Auy touf (74) ESpf jynfch +Jh yD

(15 - 8 - 2013)
(1) (1939) a&mufrS ArmjynfuGejf rLepfygwu
D kd xlaxmifEidk cf o
Jh nf? rdrdywf0ef;usifwikd ;f jynfrsm;u 1920 - 21 wGif
uGejf rLepfygwD xlaxmifEidk cf J=h uaomfvnf; rdru
d (19) ESpf aemufus+yD;rS xlaxmifEikd cf Jhonf? rmhufpv
f Deif0g'udk
olrsm;enf;wl rdrw
d dk@onf apmapmuwnf;u avhvmcJ=h uygonf? ±k&mS ;atmufwb
kd mawmfvSeaf &; atmifyJ&G +yD;uwnf;u
rdrdwdk@onf avhvma&;tpktzGJ@rsm; zGJ@pnf;+yD; avhvmcJ=h uonf? od@k aomf ta=umif;tcsuf (2) cka=umifh rxlaxmifEikd cf Jhyg?
(2) xdt
k a=umif;tcsuf (2) ckrmS
(u) Armjynfonf (1937) usrS oD;jcm;wdik ;f jynf jzpfc&Jh onf? t&ifuawmh tdEdN, (ukvm;jynf) . vufatmufcH
‘jynfe,fcGJ’ tjzpf t*Fvdyu
f xnfx
h m;wm cHae&onf? b*Fvm;jynfe,f. vufatmufcH ‘jynfe,fcJ’G jzpfonf?
wdik ;f jynfwjynfrmS uGejf rLepfygwD wckyJ &S&d rnfh ‘rl’ t& Armjynfu ‘uGejf rLepfygw’D rxlaxmifEikd cf Jhyg?
(c) aemufta=umif;wcku rdrdwdk@.yx0D wnfae&ma=umifh jzpfonf? uGejf rLepftifwmae&Sief ,fu Armjynfukd
tif'cdk sKd if;em; (ukvm;eJ@w±kw)f u|e;f pG,t
f wGi;f vdk@ owfrw
S fum ArmjynfrmS uGejf rLepfygwD xlaxmifay;zdk@ puFmyl
tajcpdu
k f XmecGJ (AsL±d)k odk@ wm0efay;xm;cJo
h nf? XmecGJwm0efcu
H ‘[dck sDrif;’ jzpfonf? olu ArmjynfrSm uGejf rLepfygwD
xlaxmifzdk@ tquftoG,&f mS awmh &efuek af &muf w±kwfrsm;eJ@yJ tquf&onf? xdw
k ±kwrf sm;rSm &Se[
f Jvo
l wfyJG
(cseaf u&Sw
d &f ef) rS xGuaf jy;vmolawG jzpfonf? Armjynfwkdi;f &if;om;rsm; r[kwfyg? olw@kd u ArmjynfrSm rmhufp0f g'
avhvma&;tpkrsm;eJ@vnf; tquftoG,f r&S=d u? xd@k a=umifh xdkw±kwu
f eG jf rLepfrsm;eJ@yJ ‘&efukefaumfrwD’ zGJ@jzpfonf? (xdk
‘&efukeaf umfrwD’ udk w±kwjf ynfueG jf rLepfygwD. vufatmufct
H jzpfyJ wav#mufv;kH owfrSwcf yJh gonf? ‘tdAk mqD;ygwD’
‘0SmacsmifygwD’ tjzpfyJ olwdk@&yfwnfc=Jh uygonf?
(3) xdt
k a=umif;tcsuf (2) cku ‘1937’ a&mufrS ysufys,o
f nf?
• Armjynfu ukvm;jynfeJ@ ‘1937’ usrS cGJcJhonf?
• uGejf rLepftifwmae&Sife,fuvnf;
Armjynfudk
‘puFmylAsL±d’k
vufatmufrS
cGJxw
k +f yD;
‘+Adwo
d #tifyg,mAsL±dk’ twGi;f od@k xnfo
h iG ;f vdkuo
f nf?
xdo
k dk@jzifh ‘Auy’ xlaxmifzdk@ vrf;yGio
hf mG ;onf? (1939) wGif Auy xlaxmifEikd cf o
Jh nf?
(4) xdo
k dk@ ygwx
D al xmifa&; aemufuscjJh cif;a=umifh ‘tusdK;aus;Zl;}uD; (2) ck’ udk &&Scd o
Jh nf?
(u) uGejf rLepfygwt
D ifwmae&Sief ,f. udkvkdeeD J@uv
kd ekd Dwydik ;f wdik ;f jynfrsm;. awmfvSeaf &;vrf;a=umif;udk csrw
S af y;onfh
th
qXruGejf rLepftifwmae&Sife,f tr_awmiftzGJ@. qH;k jzwfcsufukd rdrw
d @kd avhvmEdik cf Jhonf? (6 C.I. qH;k jzwfcsufrsm;[k
ac:onf?)
(c) uGejf rLepftifwmae&Sife,f. taxGaxGtwGi;f a&;rª;. zufqpfqef@usiaf &; tawG;tac:eJ@ vrf;!ïecf suu
f kd
avhvmEdik cf Jhonf? (Ttcsufu yd+k yD;tusKd ;ðycJhygonf? rxifr&Sm; tpktzGJ@av; b0uae+yD; ‘Auy’udk Edik if aH &;tqifh
jr‡iw
hf ifay;cJo
h nf?)
(5) (1989) wke;f u wGi;f (1) Adkvcf if!eG f@u ‘ud;k uef@ - 0’ cGJxu
G af wGukd “uGejf rLepfqw
kd m ‘uifqmuvmyfpnf;’ eJ@ wlw,f?
tjrpfjywfatmif &Si;f ypf&r,f? tjrpfrjywf&if jyef+yD;yGm;vmvdrrfh ,f” vdk@ ajymcJhz;l onf? ,ck ygwD (74) ESpf jynfch +Jh yD?
‘Auy’ udk ‘vufuse’f [k b,foal jym=uOD;rvJ?
Auy (A[d)k

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful