Να διατηρηθεί μέχρι

:
Βαθμός Ασφαλείας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΑΔΑ:

----ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
-----

Μαρούσι , 13-08-2013
Αριθ.Πρωτ.: 111966/Δ2

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη:151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 344-2124
FAX:
210 344-2365

ΘΕΜΑ : «Αριθμός πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού Δ.Ε. και κενές θέσεις
εκπαιδευτικού προσωπικού Π.Ε.»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.

2.
3.
4.
5.

Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 «Κ.Φ.Ε., Διαθεσιμότητα, ΟΤΑ, Φάρμακα,
Προσωρινή διαταγή, Εργατικές διαφορές, Δημοτική Αστυνομία» (Α’ 167), όπως συμπληρώθηκε με τo
άρθρο 73, παρ 1,2 του ν.4174/2013 (Α’ 170),
Την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τις διατάξεις του ν.1566/1985 (Α’ 167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Τις διατάξεις του ν. 3848/2010 (Α` 71),
Την αριθμ. 90595/ΣΤ5/5-7-2013 (ΦΕΚ 1667 τ.Β/05-07-2013) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου».

Διαπιστώνουμε
Το πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και οι κενές
θέσεις στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατηγορία και Διεύθυνση
Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, προσδιορίζεται ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
1. Ο αριθμός του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού στην δευτεροβάθμια
εκπαίδευση ανά κλάδο ή ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι ο εξής :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δράμας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ01

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Θεολόγοι
1

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
4

Δράμας
Δράμας

ΠΕ05
ΠΕ07

Γαλλικής
Γερμανικής

2
5

Δράμας
Δράμας

ΠΕ11
ΠΕ13

6
1

Δράμας

ΠΕ18.02

Έβρου
Έβρου
Έβρου
Έβρου
Έβρου
Έβρου
Καβάλας
Καβάλας
Καβάλας
Καβάλας
Καβάλας
Καβάλας
Καβάλας
Ξάνθης
Ξάνθης
Ξάνθης
Ξάνθης
Ξάνθης
Ξάνθης

ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ09
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ01
ΠΕ05
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ16
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ01
ΠΕ05
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ13

Ροδόπης
Ροδόπης

ΠΕ05
ΠΕ11

Φυσικής Αγωγής
Νομικών – Πολιτικών
Επιστημών
Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Οικονομολόγοι
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
Θεολόγοι
Γαλλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Μουσικοί
Πληροφορικής
Θεολόγοι
Γαλλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Νομικών – Πολιτικών
Επιστημών
Γαλλικής
Φυσικής Αγωγής

1
7
5
2
3
9
16
2
2
2
5
20
2
15
4
7
2
2
15
1
6
4

2. Οι κενές θέσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά κλάδο ή ειδικότητα και Διεύθυνση
Εκπαίδευσης είναι οι κάτωθι :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δράμας
Δράμας
Δράμας
Έβρου
Έβρου
Έβρου
Έβρου
Έβρου
Καβάλας
Καβάλας
Καβάλας
Καβάλας
Καβάλας
Καβάλας
Ξάνθης
Ξάνθης
Ξάνθης
Ξάνθης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ05
ΠΕ07
ΠΕ11
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ16
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Γαλλικής
Γερμανικής
Φυσικής Αγωγής
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
Γαλλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Μουσικοί
Πληροφορικής
Γαλλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ
2
5
6
7
5
2
9
12
2
2
5
20
2
13
3
2
2
14

Ροδόπης

ΠΕ05

Γαλλικής

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Ο αριθμός του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση
ανά κλάδο ή ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι ο εξής :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Α’ Αθηνών
Α’ Αθηνών
Α’ Αθηνών
Α’ Αθηνών
Ανατολικής Αττικής
Ανατολικής Αττικής
Ανατολικής Αττικής
Ανατολικής Αττικής
Ανατολικής Αττικής

ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11

Ανατολικής Αττικής
Ανατολικής Αττικής
Ανατολικής Αττικής
Β' Αθηνών
Β' Αθηνών
Β' Αθηνών
Β' Αθηνών
Γ' Αθηνών
Γ' Αθηνών
Γ' Αθηνών

