You are on page 1of 5

d, dnia 13 sierpnia 2013 r.

DOA-Inf-VI.1431.9.2013

Pan {usunito}

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostpnienie informacji publicznej dotyczcy realizacji umowy zwizanej z usuniciem zagroe powstaych na skutek dokonania wamania na serwer, na ktrym funkcjonoway portale internetowe Urzdu Miasta odzi, uprzejmie informuj, e: 1. Wykonawc zlecenia bya firma PIXEL Technology s.c. z siedzib w odzi przy ul. Piknej 1. 2. Procedura udzielenia zamwienia publicznego majcego na celu usunicie awarii strony www zostaa przyjta na podstawie zarzdzenia Nr 750/W/13 Prezydenta Miasta odzi z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Urzdzie Miasta odzi Regulaminu udzielania zamwie publicznych, ktrych warto nie przekracza wyraonej w zotych polskich rwnowartoci kwoty 14 000 euro oraz prowadzenia rejestru udzielanych zamwie publicznych i konkursw, do ktrych ustawy Prawo zamwie publicznych nie stosuje si. Zgodnie z zapisami 8 pkt 2 i 3, w/w zarzdzania, w przypadku potrzeby udzielenia natychmiastowego zamwienia, w celu usunicia awarii, zawarcie umowy na pimie nie jest wymagane. Zgodnie z przepisami prawa w zaistniaej sytuacji, Zamawiajcy ma prawo zamwi usug bez koniecznoci przeprowadzania postpowania o udzielenie zamwienia publicznego, z uwagi na potrzeb bardzo szybkiej realizacji prac, co nie byoby moliwe, gdyby Zamawiajcy musia przeprowadza chociaby uproszczon procedur wyaniania wykonawcy zlecenia. Taka procedura zajmuje co najmniej kilka dni. Przy wyborze Wykonawcy, w zaistniaej sytuacji, kierowano si nastpujcymi kryteriami: due dowiadczenie i wiedza zwizane z zabezpieczaniem serwisw internetowych, dostpno (minimalny czas przystpienia do prac w lokalizacji Zamawiajcego), neutralno w stosunku do przedmiotu objtego zleceniem. Wybr firmy PIXEL Technology s.c. zosta dokonany z uwagi na jej wieloletnie dowiadczenie w zakresie przeprowadzania zada objtych szczegln ochron, a mianowicie wyborw oglnopolskich oraz

Urzd Miasta odzi Departament Obsugi i Administracji Wydzia Informatyki ul. Piotrkowska 104 90-926 d

tel.: +48 42 638 41 60 tel. fax.: +48 42 638 44 18

www.uml.lodz.pl e-mail: wi@uml.lodz.pl

lokalnych, zatem firma musi mie due dowiadczenie w dziedzinie prawidowego zabezpieczenia serwisw internetowych, ktre z ca pewnoci s przedmiotem atakw w czasie przeprowadzania akcji wyborczych. Firma PIXEL Technology s.c., jest firm lokaln, co potencjalnie pozwala na uzyskanie pomocy w bardzo krtkim czasie praktycznie "od rki". Pragn rwnie poinformowa, e przed tym zleceniem, Urzd nie zawiera z firm PIXEL Technology s.c. adnych umw dotyczcych tworzenia serwisw WWW oraz utrzymania infrastruktury na potrzeby publikacji serwisw internetowych., zatem wybr firmy, ktra dotychczas nie realizowaa zlece zwizanych z obsug serwisw internetowych dla UM, pozwala przypuszcza, e zapewni to rzeteln (brak prby zatajania potencjalnych wasnych bdw) ocen sytuacji. Jak ju wczeniej pisaam, bezporedni kontakt z Wykonawc zosta nawizany drog telefoniczn. Zakres prac zosta ustalony w dniu dokonania zlecenia a jego uszczegowienie nastpio w dniu 17 czerwca na spotkaniu, ktre odbyo si w Wydziale Informatyki, Urzdu Miasta odzi. Osob, ktr wskaza Wykonawca do koordynowania realizacji zadania po swojej stronie by Pan Radosaw Antoniuk. 3. W zaczeniu przesyam: - kopi notatki subowej - kopi protokou z usunicia awarii - kopi faktury otrzymanej od Wykonawcy.

Zastpca Dyrektora Wydziau Informatyki Anna Wierzbicka

Urzd Miasta odzi Departament Obsugi i Administracji Wydzia Informatyki ul. Piotrkowska 104 90-926 d

tel.: +48 42 638 41 60 tel. fax.: +48 42 638 44 18

www.uml.lodz.pl e-mail: wi@uml.lodz.pl