You are on page 1of 2

Warheim

Kapan Mannana:
Sudzy Mannana to ludzie zwizani z morzem i eglug. Wiod swe ycie posugujc w nadmorskich wityniach, modlc si za podrujcych eglarzy, skadajc ofiary w intencji zaginionych i zmarych, zgbiajc tajemnice wodnego wiata oraz szukajc odpowiedniego miejsca dla ludzi w bezkresnym krlestwie Mannana. Ludzie morza darz kapanw Mannana powszechnym szacunkiem, a wpywowi kapitanowie czsto prosz o pobogosawienie okrtu i zaogi, wierzc, e uchroni ich to przed niebezpieczestwami morskiej podry. Kult Mannana nie posiada cile okrelonej hierarchii. Arcykapan stojcy na czele gwnej wityni Mannana w Marienburgu, nazywany jest Patriarch (lub Matron). Nisi rang kapani samodzielnie zarzdzaj wityniami i kaplicami, zwracajc si do Arcykapana tylko w wyjtkowych okolicznociach. Kapani Boga Mrz nosz ciemne, zielono-bkitne lub niebieskoszare habity, przyozdobione wzorem niebieskich fal na biaym tle. Kapani Mannana dbaj o potrzeby czczcych Wadc Mrz eglarzy i rybakw. Dziki mocy zsyanej przez kapryne bstwo duchowni mog wypenia swoje powoanie. Posugujcy w portowych wityniach kapani odprawiaj zbiorowe mody do Mannana lub odczytuj legendy o mitycznych dokonaniach tego jednoczenie okrutnego i wspaniaomylnego bstwa. W szeregach Kultu, oprcz kapanw posugujcych w wityniach istnieje take Zakon Albatrosa skupiajcy kapanw-nawigatorw, uznawanych za najlepszych w caym Znanym wiecie, sucych na statkach kupieckich i okrtach wojennych. Wielu eglarzy uwaa obecno kapana z Zakonu Albatrosa za dobry znak wierzc, e jedynie suga Pana Mrz moe umierzy jego gniew.

Umiejtnoci specjalne:
Kapan Mannana, ktry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju wylosowa NOW UMIEJTNO moe naby jedn z umieszczonych poniej umiejtnoci specjalne. Wicej informacji na temat nauki umiejtnoci zamieszczono w ROZDZIALE VII: KAMPANIA.

Arcykapan:
Arcykapan stanowi wcielenie przykaza Mannana. Jest ich bardzo niewielu, gdy mao jest duchownych, ktre maj dostatecznie duo hartu ducha i niezomnej wiary, by wytrzyma ciar tak wielkiej odpowiedzialnoci. Modlitwy wzniesione przez Arcykapana maj Poziom Mocy rwny 7.

Demonobjca:
Duchowny moc swego boskiego Patrona zdolny jest powali najpotniejszych nawet przeciwnikw. Zranione przez DUCHOWNEGO istoty NIEUMARE, ETERYCZNE, LENE DUCHY oraz DEMONY i OPTANI otrzymuj premi +1 do rzutu w TABELI EFEKT ZRANIENIA.

Egzorcysta:
Kapan Mannana cieszy si wyjtkow ask Boga Mrz, ktra chroni go przed plugawym dziaaniem Wiatrw Magii. Dopki Kapan Mannana znajduje si na polu bitwy (i nie Ucieka!, nie zosta Powalony na ziemi! lub Oszoomiony!) generuje na pocztku fazy magii przeciwnika dodatkow Kostk Rozproszenia.

Fatum:
Kapan Mannana z gorliwoci wypenia wol Boga Mrz, ktra napenia jego serce stoickim spokojem i wiar. DUCHOWNY przeprowadzajc test oparty na wspczynniku CP wykonuje rzut 3K6 odrzucajc kostk z najwyszym wynikiem.

Gniew Mannana!:
Tabela umiejtnoci
Pan Mrz sprzyja swym wybracom. Bohater zadaje trafienia krytyczne jeeli w rzucie na zranienia wypadnie niemodyfikowalna 5 lub 6.