ΠΕ13
ΠΕ16
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ11

Γ' Αθηνών
Γ' Αθηνών
Δ' Αθηνών
Δ' Αθηνών
Δ' Αθηνών
Δ' Αθηνών
Δ' Αθηνών
Δ' Αθηνών
Δυτικής Αττικής
Δυτικής Αττικής
Δυτικής Αττικής
Πειραιώς
Πειραιώς
Πειραιώς

ΠΕ13
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ16
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Πληροφορικής
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Νομικών - Πολιτικών
Επιστημών
Μουσικοί
Πληροφορικής
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Πληροφορικής
Γαλλικής
Αγγλικής
Φυσικής Αγωγής
Νομικών - Πολιτικών
Επιστημών
Πληροφορικής
Γαλλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Μουσικοί
Πληροφορικής
Γαλλικής
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
Γαλλικής
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
4
19
16
81
57
90
16
10
90
9
13
110
14
7
21
34
51
29
53
6
133
25
15
11
27
11
50
30
65
24
25
60
60

2. Οι κενές θέσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά κλάδο ή ειδικότητα και Διεύθυνση
Εκπαίδευσης είναι οι κάτωθι :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α’ Αθηνών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ05

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Γαλλικής
3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
21

Α’ Αθηνών
Α’ Αθηνών
Α’ Αθηνών
Ανατολικής
Αττικής
Ανατολικής
Αττικής
Ανατολικής
Αττικής
Ανατολικής
Αττικής
Ανατολικής
Αττικής
Ανατολικής
Αττικής
Ανατολικής
Αττικής
Β’ Αθηνών
Β’ Αθηνών
Β’ Αθηνών
Β’ Αθηνών
Β’ Αθηνών
Γ’ Αθηνών
Γ’ Αθηνών
Γ’ Αθηνών
Γ’ Αθηνών
Δ’ Αθηνών
Δ’ Αθηνών
Δ’ Αθηνών
Δ’ Αθηνών
Δ’ Αθηνών
Δ’ Αθηνών
Δ’ Αθηνών
Δυτικής Αττικής
Δυτικής Αττικής
Δυτικής Αττικής
Πειραιώς
Πειραιώς
Πειραιώς

ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05

Αγγλικής
Γερμανικής
Πληροφορικής
Γαλλικής

19
16
81
33

ΠΕ06

Αγγλικής

81

ΠΕ07

Γερμανικής

16

ΠΕ08

Καλλιτεχνικών

10

ΠΕ11

Φυσικής Αγωγής

81

ΠΕ16

Μουσικοί

13

ΠΕ19-ΠΕ20

Πληροφορικής

91

ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ16
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20

Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
Γαλλικής
Αγγλικής
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Μουσικοί
Πληροφορικής
Γαλλικής
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
Γαλλικής
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής

56
47
21
25
65
33
29
53
94
25
9
15
11
27
11
69
13
12
24
25
60
91

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
1. Ο αριθμός του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση
ανά κλάδο ή ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι ο εξής :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Λέσβου
Λέσβου
Σάμου
Σάμου
Σάμου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ05
ΠΕ07
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Γαλλικής
Γερμανικής
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
4

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
9
2
20
23
3

Σάμου
Σάμου
Σάμου
Σάμου
Σάμου
Χίου
Χίου
Χίου
Χίου
Χίου
Χίου
Χίου
Χίου

ΠΕ08
ΠΕ09
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ32
ΠΕ02
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ09
ΠΕ11
ΠΕ32

Καλλιτεχνικών
Οικονομολόγοι
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
Θεατρικών Σπουδών
Φιλόλογοι
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Οικονομολόγοι
Φυσικής Αγωγής
Θεατρικών Σπουδών

4
2
59
12
5
5
25
33
3
3
9
76
33

2. Οι κενές θέσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά κλάδο ή ειδικότητα και Διεύθυνση
Εκπαίδευσης είναι οι κάτωθι :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Λέσβου
Λέσβου
Λέσβου
Λέσβου
Σάμου
Σάμου
Σάμου
Σάμου
Σάμου
Σάμου
Χίου
Χίου
Χίου
Χίου
Χίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ05
ΠΕ07
ΠΕ11
ΠΕ32
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ32
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ32

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Γαλλικής
Γερμανικής
Φυσικής Αγωγής
Θεατρικών Σπουδών
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Πληροφορικής
Θεατρικών Σπουδών
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Θεατρικών Σπουδών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ
9
2
10
7
3
5
3
4
8
8
5
5
3
3
3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Ο αριθμός του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση
ανά κλάδο ή ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι ο εξής :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αιτωλοακαρνανίας
Αιτωλοακαρνανίας
Αιτωλοακαρνανίας
Αιτωλοακαρνανίας
Αιτωλοακαρνανίας
Αιτωλοακαρνανίας
Αιτωλοακαρνανίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ01
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ16

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Θεολόγοι
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Μουσικοί
5

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
4
32
38
5
8
30
2

Αιτωλοακαρνανίας
Αχαΐας
Αχαΐας
Αχαΐας
Αχαΐας
Αχαΐας
Αχαΐας
Αχαΐας
Αχαΐας
Αχαΐας
Αχαΐας

ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ01
ΠΕ02
ΠΕ04.01
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ09
ΠΕ11
ΠΕ13

Αχαΐας
Αχαΐας

ΠΕ16
ΠΕ18.02

Αχαΐας
Αχαΐας
Ηλείας
Ηλείας
Ηλείας
Ηλείας
Ηλείας
Ηλείας
Ηλείας
Ηλείας

ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ32
ΠΕ01
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ16
ΠΕ32

Πληροφορικής
Θεολόγοι
Φιλόλογοι
Φυσικοί
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Οικονομολόγοι
Φυσικής Αγωγής
Νομικών – Πολιτικών
Επιστημών
Μουσικοί
Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Πληροφορικής
Θεατρικών Σπουδών
Θεολόγοι
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Μουσικοί
Θεατρικών Σπουδών

39
18
35
3
43
17
15
19
3
40
1
21
6
35
2
2
24
25
5
7
26
4
16

2. Οι κενές θέσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά κλάδο ή ειδικότητα και Διεύθυνση
Εκπαίδευσης είναι οι κάτωθι :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αιτωλοακαρνανίας
Αιτωλοακαρνανίας
Αιτωλοακαρνανίας
Αιτωλοακαρνανίας
Αιτωλοακαρνανίας
Αχαΐας
Αχαΐας
Αχαΐας
Αχαΐας
Αχαΐας
Ηλείας
Ηλείας
Ηλείας
Ηλείας
Ηλείας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ16
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ06
ΠΕ08
ΠΕ16
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ32
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ16
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ32

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Μουσικοί
Πληροφορικής
Αγγλικής
Καλλιτεχνικών
Μουσικοί
Πληροφορικής
Θεατρικών Σπουδών
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Μουσικοί
Πληροφορικής
Θεατρικών Σπουδών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ
5
8
5
2
30
20
19
14
30
2
5
7
11
9
16

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1. Ο αριθμός του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση
ανά κλάδο ή ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι ο εξής :

6

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Γρεβενών
Γρεβενών
Γρεβενών
Γρεβενών
Γρεβενών
Καστοριάς
Καστοριάς
Καστοριάς
Καστοριάς
Καστοριάς
Καστοριάς
Κοζάνης
Κοζάνης
Κοζάνης
Κοζάνης
Κοζάνης
Κοζάνης
Κοζάνης

ΠΕ01
ΠΕ05
ΠΕ07
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ01
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ01
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ01
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ09
ΠΕ11
ΠΕ18.02

Κοζάνης
Φλώρινας
Φλώρινας
Φλώρινας
Φλώρινας
Φλώρινας
Φλώρινας

ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ09
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Θεολόγοι
Γαλλικής
Γερμανικής
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
Θεολόγοι
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
Θεολόγοι
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
Θεολόγοι
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Οικονομολόγοι
Φυσικής Αγωγής
Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Πληροφορικής
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Οικονομολόγοι
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2
3
2
2
5
1
5
7
1
5
7
4
15
19
11
4
18
4
30
7
1
2
1
4
11

2. Οι κενές θέσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά κλάδο ή ειδικότητα και Διεύθυνση
Εκπαίδευσης είναι οι κάτωθι :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Γρεβενών
Γρεβενών
Γρεβενών
Γρεβενών
Καστοριάς
Καστοριάς
Καστοριάς
Καστοριάς
Κοζάνης
Κοζάνης
Κοζάνης
Κοζάνης
Κοζάνης
Φλώρινας
Φλώρινας
Φλώρινας
Φλώρινας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ05
ΠΕ07
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ11

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Γαλλικής
Γερμανικής
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Φυσικής Αγωγής
7

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ
2
2
2
4
7
2
5
6
9
9
9
12
25
3
1
2
2

Φλώρινας

ΠΕ19-ΠΕ20

Πληροφορικής

8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
1. Ο αριθμός του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση
ανά κλάδο ή ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι ο εξής :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρτας
Άρτας
Άρτας
Άρτας
Άρτας
Άρτας
Άρτας
Άρτας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ01
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ09
ΠΕ11
ΠΕ13

Άρτας
Άρτας
Θεσπρωτίας
Θεσπρωτίας
Θεσπρωτίας
Θεσπρωτίας
Θεσπρωτίας
Θεσπρωτίας
Θεσπρωτίας
Θεσπρωτίας
Ιωαννίνων
Ιωαννίνων
Ιωαννίνων
Ιωαννίνων
Ιωαννίνων
Ιωαννίνων

ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ32
ΠΕ01
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ09
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ09
ΠΕ13

Ιωαννίνων
Ιωαννίνων
Ιωαννίνων
Πρεβέζης
Πρεβέζης
Πρεβέζης
Πρεβέζης
Πρεβέζης
Πρεβέζης
Πρεβέζης
Πρεβέζης

ΠΕ16
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ32
ΠΕ01
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ09
ΠΕ11
ΠΕ13

Πρεβέζης

ΠΕ18.02

Πρεβέζης

ΠΕ19-ΠΕ20

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Θεολόγοι
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Οικονομολόγοι
Φυσικής Αγωγής
Νομικών – Πολιτικών
Επιστημών
Πληροφορικής
Θεατρικών Σπουδών
Θεολόγοι
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Οικονομολόγοι
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Οικονομολόγοι
Νομικών – Πολιτικών
Επιστημών
Μουσικοί
Πληροφορικής
Θεατρικών Σπουδών
Θεολόγοι
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Οικονομολόγοι
Φυσικής Αγωγής
Νομικών – Πολιτικών
Επιστημών
Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Πληροφορικής

8

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
5
14
5
4
5
4
4
1
13
2
1
15
2
3
1
2
11
12
16
5
12
9
2
1
8
32
2
2
12
3
3
6
3
8
1
2
9

2. Οι κενές θέσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά κλάδο ή ειδικότητα και Διεύθυνση
Εκπαίδευσης είναι οι κάτωθι :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρτας
Άρτας
Άρτας
Άρτας
Άρτας
Άρτας
Θεσπρωτίας
Θεσπρωτίας
Θεσπρωτίας
Θεσπρωτίας
Θεσπρωτίας
Θεσπρωτίας
Ιωαννίνων
Ιωαννίνων
Ιωαννίνων
Ιωαννίνων
Ιωαννίνων
Ιωαννίνων
Πρεβέζης
Πρεβέζης
Πρεβέζης
Πρεβέζης
Πρεβέζης
Πρεβέζης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ32
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ16
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Πληροφορικής
Θεατρικών Σπουδών
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Μουσικοί
Πληροφορικής
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ
4
1
2
3
10
2
3
8
3
1
10
10
10
10
8
9
8
30
5
9
3
6
7
7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1. Ο αριθμός του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση
ανά κλάδο ή ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι ο εξής :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Καρδίτσας
Καρδίτσας
Καρδίτσας
Καρδίτσας
Καρδίτσας
Καρδίτσας
Καρδίτσας
Καρδίτσας
Καρδίτσας
Καρδίτσας
Λαρίσης
Λαρίσης
Λαρίσης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ01
ΠΕ04.05
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ09
ΠΕ11
ΠΕ16
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ01
ΠΕ05
ΠΕ06

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Θεολόγοι
Γεωλόγοι
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Οικονομολόγοι
Φυσικής Αγωγής
Μουσικοί
Πληροφορικής
Θεολόγοι
Γαλλικής
Αγγλικής
9

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
12
3
27
28
8
6
10
28
6
20
18
26
38

Λαρίσης
Λαρίσης
Λαρίσης
Λαρίσης

ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ09
ΠΕ13

Λαρίσης
Λαρίσης

ΠΕ16
ΠΕ18.02

Λαρίσης
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Τρικάλων
Τρικάλων
Τρικάλων
Τρικάλων
Τρικάλων
Τρικάλων
Τρικάλων
Τρικάλων

ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ01
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ09
ΠΕ16
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ01
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ09
ΠΕ16
ΠΕ19-ΠΕ20

Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Οικονομολόγοι
Νομικών – Πολιτικών
Επιστημών
Μουσικοί
Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Πληροφορικής
Θεολόγοι
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Οικονομολόγοι
Μουσικοί
Πληροφορικής
Θεολόγοι
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Οικονομολόγοι
Μουσικοί
Πληροφορικής

5
10
2
3
19
10
40
11
19
13
9
15
4
15
27
2
13
15
8
3
2
3
9

2. Οι κενές θέσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά κλάδο ή ειδικότητα και Διεύθυνση
Εκπαίδευσης είναι οι κάτωθι :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Καρδίτσας
Καρδίτσας
Καρδίτσας
Καρδίτσας
Καρδίτσας
Καρδίτσας
Καρδίτσας
Λαρίσης
Λαρίσης
Λαρίσης
Λαρίσης
Λαρίσης
Λαρίσης
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Τρικάλων
Τρικάλων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ16
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ16
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ16
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ06

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Μουσικοί
Πληροφορικής
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Μουσικοί
Πληροφορικής
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Μουσικοί
Πληροφορικής
Γαλλικής
Αγγλικής
10

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ
7
19
8
6
23
6
16
20
34
5
10
11
40
19
11
9
5
5
27
6
6

Τρικάλων
Τρικάλων
Τρικάλων
Τρικάλων

ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ16
ΠΕ19-ΠΕ20

Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Μουσικοί
Πληροφορικής

8
3
3
9

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
1. Ο αριθμός του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση
ανά κλάδο ή ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι ο εξής :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ζακύνθου
Ζακύνθου
Ζακύνθου
Ζακύνθου
Ζακύνθου
Ζακύνθου
Κερκύρας
Κερκύρας
Κερκύρας
Κερκύρας
Κερκύρας
Κερκύρας
Κερκύρας
Κερκύρας
Κεφαλληνίας
Κεφαλληνίας
Κεφαλληνίας
Κεφαλληνίας
Λευκάδας
Λευκάδας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ09
ΠΕ11
ΠΕ01
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ09
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ11
ΠΕ05
ΠΕ06

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Οικονομολόγοι
Φυσικής Αγωγής
Θεολόγοι
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Οικονομολόγοι
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Φυσικής Αγωγής
Γαλλικής
Αγγλικής

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
11
10
2
2
1
7
8
18
52
9
10
8
115
42
10
14
2
9
8
2

2. Οι κενές θέσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά κλάδο ή ειδικότητα και Διεύθυνση
Εκπαίδευσης είναι οι κάτωθι :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ζακύνθου
Ζακύνθου
Ζακύνθου
Ζακύνθου
Κερκύρας
Κερκύρας
Κερκύρας
Κερκύρας
Κερκύρας
Κερκύρας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
11

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ
2
5
2
2
9
16
9
10
25
25

Κεφαλληνίας
Κεφαλληνίας
Κεφαλληνίας
Κεφαλληνίας
Κεφαλληνίας
Λευκάδας
Λευκάδας

ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ06

Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
Γαλλικής
Αγγλικής

5
10
2
2
5
4
2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΚΕΔΟΝΙΑΣ

1. Ο αριθμός του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση
ανά κλάδο ή ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι ο εξής :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ανατολικής
Θεσσαλονίκης
Ανατολικής
Θεσσαλονίκης
Ανατολικής
Θεσσαλονίκης
Ανατολικής
Θεσσαλονίκης
Ανατολικής
Θεσσαλονίκης
Ανατολικής
Θεσσαλονίκης
Ανατολικής
Θεσσαλονίκης
Ανατολικής
Θεσσαλονίκης
Ανατολικής
Θεσσαλονίκης
Ανατολικής
Θεσσαλονίκης
Ανατολικής
Θεσσαλονίκης
Ανατολικής
Θεσσαλονίκης
Ανατολικής
Θεσσαλονίκης
Δυτικής
Θεσσαλονίκης
Δυτικής
Θεσσαλονίκης
Δυτικής
Θεσσαλονίκης
Δυτικής
Θεσσαλονίκης
Δυτικής
Θεσσαλονίκης

ΠΕ01

Θεολόγοι

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
30

ΠΕ04.01

Φυσικοί

10

ΠΕ05

Γαλλικής

18

ΠΕ07

Γερμανικής

48

ΠΕ08

Καλλιτεχνικών

24

ΠΕ09

Οικονομολόγοι

12

ΠΕ10

Κοινωνιολόγοι

2

ΠΕ11

Φυσικής Αγωγής

16

ΠΕ12.01

Πολιτικοί Μηχανικοί

1

ΠΕ13

Νομικών – Πολιτικών
Επιστημών
Μουσικοί

2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕ16
ΠΕ18.02

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

19

Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Πληροφορικής

62

ΠΕ05

Γαλλικής

18

ΠΕ07

Γερμανικής

20

ΠΕ08

Καλλιτεχνικών

14

ΠΕ13

Νομικών – Πολιτικών
Επιστημών
Μουσικοί

2

ΠΕ19-ΠΕ20

ΠΕ16

12

5

15

Δυτικής
Θεσσαλονίκης
Δυτικής
Θεσσαλονίκης
Ημαθίας
Ημαθίας
Ημαθίας
Ημαθίας
Ημαθίας
Ημαθίας
Κιλκίς
Κιλκίς
Κιλκίς
Κιλκίς
Κιλκίς
Κιλκίς

ΠΕ18.02
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ01
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ01
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ11
ΠΕ18.02

Κιλκίς
Πέλλης
Πέλλης
Πέλλης
Πέλλης

ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ18.02

Πέλλης
Πέλλης
Πιερίας
Πιερίας
Πιερίας
Πιερίας
Πιερίας
Πιερίας
Πιερίας
Πιερίας
Πιερίας
Πιερίας
Σερρών
Σερρών
Σερρών
Σερρών
Σερρών
Σερρών
Σερρών
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής

ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ32
ΠΕ01
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ09
ΠΕ11
ΠΕ16
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ32
ΠΕ01
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ01
ΠΕ04.01
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ13

Χαλκιδικής

ΠΕ18.02

Χαλκιδικής

ΠΕ19-ΠΕ20

Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Πληροφορικής

1

Θεολόγοι
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Πληροφορικής
Θεολόγοι
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Φυσικής Αγωγής
Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Πληροφορικής
Γαλλικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Πληροφορικής
Θεατρικών Σπουδών
Θεολόγοι
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Οικονομολόγοι
Φυσικής Αγωγής
Μουσικοί
Πληροφορικής
Θεατρικών Σπουδών
Θεολόγοι
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
Θεολόγοι
Φυσικοί
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Νομικών – Πολιτικών
Επιστημών
Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Πληροφορικής

7
17
16
8
4
25
5
7
8
8
14
3

13

5

12
17
3
2
2
21
2
4
6
6
4
7
5
18
2
13
2
4
17
12
6
7
27
8
4
7
10
10
5
5
1
5
10

2. Οι κενές θέσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά κλάδο ή ειδικότητα και Διεύθυνση
Εκπαίδευσης είναι οι κάτωθι :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ανατολικής
Θεσσαλονίκης
Ανατολικής
Θεσσαλονίκης
Ανατολικής
Θεσσαλονίκης
Ανατολικής
Θεσσαλονίκης
Ανατολικής
Θεσσαλονίκης
Ανατολικής
Θεσσαλονίκης
Δυτικής
Θεσσαλονίκης
Δυτικής
Θεσσαλονίκης
Δυτικής
Θεσσαλονίκης
Δυτικής
Θεσσαλονίκης
Δυτικής
Θεσσαλονίκης
Δυτικής
Θεσσαλονίκης
Ημαθίας
Ημαθίας
Ημαθίας
Ημαθίας
Ημαθίας
Κιλκίς
Κιλκίς
Κιλκίς
Κιλκίς
Κιλκίς
Πέλλης
Πέλλης
Πέλλης
Πέλλης
Πέλλης
Πιερίας
Πιερίας
Πιερίας
Πιερίας
Πιερίας
Πιερίας
Πιερίας
Πιερίας
Σερρών
Σερρών
Σερρών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ05

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ

Γαλλικής

18

ΠΕ07

Γερμανικής

32

ΠΕ08

Καλλιτεχνικών

24

ΠΕ11

Φυσικής Αγωγής

10

ΠΕ16

Μουσικοί

19

Πληροφορικής

30

ΠΕ05

Γαλλικής

18

ΠΕ07

Γερμανικής

36

ΠΕ08

Καλλιτεχνικών

14

ΠΕ11

Φυσικής Αγωγής

6

ΠΕ16

Μουσικοί

10

ΠΕ19-ΠΕ20

Πληροφορικής

25

ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ32
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ16
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ32
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07

Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Πληροφορικής
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
Γαλλικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
Θεατρικών Σπουδών
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Μουσικοί
Πληροφορικής
Θεατρικών Σπουδών
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής

17
16
8
4
18
7
8
8
10
7
17
3
2
15
2
4
6
4
7
14
2
8
2
15
10
6

ΠΕ19-ΠΕ20

14

Σερρών
Σερρών
Σερρών
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής

ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ19-ΠΕ20

Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Πληροφορικής

7
25
6
10
10
5
5
6

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
1. Ο αριθμός του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση
ανά κλάδο ή ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι ο εξής :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Χανίων
Χανίων
Χανίων
Χανίων
Χανίων
Χανίων
Χανίων

ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ09
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ01
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ09
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ09
ΠΕ11
ΠΕ13

Χανίων

ΠΕ19-ΠΕ20

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Οικονομολόγοι
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
Θεολόγοι
Γαλλικής
Αγγλικής
Οικονομολόγοι
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Οικονομολόγοι
Φυσικής Αγωγής
Νομικών – Πολιτικών
Επιστημών
Πληροφορικής

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
20
30
10
10
1
56
7
2
9
8
2
25
12
4
16
7
6
1
17
1
26

2. Οι κενές θέσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά κλάδο ή ειδικότητα και Διεύθυνση
Εκπαίδευσης είναι οι κάτωθι :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
15

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ
15
30
10
10
40
7

Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Χανίων
Χανίων
Χανίων
Χανίων
Χανίων
Χανίων

ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20

Γαλλικής
Αγγλικής
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής

5
8
5
11
4
16
7
6
11
22

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
1. Ο αριθμός του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση
ανά κλάδο ή ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι ο εξής :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δωδεκανήσων
Δωδεκανήσων
Δωδεκανήσων
Δωδεκανήσων
Δωδεκανήσων
Δωδεκανήσων
Δωδεκανήσων
Δωδεκανήσων
Δωδεκανήσων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ01
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ09
ΠΕ10
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ16
ΠΕ19-ΠΕ20

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Θεολόγοι
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Οικονομολόγοι
Κοινωνιολόγοι
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Μουσικοί
Πληροφορικής

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
4
43
57
11
18
50
4
115
77
30
36
7
5
30
4
15

2. Οι κενές θέσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά κλάδο ή ειδικότητα και Διεύθυνση
Εκπαίδευσης είναι οι κάτωθι :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δωδεκανήσων
Δωδεκανήσων
Δωδεκανήσων
Δωδεκανήσων
Δωδεκανήσων
Δωδεκανήσων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
16

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ
8
38
11
18
5
50
12
36
7

Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων

ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ16
ΠΕ19-ΠΕ20

Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Μουσικοί
Πληροφορικής

5
20
4
15

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
1. Ο αριθμός του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση
ανά κλάδο ή ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι ο εξής :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αργολίδος
Αργολίδος
Αργολίδος
Αργολίδος
Αργολίδος
Αργολίδος
Αργολίδος
Αργολίδος
Αργολίδος
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Κορινθίας
Κορινθίας
Κορινθίας
Κορινθίας
Κορινθίας
Κορινθίας
Κορινθίας
Κορινθίας
Λακωνίας
Λακωνίας
Λακωνίας
Λακωνίας
Λακωνίας
Λακωνίας
Λακωνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ01
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ09
ΠΕ11
ΠΕ16
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ16
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ01
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ16
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ16
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ32
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Θεολόγοι
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Οικονομολόγοι
Φυσικής Αγωγής
Μουσικοί
Πληροφορικής
Γαλλικής
Αγγλικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Μουσικοί
Πληροφορικής
Θεολόγοι
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Μουσικοί
Πληροφορικής
Γαλλικής
Αγγλικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Μουσικοί
Πληροφορικής
Θεατρικών Σπουδών
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής

17

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
4
9
3
7
7
3
31
2
4
4
22
2
35
1
17
1
32
10
4
3
21
2
10
17
26
6
55
2
20
2
12
34
4
1
30
13

2. Οι κενές θέσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά κλάδο ή ειδικότητα και Διεύθυνση
Εκπαίδευσης είναι οι κάτωθι :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αργολίδος
Αργολίδος
Αργολίδος
Αργολίδος
Αργολίδος
Αργολίδος
Αργολίδος
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Κορινθίας
Κορινθίας
Κορινθίας
Κορινθίας
Κορινθίας
Κορινθίας
Κορινθίας
Λακωνίας
Λακωνίας
Λακωνίας
Λακωνίας
Λακωνίας
Λακωνίας
Λακωνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ16
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ08
ΠΕ16
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ16
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ16
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ32
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Μουσικοί
Πληροφορικής
Γαλλικής
Αγγλικής
Καλλιτεχνικών
Μουσικοί
Πληροφορικής
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Μουσικοί
Πληροφορικής
Γαλλικής
Αγγλικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Μουσικοί
Πληροφορικής
Θεατρικών Σπουδών
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ
5
3
4
7
11
2
3
4
8
2
1
12
10
20
4
3
17
2
15
3
17
6
10
2
16
2
12
20
4
1
5
13

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Ο αριθμός του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση
ανά κλάδο ή ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι ο εξής :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Βοιωτίας
Βοιωτίας
Βοιωτίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ01
ΠΕ05
ΠΕ06

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Θεολόγοι
Γαλλικής
Αγγλικής
18

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
5
20
53

Βοιωτίας
Βοιωτίας
Βοιωτίας
Βοιωτίας
Βοιωτίας
Ευβοίας
Ευβοίας
Ευβοίας
Ευβοίας
Ευβοίας
Ευβοίας
Ευβοίας
Ευρυτανίας
Ευρυτανίας
Ευρυτανίας
Ευρυτανίας
Ευρυτανίας
Ευρυτανίας
Ευρυτανίας
Φθιώτιδος
Φθιώτιδος
Φθιώτιδος
Φθιώτιδος
Φθιώτιδος
Φθιώτιδος
Φθιώτιδος
Φθιώτιδος
Φθιώτιδος
Φωκίδος
Φωκίδος
Φωκίδος
Φωκίδος
Φωκίδος
Φωκίδος
Φωκίδος
Φωκίδος
Φωκίδος

ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ09
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ01
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ01
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ01
ΠΕ04.01
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ16
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ01
ΠΕ04.01
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ09
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20

Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Οικονομολόγοι
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
Θεολόγοι
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
Θεολόγοι
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
Θεολόγοι
Φυσικοί
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Μουσικοί
Πληροφορικής
Θεολόγοι
Φυσικοί
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Οικονομολόγοι
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής

4
5
11
26
22
12
18
40
7
4
52
49
3
12
24
2
1
32
7
4
10
14
10
5
5
23
5
22
8
3
7
11
4
1
1
20
18

2. Οι κενές θέσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά κλάδο ή ειδικότητα και Διεύθυνση
Εκπαίδευσης είναι οι κάτωθι :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Βοιωτίας
Βοιωτίας
Βοιωτίας
Βοιωτίας
Βοιωτίας
Ευβοίας
Ευβοίας
Ευβοίας
Ευβοίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08

ΛΕΚΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
19

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ
6
13
4
5
18
12
34
7
4

Ευβοίας
Ευβοίας
Ευρυτανίας
Ευρυτανίας
Ευρυτανίας
Ευρυτανίας
Ευρυτανίας
Ευρυτανίας
Φθιώτιδος
Φθιώτιδος
Φθιώτιδος
Φθιώτιδος
Φθιώτιδος
Φθιώτιδος
Φθιώτιδος
Φωκίδος
Φωκίδος
Φωκίδος
Φωκίδος
Φωκίδος

ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ16
ΠΕ19-ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ19-ΠΕ20

Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Πληροφορικής
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Μουσικοί
Πληροφορικής
Γαλλικής
Αγγλικής
Γερμανικής
Καλλιτεχνικών
Πληροφορικής

35
32
2
2
2
1
2
3
10
20
7
5
19
5
16
2
3
2
1
4

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4. Γεν. Δ/νση Διοίκησης Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε.
5. Δ/νση Διοικητικού, Τμήματα Α,Β
5. Γραφείο Τύπου
6. Δ/νση Λειτ/κής Ανάπτυξης Πληρ/κών Συστ/των
20

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful