You are on page 1of 6

Süleyman Demirel Üniversitesi E irdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt I, Say# I, 33-38 (2005

)

Süleyman ÖZDEM R Yakup ERDEM, Çetin SÜMER

Yemli Karides Tuzaklar n n Karadeniz’de Uygulanabilirli i Üzerine Bir Ön Ara t rma
Süleyman ÖZDEM$R1
1 2

Yakup ERDEM1

Çetin SÜMER2

Ondokuz May s Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi S$NOP Akdeniz Su Ürünleri Ara t rma ve Geli tirme Merkezi Beymelek/ANTALYA
ÖZET

Bu ara t rmada karides avc l nda küçük boyutlu yemli tuzaklar n kullan labilirli i ve av verimi ile tür kompozisyonu ele al nm t r. Midye ile yemlenen tuzaklar 4, 18, 24, 48 ve 72 saat denizde b rak lm , toplam 10 denemede ba ta Palaemon elegans ve Palaemon adspersus türü karidesler olmak üzere, horozbina (Salaria pavo), kaya bal (Gobius sp.) ve lapina (Labrus sp.) türlerinden olu an 375 adet birey yakalanm t r. Tuza n suda kalma süresi aç s ndan en fazla ürün 72 saatte elde edilmi ancak 18 saatten uzun sürelerde hedef olmayan türler giderek artan oranda tuzaklara girmeye ba lam t r. Av miktar ile denizde kalma süresi aras nda y = 33,766Ln(x) - 37,769 (R = 0,97) eklinde kuvvetli bir ili ki bulunmu tur. Di er yandan denizde kalma süresine göre birim zamandaki av miktar n n ilk dört saatte h zla artt , sonraki 4 saatte art n yava lad ve 8. saatten sonra ise yava ça azald belirlenmi tir. Avc l n karl l bak m ndan denizde kalma süresinin 24 saatle s n rland r lmas gerekti i ve baz ekonomik türlerin ticari avc l nda algarna gibi do aya zarar veren avc l k yöntemlerine alternatif olarak özel olarak düzenlenmi daha büyük tuzaklar n kullan lmas ile daha korumac bir avc l k yap labilece i sonucuna var lm t r. Anahtar Kelimeler: Karides tuza , Hedef tür, Hedef d tür, Av verimi, Denizde b rakma süresi

A Preliminary Investigation on Feasible in Black Sea of Baited Shrimp Traps
ABSTRACT In this study were investigated species composition, catch efficiency of fishing gear and feasible of small dimension baited traps on shrimp fishery. Traps baited by mussel were soaked times 4, 18, 24, 48 and 72h, forming priority shrimp species, Palaemon elegans and Palaemon adspersus with fish species, Salaria pavo, Gobius sp. and Labrus sp. in total 10 experiments were caught 375 individuals. Point of view soak time of traps could be most catch efficiency to 72 h but enter rate of none target species into traps were gradually raised at times more 18 h. Between catch proportion and soak time found strong relationship y = 33,766Ln(x) – 37,769 (R = 0,97). Otherwise catch per unit of effort (CPUE) quickly increasing at first 4h, at subsequent 4 h slowly down and after 8th h gradually decreasing determined as to soak time. Line of thought profitable of fishery soak time should limited 24 h and as alternative fishery methods to damage nature as dredge was concluded further protective fishery feasibility with using of specials arranged more great traps at commercial fishery of same economical species. Keywords: Shrimp trap, Target species, None-target species, Catch efficiency, Soak time

Sepet ve tuzaklarda kullan lan yem. 1995). erit ve metal parçalar gibi farkl objelere kar da ilgili oldu u tespit edilmi tir (Valdemarsen 1977). yakalanmas ve avlanmas nda kullan lan aletlere de su ürünleri avlama araçlar ad verilmektedir. Yem kokusu ak nt yoluyla etrafa da larak bal a ula maktad r (Fernö ve ark. Çetin SÜMER G$R$: Sucul ortamda ya ayan ve insanlar n faydaland her tür hayvansal ve bitkisel organizmaya su ürünleri denilmekte ve bunlar n toplanmas . . Sepet zemininin görünü ü özellikle yemsiz sepetlerde av verimi aç s ndan önemli olabilmektedir. sepet ve tuzaklar n içinde yer ald pasif av araçlar belirli bir bölgeye bat r c ve yüzdürücüler yard m yla sabitlenir. Bal n tuzak ve sepetlere girmesinde. Baz bölgelerde özellikle resif bal kç l nda yemsiz sepetler ve tuzaklar da kullan lmaktad r (Fruveik. Ayr ca daha büyük bireylerin avlanmas nda sepet aral klar yada a gözü aç kl n art rman n etkili oldu u tespit edilmi tir (Furevik. Kuzey Denizinde kalamar yeminin mezgitlerin av oran n art rmada ringa yeminden daha etkili oldu u. 1994). Uzatma a lar .. dü manlar ndan korunma gibi çe itli sosyal davran lar n n da etkili olabileceklerini ortaya konmu tur (Furevik. Sepet ve tuzaklar farkl ekil ve say da giri bölümü bulunan a . dü ük maliyeti ve yüksek seçicilik özelli i ile türe göre geli tirilmeye müsait bir av arac olan tuzaklar n kullan labilirli i hakk nda bilgi edinilmeye çal lm t r. (1992) farkl say da bo aza sahip pinterlerin subya avc l üzerindeki etkisini incelemi lerdir. 1994). uyarma. uskumru bal klar için her iki yem aras nda önemli fark olmad görülmü tür. Keçi bal klar (Pseudupeneus maculatus) sepete gruplar eklinde girerken papa an bal klar (Scaridae) ve büyük göz bal klar n n (Priacanthidae) tek tek sepete girdikleri görülmü tür (Valdemarsen. 1994). Bu çal mada Karadeniz’de su ürünleri avc l nda pek kullan lmayan ancak tüm dünyada bal kç l k yönetiminin koruma amaçl görü leri nedeniyle te vik edilen. 1994).. Sepet iç ve üzerindeki parlak e yalar n da bal sepet ve tuzak içine çekmede etkili oldu u bildirilmektedir. Avc l k su ürünlerinin av arac taraf ndan cezp edilerek av arac na do ru yakla mas ve daha sonra av arac yla temasa girerek yakalanmas yla gerçekle ir (Bjordal. K nac gil ve Kara (1991) çal malar nda iki farkl göz aç kl na sahip subya pinterinin av verimi kar la t rm lard r. tel. 1986). MATERYAL ve METOT Çal ma May s-Haziran 2002 tarihinde 3 m ye kadar derinlikteki Sinop ili Akliman mevkiinde yürütülmü tür (Oekil 1). 1980).. 1996). sardalya gibi bal klar ve kalamar. paraketalar. Bir tuzak modeli olan a dalyanlar üzerine yap lm çal malar ise bu av arac n n modernizasyonu üzerine olmu tur (Tokaç ve ark. Bal n sepet içindeki davran lar . yem arama ve takip etmenin yan s ra sepeti mesken tutma. Sepet ve tuzaklarda av verimini etkileyen di er bir faktörde doygunluktur. ve ark.. Ayr ca do ada yok olmas çok uzun y llar alan pet i e gibi bir at k malzemenin de erlendirilmesi olanaklar ara t r lm t r. do al ortama zarar vermemesi. Ülkemizde tuzaklar üzerine yap lm çal malar n birço u Ege denizinde yap lm t r. Su ürünleri avc l nda kullan lan av araçlar aktif (hareketli) av araçlar ve pasif (sabit) av araçlar olmak üzere 2 grupta toplan r (Sainsbury. Bal klar genellikle sepete ak nt yönünde yakla maktad r (Lokkeborg ve ark. uskumru. yengeç. uyar c ya yakla ma. Sepete yakalanan bal klar n yüksek say da olmas sepet d ndaki di er su ürünlerini korkutabilece i ve sepetten uza a yüzmelerine neden olaca rapor edilmi tir. 1991). Hemen hemen tüm bal klar uzaktaki bir yemin yerini bulmak için koklama duyusunu kullan rlar. bar nma. Ayr ca bal klarda halat. uyar c n n yerini bulma. a dalyanlar. pvc ve a aç gibi de i ik materyallerden yap labilen çe itli ekil ve büyüklü e sahip av araçlar d r (Craig. K nac gil ve ark. 1989).. fakat yemsiz sepetlere iki yönden de yakla t tespit edilmi tir. 1994). midye ve deniz h yar gibi di er su ürünleri parçalar yayg n olarak kullan lan yemlerdir. sepet içindeki davran ve kaçma olarak 6 ba l k alt nda toplanabilir (Atema.Yemli Karides Tuzaklar#n#n Karadeniz’de Uygulanabilirli i Üzerine Bir Ön Ara8t#rma Süleyman ÖZDEM R Yakup ERDEM. içeri giri .. 1977). Ringa. türlerin yakalanma oran n ve av verimini etkilemektedir. Sepet ve tuzaklarla yap lan su ürünleri avc l hem farkl co rafyalar hem de de i ik türleri kapsamaktad r. Ak nt yönü ve h z sepetle avc l kta bal n sepete yakla m n ve av verimi etkilemektedir. merak. Daha güneydeki k y larda yap lan denemelerde mezgit avc l nda yengeç yemlerinin ringa yemlerinden de daha iyi oldu u belirlenmi tir (Furevik ve Lokkeborg. Örne in mezgitlerin sepet içerisine tutturulan iki beyaz klipse s k s k sald rd klar gözlenmi tir (Fruveik. Uskumru bal klar n n % 90’n n yemli sepete ak nt ya kar yakla t . Su ürünlerinin sepet ve tuzaklara kar davran lar n n gözlenmesi yoluyla av arac n n belirli yerlerine uygun büyüklük ve ekillerde giri /kaç panelleri konularak tür ve boy seçicili i sa lanabilmektedir (Yamane ve Fujiishi 1994). oltalar. Bu sayede karides avc l nda kullan lan dibi tahrip eden ve karides d ndaki türler için seçicili i dü ük algarna ve çerçeveli trolle avc l a alternatif bir yöntem geli tirmek amaçlanm t r. 2002). 1980). Bu nedenle kullan lan sepetlerin yan nda av tuzak içerisine çekmede en önemli faktör olan yemler de çok çe itlidir (Kawamura ve ark.

Bu tuzaklardan 10 adedi 1 er m ara ile 4 mm çap ndaki Polipropilen halata donat larak bir set olu turulmu tur. Ara t rma yap ld bölge Kullan lan tuzaklar pet me rubat i elerinden imal edilmi tir.Yemli Karides Tuzaklar#n#n Karadeniz’de Uygulanabilirli i Üzerine Bir Ön Ara8t#rma Süleyman ÖZDEM R Yakup ERDEM.0 100. 4. Tüm tak m n su içerisine sabitlenmesi için her iki uca 500 g a rl nda bat r c ve yerinin tespiti için bir adet uzatma a yüzdürücüsü ba lanm t r (Oekil 3). Tuzak setinin donam özellikleri . 18. Hedef türlerden Palaemon elegans toplam av n % 81. Palaemon adspersus ise % 8. Çizelge 1. Çal mada birim çabada av miktar (BÇAM) belirli bir zaman periyodunda yakalanan birey say s zamana bölünerek birim zamanda av miktar olarak hesaplanm t r.7 5.3 ünü (305 adet). Toplam Genel Toplam N (Adet) 33 305 338 24 11 2 37 375 % 10.4 10.9 29. y ise av miktar n göstermektedir. Hedef D Tür Gobius sp. 24. Tüm türlerin tuzaklara yakalanma miktar ve oranlar Türer Palaemon adspersus Hedef Palaemon elegans Türler Toplam Salaria pavo Labrus sp.8 89. Denklemde a ve b en küçük kareler yöntemine göre hesaplan rken x zaman .2 90. Ara t rmada kullan lan plastik tuzak Tuzaklar n suya batmas için s t lm i ile çok say da delik aç lm ve her birinin alt k sm na 70 g ve iki tuzak aras nda beden halat na 35 g l k kur un bat r c monte edilmi tir.4 ünü (24 adet) olu turmu tur. Tuzaklar k r lm kara midye (Mytilus galloprovincialis) ile yemlenerek su ortam na b rak lm t r. Yakalanan hedef türlerden Palaemon elegans’ n büyük üstünlü ü dikkat çekmi tir (Çizelge 1).0 64. BULGULAR Ara t rmada 5 ayr avc l k süresi için iki er kez olmak üzere toplam 10 av operasyonu yap lm t r. Bu amaçla i e a z en geni yerinden kesilerek elde edilen huni i enin kesilen yerine ters olarak monte edilmi böylece giderek daralan bir tuzak a z olu turulmu tur (Oekil 2). Çizelge 2. en çok avlanan hedef d tür olan Salaria pavo türü horozbina bal ise toplam av n sadece % 6.8 ini (33 adet) olu turmu . fakat 18 saatten daha uzun sürelerde istenmeyen türlerin de tuza a girdi i belirlenmi tir (Çizelge 2). BÇAM=Av Miktar /Zaman Tuzaklar n denizde kalma süresi ile av miktar ve denizde kalma süresi ile BÇAM aras ndaki ili kiler Ricker (1973) y=a+bx regresyon denklemine uygun olarak hesaplanm t r. Denemeler süresince 338 adedi (% 90) hedef türleri olu turan karidesler ve 37 adedi (% 10) çe itli türlerden ekonomik de eri olmayan bal klar olmak üzere 375 adet birey yakalanm t r (Çizelge1).0 Oekil 2. Çetin SÜMER Oekil 1. 48 ve 72 saatlik suda b rakma süresinden sonra toplanan tuzaklardan avlanan türler ç kar larak kaydedilmi tir. Tuzaklar n denizde kalma süresi artt kça avlanan birey say s da artm . Hedef ve hedef d türlerin avc l k süresine göre yakalanma miktarlar Av Miktar (adet) Süre (saat) 4 18 24 48 72 Toplam Hedef tür 11 56 74 80 117 338 Hedef d 0 0 10 12 15 37 tür Toplam 11 56 84 92 132 375 Oekil 3.

1994). saatten sonra birim zamanda tuza a giren bal k say s ndaki azalma bir doygunluk olu tu unun göstergesidir (Oekil 4). 3-6 saatlik sürelerden .48 birey/saat düzeyine dü mü tür (Oekil 4). yengeç yemlerinin morinan n avc l nda etkin Brosme brosme türünde ise daha dü ük verimli oldu unu belirlerken ringa yemi kullan lan sepetlerde Brosme brosme nin daha iyi avland n belirlemi tir. Lokkeborg (1991) de morina bal avc l nda kalamar yeminin ringa yeminden daha etkili oldu unu tespit etmi tir.973) tespit edilmi tir.5 80 Hedef Türlerin Av Miktar (adet) 60 2. 48.94 birey/saat ve 72.5 40 2 1.769 eklinde kuvvetli bir üssel ili ki oldu u (R = 0. 24. sonraki 4 saat boyunca yava layan bir art ile 4. Denemeler sonunda artan süreye ba l olarak birim zamanda tuza a giren karides say s nda gözlenen azalma tuza n belli say da bireyi bar nd rabilmesi ve belirli noktadan sonra doygunlu a ula mas ndan kaynaklanmaktad r. Boutillier ve Sloan (1987) iri karides avc l nda kullan lan sepetler üzerine yapt klar çal mada ise maksimum av verimine 24 saatten önce ula ld n bildirmektedirler. Dolay s yla tuzaklarda kullan lacak yemin türü de av veriminde oldukça etkilidir. sepetle avc l kta kullan lan kalamar.26 birey/saat düzeyine ç km . saatte 3. 120 4. Yap lan ara t rmalar zaman n tuza n denize adaptasyonu.9734 4 3.. Powles ve Barans (1980) avc l k süresinin uzun olmamas gerekti ini yapt klar çal mada blackfish sepetleri için en uygun sürenin 6 saat oldu unu tespit etmi tir. (1988) Avustralya’daki avc l kta ise ço unlukla 20 dakika ile 24 saatlik sürenin uyguland n bildirmektedirler. Zamana ba l olarak av miktar ve BÇAM’ deki de i im. Miller ve Rodger (1996) stakoz sepetleriyle avc l kta 12 saatlik gündüz ve gece denemelerinde av verimi aç s ndan benzer de erler elde etmi tir.5 20 --. TARTI:MA ve SONUÇ Karidesin hedef tür olarak seçildi i bu çal mada tuza n denizde kalma süresinin hem av verimi hem de yan ürün al m yönünden önemli oldu u belirlenmi tir.5 -20 0 Denizde Kalma Süresi (saat) :ekil 4. saatte 1. Ayr ca kullan lan yem tipi yemli av araçlar nda tür seçicili i ve av verimi üzerinde etkili olmaktad r (Bjordal. (1985) a göre yemin BÇAM (adet/saat) 3 etkisi su içerisinde uzun süre devam etmez. Ortamdaki ve av arac yla temasa giren türlerin yo unlu una ba l olarak tüm av araçlar nda belli bir süre içerisinde satürasyon (doygunluk) gerçekle mektedir (Fernö ve Olsen. ve büyüklü ünün av verimi ve tür kompozisyonu üzerinde etkili oldu unu belirlemi tir. Bjordal. saat ve sonras nda birim zamanda av miktar azalmaya ba layarak 12. Midyenin ad geçen karidesler taraf ndan be enilerek tüketildi i bilindi inden etkili olmas beklenen bir sonuç olmu tur. Avc l n verimlili i bak m ndan denizde kalma süresinin 24 saatle s n rland r lmas gerekti i sonucuna var lm t r. kullan lan yemin bozulmas ya da çekicili ini yitirmesi gibi çok çe itli faktörlere etki ederek av verimi ve av kompozisyonunu de i tirdi ini göstermektedir.766 Ln(x)–37.06 birey/saat oran na ula m t r. Bjordal ve Furevik (1988) Norveç k y lar nda yemli sepetlerin genellikle 1 gün suda kald n Moran ve ark. En küçük kareler yöntemine göre hesaplanan a ve b de erleri formülde yerine konularak elde edilen de erlere göre av miktar ve BÇAM’ n n zamana ba l olarak de i im grafi i Oekil 4’ te gösterilmi tir. En uzun denizde b rakma süresinde en yüksek av verimi elde edilmesine ra men her periyot için birim zamanda avlanan birey say s ilk 4 saatte h zla artarak 2.Av Miktar+ = BÇAM 1 0 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 0. 1983). 8.. Furevik ve Lokkeborg (1994).766Ln(x) .37. saatte 1. 1986).84 birey/saat. rengi ve tad bozulan yem av etkilemede ba ar s z olarak av veriminde dü meye neden olur. Boutillier (1986).5 100 y = 33.Yemli Karides Tuzaklar#n#n Karadeniz’de Uygulanabilirli i Üzerine Bir Ön Ara8t#rma Süleyman ÖZDEM R Yakup ERDEM. Özellikle 8. Yine Milner ve Rodger (1996) a göre zaman yemli av araçlar nda önemli bir kriterdir.90 birey/saat. Çal mada tuzaklar n denizde kalma süresiyle hedef türlerin av miktar aras nda y=33. Furevik ve Lokkeborg (1994) taraf ndan yap lan çal mada sepetlerin ekli giri say s . Çetin SÜMER K sa periyotlarda av n tamam hedef türlerden olu urken 24 saat ve daha uzun periyotta hedef tür/hedef d tür oran yakla k % 90 da sabitlenmi tir. Zaman n verimi azalt c etkisi yan nda sepet ve tuzaklar n su içerisine b rak lmas ndan sonra yemin kokusunun da larak avlan lacak türlere ula mas n n belirli bir süre almas nedeniyle arada bir denge zaman bulmak gerekir (Fernö ve ark.769 R = 0. saatte 2. Castro ve DeAlteris (1990) yemli yengeç sepetlerinde av veriminin 8 saatlik sürede h zla artt 8 saatten sonra art n yava ta olsa devam etti ini yemsiz sepetlerde ise 6 saatlik süre içinde av veriminin yüksek oldu unu sonraki sürede sabit kald n tespit etmi lerdir. Kokusu.

A Fishery manager's guidebook . M. Full scale tests of improved longline gear.A. S. Lokkeborg. Proc.M.A. Effect of trap design and soak time on catches of the british columbia prawn (Pandalus platyceros).31-37 Vstanbul.) avc l nda kar la t rmal olarak av veriminin denenmesi.. chemical signals and feeding behaviour in fishes. A. ve Kara. and Lokkeborg. 1985.. EIFAC Technical paper No.. N. Olsen. 46(9):1478-1483.Ed. A. Fishing New Books.. ICLARM Conf. Bjordal.. 1980. Lokkeborg. Fishing effort standardization in the british columbia prawn (Pandalus platyceros) Trap Fishery. England. 5. Published 1994. Sampling with traps.M. 1989.. Bijordal. By A. Meet. S. and Fernö. A. (1991) baz mezgit türlerinin sepetin içersine girdikten sonra yemi tükettiklerini daha sonra tuzak içerisinde yüzmeye ba lad klar n bir süre sonra giri i bularak kaçt klar n gözlemlemi lerdir. J.A. D. Y l nda Su Ürünleri Sempozyumu. Tajiri. A. HawUnders. Behaviour of fish in relation to pots. 12 mm ve 42 mm göz büyüklü ündeki üç bo azl pinterlerin subya (Sepia officinalis L. Publ. Effect of trap saturation and species interaction on the capture of callinectes spp. 1991). Suda kalma süresinin uzun olmas yakalanan türlerin ç k bularak kaçmalar na neden olmaktad r. A. skr. Ayn amaçla daha geni tuzaklarla daha yüksek verim elde etmek mümkündür. and Tilseth. Furevik. squid) on catch rates and selectivity for tusk and ling. 1987. 22(1-2):155-160. S.. 1995. 1986. E itiminin 10. fiskdir. Yörede ekonomik öneme sahip bir yengeç türü olan Eriphia verrucosa bu türlerin ba nda gelmektedir. Whitelaw ve ark. guidelines for sampling fish in inland waters.) towards baited hooks. 1990. 33.M. 1994. 1991. Fernö. Bjordal.. 1992. T. 1983. Responses of cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus) to baited hooks in the natural environment. Cochrane).T... Boutiller. Pp. Fish Aquat. Meet. Manila. Fernö and S. 19 (3-4) pp. ser. Volume 6: pp. Field studies on the behaviour of whiting (Gadus merlangus l. 223-232. (ed. Solemdal. S. in marine fish behaviour in capture and abundance estimation. Ülkemiz denizlerinde ya ayan pek çok su ürününün tercih etti i yemlerle yemlenmi . Craig. Kara. pp 57-101. Full scale trials for torsk (Brosme brosme) and cod (Gadus morpha) with a Collapsible Fish Trap. P. A... Reduced catch of under sized cod (Gadus morhua) in longlining by using artificial bait. ISBN 085238-211-1. Vzmir.. Matsuoka.. Coun.. 1986. Bjordal. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.. J. Fishing trials in Norway for torsk (Brosme brosme) and cod (Gadus morhua) using baited commercial pots. T. 219-229. Vzmir Körfezinde Subya (Sepia officinalis L) avc l nda 42 mm göz geni li ine sahip 3 bo azl pinter ile 2 bo azl pinterin kar la t r lmal olarak av veriminin denenmesi.M. Su Ürünleri Avlama ve V leme Teknolojisi Seminer Tebli leri. Fernö. J. Vol. K nac gil T. and DeAlteris. 1994. .Yemli Karides Tuzaklar#n#n Karadeniz’de Uygulanabilirli i Üzerine Bir Ön Ara8t#rma Süleyman ÖZDEM R Yakup ERDEM. Belirli bir zaman sonra doygunluk noktas na ula an tuzaklardan giren canl lar n ç kmas da söz konusudur.. Bu nedenle sepetlerin ve tuzaklar n suda kalma süresi çok uzun tutulmamal d r. and Sloan. 8: pp. s. A. 1990. Int. KAYNAKLAR Atema.158-165 Vzmir K nac gil. yan av oran yüksek av araçlar na alternatif olarak kullan lmas mümkündür. A.. Spec. 2002. Effect of different longline baits (mackerel. K. ve Ç ra. London. 92: 176-181. E. Can. J. Fisheries Research. G.. Chemical senses. Fisheries Research. Ho sucu. A. Int. A. Fisheries Research Vol. Exp. pollak ve lapina türlerinden 2 saat içinde 12 bal n tuzak içerisine girdi ini 24 ve 48 saatten sonra hiç giri olmad n tespit etmi tir. Boutiller..F. Çetin SÜMER sonra av arac n n birim çabadaki av miktar nda azalan yönde önemli de i iklikler oldu unu tespit etmi tir. Sci. D. Expoler...Management measures and their application Chapter 2 ISBN 92-5-10473204 FAO. ISBN 0-85238-211-1. Bal kç l k (Avlama Araçlar ve avlama yöntemleri) Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yüksekokulu Ders Kitab Yay n No: 22. Effectiveness of a sugarcane fish combination as bait in trapping swimming crabs. and Furevik. Ara t rmada kullan lan tuzaklar küçük boyutlar ve dar giri leriyle yöresel olarak teke olarak isimlendirilen karides türlerinin deneysel avc l için dizayn edilmi tir. D. fisheries research.. T. Nishida. ICES CM 1998 B:33.. 155-160.. Sea.. The use of Technical measures in responsible fisheries: Regulation of fishing gear. s. Castro. levrek ve çipura avc l nda yayg n olarak sepetlerden faydalan lmaktad r (Ho suscu. 18:83-95. S. Kawamura. Coun. Kevern L. Lokkeborg (1990) mezgit. and Olsen. crabs in the guayas estuary. 1994.. 253 s. 1991. Bjordal. Fishing News Books. H.. FAO. Vstanbul Beyo lu Rotary Kulubü Yay nlar No:14. Coun. and Hayashi. direç ve çerçeveli trol gibi hedef d türlere zarar veren. uygun ekil ve büyüklü e sahip tuzaklar n o türleri avlamada yayg n kullan lan algarna. Marine fish behaviour in capture and abundance estimation. M. J.28-44. Sea. B 31:9 p. 1988.. B 45: 7 p. Artan denizde kalma süresinde birim zamanda av miktar n n azalmas nda bu da oldukça etkili olmu tur. Furevik. 1980. Yine Ege ve Akdenizde kefal..

Board. J. J. Sea.A. Buston.. and Johannessen. 199-205.W. Cand. Fernö. J. 1977. M. Lokkeborg. H.S. R. 1991. 1991. Powles. 1977. Yamane. A. Sainsbury K. Jenke. Fishing News Books.. G.. Int. Oxford. FIRTA Project 86/28.. B 42: 9 p. Dews.. 1973. and Rodger.J. 42 (5): pp. Groundfish monitoring in sponge. 1996. The Western Australian trap and line fishery on the Noeth West Shelf. R. Fishing experiments with an alternative longline bait using surplus fish products.. 359 p.E. 30:409-434 Sainsbury. 42: 369-382. Real.coral areas off the South-Eastern United States. and Campell. Linear regressions in fishery research.. Gurbet. Valdemarsen. Fisheries Reserach. Rev. Fisheries Research... and Fujiishi. A. Fisheries Research. Dept of Fishery Biology University of Bergen. R. 1996. Volume 22: pp.. Western Austarlian Marine Researh. 15 (3) pp.J.Fish. C. Catching characteristics of four fish trap types on the north west shelf of Australia. Marine Fish. Ricker. ve Alpbaz. 291-299. J. Volume 12: 43-56 p Milner. Exp. A. R. Coun. 1994. 47(6):1112-1115. Commercial fishing methods.. W... Catch performance of small prawn pots in terms of selectivity and escape..W. 1988.Can. Valdemarsen. and Barans. Modern a dalyanlar n Türkiye’de uygulanabilirli i üzerine bir ön çal ma. T.J. Analysis of pot as a bottom gear and studies of some factors influencing the catch efficiency. Aust. Çetin SÜMER Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Ege Üniversitesi Su ürünleri Dergisi Cilt:8 Say :29-30 Vzmir.A. 1991.. and Clarce. Tokaç. J.Res. S. . Mar... Moran.W. 21-35. Soak times and fishing strategy for american lobster. C. 1980.. A. Meet. Vol.. Freshwater Research. Study on the Behaviour of some Gadoid Species in Relation to Traps. A. D. Whitelaw A.Yemli Karides Tuzaklar#n#n Karadeniz’de Uygulanabilirli i Üzerine Bir Ön Ara8t#rma Süleyman ÖZDEM R Yakup ERDEM. Thesis.