Kapana Mannana
WALKI STRZE LECKIE

Kaznodzieja:
SIOWE SZYBKO CIOWE SPEC JALNE

AKADE MICKIE

PREZBITER SIGMARA

Kapana Mannana
KAPAN MANNANA
BRO DO WALKI WRCZ
Bro Wielka Miecz Sztylet Trjzb Wcznia 15 zk 10 zk 2 zk 15 zk 10 zk 15 zk 15 zk 5 zk 20 zk 50 zk 3 zk 5 zk

Lista ekwipunku

Pene pasji i mocy kazania Kapana Mannana napeniaj serca sojusznikw odwag i wiar. Dowolny model stronnika, ktry znajduje si w odlegoci nie przekraczajcej 6 od bohatera, moe przerzuci nieudany test STRACHU lub GROZY, wynik drugiego rzutu jest ostateczny. Naley pamita, e umiejtno ta nie ma zastosowania w przypadku, gdy bohater jest Oszoomiony!, zosta Powalony na ziemi! lub Ucieka!.

aska bogw:
Kapan Mannana zdaje si cieszy szczegln ask bogw. Dopki DUCHOWNY znajduje si na polu bitwy (i nie Ucieka!, nie zosta Powalony na ziemi! lub Oszoomiony!) gracz moe przerzuci jeden dowolny rzut, ktrego rezultat oznacza ZDARZENIE LOSOWE, wynik drugiego rzutu jest ostateczny.

BRO DYSTANSOWA
Bro miotana (topory/moty) Oszczep

Prawdziwa Wiara:
Wiara bohatera chroni go przed zrodzon z Chaosu plugaw magi. Model podlega zasadzie specjalnej ODPORNO NA MAGI (2).

PANCERZ
Lekki redni Ciki Puklerz Tarcza

Szczcie:
Kapan Mannana pozna sekret odczytywania przyszoci z gwiazd i morskiej toni. W czasie kadej potyczki lub w nastpujcej po niej sekwencji po potyczce DUCHOWNY moe przerzuci jeden dowolny rzut, wynik drugiego rzutu jest ostateczny.

CHARAKTERYSTYKA KAPANA MANNANA:


KAPAN SZ WW US S WT W I A CP Pocztkowa 4 3 3 3 3 1 3 1 8 Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 9 BRO/PANCERZ: Kapan Mannana posiada SZTYLET i TRJZB, gracz wedle uznania moe wyposay kapana w dodatkowy or i pancerz odpowiedni dla Kocioa Mannana (zobacz ROZDZIA XXIIII: MODLITWY). ZASADY SPECJALNE: BOGOSAWIESTWO MANNANA: Kapani mog wznie mody do swego boga, by ten obdarzy ich ochron przed magiczn moc wrogw. Dopki Kapan Mannana znajduje si na polu bitwy (i nie Ucieka!, nie zosta Powalony na ziemi! lub Oszoomiony!), generuje na potrzeby gracza dwie Kostki Rozproszenia. DUCHOWNY: Kapan Mannana zna jedn z MODLITW DO MANNANA wyszczeglnion w ROZDZIALE XXIIII: MODLITWY. KAPAN-WOJOWNIK: Duchowny moe nosi zbroj i odmawia Modlitwy do Mannana. MODLITWY DO MANNANA: Kapan Mannana otrzymuj od swego boga niezwyke moce, ktrymi razi mog swych wrogw w bitwie. W fazie magii DUCHOWNI mog wznie dwie rne modlitwy. Modlitwy dziaaj tak samo jak zaklte czary o poziomie mocy 5. O ile nie podano inaczej w ich opisie, mona ich uy w stosunku do samego DUCHOWNEGO, tudzie dowolnej postaci (bohatera lub stronnika) w odlegoci do 12 od Kapana Mannana. POGARDA: Mannan to surowe i bezwzgldne bstwo, wymagajce od Ludzi odwagi i doskonaoci w kadej dziedzinie ycia. Kapani Mannana darz NIENAWICI wszystkie modele przeciwnika, ktrych warto wspczynnika CP wynosi 6 lub mniej. Wicej informacji na temat zasad NIENAWICI znajduje si w ROZDZIALE VIII: PSYCHOLOGIA.

Zabjczy cios:
Dziki uczestnictwu w niezliczonych walkach stoczonych na liskich pokadach wojennych okrtw i zdradliwych morskich nabrzeach, Kapan Mannana osign doskonao w sztuce zabijania i czyni to nad podziw szybko i gadko. Wszystkie ATAKI wykonane przez bohatera w fazie walki wrcz podlegaj zasadzie specjalnej ZABJCZY CIOS.

Modlitwy Mannana:
Mannan, bg morza, patronuje wszystkim tym, ktrych ycie zwizane jest z eglowaniem po morzach Starego wiata - poczwszy od zwykych rybakw i eglarzy, a skoczywszy na onierza okrtowych i piratach. Kapani Mannana zwykle korzystaj z modlitw, by pomaga innym w przetrwaniu gniewy zmiennego bstwa. Wraz ze wzrostem swojej wiary kapani zaczynaj upodabnia si do ywiou morza maj burzliwy temperament, a ich nastroje zmieniaj si wraz z fazami ksiyca.

724 | S t r o n a

Fantasy Skirmish

MODLITWY MANNANA
1

CHLOD GLEBI OCEANU


Mroczne i ciemne jak otcha morza wersy Litanii Gbi Oceanu otaczaj duchownego przybierajc posta mroku i zibu, gardzcego najtwardszym nawet pancerzem.

POTEGA KRAKENA
Duchowny Mannana wypowiadaj sowa prastarej Litanii Oceanu budzi si krakena drzemic w ciele kadego eglarza.

Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO Mannana. Wszystkie wrogie modele stykajce si z podstawk Kapana Mannana otrzymuj trafienie o SILE 4 z cech ora PRECYZYJNE UDERZENIE bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza.

MAJESTAT MANNANA
POZOSTAJE W GRZE
Gniew Pana Mrz wypenia ciao i umys duchownego, gorzejc w oczach kapana bezdenn otchani oceanw, ktra pochania serca i dusze najnikczemniejszych nawet bluniercw i heretykw.

Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO i wszystkie sprzymierzone modele znajdujce si w odlegoci do 12" od Kapana Mannana, rwnie takie, ktre walcz wrcz. Objte dziaaniem modlitwy modele, w czasie najbliszej fazy walki wrcz otrzymuj premie +2 do SIY.

SZYBKOSC ALBATROSA
POZOSTAJE W GRZE
Tajemny zapiew Kapana Pana Mrz rozjania myli i wzmacnia refleks eglarzy czynic ich szybkimi jak morskie ptaki.

Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO Pana Mrz. Za kadym razem, kiedy Kapan Mannana wykona udany rzut na trafienie w fazie walki wrcz, trafiony model przeciwnika (naley zauway, e posta nie musi zosta zraniona) musi wykona test STRACHU, niepowodzenie oznacza e model Ucieka!. Moc modlitwy nie dziaa na istoty ODPORNE NA PSYCHOLOGI.

Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO i wszystkie sprzymierzone modele znajdujce si w odlegoci do 12" od Kapana Mannana, rwnie takie, ktre walcz wrcz. Dopki modlitwa 'pozostaje w grze' bro objtych dziaaniem Szybkoci Albatrosa modeli otrzymuje cech ora UDERZA JAKO PIERWSZY.

PANCERZ WEZA MORSKIEGO


POZOSTAJE W GRZE
Moc modlitwy odmawianej przez kapana Mannana przekuwa wiar duchownego w pancerz rwnie potny i twardy jak uski wa morskiego.

TRJZAB MANNANA
POZOSTAJE W GRZE
Wraz z kadym kolejnym wersem wypowiadanej przez Kapana Mannana modlitwy do Pana Mrz, dzierony przez duchownego or napenia si moc i potg oceanu, czynic trjzb niezwykle ostrym i mierciononym.

Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO. Dopki modlitwa 'pozostaje w grze' Kapan Mannana otrzymuje Magiczn Ochron na 4+.

Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO Mannana. Dopki modlitwa 'pozostaje w grze' Trjzb dzierony przez Kapana Mannana traktowana jest jak magiczna bro z cech ora PRZEBICIE PANCERZA i PRECYZYJNE UDERZENIE. Ponadto, wrogi model zraniony Trjzbem Mannana musi przerzuci udany rzut na Ochron Pancerza.

725 | S t r o n a

You might also like