You are on page 1of 12

PROIECT Anexa nr.

2 INSTRUCŢIUNI de completare a formularului (010) "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică" I. Depunerea declaraţiei Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior. Declaraţia se depune, direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare. Organul fiscal competent este: - pentru contribuabilii care se înregistrează direct, prin împuternicit sau reprezentant legal, organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni, organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat; - pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal. Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent. A. FELUL DECLARAŢIEI Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz. Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate. B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Rândul 1. Cod de identificare fiscală Nu se completează la înregistrarea iniţială. În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal, se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă. În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile stăine. Rândul 2. Denumire Se completează cu denumirea contribuabilului. Rândul 3. Domiciliu fiscal Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului. Atenţie! În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă. În cazul în care declaraţia se completează pentru înregistrarea fiscală a unui sediu permanent sau sediu fix, la acest capitol se vor înscrie datele de identificare ale sediului permanent sau sediului fix.

Plătitor de impozit pe venitul din investiţii. de către împuternicit.b) din Legea nr. Forma de proprietate Se înscrie forma de proprietate conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal şi pe site-ul de internet al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la adresa www. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL Rândul 1. contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL Rândul 1. din operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate. Rândul 4. dacă . C. conform art. Rândul 3.67 alin. Forma juridică Se înscrie forma juridică conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal şi pe site-ul de internet al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la adresa www. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. a actului de împuternicire.PROIECT Rândul 4. Codul de identificare fiscală a unităţii înfiinţătoare se completează numai în cazul declaraţiilor de menţiuni depuse de sucursale. numărul şi data hotărârii judecătoreşti de înfiinţare sau altele asemenea.67 alin. Codul de identificare fiscală a unităţii divizate Se completează în cazul în care înfiinţarea contribuabilului se face prin divizare.ro /Asistenţă contribuabili /Nomenclatorul formelor juridice. cu modificările şi completările ulterioare.1. după caz.anaf. Număr autorizaţie de funcţionare/Număr act legal de înfiinţare Se vor înscrie. Rândul 6.(3) lit. E. după caz. în relaţiile cu organul fiscal.ro /Asistenţă contribuabili /Nomenclatorul formelor de proprietate.E „Date privind vectorul fiscal” şi prin urmare această obligaţie nu se înscrie în vectorul fiscal. din operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere. în funcţie de forma de organizare a activităţii. numărul şi data autorizaţiei de funcţionare emise de organul competent. Date de identificare Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal. Forma de organizare Se marchează cu "X" de către contribuabil. În acest caz nu se completează lit.anaf. REPREZENTARE PRIN: Se marchează cu "X" în cazul în care. Rândul 7. sau numărul şi data înregistrării deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal. numărul şi data actului normativ prin care s-a înfiinţat contribuabilul.b) din Codul Fiscal Se marchează cu “X” în cazul contribuabililor care au obligaţia să declare acest impozit. Cod CAEN al obiectului principal de activitate Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate. după caz. conform art. în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege. Felul sediului Se marchează cu "X" felul sediului pentru care se solicită înregistrarea.571/2003 privind Codul fiscal. Taxa pe valoarea adăugată Se marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA. Rândul 5. astfel cum a fost declarat cu ocazia înfiinţării sau autorizării. Rândul 2. Înainte de realizarea unor operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere Rândul 1.(3) lit. D.

(2) lit. Rândurile 1.152 alin. b). cu modificările şi completările ulterioare.(2) lit.152 alin.(1) din Legea nr. b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi.(2) lit. b) din Legea nr. (1) pct. cu modificările şi completările ulterioare.a). dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale. e) şi f) din Legea nr. deşi estimează o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă. 571/2003 privind Codul fiscal. e) şi f) din Legea nr. scutite conform art. astfel cum sunt definite la art.6 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operaţiunilor scutite. prevăzute la art. 571/2003 privind Codul fiscal. Rândul 1. 143 alin.7 . b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 571/2003 privind Codul fiscal.a). efectuate de persoana impozabilă. cu excepţia următoarelor: a) livrările de active fixe corporale sau necorporale. dacă taxa ar fi deductibilă.141 alin. scutite conform art. al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie. 571/2003 privind Codul fiscal. Plafonul de scutire prevăzut la art. Rândul 1. b) din Legea nr.(2) lit. în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 571/2003 privind Codul fiscal. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.145 alin. din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere. cu modificările şi completările ulterioare. dacă încetează situaţia care a condus la scoaterea din evidenţă.5 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care efectuează operaţiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA-ului.11 (1. cu modificările şi completările ulterioare. (2) lit. 3 din Legea nr.2) se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care au obligaţia să solicite organelor fiscale competente înregistrarea în scopuri de TVA. 143 alin. cu excepţia următoarelor: a) livrările de active fixe corporale sau necorporale. cu modificările şi completările ulterioare. 141 alin. 571/2003 privind Codul fiscal. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare.b) din Legea nr. fără a fi aplicabile .(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 571/2003 privind Codul fiscal. în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. estimând o cifră de afaceri egală sau mai mare cu plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 1.11. (2) lit.PROIECT taxa ar fi deductibilă.10 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. 1251 alin.3 se marchează cu „X” în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA. (1) pct. prevăzute la art.1 – 1. 571/2003 privind Codul fiscal. b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi. A.1. conform art. constituită din operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere. 145 alin. Rândul 1. se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului. (1) din Legea nr. dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale. astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (3) din Legea nr. din operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate.(2) lit.141 alin. din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere. 571/2003 privind Codul fiscal. Rândul 1. Ulterior desfăşurării de operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere Rândurile 1. conform art.11.2 se marchează cu „X” în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA. Se marchează cu "X" în funcţie de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depăşirea plafonului de scutire sau prin opţiune. 571/2003 privind Codul fiscal. cu modificările şi completările ulterioare. b).b) din Legea nr. efectuate de persoana impozabilă.4 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operaţiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.145 alin.

Data scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 1561 alin. persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. 571/2003 privind Codul fiscal. perioada fiscală va fi luna calendaristică. în anul respectiv. 152 alin. în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.12 se completează în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. după caz. ca perioadă fiscală. persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării. cu modificările şi completările ulterioare. dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic.1 şi 2.16 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. înscrisă în registrul comerţului. se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale. 571/2003 privind Codul fiscal.16. Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.3. În cazul în care contribuabilul foloseşte. . semestrul sau anul calendaristic. recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic. 1561 alin. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" de către contribuabilii care. Rândul 2.PROIECT prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici întreprinderi prevăzut la art. dacă urmare calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent.15 şi 1. Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA Rândurile 1. (2) sau (5). Se marchează cu "X" în funcţie de tipul scoaterii din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA. Rândul 1. potrivit legii.2 se marchează cu "X". cu modificările şi completările ulterioare.13.(1) din Legea nr. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. cu modificările şi completările ulterioare. persoanele impozabile trebuie să continue aplicarea regimului fiscal privind TVA pe care l-au avut înainte de a interveni starea inactivitate fiscală sau inactivitate temporară. 1.3. 571/2003 privind Codul fiscal.152 din Codul fiscal.1 şi 2. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. Rândurile 2. Dacă această cifră depăşeşte plafonul prevăzut la art. (2) din Legea nr. potrivit prevederilor art. după caz. din Legea nr.1128 alin. 571/2003 privind Codul fiscal. după caz. şi a normelor de aplicare. se calculează în lei. Întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată. au obligaţia să declare acest impozit. Rândul 3. devin plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit prevederilor art. cu modificările şi completările ulterioare. Cifra de afaceri din anul precedent obţinută sau. A. recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg.14. 1561 alin. Rândul 1. se modifică perioada fiscală. Rândurile 2. în anul calendaristic respectiv. recalculată de către contribuabil. A.571/2003 privind Codul fiscal. (2) din Legea nr. ulterior înregistrării fiscale. pe baza informaţiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operaţiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declaraţia de menţiuni.A. Rândul 1. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Impozit pe profit La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care. Perioada fiscală Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.2. În această situaţie.

(1^7) din Legea nr. care se înfiinţează în cursul anului şi care estimează că. dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit.01. în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă. 29619 alin.1 “Număr mediu de salariaţi estimat de până la 3 salariaţi exclusiv” şi rândul 6.2. Rândurile 6. 571/2003 privind Codul fiscal.2 se marchează cu "X". dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. ulterior înregistrării fiscale. cu modificările şi completările ulterioare. potrivit legii. A. ulterior înregistrării fiscale. Rândul 6.2 se marchează cu "X". A. Atenţie! Rândul 6. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care. Rândul 4. în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă. A.2 se marchează cu "X" de contribuabilii care îndeplinesc condiţiile de la art. după caz. Impozit la ţiţeiul din producţia internă La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care.2. după caz. 571/2003 privind Codul fiscal.1 şi 4. ulterior înregistrării fiscale. cu modificările şi completările ulterioare şi care optează pentru declararea lunară a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi a contribuţiilor sociale. au obligaţia de declarare a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor.2 “Perioada fiscală lunară prin opţiune” se poate marca numai după data de 01. potrivit legii.58 alin. 571/2003 privind Codul fiscal. Rândul 6.000 euro.3 se marchează cu "X" de contribuabilii prevăzuţi la art. au obligaţia să declare acest impozit. urmează să realizeze un venit total de până la 100. dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. Accize La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" de către contribuabilii care. devin plătitori de accize. Rândul 6. vor avea un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv şi.4. cu modificările şi completările ulterioare. în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă. Rândurile 6. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor si contribuţii sociale La înfiinţare : Rândul 6. ulterior înregistrării fiscale. Perioada fiscală : Rândul 6. Atenţie! Data luării în evidenţă şi scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor titlului IV^1 “Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor” din Legea nr.3.2012. A.PROIECT Rândurile 3. 29619 alin. Rândurile 4. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie. cu modificările şi completările ulterioare. conform legilor în vigoare.4.2 se marchează cu "X". A.3. după caz. cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr.2.1 şi 3.2 se marchează cu "X".4.2 se marchează cu "X".2. Rândul 5.1 şi 6. potrivit legii. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. în cursul anului. Rândul 6 3. în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.1 şi 5. după caz. potrivit Legii nr.2 „Venit total estimat de până la 100. dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. Rândul 6.(2) din Legea nr. Rândurile 5.1 şi 6.1. după caz.000 euro” se marchează de către contribuabilii prevăzuţi la art. după caz.(11) din Codul fiscal. 571/2003 privind Codul fiscal.1. ulterior înregistrării fiscale. dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit.1 se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligaţia de a declara lunar impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale. . în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.

cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr.7. în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.2 se marchează cu "X". cu modificările şi completările ulterioare. după caz. dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. 571/2003 privind Codul fiscal. potrivit Legii nr.9.1 şi 6. Rândul 6. 399/2006. ulterior înregistrării fiscale. dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit.5.7. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie.2 se marchează cu "X". A.PROIECT Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii Se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie.5. Rândul 6. Rândul 6. potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.7. în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă. dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 6.1 şi 6.1 şi 6.6. ulterior înregistrării fiscale.6.6. 571/2003 privind Codul fiscal. cu modificările şi completările ulterioare. aprobată cu modificări prin Legea nr. ulterior înregistrării fiscale.2 se marchează cu "X". după caz. dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. ulterior înregistrării fiscale. în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. Rândurile 6.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.1 şi 6.2 se marchează cu "X". A. cu modificările şi completările ulterioare. după caz. Rândurile 6.8. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.1 şi 6. Rândurile 6. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr.5. potrivit Legii nr. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. A. ulterior înregistrării fiscale. A. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale.2 se marchează cu "X". Contribuţia de asigurări pentru şomaj Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie. A. cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. după caz.8. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie. Rândurile 6. cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. potrivit Legii nr. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândurile 6. în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă. .8.9. potrivit Legii nr. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. 571/2003 privind Codul fiscal. Contribuţia de asigurări sociale Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie.9. Rândul 6. după caz.

Organul fiscal competent este: . Rândurile 8. Rândurile 7. au obligaţia să declare această taxă. Se completează data la care a avut loc fuziunea sau divizarea. .1 şi 8.2 se marchează cu "X". în conformitate cu prevederile legale. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI Se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul. . se completează şi se depune de către persoanele fizice române sau străine care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. potrivit dispoziţiilor legale. F. Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată. organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal. denumită în continuare declaraţie. dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. Redevenţe petroliere La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care. potrivit legii. după caz. ulterior înregistrării fiscale. la termenele stabilite de legislaţia în vigoare. Radiere Se marchează cu "X" şi se înscrie data cu care s-a efectuat radierea. Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale. Rândul 2. Redevenţe miniere La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care. A. au obligaţia să declare această taxă.PROIECT Rândul 7. după caz.pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit. Rândul 1. dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit.1 şi 7. ulterior înregistrării fiscale. Dizolvare cu lichidare Se marchează cu "X" în cazul în care se declară începerea procedurii de lichidare. În cazul în care fuziunea are loc prin contopire. Se completează data începerii procedurii de dizolvare stabilită conform dispoziţiilor legale în materie. A. respectiv data radierii din registrul comerţului.pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal. Rândul 8. se va completa şi codul de identificare fiscală al unităţii rezultate în urma fuziunii. iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior. A. 2. în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă. Rândul 3. INSTRUCŢIUNI de completare a formularului (070) "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere" Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. de regulă cu ocazia înfiinţării. potrivit legii. respectiv încheierea acesteia şi radierea societăţii din registrul comerţului. Se marchează cu "X". Dizolvare fără lichidare Se marchează cu "X" numai în cazul dizolvării fără lichidare. în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă.

. înscriindu-se cu majuscule. Cod CAEN al obiectului principal de activitate Se înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate. În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit. FELUL DECLARAŢIEI Se marchează cu "X" pct. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Rândul 1. toate datele prevăzute. se va înscrie numărul de identificare al contribuabilului pe care îl reprezintă. se va înscrie codul unic de înregistrare al contribuabilului pe care îl reprezintă. Cod de înregistrare fiscală Nu se completează la înregistrarea iniţială. Număr de identificare fiscală Se completează ce către contribuabilii care deţin număr de identificare fiscală. Felul activităţii Rândul 2. A. A.1. în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile stăine. În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de reprezentantul fiscal. Rândul 4. indiferent dacă acestea au mai fost declarate. iniţiala tatălui. Rândul 6. Rândul 5. se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile străine. B. cu adresa sediului sau a locului de desfăşurare efectivă a activităţii principale. astfel cum a fost declarat cu ocazia înfiinţării sau a autorizării. Rândul 7. Date privind sediul activităţii sau locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale Se completează. data şi organul emitent al autorizaţiei de funcţionare. Cod numeric personal Se completează de către contribuabilii care au înscris codul numeric personal în actul de identitate. Rândul 9. Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării. în funcţie de situaţia contribuabilului care se înregistrează. se marchează cu "X". 1 sau 2. citeţ şi corect. Un exemplar se păstrează de contribuabil. se va înscrie codul numeric personal al contribuabilului pe care îl reprezintă. iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent. Date privind domiciliul persoanei fizice Se înscrie adresa de domiciliu a contribuabilului. Nume. În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicit/reprezentant fiscal. În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit/reprezentant fiscal. după caz. după caz. A şi se înscriu numărul. Activităţi economice desfăşurate în mod independent Se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit. Rândul 8. În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de reprezentantul fiscal. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL Rândul 1. Rândul 3. după caz.PROIECT Formularul se completează în două exemplare. Rândul 2. prenume Se înscriu datele de identificare ale persoanei fizice. Rândul 2. se va înscrie codul de înregistrare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă. Cod unic de înregistrare Se completează de către contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi se înregistrează la oficiul registrului comerţului. C. Denumire Se completează cu denumirea contribuabilului care solicită înregistrarea fiscală sau care a fost înregistrat fiscal.

b). cu modificările şi completările ulterioare. efectuate de persoana impozabilă.(2) lit. cu modificările şi completările ulterioare. E. cu modificările şi completările ulterioare.152 alin. dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale.145 alin. 571/2003 privind Codul fiscal. 571/2003 privind Codul fiscal.b) din Legea nr.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. e) şi f) din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere. cu modificările şi completările ulterioare. din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere. b) din Legea nr. 3 din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale. dacă taxa ar fi deductibilă. estimând o cifră de afaceri egală sau mai mare cu plafonul de scutire prevăzut la art. din operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate. a actului de împuternicire. (2) lit. efectuate de persoana impozabilă. 1251 alin. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Taxa pe valoarea adăugată Se marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA. cu modificările şi completările ulterioare. din operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere. 571/2003 privind Codul fiscal. b). 571/2003 privind Codul fiscal. Profesii libere Se marchează cu "X". 571/2003 privind Codul fiscal.2 se marchează cu „X” în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA. în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege.3 se marchează cu „X” în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA. astfel cum sunt definite la art. (1) pct. e) şi f) din Legea nr.152 alin. cu modificările şi completările ulterioare. data şi organul emitent al documentului de autorizare. din operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate.(2) lit. astfel cum sunt definite la art. în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL Rândul 1. REPREZENTARE PRIN Se marchează cu "X" în cazul în care în relaţiile cu organul fiscal contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant fiscal şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal. scutite conform art.(1) din Legea nr. 143 alin. 571/2003 privind Codul fiscal.2. constituită din operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere.(2) lit. dacă taxa ar fi deductibilă. de către împuternicit. cu excepţia următoarelor: a) livrările de active fixe corporale sau necorporale. prevăzute la art. . sau numărul şi data înregistrării deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal. după caz. deşi estimează o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. Date de identificare : Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal. în funcţie de tipul profesiei libere pe care contribuabilul o desfăşoară şi se înscriu numărul. Rândul 1. Rândul 1. prevăzute la art.(2) lit.a).a). al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie.145 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Înainte de realizarea unor operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere Rândul 1. cu excepţia următoarelor: a) livrările de active fixe corporale sau necorporale.141 alin. b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi.141 alin.PROIECT Rândul 2. D. (1) pct.1. în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 571/2003 privind Codul fiscal. 1251 alin. cu modificările şi completările ulterioare. 3 din Legea nr.

Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. Rândul 1. cu modificările şi completările ulterioare. 571/2003 privind Codul fiscal. 1561 alin. 1561 alin. Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. conform art. recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg.152 din Codul fiscal. Perioada fiscală Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA. în funcţie de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depăşirea plafonului de scutire sau prin opţiune. în anul calendaristic respectiv. pe baza informaţiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operaţiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declaraţia de menţiuni. perioada fiscală va fi luna calendaristică.5 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care efectuează operaţiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA-ului. 1561 alin. după caz. Rândul 1. 571/2003 privind Codul fiscal. se modifică perioada fiscală. 152 alin. conform art.10 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit.4 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operaţiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului. 571/2003 privind Codul fiscal. (2) din Codul fiscal. 571/2003 privind Codul fiscal. în anul respectiv.11 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care au obligaţia să solicite organelor fiscale competente înregistrarea în scopuri de TVA.A. dacă urmare calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent. persoanele impozabile trebuie să continue aplicarea regimului fiscal privind TVA pe care l-au avut înainte de a interveni starea inactivitate temporară. Plafonul de scutire prevăzut la art. cu modificările şi completările ulterioare. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării. cu modificările şi completările ulterioare. În această situaţie. se calculează în lei. (3) din Legea nr.PROIECT b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi. Se marchează cu "X". b) din Legea nr. fără a fi aplicabile prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici întreprinderi prevăzut la art. Rândul 1.12 se completează în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală. (2) din Codul fiscal. 143 alin. scutite conform art.13. fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.A. Rândul 1. înscrisă în registrul comerţului. după caz. din Legea nr. (2) sau (5). (2) din Codul fiscal. 141 alin.7-1. recalculată de către contribuabil. cu modificările şi completările ulterioare. se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului. recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic.6 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operaţiunilor scutite. Persoanele fizice care au aplicat regimul special de scutire pentru întreprinderile mici şi care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată. Rândul 1. (2) lit. Ulterior desfăşurării de operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere Rândurile 1. 145 alin. (2) lit. cu modificările şi completările ulterioare. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. Cifra de afaceri din anul precedent obţinută sau. 152 alin. b) din Legea nr. dacă încetează situaţia care a condus la scoaterea din evidenţă. potrivit prevederilor art. Rândul 1. Dacă această cifră depăşeşte plafonul prevăzut la art. .

la înregistrarea iniţială.15 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit.1. 571/2003 privind Codul fiscal.2. potrivit legii.1 şi 3.1 şi 2. devin plătitori de accize. după caz. cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale. ulterior înregistrării fiscale. ulterior înregistrării fiscale. Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA Rândurile 1.2. Rândurile 3.2. dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. cu modificările şi completările ulterioare.1. cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor de aplicare. potrivit legii. Atenţie! ! Rândul 3. Rândul 1. potrivit Legii nr. . Rândurile 3.4 Contribuţia de asigurări pentru şomaj Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie. dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă. Se marchează cu "X".01. potrivit Legii nr. Accize Se marchează cu "X" de către contribuabilii care. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale Perioada fiscală : Rândul 3. A. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.16 Data scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. A. A. 571/2003 privind Codul fiscal.2012.1 “Perioada fiscală lunară prin opţiune” se poate marca numai după data de 01. au obligaţia să declare acest impozit. Rândul 2. Rândul 3. cu modificările şi completările ulterioare Rândul 3. se marchează cu "X". 571/2003 privind Codul fiscal. Rândul 3. Rândul 3. Rândul 3. 571/2003 privind Codul fiscal. în funcţie de tipul scoaterii din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.(1^1) din Legea nr.3.PROIECT În cazul în care contribuabilul foloseşte ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic.1. cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr.2 se marchează cu "X". Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.2.2 se marchează cu "X".1 se marchează cu "X" de contribuabilii care îndeplinesc condiţiile de la art. în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă. 571/2003 privind Codul fiscal.3 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie. dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. conform legilor în vigoare.1.2 se marchează cu "X" de contribuabilii prevăzuţi la art. cu modificările şi completările ulterioare şi care optează pentru declararea lunară a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi a contribuţiilor sociale. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.(2) din Legea nr. în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă. Rândurile 2.14 şi 1. după caz. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care. cu modificările şi completările ulterioare. ulterior înregistrării fiscale. A.58 alin.3. 296 ^19 alin. şi 3. după caz.

2 se marchează cu "X". cu modificările şi completările ulterioare.7. A. dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. după caz. potrivit Legii nr.5 Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie. Rândul 2.8. după caz.4. dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. respectiv reluată. ulterior înregistrării fiscale. cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale.4. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. după caz.1 şi 3.1 şi 3.1 şi 3. Rândul 3. după caz.PROIECT Rândurile 3. cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. cu modificările şi completările ulterioare. Rândul 3. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Rândul 3. în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă. dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă. după caz. ulterior înregistrării fiscale. 571/2003 privind Codul fiscal.8. Rândul 3.6. A.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.2 se marchează cu "X". în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI Rândul 1. ulterior înregistrării fiscale. A.1 şi 3. Inactivitate temporară Se completează în cazul în care se declară încetarea temporară a activităţii autorizate şi se înscrie data la care activitatea contribuabilului a fost suspendată. 571/2003 privind Codul fiscal.2 se marchează cu "X". Încetarea activităţii Se înscrie data la care contribuabilul îşi încetează activitatea. dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit.2 se marchează cu "X".1 şi 3. în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă. F.7. A. în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă. Rândurile 3. Rândurile 3. 571/2003 privind Codul fiscal. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. ulterior înregistrării fiscale. 571/2003 privind Codul fiscal. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. 399/2006. . Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. aprobată cu modificări prin Legea nr.2 se marchează cu "X". Rândurile 3. potrivit Legii nr.7.5.5. A.8 Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii Se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie. Rândurile 3. potrivit Legii nr. potrivit Legii nr. după caz. ulterior înregistrării fiscale.6 Contribuţia de asigurări sociale Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie.6.