You are on page 1of 151

Medijacija_____________________________________________________________
U BOSNI I HERCEGOVINI UDRUŽENJE MEDIJATORA BIH

VODIý KROZ MEDIJACIJU U BOSNI I HERCEGOVINI

Priruÿnik je realiziran uz podršku Kanada-BiH Projekta pravosudne reforme (JRP) koji finansira Kanadska Vlada putem Kanadske agencije za meĀunarodni razvoj (CIDA), a implementira Konzorcijum Genivar-Univerzitet Ottawa www.canada-bih-jrp.org ........................ 63........... Pravilnik O NAGRADI I NAKNADI TROŠKOVA MEDIJACIJE (Službeni Glasnik BiH 21/06)........................... Zakon o postupku MEDIJACIJE (Službeni Glasnik BiH 37/04)........................11........................ Pravilnik O DISCIPLINARNOJ ODGOVORNOSTI MEDIJATORA (Službeni Glasnik BiH 21/06).................... Pravilnik O UPUüIVANJU NA MEDIJACIJU (Službeni Glasnik BiH 21/06)............. .................. Pravilnik O ODGOVORNOSTI MEDIJATORA ZA ŠTETU PRIþINJENU U TOKU OBAVLJANJA POSLOVA MEDIJACIJE (Službeni Glasnik BiH 21/06)......... ............................................................................. Pravilnik O REGISTRU MEDIJATORA (Službeni Glasnik BiH 21/06)..................................................................... Propisi o Medijaciji........................................ Zakon o prijenosu poslova MEDIJACIJE na UDRŽENJE MEDIJATORA (Službeni Glasnik BiH 52/05)................ Pravilnik O LISTI MEDIJATORA (Službeni Glasnik BiH 21/06)... Formulari .......................... Kodeks MEDIJATORSKE ETIKE (Službeni Glasnik BiH 21/06)............  ....................................................... Odredbe procesnih i drugih propisa u Bosni i Hercegovini koji upuýuju na medijaciju ..................................... 91..........VODIþ KROZ MEDIJACIJU U BOSNI I HERCEGOVINI____________________ SADRŽAJ Strana Uvod............... Pravilnik O PROGRAMU OBUKE ZA MEDIJATORE (Službeni Glasnik BiH 21/06)...........................5.........................................................

...........Vijeýe Evrope Preporuka R(2001)9 O alternativama parniÿnom postupku izmeĀu pravnih tijela i privatnih stranaka Vijeýe Evrope Preporuka R(2002)10 O medijaciji u graĀanskim predmetima ..VODIþ KROZ MEDIJACIJU U BOSNI I HERCEGOVINI____________________ Zakon o parniÿnom postupku u BiH (BiH.......... 113...................Vijeýe Evrope Preporuka R(99)19 O kaznenim predmetima .........................................................  ................... 141.. 145.................................................... UNCITRAL-ov Model Zakona o meĀunarodnom trgovaÿkom mirenju Preporuka R(98)1 O porodiÿnom posredovanju ...................................... FBiH i RS) MeĀunarodni dokumenti .................. O Kanada – BiH Projektu pravosudne reforme .......... FBiH................................................ RS i Brÿko Distrikt) Zakon o kriviÿnom postupku u BiH (FBiH i RS) Zakon o prekršajima u BiH Pravilnik o postupku posredovanja Brÿko Distrikta BiH Zakon o izvršnom postupku u BiH (BiH....................................Vijeýe Evrope O Udruženju medijatora BiH..

org  .Medijacija___________________________________________________ U BOSNI I HERCEGOVINI UDRUŽENJE MEDIJATORA BIH UVOD U MEDIJACIJU Canada-Bosnia and Herzegovina Judicial Reform Project (JRP) Funded by the Government of Canada through the Canadian International Development Agency (CIDA) Implemented by the Consortium GENIVAR-University of Ottawa www.canada-bih-jrp.

 .

da su stranke koje su spor riješile medijacijom þesto ostajale u partnerskim odnosima. strankama pomaže da kroz pregovore doÿu do obostrano prihvatljivog rješenja spora. Istovremeno. pregovori su pomogli strankama da kasnije u toku sudskog postupka doÿu do poravnanja. Rješenje je u rukama strana u sporu. ne predstavlja zamjenu za efikasan. u kojem je uþestvovao advokat. Brzo i zadovoljavajuüe rješenje spora medijacijom. ali ne daje rješenje. Ona. pozitivna svjedoþenja o medijaciji dolaze i od advokata. dugoroþno medijacija üe pomoüi u rastereüenju sudova i u konaþnici do smanjenja priliva predmeta u sudove. Medijacija je mnogo brži i samim tim jeftiniji postupak od drugih naþina rješavanja sporova. Sudija koji raspolaže znanjem o karakteru i postupku medijacije. ali i drugima koji smatraju da mogu biti ukljuþeni ili dati doprinos u rješavanju sporova medijacijom. Sve ove þinjenice govore da se radi o postupku u kojem je u prvom planu stranka. lakše üe prepoznati sluþajeve pogodne za medijaciju i lakše se odluþiti na to da predloži strankama da spor pokušaju riješiti medijacijom. u toku medijacije se stranke dogovaraju i pruža im se moguünost da grade i unapreÿuju narušene odnose. Medijacija dopunjava i podržava takav sistem. znaþaju koji njena primjena ima s aspekta rastereüenja sudova i prednostima koje on pruža strankama u sporu. ni u kom sluþaju. Uvodni dio ovog priruþnika daje sliku o vremenu i uslovima u kojima je veüina ovih dokumenata nastala. Osim toga. U nekim sluþajevima. þak i kada spor nije riješen medijacijom. On nema ambicije da bude posmatran kao komentar zakona i propisa o medijaciji. a ostavlja im više vremena za druge složenije 1  .Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini ȁȒȞȡȔȓȷȓ ȚȓȒȖȵȎȠȜȞȎ ȡ ǯȜȟțȖ Ȗ ȃȓȞȤȓȑȜȐȖțȖ Udruga medijatora u Bosni i Hercegovini The Association of Mediators in Bosnia and Herzegovina 1. te rezultatima koji su do sada postignuti. praviþan i lako dostupan sudski postupak. odnosno medijator. koji im pomaže da lakše pregovaraju. Iz ugla stranaka. Advokat upoznat sa postupkom medijacije i svjestan prednosti koje on pruža uspješnije üe štititi interese klijenata kojima služi. a i kod nas je pokazala. Slijedi pregled propisa o medijaciji u Bosni i Hercegovini. Iz perspektive sudija. kao i nekoliko meÿunarodnih dokumenata kojima se vodimo u razvoju ovog vida rješavanja sporova. privlaþi nove stranke. One same biraju medijatora. Postupak je vansudski i dobrovoljan za stranke. medijacija je vrlo povoljan postupak za rješavanje sporova. Medijacija je još uvijek jedan od manje poznatih naþina rješavanja sporova na našim prostorima. Radi se o postupku u kojem neutralna strana. Praksa u drugim zemljama. veü kao zbirka dokumenata koji regulišu oblast rješavanja sporova medijacijom u Bosni i Hercegovini i meÿunarodnih dokumenata koji mogu uticati na njega. UVOD Ovaj priruþnik je namijenjen prvenstveno struþnoj javnosti zainteresovanoj za postupak medijacije.

kako bi se u njih ukljuþila odredba kojom se omoguüava da sudija spor uputi na medijaciju. Ove dopune procesnih zakona otvorile su put stvaranju punog pravnog okvira za uvoÿenje medijacije u zemlji. Nezavisnom sudskom komisijom (IJC) i Ameriþkom advokatskom komorom . Banjoj Luci i Tuzli poþelo je uspostavljanje i jaþanje saradnje sa ministarstvima pravde. i za oþekivati je da üe tako biti i ubuduüe. potrebno je i Vaše angažovanje. Nadam se da üe Vam ovaj priruþnik pomoüi da se upoznate sa medijacijom i da üete odluþiti da nam se pridružite. izradu metodologije za provoÿenje pilot projekta u sudovima. provoÿenje programa obuke o medijaciji. javnu kampanju radi informisanja javnosti o prednostima 2  . 2003. Kao osnova za uvoÿenje medijacije. koji je u saradnji sa Udruženjem medijatora u BiH pokrenuo projekat uvoÿenja alternativnog rješavanja sporova. Udruženje je u ovom dijelu iniciralo niz sastanaka sa ministarstvima pravde. što üe im omoguüiti da strankama pomognu i na novi naþin – iz uloge medijatora. Uvoÿenje medijacije u Bosni i Hercegovini i pravni okvir Za uvoÿenje medijacije u Bosni i Hercegovini od presudnog znaþaja je bilo formiranje Udruženja medijatora u BiH. Aleksandar Živanoviü Predjsednik Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini 2. Osim toga. Da bi se medijacija uspješno razvila u našoj zemlji. kao i meÿunarodnim organizacijama koje provode ili podržavaju reformu pravosuÿa. Nakon osnivaþke skupštine Udruženje je pristupilo izradi plana aktivnosti i projekta za uvoÿenje alternativnog rješavanja sporova u Bosni i Hercegovini.predmete. Za dalji razvoj interes je pokazao i Program za razvoj preduzetništva u jugoistoþnoj Evropi – SEED. i da bismo došli do situacije u kojoj samo najsloženiji sporovi dolaze pred sud. te da isti prijedlog sporazumno mogu dati i stranke. Kanadski institut je od tada do danas ostao dugoroþni partner Udruženja medijatora u BiH. Kroz sastanke u Sarajevu. U aprilu 2003. koje je bilo nosilac ideje i aktivnosti na stvaranju pravnog okvira i promociji medijacije kao alternativnog naþina rješavanja sporova. te dalo sugestije koje su ove organizacije proslijedile u zakonodavnu proceduru. godine provodio Kanadski institut za rješavanje sukoba. godine usvojeni su zakoni o parniþnom i kriviþnom postupku u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. koji su predviÿali moguünost da sudija ukoliko ocijeni da je to svrsishodno može predložiti strankama da spor pokušaju riješiti medijacijom. osnivanje trening centra za obuku novih medijatora i studijska putovanja. Promovisana je ideja o uvoÿenju medijacije u praksu i nastojala se pronaüi i finansijska podrška za prve aktivnosti koje bi obvuhatile donošenje zakona. Ideja za osnivanje Udruženja medijatora potekla je od grupe polaznika obuke “Treüa neutralna strana” koju je na podruþju naše zemlje od 1998.ABA CEELI. moralo se pristupiti i dopuni procesnih zakona. advokati su se opredjeljivali za obuku za medijatore. da bi se izgradila kultura mirnog rješavanja sporova. godine sa ovom organizacijom Udruženje medijatora potpisuje partnerski sporazum koji je obuhvatio sljedeüe aktivnosti: izradu nacrta zakona o postupku medijacije. udruženjima sudija i tužilaca iz oba entiteta.

stav 2 utvrÿeno da üe se poslovi medijacije posebnim zakonom prenijeti na udruženje ili udruženja po proceduri utvrÿenoj tim zakonom. u BiH je predviÿena neobavezna vansudska medijacija. godine uslijedilo je pokretanje prvog pilot projekta “Uvoÿenje medijacije u predmetima Osnovnog suda Banja Luka” u saradnji sa SEED-om. Godinu dana kasnije. OHR-a. uz posebne uslove koji se odnose na visoku struþnu spremu.u pokretanju postupka. Prema zakonskom rješenju. Zakon o prenosu poslova medijacije na udruženje medijatora donesen je 28. Razvijena su þetiri programa obuke za buduüe medijatore. 3  .medijacije. godine.u odnosu na sve izneseno i prema svima u toku postupka medijacije. a takva moguünost im ostaje otvorena i u sporovima koji su procesuirani u sudovima. izboru medijatora i donošenju odluka. ako se do zakljuþenja glavne rasprave sporazumiju da spor riješe medijacijom. Udruženje medijatora u BiH je poþetkom 2004. To podrazumijeva da se stranke u sporu mogu sporazumjeti da prije pokretanja sudskog postupka spor pokušaju riješiti u postupku medijacije. što je oko 56% od ukupnog broja medijacija. principe i ulogu medijatora u procesu. Zakon detaljno definiše postupak medijacije. koji ga je u decembru 2003. i rokove ukoliko je sudski postupak u toku. Uz podršku Kanadske agencije za meÿunarodni razvoj (CIDA) i Kanadskog instituta za rješavanje sukoba (CICR). Nacrt zakona predat je u proceduru Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. završenu obuku o medijaciji i registrovanje medijatora. medijacijom se mogu baviti sve osobe koje ispunjavaju opšte uslove za zapošljavanje. Meÿutim. Medijacija u BiH se zasniva na principima: a) dobrovoljnosti stranaka . Upravni odbor Udruženja medijatora aktivno se ukljuþio u zagovaranje donošenja novog zakona kojim bi se riješila ova pitanja i nakon godinu dana aktivnosti prema Ministarstvu pravde BiH i poslaniþkim klubovima u Parlamentarnoj skupštini BiH. pilot projekat pokrenut je i u Sarajevu. Uslijedilo je formiranje radne grupe za izradu Zakona o postupku medijacije koju su þinili predstanvici Udruženja medijatora u BiH.u odnosu medijatora prema strankama i d) neutralnosti . ili se na proces medijacije saglasno odluþe nakon što im sudija na pripremnom roþištu predloži ovaj naþin alternativnog rješavanja sporova. za sudije i advokate. Prema zakonskom rješenju. Ministarstva pravde Republike Srpske. SEED. godine. Zakon je usvojen u junu 2004. Nezavisne sudske komisije. kao podoban za konkretan sluþaj.u odnosu medijatora prema rješenju spora. odnosno neprimjenljiv. krajnje korisnike i obuka za trenere medijacije. godine uputio na usvajanje Parlamentarnoj skupštini BiH. i ovaj dokument je ušao u parlamentarnu proceduru. te pružanje tehniþke pomoüi Udruženju medijatora sa ciljem izgradnje kapaciteta. jer je þlanom 1. godine poþelo razvijati vlastiti program obuke o medijaciji. ABA CEELI. b) povjerljivosti . jula 2005. U aprilu 2004. Od tada je prema ovim programima obuþeno oko 150 potencijalnih medijatora i 6 trenera. Ministarstva pravde Federacije BiH. Zakon je ostao nedoreþen. godine u pilot projektima je održano 590 medijacija od kojih je 330 riješeno sporazumom. Do kraja 2006. c) jednakosti .

U novembru 2006. Tehnike medijacije su i prije donošenja pravnog okvira. nakon þega je pristupio izradi formulara potrebnih za njihovu primjenu. te ukoliko mirenje nije moguüe posreduje u pregovorima o tome sa kim üe živjeti maloljetno dijete. godine objavljen je poziv za upis u registar medijatora. uz struþnu pomoü Kanadskog instituta za rješavanje sporova. informiše ih o posljedicama razvoda. odnose djeteta sa drugim roditeljem i o ostalim sadržajima roditeljskog staranja. Upis prvih medijatora je u toku i medijacija kao naþin rješavanja sporova postaje dostupna graÿanima širom BiH od maja 2007. þesto koristile nevladine organizacije koje su pomagale proces pomirenja u Bosni i Hercegovini i meÿuetniþki dijalog. pri þemu je uloga medijatora da pokuša otkloniti uzroke konflikta izmeÿu braþnih partnera. Udruženje medijatora prati primjenu i propise kojima se reguliše medijacija u BiH i u skladu sa svojim ciljevima uþestvuje u procesima promocije medijacije i nuÿenju struþne pomoüi u harmozniaciji primjene medijacije u zemlji.U oktobru 2005. Medijaciju je u prvim godinama poslije rata u pregovorima izmeÿu nosilaca vlasti i graÿana. koji se realizuje u prvom tromjeseþju 2007. godine formirana je radna grupa za izradu pravilnika o medijaciji. 4 10 . Porodiþni zakon Federacije BiH (Službeni glasnik FBiH 58/05) predviÿa obaveznu medijaciju prije razvoda braka. Upravni odbor usvojio je pravilnike u februaru 2006. Obrasci potrebni za primjenu pravilnika i primjenu Zakona o postupku medijacije u BiH izdraÿeni su u oktobru 2006. godine. ponekad se i razliþito naziva i reguilše uz sve specifiþnosti oblasti kojima se bavi. predviÿa medijaciju kao naþin rješavanja sporova izmeÿu þlanova Advokatske komore. tada u ulozi meÿunarodnog medijatora za Bosnu i Hercegovinu. Zakon o advokaturi Fedrecaije BiH npr. razliþitih etniþkih grupa o povratku izbjeglica i zaštiti ljudskih prava koristio i Kristijan Švarc Šiling. Medijacija se sve više uvodi i primjenjuje u razliþitim oblastima. koji bi omoguüili punu primjenu Zakona o postupku medijacije širom Bosne i Hercegovine.

Medijacija__________________________________________________ U BOSNI I HERCEGOVINI UDRUŽENJE MEDIJATORA BIH ZAKONI O MEDIJACIJI u BIH Canada-Bosnia and Herzegovina Judicial Reform Project (JRP) Funded by the Government of Canada through the Canadian International Development Agency (CIDA) Implemented by the Consortium GENIVAR-University of Ottawa www.org 11 .canada-bih-jrp.

12 .

a) Ustava Bosne i Hercegovine. juna 2004. sjednici Predstavniÿkog doma. Poslovi medijacije posebnim zakonom prenose se na udruženje ili udruženja po proceduri utvrĀenoj tim zakonom. održanoj 29. 4. juna 2004. usvojila je ZAKON O POSTUPKU MEDIJACIJE I . Medijator je treýa neutralna osoba koja posreduje u rješavanju spora izmeĀu stranaka u skladu s principima medijacije.Medijacija__________________________________________________ Zakon o postupku Medijacije PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE 261 Na osnovu ÿlana IV. þlan 3. u smislu ovog zakona. na 37. postupak je u kojem treýa neutralna osoba (medijator) pomaže strankama u nastojanju da postignu obostrano prihvatljivo rješenje spora. da spor riješe u postupku medijacije. i 25. Postupak medijacije vodi medijator pojedinac osim ako se stranke dogovore da postupak vodi više medijatora. godine. Stranke u sporu mogu se sporazumjeti.Opýe odredbe þlan 1. þlan 4. 1 13 . Ovim zakonom ureĀuje se postupak medijacije na teritoriji Bosne i Hercegovine. prije i nakon pokretanja sudskog postupka do zakljuÿenja glavne rasprave. sjednici Doma naroda. þlan 2. Medijacija. Medijator ne može nametnuti strankama rješenje spora. godine. održanoj 9. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.

bez ikakvih predrasuda u pogledu stranaka i predmeta spora. medijatora imenuje Udruženje. þlan 7. Postupak medijacije povjerljive je prirode. þlan 5. Izjave stranaka iznesene u postupku medijacije ne mogu se bez odobrenja stranaka koristiti kao dokaz u bilo kojem drugom postupku. Medijator ýe informacije koje mu budu dostavljene u toku odvojenih sastanaka sa svakom strankom posebno zadržati u tajnosti i neýe o njima raspravljati s drugom stranom. ukoliko drugaÿije nije dogovoreno. Strane u sporu pokreýu postupak medijacije i uÿestvuju u postizanju obostrano prihvatljivog sporazuma dobrovoljno. þlan 9. II . 2 14 . na pripremnom roÿištu predložiti strankama da spor pokušaju riješiti u postupku medijacije. Ako se stranke ne mogu dogovoriti oko izbora medijatora. þlan 8. Medijator ýe posredovati na neutralan naÿin. sudija koji vodi sudski postupak može. ako ocijeni da je to svrsishodno. Stranke u postupku medijacije imaju jednaka prava. ovog ÿlana dostavlja se i ulaže u spis predmeta kod postupajuýeg suda ukoliko je postupak medijacije pokrenut u toku ili nakon pokretanja sudskog postupka.Medijacija__________________________________________________ Zakon o postupku Medijacije Ako stranke prije pokretanja sudskog postupka nisu pokušale riješiti spor u postupku medijacije. Pisani akt-sporazum iz stava 1. Stranke zajedniÿki biraju medijatora s liste medijatora koju utvrĀuje Udruženje.Principi postupka medijacije þlan 6. ili akt Udruženja medijatora iz stava 2.

Interese stranaka u postupku mogu zastupati njihovi zakonski zastupnici ili punomoýnici. Ako su se stranke u toku parniÿnog postupka. uz saglasnost stranaka. postupku mogu prisustvovati i treýe osobe. njihovo prisustvo postupku je obavezno. 3 15 . sud ýe odgoditi roÿište na period od najduže 30 dana. Nakon potpisivanja ugovora o medijaciji. dostavljanjem kopije ugovora o medijaciji. Radnje u postupku medijacije. þlan 16. odnosno njihovih zastupnika. što ukljuÿuje i naknadu medijatoru. Postupak medijacije pokreýe se pismenim ugovorom o medijaciji koji potpisuju stranke u sporu i medijator.Postupak medijacije þlan 10. þlan 11. Ako je sudski postupak veý u toku.Medijacija__________________________________________________ Zakon o postupku Medijacije III . þlan 14. izjavu o prihvaýanju naÿela medijacije definiranih ovim zakonom. þlan 13. Pored medijatora. Ukoliko su stranke u sporu fiziÿke osobe. stranaka. stranke koje su se sporazumjele da spor riješe u postupku medijacije dužne su o tome obavijestiti sudiju koji vodi sudski postupak. ukljuÿujuýi i potpisivanje sporazuma o nagodbi. þlan 15. predmet medijacije (opis spora). mjesto održavanja medijacije kao i odredbe o troškovima postupka. na vlastitu inicijativu ili na prijedlog sudije. zakonskim zastupnicima ili punomoýnicima. medijator u dogovoru sa strankama odreĀuje vrijeme i bliže mjesto-prostoriju održavanja sastanka za medijaciju. koje preduzima punomoýnik. sporazumjele da spor pokušaju riješiti u postupku medijacije. Ugovor o medijaciji mora sadržavati: podatke o ugovornim stranama. imaju isto pravno djelovanje kao da ih je preduzela sama stranka. þlan 12.

medijator ukratko upoznaje stranke s ciljem medijacije. þlan 19.Medijacija__________________________________________________ Zakon o postupku Medijacije Sve treýe osobe koje prisustvuju postupku medijacije moraju se u pismenoj formi obavezati da ýe poštovati princip povjerljivosti postupka medijacije. þlan 23. Na poÿetku postupka medijacije. U toku postupka medijacije. þlan 21. Medijator neýe davati obeýanja niti ýe garantirati odreĀeni rezultat iz postupka medijacije. 4 16 . þlan 17. Medijator ýe prekinuti postupak medijacije ako postoje ili se u toku postupka pojave razlozi koji ga spreÿavaju da bude neutralan i nepristrasan. potpisati i dostaviti postupajuýem sudu. istaknut u odvojenom razgovoru. Stranke moraju. Pisanu ili usmenu izjavu stranke o prekidu medijacije. medijator može dati prijedlog opcija za rješavanje spora. þlan 18. Medijator je dužan provesti postupak medijacije bez odugovlaÿenja. medijator ýe konstatirati u formi posebnog akta. þlan 22. postupkom koji ýe biti proveden i ulogom medijatora. Postupak medijacije može prekinuti svaka stranka u bilo kojem trenutku u toku postupka. dostaviti medijatoru svu relevantnu dokumentaciju u vezi s predmetom spora. Na zahtjev stranke. medijator može voditi i odvojene razgovore sa svakom strankom pojedinaÿno. ali ne i rješenje. Medijator može prekinuti postupak medijacije ako ocijeni da dalje voĀenje postupka nije svrsishodno. þlan 20. blagovremeno. odnosno ocjenu medijatora da je dalje voĀenje postupka nesvrsishodno. kao i stranaka u postupku.

Medijator neýe postupati u predmetima u kojima je prethodno postupao kao sudija. þlan 29. dostavljanjem sporazuma o nagodbi. Sporazum o nagodbi iz ÿlana 24. zakonski zastupnik ili savjetnik jedne od stranaka. liÿni. stranke su dužne obavijestiti sud o ishodu postupka medijacije odmah.Sukob interesa þlan 28. 5 17 . IV . i nakon što su obaviještene o postojanju tih okolnosti. þlan 26. ovog zakona ima snagu izvršne isprave. ovog zakona.Medijacija__________________________________________________ Zakon o postupku Medijacije þlan 24. Kada stranke u postupku medijacije iznaĀu rješenje spora. porodiÿni ili poslovni odnos sa strankom u sporu ili ako postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost. þlan 27. Kada je parnica u toku. ukoliko su stranke. Medijator ne može postupati u predmetima u kojima ima ili je imao. Medijator podliježe odgovornosti za štetu koju nanese stranci svojim nezakonitim postupanjem prema opýim pravilima odgovornosti za štetu. Medijator može voditi postupak medijacije i u sluÿajevima iz ÿlana 28. þlan 25. odnosno ukoliko se u meĀuvremenu pojavi liÿni interes. a najkasnije do održavanja roÿišta zakazanog u skladu s ÿlanom 14. te disciplinskoj odgovornosti u skladu s aktima Udruženja. ovog zakona. saÿinit ýe pismeni sporazum o nagodbi i odmah ga potpisati. saglasne da on vodi postupak. uz pomoý medijatora. bio punomoýnik.

b) završena obuka prema programu Udruženja ili prema drugom programu obuke koji priznaje Udruženje. voditi postupak medijacije u Bosni i Hercegovini.Medijacija__________________________________________________ Zakon o postupku Medijacije V .Uslovi plaýanja troškova postupka medijacije þlan 30. 6 18 . pod uslovom reciprociteta. Osobi koja sa uspjehom završi obuku za medijatora izdat ýe se odgovarajuýi certifikat koji služi kao osnov za upis u registar medijatora. Pored uslova iz stava 1. Nagradu i naknadu troškova medijatora.Uslovi za bavljenje medijacijom þlan 31. VI . c) upis u registar medijatora koji vodi Udruženje. u visini propisanoj aktom Udruženja kao i druge troškove neophodne za provoĀenje postupka medijacije. stranke snose na jednake dijelove osim ako ugovorom o medijaciji nije drugaÿije predviĀeno. medijator mora ispunjavati i sljedeýe uslove: a) visoka struÿna sprema. ovog ÿlana. Strani državljanin koji je ovlašten da obavlja poslove medijacije u drugoj državi može u pojedinaÿnim sluÿajevima. uz prethodnu saglasnost Ministarstva pravde i Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini. Medijator može biti osoba koja ispunjava opýe uslove za zapošljavanje. þlan 32.

