P. 1
พุทธปรัชญา๓๖๗

พุทธปรัชญา๓๖๗

|Views: 2,643|Likes:
Published by Grid G.

More info:

Published by: Grid G. on Jun 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

บทที่ ๑

บทนํา

๑.๑ ความนํา

เป นที่ ประจักษและเขาใจตรงกันว า ความสงสัยใคร รูเป นบ อเกิ ดแห งความรูทาง
ปรัชญา มนุษยตั้งแตอดีตตางมีความสังเกต สงสัยในสรรพสิ่งรอบตัว มนุษยไมเคยอิ่มหรือพอใจ
กับสิ่งที่ประจักษทางประสาทสัมผัส ยังคงตั้งคําถามเอากับสิ่งพบเห็นนั้นวา ทําไมจึงเปนเชนนั้น
ทําไมไมเปนอยางนี้ เกิดจากอะไร เกิดขึ้นไดอยางไร ฯลฯ ลักษณะเชนที่วานี้ จัดเปนคุณสมบัติ
หนึ่งของความเปนปรัชญา คุณสมบัติขอนี้ของปรัชญาจึงเปนธรรมชาติของมนุษย ทําใหเกิดองค
ความรูกลายเปนศาสตรตาง ๆ ใหไดศึกษาและกอคุณประโยชนใหแกโลกมากมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู
กับมนุษยไดพัฒนาสายตอศักยภาพดานนี้มากนอยเพียงใด บางคนมีความสงสัย แตไมเรียนรู
คนควาหาคําตอบในสิ่งที่ตนสงสัย บางคนมีความสงสัย คนควาหาคําตอบบางบางสวน บางคน
อาจไมหยุดอยูเพียงความสงสัยและพอใจในคําตอบบางคําตอบ แตคนควาเพิ่มเติม พัฒนาขึ้น
จากคําถามกลายเปนคําตอบ จากคําตอบกลายเปนคําถาม และจากคําถามกลายเปนคําตอบใน
เรื่องราวตาง ๆ สืบเนื่องโยงในมิติทั้งหลายไปเรื่อย ๆ

ในยุ คแห งการศึ กษาเนื้อหาปรัชญาที่ เป นขุ มพลังป ญญาของนักปราชญทั้งหลาย
ปรัชญาเองไดถูกธรรมชาติที่เปนตนกําเนิดของปรัชญานี้ตั้งเปนคําถามเอากับการเรียนปรัชญา
วา เรียนปรัชญาไปทําไม เรียนปรัชญาแลวไดประโยชนอะไร โดยนัยนี้ ปรัชญาจึงเปนฝายถูก
สงสัยเสี ยเอง คํ าถามเหล านี้ ไม ไดเกิ ดขึ้นแก ผูที่ ไม ไดเรี ยนปรัชญาเท านั้น แมกระทั่ งผูเรี ยน
นักศึกษาปรัชญาเองยังมีความสงสัยที่วานั้นเชนกัน และอาจกลายเปนความวิตกกังวลถึงความ
ไมมั่นคงดานความคิดที่เกี่ยวโยงกับการทํางานในอนาคตของผูเรียนปรัชญา การที่คนสวนมากมี
ความสงสัยเชนนี้ ไมใชเรื่องแปลกใหมและไรเหตุผล เพราะการสงสัยและถามเชนนี้มีสมมุติฐาน
ทางความคิดอยูที่ความมีประโยชนในดานการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตที่จะดํารงอยูใหไดในโลก
ยุคปจจุบันอันมีการดิ้นรนตอสูแขงขันกันสูง การถามวาเรียนปรัชญาแลวไดประโยชนอะไร จึง
เทากับวาเรียนปรัชญาแลวจะไปประกอบอาชีพเปนอะไรไดบาง เปนคําถามที่อยูนอกบริบทของ
ปรัชญา คํ าถามที่ ตรงที่ สุ ดควรจะเป นว า เรี ยนปรัชญาแลวจะไดความรูเรื่ องอะไรมากกว า
กระนั้นก็ ตาม หลุ มพรางแหงการจํ าตองมีชี วิตรอดในสังคมป จจุ บันยังเป นกับดักทางความคิ ด
ของมนุษยอยูตลอดเวลา

การทําความเขาใจในเรื่องนี้ไมงายนัก เพราะมนุษยสวนใหญมักตัดสินคุณคาของสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งที่คุณคานอกตัวมากกวาคุณคาในตัว ตัวอยางเชน ตัดสินความมีคุณคาของมีดเลมหนึ่ง
แทนที่จะตัดสินที่ความคมหรือไมคมของมีด กลับตั้งคําถามวา มีดนี้ใชตัดอะไรไดบาง การที่มีด
จะสามารถนําไปใชตัดอะไรตอมิอะไรไดนั้น ตองมีความคมเปนคุณคาในตัวของมันกอนและการ
ที่จะใชนําไปตัดอะไรนั้นขึ้นอยูกับผูใชมันตางหาก หากผูใชนําไปใชไมเปนและใชไมถูกตลอดถึง
การไมรูจักใช แลวมีบทสรุปเปนความไมบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคซึ่งเปนอีกเรื่องหนึ่ง
เชนนี้ไมเกี่ยวกับความคมหรือไมคมของมีดแลว ขณะเดียวกัน การดําเนินชีวิตมีความซับซอน
การจะคํานึงถึงเพียงคุณคาในเพียงอยางเดียว ไมสนใจคุณคาภายนอกเลยนั้นอาจไมสอดคลอง
กับสถานการณโลกปจจุบัน

การศึกษาดานปรัชญา (รวมถึงศาสนาดวย) มีนัยเชนเดียวกัน เมื่อศึกษามีความรู
แลว ความรูนี้เปนคุณคาภายในของปรัชญา สวนจะนําไปใชประกอบอาชีพอะไร หรือจะปรับใช
อย างไรนั้นเป นคุ ณค าภายนอกของปรัชญาและขึ้นอยู กับผูศึ กษาแลวจะนํ าไปใชในดานไหน
“เราไดใหเงินแกคุณแลว คุณจะใชจายซื้ออะไร จะใชมันหรือไม ขึ้นอยูกับตัวคุณ” หลายคนเสื่อม
ศรัทธาตอปรัชญาและศาสนาเพราะไดคาดหวังวา ผูที่เรียนปรัชญาและศาสนาแลว ยอมเป นคนดี
ตามสิ่งที่เรียน แตปรากฏวา ผูเรียนปรัชญาและศาสนาบางสวน มีพฤติกรรมตรงกันขามกับสิ่งที่
ปรัชญาและศาสนาสอน เชนนี้ เปนตัวอยางชัดเจนที่แสดงใหถึงการตัดสินคุณคาปรัชญาและ
ศาสนาที่คุณคาภายนอก ซึ่งอาจเกิดขึ้นหรือไมก็ได เพราะมีความเชื่อมโยงกับมนุษยวา มนุษย
จะนําสิ่งที่ปรัชญาและศาสนาสอนนั้นไปใชใหเกิดประโยชนไดกี่มากนอย อยางไรก็ตาม เนื้อหา
ปรัชญายังคงสามารถใชประกอบอาชีพไดในสายปรัชญาและที่สัมพันธกับปรัชญา และที่สําคัญ
คือ ไมมีอะไรที่ไมสัมพันธกับปรัชญา เพราะศาสตรทั้งหลายนั้นสวนมากแลวมีรากฐานมาจาก
ปรัชญาทั้งสิ้น ดังนั้น การที่ ผูเรี ยนปรัชญาและศาสนาแลวมี พฤติ กรรมที่ ตรงกันขามกับสิ่ งที่
ปรัชญาและศาสนาเสนอ จึงไม ใชเป นขอบกพรองของปรัชญาและศาสนาไปเสียทั้งหมด เฉก
เชนเดียวกับการที่คนไมปฏิบัติตามกฎหมาย จะสรุปวา กฎหมายไมดี การดวนสรุปเชนนี้ดูจะไม
มีเหตุผล

แต อย างไรก็ ตาม การสรุ ปเช นนั้น ไม ใช ว าจะไม มี เหตุ ผลเสี ยที เดี ยว เพราะเมื่ อ
พิ จารณาเนื้อหาปรัชญาและศาสนาในรายละเอี ยดแลว ยังคงมี เนื้อหาบางส วนที่ ขัดแยงกัน
กลาวคือ ยังคงมีเนื้อหาดานลบที่มุงใหคนเห็นแกตัวปะปนอยูในปรัชญาบางสํานัก และเนื้อหา
ส วนนั้น ยังคงนํ ามาบรรจุ เป นเนื้อหาปรัชญาและศาสนาอยู เพราะมุ งที่ จะใหมองเห็ นว า มี
แนวความคิ ดที่ หลายหลายของมนุ ษยที่ แตกต างกัน แลวนํ ามาเสนอใหผูศึ กษาไดศึ กษาและ
พิจารณาแลวตัดสินใจเลือกแนวคิดปรัชญาไหนไปใชในการดําเนินชีวิต ปรัชญาไมไดผูกขาดให
คนตองเลื อกแนวคิ ดนี้เท านั้น ดังนั้น จุ ดเปลี่ ยนที่ สํ าคัญคื อ มนุ ษย มนุ ษยแต ละคนที่ จะเป นผู
ตัดสินใจเลือกแนวคิดแบบไหน นั่นตางหากที่เปนจุดเปลี่ยนของชีวิต สังคม และชะตาชีวิตในอีก
หลายมิติ มีอยูบอยเหมือนกัน ที่มนุษยตัดสินใจเลือกทําตามแนวคิดที่ตรงกันขามกับความดีงาม
ทั้ง ๆ ที่ โลกสรางแนวคิ ดดานตรงขามนั้น เพี ยงเพื่ อมุ งชี้ใหเห็ นว า ความดี เป นอย างไร เพื่ อ
เปรียบเทียบใหเห็นถึงความตางระหวางความดีกับความชั่วเทานั้น และเพื่อใหมนุษยรูจั กว าอะไร
ดี และอะไรไม ดี แลวใหดํ าเนิ นชี วิ ตตามวิ ถี ทางที่ ดี งาม ไม ใช มุ งใหดํ าเนิ นชี วิ ตตามวิ ถี ทางที่
ปราศจากความดีงาม ไมวาจะอยางไรก็ตาม ยังมีมนุษยอีกมากมายที่เลือกแนวคิดปรัชญาดาน
ดี สํ าหรับการพู ด แต เลื อกแนวคิ ดปรัชญาดานลบสํ าหรับการกระทํ า คนที่ บอกสังคมเสมอว า
เปนคนเข็มแข็ง อาจทนตอเรื่องเล็กนอยไมได คนที่บอกวาเปนคนดี อาจสรางความเดือดรอนไป
ทั่วก็ได แลวอะไรคือ สิ่งที่เปนปญหาที่แทจริง

จึงมาถึงคําถามที่วา เปนไปไดเพียงไรที่จะคัดเลือกเฉพาะเนื้อหาปรัชญาดานดีอยาง
เดียวมาเสนอใหไดศึกษาเลาเรียน สวนแนวคิดปรัชญาดานลบไมจําเปนตองนํามาใหศึกษาเลา
เรี ยน การจัดการศึ กษาเช นนี้ จะทํ าใหมนุ ษยไดรับแนวความคิ ดแต ดานดี และจะผลดี ต อการ
กระทํา การพู ดและการคิ ดแต ในสิ่ งที่ ดีในการดํ าเนิ นชี วิตต อไปหรือไม ? จํ าเป นมากเพี ยงใดที่
จะตองใหมนุ ษยเรี ยนรูเนื้อหาปรัชญาทั้งสองดาน แลวหาทางออกใหกับชี วิ ตตนเองไม ได ?
อาจจะตองมีการถกเถียงและโตแยงกันบางในประเด็นนี้

อย างไรก็ ตาม เนื้อหาสาระโดยสรุ ปของปรัชญายังคงมุ งศึ กษาแสวงหาความจริ ง
ความถูกตอง ความดีงามที่เกี่ยวกับมนุษยโลกและจักรวาลมากกวา สรรพสิ่งที่ปรากฏแกสายตา
มนุษย ทั้งที่มองเห็นกันอยูอันไมนาจะมีความสงสัยวาเปนจริงหรือไม แตมนุษยยังคงมีความ
สงสัยในสิ่งเหลานั้นอยูวา แทที่จริงแลว มันคืออะไร การไมจบเพียงสิ่งที่เห็น การไมยอมรับสิ่งที่
เกิดขึ้นเฉพาะหนา ไดสรางองคความรูแกโลกมากพอ ๆ กับสรางปญหาใหแกเชนกัน

ตัวอยางเชน มนุษยที่เห็นกันอยูทุกวัน มนุษย บางกลุมยังสงสัยอยูวา ที่เรียกวา
มนุษยนั้น คือ อะไร มาจากไหน หรือ ใครเปนผูสราง มีสวนประกอบอะไรบาง เกณฑตัดสิน
ความเปนมนุษยนั้นอยูตรงไหน แลวคนหาคําตอบเกี่ยวกับมนุษยที่สงสัยและไดนําเสนอคําตอบ
หลากหลายในเนื้อหาปรัชญาทั้งตะวันตกและตะวันออกทั้งมีสวนคลายกันและที่แตกตางกัน การ
ไดคําตอบของคําถามเหลานี้ เปนองคความรูของมนุษยชาติ และขณะเดียวกัน แนวความคิดที่
เปนองคความรูเหลานั้น ก็ไดสรางความแปลกแยกขึ้นในสังคมมนุษยไมนอย เพราะมนุษยอาจ
พึงพอใจกับคําตอบที่ตางกันและตางยึดมั่น ยืนยันเฉพาะคําตอบที่พึงพอใจนั้นเทานั้นที่ถูกตอง
สวนอยางอื่นผิดหมด ปรากฏการณเชนนี้เห็นไดไมยากนักในสภาพแวดลอมรอบตัวมนุษยเชน
ปจจุบัน

ผูที่ไมคุนเคยกับแนวคิดทางปรัชญาเมื่อมาศึกษาปรัชญา อาจจะงง สงสัยและสับสนเพิ่ม
มากขึ้นวา แทที่จริงแลว มนุษยคืออะไรกันแน เมื่อมีคําตอบหลากหลายเชนนั้น คําตอบไหนที่
เสนอความจริงเกี่ยวกับมนุษยไดมากที่สุด ผูเขียนตระหนักถึงขอนี้ดี เพราะเมื่อเริ่มศึกษาปรัชญา
ใหม ๆ ไดมีความรูสึกนี้เกิดขึ้น สับสน สงสัยยิ่งขึ้นและงง เพราะมีหลายความคิดที่ไมลงกับ
ขอมู ลที่ มี อยู เดิ ม ก อนหนานั้น มี ความรูคํ าตอบในเรื่ องนี้เพี ยงอย างเดี ยว และลงใจว า นั่ นคื อ
คําตอบที่ถูกตองแลว แตเมื่อเจอคําตอบหลากหลายในปญหาเดียวกัน เริ่มสับสนและไมแนใจวา
สิ่งที่ฝงใจยอมรับแตแรกนั้นกับสิ่งใหมที่ไดรับ อันไหนเปนความจริงมากกวากัน แตในขณะเรียน
ไมมีเวลาที่จะมาขบคิดปญหาที่วานี้มากนัก เพราะตองเรียนรูทําความเขาใจ จําแนกแยกแยะ
เนื้อหาที่แตกตางกันนั้นใหไดวา ใครมีความคิดวาอยางไร แตละคนแตละสํานักมีแนวคิดแตกตาง
กันอยางไร ความคิดนี้เปนของใคร มีอยูบอยครั้งที่สับสนระหวางความคิดกับเจาของความคิดนั้น
สลับสับเปลี่ยนกัน นําความคิดของคนหนึ่งมาใสใหกับอีกคนหนึ่ง นี่อาจเปนเสนหและสีสันของ
ปรัชญา หากความหลากหลายเป นธรรมชาติ หนึ่ งของปรัชญา มนุ ษยก็ อยู กับธรรมชาติ ของ
ปรัชญาตลอดเวลา นอยครั้งนักที่ มนุ ษยจะไม มี ความสงสัยใคร รู นอยครั้งนักที่ จะไม มี ความ
ขัดแยงดานความเห็นคิดในเรื่องเดียวกัน หากกําลังมีคําถามในใจวา เรียนปรัชญาทําไม แลวได
อะไร คงพอจะมองเห็นคําตอบที่อยูในใจลาง ๆ แลว

๑.๒ ความหมายและคุณคาของปรัชญา

คํ าว า ปรัชญา มี ความหมายว า ความรอบรู เป นศัพทบัญญัติ ขึ้นเพื่ อใชสื่ อ
ความหมายของวา Philosophy ซึ่งมีความหมายวา ความรักในความรู ทั้งสองนี้มีความหมายไม
คอยตรงกันนัก เพราะคําวา ปรัชญา ในภาษาไทยนั้น มุงถึงผลลัพธคือความรูหรือความรอบรูที่
ไดจากการศึกษาคนควา แตคําวา Philosophy นั้นมีความหมายแสดงถึงเหตุใหเกิดความรู
มากกว า เพราะความรูในความรูเปนการจุดประกายแห งแสวงหาความรู ถาจะพูดใหตรงตาม
ความหมายของคําทั้งสองนี้ ก็จะพูดไดวา Philosophy นั้น เปนเหตุทําใหเกิดปรัชญา สวน
ปรัชญานั้นเปนผลที่เกิดจากการรักในการเรียนรูและการแสวงหาความรูอยางเปนระบบ แมทั้ง
สองคํ าจะนัยความหมายที่ ไม ค อยสอดคลองกันนัก แต ก็ ไม เป นที่ สนใจที่ จะหยิ บยกขึ้นมา
อภิ ปรายกันมากนัก หากแต กลับเปนที่ ยอมรับกันในวงการศึ กษาปรัชญาในประเทศไทย เมื่ อ
เป นเช นนี้ สิ่ งที่ ตามมาคื อ เมื่ อพู ดถึ งปรัชญา จึ งเป นภาพที่ ไม ชัดว า หมายถึ งอะไรกันแน
โดยนัยนี้ จะเห็ นว า ปรัชญานั้นจะสถานภาพ ๒ ประการที่ ซอนทับกันอยู คือ ๑) ในฐานะเป น
เครื่ องมื อในการศึกษาคนควาอย างเป นระบบ ๒) ในฐานะที่มี เนื้อหาทางปรัชญาที่ นักปรัชญา
ตั้งแต ไดคนคิ ดและใหคํ าตอบในเรื่ องต าง ๆ ที่ สงสัยใคร รูเอาไว ดังนั้น การศึ กษาปรัชญาใน
ฐานะที่เปนสาขาวิชาในระบบการศึกษา จึงมีสถานภาพทั้งสองนี้ทับซอนอยูและศึกษาไปพรอมๆ
กัน คือ ไดทั้งวิธีการอันเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูและเนื้อหาความรูทางปรัชญาไปใน
ตัว

หากยอมรับวา มนุษยมีสมองอยูสองซีก คือ ซีกซายและซีกขวา ตามหลักวิชาทาง
วิทยาศาสตร โดยสมองซีกซายเปนเรื่องอารมณและซีกขวาเปนเรื่องเหตุผล มนุษยไดใชสมอง
ทั้งสองสวนนี้ในการดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคม บางคนบางกลุมใชเหตุผลเปนตัวนําหรือบาง
คนบางกลุมใชอารมณเปนตัวนํา การที่มนุษยใชสมองดานใดดานหนึ่งอยางสุดขั้ว ชีวิตคงหา
ความสุขไดยาก การที่ใชเหตุผลอยางเดียว ทุกอยางตองอธิบายไดดวยเหตุผล การพูด การทํา
การคิดมีแตเหตุผลทั้งสิ้น ชีวิตคงมีแตความเครียด ปราศจากรอยยิ้ม หากทุกคนเปนอยางนี้โลก
คงไมนาอยู จะยิ้ม จะกิน จะมองตองมีเหตุผลกอนเสมอ

บางคนบางกลุม หากใชอารมณอยางเดียวในการดําเนินชีวิต จะเปนอยางไร คงไม
ตางจากคนที่ใชเหตุผลหรืออาจจะมีผลทางรายกวาคนที่ ใชเหตุผลดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ ง
อารมณรัก อารมณโกรธ อารมณหลง จนไมมีขอบเขต หรือไมถูกยับยั้งชั่งใจดวยเหตุผลบาง นึก
ภาพไมออกวา มนุษยโลกจะเปนอยางไร

ปรัชญาและศาสนาจึงเกิดขึ้นและมีความจําเปนที่สําคัญยิ่งเพื่อปรับสมองทั้งสองสวน
ใหมีความสมดุลกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อใหใชอารมณอยางมีเหตุผลหรือใชเหตุผลเพื่อควบคุม
อารมณและเพื่อพัฒนาอารมณใหเปนไปในแงดี เปนอารมณดานบวก มองโลกในแงดี ซึ่งตอง
ผานกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ในแงปรัชญาชีวิต ปรัชญาจะใหเนื้อหาดานนี้ ซึ่งเปนคุณคาที่
มีอยูในตัวของปรัชญาและปรัชญามีความเชื่อวา หากมนุษยสามารถควบคุมอารมณและความคิ ด
อยางมีเหตุผลแลว มนุษยจะทําและพูดอยางมีเหตุผล นั่นคือจะทําดีและพูดดีตามไปดวย

หากมนุษยทําไดเชนนี้ทั้งโลก ความสันติสุขแหงโลกเชนที่หวังได ดังนั้น ผูที่ศึกษา
ปรัชญา หากมีคุณสมบัติดังกลาวนี้เกิดขึ้นแสดงวา ไดนับประโยชนจากปรัชญาโดยตรง และหาก
ถายทอดแกผูอื่นตอผูอื่น ๆ จะไดรับประโยชนจากปรัชญาไปดวย

ปรัชญาเปนสิ่งจําเปนสํ าหรับมนุษยเพื่อเปดขยายพรหมแดนความรูของมนุษยให
กวางออกไปอีก มนุษยยังไมรูในอีกหลายสิ่งมากมาย สิ่งที่มนุษยรูอยูไดขณะนี้เปรียบเทากับแสง
หิงหอย ซึ่งนอยนิดหากเทียบแสงของดวงอาทิตย นอกจากนี้ สิ่งที่เราบอกวาเรารูนั้น เปนความรู
ที่ถูกตองหรือไม หรือเปนความรูบนความเท็จ บนสิ่งสมมุติซึ่งมีอีกหลายชั้น ความจริงแทอาจอยู
ขั้นสุดทาย แตความรูที่เรามีนั้นอาจเปนขั้นแรกขั้นที่สองเทานั้น

ตัวอย างเชน เรามองเห็นขอนไมที่ ลอยน้ํ ามา เราเห็นเพียงสวนที่โผลขึ้นพนน้ํ า
เทานั้น ยังมีสวนที่ยังไมเห็นที่ยังจมอยูในน้ําซึ่งเราไมอาจสรุปไดเลยวา ไมที่ลอยมานั้น มีขนาด
ใหญหรือเล็กเพียงใด เชนเกี่ยวกับที่มองเห็นคนกําลังเดินมา เราเห็นเฉพาะดานหนายังไมเห็น
ดานหลัง และยังมีสวนที่ถูกปกปดไวดวย เสื้อผาอาภรณอีกมากที่เราไมเห็น ในสวนที่เปนรูปราง
เชนนี้ เรายังรูเห็นไมหมดจะกลาวใยในเรื่องจิตใจอารมณความรูสึกความคิดตาง ๆ ของคน ๆ
นั้น ดังนั้น การที่เรามองไมเห็นภาพรวมทั้งหมดแลวดวนสรุปเกี่ยวกับคนนั้น ถือวาไมเปนธรรม
และไมถูกตอง การดวนตัดสินเชนนี้ จึงไมควรทําอยางยิ่ง

จากตัวอยางดังกลาว ปรัชญากําลังจะบอกเราวา เราตองเรียนรูอีกมาก และอยา
ทะนงตน จนลืมตนวา เปนผูรูแลว จนกลายเปนความแข็งกระดาง กาวราว เกิดขึ้นภายในจิตใจ
โดยนัยนี้ปรัชญากํ าลังสอนใหมนุ ษยมี ความอ อนนอม ถ อมตนเพื่ อเรี ยนรูใหมาก และรูคุ ณต อ
สรรพสิ่งที่ใหความรูเองและทําใหเราไดความรู

ทาทีแบบปรัชญาจึงถือวา สรรพสิ่งที่อยูรอบตัวเรา ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิตทั้งหมด
เป นตํ าราเป นแหล งความรูเป นขอมู ลใหศึ กษาคนควาไดทั้งนั้น ท าที แบบปรัชญา จึ งเป นการ
เรียนรูตลอดชีวิต เปนการเรี ยนรูอยูตลอดเวลา ไมมีสิ้นสุด นักปรัชญา คือ ผูใครเรียนรูอยู
ตลอดเวลา สรรพสิ่ง คือ ตําราเปนหองสมุดสําหรับใหศึกษาคนควา

ดวยทาทีและกระบวนการศึกษาคนควา ในรูปแบบตาง ๆ จึงทําใหเกิดองคความรู
ใหม ขึ้นมามากมาย และพัฒนาขึ้นจนกลายเป นศาสตรความรูต าง ๆ ที่ เป นประโยชนต อมวล
มนุษยชาตินับไมถวน มนุษยหากตั้งใจศึกษาคนควาหาความจริงของธรรมชาติ เมื่อรูความจริง
ของธรรมชาติแลว ธรรมชาตินั้นจะเปนประโยชนตอมนุษยชาติอีกมาก

หลายคนที่อยูในสาขาวิชาอื่น แมจะไมใชเปนสาขาวิชาปรัชญา แตหากมีความสงสัย
สนใจใฝรูอยากไดคําตอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลวทําใหเกิดกระบวนการแสวงหาความรูที่หลากหลาย
ทั้งพิสูจนและทดลองหลายรูปแบบแลวไดคําตอบในสิ่งนั้นจนเปนที่พอใจเชนนี้ ถือวามีความเปน
นักปรัชญาอยูในตัว แมจะเรียกในชื่ออื่นก็ตาม ดวยนัยนี้ปรัชญา จึงไดรับยกยองใหเปนศาสตร
แมของศาสตรทั้งหลาย เพราะความรูทั้งหลายที่เกิดขึ้นนี้มีรากฐานมาจากการใฝรูใฝสรางสรรค
ดวยกันทั้งนั้น ผูที่ กําลังศึ กษาคนควาหาความรูอยู เรี ยกว า นักปรัชญา เมื่อไดรับคํ าตอบเป น
ความรูแลวมีความรูเกี่ยวกับเรื่องนั้นดี เรียกวา เปนนักปราชญ คําวา ปรัชญา จึงมีนัยแฝงอยู 2
นัยคือ เปนทั้งองคความรู และเปนวิธีการหาความรู

มนุษย บางทีมักขุดหลุมฝงตัวเองอยูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางเหนี่ยวแนนไมปลอย
วาง ไม ยอมเปลี่ยนแปลง บางทานเรียกวา หลุมดํ าทางความคิด เพราะยึ ดถื อและยืนยันว า นี้
เท านั้น จริ ง อย างอื่ น ผิ ดหมด ไม เป ดใจยอมรับทัศนะความคิ ดเห็ นอย างอื่ น ทั้งไม รับฟ งและ
คัดคาน ซึ่งการอยูในโลกความเปนจริงที่ตองอยูรวมกันเปนกลุม ตางพึ่งผิงอาศัยกันและกันทั้ง
ทางตรงและทางออม จึ งจําเปนตองมีการปรับปรุงทัศนะและพฤติกรรม เพื่ อการอยูรวมกันได
อยางปกติสุข มิเชนนั้น สังคมมนุษยจะหาความสุขสงบไมไดเลย หากมนุษยแตละคนไมสราง
เหตุสันติสุขขึ้นภายในหัวใจของแตละคน

ธรรมชาติของปรัชญา จึงเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงคจะสรางโครงสรางทางความคิดแก
มนุษยใหเปดกวางเพื่อรับฟงผูอื่น แลวปรับใหลงกันเปนไปในทางที่สามารถตกลงรวมกัน แมจะ
มีความเห็ นแตกต างกันบาง ปรัชญาเสนอใหมนุษยสงวนจุ ดต างนั้นไวแลวมาแสวงหาจุ ดที่
ร วมกันได ซึ่ งจะสรางสรรคประโยชนไดมากกว าความขัดแยงจนเกิ ดความแตกแยกและ
กลายเปนความทะเลาะวิวาทและรุนแรงในที่สุด

ดังนั้น ลักษณะสําคัญประการหนึ่งของความเปนปรัชญา คือ ความมีใจที่เปดกวาง
พรอมที่จะเรียนรูอยูเสมอ มีใจที่มุงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว แมจะพยายาม
คิดคนเทาที่ตนจะคิดได แตความคิดนั้น ไมควรคิดเพื่อตนเองเทานั้น ควรคิดเพื่อผูอื่นดวยเพราะ
นั่นคือ เจตนารมณของความเปนปรัชญาที่มุงจะแกปญหาความแตกแยกทางสังคม ซึ่งปรัชญา
มองเห็นแลววา รากเหงาสําคัญของคนแตกแยกทางสังคม คือ การแตกแยกทางความคิด นัก
ปรัชญาแมนําเสนอแนวคิดทางปรัชญาที่ตางกัน แตมีจุดมุงหมายเดียวกัน คือ สันติสุขทางสังคม
มนุษย

บทที่ ๒
ปรัชญาอินเดี ยกอนพุทธกาล

๒.๑ ความนํา

แนวคิ ดทางปรัชญาไดมี การศึ กษาคนควาวิ เคราะหและเป นที่ ยอมรับร วมกันว ามี
พัฒนาการมาจากธรรมชาติประการหนึ่งของมนุษย คือ ความรูจักสงสัยใครรูและการรูจักตั้งคําถามตอ
สรรพสิ่งที่อยูรอบตัวแลวพยายามคิดคนหาคําตอบเพื่อคลายความสงสัยในเรื่อง รอบตัวมนุษย ตั้งแต
เรื่องง าย ๆ ที่ เป นรู ปธรรมอันสามารถมองเห็ นได สัมผัสไดดวยสัมผัสที่หยาบ จนถึงเรื่ องที่ละเอียด
ลึกซึ้งที่ เปนนามธรรมอันไม สามารถมองเห็นได ไม สามารถสัมผัสไดดวยสัมผัสที่หยาบ หากตองใช
ประสาทสัมผัสที่ละเอียดขึ้น โดยสรุป ธรรมชาติของมนุษยมีความสงสัยทั้งในสิ่งที่รูที่มองเห็นและสัมผัส
ได ทั้งในสิ่งที่ไมรูที่ไมสามารถมองเห็นและสัมผัสได

ความสงสัยใครรูของมนุษยมีรากฐานมาจากความไมรูของมนุษยเอง เพราะความไมรูจึง
สงสัย เพราะสงสัยจึงใครรู เพราะใครรูจึงเสาะแสวงหาความรูในสิ่งที่สงสัย เพราะการเสาะแสวงหา
ความรู จึงเกิดมีกระบวนการหาความรูหลากวิธี และดวยวิธีการแสวงหาความรูเหลานั้น มนุษยจึงมี
ความรูในหลายสิ่งทั้งที่อยูใกลตัวและหางไกลออกไปอีก ทั้งที่เปนเรื่องของตนเองและของผูอื่น ทั้งในวง
แคบและวงกวาง แนวคิ ดความเห็ นเกี่ ยวกับสิ่ งทั้งปวง รวมถึ งชี วิ ตของมนุ ษยดวย ในทางปรัชญา
เรี ยกว า โลกทัศน และ ชี วทัศน ทั้งสองคํ านี้มักจะใชร วมกัน มี ผูใหเหตุ ผลในการนํ าสองคํ านี้มาใช
รวมกันวา โลกทัศน ชีวทัศน เพราะวาเปนการมุงแสดงถึงความสัมพันธที่แยกไมออกระหวางโลกและ
ชีวิต โดยเฉพาะชีวิตมนุษยที่มีชองทางรับรูและสติปญญาคิดตรึกตรอง พิจารณาในขั้นตน เพื่อแสดงถึง
ความสัมพันธดังกลาว ถึงกับกลาววา “ถาไมมีชีวิตที่รับรูไดแลว การมีอยูของโลก ยอมไมปรากฏ เมื่อ
เชนนั้น ก็ไมมีความคิดเห็นใด ๆ ไมวาในเรื่องของโลกหรือชีวิต ความคิดเห็นเรื่องโลกและเรื่องชีวิตจึง
ควรดําเนินไปพรอมกัน”


แนวคิดทางปรัชญาจึงเปนแนวคิดที่มุงศึกษาเกี่ยวกับโลกและชีวิตของมนุษยที่เชื่อมโยง
กับกาลเทศะ กลาวคือ โลกและชีวิตในอดีตมีอยูหรือไม โลกและชีวิตที่เปนอยู ณ ปจจุบันเปนเชนไร
โลกและชีวิตในอนาคตจะดําเนินตอไปในลักษณะไหน จะเปนอยู ณ ที่ใด ลักษณะไหน และมีอะไรเปน
เหตุปจจัยหรือตัวแปรสําคัญที่ทําใหโลกและชีวิตคงอยูไมเปลี่ยนแปลง หรือทําใหโลกและชีวิตดับสูญ
มลายไป ในคัมภี รวิ สุ ทธิ มรรค พระพุ ทธโฆษาจารยไดประมวลความสงสัยเกี่ ยวกับชี วิ ตที่ โยงกับ
กาลเวลาไว ๑๖ ประการ คือ ความสงสัยเกี่ยวกับตัวตนในอดีต ๕ ประการ ไดแก (๑) ในอดีต เราไดมี
ไดเปนมาแลวหรือหนอ (๒) เราไดมีมิไดเปนหรือหนอ (๓) เราไดเปนอะไรหนอ (๔) เราไดเปนอยางไร
หนอ (๕) เราไดเปนอะไรแลวเปนอะไรหนอ
ความสงสัยเกี่ยวกับตัวตนในอนาคต ๕ ประการ ไดแก (๖) ในอนาคตกาล เราจักมีจักเปนหรือ
หนอ (๗) เราจักไมมีไมเปนหรือหนอ (๘) เราจักเปนอะไรหนอ (๙) เราจักเปนอยางไรหนอ (๑๐) เรา
จักเปนอะไรแลวเปนอะไรหนอ

ความสงสัยเกี่ยวกับตัวตนในปจจุบัน ๖ ประการ ไดแก (๑๑) ในปจจุบัน เรามีอยูเปนอยูหรือ
หนอ (๑๒) เราไมมีอยูไมเปนอยูหรือหนอ (๑๓) เราเปนอะไรอยูหนอ (๑๔) เราเปนอยางไรอยู หนอ
(๑๕) สัตวผูนี้มาแตไหนหนอ (๑๖) สัตวผูนั้นจักเปนผูไปที่ไหนหนอ


อยางไรก็ตาม คําตอบที่เปนผลของการศึกษาคนควาที่วานี้ จะมีความตรงกับความเปน
จริงหรือไม เปนสิ่งที่ไมอาจรูได หรืออาจไมสามารถรูไดเลย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การรับรูเชิงประจักษที่
ตัดสินดวยประสาทสัมผัสทั้งหาที่จํากัดของมนุษย กระนั้นก็ตาม สิ่งสําคัญไมไดอยูที่คําตอบนั้นเปน
ความจริ งหรื อไม หากแต อยู ที่ คํ าตอบนั้นเป นที่ ยอมรับและใหความพึ งพอใจแก ผูสงสัย หรื อเป น
คําอธิบายชุดหนึ่งแกผูสงสัยไดตางหาก

ตัวอยาง เชน การสืบคนหาเรื่องราวเกี่ยวกับโลกและชีวิตในอดีต จนเกิดความรูเรื่องราว
ในอดีตทั้งของตนเองและผูอื่นของพระพุทธเจา ที่เรียกวา บุพเพนิวาสานุสติญาณ

ไมเพียงเทานั้น
พระพุทธเจายังทรงสืบคนและหยั่งรูถึงเรื่องราวในอนาคตไดตามประสงค เปนความรูพิเศษอีกประการ
หนึ่งเรียกวา อนาคตังสญาณ

การหยั่งรูเห็นเรื่องราวในอดีตและอนาคตอยางตลอดสายเชนนี้ ทําให
หยั่งรูเห็นความเปนเหตุปจจัยที่เชื่อมโยงอิงอาศัยกันและกันกอใหเกิดวิวัฒนาการของโลกและชีวิต ทั้ง
ทรงรูถึ งมรรควิ ธี ที่ จะตัดกระแสแห งเหตุ ป จจัยที่ นํ าไปสู ความทุ กขของมนุ ษยได จะอย างไรก็ ตาม
พระองคทรงทราบถึงขอจํากัดของมนุษยที่ยังไมไดรับฝกฝนพัฒนาใหมีคุณสมบัติพิเศษดังกลาว จึ ง
ทรงสอนใหมนุษยเลิกสนใจเรื่องราวในอดีตเสีย ทั้งไมใหคาดหวังอยากรูเรื่องราวในอนาคต เพราะหาก
มัวสงสัยใคร รูเรื่ องในอดี ตและอนาคตทั้งที่ ตนไม มี ศักยภาพพิ เศษ จะทํ าใหเสี ยเวลาเปล าและไม มี
ประโยชนอันใดตอชีวิต แตทรงสอนใหตระหนักรูถึงสิ่งที่ควรทําและไมควรทําในปจจุบัน เปนการชี้ให
เขาใจวา การกระทําใดในปจจุบันนั้นจะสงผลในอนาคต


การมุงคนหาคําตอบเพื่อคลายความสงสัยหรือเพื่อใหเกิดความรูในเรื่องที่สงสัย จึงเกิด
องคความรูที่เปนโลกทัศนและชีวทัศนใหไดศึกษาสืบทอดกันมาจากอดีตถึงปจจุบันหลากหลายแนวคิด
มีทั้งแนวคิดที่เหมือนกันและแตกตางกัน และแนวคิดทางปรัชญาไดถูกแบงขั้วออกเปนสองฝายโดย
ถื อเอาโคจรของดวงอาทิ ตยขึ้นและลงเป นเกณฑ คื อ ปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก ใน
การศึกษานี้ มุงศึกษาวิเคราะหแนวคิดทางปรัชญาตะวันออก โดยเฉพาะอยางยิ่ง พุทธปรัชญา แตจะ
อยางไรก็ตาม พุทธปรัชญาไดชื่อวาเปนปรัชญาที่เกิดขึ้นในสังคมอินเดียโบราณที่มีแนวคิดมุงหักลาง
แนวคิดบางอยางในยุคนั้นที่เล็งเห็นวา เปนแนวคิดที่นําไปสูความทุกข สรางปญหาใหแกชีวิตมนุษย
และโลก ฉะนั้น กอนที่จะไดศึกษาวิเคราะหแนวคิดทางพุทธปรัชญา จึงจะศึกษาวิเคราะหถึงแนวคิด
ทางปรัชญาก อนที่ พุ ทธปรัชญาจะเกิ ดขึ้นโดยสังเขปพอเขาใจพอเป นแนวทางในการวิ เคราะห
เปรียบเทียบใหเห็นถึงพัฒนาการของพุทธปรัชญา

๒.๒ ความเป นมาของปรัชญาอินเดียกอนพุทธกาล


ปรัชญาอิ นเดี ย หมายถึ ง ปรัชญาทุ กสํ านักหรื อทุ กระบบที่ เกิ ดขึ้นในอิ นเดี ยหรื อที่ คิ ด
สรางสรรคขึ้นไวโดยศาสดาและนักคิดที่เคยมีชีวิตอยูหรือกําลังมีชีวิตอยูในอินเดีย ปรัชญาอินเดียจึง
ไมไดหมายถึงเฉพาะปรัชญาฮินดูเทานั้น หากแตรวมถึงปรัชญาอื่นที่ไมใชปรัชญาฮินดูดวยอันมีพุทธ
ปรัชญา ปรัชญาเชน เปนตนแนวคิดทางปรัชญาอินเดียกอนพุทธกาล ใหความสนใจปญหาเกี่ยวกับโลกและชีวิตของ
มนุษยเชนกับแนวคิดทางปรัชญาปจจุบัน ปญหาตาง ๆ ที่มนุษยในอดีตใหความสนใจยังคงเปนปญหา
ที่มนุษยในยุคปจจุบันใหความสนใจดวย และยิ่งมีพัฒนาการที่ซับซอนยิ่งขึ้นดวยเครื่องมือเทคโนโลยีที่
แสดงถึงความเจริญทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะแนวคิดดานอภิปรัชญา แนวคิดทางอภิปรัชญาของ
ปรัชญาอินเดียกอนพุทธกาลนั้น เกิดขึ้นเพราะสนใจในมนุษยโดยเฉพาะเรื่องความสุข ความทุกข หรือ
ความไมสุขไมทุกขของชีวิตมนุษยวา ทําไม มนุษยจึงตกอยูในสภาพเชนนั้น เพื่อสืบคนหาตนตอหรือ
สาเหตุของความสุข ความทุกข หรือความไมสุขไมทุกขของมนุษยที่วานี้ การคิดคน สืบหาสาเหตุที่วา
นั้นจึงเปนที่มาของเนื้อหาอภิปรัชญาอินเดียสวนหนึ่ง เชนมี ความเชื่อวา มีบางอยางที่อยูเบื้องหลัง
ปรากฏการณตาง ๆ ที่ประจักษในชีวิตประจําวันและปรากฏการณทางธรรมชาติอื่น ๆ ซึ่งทรงพลัง มี
อํานาจดลบันดาลใหสิ่งตาง ๆ เกิดขึ้นและเปนไปโดยประการตาง ๆ ได และยังมีความเชื่ออื่น ๆ อีกซึ่ง
จะไดศึกษาวิเคราะหตอไป

วิธีคิดเพื่อสืบคนหาคําตอบลักษณะนี้ เปนการสืบคนหาสิ่งที่ไมประจักษจากสิ่งที่ประจักษ
หรือสาวจากผลไปหาเหตุ อันเปนลักษณะเดนประการหนึ่งของปรัชญาอินเดีย และลักษณะเชนนี้เปน
ลักษณะรวมที่มีอยูในปรัชญาตะวันตกดวย เชน วิธีการพิสูจนความมีอยูของพระเจา ดังไดยกตัวอยาง
ไวในบทที่ผานมา แมกระทั่งในพุทธปรัชญา จะพบวิธีการเสนอเหตุผลเพื่อพิสูจนหรือยืนยันความจริง
บางอยางเชนกัน เชน การแสดงเหตุผลของพระกุมารกัสสปะเพื่อโตแยงทัศนะของพระเจาปายาสิปรัชญาอิ นเดี ยก อนพุ ทธกาลนั้น มี พัฒนาการมาจากการผสมผสานกันระหว าง
แนวความคิดของ ๒ ชนเผา คือ คนพื้นเมืองเดิม เรียกวา มิลักขะบาง ทัสยุบาง ดราวิเดียนบาง กับชน
เผาอารยัน โดยถือวา แนวคิดของคนพื้นเมืองเดิม เปนระบบแนวคิดที่เกิดกอนแนวคิดที่ยึดถือตาม
คัมภีรพระเวทและมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก คือ แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาของ
คนพื้นเมื องเดิ มของอิ นเดี ยก อนที่ พวกอารยันจะอพยพลงมายึ ดครองนั้น คื อ แนวคิ ดความเชื่ อที่
เคารพนับถือและบูชาโลกธาตุ ๔ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ รวมทั้งตนไมใหญและภูเขา แนวคิดและความเชื่อ
มีลักษณะเปนวิญญาณนิยม (Animism) คือ เชื่อวา มีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์สถิตอยูในสิ่งที่ตนนับถือ ซึ่ง
สามารถใหคุณและโทษแกมนุ ษยได จึงเกิ ดมีพิ ธีบู ชาเซนสรวงเพื่อเอาใจวิญญาณศักดิ์สิ ทธิ์ไมใหดล
บันดาลโทษ ภัย แก มนุ ษย และเพื่ อใหดลบันดาลแต คุ ณความดี แก มนุ ษย จนในที่ สุ ด วิ ญญาณ
ศักดิ์สิทธิ์นั้นไดรับการยกยองขึ้นเปนเทพเจา และเชื่อวา ไฟ เปนทูตของเทพเจา ดังนั้น จึงทําการบูชา
เทพเจาดวยการนําเครื่องบูชาทั้งหลายเผาไฟ เพราะเชื่อวา (๑) เทพเจาไดเสวยแลว (๒) ควันไฟที่ลอย
ขึ้นไปนั้นเปนสื่อระหวางเทพเจากับมนุษย นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อวา เทพเจาที่ตนเคารพนับถือนั้น
สถิตอยูบนสวรรคหรือบนยอดเขาสูง เชน ยอดภูเขาหิมาลัยเมื่อพวกอารยันไดอพยพเขามาตั้งรกรากในดินแดนแถบเดียวกัน คือ เมืองฮารัปปา และ
เมืองโมเหนโจดาโร จึงเกิดการผสมผสานระหวางแนวคิดของพวกอารยันกับคนพื้นเมืองเดิม คือ พวก
อารยัน แรกนั้น นับถือและบูชาพระอาทิตย เมื่อมาพบวาคนพื้นเมื องเดิมนักถือบูชาไฟ จึงพยายาม
ชี้ใหเห็นวา ไฟที่ยิ่งใหญนั้น คือ พระอาทิตย จึงควรนับถือพระอาทิตยอันเปนที่มาของไฟทั้งปวงในโลก
โดยนัยนี้ จนกลายเปนศาสนาและปรัชญาตามแนวคําสอนของคัมภีรพระเวทในยุคตอมา


๒.๓ ปรัชญาอินเดียกอนพุทธกาล

ปรัชญาอินเดียกอนพุทธกาล (รวมถึงหลังพุทธกาลตอมาถึงปจจุบัน) ไดมีระบบแนวคิดที่
แตกตางกัน ๒ สายที่พัฒนาสืบทอดตอมาไมขาดสายและเปนที่ยอมรับรวมกันในวงการปรัชญาอินเดีย
โดยยึดเอาคัมภีรพระเวทเปนเกณฑในการแบงขั้วแนวคิด คือ

๑) อาสติ กะ (Orthodox) หมายถึ ง ระบบแนวคิ ดที่ ยอมรับความถู กตองและความ
ศักดิ์สิทธิ์ของพระเวทโดยไมตองพิสูจน ถือวา คัมภีรพระเวทเปนศรุติ คือ ความรู สัจธรรมที่พระฤๅษี
ไดยินมาหรือไดรับการวิวรณมาจากเทพเจา เปนอมตธรรม นิตยธรรมและเปนปราณหรือลมหมายใจ
ของพระผูเปนเจา ดังนั้น คัมภีรพระเวทจึงไมใชผลงานของมนุษย ทั้งไมใชเปนที่คัมภีรที่เทวดาแตงขึ้น
ซึ่งเทากับยอมรับความมีอยูของพระผูเปนเจาสูงสุด เหลาฤาษีที่ไดรับเปดเผยจากพระผูเปนเจาจึงสั่ง
สอนทรงจํานําสืบตอกันมา นักปรัชญาฮินดูในยุคตอมา จึงไมกลาคัดคานความศักดิ์สิทธิ์ของคัมภีรพระ
เวท เนื้อหาของคัมภี รจัดอยู เหนื อเหตุ ผล (ตรรก) เพราะถื อว าป ญญาขั้นเหตุ ผลนั้นไม อาจใหความ
แนนอนโดยประการที่เหตุผลอื่นจะขัดแยงไมได โดยมากปญญาขั้นเหตุผลมักถูกหักลางดวยเหตุผลอีก
อยางหนึ่งเสมอ สํานักปรัชญากลุมนี้ ไดแก นยายะ ไวเศษิกะ สางขยะ โยคะ มีมางสา เวทานตะ (บาง
แหงก็เรียกกลุมนี้วา ไวทิกวาท)

๒) นาสติกะ (Heterodox) หมายถึง ระบบแนวคิดที่ไมยอมรับความถูกตองและความ
ศักดิ์สิทธิ์ของคัมภีรพระเวทแบบที่คัดคานไมได ไมเชื่อวา พระเวทเปนคัมภีร ศรุติมาจากเทพเจาที่ดล
บันดาลหรื อวิ วรณใหแก พวกฤๅษี แต อย างใด หากยอมรับคัมภี รพระเวทเป นผลงานของฤๅษี ที่ เป น
มนุษย ซึ่งยอมมีผิดมีถูกตามความรูความสามารถของผูรจนาขึ้นได ในคัมภีรทางพระพุทธศาสนามี
ขอความระบุถึงฤๅษีผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณที่เจนจบไตรเพทและทําหนาที่ถายทอดสอน
เนื้อหาคัมภีรพระเวท คือ ฤๅษีอัฏฐกะ ฤๅษีวามกะ ฤๅษีวามเทวะ ฤๅษีเวสสามิตร ฤๅษียมตัคคี ฤๅษี
อังคีรส ฤๅษีภารทวาชะ ฤาษีวาเสฏฐะ ฤๅษีกัสสปะ และฤๅษีภคุ ไมเพียงเทานั้น ยังคัดคานเนื้อหาที่
คัมภี รพระเวทอี กดวย แนวคิ ดทางปรัชญาที่ จัดอยูในระบบเดี ยวกันนี้ ไดแก ปรัชญาจารวาก พุ ทธ
ปรัชญา และปรัชญาแหงศาสนาเชน
๑๐
(บางแหงก็เรียกกลุมนี้วา อไวทิกวาท)

ปรัชญาอินเดีย ๖๒ ลัทธิตามนัยแหงพรหมชาลสูตร


ในคัมภีรทางพุทธปรัชญา ไดมีขอความที่กลาวถึงแนวคิดทางปรัชญาที่มีอยูกอนที่พุทธ
ปรัชญาจะเกิดขึ้น ถึง ๖๒ แนวคิดดวยการจําแนกตามสาเหตุแหงการเกิดแนวคิดแตละอยาง แสดงให
เห็นวา ความคิดเห็นของมนุษยนั้นตองมีเหตุหรือฐานะเปนที่ตั้งแหงทิฐิหรือความคิดเห็น เพราะไมมี
ความสงสัยในสิ่งนี้ เล็งเห็นวา ไมมีโทษ แลวยึดถือตามนั้นวา “นี้เทานั้น จริง อยางอื่น เท็จ”
๑๑
และ
แนวคิดทั้ง ๖๒ ดังกลาวนี้ยังคงมีอิทธิพลตอชาวอินเดียจนถึงปจจุบัน อนึ่ง ในบรรดาแนวคิดทั้ง ๖๒
ลัทธิที่จะกลาวถึงนี้ไดแสดงถึงระบบปรัชญาอินเดียทั้งสองระบบขางตนไวบางดวยเชนกัน นอกจากนั้น
แนวคิด ๖๒ ลัทธิที่วานี้ ยังแบงออกเปน ๒ กลุม คือ
๑๒


๑) ปุ พพันตกัปป กวาทะ (ทิ ฐิ ) (๑๘) หมายถึ ง กลุ มนักคิ ดที่ ปรารภหรื อยกเรื่ องราว
เกี่ยวกับชีวิตที่ไดมีประสบการณผานมาแลวในอดีตมาเปนขออางในการเสนอเหตุผลสนับสนุนทัศนะ
ของตนเอง คําวา ปุพพันตกัปปกา แปลโดยพยัญชนะวา พวกที่กําหนดขันธสวนอดีต คัมภีรอรรถกถา
อธิบายวา คื อ พวกที่ ชอบกํ าหนดเอาส วนแห งขันธที่ผ านไปแลวดวยอํานาจแหงตัณหาและทิ ฐิ แลว
เสนอแนวคิดและยืนยันแนวคิดนั้นอยู
๑๓
นักคิดกลุมนี้ คือ กลุมที่ไดบุพเพนิวาสานุสติญาณนั่นเอง
๑๔

จึงยึดถือตามความสามารถในการระลึกชาติไดหรือที่เคยพบเห็นหรือเคยมีประสบการณมาแลว และ
ยืนยันเทาที่ตนเคยเห็นเทานั้นผานผลแหงฌานสมาบัติ นักคิดกลุมนี้จําแนกออกเปน ๑๘ พวกที่เสนอ
แนวคิ ดตามประสบการณของแต ละพวก และใน ๑๘ พวกนี้ยังจัดกลุ มไดอี กเป น ๕ กลุ มดวยกัน
ดังตอไปนี้

กลุ มที่ ๑ สัสสตวาทะ (ทิ ฐิ ) คื อ กลุ มที่ เห็ นว า อัตตาและโลก เที่ ยง ยั่ งยื นไม
เปลี่ยนแปลง มี ๔ ลัทธิตามประสบการณ หรือ ความสามารถในการหยั่งรูชีวิตในอดีต คือ
๑. เห็นวา อัตตาและโลกเที่ยง เพราะอาศัยการปฏิบัติเจโตสมาธิจนสามารถระลึกชาติ
ปางหลังไดตั้งแต ๑ ชาติ จนถึงหลายแสนชาติ เปนความสามารถของนักบวชภายนอกพุทธศาสนาที่มี
ปญญานอย
๒. เห็นวา อัตตาและโลกเที่ยง เพราะอาศัยการปฏิบัติเจโตสมาธิจนสามารถระลึกชาติ
ปางหลังไดเปนกัป ๆ ตั้งแต ๑ กัปถึง ๑๐ กัป ของนักบวชภายนอกพุทธศาสนาที่มีปญญาปานกลาง
๓. เห็นวา อัตตาและโลกเที่ยง เพราะอาศัยการปฏิบัติเจโตสมาธิจนสามารถระลึกชาติ
ปางหลังไดตั้งแต ๑๐ กัปถึง ๔๐ กัป ของนักบวชภายนอกพุทธศาสนาที่ มีป ญญาหลักแหลม ซึ่ ง
สามารถระลึกชาติไดไมเกินไปกวานี้
๔. เห็นวา อัตตาและโลกเที่ยง เพราะอาศัยการตรึก นึกคิดดวยเหตุผล (ตักกี) การชั่งใจ
ดวยปญญาจนลงใจ (วิมังสี) แลวยึดถือเปนความเห็นและกลาวทัศนะของตนตามที่คิดคนไดนั้น
๑๕


กลุ มที่ ๒ เอกัจจสัสสตวาทะ (ทิ ฐิ ) คื อ กลุ มที่ เห็ นว า มี สิ่ งที่ เที่ ยงแท เป นบางอย าง
เทานั้น ไมใชทุกอยางจะเที่ยงแท จึงมีบางอยางที่ไมเที่ยง ดวยเหตุที่สามารถระลึกชาติไดเฉพาะชาติ
ที่เคยเปนเทานั้น นอกจากนี้ระลึ กไมได จึ งไม รูและยึ ดถื อเอาตามที่ ระลึกไดเปนทิ ฐิ แบงออกเป น ๔
ลัทธิตามประสบการณที่เคยเปนและระลึกได คือ

๑. เห็นวา พรหมเทานั้นเที่ยงแท ยั่งยืน ไมเปลี่ยนแปลง สวนพวกที่พรหมสรางขึ้นนั้น
ไมเที่ยง ไมยั่งยืน มีความเปลี่ยนแปลง เพราะอาศัยการปฏิบัติเจโตสมาธิจนสามารถระลึกชาติปางกอน
ไดวา เคยเกิดในพรหมโลก ไดเห็นพรหมที่มีอยูกอนแลว และตนเกิดเพราะพรหมนั้นสรางขึ้น
๒. เห็นวา เทวดาพวกอื่นจากพวกขิฑฑาปโทสิกา
๑๖
เที่ยง สวนพวกขิฑฑาปโทสิกานั้น
ไม เที่ ยง เพราะอาศัยการปฏิ บัติ เจโตสมาธิ จนสามารถระลึ กชาติ ปางก อนไดว า เคยเกิ ดเป นเทวดา
พวกขิฑฑาปโทสิกาแลวจุติเพราะมัวแตเลนสนุกสนานเพลิดเพลินจนเกินควรจึงขาดสติแลวมาเกิดใน
โลกมนุษย
๓. เห็นวา เทวดาพวกอื่นจากมโนปโทสิกา
๑๗
เที่ยง สวนพวกมโนปโทสิกานั้นไมเที่ยง
เพราะอาศัยการปฏิบัติเจโตสมาธิจนสามารถระลึกชาติปางกอนไดวา เคยเกิดเปนเทวดาพวกมโนปโท
สิกาแลวจุติเพราะมัวแตเพงโทษกันและกันจนเกิดโทสจิตคิดมุงรายแกกัน แลวมาเกิดในโลกมนุษย
๔. เห็นวา อัตตาที่เปนสวนจิตเทานั้น เที่ยง สวนอัตตาที่เปนสวนกาย คือ ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ไมเที่ยง ดวยการตรึกตรอง คิดคนดวยเหตุผลเองแลวเสนอแนวคิดตามแตจะคิดได

กลุมที่ ๓ อันตานันติกวาทะ (ทิฐิ) คือ กลุมที่เห็นวา โลกมีที่สุด และไมมีที่สุด มี ๔ ลัทธิ
คือ
๑. เห็ นว า โลกนี้มี ที่ สุ ด กลมโดยรอบ เพราะอาศัยการปฏิ บัติ เจโตสมาธิ เป นเครื่ อง
กําหนดรู
๒. เห็นวา โลกนี้ไม มีที่สุด หาที่สุดมิ ได เพราะอาศัยการปฏิบัติเจโตสมาธิเปนเครื่อง
กําหนดรู
๓. เห็นวา โลกนี้ ดานบนกับดานลางมีที่สุด ดานกวางไมมีที่สุด เพราะอาศัยการปฏิบัติ
เจโตสมาธิเปนเครื่องกําหนดรู
๔. เห็นวา โลกมีที่สุดก็มิใช ไมมีที่สุดก็มิใช ดวยการนึก ตรึกตรองดวยเหตุผลและการชั่ง
ใจดวยปฏิภาณ

กลุมที่ ๔ อมราวิกเขปกวาทะ (ทิฐิ) คือ กลุมที่มีความเห็นและวาจาดิ้นไดไมตายตัว ซัด
สายไปมา ลื่นไหลเหมือนปลาไหล มี ๔ ลัทธิ คือ
๑. ไมรูชัดวา อะไรถูก อะไรผิด แมถูก ก็ไมกลาตอบ เพราะเกรงวา จะเปนการพูดเท็จ
จึงพูดแบบปฏิเสธแบบดิ้นไดไมตายตัววา อยางนี้ก็ไมใช อยางนั้นก็ไมใช อยางอื่นก็ไมใช ไมใชก็
ไมใช
๒. ไมรูชัดวา อะไรถูก อะไรผิด แมถูก ก็ไมกลาตอบ เพราะกลัววา จะเปนการยึดมั่นถือ
มั่น (อุปาทาน) จึงพูดแบบปฏิเสธแบบดิ้นไดไมตายตัววา อยางนี้ก็ไมใช อยางนั้นก็ไมใช อยางอื่นก็
ไมใช ไมใชก็ไมใช
๓. ไมรูชัดวา อะไรถูก อะไรผิด แมถูก ก็ไมกลาตอบ เพราะเกรงวา จะถูกซักถามจากผูรู
ทั้งหลาย จึงพูดแบบปฏิเสธแบบดิ้นไดไมตายตัววา อยางนี้ก็ไมใช อยางนั้นก็ไมใช อยางอื่นก็ไมใช
ไมใชก็ไมใช

๔. ไมรูชัดว า อะไรถูก อะไรผิ ด แมถู ก ก็ ไม กลาตอบ เพราะความเขลา ความไมรูจริ ง
จึงพูดแบบปฏิเสธแบบดิ้นไดไมตายตัววา อยางนี้ก็ไมใช อยางนั้นก็ไมใช อยางอื่นก็ไมใช ไมใชก็
ไมใช
คัมภีรอรรถกถาอธิบายความคิดเห็นวา “อยางนี้ก็ไมใช อยางนั้นก็ไมใช อยางอื่นก็ไมใช
ไมใชก็ไมใช” เพิ่มเติมดังนี้ คือ (๑) ความเห็นวา อยางนี้ก็ไมใช เปนคําดิ้นไดไมแนนอนตายตัว (๒)
ความเห็ นว า อย างนั้นก็ ไม ใช เป นการปฏิ เสธวาทะว า เที่ ยง ที่ เห็ นว า อัตตาและโลกเที่ ยง (๓)
ความเห็นวา อยางอื่นก็ไมใช เปนการปฏิเสธวาทะวา เที่ยงบางอยาง ไมเที่ยงบางอยาง ที่กลาวไว
โดยประการอื่นจากความเที่ยง (๔) ความเห็นวา ไมใชก็ไมใช เปนการปฏิเสธวาทะวา ขาดสูญ ที่
เห็นวา หลังจากตายแลว สัตวไมมี (๕) ความเห็นวา มิใชไมใชก็ไมใช เปนการปฏิเสธวาทะของนักตรึก
ที่กลาววา เปนก็ไมใช ไมเปนก็ไมใช
๑๘

กลุ มที่ ๕ อธิ จจสมุ ปป นนิ กวาทะ (ทิ ฐิ ) คื อ กลุ มที่ มี ความเห็ นว า อัตตาและโลก
เกิดขึ้นลอย ๆ ไมมีเหตุ ไมมีปจจัยใด ๆ ทําใหอัตตาและโลกเกิดขึ้นแตอยางใด มี ๒ ลัทธิ คือ
๑. เห็ นว า อัตตาและโลก เกิ ดขึ้นลอย ๆ โดยไม มี เหตุ ไม มี ป จจัยใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะ
อาศัยการปฏิบัติเจโตสมาธิระลึกชาติกอนไดวา เคยเกิดในชั้นอสัญญีสัตว
๑๙
และจุติจากชั้นนั้นมาเกิด
เปนมนุษย เพราะเกิดมีสัญญาขึ้นมาภายหลังอีกหลังจากหมดพลังแหงฌานแลว (ฌานนิยม)
๒. เห็นวา อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอย ๆ โดยไมมีเหตุไมมีปจจัยใด ๆ ทั้งสิ้นดวยการตรึก
ตรอง ใครครวญดวยปญญา (ตักกนิยม)

๒) อปรันตกัปปกวาทะ (ทิฐิ) (๔๔) คือ กลุมที่ยึดถือเอาสวนแหงขันธในอนาคต
๒๐
ที่
มองเห็นดวยตาทิพย ไดแก ผูที่ไดทิพยจักษุญาณ
๒๑
และสามารถกําหนดรูหรือมองเห็นความเปนไป
ลวงหนาไดตามกําลังของฌานแตละระดับ แลวสรุปเปนความเห็นและยึดถือตามนั้น ดังนั้น นักคิดใน
กลุมเดียวกันนี้ จึงมีความเห็นตางกันในประเด็นเดียวกัน โดยเฉพาะเรื่องในอนาคตของมนุษยและสัตว
นักคิดกลุมนี้จําแนกออกเปน ๕ กลุม ๔๔ ลัทธิ ดังตอไปนี้ คือ

กลุมที่ ๑ สัญญีวาทะ (ทิฐิ ) คื อ กลุมที่ มีความเห็นว า อัตตาหลังจากตายแลว ยั่งยืน มี
สัญญา คือ มีความจําไดหมายรูอยู มี ๑๖ ลัทธิ คือ
๑. เห็นวา อัตตาที่มีรูป ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา
๒. เห็นวา อัตตาที่ไมมีรูป ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา
๓. เห็นวา อัตตาทั้งที่มีรูป ทั้งที่ไมมีรูป ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา
๔. เห็นวา อัตตาทั้งที่มีรูปก็ไมใช ไมมีรูปก็ไมใช ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา
๕. เห็นวา อัตตาที่มีที่สุด ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา
๖. เห็นวา อัตตาที่ไมมีที่สุด ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา
๗. เห็นวา อัตตาทั้งที่มีที่สุด และไมมีที่สุด ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา
๘. เห็นวา อัตตาที่มีที่สุดก็ไมใช ไมมีที่สุดก็ไมใช ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา

๙. เห็นวา อัตตาที่มีสัญญาอยางเดียวกัน ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา
๑๐. เห็นวา อัตตาที่มีสัญญาตางกัน ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา
๑๑. เห็นวา อัตตาที่มีสัญญาเล็กนอย ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา
๑๒. เห็นวา อัตตาที่มีสัญญาหาประมาณมิได ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา
๑๓. เห็นวา อัตตาที่มีสุขอยางเดียว ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา
๑๔. เห็นวา อัตตาที่มีทุกขอยางเดียว ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา
๑๕. เห็นวา อัตตาทั้งที่มีสุขและทุกข ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา
๑๖. เห็นวา อัตตาทั้งมีสุขก็ไมใช มีทุกขก็ไมใช ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา

คัมภี รอรรถกถาอธิบายวา การที่ทํ าใหมีความเห็นว า อัตตามีรูป ไม มีรูป เป นตนนั้นว า
(๑) การบัญญัติอัตตาวา มีรูปเพราะยึดถือรูปกสิณ และยึดถือสัญญาที่เปนไปในรูปกสิณนั้น หรือการ
นึกเอาเทานั้น (๒) การบัญญัติอัตตาวา ไมมีรูปเพราะยึดถืออรูปสมาบัติและสัญญาในอรูปสมาบัตินั้น
หรือดวยการนึกเอาเทานั้น (๓) การบัญญัติอัตตาวาทั้งมีรูปและไมมี เปนเพราะการยึดถือระคนกัน (๔)
การบัญญัติอัตตาวา ทั้งที่มีรูปก็ไมใช ไมมีรูปก็ไมใช เปนการยึดถือดวยการนึกเอาเทานั้น (๕) การ
เห็นวา อัตตามีสัญญาอยางเดียวกันเปนเพราะอํานาจของผูไดสมาบัติ (๖) การเห็นวา อัตตามีสัญญา
ตางกัน เพราะอํานาจของผูไมไดสมาบัติ (๗) การเห็นวา อัตตามีสัญญานิดหนอย เพราะอํานาจกสิณ
นิดหนอย (๘) การเห็นวา อัตตามีสัญญาหาประมาณมิได เพราะอํานาจกสิณที่ไพบูลย (๙) การเห็นวา
อัตตามีสุขอยางเดียวกัน เพราะเห็นสัตวที่เกิดในติกฌานภูมิและจตุตถฌานภูมิดวยทิพจักษุ (๑๐) การ
เห็นวา อัตตามีทุกขอยางเดียวเพราะเห็นสัตวที่เกิดในนรกดวยทิพจักษุ (๑๑) การเห็นวา อัตตามีทั้งสุข
และทุกข เพราะเห็นสัตวที่เกิดในหมูมนุษยดวยทิพจักษุ (๑๒) การเห็นวา อัตตามีสุขก็ไมใช มีทุกขก็
ไมใช เพราะเห็นสัตวที่เกิดในชั้นเวหัปผละดวยทิพจักษุ
๒๒


กลุ มที่ ๒ อสัญญี วาทะ (ทิ ฐิ ) คื อ กลุ มที่ มี ความเห็ นว า อัตตาหลังจากตายแลว ไม มี
สัญญา มี ๘ ลัทธิ คือ
๑. เห็นวา อัตตาที่มีรูป ยั่งยืน หลังจากตายแลว ไมมีสัญญา
๒. เห็นวา อัตตาที่ไมมีรูป ยั่งยืน หลังจากตายแลว ไมมีสัญญา
๓. เห็นวา อัตตาทั้งที่มีรูปและไมมีรูป ยั่งยืน หลังจากตายแลว ไมมีสัญญา
๔. เห็นวา อัตตาที่มีรูปก็ไมใช ไมมีรูปก็ไมใช ยั่งยืน หลังจากตายแลว ไมมีสัญญา
๕. เห็นวา อัตตาที่มีที่สุด ยั่งยืน หลังจากตายแลว ไมมีสัญญา
๖. เห็นวา อัตตาที่ไมมีที่สุด ยั่งยืน หลังจากตายแลว ไมมีสัญญา
๗. เห็นวา อัตตาทั้งที่มีที่สุดและไมมีที่สุด ยั่งยืน หลังจากตายแลว ไมมีสัญญา
๘. เห็นวา อัตตาทั้งที่มีที่สุดก็ไมใช ไมมีที่สุดก็ไมใช ยั่งยืน หลังจากตายแลว ไมมีสัญญา

กลุมที่ ๓ เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ (ทิฐิ) คือ กลุมที่มีความเห็นวา อัตตาหลังจากตาย
แลว มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช มี ๘ ลัทธิ คือ

๑. เห็นวา อัตตาที่มีรูป ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช
๒. เห็นวา อัตตาที่ไมมีรูป ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช
๓. เห็ นว า อัตตาทั้งที่ มี รู ปและไม มี รู ป ยั่ งยื น หลังจากตายแลว มี สัญญาก็ ไม ใช ไม มี
สัญญาก็ไมใช
๔. เห็ นว า อัตตาทั้งที่ มี รู ปก็ ไม ใช ไม มี รู ปก็ ไม ใช ยั่ งยื น หลังจากตายแลว มี สัญญาก็
ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช
๕. เห็นวา อัตตาที่มีที่สุด ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช
๖. เห็นวา อัตตาที่ไมมีที่สุด ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช
๗. เห็นวา อัตตาทั้งที่มีที่สุด และไมมีที่สุด ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญาก็ไมใช ไมมี
สัญญาก็ไมใช
๘. เห็นวา อัตตาทั้งมีที่สุดก็ไมใชและไมมีที่สุดก็ไมใช ยั่งยืน หลังจากตายแลว มีสัญญา
ก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช

กลุมที่ ๔ อุจเฉทวาทะ (ทิฐิ) คือ กลุมที่มีความเห็นวา สัตวตายแลวสูญ มีสาเหตุที่ทําให
มีความเห็นเชนนี้ ๒ จําพวก คือ พวกที่ไดบุพเพนิวาสานุสติญาณแลวตามระลึกถึงอดีตเห็นแตการจุติ
ไมเห็นการเกิดขึ้น จึงเห็นวา ขาดสูญ กับพวกไมไดบุพเพนิวาสานุสติญาณจึงคิดวา ใครจะรูเรื่องโลก
หนาได จึงเห็นวา ขาดสูญ เพราะตองการกามสุขและนึกเอาวาสัตวทั้งหลายก็เหมือนกับใบไมที่หลน
จากตนไมแลวไมงอกอีกตอไปฉะนั้น
๒๓
กลุมนี้มี ๗ ลัทธิ คือ
๑. เห็นวา อัตตาของสัตวและมนุษย ตายแลวสูญ
๒. เห็นวา แมอัตตาที่เปนทิพย มีรูป กินอาหารหยาบ ตายแลวสูญ
๓. เห็นวา แมอัตตาที่เปนทิพย มีรูป สําเร็จทางใจ ตายแลวสูญ
๔. เห็นวา แมอัตตาที่เขาถึงอากาสานัญจายตนะ (คือมีอารมณว าอากาศหาที่สุดมิได)
ตายแลวสูญ
๕. เห็นวา แมอัตตาที่เขาถึงวิญญาณัญจายตนะ (คือ มีอารมณวาวิญญาณหาที่สุดมิได)
ตายแลวสูญ
๖. เห็นวา แมอัตตาที่เขาถึงอากิญจัญญายตนะ (คือ มีอารมณวา ไมมีอะไร) ตายแลว
สูญ
๗. เห็นวา แมอัตตาที่เขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ (คือ มีอารมณวามีสัญญาก็ไมใช
ไมมีสัญญาก็ไมใช หมายถึง มีสัญญาละเอียดมากและไมทําหนาที่จําไดหมายรูอะไร) ตายแลวสูญ


จะเห็นวา ความเห็นเหลานี้ แสดงถึงอัตตาชนิดตาง ๆ ที่แตละคนหรือแตละกลุมยึดถือ ซึ่ ง
ลักษณะรวมกันคือ อัตตาหมายถึงตัวตนของมนุษย เพียงแตมีขอปลีกยอยที่ตางกัน เชน มีสัญญา ไมมี
สัญญา หรือมีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช หรือแมกระทั่งเปนอัตตาชนิดที่ขาดสูญก็ตาม เมื่อนําเอา
ลักษณะของอัตตาในปรัชญาฮินดูมาเทียบเคียงดู จะพบวา อัตตาตามทัศนะของปรัชญาฮินดูนาจะจัด
๑๐
เขาในทิฐิเหลานี้ดวยโดยเฉพาะสัญญีวาทะที่ ๖ คือ อัตตาที่ไมมีที่สุด มีสัญญา เพราะเปนอัตตาชนิดที่มี
สัญญาเนื่องจากมีความรูสึกนึกคิดและเสพสุขได และเปนอัตตาชนิดที่ไมมีที่สุด เนื่องจากปรัชญาฮินดู
ถือวา อัตตามีลักษณะแผอยูทั่วไป (สรฺวคต) และเพราะลักษณะสัต (Being) จิต (Mind) อานันทะ
(Bliss) ของปรมาตมัน ซึ่งมี ลักษณะของอัตตาชนิ ดที่ มี สัญญาดวยเชนกัน ขณะเดี ยวกันอาจจัดเป น
อัตตาแบบมี สัญญาที่ ๗ คื อ อัตตาที่ มี ที่ สุ ดก็ ไม ใช ไม มี ที่ สุ ดก็ มิ ใช ไดเช นกัน เพราะลักษณะของ
ปรมาตมันมีลักษณะไมมีที่สุดเนื่องจากแผขยายอยูทั่วไป แตก็สามารถเปนชีวาตมันที่มาอยูในปจเจก
บุคคลที่มีลักษณะจํากัดหรือมีที่สุดไดดวย
๒๔

กลุมที่ ๕ ทิฏฐธรรมนิพพานวาทะ (ทิฐิ) คือ กลุมที่มีความเห็นสภาพบางอยางวาเปน
นิพพานในปจจุบันหรือเปนที่ประจักษ คือ มีความทุกขสงบไปในอัตภาพนี้ มี ๕ ลัทธิ คือ
๑. เห็นวา การเพียบพรอมดวยกามคุณ ๕ ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส กายสัมผัส ทั้งที่เปน
ของมนุษยเชนกับกามคุณของพระเจามันธาตุและที่เปนทิพยเชน กามคุณของปรนิมมิตวสวัตติเทพ
๒๕

เปนนิพพานอยางยอดในปจจุบัน
๒. เห็นวา การเพียบพรอมดวยฌานที่ ๑ (ปฐมฌาน) เปนนิพพานอยางยอดในปจจุบัน
๓. เห็นวา การเพียบพรอมดวยฌานที่ ๒ (ทุติยฌาน) เปนนิพพานอยางยอดในปจจุบัน
๔. เห็นวา การเพียบพรอมดวยฌานที่ ๓ (ตติยฌาน) เปนนิพพานอยางยอดในปจจุบัน
๕. เห็นวา การเพียบพรอมดวยฌานที่ ๔ (จตุตถฌาน) เปนนิพพานอยางยอดในปจจุบัน

แนวคิดกลุมที่ ๕ นี้ถือวาเปนแนวคิดที่เปนเกณฑตัดสินทางจริยศาสตร โดยเฉพาะการให
นิยามความหมายของคําวา นิพพาน จะเห็นวา กลุมนี้เห็นตรงกันวา นิพพาน เปนเปาหมายสูงสุดใน
การดําเนินชีวิต และสามารถเขาถึงไดในปจจุบันเชนกัน ซึ่งหากวิเคราะหตามลักษณะความคิดแลวจะมี
๒ กระแส คือ วัตถุนิยมที่เนนความสุขดานรางกายที่เกิดจากการสัมผัสกับสิ่งภายนอก กับจิตนิยมที่
เนนความสุขละเอียดที่เกิดจากการผลการปฏิบัติภายในจิต จะเห็นวา กลุมนี้ก็ยังมีความเห็นตางกันใน
ความหมายของนิพพานหรือมีเกณฑตัดสินความเปนนิพพานตางกัน ซึ่งพุทธปรัชญาเห็นวา ยังไมใช
นิพพานที่แทจริง จึงเสนอนิยามความหมายใหมที่ถือวาสูงกวาที่กลุมนี้เสนอนั้น และเห็นวา สามารถ
เขาถึ งไดในป จจุ บันเช นกัน การใหนิ ยามความหมายของนิ พพานในพุ ทธปรัชญาจะไดศึ กษาโดย
ละเอียดในบทที่วาดวยเรื่องนี้โดยเฉพาะ อยางไรก็ตาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหความหมายวา
อะไรเปนนิพพานของกลุมนี้ ยังแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการทางความคิดจากการใหคุณคาแกสิ่งที่หยาบ
อันเปนประสบการณทางกายสูการใหคุณคาแกสิ่งที่ละเอียดยิ่งขึ้นอันเปนประสบการณทางจิต ประการ
หนึ่ง อีกประการหนึ่ง ที่นาสนใจยิ่ง คือ แนวคิดของกลุมนี้ทั้งหาลัทธินี้ ไดแสดงใหเห็นวา ประสบการณ
ทางจิตที่เกิดจากการปฏิบัติสมาธิหรือที่พุทธปรัชญาเรียกวา สมถกรรมฐานนั้นไดปรากฏมีและเปนที่
นิยมปฏิบัติกันอยูกอนที่พระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นแลว และพุทธปรัชญาไมไดปฏิเสธแนวคิดดังกลาว
แตอยางใด ยังคงยอมรับวาเปนความจริงของเปาหมายการปฏิบัติแนวนี้ เพียงแตเสนอตอไปวา ความ
จริงระดับนี้ยังไมใชความสิ้นทุกขอยางแทจริง เปนเพียงความสงบสุขที่เกิดขึ้นในขณะอยูในฌานเทานั้น
และสามารถเสื่อมและแปรเปลี่ยนไดหากประมาทไมระวัง
๑๑

ปรัชญาจารวาก

ปรัชญาจารวาก ถือวาเปนปรัชญาที่เกาแกมากปรัชญาหนึ่งในบรรดาปรัชญาอินเดีย เชื่อ
กันวา มีอยูกอนปรัชญาเชน พุทธปรัชญา และปรัชญาฮินดูบางสํานัก เปนปรัชญาแบบวัตถุนิยมอยาง
สุดขั้วที่มีแนวความคิดใหหาความสุขจากวัตถุรอบตัวที่ตองการ เรียกวา กามสุข อาจจัดอยูในกลุมทิฏฐ
ธรรมนิพพานวาทะดังกลาวขางตนพวกแรก หรือกลุมที่คัมภีรทางพุทธปรัชญาเรียกวา กามสุขัลลิกานุ
โยค
๒๖
คือ พวกที่ใชชีวิตหมกมุนพัวพันอยูแตในกามสุข กลุมที่จะถือวา กามสุขเปนเปาหมายสูงสุ ด
ของชีวิตปจจุบัน เพราะเห็นวา ชีวิตมนุษยมีเพียงชาตินี้ชาติเดียว มนุษยตายแลวสูญ ไมมีการเวียน
วายตายเกิดอีกตอไป ดังนั้น จงใชชีวิตเสพกามสุขใหคุมคา จงกิน จงดื่ม จงรื่นเริงเสียแตวันนี้ พรุงนี้
เราอาจตายก็ได หากเปนเชนนั้น จะพลาดโอกาสหาความสุขใสตัว แตปรัชญาสํานักนี้ ไมปรากฏวา
ใครเปนผูกอตั้ง และไมมีหลักฐานทางเอกสารหรือคัมภีรเปนของตัวเอง ที่สามารถศึกษาแนวคิดทาง
ปรัชญาจารวากได เพราะอาศัยขอความที่แสดงถึงแนวคิดทางปรัชญาอันปรากฏอยูในคัมภีรของสํานัก
ปรัชญาอื่น ๆ ในลักษณะเปนความคิดที่ขัดแยงกับแนวคิดของสํานักนั้น เชน คัมภีรทางพุทธปรัชญา
ที่กลาวถึงลัทธิที่เห็นวา กามสุข คือ ความสุขที่ไดจากกามคุณ ๕ ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสทาง
กายเปนเปาหมายสูงสุดของชีวิต ซึ่งเปนลัทธิหนึ่งใน ๖๒ ลัทธิดังกลาวขางตน

ปรัชญาสํานักนี้ จัดวาเปนปรัชญาปากหวาน เพราะเปนหลักปรัชญาที่ฟงแลวรื่นหู ชวน
ใหหลงเชื่อไดงาย เปนปรัชญาแบบชาวบาน เปนไปตามกระแสโลก และเปนที่ถูกใจหรือถูกกับกิเลส
ความตองการของมนุษยมากที่สุด สอนใหตอบสนองความตองการของมนุษยมากกวาการสอนใหสวน
ทางหรื อใหไม ทํ าตามความตองการ ขัดขวางหรื อขจัดความตองการ บางที ก็ ถู กเรี ยกว า ปรัชญา
โลกายัต เพราะเชื่ อว า ชี วิ ตเกิ ดครั้งเดี ยว และตายเพี ยงครั้งเดี ยว โลกหนาไม มี อี กต อไป จึ งควร
แสวงหาความสุขเสียแตในโลกนี้เทานั้น ไมควรรอคอยความสุขในโลกหนา หรือแมกระทั่งความสุขที่
เกิดจากอํานาจของพระผูเปนเจาดลบันดาลให เพราะโลกหนาก็ดี อํานาจของพระผูเปนเจาก็ดี ไมมีอยู
จริง
๒๗
บางแหงบอกวา คําวา จารวาก นี้เปนชื่อศิษยเอกของพระพฤหัสบดีผูเผยแพรลัทธิวัตถุนิยม
ลัทธินี้จึงถูกเรียกกันวา ลัทธิจารวาก ตามชื่อของผูสอน แตบางแหงกลาววา จารวาก ไมไดเปนชื่อของ
คน แตเปนชื่อเรียกผูนับถือลัทธิวัตถุนิยมที่คติวา “กิน ดื่ม และรื่นเริงสําราญ” โดยใหความหมายของ
คําวา จารวาก วา กิน นอกจากหมายถึงการกินอาหารแลว ยังหมายถึงการกลืนกินศีลธรรมอันดีงาม
ของสังคมดวย เพราะลัทธินี้ไมเอื้อเฟอตอหลักคําสอนเกี่ยวกับศีลธรรมใด ๆ ทั้งสิ้น
๒๘

แนวคิดทางอภิปรัชญา ดวยเหตุที่ปรัชญาจารวากเปนปรัชญาแบบวัตถุนิยม จึงยอมรับ
สิ่งที่มีอยูจริง และเป นความจริงแท คือ วัตถุ มีความเห็นว า โลกประกอบขึ้นดวยวัตถุธาตุ ๔ อยาง
เท านั้น คื อ ธาตุ ดิ น ธาตุ น้ํ า ธาตุ ไฟ ธาตุ ลม ไม ยอมรับอากาศธาตุ และวิ ญญาณธาตุ ที่ พุ ทธปรัชญา
ยอมรับ เพราะอากาศธาตุเปนสิ่งที่มองไมเห็น รูไมไดทางตา หู จมูก ลิ้น กาย วัตถุธาตุทั้ง ๔ นี้ผสม
กันเองโดยบังเอิญ ไมมีใครหรือผูมีอํานาจเหนือธรรมชาติใด ๆ มาบังคับหรือทําใหรวมตัวกัน เมื่อวัตถุ
ธาตุรวมตัวกันแลว มีผลลัพธ ๒ ประเภทตางกัน คือ
๑๒

(๑) กอใหเกิดมีชีวิตขึ้นมา เชน คน สัตว พืช ที่เปนเชนนี้ เพราะเปนการรวมตัวกันอยาง
ถูกสวนของธาตุทั้ง ๔ จึงเกิดชีวิตขึ้นมา และชีวิตนี้ไมใชชีวิตที่มีการสืบตอมาเกิดใหม อุปมาเหมือน
ความแดง ที่เกิดจากการผสมของหมาก พลู และปูนขาว อยางถูกสวน ความแดงไมไดมีอยูกอนการ
ผสมของสิ่งทั้ง ๓ นั้น ความแดงไมไดมีอยูในหมาก พลู หรือปูนมากอน แตเมื่อสิ่งทั้ง ๓ ผสมกันอยาง
ถูกสวน ความแดงจึงเกิดขึ้น ชีวิตก็เชนเดียวกัน ไมไดมีอยูในธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ หรือธาตุลมแต
อยางใด หากแตเกิดขึ้นเมื่อธาตุทั้ง ๔ ผสมกันอยางถูกสวน ในทางตรงกันขาม หากเมื่อใดธาตุทั้ง ๔
แยกออกจากกัน ชีวิตก็แตกดับไปดวย โดยนัยนี้ ชีวิตจึงไมใชสิ่งที่มีอยูจริง วิญญาณหรือชีพของคน
และสัตวไมมีจริง เพราะนอกจากจะเปนผลผลิตที่เกิดจากการรวมตัวกันอยางไดสัดสวนของธาตุทั้ง ๔
แลว ยัง พิสูจนทางประสาททั้ง ๕ ไมไดดวย

(๒) ไม ก อใหเกิ ดชี วิ ต เช น กรวด หิ น ดิ น ทราย เพราะการรวมตัวของธาตุ ทั้ง ๔ นั้น
ไมไดสัดสวน จึงไมเกิดชีวิตขึ้น ยังคงเปนวัตถุที่มีสภาพเย็น รอน ออน แข็ง แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ
วาธาตุชนิดมากนอยกวากัน

ในแงของอภิปรัชญา ปรัชญาจารวาก จึงถือวา สิ่งที่มีอยูจริงมีอยางเดียวเทานั้น คือ วัตถุ
สิ่งอื่นนอกจากนี้ไมมีอยูจริง พระเจาไมมีอยูจริง นรก สวรรค และอาตมันไมมีอยูจริง เพราะถามี อยู จริ ง
ตองสามารถพิ สูจนดวยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ เชิงประจักษได แตความจริ ง คื อ สิ่งดังกลาวเหลานี้ไม
สามารถพิสู จนใหเห็ นเปนประจักษไดดวยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ แต อย างใด ดังนั้น จึ งไม อาจยอมรับ
ความมีอยูของสิ่งเหลานี้ได
๒๙


ในแงของญาณวิทยา ปรัชญาจารวาก จึงถือวา ความรูที่แทจริงนั้น คือ ความรูประจักษที่
ไดมาดวยการพิสูจนทางประสาทสัมผัสทั้ง ๕ เทานั้น เปนความรูตรง ผูรูมีประสบการณโดยตรงกับสิ่ง
ที่ ถู กรูนั้นดวยตนเอง และถู กตองตามความเป นจริ ง เป นความรูใหม ไม ใช ความจํ าและความคิ ด
โดยเฉพาะอยางยิ่ง จะเนนหนักที่การรับรูทางตา เรียกวา ประจักษประมาณ (perception) สวนความรู
ใดที่พิสูจนไมไดดวยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ถือวา ไมใชความรูที่แทจริง กลาวคือ ความรูใดที่ไดมาจาก
คํ าบอกเล า หรื อโดยอาศัยแห งความรูอย างใดอย างหนึ่ ง ซึ่ งผูรูไม ไดประสบกับสิ่ งนั้นโดยตรงดวย
ตนเอง ความรูนั้นไมใชความรูแทจริง เชื่อถือไมได เพราะไมไดประจักษดวยตัวเอง
๓๐
แมความรูที่ได
จากการอนุมาน (Inference) ก็ไมเปนความรูที่ไมถูกตอง การอนุมานเหมือนกับการคลําสิ่งของในที่มืด
เปนเพียงการเดาอยางมีระเบียบเทานั้น การแสวงหาความรูดวยการเริ่มตนจากที่รูแลวไปสูสิ่งที่ยังไมรู
ตามวิธีของการอนุมานนั้น ไมมีความแนนอน ถึงแมวา บางครั้งการอนุมานจะถูกตอง ก็ถือวาเปนเพียง
การบังเอิญเทานั้น ไมมีอะไรเปนเครื่องรับรองไดวา การหาเหตุผลหรือความรูดวยการอนุมานจะทําให
เราไดรับความรูที่ แทจริ งในทุ กกรณี ไป เพราะการแสวงหาความรูดวยวิ ธี การอนุ มานนี้ ตองอาศัย
ความสัมพันธระหวางสิ่งสองสิ่งที่ตองไปดวยกันเสมอมาเปนเหตุผลเพื่อใหไดความรูใหม เชน ควันกับ
ไป มี ความสัมพันธสิ่งที่ ตองไปดวยกัน เป นสิ่ งที่ รูอยู ก อนแลว เมื่ อเห็นควันลอยขึ้นจากที่ แห งใด จึ ง
๑๓
อนุ มานเอาว า ที่ นั้นมี ไฟ ความรูที่ ว า “มี ไฟ” นั้นเป นความรูที่ ไดมาใหม ดวยอาศัยการอนุ มาน ซึ่ ง
ความรูชนิดนี้ ปรัชญาจารวาทถือวา ไมแนนอนเสมอไป
๓๑

ในแงของจริยศาสตร ปรัชญาจารวาก ถือวา ชี วิตนี้เกิดและตายเพี ยงครั้งเดี ยว ดังนั้น
จุดหมายของชีวิต คือ ความสุขสูงสุดในชีวิตนี้เทานั้น สวรรคของชีวิตอยูในโลกนี้ ไมใชสวรรคที่อยูใน
โลกอื่นจากโลกนี้ ปรัชญาจารวากถือวา สวรรคในโลกหนานั้น เปนนิยายปรัมปราที่หาสาระมิได เปน
นิ ยายที่ ใชหลอกคนเขลาเบาป ญญาเท านั้น แทที่ จริ ง สวรรคเช นนั้นไม ไดมี อยู จริ ง และความสุ ขที่
แทจริง นั้น คือ กามสุข จึงเสนอใหแสวงหาความสุขดังกลาวในชีวิตนี้วา “สมบัติที่เรามีนั้น ไมมีคาใน
ตัวเอง หากเราไมใชเปนเครื่องเสริมสรางความสุข ถือวา เปนสิ่งไรคา ทรัพยสมบัติมีไวเพื่อหาความสุข
สําราญใหแกชีวิต ฉะนั้น ทรัพย จึงเปนเพียงอุปกรณใหไดมาซึ่งความสุข (pleasure) เทานั้น ความสุข
ของชีวิตตองเกิดจากการแสวงหาดวยตนเอง ไมใชเกิดจากอํานาจใด ๆ บันดาลให มนุษยจึงไมควร
ออนวอนพระเจา ไมควรทําพิธีทางศาสนา แตจงกิน จงดื่ม จงรื่นเริงดวยทรัพยสมบัติที่พึงหาไดในชีวิต
นี้เถิด อยาคิดวา วันพรุงนี้จะมีเหมือนวันนี้ ผูใดแสวงหาความสุข ความรื่นเริงในวันนี้ไดมากที่สุด ผูนั้น
ชื่ อว าปฏิ บัติ ถู กตองแลว ในทางตรงกันขามกับความสุ ข คื อ ความทุ กข ปรัชญาจารวากเห็ นว า
ความสุขกับความทุกขนั้นเปนสิ่งคูกัน ที่ใดมีทุกข ที่นั้นก็มีสุขดวย และที่ใดมีสุข ที่นั้นก็มีทุกขดวย แต
อาจมีมากนอยกวากันเท านั้นเอง ไม มีใครพนทุกขไดเด็ ดขาด เพียงแตผูฉลาดย อมหาวิธี ลดทุกขให
นอยลงมากที่สุดเทาที่จะทําได แลวพยายามเพิ่มสุขใหมากขึ้นเทาที่จะทําไดเชนกัน ไมควรหนีทุกขจน
ลืมหาความสุข และไมควรกลัวความทุกขจนไมกลาทําสิ่งใดที่ใหความสุขแตตน และทายที่สุด โมกษะ
คือความหลุดพนทุกขแหงชีวิตที่เห็นไดและมีได คือ ความตาย ไมมีโมกษะหรือนิพพานอยางอื่นเลย
ตายแลวคือจบทุกสิ่งทุกอยาง ทั้งความสุขและความทุกข
๓๒

สรุปไดวา ปรัชญาจารวาก ถือวา โลกายัตเปนศาสตรเพียงอยางเดียว ความรูที่ไดรับทาง
ประสาทสัมผัสเทานั้นเปนความรูที่ถูกตอง ธาตุทั้งหลายมีเพียงธาตุดิน ธาตุน้ํ า ธาตุ ไฟ และธาตุลม
เทานั้น ความสนุกสนานเปนจุดหมายปลายทางของชีวิตมนุษย จิตเปนเพียงผลิตผลของวัตถุ โลกอื่น
(โลกหนา) ไม มี ความตายคื อ ความหลุ ดพน ร างกาย ประสาทสัมผัส และสิ่ งที่ รับรูไดดวยประสาท
สัมผัสเปนผลที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของธาตุ ๔ นั้น สัมปชัญญะความรูสึกนึกคิด เกิดมีขึ้นจากการ
รวมตัวอยางถูกสวนของวัตถุ เชนเดียวกับคุณสมบัติที่ทําใหเกิดความมึนเมาของสุราเมรัยซึ่งเกิดขึ้น
จากการหมักดองของวัตถุที่ใชผลิต ฉะนั้น สิ่งที่เรียกวา วิญญาณ หรืออาตมันนั้น มิใชอะไรอื่น ที่แทก็
คือ รางกายที่มีความรูสึกนึกคิดนั่นเอง
๓๓

ปรัชญาเชน หรือ ไชนะ (Jainism)

ปรัชญาเชน ถือวาเปนอีกแนวคิดหนึ่งที่เกิดกอนพุทธปรัชญา โดยสถานภาพที่แทจริงแลว
เปนศาสนาเชนเดียวกับพุทธศาสนา แตเนื่องจากศาสนาและปรัชญาของตะวันออกนั้น ไมสามารถแยก
ออกจากกันไดเด็ดขาด จึงไดรับการศึกษาในฐานะที่เปนปรัชญาดวย คําวา ไชนะ เปนคําสันสกฤตมี
๑๔
รากฐานมาจากคําวา ชินะ แปลวา ผูชนะ (spiritual conqueror) หมายถึง ผูชนะกิเลสตัณหาอันเปน
ธรรมชาติฝายต่ําไดอยางสิ้นเชิงและไดบรรลุถึงความเปนผูสูงสุด
๓๔


ตามประวัติแลว ศาสนาเชน มีศาสดาสืบตอกันมา ๒๔ องค ตําแหนงศาสดา เรียกวา ตีร
ถังกร (the founder of the path) ศาสดาองคแรกมีชื่อวา ฤษภเทพ ผูมีชีวิตอยูหลายศตวรรษกอนหนา
นี้ ดังนั้น ระบบปรัชญา แนวคิด คําสอนของเชน เปนระบบที่ไดรับการจากสืบทอดมาจาก ฤษภเทพ
และมีหลักฐานที่แสดงใหเห็ นวา ยอนหลังไปศตวรรษแรกกอนคริ สตศักราช ไดมีประชาชนใหความ
เคารพนับถือทานฤษภเทพเปนตีรถังกรองคแรก ภาควตะ ปุราณะบันทึกความเห็นไววา ทานฤษภเทพ
เปนผูกอตั้งลัทธิเชน ในขณะเดียวกัน ยชุรเวทไดกลาวถึงชื่อของตีรถังกร ๓ ทานคือ ฤษภะ, อชิตนาถะ
และ อริษฏเนมิ จากหลักฐานดังกลาวเปนการยืนยันและแสดงใหเห็นวา ปรัชญาเชนนั้นไดเกิดขึ้นมา
แตเกากอนพุทธปรัชญา

อยางไรก็ตาม ผูที่นับถือลัทธิเชนเชื่อวา ระบบปรัชญาเชนไดรับการประกาศโดยผูที่สําเร็จ
เปนบรมครูแตละทานมากอนหนาผานมาหลายยุคสุดที่จะนับได จนกระทั่งถึงยุคของทานปารศวนาถ
ศาสดาองคที่ ๒๓ ซึ่งวากันวา ไดเสียชีวิตเมื่อ ๗๗๖ ปกอนคริสตศักราช และมาถึงศาสนาองคสุดทาย
คือ องคที่ ๒๔ ของลัทธิเชน คือ ทานวรธมาน ลูกคนที่สองของกาศยปะหัวหนากษัตริยในแควนมคธ
เกิดเมื่อ ๕๙๙ ปกอนคริสตศักราช และเสียชีวิตเมื่อป ๕๒๗ กอนคริสตศักราช มีพี่ชายชื่อนันทิวรธน
ภายหลังจากการบําเพ็ญเพียรทรมานตนเองแลว จึงไดนามวา มหาวีระ ไดประกาศคําสอนของทาน
ปารศวนาถสืบตอมา ในปคริสตศักราช ๗๙-๘๒ ลัทธิเชนไดแบงออกเปน ๒ นิกาย คือ

(๑) ทิฆัมพร (skyclad or nude) เปนนิกายที่ยึดถืออยางอุกฤษดิ์ตามมหาวีระที่ตอง
เสี ยสละทุกอยาง ตองไม มีสมบัติ ส วนตัว แมกระทั่ งเสื้อผา จนกลายเป นอัตตกิลมถานุ โยค หรื อการ
ทรมานตนใหลําบาก เพราะถือวา การทรมานตนใหลําบากเปนการบําเพ็ญตบะขั้นสูง ซึ่งจะทําใหกิเลส
และกรรมเกาหมดไป อันจะเปนเหตุใหเขาถึงนิรวาณ นอกจากนี้ นักบวชในนิกายนี้จะถือหลักอหิงสา
อยางเครงครัด ตองไมฆาสัตวไมวาจะโดยจงใจหรือไมก็ตาม ดังนั้น เพื่อไมใหเปนการฆาสัตวโดยไม
ตั้งใจ นักบวชนิกายนี้จึงมักมีผาขาวชิ้นเล็ก ๆ ปดจมูกและปากเพราะเกรงวาจะหายใจเอาสัตวเล็ก ๆ
เขาไปดวย บางทีในเวลาเดินทาง จะใชไมกวัดแกวงไปขางหนา เพื่อไลสัตวเล็ก ๆ ใหหนีไป อยางไรก็
ตาม การปฏิบัติเชนนี้ ใชเฉพาะกับนักบวชเทานั้น นิกายนี้ถือวา ผูชายเทานั้นสามารถบรรลุโมกษะได
สวนผูหญิงเปนผูไมมีโอกาสจะบรรลุโมกษะได ถาผูหญิงตองการบรรลุโมกษะตองปรารถนาใหเกิดเปน
ผูชายเสียกอน และผูที่บรรลุโมกษะแลวสามารถมีชีวิตอยูไดโดยไมกินอาหาร

(๒) เศวตัมพร (white robed) นิกายจะยึดถือตามคําสั่งสอนของทานปารศวนาถที่
ยกเลิกการสละอยางสุดขั้วแลวใหใชเสื้อผาเทาที่จําเปนจึงควรนุงขาวหมขาว มีความเห็นที่ขัดแยง
กับนิกายทิฆัมพรอีกประการหนึ่ง คือ เห็นวา ผูหญิงก็สามารถบรรลุโมกษะได ไมจําเปนตองปรารถนา
ใหเกิดเปนผูชายเสียกอน
๓๕


๑๕
แนวคิดทางปรัชญาของเชน แมจะมีประวัติเปนที่ยอมรับกันวา เกิดกอนพุทธปรัชญา ก็ไม
ปรากฏวา ชวงกอนหนาที่พุทธปรัชญาจะเกิดขึ้น มีอิทธิพลแพรหลายเหมือนกับแนวคิดทางปรัชญา
พระเวท เพียงแตปรากฏวา ในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา ไดมีการกลาวถึงแนวคิดของปรัชญาเชน
เอาไวเป นแนวคิ ดที่ สื บทอดต อกันมาและมี อิ ทธิ พลต อสังคมในยุ คร วมสมัยกับพุ ทธปรัชญา ดังนั้น
แนวคิดทางปรัชญาของเชนที่วานี้ จะกลาวถึงในบทที่วาดวยปรัชญาอินเดียรวมสมัยกับพุทธปรัชญา
ขางหนา


อยางไรก็ ตาม โดยสรุปแลว แนวคิดทางปรัชญาอิ นเดี ยก อนพุทธปรัชญาและมี อิทธิพล
ตอเนื่องมาจนถึงรวมสมัยและพุทธปรัชญา แมจะมีหลากหลายความคิดในรายละเอียดก็ตาม ไดมีการ
แบงนักคิดหรือนักปรัชญา โดยเฉพาะนักปรัชญายุคกอนพุทธกาล ออกเปน ๓ กลุมใหญ ๆ คือ
๓๖

(๑) กลุมดั้งเดิม (Traditionalist)

นักคิดกลุมนี้มีปรากฏในคัมภีรพุทธศาสนา
๓๗
ไดแก กลุมลัทธิอิสสรนิมมานวาท
๓๘
ที่เชื่อ
วา มีอํานาจสูงสุดในการสรางโลกและปรากฏการณตาง ๆ ในโลก สรรพสิ่งเปนการเนรมิตของพระผู
เปนใหญ ซึ่งมีชื่อแตกตางกันออกไปตามการเปลี่ยนแปลงความคิดโดยผานวันเวลามา เชน อิศวร พร
หมัน พระอินทร นักคิดกลุมนี้จัดอยูในยุคพราหมณ ที่ยึดถือคัมภีรเปนแหลงความรู (เวท) ที่ทรงคุณคา
และถือวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ไดรับมาจากพระพรหม ไมใชเปนความรูของมนุษย หากแตเปนความรูที่
มนุษยไดรับนิวรณหรือเปดเผยมาจากพระพรหม เรียกวา ศรุติ หรือ ศรุตะ แลวมีการรวบรวมไวในรูป
คัมภีรเปนหมวดหมูทรงจํานําสืบทอดวิวัฒนาการมาจนเปนหนังสือรูปเลม เรียกวา คัมภีรพระเวท คือ
ไตรเวท หรือจตุรเวท ลักษณะเดนของนักคิดกลุมนี้ คือ จะยึดถือตามจารีตประเพณีที่สืบทอดตอกันมา
ตามที่ไดยินไดฟง ตามคําบอกเลาสืบตอกันมา หรือแมกระทั่งที่ถือเอาตามตํารา ตามครูอาจารย ที่
ถายทอด และถือปฏิบัติกันมาแตโบราณกาล

(๒) กลุมเหตุ ผลนิยม (Rationalist)

นักคิดกลุมนี้ ถือวาอยูในยุคอารัณยกะ มีความเชื่อวา ความรูความจริงเกิดขึ้นโดยวิธีการ
ใหเหตุผลและการวิเคราะหเชิงอภิปรัชญา กลุมนี้ไมใหความสําคัญแกประสบการณทางประสาทสัมผัส
เพราะเล็งเห็นวาประสาทสัมผัสสามารถหลอกเราได จึงใหความรูไดไมสมบูรณ ดวยประสาทสัมผัส
ของมนุษยมีศักยภาพที่มีขอบเขตจํากัดในการรับรูแตละอยาง เชน ตาของมนุษยมีหนาที่ในการเห็นรูป
หรือสีตาง ๆ แตมีขีดจํากัดดวยขอจํากัดของตัวมันเอง และมีเงื่อนไขปจจัยอื่น ๆ ประกอบ เชน
ระยะทางที่หางไกล (ความหาง) หรือความใกล แสง เปนตนเหลานี้ ลวนมีผลตอการมองเห็นของมนุษย
ประสบการณในตอนกลางวันที่มีแดดรอน จะมองเห็นวา มีน้ําอยูบนถนน จึงดูเหมือนถนนนั้นเปยก แต
ความจริงหาใชน้ําไม มันเปนพยับแดด และถนนไมไดเปยกอยางที่เห็น หรือ การที่มองเห็นรางรถไฟ
คูขนานที่ทอดยาวไปขางหนาเบนเขาหากัน รางรถไฟนั้น เบนเขาหากันจริง ๆ หรือวา เปนเพราะตา
๑๖
ของมนุษยมีความจํากัดในการเห็นในตัวของมัน ประสาทสัมผัสอื่น เชน หู เปนตน มีนัยเชนเดียวกัน
ดังนั้น นักคิดกลุมนี้ จึงถือวา การจะไดความรูสมบูรณนั้น จะใชประสาทสัมผัสไมได หากตองใชเหตุผล
และวิเคราะหใหถือเอาความจริงเปนประมาณ การใชเหตุผลลักษณะนี้ปรากฏในคัมภีรทางพุทธศาสนา
๓๙
เรียกวา วิตักกี วิมังสี คือ พวกชอบคิด พินิจ พิเคราะห ตามแนวเหตุผลโดยการอนุมาน หรือ
คาดคะเนบาง ตามอาการที่เปนไปไดบางดังกลาวขางตน

(๓) กลุมประสบการณนิยม (Experientialism)

นักคิดกลุมนี้จัดอยูในยุคอุปนิษัทตอนปลาย มีความเชื่อวา การเขาถึงความจริงนั้น ไม
สามารถทําไดดวยเหตุผล หรือเพียงศึกษาคัมภีรเทานั้น แมจะกลาวถึงความจริงอยางมีเหตุผลเพียงใด
ก็ยังไมใชความจริง การจะเขาถึงความจริงไดนั้นตองอาศัยประสบการณตรงที่ผานทางปราสาทสัมผัส
อยางมีกระบวนการที่ชัดเจนเปนรูปธรรม กระบวนการที่วานี้คือ การปฏิบัติโยคะ นอกจากนี้ ยังแฝง
ดวยแนวความคิดที่เชื่อเรื่องพระเจา ที่มีอํานาจสูงสุด การจะรูแจงดวยการปฏิบัตินั้น จะตองอาศัยความ
กรุณาของพระเจาจึงจะสําเร็จได แตยังมีอีกกลุมหนึ่ง แมจะเห็นวา การเขาถึงความจริงตองอาศัย
ประสบการณ แตไมอิงอาศัยพลังอานุภาพของพระเจาเพื่อการรูแจง ไมมีความเชื่อพลังภายนอกตัวของ
มนุษย มีความเชื่อวา ลําพังมนุษยเองมีศักยภาพเพียงพอที่พัฒนาตนและเขาถึงความจริงได ผานการ
ฝกปฏิบัติดวยตนเอง ไมตองอาศัยอํานาจของพระเจา

แนวความคิดทั้ง ๓ กลุมนี้ แมจะมีความแปลกแยกกันอยางชัดเจน แตโดยพัฒนาการที่
สืบเนื่องตอกันมา แนวความคิดทั้ง ๓ ตางพัฒนาอยางผสมกลมกลืนบนพื้นแผนดินแหงแดนภารตะ
ความคิดเห็นแมมีความแตกตางกัน แตผูคนสามารถอยูรวมกันได แมบางครั้งจะมีความขัดแยงจนถึง
ขั้นรุนแรงก็ตาม

เปนที่นาสังเกตวา แนวความคิดทางปรัชญาทั้งตะวันออกและตะวันตก แมจะมีลักษณะ
แตกต างกันบางประการในรายละเอียด แต ประเด็ นป ญหาทางปรัชญา ที่ นักคิดทั้งตะวันออกและ
ตะวันตกสนใจ ยังอยูในประเด็นเดียวกัน คือ มนุษย และโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเด็นคําถามทาง
อภิปรัชญา ที่วา มนุษย คือ อะไร มนุษยมาจากไหน ตายแลวจะไปไหน โลกเกิดขึ้นไดอยางไร โลก
เที่ยงหรือไมเที่ยง และที่เปนประเด็นสนใจรวมกัน คือ ประเด็นที่วา อะไรคือ ปฐมเหตุของสรรพสิ่ง ซึ่ง
รวมถึงมนุษยโลกตลอดทุกสิ่งในจักรวาล ปรัชญาตะวันออกกอนยุคพุทธกาลมีลักษณะเชนเดียวกัน
ประเด็นคําตอบทางอภิปรัชญานี้ของแตละคน หรือแตละสํานัก ลวนเชื่อมโยงไปถึงวิธีการที่จะรูหรือ
เขาถึงความจริงเหลานั้นไดอยางไร จากการตั้งคําถามเหลานี้จึงนําไปการสรางรูปแบบการปฏิบัติหรือ
วิธีการหลากหลายเพื่อใหรูหรือเขาถึงความเหลานั้น ตามลําดับ

สํานักที่เห็นวา การเขาถึงความจริงไดนั้น ตองขึ้นอยูกับความโปรดปรานของพระเจา
สูงสุด หากพระเจาไมโปรดไมทรงกรุณาแลว ตอใหมนุษยจะมีความพยายามมากเพียงไร ก็ไมสามารถ
บรรลุความจริงนั้น การบรรลุความจริงจึงตองอาศัยพลังอํานาจของพระเจาชวยดลบันดาลโดยแนวคิด
๑๗
นี้ จึงทําใหเกิดรูปแบบทางพิธีกรรม เพื่อออนวอนใหพระเจาเบื้องบนโปรดปรานตาง ๆ เชน การสวด
มนตออนวอน การบูชายัญดวยสิ่งตาง ๆ ทั้งคน สัตว และสิ่งของ การบําเพ็ญโยคะ อยางไรก็ตาม
แนวคิดในลักษณะนี้ ยิ่งตองอาศัยพลังศรัทธาของมนุษยที่มีตอพระเจาเบื้องบน

นักคิดในกลุมดั้งเดิมที่มีความเชื่อวา สรรพสิ่งในจักรวาล ไมวามนุษย สัตว โลก และอื่นใด
ลวนเปนประติมากรรมของพระเจา หรือเปนการสรางสรรคของพระเจาทั้งสิ้น กลุมนี้เปนที่รูจักและ
ปรากฏในคัมภีรทางพุทธศาสนา คือ ลัทธิอิสสรนิมมานเหตุวาท ซึ่งแปลตามศัพทนี้ คือ ลัทธิความเชื่อ
วา สรรพสิ่งเปนการเนรมิตของพระอิศวร หรือผูเปนใหญ ซึ่งอาจมีชื่อแตกตางกันตามพัฒนาการแหง
กาลเวลา อาทิ พระอินทร พระพรหม หรือพรหมัน

แนวความคิดเรื่องพระพรหมเปนผูสรางมนุษยนี้ มีกลาวไวในคัมภีรฤคเวทของพราหมณ
วา พระพรหมนั้น ทรงสรางมนุษยจากมวนตาง ๆ ของรางกายของพระพรหมเอง กลาวคือ ทรงสราง
พราหมณจากพระโอษฐ (ปาก) ทรงสรางกษัตริยจากแขน ทรงสรางแพศยจากทองหรือบางแหงบอกวา
จากขา และทรงสรางศูทรจากเทาของพราหมณ
๔๐
แนวคิดดังกลาวนี้ นําไปสูการแบงจําแนกคนเปนชน
ชั้น เรียกวา วรรณะในสังคมอินเดียมาแตโบราณกาล กลายเปนเอกลักษณที่โดดเดนของสังคมอินเดีย
สืบมา

นอกจากนี้คัมภีรดังกลาว ยังกําหนดใหแตละวรรณะมีบทบาทและหนาที่แตกตางกัน และ
ใหมีความรับผิดชอบในหนาที่ของแตละวรรณะอยางเครงครัด หากมีการละเมิดออกจากกรอบที่กําหนด
สังคมจะเปนผูลงโทษโดยอางวาเปนการผิดพระประสงคขององคพรหมัน จะกลายเปนบาปติดตัว และ
ดวยวิธีการคิดดังกลาวนําไปสูความคิดคนวิธีการชําระบาปนั้นดวยการอาบน้ําในแมน้ําคงคา เปนตน

อยางไรก็ตาม ตองยอมรับประการหนึ่งวา ระบบการถายทอดความคิดความเชื่อของคน
รุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่ง ในแงที่เปนพลังงานชีวิต มีผลตอการดําเนินชีวิตคนอินเดียอยางเปนรูปธรรมใน
แตละยุคที่ผานมา ถือวา ไดรับผลสําเร็จอยางนาอัศจรรย เพราะคนอินเดียแมในปจจุบันยังคงเหนียว
แนนอยูกับความคิดความเชื่อเดิมๆ อยูมาก ลักษณะที่เดนชัดมาก คือ ระบบปรัชญาอินเดีย มีบทบาท
และมีอิทธิพลอยางมาก ไมเพียงในชีวิตประจําวันเทานั้น หากแตมีอิทธิพลตอความคิดทางการเมือง
การปกครองดวย การแบงมนุษยมาเปนชนชั้น เรียกวา “วรรณะ ๔ ” นั้น เปนการบริหารจัดการมนุษย
ในสังคมใหมีบทบาทและหนาที่ที่ตองรับผิดชอบเปนสวน ๆ ไป และการแบงเชนนี้ เปนการแบงตามนัย
ที่กลาวไวคัมภีรเปนการงายตอการบริหารปกครอง แมวาการแบงมนุษยในสังคมออกเปน ๔ กลุม
ดังกลาว จะเปนการแบงแบบหยาบ ๆ ก็ตาม แตเปนการมองมนุษยในฐานะเปนกลไกหลักของสังคม
ตามสภาพสังคมโลกทั่วไป มีลักษณะการเปนชนชั้นวรรณะในลักษณะนี้อยูแลว เพียงแตไมไดเรียก
เหมือนกันและในสังคมอื่นอาจมีขอปลีกยอยมาก โดยเฉพาะ กรอบความคิดในการแบงไมไดผูกโยงกั บ
ขอความในคัมภีรทางศาสนาโดยตรง

แนวคิดทางปรัชญาที่มีลักษณะแตกตางกันเชนนี้ พุทธปรัชญาเห็นวาเปนเพราะมนุษยมี
๑๘
ผัสสะที่ตางกัน แมในเรื่องเดียวกัน เพราะผัสสะของมนุษยแตละคนมีขอจํากัดไมเหมือนกันตั้งแตขั้น
หยาบจนถึงขั้นละเอียดที่สุด กลาวคือ ตั้งแตประสบการณทางตา หู จมูก ลิ้น กาย จนถึงประสบการณ
ดวยจิ ตใจ ดังนั้น มนุษยคิ ด พูดและทํ าในขอบขายที่ตนรูเท านั้น คิด พู ดและทําเท าที่ มีความรูและมี
ประสบการณเทานั้น มนุษยไมสามารถแสดงแนวคิดเกินความรูหรือเกินความสามารถของตนได ผัสสะ
จึงเปนจุดสําคัญแหงการเกิดขึ้นของแนวคิดทางปรัชญา แนวคิดแบบผัสสนิยมดังกลาวนี้ จะเห็นไดจาก
ขอความในคัมภีรทางพุทธศาสนา คือ พรหมชาลสูตร อันเปนพระสูตรแรกของพระสุตตันตปฎกที่ได
อางถึงในตอนหนึ่งกลาวสรุปยืนยันถึงบอเกิดความคิดเห็นตาง ๆ คือ ผัสสะ ในตอนหนึ่งวา

ดู กรภิ กษุ ทั้งหลาย สมณพราหมณเหล าใด กํ าหนดขันธส วนอดี ตก็ ดี กํ าหนด
ขันธสวนอนาคตก็ดี กําหนดขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคตก็ดี มีความเห็นตามขันธ
ทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคต ปรารภขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฐิ
หลายชนิ ดดวยเหตุ ๖๒ ประการ เขาเหล านั้น เวนผัสสะแลว จะรูสึ กได นั่ นไม เป น
ฐานะที่จะมีได
๔๑


จะเห็นไดวา คําวา ผัสสะ ที่พระพุทธเจาตรัสถึงนั้น มิไดจํากัดอยูเพียงการรับรูผานทาง
ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย เท านั้น หากแตรวมถึงการรับรูทางใจที่เปนความรูขั้น
พิเศษในระดับญาณ สามารถเล็งเห็นความเปนไปของชีวิตในอดีตและอนาคตได ดังนั้น ผัสสนิยม ใน
ทัศนะของพุทธปรัชญาจึงมีความหมายกวางเกินกวาการรับรูที่เกิดจากประสาทสัมผัสธรรมดาทั่วไป
หรือที่เกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง ๕ เทานั้น

๒.๔ ลักษณะรวมกันของปรัชญาอินเดีย

ปรัชญาอินเดียดังที่กลาวมานั้น จะเห็นวา มีหลายระบบแนวคิดที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักคําสอนสําคัญและหลักคําสอนปลีกยอยที่แตกตางกันไป กระนั้นก็ตาม ระบบปรัชญาอินเดียเหลานี้
มีลักษณะรวมกันบางประการ ดังตอไปนี้
๑. เปนปรัชญาชีวิต คือ เปนแนวคิดที่มีสาระสําคัญอยูที่สามารถนํามาใชใหเกิดประโยชน
แกชีวิตประจําวันเพื่อมุงเขาสูเปาหมายสูงสุดที่ไดตั้งเอาไว
๒. เปนปรัชญาที่เริ่มตนดวยทุนิยม (Pessimism) และจบลงดวยสุนิยม (Optimism) คือ
เปนแนวคิดที่เกิดจากความรูสึกไมพอใจตอสภาพที่เปนอยูของชีวิต โดยเห็นวา ชีวิตมนุษยนั้น เต็มไป
ดวยความทุกขนานัปการ นักปรัชญาอินเดียจึงพยายามคิดคนแสวงหาทางที่จะทําใหชีวิตนี้หลุดพนไป
จากสภาพที่เปนทุกขเพื่อบรรลุถึงความสุขที่ไมเปลี่ยนแปลง เปนความสุขนิรันดร
๓. เปนปรัชญาที่เชื่อในกฎแหงกรรม คือ เปนแนวคิดที่เชื่อในกฎแหงศีลธรรมของมนุษย
ที่วา มนุษยหากทําดี ยอมไดรับผลดี หากทําชั่วยอมไดรับผลชั่ว และเชื่อในกฎแหงจักรวาลที่เปนไป
อย างมี เหตุ มี ผลของมันเอง อย างไรก็ ตาม ลักษณะแนวคิ ดร วมกันนี้ยังมี ความเห็ นต างกันในเกณฑ
ตัดสินเรื่องความดีและความชั่วก็ตาม
๑๙
๔. เปนปรัชญาที่มีเปาหมายอยูที่ความหลุดพนจากทุกขทั้งปวง โดยถือวา อวิชชาหรืออ
วิทยา ความไมรูจริง เปนสาเหตุแหงความติดของและการเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสาร สวนวิชชา
หรื อวิ ทยานั้นเป นสิ่ งที่ จะทํ าใหหลุ ดพนจากการติ ดของและการเวี ยนว ายตายเกิ ดเช นนั้น ใน
ขณะเดียวกัน การใหความหมายของคําวา อวิชชาและวิชชา หรืออวิทยาและวิทยานั้นแตกตางกันใน
ระบบทั้งหลายของปรัชญาอินเดีย
๕. เปนปรัชญาที่ถือวา การบําเพ็ญสมาธิและวิปสสนาเพื่อใหเห็นสรรพสิ่งตามความเปน
จริง จะเปนหนทางนําไปสู ความหลุ ดพนจากทุกข แมจะมีวิ ธีการปฏิ บัติในรายละเอียดแตกตางกันก็
ตาม
๖. เป นปรัชญาที่ เห็ นว า การควบคุ มตนเองหรื อการควบคุ มจิ ตใจไม ใหเป นไปตาม
อํานาจของตัณหา เปนหนทางขจัดกิเลส ความเศราหมองในจิตใจใหหมดไปได และนั่นคือ การบรรลุ
โมกษะ เปนความสุขนิรันดร
๗. เปนปรัชญาที่มุงเนนการปฏิบัติอยางจริงจังเพื่อใหเขาถึงเปาหมาย คือ ความหลุดพน
จากความทุกข มิใชเปนเพียงแตการเสนอแนวคิดเทานั้นโดยไมปฏิบัติตาม และเห็นวา มนุษยสามารถ
บรรลุถึงความหลุดพนจากความทุกขนั้นได

อยางไรก็ตาม ลักษณะทั้ง ๗ ประการดังกลาวนี้ แมจะเปนลักษณะที่มีรวมกันของปรัชญา
อินเดียทั้งหลาย แตก็ยังมีแนวคิดทางปรัชญาที่ไมมีลักษณะรวมดังกลาวนี้ คือ ปรัชญาจารวากเพียง
ระบบเดียวเทานั้น เพราะเปนปรัชญาวัตถุนิยมที่มีแนวคิดไมเหมือนกับแนวคิดของปรัชญาระบบอื่น ๆ
ของอินเดีย
๔๒


เชิงอรรถระวี ภาวิไล, โลกทัศนและชีวทัศนเปรียบเทียบวิทยาศาสตรกับพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธ
ธรรม, ๒๕๔๓), หนา ๑.

ม.มู. (บาลี) ๑๒/๔๕๑/๔๘๔., วิสุทฺธิ. (บาลี) ๓/๒๒๑-๒๒๒, วิสุทฺธิ. (แปล) ภาค ๓ ตอน ๒ หนา ๒๖-๒๗.

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน วิ.ม. (บาลี) ๑/๓/๖-๗. สยามรัฐ.

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๙๖/๒๙๒. สยามรัฐ., ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๓๓๕.

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๕๒๗-๕๓๔/๓๔๘-๓๕๑. สยามรัฐ.

สุนทร ณ รังษี, ปรัชญาอินเดีย ประวัติและลัทธิ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ พิพิธวิทยา, ๒๕๒๑), หนา
(๒).

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน ปายาสิ ราชัญญสู ตร ที.สี. (บาลี) ๙/๓๐๑-๓๓๐/๓๔๗-๓๙๑, ปรุตม บุ ญศรี ตัน,
ความสมเหตุสมผลในการตอบปญหาเหนือประสาทสัมผัสทั้งหา: ศึกษาวิเคราะหเฉพาะกรณีขอโตแยงของพระกุมาร
กัสสปะ ตอทัศนะของพระเจาปายาสิ, (online), accessed 20 September 2007. Available from http://www.philcmu.
com.

สุนทร ณ รังษี, ปรัชญาอินเดีย ประวัติและลัทธิ, หนา ๒.

เรื่องเดียวกัน, หนา ๓.
๑๐
ศึกษารายละเอียดใน ที.สี. (บาลี) ๙/๑๖๙/๑๓๔, สุนทร ณ รังษี, เรื่องเดียวกัน, หนา (๔)., อดิศักดิ์ ทองบุญ,
ปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพประยูรวงศ, ๒๕๒๔), หนา ๑๕, ๑๕๘.
๒๐

๑๑
พระสารีบุตรเถระ ไดแสดงเหตุหรือฐานะเปนที่ตั้งแหงทิฐิทั้งหลาย ไว ๘ ประการ คือ (๑) ขันธ (๒) อวิชชา (๓)
ผัสสะ (๔) สัญญา (๕) วิตก (๖) อโยนิโสมนสิการ (๗) ปาปมิตร (๘) การฟงจากคนอื่น (ที.สี.อ. ๑/๑๖๑-๑๖๒)
๑๒
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน พรหมชาลสูตร ที.สี. (บาลี) ๙/๒๗-๕๐/๑๖-๕๐, อดิศักดิ์ ทองบุญ, ปรัชญาอินเดีย,
ภาคผนวก หนา ๓๗๑-๓๗๙.
๑๓
ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๕๖. ตสฺมา ตณฺหาทิฏ· ิวเสน อตีต ขนฺธโกฏ·าส กปฺเปตฺวา กปฺเปตฺวา · ิตาติ ปุพฺพนฺตกปฺป
กาติ เอวเมตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
๑๔
ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๗๙.
๑๕
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลักขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑, หนา ๒๔๕, และที.สี.อ.
(บาลี) ๑/๑๕๙.
๑๖
เทวดาที่เสียหายหรือเสื่อมจากความเปนเทวดา เคลื่อนจากสวรรค เพราะหมกมุน ฝกใฝอยูแตในความรื่นรมย การ
สรวลเสเฮฮาและการเลนหัว เปนผูที่ฝกใฝกับความสุขจากการสรวลเส และจากการเลนกีฬาทางกายและทางวาจาจนเพลินเลย
เวลาอาหารหรือจนลืมรับประทานอาหารเมื่อถึงเวลาอาหาร แมรับประทานตามเขาไปในภายหลังอยางไมขาดระยะก็ไมอาจชวย
ใหดํารงอยูได ไดแก เทวดาที่บริโภคกวฬิงการาหาร อาหารที่เปนคํา อาจารยบางกลาววา ไดแก เทวดาชั้นนิมมานรดีและปรนิม
มิตวสวัตตี (ที.สี.อ. ๑/๑๖๙-๑๗๐)
๑๗
เทวดาที่เสื่อมหรือเสียหายจากความเปนเทวดาแลวเคลื่อนจากสวรรค เพราะใจลงโทษ กลาวคือ ใจมีความโกรธ
ตอเพื่อนเทวดาดวยกัน มีความโกรธตอบซึ่งกันและกัน จนทําใหตกสวรรคดวยกันทั้งคู ไดแก เทวดาชั้นจาตุมมหาราช (ที.สี.อ.
๑/๑๗๐-๑๗๑)
๑๘
ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๗๓-๑๗๔.
๑๙
อรรถกถาอธิบายการเกิดขึ้นอสัญญีสัตว ไววา บางคนบวชในลัทธิเดียรถียแลวทําบริกรรมในวาโยกสิณทําจตุตถ
ฌานใหเกิ ดขึ้น ออกจากฌานแลว เล็ งเห็ นโทษในจิ ตว า เมื่ อมี จิ ต ย อมมี ทุ กขเพราะถู กตัดมื อ เป นตน และมี ภัยทั้งปวง
พอกันทีดวยจิตนี้ ความไมมีจิต สงบแท ครั้นเล็งเห็นโทษในจิตอยางนี้แลว จึงเปนผูมีฌานไมเสื่อมถอย เสียชีวิตแลว ไปบังเกิด
ในพวกอสัญญีสัตว จิตของบุคคลนั้น ยอมกลับมาในโลกนี้ ดวยความดับแหงจุติจิต ในพวกอสัญญีสัตวนั้น ปรากฏแตเพียงรูป
ขันธเทานั้น ธรรมดาวา ลูกศรที่ถูกยิงขึ้นไปดวยกําลังสายธนู ยอมแลนไปในอากาศเทากับกําลังสายธนูนั้น ฉันใด อสัญญีสัตว
เหลานั้นในชั้นอสัญญี สัตวนั้น ถูกซัดไปดวยกําลังแห งฌาน เกิดขึ้นแลว จะดํารงอยูไดตลอดกาลเทาที่กํ าลังฌานมีอยู เทานั้น
ฉันนั้น แต เมื่ อกํ าลังฌานเสื่ อมถอย รู ปขันธในชั้นอสัญญี สัตวนั้น จะอันตรธานไป ปฏิ สนธิ สัญญา จะเกิ ดขึ้นในโลกนี้ เพราะ
สัญญาที่เกิดขึ้นในโลกนี้นั้น เปนเหตุใหปรากฏการจุติของอสัญญีสัตวเหลานั้นในชั้นอสัญญีสัตวนั้น (ที.สี.อ. ๑/๑๗๖-๑๗๗)
๒๐
ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๗๘. อนาคตโกฏ·าสสงฺขาต อปรนฺต กปฺเปตฺวา คณฺหนฺตีติ อปรนฺตกปฺปกา.
๒๑
ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๗๙.
๒๒
ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๗๘-๑๗๙.
๒๓
ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๘๐.
๒๔
วัชระ งามจิตรเจริญ, “นิพพานในพุทธปรัชญาเถรวาท: อัตตาหรืออนัตตา”, วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลั ย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๔๔. หนา ๕๒.
๒๕
ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๘๒.
๒๖
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในธัมมจักกัปปวัตนสูตร วิ.ม. (บาลี ) ๔/๑๓/๑๘ และ สํ .ม. (บาลี) ๑๙/๑๖๖๔/๕๒๘.
๒๗
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน อดิศักดิ์ ทองบุญ, ปรัชญาอินเดีย, หนา ๑๙ – ๒๐.
๒๘
สุนทร ณ รังษี, ปรัชญาอินเดีย ประวัติและลัทธิ, หนา ๔๔.
๒๙
อดิศักดิ์ ทองบุญ, ปรัชญาอินเดีย, หนา ๒๖-๒๘.
๓๐
เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๒-๒๖.
๓๑
สุนทร ณ รังษี, ปรัชญาอินเดีย ประวัติและลัทธิ, หนา ๔๖-๔๗.
๓๒
อดิศักดิ์ ทองบุญ, ปรัชญาอินเดีย, หนา ๒๙-๓๑.
๓๓
สุนทร ณ รังษี, ปรัชญาอินเดีย ประวัติและลัทธิ, หนา ๔๖-๔๗.
๓๔
S. Radhakrishnan. Indian Philosophy. (Delhi : Oxford University Press, 1989), pp. 286..
๓๕
S. Radhakrishnan. Indian Philosophy. pp. 287-288.
๒๑

๓๖
พระมหาสมจินต สมฺมาป:ฺโ:, พุทธปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา
๔.
๓๗
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน พรหมชาลสูตร, ที.สี. (บาลี) ๙/๒๗-๓๔/๑๖-๒๙, และกาลามสูตร, องฺ.เอกก. (บาลี)
๒๐/๕๐๕/๒๔๑.
๓๘
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน องฺ. ติก. ๒๐/๕๐๑/๒๒๒, พระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอร ชุดภาษาไทย, พระรา
ชวรมุนี (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : คณะระดมธรรม , ๒๔๒๔), หนา ๒๐๔. องฺ. ติก.อ., พระไตรปฎก
และอรรถกถา แปล, เลม ๑ ภาค ๓, หนา ๒๗๙.
๓๙
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน พรหมชาลสูตร, ที.สี. (บาลี) ๙/๒๗-๓๔/๑๖-๒๙, และกาลามสูตร, องฺ.เอกก. (บาลี)
๒๐/๕๐๕/๒๔๑.
๔๐
Ralph T.H. Griffith, Translator, Rigveda. Book 10. Hymn xc. Purusa. 11-12,

(Online), accessed 31
August 2005. Available from

http://www.sacred-texts. com/hin/index/rv10090.htm. :-

11. When they divided Purusa how many portions did they make? What do they call his mouth, his arms? What
do they call his thighs and feet?
12. The Brahman was his mouth, of both his arms was the Rajanya made. His thighs became the Vaisya, from
his feet the Sudra was produced.
๔๑
ที.สี. (ไทย) ๙/๘๙/๔๓.
๔๒
สุนทร ณ รังษี, ปรัชญาอินเดีย ประวัติและลัทธิ, หนา (๘).

บทที่ ๑
บทนํา


๑.๑ ความนํา

พุทธปรัชญา เปนปรัชญาระบบหนึ่งในปรัชญาตะวันออก กอกําเนิดขึ้นในประเทศ
อินเดียโบราณ เมื่อ ๒๕๐๐ กวาปกอน สมัยนั้นเรียกวา ชมพูทวีป โดยเจาชายสิทธัตถะแหงกรุง
กบิลพัสดุ แควนสักกะ ผูที่เกิดความสงสัยในสภาพปญหาชีวิตของมนุษย เมื่อเล็งเห็นสภาวะที่
เกิดขึ้นกับมนุษย คือ ความแก ความเจ็บ และความตาย วา ทําไม มนุษยตองตกอยูในสภาพ
เชนนั้นดวย

ปญหาเหลานี้เปนสภาพปญหาที่ประจักษในชีวิต และถู กมองวาเปนเรื่องปกติของ
มนุษยชาติ ไมมีใครตั้งขอสงสัยวา ทําไม จึงเปนเชนนั้น ไมมีใครคิดที่จะแกปญหานี้เพราะไมคิด
วา เปนปญหาชีวิต จึงมองวาเปนเรื่องธรรมดาของชีวิต แตสําหรับเจาชายสิทธัตถะเมื่อไดพบ
เห็ นสภาพป ญหาเหล านี้ กลับทรงเห็ นว า นี่ คื อ ป ญหาใหญ สํ าหรับมนุ ษย และเมื่ อทรงมอง
ยอนกลับเขาหาพระองควา จะทรงตกอยูในสภาวะเชนนั้นดวยเชนกัน พระองคทรงไมสามารถ
ยอมรับสภาพปญหาเชนนี้ได นอกเหนือจากนี้ ทรงไมตองการใหมวลมนุษยตองตกอยูในสภาวะ
เชนนั้น จึงทรงมีความคิดที่จะหาทางแกไขปญหาที่วานี้วา จะทําอยางไรมนุษย จึงจะไมแก ไม
เจ็บ และไมตาย สภาวะที่ไมมีความแก ความเจ็บ และความตาย มีอยูหรือไม ?

เพื่อจะไขปญหาดังกลาว พระองคไดทรงตั้งสมมุติฐานจากสภาพแวดลอมที่ประจักษ
อันมีภาวะที่ตรงกันขามวา สรรพสิ่งในโลกมีภาวะที่ตรงกันขามกัน เชน มีความรอน มีความเย็น
มีความมืด มีสวาง มีขาว มีดํา ดังนั้น เมื่อมีความเจ็บ ความแก และความตาย จึงตองมีความไม
แก ความไมเจ็บ และความไมตายดวยเชนกัน ในที่สุดทรงเห็นวา หนทางที่จะสามารถขบคิด
แสวงหาคําตอบนี้ได ตองเปนหนทางที่มีสงบ ไมมีภาระหรือพันธะหนาที่ที่จะตองรับผิดชอบมาก
นัก ไมมีความวุนวาย แนวทางแกไขปญหานี้ ตองเอื้ออํานวยดวย และแนวทางที่วานี้ ทรง
ตระหนักชัดวา เพศของความเปนนักบวชเทานั้น ที่จะเอื้อใหทําหนาที่นี้สําเร็จลุลวงไดเพราะ
เสนทางของความเปนฆราวาส หรือคนที่ครองเรือน คับแคบไมเอื้อตอการทําภารกิจนี้ดังนั้น เจาชายสิทธัตถะจึงทรงเลือกเพศสมณะแลวเสด็จออกผนวช ใชเวลาประมาณ
๖ ป ในการคิดคนวิเคราะหคําตอบของโจทกที่ตั้งไว ในที่สุด ทรงพบวา ปญหาชีวิตเรื่องความแก
ความเจ็บ และความตายของมนุษยนั้น มีความเชื่อมโยงถึงกัน การที่มนุษยตองตายนั้น เพราะมี
สภาวะรางกายตกอยูในความเจ็บปวย ที่เกิดขึ้นเมื่อรางกายไดทรุดโทรมไปดวยเงื่อนไขดาน
กาลเวลาและปจจัยอื่น ๆ และความแกทรุดโทรมนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการเกิด หากมนุษยมี
การเกิดขึ้น จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองแก เจ็บ และตายในที่สุด ดังนั้น หากมนุษยไมตองการแก
เจ็บ และตายอีกตอไป ตองไมเกิดอีก ไมวาในภพภูมิไหน ๆ

พระพุทธเจา ทรงตรัสย้ําเสมอวา การเกิด เปนความทุกข

ทั้งในตัวของมันเองและ
เหตุปจจัยใหความทุกขอื่นตามมาอีก เชน ความทุกขเพราะความแก ความเจ็บ ความตาย ยิ่ง
การเกิดขึ้นบอยมากเทาไร ชีวิตมนุษยมีความทุกขมากขึ้นเทานั้น

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชีวิตของ
มนุษยปุถุชนที่ไมสํารวมในกามคุณทั้งหลาย ที่ยังมีตัณหาอยู

อยางไรก็ตาม ความเกิดเปน
มนุษยและสัตว ไมใชเปนการเกิดขึ้นลอย ๆ โดยไมมีเหตุไมมีปจจัย และทรงคนพบวา เหตุ
ปจจัยที่ทําใหเกิดชีวิตมนุษยและสัตวนั้น มีทั้งเหตุปจจัยภายใน และเหตุปจจัยภายนอกประกอบ
กันขึ้น เหตุปจจัยภายนอกนั้น ไดแก การมีเพศสัมพันธทุกรูปแบบที่ไมมีการปองกันการเกิดหรือ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ที่นํากระบวนการธรรมชาติมาดําเนินการในหองทดลองโดยผาน
เครื่องมือทางเทคโนโลยีสมัยใหมประกอบกับวิทยาการที่พัฒนาขึ้นหรือที่เรียนรูกฎเกณฑของ
ธรรมชาติมากขึ้น เหตุปจจัยภายใน ไดแก กระแสความอยาก ความใคร ความกระสันทาง
กามารมณที่อยูในใจของมนุษย ตลอดบุญกุศลที่สะสมอบรมมาใหถือกําเนิดในมนุษย ดวยเหตุ
ปจจัยหลากหลายดังกลาว การเกิดเปนมนุษย จึงเปนเรื่องยาก


อยางไรก็ตาม การเกิดเปนมนุษย แมเปนเรื่องยาก ก็จริง แตเมื่อเกิดเปนมนุษยแลว
การจะไมเกิดในภพอื่นอีกตอไป ยิ่งยากกวา เพราะการไมเกิดอีกตอไปนั้น จะตองควบคุม ขจัด
ขัดเกลาเหตุปจจัยทั้งภายนอกและภายในดังกลาวไปพรอม ๆ กัน การควบคุมปองกันเหตุปจจัย
ภายนอกนั้น สามารถทําไดทั้งวิธีการตามธรรมชาติ และวิธีการทางเทคโนโลยีการแพทย
สมัยใหมมีการพัฒนาขึ้นตามลําดับ แตกระนั้นก็ตาม วิธีการที่วานี้ยังไมปลอดภัยรอยเปอรเซ็นต
และตองใชตนทุนทางวัตถุสูง อาจตองเสียทั้งเงินจํานวนมากและความรูสึก ตลอดจนผลกระทบ
ดานรางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากใชวิธีการนี้เปนผลสําเร็จจริง คือ ไมมีการเกิดขึ้นของ
มนุษย แตผลสัมฤทธิ์ที่วานี้ เปนเพียงวิธีการทําไมใหคนอื่นเกิดขึ้นเทานั้น ไมไดทําใหมนุษยผู
เกิดมาแลวหมดสาเหตุแหงการเกิดตอไปแตประการใด วิธีการทางวิทยาศาสตรจึงปองกันได
เฉพาะการเกิดของผูอื่นเทานั้น ไมไดปองกันการเกิดของตนเอง แตเปาหมายสูงสุดของพุทธ
ปรัชญามิไดประสงคเพียงการไมใหผูอื่นเทานั้น แตเปาหมายที่แทจริงคือ การทําใหตนเองไม
ตองเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏอีกตอไปดวย การจะทําใหบรรลุเปาหมายดังกลาวนี้ ไมมีใคร
สามารถทําแทนได ไมวาจะเปนพรหม เทวดา ยักษ หรือมาร นอกจากมนุษยจะทําดวยตนเอง
เทานั้น ดังนั้น การขจัดขัดเกลาปจจัยภายในใจของมนุษยนั้น มนุษยตองกระทําดวยตนเอง แม
พระสัมมาสัมพุทธเจาก็ทรงเปนเพียงผูบอกทางใหเทานั้น การดําเนินตามทางนั้นเปนหนาที่ของ
ผูจะดําเนินตาม


ดวยเหตุผลนี้ พระพุทธเจา จึงทรงชี้แนะวิธีการเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาวให
ครอบคลุม ปองกันและจัดการกับเหตุปจจัยทั้งสองอยางไปพรอมๆ กัน เพื่อใหไดผลทั้งตนเอง
และผูอื่น หลังจากพระองคทรงไดขอคิดนี้จากอุปมา ๓ ขอ คือ เปรียบเสมือนไมสดที่แชน้ํา (ชีวิต
ที่ครองเรือน) ไมสามารถนํามาสีไฟได (ไมสามารถทําที่สุดแหงทุกขได) หรือไมสดที่อยูบนบก
(ชีวิตที่ไมครองเรือน) ไมสามารถนํามาสีใหไฟได (เพราะยังมีเหตุภายในที่เปนกิเลสตัณหาอยู)
ไมที่จะนําสีใหเกิดไฟไดนั้น ตองเปนไมแหงและอยูบนบก ลําพังชีวิตนักบวชที่ไมครองเรือนอยาง
เดียวหากยังมียางเหนียวแหงทุกขอยูในใจยอมไมถึงที่สุดทุกขเชนกัน

ระบบความคิดแบบพุทธ
ปรัชญาจึงเกิดขึ้นดวยเหตุผลดังกลาว

พุทธปรัชญา จึงเสนอวา สาเหตุที่แทจริงของการเกิด และความทุกขของมนุษย คือ
ตัณหา

ดังนั้น การที่มนุษยตองการที่จะไมเกิดอีกตอไป จําตองฝกฝนอบรมตนเพื่อขัดเกลา
ตัณหา ขจัดใหหมดไปจากจิตใจอยางสิ้นเชิง เมื่อทําไดเชนนั้นมนุษยจะปราศจากความทุกข
เพราะการเกิด และความทุกขอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องดวยการเกิดนั้น

การคุมกําเนิด จึงไมใชการคุมการเกิดของตนเอง แตเปนการคุมการเกิดของบุคคล
อื่น การคุมการเกิดของตนเอง มนุษยตองทําดวยตนเอง พุทธปรัชญานําเสนอมรรควิธีในการ
ขจัดตัณหาพาใหเกิดนั้นเรียกวา อริยมรรคมีองค ๘ หากมนุษยไมอยากจะเกิดอีกตอไปดวย
เล็งเห็นชัดดวยปญญาวา การเกิดเปนความทุกข ทั้งของผูทําใหเกิดและของผูเกิดมาเอง จึงควร
อยางยิ่งที่จะดําเนินตามแนวทางแหงอริยมรรคมีองค ๘ ดังกลาว

๑.๒ ลักษณะเดนของพุทธปรัชญา

ลักษณะที่เดนของพุทธปรัชญา คือ การมองชีวิตโลกตามความเปนจริง ไมไดมอง
ดวยความตองการใหมันเปนไปตามที่ประสงค ความเปนจริงที่วานั้น มีเหตุปจจัยที่โยงใยกันอยู
เปนเครือขาย พุทธปรัชญาจึงมุงชี้ใหเห็นความเปนจริงถึงความมีเหตุปจจัยนั้น และวิธีการ
จัดการกับเหตุปจจัยเหลานั้นอยางเทาทัน

พุทธปรัชญาจะเปนระบบปรัชญาที่เสนอความจริง
ความรู และการปฏิ บัติ เพื่ อเขาถึ งความจริ งนั้นในกระบวนเดี ยวกัน เป นระบบปรัชญาที่ เสนอ
เฉพาะความจริงที่มีประโยชนตอการดําเนินชีวิตพรอมวิธีการทําความเขาใจและการปฏิบัติไป
ดวยในตัว

พุทธปรัชญา มองภาพชีวิตมนุษยตามเปนจริง ๒ ภาพใหญ คือ (๑) ภาพที่เห็นวา
เปนปญหาชีวิต เรียกวา ทุกข (๒) ภาพชีวิตที่เห็นวาเปนสภาวะที่ปราศจากปญหาเรียกวา สุข
ไมวาจะภาพชีวิตในดานไหน พุทธปรัชญาไดแสดงเหตุผลแหงความเปนเชนนั้น เพื่อชี้ใหเห็นวา
ทุกขหรือสุขก็ตาม ไมไดเกิดขึ้นเองโดยไมมีเหตุปจจัยใด ๆ การแสดงเหตุปจจัยแหงความทุกข
และความสุขนี้ จึงเปนการแสดงถึงระบบการปฏิบัติหรือระบบจริยธรรมเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมาย
ไวดวย

พุทธปรัชญา จึงมีลักษณะเปนปรัชญาชีวิต ที่มุงสรางสรรคภูมิปญญา เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต และแกไขปญหาชีวิตของมนุษยใหมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง พุทธปรัชญาเถร
วาท จะเนนเรื่องนี้เปนประการสําคัญ ดังนั้น หากมีประเด็นปญหาที่ไมเกี่ยวกับการแกปญหา
ชีวิต เมื่อถกเถียงปญหาใดกันแลว คุณภาพชีวิตไมไดดีขึ้น ปญหานั้น พุทธปรัชญา จะไมให
ความสนใจมากนัก มีหลักฐานในคัมภีรที่บงชี้วา พระพุทธองคทรงปฏิเสธที่จะตอบปญหาที่ไม
ช วยแกไขป ญหาชี วิ ตหรื อไม ช วยใหมี คุ ณภาพชี วิ ตดี ขึ้น เช น อัพยากตป ญหา ที่ มุ งใหยื นยัน
แนวคิดแบบสุดขั้ว
๑๐


เนื่องจากพุทธปรัชญา เปนปรัชญาตะวันออก จึงมีลักษณะบางประการที่แตกตาง
จากตะวันตก ประการแรก พุทธปรัชญา จะสนใจศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย โดยเฉพาะ
แนวทางที่จะทําใหชีวิตมนุษยมีความสุข ปราศจากความทุกข ประการที่สอง พุทธปรัชญาไมได
มุงเนนแตเพียงทฤษฎีเทานั้น แตมุงใหนําความรูไปปฏิบัติใหไดผลจริงดวย ซึ่งปรัชญาตะวันตก
จะไมเนนใหประพฤติปฏิบัติ แตใหอิสระในการเลือกปฏิบัติ กลาวคือ จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน
หรือไมก็ได กระนั้นก็ตาม พุทธปรัชญา แมมีเนื้อหาสาระที่บอกวา อะไรดี อะไรไมดี ควรทําอะไร
ไมควรทําอะไร แตก็ยังใหอิสระในการเลือกปฏิบัติ โดยปลอยเปนหนาที่ของผูฟงหรือสาวกใน
การตัดสินใจ พระพุทธเจาเปนแตเพียงผูบอกชี้แนะเทานั้น
๑๑
ลักษณะหลังนี้ ทําใหพุทธศาสนามี
ความเหมือนกับปรัชญาตามแนวคิดทางตะวันตก

อยางไรก็ตาม ลักษณะการใหอิสระในการเลือกถือปฏิบัตินี้ ดูเหมือนในลักษณะที่
เดนของปรัชญา ปรัชญาทุกระบบ แมวาจะไมมีขอผูกมัดในการนําไปปฏิบัติก็ตาม แตหากผู
ศึ กษาเกิ ดความรูตามที่ ศึ กษาวิ เคราะหแลว อาจนํ าไปเป นแนวทางในการดํ าเนิ นชี วิ ตได
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การถือวามนุษยมีความรู มีเกณฑการตัดสินอยูประการหนึ่ง คือ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหสอดคลองกับความรูนั้นอยางมีเปาหมายและอยางตั้งใจ ดังนั้น โดยนัย
นี้ หากมนุษยมีความรูมากมายหลายสาขา แตมีพฤติกรรมที่ไมสอดคลองกับความรูนั้น หรือไมมี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีที่พึงประสงคแลว ยังไมนับวาเปนผูที่มีความรูสมบูรณ ถือ
ไดวา เปนเพียงผูมีความรูจํามากเทานั้น ยังไมเปนหนึ่งเดียวกับความรูนั้น ขอนี้นาขบคิดมาก
ทีเดียว เพราะมิเชนนั้นแลว โลกจะคาดหวังสันติสุขไมไดจากการมีความรูของมนุษย

ปรัชญาตะวันออกสวนมาก มักจะใหความสําคัญตอการมีประโยชนจริง การนําไปใช
ไดจริง แตไมถึงกับผูกขาด เพราะมีบางสํานักยังคงใหอิสระในการเลือกถือปฏิบัติ ดวยตระหนัก
และใหอิสระแกมนุษยไดเลือกดวยตนเอง จากประเด็นนี้เองที่ทําใหปรัชญามีความแตกตางจาก
ศาสนา เพราะศาสนาสวนมากจะผูกมัดอยูกับการปฏิบัติควบคูกับความเชื่อที่ตองไปดวยกั น การ
ปฏิบัติหรือยอมดําเนินการในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อในสิ่งนั้น การที่มนุษยมี
ความเชื่อในเรื่องใด มนุษยจะทําพฤติกรรมที่สอดคลองกับความเชื่อนั้น กลาวอีกนัยหนึ่งวา การ
ที่มนุษยไมประพฤติในเรื่องใด แสดงใหเห็นชัดวา มนุษยนั้น ไมมีความเชื่อในเรื่องนั้น เพราะ
ความเชื่อจะแสดงออกเปนการยอมรับและปฏิบัติตาม มักจะไดยินผูใหญพูดกันเสมอวา ใหเชื่อ
ฟง หมายความวา การเชื่อฟงไมไดเปนเพียงการฟงเทานั้น หากตองมีการทําตามดวย ไมใช
เปนเพียงรับรูตามที่ไดยินแลวไมสนใจปฏิบัติ หากเปนเชนนี้ มนุษยมักถูกตําหนิเสมอวา เปนผู
ไมเชื่อฟง มนุษยจะเกี่ยวพันกับความเชื่อมากกวาความรู เพราะถึงแมจะมีความรูมากมาย แตถา
ไมมีความเชื่อถือในความรูนั้นวา ใชใหเกิดประโยชนไดจริง มนุษยจะไมมีการนําความรูนั้นมาใช
คงปลอยใหเปนความรูนอนนิ่งอยูในความทรงจําหรืออาจถูกลืมไปแลวก็ได ตรงกันขาม หาก
มนุษยนําความรูที่มีอยูออกมาใช นั่นแสดงวา มนุษยไดยอมรับ คือ เชื่อในความรูนั้น โดยนัยนี้
จะเห็ นว า ความรูกับความเชื่อมี ความสัมพันธกันอยางใกลชิด แต ถามองจากมุมสูง จะเห็นว า
ความเชื่อจะมีบทบาทมากกวาความรูเพราะความเชื่อมีนัยแหงการยอมรับมาปฏิบัติดวย แมบาง
ท านจะบอกว า ฉันเรี ยนรูเพื่อที่จะเชื่อ หรื อ ฉันเชื่อเพื่อที่จะรู ก็ ตาม แต ทายที่ สุ ด เมื่ อเกิ ด
กระบวนการกระทํ าขึ้น กระบวนการกระทํ านั้นเป นบทสรุ ปของความเชื่ อ เป นความเชื่ อที่ มี
ความรูและเปนความเชื่อในความรู

พุทธปรัชญา จึงใหความสําคัญทั้งแกศรัทธาและปญญา (ความเชื่อกับความรู) วา
จะตองฝกฝน พัฒนาใหมีในอัตราที่เทาเทียมกัน จะรูกอนแลวจึงเชื่อ หรือ จะเชื่อกอนแลวจึงรู ไม
เปนปญหา แตที่สําคัญ คือ ตองปรับทั้งความเชื่อและความรูใหเกิดขึ้นอยางเทาเทียม ไมควรให
โนมเอี ยงไปในฝ ายหนึ่ งฝ ายใด ทั้งในแง การดํ าเนิ นชี วิ ตในสังคมและการปฏิ บัติ เพื่ อบรรลุ
เปาหมายบางอยางในชีวิต เพราะมนุษยหากมีศรัทธามากไป หรือ มีแตศรัทธาแตขาดปญญา จะ
กลายเป นคนงมงายเชื่ อง าย ไม เป นตัวของตัวเอง หากมี ป ญญามากไปแต ขาดศรัทธา จะ
กลายเปนคนกาวราว ถือดี ซึ่งมีปญหาพอ ๆ กัน โดยนัยนี้ พุทธปรัชญาจึงมีทั้งลักษณะเปน
ศาสนาและปรัชญา อันเป นลักษณะประการหนึ่ งของปรัชญาตะวันออก ที่ ส วนใหญ จะไม แยก
ศาสนาและปรัชญาออกจากกันอยางเด็ดขาด แนวคิดและทฤษฎีนั้นตองควบคูไปกับการปฏิบัติ
ดวย

ในความเปนจริง ไมใชเรื่องงายที่จะทําใหความเชื่อกับความรูเทาเทียมกัน และไม
งายที่จะปรับใหมีความเสมอกัน ทั้งยังรูไดไมงายนักวา ทั้งสองนั้นเสมอกันแลวหรือยัง ทั้งของ
ตนเองและของผูอื่น ยิ่งของบุคคลอื่น ยิ่งยากที่จะหยั่งรู ปรากฏการณชีวิตของมนุษยปจจุบันจึงมี
ความเหลื่อมล้ําระหวางศรัทธากับปญญาปรากฏใหเห็นอยูเสมอ เมื่อไหรก็ตาม ที่มนุษยสามารถ
ปรับศรัทธาและปญญาใหสมดุลกันไดแลว การดําเนินชีวิตของมนุษยในโลก จะมีความเกี่ยวพัน
กับศรัทธาและป ญญาอย างใกลจริ ง เพราะทั้งสองเป นพลังภายในที่ คอยขับเคลื่ อนใหเกิ ดการ
กระทํากิจกรรมของมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ

อย างไรก็ ตาม ศรัทธาและป ญญาเป นธรรมชาติ ประการหนึ่ งของมนุ ษยเป น
ธรรมชาติที่เปนนามธรรมอยูภายในจิตใจ ซึ่งพุทธปรัชญา เรียกวา เจตสิก หรือ เจตสิกธรรม
คือ คุณสมบัติหนึ่งของจิตใจที่เกิด ดับพรอมกับจิต มีที่อยูอันเดียวกันกับจิต และมีอารมณ
สําหรับยึดเหนี่ยวอันเดียวกันกับจิต
๑๒
เรียกอีกอยางหนึ่งวา สังขารขันธ อันเปนขันธหนึ่งในขันธ
๕ ที่เปนองคประกอบหนึ่งของมนุษย เปนธรรมชาติอยางหนึ่งของมนุษยที่เปนการปรุงแตงจิต
ในมหาสติปฏฐานสูตร
๑๓
มีขอความกลาวถึงธรรมชาตินี้วา จิตในจิต ในแงปฏิบัติเพื่อขัดเกลา
กิเลส ฝกฝนอบรมตนผูปฏิบัติตองใสใจกับจิตในจิตนี้อยางเครงครัด เฝาระวังและกําหนด
ความคิดตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใหเทากัน พูดโดยภาษาสามัญทั่วไป คือ กําหนดรูเทากัน ความคิด
(จิต) ของผูคิด (ในจิต) รูเทาทันความคิดในความคิด

พุทธปรัชญาเถรวาท จะใหความสําคัญแกศรัทธาและปญญาทั้งสองนี้อยางมาก
หากเราศึกษาคนควาดูในพระไตรป ฎก โดยเฉพาะพระสุตตันตปฎกจะพบวา ทุกครั้งที่
พระพุทธเจาตรัสสอนคําสอนที่ขึ้นตนดวยศรัทธาและตอดวยคําสอนอื่น ๆ เชน ความเพียร
(วิริยะ) หรืออื่น ๆ ใด เมื่อจบการตรัสสอนในชุดนี้ ทรงลงทายดวยคําสอนเรื่องปญญาเสมอ เชน
พละ ๕ (ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา) อินทรีย ๕ (ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา) อิทธิบาท
๔ (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) พรหมวิหาร ๔ (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) หมวดธรรมที่
ยกเปนตัวอยางนี้ แสดงใหเห็นถึงการใหคุณคาของศรัทธาและปญญา และที่สําคัญหมวดธรรม
ตองดําเนินไปเปนชุด และปฏิบัติใหครบชุด จึงใหผลอยางสมบูรณได ไมใชเนนเฉพาะขอใดขอ
หนึ่งในหมวดธรรมนั้น ๆ แสดงใหเห็นวา หลักการเบื้องตนของพุทธปรัชญาถือวา ชีวิตมนุษย
จะเขาสูภาวะความสมดุลไดตองมีความเพียบพรอมทั้งศรัทธาและปญญา การดําเนินชีวิตของผู
นั้น ยอมเปนแนวทางที่สงบสุขได

ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ พุทธปรัชญา จึงเนนทั้งศรัทธาและปญญา ควบคูกันไป ไม
สุดโตงไปในดานใดดานหนึ่ง หากศรัทธาเปนเรื่องศาสนา และปญญาเปนเรื่องปรัชญา ศาสนา
และปรัชญา จึงควรคูกันไป หรือจะกลาวในอีกลักษณะหนึ่งคือ มีทั้งการศึกษาและการปฏิบัติ
ดวย ปรัชญา คือ ภาคการศึกษาภาคทฤษฎีตาง ๆ ศาสนา คือ ภาคปฏิบัติที่ตองรวม
ภาคทฤษฎีเขาไวดวย หากปราศจากทั้งสองอยางหรืออยางใดอยางหนึ่ง การดําเนินชีวิตจะขาด
ความสมดุล ทําใหบรรลุไดไมสมบูรณอยางแทจริง

เนื้อหาสาระสําคัญของพุทธปรัชญา คือ การศึกษาเชิงวิเคราะหถึงคําสอนของ
พระพุทธเจาในแงมุมตาง ๆ ทั้งทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ หรือทั้งหลักคําสอนบริสุทธิ์ และ
ที่ ประยุ กตใชในชี วิ ตประจํ าวัน หรื อในการนํ าไปปรับใชแกป ญหาดานจริ ยธรรมในสังคม
การศึ กษาในลักษณะนี้จะเป นการศึ กษาเชิ งวิ เคราะหคํ าสอนของพระพุ ทธเจาใหลุ มลึ กดวย
เหตุผลและสามารถปฏิบัติไดจริงในการแกปญหาชีวิตอยางเปนรูปธรรมได

อยางไรก็ตาม บริบทของพระพุทธศาสนาเถรวาทจะไมนิยมและสนับสนุนการศึกษา
ลักษณะนี้ เพราะเห็นวา ไมเกิดประโยชนตอชีวิต ไดแตความรูที่ไมมีการนําไปปฏิบัติใหไดผล
จริง แตอยางไรก็ตาม การศึกษาลักษณะนี้ มีประโยชนทั้งโดยตรงและโดยออม ตอผูสนใจศึกษา
พุทธศาสนา ที่ไมไดนับถือพระพุทธศาสนา ในฐานะเปนความรูหนึ่งโดยตัดเรื่องความเชื่อถือ
ศรัทธาสวนตนออก แมในกลุมผูนับถือพระพุทธศาสนาก็ตาม การศึกษาเชิงปรัชญาจะทําใหได
ประโยชนโดยออม อยางนอยที่สุด ทําใหเขาใจถึงความมีเหตุผลของพุทธปรัชญา และมั่นใจวา
การกระทําหรือการปฏิบัติตามหลักธรรมจะไมสูญเปลา เพราะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความจริงรองรับ
และยืนยันถึงความเปนเหตุเปนผลของสรรพสิ่งที่มีความเชื่อมโยงกัน การศึกษาในลักษณะนี้
กลับจะเป นการเสริ มศรัทธาที่ มี อยู เดิ มใหมากขึ้น ประกอบกับมี ความรูในหลักคํ าสอนมากขึ้น
เปนการเสริมเพิ่มพูนปญญาดวยการศึกษาวิเคราะห คือ สุตมยปญญาและจินตามยปญญา ในแง
ญาณวิทยา การศึกษาวิเคราะห การคิดวิเคราะหเปนบอเกิดความรูระดับหนึ่ง ที่นอกจากเหนือ
จากความรูประจักษที่เกิดจากการปฏิบัติจริง (ภาวนามยปญญา
๑๔
) จะเห็นวา ตามทัศนะพุทธ
ปรัชญา วิธีการที่จะไดมาซึ่งความรูนั้น เกิดไดจากหลายชองทางดังกลาว ดังนั้น การสรุปวา การ
จะมีความรูทางพระพุทธศาสนาตองเกิดจากการปฏิบัติอยางเดียว คงเปนการดวนสรุปจนเกินไป
ตัวอยางเชน พระอัญญาโกณฑัญญะที่ถือวาเปนพระสงฆรูปแรกในพระพุทธศาสนา ไดดวงตา
เห็นธรรมหรือบรรลุธรรมก็ดวยการฟงพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจา
๑๕

อนึ่ง การศึกษาพระพุทธศาสนาเชิงปรัชญานี้ จะมีผูที่เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย ก็
ตาม สิ่งที่ปรากฏในสังคมโลกปจจุบัน คือ ไดมีการศึกษาวิเคราะหพระพุทธศาสนาในลักษณะนี้
อยางกวางขวาง จนทําใหพระพุทธศาสนาเปนที่รูจักในวงวิชาการกวางมากยิ่งขึ้นทั้งในและ
ตางประเทศ หากมองในแงนี้ การศึกษาในลักษณะนี้ยังมีประโยชนอยูมาก และถาหากคนมี
ความรูเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น เปนที่คาดหวังไดเชนกันวา ความรูนั้นอาจจะมี
ประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวันได และอาจทําใหชีวิตปราศจากปญหาและมีความสุขได

แตอยางไรก็ตาม ยังมีขอควรระวังอยู คือ การศึกษาลักษณะนี้ เปนการตีความ จึง
อาจจะมีสวนที่ไมสอดคลองหรือไมใชคําสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจาได ดังนั้น จะเปนตองมี
กรอบการตีความเพื่อไมใหตีความตามอําเภอใจจนกลายเป นการกล าวตูพระพุทธพจน ใน
ประเด็ นนี้ พระพรหมคุ ณาภรณ ไดใหขอเสนอแนะเป นหลักการตี ความคํ าสอนใน
พระพุทธศาสนาวา ผูตีความ เมื่อศึกษาคําสอนในพระพุทธศาสนาแลว ตองมีความซื่อตรงตอ
คัมภีรพระไตรปฎก เพราะเปนสิ่งเดียวที่เปนตัวแทนของพระศาสดา ที่ยังเหลืออยู เปนที่บรรจุ
พระธรรมวินัยของพระพุทธเจา และไดมีการสืบทอดมาจนถึงปจจุบันอยางเปนระบบ การศึกษา
ตีความจึงไมควรเติมเสริมแตงขอความในคัมภีรดวยความคิดเห็นของตนเอง ขอความในคัมภีร
กลาวไวเชนไร ควรใหเปนอยูอยางนั้น สวนจะเห็นดวยหรือไมขอความนั้น เปนอีกประเด็นหนึ่ง
ควรจะแยกกันอยางชัดเจน
๑๖

๑.๓ ความรูกับความเชื่อ

ศาสตรวาดวยความรูและความเชื่อที่เรียกวา ปรัชญาและศาสนา จึงถือกําหนดขึ้น
ตามธรรมชาติของมนุษยดังกลาวขางตน โดยที่ปรัชญาจะสะทอนธรรมชาติดานความสงสัยใฝรู
ของมนุษยที่มีความไมรูแตอยากจะรู จึงนําไปสูกระบวนการศึกษา แสวงหาความรูในเรื่องที่
มนุษยไมรูและอยากรูนั้น กระแสแหงความคิดและองคความรูมากมาย จึงปรากฏขึ้นใน
ประวัติศาสตรของมนุษยชาติ ซึ่งกลาวกันวา ลวนแตกหนอออกผลไปจากปรัชญาทั้งสิ้น ศาสนา
จะสะทอนใหเห็ นความเชื่ อต อความรูเหล านั้น และนอมรับไปปฏิ บัติ ใหเกิ ดประโยชนต อชี วิ ต
อยางแทจริง

ปรัชญาและศาสนา จึงมีจุดแตกตางที่สําคัญที่ยอมรับโดยทั่วไป คือ ปรัชญาเปน
เรื่องของการคิดหาเหตุผลและถกเถียงกันในเรื่องเหตุผลนั้น เพื่อสันนิษฐานความจริง เรื่องที่
ถกเถียงนั้น อาจไมเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต และอาจถกเถียงกันเรื่องที่ยังไมรูเพื่อใหเกิดความรู
หรืออาจถกเถียงกันในเรื่องที่รูแลว เพื่อเพิ่มพูนรูใหมากขึ้น หรือหาเหตุผลใหมากขึ้นจากเรื่อง
นั้น ตลอดถึงความตองการใหเรื่องนั้น ๆ ตอบสนองสังคมใหมากขึ้น เชน นักปรัชญาอาจ
ถกเถียงกันวา จักรวาลเกิดขึ้นเมื่อไร และจะไปสิ้นสุดเมื่อไร โลกจะแตกเมื่อไร ชีวิตเกิดขึ้นเมื่อไร
และนักปรัชญาไมจําเปนตองดําเนินชีวิตตามหลักการนั้นก็ได หรือแมแตใหสอดคลองกับสิ่งที่ตน
คิด โดยชีวิตสวนตัวอาจตรงกันขามกับความคิดของตน แตศาสนาเปนเรื่องของการปฏิบัติ การ
ดําเนินชีวิต การนําความคิดมาใชใหเปนประโยชนในชีวิตจริง มีหลักการที่แนนอน และมี
จุดหมายที่ชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูปฏิบัติตางยอมรับหลักการและวิธีการสูจุดหมายนั้นของ
แตละศาสนา
๑๗


นอกจากนี้ ยังมี เนื้อหาปรัชญาที่ มี ลักษณะเป นกลาง ๆ ไม ไดเป นการชี้ชวนให
ปฏิ บัติ ตาม แต เป นชี้ใหตระหนักถึ งความเป นจริ งเช นนั้น เนื้อหาที่ ว านี้ เป นการรายงานถึ ง
ปรากฏการณความเปนจริงที่เกี่ยวกับมนุษยและโลก เรียกวา มัชเฌนธรรม
๑๘
เนื้อหาคําสอนที่
เปนมัชเฌนธรรมนี้เอง ที่มีลักษณะเปนปรัชญาในสวนที่เปนอภิปรัชญาและญาณวิทยาในพุทธ
ปรัชญา ปจจุบันเรียกคําสอนชุดนี้วา สัจธรรม

การศึกษาพระพุทธศาสนาเชิงปรัชญา ที่เรียกวา พุทธปรัชญา นั้น สวนใหญจะเปน
นําเอากรอบความคิดทางปรัชญามาเปนกรอบในการศึกษาวิเคราะหในประเด็นปญหาทางพุทธ
ปรัชญานั้น ขอบขายเนื้อหาปรัชญาเทาที่ถือกันวาเปนประเด็นทางปรัชญาที่เหลืออยู คือ
(๑) อภิปรัชญา ที่มุงศึกษาถึงความจริงและความจริงขั้นสูงสุด ที่เกี่ยวกับมนุษยและ
โลก ตลอดถึงจักรวาล วา เปนอยางไร
(๒) ญาณวิทยา ที่มุงศึกษาเกี่ยวกับความรูวา มนุษยสามารถรูความจริงไดหรือไม
อยางไร
(๓) จริยศาสตร ที่พูดความดี ความถูกตอง ความไมดี ความไมถูกตอง คืออะไร มี
เกณฑในการตัดสินอยางไร? สิ่งที่เรียก ดี/ชั่ว นั้นมีอยูจริงหรือไม? ตลอดถึงการพูดถึงเปาหมาย
สูงสุดของชีวิตมนุษยควรจะเปนนั้นคืออะไร ?
(๔) สุนทรียศาสตร ที่เกี่ยวกับความงามคืออะไร มีเกณฑตัดสินอยางไร
(๕) ตรรกศาสตร ที่มุงศึกษาวิเคราะหภาษากับความจริง การใชภาษาเพื่อนําเสนอ
ใหเขาใจถึงความจริงอยางมีเหตุผลนั้น มีวิธีการอยางไรบาง ภาษาสามัญกับภาษาอุดมคติ
อยางไหนจะทําใหมนุษยเขาใจและมองเห็นถึงความจริงไดมากกวากัน

เนื้อหาเหล านี้ ลวนมี ความเชื่ อมโยงกันในลักษณะที่ ความจริ ง (อภิ ปรัชญา) เป น
เปาหมายของการเรียนรู (ญาณวิทยา) การปฏิบัติเพื่อเขาถึงความจริง (จริยศาสตร) จะทําใหมี
ชีวิตที่งดงาม (สุนทรียศาสตร) และมีความสมเหตุสมผลในการอธิบายความจริงและการดําเนิน
ชีวิตที่สอดคลองกับความจริง (ตรรกศาสตร) จนทายที่สุดแลว ทั้งหมดกลายเปนหนึ่งเดียว(All in
one)๑.๔ ความหมายและที่มาของอภิปรัชญา

คําวา “อภิปรัชญา” เปนคําศัพทภาษาสันสกฤตที่นํามาใชในภาษาไทย รากศัพท
ของคํานี้ประกอบดวย อภิ +ปรัชญา โดยที่ อภิ หมายถึง ภาวะที่สูงสุด ใหญสุด เหนือสุด ยิ่ง
สวนคําวา ปรัชญา หมายถึง ความรูหรือดวงปญญา มีความหมายเทากับคําวา ปญญา ในภาษา
บาลี ฉะนั้น คําวา อภิปรัชญา หมายถึง ปรัชญาที่เกี่ยวของกับสิ่งที่อยูเหนือการสัมผัสหรือเหนือ
การรูเห็นทั่วไป
๑๙
คํานี้มีความหมายเทากันคําวา อภิปญญา ในภาษาบาลี ตางแตคําวา อภิ
ปญญา ไมไดถูกนํามาใชในความหมายนี้และไมไดถูกนํามาใชเปนชื่อของเนื้อหาทางปรัชญา

คําวา อภิปรัชญา นั้น เปนศัพทบัญญัติแทนศัพทภาษาอังกฤษวา Metaphysics คํา
ว า Metaphysics ดังกล าวนี้ ถื อว า เป นคํ าที่ เกิ ดขึ้นโดยบังเอิ ญ เมื่ อนายอันโดรนิ คุ ส
(Andronicus) จัดพิมพผลงานและขอเขียนตางๆ ของอริสโตเติล (Aristotle) ไดพบผลงานนี้ซึ่ง
ยังไมมีชื่อและอยูถัดจากขอเขียนเรื่อง ฟสิกส (Physics) จึงตั้งชื่อใหผลงานเหลานั้นวา
Metaphysics แปลวา ผลงานถัดจากฟสิกส เมื่อประมาณกอน ค.ศ. ๗๐ (พ.ศ. ๔๗๓-๔๘๐) จะ
สังเกตเห็นวา เมื่อพิจารณาตามที่มาและความหายของคํานี้ในภาษาอังกฤษแลว คํานี้ไมไดมี
ความหมายตรงกับความหมายของศัพทบัญญัติแทนคํานี้ที่ใชในภาษาไทย

Metaphysics จึงมีคําแปลวา ผลงานถัดจากฟสิกส เมื่อพิจารณาถึงรากศัพทแลว เปนคํา
ที่มาจากคําในภาษากรีก คือ “Meta ta physika” มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษวา “After the
physics” หมายถึง ภายหลังวิชาฟสิกส

คําวา Meta นี้มีนักปรัชญาไดแนวคิดวิเคราะหความหมายไวเปน ๒ ประเด็นคือ
๑. หมายถึง ประวัติการคนควาของอริสโตเติล
ในชวงแรกอริสโตเติลสนใจคนควาเกี่ยวกับเรื่องกายภาพ (Physics) หมายถึง ผลงาน
จํานวนมากกวา ๔๐๐ เรื่อง เชน เรื่องสัตววิทยา (Zoology) ไดวิจัยเกี่ยวกับสัตวและแบงแยกไวอยาง
เปนระบบ ภายหลังอริสโตเติลมีอายุมากขึ้น เปลี่ยนความสนใจการคนควาทางกายภาพมาคนควาดาน
ความจริงสากล (Abstraction) หรือนามธรรม เพื่อหาทางอธิบาย The world of ideas ของเพลโต
ดังนั้น คําวา Meta จึงอาจหมายถึง งานชวงหลังของอริสโตเติล
๒. หมายถึง ลําดับการจัดประเภทของผลงานของอริสโตเติลออกเปนกอน-หลัง รวบรวม
ไวเปนหมดหมู คือ จัดผลงานที่เปนวิทยาศาสตรกายภาพไวเปนกองแรก และจัดผลงานที่มีลักษณะ
เปนทฤษฎีหรือความคิดเชิงนามธรรมไวถัดไป
๒๐

ดังนั้น คําวา Metaphysics จึงปรากฏครั้งแรกในปรัชญานิพนธของ อริสโตเติล ซึ่ง
ไดวางแนวการนิพนธปรัชญาออกเปน ๒ สวน คือ
๑. สวนที่เกี่ยวกับธรรมชาติทั่วไปและปรัชญาธรรมชาติ เรียกวา TA Physika
๒. สวนที่เกี่ยวกับภาวะที่อยูเหนือธรรมชาติทั่วไป เรียกวา TA META TA Physika
๒๑

อยางไรก็ตาม ยังมีผูสันนิษฐานไวอีกนัยหนึ่งวา คําวา “ฟสิกส” ในภาษากรีก
แปลวา ธรรมชาติ ตางจากสิ่งที่เรียกวา วิทยาศาสตรกายภาพในปจจุบัน ไดมีการสรุปขอเท็จจริง
ไวเปนหลักแนนอนแลว แตเมื่อมีปญหาที่นอกจากความรูทางฟสิกสที่ไดสรุปไวแลวเกิดขึ้น การ
ขบคิด ถกเถียงถึงปญหาดังกลาวนั่นแหละ เรียกวา Metaphysics

๑.๕ ความเปนมาของแนวคิดเรื่องอภิปรัชญา

ตั้งแตโบราณ มนุษยใฝรูเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว รวมทั้งตัวมนุษยเองดวย ทั้งที่เปน
ปรากฏการณเฉพาะหนาที่สามารถมองเห็นได ทั้งสิ่งที่อยูเหนือภาพปรากฎ มนุษยตางมีความ
ตองการอยางแรงกลาในการอยากรูอยากเห็นสิ่งที่อยูเหนือปรากฏการณที่เขาสัมผัสทั่วไป และมี
ความเชื่อวา สิ่งที่อยูเหนือปรากฏการณ เปนสิ่งที่เที่ยงแท นิรันดรหรือเปนตนกําเนิดของโลก

อภิปรัชญา เปนปรัชญาบริสุทธิ์สวนหนึ่งของเนื้อหาปรัชญา ที่เกิดขึ้นเพราะมนุษยมีความ
สงสัย (Wonder) ความอยากรู (Eagerness) อยากเขาใจปรากฏการณที่มนุษยประจักษอยู เชน
ธรรมชาติรอบตัวเขาเอง อันไดแก แผนดิน โลก หรือจักรวาลทั้งหมด รวมทั้งความกระหายอยากจะรู
ในเรื่องของสิ่งตางๆของมนุษยเอง เชน มนุษย คือ อะไร หรือมีการกอกําเนิดอยางไร ชีวิตคืออะไร
เพื่ออะไร มีจุดมุงหมายอยูที่ไหน

อภิปรัชญาสนใจปญหาตาง ๆ เชน การบอกวา “สิ่งหนึ่ง มีอยู” นั้น หมายความวา
อยางไร มีลักษณะอยางไร จะรูจักมันไดอยางไร การมีอยูของสิ่งทั้งหลายนั้นตางกันหรือไม นัก
อภิปรัชญาไดใหคําตอบตางๆ กัน บางทานเชื่อวา ในแงหนึ่ง โลกที่รูจักโดยประสาทสัมผัสนี้ ไมแทจริง
เปนแตการปรากฏตัวของโลกหนึ่ง ซึ่งเปนโลกแหงความจริงที่แฝงอยู ถาถือวา โลกที่เห็นอยูนี้เปน
ความจริง คือ เปนตัวของเราเอง จะเผชิญกับปญหามากมาย

นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไขอื่นที่ทําใหมนุษยตองใชความคิดมากขึ้น จนทําใหเกิดการ
คนพบสิ่งที่เหนือการสัมผัส หรือ สิ่งที่มีลักษณะเปนอภิปรัชญาขึ้น เงื่อนไขที่วานี้ คือ
๑. ความไมพอใจเกี่ยวกับพฤติกรรมชีวิตของตนเองและสังคม ตลอดทั้งภาวะที่
เกี่ยวของอยู
๒. ความอยากรูอยากเห็นในสภาวะอันแทจริงของธรรมชาติ
๓. ความเชื่อถือทางศาสนาเกี่ยวกับภาวะที่เปนบรมศักดิ์ ทิพยอํานาจ ตลอดจน
ภาวะที่อยูเหนือการควบคุม
๒๒

อภิปรัชญา คือ ศาสตรหรือความรูที่สําคัญที่สุดของวิชาปรัชญา เพราะเปนหมวดความรูที่
มุงศึกษาในเรื่อง “เหตุสูงสุด หรือ เหตุอันสุดทาย” (Ultimate Cause) ของสิ่งตางๆ นั่นคือ การคนให
พบคําตอบที่แทจริง เพื่อตอบคําถามที่วา อะไร คือ สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดสิ่งนั้น หรือการคนใหพบ
คําอธิบายเกี่ยวกับ “ความจริงแทแนนอน หรือ อันติมสัจจะ (Ultimate Reality) คือ การอธิบายเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของความจริงขั้นสุดทาย หรือขั้นสูงสุดวา เปนอยางไร

นักปรัชญาไดพยายามศึกษาแงมุมตางๆ ของโลกแหงผัสสะ ไมวาจะเปน เวลา กาล
อวกาศ การเปลี่ยนแปลง สภาพถาวรหรือกฎแหงเหตุผล และตางพยายามชี้ใหเห็นปญหาที่เกิดขึ้น
เมื่อพยายามจะเขาใจโลก มักพบขอความ ๒ ลักษณะ ซึ่งคลายกับวา ตองเปนจริงทั้งคู แตทวา ถา
ขอความอันหนึ่งเปนจริงแลว อีกอันหนึ่งจะเปนจริงไมได แตความจริงตองมีเหตุผล ที่จะขัดแยงกัน
ไมได จึงมีผูสรุปวา โลกแหงผัสสะนี้ไมแทจริง

ดวยลักษณะดังกลาว จึงกลาวสรุปไดวา อภิปรัชญา เปนปรัชญาสาขาที่วาดวยสิ่งที่เปน
จริง เชน พระเปนเจา (God) โลก (World) วิญญาณ (Soul) สาระ (Substance) เจตจํานงเสรี (Free
Will)
๒๓
และเริ่มตนขึ้นในระบบความคิดของมนุษยผูสงสัยและพยายามจะรูความจริงแทของโลก
มนุษยและจักรวาล โดยเฉพาะความจริงที่อยูเหนือประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ดวยมีจุดยืนวา โลกที่ปรากฏ
ทางประสาทสัมผัสทั้ง ๕ นั้น หาเปนความจริงแทอยางเพียงพอไม ความจริงแทซึ่งอยูเหนือประสาท
สัมผัสทั้ง ๕ นาจะมีอยู และความจริงแทดังกลาวนั้น เปนตัวปญหาทางอภิปรัชญาที่จะตองถกเถียงกัน
ตลอดไป ดังนั้น อภิปรัชญา จึงเกิดมาพรอมกับมวลมนุษย มนุษยจึงเปนตนกําเนิดของแนวคิดของ
อภิปรัชญาเพื่อทําความเขาใจความจริงแทที่อยูเหนือประสาทสัมผัสทั้ง ๕ นอกเหนือจากความจริงที่
ปรากฏทางประสาทสัมผัสทั้ง ๕

๑.๖ ขอบขายเนื้อหาอภิปรัชญา

เนื้อหาทางอภิปรัชญา เมื่อพูดถึงความจริง มักจะจําแนกความจริงออกเปน ๒ ระดับ คือ
๑. อันติมสัจจะ ไดแก สัจจะขั้นสูงสุดและขั้นสุดทาย ยอมเปนสิ่งที่คงที่และแนนอนตลอด
กาล
๒. สัมพัทธสัจจะ ไดแก สัจจะขั้นตน หรือสัจจะที่คนพบในตอนแรก และมีความไม
แนนอนวาจะเปนจริงตลอดไป เชน สัจจะที่คนพบดวยการใชประสาทสัมผัส หรือสัจจะที่กําหนดใหเปน
จริงดวยการสมมติ หรือการอาศัยขอสมมติฐาน เปนตน
เนื้อหาอภิปรัชญา จะมุงคนควาเกี่ยวกับสัจจะในระดับแรก คือ อันติมสัจจะ ซึ่งถือวา
เปนความรูเกี่ยวกับสาเหตุสุดทายที่ทําใหเกิดสิ่งตางๆ และเปนเหตุใหสิ่งทั้งหลายปรากฏอยู
ตามที่มันเปนจริง
เมื่อศึกษาอภิปรัชญา มีคําอยูหลายคําที่พบเสมออันเปนคําที่มุงสื่อแสดงใหเห็นถึง
ความจริง เชน คําวา Being, to Be, existence, substance, Absolute reality มีความหมายที่
ควรเขาใจในเบื้องตน คือ คําวา Being ในภาษาไทยใชศัพทบัญญัติวา สัต หมายถึง สิ่งที่มีอยู
จริงเปนอยูจริง เปนตนเคาของสิ่งทั้งปวง มีภาวะนิรันดร เปนพระเจา (God) พรหมัน
(Brahman) คําวา Being ยังใชคําแปลอีกอยางหนึ่งวา ภาวะ มีความหมายสองประการ คือ
๑. สิ่งที่มีอยู เปนอยู แตไมใชตนตอของสิ่งทั้งปวง มีเกิดมีดับ มิไดมีภาวะนิรันดร เชน คน
คนนี้
๒. ความมีอยูเปนอยูของสัต
คําวา To be, the แปลวา ภาวะ หมายถึง ความมีอยูเปนอยูของสัต (Being) สัตใน
ปรัชญาตะวันตก หมายถึง ทุกสิ่งที่มีอยูเปนอยู ไมวาจะมีอยูเปนอยูในระดับใดก็ตาม ไดแก
ความหมายที่ ๒ ของคําวา Being นั่นเอง
๒๔

คําวา Existence แปลวา ความมีอยู, การดํารงอยู ในทางอภิปรัชญาหมายถึง การที่สิ่งใด
สิ่งหนึ่งมีอยูหรือดํารงอยู โดยขึ้นอยูกับกาลเทศะหรือไมขึ้นอยูกับกาลเทศะก็ได
๒๕
คําวา “Substance” หมายถึง สิ่งที่เปนสาระ เปนแกนสารของสรรพสิ่ง เปนเนื้อแท
ของสรรพสิ่ง
คําวา “Absolute reality” หมายถึง ความเปนจริงขั้นสูงสุด อันติมสัจจะ ความจริง
สมบูรณ

คําเหลานี้ ในทางอภิปรัชญา มักใชเรียกวา ภาวะสูงสุดหรือสิ่งสูงสุดที่เปนความจริงใน
ลักษณะที่เปนสาเหตุของสรรพสิ่ง ไมวาสิ่งนั้น จะเปนอะไรก็ตาม จะมีชื่อเรียกตางกันอยางไร ในทาง
อภิปรัชญาจะใชคําเหลานี้ในการอธิบายถึงสิ่งเหลานั้น

ดังไดกลาวแลววา อภิปรัชญานั้นวาดวยสิ่งที่มีอยู เพื่อใหรูสิ่งที่มีอยูตามความเปน
จริง คือ สิ่งที่มีอยูนั้นอาจไมปรากฏหรือไมเปนที่ประจักษแกประสาทสัมผัส ไดแก สิ่งที่อยูเหนือ
ปรากฏการณ อภิปรัชญา จึงศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่อยูเหนือปรากฏการณ เพื่อใหรูสภาวะอันแทจริง
ของสิ่งทั้งหลาย ในขณะที่วิทยาศาสตรศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ สวนที่ปรากฏแกประสาท
สัมผัสทั้ง ๕

อภิปรัชญา เปนศาสตรหรือความรูที่สําคัญที่สุดของวิชาปรัชญา เพราะมุงศึกษาถึง
เหตุสูงสุดหรือเหตุอันสุดทาย (Ultimate Cause) ของสิ่งตางๆ คนหาแกนสาระแทของสรรพสิ่ง
(Substance) วา ความจริงแทแนนอนหรืออันติมสัจจะ (Ultimate Reality) ของสรรพสิ่งคืออะไร
เปนอยางไร จะอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของความจริงขั้นสุดทาย

อยางไรก็ตาม การกําหนดแบงหัวขอสําคัญของเนื้อหา หรือการแบงหมวดหมูของความรู
ในวิชาอภิปรัชญา ยอมมีความเห็นแตกตางออกไปกันบางเล็กนอย เชน วิลล ดูแรนท มีเห็นวา
อภิปรัชญานั้น สามารถแบงเนื้อหาออกเปน ๓ ประเด็น คือ
๑. ภววิทยา (Ontology) หมายถึง ความรูที่วาดวยสภาพที่แทจริง ความมีอยูจริงของ
สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวง (All matter)
๒. จิตวิทยาเชิงปรัชญา (Philosophical Psychology) หมายถึง อภิปรัชญาที่วาดวย
ธรรมชาติของจิต (Mind) ไดแก การคนควาหาคําตอบในเรื่องธรรมชาติของจิต เพื่อใหรูแนวา จิต คือ
อะไร จิตเปนสสารหรือไม จิตประกอบดวยอะไรบาง ซึ่งอาจจะเรียกวา เปนความรูทางจิตวิทยาเชิง
ปรัชญา
๓. ทฤษฎีความรู (Epistemology) หมายถึง หมวดความรูที่มุงอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของความรู อาจจะเรียกวา อภิปรัชญาที่วา ญาณวิทยา คือ การคนควาใหเขาใจในผลที่ปรากฏขึ้น เมื่อ
สสารกับจิตมีความสัมพันธรวมกัน (Interrelation) ไดแก การศึกษาใหเขาใจในธรรมชาติของขบวนวิธี
แหงการรับรู (Perception) นั่นคือ การคนควาหาคําตอบเกี่ยวกับคําถามที่วา ความรูและการเรียนรู
ของมนุษยเกิดขึ้นไดอยางไร มีธรรมชาติอยางไร

นอกจากความเห็นดังกลาวของ วิลล ดูแรนท แลวยังมีความเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของ
อภิปรัชญาของนักปรัชญาทานอื่นอีก สวนมากมีความเห็นวา อภิปรัชญาเปนสาขาหนึ่งของวิชา
ปรัชญา ที่มุงศึกษาเกี่ยวกับหลักสําคัญขั้นตน (First principle) และธรรมชาติ (Nature) ของสิ่งที่มีอยู
หรือสัจจะทั้งปวง โดยไดแบงขอบขายเนื้อหาออกเปน ๓ หัวขอ คือ
๑. ภววิทยา (Ontology) กลาวถึง ความรูที่กลาวถึงธรรมชาติของสิ่งตาง ๆ ที่มีอยู หรือ
ธรรมชาติของสัจจะ
๒. จักรวาลวิทยา (Cosmology) กลาวถึง ธรรมชาติของโครงสรางของโลกหรือจักรวาล
หรือสรรพสิ่งทั้งหลายที่ประกอบกันเขาเปนโลกหรือจักรวาล
๓. ญาณวิทยา (Epistemology) กลาวถึง ทฤษฎีหรือหลักความรู แตโดยทั่วไปมักจะ
ยอมรับวา ญาณวิทยาหรือทฤษฎีแหงความรู เปนอีกสาขาหนึ่งของวิชาปรัชญาแยกออกไปจาก
อภิปรัชญา แมญาณวิทยากับอภิปรัชญาจะมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดก็ตาม
๒๖

จะเห็นวา ในชวงนี้ ยังคงเห็นพองตองกันวา ภววิทยาและญาณวิทยาหรือทฤษฎีความรู
ตางเปนสวนหนึ่ งของอภิปรัชญา ที่มุ งศึกษาหาคําตอบเกี่ ยวกับความจริงและพยายามสื บคนวิ ธีการ
เขาถึงและรูความจริงนั้นไปพรอมกันดวย

ในยุคใหม นักปรัชญาชาวเยอรมัน ชื่อ Lotze แบงเนื้อหาปรัชญาออกเปน ๔ สาย คือ
๑. อันติมภาวะวิทยา (Ontology) หมายถึง สภาวะอันเปนตนกําเนิดสูงสุด
๒. จักรวาลวิทยา (Cosmology) หมายถึง ภาวะแหงจักรวาลที่อยูในระบบบแหงเหตุผล
และปจจัยที่เกี่ยวของ
๓. จิตวิทยา (Psychology) หมายถึง สภาวะที่เกี่ยวของกับจิตหรือวิญญาณ
๔. เทววิทยา(Theology) หมายถึง การมุงศึกษาและพิสูจนการมีอยูของพระเจา

ปจจุบัน อภิปรัชญา ไดแบงขอบขายหรือการศึกษาออกเปน ๓ สายดวยกัน คือ
๑. อภิปรัชญาเกี่ยวกับธรรมชาติ (Nature)
๒. อภิปรัชญาเกี่ยวกับอัตตา (Self) จิต (Mind) หรือ วิญญาณ (Soul)
๓. อภิปรัชญาเกี่ยวกับพระเจา (God)

อยางไรก็ตาม อภิปรัชญา ถือวา สภาวะทั้งหมดนี้ มีลักษณะเปนอยูในตัวมันเอง เปนธาตุ
แทและเปนภาวะเหนือประสาทสัมผัสทั่วไป เปนตนกําเนิดของโลกตลอดทั้งเอกภพ
๒๗

๑. อภิปรัชญาเกี่ยวกับธรรมชาติ

เนื้อหาของอภิปรัชญาวาดวยธรรมชาติ คือ ปญหาเรื่องสสารและเรื่องชีวิต และมีเรื่องจิต
เกี่ยวของอยูดวย ในปญหาเกี่ยวกับเรื่องสสาร ชีวิตและจิต มีทฤษฎีมากมายที่กลาวถึง ตัวอยางเชน
ทฤษฎีธรรมชาตินิยม อันเปนทฤษฎีเดียวกันกับสสารนิยม ที่ถือวา สสารเปนความแทจริง ชีวิต คือ
พลังงานทางฟสิกส และทางเคมีที่ซับซอน จิต คือ ปรากฏการณของสมอง สวนธรรมชาตินิยมเนนเรื่อง
พลังงาน ถือวา พลังงานเปนความแทจริงสุดทาย ธรรมชาติประกอบดวยพลังงานอันมีหลายรูปตาง ๆ
กัน เชน ความรู แสงสวาง และไฟฟา พลังงานและสสารสามารถเปลี่ยนรูปกลับไปกลับมาได แต
ปริมาณคงที่ ไมเปลี่ยนแปลง สสารเปนพลังงาน เพราะสสารประกอบดวยปรมาณู และปรมาณู
ประกอบดวยอิเล็คตรอน (Electron) โปรตรอน (Protron) และนิวตรอน (Neutron) อันเปนพลังงาน
ไฟฟา

ทัศนะเกี่ยวกับชีวิต ธรรมชาตินิยม ถือวา ชีวิตวิวัฒนาการมาจากสสารที่ไมมีชีวิต การ
ปรับโครงสรางและอวัยวะตางๆ ของสัตวเปนไปเอง ไมมีวัตถุประสงคใดๆ แฝงอยู และเชื่อวา จิต
วิวัฒนาการมาจากชีวิตหรืออินทรียชั้นสูง อันเปนปรากฏการณของสมอง ถูกควบคุมไวโดยกฎกล
ศาสตร ไมมีอํานาจริเริ่มหรือเปนสิ่งเสรีในตัวเอง ธรรมชาตินิยม จะยึดถือความคิดแบบวิทยาศาสตร
ลวน ๆ ปฏิเสธความมีอยูของพระเจา อมฤตภาพวิญญาณ และสิ่งเหนือธรรมชาติทั้งหลาย


๒. อภิปรัชญาเกี่ยวกับอัตตา (Self) จิต (Mind) หรือ วิญญาณ (Soul)

นักปรัชญาสมัยโบราณสนใจเรื่องวิญญาณ (Soul) โดยพยายามสืบคนวา วิญญาณคือ
อะไร มีคุณลักษณะอยางไร เกี่ยวของกับรางกายอยางไร จุดหมายปลายทางของวิญญาณอยูที่ไหน
วิญญาณเปนมตะ หรืออมตะ อยางไรก็ตาม ไดมีนักปรัชญาหลายคน ที่ไดใหความหมายเกี่ยวกับ
วิญญาณไว เชน เพลโต อริสโตเติล เดสคารต

ตัวอยาง เชน เพลโตถือวา วิญญาณเปนเนื้อสารทางจิต ที่ทําหนาที่ ๓ ประการ คือ การ
คิด การรูสึก และการจงใจ การรูสึกและการจงใจนี้ จะตองแตกสลายไปพรอมกับรางกาย เพราะเมื่อ
รางกายตายแลว วิญญาณทําหนาที่รูสึกโดยผานทางประสาทสัมผัสของรางกายไมได การคิดเปนการ
ทําหนาที่ระดับสูงของวิญญาณ เพราะการคิดยอมประกอบดวยเหตุผล ตองใชสติปญญา เหตุผลหรือ
สติปญญาเปนสิ่งที่ไมตาย ฉะนั้น วิญญาณที่ทําหนาที่คิดจึงไมตาย เปนอมตะ เพราะไมขึ้นอยูกับ
รางกาย เพลโตถือวา วิญญาณที่วานี้ มีกําเนิดมาจากวิญญาณโลก อันอยูในโลกแหงความคิด และจะ
กลับไปสูโลกแหงความคิดนั้นอีก วิญญาณมีกัมมันตภาพในตัวเอง และเปนเหตุใหทุกสิ่งทุกอยาง
เคลื่อนไหว เพราะเหตุที่วิญญาณเปนเหตุแหงความเคลื่อนไหว วิญญาณจึงไมไดถูกสรางขึ้น เพราะ
เหตุที่ไมไดถูกสรางขึ้น วิญญาณจึงเปนสิ่งที่ไมแตกสลาย วิญญาณมีมากอนรางกาย รางกายเปนเพียง
พาหนะของวิญญาณ ตองอาศัยวิญญาณคอยควบคุม และจุดหมายปลายทางของวิญญาณนั้น คือ โลก
แหงความคิด

๓. อภิปรัชญาเกี่ยวกับพระเจา (God)

ตั้งแตยุคโบราณ มีความสงสัยประการหนึ่งเกี่ยวกับปฐมเหตุของสรรพสิ่งซึ่งเปนสาเหตุ
แรกของสิ่งทั้งปวง สิ่งนั้นมีชื่อเรียกวา เหตุผลสากลบาง สิ่งสมบูรณบาง พระเจาบาง เมื่อคริสตศาสนา
สอนวา พระเจาเปนผูสรางสิ่งทั้งปวง นักปรัชญาศาสนาจึงสรางปรัชญาที่ยึดพระเจาเปนหลัก แมแตนัก
ปรัชญาสมัยใหมตางก็ไดรับอิทธิพลจากคริสตศาสนา จึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับพระเจาและมุง
พิสูจนความมีอยูของพระเจาดวยเพื่อยืนยันทัศนะของตน

การพิสูจนความมีอยูของพระเจา นักปรัชญาไดเสนอทฤษฎีไว ดังนี้ คือ
๑. ทฤษฎีเชิงเอกภพ ถือวา พระเจามีอยู เพราะมีโลกนี้ไดตองอาศัยพระเจาสรางขึ้น
ดังนั้น เมื่อโลกนี้มีอยู พระเจาซึ่งเปนผูสรางโลก จึงมีอยูดวย
๒. ทฤษฎีเชิงวัตถุประสงค พิสูจนความมีอยูของพระเจาวา พระเจามีอยู เพราะเปนผู
ออกแบบสรางโลกใหเปนระเบียบ เมื่อโลกนี้มีความเปนระเบียบและดําเนินไปอยางมีเปาหมาย จึง
แสดงใหเห็นถึงวาตองมีผูออกแบบโลกใหมีระเบียบดวย และผูออกแบบที่วานี้ คือ พระเจา
๓. ทฤษฎีเชิงภววิทยา ถือวา พระเจามีอยู เพราะเปนผูควบคุมจริยธรรม ใหคนทําดีไดดี
คนทําชั่วไดชั่วในอนาคต

นอกจากนี้ มารติโนยังไดใหเหตุผลเพื่อชี้ใหเห็นถึงความมีอยูของพระเจาในเชิงจริยธรรม
ดังนี้ คือ
๑. กฎศีลธรรมที่ใชบังคับแกมนุษย จะเปนกฎที่ไมมีใครสรางขึ้นไมได หากแตเปนกฎ
ของพระเจา ซึ่งถายทอดมาใหทราบทางมโนธรรม
๒. พันธะทางศีลธรรม ถาบุคคล สังคม หรือรัฐสรางขึ้น อาจยกเลิกไดตามความตองการ
ของบุคคลหรือสถาบันนั้นๆ ได แตเนื่องจากพันธะทางศีลธรรมยกเลิกไมได ฉะนั้น จึงตองมาจากพระ
เจาเทานั้น
๓. ในโลกนี้มีบุคคลที่แตกตางกัน บางคนมีศีลธรรมดีกวาบางคน และมีบางคนที่ดีขึ้นไป
เรื่อยๆ จึงตองเชื่อวา ตองมีบุคคลที่ดีที่สุดและสมบูรณที่สุด และบุคคลที่มุงหมายนั้นคือพระเจา จาก
ทฤษฎีและเหตุผลดังกลาวนี้ พอจะเปนเครื่องพิสูจนไดวา พระเจามีอยูจริง
๒๘

การศึ กษาเชิ งพุ ทธปรัชญาในส วนของอภิ ปรัชญานี้ จึ งเป นการนํ ากรอบเนื้อหาทาง
อภิปรัชญาดังกลาวเปนหลัก แลวศึกษาวิเคราะหนําเสนอเนื้อหาทางพระพุทธศาสนาวา พุทธศาสนา
พูดถึงเรื่องเหลานี้วาอยางไร? การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคศึกษาคนควาเกี่ยวกับประเด็นทางอภิปรัชญา
ในพุทธปรัชญา โดยเฉพาะความจริงเกี่ยวกับจักรวาล โลก และชีวิตมนุษย วาพุทธปรัชญามีเนื้อหาพูด
ถึงเรื่องนี้ไวเชนไรบาง เพราะเนื้อหาทางอภิปรัชญาถือวาเปนเปาหมายที่กําหนดเนื้อหาของปรัชญาใน
สวนอื่น ๆ ทั้งระบบ

การเขาใจเรื่องอภิปรัชญาแบบพุทธปรัชญานี้ อาจชวยใหเขาใจระบบปรัชญาดานอื่นทั้ง
ระบบของพุทธปรัชญาไดดียิ่งขึ้น แนวคิดทางอภิปรัชญาสวนใหญมุงเนนถึงความจริงขั้นสูงสุดที่เปน
แกนสาระของสรรพสิ่ง และถือกันวา ตองเปนเรื่องที่พิสูจนไมไดทางประสาทสัมผัสทั้งหา หรือเปนเรื่อง
ที่อยูนอกเหนือจากประสาทสัมผัสทั้งหาของมนุษย แตแนวคิดทางอภิปรัชญาแบบพุทธนั้นไมไดเห็น
เชนนั้น ไมไดมองวาเปนเรื่องที่ไมสามารถพิสูจน

๑.๗ แนวคิดทางอภิปรัชญาในพุทธปรัชญา

แนวคิ ดทางอภิ ปรัชญาในพุ ทธปรัชญานั้น มี ลักษณะบางประการที่ ต างไปจาก
แนวคิ ดอภิ ปรัชญาทางตะวันตก ตรงที่ แนวคิ ดทางตะวันตกนั้น มักจะมี ความเห็ นกันว า มี
ลักษณะเหมือนกับปญหาที่พระพุ ทธเจาไมทรงพยากรณ กลาวคือ เกณฑตัดสินความเป น
อภิปรัชญาทางตะวันตก คือ การพิสูจนไดดวยประสาทสัมผัสทั้งหาของมนุษย เรื่องใดก็ตามที่
ขามพนการพิ สู จนหรื ออยู เหนื อการรับรูดวยประสาทสัมผัสทั้งหา เรื่ องนั้น จัดเป นอภิ ปรัชญา
โดยนัยนี้ จะเห็ นว า ขอบข ายเนื้อหาของอภิ ปรัชญาแบบตะวันตกนั้น จะจํ ากัดอยู เฉพาะสิ่ งที่
ไมใชวัตถุ หรือสิ่งที่อยูเหนือขอบเขตของโลกทางกายภาพ หรือโลกทางวัตถุ และไมอาจรับรูดวย
ประสาทสัมผัสทั้งหาของมนุ ษย การจํ ากัดความหมายเช นนี้ออกจะแคบเกิ นไป ขอบข ายของ
อภิ ปรัชญาไม ควรจะกํ าหนดผู กโยงไวกับเรื่ อง จิ ตวิ ญญาณหรื อเรื่ องเหนื อธรรมชาติ เท านั้น
ความจริงใด ๆ ไมวาจะเปนทางจิตวิญญาณหรือทางวัตถุหากเปนความจริงขั้นสุดทาย (อันติม
สัจจะ) ควรอยูในขอบเขตของอภิ ปรัชญาดวย
๒๙
ดังนั้น เนื้อหาที่ถื อว าเป นอภิ ปรัชญาในพุ ทธ
ปรัชญาไมไดใชเกณฑดังกลาวเปนเครื่องตัดสิน หากแตเปนความจริงที่สามารถรูไดและไมอยู
เกินวิสัยของมนุษยที่จะรับรู เขาใจและเขาถึงได เพราะพุทธปรัชญาไมไดใชเกณฑตัดสินเพียง
ประสาทสัมผัสทั้งหาเทานั้น ยังใหความสําคัญแกศักยภาพดานจิตใจของมนุษยที่สามารถฝกฝน
ใหเกิดปญญาหยั่งรูถึงความจริงที่วานี้ได โดยเฉพาะความจริงที่รูแลวจะเปนประโยชนตอการ
ดํ าเนิ นชี วิ ต อันมี ความเกี่ ยวโยงกันระหว างวิ ถี ชี วิ ตมนุ ษยกับความจริ งนั้น ๆ กล าวใหชัด คื อ
ความจริงที่จะตรัสนั้นตองเอื้อตอการหลุดพนจากความทุกขในวัฏสงสารนี้

อย างไรก็ ตาม พึ งทํ าความเขาใจเบื้องตนว า คํ าว า อภิ ปรัชญา นี้ ไม ไดมี ใชใน
พระพุทธศาสนาตามคัมภีรชั้นตนแตอยางใด เมื่อจะศึกษาพระพุทธศาสนาในเชิงปรัชญา จึงได
นําคํานี้มาใชในความหมายใหมแบบพุทธปรัชญา อภิปรัชญาจึงไมไดมีความหมายเหมื อนกับ
ความหมายเดิมในภาษาลาตินวา Metaphysics กลาวคือ อภิปรัชญาในพุทธปรัชญาจะกลาวถึง
ความจริงแทในความหมายที่เปนปรมัตถสัจจะ ซึ่งถือวาเปนความจริงชั้นสูงสุด อันเปนฐานของ
ความจริงขั้นสมมติและรองรับความจริงขั้นสมมติ กลาวอีกนัยหนึ่ง ความจริงขั้นสมมตินั้นเปนสิ่ง
แสดงใหเห็น หรือเปนภาพปรากฏของความจริงขั้นปรมัตถ โดยจะเปนเรื่อง ภาษา ที่บัญญัติใช
เพื่ออธิบายทําความเขาใจหรือสื่อใหเขาใจความจริงขั้นปรมัตถใหมากที่สุด แตในขณะเดียวกัน
ภาษาของมนุษยก็มีความจํากัด แมจะพยายามอธิบายถึงสิ่งสิ่งหนึ่งอยางไร ก็จะสื่อใหเห็นเพียง
บางสวน บางแงมุมของสิ่งสิ่งนั้นเทานั้น ยิ่งไปกวานั้น หากพยายามอธิบายสิ่งสิ่งนั้นใหมากยิ่งขึ้น
อีกแค ไหน อาจทําใหเกิ ดความสับสนมากยิ่งขึ้นแคนั้น หรื อมิ ฉะนั้น อาจเกิ ดการยึ ดติดว า ชุ ด
คําอธิบายนี้เทานั้น เปนความจริง สวนชุดคําอธิบายอื่น ไมเปนความจริง ปรากฏการณลักษณะ
นี้มีใหเห็นทั่วไปในสังคมปจจุบันที่มีการศึกษาคนควาเรื่องเดียวกันในหลายสาขาวิชา ซึ่งแตละ
สาขาวิชาตางยืนยันในสิ่งที่ตนเสนอวาเปนความถูกตอง และอาจมองจากมุมนั้นเพียงมุมเดียว

หากมีการยึดถือในลักษณะที่วานี้ นับเปนสัญญาณอันตรายมากทีเดียวเพราะอาจ
นําไปสูการแบงแยก การไมยอมรับซึ่งกันและกัน และจะนําไปสูการทะเลาะวิวาทในที่สุด การที่
เรื่องหนึ่งแมจะมีคําอธิบายตางกัน แตโดยความเปนจริง คําอธิบายเหลานั้นอาจไมไดตางกันจริง
ตามนั้นก็ ได อาจเป นการมองคนละมุ มดวยมิ ติ ทางภาษาและวัฒนธรรมที่ แตกต างกัน หรื อ
แมกระทั่ง ดวยประสบการณที่ตางกันเทานั้น ดังนั้น การยืนยันทัศนะใดทัศนะหนึ่งวาเปนทัศนะ
ที่ถู กตอง อาจผิดไดเชนกันและอาจผลลัพธที่ไม คาดฝ นได ตัวอย างเชน ผลไมชนิดหนึ่ง ภาค
กลางเรียกวา มะละกอ ภาคอีสานเรียกวา บักหุง ภาคเหนือเรียกวา บากวยเตด ภาคใตเรียกวา
ลอกอ ภาษาอังกฤษเรียกวา พาพายา (Papaya) เปนตน หรืออาจจะมีการเรียกโดยชื่ออื่นอีกที่
ตางไปจากนี้ หากแตละภาคหรือแตละประเทศตางยืนยันการเรียกผลไมชนิดนี้ของตนเทานั้น
ถูกตอง สวนการเรียกอยางอื่น ผิด ทั้งหมด แลวตางถกเถียงแสดงเหตุผลเพียงเพื่อยืนยันทัศนะ
ของตน เชนนี้ อะไรจะเกิดขึ้น หากตกลงกันไมได และไมยอมรับซึ่งกันและกัน และในทุกเรื่อง
มนุษยตางมีทาทีเชนนี้ตอกัน โลกจะเปนอยางไร มนุษยอาจตกอยูในสถานการณเชนนี้อยูก็
เปนได

จะเห็นวา ภาษามนุษยมีขอจํากัดในการสื่อความจริงอยูไมนอยและอาจเกิดปญหา
ไดหากใชโดยไมระวังและไมรัดกุ มพอ กระนั้นก็ตาม ภาษา ยังมีความจําเปนยิ่งในการสื่อสาร
เพื่อทําความเขาใจเรื่องตาง ๆ ทั้งในเชิงวิชาการ หรือ ในฐานะที่ยังเปนผูศึกษาคนควาอยู ยัง
ไมใชเปนผูเขาถึงความจริงเชิงประจักษภายใน ฉะนั้น การเรียนปรัชญา จึงเหมือนกับการมอง
จากมุมสูงเพื่อใหเห็นภาพรวมทั้งหมดของทัศนะเกี่ยวกับสิ่งสิ่งหนึ่ง ไมไดมองเพียงดานใดดาน
หนึ่ งแลวสรุ ป การสรุ ปโดยที่ ยังไม ไดศึ กษาขอมู ลรอบดาน ถื อว าเป นการสรุ ปเกิ นความจริ ง
ป ญหาเกี่ ยวกับการใชภาษาดังกล าว ถื อว ามี ความเกี่ ยวของกับป ญหาทางอภิ ปรัชญาอย าง
ใกลชิ ดที เดี ยว เพราะการอภิ ปรายถึ งป ญหาทางอภิ ปรัชญาไม ว าเรื่ องใด จํ าตองใชภาษาเป น
เครื่องมือสื่อใหเขาใจภาพของความจริงทางอภิปรัชญา

ทัศนะทางอภิ ปรัชญาแบบพุ ทธปรัชญานั้น ถื อว า เป นคํ าอธิ บายอี กชุ ดหนึ่ งที่
อภิปรายถึงความจริงเกี่ยวกับจักรวาล โลก และมนุษย ในการศึกษานี้ จะไดนําทัศนะเกี่ยวกับ
จักรวาล โลก และมนุ ษยในพุ ทธปรัชญามาอภิ ปราย โดยจะพยายามศึ กษาคนควาจาก
แหลงขอมูลปฐมภูมิใหมากที่สุดและนําทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้จากแหลงขอมูลทุติยภูมิ โดยเฉพาะ
อย างยิ่ ง การตี ความของนักปราชญทางพุ ทธปรัชญาในยุ คหลัง มาประกอบในการศึ กษา
วิเคราะห อภิปรายเพื่อใหเห็นภาพรวมของทัศนะทางอภิปรัชญาในพุทธปรัชญาใหมากที่สุด

การพิ จารณาวิ เคราะหถึ งเนื้อหาทางอภิ ปรัชญาในพุ ทธปรัชญานั้น สามารถ
พิจารณาไดจากลักษณะคําสอนในพระพุทธศาสนา ๒ ลักษณะ คือ

๑. มัชเฌนธรรม
มัชเฌนธรรม คือ คําสอนที่มีลักษณะแสดงถึงหลักความจริงเปนกลาง ๆ ตรงตาม
สภาวะ แสดงใหเห็นถึงความจริงตามที่มีอยูในธรรมชาติในลักษณะการรายงานความเปนจริง
ตามที่มันเปนโดยเหตุผลบริสุทธิ์ หรือ ตามกระบวนการของธรรมชาติอันเกี่ยวกับมนุษย โลก
และจักรวาล โดยมีวัตถุประสงคในการนํามาแสดง คือ เพื่อเปนประโยชนในทางปฏิบัติในชีวิต
จริง ไมไดสงเสริมความพยายามที่จะเขาถึงสัจธรรมดวยวิธีการถกเถียงทางปรัชญา หรือสราง
ทฤษฎีตาง ๆ ขึ้นแลวยึดมั่นปกปองทฤษฎีนั้น ๆ ดวยการเก็งความจริงทางปรัชญาแตอยางใด
หลักคําสอนที่มีลักษณะเปนมัชเฌนธรรมที่วานี้ เชน หลักกรรม ขันธ ไตรลักษณ ปฏิจจสมุป
บาท นิยาม เปนตน

๒. มัชฌิมาปฏิปทา
มัชฌิมาปฏิปทา คือ คําสอนที่มีลักษณะแสดงถึงขอปฏิบัติ สายกลาง เปนคําสอนที่ชี้
ชวนใหปฏิ บั ติ บงบอกถึงความควร มิ ควร สงเสริมใหดําเนินตามแนวทางที่ถูกที่ควร เพื่อเปน
หลักการครองตน ครองคน ตลอดถึงครองงาน เพื่อรูเทาทันชี วิต สั งคม และโลกจะไดไมหลงงม
งาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง เปนหลักการในดํารงชีวิตอยูในโลกอยางรูเทาทัน ไมใชสอนใหหนีโลก
โดยมีเปาหมายมุงผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ คือ ความสะอาด สวาง สงบ เปนอิสระ ที่สามารถมองเห็น
ไดในชีวิ ตนี้
๓๐
เชน อริยมรรคมีองค ๘ ประการ กุศลกรรมบถ ๑๐ สติปฏฐาน ๔ เปนตน เปน
ลักษณะของแนวทางที่จะทํ าใหเขาถึงความจริง หรือคุณคาบางอยางที่ตองการดวยฝกปฏิ บั ติ
อยางมีระบบมีขั้นตอนที่ถู กตองเหมาะสม

ลักษณะคําสอนที่เปนอภิปรั ชญาในพุทธปรัชญา

จะเห็นวา ถาพิจารณาตามลักษณะคําสอนทั้งสองลักษณะขางตน ลักษณะของคําสอน
ที่พอจะนับเนื่องเขาในสวนที่เปนอภิปรัชญาได ก็คือ ลักษณะคําสอนที่กลาวถึงความจริง อัน
ไดแก คําสอนที่เปนมัชเฌนธรรม ที่มุงกลาวแสดงถึงความจริงของชีวิต โลก และจักรวาล อัน
เปนการรายงานตามความเปนจริงของสรรพสิ่งวา มีกระบวนการความเปนมาและความเปนไป
เชนไรบาง แมลักษณะคํ าสอนดังกล าวนี้จะไม ตรงตามเนื้อหาของอภิ ปรัชญาตามทัศนะทาง
ตะวันตกทีเดี ยวนัก ดวยเหตุ ผลดังกล าวขางตนว า เนื้อหาอภิ ปรัชญาในพุทธปรัชญานั้นมี
ลักษณะที่ตางจากทัศนะแบบตะวันตก ซึ่งไมใชเปนลักษณะการคาดเก็งความจริง หรืออนุมาน
ถึงความนาจะเปนของสรรพสิ่ง หากแตเปนการแสดงถึงความจริงของสรรพสิ่งตามที่มันเปน

เชิงอรรถ


มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก (บาลี) ๑๓/๗๓๘/๖๖๙.

วินัยปฎก มหาวรรค (บาลี) ๔/๑๔/๑๘.

ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ (บาลี) ๒๕/๒๑/๓๕.

อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต (บาลี) ๒๑/๕/๗., ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ (บาลี) ๒๕/๓๔/๖๑.

ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ (บาลี) ๒๕/๔๔/๓๙.

ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ (บาลี) ๒๕/๓๐/๕๑.

มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก (บาลี) ๑๒/๔๑๔/๓๑๖-๓๑๗.

วินัยปฎก มหาวรรค (บาลี) ๔/๑๔/๑๙.


วินัยปฎก มหาวรรค (บาลี) ๔/๖๘/๗๖.
๑๐
ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (บาลี) ๙/๒๙๒/๒๓๒.
๑๑
ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ (บาลี) ๒๕/๓๐/๕๑.
๑๒
อภิธรรมปฎก กถาวัตถุ ๓๗/๑๑๓๖/๔๖๐-๔๖๑.
๑๓
ทีฆนิกาย มหาวรรค ๑๐/๒๘๙/๒๒๒.
๑๔
ปญญาทั้งสามระดับ ผูสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดใน ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (บาลี) ๑๑/๒๒๘/๒๓๑, อรรถกถา
ทีฆนิกายปาฏิกวรรค (บาลี) ๓/๓๑๐.
๑๕
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน วินัยปฎก มหาวรรค (บาลี) ๔/๑๖/๒๒.
๑๖
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), กรณีธรรมกาย, (กรุงเทพฯ: สหธรรมิก, ๒๕๔๒), หนา ๓๗.
๑๗
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐-๑๑.
๑๘
สังยุตนิกาย นิทานวรรค (บาลี) ๑๖/๔๔/๒๑.
๑๙
บุณย นิลเกษ, ปรัชญาเบื้องตน, (ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๒๔),
หนา ๑๓๑.
๒๐
เดือน คําดี, ปญหาปรัชญา, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดี่ยนสโตร, ๒๕๓๐), หนา ๑.
๒๑
บุณย นิลเกษ, ปรัชญาเบื้องตน, หนา ๑๓๑.
๒๒
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๓๒.
๒๓
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทปรัชญาอังกฤษ – ไทย, (กรุงเทพฯ : อมรินทร พริ้นติ้ง กรุพ, ๒๕๓๒), หนา
๗๑.
๒๔
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๑๔.
๒๕
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๓,๓๘.
๒๖
เดือน คําดี, ปญหาปรัชญา, (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๐), หนา ๓.
๒๗
บุณย นิลเกษ, ปรัชญาเบื้องตน, หนา ๑๓๒-๑๓๔.
๒๘
พระมหาภิญโญ พุทฺธิสาโร, เอกสารประกอบคําบรรยายวิชา อภิปรัชญา, (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔ (อัด
สําเนา)), หนา ๗-๘.
๒๙
สนิท ศรีสําแดง, พุทธปรัชญา, (กรุงเทพฯ: นีลนาราการพิมพ, ๒๕๓๕), หนา ๓๗-๓๘.
๓๐
พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒) หนา ๖-๗.

บทที่ ๒

แนวคิดเรื่อง จักรวาล


๒.๑ ความนํา

แนวคิดเรื่อง จักรวาล เรียกวา จักรวาลวิทยา (Cosmology) จัดเปนเนื้อหาหนึ่งของ
ปรัชญาทั้งปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก ที่วาดวยบอเกิดและโครงสรางของจักรวาล


ในพุทธปรัชญาเรียกวา โลกธาตุ ทั้งโดยขอบเขตที่กวางไกล ทั้งในเทศะและในกาละ

แนวคิด
เรื่ องนี้ สะทอนใหเห็ นถึ งความสงสัยใคร รูของมนุ ษยตั้งแต อดี ต จากการศึ กษาภู มิ ป ญญาของ
มนุษยชาติจะเห็นวา มีคําตอบที่หลากหลาย มีหลายทัศนะเกี่ยวกับจักรวาล จนกระทั่งปจจุบัน ก็
ยังไม มี คํ าตอบเป นที่ สิ้นสุ ด ยิ่ งมนุ ษยพยายามคนควาเรื่ องนี้มากเท าไร ก็ ยิ่ งจะพบความ
มหัศจรรยของจักรวาลมากขึ้นเทานั้น ความสงสัยเกี่ยวกับเรื่อง จักรวาล จึงมีคําตอบหลายทัศนะ
เชนกันกับวิทยาการโลกยุคใหมที่มีความเจริญทางดานวิทยาศาสตรที่มีความเจริญทันสมัยมาก
ขึ้น ทําใหมนุษยไดรับรูเรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาลในมิติตาง ๆ มากขึ้น ทั้งที่สอดคลองกันและทั้ง
ที่ขัดแยงกัน

มนุ ษยตั้งแต อดี ตกระทั่ งป จจุ บัน มี ความสงสัยกันว า จักรวาลนี้เกิ ดขึ้นไดอย างไร
จักรวาลมีความเปนไปอยางไร มีกําเนิดมาจากอะไร จักรวาลมีเพียงหนึ่งเดียวหรือหลายจักรวาล
จักรวาลมี ธรรมชาติ เป นจิ ต หรื อ เป นวัตถุ และจักรวาลจะถึ งจุ ดจบหรื อไม ต อประเด็ นป ญหา
เหลานี้ นักปรัชญาทั้งตะวันตกและตะวันออกตางออกความเห็นและใหคําตอบหลากหลาย ใน
ปรัชญาตะวันตก มีจุดเริ่มตนความคิดความสนใจตั้งแตสมัยกรีกโบราณ นักปรัชญาที่กลาวถึง
เรื่องนี้ เชน อริสโตเติล (Aristotle, b.c. 384-322

) ไดชี้ใหเห็นวา โลกมนุษยนั้น มีสัณฐานกลม
มากกวาแบน ซึ่งไดรับการสนับสนุนและสานตอโดย ปโตเลมี (Ptolemy, 83-161 CE.

) ที่มองวา
โลกเป นศู นยกลางของจักรวาล แต มี นักคิ ดอี กคนหนึ่ ง คื อ นิ โคลัส โคเปอรนิ คัส (Nicholas
Copernicus, 1473-1543

) ไดนําทฤษฎีที่แตกตางมาเสนอวา โลกมิไดเปนศูนยกลางจักรวาล
สิ่งที่เปนศูนยกลางจักรวาล คือ ดวงอาทิตยที่หยุดนิ่ง โดยมีโลกและดาวเคราะหตาง ๆ โคจรรอบ
เปนวงกลม ทฤษฏีที่วานี้ไดรับการสานตอโดยนักดาราศาสตร ๒ ทาน คือ โยฮันเนส เคปเลอร
(Johannes Kepler,1571-1630

) และ กาลิเลโอ กาลิเลอิ (Galileo Galilei, 1564-1642

) ที่ใช
กลองโทรทรรศนสองดูในตอนกลางคืน พบวา ดาวทุกดวงบนทองฟาไมไดโคจรรอบศูนยกลางที่
เปนโลกแตประการใด ตอมา เซอร ไอแซค นิวตัน (Sir Isaac Newton, 1643-1727

) ไดเสนอวา
แรงโนมถวงเปนสาเหตุที่ทําใหโลกและดาวเคราะหตาง ๆ โคจรรอบดวงอาทิตย ในขณะเดียวกัน
เซนต ออกัสติน (St. Augustine, 354-430

) อาศัยหลักฐานจากคัมภีรเจนิซิสที่วาดวยการกําเนิด
โลกและมนุษย ไดคาดคะเนวา เอกภพถือกําเนิดขึ้นเมื่อประมาณ ๕,๐๐๐ ปกอนคริสตกาล โดย
ชี้ใหเห็นวา พระเจาเปนผูสรางโลกและมนุษย ตอมา เอ็ดวิน ฮับเบิ้ล (Edwin Hubble,1889-
1953
๑๐
) ไดพบจุ ดเปลี่ยนที่สําคัญจากการสังเกต พบวา ไม วาจะมอง ณ จุดใดของทองฟ า จะ
พบวา บรรดากาแล็คซี่ที่อยูหางไกลลวนแลวแตกําลังเคลื่อนตัวออกจากโลกทั้งสิ้น เปนนัยบงชี้
วา เดิมทีนั้น กาแล็คซี่เหลานี้จะตองอยูใกลกันมากกวานี้ อันเปนที่มาของทฤษฎีที่อธิบายการ
กําเนิดขึ้นของจักรวาล คือ ทฤษฎีบิ๊กแบง (Big Bang
๑๑
) หมายความวา โลกหรือสรรพสิ่งใน
จักรวาล เกิ ดจากการระเบิ ดครั้งใหญ ผลจากการระเบิ ดใหญ นั้น ทํ าใหสิ่ งต าง ๆ ในจักรวาล
แยกตัวออกจากกัน ในขณะเดียวกัน สสารบางอยางไดรวมตัวกันกลายเปนโลก หรือดาวตาง ๆ
ซึ่ งทฤษฏี สัมพันธภาพของไอนสไตนก็ ไดชี้ใหเห็ นว า กาลและอวกาศมี จุ ดเริ่ มตนมาจากการ
ระเบิดครั้งใหญนี้ และในปจจุบัน สตีเฟน ฮอรวกิ้ง (Stephen William Hawking, 1942-
๑๒
)
คอนขางจะเห็นดวยอยางยิ่งกับทฤษฎีนี้
๑๓

อย างไรก็ ตาม โดยสรุ ปแลว ในทางปรัชญาจะมี แนวคิ ดหลัก ๆ อยู ๓ แนวคิ ดที่ ให
ทัศนะเกี่ยวกับจักรวาล คือ แนวคิดแบบจิตนิยม (Idealism) แนวคิดแบบวัตถุนิยม (Materialism)
และแนวคิดแบบธรรมชาตินิยม (Naturalism) ซึ่งพอประมวลแนวคิดโดยภาพรวมดังนี้ คือ
๑๔

แนวคิดแบบจิตนิยม เสนอความเห็นวา จักรวาล คือ จิต นอกจาก จิต แลวไมมีอะไร
อยางอื่นอีก จิตเทานั้น มีอยูจริง จิตเปนตนกําเนิดของจักรวาลและทุกสิ่งในจักรวาล และตอมา
บางทัศนะใชคํ าว า พระเจา แทนสิ่งที่ เรี ยกว า จิ ต ที่ วานี้ และเสนอทัศนะว า พระเจาเป นสราง
จักรวาลและทุกสิ่งในจักรวาล เปนแนวคิดแบบเทววิทยา ซึ่งแนวคิดในกลุมนี้ ยังมีการเรียกสิ่งที่
ทรงอํานาจในการสรางจักรวาลนี้ต างกันออกไป เชน พระเจา ในปรัชญาคริ สต ที่ ถื อว า ไม ใช
วัตถุ ไมใชบุคคล แตเปนวิญญาณที่บริสุทธิ์ที่ทรงอํานาจยิ่งใหญ ทรงรอบรูทุกอยาง, พรหม ใน
ปรัชญาฮินดู ที่ถือวาเปนผูสรางโลก เปนผูรักษา และเปนผูทําลาย เปนตน

แนวคิดแบบวัตถุนิยม จะเห็นตรงกันขามกับจิตนิยมดังกลาว คือ เห็นวา จักรวาล คือ
วัตถุ เกิดมาจากวัตถุ แกนแทของจักรวาล คือ วัตถุ ไมใชจิต สิ่งที่เรียกวา จิต นี้เปนเพียงสมองที่
พรอมดวยระบบประสาท สิ่งที่มี อยู จริ งและความเป นจริงแท คื อ วัตถุ นอกจากวัตถุแลว ไม มี
อะไรอยางอื่นอีก การเกิดขึ้นและความเปนไปของจักรวาลและสรรพสิ่งในจักรวาลเปนกลไกทาง
วัตถุ (Mechanics)

แนวคิ ดแบบธรรมชาติ นิ ยม ค อนขางประนี ประนอมแนวคิ ดทั้งสองเขาดวยกัน คื อ
มองความเปนจริงตามธรรมชาติ ตามที่มันเปนจริง บางทีเรียกวา แนวคิดแบบสัจนิยม มีความ
เชื่อวา จักรวาลและทุกสิ่งในจักรวาล มีกําเนิดมาจากธรรมชาติมากกวาสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ
ในจักรวาลมี สรรพสิ่ งที่ หลากหลาย และมี ความจริ งในอยู ตัวมันเอง มี ทั้งสิ่ งที่ เป นวัตถุ หรื อ
รูปธรรมและสิ่งที่เปนจิตหรือเปนนาม

แนวคิ ดทั้งสามนั้น เป นสิ่ งสะทอนถึ งพัฒนาการแห งการพยายามคนหาความจริ ง
เกี่ยวกับจักรวาลโดยภาพรวมของมนุษย แตละแนวคิดก็จะมีรายละเอียดลึกลงไปอีก ซึ่งในที่นี้จะ
ไมขอกลาวไว หากแตจะมุงศึกษาถึงแนวคิดเรื่อง จักรวาล ในทัศนะของพุทธปรัชญาโดยเฉพาะ
การที่พระพุทธศาสนาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับจักรวาล ยอมจะมีเหตุผลอันสมควร เพราะแมวาเรื่ อง
นี้จะไมใชวัตถุประสงคหลักการสอน แตก็ถือไดวา แนวคิดเรื่องจักรวาลเปนแนวคิดพื้นฐานที่
นําไปสูการปฏิบัติเพื่อความหลุดพน หรือเปนแนวคิดรองรับผลจากการปฏิบัติหรือจากกระทํา
ของมนุษย หรือแมกระทั่งเปนแนวคิดที่เปนแรงกระตุนเราใจใหมีการปฏิบัติตามหลักคําสอนมาก
ขึ้น อยางไรก็ตาม ในขอนี้ ไดมีผูใหขอคิดเห็นวา จักรวาลหรือโลกธาตุที่พุทธปรัชญากลาวถึงนั้น
เป นส วนที่ เกี่ ยวของการดํ าเนิ นชี วิ ตของมนุ ษย ไม ไดสนใจจักรวาลในส วนที่ ไม เกี่ ยวของกับ
นามธรรม โลกแหงรูปธรรมที่ไมมีนามธรรมรับรู จึงไมใชเรื่องของจักรวาลวิทยาในพุทธปรัชญา
๑๕


นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดที่มองถึงพัฒนาการทางความคิดเกี่ยวกับจักรวาลของคนใน
สังคมอินเดียโบราณและในสังคมกรีกโบราณ อันสะทอนใหเห็นถึงความสนใจใครรูเกี่ยวกับเรื่อง
นี้แลวคิดคนนําเสนอ แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่แตกตางกันมีบันทึกไวในคัมภีรพระไตรปฎก ดัง
บทวิเคราะหเกี่ยวกับเรื่องโลกและจักรวาลในทัศนะของพระพุทธศาสนา ความตอนหนึ่งวา

คนอินเดียและคนกรีกสมัยโบราณไดคิดคนเกี่ยวกับธรรมชาติกําเนิดและขอบเขต
แห งเอกภพมาก อนแลว อะแนกซิ มันเดอร (Anaximander) นักปราชญกรี กประมาณ
ศตวรรษที่ ๖ ก อนคริ สตกาล ไดคาดคะแนว า มี โลกต าง ๆ มากมายเกิ ดขึ้นและกลับ
หายไปในสารที่ไมอาจกําหนดลักษณะได อีกศตวรรษตอมา นักปรมาณูนิยมชาวกรีกส
องทาน คือ เล็วคิปปุส (Leucippus) และเดโมคริตุส (Democritus) ผูตั้งสมมติฐานขึ้นวา
มี ปรมาณู เหลื อคณนานับและความเวิ้งวางนั้น การคาดคะเนดังกล านี้ เกิ ดมาจาก
จินตนาการและการคิดหาเหตุผล อนึ่ง โลกทั้งหลายที่ทานเหลานั้นพูดถึงก็ไมใชสิ่งอื่น
ใด นอกจากเปนดวงอาทิตย ดวงดาว ดวงจันทร โลกเทหวัตถุ และดวงดาวตาง ๆ ที่เรา
สามารถสังเกตเห็นไดเทานั้น การคาดคะเนของชาวอินเดียกอนพุทธกาลก็มีลักษณะ
คลายคลึงกัน นอกจากนี้ ก็มีขอพิเศษตรงที่วา นักคิดอินเดียวบางคนอางวา ตนรูความ
จริงนี้ เพราะบรรลุถึงอภิญญา และดูเหมือนจะมีทัศนะแตกตางกันออกไปมากกวาแนว
ทัศนะที่เราไดจากชาวกรีก
คัมภีรพระไตรปฎกไดสรุปแนวลักษณะของนักคิดเหลานี้ไว ๔ แบบตามนัยแหง
พุทธตรรกที่วาดวยประโยคเลือกดังนี้
ก. ขอบเขตของเอกภพ
๑. ผูที่เห็นวา เอกภพมีที่สุด (คือ จํากัดทุกมิติ)
๒. ผูที่เห็นวา เอกภพไมมีที่สุด (คือ ไมจํากัด)
๓. ผูที่เห็นวา เอกภพมีที่สิ้นสุดในบางสวน และไมสิ้นสุดในบางสวน
๔. ผูที่ปฏิเสธแนวทัศนะทั้ง ๓ ขางตน และมีความเห็นวา เอกภพมีที่สิ้นสุด
ก็ไมใช ไมมีที่สิ้นสุดก็ไมใช
ทัศนะสุ ดทายนี้ ยื นยันโดยนักคิ ดผูที่ อางว า เอกภพคื อ อวกาศเป นสิ่ งที่ ไม จริ ง
และเมื่อเปนเชนนี้ คุณศัพทที่ใชขยายอวกาศ เชน มีที่สุด หรือ ไมมีที่สุด ยอมไมอาจใช
กันกับเอกภพได ดวยเหตุนี้ เอกภพจึงมีที่สุดก็ไมใช ไมมีที่สิ้นสุดก็ไมใช
ข. กําเนิดของเอกภพ
๑. ผูที่เห็นวา เอกภพมีที่เริ่มตน คือ มีเวลาเริ่มตน
๒. ผูที่เห็นวา เอกภพไมมีจุดเริ่มตน
๓. ผูที่เห็นวา เอกภพมีจุดเริ่มตนในบางสวน ไมมีจุดเริ่มตนในบางสวน
๔. ผูที่เห็นวา เที่ยงแทก็ไมใช ไมเที่ยงแทก็ไมใช
นักคิดกลุมที่ ๓ ยืนยันวา เอกภพ มีกําเนิดขึ้นคราวตามสมัย สวนสารหรือแกน
แทของเอกภพเปนนิรันดร สวนกลุมที่ ๔ เห็นวา เพราะเหตุที่กาลเปนสิ่งที่ไมจริง จึงไร
ความหมายอย างที่ จะพู ดว า เอกภพมี เวลาเริ่ มตน หรื อไม มี เวลาเริ่ มตน พอมาถึ งยุ ค
พระพุทธศาสนา ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกภพจึงสามารถไปกันไดกับภาพแหงเอกภพ
ที่ประกาศโดยดาราศาสตรปจจุบัน ขอนี้นาสังเกตอยางยิ่งเพราะไมเคยมีแนวคิดอื่นใดที่
สอเคาหรือมาใกลเคียงการคนพบดาราศาสตรสมัยใหมมากอนเลย ไมวาจะเปนซีกโลก
ตะวันออกหรือตะวันตก...
๑๖

จะเห็นวา ความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่แตกตางกันนั้น มีตนเหตุมาจากประสบการณที่
ไดรับทั้งจากการคิดคาดคะเน และจากการปฏิบัติจนไดฌานสมาบัติเกิดญาณหยั่งรูความเปนไป
ของโลกและจักรวาลได แตเปนการหยั่งรูที่มีขอบเขตจํากัด สามารถกําหนดรูเปนชวง ๆ เทาที่ จะ
สามารถจึงยืนยันและเสนอตามที่หยั่งรูนั้น ความรูความคิดที่เสนอนั้น จึงยังไมถูกตองทั้งหมด
และไม ใช ว าจะผิ ดเสี ยทั้งหมด แต ประเด็ นที่ เป นป ญหาก็ คื อ การยื นยันและยึ ดถื อแนวคิ ดนั้น
เทานั้นถูกตอง อยางอื่นผิดหมด สวนแนวคิดเรื่องจักรวาลในพระพุทธศาสนาที่ไดรับการเสนอวา
สามารถไปกันไดกับแนวคิดทางดาราศาสตรปจจุบันนั้นจึงเปนประเด็นที่นาสนใจยิ่งวา ความคิด
เกี่ยวกับประเด็นนี้ในพระพุทธศาสนานั้นเปนอยางไร จะไดศึกษาวิเคราะหตอไป

กระนั้นก็ตาม การที่พุทธปรัชญานําเสนอแนวคิดเรื่องจักรวาล เปนการยอมรับความ
จริงที่อยูภายนอกตัวมนุษย ซึ่งเปนนัยบงบอกวา ไมวาจะมีมนุษยอยู หรือไม ก็ตาม ยังมีสิ่งอื่น
อยูในจักรวาล แตในขณะเดียวกันก็ไดคัดสรรเลือกเฉพาะสวนที่เปนประโยชนเกื้อกูลตอการหลุด
พนจากทุกข โดยนัยนี้ สรรพสิ่งที่มีอยูในจักรวาลที่พุทธปรัชญาไมนํามากลาวจึงยังมีอยูอีกมาก
การคนพบสิ่งใหมที่พุทธปรัชญาไมไดพูดถึง จึงไมไดหมายความวา เปนความขัดแยงตอพุทธ
ปรัชญาอยางสิ้นเชิง พระพุทธเจาเคยตรัสกับหมูภิกษุครั้งหนึ่งโดยเปรียบสิ่งที่พระองคนํามาสอน
นั้นเหมือนใบไมในกําพระหัตถ สิ่งที่พระองคมิไดทรงนํามาสอนนั้นยังมีอยูอีกมากเหมือนใบไม
บนตนไม เหตุ ผลที่ ไม ไดนํ ามาตรัสสอนคื อ “เพราะสิ่งนั้นไม ประกอบดวยประโยชน มิ ใช
พรหมจรรยเบื้องตน ย อมไม เป นไปเพื่อความหน าย ความคลายกํ าหนัด ความดับ ความสงบ
ความรูยิ่ง ความตรัสรู นิพพาน”
๑๗

ดังนั้น การที่ มี พระสู ตรกล าวถึ งจักรวาล ย อมแสดงใหเห็ นว า แนวคิ ดเรื่ องนี้เป น
แนวคิ ดที่ เสริ มใหเขาใจภาพรวมของหลักคํ าสอนไดกวางยิ่ งขึ้น ทั้งแสดงใหเห็ นถึ งความเป น
สัพพัญ:ูของพระพุทธเจายิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชี้ใหเห็นวา แนวคิดเรื่องจักรวาลไมไดเปน
เรื่องที่ไมเอื้อหรือขัดขวางตอการบรรลุเปาหมายสูงสุดตามทัศนะของพระพุทธศาสนา แตกลับจะ
เป นเสริ มใหตระหนักว า การท องเที่ ยวไปสังสารวัฏ การเวี ยนว ายตายเกิ ดในจักรวาลนี้ เป น
ความทุกขที่ไมมีที่สิ้นสุดยิ่งขึ้น แลวเกิดความเบื่อหนายแลวจะหันกลับมาตั้งใจดําเนินตามทาง
อันประเสริฐที่จะนําออกไปจากสังสารวัฏเชนนี้ ดังเชนขอความในติณกัฏฐสูตรวา

ภิกษุ ทั้งหลาย สังสารวัฏนี้กํ าหนดที่ สุดและเบื้องตนมิได เมื่ อสัตวทั้งหลายถู ก
อวิ ชชากางกั้น ถู กตัณหาผู กพันเขาไว ยอมจะทองเที่ ยวไปมาโดยที่สุ ดและเบื้องตน
ย อมไม ปรากฏ ... เหมื อนบุ รุ ษคนหนึ่ งเที่ ยวตัดหญา ไม กิ่ งไม ใบไมในชมพู ทวี ปนี้
แลวนํามารวมกันไว ทําเปนมัด ๆ มัดละ ๔ นิ้ว วางไว แลวสมมติวา นี่เปนมารดาของ
เรา นี่เปนมารดาแหงมารดาของเรา สมมติ (เชนนี้) ไปโดยลําดับ มารดาแหงมารดา
ของบุ รุ ษนั้น ไม พึ งสิ้นสุ ดลงได แต ว า หญา ไม กิ่ งไม ใบไม พึ งถึ งความหมดสิ้นไป
กอน ขอนี้ เปนเพราะวาสังสารวัฏนี้ กําหนดที่สุดและเบื้องตนมิได เมื่อสัตวทั้งหลาย
ถูกอวิชชากางกั้น ถูกตัณหาผูกพันเขาไว ยอมจะตองทองเที่ยวไปมาอยู โดยที่สุดและ
เบื้องตน ย อมไม ปรากฏ เธอทั้งหลายไดเสวยทุ กข ความเผ็ ดรอน ความพิ นาศได
เพิ่มพูนปฐพีที่เปนปาชาตลอดกาลนาน ภิกษุทั้งหลาย เหตุเพียงเทานี้ พอทีเดียวเพื่อ
จะเบื่อหนายในสังขารทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกําหนัด พอเพื่อจะหลุดพน
๑๘

จากขอความดังกลาว จะเห็นวา วัตถุประสงคหลักของการกลาวถึงสังสารวัฏที่เปนไป
ในจักรวาลนั้น คื อ เพื่อใหเกิ ดความตระหนักความทุ กขที่ไม มี สิ้นสุ ดหากมนุ ษยยังอวิ ชชาและ
ตัณหาครอบงําอยู และเพื่อใหเกิดความเบื่อหนายในสรรพสิ่งที่มีเงื่อนไขมากและลดเงื่อนไขการ
ดําเนินชีวิตลง จนกระทั่งคลายความกําหนัดในสรรพสิ่งและหลุดพนจากความทุกขโดยสิ้นเชิงใน
ที่สุด การชี้ชวนใหมนุษยมาปฏิบัติเพื่อความหลุดพนจากความทุกข จะไมบรรลุวัตถุประสงค ถา
หากไมกลาวถึงความทุกขและสาเหตุแหงความทุกขวามาจากอะไร การเสนอภาพรวมของความ
เปนไปของจักรวาล โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวโยงกับมนุษยนั้น จึงจําเปนในขั้นตนเพื่อใหเขาใจถึง
วัตถุประสงคที่แทจริงและตระหนักชัดถึงเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หากไมสามารถปฏิ บัติ เพื่ อถึงเป าหมายสูงสุ ดได ควรมี เป าหมายรองเพื่ อยื นยันถึ งผลของการ
ปฏิบัติในระดับโลกิยธรรม

ในการศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับจักรวาลในพุทธปรัชญา ใน
ประเด็นตอไปนี้ คือ (๑) กําเนิดจักรวาลในพุทธปรัชญา (๒) โครงสรางของจักรวาล (๓) ประเภท
และจํ านวนของจักรวาล (๔) ความพิ นาศและวิ วัฒนาการของจักรวาล ดังจะไดศึ กษาใน
รายละเอียดและอภิปรายตอไป

๒.๒ กําเนิดจักรวาลในพุทธปรัชญา

แนวคิดเรื่อง จักรวาล ปรากฏในคัมภีรทางพระพุทธศาสนาหลายแหง โดยเฉพาะจะ
ปรากฏในแนวคิ ดเรื่ อง โลก ตามที่ ไดมี อรรถาธิ บายพุ ทธคุ ณที่ ว า โลกวิ ทู โดยจํ าแนกโลก
ออกเปน ๓ ประการแรก คือ ๑) สังขารโลก ๒) สัตวโลก ๓) โอกาสโลก การอธิบายถึงโอกาส
โลกในคัมภีรอรรถกถาแสดงใหเห็นถึงแนวคิดเรื่อง จักรวาล ในพุทธปรัชญา จากการกลาว
อธิ บายจํ าแนกโลกออกเป น ๓ ประการดังกล าว ชี้ใหเห็ นว า คํ าว า โลก ตามทัศนะของพุ ทธ
ปรัชญานั้นมีความหมายกวางมาก เพราะมิเพียงหมายถึงโลกคือแผนดิ นอันเปนส วนหนึ่งของ
จักรวาลแลว ยังมี ความหมายรวมถึ งตัวจักรวาลเอง และยังหมายถึ งหมู สัตวที่ อาศัยอยู ใน
จักรวาลรวมทั้งมนุษยดวย ในบทนี้จะกลาวถึงโลกในความหมายที่เปนจักรวาล อันเปนหนึ่งของ
ระบบรวมที่เรียกวา โอกาสโลก โอกาสโลกที่วานี้ประกอบดวยจักรวาลจํานวนมากเรียงรายแผ
ขยายไปไมสิ้นสุด ไมมีขอบเขตจํากัด ในขณะที่จักรวาลมีขอบเขตและรูปลักษณที่กําหนดได
๑๙

โลกธาตุ คือ จักรวาล

ในพุทธปรัชญา เมื่อกลาวถึงจักรวาล มีคําหลายคําที่ใช เชน คําวา โลก ดังกลาว ซึ่ง
จําแนกลงเปนการจําเพาะเรื่องจักรวาล เปน โอกาสโลก บางแหงก็ใชคําวา โลกธาตุ บางแหงก็
ใชคําวา จักรวาล หรือ จักรวาฬ คละกันไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง คําวา โลก ตองอาศัยบริบทใน
การตีความวา ใชในความหมายไหน เพราะมีการใชคําวา โลก กลาวถึงมิเพียงโลกตามที่เขาใจ
หากแตยังมุงหมายถึงโลกในมิติอื่น ๆ ที่มีความมุงหมายเปนการเฉพาะดวย

คําวา จักรวาล หรือ จักรวาฬ หากพิจารณาตามรูปศัพทมาจากคําวา จักร (ลอ) กับ
วาล (ฝุน,รายกาจ) ผสมกัน มีความหมายวา ภาวะที่หมุนวนไปเหมือนลอ หรือ ภาวะที่สภาพ
กลมเหมือนลอ
๒๐
หรือเพราะมีขอบเสมอกันเหมือนลอรถ และมีการลุมลึกเหมือนแอง
๒๑
หรือ
เปนนัยบงบอกวา เปนภาวะที่รายกาจนาสะพรึงเหมือนกงจักร ซึ่งเต็มไปดวยความทุกขนานัป
ปการ ความหมายเชนนี้ เปนการชี้ใหเห็นถึงสภาพที่เปนปญหาตอชีวิตมนุษยมากกวาจะพูดถึง
ความเปนไปของจักรวาลในตัวมันเอง วา เปนความทุกข เปนภัยตอชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเวียนว ายตายเกิดอยู ในเอกภพหรื อสังสารวัฏนี้เปนทุกขอย างยิ่ง หรือหากจักรวาลจะเป น
ทุกขก็ในความหมายวาไมสามารถคงทนอยูในสภาพเดิมไดตองแปรเปลี่ยนไปตามเหตุปจจัย

ในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา มีคําที่ใชเรียกและสื่อใหเขาใจเรื่อง จักรวาล คือ คําวา
โลกธาตุ ซึ่งมีปรากฏในพระสู ตรแรกที่พระพุ ทธเจาทรงแสดงคือ ธัมมจักกัปปวัตนสู ตร
๒๒
ใน
ตอนทายของพระสูตรนี้ไดกลาวการสั่นสะเทือนของหมื่นโลกธาตุหลังจากที่พระพุทธเจาแสดง
พระสูตรจบแลว คําวา โลกธาตุ ดังกลาวนี้ คัมภีรอรรถกถาอธิบายวา หมายถึง จักรวาล
๒๓

(ศัพทภาษาบาลี ใชคํ าว า จกฺ กวาฬ) อย างไรก็ ตาม เมื่ อพิ จารณาตามรู ปศัพทของคํ าทั้งสองนี้
ประกอบการอธิบายในที่อื่น ๆ แลว ดูเหมือนวา คําวา โลกธาตุ นั้นมีความหมายที่กวางกวาคํา
ว า จักรวาล ครอบคลุ มจักรวาลทั้งหมดไวไม ว าจะมี กี่ จักรวาล นับเป นโลกธาตุ หนึ่ ง นั่ น
หมายความวา ในหนึ่งโลกธาตุนั้น มีจักรวาลอีกหลายจักรวาล ดังจะเห็นไดจากขอความในอรรถ
กถาทีฆนิกาย (สุมังคลวิลาสินี) วา

หนึ่งจักรวาลนั่นเอง ชื่อวา หนึ่งโลกธาตุ ในคาถานี้วา
พระจันทรและพระอาทิ ตยโคจรสองทิ ศใหสวางไสวมีประมาณเทาใด
โลกมีประการตั้งพันก็ยอมสวางไสว ตลอดที่มีประมาณเพียงนั้น.
อํานาจของทาน ยอมเปนไปในโลกตั้งพันจักรวาลนั้น
พันจักรวาล ชื่อวา หนึ่งโลกธาตุ เชนในที่มาวา พันโลกธาตุไดหวั่นไหวแลว,
ติสหัสสีจักรวาล มหาสหัสสีจักรวาล ชื่อวา หนึ่งโลกธาตุ เชนในที่มาวา อานนท
ตถาคตเมื่อตองการจะพึงใชเสียงใหติสหัสสีโลกธาตุ มหาสหัสสีโลกธาตุเขาใจ ก็ได
และแผ รัศมี ไปก็ ได, หมื่ นจักรวาล ชื่ อว า หนึ่ งโลกธาตุ เช นในที่ มาว า และหมื่ น
โลกธาตุนี้ พระพุทธเจานั้น ทรงหมายถึง หมื่นโลกธาตุนั้น จึงตรัสวา ในโลกธาตุ
หนึ่ง
๒๔

นอกจากนี้ คําวา โลก บางแหงใชในความหมายวา จักรวาล เชน ในขอความวา “บท
วา โลเก (ในโลก) คือ ในหมื่นจักรวาลนั่นเอง”
๒๕
ซึ่งมีความหมายเชนเดียวกับคําวา อากาสโลก
ที่ หมายถึ งจักรวาลเช นกัน ดังในขอความว า “โลก ในที่ มาว า พระจันทรและอาทิ ตย รุ งโรจน
ยอมเวียนสองทิศทั้งหลาย ใหสวางไสวตลอดที่มีประมาณเพียงใด โลกมีประการตั้งพันก็ยอม
สวางไสว ตลอดที่มีประมาณเพียงนั้น. อํานาจของทาน ยอมเปนไปในโลกตั้งพันจักรวาลนี้ ดังนี้
พึงทราบวา เปนโอกาสโลก”
๒๖
โดยนัยนี้ คําวา โอกาสโลก มีความหมายเทากับคําวา โลกธาตุ
ขางตน

จะเห็ นว า คํ าว า โลก นั้นจะมี ความหมายกวางมากและครอบคลุ มทั้งโลกใน
ความหมายที่เปนโลก ในความหมายที่เปนจักรวาล ในความหมายที่เปนเอกภพ ดังนั้น จึงตอง
ดู บริ บทที่ ใชในแต ละแห งไปว าหมายถึ งความหมายไหน การศึ กษาเรื่ องโลกและจักรวาลนี้
สามารถศึกษาไดคําอธิบายบทพุทธคุณที่วา โลกวิทู และจากพระสูตรที่กลาวถึงเรื่องนี้โดยตรง
ดังนั้น พุทธคุณที่วา โลกวิทู ผูรูแจงโลก นั้น จึงเปนแหลงที่มาของขอมูลความรูเกี่ยวกับโลกและ
จักรวาลในพุ ทธปรัชญา แมในพระไตรป ฎกจะไม ไดขยายความคํ านี้ไวอย างชัดเจนว า
หมายความวาอยางไร แตในคัมภีรอรรถกถาไดขยายความหมายของคํานี้ไวอยางสนใจยิ่ง จน
ทําใหกลายเปนฐานขอมูลของความคิดเกี่ยวกับโลกและจักรวาลในพระพุทธศาสนา

อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตจากผูศึกษาคนควาทางดาราศาสตรปจจุบันวา การที่คัมภีร
อรรถกถาอธิบายความเพิ่มเติมนี้ เปนการขยายความบนฐานความคิดดั้งเดิมของอินเดียโบราณ
กลาวคือ ไดรับอิทธิพลมาจากความนึกคิด โลกทัศนของพราหมณและฮินดู สมัยยังเชื่อวา โลก
แบน เสริมตอโลกทัศนเหลานั้นใหเปนระบบสมบูรณนาเชื่อถือ กระนั้นก็ตาม แนวคิดดังกลาวนี้
ไมอาจทนตอการพิสูจนขอเท็จจริงที่เกิดจากการคนพบโดยวิทยาการปจจุบันได แมจะมีสวนที่ไม
สอดคลองกับขอเท็จจริงที่ไดจากการสังเกตการณดวยอุปกรณปจจุบันในหลายประการ แตก็มี
หลายประการที่แสดงแนวทัศนะที่สอดคลองกับความเขาใจทางดาราศาสตรและจักรวาลวิทยา
ปจจุบันอยางนาสนเทห
๒๗


ขอสังเกตดังกล าวนี้ มี ความเป นไปได ๒ ทาง คื อ เป นการยื นยันถึ งแนวคิ ดเรื่ อง
จักรวาลของพราหมณและฮินดูเดิมตรงกันกับแนวคิดทางพุทธปรัชญา หรือไมก็เปนนําแนวคิด
ของพราหมณและฮินดูมาอธิบายลวน ๆ แตนาจะเปนการผสมผสานแนวคิดทั้งสองเขาดวยกัน
โดยบางส วนอาจเหมื อนกัน และบางส วนอาจไม เหมื อนกันมากกว า เช น ในคัมภี รทาง
พระพุทธศาสนาไมกลาวถึงปลาอานนทที่เปนตนเหตุของแผนดินไหว แมจะกลาวถึงโครงสราง
จักรวาลอื่ น ๆ คลายคลึ งกันก็ ตาม ไม ว าจะอย างไรก็ ตาม คํ าอธิ บายเหล านี้เป นการคลายขอ
สงสัยของมนุษยเกี่ยวกับจักรวาลไดระดับหนึ่ง เพราะอยางนอยก็เปนที่พึงพอใจของมนุษยใน
สมัยนั้น ทัศนะตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ขัดแยงกัน มิไดหมายความหมายวา ทัศนะฝายหนึ่งผิด
อีกฝายหนึ่งถูก โดยเฉพาะแนวคิดทางวิทยาศาสตรปจจุบันที่มีทั้งสวนสอดคลองและขัดแยงกัน
ในขณะเดียวกัน หากทัศนะที่ตรงกันก็อาจมิไดหมายความวาจะเปนเชนนั้นจริง ๆ การยืนยัน
ทัศนะใดทัศนะหนึ่งวา ถูกตอง อาจมี โอกาสผิดพลาดพอกัน เพราะสรรพสิ่ งในจักรวาลรวมทั้ง
จักรวาลดวยมีธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา การคนพบ ณ เวลาหนึ่งมีคําตอบเปน
อยางนี้ แตอีก ณ เวลาหนึ่ง อาจไดคําตอบเปนอีกอยางหนึ่งในเรื่องเดียวกันก็ได

อากาสธาตุ คือ ที่รองรับความมีอยูของสรรพสิ่งในจักรวาล

อากาสธาตุ ไดแก สิ่ งที่ มี อยู จริ งตามธรรมชาติ คื อ ที่ว าง คํ าว า อากาสะ จึ งมี
ความหมายเชนเดียวกับคําวา อวกาศ ในภาษาสันสกฤต หรือ Space ในภาษาอังกฤษ ไมไดมี
ความหมายเหมือนกับคําวา อากาศ ในภาษาไทย ซึ่งคําวา อากาส นั้นจะมีความหมายตรงกับคํา
วา วาโยธาตุ ในภาษาบาลี หรือ air ในภาษาอังกฤษ อากาสธาตุ ในที่นี้จึงหมายถึง ที่วาง
ทั้งหมดภายในเอกภพนี้ และคําวา ที่วาง นี้ไมไดหมายความวา ที่ซึ่งไมมีอะไรอยู ที่ซึ่งไมมีอะไร
อยูนั้น แทจริงยังมีความวางอยู คือ มีอากาสธาตุอยู ที่ทําหนาที่เปนที่วางรองรับการดํารงอยูของ
สิ่งตาง ๆ การเปนธาตุเปนสิ่งยืนยันถึงความเปนสิ่งที่มีอยู การที่พระพุทธองคทรงย้ําในที่หลาย
แหงวา อากาสะเปนธาตุ และในที่บางแหงทรงยืนยันวา ความจริงเกี่ยวกับธาตุทั้งหก กลาวคือ
ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาสธาตุ และวิญญาณธาตุ เปนความจริงที่ใคร ๆ ไม
อาจปฏิเสธหรือคัดคานได ก็ดวยจุดประสงคจะปองกันความเขาใจผิดที่วา คําวา อากาสะ (และ
ธาตุที่เหลืออีกหาอยาง) เปนเพียงสิ่งสมมติ ไมมีตัวตนอยูจริง แตอยางไรก็ตาม คําวา อากาส
ธาตุ ในที่นี้มี ความหมายกวางกว าคําวา อากาสธาตุ ในอุปาทายรูป ๒๔ ซึ่งมีความหมายเป น
กรอบกําหนดหรืออาณาบริเวณที่วางหรือชองวางภายในมหาภูตรูปที่ประชุมพรอมกันเขา หรือ
เปนคุณลักษณะที่สืบเนื่องมาจากมหาภูตรูป
๒๘
เชน รูจมูก และรูหู

อากาสธาตุ จึ งประกอบดวยคุ ณสมบัติ สองดาน คื อ ดานลบกับดานบวก คุ ณสมบัติ
ดานลบ ไดแก ภาวะที่อากาสะสามารถเปนที่ว างรองรับการมี อยูของสรรพสิ่ง คุณสมบัติดาน
บวก คื อ ภาวะที่ อากาสะเป นสิ่ งที่ มี อยู ดวยคุ ณสมบัติ ทั้งสองประการนี้ทํ าใหอากาสะมี
คุณลักษณะแตกตางจากสิ่งที่มีอยูอื่น ๆ คือ เปนสิ่งที่มีอยูแบบวางเปลา และ ไมสามารถถูกทํา
ใหหายไปดวยการแทนที่ของสิ่งที่มีอยูอื่น แมจะมีสสารบรรจุอยูจนเต็มที่วางทั้งหมดในเอกภพนี้
อากาสะก็ไมไดสูญหายไปไหน
๒๙
เอกภพ (Universe) ในที่นี้ หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่มีอยูใน
กรอบของอากาสะ ไมวาสิ่งเหลานั้นทั้งหมดจะกระจัดกระจายกันอยูอยางไร หางไกลกันแคไหน
หรืออยูในรูปลักษณะเชนใด สิ่งเหลานั้นทั้งหมดเรียกวา เอกภพ โดยคํานิยามนี้ สิ่งที่อยูนอกเอก
ภพจึ งไม มี จะมี ก็ เพี ยงอากาสธาตุ ลวน ๆ เท านั้น
๓๐
เอกภพมี ขอบเขต มี ที่ สิ้นสุ ดเป นสิ่ ง
เคลื่ อนไหวและเปลี่ ยนแปลงอยู เสมอ เพราะเป นองครวมของรู ปธรรมทั้งหลาย ซึ่ งสามารถ
สังเกตเห็นไดในอวกาศ เนื่องจากรูปธรรมทั้งหลายเปนสังขตธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงและการ
เคลื่ อนไหวตามเหตุ ป จจัยที่ เป นเงื่ อนไข เอกภพจึ งเป นสังขตธรรมไปดวยและมี ความ
เปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวเชนกัน นอกจากนี้ยังไมอาจกําหนดไดวา เอกภพจะตองเปนอยางนี้
อยางนั้นแนนอนตายตัว แตที่แนนอน คือ เอกภพตองมีการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวอยู
เสมอ
๓๑
อากาสธาตุนี้นาจะมีความหมายเดียวกันกับโอกาสโลก เพราะเปนที่รองรับความมีอยู
ของสรรพสิ่งเชนเดียวกัน

......มีสมัยบางครั้งบางคราว โดยลวงระยะกาลยืดยาวชานานที่โลกนี้จะพินาศ เมื่อโลก
กําลังพินาศอยู โดยมาก เหลาสัตวยอมเกิดในชั้นอาภัสสรพรหม สัตวเหลานั้นไดสําเร็จทางใจ มี
ปติเปนอาหาร มีรัศมีซานออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดในอากาศ อยูในวิมานอันงาม สถิต
อยูในภพนั้นสิ้นกาลยืดยาวชานาน
.....มีสมัยบางครั้งบางคราว โดยระยะกาลยืดยาวชานาน ที่โลกนี้จะกลับเจริญ เมื่อโลก
กําลังเจริญอยูโดยมาก เหลาสัตวพากันจุติจากชั้นอาภัสสรพรหมลงมาเปนอยางนี้ (สูความเปน
มนุษย) และสัตวนั้นไดสําเร็จทางใจ มีปติเปนอาหาร มีรัศมีซานออกจากกายตนเอง สัญจรไปได
ในอากาศ อยูในวิมานอันงาม สถิตอยูในภพนั้นสิ้นกาลยืดยาวชานาน
.....สมัยนั้น จักรวาลทั้งสิ้น แลเปนผืนน้ําอันเดียวกัน มีแตความมืดมิด มองไมเห็นอะไร
ดวงจันทรและดวงอาทิตยก็ยังไมปรากฏ ดวงดาวนักษัตรทั้งหลายก็ยังไมปรากฏ กลางวันกลาง
คืนก็ยังไมปรากฏ เดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็ยังไมปรากฏ ฤดูและปก็ยังไมปรากฏ เพศชายและ
เพศหญิงก็ยังไมปรากฏ สัตวทั้งหลาย ถึงอันนับวา สัตว เทานั้น….
๓๒
…..ครั้นต อมา โดยล วงระยะกาลยื ดยาวชานาน เกิ ด งวนดิ น ลอยอยู บนน้ํ าทั่ วไป ได
ปรากฏแกสัตวเหลานั้นเหมือนนมสดที่บุคคลเคี่ยวใหงวด แลวตั้งไวใหเย็นจับเปนฝาอยูขางบน
งวนดินนั้นถึงพรอมดวยสี กลิ่น รส มีสีคลายเนยใส หรือเนยขนอยางดี มีรสอรอยดุจรวงผึ้งเล็ก
อันหาโทษมิได
๓๓
...ในคราวที่พวกสัตวพยายามเพื่อจะปนงวนดินใหเปนคําๆ ดวยมือแลวบริโภคอยูนั้น
รัศมีกายของสัตวเหลานั้นก็หายไปแลว ดวงจันทรและดวงอาทิตยก็ปรากฏขึ้น เมื่อดวงจันทร
และดวงอาทิตยปรากฏแลว ดวงดาวนักษัตรทั้งหลายก็ปรากฏ เมื่อดวงดาวนักษัตรปรากฏแลว
กลางคืนและกลางวันก็ปรากฏ เมื่อกลางคืนและกลางวันปรากฏแลว เดือนหนึ่ งและกึ่ งเดือนก็
ปรากฏ เมื่อเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนปรากฏอยู ฤดูและปก็ปรากฏ...ดวยเหตุเพียงเทานี้แล โลกนี้
จึงกลับเจริญขึ้นมาอีก
๓๔


กําเนิดจักรวาล: มนุษย คือ ผูสรางจักรวาล

แนวคิดเกี่ยวกับการกําเนิดจักรวาลในพุทธปรัชญานั้น มีตนเคามาจากอัคคัญญสูตร
๓๕
ที่ ไม ไดกล าวถึ งเพี ยงกํ าเนิ ดโลกและมนุ ษยเท านั้น ยังกล าวถึ งกํ าเนิ ดและวิ วัฒนาการของ
จักรวาลดวย โดยเริ่ มจากการชี้ใหเห็ นว า เดิ มนั้น จักรวาลนี้ว างเปล า ไม มี สิ่ งใด ๆ อยู เลย มี
เพียงอากาศที่เวิ้งวางและมื ดมิด โดยที่ความว างเปลานี้เกิดจากการที่จักรวาลไดถูกทําลายลง
ดวยไฟ น้ํ า และลม ตามลํ าดับโดยผ านกาลเวลาที่ ยาวนาน จากขอความในอัคคัญญสู ตร
ดังกลาวนี้ ตีความไดวา กอนที่สรรพสิ่งจะเกิดขึ้นในเอกภพนี้ สิ่งที่มีอยูกอนแลว คือ ความวาง
หรือที่วาง ที่เรียกวา อากาสธาตุ นี้อยูกอนแลว อากาสธาตุจึงเปนที่รองรับความมีอยูของสรรพ
สิ่ง โดยเฉพาะสิ่ งที่เปนวัตถุ หรือสสารจะตองอาศัยที่ วางและเปนสิ่งที่ กินที่ตองอาศัยเนื้อที่ วาง
เพื่อรองรับการมีอยู
๓๖
โดยนัยนี้ จึงมีทําใหเกิดแนวคิดที่ถือวา สรรพสิ่งรวมทั้งโลกและจักรวาล
นั้น เกิดมาจากความวางเปลาในเวลาตอมา

แตอยางไรก็ตาม ตามความในอัคคัญญสูตรมีนัยบงบอกวา ในที่วางเปลานั้น ตอมา
ไดเกิดผืนน้ําเปนอันเดียวกันจากฝนที่ตกลงจนเต็มทองจักรวาลและความมืดมิดอยู
๓๗
น้ําฝนที่
ตกลงมานั้นยังไมไดมีแผนดินรองรับ สิ่งที่รองรับน้ําในขณะนั้น คือ ลม และดวยพลังลมที่อุมน้ํา
เอาไวนั้น ทํ าใหน้ํ ามี ความหนาแน น หวดตัวลงและเริ่ มตัวแข็ งตัวตามลํ าดับจากนามธรรมสู
รูปธรรม จากละเอียดที่สุดสูหยาบสุด จนกลายเปนแผนดิน กลาวคือ เริ่มจากการกลายเปน งวน
ดิน (รสปฐวี ) กระบิ ดิ น (ภู มิปปฺ ปฏิ ก
๓๘
) มี ลักษณะเหมื อนเห็ด เครื อดิน (ปทาลตา) มี ลักษณะ
คลายผลมะพราว ทั้งหมดสี เหมื อนเนยใสหรื อเนยขน มี รสอร อยเหมื อนรวงผึ้งที่ ไม ตัวผึ้งอยู
ตามลํ าดับและเป นอาหารของมนุ ษยยุ คตนกัปในระยะหนึ่ ง ในที่ สุ ด กลายเป นแผ นดิ นเป นที่
รองรับและกอใหเกิดพืชพันธธัญญาหาร เชน ขาวสาลี สําหรับเปนอาหารแทนงวนดิน กระบิดิน
และเครื อดิ นที่ หมดไปเพราะถู กกิ นเป นอาหารและเพราะมี ความแข็ งหยาบกระดางขึ้นจนไม
สามารถกินไดอีก กลาวไดวา น้ําก็ดี ลมที่รองรับน้ําก็ดี สรรพสิ่งก็ดี ลวนอาศัยที่วาง คือ อากาส
ธาตุ อยูทั้งสิ้น การมีอยูของสรรพสิ่งจึงมีอากาสะรองรับทับซอนอยูเสมอ ดังนั้น อาจสรุปไดวา
สิ่งที่เปนปฐมธาตุ จึงไมใชดิน น้ํา ลม และไฟ หากแตเปนอากาสธาตุที่มีอยูกอนในลักษณะเปน
อสังขตธรรมอยางหนึ่งที่มีอยูเปนอยูเอง ไมมีเหตุปจจัย ไมมีเงื่อนไขของการมีอยู ไมมีการเกิด
ไมมีการเปลี่ยนแปลง ไมมีการดับสลาย เมื่อดวงอาทิตย ๗ ดวงเผาสรรพสิ่งจนหมดสิ้นรวมทั้ง
ตัวมันเอง จึงเหลือแตความวางเปลา คือ อากาสธาตุ นี้อยู จากนั้นเกิดลม น้ํา ดิน ไฟ ตามลําดับ
และไดกลายเปนธาตุที่สวนประกอบหลักของจักรวาล

ตามนัยแหงอัคคัญญสูตร สิ่งแรกที่เกิดขึ้นในจักรวาลหรืออาจกลาวไดมีอยูกอนที่โลก
จะวิวัฒนาการขึ้นมาใหม คือ มนุษย หรือที่เรียกวา สัตว ไมมีเพศชายและเพศหญิงปรากฏ ที่มา
จากอาภัสสรพรหมมีคุณสมบัติพิเศษตางไปจากมนุษยที่เปนอยู ณ ปจจุบันเพราะยังคุณสมบัติ
ของพรหมอยู คื อ มี กายทิ พยที่ ละเอี ยดสามารถทรงตัวอยู ในท ามกลางอากาศไดโดยไม ตอง
อาศัยพื้นดินรองรับ สามารถทองเที่ยวไปในอากาศได มีแสงสวางในตัว มีอาหารที่ละเอียด คือ
ปติ อันเปนอาหารทางใจ และที่สําคัญคือ ในตอนแรก ๆ มนุษยกลุมนี้นึกคิดปรารถนาสิ่งใดแลว
จะสําเร็จไดดั่งใจเสมือนผูทรงอิทธิฤทธิ์ ขอเพียงคิดตองการเทานั้นก็จะสําเร็จเพราะยังคงความมี
ฤทธิ์ที่ เป นผลแห งฌานสมาบัติ ในอดี ตชาติ เรี ยกว า มโนมยา
๓๙
คัมภี รอรรถกถาอธิ บายคํ าว า
มโนมยา นี้วา เกิดดวยใจเทานั้น (มเนเนว นิพฺพตฺ ตา)
๔๐
ซึ่งมีความหมายเทากับวา มีเพียงใจ
เทานั้น ไมมีรางกายหยาบดังเชนปจจุบัน

กระนั้นก็ตาม การอธิบายของคัมภีรอรรถกถายังมีนัยบงชี้วา มนุษยเหลานี้มีฤทธิ์ทาง
ใจที่นึกคิดอยากไดสิ่งใดแลวสมปรารถนา จะเห็นไดจากการอธิบายการเกิดขึ้นของดวงอาทิตย
และดวงจันทรวา เกิดขึ้นเพราะเปนความตองการของมนุษยกลุมนี้ที่สูญสิ้นแสงสวางในตัวเอง
หลังจากพากันบริโภคงวนดินแลว เมื่อมีแสงสวาง (แรก) เกิดขึ้น จึงทําใหมนุษยนั้นเกิดความ
กลา จึ งเรี ยกว า สุ ริ ยะ และแสงสว างสรางความพึ งพอใจ จึ งเรี ยกว า จันทะ จากนั้น ดวงดาว
ทั้งหลาย ก็ เกิ ดขึ้นตาม ความเป นกลางคื นและกลางวัน ความเป นเดื อน ป และฤดู ก็ เกิ ดขึ้น
จักรวาลไดกํ าเนิ ดขึ้นอย างสมบู รณ ดวยความคิ ดความตองการและการกระทํ าของมนุ ษยที่
หลากหลายทั้งดีและชั่ว ไดเปนเหตุทําใหเกิดภพภูมิเพื่อเปนที่รับผลการกระทําของมนุษยตอไป
หลังความตายในภพนี้ มนุษยจึงถือวาเปนผูสรางจักรวาลและใหกําเนิดภพภูมิตามอํานาจแหง
พลังของการกระทําทางกาย วาจา และใจมนุษยในเวลาตอมา
๔๑


๒.๓ โครงสรางของจักรวาล

โครงสรางจักรวาล

ตามที่ไดกลาวมาตั้งแตตน ทําใหเห็นวา โครงสรางจักรวาลกอกําเนิดมาจากความวาง
เปลาหรือมีอากาสธาตุรองรับอยูแลวเกิดมีสรรพสิ่งขึ้นในจักรวาลภายใตที่วางนั้น จักรวาลเมื่อ
กอกําเนิดขึ้นแลวมีโครงสรางดังตอไปนี้ คือ
๔๒


๑. แผนดิน

แผนดินที่วานี้มีความหนาประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ โยชน (สองแสนสี่หมื่นโยชน) บางทีก็
เรียกวา แผนดินใหญ หรือ มหาปฐวี ตั้งอยูบนน้ํา มีลักษณะเปนแผนกลมเหมือนกลองแบน มี
เสนผ านศู นยกลาง ๑,๒๐๓,๔๕๐ โยชน ระวี ภาวิ ไล สรุ ปว า แผ นดิ นใหญ นี้เอง คื อ จักรวาล
พื้นผิวขางบนเปนที่อยูอาศัยของมนุษย มีภูเขาพระสุเมรุ หรือภูเขาสิเนรุเปนจุดศูนยกลาง มหา
ปฐวีนี้แบงออกเปนสองชั้นหนาเทากัน คือ ๑๒๐,๐๐๐ โยชน ชั้นบนเรียกวา แผนดินฝุน ชั้นลาง
เรียกวา แผนดินศิลา
๔๓

๒. น้ํา

น้ําที่รองรับแผนดินนี้ไว มีประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ โยชน (สี่แสนแปดหมื่นโยชน) ความ
หนาของน้ํานี้มีประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ โยชน (สี่แสนแปดหมื่นโยชน) เทากัน และน้ําที่วานี้ตั้งอยู
บนลมหรือลมโอบอุมเอาไว

๓. ลม

ลมเปนที่รองรับน้ําไวนั้น พัดพุงขึ้นจดทองฟา สูง ๙๖๐,๐๐๐โยชน (เกาแสนหกหมื่น
โยชน) ลมที่วานี้ตั้งอยูภายในอากาศธาตุ หรืออวกาศ เปนนัยบงชี้วา ลอยอยูในอากาศ ทั้ง
แผนดิน น้ํา และลม ที่มีความสัมพันธกันตางอิงอาศัยกันและกันดวยอาการดังนี้ เปนความดํารง
อยูโลกมนุษย

๔. ภูเขาสิเนรุ

ภู เขาสิ เนรุ มี ความสู งบรรดาภู เขาทั้งหลาย สู งถึ ง ๘๔,๐๐๐ โยชน (แปดหมื่ นสี่ พัน
โยชน) และหยั่งลึกลงหวงมหรรณพอีก ๘๔,๐๐๐ โยชน (แปดหมื่นสี่พันโยชน) ยาว ๘๔,๐๐๐
โยชน (แปดหมื่นสี่พันโยชน)
๔๔
ขางทิศปราจีนของภูเขาสิเนรุเปนเงิน ขางทิศทักษิณเปนแกว
มณี ขางทิศปจฉิมเปนแกวผลึก ขางทิศอุดรเปนทอง ขางทิศอุดรนั้นเปนขางที่ดูเพลินเพราะ
เปนทอง
๔๕
ภายใตภูเขาสิเนรุเปนภพที่อยูของพวกอสูรที่ถูกกลลวงของทาวสักกะและเหลาเทพ
จับโยนลงมาจากภพดาวดึงสอันเปนที่อยูเดิม จนตองลงมาอยูใตภูเขาสิเนรุ

ภูเขาสิ เนรุ กับทวีปทั้ง ๔ พระอรรถกถาจารยกล าวอธิ บายลักษณะการดํ ารงอยู ของ
ภูเขาสิเนรุกับทวีปทั้ง ๔ โดยยกตัวอยางวา เหมือนในบึงใหญ มีกอดอกบัวกอหนึ่ง มีใบ ๔ ใบ
เฉพาะตรงกลางกอดอกบัวนี้ มีดอกบัวตูมดอกหนึ่ง ทวีปทั้ง ๔ เปนเสมือนใบบัวทั้ง ๔ ใบ ภูเขา
สิ เนรุ ก็ เหมื อนดอกบัวตู มที่ กลางกอ โอกาสว างที่ น้ํ าลอมรอบทวี ป ก็ เหมื อนน้ํ าที่ เหลื อ หาก
สามารถมองจากมุ มสู งไดจะเห็ นว า น้ํ านั้นมี มากกว าแผ นดิ น และจะมองเห็ นทวี ปทั้ง ๔ ย อม
ปรากฏเหมือนใบบัว ๔ ใบ เขาสิเนรุปรากฏเหมือนดอกบัวตูมอยูตรงกลาง
๔๖

๕. ภูเขาสัตตปริภัณฑ

ภู เขาใหญ อี ก ๗ ลู ก คื อ ยุ คันธร ๑ อิ สิ นธร ๑ กรวิ กะ ๑ สุ ทัสสนะ ๑ เนมิ นธร ๑
วินันตกะ ๑ อัสสกัณณะ ๑ เปนของทิพย วิจิตรดวยรัตนะตาง ๆ หยั่งลึกลงในหวงมหรรณพและ
สูงขึ้นไปเบื้องบนตามลําดับโดยประมาณกึ่งหนึ่ง ๆ ตามลําดับจากประมาณแหงภูเขาสิเนรุทั้ง
เบื้องลางและเบื้องบน ตั้งเรียงรายอยูเหมือนวงแหวน รอบภูเขาสิเนรุ คัมภีรโลกบัญญัติกลาว
ขยายความว า ภู เขายุ คันธรหยั่ งลึ กลงในน้ํ า สู งขึ ้นไปจากผิ วน้ํ า และกวาง ๔๐,๐๐๐ โยชน
เทากัน ไหลของภูเขายุคันธรสวนหนึ่ง ๔๒,๐๐๐ โยชน วัดโดยรอบ ๙๖๐,๐๐๐ โยชน ภูเขาอิสิน
ธรหยั่ งลงในน้ํ า สู งขึ้นไปจากผิ วน้ํ าและกวาง ๒๐,๐๐๐ โยชน ไหลของภู เขาอิ สิ นธรส วนหนึ่ ง
๖๓,๐๐๐ โยชน วัดโดยรอบ ๑๔,๐๐๐ โยชน ภูเขากรวิกหยั่งลึกลงในน้ํา สูงขึ้นไปจากผิวน้ําและ
กวาง ๑๐,๐๐๐ โยชน พาหาของภู เขากรวิ กนั้นแต ละส วน ๔๒๐,๐๐๐ โยชน วัดโดยรอบ
๑,๖๗๐,๐๐๐ โยชน ภูเขาสุทัสสนะหยั่งลึกลงในน้ํา สูงขึ้นไปจากผิวน้ําและกวาง ๕,๐๐๐ โยชน
พาหาของภูเขาสุทัสสนะแตละสวน ๕,๔๐๐,๐๐๐ โยชน วัดโดยรอบ ๑,๖๘๐,๐๐๐ โยชน ภูเขา
เนมินธรหยั่งลึกลงในน้ํา สูงขึ้นไปจากผิวน้ําและกวาง ๒,๕๐๐ โยชน พาหาของภูเขาเนมินธรแต
ละส วน ๑,๑๖๐,๒๕๐ โยชน วัดโดยรอบ ๑,๙๐๕,๐๐๐ โยชน ภู เขาวิ นันตกะหยั่ งลึ กลงในน้ํ า
สูงขึ้นไปจากผิวน้ําและกวาง ๑,๒๕๐ โยชน พาหาของภูเขาวินันตกะแตละสวน ๔,๐๗๒,๕๐๐
โยชน วัดโดยรอบ ๑,๘๙๐,๐๐๐ โยชน ภูเขาอัสสกัณณะหยั่งลึกลงในน้ํา สูงขึ้นไปจากผิวน้ําและ
กวาง ๒๕๐,๐๐๐ โยชน
๔๗
พาหาของภู เขาสุ ทัสสนะแต ละส วน ๑๐๕,๐๐๐ โยชน วัดโดยรอบ
๑,๘๖๐,๐๐๐ โยชน
๔๘
ภู เขาที่ รายลอมภู เขาสิ เนรุ เป นรู ปวงแหวนนี้ยังเป นที่ อยู ของทาวมหาราชทั้ง ๔
กลาวคือ ในภูเขาดานทิศตะวันออกของภูเขาสิเนรุ เปนที่อาศัยอยูของทาวธตรฐ ผูเปนหัวหนา
ของเหลาเทพคนธรรพทั้งหลาย มีโอรส ๙๑ องคลวนมีชื่อเหมือนกันหมด คือ อินทะ ทิศใตเปน
ที่อาศัยอยูของทาววิรุฬหก ผูเปนหัวหนาของเหลาเทพกุมภัณฑทั้งหลาย มีโอรส ๙๑ องคและมี
ชื่อ อินทะ เหมือนกันทั้งหมด ทิศตะวันตกเปนที่อาศัยอยูขางทาววิรูปกษ ผูเปนหัวหนาของเหลา
นาคทั้งหลาย มีโอรส ๙๑ องคและมีชื่อ อินทะ เหมือนกันทั้งหมด และทิศเหนือ เปนที่อาศัยอยู
ของทาวกุเวร หรือ ทาวเวสสุวรรณ ผูเปนหัวหนาของเหลายักษทั้งหลาย มีโอรส ๙๑ องคและมี
ชื่อ อินทะ เหมือนกันทั้งหมดเชนกัน
๔๙

๖. ภูเขาหิมวันต

ภูเขาหิมวันต หรือ หิมพานตมีความสูง ๕๐๐ โยชน (หารอยโยชน) มีความยาวและ
ความกวางอย างละ ๓,๐๐๐ โยชน (สามพันโยชน) มี ยอดเขา ๘๔,๐๐๐ ยอด (แปดหมื่ นสี่ พัน
ยอด) ประดับดวยยอด ๘๔,๐๐๐ ยอด งดงามดวยแมน้ํา ๕๐๐ สายที่ไหลอยูโดยรอบ

ในบริเวณภูเขาหิมวันต มีสระใหญ ๗ สระ คือ ๑) สระอโนดาต ๒) สระกัณณมุณฑ
๓) สระรถการ ๔) สระฉัททันต ๕) สระกุณาล ๖) สระมันทากินี ๗) สระสีหปปาตะ แตละสระมี
ความยาว กวางและลึก ๕๐ โยชน กลม ๒๕๐ โยชน

ในสระทั้ง ๗ นั้น สระอโนดาต ลอมดวยภูเขา ๕ ลูก คือ ๑) สุทัศนกูฏเปนภูเขาทอง
สูง ๒๐๐ โยชน ขางในโคง สัณฐานเหมื อนปากกา ตั้งตระหงานปดสระนั้นอยู ๒) จิตรกูฎเป น
ภู เขารัตนะทั้งหมด ๓) กาฬกู ฎเป นภู เขาแร พลวง ๔) คันธมาทนกู ฏเป นยอดเขาที่ มี พื้น
ราบเรียบ หนาแนนไปดวยคันธชาติทั้ง ๑๐ คือ ๑) ไมรากหอม ๒) ไมแกนหอม ๓) กระพี้หอม
๔) ไมเปลือกหอม ๕) ไมสะเก็ดหอม ๖) ไมรสหอม ๗) ไมใบหอม ๘) ไมดอกหอม ๙) ผลหอม
๑๐) ไมลําตนหอม เต็มไปดวยโอสถนานาประการ วันอุโบสถขางแรมจะเรืองแสงเหมือนถานไฟ
คุ ๕) ไกรลาสกูฏเปนภูเขาเงิน ภูเขาทั้งหมดนั้น มีความสูงและสัณฐานเทากันกับสุทัศนกูฏ ตาง
ตั้งปดสระอโนดาตอยู ภูเขาทั้งหมดนั้น ยังอยู ไดดวยอานุ ภาพเทวดาและนาค แมน้ํ าทั้งหลาย
ไหลไปสูภูเขาเหลานั้น น้ําทั้งหมดไหลไปสูสระอโนดาตแหงเดียว ดวงจันทรและดวงอาทิตย
โคจรไปทางใตบาง ทางเหนือบาง สองแสงไปที่สระนั้น ไมโคจรไปตรงๆ

ในสระอโนดาตนั้น ธรรมชาติ ไดจัดสรรไวเป นอย างดี มี แผ นมโนศิ ลาและหรดาล
ปราศจากเตาปลา มีน้ําใสดังแกวผลึก มีทาลงอาบอันเปนที่ ที่พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา
พระอรหันตขีณาสพ และเหลาฤษีผูมีฤทธิ์ลงสรงอาบกัน นอกจากนี้ เหลาเทวดาและยักษตาง
พากันมาเล นน้ํ าที่ นี่ ที่ ขางของสระอโนดาตนั้นมี ปากทาง ๔ ทาง คื อ ๑) ปากทางราชสี ห ๒)
ปากทางชาง ๓) ปากทางมา ๔) ปากทางโคอุสภะ ซึ่งเปนทางไหลของแมน้ํา ๔ สาย ฝูงราชสีห
จํ านวนมากอาศัยอยู ที่ ริ มฝ งแม น้ํ าที่ ไหลออกจากปากทางราชสี ห มี โขลงชาง ฝู งมา ฝู งโค
จํานวนมากอาศัยอยูที่ริมฝงแมน้ําที่ไหลออกจากปากทางชางเปนตนนั้น

แม น้ํ าที่ ไหลออกไปทางทิศตะวันออกเลี้ยวขวาสระอโนดาต ๓ เลี้ยวไม ของแวะกับ
แม น้ํ าอี ก ๓ สาย ไหลผ านถิ่ นอมนุ ษยทางภู เขาหิ มพานตดานทิ ศตะวันออกลงสู มหาสมุ ทร
เรียกวา อาวัฏฏคงคา สวนแมน้ําที่ไหลออกทางทิศใต เลี้ยวขวาสระอโนดาตนั้น ๓ เลี้ยว ไหล
ตรงไปทิศใต ๖๐ โยชน ทางหลังแผนหินเจาะภูเขาทะลุออก มีกระแสน้ําประมาณ ๓๐ คาวุตลอม
ไว เรียกวา กรรณคงคา ที่ไหลผานทางอากาศ ๖๐ โยชน เรียกวา อากาศคงคา ไหลไปตกลงบน
แผ นหิ นชื่ อ ติ ยัคคฬะ แผ นหิ นนั้นแตกดวยความแรงของกระแสน้ํ า ไดเกิ ดเป นสระโบกขรณี
เรียกวา ติยัคคฬโบกขรณี มีประมาณ ๕๐ โยชน กระแสน้ําพังที่ฝงสระโบกขรณีทะลุหินไป ๖๐
โยชน เรียกวา พหลคงคา ตอนั้น ไดพังแผนดินทึบไปทางอุโมงค ๖๐ โยชน เรียกวา อุมมังคคง
คา สวนที่เซาะติรัจฉานบรรพตชื่อ วิชฌะ ไหลไปไดกลายเปนแมน้ําใหญ ๕ สาย คือ ๑) คงคา
๒) ยุมนา ๓) อจิรวดี ๔) สรภู ๕) มหี แมน้ําใหญทั้ง ๕ สายนี้ลวนมีตนน้ํามาแตภูเขาหิมวันต
๕๐

๗. ภูเขาจักรวาล

ภู เขาจักรวาลหยั่ งลงในหวงมหรรณพ ๒๘,๐๐๐ โยชน (สองหมื่ นแปดพันโยชน)
สูงขึ้นไป ๒๘,๐๐๐ โยชน เรี ยกว า จักรวาลบรรพต เขาจักรวาลนี้ตั้งอยูลอมรอบจักรวาล เป น
กําหนดที่สุดเขตของจักรวาลหนึ่ง ๆ แตในคัมภีรโลกบัญญัติกลาววา ภูเขาจักรวาลนั้นหยั่งลงใน
น้ํ า ๓๐๐ โยชนกับ ๒ โยชนกึ่ ง ความสู งจากน้ํ าและความกวางของฐานก็ มี จํ านวนเท ากัน วัด
โดยรอบ ๓,๖๑๐,๕๐๐ โยชน
๕๑
ซึ่งไมสอดคลองกับคัมภีรอรรถกถาดังกลาวนี้

๘. ดวงอาทิตย

ดวงอาทิตยวัดโดยตรง โดยสวนยาว สวนกวาง และสวนสูง มีประมาณ ๕๐ โยชน
วัดโดยรอบวงยาว ๒๕๐ โยชน เกิดขึ้นกอนดวงจันทร ดวงอาทิตยอยูในวิมานที่ภายในทําดวย
ดวยทอง วิมานภายนอกลอมรอบดวยแกวผลึก ทั้งภายในเละภายนอกรอนจัด ดวงอาทิตยอยู
ขางบนดวงจันทร การโคจรของดวงอาทิตยในทางตรงจะเร็ว แตโคจรไปทางขวางจะชา ดวง
อาทิตยนี้โคจรหางดวงจันทรแสนโยชน ในวันแรม ๑ ค่ํา ดวงจันทรปรากฏเหมือนรอยเล็บ ในวัน
แรม ๒ ค่ํา ดวงอาทิตยไดโคจรหางออกไปอีกแสนโยชน และไดโคจรหางออกไปเชนนี้ (วันละ
แสนโยชน) ถึ งวันอุ โบสถ ดวงจันทรจะปรากฏใหญ ขึ้นโดยลํ าดับจนเต็ มดวงในวันขึ้น ๑๕ ค่ํ า
แลวโคจรหางออกไปอีกวันละแสนโยชนดุจกอนจนถึงวันแรม ๑๕ ค่ํา ดวงจันทรจะอับแสงลงโดย
ลําดับแลวไมปรากฏทั้งดวงในวันแรม ๑๕ ค่ําหรือในวันอุโบสถ ดวงอาทิตยจะลอยอยูบน ดวง
จันทรอยูลาง ดวงอาทิตยจะบังดวงจันทรไว เหมือนภาชนะเล็กถูกถาดใหญปดไว เงาของดวง
จันทรไมปรากฏ เหมือนเงาเรือนไมปรากฏในเวลาเที่ยง ดวงอาทิตยนั้นเมื่อเงาไมปรากฏ แมตัว
มันเองก็ไมปรากฏ เหมือนประทีปในกลางวันไมปรากฏแกหมูชนผูยืนอยูไกล

ดวงจันทรและดวงอาทิ ตยนั้น โคจรอยู ภายนอกภู เขาสิ เนรุ เป นเวลา ๖ เดื อน และ
โคจรอยูภายในภูเขาสิเนรุอีก ๖ เดือน กลาวคือ ดวงจันทรและดวงอาทิตยโคจรเขาไปใกลภูเขา
สิเนรุในเดือน ๘ จากนั้นเคลื่อนออกไปโคจรอยูในภายนอก ๒ เดือนแลวโคจรไปกลางเขาสิเนรุ
ในตนเดื อน ๑๒ แลวจึ งโคจรมุ งหนาสู จักรวาลแลวโคจรอยู ใกล ๆ จักรวาลเป นเวลา ๓ เดื อน
แลวเคลื่ อนออกหางมาอีกไปโคจรอยู ตรงกลางจักรวาลในเดือน ๕ ตอแตนั้นในเดือนอื่ น ๆ จะ
โคจรมุงหนาไปสูภูเขาสิเนรุแลวไปโคจรอยูใกล ๆ ภูเขาสิเนรุในเดือน ๘ อีก

ดวงจันทรและดวงอาทิ ตย ส องแสงสว างใน ๓ ทวี ปพรอมกัน กล าวคื อ เวลาพระ
อาทิตยขึ้นในชมพูทวีปนี้จะเปนเวลาเที่ยงในปุพพวิเทหทวีป เวลาที่พระอาทิตยตกในอุตตกุรุ
ทวี ปจะเป นมัชฌิ ยามในอมรโคยานทวี ป เวลาที่ ดวงอาทิ ตยขึ้นในปุ พพวิ เทหทวี ปจะเป นเวลา
เที่ยงในอุตตรกุรุทวีป เวลาที่พระอาทิตยตกในอมรโคยานทวีปจะเปนมัชฌิมยามในชมพูทวีป
เวลาที่พระอาทิตยขึ้นในอุตตรกุรุทวีปจะเปนเวลาเที่ยงในอมรโคยานทวีป เวลาที่พระอาทิตยตก
ในทวีปนี้จะเปนเวลามัชฌิมยามในปุพพวิเทหทวีป เวลาที่พระอาทิตยขึ้นในอมรโคยานทวีป จะ
เปนเวลาเที่ยงในชมพูทวีปนี้ เวลาที่พระอาทิตยตกในบุพพวิเทหทวีปเปนในเวลามัชฌิมยามใน
อุตตรกุรุทวีป

๑๐. ดวงจันทร

ดวงจันทรวัดโดยตรง โดยส วนยาว ส วนกวาง และสวนสูง มี ประมาณ ๔๙ โยชน
วัดโดยรอบวงยาว ๒๔๙ โยชน ดวงจันทรอยูในวิ มานภายในทําดวยแกวมณี วิ มานภายนอก
ลอมรอบดวยเงิน ทั้งภายในและภายนอกนั้นมีสภาพเย็น ดวงจันทรอยูขางลางดวงอาทิตย ดวง
จันทรและดวงอาทิตยนั้นอยู ห างกันหนึ่งโยชน และจากส วนล างของพระจันทรถึ งส วนบนของ
ดวงอาทิ ตย มี ระยะทางถึ ง ๑๐๐ โยชน ดวงจันทรนั้นโคจรไปทางดานตรงจะชา แต โคจรไป
ทางดานขวางจะเร็วกวา ดาวนักษัตรทั้งหลายก็โคจรไปในสองดานของดวงจันทร ทั้งดวงจันทรก็
โคจรไปใกลหมูดาวนั้น เหมื อนแม โคเขาไปหาลู กโค สวนหมูดาวก็ไมทิ้งวงโคจรของตน การ
โคจรของดวงจันทรและดวงอาทิตยมีวิถีทางของมันเองและมีอิทธิพลตอจักรวาล โดยเฉพาะตอ
สภาพดิน ฟา อากาศ กลาวคือ วิถีโคจรของดวงจันทรและดวงอาทิตยมี ๓ วิถี คือ ๑) วิถีแพะ
๒) วิถีชาง ๓) วิถีโค เมื่อใด ดวงจันทรและดวงอาทิตยโคจรขึ้นสูวิถีแพะ เมื่อนั้น ฝนจะไมตกแม
สักหยดเดียว เมื่อใด ดวงจันทรและดวงอาทิตยขึ้นสูวิถีชาง เมื่อนั้น ฝนจะตกแรงเหมือนทองฟา
รั่ ว เมื่ อใด ดวงจันทรและดวงอาทิ ตยขึ้นสู วิ ถีโค เมื่ อนั้น ความสม่ํ าเสมอของฤดู ย อมเกิ ดขึ้น
ทั้งนี้เพราะน้ํ าเป นสิ่ งปฏิ กู ลสํ าหรับแพะ แต น้ํ าเป นที่ ชอบใจของชาง และเป นที่ สบายของโค
เพราะมีความเย็นและความรอนเสมอกัน

๑๑. ภพดาวดึงส

ภพดาวดึ งสมี อาณาบริ เวณประมาณ ๑๐,๐๐๐ โยชน มี ตนปาริ ฉัตตกะเป นตนไม
ประจําภพ มี ทาวสักกะเปนใหญ กล าวกันวา ทาวสักกะนั้นแทจริงมาจากมนุ ษยที่ทําความดี ที่
เปนเหตุใหเปนทาวสักกะ คือ ครั้งเปนมฆมาณพ ชาวอจลคามในแควนมคธ ชักชวนชาย ๓๐
คน ทําความดี คือ การประพฤติวัตตบท ๗
๕๒
หลังจากตายแลวจึงไดไปเกิดในภพดาวดึงส และ
ไดชิงเอาภพดาวดึงสจากเทพบุตรที่อยูกอนดวยกลอุบายอันแยบยล ตอมา พวกอสูรไดยกทัพมา
ชิงคืนเกิดการสูรับกับระหวางเทพพวกใหมกับเทพเดิมที่ถูบขับไลไป เรียกวา เทวาสูรสงคราม
คือ สงครามระหวางเทพกับอสูร ทั้งสองฝายผลักกันแพผลัดกันชนะ เพื่อเปนการปองกันรักษา
เทพนครของดาวดึงสภพ ทาวสักกะจึงตั้งกองอารักขาไว ๕ แหงรอบภูเขาสิเนรุเปนแนวรบ คือ
นาค ครุฑ กุ มภัณฑ ยักษและมหาราชทั้ง ๔ ตามลําดับ อย างไรก็ตาม เทพนครและอสู ร
นครทั้งสองนี้ ชื่อวา อยุธยา หมายถึง เมืองที่ไมมีใครรบและยึดเอาไดเพราะเปนเมืองเกิดขึ้นบุญ
กุศล คราวใด พวกอสุรมีกําลังมากกวา คราวนั้น เมื่อประตูเมืองที่ถูกพวกเทวดาหนีเขาไปปด
เสี ยแลว แมพวกอสู รตั้งแสน ก็ ไม อาจจะทํ าอะไรได ตรงกันขาม คราวใด พวกเทวดามี กํ าลัง
มากกว า คราวนั้น เมื่ อประตู ที่ ถู กพวกอสู รหนี เขาไปป ดเสี ย แมพวกทาวสักกะตั้งแสน ก็ ไม
อาจจะทําอะไรได
๕๓

๑๒. ภพอสูร

ภพอสู รมี อาณาบริ เวณประมาณ ๑๐,๐๐๐ โยชน ตนไมประจํ าภพอสู รชื่ อว า จิ ตต
ปาฏลิ พวกอสูร เดิมเปนเทพบุตรอยูในภพดาวดึงส เมื่อทาวสักกะกับเหลาสหายมาเกิดรวมเปน
เทพบุตร จึงไดนําสุรามาดื่มฉลองกัน แตถูกทาวสักกะหลอกใหดื่มสุราจนเมาแลวจับโยนลงมา
จากภพดาวดึ งสตกลงที่ เชิ งภู เขาสิ เนรุ ในขณะที่ ถู กจับโยนลงมาถึ งกลางภู เขาสิ เนรุ จึ งมาได
สํ านึ กว า พวกเรา จะไม ดื่มสุ รา ละพ อ จํ าเดิ มแต นั้นจึ งไดชื่ อว า อสู ร และเกิ ดเป นภพอสู รอยู
ภายใตเขาสิ เนรุ นั่ นเอง ต อมา ในเวลาที่ ตนจิ ตตปาฏลิ บาน พวกอสู รจึ งระลึ กไดพวกตนเป น
เทวดา ประสงคจะยึ ดภพดาวดึ งสคื นจากทาวสักกะ จึ งพากันขึ้นไปยังภพดาวดึ งสเหมื อนตัว
ปลวกออกไปจากจอมปลวกเวลาฝนตก และไดเกิ ดสงครามสูรบกันระหว างเทพกับอสู ร บาง
คราวพวกเทพชนะ บางคราวพวกอสูรชนะ เมื่อคราวที่พวกเทพชนะ พวกเทพก็จะไลตามพวก
อสู รไปจนถึ งหลังสมุ ทร เมื่ อคราวที่ พวกอสูรชนะ พวกอสู รก็ จะติ ดตามพวกเทพไปจนถึ งนอก
กําแพงเมือง พอทาวสักกะตั้งกองอารักขาไว ๕ แหง โดยตั้งรูปเหมือนพระอินทรมีมือถือวชิระไว
ณ เชิงกําแพงแลว เมื่อพวกอสูรยกทัพกันมาอีกทีไร ก็เห็นรูปเปรียบพระอินทรนั้น จึงพากันกลับ
ดวยสําคัญวาเปนทาวสักกะมาประทับยืนอยูจริง ๆ ภพอสูรดังกลาวนี้ มีทาวเวปจิตติหรือทาวสัม
พรอสูรเปนใหญ ปกครองดานทิศตะวันออก มีไพจิตตอสูรเปนอุปราช ดานทิศใต มีทาวอสัพพร
อสูรเปนผูปกครอง โดยมีทาวสุลิอสูรเปนอุปราช ดานทิศตะวันตก มีทาวเวลอสูรเปนผูปกครอง
โดยทาวปริกอสูรเปนอุปราช และดานทิศเหนือ มีทาวพรหมทัตอสูรเปนผูปกครอง โดยมีทาวอสุ
รินทราหูเปนอุปราช ซึ่งอสุรินทราหูนี้มีรางกายใหญกวาอสูรทั้งหมด มีกําลังมาก กลาหาญ เคย
มาเฝ าแลวกล าวคํ านมัสการว า ตัสสะ
๕๔
ในอนาคตจะไดเป นพระพุ ทธเจาพระนามว า นารทะ
เพราะไดบําเพ็ญบารมีมามาก

๑๓. อวีจิมหานรก

นรกนี้ที่ไดชื่อวา อวีจิมหานรก เพราะเปนขุมนรกที่กวางใหญมีอาณาบริเวณประมาณ
๑๐,๐๐๐ โยชน และไมมีความวาง คือ ระหวางคั่นของเปลวไฟและทุกขของสัตวในนรกนี้ อวีจิ
มหานรกมี ลักษณะเป นหอง ๆ ซึ่ งประกอบดวยมุ ม ๔ มุ ม ประตู ๔ ประตู มี กํ าแพงเหล็ กเป น
ขอบเขต ครอบดวยฝาเหล็ ก มี พื้นปู ดวยเหล็ ก มี ไฟลุ กโชน ซึ่ งมี เปลวไฟแผ ไปไกลถึ ง ๑๐๐
โยชน โดยรอบ ตั้งอยู ตลอดเวลา กลาวคื อ ในอวีจิ มหานรกนั้น เปลวไฟตั้งขึ้นแต ฝาดานทิ ศ
บูรพาเปนตนแลวพุงมากระทบฝาดานทิศปจฉิมเปนตนไกล ๑๐๐ โยชน เปลวไฟจากเบื้องต่ําพุง
ขึ้นกระทบเบื้องบน เปลวไฟจากเบื้องบนพุ งลงกระทบเบื้องต่ํ า สถานที่ประมาณ ๑๐๐ โยชน
ภายในมหานรกนั้น เต็มไปดวยสัตวนรกทั้งหลายไมมีระหวางคั่น ไมมีชองวาง เหมือนทะนาน
เต็ มไปดวยน้ํ านมและแป ง เหล าสัตวผูหมกไหมอยู ไม มี การยื น เดิ น นั่ ง นอน และการไม
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน หากแตไหมอยูในที่เฉพาะของตนเทานั้น อวีจิมหานรกนี้ นับรวมทั้งฝา
ทั้งหลาย มีเสนผาศูนยกลางได ๓๑๘ โยชน วัดโดยรอบได ๙๕๔ โยชน นับรวมทั้งอุสสทนรก
๑๖ ขุ มที่ อยู ที่ ประตู ทั้ง ๔ ของอวี จิ มหานรก ประตู ละ ๔ ขุ มดวย จึ งรวมเป นบริ เวณประมาณ
๑๐,๐๐๐ โยชน
๕๕๑๔. ชมพูทวีป

ชมพูทวีปตั้งอยูทิศใตของภูเขาสิเนรุ มีขนาด ๑๐,๐๐๐ โยชน เนื้อที่ประมาณ ๔,๐๐๐
โยชนคลุ มดวยน้ํ า นับไดว าเป นทะเล มี เนื้อที่ สํ าหรับมนุ ษยอยู อาศัยประมาณ ๓,๐๐๐ โยชน
มนุ ษยมี อายุ ขัย ๑๐๐ ป มนุ ษยมี ใบหนารู ปไข เป นคนสํ ารวม ขยัน อดทน ขนาดร างกาย
สันทัดพองาม เปนผูมีความกลา มีสติ ประพฤติพรหมจรรยไดอยางยอดเยี่ยม
๕๖
ความเพียร
ความมั่ นคง มี จิ ตประกอบดวยคุ ณอันยอดเยี่ ยม
๕๗
มี ตนไมประจํ าทวี ป คื อ ตนหวาใหญ สู ง
๑๐๐ โยชน กิ่งยาว ๕๐ โยชน ลําตนกลม ๑๕ โยชน อยูที่เขาหิมพานตตั้งอยูชั่วกัป
๕๘
พระ
โพธิสัตว พระพุ ทธเจา พระเจาจักรพรรดิ เลือกมาเกิดที่ชมพูทวีปนี้ ไมไปเกิดในทวีปอีก ๓
ทวีปนอกนี้

๑๕. อมรโคยานทวีป

อมรโคยานทวีปตั้งอยูทิศตะวันตกของเขาสิเนรุ มีขนาด ๗,๐๐๐ โยชน มนุษยมีอายุ
๔๐๐ ป มีใบหนารูปเดือนครึ่งเสี้ยว อยูตามธรรมชาติ ไมมีการสรางบานเรือน มีตนกระทุมเปน
ตนไมประจําทวีป

๑๖. ปุพพวิเทหทวีป

ปุพพวิเทหทวีปตั้งอยูทิศตะวันออกของเขาสิเนรุ มีขนาด ๘,๐๐๐ โยชน
๕๙
มนุษยมี
ใบหนากลมดั่งเดือนเพ็ญ รูปรางสูงโปรง อายุขัย ๑๐๐ ป มีตนไมประจําทวีปคือ ตนซึก (ตน
สีเสียด)

๑๗. อุตตรกุรุทวีป

อุตตรกุรุทวีปตั้งอยูทิศเหนือของเขาสิเนรุ มีขนาด ๘,๐๐๐ โยชน มนุษยในทวีปนี้ มี
ใบหนารูปสี่เหลี่ยม รูปรางงดงามสมสวน ไมอวนไมผอม พอดี ผิวพรรณไมขาวไมดํา ขาวอม
เหลือง รูปรางปรากฏเหมือนอยูในวัยเปนหนุมสาวเสมอ ไมแกเฒา และจะไมลวงละเมิดศีล ๕
ตลอดชีวิต
๖๐
มีอายุที่แนนอน คือ ๑,๐๐๐ ป ชีวิตดําเนินไปอยางไมมีความทุกข ไมมีความหวง
แหน
๖๑
นอนบนแผนดิน เพราะไมจําเปนตองมีบานเรือน ไมตองหวานพืช และไมตองทําไรไถ
นา มนุษยในอุตรกุรุทวีปบริโภคขาวสาลีที่เกิดขึ้นในที่ไมตองไถ ไมมีรํา ไมมีแกลบ สะอาด มี
กลิ่นหอม เปนเมล็ดขาวสารหุงในเตาไมมีควัน มีตนกัลปพฤกษเปนตนไมประจําทวีป สูง ๑๐๐
โยชน แผกวาง ๓๐๐ โยชน มนุษยสามารถไปสอยสิ่งที่ตองการไดทุกอยางจากตนไมนี้

๑๘. ทวีปเล็ก

ทวี ปเล็ กๆ ที่ เป นบริ วารรายลอมทวี ปใหญ ทั้ง ๔ อี ก ทวี ปละ ๕๐๐ ทวี ป รวมเป น
๒,๐๐๐ ทวีป

๑๙. โลกันตริกนรก

อาณาเขตที่สุดโดยรอบของจักรวาล ตามพุทธปรัชญา จะกําหนดดวยแสงแหงดวง
อาทิตยที่สองไปจนสุดแสงแลว คือ หนึ่งลานแปดแสนโยชนในแตละทิศ
๖๒
และมีภูเขาจักรวาล
ตั้งอยูรายรอบอันเปนกําหนดอาณาเขตของจักรวาลหนึ่ง การดํารงอยูของจักรวาลทั้งหลายใน
เอกภพนี้จึงมีลักษณะเหมือนลูกฟุตบอลหลายลูกที่บรรจุอยูในตะกราใบใหญ หรือเหมือนกับรัง
ผึ้งที่ชองที่เปนจุดเชื่อมตอกัน หรือเหมือนลอเกวียน ๓ ลอที่วางจดติดกันตรงกลางจะมีที่วาง แต
ละจักรวาลมี วงโคจรไปในทิ ศทางเดี ยวกัน ในระหว างจักรวาลทั้งหลายนั้น จะมี ช องว างที่
แสงอาทิ ตยจากแต ละจักรวาลส องไปไม ถึ ง ที่ ว างบริ เวณนั้น เรี ยกว า โลกันตริ ก คื อ ช องว าง
ระหวางจักรวาล อันจัดเปนนรกขุมหนึ่งซึ่งไมจัดอยูในจักรวาลใดจักรวาลหนึ่ง อันมีแตความมืด
มิ ด มี ความกวางถึ ง ๘,๐๐๐ โยชน อยู เลยจากภู เขาจักรวาลไป แสงแห งดวงอาทิ ตยและดวง
จันทรจึงไมพอที่จะสองไปไมถึงชองวางระหวางจักรวาลนั้น
๖๓

๒๐. มหาสมุทร ๔

มหาสมุ ทรทั้ง ๔ กํ าหนดดวยรัศมี ภู เขาสิ เนรุ กล าวคื อ รัศมี แห งเงิ นและแกวมณี
เปลงออกทางทิศปราจีนและทักษิณ รวมเปนอันเดียวกันแผไปบนหลังมหาสมุทร ตั้งจดจักรวาล
บรรพต นับเปนมหาสมุทรที่ ๑ รัศมีแหงแกวมณีและแกวผลึกที่เปลงออกทางทิศทักษิณและทิศ
ปจฉิมรวมเปนอันเดียวกันแผไปบนหลังมหาสมุทรตั้งจดจักรวาลบรรพตนับเปนมหาสมุทรที่ ๒
รัศมีแหงแกวผลึกและทองที่เปลงออกทางทิศปจฉิมและทิศอุดรรวมเปนอันเดียวกันแผไปบนหลัง
มหาสมุทรตั้งจดจักรวาลบรรพตนับเปนมหาสมุทรที่ ๓ รัศมีแหงทองและเงินเปลงออกทางทิศ
อุดรและทิศปราจีน รวมเปนอันเดียวกันแผไปบนหลังมหาสมุทร ตั้งจดจักรวาลบรรพตนับเปน
มหาสมุ ทร ๔ ภายในรัศมี ที่ มาบรรจบกันเหล านั้นแต ละกลุ มรัศมี จัดเป นหนึ่ งมหาสมุ ทร จึ ง
กลายเปนมหาสมุทรทั้ง ๔ ที่รายลอมภูเขาสิเนรุอยู

๒๑. เทวโลกอีก ๕ ชั้นนอกจากชั้นดาวดึงสที่กลาวแลว
๒๒. นรกภูมิที่เหลือจากที่กลาวแลว
๒๓. พรหมโลก ๒๐ ชั้น

จะเห็นวา ตามนัยแหงคัมภีรอรรถกถาที่กลาวมานี้ จะมองโครงสรางจักรวาลในเชิงดิ่ง
คื อ จัดสรรพสิ่ งที่ อยู ในจักรวาลในแนวตั้งเป นลํ าดับชั้นสู งต่ํ าโดยภู เขาสิ เนรุ เป นมาตรวัด
รายละเอี ยดเกี่ ยวกับเทวโลก พรหมโลกและนรกภู มิ ที่ เหลื อจะกล าวไวในบทที่ ว าดวยแนวคิ ด
เรื่องโลกขางตน

ขนาดและสัญฐานของจักรวาล : อนันตจักรวาล คือ จักรวาลไมมีที่สิ้นสุด


ขนาดของจักรวาลหนึ่ ง ตามนัยแห งคัมภี รอรรถกถาวิ นัยป ฎก กล าวว า จักรวาลมี
ความยาวและความกวางประมาณ ๑,๒๐๓,๓๔๐ โยชน (หนึ่งลานสองแสนสามพันสี่รอยหาสิบ
โยชน) ประมาณโดยรอบจักรวาลมีปริมณฑลทั้งหมด ๓,๖๑๐,๓๕๐ โยชน (สามลานหกแสน
หนึ่งหมื่นสามรอยหาสิบโยชน) มีความหนา ๒๔๐,๐๐๐ โยชน
๖๔
ซึ่งความหนานี้ตรงกับความ
หนาของแผนดินใหญขางตน มีน้ํารองรับแผนดินใหญเอาไว ลมโอบอุมน้ําที่วานี้ไว และลมก็พัด
ลอยในอากาศธาตุ หรืออวกาศดังกลาวแลวขางตน โดยนัยนี้ทําใหเขาใจวา แผนดินใหญนี้เอง
คื อ จักรวาล อย างไรก็ ตาม ไม ควรเขาใจว า แผ นดิ นใหญ ที่ ว านี้ คื อ โลกมนุ ษย เพราะขัด
ความรูสึกวา จักรวาลนาจะยิ่งใหญกวาโลกมนุษยนี้มากนัก โลกมนุษยนาจะเปนเพียงสวนหนึ่ง
ของจักรวาลเทานั้น


เกี่ ยวกับสัณฐานและการดํ ารงอยู ของจักรวาล มี ผูตี ความว า จักรวาลนั้นมี ลักษณะ
สัณฐานกลมแบนเหมือนนําจานสองใบมาประกบเขาดวยกันมีเขาสิเนรุเปนศูนยกลางแลวลอย
เควงควางอยูในอวกาศในทิศทางเดียวกัน ในโอกาสโลก มีจักรวาลลักษณะเดียวกันนี้มากมาย
การดํ ารงอยู ของจักรวาลเหมื อนลอเกวี ยนที่ นํ ามาต อกันหรื อเหมื อนรวงผึ้งที่ แต ละช องจะมี
จุดเชื่ อมต อกัน และในจุดเชื่ อมต อกันนั้น จะมี ชองว างระหว างกันและกันอยู ชองว างที่ ว านี้จะ
ไม ไดรับแสงจากพระอาทิ ตยและพระจันทร เพราะอยู พนขอบภู เขาจักรวาลออกไป ช องว าง
ระหวางจักรวาลนี้เรียกวา โลกันตรนรก หรือ โลกันตริกนรก
๖๕
อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตที่ทําให
เห็นวา การหมุนวนไปของจักรวาลหรือการโคจรของจักรวาล อาจเปนไปในลักษณะแบนเหมือน
จานแบนดังกล าว แต ก็หลักฐานที่ ชี้ใหเห็นว า ลักษณะสัณฐานของจักรวาลนาจะเป นทรงกลม
มากกวา เพราะที่สุดของจักรวาลนั้นกําหนดดวยแสงแหงดวงอาทิตยเปนเกณฑ กลาวคือ แสง
แหงดวงอาทิตยไปสิ้นสุดตรงไหน นั่นคือ ที่สุดของขอบจักรวาลหนึ่ง และดวงอาทิตยมีสัณฐาน
กลม แสงสวางที่สองออกไปจากดวงอาทิตยจึงแผขยายออกไปเปนวงกลมดวย ลักษณะขนาด
ของจักรวาลโดยรัศมีโดยรอบนาจะเปนทรงกลมเหมือนลูกฟุตบอลมากวากลมเหมือนจานแบน
สองใบประกบกัน

อยางไรก็ตาม ในคัมภีรจักรวาลทีปนี มีขอความที่กลาวแสดงถึงลักษณะสัณฐานของ
จักรวาล อันแสดงใหเห็ นว า จักรวาลมี สัณฐานกลมโดยเปรี ยบเที ยบกับมณฑลของลอรถ ดัง
ขอความวา

ชื่อวา โลกจักรวาลนั้น คือ โลกธาตุ สมจริงดังคําที่กลาวไวในอรรถกถาทั้งหลาย
ว า จักรวาลหนึ่ งแมทั้งสิ้นนั้น คื อ โลกธาตุ อันหนึ่ ง แมในฎี กานั้น ๆ ก็ กล าวไวว า
โลกธาตุ ชื่อวา จักรวาลก็จริง โลกธาตุนั้น ทานเรียกวา จักรวาลอันเปนเชนกับมณฑล
แหงกงรถแวดวงไวโดยรอบ แมในโลกทีปกสารปกรณก็กลาวไววา ชื่อวา จักรวาลอัน
หินแวดวงไวงดงามไปดวยเขาสิเนรุ เขาสัตตบริภัณฑ ทวีปใหญทั้งสี่ทวีป ทวีปนอยสอง
พันทวีป และมหาสมุทร
๖๖

๒.๔ ประเภท และ จํานวนของจักรวาล

พุทธปรัชญาไดเสนอทัศนะเกี่ยวกับกําเนิดจักรวาลและโครงสรางจักรวาลเพื่อคลาย
ความสงสัยใครรูของมนุษยดังกลาวขางตนแลว กระนั้นก็ตาม ประเด็นปญหาเกี่ยวกับจักรวาล
ยังคงมี อี กประการหนึ่ งที่ ว า จักรวาลมีจักรวาลเดียวหรื อมีหลายจักรวาล ต อประเด็ นนี้ พุ ทธ
ปรัชญามีคําตอบที่ชัดเจนดังขอความในจูฬนีสูตร
๖๗
ที่กลาวถึงประเภทจักรวาลและจํานวนของ
จักรวาลแตละประเภท โดยจําแนกจักรวาลออกเปน ๓ ประเภท คือ จักรวาลขนาดเล็ก จักรวาล
ขนาดกลาง และจักรวาลขนาดใหญ ซึ่งแตละประเภทจะประกอบดวยจักรวาลไมเทากัน ดังนี้ คือ

๒.๔.๑ จักรวาลขนาดเล็ก เรี ยกว า สหัสสี จู ฬนิ กาโลกธาตุ ประกอบดวยจักรวาล
๑,๐๐๐ (หนึ่งพันจักรวาล) ดังนั้น จึงมีโครงสรางจักรวาลอยางละ ๑,๐๐๐ เชนกัน หมายความวา
แตละจักรวาล จะมีสวนประกอบของจักรวาลอยางละ ๑ อยาง กลาวคือ ในจักรวาลขนาดเล็กนี้ มี
พระจันทร ๑,๐๐๐ ดวงอาทิตย ๑,๐๐๐ ดวง ขุนเขาสิเนรุ ๑,๐๐๐ ชมพูทวีป ๑,๐๐๐ อมรโคยาน
ทวีป ๑,๐๐๐ อุตตรกุรุทวีป ๑,๐๐๐ ปุพพวิเทหทวีป ๑,๐๐๐ มหาสมุทร ๔,๐๐๐ ทาวมหาราช
๔,๐๐๐ เทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกา ๑,๐๐๐ เทวโลกชั้นดาวดึงส ๑,๐๐๐ เทวโลกชั้นยามา ๑,๐๐๐
เทวโลกชั้นดุ สิ ต ๑,๐๐๐ เทวโลกชั้นนิ มมานรดี ๑,๐๐๐ เทวโลกชั้นปรนิ มมิ ตวสวัสตี ๑,๐๐๐
พรหมโลก ๑,๐๐๐

๒.๔.๒ จักรวาลขนาดกลาง เรี ยกว า ทวิ สหัสสี มัชฌิ มิ กาโลกธาตุ ประกอบดวย
จักรวาล ๑,๐๐๐,๐๐๐ (หนึ่ งลานจักรวาล) และมี โครงสรางจักรวาลแต ละอย าง ๑,๐๐๐,๐๐๐
เชนกัน

๒.๔.๓ จักรวาลขนาดใหญ เรี ยกว า ติ สหัสสี มหาสหัสสี โลกธาตุ ประกอบดวย
จักรวาลแสนโกฏิจักรวาล และมีโครงสรางจักรวาลแตละอยางแสนโกฏิเชนกัน

ขอสังเกตเกี่ยวกับจํานวนจักรวาลของแตละประเภทที่ควรอภิปราย คือ ในการจําแนก
ประเภทจักรวาลนั้น มีการใชคําในการจําแนก คือ คําวา สหัสสี หรือ สหัสส ที่แปลวา หนึ่งพัน
เป นคํ าจํ าแนกความต างของจํ านวนจักรวาล โดยประเภทแรกใชคํ าว า สหัสสี แปลว า มี พัน
จักรวาล ประเภทที่สอง ใชคําวา ทวิสหัสสี แปลวา สองพัน และประเภทที่สามใชคําวา ติสหัสสี
แปลวา สามพัน แตปรากฏว า ในคัมภีรพระไตรป ฎกฉบับแปลภาษาไทยแปลคําทั้งสามบอก
จํานวนจักรวาลในแตละประเภทตางไปจากรูปศัพท คือ สหัสสี แปลวา หนึ่งพันจักรวาล ถือวา
แปลตรงตามรูปศัพท แตอีกสองคําในประเภทหลัง คือ ทวิสหัสสี แปลวา หนึ่งลานจักรวาล และ
คําวา ติสหัสสี แปลวา แสนโกฏิจักรวาล

ถาหากพิ จารณาดวยสังขยาคู ณ จะไดคํ าตอบ คื อ ทวิ สหัสสี ไดแก หนึ่ งพันคู ณดวย
หนึ่งพัน (๑,๐๐๐

) จะไดเทากับ หนึ่งลาน (๑,๐๐๐ X ๑,๐๐๐ = ๑,๐๐๐,๐๐๐) ซึ่งตรงกับที่แปล
ในคัมภีรพระไตรปฎกภาษาไทย แตสําหรับคําวา ติสหัสสี มีขอควรพิจารณา คือ
(๑) คัมภีรอรรถกถาอธิบายวา ไดแก ๑,๐๐๐

คือ จํานวนพันมาคูณกันสามครั้ง จะได
เทากับ หนึ่งพันลาน (๑,๐๐๐ X ๑,๐๐๐ x ๑,๐๐๐ = ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐) ถึงกระนั้น ก็ยังไดจํานวน
ไมเทากับ แสนโกฏิ ตามที่แปลไวในคัมภีรพระไตรปฎก
(๒) ถานํ าจํานวน หนึ่ งลาน อันจํานวนของจักรวาลขนาดกลางมาเป นตัวตั้งแลวคู ณ
ดวยพันโดยหลักการคิดคํานวณเดียวกันกับจักรวาลขนาดกลาง จะไดเทากับ หนึ่งพันลาน ซึ่งก็
คือ ๑,๐๐๐

นั่นเอง ยังไมถึงแสนโกฏิ เพราะ หนึ่งแสนโกฏิ จะเทากับ หนึ่งลานลาน กลาวคือ ๑
โกฏิ เทากับ ๑๐ ลาน ถาแสนโกฏิ ก็เทากับ ๑๐ ลาน คูณดวย ๑ แสน จะเทากับ หนึ่งลานลาน
(๑๐,๐๐๐,๐๐๐ x ๑๐๐,๐๐๐ = ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐)

ในขณะเดียวกันมติของพระคณกปุตตติสสเถระเห็นตางออกไปวา ติสหัสสี มหาสหัสสี
โ ลกธ า ตุ นั้ น เ ท า กั บ หนึ่ ง ล า นโ กฏิ จั กร ว า ล ( ๑๐, ๐๐๐, ๐๐๐ x ๑, ๐๐๐, ๐๐๐ =
๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ (สิบลานลาน) ซึ่งจํานวนมากเพิ่มขึ้นอีก เกาแสนโกฏิ สรุปวา จํานวน
ตัวเลขยังไม ลงตัว ไม ว าจะพิ จารณาจากฐานสังขยาบวกหรื อสังขยาคู ณ
๖๘
ขณะเดี ยวกัน ใน
คัมภีรขุททกนิกาย มหานิเทส มีขอความกลาวถึ ง โลกธาตุหรือจักรวาล ตั้งแต ๑ จักรวาล ถึ ง
หลายจักรวาล โดยเฉพาะประเด็นที่กําลังอภิปรายอยูนี้ คําวา ทฺวิสหัสสี แปลวา สองพัน, คําวา
ติ สหัสสี แปลว า สามพัน และคํ าว า มหาสหัสสี แปลว า หลายพัน
๖๙
อันเป นการแปลที่ ไม
สอดคลองกับคําแปลและความหมายในจูฬนีสูตร

ขอสังเกตเพิ่มเติมจากกรณีคัมภีรขุททนิกาย จูฬนิเทส จะเห็นวา ไดมีการแยก ติสหัสสี
เปนโลกธาตุอีกประเภทหนึ่ง และ มหาสหัสสี เปนโลกธาตุอีกประเภทหนึ่ง หากถือเอาตามนัยนี้
จักรวาลขนาดใหญจะถูกแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ ประเภทแรก มี ๓ พันจักรวาล (หรือ ๑
ลานจักรวาล) และประเภทที่สอง คือ หลายจักรวาล (มหาสหัสสี) แตเมื่อสืบคนในคัมภีรอรรถ
กถาขุททกนิกาย พบวา ไดอธิบายรวบเขาดวยเปนประเภทเดียวกัน การอธิบายโดยจัดใหอยู
ประเภทเดียวกันนี้ อาจเปนการอธิบายเพื่อใหสอดคลองกับจูฬนีสูตรดังกลาวหรือไม

อยางไรก็ตาม ในคัมภีรอรรถกถาแหงขุททกนิกายดังกลาว เมื่อยกคําศัพทนี้มาอธิบาย
ไม ไดยกคํ าศัพทตรงตามพระบาลี ในพระไตรป ฎกมาอธิบาย ดู เหมื อนจะเป นย้ํ าใหเห็นถึ งการ
อธิบายใหสอดคลองกับจูฬนีสูตรโดยการรวบติสหัสสีโลกธาตุกับมหาสหัสสีโลกธาตุเขาดวยกัน
กลาวคือ พระบาลีระบุวา ติสหสฺสิมฺป โลกธาตุ ปสฺเสยฺย มหาสหสฺสิมฺป โลกธาตุ ปสฺเสยฺย ซึ่ง
แยกเปน ๒ ประโยคตามบาลีไวยากรณที่จํากัดจําแนกดวยกิริยา แตคัมภีรอรรถกถากลับยกมา
อธิ บายแต เพี ยงว า ติ สหสฺ สึ มหาสหสฺ สิ มฺ ป โลกธาตุ เป นรวบทั้ง ๒ ประโยคเขาดวยกันเป น
ประโยคเดียว จึงเทากับบอกวา ทั้งสองนี้เปนจักรวาลเดียวกัน จากนั้น คัมภีรอรรกถาไดสรุปวา
โดยนัยนี้ เปนอันทรงแสดงจักรวาลไวประมาณแสนโกฏิจักรวาล (เอตฺตาวตา โกฏิสตสหสฺสจกฺ
กวาฬปริมาโณ โลโก ทสฺ สิโต โหติ)
๗๐
ดังนั้น ในการแปลบาลีในพระไตรป ฎกตอนดังกล าวจึ ง
อาศัยนัยแหงคัมภีรอรรถกถานี้วา จักรวาลขนาดใหญมีแสนโกฎิจักรวาล เลยทีเดียว

นอกจากนี้ คัมภีรจักรวาลทีปนีกลาวสรุปประเภทจักรวาลดังกลาวนี้วา ชื่อวา โลกธาตุ
มี ๓ อยาง คื อ จู ฬนิ กา (ขนาดเล็ก) มัชฌิมิ กา (ขนาดกลาง) ไตรสหัสสี (ขนาดใหญ ) บรรดา
โลกธาตุ ๓ ขนาดนั้น จักรวาลพันหนึ่ง ชื่อวา จูฬนิกาโลกธาตุ จูฬนิกาคูณดวยพัน ชื่อวา มัชฌิมิ
กาโลกธาตุ ซึ่ งมี ประมาณลานจักรวาล มัชฌิ มิ กาคู ณดวยพัน ชื่ อว า ไตรสหัสสี โลกธาตุ ซึ่ งมี
ประมาณรอยโกฏิจักรวาล (หนึ่งพันลาน) ไตรสหัสสีนั้นแล เรียกวา มหาสหัสสีบาง
๗๑
อันเปน
ตอกย้ํ าวา โลกธาตุมี ๓ ประเภท และการระบุจํ านวนจักรวาลในแตละประเภทนั้นต างออกไป
จากคัมภี รต าง ๆ ที่กล าวขางตนอีก ดังนั้น หากใชสู ตรในการคิ ดคํ านวณตามนัยแหงจักรวาล
ทีปนีซึ่งผูเขียนเห็นวาสอดคลองกับหลักเกณฑในจูฬนีสูตรที่ใชจํานวน ๑,๐๐๐ อันเปนปริมาณ
ของจักรวาลประเภทแรก (จู ฬนิ กา) เป นฐานคิ ดคํ านวณปริ มาณของจักรวาลประเภทที่ สอง
(มัชฌิ มิ กา) ดวยการนํ าเอาจํ านวน ๑,๐๐๐ มาคู ณจํ านวนจักรวาลจู ฬนิ กา จะไดเท ากับ
๑,๐๐๐,๐๐๐ จักรวาลอันเปนปริมาณของจักรวาลขนาดกลาง และใชจํานวนจักรวาลขนาดกลางนี้
เป นตัวตั้งในการคิดคํ านวณหาปริ มาณของจักรวาลขนาดใหญ ดวยการคู ณดวย ๑,๐๐๐ จะได
ผลลัพธเท ากับ ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ จักรวาล (หนึ่ งพันลาน) และคัมภี รจักรวาลที ปนี สรุ ปว า
จักรวาลขนาดใหญมีประมาณรอยโกฏิจักรวาล ซึ่งเทากับ หนึ่งพันลาน พอดี แตการคํานวณนี้
แมจะไดผลลัพธที่ตรงกับโจทกหรือตามสูตรคํานวณ แตในจูฬนีสูตรมิไดสรุปจํานวณจักรวาลใน
จักรวาลขนาดใหญตรงกับสูตรที่ตั้งไวแตอยางใด หากแตสรุปวา จักรวาลขนาดใหญมีประมาณ
แสนโกฎิจักรวาล หรือ หนึ่งลานลานจักรวาล อันเปนคําตอบที่หางจากโจทกที่ตั้งไวมาก

ประเด็นดังกลาวนี้ ฝากผูรูไดชวยวินิจฉัยดวยวา แทจริงแลว จะจําแนกเปนสองขนาด
จักรวาลหรื อขนาดจักรวาลเดี ยวกันและมี จํ านวนจักรวาลประมาณเท าไร ตามความเห็ นของ
ผูเขี ยน น าจะเป นแยกเป น ๒ ขนาดจักรวาล ดวยเหตุ ผลทั้งดานภาษา และหลักฐานการตรัส
แยกตามนัยพระบาลีในขุททกนิกาย จูฬนิเทสดังกลาว ดวยเหตุผลดานภาษา คือ การกําหนด
ดวยคําสังขยาที่ใชเปนแบงประเภทขนาดของจักรวาล คือ ทฺวิ (๒) และ ติ (๓) และคําคุณศัพทที่
บงชี้ถึงความมีจํานวนมาก คือ มหา (มาก, ใหญ) และหลักฐานในคัมภีรขุททกนิกาย จูฬนิเทสที่
ตรัสจําแนกประเภทของจักรวาลดวย ป ศัพทอยางชัดเจน ดังนั้น จึงไดขอสรุปวา จักรวาลแมจะ
แบงออกเปน ๓ ประเภทดังกลาวก็ตาม ในประเภทที่ ๓ นั้น ผูเขียนเห็นวา แบงออกเปนอีก ๒
ประเภท คือ ติสหัสสีโลกธาตุ กับ มหาสหัสสีโลกธาตุ

พระพุทธเจาเกิดในจักรวาลอื่นอีกหรือไม (ในจักรวาลคูขนาน)

การจํ าแนกจักรวาลออกเป น ๒ ประเภทพรอมทั้งระบุ โครงสรางหรื อสิ่ งที่ อยู ใน
จักรวาลนั้นเหมื อนกันและมี จํ านวนเท ากันตามประเภทของแต ละจักรวาล ตัวอย าง จักรวาล
ขนาดเล็กจะมีโครงสรางจักรวาลอยางละ ๑,๐๐๐ เชน ทวีป ๔ จะมีอยางละ ๑,๐๐๐ ทวีปดวย ใน
จักรวาลหนึ่ ง มี ทวี ปละ ๑ ทวี ป ทาวสักกเทวราชมี จํ านวน ๑,๐๐๐ องคเท ากับภพดาวดึ งส
๑,๐๐๐ องคประกอบอื่น ๆ ที่มีอยูในจักรวาลก็มีนัยดุจเดียวกัน โดยนัยนี้ จึงเปนที่มาของคําถาม
วา เมื่อเปนเชนนี้ มนุษยเชนผูเขียนนี้ มีอยูในจักรวาลอื่นที่เปนจักรวาลคูขนานหรือไม ผูเขียนนั่ง
บนเกาอี้สีขาว หนาโตะคอมพิวเตอรสีเดียวกัน กําลังพิมพงานเขียนเรื่องนี้อยูบนคอมพิวเตอร
โนตบุคยี่ หอเบนคิ ว (Benq) มี อุ ปกรณอื่ น ๆ หลายประการ แมกระทั่ งแว นสายตาที่ สวม จะมี
ผูเขียนพรอมทั้งสิ่งทั้งหลายดังกลาวนี้ในจักรวาลอื่น ๆ อีก ๙,๙๙๙ จักรวาลหรือไม? ถามีมนุษย
เชนเดี ยวกันนี้อยูจริงในจักรวาลอื่น ๆ มนุ ษยนั้น มีความรูสึก ความคิด การกระทําเหมือนกัน
หรื อไม ? และการกระทํ าของมนุ ษยแต ละคนที่ ว านี้เป นอย างเดี ยวกันหรื อทํ าในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง
พรอมกันหรือไม ? ประเด็นปญหาเหลานี้นาคิดและนาสนใจมากทีเดียว มีภาพยนตรจีนเรื่อง
หนึ่งชื่อ The One
๗๒
พยายามเสนอคําตอบประเด็นนี้ โดยเสนอวา ไมไดมีจักรวาลเดียว หากมี
จักรวาลมากมาย มีจักรวาลคูขนานกันอยู ๑๒๔ จักรวาล และสามารถไปมาระหวางจักรวาลได
โดยเครื่องขามจักรวาล ในแตละจักรวาลนั้น จะมีมนุษยคนเดียวกันนี้อยู สมมติเชน ผูเขียนก็จะมี
ผูเขี ยน ๑๒๔ คนใน ๑๒๔ จักรวาลนั้น จักรวาลละคน ภาพยนตรเรื่ องนี้พยายามชี้ใหเห็ นถึ ง
ความเชื่ อ (หรื อขอเท็ จจริ ง ?) เกี่ ยวกับประเด็ นที่ กํ าลังอภิ ปรายอยู นี้ โดยแต งเสริ มเพื่ อให
ภาพยนตรมีความสนุกมากขึ้นดวยการใสความคิดวา ถาหากขามไปจักรวาลอื่น ๆ แลวไปฆาคน
ที่เหมือนกันแลวจะทําใหพลังของคนที่เหลือเพิ่มมากขึ้นเพราะจะไดรับพลังจากคนที่ถูกฆานั้น
และภาพยนตรไดสรางใหอีกคนหนึ่งในจักรวาลทําหนาที่หยุดนักฆาคนนั้น หลังจากที่ฆามาแลว
จํานวน ๑๒๒ คนภายใน ๒ ป ภาพยนตรจึงจบดวยฉากการตอสูระหวางสองคนสุดทายที่เหลือ
ซึ่งมีพลังแข็งแรงพอ ๆ กัน

นั่นเปนแนวคิดทางวิทยาศาสตรที่จินตนาการเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในประเด็นเดียวกันนี้
พุทธปรัชญาไมไดพูดถึงมนุษยในลักษณะนี้วา ในจักรวาลอื่นมีบุคคลเชนเดียวกันนี้หรือไม? คง
พูดถึงแตเทวดาวา มีเทวดาในชื่อเดียวกันนี้ในเทวโลกและพรหมโลกในจักรวาลอื่นตามนัยแหง
จูฬนีสูตรดังกลาวขางตน การจะตอบปญหานี้ตามทัศนะของพุทธปรัชญาไมงายนักเพราะไมมี
หลักฐานยืนยันถึงขอนี้ไมวาจะบอกมีหรือไมมีบุคคลเชนเดียวกันในจักรวาลอื่น การจะบอกวามี
โดยอาศัยนัยของทาวสักกะเป นตนเป นขอเที ยบเคี ยง หรื อจะบอกว า ไม มี โดยอาศัยไม มี
หลักฐานอางอิงจากคัมภีร ลวนมีสวนผิดพลาดพอกัน อยางไรก็ตาม มีขอความในคัมภีรอรรถ
กถาที่พอใชเปนนัยแหงอภิปรายประเด็นนี้อยูบาง คือ มีการตั้งคําถามวา พระพุทธเจามีอยูใน
จักรวาลอื่นหรือไม ? ขอความในคัมภีรอรรถกถาอธิบายชี้ชัดวา พระพุทธเจาไมมีในจักรวาลอื่น
นอกจากจักรวาลนี้ โดยใหเหตุ ผลว า ไม มี พระสู ตรใดกล าวถึ งการเกิ ดขึ้นของพระพุ ทธเจาใน
จักรวาลอื่น มีแตพระสูตรที่กลาวถึงการไมเกิดขึ้นในจักรวาลอื่นเทานั้น แมในคัมภีรพระไตรปฎก
ที่พระสังคีติกาจารยทําการสังคายนาทั้ง ๓ ครั้งก็ไมปรากฏเชนกัน
๗๓
อนึ่ง หมื่นโลกธาตุนั้น ที่
ชื่อวา เขตแหงพระชาติ (ชาติเขต)นั้น ยกเวนประเทศสวนกลางของชมพูทวีปในจักรวาลนี้เสีย
แลว พระพุทธเจาทั้งหลายหาไดทรงเกิดขึ้นในประเทศอื่นไม และพนจากเขตแหงพระชาติไป ไม
ปรากฏการเกิดขึ้นของพระพุทธเจาทั้งหลายเลย
๗๔
จะเห็นวา การใหเหตุผลทํานองนี้ เปนการ
ใหเหตุ ผลโดยยึ ดหลักฐานตามคัมภี รหรื อพระสู ตรที่ ตรัสไวเป นเกณฑ ดังนั้น จึ งมี การอธิ บาย
อยางตรงไปตรงมาวา ยังไมพบหลักฐานที่ยืนยันถึงการเกิดในจักรวาลอื่นของพระพุทธเจา พบ
แตหลักฐานที่บงชี้ถึงการเกิดในจักรวาลนี้ อยางไรก็ตาม แมไมพบพระสูตรที่กลาวการเกิดขึ้นใน
จักรวาลอื่ นของพระพุ ทธเจา แต การที่ พบพระสู ตรที่ กล าวถึ งการไม เกิ ดขึ้นในจักรวาลอื่ นของ
พระพุทธเจา ก็เปนอันยืนยันแสดงถึงทัศนะนี้ไดอยางชัดเจนในตัว

หากใชเหตุผลเดียวกันนี้อธิบายถึงประเด็นปญหาที่กําลังอภิปรายกันอยูนี้ อาจอางอิง
ความเปนมนุษยของพระพุทธเจา ดวยพระพุทธเจาทรงเปนมนุษยคนหนึ่งและไมทรงเกิดขึ้นใน
จักรวาลอื่ น จึ งอาจนํ าไปสู ขอสรุ ปไดว า ไม มี มนุ ษยคนเดี ยวกันนี้ในจักรวาลอื่ นเช นเดี ยวกับ
พระพุทธเจาไมมีในจักรวาลอื่น ไมมีผูเขียนอีกคนหนึ่งหรืออีกหลายคนในจักรวาลคูขนานอื่น ๆ
การสรุ ปเช นนี้อาจไม มี น้ํ าหนักเพี ยงพอเพราะไม มีหลักฐานยืนยันที่ แน นหนาและบนขอจํ ากัด
แหงการรับรูสามัญ และอาจทาทายตอวิทยาการสมัยใหม เพราะไดมีการคนพบจักรวาลอื่นที่มี
ลักษณะและระบบเหมือนจักรวาลนี้ คือ เปนระบบสุริยะ เพียงแตยังไมสามารถสืบคนถึงความมี
อยู ของสัตวมี ชี วิ ตในระบบสุ ริ ยะอื่ นดวยยังมี ขอจํ ากัดทางเครื่ องมื อในการสื บคน ถาหากใน
อนาคต วิ ทยาการเจริ ญกาวหนาไปมากกว านี้จนกระทั่ งสามารถรูถึ งความเป นไปต าง ๆ ใน
จักรวาลอื่ น ๆ แลวพิ สู จนไดว า มี ผูเขี ยนอี กคนหนึ่ งหรื อหลายคนในจักรวาลอื่ น ๆ ในเวลา
เดียวกันตามสมมติฐานความคิดทางวิทยาศาสตรดังเชนในภาพยนตรเรื่อง The One ดังกลาว
หากเปนเชนนั้นจริง ผูเขียนคิดวา ไมมีผลกระทบตอแนวคิดเรื่องนี้ทางพระพุทธศาสนา เพราะมี
นัยที่ พระพุ ทธเจาทรงใหไวในจู ฬนี สู ตรที่ ยื นยันถึ งการมี สิ่ งหรื อบุ คคลที่ เหมื อนกันในจักรวาล
คูขนานอื่ น ๆ ประเด็ นที่ อภิปรายกันมานี้น าสนใจอยางยิ่ง และคิดวา ยังหาขอสรุ ปไม ไดอยาง
ชัดเจน คงตองอาศัยผูรูดานนี้ชวยกันคิดพิจารณาวิเคราะหกันตอไป


๒.๕ ความพินาศและวิวัฒนาการของจักรวาล

ตามทัศนะของพุทธปรัชญา ถือวา จักรวาลมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ความ
เปลี่ยนแปลงที่วานี้ มี ๒ ลักษณะ คือ ความเปลี่ยนแปลงไปสูความเสื่อมสูญ เรียกวา สังวัฏฏกัป
และความเปลี่ยนแปลงไปสูความเจริญขึ้นมาใหม เรียกวา วิวัฏฏกัป ความเปลี่ยนแปลงเชนนี้จะ
เกิ ดขึ้นวนเวียนกันไปนับไม ถวนตั้งแต อดี ตจนถึ งป จจุบันและยังคงเป นเช นนั้นตอไปอี กไม มี ที่
สิ้นสุด จนไมสามารถจะรูไดวา จักรวาลนี้ มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดลงเมื่อไหร เรียกวา อนมตัคค
จักรวาล จนนับไมถวน การที่จักรวาลพินาศไปและเจริญขึ้นมาใหมนี้หนึ่งรอบเชนนี้ จัดเปนหนึ่ง
มหากัป
๗๕
หรื อ ๔ อสงไขยกัป จัดเป นหนึ่ งมหากัป
๗๖
ขอความที่ ยื นยันความจริ งขอนี้ดังที่
พระพุทธเจาตรัสถึงการเจริญฌานสมาบัติจนสัมฤทธิ์ผลไดตรัสรูถึงปุพเพนิวาสานุสติญาณจน
สามารถหยั่ งรูถึ งความเป นไปอันนี้ของจักรวาลตลอดสังวัฏฏกัปและวิ วัฏฏกัปเป นอันมาก
๗๗

จักรวาลจึงนับวา เปนสิ่งหนึ่ง ในบรรดาสิ่งที่ไมสามารถนับได ประมาณไมได เรียกวา อสงไขย
ดังขอความในขุ ททกนิ กาย พุ ทธวงศ ตอนหนึ่ งว า “อสงไขย ที่ มี เบื้องตนและเบื้องปลายไม
ปรากฏ มี ๔ คือ หมูสัตว ๑ อากาศ ๑ จักรวาลที่ไมมีที่สุด ๑ พระพุทธญาณที่ประมาณมิได ๑
อสงไขยเหลานั้น ใคร ๆ ไมอาจรูได”
๗๘

แมจักรวาลจะเปนสิ่งที่ไม สามารถกํ าหนดรูเบื้องตนและจุ ดจบดังกล าวก็ ตาม แตสิ่ ง
หนึ่งที่เปนลักษณะตามธรรมชาติของจักรวาล คือ ความเปลี่ยนแปลงทั้งในแงวิวัฒนาการและใน
แงของการเสื่อมสลาย ความเปนไปของจักรวาลในลักษณะดังกลาวนี้ จําแนกออกเปน ๔ ชวง
ตามระยะเวลาแห งความเปลี่ ยนแปลง กล าวคื อ ความเปลี่ ยนแปลงที่ เป นไปในแต ละช วงนั้น
จัดเปนเวลาชวงหนึ่ง โดยใชคําเรียกหนวยนับเวลาวา อสงไขยกัป เพราะเปนชวงเวลาที่ไมอาจ
นับไดวามีจํานวนกี่ป เกินที่จะคํานวณได
๗๙
มี ๔ ชวงเวลา ดังตอไปนี้
๘๐

๑. สังวัฏฏกัป คือ ชวงเวลาที่จักรวาลกําลังเสื่อมลง เปนชวงเวลาที่มีขอบเขตดาน
เทศะอันถูกทําลายไปถึงจนพรหมโลกสูงสุด ๓ ลําดับ คือ ชั้นอาภัสสรา ชั้นสุภกิณหา และชั้น
เวหัปผลา จนไมมีอะไรเหลือ ซึ่งเขตแดนของการพินาศไปของจํานวนจักรวาลนี้โดยวงกวางจะมี
ขอกําหนดดวยพุทธเขต คือ อาณาเขต ในบรรดาพุทธเขต ๓ ประการ คือ ๑) ชาติเขต ๒) อาณา
เขต และ ๓) วิสยเขต อันถือเอาการหวั่นไหวของจักรวาลทั้งหลายเปนตัวกําหนด คือ ชาติเขต
นั้น เมื่อครั้งพระพุทธเจาทรงประสูติ จักรวาลหมื่นจักรวาลจะสั่นไหว อาณาเขตจะเปนเขตแดนที่
อานุ ภาพของพระปริ ตรเหล านี้ คื อ รตนปริ ตร ขันธปริ ตร ธชัคคปริ ตร อาฏานาฏิ ยปริ ตร โมร
ปริตร แผกวางออกไปถึงแสนโกฏิจักรวาล สวนวิสัยเขตนั้นมีจักรวาลไมสามารถนับได
๘๑
และ
ในระหว างที่ จักรวาลกํ าลังพิ นาศไปนี้ เหล าสัตวทั้งมนุ ษย สัตว เทวดา และสัตวนรกจะรี บทํ า
ความดีแลวไปเกิดอยูในพรหมโลก แมกระทั้งเดรัจฉานหลังจากตายแลวจะไปเกิดในพรหมโลก
เช นกัน บางทัศนะบอกว า พวกสัตวนรกนั้นจะถู กดวงอาทิ ตยทั้ง ๗ ดวยเผาไหมไปหมดสิ้น
ในสังวัฏฏกัปนี้ พระพุ ทธเจาและพระป จเจกพุ ทธเจาทั้งหลายจะไม อุ บัติ ขึ้น อย างไรก็ ตาม
สังวัฏฏกัปดังกลาวนี้ จําแนกออกเปน ๓ ชวง คือ

๑.๑ เตโชสังวัฏฏกัป หมายถึง ชวงเวลาจักรวาลนี้ถูกทําลายดวยไฟจะกินเนื้อที่ตั้งแต
ชั้นอาภัสสราลงมา สรรพสิ่งภายใตเขตแดนนี้จะถูกเผาไหมเปนจุณจนไมเหลือใหเปนเชื้อติดไป
ตอไปได ดังนั้น หากมองในแนวดิ่ง ก็หมายความวา ตั้งแตโลกมนุษยขึ้นไปจนถึงชั้นอาภัสสรา
พรหมดังกลาว จะถูกทําลายไปดวยไฟ หรือ เตโชธาตุ ที่มาจากดวงอาทิตยเมื่อปรากฏครบ ๗
ดวง โดยเริ่มจากเดิมที่มีดวงอาทิตยเพียงดวงเดียว แลวเกิดมหาเมฆฝนตกอยางหนักแลวไมตก
อีก จากนั้นเพิ่มเปนสองดวง สามดวง จนถึงเจ็ดดวงตามลําดับ ในชวงนี้ สรรพสิ่งในจักรวาลนี้จะ
คอย ๆ ถู กทํ าลายไปที ละนอยจนหมดสิ้นไมเหลื อแมกระทั่งเขม าและขี้เถา
๘๒
ดวงอาทิ ตย
เหล านั้นเผาผลาญแมกระทั่ งตัวมันเองแลวดับไป อากาศเบื้องบนและเบื้องล างมื ดมิ ดเป นอัน
เดียวกัน จนกระทั่งจะวิวัฒนาการขึ้นมาใหม

๑.๒ อาโปสังวัฏฏกัป คื อ ช วงเวลาที่ จักรวาลนี้ถู กทํ าลายไปเพราะน้ํ า จะกิ นเนื้อที่
ตั้งแต พรหมโลกชั้นสุ ภกิณหาลงมา สรรพสิ่งที่อยู ภายใตขอบเขตนี้จะถูกน้ําทําลายไปหมดสิ้น
กลาวคือ เริ่มตนดวยมหาเมฆทําลายกัปใหฝนตกเชนกับครั้งทําลายดวยไฟ แตตางกันตรงที่ฝน
นี้เปนฝนกรดที่กัดเซาะทําลายสรรพสิ่งใหละลายหายไปจนไมใหเหลือสักอณูหนึ่ง ทั่วทั้งแสนโกฏิ
จักรวาลและก็ หายไป อากาศทั้งเบี้องบนและเบื้องล างมื ดมิ ดเป นอันเดี ยวกัน จนกระทั่ งจะ
วิวัฒนาการขึ้นมาใหม

๑.๓ วาโยสังวัฏฏกัป คือ ชวงเวลาที่จักรวาลถูกลมทําลายไป กินเนื้อที่ตั้งแตพรหม
โลกชั้นเวหัปผลาลงมา สรรพสิ่ งที่ อยู ภายใตขอบเขตนี้จะถู กทํ าลายไปสิ้นเพราะลมที่ พัดให
กระจัดกระจายไปสิ้น เริ่มดวยมหาเมฆตกลงมาเชนกัน จากนั้น จะเกิดลมขึ้นพัดเอาธุลีละเอียด
ขึ้นไปกอนแลวพัดเอาสิ่งหยาบและใหญขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งแผนดิน ภูเขาสิเนรุ ภูเขาจักรวาลทั่วทั่ง
แสนโกฏิจักรวาลขึ้นไปในอากาศไมตกลงมาอีก จักรวาลรวมทั้งสรรพสิ่งในจักรวาลตางกระทบ
ซึ่งกันและกันจนแหลกละเอียดกระทั่งถึงความไมมี อากาศเบื้องบนและเบื้องลางมืดมิดเปนอัน
เดียวกัน จนกระทั่งจะวิวัฒนาการขึ้นมาใหม

นอกจากนี้ การที่จักรวาลถูกทําลายลางไปดวยไฟ น้ํา และลมดังกลาวนี้ ตามทัศนะ
ของพุทธปรัชญาถือวา ยอมมีสาเหตุ สาเหตุที่วานี้ คือ ราคะเปนสาเหตุทําใหจักรวาลพินาศไป
ดวยไฟ โทสะเปนสาเหตุทําใหจักรวาลพินาศไปดวยน้ํา ในสองประเด็นนี้ มีทัศนะที่ไมตรงกั นคื อ
อาจารยบางพวกบอกวา โทสะเปนสาเหตุทําใหจักรวาลพินาศไปดวยไฟ ราคะเปนสาเหตุทําให
จักรวาลพินาศไปดวยน้ํา สวนโมหะเปนสาเหตุทําใหจักรวาลพินาศไปดวยลม อยางไรก็ตาม
การพินาศไปแหงจักรวาลดวยไฟ น้ํา และลมมีลําดับที่สลับกันดังตอไปนี้ คือ จักรวาลพินาศไป
ดวยไฟ ๗ ครั้งตามลําดับ ครั้งที่ ๘ พินาศไปดวยน้ํา จากนั้นพินาศดวยไฟอีก ๗ ครั้ง ครั้งที่ ๘
พินาศดวยน้ํา โดยนัยนี้ ๗ รอบ ในรอบที่ ๗ เมื่อพินาศดวยไฟ ๗ ครั้งแลว ในครั้งที่ ๘ พินาศ
ดวยลม รวมทั้งหมดเปน ๖๔ กัปหรือมหากัป
๘๓
ดังตารางตอไปนี้

ตารางแสดงลําดับการพินาศแหงจักรวาลด วยไฟ น้ํา และลม
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
๑ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ น้ํา
๒ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ น้ํา
๓ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ น้ํา
๔ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ น้ํา
๕ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ น้ํา
๖ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ น้ํา
๗ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ น้ํา
๘ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ไฟ ลม

๒. สังวัฏฏฐายีกัป คือ ชวงเวลาระหวางที่ไมมีอะไรเหลืออยูจนกระทั่งเริ่มมีสรรพสิ่ง
ถือกํ าเนิดอีกครั้ง เริ่มตั้งแตเปลวไฟ น้ํา และลม (แตละชวง) ที่ ทําลายลางจักรวาลจนหมดสิ้น
แลว อากาศมืดมิดเปนอันเดียวกันทั้งเบื้องบนและเบื้องลาง จากนั้นจึงเกิดมหาเมฆสมบูรณตก
ลงมาทําใหแสนโกฏิจักรวาลเต็มไปดวยน้ํา

๓. วิวัฏฏกัป คือ ชวงเวลาที่สรรพสิ่งกําลังเจริญขึ้นใหมอีกครั้ง จนกระทั่งถึงความ
เจริญเต็มที่ ในชวงเวลานี้ เหลาสัตวจะกลับจากพรหมโลกมาสูโลกนี้ คือ คราวที่จักรวาลถูกไฟ
ทําลาย เหลาสัตวจะลงมาจากอาภัสสรพรหม คราวที่จักรวาลถูกน้ําทําลาย เหลาสัตวมาจากสุภ
กิณหพรหมแลวเกิดในชั้นอาภัสสรพรหมกอนแลวจึงลงมายังโลกมนุษย และคราวที่จักรวาลถูก
ลมทํ าลาย เหล าสัตวจากชั้นเวหัปผลพรหมมาเกิ ดในชั้นสุ ภกิ ณหพรหมและอาภัสสรพรหม
ตามลําดับกอนแลวจึงลงมายังโลกมนุษย วิวัฏฏกัปนี้ กําหนดเริ่มตั้งแตมหาเมฆสมบูรณที่ตกเต็ ม
แสนโกฏิจักรวาลแลว จากนั้นกําเนิดมนุษยและสรรพสิ่งมาจนถึงการเกิดขึ้นแหงดวงอาทิตยและ
ดวงจันทร

๔. วิวัฏฏฐายีกัป คือ ชวงเวลาระหวางที่กัปเจริญขึ้นมาสมบูรณเต็มที่แลวกลับเขาสู
ชวงเวลาแหงความเสื่อมอีก เริ่มตั้งแตการปรากฏขึ้นแหงดวงอาทิตยและดวงจันทรแลว มนุษย
ไดวิวัฒนาการทั้งพฤติกรรมดานการบริโภค อุปโภค การเมืองการปกครอง ตลอดจนการแบ ง
ออกเปนชนชั้นวรรณะทางสังคมตามนัยที่กลาวในอัคคัญญสูตร ชวงนี้พระพุทธเจาจะทรงอุบัติ
ขึ้น และพระปจเจกพุทธเจาจะไมเกิดขึ้นในชวงเวลาที่พระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้น
๘๔
จนกระทั่งถึง
มหาเมฆที่ทําลายลางกัปอีกรอบหนึ่ง
เชิงอรรถ


ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทปรัชญา อังกฤษ – ไทย, (กรุงเทพฯ: อมรินทร พริ้นติ้ง กรุพ, ๒๕๓๒),
หนา ๒๔.

ระวี ภาวิไล, โลกทัศน ชีวทัศน เปรียบเทียบ วิทยาศาสตร กับ พุทธศาสนา, (กรุงเทพฯ: สหธรรมิก, ๒๕๔๓),
หนา ๒๔.

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle (7/03/2551)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน http://en.wikipedia.org/wiki/Ptolemy (7/03/2551)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolaus_Copernicus (7/03/2551)


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler (7/03/2551)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน http://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei (7/03/2551)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton (7/03/2551)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน http://en.wikipedia.org/wiki/Augustine_of_Hippo (7/03/2551)
๑๐
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน http://en.wikipedia.org/wiki/Edwin_Hubble (7/03/2551)
๑๑
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Bang (7/03/2551)
๑๒
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking (7/03/2551)
๑๓
พระมหาหรรษา ธมฺ มหาโส (นิ ธิ บุ ณยากร), “จักรวาลวิ ทยาในพระพุ ทธศาสนาเถรวาท (Cosmology in
Theravada Buddhism)”, ใน ดุษฎีบัณฑิต อันดับที่ ๒, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖),
หนา ๗๑-๗๓.
๑๔
วิธาน สุชีวคุปต, อภิปรัชญา, ภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๒๙), ๑๖ – ๒๒.
๑๕
ระวี ภาวิไล, “จักรวาลวิทยาในพุทธศาสนา”, ใน พุทธปรัชญาพื้นฐาน, (โครงการตําราปรัชญาและศาสนา
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชามนุษยสัมพันธ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๒๖), หนา ๒๑๑.
๑๖
เค. เอน. ชยาติเลเก, โลกจักรวาลในทัศนะของพระพุทธศาสนา, แปลโดย จินดา จันทรแกว, อางใน พระมหา
อุไร อาตาปโก (มั่งมี), “การศึกษาวิเคราะหเรื่องโลกในทัศนะของพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท (An Analytical Study of the
Concept of World in Theravada Buddhism)”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา,
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา ๑๗-๑๘.
๑๗
สีสปาสูตร สังยุตนิกาย มหาวารวรรค, ๑๙/๑๗๑๒/๔๓๔
๑๘
สังยุตตนิกาย นิทานวรรค, ๑๖/๔๒๑-๔๒๒/๑๗๗ ติณกัฏฐสูตร.
๑๙
ระวี ภาวิไล, โลกทัศน ชีวทัศน เปรียบเทียบ วิทยาศาสตร กับ พุทธศาสนา, (กรุงเทพฯ: สหธรรมิก, ๒๕๔๓),
หนา ๓๒.
๒๐
พระสิริมังคลาจารย, จักรวาลทีปนี, (กรุงเทพฯ: เซ็นทรัลเอ็กเพรสศึกษาการพิมพ, ๒๕๒๓), หนา ๑.
๒๑
พระสังฆราชเมธังกร, โลกปทีปกสาร, (กรุงเทพฯ: หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล, ๒๕๒๙) หนา ๑๖๘-๑๖๙.
๒๒
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน วินัยปฎก มหาวรรค, ๔/๑๓–๑๖/๑๗-๒๑
๒๓
อรรถกถามัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก, ๓/๖๓๙.
๒๔
อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค, ๒/๔๔๔. (มหาจุฬาฯ)
๒๕
ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม ๗ ภาค ๒ หนา ๕๘๔, พระไตรปฎกและอรรถกถา แปล.
๒๖
พระไตรปฎกและอรรถกถา แปล, มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ หนา ๑๙๗.
๒๗
ระวี ภาวิไล, โลกทัศน ชีวทัศน เปรียบเทียบ วิทยาศาสตร กับ พุทธศาสนา, หนา ๒๖-๒๗
๒๘
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน สมภาร พรมทา, “กาลและอวกาศในพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธปริญญา
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (ภาควิชา ปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๓๑.
๒๙
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน สมภาร พรมทา, “กาลและอวกาศในพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธปริญญา
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (ภาควิชา ปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๓๑, ๒๓.

