You are on page 1of 2

LUYN THI I HC MN TON Thy Hng Chuyn Lng gic

Tham gia kha TON 2014 t 9 im Ton www.moon.vn facebook: LyHung95 fanpage: Hungdv95
K THUT 1. NHM BNH PHNG
PP chung:
Bin i phng trnh cho v mt trong hai dng
2 2
= = A B A B hoc
2 2
0 0 + = = = A B A B
V d 1: Gii cc phng trnh sau
a)
2
sin 2 cos 2 cos3 cos = + x x x x
b)
2 2 2
cos 3 cos 3cos 2 cos 2 2 + + + = x x x x
c)
2
sin 2 2tan tan = + x x x
V d 2: Gii cc phng trnh sau
a)
2
2cos 2
4cot 4cot
1 cos 2
= +
+
x
x x
x

b)
2
2
1
4tan 4tan 2
sin
+ = + x x
x

c)
6
4(sin cos ) cos 6 3cos 2 + = + x x x x
V d 3: Gii cc phng trnh sau
a)
6
32cos sin3 3sin
2
+ =
x
x x
b)
2 2 2
tan sin 2 4cos + = x x x
c)
2 2
tan 8cos 3sin 2 = + x x x
V d 4: Gii cc phng trnh sau
a)
2 2
4cos 3tan 4 3 cos 2 3 tan 4 0 + + + = x x x x
b)
2
4cos 2 2cos 2 6 4 3sin + + = x x x
c)
2
3 sin 2 2sin 2 cos 2 2 2 sin + = + + x x x x
BI TP LUYN TP
Bi 1: Gii cc phng trnh sau
a)
3
cos 2 cos 6 4(3sin sin 1) 0 + + = x x x x
b)
2 2
1
sin sin 3 sin .sin3
4
+ = x x x x
Bi 2: Gii phng trnh
2 2 2
1
sin sin 3 sin .sin 3
4
+ = x x x x
Bi 3: Gii cc phng trnh sau: (n tp tng hp)
a)
4 4
3 cos 6
sin cos
4
x
x x

+ = b) ( )( ) 1 tan 1 sin 2 1 tan x x x + = +
Bi 4: Gii cc phng trnh sau: (n tp tng hp)
Ti liu bi ging:
04. MT S K THUT GII PT LNG GIC P1
Thy ng Vit Hng
LUYN THI I HC MN TON Thy Hng Chuyn Lng gic
Tham gia kha TON 2014 t 9 im Ton www.moon.vn facebook: LyHung95 fanpage: Hungdv95
a)
2
2
5
3 12sin 2cos 4
1 tan
x x
x
=
+
b)
4 6
cos cos 2 2sin 0 x x x + =
Bi 5: Gii cc phng trnh sau: (n tp tng hp)
a)
2
3tan 2 4tan3 tan 3 . tan 2 x x x x = b)
4 4
sin 2 cos 2 sin 2 cos 2 x x x x + =
Bi 6: Gii cc phng trnh sau: (n tp tng hp)
a) 0
cos
2 cos 3 9 sin 6 2 sin 4
2 2
=
+
x
x x x
b)
cos (cos 2sin ) 3sin (sin 2)
1
sin 2 1
x x x x x
x
+ + +
=


Bi 7: Gii cc phng trnh sau: (n tp tng hp)
a)
3(cos 2 cot 2 )
4sin cos
cot 2 cos 2 4 4
x x
x x
x x
+ | | | |
= +
| |

\ \
b)
sin3 sin
sin 2 cos 2
1 cos 2
x x
x x
x

= +


Bi 7: Gii cc phng trnh sau: (n tp tng hp)
a) sin8x + cos4x = 1 + 2sin2xcos6x b)
( )
1
1 cos 1 cos cos 2 sin 4
2
x x x x + + =
Bi 9*: Gii phng trnh
( )
2 2 2
sin 2 3sin 2cos 3 sin 2 2cos x x x x x + = +
Bi 10*: Gii phng trnh
2 2 2 2
1
sin sin tan cos 2 cos sin 2 sin 2cos
4
x x x x x x x x
| |
+ + + + =
|
\

Bi 11*: Gii phng trnh

cos 6 cos 4 4 cos cos cos 1 0
3 3
x x x x x
( | | | |
+ + + =
| | (
\ \

Bi 12*: Gii phng trnh
6

32cos sin 6 1 3sin 2
4
x x x
| |
+ =
|
\