Thư viện số Trường Đại học Đà Lạt

Nhan đề

Những người lính trong quân đội phát xít Nhật ở lại miền bắc Việt Nam sau chiến
tranh thế giới thứ hai

Tác giả

Đinh, Quang Hải

Năm xuất bản

2005

Định danh

http://10.0.16.10:8080/dspace/handle/123456789/370;
http://hdl.handle.net/123456789/96

Tài liệu được tải xuống từ Thư viện số http://10.0.16.10:8080/dspace vào lúc: 2012-11-05T07:06:02Z

©2012 TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful