~Z wekvg
b, kvjv! Avwg `wL I`i LyuR cvB wK bv|ej Avgvi
bvKUv Kv`vi Ici RvwMq ivLvq eySjvg ZLbB giwQ bv|
vb wQj ZLb Zvgvi?
UbUb| wK kixi bvoZ cviwQjvg bv| hvK M, `Lv
hvQ ivBdjUv Avcwb cvbwb|
bv|
wVK AvQ, mgq b Kivi `iKvi bB| byb, wgvi
UvmKvb Rvbb Iiv cvwjqQ| GUvi gvb Avcwb eySZ
cviQb, wgvi?
gvbUv Zzwg AvMB ejQ| Avgiv jvk|
wVK ZvB| I`iK cqQb Avcwb?
cqwQ| Iiv `yRb AvaywbK ivwgI Avi RywjqU-Gi

f~wgKvq Awfbq KiQ|


ivbvi w`K ZvwKq _vKj Kvjvgwe| GiKg PwiB Zv
Kg eqm gviv hvq...bvwK Avgvi Rvbvi ga fyj AvQ?
GivB Zviv|
evcviUv Zv nj GK Zidv bq?
bv|
Kv_vq Zviv?
hLvbB _vK, Zzwg Zv`iK LyuR cve bv|
LyuRZ Avwg PvBI bv, Avevi Mjvq nvZ w`j Kvjvgwe|
Ze wgvi UvmKvb wVKB Zv`i LyuR ei Kieb| AvcbvK
Avi AvgvKI LyuR cveb wZwb, `ywbqvi hLvbB Avgiv jyKvB
bv Kb|
ivbv wKQy ejj bv| ejvi GKUv SuvK PvcwQj h Zvi
AvMB UvmKvbi GKUv eev Kiv ne, Ze G-aibi K_v
ej Kvb jvf ne wKbv wbtm`n nZ cvij bv|
KvjvgweK wcjUv wbRi cvk, wbPz cuvwPj ivLZ
`Lj ivbv| bv, fvej I, Quv w`q IUv wbZ hvIqv eywgvbi
KvR ne bv, Ame wc m, dvjv Mjv ZvK LvwbKUv gi
Ki djjI|
Zvi Avi ewk `wi bB, wgvi, Avgv`i LuvR GLvb
Pj Avme Iiv, ejj Kvjvgwe| wKQy Mvjvwj ne|
AvcbvK Avi AvgvK cv_i eua mvMi dj `qv ne|
Zvici mvjRvi Avi UzBsK&ji wcQy be Iiv| AviI wKQy
Mvjvwj ne| I`iK dj Avmv ne Rjvq|
avivj PvL KvjvgweK `LQ ivbv| Nvg PKPK KiQ
Zvi gyL| ZvK `L gb nQgZzi cni bQ|
Awfbq? ejv AZ KwVb, KviY BQ KijB wbi
ivbvK GZY wj Ki gi djZ cviZ m, A_P Zv
gviwb|
evcviUv wVK gjvZ cviQ bv ivbv| Gi ga wKQy GKUv

92
inm bv _KB cvi bv|
Zzwg ejZ PvBQ UvmKvb Zvi wbRi QjK Lyb Kive?
nvZi DvwcV w`q Kcvji Nvg gyQj Kvjvgwe|
KivZ eva ne| K_vUv iU MQ h m Zvi evci gyL
gvwoq nuU MQ| fwbRyqjvi GB Mvxi jvKRb GB
fvlvZB K_v ej|
gvb?
KZvi gyLi Ici w`q nuU hvIqv gvb, Gi Pq eo
Aciva Avi wKQy nZ cvi bv| mePq eo Aciva, mePq
eo kvw| GgbKx m hw` KZvi QjI nq| e wgvi
UvmKvbK hw` msMVbi em& _vKZ nq, mvjRviK Pj hZ
ne| ay Zv njB wgvi UvmKvb em& wnmve wbRi c`
envj _vKZ cvieb| GB eevi Ab Kvb weK bB,
wekvm Kib|
Kxmi em&? GK`j KlKi? GUv Zvi KvQ GZ ewk
iZc~Y?
BZZ Kij Kvjvgwe, Zvici Kuva SuvKvj| AvcbvK
ejZ Avcw Kxmi? Avwg Zv GLb `ji evBi| wgvi
UvmKvbi gv_vq me mgq eo wPv Lj, wZwb me mgq eo
cvb Kib, eo eo cwZkwZ `b| h-me Awfk KlK`i
K_v ejb wZwb, Zviv mevB ZuvK Cki ej gvb| KvRB
Ckii GB c` ai ivLvi Rb UvKv _vKZ ne Zuvi; GZ
UvKv, hv mnR gvbyli Kbvq aiv `q bv|
Zuvi fvB iW WvMb AMvbvBRkbUv Pvjvq| wgvi
UvmKvb h cwigvY UvKv Pvb Zv IB AMvbvBRkbi AvQ|
KviY IivB Zv fwbRyqjvi WvM Avi Mv^wjs eev wbqY
KiAvi K bv Rvb h `kUvi cvq me UvKvB Zv GB `yB
eemvq LvUQ|
fvB ivwRK UvmKvb wjfvi Kvbmvi gviv hvQb| Avi
evanq `ynvi ewk wUKeb bv wZwb...eo Rvi| ivgR Zuvi