๓๐
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน สมภาร พรมทา, “กาลและอวกาศในพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธปริญญา
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (ภาควิชา ปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๓๑, ๔๖.
๓๑
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน สมภาร พรมทา, “กาลและอวกาศในพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธปริญญา
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (ภาควิชา ปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๓๑, ๕๐.
๓๒
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (บาลี), ๑๑/๕๖/๙๒.
๓๓
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ไทย), ๑๑/๕๖/๖๕.
๓๔
ที ฆนิ กาย ปาฏิ กวรรค (ไทย), ๑๑/๕๖/๖๖. โลก ในที่ นี้ หมายรวมเอาทั้งสรรพสิ่ งในจักรวาล หรื อ หมายถึ ง
จักรวาล
๓๕
พระไตรปฎกและอรรถกถา แปล, ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค, เลม ๑๕ หนา ๑๔๖.
๓๖
สมภาร พรมทา, “กาลและอวกาศในพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต,
(ภาควิชา ปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๓๑, หนา ๒๒.
๓๗
เอโกทกีภูต โข ปน วาเสฏ·า เตน สมเยน โหติ อนฺธกาโร อนฺธการติมิสา (ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค, ๑๑/๕๖/
๙๒) เอโกทกีภูตนฺติ สพฺพ จกฺกวาฬ เอโกทกเมว ภูตํ. (อรรถกถาทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค, ๓/๘๐)
๓๘
กระบิดินที่เกิดขึ้นมีลักษณะเหมือนเห็ด เกิดขึ้นเหมือนแผนเปลือกตมที่แหงอันเกิดขึ้นเมื่อน้ําภายในสระแหงไป
๓๙
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน อัคคัญญสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค, ๑๑/๕๖-/๙๒-.
๔๐
อรรถกถาทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค, ๓/๘๐.
๔๑
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน อรรถกถาทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค, ๓/๘๑-๘๗.
๔๒
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน อรรถกถาวินัยปฎก มหาวิภังค (สมันตปาสาทิกา ๑/๑๔๘-๑๕๐) และอรรถกถาทีฆ
นิกาย ปาฏิกวรรค (สุมังคลวิลาสินี ๓/๘๒-๘๕)
๔๓
ระวี ภาวิไล, โลกทัศน ชีวทัศน เปรียบเทียบ วิทยาศาสตร กับ พุทธศาสนา, หนา ๓๒.
๔๔
อังคุตรนิกาย สัตตกนิบาต, ๒๓/๖๓/๘๔. คัมภีรโลกบัญญัติกลาวถึงความสูง การหยั่งลึกลงในน้ํา ความกวาง และ
ความยาวของภูเขาสิเนรุไมสอดคลองกับขอความในคัมภีรพระไตรปฎกดังกลาวนี้ กลาวคือ คัมภี รโลกบัญญัติกลาววา ภูเขา
สิเนรุนั้นหยั่งลึงลงในน้ํา สูงขึ้นไปจากผิวน้ํา และกวาง อยางละ ๘๐,๐๐๐ โยชน นอยกวาที่คัมภีรพระไตรปฎกและอรรถกถาในที่
อื่น ๆ กลาวไว ๔,๐๐๐ โยชน (กรมศิลปากร, โลกบัญญัติ, ฉบับหอสมุดแหงชาติฐ ๒๕๒๘, หนา ๒๕-๒๖, อางใน พระมหาอุไร
อาตาปโก (มั่ งมี ), การศึ กษาวิ เคราะหเรื่ องโลกในทัศนะของพระพุ ทธศาสนาฝ ายเถรวาท, (วิ ทยานิ พนธปริ ญญาพุ ทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๔๐),
หนา ๕๑)
๔๕
อรรถกถาทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค สุมังคลวิลาสินี ๒๓/๒๔๖.
๔๖
อรรถกถาอังคุตรนิกาย เอกนิบาต มโนรถปูรณี ๑/๖๕๘.
๔๗
ภู เขาอัสสกัณณะถื อว าเป นภู เขาที่ ลดหลั่ นลงมาที ละครึ่ งของภู เขาก อน ๆ โดยถื อเอาภู เขาสิ เนรุ เป นเกณฑ
ตามลําดับเป นอันดับสุ ดทาย ดังนั้น ความสูงจากผิวน้ํ าและการหลั่งลึ กลงในน้ํ าและความกวาง น าจะเป น ๖๒๕ โยชนโดยใช
เกณฑหนึ่งของภูเขาวินันตกะ แตขนาดที่คัมภีรโลกบัญญัติกลาวไวนั้นไมสอดคลองกับขนาดของภูเขาที่คัมภีรอรรถกถาอื่นกลาว
ไว มีความคลาดเคลื่อนกันตั้งแตขนาดของภูเขาสิเนรุเปนตนมา ดังนั้น เมื่อการกําหนดขนาดของภูเขาสัตตปริภัณฑกําหนดเอา
จากขนาดของภูเขาสิเนรุจึงคลาดเคลื่อนไปดวย ถาถือเอาความสูงของภูเขาสิเนรุเปนเกณฑและภูเขาสัตตปริภัณฑลูกแรกลดลง
จากภู เขาสิเนรุ ครึ่ งหนึ่งและลู กอื่ น ๆ ก็ ลดลงที ละครึ่ งตามลํ าดับ จะไดความสูงที่ แตกต างไปจากคัมภี รโลกบัญญัติ ดังต อไปนี้
ภูเขาสิเนรุ สูง ๘๔,๐๐๐ โยชน ภูเขายุคันธร สูง ๔๒,๐๐๐ โยชน ภูเขาอิสินธรสูง ๒๑,๐๐๐ โยชน ภูเขากรวิกสูง ๑๐,๕๐๐ โยชน
ภู เขาสุ ทัสสนะ สู ง ๕,๒๕๐ โยชน ภู เขาเนมิ นธรสู ง ๒,๖๒๕ โยชน ภู เขาวิ นันตกะ สู ง ๑,๓๑๒.๕ โยชน และอัสสกัณณะ สู ง
๖๕๖.๒๕ โยชน
๔๘
กรมศิลปากร, โลกบัญญัติ, ฉบับหอสมุดแหงชาติฐ ๒๕๒๘, หนา ๒๕-๒๖, อางใน พระมหาอุไร อาตาปโก (มั่งมี),
การศึ กษาวิ เคราะหเรื่องโลกในทัศนะของพระพุ ทธศาสนาฝ ายเถรวาท, (วิ ทยานิ พนธปริ ญญาพุ ทธศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๔๐), หนา ๕๑.
๔๙
อรรถกถาทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม ๓ ภาค ๒ หนา ๑๒๖, พระไตรปฎกและอรรถกถา แปล.

๕๐
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ หนาที่ ๘๙-๙๑.
๕๑
กรมศิลปากร, โลกบัญญัติ, ฉบับหอสมุดแหงชาติฐ ๒๕๒๘, หนา ๒๕ อางใน พระมหาอุไร อาตาปโก (มั่งมี),
การศึ กษาวิ เคราะหเรื่องโลกในทัศนะของพระพุ ทธศาสนาฝ ายเถรวาท, (วิ ทยานิ พนธปริ ญญาพุ ทธศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๔๐).
๕๒
วัตตบท ๗ ถือวา เปนคุณธรรมที่ทําใหมนุษยผูประพฤติปฏิบัติตามอยางครบถวนสมบูรณตลอดชีวิตไปเกิดเปน
ทาวสักกะจอมเทพแหงภพดาวดึงส ประกอบดวย ๑) การเลี้ยงดู มารดาบิ ดาตลอดชีวิต ๒) การประพฤติอ อนนอมถ อมตนต อ
ผูใหญตลอดชีวิต ๓) การพูดออนหวานตลอดชีวิต ๔) การไมพูดสอเสียดตลอดชีวิต ๕) การปราศจากความตระหนี่แลวเสียสละ
แบงปนตลอดชีวิต ๖) การพูดแตความจริงตลอดชีวิต ๗) การไมโกรธตลอดชีวิต (ดู สังยุตตนิกาย สคาถวรรค, ๑๕/๙๐๗/๓๓๖
และอรรถกถาขุ ททกนิ กาย ธรรมบท, ๑/๒๖๗) ทาวสักกะมี ฐานะเป นจอมเทพเป นผูนํ าเหล าเทพในภพดาวดึ งสรวมถึ งทาว
มหาราชทั้ง ๔ คุณธรรมทั้ง ๗ ประการนี้ จึ งเปนคุณธรรมของผูนําที่จะควรมีหรื อผูนําอยากเปนผูนําควรมี คุณธรรมเหลานี้จึ ง
ไดรับการยอมรับและยกใหเปนผูนําได
๕๓
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน อรรถถาสังยุตตนิกาย สคาถวรรค สารัตถปกาสินี ๑/๔๕๘-๔๕๙.
๕๔
ที่มาของคํากลาวนมัสการวา นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นั้น คือ เปนคํากลาวของ
ทานเหลานี้เปนครั้งแรก ไดแก นะโม เปนคํากลาวของสาตาคิริยักษและเหมวตยักษ ตัสสะ เปนคํากลาวของอสุรินทราหู ภะ
คะวะโต เปนคํากลาวของตปุสสและภัลลิกะมาณพ อะระหะโต เปนคํากลาวของทาวสักกเทวราช สัมมาสัมพุทธัสสะ เปนคํา
กลาวของทาวพกาพรหม (พระพรหมโมลี (วิลาศ าณวโร), โลกทีปนี, (กรุงเทพฯ: ดอกหญา, ๒๕๔๕), หนา ๑๖๓)
๕๕
ขุททกนิกาย อิติวุตตก, พระสุตตันตปฎก เลม ๑ ภาค ๔ หนาที่ ๕๕๔.
๕๖
ฐานสูตร, อังคุตรนิกาย สัตตกนิบาต ๒๒๕/๓๑๙, พระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอร ชุดภาษาไทย.
๕๗
อรรถกถาขุททกนิกาย วิมานวัตถุ (ปรมัตถทีปนี) หนา ๒๓, พระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอร ชุดภาษาไทย.
๕๘
วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๒, หนา ๒๖๘.
๕๙
อรรถกถาขุททกนิกาย พุทธวงศ (มธุรัตถวิลาสินี) ๒๕๗-๘ กลาวไววามีประมาณเทานี้ สวนในอรรถกถาขุททก
นิกาย ขุททกปาฐะระบุวา มีขนาด ๗,๐๐๐ โยชน (ปรมัตถโชติกา หนา ๒๓๕) ซึ่งตรงกับขอความในวิสุทธิมรรคที่ระบุวา
ปุพพวิเทหทวีปนี้มีเนื้อที่เทากับอมรโคยานทวีป (วิสุทธิมรรค แปล, ภาค ๑ ตอน ๒, หนา ๒๖๙) ซึ่งสอดคลองกับขอความ
ในอรรถกถาขุททกนิกาย สุตตนิบาต (ปรมัตถโชติกา) ๒/๒๖) จากหลักฐานดังกลาว ความนาจะเปนของขนาดปุพพวิเทห
ทวีปนี้ คือ ๗,๐๐๐ โยชน
๖๐
วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑, หนา ๓๒.
๖๑
ฐานสูตร อังคุตรนิกาย สัตตกนิบาต ๒๒/๕/๓๑๙, พระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอร ชุดภาษาไทย.
๖๒
อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ หนา ๑๐๒, พระไตรปฎกและอรรถกถา แปล.
๖๓
อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ หนา ๑๐๒, พระไตรปฎกและอรรถกถา แปล.
๖๔
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน อรรถกถาวินัยปฎก มหาวิภังค (สมันตปาสาทิกา ๑/๑๔๘-๑๕๐) และอรรถกถาทีฆ
นิกาย ปาฏิกวรรค (สุมังคลวิลาสินี ๓/๘๒-๘๕)
๖๕
ศึกษาเพิ่มเติมใน ระวี ภาวิไล, โลกทัศน ชีวทัศน เปรียบเทียบวิทยาศาสตรกับพุทธศาสนา, (กรุงเทพฯ :
สหธรรมิก, ๒๕๔๓).
๖๖
กรมศิลปากร, จักรวาลทีปนี, ฉบับหอสมุดแหงชาติ, ๒๕๒๓, หนา ๑, อางใน พระมหาอุไร อาตาปโก (มั่งมี),
“การศึกษาวิเคราะหเรื่องโลกในทัศนะของพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท (An Analytical Study of the Concept of World in
Theravada Buddhism)”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลั ย มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา ๑๗.
๖๗
อังคุตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต, ๑๕/๕๒๐/๒๑๖.
๖๘
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน อรรถกถาอังคุตรนิกาย ติกนิบาต, ๒/๓๔๘
๖๙
ขุททกนิกาย จูฬนิเทส, ๒๙/๔๙๒/๒๓๖
๗๐
อรรถกถาขุททกนิกาย จูฬนิเทส (สัทธัมมปโชติกา), ๑๐๗

๗๑
กรมศิลปากร, จักรวาลทีปนี ฉบับหอสมุดแหงชาติ, ๒๕๓๓, หนา ๒๒๕, อางใน พระมหาอุไร อาตาปโก (มั่งมี),
“การศึกษาวิเคราะหเรื่องโลกในทัศนะของพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท (An Analytical Study of the Concept of World in
Theravada Buddhism)”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา ๕๒.
๗๒
Director: James Wong, Writers (WGA): Glen Morgan (written by) & James Wong (written by), Release
Date: 2 November 2001 (USA), (http://www.imdb.com/title/tt0267804/ (21-4-51))
๗๓
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม ๓ ภาค ๑ หนา ๒๔๘, พระไตรปฎกและอรรถกถา แปล,.
๗๔
ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๒ หนา ๕๔, พระไตรปฎกและอรรถกถา แปล,.
๗๕
ศึกษาเพิ่มเติมใน อรรถกถาขุททกนิกาย จูฬนิเทส เลม (๖๗) ๖ หนา ๓๔๖, พระไตรปฎกและอรรถกถา แปล.
๗๖
อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค, เลม (๖๙) ๗ ภาค ๑ หนา ๑๐๑๕, พระไตรปฎกและอรรถกถา แปล.
๗๗
วินัยปฎก มหาวิภังค, ๑/๓/๕
๗๘
ขุททกนิกาย พุทธวงส, ๓๓/๑/๒๙๓.
๗๙
อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต, ๒๑/๑๕๖/๑๔๐-๑๔๑.
๘๐
อรรถกถาวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ หนา ๒๘๔-๒๘๕, พระไตรปฎกและอรรถกถาแปล.
๘๑
อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม (๖๙) ๗ ภาค ๑ หนา ๑๐๐๕-๑๐๐๖, พระไตรปฎกและอรรถกถา
แปล.
๘๒
อังคุตรนิกาย สัตตกนิบาต, ๒๓/๖๓/๘๔-๘๗ [๖๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ อัมพปาลีวัน ใกลพระ
นครเวสาลี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมนาชื่นชม นี้เปนกําหนดควรเบื่อหนาย ควรคลายกําหนัด ควร
หลุ ดพน ในสังขารทั้งปวง ดู กรภิ กษุ ทั้งหลายขุ นเขาสิ เนรุ โดยยาว ๘๔,๐๐๐ โยชน โดยกวาง ๘๔,๐๐๐ โยชน หยั่ งลงใน
มหาสมุทร ๘๔,๐๐๐ โยชน สูงจากมหาสมุทรขึ้นไป ๘๔,๐๐๐ โยชน มีกาลบางคราวที่ฝนไมตกหลายป หลายรอยป หลายพันป
หลายแสนป เมื่อฝนไมตก พืชคาม ภูตคามและติณชาติที่ใชเขายา ปาไมใหญ ยอมเฉา เหี่ยวแหง เปนอยูไมได ฉันใด สังขารก็
ฉันนั้น เปนสภาพไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมนาชื่นชม นี้เปนกําหนดควรเบื่อหนาย ควรคลายกําหนัด ควรหลุดพน ในสังขารทั้งปวง ฯ
ดู กรภิ กษุ ทั้งหลาย ในกาลบางครั้งบางคราว โดยล วงไปแห งกาลนาน พระอาทิ ตยดวงที่ ๒ ปรากฏ เพราะพระ
อาทิตยดวงที่ ๒ ปรากฏ แมน้ําลําคลองทั้งหมด ยอมงวดแหง ไมมีน้ํา ฉันใด สังขารก็ฉันนั้น เปนสภาพไมเที่ยง ...ควรหลุดพน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลบางครั้งบางคราว โดยลวงไปแหงกาลนาน พระอาทิตยดวงที่ ๓ ปรากฏ เพราะอาทิตยดวง
ที่ ๓ ปรากฏ แมน้ําสายใหญๆคือ แมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ทั้งหมดยอมงวดแหง ไมมีน้ํา ฉันใดดูกรภิกษุทั้งหลาย
สังขารทั้งหลายก็ฉันนั้น เปนสภาพไมเที่ยง ... ควรหลุดพน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลบางครั้งบางคราว โดยลวงไปแหงกาลนาน พระอาทิตยดวงที่ ๔ ปรากฏ เพราะพระอาทิตย
ดวงที่ ๔ ปรากฏ แมน้ําสายใหญๆ ที่ไหลมารวมกันเปนแมน้ําใหญ คือแมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภูมหี ทั้งหมดยอมงวดแหง
ไมมีน้ํา ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายก็ฉันนั้น เปนสภาพไมเที่ยง ... ควรหลุดพน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลบางครั้งบางคราว โดยลวงไปแหงกาลนาน พระอาทิตยดวงที่ ๕ ปรากฏ เพราะพระอาทิตย
ดวงที่ ๕ ปรากฏ น้ําในมหาสมุทรลึก ๑๐๐ โยชนก็ดี ๒๐๐ โยชนก็ดี ๓๐๐ โยชนก็ดี ๔๐๐ โยชนก็ดี ๕๐๐โยชนก็ดี ๖๐๐ โยชนก็ดี
๗๐๐ โยชนก็ดี ยอมงวดลงเหลืออยูเพียง ๗ ชั่วตนตาลก็มี ๖ ชั่วตนตาลก็มี ๕ ชั่วตนตาลก็มี ๔ ชั่วตนตาลก็มี ๓ ชั่วตนตาลก็มี ๒
ชั่วตนตาลก็มี ชั่วตนตาลเดียวก็มี แลวยังจะเหลืออยู ๗ ชั่วคน๖ ชั่วคน ๕ ชั่วคน ๔ ชั่วคน ๓ ชั่วคน ๒ ชั่วคน ชั่วคนเดียว ครึ่ง
ชั่วคน เพียงเอว เพียงเขา เพียงแคขอเทา เพียงในรอยเทาโค ดูกรภิกษุทั้งหลาย น้ําในมหาสมุทรยังเหลืออยูเพียงในรอยเทาโค
ในที่นั้นๆ เปรียบเหมือนในฤดูแลง เมื่อฝนเมล็ดใหญๆ ตกลงมา น้ําเหลืออยูในรอยเทาโคในที่นั้นๆฉะนั้น เพราะพระอาทิตยดวง
ที่ ๕ ปรากฏ น้ําในมหาสมุทรแมเพียงขอนิ้วก็ไมมี ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายก็ฉันนั้น เปนสภาพไมเที่ยง ...ควร
หลุดพน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลบางครั้งบางคราว โดยลวงไปแหงกาลนาน พระอาทิตยดวงที่ ๖ ปรากฏ เพราะพระอาทิตย
ดวงที่ ๖ ปรากฏ แผนดินใหญนี้และขุนเขาสิเนรุ ยอมมีกลุมควันพลุงขึ้น เปรียบเหมือนนายชางหมอเผาหมอที่ปนดีแลว ยอมมี

กลุมควันพลุงขึ้น ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายก็ฉันนั้น เปนสภาพไมเที่ยง ... ควรหลุดพน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลบางครั้งบางคราว โดยลวงไปแหงกาลนาน พระอาทิตยดวงที่ ๗ ปรากฏ เพราะพระอาทิตย
ดวงที่ ๗ ปรากฏ แผนดินใหญนี้และขุนเขาสิเนรุ ไฟจะติดทั่วลุกโชติชวง มีแสงเพลิงเปนอันเดียวกัน เมื่อแผนดินใหญและขุนเขา
สิเนรุไฟเผาลุกโชน ลมหอบเอาเปลวไฟฟุงไปจนถึงพรหมโลก เมื่อขุนเขาสิเนรุไฟเผาลุกโชนกําลังทะลาย ถูกกองเพลิงใหญเผา
ทวมตลอดแลว ยอดเขาแมขนาด ๑๐๐ โยชน ๒๐๐ โยชน ๓๐๐ โยชน ๔๐๐ โยชน ๕๐๐ โยชน ยอมพังทะลาย เมื่อแผนดินใหญ
และขุนเขาสิเนรุถูกไฟเผาผลาญอยู ยอมไมปรากฏขี้เถาและเขมา เปรียบเหมือนเมื่อเนยใสหรือน้ํามันถูกไฟเผาผลาญ อยู ยอม
ไมปรากฏขี้เถาและเขมา ฉะนั้น
ดูกรภิ กษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายก็ฉันนั้น เปนสภาพไมเที่ยง ไมยั่ งยืน ไม นาชื่ นชม ควรจะเบื่อหน าย ควรคลาย
กําหนัด ควรหลุดพน ในสังขารทั้งปวง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในขอนั้น ใครจะรูใครจะเชื่อวา แผนดินนี้และขุนเขาสิเนรุจักถูกไฟไหม
พินาศไมเหลืออยู นอกจากอริยสาวกผูมีบทอันเห็นแลว (โสดาบัน) ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ศาสดาชื่อสุเนตตะเปนเจาลัทธิปราศจากความกําหนัดในกาม ก็ศาสดาชื่อสุเนต
ตะนั้น มีสาวกอยูหลายรอย เธอแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายเพื่อความเปนสหายแหงเทวดาชั้นพรหมโลก และเมื่อสุเนตตศาสดา
แสดงธรรมเพื่อความเปนสหายแหงเทวดาชั้นพรหมโลก สาวกเหลาใดรูทั่วถึงคําสอนไดหมดทุกอยาง สาวกเหลานั้น เมื่อตายไป
ก็เขาถึงสุคติ พรหมโลก สวนสาวกเหลาใดยังไมรูทั่วถึงคําสอนไดหมดทุกอยาง สาวกเหลานั้นเมื่อตายไป บางพวกเขาถึงความ
เปนสหายแหงเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดี บางพวกเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นนิ มมานรดี บางพวกเขาถึงความเป น
สหายแห งเทวดาชั้นดุสิ ต บางพวกเขาถึ งความเป นสหายแห งเทวดาชั้นยามา บางพวกเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้น
ดาวดึงส บางพวกเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นจาตุมมหาราช บางพวกเขาถึงความเปนสหายแหงกษัตริยมหาศาล บาง
พวกเขาถึงความเปนสหายแหงพราหมณมหาศาล บางพวกเขาถึงความเปนสหายแหงคฤหบดีมหาศาล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล สุเนตตศาสดามีความคิดเห็นวา การที่เราจะพึงเปนผูมีสติเสมอกับสาวกทั้งหลายใน
สัมปรายภพไมสมควรเลย ผิฉะนั้นเราควรจะเจริญเมตตาใหยิ่งขึ้นไปอีก ครั้งนั้นแล สุเนตตศาสดาจึงไดเจริญเมตตาจิตตลอด ๗
ป แลวไมมาสูโลกนี้ตลอด ๗ สังวัฏฏวิวัฏฏกัลป เมื่อโลกวิบัติเขาถึงพรหมโลกชั้นอาภัสสระ เมื่อโลกเจริญ เขาถึงวิมานพรหมที่
วาง ในวิมานนั้น สุเนตตศาสดาเปนพรหม เปนทาวมหาพรหม เปนใหญ ไมมีใครยิ่งกวา รูเห็นเหตุการณโดยถองแท เปนผูมี
อํานาจมาก เกิดเปนทาวสักกะจอมเทวดา ๓๖ ครั้ง เปนพระเจาจักรพรรดิผูตั้งอยูในธรรม เปนพระธรรมราชา มีสมุทรทั้ง ๔ เปน
ขอบเขต ผูไดชัยชนะสงคราม สถาปนาประชาชนไวเปนปกแผนมั่นคง พรั่งพรอมดวยรัตนะ ๗ ประการ หลายรอยครั้ง พระราช
โอรสของพระเจาจักรพรรดินั้น ลวนแต องอาจ กลาหาญ ชาญชัย ย่ํายีศัตรูได พระเจาจักรพรรดินั้นทรงปกครองปฐพีมณฑล
อันมีมหาสมุทรเปนขอบเขต ไมตองใชอาชญา ไมตองใชศัสตรา ใชธรรมปกครอง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุเนตตศาสดานั้นแล มีอายุยืนนานดํารงมั่นอยูอยางนี้ แตก็ไมพนจากชาติ ชรา พยาธิ มรณะ โสกะ
ปริเทวะ ทุกขโทมนัสและอุปายาส เรากลาววา ไมพนจากทุกขได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะยังไมตรัสรู ไมไดแทงตลอดธรรม ๔
ประการ ๔ ประการเปนไฉน คือ อริยศีล ๑ อริยสมาธิ ๑ อริยปญญา ๑ อริยวิมุติ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยศีลอริยสมาธิ อริยปญญา อริยวิมุติ เราตรัสรูแลว แทงตลอดแลว เราถอนตัณหาในภพไดแลว
ตัณหาอันเปนเครื่องนําไปสูภพสิ้นแลว บัดนี้ภพใหมไมมี ฯ พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลง
แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ธรรมเหลานี้ คือ ศีล สมาธิ ปญญาและวิมุติอยางยิ่ง พระโคดมผูมียศตรัสรูแลว พระพุทธเจาผูเปนศาสดา
ผูมี พระจักษุ ทรงรูยิ่ งดวยประการดังนี้แลว ตรัสบอกธรรม ๔ ประการแก ภิ กษุ ทั้งหลาย ทรงกระทํ าที่ สุ ดทุ กขแลว
ปรินิพพาน ฯ
๘๓
อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม (๖๙) ๗ ภาค ๑ หนา ๑๐๑๘, พระไตรปฎกและอรรถกถา แปล.
๘๔
อรรถกถาขุททกนิกาย อปทาน เลม (๗๐) ๘ ภาค ๑ หนา ๒๗๒, พระไตรปฎกและอรรถกถา แปล.

บทที่ ๓
แนวคิดเรื่อง โลก

๓.๑ ความนํา

ในพุทธปรัชญา แนวคิดเรื่อง โลก จะปรากฏในบทพุทธคุณวา โลกวิทู ดังกลาวแล วใน
บทที่ ผ านมา อันที่ จริ ง ตามคัมภี รพระไตรป ฎกมิ ไดอธิ บายขยายความพุ ทธคุ ณบทนี้เป นการ
เฉพาะอยางละเอียดแตประการใด รายละเอียดพุทธคุณบทนี้ปรากฏในคัมภีรชั้นรองลองมาคือ
คัมภีรอรรถกถา ฎีกา และคัมภีรอื่น ๆ เชน ปกรณวิเสส ซึ่งคัมภีรเหลานี้เมื่อกลาวถึงพุทธคุณ
บทนี้จะเชื่อมโยงถึงกันสิ้น ถือไดวา มีรากฐานความคิดที่มีความเปนเอกภาพเชิงคัมภีร แมงาน
เขี ยนเกี่ ยวกับเรื่ องนี้ในยุ คหลังต อมาก็ ไดอาศัยฐานขอมู ลจากคัมภี รเหล านี้ในการเรี ยบเรี ยง
เพิ่ มเติ ม โดยเฉพาะอย างยิ่ ง แนวคิ ดเรื่ อง โลก ตามที่ ไดมี อรรถาธิ บายพุ ทธคุ ณดังกล าว ได
จําแนกโลกออกเปน ๓ ประการแรก คือ ๑) สังขารโลก ๒) สัตวโลก ๓) โอกาสโลก ซึ่งโอกาส
โลก ไดอภิปรายแลวในบทที่ผานมา ในบทนี้จะไดอภิปรายถึงโลกที่ ๒ คือ สัตวโลก สวนสังขาร
โลกนั้น จะไดกลาวถึงในบทตอไปขางหนา

๓.๒ ความหมายของคําวา โลก

คําวา โลก ตามทัศนะของพุทธปรัชญาในหลายความหมายในบริบทที่ตางกัน มีนัยที่
ครอบคลุมถึงสิ่งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม สิ่งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต พอจําแนกเปนประเด็นได
ดังตอไปนี้

๓.๒.๑ โลกในความหมายเชิ งมนุ ษยศาสตร ไดแก โลก ที่ หมายถึ ง หมู มนุ ษย
ความหมายนี้จะเห็นไดจากพุทธพจนที่ตรัสไวตอนที่ทรงสงพระสาวกออกไปประกาศพระศาสนา
ของพระองคที่วา “ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข และเพื่อ
อนุเคราะหชาวโลก”

คําวา โลก ในคําวา โลกานุกมฺปาย จึงมีความหมายถึง มนุษยโลก

๓.๒.๒ โลกในความหมายเชิ งภู มิ ศาสตร ไดแก โลก ที่ หมายถึ ง แผ นดิ นเป นที่ อยู
อาศัยนี้ หรือ โลกที่หมายถึงมิติอื่นที่ไมใชโลกมนุษยนี้ และในความหมายที่เปนภาวะอื่นที่ไมใช
ความเปนมนุษยซึ่งอาจอยูในโลกมนุษยนี้หรือในมิติอื่น อันมีนัยหมายถึง ภพ ภูมิตาง ๆ อาทิ
นรก สัตวเดรัจฉาน เปรต สวรรค โดยที่สุด แมกระทั่งพรหม ดังเชนขอความที่แสดงถึงโลกอื่นที่
ไมใชโลกมนุษยวา “บุญทั้งหลาย ยอมตอนรับแมบุคคลผูทําบุญไว ซึ่งจากโลกนี้ไปสูโลกอื่น ดุจ
ญาติตอนรับญาติที่รักผูมาแลว ฉะนั้น”

และวา

ก็ เทพอุ ทยานชื่ อว านันทวัน อันหาความโศกเศรามิ ได มี แต ความรื่ นเริ ง
บันเทิงใจ นับวาเปนเทพอุทยานอันใหญยิ่งของเทวดาชาวไตรทศนี้ ไมเปนที่อยูของ
ผูไมไดทําบุญไว แตเปนที่อยูของผูทําบุญไวเทานั้น ความผาสุกยอมไมมีแกผูไมได
ทําบุญไว ทั้งในโลกนี้และโลกอื่น แตยอมมีแกผูทําบุญไว ทั้งในโลกนี้และโลกอื่น ชน
ผูปรารถนาจะอยู กับเทวดาเหล านั้น ควรทํ ากุ ศลไวใหมาก เพราะผูทํ าบุ ญไวแลว
ย อมเพรี ยบพรอมดวยโภคสมบัติ บันเทิ งใจอยู ในสวรรค ทายกทั้งหลายไดทํ า
สักการะบูชาในพระตถาคตเจาเหลาใดแลว ยอมบันเทิงใจอยูในสวรรค


๓.๒.๓ โลกในความหมายเชิ งจริ ยศาสตร ไดแก โลก ที่ หมายถึ ง สังขาร อันไดแก
ความคิดปรุงแตงของมนุษย อาจเรียกวา เปนโลกแหงความคิด โลกแหงจินตนาการอันกวางไกล
ที่อยูภายในรางกายมนุษย อันเปนการปรุงแตงทางอารมณในขณะที่ตาเห็นรูป หูฟงเสียง จมูก
ไดกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายถูกตองสัมผัส และแมกระทั่งใจที่รับรูอารมณแลวนํามาคิดตอ ดังจะเห็นได
จากพุทธพจนที่วา

“ดูกรมาลุงกยบุตร ในธรรมทั้งหลาย คือ รูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดฟง อารมณที่ได
ทราบ และธรรมที่จะพึงรูแจง ในรูปที่ไดเห็นแลว เธอจักเปนเพียงแตวาเห็น ในเสียงที่
ไดฟงแลว เธอจักเปนเพียงแตวาไดฟง ในอารมณที่ไดทราบแลว เธอจักเปนเพียงแต
ไดทราบ ในธรรมที่ไดรูแจงแลว เธอจักเปนเพียงแตไดรูแจงแลว ในกาลใด ในกาลนั้น
เธอจักเปนผูไมถูกราคะยอม ไมถูกโทสะประทุษราย ไมหลงเพราะโมหะ เธอจักเปนผู
ไมถูกราคะยอม ไมถูกโทสะประทุษราย ไมหลงเพราะโมหะ ในกาลใด ในกาลนั้น เธอ
จักไมพัวพันในรูปที่ไดเห็น ในเสียงที่ไดฟง ในอารมณที่ไดทราบ หรือในธรรมารมณที่
ได รูแจง ดูกรมาลุงกยบุตร ในโลกนี้ก็ไมมี ในโลกอื่นก็ไมมี ในระหวางโลกทั้งสอง ก็
ไมมี นี้แลเปนที่สุดแหงทุกข”


และ “เราบัญญัติ โลก ความเกิ ดแห งโลก ความดับโลก และขอปฏิ บัติ ใหถึ งความดับโลกใน
รางกายอันยาวประมาณ ๑ วา ที่มีสัญญาและใจ”๓.๒.๔ โลกในความหมายเชิงจิตวิทยา ไดแก โลก ที่มีความหมายวา เปนสภาพที่มี
ความแตกสลายเปนธรรมดา

อันเปนการมองโลกตามเปนจริงที่มีความเปลี่ยนแปลงและมี
ความแตกสลายเปนธรรมดา ซึ่งมิเพียงหมายถึง โลก ตามความเขาใจ คือ แผนดิน เทานั้น หาก
ยังมีความมุงหมายถึง สิ่งทั้งปวง อันเปนสังขตธรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเปนธรรมดา เพื่อให
มนุษยมีความเขาใจและสามารถยอมรับความเปนจริงของชีวิตไดมากขึ้น ดังพุทธพจนที่วา “สิ่ง
ใดมีความแตกสลายเปนธรรมดา สิ่งนั้น เราเรียกวา โลก ก็อะไรเลา ชื่อวา มีความแตกสลาย
เปนธรรมดา คือ จักขุ...รูป..จักขุวิญญาณ...จักขุสัมผัสมีความแตกสลายเปนธรรมดา แมความ
เสวยอารมณที่เปนสุข หรือ ทุกข หรือ มิใชสุข มิใชทุกข ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย ก็มี
ความแตกสลายเปนธรรมดา”


อย างไรก็ ตาม ดวยเหตุ ที่ คํ าว า โลก ในพุ ทธปรัชญานั้นมี ความหมายหลายนัย
ดังกลาว ดังนั้น ในที่นี้ จะมุงเฉพาะความหมายที่วา เปนสภาพที่มีธรรมชาติแตกสลายไปเปน
ธรรมดาอันเป นความหมายที่ ถื อว าครอบคลุ มความหมายอื่ น ๆ เพราะไม ว าจะพิ จารณาใน
ความหมายไหน โลกในความหมายนั้น ก็ตกอยูในสภาพที่ตองแตกสลายไปดวยกันหมดทั้งสิ้น
โลกในความหมายนี้ ในพุทธปรัชญามีคําที่ใชอธิบายอีกหลายคํา เชน คําวา ภูมิ หรือ คําวา ภพ
หรือแมกระทั่งคําวา มิติ อันเปนการจําแนกอธิบายถึงรายละเอียดของแตละโลกตามสภาพของ
แตละประเภท ฉะนั้น โลก จึงไมไดหมายถึงเฉพาะโลกมนุษยเทานั้น หากแตหมายถึงโลกของ
สัตวอื่น ๆ นอกจากมนุษยดวย ซึ่งโลกของสัตวอื่น ๆ นั้นอาจเปนสภาพซอนอยูภายในโลกทาง
กายภาพเดียวกัน หรือจะใชคําวา มิติ เปนคําอธิบายเพื่อสื่อใหเขาใจก็ได ซึ่งบางมิติอาจเปนการ
ยากที่จะอธิบายใหเห็นถึงโลกทางกายภาพของมิตินั้นวาอยูที่ไหนอยางชัดเจนได แมการระบุถึง
สถานที่ตั้งของโลกบางมิ ติจะเปนยากเพราะไมสามารถสัมผัสดวยตาได แต ก็มี ความพยายาม
ระบุและจัดลําดับชั้นเปนชั้นต่ําชั้นสูง กอนที่จะอภิปรายถึงโลกในประเภทตาง ๆ ตามทัศนะของ
พุทธปรัชญา พึงทําความเขาใจในเบื้องตนวา โลกประเภทตาง ๆ ที่จะอภิปรายตอไปนี้เปนสวน
หนึ่งของจักรวาล อันมีอยูภายในจักรวาลแตละจักรวาล

๓.๓ การเกิดขึ้นของโลกตามทัศนะพุทธปรัชญา

โลกเกิ ดขึ้นไดอย างไร เป นคํ าถามที่ อยู ในความสงสัยของมนุ ษยตั้งแต โบราณ แม
ปจจุบันก็ยังเปนปญหาที่ยังคาใจมนุษยอยู มนุษยเมื่อเริ่มรูเดียงสาจะเริ่มสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้
และเมื่อโตขึ้นก็พยายามจะไมสงสัยใครรูอีกตอไปวา มันจะเกิดขึ้นมาอยางไร อาจเปนเพราะเห็น
วา เกินวิสัยที่จะรูได หรือ อาจเปนเพราะพึงพอใจกับคําตอบที่บรรดาศาสดา นักปรัชญา หรือ
แมกระทั่งนักวิทยาศาสตรไดใหไว หรืออาจเป นเพราะเห็นวาไมใชวิถีทางสูความหลุดพนจาก
ความทุ กขของชี วิ ต ไมว าจะอยางไรก็ ตาม ความจริ งก็ คื อ เราไม ไดรูจริ ง ๆ ว าโลกเกิ ดขึ้นได
อย างไรอยู ดี แมจะมี คํ าอธิ บายหลากหลายเพี ยงใด เราทํ าไดก็ แต เพี ยงเลื อกเชื่อคํ าตอบหรื อ
แนวความคิดไหนเทานั้น ยังไมใชเปนความรูที่ประจักษแจงแกใจแตอยางใด พุทธปรัชญาเปน
อีกระบบความคิดหนึ่งที่ใหคําตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวอยางนาสนใจยิ่ง และอาจเปนแนวคิดที่ทา
ทายแนวคิดอีกหลายแนวคิดที่ตอบเรื่องนี้ โดยเฉพาะแนวคิดแบบวิทยาศาสตรซึ่งเปนที่ยอมรับ
กันเปนสวนมากในปจจุบัน

ต อประเด็ นที่ ว า โลกเกิ ดขึ้นไดอย างไร นั้น พุ ทธปรัชญาไดเสนอแนวคิ ดในการให
ความหมายและจําแนกโลก โดยสรุป ออกเปน ๒ รูปแบบหรือ ๒ มิติ คือ โลกทางกายภาพ และ
โลกทางจิ ตภาพ โลกทางกายภาพ หมายถึ ง โลกที่ มี ลักษณะเป นวัตถุ เป นพลังงานและสสาร
หรือเปนรูปธรรม ตั้งแตหยาบที่ สุดจนละเอียดที่สุด สวนโลกทางจิตภาพนั้น หมายถึง โลกที่ มี
ลักษณะเป นจิ ต เป นนามธรรมที่ รับรูไม ไดดวยประสาทสัมผัสทั้งหา ซึ่ งทั้งสองมิ ติ นี้มี ความ
เกี่ ยวของกันโดยเป นที่ อาศัยซึ่ งกันและกัน ในขั้นหยาบที่ สุ ด ก็ คื อ โลกทางกายภาพ ไดแก
แผนดินอันที่เปนอาศัยของมนุษยและสัตว สวนโลกทางจิตภาพ ไดแก มนุษยและสัตวที่มีชีวิตที่
อาศัยอยูบนโลกนี้ และในขั้นที่ละเอียดลงไปอีก คือ โลกของโอปปาติกสัตวทั้งหลายซึ่งจะตองมี
โลกที่เปนที่อยูของโอปปาติกสัตวเหลานั้น ดังนั้น เมื่อถามวา โลกเกิดขึ้นไดอยางไร จึงสามารถ
อภิปรายเปน ๒ ประเด็นตามประเภทของโลกทั้งสองนี้ โดยจะอภิปรายถึงการเกิดขึ้นของโลก
ทางกายภาพของมนุษย หรือ โลกเปนที่อยูมนุษยนี้ในบทนี้กอน สวนโลกทางจิตภาพหรือมุงเอา
ตัวมนุษยจะอภิปรายในบทตอไป

ตามนัยแห งอัคคัญญสู ตร

ที่ ไดอภิ ปรายในบทที่ ผ านมา แสดงใหเห็ นว า โลกคื อ
แผนดินนี้เกิดขึ้นมาจากความวาง (อากาสธาตุ) อันจัดเปนธาตุอันหนึ่งดังกลาวแลว เพราะเมื่อ
จักรวาลพิ นาศไปดวยไฟ ความรอนจากดวงอาทิ ตย ๗ ดวงแลว สรรพสิ่ งถู กเผาจนไม เหลื อ
แมกระทั่งเถาถาน แมดวงอาทิตยเองก็เผาตัวเองจนหมดสิ้นและไฟก็ดับลงเพราะไมมีเชื้อใหเผา
ไหมอี กต อไป ไม มี สิ่ งใดเหลื ออยู จึ งมี เพี ยงความว างอยู อย างเดี ยวเท านั้น มี แต ความมื ดมิ ด
ขณะนั้นมีเวลาอยูเพียง ๒ อยางเทานั้น คือ มหันตกาล และ คิมหันตกาล ทั้งสองกาลมาปะทะ
กันกอใหเกิดธาตุลมขึ้นอยางไมขาดสาย จากนั้น ธาตุลม จึงกอใหเกิดธาตุน้ํา เปนน้ําฝนตกลงมา
จนเต็ มทั่ วทองจักรวาล

และลมทํ าหนาที่ โอบอุมน้ํ าเอาไว เพราะขณะนั้นยังไม มี แผ นดิ นที่ จะ
รองรับน้ําไว และน้ํ าไดซะลางสิ่งที่ละเอียดที่ลองลอยในอวกาสมารวมตัวกัน เมื่อน้ําหวดลงจึ ง
ก อใหเกิ ดเป นดิ นอ อนๆ และแข็ งขึ้นตามลํ าดับกลายเป นแผ นดิ น คื อ โลกทางกายภาพของ
มนุษยและสัตว โลกมนุษยจึงเกิดขึ้นดวยประการดังกลาวนี้ ในคัมภีรโลกุปปตติมีขอความกลาว
สรุปถึงการเกิดขึ้นของโลกเชนนี้ไวเปน ๒ ประการ คือ ดวยอํานาจเวลาที่เปนเปลี่ยนแปลงไป
และดวยอํานาจการสืบตอจนกลายเปนกลุมกอนขึ้นมา ซึ่งลวนเปนไปตามเหตุปจจัยทั้งสิ้น
๑๐

หากวิเคราะหตามนัยแหงอัคคัญญสูตรหรือแมกระทั่งตามนัยแหงโลกุปปตติที่อธิบาย
ตามนัยอัคคัญญสูตรดังกลาวก็ตาม จะเห็นวา การเกิดขึ้นของโลกและจักรวาล ตามทัศนะพุทธ
ปรัชญา เป นกระบวนการแห งธรรมชาติ ที่มี ความเปลี่ยนแปลงแตกสลายไปตามกาลเวลาและ
ตามเหตุปจจัย โดยมีปฐมธาตุคือ อากาสธาตุ จากนั้น จึงเกิดธาตุลม ธาตุน้ํา ธาตุดิน และธาตุไฟ
ตามลําดับโดยความเปนเหตุเปนปจจัยใหแกกันและกัน และไดกลายเปนธาตุที่เปนแกนสารของ
สรรพสิ่ งในจักรวาลที่ มี ความหนาแน นของแต ละธาตุ แตกต างกันออกไป หากธาตุ ทั้ง ๔ นั้น
ประกอบเขาดวยกันอยางไดสัดสวนพอดี จะกอใหเกิดเปนสัตวมีชีวิต เชน มนุษยและสัตวอื่น ๆ
การนําเสนอแนวคิดลักษณะนี้ จึงเปนการนําเสนอตามความเปนจริงตามธรรมชาติของโลก โดย
การยื นยันความถู กตองของความจริ งขอนี้ดวยการอางความเป นสัพพัญ:ู หรื อโลกวิ ทู ของ
พระพุทธเจา โดยนัยนี้ แนวคิดทางพุทธปรัชญา จึงมีลักษณะเปนสัจนิยมตามธรรมชาติ

ประเด็นเดียวกันนี้ นักปราชญทางพระพุทธศาสนาชาวไทยทานหนึ่งไดแสดงทัศนะ
วิเคราะหโดยพยายามเปรี ยบเที ยบกับหลักวิทยาการทางวิ ทยาศาสตร ซึ่ งจะทํ าใหเล็ งเห็ นถึ ง
ความเปนไปไดของวิวัฒนาการของโลกหรือการกําเนิดโลกตามนัยแหงอัคคัญญสูตรไดชัดเจน
ยิ่งขึ้น ขอใหพิจารณาขอความที่ยกมากลาวดังตอไปนี้

พระสู ตรนี้ มี ลี ลาการแสดงความเป นมาของโลก...การแสดงเรื่ องความ
เปนไปของโลก อาจวินิจฉัยไดเปน ๒ ประการ คือ ประการแรก เปนการเอาหลักของ
ศาสนาพราหมณมาเล า แต อธิ บายหรื อตี ความเสี ยใหม ใหเขารู ปเขารอยกับความคติ
ธรรมทางพระพุทธศาสนา อันนี้ชี้ใหเห็นวา พราหมณเขาใจของเกาผิด จึงหลงยกตัววา
ประเสริ ฐ อี กอย างหนึ่ ง เป นการเล าโดยมิ ไดอางอิ งคติ พราหมณ โดยถื อว าเป นของ
พระพุทธเจาแท ๆ ... ถาเทียบสวนใหญกับสวนเล็ก ในทางวิทยาศาสตรแลว ปรมาณูที่
มี โปรตอนเ ป นศู นย กลาง มี อิ เ ล็ กตรอนเ ป นตัววิ่ งวน รวมทั้ งมี นิ วตรอนเ ป น
ส วนประกอบบดวยนั้น มี ลักษณะใกลเคี ยงกับสุ ริ ยะระบบ ซึ่ งมี ดวงอาทิ ตยเป น
ศูนยกลาง มีดาวเคราะห (Planets) เชน โลกเรา และดาวศุกร ดาวเสาร เปนตน วนรอบ
คลายอีเล็กตรอน มีบางโอกาสที่ปรมาณูอาจถูกแยก ถูกทําลาย เพราะเหตุผลภายนอก
เชนที่นักวิทยาศาสตรจัดทําฉันใด สุริยะระบบ (Solar System) ก็เชนเดียวกัน อาจถูก
ทํ าลายหรื อสลายตัว แลวเกิ ดใหม ได เพราะมี ระบบสุ ริ ยะอื่ นเขามาใกลหรื อมี เหตุ อื่ น
เกิ ดขึ้น ในการเกิ ดเช นเดี ยวกัน เมื่ อทํ าลายไดก็ รวมตัวได ในเมื่ อธาตุ ไฮโดเยนกับ
ออกซิเจนรวมตัวกันเปนน้ํา พวกฝุนผงที่แหลกก็เขามารวมตัวกับน้ําไดและขนแข็งขึ้น
ในที่สุด...
๑๑

จะเห็นวา ทัศนะของทานผูนี้พยายามชี้ใหเห็นถึงความเปนไปไดของกําเนิดตามนัย
ที่อัคคัญญสูตรแสดงไว นั่นหมายความวา ทามกลางความวางเปลา หรือ อากาสธาตุที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากที่สรรพสิ่งถูกเผาทําลายไปหมดสิ้นแลว ทานกําลังชี้ใหเห็นวา ยอมมีธาตุที่มีอณูเล็ก
ละเอียดที่ไมสามารถมองเห็นดวยตาเนื้อวนเวียนอยู เมื่อถูกน้ําฝนที่ตกลงมาซะลางมารวมอยู
ดวยกันจํ านวนมากขึ้น ย อมเกิ ดเป นกลุมกลายเป นมวลสาร และเมื่ อน้ํ าเหื อดแหง หวดลง จึ ง
เหลื อแต ธาตุ เหล านั้นที่ ค อย ๆ แข็ งตัวกลายเป นแผ นดิ น พรอม ๆ กับเป นที่ รองรับมนุ ษยที่ มี
รางกายหยาบขึ้นตามลําดับซึ่งไมสามารถทรงตัวลอยอยูในอากาศไดอีกตอไป ตามทัศนะของ
พุทธปรัชญาการเกิดขึ้นของโลกคื อแผนดินที่ อยู ในอวกาศหรื อเปนสวนหนึ่ งของจักรวาล จึงมี
ดวยประการดังกล าวนี้ เพื่อตอกย้ําถึ งทัศนะดังกลาวนี้ มีผูใหทัศนะวิเคราะหเกี่ ยวกับประเด็ น
เดียวกันนี้ในฝายวิทยาศาสตรอันแสดงใหเห็นถึงการใชภาษาอธิบายกระบวนการเกิดของโลกใน
อีกชุดคําอธิบายหนึ่งวา

นับตั้งแตการระเบิดครั้งแรกของจักรวาล อนุภาคแตกสลายกระจายออกจากกัน
ครั้นอนุ ภาคนิ วตรอนรวมตัวกันแลว ต อมาก็ เกิดอิ เลคตรอนและโปรตอนเกาะกันเกิ ด
เป นธาตุ เป นกลุ มกอนของธาตุ คื อ มวลกาซน้ํ า และของแข็ งขึ้นเกิ ดเป นโลก (ดาว
เคราะห) ขึ้น หมุนเหวี่ยงอยู เมื่อดวงอาทิตยเกิดขึ้น จึงดึงดวงดาวเคราะหทั้งหมดนั้น
ใหหมุนไปตามแรงเหวี่ยงออกจากศูนยกลางอยู ซึ่งมีแรงอยูสองแรงเสมอที่กระทําต อ
วัตถุที่มีศูนยกลาง (นิวเคลียส) คือ แรงเหวี่ยงออกจากศูนยกลางหนึ่ ง และแรงเหวี่ยง
เขาหาศูนยกลางหรือแรงดึงดูดหนึ่ง
๑๒

เมื่อพิจารณาคําอธิบายชุดนี้กับคําอธิบายตามนัยอัคคัญญสูตรขางตน จะเห็นความ
สอดคลองของกระบวนการเกิดขึ้นแหงโลกและจักรวาล ตางกันแตถอยคําทางภาษาที่ใชสื่อใน
การอธิบายปรากฏการณแหงความเปนไปของโลก แตตั้งอยูบนหลักการเดียวกัน การระเบิดครั้ง
ยิ่งใหญที่เรียกวา บิ๊กแบง นั้น หากจะตีความเชิงเปรียบเทียบวา คือ การทําลายลางสรรพสิ่งดวย
ไฟตามทัศนะของพุ ทธปรัชญา ก็ ไม เกิ นความจริ งไปนัก การที่ ไฟทํ าลายสรรพสิ่ งจนไม เหลื อ
กลายเปนจุณที่ละเอียดจนไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาอันปรากฏเปนความวางเปลา แทที่
จริ งยังมี ส วนธาตุ ที่ ละเอี ยด ที่ เรี ยกว า อนุ ภาคกระจายอยู ทั่ วไป ต อมาเกิ ดการรวมตัวกันดวย
อํ านาจแห งลมกลายเป นฝนตกลงมา อาจกล าวไดว า นั่ นคื อมวลกาซน้ํ า และการที่ น้ํ าไดรวม
อนุภาคตาง ๆ เขาดวยกันในจํานวนที่หนาแนนและแข็งตัวขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อน้ําเหือดแหงไปโดย
ลําดับ จนกลายเปนแผนดินและสิ่งอื่น ๆ ตามมาเปนเอนกประการดังกลาวแลว

๓.๔ ประเภทของโลกในพุทธปรัชญา

คําวา โลก ที่ใชในพุทธปรัชญานั้นมี ความหมายกวางและครอบคลุมความหมายถึ ง
จักรวาลดังกลาวแลว อาศัยนัยความหมายดังกลาว จึงมีการจําแนกโลกออกเปนหลายประเภท
อันความหมายทั้งกวางและแคบ ทั้งที่เปนรูปธรรมที่มองเห็นไดสัมผัสไดดวยประสาทสัมผัสปกติ
ทั้งหาของมนุษยและนามธรรมที่สัมผัสไดดวยประสาทสัมผัสพิเศษของมนุษยที่ตองฝกอบรมให
เกิดขึ้น ดังตอไปนี้ คือ ในคัมภีรอรรถกถาชตุกัณณีมาณวกปญหานิเทสจําแนกโลกออกเปน ๓
ประเภท คือ ๑) สังขารโลก ๒) สัตวโลก ๓) โอกาสโลก แตละประเภทมีคําอธิบายจําแนกใน
รายละเอี ยดลงไปอี ก ในบทนี้จะกล าวเฉพาะสังขารโลกเท านั้น สวนสัตวโลกจะไดกลาวในบท
ที่วามนุษยและบทที่วาดวยสังสารวัฏขางหนา สําหรับโอกาสโลกนั้น ไดกลาวไวแลวในบทที่วา
จักรวาลที่ผานมาแลว

สังขารโลก จําแนกออกเปน ๑๒ ประเภท คือ
๑๓

(๑) โลก ๑ ไดแก หมูสัตวที่ดํารงอยูไดเพราะอาหาร ถือวา เปนโลกอีกประเภทหนึ่ง
ที่มุงถึงเหลาสัตวที่ตองดําเนินชีวิตโดยอาศัยปจจัยแหงการดําเนินชีวิตตาง ๆ คําวา อาหาร ใน
ที่นี้ จึงหมายถึง ปจจัย อันเปนที่อาศัยของสัตวทั้งหลาย ความเปนไปแหงชีวิตของสรรพสัตวจึง
เนื่องดวยปจจัยหลากหลาย เชน ปจจัย ๔ อันมีอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค
โดยที่สุดแมกระทั่วอากาศบริสุทธิ์สําหรับหายใจ
(๒) โลก ๒ ไดแก นามและรูป ในที่นี้ นาม ไดแก โลกิยจิต ๘๑ ดวงและเจตสิก ๕๒
ดวง ไมรวมนิพพาน และ รูป ไดแก รูป ๒๘ ประการทั้งมหาภูตรูปละอุปาทายรูป
๑๔

(๓) โลก ๓ ไดแก เวทนา ๓ คื อ การรูสึ กที่ เป นสุ ข ทุ กข และอุ เบกขา ความรูสึ กที่
ไมใชสุข ไมใชทุกข หรือบางทีก็แปลวา ความรูสึกเฉย ๆ อันไมสามารถบอกไดวา สุขหรือทุกข
(๔) โลก ๔ ไดแก อาหาร ๔ คือ ๑) กวฬิงการาหาร อาหารที่เปนคําขาวทั้งหยาบและ
ละเอียดอันเปนเครื่องหลอเลี้ยงรางกาย ทั้งยังเปนการบรรเทาความหิวเกา ปองกันความหิวที่จะ
เกิ ดใหม ๒) ผัสสาหาร อาหารคื อผัสสะ การกระทบกับระหว างอายตนะภายนอก ๖ คื อ รู ป
เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ และอายตนะภายใน ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปนปจจัย
ใหเกิดความรูสึก (เวทนา) ๓) มโนสัญเจตนาหาร อาหารคือ มโนสัญเจตนา ความจงใจ ความ
ตั้งใจในการกระทํา การพูด และการคิด สงผลใหเกิดกรรมสืบตอไป ๔) วิญญาณาหาร อาหาร
คือ วิญญาณ การรับรูผานทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ อันจะกอใหเกิดการปฏิสนธิตอไป
(๕) โลก ๕ ไดแก อุปาทานขันธ ๕ คือ การเขาไปยึดถือขันธ ๕ คือ รูปขันธ เวทนา
ขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิ ญญาณขันธ ดวยอํานาจความพึงพอใจ (ฉันทะ) เปนรากเหงา
ประกอบกับอวิชชาที่ไมรูจริงตามที่มันเปน
๑๕
(๖) โลก ๖ ไดแก อายตนะภายใน ๖ บ อเกิ ดความรู หรื อช องรับรูสิ่ งต าง ๆ จาก
ภายนอก คือ ตา (จักขวายตนะ) หู (โสตายตนะ) จมูก (ฆานายตนะ) ลิ้น (ชิวหายตนะ) กาย (กา
ยายตนะ) ใจ (มนายตนะ)
๑๖
บางแหง เรียกวา อินทรีย
๑๗
บาง
(๗) โลก ๗ ไดแก วิญญาณฐิติ ๗ คือ ภพเปนที่อยูแหงวิญญาณของสรรพสัตวจําแนก
ตามเหตุปจจัยที่ไดสรางมาอันจะมีผลเปนดังนี้
๑) สัตวที่มีกายตางกัน มีสัญญาตางกัน ไดแก มนุษย เทวดาบางพวกในสวรรค
ชั้นกามาวจร ๖ ที่มีกายสีเขียวบาง สีเหลืองบาง วินิบาตบางพวกที่พนจากอบายภูมิ ๔ แลว
๒) สัตวที่มีกายตางกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน ไดแก เทวดาในชั้นพรหมผูเกิดขึ้น
ดวยกํ าลังแห งปฐมฌาน (พรหมปาริ สัชชะ พรหมปุ โรหิ ต และมหาพรหม) และสัตวที่ เกิ ดใน
อบายภูมิ ๔
๓) สัตวที่มีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาตางกัน ไดแก เทวดาที่เกิดขึ้นดวยอํานาจ
แหงทุติยฌาน ชั้นปริตตาภา ชั้นอัปปมาณาภา ชั้นอาภัสสรา)
๔) สัตวที่มีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน ไดแก เทวดาที่เกิดขึ้นดวย
อํ านาจ ตติ ยฌาน (ชั้นปริ ตตสุ ภา อัปปมาณสุ ภา และสุ ภกิ ณหา) จตุ ตถฌาน และป ญจมฌาน
(ชั้นเวหัปผลา ยกเวนอสัญญีสัตว
๑๘
)
๕) สัตวที่เกิดในชั้นอากาสานัญจายนภูมิ
๖) สัตวที่เกิดในชั้นวิญญาณัญจายตนภูมิ
๗) สัตวที่เกิดในชั้นอากิญจัญญายตนภูมิ
(๘) โลก ๘ ไดแก โลกธรรม ๘ คือ ลาภ เลื่อมลาภ ยศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข
และทุกข อันเปนไปในโลก และโลกยอมเปนไปตามธรรมเหลานี้
(๙) โลก ๙ ไดแก สัตตาวาส ๙ คือ ที่อยูของสัตว
๑) สัตวที่มีกายตางกัน มีสัญญาตางกัน ไดแก มนุษย เทวดาบางพวกในสวรรค
ชั้นกามาวจร ๖ ที่มีกายสีเขียวบาง สีเหลืองบาง วินิบาตบางพวกที่พนจากอบายภูมิ ๔ แลว
๒) สัตวที่มีกายตางกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน ไดแก เทวดาในชั้นพรหมผูเกิดขึ้น
ดวยกํ าลังแห งปฐมฌาน (พรหมปาริ สัชชะ พรหมปุ โรหิ ต และมหาพรหม) และสัตวที่ เกิ ดใน
อบายภูมิ ๔
๓) สัตวที่มีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาตางกัน ไดแก เทวดาที่เกิดขึ้นดวยอํานาจ
แหงทุติยฌาน ชั้นปริตรตาภา ชั้นอัปปมาณาภา ชั้นอาภัสสรา)
๔) สัตวที่มีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน ไดแก เทวดาที่เกิดขึ้นดวย
อํ านาจ ตติ ยฌาน (ชั้นปริ ตตสุ ภา อัปปมาณสุ ภา และสุ ภกิ ณหา) จตุ ตถฌาน และป ญจมฌาน
(ชั้นเวหัปผลา ยกเวนอสัญญีสัตว
๑๙
)
๕) สัตวที่ไมมีสัญญา ไมมีเวทนา ไดแก เทวดาชั้นอสัญญีภพ
๖) สัตวที่เกิดในชั้นอากาสานัญจายนะ
๗) สัตวที่เกิดในชั้นวิญญาณัญจายตนะ
๘) สัตวที่เกิดในชั้นอากิญจัญญายตนะ
๙) สัตวที่เกิดในชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะ
(๑๐) โลก ๑๐ ไดแก อายตนะ ๑๐ คือ ตา (จักขวายตนะ) หู (โสตายตนะ) จมูก (ฆา
นายตนะ) ลิ้น (ชิ วหายตนะ) กาย (กายายตนะ) รู ป (รู ปายตนะ) เสี ยง (สัททายตนะ) กลิ่ น
(คันธายตนะ) รส (รสายตนะ) สัมผัส (โผฏฐัพพายตนะ)
(๑๑) โลก ๑๒ ไดแก อายตนะ ๑๒ ตา (จักขวายตนะ) หู (โสตายตนะ) จมู ก (ฆา
นายตนะ) ลิ้น (ชิวหายตนะ) กาย (กายายตนะ) ใจ (มนายตนะ) รูป (รูปายตนะ) เสียง (สัททายต
นะ) กลิ่น (คันธายตนะ) รส (รสายตนะ) สัมผัส (โผฏฐัพพายตนะ) ธรรมารมณ (ธัมมายตนะ)
๒๐
(๑๒) โลก ๑๘ ไดแก ธาตุ ๑๘ คื อ จักขุ ธาตุ รู ปธาตุ จักขุ วิ ญญาณธาตุ โสตธาตุ
สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานธาตุ คันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหา
วิญญาณธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ
๒๑
ธัมมธาตุ มโนวิญญาณ
ธาตุ
๒๒

นอกจากนี้ ในขุ ททกนิ กาย จู ฬนิ เทส
๒๓
ไดจํ าแนกประเภทของโลกอี กชุ ดหนึ่ ง
จําเพาะที่แตกตางไปจากที่กลาวขางตน คือ
(๑) โลก ๑ ไดแก ภพ หมายถึ ง กรรมภพ คื อ ปุ ญญาภิ สังขาร อปุ ญญาภิ สังขาร
และอเนญชาภิสังขาร และปุนภพ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณในปฏิสนธิ
(๒) โลก ๒ ไดแก สมบัติภวโลกและวิบัติภวโลก
(๓) โลก ๑๐ ไดแก อุปกิเลส ๑๐ คือ โอภาส ปติ ปสสัทธิ อธิโมกข ความเพียร สุข
ญาณ อุปฏฐาน (สติ) อุเบกขา และนิกันติ
(๔) โลก ๑๑ ไดแก กามภพ ๑๑ คือ อบายภูมิ ๔ (นรก เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย)
มนุสสภูมิ (โลกมนุษย) เทวภูมิ (จาตุมมหาราช ดาวดึงส ยาม ดุสิต นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวัสดี)

อยางไรก็ตาม สังขารโลก ตามที่จําแนกรายละเอียดดังกลาว จะเห็นวา เปนการกลาว
จําแนกโลกทั้งดานกายภาพและจิตภาพ ซึ่งลวนมีความเกี่ยวโยงกันทั้งสิ้น แมจะจําแนกออกเปน
กี่ประเภทก็ตาม โดยสรุปแลว มี ๒ ประเภท คือ โลกทางดานกายภาพและโลกทางดานจิตภาพ
โลกดานกายภาพ เชน มนุ ษยและสัตว อวัยวะตาง ๆ อันเปนชองทางแหงการรับรูของมนุษย
และสัตว ที่อยูของมนุษยและสัตว สิ่งที่เปนเครื่องหลอเลี้ยงชีวิตมนุษยและสัตว โลกดานจิตภาพ
เชน ธรรมที่เปนขาศึกตอการบรรลุธรรมชั้นสูง เชน อุปกิเลส ๑๐ ประการ อภิสังขาร ๓ ก็ถือวา
เปนอีกโลกหนึ่งสําหรับผูที่มีประสบการณเกี่ยวกับอุปกิเลสเหลานี้และถูกปรุงแตงดวยอภิสังขาร
อยางใดอยางหนึ่ง อีกประการหนึ่ง เมื่อกลาวถึงโลกทางกายภาพอันเปนที่อยูสรรพสัตว จะแสดง
ลักษณะสําคัญ ๒ ลักษณะ คือ (๑) ลักษณะของสรรพสัตวที่แตกตางกันในภพภูมิตาง ๆ (๒) ภพ
หรือภูมิอันเปนที่อยูของสรรพสัตว

การจํ าแนกสังขารโลกโดยละเอี ยดดังกล าว จะเห็ นว า เป นการจํ าแนกในส วนย อย
ตามลําดับ หมายรวมเอาสัตวโลกเขาไวดวย โดยเฉพาะ โลก ๗ โลก ๙ และ โลก ๑๑ อันบงบอก
ถึงหมูสัตวประเภทตาง ๆ ที่มีลักษณะทั้งที่เหมือนกันและตางกัน ในโลก ๙ หรือสัตตาวาส ๙ นั้น
จะนับอสัญญีพรหมและพรหมในชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะวาเปนสัตว และภูมิในชั้นดังกลาว
นี้เปนที่อยูของสัตว แตสัตวที่อยูในภูมิทั้งสองนี้ ไมนับวามีวิญญาณ เพราะสัตวในภูมิทั้งสองนี้ไม
จัดอยูในวิญญาณฐิติ ๗ ที่กลาวถึงการดํารงอยูของวิญญาณหรือสัตวที่มีจิต อยางไรก็ตาม โลก
ตาง ๆ ดังกลาวรวมอยูในโอกาสโลก หรืออาศัยอยู หรือมีอยูในโอกาสโลกที่หมายถึงจักรวาล

ตารางเที ยบวิญญาณฐิติ ๗ สัตตาวาส ๙ กับ ภพ ๓๑
วิญญาณฐิติ ๗ สัตตาวาส ๙ ภพ ๓๑
๑. สัตวที่มีกายตางกัน และ
มีสัญญาตางกัน
๑. สัตวที่มีกายตางกัน และ
มีสัญญาตางกัน
มนุ ษย, เทวดาบางพวกในสวรรค ๖ ชั้น,
วินิบาตบางพวกที่พนจากอบายภูมิ
๒. สัตวที่มีกายตางกัน แต
มีสัญญาเหมือนกัน
๒. สัตวที่มีกายตางกัน แต
มีสัญญาเหมือนกัน
พรหมชั้นปฐมฌานภู มิ (พรหมปาริ สัชชา,
พรหมปุ โรหิ ต, มหาพรหมา) และสัตวใน
อบายภูมิ ๔
๓. สัตวที่มีกายเหมือนกัน
แตมีสัญญาตางกัน
๓. สัตวที่มีกายเหมือนกัน
แตมีสัญญาตางกัน
พรหมชั้นทุ ติ ยฌานภู มิ (ปริ ตรตาภา, อัปป
มาณาภา, อาภัสสรา)
๔. สัตวที่มีกายเหมือนกัน
และมีสัญญาเหมือนกัน
๔. สัตวที่มีกายเหมือนกัน
และมีสัญญาเหมือนกัน
พรหมชั้นตติ ยฌานภูมิ (ปริตรตาสุภา, อัปป
มาณสุ ภา, สุ ภกิ ณหา) และจตุ ตถฌานภู มิ
หรือปญจมฌานภูมิ (ยกเวนอสัญญีสัตว)
๕. สัตวที่ไมสัญญาและ
เวทนา
อสัญญีสัตว
๕. สัตวในชั้นอากาสานัญ
จายตนภูมิ
๖. สัตวในชั้นอากาสานัญ
จายตนภูมิ
พรหมชั้นอากาสานัญจายตนภูมิ
๖. สัตวในชั้น
วิญญาณัจายตนภูมิ
๗. สัตวในชั้น
วิญญาณัจายตนภูมิ
พรหมชั้นวิญญาณัญจายตนภูมิ
๗. สัตวในชั้นอา
กิญจัญญายตนภูมิ
๘. สัตวในชั้นอา
กิญจัญญายตนภูมิ
พรหมชั้นอากิญจัญญายตนภูมิ
๙. สัตวในชั้นเนวสัญญานา
สัญญายตนภูมิ
พรหมชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ


๓.๕ ลักษณะสัณฐานของโลกมนุษย

ลักษณะสัณฐานของโลก ในที่นี้ หมายถึง โลกคือแผนดินอันเปนที่อยูอาศัยของสรรพ
สัตว ตามนัยแหงคัมภีรโลกบัญญัติ กลาววา โลกคือแผนดินนี้มีสัณฐานกลมโดยรอบเหมือนถาด
สําริดหรือเหมือนหมอดินเผา มีภูเขาจักรวาลเปนขอบเขตของแผนดินใหญนี้ เหมือนขอบปาก
ภาชนะสําริด ภูเขาหลวงสิเนรุอยูตรงทามกลางแผนดินใหญนี้เหมือนดุมของภาชนะสําริด ภูเขา
สิเนรุดังกลาวมีสัณฐานดีเปนสี่ เหลี่ ยมจัตุรัสเหมื อนเสาหรือแผนกระดาน
๒๔
การกล าวอธิบาย
ลักษณะสัณฐานของโลกในลักษณะนี้เหมื อนกํ าลังจะบอกว า โลกนี้ก็คื อจักรวาลหนึ่ง ไม ได
หมายถึงโลกเฉพาะเปนแผนดินถิ่นอาศัยอยูของมนุษยและสัตวแตอยางใด และกําลังจะบอกวา
โลกนี้เปนศูนยกลางของจักรวาลอีกดวย จะอยางไรก็ตาม โดยนัยนี้ ทําใหทราบวา ตามทัศนะ
ของพุทธปรัชญา มีหลักฐานในคัมภีรยืนยันวา โลกมนุษยมีสัณฐานกลม โลกคือแผนดินที่วานี้มี
ความหนาประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ โยชน (สองแสนสี่หมื่นโยชน) บางทีก็เรียกวา แผนดินใหญ หรือ
มหาปฐวี ตั้งอยู บนน้ํ า มี ลักษณะเป นแผ นกลมเหมื อนกลองแบน มี เสนผ านศู นยกลาง
๑,๒๐๓,๔๕๐ โยชน แผนดินใหญนี้เอง คือ จักรวาล พื้นผิวขางบนเปนที่อยูอาศัยของมนุษย มี
ภูเขาพระสุเมรุ หรือภูเขาสิเนรุเปนจุดศูนยกลาง มหาปฐวีนี้แบงออกเปนสองชั้นหนาเทากัน คือ
๑๒๐,๐๐๐ โยชน ชั้นบนเรียกวา แผนดินฝุน ชั้นลางเรียกวา แผนดินศิลา
๒๕
คําอธิบายตาม
แนวอรรถกถาดังกล าวนี้ กลายเป นว า จักรวาลไม ใช อะไรอื่ น หากแต โลกมนุ ษยนี้เอง การ
ตีความเชนนี้เปนทัศนะหนึ่งซึ่งปรากฏในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา ดังนั้น โดยนัยนี้ จึงเปนการ
มุงอธิบายโลกในความหมายของจักรวาลหนึ่ง ไมไดหมายถึงจักรวาลที่มีโลกเปนสวนประกอบ
กระนั้นก็ตาม คําอธิบายเกี่ยวกับการดํารงอยูของโลกเปนอีกประเด็นที่นาสนใจ คือ ที่กลาววา
โลกคือแผนดินนี้ตั้งอยูบนน้ํา น้ํ าตั้งอยู บนลม และลมตั้งอยูบนอากาศ หมายความวาอยางไร
เป นการบ งชี้ถึ งการมี อยู ของโลกในเบื้องล างแผ นดิ นลงไปหรื อว ามุ งอธิ บายออกไปจากโลก
โดยรอบ อาจเรียกวามองขึ้นเบื้องตนโดยใชศีรษะของมนุษยในแนวตั้งเปนเกณฑ อยางไรก็ตาม
มีผูตั้งสังเกตโดยเทียบเคียงกับแนวความคิดทางวิทยาศาสตรปจจุบันโดยเฉพาะอุตุนิยมวิทยาที่
มี การแบ งบรรยากาศเป นชั้น ๆ บรรยากาศชั้นต่ํ าสุ ดคื อ โทรพอสเฟ ยร (Troposphere) ซึ่ งม
ความสํ าคัญต อมนุ ษย เป นชั้นบรรยากาศที่ มี การเปลี่ ยนแปลงของอากาศเกิ ดขึ้น เช น มี ฝุ น
ละออง ไอน้ํา อยูทั่วไป มีเมฆฝน พายุ ฟาคะนอง เมื่อพันบรรยากาศโทรพอสเฟยรขึ้นไปเบื้อง
บนก็มีเทหวัตถุอื่น ๆ ที่อยูในลักษณะหมุนเวียน มีการโคจรอยางสม่ําเสมอ
๒๖
หากมีการเทียบ
กับแนวคิดทางวิทยาศาสตรดังกลาวนี้ ก็แสดงใหเห็นวา การตีความพุทธพจนดังกลาวเปนการ
มองออกไปจากโลกสูภายนอก ไมใช เป นการมองลึ กลงภายในแผ นดิ น ซึ่ งนาจะสอดคลองกับ
สภาพเปนจริงมากกวาการมองวาแผนดินลอยอยูบนน้ําในแนวดิ่งลงไปใตดิน ในขณะเดียวกัน
การมองในแนวดิ่งลงไปใตดินนี้ ก็ใชวาจะไรเหตุผลเสียทีเดียว เพราะเมื่อขุดลงไปใตดิน จะพบวา
มีน้ํารองรับอยูขางลางเชนกัน และเปนที่ประจักษวา หากในพื้นที่ใดมีการเจาะน้ําบาดาลแลวดึง
ขึ้นมาใชมาก พื้นดินในแถบนั้นจะทรุดลงเพราะน้ําที่อุมดินไวนั้นถูกดึงขึ้นมาใชในปริมาณที่มาก
ดังนั้น ไมวาจะตีความโดยมองในแนวดิ่งลงลางหรือขึ้นขางบน ลวนมีเหตุผลที่แสดงใหเห็นความ
เปนไปไดที่สอดคลองกับขอเท็จจริงดวยทั้งสองแนว เพียงแตหากมองในแนวดิ่งลงลาง จะพบ
กับปญหาวาภายใตแผนดินมีน้ํารองรับอยูพอเขาใจได แตลมที่รองรับน้ํา และอากาศที่รองรับลม
อยูในภายใตลงอีก ยากที่จะเขาใจไดเพราะเมื่อขุดลึกลงอีกแทนที่จะพบลมหรืออากาศ แตไมพบ
กลับความรอนแทน ซ้ํายังพบความภาวะที่อากาศมีจํานวนลดลงตามลําดับ การมองในแนวดิ่ง
เชิงลึก จึงมีปญหามากวาการมองในมุมตรงขาม

เชิงอรรถ


วินัยปฎก มหาวรรค, ๔/๓๒/๔๐

ขุททกนิกาย ธรรมบท, ๒๕/๒๖/๓๑.

ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ, ๒๖/๕๐/๗๒.

สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค, ๑๘/๑๓๓/๗๔.

อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต, ๒๑/๔๕.

กรมศิลปากร, โลกทีปกสาร, ฉบับหอสมุดแหงชาติ, (กรุงเทพฯ: หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลสหประชาพาณิชย,
๒๕๒๙), หนา ๓. อางใน พระมหาอุไร อาตาปโก (มั่งมี), การศึกษาวิเคราะหเรื่องโลกในทัศนะของพระพุทธศาสนาฝายเถร
วาท, (วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๔๐), หนา ๑๐.

สังยุตนิกาย สฬายตนวรรค, ๑๘/๘๔/๗๗.

ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค, ๑๑/๕๖/๙๒.

กรมศิลปากร, โลกุปปตติ, ฉบับหอสมุดแหงชาติ, ๒๕๓๓, หนา ๑๑๘-๑๑๙. อางใน พระมหาอุไร อาตาปโก (มั่งมี),
การศึ กษาวิ เคราะหเรื่องโลกในทัศนะของพระพุ ทธศาสนาฝ ายเถรวาท, (วิ ทยานิ พนธปริ ญญาพุ ทธศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๔๐), หนา ๑๒.
๑๐
กรมศิลปากร, โลกุปปตติ, ฉบับหอสมุดแหงชาติ, ๒๕๓๓, หนา ๑๙. อางใน พระมหาอุไร อาตาปโก (มั่งมี),
การศึ กษาวิ เคราะหเรื่องโลกในทัศนะของพระพุ ทธศาสนาฝ ายเถรวาท, (วิ ทยานิ พนธปริ ญญาพุ ทธศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๔๐), หนา ๑๑.
๑๑
สุชี พ ปุ ญญานุภาพ, พระไตรปฎกสํ าหรับประชาชน, พิ มพครั้งที่ ๗, (กรุงเทพฯ : มหามกุ ฏราชวิ ทยาลัย,
๒๕๓๖), หนา ๓๕๕.
๑๒
ไชย ณ พล, พระไตรปฎกฉบับพิเศษ ธรรมธาตุ ธรรมชาติแหงสรรพสิ่ง, ม.ป.ป., หนา ๙๘.
๑๓
อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค สุมังคลวิลาสินี ๒/๑๐๕.
๑๔
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน กรมศิลปากร, โลกทีปกสาร ฉบับหอสมุดแหงชาติ, หนา ๓
๑๕
มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก, ๑๔/๘๖/๖๗
๑๖
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค, ๑๑/๓๐๔/๒๕๕.
๑๗
ศึกษาเพิ่มเติมใน ทีฆนิกาย สีลักขันธวรรค ๙/๑๒๒/๖๗.
๑๘-๑๙
เทวดาพวกอสัญญีสัตว ตามคัมภีรที่พบสวนมาก จะกลาวถึงการปฏิบัติกสิณของนักบวชนอกพระพุทธศาสนาที่
มีความเบื่อหนายในจิต บริกรรมวาโยกสิณจนเกิดฌานที่ ๔ แลวออกจากฌาน ตั้งใจว า ความไม มีสิ่งที่ชื่อวา จิต เป นความดี
เพราะความทุกขตาง ๆ ยอมบังเกิดเพราะอาศัยจิต เมื่อไมมีจิต ความทุกขเชนนั้นก็ไมมี เชนนี้แลว เปนผูมีฌานไมเสื่อม ตายไป
เกิดในอสัญญีภพดวยอํานาจรูปปฏิสนธิ ขณะตาย อยูในอิริยาบถใด จะเกิดดวยอิริยาบถนั้น อยูในอสัญญีภพตลอด ๕๐๐ กัป
พวกอสัญญีสัตว จึงไมจัดเปนวิญญาณฐิติ เพราะไมมีวิญญาณ แมพวกเนวสัญญานาสัญญายตนะก็ไมจัดเปนวิญญาณฐิติ เพราะ
มีวิญญาณที่ละเอียดจนไมอาจเรียกไดวา มีวิญญาณ

๒๐
อภิธรรมปฎก วิภังค, ๓๕/๙๘๐/๔๘๘.
๒๑
ไดแก ปญจทวาราวัชชนจิต กับ สัมปฏิจฉันทนจิต
๒๒
มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก, ๑๔/๑๒๕/๑๑๒.
๒๓
ขุททกนิกาย จูฬนิเทส, ๓๐/๕๘๒/๒๘๔-๒๘๕.
๒๔
กรมศิลปากร, โลกบัญญัติ, ฉบับหอสมุดแหงชาติฐ ๒๕๒๘, หนา ๒๕ อางใน พระมหาอุไร อาตาปโก (มั่งมี),
การศึ กษาวิ เคราะหเรื่องโลกในทัศนะของพระพุ ทธศาสนาฝ ายเถรวาท, (วิ ทยานิ พนธปริ ญญาพุ ทธศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๔๐), หนา ๕๐.

๒๕
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน อรรถกถาวินัยปฎก มหาวิภังค (สมันตปาสาทิกา ๑/๑๔๘-๑๕๐) และอรรถกถาทีฆ
นิ กาย ปาฏิ กวรรค (สุ มังคลวิ ลาสิ นี ๓/๘๒-๘๕), ระวี ภาวิ ไล, โลกทัศน ชี วทัศน เปรี ยบเที ยบ วิ ทยาศาสตร กับ พุ ทธ
ศาสนา, (กรุงเทพฯ: สหธรรมิก, ๒๕๔๓), หนา ๓๒.
๒๖
พระครูโสภณปริยัตยาทร (เชื่อม ชินวํโส สอนรอด), “การศึกษาวิเคราะหความคิดเรื่องจักรวาลวิทยาในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท” วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลั ย, ๒๕๔๒), หนา ๓๔.
บทที่ ๔
แนวคิดเรื่อง มนุษย


๔.๑ ความนํา

ในบทที่ผานมาไดอภิปรายถึงโลกทั้งดานกายภาพอันหมายถึงดินแดนที่อยูอาศัยของ
สัตวและโลกดานจิตภาพอันหมายถึงชีวิตสัตวที่อาศัยอยูในดินแดนที่วานั้น อันชี้ใหเห็นวา สัตวมี
ชีวิตหรือสิ่งที่มีจิตวิญญาณ ยอมตองการสถานที่เพื่อเปนที่อยูอาศัยที่เรียกวา ภพ บาง ภูมิ ทั้ง
สถานที่ หรื อดิ นแดนที่ เป นนามธรรมสํ าหรับเหล าสัตวที่ มี กายทิ พยที่ ละเอี ยด เช น สัตวนรก
เทวดา และพรหม และสถานที่อันเปนรูปธรรมสําหรับเหลาสัตวที่มีกายหยาบ เชน มนุษย และ
สัตวเดรัจฉาน ภพภูมิเหลานั้นลวนอยูในจักรวาลนี้และเปนสวนประกอบหรือโครงสรางของ
จักรวาล

อยางไรก็ตาม ในพุทธปรัชญา แมจะเสนอแนวคิดเกี่ยวกับภพและภูมิอันเกี่ยวเนื่อง
กับสัตวมีชี วิตทั้งที่มีกายหยาบและกายละเอี ยดในจักรวาลดังกล าวแลวก็ ตาม พุทธปรัชญายัง
เสนออีกว า สรรพสัตวที่อยู ในภพภู มิเหล านั้นลวนจัดอยู ในกําเนิ ดอย างใดอยางหนึ่งในบรรดา
กําเนิด ๔ ประการตอไปนี้ คือ
๑. อัณฑชโยนิ คือ กําเนิดของสัตวจําพวกที่เกิดในไขกอน เมื่อฟกตัวสมบูรณแข็งแรง
ในฟองไขแลวจึงออกจากไขมาดําเนินชีวิตอยูขางนอกตอไป สัตวจําพวกนี้สวนมากจะเปนพวก
สัตวเดรัจฉานบางจําพวก เชน ไก เปด
๒. ชลาพุชโยนิ คือ กําเนิดของสัตวจําพวกที่เกิดในครรภ เมื่อครบกําหนดเวลาคลอด
แลวจึ งออกจากครรภมาเป นตัว ซึ่ งกํ าหนดเวลาที่ อยู ในครรภนั้นจะแตกต างกันไปขึ้นอยู กับ
ขนาดสัตว สัตวจําพวกนี้ไดแก มนุษยและสัตวเดรัจฉานบางพวก เชน วัว ควาย
๓. สังเสทชโยนิ คือ กําเนิดของสัตวจําพวกที่เกิดในเถาไคลคื อในของที่ สกปรก ใน
ปลาเน า ในศพเน า ในขนมบู ด สัตวประเภทนี้ไม จํ าเป นตองอาศัยทองแม เกิ ด แต อาศัยตนไม
ใบไม ดอกไม ผลไม หรือของโสโครก ที่ชื้นแฉะเกิดขึ้น เชน พวกหนอน เชื้อโรคตาง ๆ ตลอดถึง
สัตวเชลลเดียว เชน พลามีเซียม อมีบา
๔. โอปปาติกโยนิ คือ กําเนิดของสัตวจําพวกที่เกิดผุดขึ้นเปนตัวมีรูปรางสมบูรณดวย
พลังแหงบุญและบาปที่สรางมาแตอดีตชาติ ไมตองอาศัยทองแมเกิด เปนรูปรางเทากับคนที่มี
อายุ ๑๖ ป

สัตวจําพวกนี้แมจะมีรางกายแตก็เปนกายทิพยที่ละเอียดไมสามารถมองเห็นดวยตา
ปกติของมนุษยสามัญได เชน พวกเทวดา เปรต สัตวนรก


อย างไรก็ ตาม กํ าเนิ ดทั้ง ๔ นั้น โดยย อแลวมี ๒ ประเภทคื อ ๑) พวกที่ เกิ ดอยู ใน
ครรภของมารดากอนแลวจึงคลอดหรือเกิดออกจากครรภภายหลัง เรียกวา คัพภเสยยกะ ไดแก
อัณฑชะกําเนิดและชลาพุชะกําเนิด ๒) พวกที่ไมเกิดอยูในครรภของมารดาไมตองอาศัยทองแม
เปนที่เกิด เรียกวา อคัพภเสยยกะ ไดแก สังเสทชะกําเนิดและโอปปาติกะกําเนิด

นอกจากนี้
สัตวในกําเนิดทั้ง ๔ นี้ยังจําแนกออกเปนอีก ๒ สถานะ คือ ๑) สัมภเวสี คือ ผูที่แสวงหาภพ หรือ
ที่เกิดอยู ๒) ภูตะ คือ ผูที่เกิดเรียบรอยแลว บรรดาสัตวในกําเนิด ๔ นั้น สัตวที่ถือกําเนิดในไข
ตราบที่ยังอยูในฟองไขยังไมไดออกจากไข จัดเปนสัมภเวสี และหากออกจากไขแลว จัดเปนภูตะ
สัตวที่ถือกําเนิดในครรภ ขณะที่ยังอยูในครรภมารดา จัดเปนสัมภเวสี หากออกจากครรภจึงจะ
จัดเปนภูตะ สวนสัตวที่เปนสังเสทชะกําเนิดและโอปปาติกะกําเนิด ในขณะแหงปฐมจิต คือ จิต
ดวงแรก จัดเปนสัมภเวสี ตั้งแตขณะจิตดวงที่ ๒ เปนตนไป จัดเปนภูตะ อีกประการหนึ่ง เหลา
สัตวที่ เกิ ดแลวในอิ ริ ยาบถใด ยังอยู ในอิ ริ ยาบถนั้น จัดเป นสัมภเวสี นอกจากอิ ริ ยาบถนั้นไป
จัดเปนภูตะนอกจากนี้ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับอันตรภพซึ่งนาสนใจอยางยิ่ง คือ แนวคิดเรื่องการมี
ชีวิตอยูในระหวางภพทั้ง ๓ หรือในระหวางกําเนิดทั้งสี่ ซึ่งไมสามารถจัดอยูในภพใดภพหนึ่งได
แนวคิดนี้เปนการตีความคําวา สัมภเวสี วา คือ ผูที่แสวงหาที่เกิดอยู ยังไมไดถือกําเนิดในภพใด
ภพหนึ่ง เชน นาย กอ เสียชีวิตแลว ยังมีทั้งบุญและบาปเปนพลัง เปนเชื้อทําใหเกิดอยู ดวงจิต
หรื อวิ ญญาณของนาย กอ นั้นไปยังสถานที่ หนึ่ งเปนที่คัดกรองวา ผูใดสมควรไปเกิดในภพใด
โดยชุดคําถามเกี่ยวกับเทวทูต ๔ ที่นาย กอ ประสบมาเมื่อยังมีชีวิตอยูแลวมีความคิดเชนไรบาง
หากมีความคิดเห็นสัจธรรมของชีวิตแลวทําดี ก็จะถูกสงไปเกิดในสวรรค หากไมมีความคิดอะไร
เลย จะถูกสงลงนรก ดวงจิตของนาย กอ ที่กําลังถูกสอบสวนอยูนั้น ไมสามารถจัดเขาในภพใด
ภพหนึ่งได จะบอกวา เปนมนุษยก็ไมไดเพราะเสียชีวิตแลว จะบอกวา เปนสัตวนรก ก็ไมได จะ
บอกวา เปนเทวดา หรือแมกระทั่งกําเนิดสัตวเดรัจฉานก็ไมไดเชนกัน เชนนี้เรียกวา อยูในอันตร
ภพ

แมพุ ทธปรัชญาจะจํ าแนกกํ าเนิ ดของสัตวออกเป น ๔ กํ าเนิ ดดังกล าวก็ ตาม แต ก็
ปญหาอันเปนที่สงสัยเกี่ยวกับกําเนิดทั้ง ๔ มากมาย กลาวจําเพาะชลาพุชะกําเนิด หรือเฉพาะ
ความสงสัยเกี่ยวกับมนุษย วา มนุษยมาจากไหน ทําไมถึงถือกําเนิดเปนมนุษย มนุษยเกิดขึ้นได
อยางไร จะเปนเชนไรตอในอนาคต ตายแลวจะมาเกิดเปนมนุษยอีกหรือไม หรือตายแลวก็เปน
อันจบสิ้นกันไม ตองกลับมาเกิ ดในโลกนี้อี ก เป นตน โดยเฉพาะอย างยิ่ ง ความสงสัยเกี่ ยวกับ
มนุษยคนแรกวา มนุษยคนแรกที่เปนปฐมเหตุแหงมนุษยนั้นเกิดขึ้นไดอยางไรหรือมาจากไหน
และสื บเผ าพันธุมาจนถึ งป จจุ บันนี้ ความคิ ดความสงสัยที่ ว านี้ ไม ใช เพิ่ งเกิ ดขึ้นในป จจุ บันนี้
เทานั้น แตเปนความคิดที่เกิดขึ้นมาตั้งแตอดีตอันไกลโพน จะเห็นไดจากแนวความคิดความเชื่อ
ที่ พยายามตอบป ญหานี้มี มากมายทั้งจากศาสนาและวิ ทยาการสมัยใหม โดยเฉพาะอย างยิ่ ง
แนวความคิ ดความเชื่ อทางดานศาสนาตั้งแต โบราณมาไดใหคํ าตอบของป ญหาที่ ว านี้ เป นที่
พอใจและเปนที่ยอมรับของมนุษยก็มี ไมเปนที่พอใจและไมเปนที่ยอมรับของมนุษยก็มี กลุมที่มี
ความพอใจกับคําตอบใดแลวก็ลงใจที่แคคําตอบนั้น ๆ เชื่อและยอมรับความจริงตามคําตอบนั้น
ส วนกลุ มที่ ยังไม พอใจกับคํ าตอบที่ ไดรับ ต างก็ พยายามคนหาคํ าตอบต อไป จึ งทํ าใหเกิ ด
ความคิดความเชื่อตอปญหานี้หลากหลายทั้งที่เหมือนกันบาง แตกตางกันบาง คละเคลากันไป

ดังเชนแนวคิดทางศาสนาแบบเทวนิยมตั้งแตโบราณ อาทิ ลัทธิพราหมณ หรือศาสนา
พราหมณ-ฮินดู ถือวา พระพรหมเปนผูสรางมนุษยจากอวัยวะสวนตาง ๆ ของพระองคเอง จึง
เกิดมีมนุษยในวรรณะตาง ๆ และจัดอันดับความสูงความต่ําของวรรณะตามอวัยวะที่นํามาสราง
ของพระพรหมเปนเกณฑ กลาวคือ พราหมณเชื่อกันวาถูกพระพรหมสรางมาจากพระโอษฐของ
พระองค จึงเปนจัดวรรณะที่สูงกวาวรรณะอื่น รองลงมาคือ กษัตริย ที่เชื่อวา ถูกพระพรหมสราง
มาจากพระพาหา แพศย เชื่อวาถูกพระพรหมสรางมาจากทอง หรือบางแหงบอกวาสรางมาจาก
ขาของพระพรหม ส วนศู ทรถื อว าถู กสรางมาจากพระบาทของพระพรหม จึ งจัดเป นวรรณะที่
ต่ําสุด แมกระทั่งศาสนาคริสตก็เชื่อว า พระเจาเป นผูสรางมนุษยจากผงธุ ลีดินโดยสรางมนุษย
เพศชายกอนแลวจึงสรางมนุษยหญิงจากซี่โครงของชายเพื่อใหเปนคูกัน และถือวาเปนมนุษยคู
แรกที่ไดสรางเผาพันธุมนุษยสืบมา แนวคิดในลักษณะนี้เรียกวา อิสสรนิมมานเหตุวาท

นอกจากนี้ วิทยาการยุคใหมไดใหความสนใจที่จะตอบปญหานี้เพื่อคลายความสงสัย
ของมนุษยยุคปจจุบันเชนกัน เชน ทฤษฎีจักรกลนิยม

ที่ถือวา แหลงกําเนิดของชีวิตมนุษยนั้น
คือ กระบวนการของพลังงานฟสิกสและเคมีอันมีระบบ และโครงสรางที่ซับซอนจากซับซอนนอย
ที่สุดแลวพัฒนาขึ้นจนซับซอนที่สุด สรรพสิ่งคือการเคลื่อนที่ของมวลสารในอวกาศ ไมมีความ
แตกตางระหวางสิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งที่ไมมีชีวิต เพราะตางพัฒนามาจากอนินทรียสารดวยกันแลว
ตกผลึกกลายเปนอินทรียสารและพัฒนาจนถึงระดับของสิ่งที่มีชีวิตระดับสูง กระบวนการที่วานี้
เป นไปตามธรรมชาติ และไม จํ าเป นตองมี พลังชี วิ ตมาแทรกถื อครองแต อย างใด เพราะ
ปรากฏการณทางฟสิกสและเคมีเพียงพอที่จะกอใหเกิดชีวิตอยางเต็มที่อยูแลว

อีกทฤษฎีหนึ่งที่นาสนใจ คือ ทฤษฎีระดับที่เชื่อตรงกันขามกับจักรกลนิยมวา สิ่งที่มี
ชี วิ ตจะอธิ บายดวยกฎของสสารและกฎการเคลื่ อนที่ เท านั้นไม ได สิ่ งที่ มี ชี วิ ตทั้งหลายที่
ประกอบดวยโปรโตพลาสซึมนั้น เปนสิ่งที่มีความจริงแบบใหม อันแตกตางไปจากสภาพของ
สสารทั่วไป และอยูพนกฎหรือสูตรทางฟสิกสและเคมี สิ่งที่มีชีวิตจึงเปนผลอันเนื่องมาจาก
วิวัฒนาการที่อาศัยวิธีสังเคราะหสรางสรรค (Creative synthesis) คือ การรวมตัวกันใหมของสิ่ง
ตาง ๆ เมื่อเกิดสิ่งใหมขึ้นจะตองมีกระบวนการพลังอยางใหม หรือสมรรถนะในการประกอบ
หนาที่อันใหมเพิ่มขึ้น ธรรมชาติของชีวิต จึงคือ กระบวนการจัดระเบียบหรือธรรมชาติของ
โครงสราง (Structure) ชีวิต จึงเปนผลของการจัดระเบียบในตัวสิ่งที่มีชีวิตที่วิวัฒนาการขึ้นไป
ตามลําดับ อนินทรียสารดั้งเดิมนั้นหามีชีวิตไม แตเมื่ออนินทรียสารนั้นประกอบกันเปน
โครงสรางใหม คือ เปนอินทรียสารขึ้นมาแลว ยอมมีสมรรถภาพอยางใหมปรากฏออกมา เชน
การเติบโต การสืบพันธุได ความรูสึก การคิด สิ่งเหลานี้เปนผลจากโครงสรางใหมและเปน
สภาวะของสิงที่มีชีวิตสืบตอไปเรื่อย ๆ หรือเพราะวิธีการสังเคราะหสรางสรรคทั้งสิ้น ไมใช
เกิดขึ้นเพราะอาศัยพลังชีวิตแตอยางใด โดยสรุป ทฤษฎีระดับ ก็คือ แนวความคิดในการอธิบาย
เรื่องธรรมชาติของชีวิต โดยอาศัยทฤษฎีวิวัฒนาการสรางสรรค (Creative Evolution) หรือ
วิวัฒนาการปรับปรุงตัว (Emergent Evolution) ซึ่งหมายถึง ความเชื่อที่ถือวา เมื่อโครงสรางทาง
ฟสิกสซับซอนและครบถวนขึ้น กระบวนวิวัฒนาการก็จะกอใหเกิดคุณลักษณะใหม มีวิธีการ
กระทําใหม และมีสิ่งใหมเกิดขึ้น

จะเห็นว า การอธิบายถึงกําเนิดชีวิตมนุษยในยุคหลังจะไมอางอํานาจศักดิ์สิทธิ์ของ
เทพเจาหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเปนผูสรางอยางเชนในอดีต แตเปนการอธิบายดวยเหตุผลในตัว
มันเองในเชิงวิทยาศาสตรอันเปนศาสตรสมัยใหมที่ไดรับการยอมรับและเชื่อถือ เรื่องใดก็ตามที่
วิทยาศาสตรนําเสนอนั้นมักจะยอมรับกันวา ถูกตอง และถือวา เปนความจริงตามที่เสนอนั้นโดย
ปราศจากขอโตแยง การอธิ บายในลักษณะเช นนี้เป นการอธิ บายปรากฏการณเชิ งประจักษที่
เกิดขึ้นในปจจุบันที่ตัดสินกันดวยระบบการตัดสินที่ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ของมนุษยมากกวาจะ
เชื่อมโยงไปถึงอดีตอันไกลโพนหรืออธิบายถึงปฐมชีวิตหรือมนุษยคนแรก คําอธิบายชุดหลังนี้
ในป จจุ บัน ดู เหมื อนจะเป นยอมรับมากกว าคํ าอธิ บายชุ ดแรก อย างไรก็ ดี ไม ว าจะยอมรับ
คํ าอธิ บายชุ ดใดก็ ตาม ความจริ งก็ คื อ เป นเพี ยงความเชื่ อเกี่ ยวกับเรื่ องนี้เท านั้น ยังไม ใช เป น
ความรูเชิงประจักษเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงตอประสาทสัมผัส เพราะทายที่สุดแลว เรายังคงไมมี
ความรูเกี่ยวกับเรื่องนี้อยูดี ความรูที่มีอยูนั้นเปนสุตมยปญญา คือเปนความรูที่เกิดจากการศึกษา
การไดยินไดฟงสืบทอดกันตอมาจากรุนสูรุน เวนเสียแตวา จะฝกหัดฝกฝนจนเกิดการหยั่งรูตาม
อยางถองแท (อนุโพธิ)

ในประเด็นปญหาดังกลาวนี้ จึงนาศึกษาคนควาวา พุทธปรัชญามีทัศนะเกี่ยวกับเรื่อง
นี้อยางไร ดังนั้น ในบทนี้ จึงมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาถึงทัศนะเกี่ยวกับประเด็นปญหาดังกลาว
โดยจะแบงออกเปนประเด็นดังตอไปนี้ คือ (๑) ความหมายของมนุษยทั้งในแงของคําศัพทและ
ความเป นมนุ ษย (๒) กํ าเนิ ดมนุ ษยในพุ ทธปรัชญาทั้งมุ มมองเกี่ ยวกับมนุ ษยคนแรกและ
จุดเริ่มตนชีวิตของมนุษย (๓) ธรรมชาติของมนุษยทั้งในแงขององคประกอบและความเปนอยู
ในลักษณะเชนไรของมนุษย


๔.๒ ความหมายของมนุษย

คําวา มนุษย เปนคําศัพทภาษาสันสกฤตที่นํามาใชในภาษาไทย หากเปนภาษาบาลี
จะมีรูปศัพทวา มนุสฺส ตามรูปศัพทแลวมาจากคําวา มนะ ที่แปลวา ใจ บวกกับคําวา อุษยะ ใน
ภาษาสันสกฤต หรือ อุสฺส ในภาษาบาลี ที่แปลวา สูง จึงมีความหมายวา ผูมีใจสูง คือ เปนผูที่มี
จิตใจประกอบดวยคุณธรรมสูง เปนคําที่ใชเรียกมนุษยตนกัปผูซึ่งมาจากพรหมโลกชั้นอาภัสสรา
ผูที่มีคุณธรรมสูง มีจิตใจที่ประกอบคุณธรรมเปนสวนมากในขณะนั้น

คัมภีรอรรถกถาขุททกนิกาย วิมานวัตถุ

และคัมภีรโลกทีปกสารกลาวตรงกันวา ชื่อ
วา มนุษย เพราะเปนเหลากอของพระมนู ผูเปนมนุษยในตอนตนกัป ผูเปนตนกําเนิดแหงการยึด
ครองโลก ผูจัดสรรผลประโยชนและมิ ใช ประโยชน และดํ ารงตนอยู ในฐานะเป นบิ ดาของสัตว
ทั้งหลาย ในพุ ทธปรัชญาเรี ยกว า พระเจามหาสมมต หรื อ พระเจามหาชนสมมต คื อ ผูที่ หมู
พรอมใจกันยกใหเป นผูนํ าเป นหัวหนาเพื่ อปกครองดู แลชี วิ ตและทรัพยของพวกตกใหอยู รอด
ปลอดภัยและใหเกิดสันติสุขในสังคมยุคนั้น และเหลาชนที่อยูในโอวาทานุสาสนีของพระมนูนั้น
สืบตอกันมาโดยลําดับ พลอยไดชื่อวา มนุษย ไปดวยเพราะเปนเสมือนบุตรของพระมนูและเปน
พงษเผาของพระมนู ดังกลาว บางทีก็เรียกวา มาณพ บาง อีกนัยหนึ่ง เพราะมโน (ใจ) ของคน
เหล านั้นสู งเพราะการประกอบดวย ๑) ความมี สติ ๒) ความกลาหาญ ๓) พรหมจรรย ความ
เพี ยร ความมั่ นคง ความมี จิ ตประกอบดวยคุ ณอันสู งส ง เพราะเหตุ นั้น จึ งมี นามว า มนุ ษย
(มนุ สฺ สภู ตาติ เอตฺ ถ มนสฺ ส อุ สฺ สนฺ นตาย มนุ สฺ สา สติ สู รภาวพฺ รหฺ มจริ ยโยคฺ ยตาทิ คุ ณวเสน
อุปจิตมานสา อุกฺกฏ·คุณจิตฺตา)

นอกจากนี้ พุทธปรัชญายังมีความเห็นย้ําถึงศักยภาพของ
มนุษยวา มนุษยชาวชมพูทวีปมีคุณสมบัติที่สูงสงเหนือกวามนุษยชาวอุตรกุรุทวีปและเหลาเทพ
ชั้นดาวดึงส ๓ ประการ คือ ความกลา ความมีสติ และการประพฤติพรหมจรรย

พระเจามหา
สมมตดังกล าวนี้ คัมภี รอรรถกถาขุ ททกนิ กาย กล าวว า ไดแก พระพุ ทธเจาองคป จจุ บันที่ ยัง
บํ าเพ็ ญบารมี ในขณะเป นพระโพธิ สัตวอยู พระโพธิ สัตวที่ ว านี้จึ งดํ ารงตํ าแหน งในฐานะเป น
กษัตริยองคแรก กอนที่วรรณะอื ่น ๆ จะเกิดขึ้นในสังคมยุคตนกัป
๑๐


จะเห็ นว า ความหมายตามศัพทนั้นจะแฝงดวยความหมายที่ เป นเครื่ องวัดหรื อสิ่ ง
แสดงใหเห็ นถึ งความเป นมนุ ษยนอกเหนื อจากคุ ณสมบัติ ดานร างกาย นั่ นคื อ คุ ณสมบัติ ดาน
จิตใจ การใหความหมายในลักษณะเชนที่วานี้แสดงถึงทัศนะของพุทธปรัชญาที่ยอมรับวา มนุษย
นั้นเปนผูมีจิตใจเปนองคประกอบหนึ่งนอกจากองคประกอบดานรางกายอันเปนวัตถุ อีกประการ
หนึ่ง เปนขอบงชี้ถึงเกณฑวัดความเปนมนุษยที่ไมใชตัดสินเพียงแคดานรางกายเทานั้น หากแต
ตองพิ จารณาดานจิ ตใจประกอบดวย จากการใหความหมายขางตน จะเห็ นว า คุ ณค าหรื อ
คุณธรรมสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงความเปนมนุษย มี ๓ ประการ ไดแก ความสามารถ ความกลา
หาญ และพรหมจรรย ดังกลาว มีคําอธิบายเกี่ยวกับความสามารถและความกลาหาญของมนุษย
ไววา มนุษยนั้นเปนผูที่มีความสามารถและความกลาหาญทั้งในการทําความดี เรียกวา กุศล
กรรม และในการทําความชั่ว เรียกวา อกุศลกรรม ไดอยางไมมีสัตวในภพอื่นใดจะเสมอเหมือน
ได เชน ในการทําความดี มนุษยสามารถและอาจหาญฝกฝนพัฒนาตนใหสูงสงไดจนถึงขั้นเปน
พระพุทธเจาได และในการทํ าความชั่ว มนุษยก็ สามารถทําความชั่ วตั้งแตเรื่องเล็กนอยจนถึ ง
เรื่องเลวรายที่สุดขั้นฆาพอ ฆาแม ฆาพระอรหันตและทํารายพระพุทธเจาไดเชนกันดังปรากฏใน
ประวัติศาสตรแหงมนุษยชาติ
๑๑
จะสังเกตเห็นว า คําอธิบายชุดหลังนี้ใหความหมายของคําว า
สติ วาเปนความสามารถ

ความเปนมนุษยจึงมีศักยภาพทั้งสองดานซึ่งตองมีการเฝาระวังไมใหโนมเอียงไปทาง
ความชั่วชา หากแตเฝาระวังฝกฝนพัฒนาใหโนมเอียงในทางที่ดีไมกอโทษใหเกิดความเสียหาย
ขึ้นทั้งแกตนเองและสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเปนมนุษยที่ตัดสินที่ความมีพรหมจรรย
อันแปลวา ความประพฤติที่ประเสริฐนั้น มีนัยความหมายครอบคลุมคุณงามความดีทั้งหลาย ใน
คัมภี รทางพระพุ ทธศาสนา ไดแสดงคุ ณธรรมที่ ไดชื่ อว า พรหมจรรย ไวว า ไดแก ธรรม ๑๐
ประการเหลานี้ คือ ๑) ทาน การใหปน ๒) เวยยาวัจจะ ความขวนขวาย ๓) เบญจศีล ๔) อัปป
มัญญา ๕) เมถุนวิรัติ การงดเวนจากการรวมเพศ ๖) สทารสันโดษ ความยินดีในภรรยาของตน
๗) วิ ริ ยะ ความเพี ยร ๘) อุ โบสถศีล ๙) อริ ยมรรคมี องค ๘ ประการ ๑๐) ศาสนา คํ าสอน
๑๒

ธรรมเหลานี้หากมีในบุคคลใด บุคคลนั้นยอมไดชื่อวา มนุษย คือ ผูมีใจสูงอยางแทจริง โดยนัยนี้
เปนการย้ําใหเห็นวา อยางไรเสียก็ดี มนุษยยังเปนสัตวสามารถฝกฝนพัฒนาตนใหดีที่สุดได พระ
โพธิสัตวผูปรารถนาพุทธภูมิจึงเลือกที่จะมาเกิดเปนมนุษยเพื่อบรรลุเปาหมายตามปณิธานที่ตั้ง
ไว รวมทั้งพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายและพระเจาจักรพรรดิก็มาเกิดในกําเนิดมนุษยนี้

๔.๓ กําเนิดมนุษย

ในประเด็นที่วาดวยกําเนิดมนุษยนี้จะศึกษาในประเด็นปญหาคือ ๑) ปญหาเกี่ยวกับ
มนุ ษยคนแรกในจักรวาล ขอเรี ยกว า ปฐมมนุ ษย ๒) ป ญหาเกี่ ยวกับเกณฑตัดสิ นความเป น
มนุษยหรื อการถื อวาเป นชีวิตแรกของมนุษยเริ่ มตั้งแตเมื่อไหร ในภพป จจุบัน ขอเรียกวา ปฐม
ชีวิต ประเด็นทั้งสองนี้อาจทําใหเราสามารถตอบคําถามและวินิจฉัยปญหาที่เกิดในยุคปจจุบัน
จากมุมมองของพุทธปรัชญาได เชน ปญหาการทําแทง แมกระทั่งปญหาการทําโคลนนิ่ง

ปฐมมนุษย

ปญหาเกี่ ยวกับมนุ ษยคนแรกมาจากไหนและเกิ ดไดอยางไรนั้น แมพุทธปรัชญาจะ
ไมไดใหความสําคัญเทาไรนัก หากแตมุงอธิบายใหเขาใจถึงองคประกอบแหงความเปนมนุษย
มากกวาก็ตาม ดังเชนที่พระพุทธองคทรงแสดงเหตุผลหักลางแนวความเชื่อเรื่องพระพรหมเปน
ผูสรางมนุษยวา ตามที่ เห็ นกันอยู แต มีมนุษยที่คลอดออกมาจากทองของมารดาทั้งสิ้น การที่
พวกพราหมณพากันกลาวอางวาพวกตนเปนวรรณะขาวเพราะเกิดจากพระโอษฐของพระพรหม
พระพรหมสรางขึ้น พวกอื่นเปนวรรณะดํา จึงเปนการกลาวเท็จ
๑๓
อนึ่งยังไมเคยมีใครเห็นพระ
พรหมผูสรางที่วานั้นสักคน
๑๔
การกลาวอางเชนนั้น จึงไมถูกตอง แตกระนั้นก็ตาม คัมภีรทาง
พระพุทธศาสนา ไดกลาวถึงมนุษยคนแรกที่ถือกําเนิดในโลกนี้ในอัคคัญญสูตร

ตามนัยแห งอัคคัญญสู ตรดังกล าวนี้ ทํ าใหสามารถตี ความไดว า มนุ ษยเป นสิ่งแรก
(first thing) ที่เกิดขึ้นกอนที่โลกจะเกิดขึ้น เพียงแตวาในขณะนั้นยังไมจัดวาในอยูกําเนิดมนุษย
จึ งไม เรี ยกว า เป นมนุ ษย หากแต อยู ในกํ าเนิ ดโอปปาติ กะในอาภัสรพรหม แต อาภัสสรพรหม
กลุมนี้เองที่จะกลายมาเปนมนุษยบนโลกนี้ในโอกาสที่โลกเจริญขึ้นอีกครั้ง โลกคือแผนดินนี้จึง
วิวัฒนาการขึ้นในภายหลังมนุษยที่วานี้ เพราะในคราวที่เอกภพถูกทําลายไปดวยไฟ สรรพสิ่งใน
เอกภพจะถูกทําลายดวยไฟ คงเหลือตั้งแตพรหมโลกชั้นอาภัสรพรหมขึ้นไปที่ไมถูกทําลายครั้งนี้
จักรวาลจึ งยังไม ถู กทํ าลายไปทั้งหมด อาภัสรพรหม ดังกล าวนี้ก็ ไม ใช ใครอื่ นไกล หากแต คื อ
มนุษยโลกที่ทําความดีดวยการบําเพ็ญฌานแลวไปบังเกิด ณ ที่นั้นกอนหนาที่โลกจะถูกทําลาย
ดังกล าว เมื่ อจักรวาลถู กปกคลุ มไปดวยความมื ดมิ ดเพราะไม มี ดวงอาทิ ตย ดวงจันทร และ
ดวงดาวตาง ๆ หลงเหลืออยู พรหมในชั้นนี้ยังคงดํารงอยูไดดวยแสงสวางที่มีอยูในตัวเอง ลอย
อยูในทามกลางอากาสไดโดยไมตองอาศัยแผนดินอยู และหลังจากโลกวิวัฒนาการขึ้นมากอีก
พรหมกลุมเดียวกันนี้เองลงมาถือเกิดในมนุษยโลกอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น มนุษยตนกัปหรือมนุษย
คนแรกหรือกลุมแรกนั้น จึงเปนโอปปาติกะกําเนิด คือ อาภัสรพรหม อัคคัญญสูตรจึงพยายาม
อธิ บายถึ งการถื อกํ าเนิ ดขึ้นของมนุ ษย โลก และจักรวาลอี กครั้ง อันเป นอี กช วงเวลาหนึ่ งของ
ความเปนไปแหงเอกภพที่มีชวงเวลาแหงความเสื่อมและความเจริญสลับกันไปดังกลาวในบท
ที่วาดวยจักรวาล
๑๕

ปฐมชีวิต = มนุสสวิคคหะ

เมื่อมนุษยตนกัปซึ่งถือวามาจากโอปปาติกะกําเนิดดังกลาว แมมีรางกายที่ละเอียดใน
ตอนแตก็เกิดเปนกายหยาบขึ้นโดยลําดับ เพราะรับประทานอาหารที่หยาบขึ้น แมเคยมีจิตใจที่
สูงสงดวยคุณธรรมก็เสื่อมถอยลงเพราะสัมผัสวัตถุหยาบและเกิดการดูหมิ่นซึ่งกันและกันในเรื่อง
ผิวพรรณ เกิ ดการเหยียดผิ วกันขึ้น จากนั้นไดปรากฏเพศชายและเพศหญิ งตามบุพกรรมเดิ ม
ของแตละคนในเวลาตอมา เขาเหลานั้นเมื่อมีความตองการทางเพศจึงไดมีเพศสัมพันธระหวาง
กันตามความพึงพอใจ จนกอใหเกิดการเผาพันธุมนุษยสืบตอมา กลายเปนชลาพุชะกําเนิด คือ
ถือกําเนิดในครรภในครรภมารดาแลวคลอดออกมาเปนตัวมีรูปรางกายสมบูรณและเจริญเติบโต
ตามวัย การประกอบกิจกรรมทางเพศของมนุษยที่วานี้ใชวาจะกอใหกําเนิดมนุษยเสมอไปไม
หากแตตองการเงื่อนไขหรือองคประกอบพรอมมูลกอนจึงจะกําเนิดขึ้นได ในการเปนมนุษยใชจะ
ตัดสินที่รูปขันธเพียงเดียว หากแตนับรวมถึงนามขันธอีก ๔ ดวย อินทกยักษเคยมีความสงสั ยว า
องคประกอบที่เปนรูปขันธและนามขันธนั้นจะประสบกับเขาไดอยางไร กระดูกและเนื้อจะมาจาก
ไหน และสัตวจะอยูในครรภไดอยางไร และไดมาทูลประเด็นนี้กะพระพุทธเจา
๑๖
ในมหาตัณหา
สังขยสูตร
๑๗
และอัสสาลายนสูตร
๑๘
ไดกลาวถึงการถือกําเนิดในครรภมารดา ตองประกอบดวย
เงื่อนไข ๓ ประการ คือ
๑. มาตาป ตโร จ สนฺ นิ ปติ ตา โหนฺ ติ มารดาบิ ดาอยู ร วมกัน หมายถึ ง การมี
เพศสัมพันธกันตามธรรมชาติ ของหญิ งและชาย นอกจากนี้ ยังนัยความหมายถึ งการที่ นํ าไข
กับสเปริมสมาผสมกันดวยวิธีใดวิธีหนึ่งนอกเหนือจากธรรมชาติ อันตั้งอยูบนหลักการเดียวกัน
คือ ตองมีหญิงและชายซึ่งเปนสัญลักษณแหงไขและสเปริมสในภาษาทางวิทยาศาสตรปจจุบัน
๒. มาตา จ อุตุนี โหติ มารดามีระดูในขณะที่อยูรวมกันนั้น คือ มารดาหรือหญิงที่อยู
ในวัยเจริญพันธุมีไขสุกพรอมที่ผสมกับน้ําเชื้อของชายไดแลว และไดมีเพศสัมพันธเพียงครั้ง
เดียวภายในเจ็ดวันตอจากนั้น แมไมมีการรวมเพศซ้ําอีก ก็สามารถตั้งครรภไดดวยการสัมผัสลูบ
คลําอวัยวะ เชน จับมือ จับมวยผม หนาทอง เปนตน
๑๙

๓. คนฺธพฺโพ จ ปจฺจุปฏ·โต โหติ คันธัพพะปรากฏขึ้น คําวา คันธัพพะ หมายถึง
ปฏิ สนธิจิ ต หรือ ปฐมจิ ต อันเป นจิตดวงแรกที่ สื บต อมาจากภพอื่ นสู ครรภดวยอํ านาจแห งบุ ญ
กุศลและกิเลสที่สะสมมาชักนํามาเกิด ไมใชเปนการมารออยูใกล ๆ เพื่อโอกาสเขาสูครรภเมื่อ
มารดาบิดามีเพศสัมพันธแตอยางใด

อย างไรก็ ตาม แมคันธัพพะจะมุ งหมายถึ ง ปฏิ สนธิ จิ ต ก็ ตาม แต ก็ ไดมี การตี ความ
แตกตางกันออกไป เชน นักวิทยาศาสตรที่ไมเชื่อเรื่องจิต จะพยายามตีความวาคันธัพพะที่วานี้
หมายถึ ง น้ํ าเชื้อของชายหรื อตัวสเปริ มสที่ แทรกเขาไปในไข ของหญิ ง
๒๐
การตี ความเช นนี้ไม
สอดคลองกันกับองคประกอบทั้ง ๓ และเป นการซ้ํ าซอน เพราะสเปริ มสนั้นไดรวมอยู แลวใน
องคประกอบที่ ๑ แลว การบอกว า คันธัพพะ คื อ สเปริ มส จึ งซ้ํ าซอน แต อย างไรก็ ตาม การ
ตีความลักษณะก็นาสนใจไมนอย เพราะหากตีความวา คันธัพพะคือสเปริมสจริง ๆ มารดามีระดู
จึงความหมายเพียงวา ไขสุกพรอมผสมพันธุไดแลวเทานั้น การอยูรวมกันของมารดาบิดา จึ ง
ตีความไดวา หมายถึงการนําไข สุกมาผสมกับสเปริ มสเทานั้นเอง องคประกอบดานจิตใจของ
มนุษยจึงไมมีตามนัยแหงการตีความเชิงวิทยาศาสตรนี้

อี กประการหนึ่ ง ในมหานิ ทานสู ตร มี ขอความบ งชี้ชัดเจนว า คันธัพพะที่ ว านี้ ไม
ใชสเปริมสตามที่นักวิทยาศาสตรไดตีความไว หากแตหมายถึง วิญญาณที่หยั่งลงสูครรภของ
มารดา ดังขอความที่วา “ดูกรอานนท ก็ถาวิญญาณจักไมหยั่งลงในครรภมารดา นามรูปจะพึง
สถิตมั่นในครรภมารดาไดหรือ? ไมได พระเจาขา ดูกรอานนท ถาวิญญาณ ครั้งหยั่งลงสูครรภ
มารดาแลว จักออกไปเสีย นามรู ปจะพึงบังเกิ ดขึ้นมาเพื่อความเป นอย างนี้ไดหรือ? ไม ไดเลย
พระเจาขา”
๒๑
ตามนัยแหงพระสูตรดังกลาวนี้ จึงแสดงใหเห็นวา คันธัพพะที่วานี้ไมใชสิ่งใดอื่น
หากแตเปนวิญญาณที่ทําหนาที่ปฏิสนธิสืบตอตามพลังแหงกรรมนั่นเอง และการตีความเชนนี้
เปนที่ยอมรับกันเปนสวนมากและมีความเห็นคอนขางตรงกัน

องคประกอบทั้ง ๓ คือเงื่อนไขสําคัญที่จะทําใหมนุษยถือกําเนิดขึ้นในครรภมารดาได
หากแต องคประกอบใดองคประกอบหนึ่ ง มนุ ษยก็ ไม สามารถถื อกํ าเนิ ดขึ้นได จะเห็ นว า
องคประกอบทั้ง ๓ นั้น โดยสรุ ปแลว มี ๒ องคประกอบคื อ องคประกอบดานรู ปธรรม กับ
องคประกอบดานนามธรรม กล าวคื อ องคประกอบที่ ๑ และ ๒ ถื อว าเป นองคประกอบดาน
รูปธรรม ในสวนที่เปนรางกายหรือรูปขันธของมนุษยอันเปนสวนที่พอและแมเปนผูใหมา สวน
องคประกอบที่ ๓ ถือวาเปนองคประกอบดานนามธรรม ในสวนที่เปนจิตใจหรือนามขันธ ๔ ที่
เหลืออันเปนสวนที่ประกอบดวยทั้งบุญและบาปที่ติดตัวมาแตกําเนิด เมื่อองคประกอบทั้ง ๓
พรอมมูลแลว จึงเรียกวา ความเปนสัตวมีชีวิต คือ “ความมีอายุ ความดํารงอยู ความดําเนินไป
ความยังอัตภาพใหดํ าเนิ นไปได ความเป นไป ความหมุ นไป ความเลี้ยง ความเป นอยู แห ง
ชีวิตินทรีย”ทัศนะดังกล าวนี้จึ งเป นพุ ทธทัศนะเกี่ ยวกับกํ าเนิ ดมนุ ษย ๒ ช วง คื อ ช วงที่ เป น
โอปปาติกะกําเนิด และ ชวงที่เปนชลาพุชะกําเนิด โดยเฉพาะอยางยิ่ง พุทธปรัชญาไดชี้ใหเห็น
วา มนุษยยุคตนกัปที่เปนโอปปาติกะกําเนิดนั้นจะประกอบดวยขันธ ๔ เทานั้นยังไมปรากฏรูป
ขันธที่ชัดเจนอยางที่สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา พอมาถึงพัฒนาการชวงที่ ๒ จึงคอยเกิดรูป
ขันธที่หยาบขึ้นจนมีขันธ ๕ ครบบริบูรณ และไดชี้ใหเห็นวา การกําเนิดขึ้นของมนุษยในฐานะ
เปนชลาพุชะกําเนิดแลวตองมีองคประกอบอะไรบางดังกลาวขางตน

อภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี ๓๔/๓๔/๓๑., พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร, ป.ธ. ๙), ภูมิวิลาสินี, (กรุงเทพฯ:
ดอกหญา, ๒๕๔๕), หนา ๑๑-๑๒.
พัฒนาการของมนุษยขณะอยูในครรภมารดา

เมื่อองคประกอบทั้ง ๓ ครบถวนสมบูรณแลว พุทธปรัชญาถือวา มนุษยไดชื่อวา ถือ
กําเนิดขึ้นแลว มีความเปนมนุษยสมบูรณแลว มีขันธทั้ง ๕ ครบถวนอันถือเปนรางมนุษยแรกสุด
ที่เกิดในครรภ แมจะยังมีสภาพที่เล็กละเอียดจนไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลาไดก็ตาม ชีวิต
แรกของมนุษยที่วานี้ พุทธปรัชญา ถือวา มีขันธ ๕ ครบ คือ จิตดวงแรก (วิญญาณขันธ) ๑ อรูป
ขันธ ๓ (เวทนาขันธ สัญญาขันธ และสังขารขันธ) และกลลรูปที่เกิดพรอมกับจิตดวงแรกนั้น (รูป
ขันธ) ๑ โดยนัยนี้ กลลรู ปที่ ว านี้จึ งเป นฝ ายรู ปขันธอันเป นถื อครองแห งนามขันธ ๔ ซึ่ งมี
ลักษณะเปนน้ําเมือกใสเหมือนเนยใสหรือน้ํามันงา มีขนาดเทาหยาดน้ํามันงาที่ชอนดวยปลาย
ขนแกะแรกเกิ ด
๒๒
ตอจากนี้มนุ ษยจะพัฒนาจากสภาพการเป นกลลรูป เป นฟอง เป นชิ้น เป น
กอน และมีอวัยวะเกิดขึ้นตามลําดับ ดังขอความในอินทกสูตรที่กลาวแสดงถึงวิวัฒนาการของ
มนุษยขณะอยูในครรภไววา

ป·มํ กลลํ โหติ กลลา โหติ อพฺพุทํ
อพฺพุทา ชายเต เปสิ เปสิ นิพฺพตฺตตึ ฆโน
ฆนา ปสาขา ชายนฺติ เกสา โลมา นขาป จ
ยoฺจสฺส ภุoฺชติ มาตา อนฺนํ ปานoฺจ โภชนํ
เตน โส ตตฺถ ยาเปติ มาตุกุจฺฉิคฺคโต นโร ฯ

รูปนี้เปนกลละกอน จากกลละเกิดเปนอัพพุทะ จากอัพพุทะเกิดเปนเปสิ
จากเปสิเกิดเปนฆนะ จากฆนะเกิดเปน ๕ ปุม (ปญจสาขา) ตอจากนั้น
ก็มีผม ขน และเล็บ (เปนตน) เกิดขึ้น มารดาของทารกในครรภบริโภค
ขาวน้ํา โภชนาหารอันใด ทารกที่อยูในครรภนั้น ยอมมีชีวิตอยูไดดวย
อาหารในครรภมารดานั้น
๒๓

พัฒนาการชี วิ ตมนุ ษยในขณะอยู ในครรภมารดาตามนัยแห งอิ นทกสู ตรดังกล าว
คัมภีรอรรถกถาไดอธิบายขยายความไววา ชีวิตมนุษยที่อยูในรูปของกลละนั้นในสัปดาหที่ ๑
เปนรูปละเอียดกลมใสขนาดเทาหยดน้ํามันที่ติดอยูปลายขนแกะ จากนั้น สัปดาหที่ ๒ จะขนขึ้น
และมี สี เหมื อนน้ํ าลางเนื้อแปรเปลี่ ยนเป นอัพพุ ทะมี ลักษณะคลายดี บุ กเหลว สัปดาหที่ ๓ จะ
กลายเปนเปสิ คือเปนชิ้นเนื้อเล็ก ๆ มีลักษณะเหมือนออยงบ ขนาดเทาเมล็ดพริกไทย จากนั้น
สัปดาหที่ ๔ พัฒนาการโตขึ้นเปนกอนเนื้อ (ฆนะ) มีขนาดเทาฟองไขไก เปนกอนกลมโดยรอบ
ในสัปดาหที่ ๕ เกิดเป นปุ มขึ้น ๕ แหงอันจะพัฒนาเป นมื อ ๒ และเทา ๒ และศีรษะ ๑ และ
พัฒนาการขึ้นโดยลําดับจนกระทั่งถึงสัปดาหที่ ๔๒ มีอวัยวะตาง ๆ เช น ผม ขน เล็บ ปรากฏ
ชัดเจนขึ้นตามลําดับ สายสะดือของเด็กนั้น จะเชื่อมโยงกับแผนทองของมารดา สายสะดือที่วานี้
มี ลักษณะเป นรู เหมื อนกานบัว รสอาหารที่ มารดาบริ โภคเขาไปจะไปตามสายสะดื อนี้ มารดา
รับประทานอาหารชนิ ดใด ทารกในครรภก็ จะดํารงชีวิตดวยอาหารชนิดนั้น เด็ กจะอยู ในครรภ
มารดาประมาณ ๙ เดือนบาง ๑๐ เดือนบางจึงคลอดออกมา
๒๔
จะเห็นวา ในแงของกายภาพ
อาหารที่มารดารับประทานเขาไปจะมีผลตออุปนิสัยในการชอบหรือไมชอบอาหารประเภทไหน
ในอนาคตหลังจากคลอดออกมาเจริ ญเติ บโตเป นผูใหญ โดยนัยเดี ยวกันนี้ ในแง ของจิ ตภาพ
ขณะที่ทารกยังอยูในครรภ มารดามีอารมณ ความรูสึก ความนึกคิด มีคุณธรรมเชนไร ก็จะมีผล
ตอคุณภาพจิตของทารกในอนาคตเชนกัน หากศึกษาพุทธประวัติจะเห็นวา ขณะที่พระโพธิสัตว
อยูในครรภมารดานั้น มารดาจะเปนผูมีศีล ๕ สมบูรณ จะดวยพลานุภาพของพระโพธิสัตวหรือ
เปนเพราะความตั้งใจของมารดาเองก็ตาม แตขอสังเกตคือ การกระทําเชนนี้ของมารดามีผลตอ
ทารกในครรภ เปนการสรางอุปนิสัยแหงความเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมใหแกบุตรตั้งแตอยูใน
ครรภแลว การที่ บุ ตรจะเป นคนดี หรื อคนชั่ วเมื่ อเกิ ดออกมาแลวนั้น ป จจัยหนึ่ งที่ มี อิ ทธิ พล
นอกเหนือจากการสะสมบารมีของแตละคนแลว คือ สภาพแวดลอมที่จะเอื้อหรือกระตุนใหเปน
ฝายไหนระหวางดีหรือชั่ว สภาพแวดลอมจึงเปนเสมือนการเพาะบมทั้งปดกั้นและเอื้ออํานวยให
เปนไปอยางใดอยางหนึ่ง ดังนั้น ครรภมารดาจึงเปนเสมือนแมแบบหรือพิมพเขียวแหงความเปน
มนุษยทั้งทางรางกายและจิตใจ

ขณะปฏิสนธิ ขณะอยูในครรภ และขณะคลอด

นอกจากนี้ พุทธปรัชญา ไดกลาวถึงความแตกตางระหวางขณะปฏิสนธิ ขณะอยูใน
ครรภและความขณะคลอดออกจากครรภของมนุษยที่บุญญาบารมีที่สะสมมาตางกันโดยจําแนก
ออกเปน ๔ จําพวก คือ
๑. มนุษยจําพวกที่ไมรูสึกตัวทั้ง ๓ ขณะที่วานี้ คือ ขณะปฏิสนธิหรือการถือกําเนิดใน
ครรภมารดาก็ไมรูสึกตัว ขณะที่อยูในทองมารดาก็ไมรูสึกตัว และขณะที่คลอดออกมาก็ไมรูสึกตัว
มนุษยจําพวกนี้ ไดแก มนุษยปุถุชนทั่วไปที่ยังหนาแนนไปดวยกิเลสตัณหาทั้งหลาย
๒. มนุษยจําพวกที่รูสึกตัวในขณะที่ปฏิสนธิเพียงอยางเดียว แตไมรูสึกตัวในขณะที่
อยูในทองมารดาและขณะคลอดออกมาจากครรภมารดา มนุษยจําพวกนี้ ไดแก พระมหาสาวก
๘๐ รูปในพระพุทธศาสนา
๓. มนุ ษยจํ าพวกที่ รูสึ กตัวในขณะปฏิ สนธิ และขณะอยู ในทองมารดา แต ไม รูสึ กตัว
ขณะคลอดออกมาจากทองมารดา มนุ ษยจํ าพวกนี้ ไดแก พระอัครสาวกทั้งหลายและพระ
ปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย
๔. มนุษยที่รูสึกตัวเปนอยางดีทั้ง ๓ ขณะ คือ ขณะปฏิสนธิ ขณะอยูในครรภและขณะ
คลอดออกมา มนุ ษยจํ าพวกนี้ไดแก พระโพธิ สัตวที่ จะมาตรัสรูเป นพระสัพพัญ:ู พุ ทธเจา
ทั้งหลาย
๒๕

จะเห็นวา แมพุทธปรัชญาจะจําแนกความแตกตางของมนุษยใน ๓ ขณะแหงการถือ
กําเนิดเปนมนุษยดังกลาวก็ตาม แตการหยั่งรูถึงภาวะเชนนั้นได ไมใชทุกคนจะสามารถหยั่งรูได
ถึงความแตกตางดังกลาว ผูที่สามารถหยั่งรูถึงความจริงขอนี้และสามารถบอกตนเองไดคือผูมี
ประสบการณเชนนั้นในขณะทั้ง ๓ นั้น หรือไมก็ผูที่บําเพ็ญเพียรทางใจจนสามารถหยั่งรูถึงภาวะ
ดังกลาวนี้ได สวนปุถุชนทั่วไปที่ไมไดมีคุณพิเศษที่เกิดจากการบําเพ็ญเพียรใด ๆ ยากที่จะหยั่งรู
ภาวะนี้ได และอาจไมสามารถที่จะหยั่งรูได หากฝกฝนพัฒนาตนใหญาณวิเศษอันเปนเหตุใหรูถึง
ภาวะเชนนั้น การถือกําเนิดเปนอย างมีสติ รูเทาทันขณะปฏิสนธิในครรภ ขณะอยูในครรภและ
ขณะออกจากครรภ จึงเปนเนื้อหาทางอภิปรัชญาในพุทธปรัชญาประการหนึ่งอันเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการในสังสารวัฏ การที่พุทธปรัชญาเสนอขอมูลที่เปนความรูดานนี้ สําหรับผูที่ไมมี
คุณวิเศษที่จะสามารถหยั่งรูภาวะนี้เชิงประจักษแกใจตน จึงไมสามารถรูไดหรือไมมีความรูเชิง
ประจักษดังกลาวเลย อยางไรก็ตาม การที่พุทธปรัชญานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้ อยางนอยก็ทําให
มีความรูเชิงวิชาการหรือเชิงปริยัติอันเปนความรูแบบสุตมยปญญาไดเชนกัน ความรูในลักษณะ
นี้จึงเปนความรูเชิงความเชื่อมากกวา คือ เปนความเชื่อในขอมูลเรื่องนี้มากกวาจะเปนความรู
เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง ปญหานี้อาจเปนปญหาทางญาณวิทยาในพุทธปรัชญาประการหนึ่งอัน
เนื่องมาจากขอจํากัดบางประการในกระบวนการรับรูของมนุ ษย แต ขอควรสําเหนี ยกประการ
หนึ่ ง คื อ การที่ เรายังไม มี ความรูเชิ งประจักษในเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใดนั้น จึ งยังไม ควรด วนสรุ ปว า
เรื่องนั้นปราศจากความเปนจริง หรือเปนเรื่องไรแกนสาร เพียงเพราะขอจํากัดในการรับรูของ
ตนเอง แลวปฏิเสธเรื่องนั้นโดยสิ้นเชิง การดวนปฏิเสธโดยที่ยังมีขอมูลไมครบหรือบนฐานแหง
ความไมรูของตนเอง อาจทําใหเสียโอกาสที่จะไดรับรูเรื่องนั้นไปอยางนาเสียดายที่สุดในชีวิตก็ได


๔.๔ ธรรมชาติมนุษย

ประเด็ นเรื่องธรรมชาติ ในมุ มมองของพุ ทธปรัชญาเป นอีกประเด็ นหนึ่ งที่สะทอนถึ ง
แนวความคิ ดเกี่ ยวกับความจริ งของมนุ ษยผ านภาษาของมนุ ษยในอี กภาษาหนึ่ งของอิ นเดี ย
โบราณ คื อ ภาษาบาลี จึ งอาจเป นการยากยิ่ งสํ าหรับชนชาติ ที่ ไม ไดใชภาษานี้ในการสื่ อสาร
ประกอบกับเปนภาษาที่กลาวไดวาแทบไมมีการใชสื่อสารพูดคุยกัน แมกระทั่งงานเขียนที่เขียน
ดวยภาษาบาลีก็ไมเปนที่ปรากฏในยุคปจจุบัน การศึกษาเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติ
มนุษย (หรือในเรื่องอื่น ๆ ในพุทธปรัชญา) จึงมีความยากสองระดับ คือ ๑) ความยากทางภาษา
บาลี ๒) ความยากในเนื้อหาปรัชญา แมวาปจจุบัน คําสอนในพุทธปรัชญาจะไดรับการแปลออก
สูภาษาอื่น ๆ อีกหลายภาษาในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาหรือไมนับถือพระพุทธศาสนาก็
ตาม เพื่อใหเกิดประโยชนดานการศึกษาเรียนรูทางพระพุทธศาสนาจึงมีการแปลเปนภาษาที่เปน
ภาษากลางในการสื่อสารทั่วโลก เชน ภาษาอังกฤษ กระนั้นก็ตาม ความยากที่มาจากภาษาแปล
ก็ยังคงมีอยูและยากที่จะความเขาใจเนื้อหาธรรมที่แฝงอยูเบื้องหลังอักษรภาษาเหลานั้นไมนอย
อย างไรก็ดี ภาษา ก็ไดทํ าหนาที่ของมันไดดีที่ สุดเท าที่ มนุ ษยพยายามนํามาใชเป นสื่ อถึ งหลัก
ปรัชญาตาง ๆ ถายทอดสูอนุชนรุนตอมา

เกี่ ยวกับธรรมชาติ มนุ ษย ในพุ ทธปรัชญาจะใชภาษาสื่ อความจริ งเรื่ องนี้อย าง
ตรงไปตรงมาตามสภาวะหรือเทาที่ภาษาพอจะพูดถึงให เขาใจกันได คือ สื่อธรรมชาติมนุษยตาม
ลักษณะแหงความเปนจริง การที่พุทธปรัชญามองมนุษยในลักษณะนี้ มักถูกเรียกวา สัจนิยม ที่
หลุ ดพนจากการเป นวัตถุ นิ ยมและจิ ตนิ ยมอย างใดอย างหนึ่ งอย างสุ ดขั้วเช นที่ มี ผูนํ าเสนอไว
พุทธปรัชญาในฐานะที่ เป นสัจนิยมดังกล าวจึงรายงานตามลักษณะขององคประกอบตามที่มัน
เปนอยูนั้น ๆ มิไดใชภาษาซอนภาษา คือ ไมไดใชศัพทที่บัญญัติขึ้นมาใหมเพื่ออธิบายความจริง
เกี่ยวกับมนุษย เพียงแตวา ภาษาที่พุทธปรัชญาใชนั้น ไมใชภาษาไทย หากแตเปนภาษาบาลี
อันเป นภาษาของอิ นเดี ยโบราณ ความยุ งยากในการศึ กษาทํ าความเขาใจ จึ งอยู ที่ ภาษาบาลี
ดังกล าว ในพุ ทธปรัชญา เมื่ ออภิ ปรายถึ งธรรมชาติ มนุ ษย จะจํ าแนกธรรมชาติ ของมนุ ษย
ออกเปนสวน ๆ ๕ กลุมกองตามลักษณะที่มีความสําคัญ เดนชัด และที่แตกตางกันอยางชัดเจน
โดยที่สวนไหนของมนุษยที่มีลักษณะเปนอันเดียวกัน จะจัดไวเปนกองหนึ่ง กองหนึ่ง ๆ ภาษา
บาลีเรียกวา ขันธ แตแมจะแยกอธิบายเชนนี้ก็ตาม พึงทําความเขาใจวา โดยความเปนจริงแลว
ไมสามารถแยกเปนสวนเชนนั้นไดจริง การที่พุทธปรัชญาจําแนกธรรมชาติของมนุษยออกเปน
๕ กองนั้น เป นการจําแนกตามลักษณะที่ เด นที่ สุ ดของแต ละองคประกอบเพื่ อวัตถุ ประสงคใน
การศึกษาและการฝกปฏิบัติเพื่อพิจารณาถึงธรรมชาติแหงความเปนมนุษยเพื่อใหมนุษยไดรูจัก
ตนเองมากขึ้น ไดเขาใจตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะเพื่อเปนประโยชนในการฝกปฏิบัติพิจารณาให
เขาใจถึ งธรรมชาติ แห งความเป นมนุ ษย เช นเดี ยวกับวิ ทยาการทางวิ ทยาศาสตรที่ เรี ยนรู
โครงสราง องคประกอบต าง ๆ ของความเป นมนุ ษยทางกายภาพก็ เพื่ อวัตถุ ประสงคในการ
รักษาพยาบาลและสามารถวิ นิ จฉัยโรคไดถู กตองเมื่ อมี การเจ็ บไข หรื อเกิ ดความผิ ดปกติ แก
อวัยวะสวนใดสวนหนึ่งในรางกาย เพียงแตในพุทธปรัชญา การตระหนักรูธรรมชาติของมนุษย
เพื่ อขัดเกลา ควบคุ ม อารมณความรูสึ กดานจิ ตใจใหเขาใจและยอมรับความจริ งเกี่ ยวกับ
ธรรมชาติของมนุษยตามความเปนจริง

โดยเฉพาะอยางยิ่ง วัตถุประสงคหลักของพุทธปรัชญาในการจําแนกแยกแยะใหเห็น
ถึงธรรมชาติของความเปนมนุษย คือ การถายทอดความยึดมั่นถือมั่นในอัตตา ความเปนตัวตน
ความมีอัตตา การปฏิเสธความมีอยูของอัตตาที่อยูเบื้องหลังโลกแหงปรากฏการณทั้งหมด และ
อยูเหนืออัตตาหรืออาตมันของสัตวและสิ่งทั้งหลายทั้งปวง เปนอัตตาสูงสุดที่มีอํานาจเหนือทุกสิ่ง
ทุกอยาง เปนผูสรางสรรพสิ่งสรรพชีพ และกําหนดจัดสรรบันดาลบงการทุกสิ่งทุกอยาง ที่ศาสนา
ฮิ นดู เรี ยกว า พรหมัน หรื อปรมาตมัน โดยสอนใหรูว า อัตตานั้นเป นเพี ยงภาพที่ เกิ ดจากการ
ยึดถือของมนุษยปุถุชน ที่ไมมองเห็นสภาวธรรมคือสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน แตมนุษยปุถุชน
นั้นไดสราง(ภาพ)อัตตาหรื อตัวตนขึ้นมาซอนไวบนสภาวธรรม และ(ภาพ)อัตตาหรื อตัวตน
นั้นเอง ไดบดบังทํ าใหมองไม เห็ นสภาวธรรม ทั้งนี้ เพื่ อชี้ใหเห็ นว า ธรรมชาติ มนุ ษยนั้นเป น
อนัตตา คือ ภาวะที่สิ่งทั้งปวงนั้นเปนสภาวธรรม ซึ่งมีอยูเปนอยูและเปนไปตามสภาวะ หรือตาม
ธรรมดาของมันๆ ไมมีอัตตาหรือตัวตนอะไรที่สิงซอนแฝงเปนเจาของครอบครองครอบงําบงการ
บัญชา ไมขึ้นตออํานาจของใคร ไมวาอยูขางใน หรือจากขางนอก เพื่อจะไดเขาใจใหถูกตองและ
ไถถอนความยึดถือนั้น และเพื่อสลาย (ภาพ) อัตตาหรือตัวตนที่ซอนบดบังสภาวธรรม หากแต
ใหรูเห็นสภาวธรรม คือ สิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน
๒๖
(Things as they are or things-in-
themselves)

ธรรมชาติมนุษย ในทัศนะของพุทธปรัชญา หมายถึง ขันธ ๕ อันประกอบเขาดวยกัน
อยางลงตัว ไดแก
๑) รูปขันธ กองแหงรูป อันประกอบขึ้นดวยธาตุ ๔ คือ ธาตุดิน อันไดแก ลักษณะที่
แขนแข็ง
๒๗
ธาตุน้ํา อันไดแก ลักษณะเอิบอาบหรือดูดซึมหรือซานไป ขยายขนาดได ผนึก พูน
เขาดวยกันเปนธาตุเหลว
๒๘
ธาตุไฟ อันไดแก สภาวะที่ทําใหรอน ใหอบอุนในภายใน ไดแก ไฟที่
ทําใหรางกายอบอุน ไฟที่ ทําใหร างกายทรุดโทรม ไฟที่ทําใหร างกายกระวนกระวาย ไฟที่ เผา
อาหารใหย อย หรื อแมสิ่ งอื่ นใดที่ ทํ าใหรอนอบอุ น ธาตุ ลม อันไดแก สภาวะที่ ทํ าใหสั่ นไหว
เคลื่อนที่ และค้ําจุนพยุงไว ไดแก ลมพัดขึ้นเบื้องบน ลมพัดลงเบื้องลาง ลมในทอง ลมในไส ลม
พัดไปตามตัว ลมหายใจ หรือสิ่งใดที่พัดผันกําหนดไดในรางกาย
๒๙
ธาตุทั้ง ๔ นี้เมื่อประชุมกัน
เขาอย างไดสัดส วนแลวก อใหเกิ ดรู ปอาศัยแห งความเป นมนุ ษยขึ้นอี กอันเนื่ องอยู กับธาตุ ๔
ดังกลาว เชน ตา หู จมูก เปนตน โดยสรุปก็คือ อวัยวะสวนตาง ๆ นั่นเอง แมจะอธิบายรูปขันธ
หรือสวนที่เปนรางกายวา เปนการประชุมพรอมกันอยางไดสัดสวนของธาตุ ๔ ก็เปนเพียงการ
อธิบายโดยการใชภาษาเทานั้น แตโดยความเปนจริงแลว ธาตุทั้ง ๔ ไมอาจแยกออกจากกันได
อยางเด็ดขาด
๒) เวทนาขันธ กองแหงความรูสึก สวนที่เปนการเสวยรสอารมณ ความรูสึก สุข ทุกข
หรือความรูสึกเฉย ๆ
๓๐
เวทนา ตามศัพทแปลวา การเสวยอารมณ หรือ การเสพรสของอารมณ
คือ ความรูสึกตอสิ่งที่ถูกรับรู ซึ่งจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการรับรู เปนความรูสึกสุข สบาย ถูกใจ ชื่น
ใจ หรือทุกข บีบคน เจ็บปวด หรือไมก็เฉย ๆ อยางใดอยางหนึ่ง เปนกิจกรรมของจิตในขั้นรับ
กลาวคือ เกี่ ยวของกับผลที่อารมณมี ตอจิ ต เวทนาจึงมี ความสํ าคัญมาก เพราะเป นสิ่งที่มุ ง
ประสงค เสาะแสวงหา (หมายถึ ง สุ ขเวทนา) และเป นสิ่ งเกลี ยดกลัวหลี กหนี (ทุ กขเวทนา)
สําหรับสัตวทั้งหลาย เมื่อมีการรับรูเกิดขึ้นแตละครั้ง เวทนาจะเปนขั้วตอและเปนตนทางแยกขึ้น
ชี้แนะหรือสงแรงผลักดันแกองคธรรมขออื่นวา จะดําเนินไปทางใดอยางไร เชน ถารับรูอารมณ
ใดแลวสุขสบาย ก็กําหนดหมายอารมณนั้นมากและในแงหรือแนวทางที่จะสนองตอบเวทนานั้น
และคิดปรุงแตงเพื่อใหไดอารมณมาเสวยตอไปอีก
๓๑
๓) สัญญาขันธ กองแห งความจํ าไดหมายรู ส วนที่ เป นความกํ าหนดหมายใหจํ า
อารมณนั้น ๆ ได ความกําหนดไดหมายรูในอารมณ ๖ เชน ขาว เขียว ดํา แดง
๓๒
การหมายรู
หรื อกํ าหนดรูนี้ อาศัยการเที ยบเคี ยงระหว างความรูเก ากับความรูใหม ถาความรูใหม ตรงกับ
ความรูเกา เชน พบเห็นคนหรือสิ่งของที่เคยรูจักแลว ไดยินเสียงที่เคยไดยินแลว อยางนี้เรียกวา
จําได แตถาความรูใหมไมตรงกับความรูเก า เมื่อเทียบเคียงกันแลวมี ความเหมือนกันและไม
เหมือนกันอยางไรบาง แลวหมายรูสิ่งนั้นตามคําบอกเลาหรือตามความรูเกา อยางนี้เรียกวา การ
หมายรู การหมายรูที่วานี้ สามารถแบงออกเปนหลายชั้น คือ ๑) การหมายรูตามขอตกลงดวย
ความรูสามัญ เช น เขี ยว ขาว ๒) การหมายรูตามนิ ยมของโลก ของสังคม ของวัฒนธรรม
ประเพณี เชน อยางนี้สุภาพ อยางนั้นสวยงาม ๓) การหมายรูตามนิยมและปรุงแตงจําเพาะตน
เชน อยางนี้สวย อยางนั้นนาชม ๔) การหมายรูสองชั้นแบบสัญลักษณ) เชนวา สีขาว หมายถึง
ศาสนา ๕) การหมายรูตามการศึกษาอบรมในทางธรรม เชน หมายรูในภาวะที่ไมเที่ยง หมายรู
ในภาวะที่ เป นอนัตตา ความหมายรูจึ งมี ทั้งที่ เป นความหมายรูแบบสามัญและความหมายรูที่
ละเอี ยดซับซอน มี ทั้งหมายรูเกี่ ยวกับรู ปธรรมและหมายรูเกี่ ยวกับนามธรรม สัญญา จึ งคื อ
กระบวนการเรียกเก็บ รวบรวม และสั่งสมขอมูลของการเรียนรู และวัตถุดิบสําหรับความคิด โดย
สรุ ป สัญญาสามารถจํ าจํ าแนกออกเป น ๒ ระดับ คื อ ๑) สัญญาแบบสามัญ อันกํ าหนดหมาย
อาการของสิ่งที่เกิดขึ้นตามปกติ ๒) สัญญาแบบทับซอน เรียกวา "ปปญจสัญญา" อันหมายถึง
สัญญาที่ประกอบการคิดปรุงแตงใหซับซอนยิ่งขึ้นดวยอํานาจของตัณหาความอยาก มานะความ
ถือตน และทิฐิ ความเห็นผิด
๓๓

๔) สังขารขันธ กองแหงความคิดปรุงแตง สวนที่เปนความปรุงแตง สภาพที่ปรุงแตง
จิตใหดีหรือชั่ว หรือเปนกลาง ๆ คุณสมบัติตาง ๆ ของจิต มีเจตนาเปนตัวนําที่ปรุงแตงคุณภาพ
ของจิตใหเปนกุศล อกุศล และอัพยากฤตคือไมจัดเปนกุศลหรืออกุศลทั้งสอง
๓๔
อันหมาย
รวมทั้งเครื่องแตงคุณภาพของจิต อันมีเจตนาเปนตัวนําและกระบวนการแหงเจตนจํานงที่ชักจูง
เลือกเอาเครื่องแตงคุณภาพเหลานั้นมาประสมปรุงแตงความคิด การพูด การทํา ใหเกิดกรรม
ทางกาย วาจา ใจ ทางใจ องคธรรมที่ เปนเครื่องปรุงแตงที่วานี้มี ศรัทธา สติ เมตตา กรุณา
ปญญา โลภะ โทสะ เจตนา สมาธิ เปนตน อันมีเจตนาเปนตัวนํา บางครั้งใชคําวา เจตนา แทน
อันมีความหมายรวมเอาสังขารทั้งหมดไว
๓๕
ในทางอภิธรรม เรียกสังขารกลุมนี้วา เจตสิก อันมี
ความหมายวา เกิดดับพรอมกับจิต มีอารมณเดียวกันกับจิต มี ๕๒ ประการนับรวมเวทนาและ
สัญญาขางตนเขาดวย ซึ่งความรูสึกนึกคิดของมนุษยอาจมีมากมายหลายอยาง นั่นหมายความ
ถึงการมีสิ่งที่มาปรุงแตงจิตมากมายตามมาดวย อันอาจไมจํากัดเพียงแค ๕๒ ประการดังกลาว
กระนั้นก็ตาม ทางฝายอภิธรรมก็ถือวา แมมนุษยจะมีสิ่งมาปรุงแตงมากมายทั้งฝายดีก็ตาม ชั่วก็
ตาม หรือไมดีไมชั่วก็ตาม แตเมื่อวิเคราะหโดยองคธรรมที่เปนแกนธรรมเปนรากเหงาแลวจะอยู
ภายใน ๕๒ ประการนี้เทานั้น จะเห็นวา เมื่อเจตสิกที่วานี้ไปประกอบกับจิตแลว จะทําใหเกิดเปน
จิตอีกมากมายตามคุณสมบัติหรือตามเจตสิกดังกลาวนี้ ตามนัยแหงอภิธรรมจําแนกจิตออกเปน
๘๙ ดวงหรือ ๑๒๑ ดวงแตในความเปนจริงแลว จิตมีจํานวนมากกวาที่จําแนกเอาไวนั้น
๓๖
๕) วิญญาณขันธ กองแหงความรับรู สวนที่เปนความรูแจงอารมณ ความรูอารมณ
ทางอายตนะทั้ง ๖ มีการเห็น การไดยิน การไดกลิ่น การไดลิ้มรส การไดสัมผัส การรับรูอารมณ
ไดแก วิญญาณ ๖
๓๗
วิญญาณ แปลตามศัพทวา ความรูแจง คือ รูแจงอารมณ หมายถึง ความรู
ประเภทยืนพื้นหรือความรูที่เปนตัวยืน เปนฐานและเปนทางเดินใหแกนามขันธอื่น ๆ ทั้งหมด
เปนทั้งความรูตนและความรูตาม วิญญาณที่เปนความรูตน คือ เปนความรูเริ่มแรก เมื่อเห็น ได
ยิน เปนตน สวนที่เปนความรูตาม คือ รูควบคูไปกับขันธอื่น ๆ เชน รูสึกสุขสบาย (เวทนา) ก็รู
วาเปนสุข (วิญญาณ) วิญญาณ จึงเปนการรูความตางจําเพาะ รูความหมายจําเพาะ หรือรูแยก
ตาง เชน เมื่อเห็นผืนผาลาย แมจะไมไดกําหนดหมายวาอะไรเปนอะไร แตก็ยอมเห็นลักษณะ
อาการเชนสีสัน เปนพื้นอยู นี้เปนความรูขั้นวิญญาณ
๓๘


หากใชภาษาร วมสมัยป จจุ บัน กล าวไดว า ทั้ง ๕ กองนั้นคื อ ศักยภาพ ๕ ดานของ
มนุษยที่เดนชัดและสําคัญอันเปนภาพปรากฏใหเห็นเปนกระบวนการแหงการดําเนินชีวิตและ
การสืบตอชีวิตทั้งที่เปนอดีต ปจจุบัน และอนาคต เพราะการรวมกันเขาของขันธ ๕ ที่วานี้ จึง
เรียกวา มนุษย ถาหากแยกขันธเหลานี้ออกจากกันแลวหรือขันธเหลานี้แยกจากกัน ก็จะไมใช
ภาวะแหงมนุษยอีกตอไป ไมสามารถเรียกวา มนุษยไดอีก ขันธ ๕ นั้น มีทั้งลักษณะที่หยาบ
สามารถมองเห็นจับตองไดดวยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และลักษณะที่
ละเอียดจนไมสามารถมองเห็นรับรูไดดวยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ดังกลาว หากแตสามารถรับรูได
ดวยใจ แนวคิดเรื่องขันธ ๕ ดังกลาวนี้ จึงเปนการแสดงใหเห็นถึงธรรมชาติของมนุษยตามทัศนะ
ของพุทธปรัชญา ธรรมชาติของมนุษยดังกลาวนี้สามารถสรุปลงเปน ๒ คือ
๑. ธรรมชาติในสวนที่หยาบ สามารถมองเห็นไดดวยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ อันจัดเปนรูป
(รูปธรรม) หรือสวนที่เปนรางกายทั้งหมด ไดแก รูปขันธ
๒. ธรรมชาติสวนที่ละเอียดจนไมสามารถมองเห็นรับรูไดดวยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ อัน
จัดเปนนาม (นามธรรม) หรือสวนที่เปนจิต ไดแก เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ และ
วิญญาณขันธ

มนุษย ตามทัศนะของพุทธปรัชญา จึงมีธรรมชาติประกอบดวยส วนประกอบที่เป น
รางกายและจิต กายและจิตที่วานี้ ถือวา เปนสิ่งที่มีอยูจริง เปนความจริง ๒ ประการที่มีลักษณะ
ตางกัน จิตจึงไมใชปรากฏการณอันเกิดจากการทํางานเชิงกลไกระดับสูงของสสาร คือ สมอง
อยางที่ลัทธิสสารนิยม (Materialism) นําเสนอไว อยางไรก็ตาม แมวากายและจิตจะมีลักษณะ
แตกตางกันโดยสิ้นเชิง แตก็ไมไดเปนอยูอยางเปนอิสระตอกันโดยไมเกี่ยวของกัน หากตางก็อิง
อาศัยกันและกัน จิตตองอาศัยกายเปนที่อาศัย กายจะดําเนินไปได ก็ดวยอาศัยจิต เพราะการอิง
อาศัยกันและกันของกายกับจิต นี้ การดําเนินชีวิตจึงเปนไปได ถากายกับจิต แยกกันอยูเมื่อไหร
เมื่อนั้นจะเรียกวา ตาย
๓๙
เปรียบเสมือนการจะเรียกวา รถ ได ก็เพราะมีการประกอบดวย
ชิ้นสวนตาง ๆ ของรถ ถาแยกชิ้นสวนตาง ๆ ของรถออกจากกันหมด ก็จะไมเหลือสภาพความ
เปนรถและไมสามารถเรียกวา รถ ไดอีก ความเปนมนุษยก็ดุจเดียวกันที่ตัดสินที่ความกายและ
จิตประชุมพรอมเขาดวยกัน
๔๐
การที่กายกับจิตอิ งอาศัยกันและกันนี้เรียกวา สมังคีภาพ การ
ตัดสิ นความเป นมนุ ษย ตามทัศนะของพุ ทธปรัชญา จึ งขึ้นอยู กับธรรมชาติ ทั้งสองประการนี้
ประกอบเขาดวยกัน หากธรรมชาติทั้งสองนี้ไมไปดวยกัน หมายความวา แมรางกายเปนมนุษย
แตจิตใจไมไดประกอบดวยคุณสมบัติของเปนมนุษย เชนนี้ ถือวา เปนมนุษยครึ่งเดียวเพียงดาน
รางกายเทานั้น แตจิตใจไมใชมนุษยดังจะกลาวในหัวขอตอไป


๔.๕ ประเภทของมนุษยตามพุทธปรัชญา

ตามทัศนะพุทธปรัชญา ไดมีการจําแนกประเภทมนุษยตามพฤติกรรมหรือตามการ
กระทําของแตละกลุมคน โดยเนนที่คุณสมบัติหรือคุณธรรมดานจิตใจเปนหลัก มิไดมองความ
เป นมนุ ษยอยู ที่ เพี ยงรู ปร างภายนอกที่ บ งบอกถึ งความเป นมนุ ษยอยู ชัดเจนแลว หากแต ให
ความสําคัญอยางยิ่งแกคุณสมบัติดานจิตใจที่ประกอบดวยคุณธรรมหรือโทษธรรมประการใดบาง
เปนเกณฑในการชี้วัด ความมีคุ ณธรรมตาง ๆ อันเปนองคประกอบภายในจิ ตใจอาจเป นการ
ยากที่คนอื่นซึ่งไมใชเจาตัวจะรูได แตกระนั้นก็ตาม เกณฑสําหรับชี้วัดถึงความมีคุณธรรมที่วานี้
คือ การแสดงออกเปนการกระทําทางกายและการพูดเจรจาทางวาจา ตลอดถึงรูปราง หนาตา
ฐานะ ครอบครัว การเปนอยูเปนอยางไร อันแสดงใหเห็นถึงความมีคุณธรรมหรือไมมีคุณธรรม
ภายในใจ และเปนผลมาแตเหตุที่อยูภายในจิตใจทั้งที่เปนเหตุอันสืบเนื่องมาแตอดีตและเหตุที่
สรางขึ้นเปนไปอยูในปจจุบัน เพราะพุทธปรัชญาถือวา การกระทําทางกายก็ดี การกระทําทาง
วาจาก็ดี ไมวาในทางที่ดีหรือในทางชั่วก็ตาม ลวนแตเกิดจากใจ มีใจเปนหัวหนา สําเร็จดวยใจ
ทั้งสิ้น
๔๑

การจําแนกประเภทมนุษยตามกรรมในอดีตและในปจจุบัน

มนุษย ตามทัศนะทางพุทธปรัชญา ไดมีการจําแนกประเภทตามพลังกรรมในอดีตที่
ส งผลใหเกิ ดเป นมนุ ษยในภพป จจุ บันและพลังกรรมที่ กระทํ าในป จจุ บันอันจะส งผลต อไปใน
อนาคตเปนเกณฑวัด ออกเปน ๔ ประเภทดวยกัน คือ
๑. มื ดมามื ดไป (ตโม ตมปรายโน) ไดแก คนบางคนในโลกนี้เกิ ดในตระกู ลต่ํ าที่ มี
ความยากจนขัดสนดวยขาว น้ํ า เครื่ องใชสอยที่ ฝ ดเคื อง มี ผิ วพรรณที่ หยาบ ไม น าดู เป นคน
แคระ เป นคนง อย เป นคนพิ การ ไม มี แมกระทั่ งที่ อยู อาศัยเป นหลักแหล ง ซ้ํ ายังเป นคนที่ มี
พฤติกรรมที่ไมดีทั้งทางกาย วาจา และใจในการดําเนินชีวิตปจจุบันครั้นตายแลวไปเกิดในอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก
๒. มืดมาสวางไป (ตโม โชติปรายโน) ไดแก คนบางคนแมจะเกิดมาในตระกูลต่ํา ขัด
สน รูปชั่ว ตัวดํา เชนเดียวกับประเภทแรก แตตางกันแลวไปในสุคติ โลกสวรรค
๓. สว างมามื ดไป (โชติ ตมปรายโน) ไดแก คนบางคนที่ เกิ ดมาในตระกู ลสู งดวย
ยศถาบรรดาศักดิ์ มีทรัพยสินเงินทองมากมาย ไมขัดสน มีผิวพรรณ วรรณะที่ดี นาดูนาชื่นชม
แตมีความประพฤติชั่วทั้งทางกาย วาจาและใจ เชนนี้เมื่อตายแลวไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก
๔. สว างมาสว างไป (โชติ โชติ ปรายโน) คนบางคนที่ เกิ ดมาในตระกู ลสู งดวย
ยศถาบรรดาศักดิ์ มีทรัพยสินเงินทองมากมาย ไมขัดสน มีผิวพรรณ วรรณะที่ดี นาดูนาชื่นชม
ซ้ํายังเปนคนที่มีความประพฤติเรียบรอย ดีงาม ทั้งทางกาย วาจา และใจ ครั้นตายแลวไปเกิดใน
สุคติ โลก สวรรค
๔๒

จะเห็นวา การจําแนกประเภทของมนุษยในลักษณะนี้ เปนการจําแนกตามพลังกรรม
ทํ าสะสมมาในอดี ตช วงหนึ่ งที่ ฝ ายดี และไม ดี อันส งผลเป นปรากฏการณทางสังคมที่ ต างกัน
ดังกลาวแลว พลังกรรมที่ วานี้เราไมสามารถหยั่ งรูไดดวยอายตนะที่จํ ากัดแบบปุ ถุชน หากแต
สามารถรูไดดวยการอนุ มานดวยเหตุ ดวยผลจากปรากฏการณที่ ประจักษทางอายตนะที่ เป น
ภาพลักษณที่ดีและไมดีดังกลาว และวัดดวยการกระทําที่มองเห็นไดในปจจุบันอันเปนการสราง
เหตุ ใหม เพื่ ออนาคต กรรมที่ ทํ าในป จจุ บันนี้จะใหผลในอนาคตในโอกาสอันเหมาะสมต อไป
ทัศนะนี้ชี้ใหเห็นทาทีที่ชัดเจนของพุทธปรัชญาที่ไมไดตัดสินความเปนมนุษยที่ดีหรือเลวตรงที่
สถานภาพทางสังคมหรือความมีชาติสกุลสูงเพียงอยางเดียว หากแตพยายามชี้ใหเห็นวา ความ
เป นผูมี ชาติ สกุ ลสู งนั้น เป นผลมาจากกรรมดี ที่ ทํ ามาในอดี ต แต ก็ ไม ไดสิ่ งยื นยันถึ งความเป น
ประเสริฐในปจจุบันได เพราะคนที่เกิดในตระกูลสูงที่วานี้อาจทําในเรื่องไมดีเปนความเดือดรอน
เสียหายไดเชนกัน ดังขอความที่ยืนยันถึงทัศนะเชนนี้ว า “สัตวทั้งหลายยอมบริสุทธิ์ดวยกรรม
วิชา ธรรม ศีล และชีวิตที่สูงสง หาใชเพราะโคตรและทรัพยสมบัติไม”
๔๓
นอกจากนี้ยังมีการ
จํ าแนกประเภทมนุ ษยในบริ บทอื่ น ๆ อี กอันเป นการเปรี ยบเที ยบเชิ งจริ ยธรรมซึ่ งมี อยู ในตัว
มนุ ษยหรื อเปนพฤติ กรรมของมนุ ษยที่ แสดงออกแตกตางกัน เช น การจํ าแนกประเภทมนุ ษย
ดวยการเปรียบเทียบกับฟารอง แตฝนไมตก ฟาไมรอง แตฝนตก ฟาก็ไมรองและฝนก็ไมตก
และฟาก็รอง และฝนก็ตก เปนตน
๔๔

การจําแนกประเภทมนุษยทางกายภาพและคุณภาพ

นอกจากการจําแนกประเภทมนุษยตามพลังกรรมในอดีตและปจจุบันดังกลาวแลว ใน
คัมภี รอรรถกถายังมี การจํ าแนกประเภทมนุ ษยตามลักษณะทางร างกายที่ เป นมนุ ษยดวย
คุณภาพจิตที่ถือครองรางกายอยู กลาวคือ รางกายหากปรากฏเปนมนุษย แตจิตใจประกอบดวย
กิ เลสหรื อคุ ณธรรมอันจะเป นเครื่ องจํ าแนกประเภทมนุ ษย ประเภทมนุ ษยตามนัยดังกล าวนี้
จําแนกออกเปน ๔ ประเภท ดังตอไปนี้
๑. มนุษยนรก (มนุสฺสเนรยิโก) ไดแก ผูที่เกิดเปนมนุษยแลว กระทํากรรมที่ไมควรทํา
มีฆาสัตว เปนตนดวยอํานาจแหงโทสะ เปนผูสมควรไดรับโทษ และไดรับโทษมีการตัดมือ ตัด
เทา เปนตนในยุคโบราณจากพระราชาหรือผูปกครองบานเมือง ยอมเสวยทุกขเปนอันมาก
๒. มนุษยเปรต (มนุสฺสเปโต) ไดแก ผูที่เกิดเปนมนุษยแลว มีความขัดสน ไมมีอาหาร
และเครื่ องนุ งห มพอเพี ยง เพราะกรรมที่ คนทํ าไวแต อดี ตจึ งมี ความกระหายหิ วโหย เป นทุ กข
อยางมาก เมื่อไมไดหลักแหลง ก็เที่ยวเรรอนแสวงหาสรรพสิ่งเพื่อเติมเต็มความอยากแหงตนไป
เรื่อย ๆ (โลภะ)
๓. มนุษยดิรัจฉาน (มนุสฺสติรจฺฉาโน) ไดแก ผูที่เกิดเปนมนุษยแลว อาศัยอยูกับผูอื่น
ดําเนินชีวิตดวยการใชแรงทํางานอยางหนัก หรือเปนคนที่ไมมีมรรยาทที่ดีงาม มีความประพฤติ
นารังเกียจ อนาจาร ถูกเขาขมขู จึงกลัวตาย ไดหนีเขาไปอาศัยอยูในปา มีชีวิตอยูเปนทุกขยิ่ง
ตองรอนเรพเนจรไป ไมรูวา อะไรเปนประโยชนและมิใชประโยชน ไดแตบรรเทาทุกข คือ ความ
หิ วโหยดวยการนอนบาง นั่ งบาง ประคองชี วิ ตใหดํ าเนิ นต อไปอย างยากเข็ ญดวยความหลง
(โมหะ) ไมรูวา เปาหมายของชีวิตคืออะไร
๔. มนุษยที่แท (ปรมตฺถโต มนุสฺโส หรือ มนุสฺสภูโต) ไดแก ผูที่รูจักประโยชน มิใช
ประโยชนของตน บาป บุ ญ คุ ณ โทษ มี หิ ริ ละอายบาป มี โอตตัปปะ เกรงกลัวบาป สมบู รณ
พรั่ งพรอมดวยความเอ็ นดู ในสัตวทั้งปวง มี ความสลดใจต อสัตวที่ ไดยากทั้งหลาย งดเวน
อกุศลกรรมบถ ประพฤติอยูในกุศลกรรมบถ บําเพ็ญบุญกิริยาวัตถุทั้งหลาย ตั้งอยูในมนุษยธรรม
คือ เบญจศีล
๔๕

นอกจากนี้ ยังมีการจําแนกประเภทมนุษยโดยใชเหตุผลเดียวกันนี้เพิ่มขึ้นอีก คือ มนุษย
เทพ (มนุ สฺ สเทโว) มนุ ษยพรหม (มนุ สฺ สพฺ รหฺ มา) มนุ ษยอรหันต (มนุ สฺ สอรหา) มนุ ษยพุ ทธะ
(มนุสฺสพุทฺโธ) ตามลําดับขึ้นแหงการพัฒนาใหสูงขึ้นจนถึงที่สุดตามทัศนะของพุทธปรัชญาคื อ
ความเป นพระพุ ทธเจา อันถื อเป นขึ้นสู งสุ ดแห งการพัฒนาศักยภาพมนุ ษย การแบ งจํ าแนก
ประเภทลักษณะนี้ตรง ๆ เหมือนการจําแนกขางตนนั้นยังไมพบหลักฐานในคัมภีรพระไตรปฎก
และอรรถกถา ซึ่งอาจปรากฏในคัมภีรใดคัมภีรหนึ่งนอกเหนือจากนี้ที่ผูเขียนยังหาไมพบก็ได
อย างไรก็ ตาม แมจะไม มี การจํ าแนกประเภทเช นนี้อย างชัดเจน แต พุ ทธปรัชญาก็ มี แนวคิ ด
ลักษณะนี้โดยใชเหตุผลเดียวกันกับขางตน ในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา ไดมีขอความกลาวถึง
มนุษยที่มีคุณสมบัติเปนเทพ (มนุสฺสเทว) โดยมากจะมุงไปยังผูที่เปนกษัตริยอันถือวาเปนสมมติ
เทพ
๔๖
มนุษยที่เปนพระอรหันต (มนุสฺสอรหา) นั้น มีกลาวถึงไวในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา
หลายแหง
๔๗
สวนมนุษยพรหม (มนุสฺสพฺรหฺมา) กับ มนุษยพุทธะ (มนุสฺสพุทฺโธ) นั้น ยังไมพบ
คํานี้ตรง ๆ ในภาษาบาลี แตหากตีความโดยเทียบเคียงกับหลักการขางตน มนุษยผูมีคุณสมบัติ
เปนพรหมและเปนพระพุทธเจายอมมี ไดเชนกัน ตัวอยางเชน พระพุทธเจาก็ ทรงเป นมนุ ษยที่
ตรัสรูเปนพระพุทธเจา มนุษยที่มีคุณสมบัติหรือคุณธรรมแหงพรหมที่เรียกวา พรหมวิหารธรรม
๔ ประการตามแนวคิดแบบพุทธปรัชญาก็นาจะมีเชนกัน และถามี ผูนั้นก็ถือวาเปนมนุษยพรหม
นอกจากนี้ คัมภี รทางพระพุ ทธศาสนายังชี้ใหเห็ นอี กว า พระพุ ทธเจานั้นและเพระอริ ยเจา
ทั้งหลายถือวาเปนวิสุทธิเทพและพระพุทธเจาทรงเปนเทพที่ยิ่งกวาเทพ (เทวาติเทโว) เปนเทพ
แหงเทพ (เทวเทโว)
๔๘
เปนพรหมที่ยิ่งกวาพรหม (พฺรหฺมาติพฺรหมา) เปนพระพุทธเจาที่ยิ่งกวา
พระพุทธเจา (พุทฺธาติพุทฺโธ)
๔๙
พระอริยเจาทั้งหลายนอกจากจะถือวาเปนวิสุทธิเทพดังกลาว
แลวยังถือวาเปนวิสุทธิพรหมาดวย และพระพุทธเจาถือวาเปนยอดแหงพรหม (พฺรหฺมุตฺตโม)
๕๐


การจํ าแนกประเภทมนุ ษยในลักษณะดังกล าวนี้ แสดงใหเห็ นว า ตามทัศนะของพุ ทธ
ปรัชญา ถื อว า มนุ ษยมี ศักยภาพที่ จะพัฒนาสู งสุ ดขั้นเป นพระพุ ทธเจาที่ ยิ่ งกว าเทพ พรหม
ทั้งหลาย และเจาชายสิทธัตถะเปนมนุษยตัวอยางแหงการพัฒนาตนตามทัศนะของพุทธปรัชญา
ในทางตรงกันขาม หากมนุ ษยไม พัฒนาตน ไม ยอมพัฒนาตนใหดี ขึ้น ปล อยใหเป นไปตาม
อํานาจของกิเลสตัณหา ก็จะทําใหมนุษยมีคุณภาพชีวิต คุณภาพจิตตกต่ํา กลายเปนมนุษยเปรต
สัตวนรก อสุ รกาย หรื อแมกระทั่ งมี จิ ตวิ ญญาณแห งสัตวเดรัจฉานได การนํ าเสนอประเภท
มนุษยเชนนี้ เปนการจําแนกตามพฤติกรรมของมนุษยอันเปนผลมาจากคุณภาพจิตเปนเกณฑ
มิไดใชเกณฑทางรางกาย เปนการสะทอนใหเห็นถึงแนวคิดที่วา “สวรรคในอก นรกในใจ” อยาง
ชัดเจน โดยนัยนี้ จึ งเป นที่ มาของแนวคิ ดทางพุ ทธจริ ยศาสตรว า มนุ ษยแต ละคนจะตองมั่ น
วิ เคราะหตรึ กตรองตรวจสอบความเป นไปของจิ ตใจดวยตนเองและพรอมยกระดับจิ ตของตน
ขึ้นอยูตลอดเวลา ไมใหตกไปในทางที่ไมพึงประสงคและใหรายแกชีวิต ตลอดถึงสังคมสวนรวม
อันหมายถึ งการฝ กฝนพัฒนาตนอยู ตลอดเวลา และการสํ านึ กรับผิ ดชอบต อการกระทํ าของ
ตนเอง

การจําแนกประเภทมนุษยออกเปนลักษณะดังกลาวนี้ เปนการตีความโดยการบูรณา
การความหมายของโลกในมิติตาง ๆ เขาดวย ทั้งทางดานมนุษยศาสตร ภูมิศาสตร จริยศาสตร
และทางจิตวิทยา ใหอยูรวมกันในภพนี้ หรือรวมลงในตัวมนุษยทั้งสามความหมาย หลังจากที่ได
จําแนกใหเห็นถึงมิติตาง ๆ ของโลกแลว อยางไรก็ตาม การสรุปรวมเชนนี้เปนการชี้ใหเห็นถึงทั้ง
ทั้งเหตุและผลในมิติเดียว นอกเหนือจากการแยกแสดงใหเห็นเปนสวน ๆ แลว โลกในมิติตาง ๆ
นั้น พุ ทธปรัชญาก็ ถื อว าเป นความจริ งอี กส วนหนึ่ งตามนั้นอี กต างหาก โดยสรุ ปแลว เป นการ
พยายามที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกันระหวางโลกนี้กับโลกอื่นอันเกี่ยวโยงกับมนุษย หรือ
มนุษยมีความสัมพันธที่เชื่อมโยงกันระหวางโลกนี้กับโลกหนาในลักษณะที่โลกนี้เปนที่สรางเหตุ
ใหเกิดขึ้นโลกหนาหรือโลกอื่นจากโลกนี้ สะทอนใหเห็นวา มนุษยมีความสัมพันธกับกาละและ
เทศะอยูตลอดเวลา

เชิงอรรถ


อรรถกถาทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค, เลม ๓ ภาค ๒ หนา ๓๕๕, พระไตรปฎกและอรรถกถา แปล.

มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก, ๑๒ /๑๖๙/๑๔๗, พระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอร ชุดภาษาไทย.

พระมหาอุไร อาตาปโก (มั่งมี ), การศึ กษาวิ เคราะหเรื่ องโลกในทัศนะของพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท,
(วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระ
บรมราชูปถัมภ, ๒๕๔๐), หนา ๕๙-๖๐.

อรรถกถาขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เลม ๑ ภาค ๑ หนา ๓๕๐, พระไตรปฎกและอรรถกถา แปล.

ศึกษาเพิ่มเติมใน วัชระ งามจิตรเจริญ, “แนวความคิดเรื่องอันตรภพในพุทธปรัชญาเถรวาท”, (กรุงเทพฯ: ๒๕๕๑),
หนา ๑๗-๓๒.

ทฤษฎีจักรกลนิยมพัฒนามาจากพวกปรมาณูนิยม (Atomists) ในสมัยกรีกโบราณ ผูที่สนับสนุนลัทธินี้ คือ กาลิเลโอ
เดสคารต และนิวตัน ตอมาสเปนเซอร ไดนํามาปรับปรุงและพัฒนาขึ้นจนกลายเปนทฤษฎีวิวัฒนาการ ในปจจุบันลัทธิจักรกล
นิยมมีแนวความคิดที่ใกลเคียงลัทธิธรรมชาตินิยม (Naturalism) และลัทธิสสารนิยม (Materialism)

อรรถกถาขุททกนิกาย วิมานวัตถุ, เลม ๒ ภาค ๑ หนา ๒๘-๒๙, พระไตรปฎกและอรรถกถา แปล.

กรมศิลปากร, โลกทีปกสาร, ฉบับหอสมุดแหงชาติ, ๒๕๒๙, หนา ๕๔, อางใน พระมหาอุไร อาตาปโก (มั่งมี),
การศึ กษาวิ เคราะหเรื่องโลกในทัศนะของพระพุ ทธศาสนาฝ ายเถรวาท, (วิ ทยานิ พนธปริ ญญาพุ ทธศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๔๐), หนา ๕๖., อรรถ
กถาขุททกนิกาย วิมานวัตถุ, เลม ๒ ภาค ๑ หนา ๒๘-๒๙, พระไตรปฎกและอรรถกถา แปล.

อังคุตรนิกาย สัตตกนิบาต, ๒๓/๒๒๕/๔๐๙, อภิธรรมปฎก กถาวัตถุ, ๓๗/๒๗๑/๑๑๖.
๑๐
อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค, เลม ๗ ภาค ๑ หนา ๑๐๑๔, พระไตรปฎกและอรรถกถา แปล.
๑๑
พระพรหมโมลี (วิลาศ :าณวโร, ป.ธ.๙), โลกทีปนี, (กรุงเทพฯ: ดอกหญา, ๒๕๔๕), หนา ๑๒๓-๑๒๖.
๑๒
ศึกษาเพิ่มเติมใน มังคลัตถทีปนี (บาลี) ภาค ๒ ขอ ๔๙๑-๕๐๗ หนา ๓๙๑-๓๙๕.
๑๓
อัคคัญญสูตร ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค, ๑๑/๕๑/๖๒
๑๔
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค. (บาลี) ๙/๓๖๙-๓๗๑/๒๙๗-๒๙๙.
๑๕
โปรดดูบทที่ ๒ แนวคิดเรื่องจักรวาล ประกอบดวย
๑๖
สังยุตตนิกาย สคาถวรรค, ๑๕/๒๓๕/๒๔๘.
๑๗
มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก, ๑๒/๔๕๒/๓๔๒.
๑๘
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก, ๑๓/๕๗๑/๖๒๘.
๑๙
อรรถกถามัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑๙ ภาค ๓ หนา ๒๐๒, พระไตรปฎกและอรรถกถา แปล.

๒๐
พี.ซี. ริลลิดสแมน, ศิลปะแท, (เชียงใหม: พุทธนิคม, ม.ป.ป.), หนา ๑๓, อางใน แสง จันทรงาม, “ตายแลวเกิด”
ใน พุ ทธปรัชญาพื้นฐาน, (โครงการตํ าราปรัชญาและศาสนา สาขาวิ ชาปรัชญาและศาสนา ภาควิ ชามนุ ษยสัมพันธ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๒๖)หนา ๑๐๔.
๒๑
มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค, ๑๐/๖๒/๕๗.
๒๒
อรรถกถาวินัยปฎก สมันตปาสาทิกา (บาลี) หนา ๖๔๒.
๒๓
สังยุตตนิกาย สคาถวรรค, ๑๕/๒๓๕/๒๔๘.
๒๔
อรรถกถาสังยุตตนิกาย สคาถวรรค, เลม ๑ ภาค ๒ หนา ๓๘๖-๓๘๗, พระไตรปฎกและอรรถกถา แปล., อดิ
ศักดิ์ ทองบุญ, “วิธี วิเคราะหปญหาทางอภิปรัชญาของพระพุทธเจา” ใน สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต ประจําป ๒๕๕๑,
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๑๖๑-๑๖๒.
๒๕
สัมปสาทนียสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ๑๑/๗๗/๑๑๑-๑๑๒, อรรถกถาทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (สุมังคลวิลาสินี) ๓/
๗๓/๑๔๗., อรรถกถามัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก (ปปญจสูทนี) ๔/๒๐๐/๑๒๗.
๒๖
พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒) หนา ๘๙.
๒๗
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก ๑๓/๑๓๕/๑๑๒, พระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอร ชุดภาษาไทย.
๒๘
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก ๑๓/๑๓๖/๑๑๒, พระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอร ชุดภาษาไทย.
๒๙
มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก ๑๔/๖๘๗/๓๓๐, สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, นวโกวาท,
พิมพครั้งที่ ๓๐, (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๔๖๘) หนา ๔๐.
๓๐
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๕), หนา ๑๖๒.
๓๑
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๑๙.
๓๒
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๑๖๒.
๓๓
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, หนา ๑๖-๑๗.
๓๔
พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพฯ:
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕) หนา ๑๖๒.
๓๕
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, หนา ๒๐.
๓๖
ผูที่ สนใจเกี่ ยวกับการแบ งจํ าแนกจิ ตออกเป นประเภทต าง ๆ ตามภู มิ เป นตน สามารถศึ กษาเพิ่ มเติ มไดใน
อภิธัมมัตถสังคหะและอภิธัมมัตถวิภาวินี
๓๗
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๑๖๒.
๓๘
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, หนา ๑๘.
๓๙
ขุททกนิกาย จูฬนิเทศ, ๓๐/๒๐๒/๑๐๖
๔๐
สังยุตนิกาย สคาถวรรค, ๑๕/๕๕๔/๑๙๘
๔๑
ขุททกนิกาย ธรรมบท, ๒๕/๑๑/๑๕.
๔๒
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค, ๑๑/๒๗๖/๒๔๕, สังยุตนิกาย สคาถวรรค, ๑๕/๓๙๓-๓๙๗/๑๓๖-๑๓๘, อังคุตรนิกาย จตุก
นิบาต, ๒๑/๘๕/๑๐๙, อภิธรรมปฎก ธาตุกถา, ๓๖/๕๒๕/๑๓๕.
๔๓
สังยุตนิกาย สคาถวรรค, ๑๕/๑๔๗/๔๔.
๔๔
ศึกษาเพิ่มเติมใน อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต, ๒๑/๑๐๑-๑๑๐/๑๐๒-๑๑๐.
๔๕
อรรถกถาขุททกนิกาย วิมานวัตถุ ปรมัตถทีปนี (บาลี), หนา ๒๙., อรรถกถาขุททกนิกาย วิมานวัตถุ, เลม ๒ ภาค
๑, พระไตรปฎกและอรรถกถา แปล, หนา ๓๔-๓๕., ศึกษาเพิ่มเติมใน พระพรหมโมลี (วิลาศ :าณวโร, ป.ธ.๙), โลกทีปนี,
(กรุงเทพฯ: ดอกหญา, ๒๕๔๕), หนา ๑๒๓-๑๓๖.
๔๖
อรรถกถาขุททกนิกาย เปตวัตถุ ๓/๒๕๖/๑๒๐.
๔๗
ผูสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมใน เชน คัมภีรอรรถกถวินัยปฎก สมันตปาสาทิกา ๓/๙๘, คัมภีรอรรถกถามัชฌิม
นิกาย ปปญจสูทนี ๔/๑๐๒/๗๗, คัมภีรอรรถกถาอภิธรรมปฎก วิภังค ๕๔/๙๔๑/๕๔๗ คัมภีรกังขาวิตรณีปุราณ-อภินวฎีกา ๘/
๑๘๔.

๔๘
ขุททกนิกาย จูฬนิเทศ ๓๐/๒๑๔/๑๑๒.
๔๙
อรรถกถาขุททกนิกาย อปทาน วิสุทธชนวิลาสินี ๔๙/๖๒/๑๕๑.
๕๐
มหาฎีกา (ปรมัตถมัญชุสา) ๒/๖/๑๒๙.

บทที่ ๕

แนวคิดเรื่อง สังสารวัฏ

๕.๑ ความนํา

แนวคิดเรื่องสังสารวัฏ คือ แนวคิดเรื่องการตายแลวเกิด เปนปญหาทางอภิปรัชญา
เรื่ องหนึ่ งในพุ ทธปรัชญา เพราะป ญหาที่ พิ สู จนใหเห็ นเชิ งประจักษไม ได จึ งเป นที่ สงสัยของ
มนุษยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน แมในยุคปจจุบันนี้ แนวคิดทั้งสองนี้ก็ยังคงปรากฏอยูในสังคม
โลก ยังคงมี ความคิ ดเห็ นต างกันอย างสุ ดขั้วเช นกัน มนุ ษยในยุ คโบราณอันไกลโพนมี ความ
สงสัยในเรื่องนี้เชนไร มนุษยในยุคนี้ก็ยังมีความสงสัยเชนนั้นเหมือนกัน การนําเสนอแนวคิด
เรื่อง ปุนภพ หรือสังสารวัฏ นี้เปนการแสดงจุดยืนของพุทธปรัชญาอยางชัดเจนที่จะไมโนมเอียง
ไปฝายใดฝายหนึ่งอยางสุดขั้ว และดูเหมือนวา นักคิดแตละกลุมในครั้งนั้น ตางมีความพยายาม
ที่จะดึงพระพุทธเจาใหอยูในฝายตนโดยการทูลถามคาดคั้นคําตอบในเรื่องนี้ใหสนับสนุนฝายตน
จนนําไปสูอัพยากตปญหา คือ ปญหาที่พระพุทธองคไมทรงตอบตรง ๆ ตามโจทยแหงคําถาม
ในทันที เพราะผูที่มาทูลถามตางฝายตางตั้งโจทยเพื่อดึงเขาเปนฝกฝายของตนเองเทานั้น ไมใช
ทูลถามเพราะความไมรูแลวสงสัยใครรูแตประการใด นอกจากนี้ทรงเห็นวา เรื่องที่ถามกันนั้น
“ไม ประกอบดวยอรรถ ไม ประกอบดวยธรรม ไม เป นเบื้องตนแห งพรหมจรรย ไม เป นไปเพื่อ
ความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู
เพื่อนิพพาน”

อัพยากตปญหาที่วานี้ไดแก “โลกไมเที่ยง นี้เทานั้น จริง สิ่งอื่นไมจริงใชไหม...
โลกมีที่สุด ... โลกไมมีที่สุด ... ชีวะกับสรีระเปนอันเดียวกัน ... ชีวะกับสรีระเปนคนละอยาง ...
สัตวตายแลวเกิด ... สัตวตายแลวสูญ ... สัตวตายแลวมีทั้งเกิดอีกและสูญ ... สัตวตายแลว จะวา
เกิดอีกก็ไมใช จะวาไมเกิดอีกก็มิใช นี้เทานั้น จริง สิ่งอื่นไมจริง ใชไหม?”อยางไรก็ตาม พระองคทรงใชวิธีตอบปญหาทางอภิปรัชญาดังกลาวนี้ ๒ วิธี คือ
(๑) ถาถามเพื่อชวนโตวาทะทางอภิปรัชญา พระองคไมทรงตอบ เพราะไมเกิดประโยชนในทาง
ปฏิบัติดังกลาว (๒) ถาถามเพื่อหาความรู และทรงเห็นวา ผูถามจะไดรับประโยชนจากคําตอบ
ของพระองค จึงทรงตอบเชิงวิเคราะหอยางลึกซึ้ง

นอกจากนี้ ทาทีของพระพุทธเจาตอปญหา
เรื่องตายแลวเกิด มีผูสรุปไว ๔ แบบตามประเภทของผูฟง คือ ๑) ถาผูฟงมีความเชื่อเรื่องการ
ตายแลวเกิดอยูแลว จะทรงพูดถึงเรื่องนี้ไปเรื่อย ๆ ใหเห็นความตอเนื่องแหงชีวิตในสังสารวัฏ
อยางเปนเหตุเปนผล ๒) ถาผูฟงยังมีความสังสัย ไมเชื่อในเรื่องนี้ จะทรงอนุโลมตามทาทีของ
ผูฟง คือ ทรงแสดงวาจะเชื่อหรือไมเชื่อในเรื่องนี้ก็ไมสําคัญ ที่สําคัญที่สุด คือ ตองเวนชั่ว ทําดี
เขาไว ถาทําความดี แมชาติหนาไมมีจริง ก็จะมีความสุขในชาตินี้ ถาชาติมีจริง ก็จะมีความสุข
ในชาติหนา สรุปวา ไมวาจะเชื่อหรือไมเชื่อเรื่องนี้ หากทําดีแลวจะมีแตไดกับได ๓) ถาผูฟงไม
เชื่อเรื่องตายแลวเกิดเลย แลวมาถามพระองค เพื่อการโตเถียง จะทรงนิ่งเสีย ๔) ถาผูฟงไม
เชื่ อเรื่ องตายแลวเกิ ดอย างสุ ดโต ง พระองคจะทรงเตื อนใหระวังจะเป นมิ จฉาทิ ฐิ อันจะนํ าไปสู
มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา และความทุกขในที่สุด


๕.๒ สังสารวัฏ

สังสารวัฏ คือ การเวียนวายตามเกิดของสรรพสัตวที่ยังมีบุญและบาปหรือมีเหตุแหง
การเวียนตายเกิดอยู แนวคิดเรื่อง สังสารวัฏ เปนแนวคิดที่ตอเนื่องมาจากแนวคิดเรื่องโลก อัน
แสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงกันระหวางโลกตาง ๆ เหลานั้น นั่นคือ ความสัมพันธระหวางกาละ
และเทศะ โดยถือเอามนุษยเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยง หมายความวา มนุษยเปนผูที่สามารถ
ขามผานไปยังโลกเหลานั้นไดตามเหตุปจจัยอันควรแกโลกนั้น ๆ โดยมิติดานจิตใจ แนวคิดเรื่อง
สังสารวัฏนี้ ก็คือแนวคิดเรื่อง ปุนภพ หรือภพใหมภายหลังตายจากโลกนี้หรือภพนี้ แนวคิด
เรื่อง ปุนภพ นี้ จะเห็นไดจากอาสภิวาจาของสิทธัตถะเมื่อแรกประสูติที่วา นัตถิทานิ ปุนัพภโว


แปลวา บัดนี้ภพใหม ยอมไม มี อันสะทอนใหเห็ นถึงแนวคิดเรื่องสังสารวัฏ หรือแนวคิดเรื่อง
ตายแลวเกิด อันมีอยูในสังคมอินเดียยุคนั้น ควบคูไปกับแนวคิดเรื่อง ตายแลวสูญ ซึ่งมีอยูในยุค
นั้นเชนกันการประกาศอาสภิวาจาของสิทธัตถกุมารก็ดี

การบรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณก็ดี
การบรรลุจุตูปปาตญาณก็ดี

การตรัสเลาชาดกอันกลาวถึงการบําเพ็ญบารมีธรรมในอดีตของ
พระพุทธเจาก็ดี

เปนนัยบงชี้ถึงการคนพบสาเหตุและทําลายสาเหตุแหงสังสารวัฏได พรอมทั้ง
เสนอแนวคิดที่ไมโนมเอียงไปในทางแนวคิดเรื่องตายแลวเกิด และไมโนมเอียงในทางความคิด
เรื่องตายแลวสูญ อยางสุดขั้ว อันจะเปนการสนับสนุนฝายใดฝายหนึ่ง แตไดชี้ใหเห็นวา ไมวาจะ
ตายแลวเกิดหรือตายแลวสูญก็ตาม ลวนมีเหตุปจจัยใหมันเปนไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง เปาหมาย
สําคัญที่พุทธปรัชญานําเสนอเรื่องนี้ คือ เพื่อชี้ใหเห็นวา สังสารวัฏเปนทุกข การทองเที่ยวไปใน
ภพภูมิตาง ๆ โดยไมมีที่สุดนั้นยิ่งเปนความทุกขของมนุษย การหลุดพนจากวงจรแหงการเวียน
ว ายตายเกิ ดในภพภู มิ ต าง ๆ นั้น เป นความสุ ขอย างยิ่ ง พุ ทธปรัชญาเรี ยกว า ภาวะเช นนี้ว า
นิพพาน อันเปนดานตรงกันขามกับสังสารวัฏ การแสดงใหเห็นถึงการเวียนวายตายเกิดอันหา
ที่สุดมิไดเพื่อใหมนุษยเกิดความเบื่อหนายในสังสารวัฏแลวหันมาปฏิบัติตามแนวทางที่จะนําไปสู
การหลุดพนจากสังสารวัฏที่พุทธปรัชญาไดนําเสนอเอาไว

๕.๓ สังสารวัฏกับปุนภพ

การอธิบายเรื่องสังสารวัฏนี้ หากปราศจากแนวคิดเรื่องโลกและจักรวาลเสียแลว จะ
ไมสามารถอธิบายถึงการเวียนวายตายเกิดตามพลังแหงกรรมของสรรพสัตวไดเลย โลกหรือใน
อีกชื่อหนึ่งคือ ภพ ภูมิทั้งหลาย จึงเปนสถานที่อันเปนการแสดงใหเห็นถึงผลของการกระทําทาง
จิตของมนุษย แมจะแสดงออกทางกายและวาจาหรือไมก็ตาม การกระทําทางจิตนั้น ยอมสงผล
ใหเกิ ดการเวี ยนว ายตายเกิ ดในภพภู มิ ต าง ๆ หรื อในโลกต าง ๆ เสมอ ดังนั้น สังสารวัฏจึ งมี
ความสัมพันธกับแนวคิดเรื่องโลกอื่น หรือ ปุนภพ จนอาจถือไดวาแทบจะเปนเรื่องเดียวกัน จาก
ความสัมพันธดังกลาว สังสารวัฏ จึงนิยามไดวา หมายถึง การทองเที่ยวเวียนตายเวียนเกิด หรือ
เวียนวายตายเกิดอยูในโลก (ภูมิ) ตาง ๆ หรือ ปุนภพ อยางไมมีวันจบสิ้นของสรรพสัตวตราบที่
ยังมีเหตุแหงการเวียนวายตายเกิดอยู จะเห็นวา การนําเสนอแนวคิดเรื่องการเวียนวายตายเกิด
ตามทัศนะของพุทธปรัชญานั้น จะไมยืนยันอยางสุดขั้ววา มนุษยตายแลวจะตองเกิดอีกแนนอน
หรื อมนุ ษยตายแลวจะไม เกิ ดอี กแน นอน อย างตายตัว หากแต จะเสนอโดยมี เงื่ อนไขหรื อเป น
กลาง ๆ วา หากยังมีเชื้อใหเกิดอีก มนุษยก็จะเกิดอีกตอไป แตถาหากวา ไมมีเชื้อที่ทําใหเกิดอีก
ก็จะไมเกิดอีกตอไป การนําเสนอเหตุผลในลักษณะนี้ทําใหพุทธปรัชญาไมตกเปนฝกฝายของ
แนวคิดใดแนวคิดหนึ่งที่เห็นสุดขั้วไปคนละทาง จึงทําใหพุทธปรัชญามีลักษณะเปนมัชฌิมนิยม
แตจะอยางไรก็ตาม หากมนุษยผูใดยังมีเชื้อที่จะเวียนวายตายเกิดอีก มนุษยผูนั้นก็จะตองเกิดอีก
แนนอนในปุนภพตอไป เปนสิ่งที่แนนอน การยืนยันในขอนี้ ยังเปนการยืนยันของเหตุผลหรื อ
ความมีเงื่อนไขแหงการเกิดดังกลาว

สังสารวัฏมีเบื้องตนและที่สุดอันกําหนดไมได

นอกจากนี้ ตามทัศนะของพุทธปรัชญา ถือวา สังสารวัฏที่ วานี้ มีเบื้องตนและเบื้อง
ปลายไมสามารถกําหนดนับได แมสัพพัญ:ุตญาณก็ไมสามารถกําหนดได
๑๐
ทั้งนี้การเวียนวาย
ตายเกิดขึ้นอยูกับเหตุปจจัยที่ซับซอนทับถมกันเปนอเนกประการตามสมควรแกภพภูมิหรือโลก
หนาต อไปของมนุ ษยเอง ไดแก อวิ ชชา ตัณหา อุ ปาทาน รวมทั้งเหตุ ฝ ายดีที่เป นกุ ศลที่
ผสมผสานกันอยูตามสัดสวนที่ไดสรางสม การที่สังสารวัฏไมมีเบื้องตนและเบื้องปลายปรากฏนี้
มีพระบาลีพุทธพจนยืนยันหลายแหง โดยเฉพาะในอนมตัคคสังยุต ที่ชี้ใหเห็นความจริงขอนี้โดย
การใชอุปมาเปรียบเทียบใหเขาใจถึงความไมมีที่สิ้นสุดแหงสังสารวัฏ เชน การเปรียบเทียบดวย
การนําเอาหญา ไม กิ่งไม ใบไมมาทําเปนมัด ๆ แลวสมมติเปนบุคคลเพื่อสืบสาวยอนไปหาตน
ตอในอดีต ก็ไมสามารถจะนับไดหมดเพราะหญาก็ดี ไมก็ดีที่ใชเปนเครื่องกําหนดนับจะหมดลง
เสียกอน แตสังสารวัฏยังคงมีตอไปอีก ขอความดังตอไปนี้วา

สังสารวัฏนี้กําหนดที่สุดและเบื้องตนมิได เมื่อสัตวทั้งหลายถูกอวิชชากาง
กั้น ถูกตัณหาผูกพันไว ยอมจะทองเที่ยวไป มา โดยที่สุดและเบื้องตน ยอมไมปรากฏ
... อุปมาเหมือนบุรุษคนหนึ่งตัดหญา ไม กิ่งไม ใบไมในชมพูทวีปนี้ แลวนํามารวมกัน
ไว ทําเปนมัด ๆ มัดละ ๔ นิ้ว วางไว แลวสมมติวา นี่เปนมารดาของเรา นี่เปนมารดา
แหงมารดาของเรา สมมติเชนนี้ไปเรื่อย ๆ โดยลําดับ มารดาแหงมารดาของบุรุษนั้น
ไมพึงสิ้นสุดลงได แตวา หญา ไม กิ่งไม ใบไม พึงหมดสิ้นไปกอน ขอนี้เปนเพราะวา
สังสารวัฏนี้ กํ าหนดที่ สุ ดและเบื้องตนมิ ได เมื่ อสัตวทั้งหลายถู กอวิ ชชากางกั้น ถู ก
ตัณหาผูกพันไว ยอมจะตองทองเที่ยวไปมาอยู โดยที่สุดและเบื้องตน ยอมไมปรากฏ
เธอทั้งหลายไดเสวยทุกข ความเผ็ดรอน ความพินาศไดเพิ่มพูนปฐพีที่เปนปาชาตลอด
กาลนาน ภิกษุทั้งหลาย เหตุเพียงเทานี้ พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหนายในสังขารทั้งปวง
พอเพื่อจะคลายกําหนัด พอเพื่อจะหลุดพน
๑๑

หรื ออุ ปมาดวยการป นดิ นใหเป นกอนเล็ ก ๆ แลวกํ าหนดนับลํ าดับญาติ เริ่ มตั้งแต พ อ
ยอนกลับไปเรื่อยจนแผนดินใหญหมดสิ้นไป สังสารวัฏก็ยังไมถึงที่สิ้นสุด ดังขอความวา

สังสารวัฏนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชากางกั้น
มีตัณหาผูกพันไว ทองเที่ยวไปมาอยู ที่สุดเบื้องตนยอมไมปรากฏ เหมือนอยางวา
บุรุษปนมหาปฐพีนี้ใหเปนกอน กอนละเทาเม็ดกระเบาแลววางไว สมมติวา นี้เปนบิดา
ของเรา นี้เปนบิดาของบิดาของเรา โดยลําดับ บิดาของบิดาแหงบุรุษนั้นไมพึงสิ้นสุด
ส วนมหาปฐพี นี้ พึ งถึ งการหมดสิ้นไป ขอนั้นเพราะเหตุ ไร เพราะว า สังสารวัฏนี้
กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ ที่สุดเบื้องตนยอมไมปรากฏ พวกเธอได
เสวยทุ กข ความเผ็ ดรอน ความพิ นาศ ไดเพิ่ มพู นปฐพี ที่ เป นป าชา ตลอดกาลนาน
เหมื อนฉะนั้น ดู กรภิ กษุ ทั้งหลาย ก็ เหตุ เพี ยงเท านี้ พอที เดี ยวเพื่ อจะเบื่ อหน ายใน
สังขารทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกําหนัด พอเพื่อจะหลุดพน
๑๒

หรื อเปรี ยบเที ยบกับน้ํ าตาของบรรดาผูเวี ยนว ายตายเกิ ด ที่ รองไหเสี ยใจเพราะการพลัด
พรากจากบุ คคลหรื อสิ่ งที่ เป นที่ รักที่ พอใจ มี มากกว าน้ํ าในมหาสมุ ทรทั้ง ๔ ดังขอความ
ตอไปนี้วา

สังสารวัฏนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ พวกเธอจะสําคัญความ
ขอนั้นเป นไฉน น้ํ าตาที่ หลั่ งไหลของพวกเธอผูท องเที่ ยวไปมา คร่ํ าครวญรองไหอยู
เพราะประสบสิ่ งที่ ไม พอใจ เพราะพลัดพรากจากสิ่ งที่ พอใจ โดยกาลนานนี้ กับน้ํ าใน
มหาสมุทรทั้ง ๔ สิ่งไหนจะมากกวากัน ฯ ภิกษุเหลานั้นทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
พวกขาพระองค ย อมทราบธรรมตามที่ พระผูมี พระภาคทรงแสดงแลวว า น้ํ าตาที่
หลั่ งไหลออกของพวกขาพระองค ผูท องเที่ ยวไปมา คร่ํ าครวญรองไหอยู เพราะการ
ประสบสิ่งที่ไมพอใจเพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจ โดยกาลนานนี้แหละ มากกวา
ส วนน้ํ าในมหาสมุ ทรทั้ง ๔ ไม มากกว าเลย ... ภิ กษุ ทั้งหลาย ถู กละๆ พวกเธอทราบ
ธรรมที่เราแสดงแลวอยางนี้ ถูกแลว น้ําตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอ ผูทองเที่ยวไปมา
ฯลฯโดยกาลนานนี้แหละ มากกวา สวนน้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไมมากกวาเลย พวกเธอ
ไดประสบมรณกรรมของมารดาตลอดกาลนาน น้ําตาที่หลั่งไหลออกของเธอเหลานั้น ผู
ประสบมรณกรรมของมารดา คร่ํ าครวญรองไหอยู เพราะประสบสิ่ งที่ ไมพอใจ เพราะ
พลัดพรากจากสิ่งที่พอใจ นั่นแหละ มากกวา สวนน้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไมมากกวาเลย
พวกเธอไดประสบมรณกรรมของบิดา ... ของพี่ชายนองชาย พี่สาวนองสาว ... ของบุตร
... ของธิดา ... ความเสื่ อมแหงญาติ ...ความเสื่อมแหงโภคะ ... ไดประสบความเสื่อม
เพราะโรค ตลอดกาลนาน น้ําตาที่หลั่งไหลออกของเธอเหลานั้น ผูประสบความเสื่อม
เพราะโรค คร่ําครวญรองไหอยู เพราะประสบสิ่งที่ไมพอใจ เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่
พอใจ นั่นแหละมากกวา สวนน้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไมมากกวาเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะวาสังสารวัฏนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ ดูกรภิ กษุทั้งหลาย ก็
เหตุเพียงเทานี้ พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหนายในสังขารทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกําหนัดพอ
เพื่อจะหลุดพน
๑๓

หรือเปรียบเทียบกับน้ํานมมารดาที่ผูเวียนวายตายเกิดพากันดื่มกิน มีปริมาณมากกวาน้ําใน
มหาสมุทรทั้ง ๔ ดังขอความตอไปนี้วา

สังสารวัฏนี้กํ าหนดที่ สุ ดเบื้องตนเบื้องปลายไม ได ฯลฯ เธอทั้งหลายจะสํ าคัญ
ความขอนั้นเปนไฉน น้ํานมมารดาที่พวกเธอผูทองเที่ยวไปมาอยูโดยกาลนานนี้ ดื่มแลว
กับน้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไหนจะมากกวากัน ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริ ญ พวกขาพระองคย อมทราบธรรมตามที่ พระผูมี พระภาคทรงแสดงแลว น้ํ านม
มารดาที่พวกขาพระองคผูทองเที่ยวไปมาอยู โดยกาลนาน ดื่มแลวนั่นแหละ มากกว า
น้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไมมากกวาเลย ภิกษุทั้งหลาย ถูกละๆ พวกเธอทราบธรรมที่เรา
แสดงแลวอยางนี้ ถูกแลว น้ํานมมารดาที่พวกเธอผูทองเที่ยวไปมาอยูโดยกาลนานดื่ม
แลวนั่ นแหละ มากกว า น้ํ าในมหาสมุ ทรทั้ง ๔ ไม มากกว าเลย ขอนั้นเพราะเหตุ ไร
เพราะวา สังสารวัฏนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ พอเพื่อจะหลุดพน
๑๔

หรือเปรียบเทียบการเวียนวายตายเกิดในภพภูมิตาง ๆ ของสรรพสัตวเหมือนกับการโยนทอน
ไมขึ้นไปบนอากาศแลว ตกลงมาในอาการที่ตางกัน ไมแนนอน สลับกันไป ดังขอความตอไปนี้
วา

สังสารวัฏนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชากางกั้น
มีตัณหาผูกพันไว ทองเที่ยวไปมาอยู ที่สุดเบื้องตนยอมไมปรากฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ทอนไมที่บุคคลโยนขึ้นบนอากาศ บางคราวก็ตกลงทางโคน บางคราวก็ตกลงทางขวาง
บางคราวก็ตกลงทางปลาย แมฉันใดสัตวทั้งหลายผูมีอวิชชากางกั้น มีตัณหาผูกพันไว
ทองเที่ยวไปมาอยู ก็ฉันนั้นแล บางคราวก็จากโลกนี้ไปสูปรโลก บางคราวก็จากปรโลก
มาสู โลกนี้ ขอนั้นเพราะเหตุ ไร เพราะวา สังสารวัฏนี้กํ าหนดที่ สุดเบื้องตนเบื้องปลาย
ไมได ฯลฯ พอเพื่อจะหลุดพน
๑๕


นอกจากนี้ ยังเปรี ยบเทียบดวยการนํ าเอากระดู กของคนที่ เวี ยนว ายตายเกิ ดมาตลอดกัปกอง
รวมกันสูงใหญเทากองภูเขาหลวงเวปุลละ กระดูกก็ยังไมหมดสิ้นไป ดังขอความที่วา

สังสารวัฏนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ เมื่อบุคคลหนึ่งทองเที่ยว
ไปมาอยูตลอดกัปหนึ่งพึงมีโครงกระดูก รางกระดูก กองกระดูกใหญเทาภูเขาเวปุลละนี้
ถากองกระดูกนั้น พึงเปนของที่จะขนมารวมกันได และกระดูกที่ไดสั่งสมไวแลว ก็ไมพึง
หมดไป ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สังสารวัฏนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได
ฯลฯ พอเพื่อจะหลุดพน
๑๖
กระดูกของบุคคลคนหนึ่งที่สะสมไวกัปหนึ่ง พึงเปนกองเทา
ภู เขา ก็ ภู เขาที่ เรากล าวนั้น คื อ ภู เขาใหญ ชื่ อเวปุ ลละ อยู ทิ ศเหนื อของภู เขาคิ ชฌกู ฏ
ใกลเมืองราชคฤห อันมีภูเขาลอมรอบ เมื่อใดบุคคลเห็นอริยสัจ คือ ทุกข เหตุเกิดแหง
ทุ กข ความล วงพนทุ กข และอริ ยมรรคมี องค ๘ อันยังสัตวใหถึ งความสงบทุ กข ดวย
ป ญญาอันชอบ เมื่ อนั้น เขาท องเที่ ยว ๗ ครั้งเป นอย างมาก ก็ เป นผูทํ าที่ สุ ดทุ กขได
เพราะสิ้นสัญโญชนทั้งปวง
๑๗

จากขอความดังกล าวมา แสดงใหเห็ นว า พุ ทธปรัชญานั้น ในอี กปริ ยายหนึ่ ง
ไมไดปฏิเสธการเวียนวายตายเกิดของสรรพสัตว หากแตยืนยันบนหลักการแหงความมีเหตุ
มี ผลในระดับปุ ถุ ชนหรื อในระดับโลกี ยวิ สัย พรอมทั้งชี้ใหเห็ นว า มันเป นความทุ กขของ
มนุษย เปนความทุกขตองแกไข และสามารถแกไขไดพรอมทั้งแสดงแนวทางแกไขเอาให
ดวย


๕.๔ ประเภทแหงสังสารวัฏ

สังสารวัฏที่วานี้ ตามทัศนะของพุทธปรัชญา จําแนกออกเปน ๓ ประเภท คือ
๑. เหฏฐิมสังสารวัฏ การทองเที่ยวเวียนตายเวียนเกิดในภูมิชั้นต่ํา มี ๔ ภูมิ ไดแก
๑) นรก ๒) เปตติวิสัย ๓) อสุรกาย ๔) ติรัจฉาน
๒. มัชฌิมสังสารวัฏ การทองเที่ยวเวียนตายเวียนเกิดอยูในภูมิชั้นกลาง มีความสุข
แบบโลกียพอประมาณ หรือมีทั้งสุขทั้งทุกข คละเคลากันไป มี ๗ ภูมิ ไดแก ๑) มนุสสภูมิ โลก
มนุษย ๒) จาตุมหาราชิกา ๓) ตาวดึงส ๔) ยามา ๕) ตุสิด ๖) นิมมานรดี ๗) ปรนิมมิตวสวัตตี
๓. อุปริมสังสารวัฏ การทองเที่ยวเวียนตายเวียนเกิดอยูในภูมิชั้นสูง มีความสุขมาก
แตยังเปนความสุขที่ อิงอามิสอยู เปนความสุ ขที่เจื อดวยทุกข มี ๒๐ ภูมิ ไดแก รูปภู มิ ๑๖ คื อ
๑) พรหมปาริสัชชา ๒) พรหมปุโรหิตา ๓) มหาพรหม ๔) ปริตตา ๕) อัปปมาณาภา ๖) อา
ภัสรา ๗) ปริตตสุภา ๘) อัปปมาณสุภา ๙) สุภกิณหา ๑๐) เวหัปผลา ๑๑) อสัญญีสัตตา
๑๒) อวิหา ๑๓) อตัปปา ๑๔) สุทัสสา ๑๕) สุทัสสี ๑๖) อกนิฏฐกะ และ อรูปภูมิ ๔ คือ ๑๗) อา
กาสานัญจายตนะ ๑๘) วิ ญญาณัญจายตนะ ๑๙) อากิ ญจัญญายตนะ ๒๐) เนวสัญญานา
สัญญายตนะ
๑๘

จะเห็นวา การแบงประเภทสังสารวัฏเปนการแบงตามภพภูมิอันเปนที่สรรพสัตวตอง
เวี ยนวายตายเกิ ดภายในกําเนิ ด ๔ หรื อที่ เป นสุคติภู มิและทุคติภู มิ อันถือวาเป นผลของกรรม
สังสารวัฏหรื อภพภู มิ อี กนัยหนึ่ ง คื อ กระบวนการใหผลแห งกรรมและการเสวยผลแห งกรรม
นั่นเอง ดังที่พระพุทธองคตรัสวา “สัตวทั้งหลายตองไปตามกรรม เขาถึงผลแหงบุญและบาป คือ
ผูมีกรรมเปนบาปจักไปสูนรก สวนผูมีกรรมเปนบุญจักไปสูสุคติ”
๑๙
บรรดาภพภูมิหรือกําเนิด
ที่วานี้ มีทั้งที่ประจักษและไมประจักษ สวนที่ประจักษแจงแลว มนุษยก็ไมมีความสงสัยความมี
อยู สวนที่ยังไมประจักษแจง มนุษยตางมีความสงสัยความมีอยูของสัตวในกําเนิดนั้น ๆ จะ
อยางไรก็ตาม ในพุทธปรัชญา ไดแสดงถึงภพภูมิในกําเนิดตาง ๆ ไวอยางชัดเจน จําแนกตาม
ประเภทจากต่ําสุดถึงสูงสุดดังตอไปนี้

ก. เหฏฐิมสังสารวัฏ คือ สังสารวัฏชั้นต่ํา มี ๔ ภูมิ ไดแก
๑. นิ รยภู มิ
๒๐
หรื อ โลกนรก คื อ โลกที่ เต็ มไปดวยความทุ กขลวน ๆ เป นโลกที่
ปราศจากความสุขโดยสิ้นเชิง โลกที่ไม มีความสุขสบาย มีแตทุกขโดยสวนเดียว มี อาณาเขต
กวางขวาง แบงเปนเขตใหญและเล็กแตกตางกันออกไป เรียกวา ขุม ไดแก (๑) มหานรก ๘ ขุม
(๒) อุสสทนรก ๑๒๘ ขุม (๓) ยมโลกนรก ๓๒๐ ขุม (๔) โลกันตนรก ๑ ขุม เรียงลําดับจาก
ชั้นในสุดขยายวงออกมานอกสุดจนเลยขอบจักรวาลออกไป โดยที่มหานรกแตละขุมจะมีอุสสทน
รกลอมรอบทั้ง ๔ ดาน ดานละ ๔ ขุม รวมเปน ๑๖ ขุม มหานรกมี ๘ ขุม แตละขุมมีอุสสทนรก
ลอมรอบ ๑๖ ขุ ม อุ สสทนรกทั้งหมดจึ งมี ๑๒๘ ขุ ม (๘x๑๖= ๑๒๘) และมหานรกแต ละขุ มมี
ยมโลกนรกลอมรอบทั้ง ๔ ดานอีกดานละ ๑๐ ขุม รวมเปน ๔๐ ขุม เชนเดียวกันกับอุสสทนรก
โดยใชมหานรกเปนตัวคูณ จึงไดจํานวนยมโลกนรกทั้งหมด ๓๒๐ ขุม ผูที่จะไปเกิดในนรกขุม
ตาง ๆ นั้นขึ้นอยูกับการกระทําของแตละบุคคลที่ประกอบดวยโทสะ คือ ความโกรธ เปนหลัก
ใหญ
๒๑
หรือกลาวโดยรวมคือ กระทําความชั่วทางกาย วาจา และใจ

๑.๑ มหานรก
๒๒
คือ นรกขุมใหญ มี ๘ ขุม ตั้งซอนเรียงกันเปนชั้น ๆ หางจาก
กันแตละชั้น ประมาณ ๑๕,๐๐๐ โยชน ไดแก
๑) สัญชีวมหานรก แปลวา นรกที่ไมมีวันตาย หมายความวา ลักษณะการ
เปนอยูของสัตวนรกที่มาอยูในนรกขุมนี้ แมจะไดรับทุกขโทษจนตายแลวก็กลับฟนคืนชีพขึ้นมา
อีก เรียกวา อยูก็ไมเปนสุข จะตายก็ตายไมได ตองไดรับทุกขโทษจนตาย ๆ เปน ๆ อยูอยางนี้
จนกวาหมดบาปกรรม ชีวิตในนรกไมมีการประกอบอาชีพใด ๆ เพื่อเลี้ยงชีวิต ไดแตกมหนารับ
กรรม เสวยทุกข โทษอันเปนผลของบาปกรรมอยางเดียว การลงโทษหรือการไดรับโทษของสัตว
ในนรกนี้ เชน (๑) ถูกจับมัดใหนอนหงายบนแผนเหล็กที่ลุกแดงดวยไฟนรก แลวใชดาบหรือไม
ก็ ใชขวานนรกฟ นร างกายใหขาดเป นท อน ๆ หรื อไม ก็ ค อย ๆ ถากเฉื อนเนื้อออกที ละนอย
จนกระทั่งเนื้อหมดเหลือแตกระดูก สัตวนรกจะไดรับทุกขทรมานแสนสาหัสจนขาดใจตายแลวลม
อันเกิ ดแต พลังกรรมพัดมาตองกายทํ าใหฟ นคื นชี พมามี ร างกายเหมื อนเดิ มแลวถู กลงโทษ
เชนเดิมหมุนเวียนไปอยางนี้ (๒) สัตวนรกบางจําพวก มีนิ้วมือเปนอาวุธ เชน หอก ดาบ หลาว
อันคมกริบ แลวทํารายสัตวนรกดวยกันเองจนตายกันไปขางหนึ่งแลวกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกแลวก็
ทํารายซึ่งกันและกันอีก บางทีนายนิรยบาลเขาผสมโรงดวยการทุบตี ฟนแทงใหไดรับบาดเจ็บ
เขาไปอีก อายุของสัตวนรกขุมนี้คือ ๕๐๐ ปนรก หากเทียบกับเวลาโลกมนุษยมีเกณฑคํานวณ
คือ เกาลานปของมนุษยโลกเทากับหนึ่งวันหนึ่งคืนของสัญชีวนรก บุรพกรรมของสัตวขุมนี้คือ
เมื่อเป นมนุษยมีจิตไม บริสุทธิ์ หยาบชา มักทําบาปกรรม คือ การฆาสัตวตัดชีวิ ตผูอื่น ทําราย
สัตวอื่นจนสิ้นชีวิต
๒) กาฬสุตตมหานรก แปลวา นรกดายดํา หมายความวา ลักษณะการ
เปนอยูของสัตวในนรกขุมนี้จะผูกพันอยูกับดายดํา กลาวคือ จะถูกจับมัดนอนหงายบนแผนเหล็ ก
แดงที่รอนดวยไฟนรก แลวใชดายดําที่ทําดวยเหล็กเสนโตเทาลําตนตาลมาตีบนรางกายเพื่อให
เกิดเสนรอยแลวจึงนําเลื่อยนรกอันรอนแดงดวยเปลวไฟนรกมาเลี่อยจนขาดเปนทอน บางพวก
มองเห็นนายนิ รยบาลถื อเลื่อยมาตางพากันหวาดกลัวแลววิ่ งหนี กันชุลมุน พอไดยิ นเสียงนาย
นิรยบาลตวาดย ยิ่งพากันหวาดสะดุงวิ่งหนีตางเหยียบกันและกัน พรอมกับมีแผนกระดานเหล็ก
รอนคมกริบปลิวมาตัดรางกายขาดเปนทอนนอยทอนใหญ ไดรับทุกขเวทนาเปนอยางยิ่ง จนกวา
จะสิ้นบาปกรรมที่ ไดทํ าเอาไวแต ครั้งเป นมนุ ษย กล าวคื อ การจับสัตวมาตัดเทา หู จมู ก ปาก
หรือจุ ดไฟเผาปา หรือประทุ ษรายตอบิ ดามารดา ครู อาจารย “ชนเหล าใดพยายามกลาววาจา
หยาบคาย บริภาษบุคคลผูเจริญแลว ชนเหลานั้นไมใชเหลากอ ไมใชทายาท เปนเหมือนตนตาล
มี รากอันขาดแลว อนึ่ ง ผูใดฆ าบรรพชิ ตผูทํ ากิ จเสร็ จแลว ผูแสวงหาคุ ณอันยิ่ งใหญ ผูนั้น
จะตองหมกไหมอยูในกาฬสุตตนรก ตลอดกาลนาน”
๒๓
อายุของสัตวในกาฬสุตตนรกนี้ คือ
๑,๐๐๐ ปนรก เทียบกับเวลามนุษยโลก คือ สามโกฎิหกลานปของมนุษยโลกเทากับหนึ่งวันหนึ่ง
คืนของกาฬสุตตนรก
๓) สังฆาฏมหานรก แปลวา นรกบดขยี้ หมายความวา ลักษณะการเปนอยู
ของสัตวในนรกนี้ จะถูกบดดวยภูเขาเหล็กรอน มีรางกายวิกลวิการ บางคนมีหนาเปนควาย แต
รางกายเปนมนุษย บางตนมีหนาตาเปนมนุษย แตรางกายเปนชาง บางตนมีหนาเปนมนุษย แต
ร างกายเป นสัตวเดรัจฉานนานาชนิ ด หรื อไม ก็ มี หนาตาเป นสัตวเดรัจฉานนานาชนิ ด แต มี
รางกายเปนมนุษย นายนิรยบาลใชโซเหล็กรอนจับสัตวเหลานั้นมัดรวมกันแลวกระชากใหนอน
บนแผนเหล็กรอน ทุบดวยคอนเหล็กจนรางแหลกเหลว ตายแลวกลับฟนคืนชีพตามเดิมวนเวียน
อยูอยางนั้น หรือบางพวกถูกจับมัดแลวใหนอนบนถานรอน บางพวกเกรงกลัวตอนายนิรยบาล
จึงวิ่งหนี ไมวาจะไปทางไหนจะมีกองไฟผุดขึ้นขวางแลวเผาสัตวนรกนั้น ตอจากนั้นจะมีภูเขา
เหล็ก ๒ ลูกกลิ้งมาบดทับสัตวนรกใหแหลกลาญ เหมือนหีบออยที่บดออยใหแหลกฉะนั้น บาง
พวกถูกฝงลงในแผนเหล็กแดงถึงเอว แลวมีภูเขาไฟกลิ้งมาบดขยี้ไดรับทุกขเวทนาแสนสาหัส
ตายแลวฟ นขึ้นมาอี กวนกันอยู อย างนี้ อายุ ของสัตวสังฆาฏนรก คื อ ๒,๐๐๐ ป นรก เที ยบกับ
เวลาของมนุษยโลกคือ สิบสี่โกฎิกับหาลานปของมนุษยโลก เทากับ หนึ่งวันหนึ่งคืนของนรกนี้
บาปกรรมที่ ทํ าใหมาเกิ ดในนรกนี้ คื อ การล วงละเมิ ดศี ลขอที่ ๑ คื อ การทํ ารายสัตวอย างไร
เมตตาธรรม
๔) โรรุวมหานรก แปลวา นรกที่เต็มไปดวยเสียงรองไห หมายความวา
ลักษณะการเปนอยูของสัตวในนรกขุมนี้จะถูกลงโทษอยางหนักไดรับทุกขเวทนาแสนสาหัสตอง
รองไหครวญครางอยู ตลอดเวลา โรรุ วมหานรกนี้แบ งเป น ๒ ประเภทคื อ ชาลโรรุ วมหานรก
และธูมโรรุวมหานรก
๒๔
ประเภทแรกจะเต็มไปดวยเปลวไฟในดอกบัวเหล็ก ในดอกบัวเหล็กแต
ละดอกจะสัตวนรกเสวยทุกขเวทนาอยูดวยอาการอันแปลก คือ นอนคว่ําอยูกลางดอกบัวเหล็ก
ศีรษะมิดเขาไปในดอกบัวเหล็กแคคาง สวนเทาจมลงในดอกบัวเหล็กแคขอเทา มือทั้งสองกาง
ออกจมเขาไปในดอกบัวเหล็กแคขอมือ แลวมีเปลวไฟลุกแผดเผาสัตวนรกพรอมดอกบัวเหล็ กนั้ น
สัตวนรกไดรับทุกขเวทนามาก จะตายก็ตายไมไดจนรองไหครวญครางระงมไปทั่ว สวนประเภท
ที่ ๒ จะเต็มไปดวยควันไฟนรก อายุของสัตวในนรกขุมนี้คือ ๔,๐๐๐ ปนรก เทียบกับเวลาของ
มนุษยโลกดังนี้ คือ ยี่สิบสามโกฎิกับสี่ลานปของมนุษยโลกเทากับหนึ่งวันหนึ่งคืนของนรกขุมนี้
บาปกรรมที่ ทํ าใหมาเกิ ดในนรกนี้คื อ การจับเอาสัตวเป น ๆ มาเผาไฟ ป งใหสุ กแลวกิ นเป น
อาหาร หรื อ คนที่ไม มี ความยุ ติ ธรรมเพราะความลํ าเอี ยงดวยความรัก ความโกรธ ความกลัว
และความหลง เห็นแกสินจาง รับสินบน หรือคนที่โกงเอาทรัพยสมบัติของผูอื่นมาเปนของตัว
หรือคนที่เปนชูกับภรรยาหรือสามีของผูอื่นแลวฆาสามีหรือภรรยาเขาแลวเอาภรรยาหรือสามีเขา
มา หรือคนที่ฉอโกงเอาทรัพยสมบัติที่เขาถวายใหแกพระศาสนามาเปนของตน
๕) มหาโรรุวมหานรก แปลวา นรกที่เต็มไปดวยเสียงรองไหอยางมาก
หมายความว า ลักษณะการเป นอยู ของสัตวในนรกนี้จะทุ กขแสนสาหัสมากจนมี เสี ยงรองไห
ครวญครางเกิดขึ้นมากมายกวาโรรุวมหานรก กลาวคือ สัตวนรกขุมนี้ตองเขาไปอยูในดอกบัว
เหล็ กซึ่ งมี กลี บคมเป นกรดและรอนดวยไฟนรกซึ่ งคอยเผาสัตวนรกอยู ตลอดเวลา นอกจากนี้
นายนิรยบาลยังถือกระบองเหล็กรอนลุกดวยไฟตีศีรษะจนแตกยับ จะตายก็ตายไมไดงาย อยูก็
ไมเปนสุข แมตายก็ฟนมาใหมวนเวียนอยูอยางนี้จนกวาจะหมดบาปกรรม ดวยเหตุนี้ นรกขุมนี้
จึงมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา ชาลโรรุวนรก คือ นรกที่เต็มไปดวยเสียงรองไหเพราะเปลวไฟ อายุ
ของสัตวในมหาโรรุวมหานรก คือ ๘,๐๐๐ ปนรก เทียบกับเวลาของมนุษยโลกดังนี้ คือ เการอยสี่
สิบเอ็ดโกฎิหกลานป ของมนุษยโลกเทากับหนึ่งวันหนึ่งคืนของมหาโรรุวมหานรก บาปกรรมที่
ทํ าใหมาเกิ ดในนรกขุ มนี้คื อ การฆ า การทํ ารายมนุ ษยและสัตว การโจรกรรมสิ่ งของต าง ๆ
ตลอดจนถึงทรัพยสินของพระศาสนา
๖) ตาปนมหานรก แปลวา นรกที่ทําใหเรารอนหรือแผดเผา หมายความวา
ลักษณะการเปนอยูของสัตวในนรกขุมนี้มีความเรารอนเปนทุกขโทษแหงการทําผิดศีลธรรม คือ
ในนรกขุมนี้ มีหลาวเหล็กโตเทาลําตนตาลลุกโชนดวยเพลิงนรกจํานวนมากเต็มพื้นฐานนรก บน
ปลายหลาวเหล็กมีสัตวนรกถูกเสียบอยู มีเปลวไฟพุงขึ้นจากลางสูบนเผาผลาญสัตวนรกนั้นอยู
ตลอดเวลา เนื้อหนังของสัตวนรกนั้นก็ ไหมสุ กพองอยู ที่ ปลาวหลาวเหล็ กนั้น ๆ เหมื อนเนื้อที่
เสียบที่ปลายไมแลวปงไฟฉะนั้น ครั้นเนื้อสุกทั่วตัวแลว มีสุนัขนรกตัวใหญเทาชางสงเสียงรองวิ่ง
มากระชากสัตวนรกไปกินจนเหลือแตกระดูก หากบาปกรรมยังไมสิ้น ก็กลับมีชีวิตขึ้นมาใหมและ
เปนอยูอยางนั้นจนกวาจะสิ้นบาปกรรม ในขุททกนิกาย ชาดกกลาวถึงสภาพการรับโทษในนรก
นี้ไววา “จะตองหมกไหมอยูตลอดแสนปทิพย อันกองเพลิงหอมลอมเสวยทุกขเวทนา เปลวไฟมี
รัศมีซานออกจากกายของสัตวนั้น สรรพางคกายพรอมทั้งปลายขนและเล็บของสัตวผูมีไฟเปน
ภักษา มีเปลวไฟเปนอันเดียวกัน สัตวนรกมีตัวถูกไฟไหม ทั้งขางในและขางนอกอยูเปนนิตย
เป นผูอันทุ กขเบี ยดเบี ยน รองไหคร่ํ าครวญอยู เหมื อนชางลู กนายหัตถาจารยแทงดวยขอ
ฉะนั้น”
๒๕
อายุของสัตวในตาปนมหานรกนี้ คือ ๑๖,๐๐๐ ปนรก แตอาจอยูไมครบก็ไดขึ้นอยูกับ
พลังบาปกรรมที่ทําไว หากมีบาปกรรมมาก ก็จะเสวยทุกขเวทนาในนรกขุมนี้ ๑๖,๐๐๐ ปนรกจึง
จะพนบาปกรรม นรกขุมอื่นก็นัยเดียวกัน เมื่อเทียบกับเวลาของมนุษยสามารถคํานวณไดดังนี้
คือ หนึ่งพันแปดรอยสี่สิบสองโกฎิกับสิบสองลานปของมนุษยโลก (หรือหนึ่งพันแปดรอยสี่สิ บ
สามโกฎิกับสองลานป) เทากับหนึ่งวันกับหนึ่งคืนของตาปนมหานรก บาปกรรมที่ชักนําสัตวใน
มาเกิดในนรกขุมนี้คือ อกุศลมูล ๓ ประการที่ชักนําใหทําบาปกรรมเชน การประกอบอาชีพเปน
นายพราน เปนตน ที่คอยฆาสัตวทํารายสัตวดวยหอกหลาวแลวนําเนื้อมารับประทานหรือขาย
เลี้ยงชีวิต “อนึ่ง พระราชาพระองคใด ตั้งอยูในอธรรม กําจัดชาวแวนแควน ทํ าชาวชนบทให
เดือดรอน สิ้นพระชนมไปแลวจะตองหมกไหมอยูในตาปนนรกในโลกหนา”
๒๖
“ภรรยาที่เขาชวย
มาดวยทรัพย แลวดูหมิ่นสามี แมผัวพอผัว หรือพี่ผัวนองผัว”
๒๗

๗) มหาตาปนมหานรก แปลวา นรกที่เต็มไปดวยความเรารอนเหลื อ
ประมาณ หมายความวา ลักษณะการเปนอยูของสัตวในนรกขุมนี้จะเต็มไปดวยความเรารอนอัน
เกิ ดจากไฟนรกตามพลังบาปกรรมที่ ทํ ามา และความเร ารอนที่ เหลื อประมาณนี้เป นโทษแห ง
บาปกรรมนั้น คือ ในนรกขุมนี้ มีความลึกและความกวาง มีกําแพงที่ลุกเปนไฟอยูตลอดเวลา
ภายในมีภูเขาเหล็กลุกเปนไฟตั้งอยูเปนลูก ๆ รอบขางภูเขามีขวากเหล็กแหลมคมปกเรียงราย
ตามพื้นเหล็กลุกแดงดวยไฟจํานวนมากมาย นายนิรยบาลจะทําหนาที่ไลตอนสัตวนรกใหปน
ขึ้นไปบนภู เขาที่ ว านั้น เมื่ อสัตวนรกขึ้นไปแลวจะถู กลมกรดอันรอนแรงพัดตกลงมาถู กขวาก
เหล็ กแหลมเหล านั้นเสี ยบเขาใหอีกไดรับทุกขเวทนาเหลื อประมาณ เสี ยงรองระงมดวยความ
ทุกขทรมานดังไปทั่วทองนรก เปนเชนนี้จนกวาจะหมดบาปกรรม อายุของสัตวในมหาตาปน
มหานรกนี้คือ ครึ่งหนึ่งของอันตรกัป
๒๘
บาปกรรมที่ทําใหมาตกในมหาตาปนมหานรกนี้ คือคนที่
ทําบาปกรรมหนักกวาตาปนมหานรก ไดแก การฆาคน ฆาสัตวใหตายหมูเปนจํานวนมากโดยไร
ความปรานี
๘) อเวจี มหานรก แปลว า นรกที่ ปราศจากระหว างคั่ นของเปลวไฟ
หมายความวา ลักษณะการเปนอยูของสัตวในนรกขุมนี้ปราศจากชองวางระหวางเปลวไฟและ
ความทุกข ไมมีวางจากเปลงไฟแหงทุกขสักนิดเดียว ไมมีความบางเบา นรกขุมนี้เปนนรกขุม
ใหญกวานรกทั้งหลาย นากลัว นาสยดสยอง เปนเหมือนเมืองใหญ ลอมรอบดวยกําแพงเหล็กที่
ลุกโชนดวยเปลวไฟ “มี ๔ มุม ๔ ประตู แยกออกเปนหอง ๆ มีกําแพงเหล็กเปนขอบเขต ครอบ
ดวยฝาเหล็ก มีพื้นปูดวยเหล็ก ไฟลุกโชนประกอบดวยเปลวแผไปไกล ๑๐๐ โยชนโดยรอบ
ตั้งอยูทุกเมื่อ”
๒๙
เปลวไฟจึงเผาผลาญไหมสัตวนรกอยูตลอดเวลา สัตวที่เกิดในอเวจีมหานรกนี้
มีมากกว าในนรกขุ มอื่ น ๆ และมี ลักษณะการรับโทษทัณฑตางออกไป กล าวคื อ คนที่เคยทํ า
บาปกรรมในอิริยาบถใด ตองมารับโทษอยูในอิริยาบถนั้น ไมวาจะเปนการนั่ง นอน ยืน หรือเดิน
ทํ า ก็ จะรับทุ กขโทษในอิ ริ ยาบถนั้น ๆ อายุ ของสัตวในอเวจี มหานรกนี้ คื อ หนึ่ งอันตรกัป
บาปกรรมที่ชักนําใหมาเกิดในอเวจีมหานรก คือ อนันตริยกรรม ไดแก กรรมหนักยิ่ง ๕ ประการ
คือ (๑) ฆ ามารดา (๒) ฆาบิดา (๓) ฆาพระอรหันต (๔) ทํ ารายพระพุ ทธเจาจนหอพระโลหิ ต
(๕) ทําสังฆเภท คือ ทําใหหมูคณะแตกแยกกัน

๑.๒ อุสสทนรก เปนนรกขุมชั้นนอกตั้งลอมรอบมหานรกแตละขุมทั้ง ๔ ทิศ ทิศ
ละ ๔ ขุ ม มี ชื่อเชนเดียวกัน จึงถือว า อุ สสทนรก มี ๑๖ ขุมลอมรอบมหานรกแตละขุมอยู เมื่ อ
มหานรกมี ๘ ขุม อุสสทนรกทั้งหมดรวมเปน ๑๒๘ ขุม อุสสทนรก ๔ ขุมที่วานี้ คือ
๑) คูถนรก แปลวา นรกคูถ เปนนรกที่อยูใกลมหานรกมากที่สุดเปนอันดับ ๑
หากสัตวนรกที่พนโทษจากมหานรกแลว แตยังไมสิ้นบาปกรรม จะมาตกอยูในนรกขุมนี้ ซึ่งเต็ม
ไปดวยหมูหนอนจํานวนมาก หนอนแตละตัวมีปากแหลมดังเข็ม ตัวอวนโตเทาชาง นาเกลียด
และนากลัว สัตวนรกจะถูกหมูหนอนเหลานี้พากันกัดกินเนื้อจนเหลือแตกระดูก แมแตกระดูกก็
ถูกแทะกินอีก บางตัวเขาไปทางปากกัดกินอวัยวะภายในแลวออกทางทวารหนัก บางตัวเขาทาง
ทวารหนักกัดกินอวัยวะภายในแลวออกทางปาก
๒) กุกกุฬนรก แปลวา นรกเถาถาน เปนนรกที่อยูตอจากคูถนรก อันมีเถา
ถานที่เรารอนสําหรับแผดเผาสัตวนรกที่หลุดพนจากคูถนรกแลวแตยังไมสิ้นบาปกรรมจนไหม
เปนจุณจนกวาจะหมดบาปกรรม
๓) อสิปตตนรก แปลวา นรกใบดาบ เปนนรกถัดจากกุกกุฬนรก ในนรกนี้ มี
ตนมะมวงตนใหญมีใบดกหนารมรื่นดูเหมือนเปนสวนอุทยาน สัตวนรกที่หลุดพนจากกุกกุฬนรก
แลวตางดีใจเมื่อตนมะมวงที่รมรื่นจึงพากันเขาไปนอนใตตนมะมวง ทันใดนั้น ลมอันเกิดแตกรรม
ของพวกเขาก็พัดเอาใบมะมวงหลนลงมากลายเปนดาบเปนหอกถูกรางกายเปนแผล บางก็ขาด
เปนทอน ถูกแขน ขา ขาด ดวยความกลัวจึงพากันวิ่งหนีแตกลับมีกําแพงเหล็กลุกโชนดวยไฟ
ผุ ดขึ้นขวางไว จากนั้น มี สุ นัขนรกโตเท าชางและแรงนรกปากเหล็ กโตเท ารถ พากันแย งกิ น
เนื้อสัตวนรกเหลานั้น
๔) เวตรณีนรก แปลวา นรกที่ขามไดยาก เปนนรกขุมถัดจากอสิปตตนรก ใน
นรกนี้จะเต็มไปดวยน้ํากรด มี เครื อหวายหนามเหล็กลอมอยู ตรงกลางมี ดอกปทุ ม ทํ าใหสัตว
นรกที่รอดพนจากอสิปตตนรกเขาใจวาเปนแมน้ํา จึงพากันดีใจกระโดดลง จึงถูกหนามเหล็กของ
หวายบาดตามรางกายไดรับทุกขเวทนายิ่ง จากนั้นปรากฏเปลวไฟนรกแผดเผาเขาอีก สัตวนรก
จึงรองดิ้นรนตกไปบนดอกปทุมที่มีกลีบคมเปนกรด ซ้ํามีเปลวไฟติดอยูตลอดเวลาทําใหรางกาย
ขาดเปนทอน ดําลึกลงไปในแมน้ําก็เจอคมดาบที่อยูใตน้ํา บางพวกวิ่งถึงแมน้ําเวตรณีแลวเห็น
เพื่อน ๆ ประสบทุกขเวทนาจึงไมกลาลง แตก็ตองถูกนายนิรยบาลบังคับใหลงดวยวิธีที่โหดราย
ทั้งตี แทง เอาเบ็ดนรกเกี่ยวลากขึ้นมา บังคับใหนอนหงายแลวเอาเหล็กงัดปากใสกอนเหล็กแดง
เขาไป สัตวที่ จะไปเกิ ดในเวตรณี นรกนี้ คื อ คนที่ เคยเผาสัตวทั้งเป นจนสิ้นชี วิ ต คนที่ เคยเป น
ภิกษุสามเณรแลวไมสํารวมระวัง ไมรักษาศีลตามพุทธบัญญัติ ลวงอาบัติแลวไมทําคืน คนที่เคย
ดื่มสุราเมรัย “หญิงผูรีดลูกยอมกาวลวงลําธารนรกอันคมแข็งที่กาวลวงไดแสนยาก ดุจคมมี ด
โกน แลวตกไปสูแมน้ําเวตรณีที่ไปไดยาก ตนงิ้วทั้งหลาย ลวนแตเปนเหล็กมีหนาน ๑๖ องคุลี มี
กิ่งหอยยอยปกคลุมแมน้ําเวตรณี ที่ (ขาม) ไปไดยากทั้ง ๒ ฟาก สัตวนรกเหลานั้น มีตัวสูงโยชน
หนึ่ง ลูกไฟที่เกิดเองแผดเผามีเปลวรุงเรืองยืนอยู ดุจกองไฟตั้งอยูที่ไกล ฉะนั้น”
๓๐

ในขุ ททกนิ กาย ชาดก มี ขอความกล าวสรุ ปถึ งสาเหตุ ที่ จะไปเกิ ดในอุ สสทนรก
และสภาพความเปนไปในอุสสทนรกไวดังนี้วา
พวกคนฆาแกะ ฆาสุกร ฆาปลาดักเนื้อ พวกโจร คนฆาโค พวกพราน พวกคน
ผูกระทําคุณในเหตุมิใชคุณ (คนสอเสียด) ลูกนายนิรยบาลเบียดเบียนดวยหอกเหล็ก
ฆอนเหล็ก ดาบและลูกศร พุงหัวใหตกลงสูแมน้ําแสบ คนทําคดีโกง ถูกนายนิรยบาล
ทุบตีดวยฆอนเหล็ก ทั้งเวลาเย็นเวลาเชา แตนั้น ยอมกินอาเจียนของสัตวนรกเหลา
อื่น ผูไดรับความทุกขทุกๆ เมื่อฝูงกาบาน ฝูงสุนัข ฝูงแรง ฝูงกาปา ลวนมีปากเหล็ก
ตางพากันรุมจิกกัดกินสัตวนรก ผูกระทํากรรมอันหยาบชา ดิ้นรนอยู ชนเหลาใดเปน
อสัตบุ รุ ษ อันธุ ลี ปกป ดใหเนื้อชนกันจนตายก็ ดี ใหนกตี กันจนตายก็ ดี ชนเหล านั้น
ตองไปตกอุสสทนรก
๓๑


๑.๓ ยมโลกนรก เปนนรกที่ลอมรอบมหานรกถัดจากอุสสทนรกอีกชั้นหนึ่งทั้ง ๔
ทิศ ทิศละ ๑๐ ขุม รวมทั้ง ๔ ทิศ เปน ๔๐ ขุม หากนับทั้ง ๔ ทิศของมหานรก จึงเปนยมโลก
นรก ๓๒๐ ขุม (๘x๔๐) สัตวที่ทําบาปกรรมแตโทษฐานความผิดไมถึงกับไปเกิดในมหานรกทั้ง
๘ หรือแมกระทั่งในอุสสทนรก ก็จะมาตกในยกโลกนรกที่วานี้ ยมโลกนรกทั้ง ๑๐ มีชื่อดังตอไปนี้
คือ
๑) โลหกุมภีนรก แปลวา นรกหมอเหล็ก มีหมอเหล็กขนาดใหญเทาภูเขาเต็ม
ดวยน้ํารอนเดือดพลานอยูตลอดเวลา ตั้งอยูบนเตาไฟใหญ นายนิรยบาลจะจับเทาสัตวนรกให
หัวหอยแลวใส ลงในหมอเหล็ ก ถู กตมอยู อยางนั้นจนกวาจะหมดบาปกรรม หรือบางครั้ง นาย
นิรยบาลใชเชือกเหล็กลุกโชนดวยไฟรัดคอแลวบิดจนคอขาดแลวศีรษะไปทอดในหมอเหล็กแดง
เมื่อหัวขาดแลว หัวใหมก็เกิดขึ้นมาแทน หาไดตายไม นายนิรยบาลก็ทําเชนเดิมอีก เปนอยางนี้
เปนหมื่น ๆ ปหรือจนกวาจะหมดบาปกรรม คนที่จะไปเกิดในโลกกุมภีนรกนี้ คือ คนที่ฆาบิดา
หญิ งผูประพฤติ นอกใจสามี ก็ ดี ชายที่ คบหาภรรยาผูอื่ นก็ ดี
๓๒
แลวกลับสํ านึ กตนไดพยายาม
ประกอบความดี แทนที่จะไปเกิดในมหานรก ก็มาเกิดในโลหกุมภีนรกแทน ตัวอยางเชน พระเจา
อชาตศัตรู
๓๓
๒) สิมพลีนรก แปลวา นรกตนไมงิ้ว เปนขุมนรกที่อยูถัดจากโลหกุมภีนรก
เปนนรกที่เต็มไปดวยตนไมงิ้วนรก แตละตนมีหนามเหล็กแหลมคมเปนกรดยาว ๑๖ นิ้ว และมี
ไฟติ ดลุ กโชนอยู ตลอดเวลา ในนรกนี้เต็ มไปดวยสัตวนรกชายและสัตวนรกหญิ งที่ ตองมารับ
กรรมเปนชูกันเมื่อครั้งเปนมนุษย ตางฝายตางถูกนายนิรยบาลบังคับใหปนตนไมงิ้วเพื่อขึ้นหา
กัน ถูกทั้งหนามเหล็กทิ่มแทง ทั้งไฟแผดเผา ทั้งถูกนายนิรยบาลทิ่มแทงดวยหอกเพื่อกระตุนให
ปนขึ้นไป นอกจากนี้ขณะปนขึ้นไปนั้น ยังมีแรงนรก กานรกมีปากเหล็กคอยจิกกินอวัยวะนอย
ใหญ เป นอาหาร และมี สุ นัขนรกฝู งใหญ รุ มกันกัดกิ น สัตวที่ มาเกิ ดในสิ มพลี นรกนี้ คื อ คนที่
ประพฤติผิดศีลขอ ๓ คือ กาเมสุมิจฉาจาร เปนมักมากในกามารมณดวยการคบชูทั้งชายและ
หญิง
๓) อสินขนรก แปลวา นรกเล็บดาบ เปนนรกที่อยูถัดออกจากสิมพลีนรก
สัตวในนรกนี้ จะมีเล็บมือเล็บเทาเปนอาวุธ เชน ดาบ หอก เปนตน ที่คมกริบ แลวนั่งบาง ยืน
บางใชเล็บดาบตะกุย เฉือนเนื้อของตนเองกิน เปนเสมือนคนบาเสียสติ บาปกรรมที่ทําใหมาเกิด
ในอสินขนรกนี้ คือ การผิดศีลขออทินนาทาน การลักขโมย ฉอโกงทรัพยสินของผูอื่นมาเปนของ
ตน
๔) ตามโพทนรก แปลว า นรกน้ํ าแดง เป นนรกที่ อยู ถัดจากอสิ ขนนรก
ออกมา ในนรกนี้ จะมีหมอเหล็กตมน้ําทองแดงตั้งเรียงรายอยูมากมาย ในหมอมีกอนกรวด หิน
ปนอยูทุกหมอ สัตวที่มาเกิดในนรกนี้ จะถูกนายนิรยบาลจับใหนอนหงายบนแผนเหล็กรอนแลว
กรอกน้ําทองแดงพรอมกอนกรวดเขาไปในปาก น้ําไหลเขาไปถึงไหน รางกายก็แตกสลายไปถึง
นั้น ตายแลวก็ฟนขึ้นมาใหม รับบาปกรรมเชนนั้นจนกวาจะหมดพลังกรรม สัตวที่มาเกิดในตาม
โพทนรกนี้ คือ คนที่ชื่นชอบในการร่ําสุราเปนนิตยหรือคนที่ผิดศีลขอที่ ๕ นั่นเอง
๕) อโยคุฬนรก แปลวา นรกกอนเหล็กแดง เปนนรกอยูถัดจากตามโพทนรก
ในนรกนี้เต็มไปดวยกอนเหล็กแดงลวนลุกเปนไฟ สัตวนรกมองเห็นกอนเหล็กแดงดังกลาวเปน
อาหารจึงแยงกันกิน กอนเหล็กนั้นเผาไหมไสพุงตามลําดับ สัตวนรกไดรับทุกขเวทนายิ่ง สัตวที่
จะมาเกิดในอโยคุฬนรกนี้ คือ คนที่มีความละโมบ โลภ ไมรูจักพอ หลอกลวง ฉอฉล คดโกงผูอื่น
แมกระทั่งยักยอกเงินภาษี หรือเงินทําบุญของผูอื่น
๖) ปสสกปพพตนรก แปลวา นรกภูเขาบด อยูถัดจากอโยคุฬนรก มีภูเขา
ใหญตั้งอยูทั้ง ๔ ทิศ สามารถเคลื่อนที่ไดไมหยุดหยอน กลิ้งบดขยี้เหลาสัตวที่มาเกิดในนรกนี้จน
แหลกละเอียด ตายแลวกลับฟนมาใหม และรับผลกรรมเชนนี้จนกวาจะสิ้นพลังกรรม สัตวที่จะมา
เกิดในปสสกปพพตนรกนี้ คือ คนที่กดขี่ ขมเหงประชาราษฎร รีดไถผูอื่น ไมมีความกรุณาปรานี
ใคร
๗) ธุสนรก แปลวา นรกแกลบ อยูถัดจากปสสกปพพตนรก เปนนรกแกลบที่
มี ไฟลุ กไหมอยู ตลอดเวลา แต ปรากฏแก สัตวนรกเป นเหมื อนสระน้ํ า สัตวนรกในนรกนี้ลวนมี
ความหิวกระหายน้ํา จึงพากันดื่มกิน น้ํานั้นกลับกลายเปนแกลบรํารอนเผาไหมทองไสแลวไหล
ออกมาทางทวารหนัก สัตวนรกไดรับความเจ็ บปวดทุ กขเวทนาแสนสาหัส สัตวที่ ตองรัลผล
กรรมเชนนี้เพราะเป นคนคดโกง ไม ซื่ อสัตย เช น เปนพ อคาแม คา ที่ชอบนํ าของเสี ยปนของดี
แลวขายแกผูอื่นเพราะความโลภอยากไดกําไรมาก ๆ
๘) สีตโลสิตนรก แปลวา นรกน้ําเย็น อยูถัดจากธุสนรก เปนนรกที่มีน้ําเย็น
ยะเยือกยิ่งกวาความเย็นทั้งหลาย สัตวนรกจะถูกจับโยนลงในน้ําที่วานี้ ตายเพราะความเย็นแลว
กลับมีชีวิตมาใหม เสวยผลบาปกรรมเชนนี้จนกวาจะหมดพลังกรรม สัตวที่จะมาเกิดในสีตโลสิต
นรกนี้ คือ คนที่ชอบจับสัตวโยนลงไปในบอ ในเหว ในสระน้ํา ใหจมน้ําตาย หรือทํารายมนุษย
ดวยกันใหจมน้ําตาย
๙) สุนขนรก แปลวา นรกสุนัข อยูถัดจากสีตโลสิตนรก จะเต็มไปดวยสุนัข
นรก ๕ จําพวก คือ หมาดํา หมาขาว หมาเหลือง หมาแดง และหมาลาย มีรางกายใหญโต นา
กลัว มีเสียงเหาเหมือนเสียงฟารอง จะไลกัดสัตวที่มาเกิดในนรกนี้ตลอดเวลาไมมีหยุดเหมือน
หมาไลเนื้อของนายพราน นอกจากนี้ ยังมีฝูงแรงและฝูงกาที่มีปากและเทาเปนเหล็กแดงลุกเปน
ไฟบินไลจิกดวงตาและแหวกหัวใจของสัตวนรกไป สัตวนรกทั้งหลายตายแลวฟนขึ้นมารับผล
บาปกรรมเชนนี้จนกวาจะสิ้นพลังกรรม สัตวที่จะมาเกิดในสุนขนรกนี้ คือ คนใจหยาบ ปากกลา
ชอบดุดาวามารดาบิดา ปูยา ตายาย พี่สาว พี่ชาย ดวยคําเจ็บแสบ หรือพอโกรธก็จะดาไมเลือก
หนาไมวาผูเฒาผูแก หรือสมณะชีพราหมณ
๑๐) ยันตปาสาณนรก แปลว า นรกเขาหิ นยนต อยู ถัดจากสุ นขนรก จะมี
ภูเขาหินดาดอยู ๒ ลูกหมุนกระทบกันอยูตลอดเวลา นายนิรยบาลจะจับสัตวนรกโยนเขาไปใน
ระหวางภูเขาทั้ง ๒ ลูกนั้น สัตวนรกจะถูกภูเขากระแทกแตกละเอียด ตายแลวฟนขึ้นมาอีกเพื่อ
รับผลกรรมเชนนั้นจนกวาจะหมดพลังกรรม สัตวที่จะมาเกิดในยันตปาสาณนรกนี้ คือ คนที่มีใจ
หยาบชา ดุดา ทุบตีคูครองของตนดวยความโกรธแลวประพฤตินอกใจคูครองของตน

๑.๔ โลกันตนรก หรือ โลกันตริกนรก คือ นรกที่อยูในระหวางจักรวาล เปน
ชองว างที่ แสงอาทิ ตยจากแต ละจักรวาลส องไปไมถึ ง ที่ วางบริ เวณนั้น เรี ยกว า โลกันตริ ก คื อ
ชองวางระหวางจักรวาล ไมจัดอยูในจักรวาลใดจักรวาลหนึ่ง อันมีแตความมืดมิดและเยือกเย็น
สุดขั้ว มีความกวางถึง ๘,๐๐๐ โยชน อยูเลยจากภูเขาจักรวาลไป แสงแหงดวงอาทิตยและดวง
จันทรจึงไมพอที่จะสองไปไมถึงชองวางระหวางจักรวาลนั้น
๓๔
มีลักษณะการเปนอยูดังขอความ
ในพระสุ ตตันตป ฎกที่ ว า “... ภิ กษุทั้งหลาย โลกันตนรกมีแต ความทุ กข มื ดคลุมมัวเป นหมอก
สัตวในโลกันตนรกนั้น ไมไดรับแสงพระจันทรและพระอาทิตยซึ่งมีฤทธานุภาพมากอยางนี้”
๓๕

“...ไม มี พระจันทรและพระอาทิ ตย โลกันตนรกมื ดมิ ดอยู ทุ กเมื่ อ น ากลัว กลางคื นกลางวันไม
ปรากฏ ... มีสุนัข ๒ เหลา คือ ดางเหลา ๑ ดําเหลา ๑ ลวนมีรางกายกํายําล่ําสันแข็งแรง ยอม
พากันมากัดกินผูที่จุติจากมนุษยโลกนี้ ไปตกอยูในโลกันตนรกดวยเขี้ยวเหล็ก”
๓๖
“...มีหาฝน
ตางๆ ชนิด คือ ฝนหอก ฝนดาบ ฝนแหลม ฝนหลาว มีประกายวาวดังถานเพลิง ตกลงบนศีรษะ
สายอัสนีศิลาอันแดงโชนตกถูกสัตวนรกผูมีกรรมหยาบชา และ...มีลมรอนยากที่จะทนได สัตวใน
นรกนั้น ยอมไมไดรับความสุขแมแตนอย”
๓๗


สัตวที่ไปเกิดในโลกันตนรกนี้มีรางกายใหญโต มีเล็บมือเล็บเทายาวใชเกาะอยูตาม
เชิงเขาจักรวาลดานนอก หอยโหนตัวอยูเหมือนคางคาว เพราะความมืดจึงมองไมเห็นอะไรทําให
เขาใจว าไม มี สัตวอื่ นอยู ดวย แต เมื่ อหอยโหนไปถู กสัตวนรกอื่ น ๆ สํ าคัญว า เป นอาหาร ดวย
ความหิวจึงตางตะครุบกันและกันเลยพลัดตกลงไปขางลางซึ่งเต็มไปดวยน้ํากรดที่เย็นยะเยือก
จนรางกายแหลกสลาย ตายแลวกลับเปนตัวตนขึ้นมาใหมแลวตระเกียกตระกายขึ้นไปเกาะเชิง
เขาจักรวาล แลวดําเนินชีวิตเชนเดิมอีกเปนเชนนี้ชั่วพุทธันดรหนึ่ง หรือจนกวาจะหมดบาปกรรม
คนที่จะไปเกิดในโลกันตนรก คือ คนที่ฆาบิดามารดา ทุบตีดาวามารดาบิดาหรือผูมีคุณ หรือคน
ที่วางเพลิงเผาวัดวาอารามทํารายสมณะชีพราหมณ หรือคนที่ฆาสัตวเปนอาจิณ หรือคนที่เปน
มิจฉาทิฐิที่ดิ่งแกไขไมได

กลาวโดยสรุปแลว การที่จะไปเกิดในนรกทั้งหลาย คือ การกระทําชั่วทั้งทางกาย
ทางวาจา และทางใจ ตัวอยาง เชน การละเมิดศีล ๕ ขอ คือ
๑. คนที่ฆาสัตวตัดชีวิตเปนประจํา จะไปเกิดในสัญชีวมหานรก
๒. คนที่เปนโจร เปนขโมย ลักทรัพยของผูอื่น จะไปเกิดในกาฬสุตตนรก
๓. คนที่ประพฤติผิดในกาม จะไปเกิดในสังฆาฏมหานรก
๔. คนที่ประพฤติทางวาจา มีการพูดเท็จ พูดคําหยาบ พูดสอเสียด พูดเพอเจอ จะ
ไปเกิดในโรรุวมหานรก
๕. คนที่ดื่มสุราเมรัยแลวเกิดความประมาท ขาดสติสัมปชัญญะ จะไปเกิดในมหา
โรรุวมหานรก

นอกจากนี้ กรรมอันหนัก อยางเชน อนันตริยกรรม ๕ ประการดังกลาวขางตน
ก็จัดเปนสาเหตุนําสัตวใหไปเกิดในนรกภูมิตามลําดับแหงพลังบาปกรรมที่หนักเบา โดยเริ่มจาก
การไดรับโทษหนักที่สุดและลดลง การตั้งอยูแหงขุมนรกทั้งหลายจะเรียงลําดับชั้นจากขางในอัน
เปนการลงโทษผูที่ทํากรรมหนักที่สุดขยายวงออกมาขางนอกตามลําดับโทษฐานความผิดที่เบา
บางลงเรื่อย ๆ การแสดงลําดับชั้นนรกภูมิจากมหานรกออกมาจนถึงยมโลกนรกดังภาพดังกลาว
กระนั้นก็ ตาม วงรอบนอกสุด คื อ โลกันตนรกนั้น มิ ไดหมายความว า เปนนรกที่ มี ทุกขเวทนา
นอยกวานรกทั้งปวง หากแตเปนนรกที่ตางจากนรกอื่น ๆ คือ เปนนรกเย็นอยูนอกจักรวาลใน
ระหว างจักรวาล ในขณะที่ นรกอื่ น ๆ นั้นเป นนรกรอนดวยไฟนรกทั้งสิ้นและยังตั้งอยู ภายใน
จักรวาล ดังภาพดังตอไปนี้

ยมโกลนรก
อุสสทนรก
มหานรก
โลกันตนรก
ตารางแสดงลําดับชั้นการขยายของนรกภูมิ


๒. เปตติ วิ สัยภู มิ คื อ แดนที่ อดอยาก หิ วกระหาย เต็ มไปดวยความทุ กขทรมาน
ปราศจากความสุขสบาย หรือเรียกวา โลกเปรต ไมมีสถานที่อยูเปนหลักแหลงโดยเฉพาะ เหลา
สัตวที่ไปเกิ ดในเปตวิสัยนี้ คือ ผูที่ มีโลภจิต คื อ จิ ตมี โลภะ ความอยากไดอยางยิ่งยวดเปนเจา
เรือน
๓๘
ในโลกแหงเปรต แมจะมีความทุกขนอยกวาสัตวนรก แตก็ยังหางไกลจากความสุข
เปรตนั้นมีอยูหลายประเภทตามพลังอํานาจแหงบาปกรรมที่ตนสรางไว ดังตอไปนี้
๓๙
๒.๑ วิชชาตเปรต นับเปนเปรตชั้นดี มีอิทธิฤทธิ์ เปนดุจพญาแหงเปรตทั้งหลาย
เปนเปรตที่พอจะรูอริยสัจ ๔ ได แตไมสนใจปฏิบัติ มีแดนตั้งอยูเหนือแดนนรก อยูกันแตเฉพาะ
พวกเขาเทานั้น จะไมมีเปรตพวกอื่นเขาไปปะปน ตองเสวยผลแหงบาปกรรมเชนนั้น จนกวาจะ
สิ้นพลังกรรม
๒.๒ ขุปปปาสกเปรต คือ เปรตผูมีแตความหิวกระหาย เพราะกอนเคยเปนคนที่
มีแตความโลภ ความตระหนี่ ไมรูจักแบงปนผูอื่น
๒.๓ วันตาสาเปรต คือ เปรตผูมีแตความสิ้นหวัง มีรูปรางนาเกลียด มีแตความ
หิว เมื่ อเห็ นมนุ ษยถุ ยน้ํ าลาย จะดีใจรี บไปดู ดกิ นน้ําลายนั้น เป นเชนอย างนี้จนกว าจะสิ้นพลัง
กรรม คือ ความตระหนี่ เมื่อมีผูมาขออาหาร ก็โกรธบวนน้ําดวยความรังเกียจ แลวใหอาหารที่
เปนเดนอยางไมเต็มใจ หรือถมน้ําลายบนสถานที่ที่ควรเคารพเชน ลานเจดีย โบสถ วิหาร เปน
ตน
๒.๔ ปรทัตตู ปชี วี เปรต คื อ เปรตที่ อาศัยทานที่ ผูอื่ นใหเลี้ยงชี วิ ต เป นเปรต
จําพวกเดียวเทานั้นที่สามารถรับสวนบุญที่เขาอุทิสใหดวยการอนุโมทนาสวนกุศลที่เขาทําอุทิศ
ให เฝารอคอยหมูญาติจะทําบุญแลวอุทิศให คอยติดตามหมูญาติเวลาทําบุญดวยหวังจะไดรับ
สวนบุญที่เขาจะอุทิศให บางทีหมูญาติลืมที่จะอุทิศให ก็ผิดหวังเศราใจทนทุกขอยูอยางนั้นจนสิ้น
พลังกรรม เชน เปรตผูเปนญาติของพระเจาพิมพิสารที่พากันมาเพื่อรอสวนบุญ เปรตเหลานั้น
ไดรับผลแหงความริษยาและความตระหนี่ บางพวกมีหนวดและผมรุมราม มีหนาดํา มีเสนเอ็น
หย อน และอวัยวะใหญ นอยหอยยอย ผอม หยาบ และดํ าเหมื อนกับตนตาลที่ ถู กไฟป าไหม
บางพวกมีรางกายที่เปลวเพลิงเผาตั้งแตทอง เพราะการเสียดสีแหงไมสีไฟคือความระหายแลว
แลบออกจากปาก บางพวก ไมไดรสอยางอื่น (นอก) จากความหิวระหาย เพราะแมได (น้ําและ
โภชนะ) แลว ก็ไมสามารถกินน้ําและโภชนะไดตามตองการ เพราะมีชองคอเทาปลายเข็มและมี
ทองมีอาการดุจภูเขา บางพวกไดของสกปรกมีเลือด หนอง และไขขอเปนอาทิ อันไหลออกจาก
ปาก (แผล) ฝ และต อมซึ่ งแตกแลวของกันและกันหรื อของสัตวเหล าอื่ น ลิ้มเลี ยอยู ปานดังน้ํ า
อมฤต
๔๐

๒.๕ นิชฌามตัณหิกเปรต คือ เปรตที่ถูกความอยากแผดเผา พลังกรรมที่ทําให
มาเกิดเปนเปรตประเภทนี้ คือความตระหนี่ การไมเคยใหสิ่งใดแกใครเลย แมจะมีผูมาขอก็ตาม
๒.๖ สูกรเปรต มีรางกายประมาณ ๓ คาวุต คลายสรีระของมนุษย แตศีรษะ
เหมือนศีรษะของสุกร มีหางเกิดที่ปาก มีหมูหนอนไหลออกจากปากอยูตลอด เพราะทํากรรมชั่ว
ดวยการพูดยุยง สอเสียดใหเขาแตกแยกกัน โดยเฉพาะทําผูมีศีลใหแตกแยกกัน หลังจากไหมใน
อเวจีมหานรกแลวมาเกิดเปนสูกรเปรตนี้
๔๑
๒.๗ อหิ เปรต เปรตที่ มี ศี รษะเป นมนุ ษย แต ร างกายเป นงู ยาวประมาณ ๒๕
โยชน ทั้งรางถูกไฟเผาอยูตลอดเวลา คือ เปลวไฟตั้งขึ้นจากศีรษะลามไปจนถึงหาง จากหางถึง
ศีรษะ จากในทามกลางลามไปทั้ง ๒ ขาง จากขางทั้ง ๒ รวมลงในทามกลาง ที่รับผลกรรมเชนนี้
เพราะเผาบรรณศาลาของพระปจเจกพุทธเจาเมื่อครั้งเปนชาวนาเพื่อตัดปญหาไมใหคนเดินผาน
ที่นาของตนไปหาพระปจเจกพุทธเจา หลังจากตายแลวไปเกิดในอเวจีมหานรกแลวมาเกิดเปน
อหิเปรต
๔๒
๒.๘ กากเปรต คือ เปรตกามีลิ้นยาวประมาณ ๕ โยชน มีศีรษะโตประมาณ ๙
โยชน มีกายสูงประมาณ ๒๕ โยชน เพราะขโมยกลืนกินอาหารที่เขานํามาเพื่อถวายพระสงฆ
เพียง ๓ คําเทานั้น หลังจากไปตกอเวจีมหานรกแลวมาเกิดเปนกากเปรตนี้
๔๓
๒.๙ สัฏฐิกูฏเปรต มีรางกายประมาณ ๓ คาวุต ถูกตีดวยคอนเหล็ก ๖ หมื่นที่มี
ไฟติดลุกโพลงอยูที่ศีรษะ ศีรษะที่แตกแลว ก็เกิดขึ้นมาอีก ไดรับทุกขเวทนายิ่ง เพราะตนไดทํา
รายพระปจเจกพุทธเจาจนเสียชีวิตเพราะการทดลองศิลปะดวยการดีดกอนกรวดทะลุหูของทาน
หลังจากถูกชาวบานทุบตีจนตายแลวไปเกิดในอเวจีมหานรกจนแผนดินหนาขึ้นหนึ่งโยชนแลว
มาเกิดเปนเปรตที่เขาคิชฌกูฏ
๔๔
๒.๑๐ อชครเปรต มีรางกายประมาณ ๒๕ โยชน เปลวไฟตั้งขึ้นแตศีรษะลามถึง
หาง ตั้งแตหางลามถึงศีรษะ ตั้งขึ้นจากขางทั้ง ๒ ไปรวมอยูที่กลางตัว ที่ไดรับผลกรรมเชนนี้
เพราะผูกอาฆาตในสุมังคลเศรษฐีแลวเผาที่นา เผาเรือน และตัดเทาโคของเศรษฐี ๗ ครั้ง กระทั่ง
เผาคันธกุฎีของพระปจเจกพุทธเจา หลังจากตกอเวจีมหานรกแลวมาเกิดเปนเปรตนี้
๔๕
๒.๑๑ อัฏฐิเปรต เปรตโครงกระดูก มีแตกระดูก ไมมีเนื้อหนัง แตก็ยังมีชีวิต ผล
กรรมเชนนี้เปนเพราะเคยฆาโค หรือสัตวมีชีวิตมากอน ครั้นตายแลวไปเกิดในนรก พนจากนรก
แลวจึงมาเกิดเปนเปรตที่มีโครงกระดูกลองลอยไป
๔๖
๒.๑๒. เปสิเปรต เปรตชิ้นเนื้อ มีลักษณะรูปรางเปนชิ้นเนื้อลอยอยูในอากาศ ซึ่ง
จะถูกพวกกา พวกแรงรุมจิก รองครวญครางเพราะความเจ็บปวด บุรพกรรมเชนเดียวกับอัฏฐิ
เปรตคือฆาสัตว เชน วัว ควาย ตายไปแลวตกนรก พนจากนรกแลวจึงมาเกิดเปนเปรต
๔๗
๒.๑๓ ปณฑเปรต เปรตกอนเนื้อ มีลักษณะรูปรางเปนกอนเนื้อลอยอยูในอากาศ
ถูกพวกกาและแรงรุมจิกรองครวญคราง และมีบาปกรรมคือ การฆานกขายเลี้ยงชีพเมื่อตอนเปน
มนุษย ดวยบาปกรรมทําใหตกนรกแลวมาเกิดเปนเปรตกอนเนื้อ
๔๘
๒.๑๔ นิจฉวิเปรต เปรตไมมีผิวหนัง ลอยอยูในอากาศ ฝูงกาและแรงตางพากัน
จิก รองครวญครางอยู ที่เปนเชนนี้เพราะเปนคนเคยฆาแกะแลวถลกหนังขาย หลังจากตกนระ
แลวจึงมาเกิดเปนเปรตที่ไมมีผิวหนังนี้
๔๙
๒.๑๕ อสิ เปรต เปรตที่ มี ขนเป นดาบ ขนที่ เป นดาบนี้หลุ ดลอยขึ้นไปบนอากาศ
แลวตกลงมาที่กายของเปรตผูเปนเจาของ ทําใหไดรับทุกขเวทนา รองครวญครางอยูในอากาศ
อันเปนผลแหงบาปกรรมคือ การฆาสุกรขาย หลังจากตกนรกแลวจึงมาเปนเปรตนี้
๕๐
๒.๑๖ สัตติ เปรต เปรตที่ มี ขนเป นหอก ซึ่ งคอยทิ่ มแทงกายของเปรตเองอยู
ตลอดเวลาไดรับทุกขเวทนยิ่ง เพราะผลกรรมที่ฆาเนื้อขาย
๕๑
๒.๑๗ อุสุเปรต เปรตที่มีขนเปนลูกศรหรือลูกธนู แลวลูกธนูเหลานั้นก็ลอยขึ้นแลว
ตกลงทิ่มแทงกายของเปรต ดวยผลกรรมแหงการเปนเพชฌฆาต หลังจากตายตกนรกแลวจึงมา
เกิดเปนเปรตที่มีชนเปนลูกศรไดรับทุกขเวทนาจากขนของตน
๕๒
๒.๑๘ สูจิเปรต เปรตที่มีขนเปนปฏัก ขนเหลานั้นหลุดลอยขึ้นอากาศแลวตกลง
มาที่กายของเปรตเองตลอดเวลา เพราะเปนผลกรรมคือ การเปนคนฝกมาและฝกมาดวยการใช
ปฏักทิ่มแทงมา จนมาเสียชีวิตในบางครั้ง หลังจากตายไปตกนรกแลวจึงเกิดเปนเปรตนี้
๕๓
๒.๑๙ สูจิเปรต เปรตที่มีขนเปนเข็มลอยอยูในอากาศ เข็มเหลานั้นเขาไปในศีรษะ
แลวออกทางปาก เขาไปในปากแลวออกทางอก เขาไปในอกแลวออกทางทอง เขาไปในทองแลว
ออกทางขาออน เขาไปในขาออนแลวออกทางแขง เขาไปในแขงแลวออกทางเทา เปรตนั้นสง
เสียงรองครวญคราง เพราะผลแหงบาปกรรมคือการเปนคนสอเสียด
๕๔
๒.๒๐ อัณฑภารีเปรต เปรตที่มีอัณฑะใหญเทาหมอลอยอยูในอากาศ แมเมื่อเดิน
ไปก็แบกอัณฑะนั้นไวบนบา แมเมื่อนั่งก็ทับอัณฑะ พวกแรง พวกกา พวกนกตะกรุมตางโผลงมา
ตามจิ ก สัตวที่ ไดรับผลกรรมเช นเพราะเคยเป นผูพิ พากษาแลวตัดสิ นคดี ความโกง บิ ดเบื อน
ขอเท็จจริงเพราะเห็นผิดเปนชอบ
๕๕

๒.๒๑ กูปนิมุคคเปรต เปรตที่จมอยูในหลุมคูถจนมิดศีรษะเพราะไดเปนคนทําชู
กับภรรยาของผู
๕๖
๒.๒๒ คูถขาทิเปรต เปรตที่จมอยูในหลุมคูถแลวใชมือทั้งสองกอบคูถกิน เพราะ
เคยนําคูถใสจนเต็มรางแลวนิมนตพระภิกษุมาฉัน
๕๗
๒.๒๓ นิจฉวิตถีเปรต เปรตผูหญิงที่ไมมีผิวหนัง เพราะการประพฤตินอกใจสามี
๕๘
๒.๒๔ มังคุฬิตถีเปรต เปรตผูหญิงที่มีกลิ่นเหม็นนาเกลียด เพราะเคยเปนหญิง
แมมดมากอน
๕๙

๒.๒๕ โอกิ ลิ นี เปรต เปรตผูหญิ งผูมี น้ํ าเหลื องไหลเยิ้มเต็ มไปดวยถ านเพลิ ง
เพราะเคยเปนพระอัครมเหสี ของพระเจากาลิงค ถูกความหึงครอบงําไดนําเตาซึ่งเต็มดวยถาน
เพลิงเทรดหญิงรวมสามี
๖๐
๒.๒๖ สี สัจฉิ นนเปรตเปรตที่ ไม มี ศี รษะ มี ตาและปากอยู ที่ อก เพราะเคยเป น
เพชฌฆาตผูคน
๖๑

๒.๒๗ ภิกขุเปรต เปรตที่มีเพศเปนภิกษุมีผาสังฆาฏิ บาตร ประคตเอว รางกายมี
ไฟลุกโชน เพราะเคยเปนภิกษุที่ผิดวินัยในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา
๖๒
๒.๒๘ ภิกขุนีเปรต เปรตที่มีเพศเปนภิกษุณีมีผาสังฆาฏิ บาตร ประคตเอว และ
ร างกายมี ไฟติ ดทั่ วเพระเคยเป นภิ กษุ ณี ผูชั่ วชาในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุ ทธเจาจึ ง
ไดรับกรรมเชนนี้
๖๓
๒.๒๙ สิ กขมานาเปรต เปรตที่ มี เพศเป นนางสิ กขมานามี ผาสังฆาฏิ บาตร
ประคตเอวและร างกายมี ไฟติ ดทั่ ว เพราะเคยเป นสิ กขมานาผูชั่ วชาในศาสนาของพระกัสสป
สัมมาสัมพุทธเจา
๖๔

๒.๓๐ สามเณรเปรต เปรตที่มีเพศเปนสามเณรลอยมีผาสังฆาฏิ บาตร ประคต
เอวและรางกายมีไฟติดทั่ว เพราะเคยเปนสามเณรผูชั่วชาในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธ
เจา
๖๕

๒.๓๑ สามเณรีเปรตเปรตที่มีเพศเปนสามเณรีลอยมีผาสังฆาฏิ บาตร ประคตเอว
และรางกายมีไฟติดทั่ว เพราะเคยเปนสามเณรีผูชั่วชาในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา
ดวยผลของกรรมนั้น
๖๖

ในคัมภีรทางพุทธปรัชญายังมีขอความที่ กลาวถึงเปรตประเภทตาง ๆ ตามบุ พ
กรรมอีกหลายประเภท แตเมื่อกลาวโดยสรุปแลว เปรตมี ๒ ประเภทจําแนกตามลักษณะเกิด คือ
๑) เปรตประเภทที่มาจากภพอื่น เชน ไดรับการเสวยวิบากกรรมในนรกแลว มา
เกิดเปนเปรต
๒) เปรตประเภทที่ไปจากมนุษยโลกนี้แลวไปเกิดเปนเปรตทันทีดวยวิบากกรรม
ชั่วของตน
๖๗

๓. อสุรกายภูมิ คือ แดนที่มีแตความเศราหมอง ปราศจากความรางเริงสนุกสนาน
คือ พวกอสูรทั้งหลาย มีกัญชิกาสูร เปนตน ซึ่งจัดอยูภายในเปรตเชนกัน มีการเปนอยูลําบาก
และมี ร างกายวิ กลวิ การต างกันไป บางผอม บางสู ง บางไม มี เนื้อและเลื อด บางมี แต หนังหุม
กระดูก บางเปนสัตวตายซาก บางเหม็นสาบ บางตาเล็กเทากับตาปูและไมตั้งอยูที่ใบหนา แต
กลังไปอยู บนศี รษะ แมปากก็ มี ช องเล็ กเท ารู เข็ ม ตั้งอยู ที่ กลางศี รษะใกลดวงตา จะเห็ นว า
อสุ รกายจะมี ความคลายกับเปรต กระนั้นก็ ตาม ยังมี ความแตกต างกันคื อ เปรตจะประสบ
ทุ กขเวทนาเพราะความอดอยากอาหารเป นส วนมากจนกว าจะสิ้นกรรม ส วนอสุ รกายนั้นจะ
ประสบทุกขเวทนาเพราะกระหายน้ําเปนสวนมาก ไมมีน้ําพอเปยกลิ้นตลอด ๒-๓ พุทธันดร ผูที่
จะเกิดเปนอสุรกายนี้ คือ คนที่มีจิตประกอบดวยโลภและโทสะคือความโกรธเชนเดียวกับผูที่เกิด
ในนรก
๖๘
รายชื่อตาง ๆ ของอสูรเทาที่พอรวบรวมได คือ เวปจิตติอสูร สุจิตติอสูร ปหาราทอ
สูร นมุจีพญามาร ทานเวฆอสูร วชิรหัตถอสูร วาสพอสูร และบุตรของพลิอสูรจํานวน ๑๐๐ ตนมี
ชื่อเดียวกันหมดวา ไพโรจน
๖๙
หากจําแนกตามคติ ๕ พวกอสุรกายนี้จะจัดอยูในพวกเปรต

๔. ติรัจฉานภูมิ คือ แดนที่ลําบาก เปนที่อยูอาศัยของสัตวดําเนินชีวิตโดยทางขวาง
หรื อสัตวที่ ไปโดยขวาง มี สัญญาหรื อการสํ านึ กรูเพี ยง ๓ ประการคื อ กามสัญญา ไดแก
ความสํ าคัญในการเสพกามหรื อการสื บพันธุ อาหารสัญญา ความสํ าคัญหมายในอาหาร และ
มรณสัญญา การสํ านึ กรูต อความตาย ไม มี ธัมมสัญญา ความสํ านึ กรูในธรรม เหมื อนมนุ ษย
ดังนั้น สัตวเดรัจฉานจึงไมสามารถบรรลุธรรมชั้นสูงเชนนิพพานได อยางดีที่สุด คือ การไปเกิด
ในสวรรค เปนภูมิที่มองเห็นไดงายกวาสัตวนรก เปรตและอสุรกาย หรือแมกระทั่งโอปปาติกะ
เหล าอื่ นที่ จัดอยู ในเหล าเทพ ทั้งเป นภู มิ ไม ตองเสวยทุ กขเวทนาอย างยวดยิ่ งเพราะยังความ
น ายิ นดี อยู บางอย างนอย ๓ ประการ คื อ ๑) การกิ น ๒) การนอน ๓) การสื บพันธุ สัตว
เดรัจฉานจะมีสถานที่อยูไมแนนอน ไมเปนหลักแหลงเฉพาะตน ไมเหมือนสัตวที่ไปเกิดในนรก
และมีความเปนอยูที่ลําบากกวามนุษย แมจะมีความเปนอยูที่ดีกวาในนรก แตก็มีความลําบาก
และมี อันตรายรอบดาน มี ธรรมชาติ ที่ หวาดกลัว ตองคอยระแวงภัยอันจะเกิ ดแก ตนอยู
ตลอดเวลา การจะมาเกิ ดในกํ าเนิ ดสัตวเดรัจฉานนี้ มี นัยเดี ยวกันกับการเกิ ดเป นเปรตและ
อสุรกายคือ ตายจากมนุษยแลวไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉานโดยตรง หรือพนจากการรับผลกรรมใน
ภพอื่นที่ไมใชมนุษยแลวถึงมาเปนสัตวเดรัจฉาน โดยทั่วไปถือวา เปนดินแดนสําหรับผูที่มีโมห
จิต คือ จิตที่ประกอบดวยโมหะ ความลุมหลงเปนตัวนําและเปนลักษณะที่เดนเมื่อครั้งเปนมนุษย
ดวยโมหจิตดังกลาวจึงทําใหเกิดในกําเนิดสัตวเดรัจฉานนี้ หนอน แมลง ตั๊กแตน งู นก สุนัข
บานและสุนัขจิ้งจอก เปนตน
๗๐
อยางไรก็ตาม บรรดาสัตวเดรัจฉานทั้งหลาย สามารถจําแนกได
เปน ๔ ประเภท คือ
๔.๑ อปทติรัจฉาน คือ สัตวเดรัจฉานประเภทที่ไมมีเทา ไมมีขา เชน งู ปลา และ
ไสเดือน
๔.๒ ทิวปทติรัจฉาน คือ สัตวเดรัจฉานประเภทที่มีขา ๒ ขา มีเทา ๒ เทา เชน แรง
กา นก ไก เปด
๔.๓ จตุปทติรัจฉาน คือ สัตวเดรัจฉานประเภทที่มีขา ๔ ขา มีเทา ๔ เทา เชน หมา
แมว ชาง มา วัว ควาย
๔.๔ พหุปทติรัจฉาน คือ สัตวเดรัจฉานประเภทที่มีขามาก มีเทามากกวา ๔ เทาขึ้น
ไป เชน มด ปลวก กิ้งกือ ตะขาบ
๗๑

นอกจากนี้ ในพาลบัณฑิตสูตร
๗๒
พระพุทธเจาทรงจําแนกสัตวเดรัจฉานตามลักษณะ
การดํ าเนิ นชี วิ ตออกเป น ๕ ประเภทคื อ ๑) ประเภทที่ กิ นหญาเป นอาหาร ๒) ประเภทที่ กิ น
อุจจาระเปนอาหาร ๓) ประเภทที่เกิ ดและตายในที่มื ด ๔) ประเภทที่ เกิดและตายในน้ํา ๕)
ประเภทที่เกิดและตายในของโสโครก

ในสัพพลหุ สู ตร
๗๓
มี ขอความที่ แสดงเหตุ และผลแห งการไปเกิ ดในอบายภู มิ ตาม
น้ําหนักของการกระทําที่หนักและเบาไวดังตอไปนี้ คือ
๑. โทษแหงการฆาสัตว ถากระทําหนักมาก ตายแลวจะไปเกิดในนรกหรือเปนสัตว
เดรัจฉาน หากเบาที่สุด อาจไดมาเกิดเปนมนุษย แตจะมีอายุสั้น
๒. โทษแหงการลักทรัพย หากมีมาก ตายแลวจะไปเกิดในนรกหรือเปนสัตวเดรั จฉาน
และอยางเบาที่สุด อาจไดเกิดเปนมนุษยแตจะประสบความพินาศไปแหงทรัพยสิน
๓. โทษแหงการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย หากมีมาก ตายแลวก็จะไปเกิดในนรก
หรือเปนสัตวเดรัจฉาน และอยางเบาที่สุด อาจไดเกิดเปนมนุษยแตเปนผูมีเวรและมีศัตรูมาก
๔. โทษแหงการกลาวเท็จ อยางหนักจะไปเกิดในนรกหรือเปนสัตวเดรัจฉาน อยาง
เบาที่สุด อาจไดเปนมนุษยแตจะถูกกลาวหาดวยคําที่ไมเปนจริง
๕. โทษแห งการกล าวส อเสี ยด อย างหนักคื อไปเกิ ดในนรกและเป นสัตวเดรัจฉาน
อยางเบาที่สุด คือ เกิดเปนมนุษยแตจะไมไดรับการยอมรับและไรญาติขาดมิตร
๖. โทษแหงการกลาวคําหยาบ อยางหนัก คือ ไปเกิดในนรกและเปนสัตวเดรัจฉาน
อยางเบาที่สุด คือ เกิดเปนมนุษย แตมีเสียงไมเพราะ
๗. โทษแห งการกล าวเพอเจอ อย างหนัก คื อ เกิ ดในนรกและเป นสัตวเดรัจฉาน
อยางเบาที่สุด คือ เกิ ดเปนมนุษย แตมีคําพูดที่ไมนาเชื่อถือ
๘. โทษแห งการดื่ มน้ํ าเมาเป นประจํ า อย างหนัก คื อ เกิ ดในนรกหรื อเป นสัตว
เดรัจฉาน อย างเบาที่ สุ ด คื อ เกิ ดเป นมนุ ษยแต มี ความวิ กลจริ ตหรื อมี ความผิ ดปกติ ทาง
สติปญญา

ข. มัชฌิมสังสารวัฏ คือ สังสารวัฏชั้นกลาง มีความสุขแบบโลกียพอประมาณ หรือ
มีทั้งสุขทั้งทุกข คละเคลากันไป แบงเปน ๒ ระดับ ๗ ภูมิ ไดแก
๑. มนุสสภูมิ โลกมนุษย ดังไดกลาวแลวในบทที่ผานมา
๒. เทวภูมิ หรือสวรรค เปนที่อยูของทวยเทพทั้งหลายผูมีกายทิพย มีแสงรุงเรือง
ในตัว จัดเปนโอปปาติกะกําเนิด คือ ไมตองเกิดในครรภมารดา หากแตเกิดผุดขึ้นเปนรูปรางเต็ม
ตัวอยู ในวัยหนุ มวัยสาวทันที การเกิ ดขึ้นในสวรรคชั้นไหน ระดับไหนขึ้นอยู บุ ญกุ ศลที่ ตนได
สรางสมมาเมื่อครั้งเปนมนุษยที่ตางกันออกไป บางเปนจอมแหงเทพ บางเปนบุตรแหงเทพ บาง
เป นธิ ดา บางเป นนางอัปสร มี ความเพี ยบพรอมไปดวยฐานะอันเป นทิ พย ๑๐ ประการคื อ ๑)
อายุ ๒) วรรณะ ๓) สุข ๔) ยศ ๕) อธิปไตย ๖) รูป ๗) เสียง ๘) กลิ่น ๙) รส และ ๑๐)
โผฏฐัพพะ (ผัสสะที่ละเอียดออน)

อันเปนทิพย
๗๔
เทวภูมิหรือสวรรคมี ๖ ชั้น หากนับรวม
เทวดาชั้นภุมมเทวดา หรือเทวดาที่อาศัยบนพื้นโลกมนุ ษยอันเป นเทวดาชั้นต่ํ าสุด เช น รุ กข
เทวดา จะมีวิมานทิพยอยูบนตนไมใหญดวยบุญกุศลของตนที่สรางแลวปรารถนาความเปนรุกข
เทวดา ก็จะเปน ๗ ชั้นได แตวารุกขเทวดาไมถูกนับวาเปนสวรรคอีกชั้นหนึ่ง ดังนั้น สวรรคจึงมี
๖ ชั้น ดังตอไปนี้
๒.๑ จาตุมหาราชิกา คือ สวรรคอันเปนที่อยูของทาวมหาราชผูเปนบริวารของ
ทาวสักกเทวราช มี ๔ องค คือ
๑) ทาวธตรฐ อยูทางทิศตะวันออก เปนจอมเทพแหงคนธรรพ ผูมีความชํานาญในคีต
ดนตรี เชน สุธรรมา ชํานาญในการตีกลอง พิมพสุรกะ ชํานาญในการตีกลางหนาเดียว ปญจ
สิขะ มีฝมือในการดีดพิณ
๒) ทาววิ รุ ฬหก อยู ทางทิ ศใต เป นจอมเทพแห งกุ มภัณฑ ซึ่ งเป นยักษพวกหนึ่ งมี
รูปรางสูงใหญ มีทองใหญและมีอัณฑะเหมือนหมอ
๓) ทาววิรูปกษ อยูทางทิศตะวันตก เปนจอมเทพแหงนาค ซึ่งพวกนาคนี้มีฤทธิ์มาก มี
พิษราย สามารถแปลงกายเปนงู เปนเทวดา หรืออื่น ๆ ได ผูจะเกิดเปนนาคเพราะไดตั้งความ
ปรารถนาไวเมื่อตอนทําความดีครั้งเปนมนุษย
๔) ทาวเวสสุวรรณ หรื อทาวกุ เวร อยู ทางทิ ศเหนื อ เปนจอมเทพแห งพวกยักษ เช น
ชนวสภยักษ ซึ่งก็คือ พระเจาพิมพิสาร ผูเปนโสดาบันแตปรารถนามาอยูภพนี้เพราะเคยอยูมา
กอน ถาหากปรารถนาจะไปเกิดในสวรรคชั้นสูงกวาก็ยอมได
ทาวจาตุมหาราช มีบทบาทหรือเกี่ยวของกับประวัติศาสตรทางพระพุทธศาสนา เชน
การถวายบาตรแดพระพุทธเจาเมื่อแรกตรัสรู การเปนอยูในสวรรคชั้นนี้ มีความเพียบพรอมด วย
ผลกรรมดี อันเป นทิ พย ๑๐ ประการดังกล าวขางตน ตัวอย างเช น มี อายุ ยื นยาว ๕๐๐ ป ทิ พย
(เมื่อคิดเทียบกับเวลาบนโลกมนุษยเปนดังนี้ คือ ๕๐ ปในโลกมนุษยเปน วันกับคืน (๒๔ ชั่วโมง)
ของเทวดาชั้นจาตุมหาราช, ๓๐ วันโดยวันนี้เปน ๑ เดือน, ๑๒ เดือนเปน ๑ ป ปเชนนี้เรียกวา ๑
ปทิพย = ๑๘,๐๐๐ ปของโลกมนุษย ดังนั้น ๕๐๐ ปทิพย จึงเทากับ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ปของโลก
มนุษย)
๗๕
อาหารของเทวดาชั้นจาตุมหาราชนี้ละเอียดกวาภุมมเทวดา (เทวดาที่สถิตอยูตาม
ภาคพื้นดิน)
๗๖
ผูจะมาเกิดในสวรรคชั้นนี้ ตองเปนผูมีจิตใจบริสุทธิ์ ยินดีในของตนเอง ทําดีความ
ดีดวยตนเองและชักชวนผูอื่นใหทําตามดวย พรอมตั้งความปรารถนามาเกิดในสวรรคชั้นนี้
๒.๒ ดาวดึงส คือ สวรรคอันเปนที่อยูจอมเทพ ๓๓ องค ตั้งอยูเหนือภูเขาสิเนรุ
ประกอบไปดวย (๑) ปราสาทไพชยนตสูง ๑๐๐ ชั้นเปนประทับของทาวสักกเทวราช ซึ่งมีหอง
๗๐๐ หอง แตละหองมีนางเทพอัปสรดูแลอยู (๒) สวนอุทยานทิพย ๔ อุทยานลอมรอบ คือ ๑)
นันทวัน อยูทางทิศตะวันออก ๒) จิตรลดาวัน อยูทางทิศตะวันตก ๓) มิสกวัน อยูทางทิศเหนือ
๔) ปารุสกวัน อยูทางทิศใต (๓) มีสระโบกขรณี (๔) แผนศิลา (๕) จุฬามณีเจดียอันเปนที่บรรจุ
พระเกศโมลีและพระบรมธาตุเขี้ยวแกเบื้องขวาของพระพุทธเจา ประดับดวยรัตนะ ๗ ประการ
ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตแหงนครดาวดึงส สูง ๘๐,๐๐๐ วา ลอมรอบดวยกําแพงทองคําทั้ง
๔ ดาน ยาวดานละ ๑๖๐,๐๐๐ วา (๖) ทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีตนปาริชาตหรือตน
ทองหลางอยูในปุณฑริกวัน ซึ่ง ๑๐๐ ปจะออกดอกครั้งหนึ่ง เหลาทวยเทพจะดีใจและเอิบอิ่มดวย
กามคุ ณทั้ง ๕ ตลอด ๔ เดื อนอยู ที่ ใตตนปาริ ชาต (๗) ภายใตตนปาริ ชาตมี บัณฑุ กัมพลสิ ลา
อาสนอันเป นที่ ประทับของทาวสักกเทวราช (๘) เทวสภาชื่ อ สุ ธรรมา ตั้งอยู ไม ไกลจากตน
ปาริชาต เปนที่ประชุมฟงธรรมของเหลาเทพ (๙) ดอกอสาพติ ซึ่ง ๑,๐๐๐ ป จะบานครั้งหนึ่ง
๗๗

สวรรคชั้นมีกามสุขที่ละเอียดกวาชั้นจาตุมมหาราชิกาโดยฐานะอันเปนทิพยทั้ง ๑๐ เปนทวีคุณ
ตัวอยางเชน มีอายุ ๑,๐๐๐ ปทิพย (เทียบกับเวลาบนโลกมนุษยดังนี้ คือ ๑๐๐ ปในโลกมนุษย
เปน วันกับคืน, ๓๐ วันนี้เปน ๑ เดือน, ๑๒ เดือนเปน ๑ ป, ปเชนนี้เรียกวา ๑ ปทิพยของเทวดา
ชั้นดาวดึ งส เท ากับ ๓๖,๐๐๐ ป ดังนั้น ๑,๐๐๐ ป ทิ พยเทากับ ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ ป ของมนุ ษย (๓
โกฎิ ๖ ลานป)
๗๘
ผูที่จะมาเกิดในสวรรคชั้นนี้ คือ ผูที่ประพฤติวัตตบท ๗ ประการ คือ ๑) เลี้ยง
ดูบิดามารดาโดยเคารพ ๒) มีความเคารพยําเกรงในผูหลักผูใหญ ๓) กลาวถอยคําที่ไพเราะ
ออนหวาน ๔) ไมกลาวคําสอเสียดผูอื่นใหเขาใจผิดกัน ๕) ไมตระหนี่ถี่เหนียว ๖) ตั้งอยูใน
ความซื่ อสัตยสุ จริ ต ๗) ไม ฟุ งซ านดวยความโกรธ มากัณฐกะหนึ่ งในสหชาติ ๗ ก็ มาเกิ ดใน
สวรรคชั้นนี้
๒.๓ ยามา เปนแดนสวรรคที่ปราศจากควาลําบากมีแตความสุขอันเปนทิพย มี
ทาวสุยามเทวราชเปนผูปกครอง มีปราสาทเงินและปราสาททองเปนวิมานที่สวยกวาชั้นดาวดึงส
สวรรคชั้นนี้มองไม เห็ นดวงอาทิ ตยและดวงจันทร เพราะอยู สู งกว ามาก คงมี เฉพาะแสงจาก
รางกายของหมูเทพและรัศมีจากกําแพงแกว สัญลักษณแหงการกําหนดรูกลางวันและกลางคืน
คือ การบานและการหุบของดอกไมทิพย เทวดาชั้นนี้มีอายุ ๒,๐๐๐ ปทิพย (เทียบกับเวลา
บนโลกมนุษยดังนี้ คือ ๒๐๐ ปของมนุษยเปนวันกับคืน, ๓๐ วันนั้นเปน ๑ เดือน, ๑๒ เดือนเปน
๑ ป, ปเชนนี้เรียกวา ๑ ปทิพยของเทวดาชั้นยามา ซึ่งเทากับ ๗๒,๐๐๐ ปของมนุษย ดังนั้น
๒,๐๐๐ ปทิพยจึงเทากับ ๑๔๔,๐๐๐,๐๐๐ ปของมนุษย)
๗๙
อาหารของเทวดาชั้นยามาละเอียด
กวาของเทวดาชั้นดาวดึงส ผูที่ทําความดีดวยใจบริสุทธ ไมไดแสรงแกลงทํา ในการใหทาน
รักษาศีล และเจริญภาวนามิไดขาด
๒.๔ ดุสิต เปนแดนสวรรคอันเปนที่อยูของเทวดาผูมีความยินดีและความแชม
ชื่นอยูเสมอ มีทาวสันดุสิตเทวราชเปนผู ปกครอง ประกอบดวยวิมานแกว วิมานทอง และวิมาน
เงิ น ที่งดงาม มีกํ าแพงแกวลอมรอบสวยงามและประณี ตกวาชั้นยามา มีอายุ ๔,๐๐๐ ปทิ พย
(เทียบกับเวลาบนโลกมนุษยดังนี้ คือ ๔๐๐ ป ของมนุษยเปน ๑ วันของชั้นดุสิต, ๓๐ วันนี้เปน ๑
เดือน, ๑๒ เดือนเปน ๑ ป, ปเชนนี้เรียกวา ๑ ปทิพยของสวรรคชั้นนี้ ซึ่งเทากับ ๑๔๔,๐๐๐ ป
ของมนุษย ดังนั้น ๔,๐๐๐ ปทิพย จึงเทากับ ๕๗๖,๐๐๐,๐๐๐ ปของมนุษย)
๘๐
อาหารของเทวดา
ชั้นดุสิตละเอียดกวาของเทวดาชั้นยามา พระนางมหามายา พุทธมารดาก็ไดมาเกิดยังสวรรคชั้น
นี้ หลังจากฟงพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจาแลวก็บรรลุโสดาบัน นอกจากนี้ยังเปนที่เกิดของ
พระโพธิ สัตวในชาติ สุ ดทายก อนจะตรัสรู เช น เสตุ เกตุ เทพบุ ตร แมพระศรี อาริ ยเมตไตรย
พระพุทธเจาองคตอไปในภัททกัปนี้ ปจจุบันยังคงอยูในสวรรคชั้นนี้
๒.๕ นิมมานรดี สวรรคอันเปนที่อยูของเหลาเทวดาผูมีความยินดีเพลิดเพลิน
ในกามคุ ณที่ เนรมิ ตขึ้นตามความพอใจของตนเอง มี ทาวนิ มมิ ตเทวราชเป นผูปกครอง มี
ปราสาทแกว ปราสาททอง และปราสาทเงิน ทั้งมีกําแพงแกวลอมรอบเชนกัน แตประณีตกวา มี
อายุ ๘,๐๐๐ ปทิพย (เทียบกับเวลาบนโลกมนุษยดังนี้ คือ ๘๐๐ ปของมนุษยเปน ๑ วันของชั้น
ดุสิต ๓๐ วันนั้นเปน ๑ เดือน, ๑๒ เดือนเปน ๑ ป, ปเชนนี้เรียกวา ๑ ปทิพยของสวรรคชั้น
นิ มมานรดี ซึ่ งเ ท ากับ ๒๘๘,๐๐๐ ป ของมนุ ษย ดังนั้ น ๘,๐๐๐ ป ทิ พย จึ งเ ท ากับ
๒,๓๐๔,๐๐๐,๐๐๐ ปของมนุษย)
๘๑
อาหารของเทวดาชั้นนิมมานรดีละเอียดกวาของเทวดาชั้น
ดุสิต
๒.๖ ปรนิมมิตวสวัตตี สวรรคอันเปนที่อยูของเหลาเทวดาผูมีกามคุณที่เทวดา
อื่นเนรมิตใหตามประสงคของตน มีทาวปรนิมมิตเทวราชเปนผูปกครอง มีทิพยสมบัติที่ประณีต
ชั้นที่ผานมา เทวดาในสวรรคชั้น จําแนกออกเปน ๒ คือ ฝายเทพมีทาวปรนิมมิตเทวราชเปน
หัวหนา กับ ฝายมาร มีทาวปรนิมมิตวสวัตตีมารเปนหัวหนา มีเขตแดนกั้นระหวางทั้งสองฝาย
ตางไมเกี่ยวของกัน ทาวปรนิมมิตวสวัตตีมารดังกลาวนี้แมจะจัดอยูในเทพฝายมาร แตก็ถือวา
เป นพระโพธิ สัตวองคหนึ่ งซึ่ งบํ าเพ็ ญบารมี เพื่ อเป นพระพุ ทธเจาเช นกัน ไดรับพยากรณจาก
พระกัสสปะพุทธเจาครั้งเมื่อเปนโพธิอํามาตยเพราะถวายทานโดยไมคํานึงถึงชีวิต แตเพราะยัง
ไมสิ้นกิเลสจึงเวียนวายตายเกิดและมาเกิดเปนเทพฝายมาร ผูมีจิตคิดทดลองพระบารมีพระโค
ดมพุทธเจาตามประจญดวยประการตาง ๆ แตก็มิไดลวงเกินทําบาปหนักประการใด สุดทายมี
ความเสียใจถึงออกปากเอยความปรารถนาถึงพุทธภูมิอีกครั้งหนึ่ง เมื่อลุ ๒๐๐ ปหลังพุทธกาลที่
ตนไมสามารถเอาชนะพระกีสนาอุปคุตเถระได พรอมเนรมิตกายใหเหมือนพระพุทธเจามีพระ
อัครสาวกทั้งสองแกพระกีสนาอุปคุตเถระพรอมพุทธบริษัทดู จากนั้น จึงไดมีจิตออนนอมเลื่อมใส
ในพระพุ ทธศาสนา และจักไดเป นพระพุ ทธเจาพระนามว า พระพุ ทธธรรมสามี ในอนาคต
๘๒

เทวดาในชั้นนี้ มีอายุ ๑๖,๐๐๐ ปทิพย (เทียบกับเวลาบนโลกมนุษยดังนี้ คือ ๑,๖๐๐ ปของ
มนุษยเปน ๑ วันของชั้นปรนิมมิตวสวัตตี, ๑๒ วันนั้นเปน ๑ เดือน, ๑๒ เดือนเปน ๑ ป, และป
เชนนี้เรียกวา ปทิพยของสวรรคชั้นปรนิมมิตวสวัตตี ซึ่งเทากับ ๕๗๖,๐๐๐ ปของมนุษย ดังนั้น
๑๖,๐๐๐ ปทิพย จึงเทากับ ๙,๒๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ปของมนุษย)
๘๓
อาหารของเทวดาชั้นปรนิมมิตว
สวัตตีละเอียดยิ่งกวาของเทวดาชั้นนิมมานรดี
๘๔

ค. อุ ปริ มสังสารวัฏ คื อ สังสารวัฏชั้นสู ง มี ความสุ ขมาก แต ยังเป นความสุ ขที่ อิ ง
อามิสอยู เปนความสุขที่เจือดวยทุกข มี ๒๐ ภูมิ แบงเปนรูปภูมิ ๑๖ และอรูปภูมิ ๔ ดังนี้
๑. รูปภูมิ ๑๖ สถานที่เปนที่อยูของผูที่สําเร็จรูปฌาน ๔ หรือ ฌาน ๔ คือ รูปฌาน
กุศลจิต ที่มีกํ าลังออนเรียกวา ปริตตฌาน อยางกลางเรี ยกว า มัชฌิ มฌาน และอยางเขมแข็ ง
เรียกวา ปณีตฌาน ซึ่งมีกําลังสูงต่ํากวากัน เมื่อบังเกิดในพรหมโลกจึงทําใหมีผลแตกตางกัน รูป
ภู มิ นี้เรี ยกเต็ ม ๆ ว า รู ปาวจรภู มิ หรื อ รู ปาวจรภพ ถื อว า เป นสวรรคชั้นพรหมโลกที่ ยังมี รู ป
ละเอียดตามเหตุ ปจจัย เทวดาชั้นพรหมจะมีเสี ยงไพเราะอันประกอบดวยลักษณะ ๘ ประการ
ไดแก แจมใส ชัดเจน นุมนวล นาฟง กลมกลอม ไมแตกพรา ลึก และกังวาน คือ
๘๕

๑.๑ พรหมปาริสัชชาภูมิ เปนพรหมโลกชั้นที่ ๑ เปนที่อยูของเหลาพรหมที่เปน
บริวารของพระพรหมที่อยูในชั้นมหาพรหม พรหมโลกนี้อยูสูงกวาสวรรคชั้นปรนิมมติวสวัตตี และ
ไกลจากโลกมนุษยมาก มีอุปมาเปรียบเทียบกับหินกอนโตเทาโลหปราสาทตกลงมาจากพรหม
โลกกว าจะถึ งมนุษยโลกเป นเวลานานถึ ง ๔ เดื อน ในพรหมโลกนี้มี ปราสาทแกวเป นวิ มาน มี
เครื่องประดับอันประณีตสวยงามกวาของเหลาเทพเบื้องลางหลายพันเทา ผูมาเกิดในพรหมโลก
จะมีเพศคลายบุรุษเพศทั้งสิ้น ไมตองกินไมตองบริโภคเหมือนสัตวในภูมิอื่น มีฌานสมาบัติเปน
อาหาร ไมมีการถายอุจจาระและปสสาวะ มีรางกายและผิวพรรณเกลี้ยงเกลาสวยงาม มีรัศมีพุง
ออกจากกายรุ งเรื่ องกว าพระอาทิ ตยและพระจันทร ขอต อในร างกาย เช น ขอเข า ไม ปรากฏ
กลมเกลี้ยงเรียบงาม เกศาเกลาเปนชฎาเหมือนพวกฤๅษี มีกายผึ่งผาย และมีอายุสูงสุดประมาณ
๓ สวนของกัป ผูที่จะมาเกิดในพรหมโลกชั้นนี้ คือ ผูไดปฐมฌานชั้นที่มีกําลังออน
๑.๒ พรหมปุโรหิตาภูมิ เปนพรหมโลกชั้นที่ ๒ มีฐานะสูงกวาพรหมปาริสัชชา
ทุกประการ อยูในฐานะเปนปุโรหิต เปนผูนําในกิจการของมหาพรหม มีสถานที่อยูระดับเดียวกัน
กับพรหมปาริสัชชา เพียงแตแยกเขตแดนกันอยูเทานั้น มีกายผึ่งผายกวาพรหมปาริสัชชา และ
มีอายุสูงสุดประมาณครึ่งกัปของวิวัฏฏฐายีอสงไขยกัปซึ่งมี ๖๔ อันตรกัป ครึ่งหนึ่งจึงเปน ๓๒
อันตรกัป ผูที่จะมาเกิดในพรหมโลกชั้นนี้ จะเปนพวกโยคีฤๅษี ที่เบื่อหนายในโลกียวิสัยแลวออก
บําเพ็ญสมถภาวนาจนไดปฐมฌานชั้นกลาง
๑.๓ มหาพรหมาภูมิ เปนพรหมโลกชั้นที่ ๓ เปนที่อยูของพรหมผูยิ่งใหญกวา
พรหมปาริสัชชาและพรหมปุโรหิต มีความเปนอยูที่ประณีตกวา มีกายผึ่งผายอยางยิ่งกวาสอง
ชั้นขางตน มีอายุสูงสุด ๑ กัป
๘๖
เพราะการมีอายุยืนนานเชนนี้จึงทําใหเขาใจผิดคิดวาตนเปนผู
ยิ่ งใหญ เช น พกาพรหม ที่ คิ ดว า ตนเป นอมตะ ไม แก ไม เจ็ บและไม ตาย จนเขาใจไปว า ไม มี
นิพพานอยูจริง ทายที่สุดพระพุทธเจาทรงสอนใหพกาพรหมละทิ้งความเห็นผิดอันนั้นเสียได
๘๗
พรหมโลกทั้ง ๓ นี้ ตั้งอยู ในระดับเดี ยวกัน แต แยกออกเป น ๓ เขตตามกํ าลัง
แหงปฐมฌานระดับตน (ปริตตะ) ระดับกลาง (มัชฌิมะ) และระดับสูง (ปณีตะ) จัดเปนสัตวที่มี
กายต างกัน แต มี สัญญาเหมื อนกัน และพรหมโลกระดับนี้จะถู กทํ าลายไปดวยไฟในคราวที่
จักรวาลถูกทําลายดวยไฟ
๑.๔ ปริตตาภาภูมิ เปนพรหมโลกชั้น ๔ เปนที่อยูพรหมที่มีแสงสวางนอยกวา
พรหมที่อยูเหนือตนขึ้นไปเพราะมีกําลังแหงทุติยฌานนอยกวาหรืออยางออน คือ ปริตตะ มีอายุ
สูงสุดประมาณ ๒ กัป
๑.๕ อัปปมาณาภาภู มิ เป นพรหมโลกชั้น ๕ เป นที่ อยู ของพรหมที่ มีแสงสว าง
ประมาณมิได แตก็จัดอยูในระดับปานกลางเมื่อเทียบกันระหวางปริตตาภากับอาภัสรา เพราะมี
กําลังแหงทุติยฌานปานกลาง คือ ชั้นมัชฌิมะ มีอายุสูงสุดประมาณ ๔ กัป
๑.๖ อาภัสราภู มิ เป นพรหมโลกชั้นที่ ๖ เป นที่ อยู ของพรหมที่ มี รัศมี หลากสี
แผซานออกจากกายเปนลํา ๆ ขาดเปนชวง ๆ เหมือนสายฟาแลบ เปนประกายเพราะมีกําลัง
แหงทุติยฌานแรงกลา คือ ชั้นปณีตะ มีอายุสูงสุดประมาณ ๘ กัป
๘๘
พรหมโลกทั้ง ๓ ชั้นนี้ ตั้งอยู ในพื้นที่ ระดับเดี ยวกัน เพี ยงแต แยกสถานที่
ออกเป น ๓ เขตแดนตามกํ าลังแห งทุ ติ ยฌานระดับตน ระดับกลาง และระดับสู ง ตามลํ าดับ
จัดเปนกลุมที่มีกายเหมือนกัน แตมีสัญญาตางกัน และในคราวที่จักรวาลถูกทําลายดวยน้ํา จะ
ถูกทําลายมาถึงพรหมโลกระดับนี้
๑.๗ ปริตตสุ ภาภูมิ เป นพรหมโลกชั้น ๗ เป นที่ อยู ของพรหมที่มี ความงดงาม
แหงรัศมีนอยกวาพรหมที่อยู ระดับสูงกวาตน คือ พวกอัปปมาณสุ ภาและสุ ภกิณหา ดวยกําลัง
แหงตติยฌานที่กําลังออนอยู มีอายุสูงสุดประมาณ ๑๖ กัป
๑.๘ อัปปมาณสุภาภูมิ เปนพรหมโลกชั้น ๘ เปนที่อยูของพรหมที่มีความงาม
แห งรัศมีอันมิประมาณได แต ก็ จัดอยูในระดับปานกลางเมื่ อเที ยบกับปริตตสุภาและสุ ภกิณหา
เพราะมีกําลังแหงตติยฌานระดับปานกลาง คือ มัชฌิมะ มีอายุสูงสุดประมาณ ๓๒ กัป
๑.๙ สุภกิณหาภูมิ เปนพรหมโลกชั้น ๙ เปนที่อยูของพรหมที่มีความงามพรั่ง
พราวไปดวยรัศมี ที่ เปล งออกสลับกันไปมาทั่ วร างกาย เพราะอานุ ภาพแห งกํ าลังตติ ยฌาน
ระดับสูง คือ ชั้นปณีตะ มีอายุสูงสุดประมาณ ๖๔ กัป
๘๙
พรหมโลกทั้ง ๓ ชั้นนี้ ตั้งอยูในพื้นที่ระดับเดียวกัน เพียงแตแยกสถานที่เปน ๓
เขตตามกําลังแหงตติยฌานระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง จัดเปนสัตวจําพวกที่มีรางกาย
เหมือนกันและมีสัญญาเหมือนกัน และในคราวที่จักรวาลถูกทําลายดวยลม จะถูกทําลายมาถึง
พรหมโลกระดับนี้ พรหมโลกทั้ง ๙ ชั้นที่กลาวมาจึงมีขอจํากัดดานอายุขัยและถูกทําลายลงไดใน
คราวที่ จักรวาลดํ าเนิ นไปสู ความพิ นาศดวยไฟ ดวยน้ํ า และดวยลมตามลํ าดับ จึ งไม มี โอกาส
เสวยผลแหงความดีหรือมีชีวิตอยูครบตามกําหนด เวนเสียแตพรหมที่เกิดพรหมที่เกิดขึ้นพรอม
กับโลกวิวัฒนาการขึ้นเทานั้น ถาเกิดหลังจากนั้น ยอมมีอายุนอยลงตามลําดับไม ไดผลเต็มที่
หรื อเต็ มตามอายุ ขัย เพราะพรหมโลกชั้นตติ ยฌานภู มิ นี้จะตองถู กทํ าลายทุ ก ๆ รอย ๖๔ กัป
เสมอ
๑.๑๐ เวหัปผลาภูมิ เปนพรหมโลกชั้น ๑๐ เปนที่อยูของพรหมที่ไดรับผลแหง
ฌานอยางไพบูลย คือ ไดรับผลแห งความดีเต็มที่ ตามอายุขัยเพราะไม ไดถู กทํ าลายดวยลมใต
คราวที่ จักรวาลลมสลาย และยังมี พรหมสมบัติ ที่ ประเสริ ฐกว าทุ กชั้นที่ ผ านมา อันเป นมาจาก
กําลังแหงจตุตถฌาน มีอายุสูงสุดประมาณ ๕๐๐ กัป
๑.๑๑ อสัญญี สัตตาภู มิ เป นพรหมโลกชั้นที่ ๑๑ เป นที่ อยู ของพรหมที่ ไม มี
สัญญา หรื อไม มี จิ ต มี แต ร างกาย กล าวคื อ เป นพรหมที่ มี เพี ยงรู ปขันธ ไม มี นามขันธทั้ง ๔
หรือไมมีจิตและเจตสิก อันเปนผลมาจากกําลังแหงจตุตถฌาน บางทีเรียกวา พรหมลูกฟก พวก
อสัญญี สัตว ตามคัมภี ร ที่ พบส วนมาก จะกล าวถึ งการปฏิ บัติ กสิ ณของนักบวชนอก
พระพุทธศาสนาที่มีความเบื่อหนายในจิต บริกรรมวาโยกสิณจนเกิดฌานที่ ๔ แลวออกจากฌาน
ตั้งใจวา ความไมมีสิ่งที่ชื่อวา จิต เปนความดี เพราะความทุกขตาง ๆ ยอมบังเกิดเพราะอาศัยจิ ต
เมื่อไมมีจิต ความทุกขเชนนั้นก็ไมมี เชนนี้แลว เปนผูมีฌานไมเสื่อม ตายไปเกิดในอสัญญีภพ
ดวยอํานาจรูปปฏิสนธิ ขณะตาย อยูในอิริยาบถใด จะเกิดดวยอิริยาบถนั้น บางองคนั่ง บางองค
นอน บางองคยืน ไมเคลื่อนไหว เปนอยูเชนนี้ในอสัญญีภูมิตลอด ๕๐๐ กัป พวกอสัญญีสัตว จึง
ไมจัดเปนวิญญาณฐิติ เพราะไมมีวิญญาณ แมพวกเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิก็ไมจัดเป น
วิญญาณฐิติ เพราะมีวิ ญญาณที่ ละเอี ยดจนไมอาจเรียกไดวา มี วิญญาณ มีอายุ สูงสุดประมาณ
๕๐๐ กัป เมื่อหมดอายุขัยแลว ก็จะมีจิตใจกลับคืนมาเปนปกติเหมือนดังเดิมและจุติไปเกิดตาม
อํานาจกุศลที่ตนทําไวตราบที่ยังไมหมดกิเลสทั้งหลาย
พรหมโลกทั้ง ๒ ชั้น ตั้งอยูบนพื้นที่ระดับเดียวกัน เพียงแตแยกอาณาเขตออก
จากกันและตั้งอยูหางไกลกันมากตามพลังแหงจตุตถฌาน สําหรับพรหมโลกชั้นเวหัปผลานั้น
จัดเป นผูที่ กายเหมื อนกันและมี สัญญาอย างเดี ยวกัน ส วนอสัญญี สัตวนั้นจัดเป นพวกที่ ไม มี
สัญญาและไมมีเวทนา
๑.๑๒ อวิ หาภู มิ เป นพรหมโลกชั้นที่ ๑๒ ตั้งอยู ห างจากอสัญญี สัตตาภู มิ
ประมาณ ๕ ลาน ๕ แสน ๘ พันโยชน เป นที่ อยู ของพรหมผูเป นพระอนาคมี บุ คคลที่ ไม เสื่ อม
คลายในสมบัติ ของตน ไม ละทิ้งที่ อยู ของตนแมเพี ยงชั่ วเวลานิ ดหน อย มี อายุ สู งสุ ดประมาณ
๑,๐๐๐ กัป และจะไมบรรลุนิพพานจนกวาจะมีชีวิตอยูจนครบอายุขัย เพราะมีสัทธาดีกวาธรรม
ขออื่ นในขณะปฏิบัติวิป สสนากรรมฐาน ซึ่งแปลกจากพรหมในสุทธาวาสที่เหลืออีก ๔ ชั้น คื อ
อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี และอกนิษฐา ซึ่งพรหมโลกทั้ง ๔ นี้ ไมจําเปนตองอยูจนครบตามอายุขัย
ของแตละชั้น สามารถบรรลุนิพพานกอนได
๑.๑๓ อตัปปาภูมิ เปนพรหมโลกชั้นที่ ๑๓ ตั้งอยูหางจากอวิหาภูมิประมาณ ๕
ลาน ๕ แสน ๘ พันโยชน เปนที่อยูของพรหมผูเปนอนาคามีบุคคลที่ไมมีความสะดุงกลัวตอสิ่งใด
ไมมีความเดือดรอนทั้งทางกาย วาจา และใจ เพราะเขาฌานสมาบัติอยูเสมอ นิวรณทั้งหลายจึง
ไมมีโอกาสทําใหจิตเดือดรอนได จิตของทานจึงบริสุทธิ์ สงบเย็น มีอายุสูงสุดประมาณ ๒,๐๐๐
กัป และเสวยทิพยสมบัติจนกวาจะหมออายุขัยแลวจุติไปเกิดในชั้นสูงขึ้นไปหรือจนกวาจะสําเร็จ
เป นพระอรหันตและดับขันธ ผูจะมาเกิ ดในชั้นนี้คื อ ผูปฏิ บัติ วิ ป สสนากรรมฐานจนบรรลุ ชั้น
อนาคามีบุคคล และเปนผูมีวิริยะแกกลากวาอยางอื่น
๑.๑๔ สุทัสสาภูมิ เปนพรหมโลกชั้นที่ ๑๔ ตั้งอยูหางจากอตัปปาภูมิประมาณ ๕
ลาน ๕ แสน ๘ พันโยชนเป นที่ อยู ของพรหมผูเป นพระอนาคามี บุ คคลที่ มี ความเห็ นแจ มใส
มองเห็ นสภาวธรรมไดแจงชัด มี ใจสงบเยื อกเย็ น มี กิ เลสเหลื อนอย มี รู ปงามยิ่ ง มี อายุ สู งสุ ด
ประมาณ ๔,๐๐๐ กัป และเสวยทิพยสมบัติจนกวาจะหมออายุขัยแลวจุติไปเกิดในชั้นสูงขึ้นไป
หรื อจนกว าจะสํ าเร็ จเป นพระอรหันตและดับขันธ ผูจะมาเกิ ดในชั้นนี้คื อ ผูปฏิ บัติ วิ ป สสนา
กรรมฐานจนบรรลุชั้นอนาคามีบุคคล และเปนผูมีสติแกกลากวาอยางอื่น
๑.๑๕ สุทัสสีภูมิ เปนพรหมโลกชั้นที่ ๑๕ ตั้งอยูหางจากสุทัสสาภูมิประมาณ ๕
ลาน ๕ แสน ๘ พันโยชน เปนที่อยูของพรหมผูเปนอนาคมีบุคคลบุคคลทรงไวซึ่งความเห็นอยาง
แจ มใสมากกว าพรหมชั้นสุ ทัสสา คื อ มี ประสาทจักษุ ทิ พยจักษุ และป ญญาจักษุ ดี กว า ส วน
ธรรมจักษุ นั้นมี เท ากัน มี อายุ สู งสุ ดประมาณ ๘,๐๐๐ กัป และเสวยทิ พยสมบัติ จนกว าจะหมอ
อายุขัยแลวจุติไปเกิดในชั้นสูงขึ้นไปหรือจนกวาจะสําเร็จเปนพระอรหันตและดับขันธ ผูจะมาเกิด
ในชั้นนี้คือ ผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานจนบรรลุชั้นอนาคามีบุคคล และเปนผูมีสมาธิแกกลากวา
อยางอื่น
๑.๑๖ อกนิฏฐกภูมิ เปนพรหมโลกชั้นที่ ๑๖ ตั้งอยูหางจากสุทัสสีภูมิประมาณ ๕
ลาน ๕ แสน ๘ พันโยชน เปนที่อยูของพรหมผูเปนพระอนาคามีบุคคลที่ไมมีความต่ําตอยกวา
ใคร ไมเปนรองใคร เพราะมีสมาบัติขั้นสูงสุด มีกิเลสเบาบางมาก เปนผูไมต่ํากวางทั้งในความสุข
และความรู มีอายุสูงสุดประมาณ ๑๖,๐๐๐ กัป
๙๐
และเสวยทิพยสมบัติจนกวาจะสําเร็จเปนพระ
อรหันตและดับขันธ ผูจะมาเกิดในชั้นนี้คือ ผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานจนบรรลุชั้นอนาคามีบุคคล
และเปนผูมีปญญาแกกลากวาอยางอื่น พรหมในชั้นนี้จะตองไดสําเร็จเปนพระอรหันตและดับ
ขันธในชั้นนี้ดวยกันทุ กองค ซึ่ งต างจากพรหมโลกทั้ง ๔ ชั้นที่ กล าวมา คื อ พรหมชั้นเหล านั้น
หากยังไมไดสําเร็จเปนพระอรหันตและนิพพานในชั้นนั้นๆ เมื่อสิ้นอายุขัยจากชั้นนั้นแลวมาเกิด
ในชั้นอกนิษฐภูมินี้แลวไมไปเกิดในชั้นไหนอีก หากแตจะสําเร็จเปนพระอรหันตในชั้นนี้ พรหม
ชั้นอกนิฏฐะนี้จึงประเสริฐกวาพรหมโลกชั้นอื่น ๆ ทั้งหมดดวยศีล สมาธิและปญญา ที่สําคัญคือ
ในพรหมโลกชั้นนี้ มีทุสสเจดีย คือ เจดียผาขาวของเจาชายสิทธัตถะที่เหลาพรหมนํามาจากโลก
มนุษยในขณะที่ทรงอธิษฐานเพศเปนนักบวช
พรหมโลกทั้ง ๕ ชั้นนี้ เรียกวา สุทธาวาสภูมิ คือ ชั้นอันเปนที่อยูของผูบริสุทธิ์
ในที่นี้หมายถึง พระอนาคามีบุคคลและพระอรหันต พระอรหันตในที่นี้ ก็คือ พระอนาคามีที่ได
สําเร็จเปนพระอรหันตในพรหมโลกชั้นนี้ ไมใชพระอรหันตที่เสียชีวิตจากโลกมนุษยแลวมาเกิด
ในที่นี้แตอยางใด สุทธาวาสภูมินี้ตั้งอยูทามกลางอากาศและตั้งอยูเปนชั้น ๆ ชั้นไปตามลําดับ
ภูมิ ไมไดตั้งอยูในระดับเดียวกันเหมือนพรหมโลกตั้งแตปฐมฌานภูมิจนถึงจตุตถฌานภูมิ

๒. อรูปภูมิ ๔ อันเปนที่ อยูของเหล าอรู ปพรมหทั้งหลาย คือ พรหมที่ไม มีรูป ซึ่ ง
เกิดขึ้นดวยอานุภาพของรูปวิราคภาวนา คือ การเจริญเพื่อเบื่อหนายคลายความกําหนัดในรูป
สวนมากจะเปนนักบวช เชน ดาบส ฤๅษี ซึ่งเปนนักบวชนอกพระพุทธศาสนาที่ไดบําเพ็ญพรต
ภาวนาจนกระทั่งสําเร็จจตุตถฌานแลว ยังไมพอใจ ประสงคจะไดบรรลุฌานชั้นสูงขึ้นไปอีก โดย
คิดวา รางกายนี้ไมดี มีทุกขโทษมากมาย เพราะมีตัวตนจึงมีการยึดถือและการประหัตประหาร
ตอกัน จึงไมปรารถนาจะมีตัวตนอีกตอไป จึงฝกปฏิบัติฌานในระดับสูงขึ้นโดยใชสิ่งที่ไมมีรูปเปน
อารมณในฝกปฏิบัติตามลําดับ
๙๑
ดังตอไปนี้ คือ
๒.๑ อากาสานัญจายตนภู มิ เปนพรหมโลกชั้นที่ ๑๗ ตั้งอยูหางจากอกนิษฐก
ภูมิประมาณ ๕ ลาน ๕ แสน ๘ พันโยชน เปนที่อยูของพรหมพวกหนึ่งที่มีจิตและเจตสิกเทานั้น
ไมมีรูปพรรณสัณฐาน มีอายุสูงสุดประมาณ ๒๐,๐๐๐ กัป เกิดจากฌานที่อาศัยการเพงอากาศ
อันไมมีที่สุดเปนอารมณ ดวยการบริกรรมวา อากาโส อนนฺโต อากาโส อนนฺโต อากาศไมมี
ที่สุด ๆ จนสําเร็จอากาสานัญจายตนฌาน
๙๒
๒.๒ วิญญาณัญจายตนภูมิ เปนพรหมโลกชั้นที่ ๑๘ ตั้งอยูหางจากอากาสานัญ
จายตนภูมิประมาณ ๕ ลาน ๕ แสน ๘ พันโยชน เปนที่อยูของพรหมพวกหนึ่งที่มีจิตและเจตสิก
เชนกัน มีอายุสูงสุดประมาณ ๔๐,๐๐๐ กัป เกิดจากฌานที่อาศัยการเพงวิญญาณอันไมมีที่สุด
เปนอารมณ ดวยการบริกรรมวา วิ:ฺ:าณํ อนนฺตํ วิ:ฺ:าณํ อนนฺตํ วิญญาณไมมีที่สุด ๆ จน
สําเร็จวิญญาณัญจายตนฌาน มีความละเอียดยิ่งกวาอากาศอีก
๙๓
๒.๓ อากิญจัญญายตนภูมิ เปนพรหมโลกชั้นที่ ๑๙ ตั้งอยูหางจากวิญญาณัญ
จายตนภู มิ ประมาณ ๕ ลาน ๕ แสน ๘ พันโยชน เป นที่ อยู ของพรหมพวกหนึ่ งที่ มี แต จิ ตและ
เจตสิกเทานั้น ไมมีรางกาย มีอายุสูงสุดประมาณ ๖๐,๐๐๐ กัป เกิดจากฌานที่อาศัยการเพง
อารมณ ว า นตฺ ถิ กิ :ฺ จิ แปลว า ไม มี อะไรเหลื ออยู เป นนัตถิ ภาวบัญญัติ จนสํ าเร็ จอา
กิญจัญญายตนฌาน เปนฌานที่ละเอียดประณีตกวาวิญญาณัญจายตนฌานอีก
๙๔
๒.๔ เนวสัญญานาสัญญายตนภู มิ เป นพรหมโลกชั้นที่ ๒๐ ตั้งอยู ห างจากอา
กิ ญจัญญายตนภู มิ ประมาณ ๕ ลาน ๕ แสน ๘ พันโยชน เป นที่ อยู ของพรหมพวกหนึ่ งที่ จะ
เรียกวามีสัญญาก็ไมได เพราะไมมีสัญญาอยางหยาบ จะเรียกวาไมมีสัญญาก็ไมได เพราะยังมี
สัญญาที่ละเอียดประณีตอยู มีอายุสูงสุดประมาณ ๘๔,๐๐๐ กัป
๙๕
เกิดจากฌานที่อาศัยการเพง
อารมณวา เนวส:ฺญานาส:ฺญา ภวิสฺสามิ ขอใหขามีจิตใจเหลือนอยเปนเหมือนไมมีบริกรรมวา
เอตํ สนฺ ตํ เอตํ ปณี ตํ จิ ตนั้นสงบ จิ ตนั้นละเอี ยด จนสํ าเร็ จเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
๙๖

พรหมในชั้นนี้มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา ภวัคคพรหม หมายถึง พรหมชั้นสูงสุดยอด อยางไรก็
ตาม พรหมโลกชั้นนี้ ไมจัดเขาเปนวิญญาณฐิ ติ คือ ภพที่มีวิญญาณดํารงอยูเชนเดี ยวกันพวก
อสัญญีสัตว แตก็ยังเปนหนึ่งในสัตตาวาส ๙ อยู นั่นหมายความวา ทั้งอสัญญีสัตวและเนวสัญญา
นาสัญญายตนสัตวนี้ ยังนับวาเปนสัตว แตไมนับวามีวิญญาณถือครอง (?) ดังตารางเทียบเคียง
ดังตอไปนี้

ตารางเที ยบวิญญาณฐิติ ๗ สัตตาวาส ๙ กับ ภพ ๓๑
วิญญาณฐิติ ๗ สัตตาวาส ๙ ภพ ๓๑
๑. สัตวที่มีกายตางกัน
และมีสัญญาตางกัน
๑. สัตวที่มีกายตางกัน และ
มีสัญญาตางกัน
มนุ ษย, เทวดาบางพวกในสวรรค ๖ ชั้น,
วินิบาตบางพวกที่พนจากอบายภูมิ
๒. สัตวที่มีกายตางกัน
แตมีสัญญาเหมือนกัน
๒. สัตวที่มีกายตางกัน แต
มีสัญญาเหมือนกัน
พรหมชั้นปฐมฌานภู มิ (พรหมปาริ สัชชา,
พรหมปุ โรหิ ต, มหาพรหมา) และสัตวใน
อบายภูมิ ๔
๓. สัตวที่มีกาย
เหมือนกัน แตมี
สัญญาตางกัน
๓. สัตวที่มีกายเหมือนกัน
แตมีสัญญาตางกัน
พรหมชั้นทุ ติ ยฌานภู มิ (ปริ ตรตาภา, อัปป
มาณาภา, อาภัสสรา)
๔. สัตวที่มีกาย
เหมือนกัน และมี
สัญญาเหมือนกัน
๔. สัตวที่มีกายเหมือนกัน
และมีสัญญาเหมือนกัน
พรหมชั้นตติ ยฌานภูมิ (ปริตรตาสุภา, อัปป
มาณสุ ภา, สุ ภกิ ณหา) และจตุ ตถฌานภู มิ
หรือปญจมฌานภูมิ (ยกเวนอสัญญีสัตว)
๕. สัตวที่ไมสัญญาและ
เวทนา
อสัญญีสัตว
๕. สัตวในชั้นอากาสานัญ
จายตนภูมิ
๖. สัตวในชั้นอากาสานัญ
จายตนภูมิ
พรหมชั้นอากาสานัญจายตนภูมิ
๖. สัตวในชั้น
วิญญาณัจายตนภูมิ
๗. สัตวในชั้น
วิญญาณัจายตนภูมิ
พรหมชั้นวิญญาณัญจายตนภูมิ
๗. สัตวในชั้นอา
กิญจัญญายตนภูมิ
๘. สัตวในชั้นอา
กิญจัญญายตนภูมิ
พรหมชั้นอากิญจัญญายตนภูมิ
๙. สัตวในชั้นเนวสัญญานา
สัญญายตนภูมิ
พรหมชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ

เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเปนเหตุและความเปนผล หรือ สาเหตุที่ทําให
ไปในพรหมโลกชั้นตาง ๆ ดังกลาว จึงขอสรุปเปนตารางดังตอไปนี้

ที่ เหตุ ผล อายุ
๑. ปฐมฌานระดับตน (ปริตตะ) พรหมปาริสัชชาพรหม หนึ่งสวนสามของกัป
๒. ปฐมฌานระดับกลาง (มัชฌิมะ) พรหมปุโรหิตพรหม ครึ่งกัป
๓. ปฐมฌานระดับสูง (ปณีตะ) มหาพรหม หนึ่งกัป
๔. ทุติยฌานระดับตน ปริตตาภาพรหม ๒ กัป
๕. ทุติยฌานระดับกลาง อัปปมาณาภาพรหม ๔ กัป
๖. ทุติยฌานระดับสูง อาภัสราพรหม ๘ กัป
๗. ตติยฌานระดับตน ปริตตสุภาพรหม ๑๖ กัป
๘. ตติยฌานระดับกลาง อัปปมาณสุภาพรหม ๓๒ กัป
๙. ตติยฌานระดับสูง สุภกิณหาพรหม ๖๔ กัป
๑๐. จตุตถฌาน เวหัปผลพรหม ๕๐๐ กัป
๑๑. จตุตถฌานแบบสัญญาวิราคะ อสัญญีพรหม ๕๐๐ กัป
๑๒. จตุ ตถฌานและวิ ป สสนาจน
เ ป น พร ะ อ น า ค า มี บุ ค ค ล
ประเภทสัทธินทรีย
อวิหาสุทธาวาสพรหม ๑,๐๐๐ กัป
๑๓. จตุ ตถฌานและวิ ป สสนาจน
เ ป น พร ะ อ น า ค า มี บุ ค ค ล
ประเภทวิริยินทรีย
อตัปปาสุทธาวาสพรหม ๒,๐๐๐ กัป
๑๔. จตุ ตถฌานและวิ ป สสนาจน
เ ป น พร ะ อ น า ค า มี บุ ค ค ล
ประเภทสตินทรีย
สุทัสสาสุทธาวาสพรหม ๔,๐๐๐ กัป
๑๕. จตุ ตถฌานและวิ ป สสนาจน
เ ป น พร ะ อ น า ค า มี บุ ค ค ล
สุทัสสีสุทธาวาสพรหม ๘,๐๐๐ กัป
ประเภทสมาธินทรีย
๑๖. จตุ ตถฌานและวิ ป สสนาจน
เ ป น พร ะ อ น า ค า มี บุ ค ค ล
ประเภทปญญินทรีย
อกนิฏฐสุทธาวาสพรหม ๑๖,๐๐๐ กัป
๑๗, อากาสานัญจายนฌาน อากาสานัญจายนพรหม ๒๐,๐๐๐ กัป
๑๘. วิญญาณัญจายตนฌาน วิญญาณัญจายตนพรหม ๔๐,๐๐๐ กัป
๑๙. อากิญจัญญายตนฌาน อากิญจัญญายตนพรหม ๖๐,๐๐๐ กัป
๒๐. เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เนวสัญญานาสัญญายตน
พรหม
๘๔,๐๐๐ กัป


๕.๕ อะไรที่ทองไปในสังสารวัฏ

ปญหาอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวเนื่ องกับการเวี ยนวายตายเกิด คื อ อะไรไปเกิด หรื อ
อะไรเปนผูไปเกิด ปญหานี้เปนที่ สงสัยและเป นที่สนใจเปนอันมากและมีทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้
แตกตางกัน พอประมวลไดดังนี้ คือ
๙๗


๑. ทัศนะแบบฮินดู ที่ถือวา มนุษยตายแลว มีวิญญาณอมติลองลอยไปเกิดในราง
ใหม ความตายเป นเรื่ องของร างกายเท านั้น วิ ญญาณอมตะหรืออาตมัน (อัตตา) ไมรูจักตาย
เมื่อรางกายชํารุดจนอาศัยไมไดแลว วิญญาณก็ออกจากรางไปแสวงหารางใหม แนวคิดนี้ขัด
กับทัศนะทางพุทธปรัชญา เพราะถือวาเปนความเห็นวาวิญญาณเปนอมตะ หรือเปนสิ่งที่เที่ยง
(สัสสตทิฐิ)
๒. ทัศนะแบบอภิธรรม ถือวา จิตของมนุษยมีการเกิดดับเปนดวง ๆ ติดตอกันไป
อยางรวดเร็ว ขณะที่มนุษยจะตายนั้น จิตดวงสุดทายจะดับลง จิตดวงสุดทายนี้ เรียกวา จุติจิต
ทันใดนั้นเอง จิ ตดวงใหม ก็ จะเกิ ดขึ้นทันที ในภพใหม โดยไม มี อะไรกั้นกลาง จิ ตดวงใหม นี้
เรียกวา ปฏิสนธิจิต หมายถึง จิตที่ทําหนาที่เชื่อมตอระหวางชาติหนึ่งกับอีกชาติหนึ่ง อยางไรก็
ตาม ก็ ไม ไดแสดงใหเห็ นความสัมพันธระหว างจุ ติ จิ ตในภพเดิ มกับปฏิ สนธิ จิ ตในภพใหม อัน
นําไปสูประเด็นปญหาที่วา ถาเปนเชนนั้น จิตทั้งสองนั้น ก็ไมนาจะมีความเกี่ยวของกันเลย ทั้ง
สองแยกออกจากกันอย างเด็ ดขาด ไม มี อะไรเป นตัวเชื่ อมเลย แต กระนั้นก็ ตาม ทัศนะทาง
อภิธรรมยืนยันวา กระแสจิตเกิดดับติดตอไปไมขาดสาย ฟงดูแลวก็ขัดแยงกันอยู เพราะขณะที่
ยืนยันวา มีการสืบตอ แตก็ปฏิเสธวาไมมีอะไรเปนตัวเชื่อม
๓. ทัศนะที่เห็นวา คลื่นกรรมเปนตัวเชื่อมระหวาง ๒ ชาติ เมื่อมนุษยตายลง กรรม
จะพุงเปนลําออกไปจากผูตาย พอจุติจิตดับลง จุติจิตนั้นจะทิ้งคลื่นวิญญาณไวที่คลื่นกรรม ทําให
คลื่นกรรมกระเพื่อมเปนความถี่ (frequency) มีรูปเปนคดกริช ความถี่ของคลื่นกรรมในแตละคน
จะไมเหมือนกัน มีหยาย ละเอียดตางกัน ในเวลาเดียวกัน กลละ (embryo) ในครรภมารดาก็มี
พลังดึงดูดเฉพาะของตน ที่เหมาะสมกับคลื่นกรรมบางคลื่น เมื่อพบกับกลละที่เหมาะสม คลื่น
กรรมไหลลงสูกลละอันนั้น เมื่อคลื่นกรรมไหลลงสูกลละอันใด ก็ไปสรางวิญญาณขึ้นในกลละอัน
นั้น ปฏิสนธิวิญญาณกับจุติวิญญาณไมใชดวงเดียวกัน ไมมีการเดินทางของวิญญาณอมตะหรือ
ของตัวกูใด ๆ จากชาติหนึ่งไปสูอีกชาติหนึ่ง แตมีตัวเชื่อเพียงอยางเดียว คือ กรรม กรรมที่วานี้
จึงมีลักษณะคลายกระแสไฟฟาที่ไหลไปตามเสนลวด จนเขาไปในไสของหลอดไฟ แลวก็แสดง
ตัวออกมาใหเห็ นเปนแสง หาไดหมายความว า กระแสไฟสูญหายไปไม เพี ยงไม มีเครื่ องมื อ
หรืออุปกรณใหแสดงตัวออกมาเทานั้น กระแสไฟยังคงอยู คอยใหอุปกรณแสดงตัวใหม ไมวาจะ
เป นหลอดไฟใหม เครื่ องทํ าความรอนหรื อมอเตอรไฟฟ าที่ มันจะแสดงออกมาเป นแสง เป น
ความรอนหรือเปนพลังจลนะ กระแสไฟฟาเปรียบเหมือนกระแสกรรม ดวงไฟหรือเครื่องทํา
ความรอนหรือมอเตอรเปรียบเหมือนชีวิตของมนุษยที่ปรากฏตัวขึ้นมาในโลกเชิงประจักษ แสง
ไฟฟ าเป นการแสดงตัวใหปรากฏของพลังงานไฟฟาซึ่ งมองไมเห็ นฉันใด มนุ ษยก็ เป นเครื่ อง
แสดงออกของพลังกรรมซึ่ งไม มองเห็ นฉันนั้น หลอดไฟฟ าอาจแตก แสงไฟอาจจะดับ แต
กระแสไฟฟายังอยูและอาจแสดงตัวออกมาเปนแสงไฟไดอีกในหลอดอื่น โดยทํานองเดียวกัน
รางกายอาจแตกสลายไปและการดับของจิตในปจจุบัน จะกอใหเกิดจิตใหมในชาติใหม แตพลัง
กรรมยังคงอยู
๔. ทัศนะฝ ายพระสุ ตตันตป ฎก ถื อว า มี สิ่ งที่ เป นตัวกลางทํ าหนาที่ เชื่ อมระหว าง
ชาตินี้กับชาติหนา สิ่งนั้นเปนกลุมพลังงานอันหนึ่ง ซึ่งเปนตัวแทนของชีวิตเกาและเปนตัวเชื้อ
จุดเปลวชีวิตใหมใหเกิดขึ้น เรียกวา จิตบาง วิญญาณบาง คันธัพพะบาง เชน ที่พระพุทธองค
ตรัสวา

จิตของผูใดที่อบรมแลวดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เป นเวลานาน
กายนี้ของผูนั้น มีรูปประกอบดวยมหาภูตรูป ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโตขึ้นมาดวย
ขาวสุ กและขนมสด ไม ความไม เที่ ยง ตองขัดสี นวดเฟ น และจะตองแตกกระจัด
กระจายไปเปนธรรมดา พวกกา แรง เหยี่ยว สุนัขบาน สุนัขจิ้งจอก หรือสัตวนานา
ชนิ ดย อมกัดกิ นกายนี้ ส วนจิ ตของผูนั้นที่ อบรมแลวดวยศรัทธา ศี ล สุ ตะ จาคะ
ปญญา เปนเวลานาน ยอมเปนสิ่งไปในเบื้องบน เปนสิ่งถึงภูมิอันวิเศษเปรียบเหมือน
บุรุษลงไปยังหวงน้ําลึกแลวพึงทุบหมอเนยใสหรือหมอน้ํามัน สิ่งใดที่มีอยูในหมอนั้น
จะเปนกอนกรวดหรือกระเบื้องก็ตาม สิ่งนั้นจะจมลง สิ่งใดเปนเนยใสหรือน้ํามัน สิ่ง
นั้นจะเปนสิ่งลอยขึ้นเบื้องบน เปนสิ่งถึงภูมิวิเศษ
๙๘

หรือ ดังที่พระพุทธองคตรัสวา อาหารคือวิญญาณเปนปจจัยแหงการเกิดในภพใหมตอไป
๙๙
วิ ญญาณเปนเสมือนเมล็ ดพื ชในกระบวนการเกิ ดใหม ตัณหาเป นยางเหนี ยวหรื อน้ํ า
เลี้ยง และกรรมเปนเสมือนเนื้อนาที่กําหนดใหพืชเกิดขึ้น ณ ที่ใดที่หนึ่ง
๑๐๐

แมจะมีพุทธพจนยืนยันถึงสิ่งที่เปนเชื่อมหรือเปนตัวเวียนวายตายเกิดเชนนี้ก็
ตาม แต เมื่ อมี ผูยึ ดถื อและลงความเห็ นว า จิ ตหรื อวิ ญญาณนี้เองเป นตัวไปเกิ ด เป นตัว
ท องเที่ ยวไปในภพภู มิ ต าง ๆ ไม ใช สิ่ งอื่ น พระพุ ทธองคจะทรงตรัสชี้แจงว า ความเห็ น
เช นนั้นไม ถู กตอง เป นความเห็ นผิ ดไปจากที่ พระพุ ทธองคทรงสอนเอาไวและเป นการตู
พระพุทธเจาดวย เชน กรณีของพระภิกษุชื่อสาติ ทั้งทรงแสดงใหเห็นถึงการเกิดขึ้นของ
วิญญาณนั้นมีเหตุปจจัย หากมีปจจัยใหวิญญาณเกิดขึ้น วิญญาณก็เกิดขึ้น หากไมมีปจจัย
ใหเกิดขึ้น มันก็ไมเกิดขึ้น
๑๐๑

การอภิปรายถึงปญหาในประเด็นนี้ ตามทัศนะของพุทธปรัชญาโดยเฉพาะแบบ
เถรวาท ดวยภาษาของมนุษย ไมใชเรื่องงายนัก เพราะการยึดหลักการแบบมัชฌิมาปฏิปทา
หรือหลักวิภัชชวาทแบบปฏิจจสมุปบาท ภาษาของมนุษยมีขอจํากัดบางประการไมอาจสื่อ
ใหเห็นภาพรวมทั้งหมดได ดังนั้น การสรุปวา จิตดวงเดียวกันนั้นไปเกิดในภพตอไป หรือ
เปนจิตคนละดวงไปเกิด ลวนผิดดวยกันทั้งคู เพราะจิตที่ถือปฏิสนธิในภพภูมิตอไปนั้น ไม
อาจกลาวไดว าเปนจิตดวงเก าหรือเป นจิ ตดวงใหม จะบอกวาเป นจิ ตดวงเดี ยวกัน ก็ ไม ใช
จะบอกวาเปนจิตอื่น คนละดวงกัน ก็ไมใช (น จ โส น อ:ฺโ) เพราะ (๑) เปนกระบวนการ
ที่ตอเนื่องกัน ถายโยงคุณสมบัติใหแกกันและกันโดยความเปนเหตุปจจัยแกกันและกันอยาง
ตอเนื่องไมขาดสาย (๒) มีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เหมือนกระแสน้ําของแมน้ําสาย
หนึ่งที่ไหลไปตลอดเวลาไมหยุดนิ่ง การกาวขามแมน้ําสายนั้นระหวางครั้งแรกกับครั้งที่สอง
จึงไมใชเปนการกาวขามกระแสน้ําเดียวกัน เพราะกระแสน้ําที่กาวขามครั้งแรกนั้นไดไหล
ผ านไปเรี ยบรอยแลว ส วนกระแสน้ํ าที่ กาวขามครั้งที่ สองนั้นเป นกระแสน้ํ าที่ ไหลหนุ น
เนื่ องกันมา กล าวโดยอี กนัยหนึ่ ง ความเป นไปในสังสารวัฏนี้ ก็ คื อ กฎแห งกรรม นั่ นเอง
อันมี กฎเกณฑที่ เป นระเบี ยบ ความแน นอนแห งความเป นเหตุ และความเป นผลแห งการ
กระทําของมนุษย

เชิงอรรถ


ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ๙/๒๙๒/๒๗๐, BUDSIR IV for Windows, มหาวิทยาลัยมหิดล.

ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ๙/๒๙๒/๒๗๐, BUDSIR IV for Windows, มหาวิทยาลัยมหิดล.

อดิ ศักดิ์ ทองบุ ญ, “วิธี วิ เคราะหป ญหาทางอภิ ปรัชญาของพระพุ ทธเจา” ใน สารนิ พนธพุทธศาสตรบัณฑิ ต
ประจําป ๒๕๕๑, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๑๕๔.

แสง จันทรงาม, พุทธปรัชญาพื้นฐาน, (โครงการตําราปรัชญา และศาสนา สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
ภาควิชามนุษยสัมพันธ มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๒๖), หนา ๗๐-๗๑.

วินัยปฎก มหาวรรค ๔/๑๖/๒๑, BUDSIR IV for Windows, มหาวิทยาลัยมหิดล.

แนวคิดเรื่อง ตายแลวเกิด และ ตายแลวสูญ นี้ ผูสนใจสามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติมไดในพรหมชาลสูตร ทีฆนิกาย
สีลขันธวรรค ๙/๒๖-๕๐/๑๑-๓๗, BUDSIR IV for Windows, มหาวิทยาลัยมหิดล.

ทีฆนิกาย มหาวรรค ๑๐/๒๖/๑๗, พระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอร : “อคฺโคหมฺสมิ โลกสฺส, เชฏโฐหมสฺมิ โลกสฺส,
เสฏโฐหมสฺมิ โลกสฺส, อยมนฺติมา เม ชาติ, นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว”ติ

มหาสัจจกสูตร, มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก ๑๒/๔๒๗-๔๒๙/๓๒๑–๓๒๒.; สคารวสูตร, มัชฌิมนิกาย มัชฌิม
ปณณาสก ๑๓/๗๕๔–๗๕๗/๕๑๕-๕๑๖. พระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอร .

ศึกษาเพิ่มเติม ใน ขุททกนิกาย ชาดก ๒๗-๒๘ พรอมอรรถกถา
๑๐
อรรถกถาขุททกนิกาย ธรรมบท, ๗/๒๕. อานนฺท เอตสฺส หิ กาเลน มนุสฺสตฺต กาเลน เทวตฺต กาเลน นาคตฺตนฺ
ติ เอว อนฺตรนฺตรา อุปปชฺชนฺตสฺส อุปปตฺติโย สพฺพ: ฺ: ุต:าเณนาป น สกฺกา ปริจฺฉินฺทิตุ ฯ อานนท ความจริง การเกิดของ
มนุ ษยตามลํ าดับอย างนี้ว า เป นมนุ ษยเวลาเท านี้ เป นเทวดาเวลาเท านี้ เป นนาคเวลาเท านี้ แมพระสัพพัญ:ุ ตญาณ ก็ ไม
สามารถกําหนดได ฯ
๑๑
สังยุตนิกาย นิทานวรรค, ๑๖/๔๒๑-๔๒๒/๑๗๗ ติณกัฏฐสูตร.
๑๒
สังยุตนิกาย นิทานวรรค, ๑๖/๔๒๓-๔๒๔/๑๗๘ ปฐวีสูตร.
๑๓
สังยุตนิกาย นิทานวรรค, ๑๖/๔๒๕-๔๒๖/๑๗๘ อัสสุสูตร.
๑๔
สังยุตนิกาย นิทานวรรค, ๑๖/๔๒๗-๔๒๘/๑๗๙ ขีรสูตร.
๑๕
สังยุตนิกาย นิทานวรรค, ๑๖/๔๓๘-๔๓๙/๑๘๓ ทัณฑสูตร.
๑๖
สังยุตนิกาย นิทานวรรค, ๑๖/๔๔๐-๔๔๑/๑๘๓ ปุคคลสูตร.
๑๗
สังยุตนิกาย นิทานวรรค, ๑๖/๔๔๒/๑๘๔.
๑๘
พระพรหมโมลี (วิลาศ :าณวโร ป.ธ.๙), ภูมิวิลาสินี, (กรุงเทพฯ: ดอกหญา, ๒๕๔๕), หนา ๕๗๕-๕๗๖.
๑๙
สังยุตนิกาย สคาถวรรค, ๑๕/๔๐๑/๑๔๒
๒๐
ปญหาเรื่อง นรก มีอยูจริงหรือไม ผูสนใจวา พุทธปรัชญาเห็นอยางไร โปรดอานมหาสีนาทสูตร มัชฌิมนิกาย มูล
ปณณาสก, ๑๒/๑๕๙-๑๙๓/๑๓๗-๑๖๔.
๒๑
อรรถกถาขุททกนิกาย อิติวุตตกะ, พระไตรปฎกและอรรถกถา แปล, เลม ๑ ภาค ๔, - หนาที่ ๒๔๖.
๒๒
มหานรก ๘ ขุม ปรากฏในขุททกนิกาย ชาดก (๒๘/๙๒-๙๓/๒๕-๒๙) ซึ่งเรียงลําดับอเวจีมหานรกไวอันดับที่ ๖
แตในที่นี้เสนอตามที่พระพรหมโมลีเรียบเรียงไวและนาจะเปนการเรียงลําดับไดถูกตอง หากพิจารณาจากอายุของสัตวนรกแตละ
ขุมซึ่งเรียงจากนอยสูมากตามลําดับ อยางไรก็ตาม ผูสนใจควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดตามหลักฐานทางคัมภีรดังกลาวและ
คัมภีรอรรถกถาขุททกนิกาย ชาดก, ใน พระไตรปฎกและอรรถกถา แปล, พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค
๑ – หนา ๑๘๐-๑๘๒. และอรรถกถาชาดก (ภาษาบาลี) ๘/๑๑๗-๑๑๙.
๒๓
ขุททกนิกาย ชาดก (ไทย) ๒๘/๙๒/๒๖ (บาลี) ๒๘/๙๒/๔๑.
๒๔
อรรถกถาขุ ททกนิ กาย ชาดก, ใน พระสุ ตตันตป ฎก ขุ ททกนิ กาย ชาดก เล ม ๔ ภาค ๑ - หนา ๑๘๑,
พระไตรปฎกและอรรถกถา แปล.
๒๕
ขุททกนิกาย ชาดก (ไทย) ๒๘/๙๒/๒๗.
๒๖
ขุททกนิกาย ชาดก (ไทย) ๒๘/๙๒/๒๗.
๒๗
ขุททกนิกาย ชาดก (ไทย) ๒๘/๙๒/๒๘.

๒๘
อันตรกัป เป นหน วยนับเวลา คื อ เวลาหนึ่ งรอบอสงไขยป อันมี ความหมายจํ านวนป ที่ นับไม ได แต คํ านวณ
โดยประมาณได ไดแก จํานวนป ของมนุ ษยที่มี เลขหนึ่ ง (๑) นํ าหนาแลวตามดวยเลขศูนย (๐) หนึ่งรอยสี่สิ บตัว (๑๔๐) เวลา
อสงไขยปที่วานี้เปนอายุของมนุษยยุคตนกัปแลวคอย ๆ ลดลง ๑ ปตอหนึ่งรอยปเรื่อย ๆ จนถึงอายุสิบป จากนั้นไมลดลงอีก แต
คอยๆ เพิ่มขึ้นโดยนัยเดียวกันคื อ รอยปเพิ่ มขึ้น ๑ ป จนถึ งอายุ อสงไขยปตามเดิ ม เรี ยกว า ๑ อสงไขยป เวลาช วงดังกล าวนี้
จัดเปนหนึ่งอันตรกัป อันตรกัปที่วานี้ ๖๔ อันตรกัปจ