Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local Domeniul de intervenţie

4.3 – Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

martie 2008 Anexa 4 Grila de evaluare tehnică şi financiară

Grila de evaluare tehnică şi financiară Fiecare subcriteriu de mai jos va fi punctat de la 0 la 6. Pentru fiecare subcriteriu sunt prevăzute 2-4 situaţii ipotetice (a., b., c., d.) în cazul cărora un proiect obţine punctajul corespunzător (0, 1, 3 sau 6). Aceste ipoteze reprezintă repere în procesul de evaluare tehnică şi financiară a proiectului analizat. Punctarea efectivă a unui proiect, pentru un anumit subcriteriu, va ţine cont de încadrarea proiectului între aceste repere. Astfel, în funcţie de subcriteriu, se pot acorda punctaje între 0 şi 6 sau între 1 şi 6, cu o zecimală. Punctajul obţinut la un criteriu reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute la subcriteriile respective. Punctajul final obţinut de proiect reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute de cele 2 criterii. În urma evaluării tehnice şi financiare, se califică numai proiectele care obţin un punctaj de minim 3,5. În cazul subcriteriilor 1.1. şi 2.10., punctarea a cel puţin unuia dintre ele cu 0 conduce automat la respingerea proiectului.

1

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local Domeniul de intervenţie 4.3 – Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

martie 2008 Anexa 4 Grila de evaluare tehnică şi financiară

Nr. Punctaj Criteriu / subcriteriu crt. maxim 1. Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor POR 6 1.1. Relevanţa proiectului pentru obiectivele axei prioritare şi ale 6 domeniului de intervenţie a. Proiectul prevede crearea de noi locuri de muncă permanente, în 6 cadrul microîntreprinderii iar numărul de locuri de muncă permanente nou create la 10.000 euro finanţare nerambursabilă obţinută este mai mare sau egal cu 0,30. În activitatea curentă, microîntreprinderea utilizează preponderent resurse naturale/ materie primă şi forţă de muncă locale. b. Proiectul prevede crearea de noi locuri de muncă permanente, în 3 cadrul microîntreprinderii iar numărul de locuri de muncă permanente nou create la 10.000 euro finanţare nerambursabilă obţinută este egal cu 0,20. În activitatea curentă, microîntreprinderea utilizează parţial resurse naturale / materie primă şi forţă de muncă locale. c. Proiectul prevede crearea de noi locuri de muncă permanente – 1 în cadrul microîntreprinderii. Nunumărul de locuri de muncă permanente nou create la 10.000 euro finanţare nerambursabilă obţinută este egal cu 0,15. În activitatea curentă, microîntreprinderea nu utilizează resurse naturale / materie primă şi forţă de muncă locale. d. Proiectul nu prevede crearea de noi locuri de muncă permanente 0 în cadrul microîntreprinderii. 2. Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului 6 2.1. Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul 6 a. Resursele materiale şi umane (echipa de proiect) sunt clar 6 definite şi sunt adecvate pentru implementarea proiectului. b. Resursele materiale şi umane (echipa de proiect) sunt suficiente. 3 Atribuţiile membrilor echipei de proiect nu acoperă în totalitate activităţile prevăzute pentru managementul şi implementarea proiectului. c. Resursele materiale şi umane (echipa de proiect) sunt 1 insuficiente. 2.2. Gradul de pregătire/maturitate a proiectului 6 1. Pentru proiecte ce prevăd execuţie de lucrări (şi achiziţie de produse/servicii): a. Solicitantul a demarat procedura de achiziţie a serviciilor de 6 elaborare a Proiectului tehnic şi estimează finalizarea acestuia în maxim 3 luni de la depunerea cererii de finanţare. b. Solicitantul a demarat procedura de achiziţie a serviciilor de 3 elaborare a Proiectului tehnic şi estimează finalizarea acestuia în 3-6 luni de la depunerea cererii de finanţare c. Solicitantul estimează finalizarea Proiectul de execuţie în minim 1 6 luni de la depunerea cererii de finanţare 2. Pentru proiecte ce prevăd numai achiziţie de produse/servicii: a. Solicitantul estimează finalizarea achiziţiilor publice în maxim 3 6 luni de la depunerea cererii de finanţare
1

Referinţa1 CF 2.3.1. CF 2.6. CF 2.8. CF 4.2. PA 3.

CF 2.3.5. CF 2.4. PA 2.

CF CF CF CF

2.3.3. 2.3.4. 2.5. 3.4.

Documentele, capitolele sau secţiunile care conţin informaţii relevante pentru evaluarea proiectului prin prisma subcriteriului respectiv. Abrevierile folosite: CF= Formularul cererii de finanţare, PA= Planul de afaceri
2

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local Domeniul de intervenţie 4.3 – Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

martie 2008 Anexa 4 Grila de evaluare tehnică şi financiară

3