Qj, AZ eywgvb Avi hvM DivwaKvix| GB Qj


hZw`b euP _vKe, iW WvMb `Lj Kivi Kvb Avkv bB
wgvi UvmKvbi|
AvcwbI Rvbb, ivgRK Lyb Kiv cvwbi gZ mnR GKUv
KvR| wgvi UvmKvb GKevi ay hw` AvgvKI ejZb, Avwg
ZvK gi djZ cviZvg| wK GUv Zuvi KvRi aviv bq|
hnZz jvL jvL evKvmvKv, Afy KlK ZuvK Cki ej
Rvb, Avi hnZz wZwbI wbRK Cki ej fveZ i
KiQb, ZvB Pvb bv jvK RvbyK Zuvi nvZ i jMQ|
cexY wnme cwiwPZ `kRb jvK AvQ wjUj ev`vi-G,
wgvi UvmKvb Zv`iK mgxn Ki PjbfqI cvb| Zv`i
gZv AvQ, GKRvU nj ZuvK Aemi wbZ eva KiZ
cvi| GB cexYiv Kvb AevZB Kvb nZvKv gb be
bv, Ze cwZkva gb be| GUv Zv`i HwZni GKUv
Ask|
`~i mvMii w`K ZvwKq _vKj Kvjvgwe, Puv`i Avjvq
wSjwgj KiQ| Zvici Avevi i Kij m|
KvRB, wgvi UvmKvbi mgmv wQj Kxfve ivgRK
Lyb Kieb| c_i KuvUv ivgRK mwiq w`Z cvij iW
WvMb nq DVe gvUvZvRv GKUv kixi, gv_vwenxb| ZLb
wgvi UvmKvbK cwZkwZjv c~iY Kivi Rb hZ UvKv
jvM Zv ay IB gv_vwenxb kixi nvZ XywKq ei Ki wbZ
ne|
Zv Kx Kijb wZwb? ivgRK we`vq Kivi GKUv eyw
ei Kijb, mB eywZ Zuvi DivwaKvix mvjRviK KwVb
cv wnme cwZwZ Kivi Dcv`vbI _vKj| Kx KiZ ne
Rvwbq `qv njv mvjRviK| wgvi UvmKvb hLb KvDK
wKQy KiZ ejb, KvRUv ZvK KiZ nq|
wgvi UvmKvb GKUv gqK LyuR ei Kijb| mvjRvi
ZvK wbq Gw`K-mw`K eovZ jvMj| GK mgq cexY`iK

93
wekvm Kivbv njv, mvjRvi gqwUK fvjvevm| Avwg Rvwb
gqwUK mnB KiZ cviZ bv mvjRvi, wK evci wb`k
gyL eyR cvjb KiZ nqQ ZvK|
evKMvD Zwi Kivi ci gqwUK Kvb GKUv WvMmi
nwf WvR w`q gi djv nq| gviv hvevi mvgvb AvM
wWqwUP Zvi Mvj iW WvMbi Qvc gi `q, IUv wgvi
UvmKvbi fvBqi Awdm _K Pzwi Kiv nqwQj|
cexY`i WK gqwUi jvk `Lvjb wgvi UvmKvb|
Zv`iK ejjb, ic Kivi ci gqwUi gyL Qvc gi
w`qQ ivgRmvjRvii cwZ GKUv Pvj wnmve|
cexYiv wekvm Kij| Zviv ivq w`j, ivgRi Ici
cwZkva be mvjRvi| Zviv RvbZ wgvi UvmKvb Zuvi
jvKRbK msKZ `qv gv ivgR gviv hve, Ze mUv ne
Lyb| wK ZvK hw` mvjRvi gvi Zv nj mUv ne cwZkva|
KvRB wgvi UvmKvbK GKUv bvUKi AvqvRb KiZ
njv| wZwb RvbZb ivgRK Lyb Kivi Rb QjK ivwR
KivZ cvieb bv| mvjRvi GKUv chvq ch Rx-Ryi
UvBci, wK Lyb KiZ ejj euK eme|
KvRB AvcbvK Rovbv njv| AvgvKI Rovbv njv|
wK mvjRvi cvwjq wMq me fyj Ki w`qQ|
GLb Zv nj Kx ne? RvbZ PvBj ivbv|
cvwjq wMq wbRi Pig wec` WK GbQ mvjRvi|
m gqwUiI| BwZga cexYiv Zvi Kv Rb djQ|
wbR`i eyov AvOyj wbPz KiQ Zviv| wgvi UvmKvb GLbI
hw` em& _vKZ Pvb, ZuvKI eyov AvOyj bxPi w`K ZvK
KiZ ne|
Avgvi aviYv, ivgR AvcvZZ bZzb Rxeb wdi cj; Zvi
e`j GLb Lywj Iovbv ne mvjRvii| ci wgvi UvmKvb
ivgRK mwiq `qvi Ab Kvb eev wbqB Kieb| Zuvi
gv_vq bZzb bZzb AvBwWqvi Kvb Afve bB|

Kx NUe, UvmKvb hw` gyL _yeo co gviv hvq? RvbZ


PvBj ivbv|
gyL _yeo wZwb coeb bv| AZ k avZzZ Mov, wUK
_vKZ GmQb|
wK aiv coj| Kx NUe?
Avo nq Mj Kvjvgwe| gmRUv cq MQ m|
mvjRvi `vwqZ eyS be| ZvZ KlK`i h Lye GKUv fvjv
ne, Zv bq, Ze euP _vKe Zviv| wK wgvi UvmKvb
coeb bv|
GKUz ci Reve w`j ivbv| Avgvi aviYv Gevi Zvi covi
mgq nqQ|
ciii w`K ZvKvj Iiv|
GUv Kiv me bq, wgvi, ejj Kvjvgwe, gv_v bvoQ|
BwZga wgvi UvmKvb eyS djQb AcvikbUv f
MQ| GLb ZuvK ` GK`j ewWMvW mvivY wNi
ivLQwVK GB cwiwwZ mvgjvevi Rb Uwbs cqQ Zviv|
wPvUv gv_v _K ei Ki w`b, wgvi|
Zzwg Avgvi m AvQ wKbv ejv? wRm Kij ivbv|
bvwK KLb KD Gm Rvb KeP Kie Zvi Acvq _vKe?
Kxmi wei jvMZ hvQb Avcbvi Kvb aviYv bB,
wgvi|
euvPvi Pv Kie, GUzKz mvnmI bB Zvgvi? Zvgvi
GLvb nvivevi AvQUv Kx?
BZZ KiQ Kvjvgwe| Avcbvi cvbUv ejyb|
cvb njv: Avgvi AvM UvmKvb gviv hve|
Kxfve ZuvK Avcwb Lyb Kieb, wb? Avcbvi KvQ Zv
Kvb AB bB|
LuywUbvwU GLbI wVK Kwiwb|
ek, Avcwb ZuvK Lyb Kieb| wZwb wK Rvbb h
Avcwb ZuvK gviZ hveb| mvbkvBb nvUj em ewWMvW`i

94
m cvb Zwi KiQb Kxfve VKvbv ne AvcbvK| Avwg
Rvwb, wZwbI RvbbmyBUi evjKwbZ em _vKvi mgq
ZuvK gvivi cvb KiQb Avcwb, ZvB bv? eenvi Kieb
ivvi Icvii AvcvUgU eKUv|
nuv, wVK aiQ|
wZwbI wVK aieb| GB gyn~Z nqZv IB AvcvUgU
eK wMRwMR KiQ mk jvKRb| Avcwb IUvi GKkv
MRi gaI hZ cvieb bv| GKgv IB RvqMv _KB Zuvi
bvMvj cvIqv me, KvRB RvqMvUvK wbivc` evbvbv ne|
wbPz cuvwPj _K bg KqK cv nuvUj ivbv| RvqMvUv
AviKevi `LZ hvwQ Avwg, Zzwg AvmQ?
nvivevi Kx AvQ Avgvi? GLbI gb Kwi GUv Avcbvi
cvMjvwg, Ze Lyb nevi Rb GLvb em _vKvi Pq KviI
cvMjvwg `Lv g` Kx|
m UvKv AvQ?
bxP AvQ, Pvi-cuvPkv Wjvi|
ZvZB Pje|
`k wgwbU ci I`iK wbq knii w`K QyUj ivbvi
gvwmwWR|
*
ivbv Avi Kvjvgwei nvZ GKUv Ki Lvwj myUKm iqQ|
cvivwmwU weP jvvwi nvUji KvK wKQy m`n Kij bv|
wZbZjvq cvkvcvwk `yUv Kvgiv `Iqv njv QywU KvUvZ
Avmv mvbx `yB chUKK| ivbv Avi Kvjvgwe LvZvq bvg
jLvjwK_ wmjfvivi Avi bjmb gviwd|
ivbvi Kvgivq GKUvB Pqvi, KvjvgweK mUvq emZ
w`q wbR weQvbvq emj ivbv, Z hvIqvi AvM `yGKUv K_v
ej wbQ|
GLvb Avmvi c_ mvbkvBb nvUj Avi AvcvUgU
eKUvK cvk KvwUq GmQ Iiv| ivvq UvwdK ewk _vKvq

Rvg jM hvq, fvM fvjv nIqvq jvMI mUv IB


AvcvUgU eKi wVK mvgbB| wewsUvK fvjv Ki `LQ
ivbv|
AvcvUgUjvi `ycvki dzUcvZ AbK Mvwo cvK Kiv
iqQ| ivZ AbK nqQ, gv GKUv MvwoZ `yRb jvKK
em _vKZ `Lj ivbv| eK-Gi cekc_ AKvi XvKv,
`L gb njv bv Iw`K KD Unj w`Q|
eK-Gi evg w`K GKUv wevim b, IUvi BvZi
ev Dci w`K j^v nq Uc dvi ch cuQQ, cwRkb
wbqQ wVK Qv`i Dci| bi cvjv cwiZ, Lvwj GKUv
RvqMvq `uvwoq AvQ, bxPi w`K Svc-Svo Avi AvMvQvq
XvKv| KvQvKvwQ GKUv mvBbevW `Lv Mj, ZvZ jLv
iqQ: GB RvqMvq AvcvUgU eK Zwi Kiv ne|
`L Kx gb njv, wgvi? RvbZ PvBj Kvjvgwe|
b Poe Avwg|
nuv Ki ZvwKq _vKj Kvjvgwe| Ame! Kx Ki? IUv
wekZjv DuPz| Zv Qvov, feQb wgvi UvmKvbi ewWMvWiv
IUvi Ici PvL ivLe bv?
ivLe Zv, ejj ivbv| GK wK `yRb jvK IB Lvwj
RvqMvq `uvwoq _vKe, j ivLe KD hvZ bUvi KvQ
NulZ bv cvi| Kvjvgwei w`K Zx PvL ZvKvj ivbv|
I`iK Avgiv APj Ki `e, Zvici b eq DVe
Avwg|
Avgvi KvQ Aeve gb nQ, wgvi| AZ Ici Avcwb
DVZ cvieb bv| Zvi AvMB Iiv AvcbvK `L dje|
Avwg wQ| KvRUv Avgiv Kvj ivZ Kie| ZZY
cvnvivI AbK wXjXvjv nq hve| KvRUvq SzuwK AvQ, Ze
G SzuwK wbZ ne AvgvK|
mKvj `iRvq Kvjvgwei avv Avi PuPvgwPZ Nyg fO Mj

95
ivbvi| DVyb, wK_! Uwjwfkb Lyjyb!
`iRv Lyjj ivbv| Uwjwfkb Kx? PvL GLbI Nyg jM
iqQ|
ejyb Kx bq! ivbvK cvk KvwUq wfZi XyKj Kvjvgwe,
Ii Kvgivi wUwfUv Ab Ki vbxq GKUv Pvbj aij| `Lv
Mj Lei cPvi nQ|
...wgvi Ugvm KvjwiR `vwe KiQb LybUv wZwb wbRi
PvL NUZ `LQb, co hvQ Lei cvVK| `Lvi ci
cywjk dvb KiZ Avmb wZwb| m m ZvK wbq iIbv
nq hvq cywjk| wK NUbvj jvkjv cvIqv hvqwb| Ggb
Kvb cgvYI cvIqv hvqwb hv `L evSv hvq ILvb Kvb
iKg Mvjvwj-icvZ nqQ| cywjk wPd wRg dqviIqj
BwZ w`qQb, evcviUv fyqvI nZ cvi| GLvb Avgv`i
zwWIZ wgvi Ugvm KvjwiR DcwZ iqQb|
wgvi KvjwiR, Avcwb wbRK GKRb evWIqvPvi ej
cwiPq w`Qb, ejQb cvqB Lye fviejv mvBcm Rjvq hvb
IqvB jvBd `LZ| wVK?
Kvgiv Ugvm KvjwiRi w`K Nyi Mj| Avaveqmx GK
wbMv, K^i b gb njv Mjvi wfZi BuU fvOv nQ: nuv|
cywjk Kx ejj bv ejj Zvi Avwg GK cqmvI `vg w`B bv|
Avwg Lyb nZ `LwQ, em! webwKDjvi wbq GKUv MvQi
Ici wQjvg, GB mgq I`i `yRbK `LZ cvB...
GK mK, wcR, wgvi KvjwiR| h `yRbK Avcwb
`Ljb Zv`i Pnvivi eYbv w`Z cvieb?
Kb cvie bv? cywjkK Zv RvwbqwQ| GK ZiY Avi
GK ZiYx| ZiYK `Z ejjB nq| Avgvi Zv gb njv
mvZ dzUi Kg ne bvGKnviv Mob, Kvjv mywZ UvDRvi ci
wQj| gqwUi gv_vq mvbvwj Pzj, LyeB my`ix `LZ, mv`v
vKm Avi mv`v ev ci wQj| wekl Ki PvL co Zvi Pzj,
Qj`i gZ QvU Ki QuvUv|

IB Rjvq mvaviYZ gvbylRb hvq bv, Iiv ILvb Kx


KiwQj?
I`iK Avwg evwji Ici w`q `ovZ `wL| gqwUi
nvZ ai, ZvK cvq Ub wbq hvwQj QjwU...
wgvi KvjwiR, Av`vR Ki ejyb, I`i KvQ _K KZ
`~i wQjb Avcwb|
KZ `~i? cuvPkv MR, wKsev AviI GKUz ewk| Avwg
AZ kwkvjx `~iexb eenvi Kwi|
mKZ ai QyUwQj Zviv| Avcbvi wK G-K_v gb nqQ
h KviI KvQ _K cvjvwQj?
AekB gb nqQ| AvZwZ `LvwQj `yRbK| cvY
nvZ Ki QyUwQj|
Zvici Kx njv, wgvi KvjwiR?
Zviv wj Lj| gv `yUv wji AvIqvR cvB Avwg| c_g
wjUv jvM gqwUK| IUv wQj mivmwi nW kU| co Mj
m, kixiUv Mwoq mvMii dbvq wMq _vgj| QjwU Zvi
cvk nuvUz Mvoj, GB mgq njv wZxq wjUv| GUvI mivmwi
nW kU| ii c ch `LwQ Avwg| gqwUi Mvq gyL
w`q co Mj m| GiKg bviKxq `k KLbI `Le ej
Kbv Kwiwb|
Zvici, wgvi KvjwiR? Avcwb Kx Kijb? LywbK
Avcwb `LZ cvbwb?
bv, ZvK Avwg `wLwb, Ze wji AvIqvR b gb
nqQ Avgvi KvQ _K Lye `~i wQj bv m| eySZB cviQb,
Avwg Lye Nveo hvB| cuvP wK Qq wgwbU ci MvQ _K bg
Avwm| KvQvKvwQ dvbi avi cuQvZ Ava Nvi gZ jM
hvq| cywjk AvmZ AviI wKQy mgq ewiq hvq| I`iK
wbq AKzj hvB Avwg|
wMq Kx `Ljb?
`Ljvg Kvb jvk bB, cvqi Qvc bB, wKQyB bB|

96
cywjk fveQ Avwg GKUv cvMj, wK...
Uwjwfkb e Ki w`j ivbv|
kv myi Kvjvgwe ejj, Avwg Zv ejBwQjvg,
wgvi...`ytwLZ|
weQvbvq q wmwjOi w`K ZvwKq _vKj ivbv| Ii
wekvm, LeiUv fyqv, UvmKvb Zwi KiQ| wbR GRwi
kvIbi cwZ h_ Avv AvQ Ii, Rvb hfveB nvK
mvjRvi Avi UzBsKj&K Dvi Kie m| Zvici PvL eyR
ejj, Zzwg GLb hvI, Kvjvgwe| Avwg AviKUz Nygve|
AvwgI Zv nj bvK WvKvB M! Pj Mj Kvjvgwe|
Kvjvgwe Pj hZ BUviKgi evZvg wUc ig mvwfmK
WK Kwd PvBj ivbv|
PvL `yUv Dj, wbMv GKUv Qj Kwdi U wbq Gj|
UUv Uwej ivLQ m, ivbv ZvK wRm Kij, wek Wjvi
eKwkk PvI?
QjUvi PvL Mvj nq Mj| PvB bv Avevi!
Avkcvk vUm-Gi vi AvQ wKbv Rvbv?
vUmi `vKvb? nuv...ivvi kl gv_vq|
Avgvi jwfmb _vBs bvBd PvB| `yUv| GKKUvi `vg
coe GKkv Wjvi| wKb Avbv, eKwkk cve wek Wjvi|
PvL-gyL LvwbKUv A^w wbq ivbvi w`K ZvwKq _vKj
QjwU| _vBs bvBd?
nuv| cvie?
gv_v SuvKvj QjwU| ivbvK LuywUq `LQ|
gvwb evM Lyj QjUvi nvZ GKkv Wjvii `yUv bvU
awiq w`j ivbv| Wjvijv Kvjvgwei| Qywi `yUv Zywg
AvgvK hLb `e ZLb Avkcvk hb KD bv _vK, wVK
AvQ? Zv nj AviI gvUv eKwkk cve|
gv_v SuvwKq UvKv wbq Pj Mj QjwU|

Kvc Kwd XvjQ ivbv|

Pvv

cviv wmwUi gM| cvkvcvwk `yUv eW jvk nq co AvQ


mvjRvi Avi UzBsKj&, cv _K gv_v ch mv`v Pv`i XvKv|
nvbv`v UvcvRi m wjUj ev`vm-Gi AviI KqKRb
cexY KgKZv iqQ gMi wfZi| Pv`i Zzj Zv`iK Qj
mvjRvi Avi UyBsKj&i jvk `Lvbvi ci Amy nq coj
ewbwWKUvm UvmKvb| Zvi AwZw_iv fvj Ki cixv Kij
jvk `yUv, wekl Ki mvjRviiUv| Zv`i gb Kvb m`n
_vKj bv h gviv MQ mvjRvi| `xNkvm Qo Nyi `uvovj
Zviv, gM _K ewiq hvQ|
Zv`iK we`vq Rvbvevi Rb gM _K ewiq Gj
UvmKvbI| wVK mB gyn~Z AviK `iRv w`q KqKRb bvm
Avi GKRb Wvvi XyKj gM| PvKv jvMvbv eW `yUv `Z
ei Ki wbq Mj Zviv| ivbv GRwi AcviUi Iiv, Lei
wbq RbQ wekl aibi GKUv Avbm_wUK BKkb w`q
Nyg cvwoq ivLv nqQ mvjRvi Avi UzBsKj&K| mB Ilyai
Y wKQyYi Rb I`i nvU ch e _vKe|
UvmKvb gyL _yeo covi ci Kx Kie Zzwg? nVvr RvbZ
PvBj ivbv, Kvjvgwei ig GKUv Pqvi em iqQ|
PvL Lyj wbRi Pqvi wma nq emj Kvjvgwe| ivbvi
w`K ZvwKq ejj, GUv Avcbvi iwOb ^c, wgvi|
Kuva SuvKvj ivbv| BQ bv nj Reve w`qv bv|

97
KqK mK ZvwKq _vKvi ci Kvjvgwe ejj, m
KvivKvm wdi hve Avwg, eD Avi evPv`i KvQ|
Zvgvi Zv nj eD-evPv AvQ?
nuv...PviU evPv...wZbU Qj Avi GKUv gq|
mvjRvi gij, UvmKvb gij, Gici Kx ne?
Avgvi aviYv wgvi UvcvRK em& evbvbv ne| Avi
Zgb KD bB|
Kgb jvK m?
eyw Kg, Ze kvwwcq|
ZvgvK `Le m?
AvgvK Zuvi `LZ ne bv| AvgvK wZwb wei bv
KijB ne| `k Avgvi GKUv dvg AvQ| Avgvi x IUv
`Lvkvbv Ki| Avwg hw` ZvK mvnvh Kwi, mvbv dje|
Zvigvb cvb Kivi gZ wKQy GKUv AvQ Zvgvi? AvQ
my`i GKUv fwelr?
wmMviU aivj Kvjvgwe| Zv ejZ cvib|
UzBsK&j gviv MQ kvbvi ci _K GKUv ck wei KiQ
ivbvK| jvk wbq Kx Kie Iiv?
UzBsK&jK Rjvq dj `e| mvjRviK cb Zzj
KvivKvm wbq hvIqv ne| wgvi UvmKvb wdDbivji eev
Kieb| gvbylK Kei w`Z fvjvevmb wZwb|
ZvKI Kei w`Z fvjv jvMe AbKi|
mvivUv w`b Kvjvgwei NiB mgq KvUvj Iiv| `ycyi
wUwfi Lei bj, ZvZ ejv njv Ugvm KvjwiRi `Lv Rvov
Lyb mK bZzb Avi wKQy Rvbv hvqwb| wbLuvR jvKRb
mK LuuvR-Lei wbQ cywjk, Ze GLb ch Ggb KviI
mvb cvIqv hvqwb hv`i m KvjwiRi `Iqv eYbv gj|
Lei cvVKi evPbfwZ Avfvm cvIqv Mj, Ugvm
KvjwiRK cvMj ej gb KiQ m|
ivZ `kUvi w`K nvUj Qvoj Iiv| gvwmwWRUv Kvjvgwe

PvjvQ| ivbvi wb`k GKUv mjd-mvwfm vii mvgb


_vgj m| GKRvov j`vi Mvf wKbj I, b eq IVvi
mgq `iKvi ne| AviI wbj GK WRb mvDBP Avi dvwgwj
mvBR GKUv KvK| Gjv fivi Rb QvU GKUv ivKmvK
wKbZ njv|
Gici mvbkvBb nvUji w`K iIbv ne Iiv| GUv
wecbK GjvKv| UvmKvbi jvKRb ivbvi gvwmwWR Pb,
ZvB iU-Av-Kvi Awdm wMq MvwoUv e`j GKUv cyivbv
KvwWjvK wbj ivbv|
cvivWvBm eyjfvW i nZ hvQ `L KvjvgweK Mvwo
cvK KiZ ejj ivbv| GLvb _K AvagvBj `~i mvbkvBb
nvUj, GUzKz nuU hve Iiv|
Zzwg Avgvi wcQy be `k wgwbU ci, KvjvgweK ejj
ivbv| AvMB wVK nqQ, bi KvQ c_g ivbv GKv hve|
eyjfvW GB gyn~Z cPzi jvKRb, ixwZgZ VvmvVvwm wfo
jM AvQ| GB wfoi wfZi nvwiq hvIqv mnR| GK
`vKvb XyK QvU `L GKUv bvBU Mvm wKbj ivbv|
wZb wgwbU nuvUZB mvbkvBb nvUjUv ivbvi `wmxgvq
Pj Gj| iBj ai dzUcvZi wKbvivq `uvwoq AvQ AbK
gvbyl, mKZ Avi mvMii w`K ZvwKq AmsL bvix-cyili
vb `LQ|
ILvb GKevi _g ivbv `Lj UvmKvbi nvUj myBU
Avjv RjQ|
Gici AZ mveavb wfoi wfZi _K ewiq Gm
AvcvUgU eK XyKj ivbv| GLvb hw` KvDK `LZ cvq,
wbq UvmKvbi GKRb ewWMvWB ne m| nvZ Qywi wbq
Zwi nq AvQ ivbv|
Ze Avkcvk KD AvQ ej gb njv bv| mgq wbq,
mveavb GMvQ I| GK mgq bi BvZi cvjv
`LZ cj| Pvicvk Kv_vI KD bB|

98
gyL Zzj bUvi gv_vi w`K ZvKvj ivbv| evUv Ii
gv_vi AbK Dci Szj iqQ, ivZi AvKvk Afve
AuvKv|
UvmKvbi jvKRb wbR`i `vwqZ wVKgZ cvjb KiQ
bv| ivbv fej, bUv Avmj Zv`i KvQ Kvb gwK ev SzuwK
ej gb nqwb| meZ bUv PK Ki MQ Zviv, wmv
cuQQ GUv eq Dci IVv KviI c me bq, KvRB
GLvb cvnviv emvbvi KvbI gvb nq bv|
Svc-Svo Avi gVv c_ cvi nq AvcvUgU eK wdi
Gj ivbv, Zvici Qvqvq em Acvq _vKj|
`k wgwbU ci GKUv Qvqvg~wZK nuU AvmZ `Lj ivbv,
nvZ GKUv myUKm iqQ| big Mjvq WvKj ZvK| Qvqvi
wfZi Pj Gj m|
KD bB Gw`K, ejj ivbv|
ivbvi cvk `uvwoq gyL Zzj AvKvki w`K ZvKvj
Kvjvgwe, bi j^v evUv `LQ| bv _vKviB Zv K_v|
Uwbs Qvov AZ DuPzZ KviI c IVv me bq| Avcbvi
cI bq|
j`vi Mvfm ei Ki cij ivbv|
Avgvi KvQ GKUvB wcj, ejj Kvjvgwe| eySZB
cviQb...
Rvwb, IUv ZvgviB jvMe|
Zv nj? ZuvK Avcwb gvieb Kxfve?
eyov kKzbUvK Avwg wcwUq gvie, ejj ivbv| Zzwg
Zvgvi x Avi evPv`i KvQ wdi hvI, Kvjvgwe| Zvgvi
GKUv fwelr AvQ| mUv DcfvM Kiv|
A Puv`i Avjvq ciii w`K AbKY ZvwKq
_vKj Iiv|
we`vq, wgvi, ejj Kvjvgwe| Avkv Kwi, cv_bvI Kwi,
Ici DVZ cvieb Avcwb|

Zvici AKvi wgwjq Mj m|


ivbv GLb GKv|
b eq IVvi AvM nvZNwo `Lj ivbv| ivZ GLb `kUv
Pwjk| mvbkvBb nvUjUvi w`K ZvKvj| Avjvi ebvq fm
hvQ wekvj feb| UvmKvbi myBU Uc dvi|
ivZUv Mig| mvebv AvQ evjKwbZ `yGKevi eie
UvmKvb| Ze fvMi mnvqZv cZ ne IK| myBU UvmKvb
bv-I _vKZ cvi| Ze bv _vKj Avjv Rje Kb?
bUvi BvZi KvVvgvq DV Gj ivbv| Dci IVv
mnRB jvMQ Ii| GLb ay KvRUvq jM _vKv| febUvi
cuvPZjv mgvb DuPzZ DV Gm bxP GKevi ZvKvj I|
bxP KD bB|
AvKvk cPzi Kvjv gN RgQ| ivZi Kvb GK mgq
ew ne| Lywk njv ivbv| AvKvk GiKg gN _vKj Puv`Uv
ewki fvM mgq Avovj _vKe| ZLb KD bi w`K
ZvKvjI `LZ cve bv IK|
wekvg bIqvi Rb m evi _vgj ivbv| Kv Aevq
Qv` cuQ hw` UvmKvbi GKRb ewWMvWi mvgb co hvq,
Zvi cwiYwZ fvjv ne bv|
cwk wkw_j Ki w`q mvbkvBb nvUjUv `LQ ivbv|
Uc dvii cuvPUv evjKwbZ GK ev GKvwaK jvK AvQ| GB
jfj _K KvbUv h UvmKvbi myBU, wbwZ nZ cviQ bv
ivbv| kl cv _K Yj I, wmv cuQvj ZZxq evjKwb
myBUUv wbqB UvmKvbi| evjKwbZ bq, Avjv RjQ
msjM Kvgivq| Rvbvjvq fvwi ci`v _vKvq evjKwbZ Avjvi
Kvb AvfvI bB|
Uc dvii cwZwU evjKwb cvq wek dyU j^v ne, `yB
cv GKUv Ki `yUv mv`v wcjvi AvQmeZ kZcv_ii|
cuvP wgwbU wekvg bIqvi ci Avevi DVQ ivbv| `kZjvq

99
cuQ AviKevi wekvg| bxP SuvK SuvK nWjvBU `LZ
cvQ I, eyjfvW Rvg jM _vKv UvwdK KvwQgi gZ
axiMwZZ GMvQ|
Ii Wvb w`K Kvb evav bB, mKZ Avi mvMi `Lv hvQ
`~i| GZ ivZI AbK gvbyl muvZvi KvUQ| mKZ cvq
cyivUvB dvWjvBUi Avjvq DvwmZ nq AvQ|
cbivZjvi mgvb Dci DV Gj ivbv| Mvfm ci _vKvi
eyw gv_vq Avmvq Lywk I| GgbKx Ijv ci _vKv mI
nvZi Pvgov Qo hvQ, dvmKv coQ| AbeiZ BvZi
weg aiv, Zvici wbRK Ub Dci Zvjv AZ cwikgi
KvR| KvRUv axi axi KiQ ej, hw`I Mig NvgQ, GLbI
nuvwcq IVwb I| GUvK ivbv h_ iZ w`Q| ZvB Avevi
wekvg wbj|
ivbv Lqvj Kij nvUjUvi Uc dvii `yUv myBUi
Avjv wbf Mj| Ze GLb hUvK cvq wbwZfve
UvmKvbi myBU ej gb KiQ mUvi Avjv wVKB RjQ|
AviI LvwbKUv Dci IVvi ci bi Szj evi Mvovq
cuQvj ivbv, dj GB gyn~Z nvUjUvi Uc dvii m GKB
jfj iqQ I| Ze UvmKvbi evjKwbZ cuQvZ nj
bi Kve XyK Szj evUvK LvwbK NvivZ ne| Kvjv
gNjv nVvr KiB XK djj Puv`UvK, UvmKvbi evjKwb
AKvi cyivcywi A`k nq Mj|
bi Kve XyK wjfvi Nvivj ivbv, Szj evUvK
mveavb UvmKvbi evjKwbi w`K Nvivj| Zvici Kve _K
ewiq Gj|
PIov avZe evUvi Mvovq cuQ Avevi wekvg wbQ
ivbv| `~i we`yr PgKvj| AvKvk XK ivLv gNi ivR
gyn~Zi Rb AvjvwKZ nq DVZ `Lj I| gN WvKvi
iMxi AvIqvR fm Gj wKQY ci| Gw`Ki AvenvIqv
mK aviYv AvQ IiAvi GK Nvi ga ew i ne|

bxPi AKvi ZvKvj ivbv| wKQyB `Lv hvq bv|


ivbvi aviYv, UvmKvbi m myBU GLb Kgc Zvi
AwZ wek `yB f, Z_v MvW AvQB|
KqK wgwbU Acv Kij ivbv, PvL bvBU Mvm muU
ZvwKq AvQ Avi Kvb cZ bQ| Kv_vI _K Kvb k
AvmQ bv| Kv_vI wKQy boQ ejI gb nQ bv|
Ze GKB dvii Abvb myBU BwZga AKvi nq
MQ| UvmKvbi evjKwb cyivcywi AKvi, mLvb KD
_vKjI `LZ cvIqv hve bv| AvQ bvwK? jywKq?
Zwi nq mveavb GMvj ivbv| evUv h_ PIov nIqvq
nuU hZ Ii Kvb mgmv nQ bv| Szj bi evi kl
gv_vUv gk GwMq AvmQ| gvSLvb nvZ `yqKi GKUv
duvK, ZviciB UvmKvbi evjKwb| evjKwbi `yw`K `yUv
wcjviK m`n KiQ I|
avZe evi GKevi kl gv_vq Gm `Lj ivbv, duvKUv
gv nvZ LvbK| KvDK `LZ cvQ bv I, Kvb bovPovi
AvIqvR cvQ bv, ZviciI Kxfve hb Rvb mvgbi
evjKwbZ Ii Rb Acv KiQ ewbwWKUvm UvmKvb Zvi
f Z_v MvW`i wbq| KvRB Zwi nqB ILvb bvgZ ne
IK|
mv`v iBwjO cv ivLj ivbv, Zvici Szc Ki evjKwbi
gSZ bvgj| nvZ `yUv wbZ^i gvSLvb, wki`uvovi kl
cv GK Kiv|
m m Avjvi ebvq fm Mj evjKwb| Kvgiv _K
evjKwbZ eievi `iRvUv e, mUvi mvgb Kvgi nvZ
w`q `uvwoq iqQ ewbwWKUvm UvmKvb| mvbvwj `uvZ ei
Ki nvmQ m| Avwg wbRi nvZ ZvgvK gvie, ivbv| KviY
Zywg Avgvi QjK mwiq djQ| Zzwg Avgvi wkKvi, ZvB
Zvgvi w`K e`yK Zvjwb Iiv KD|
`ytwLZ, wgvi, nm DV ejj Kvjvgwe| Wvbw`Ki

100
wcjvii Avovj _K ewiq Gj jvKUv|
mivmwi ZvKvqwb ivbv, ZviciI Abyfe Kij evg cvki
wcjvii Avovj _KI ewiq AvmQ KD GKRb| wbq
ivgvjyB ne|
wbb, wgvi UvmKvb, Avcwb i Kib, ejj Kvjvgwe,
nvZi wcjUv ivbvi w`K ZzjQ|
ivbvi kixi hb we`yr Lj Mj| wcQb _K ewiq
Gm gv_vi cvk DuPz njv Wvb nvZ| muvr Ki QyU hvIqvi
mgq Avjv jM wSK Ki DVj _vBs bvBdi icvwj djv|
cigyn~Z `Lv Mj wcj dj w`q Qywii nvZjUv `yB nvZ
AvuKo aiQ Kvjvgwe| djvUv Zvi nvUi wVK bxPi w`KUvq
Mu_ MQ|
GZUzKz weiwZ bv w`q evg w`K wdi wZxq QywiUvI
QyuoQ ivbv| Ii aviYvB wVK, Iw`Ki wcjvii cvk ivgvjyB
ewiq GmQ| ZviI eyKi evg w`K, nvUi wVK bxPi
w`KUvq XyKQ Qywii djv| m-I wcj dj w`q nvZj
AuvKo aiQ|
Kvjvgwe Avi ivgvjy cvq wbtk Xj coj evjKwbi
gSZ|
Kx `LQ eySZ Amywea nQ UvmKvbi, A_vr wbRi
PvLK wekvm KiZ cviQ m, ZvB cvjvevi K_vUv gb co
hZ GKUz `wi nq Mj Zvi| Nyi `iRvUv LyjZ hve,
wcQb _K ejj ivbv, Avi, hvI Kv_vq? Zvici Zvi kvUi
KjviUv ai Uvb w`j|
wbRi w`K ZvK Nvivj ivbv, Zvici Vj wbq wMq
`qvji m Pc aij| GLb ay gvi ne! wnmwnm Ki
ejj I| evUv AvnvK, Kv_vKvi Kvb& fwbRyqjvb WvKvZ,
wbRK Zzwg feQ Kx? KD ZvgvK kLvqwb mii Ici
mvqv miI _vK?
Revei Acvq bv _K i Kij I|

m h Kx gvi, ej evSvbv hve bv| GKbvMo wekcuwPkUv Nywm gi UvmKvbi Pvqvj `yUv uwoq w`j ivbv|
GK mgq `Lv Mj bvK ej wKQy bB Zvi, cyiv RvqMvUvB
`M`M Z nq MQ|
KbyB w`q UvmKvbi cuvRi GKi ci GK uZv gvij
ivbv, hb Zvi dzmdzmi mg evZvm ei Ki Avbvi Pv
KiQ|
mekl cvqi eenvi| jvw_i ci jvw_|
UvmKvbi GKUv PvL dU MQ, evBiUv Uwbm eji
gZ dzj DVQ| `qvj VyK dU MQ Lywj| cuvRii nvo
fOQ Kg KiI Qq-mvZUv| evBi _K `Lv hvQ bv,
Ze Zvi wKWwb `yUvI _uZj MQ|
`uvwoq _vKvi kw bB UvmKvbi| nvZ-cvqi myL gUwb
ej ZvK ai `uvo KivQ ivbv, Zvici AviI gviQ|
gb gb jvKUvi cksmv bv Ki cvij bv ivbv| GZ gvi
LvQ, wK GKeviI cvY wfv Pvqwb UvmKvb| cwivi Rvb,
Kb ZvK Gfve gviv nQ, KvRUv ivbvi AbywPZ nQ, Zv-I
fveZ cviQ bv| GB jvKUvi Dci MZ wKQyw`b m Kx h
h_QvPvi KiQ, fvjv KiB Rvbv AvQ Zvi| Kej Rvbv
wQj bv GB we`kx jvKUvi cwZwnsmv Kx fqsKi nZ cvi|
mUvB nvo nvo Ui cvQ GLb|
Ze ivbvK wewZ Kij jvKUvi cvYkw| GZ gvi
LqI jvKUv giQ bv! hb cY KiQ, gie bv wKQyZB|
kl gvi GKUv jvw_| UvmKvbK `uvo Kivj ivbv| co
hqv bv! Kzg Kij I| Zvici `yB-cv wcQy nUj| UvmKvb
co hvQ `L `Z QyU Gm jvw_ gvij Zvi eyK|
wQUK mv`v iBwjO wcV w`q coj UvmKvb| gS _K
k~b DV Mj cv `yUv| iBwjOi Dci iv kixiUv BZZ
Kij GK gyn~Z, Zvici Lm coj bxP|
***

Related Interests