Predsjedavajuýi Doma naroda Goran Milojeviý. r. PS BiH broj 76/04 29. godine Sarajevo Predsjedavajuýi Predstavniÿkog doma Martin Raguž. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku BiH'' i službenim glasilima entiteta i Brÿko Distrikta BiH. s.Medijacija__________________________________________________ Zakon o postupku Medijacije ZAVRŠNE ODREDBE þlan 33. r. s. 7 19 . juna 2004.

20 .

2002. 4. godine. þlan 2.11. a) Ustava Bosne i Hercegovine. nakon stupanja na snagu ovog zakona. jula 2005. þlan 3. godine. Ovim zakonom ureĀuje se procedura prijenosa poslova medijacije i odreĀivanje udruženja graĀana koje ýe obavljati poslove medijacije u Bosni i Hercegovini u skladu sa Zakonom o postupku medijacije ("Službeni glasnik BiH". nakon što budu uredno registrirana u nadležnom ministarstvu . (1) Prijenos poslova medijacije vrši se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Ministarstvu pravde BiH. (1) Kada i ako kod Ministarstva pravde BiH. broj 37/04). donijela je ZAKON O PRIJENOSU POSLOVA MEDIJACIJE NA UDRUŽENJE MEDIJATORA þlan 1. bude registrirano jedno ili više novih udruženja medijatora za podruÿje cijele Bosne i Hercegovine. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavniÿkog doma. odmah po prijemu zahtjeva. i na sjednici Doma naroda. 1 21 . broj RU/44/02 od 5.Medijacija__________________________________________________ Zakon o prijenosu poslova Medijacije na Udrženje medijatora BiH Na osnovu ÿlana IV. Zakon usvaja Parlamentarna skupština BiH. te prijenos poslova medijacije na udruženje medijatora. Poslovi medijacije prenose se na "Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini". (2) Ministarstvo pravde BiH ýe. þlan 4. aprila 2005. dopunama ÿlana 3. podnesu zahtjev Ministarstvu pravde BiH. održanoj 21. registrirano rješenjem Ministarstva civilnih poslova i komunikacija BiH. ovog zakona poslovi medijacije prenijet ýe se i na novoosnovano udruženje ili udruženja koja. održanoj 28. (2) Ministarstvo pravde BiH priprema tekst zakona o prijenosu poslova medijacije na konkretno udruženje ukoliko je udruženje-podnosilac zahtjeva uredno registrirano za cijelo podruÿje Bosne i Hercegovine. pripremiti tekst i inicirati kod Vijeýa ministara BiH utvrĀivanje prijedloga dopuna ovog zakona u smislu stava (1) ovog ÿlana. godine.

PSBiH broj 204/05 28. 2 22 . s. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". þlan 5. þlan 6. jula 2005. broj 37/04). može predložiti i drugi ovlašteni predlagaÿ zakona. r. s. godine Sarajevo Predsjedavajuýi Predstavniÿkog doma Parlamentarne skupštine BiH Šefik Džaferoviý.Medijacija__________________________________________________ Zakon o prijenosu poslova Medijacije na Udrženje medijatora BiH (3) Ukoliko je zahtjev za prijenos poslova medijacije uredno podnesen. r. u smislu stava (1) ovog ÿlana. Poslovi medijacije vrše se u skladu sa Zakonom o postupku medijacije ("Službeni glasnik BiH". dopune zakona. Predsjedavajuýi Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Velimir Jukiý.

org 23 .canada-bih-jrp.Medijacija___________________________________________________ U BOSNI I HERCEGOVINI UDRUŽENJE MEDIJATORA BIH PRAVILNICI Canada-Bosnia and Herzegovina Judicial Reform Project (JRP) Funded by the Government of Canada through the Canadian International Development Agency (CIDA) Implemented by the Consortium GENIVAR-University of Ottawa www.

24 .

Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Udruženje) vodi evidenciju o medijatorima u obliku knjige pod nazivom "Registar medijatora" (u daljnjem tekstu: Registar). kao i potpisani tekst sveÿane izjave iz ÿlana 11. broj 52/05). zanimanje.Medijacija__________________________________________________ Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine UDRUŽENJE MEDIJATORA BOSNE I HERCEGOVINE Na osnovu ÿlana 3. Registar iz stava 1. þlan 3. ovog ÿlana vodi Udruženje. datum i razlog brisanja iz Registra. a najkasnije u roku od osam dana. Registar je javna knjiga. u vezi sa ÿlanom 31. a izvodi iz Registra i potvrde izdate na osnovu podataka iz Registra su javne isprave. Ovim Pravilnikom propisuje se: uspostavljanje. naÿin voĀenja i brisanje iz Registra medijatora Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini. Zakona o prenosu poslova medijacije na udruženje medijatora ("Službeni glasnik BiH". datum i mjesto davanja sveÿane izjave i napomena. ime jednog od roditelja i ime medijatora. njegovo prebivalište. ovog Pravilnika. taÿka c) Zakona o postupku medijacije ("Službeni glasnik BiH". a ako je zaposlen naziv poslodavca. Upravni odbor Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini donosi PRAVILNIK O REGISTRU MEDIJATORA þlan 1. broj 37/04). Statuta. prezime. Medijator je dužan o promjeni podataka iz stava 2. 1 25 . te na osnovu ÿlana 20. þlan 2. adresa stanovanja i uslužni telefonski broj. U Registar se unose sljedeÿi podaci: redni broj upisa. uvjeti za upis. stav 2. i 5. ovog ÿlana obavijestiti Udruženje odmah. Uz Registar se prilažu rješenja i ostali relevantni dokumenti o medijatorima. Pravo na obavljanje poslova medijatora stiýe se danom upisa u Registar. broj. broj i datum rješenja o upisu.

þlan 5. etniÿke. Ne može se uskratiti pravo na obavljanje poslova medijatora zbog: nacionalne. politiÿke ili polne pripadnosti. kandidat mora ispunjavati i sljedeýe posebne uvjete: VSS . vjerske. stav 1. 2 26 . Zakona o postupku medijacije. kandidat je dužan priložiti: uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine kratku biografiju dvije fotografije dokaz o uplati takse na zahtjev dokaz o plaýenoj ÿlanarini Udruženju za tekuÿu godinu . predviĀenih ÿlanom 31.uvjerenje da se ne vodi kriviÿni postupak diploma o završenom fakultetu adresa i kontakt telefon . þlan 6. Uz zahtjev za upis u Registar.Medijacija__________________________________________________ Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine þlan 4.završena obuka prema programu Udruženja ili drugog programa obuke koji priznaje Udruženje zadovoljavajuÿa ocjena intervjua ÿlanstvo u Udruženju.certifikat o završenoj obuci prema programu Udruženja ili potvrdu Udruženja o priznanju drugog programa obuke. Pored opÿih uvjeta za upis u Registar.

Rješenje iz stava 1. O ishodu intervjua saÿinjava se zapisnik sa konstatacijama: "zadovoljio" ili "nije zadovoljio". koja glasi: "Izjavljujem da ÿu dužnost medijatora vršiti ÿasno i savjesno po svom najboljem znanju i da ÿu u radu postupati u skladu sa zakonom i principima medijacije. ovog ÿlana se potpisuje pred predsjednikom Udruženja. Upis u Registar ýe se izvršiti na dan kada je utvrĀena pravosnažnost rješenja o upisu u Registar i nakon potpisivanja sveÿane izjave. Upravni odbor Udruženja ýe u roku od 8 dana od obavljenog intervjua iz ÿlana 9. Upravni odbor Udruženja objavljuje javni poziv za upis u Registar u "Službenom glasniku BiH" i u tri najtiražnije dnevne novine koje se distribuiraju na teritoriji Bosne i Hercegovine u pravilu jednom godišnje. þlan 8.Medijacija__________________________________________________ Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine þlan 7. Pismeni otpravak rješenja iz stava 1. U sluÿaju da podnosilac zahtjeva ne postupi u roku iz stava 1. ovog ÿlana je konaÿno. þlan 10. Prije odluÿivanja o zahtjevu za upis u registar obavlja se intervju s kandidatom pred Komisijom za provoĀenje intervjua iz poznavanja Zakona o postupku medijacije i Zakona o prenosu poslova medijacije na udruženje medijatora. 3 27 . þlan 9. ovog ÿlana. ovog Pravilnika donijeti rješenje o zahtjevu za upis u Registar." Sveÿana izjava iz stava 1. ali se protiv njega može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sud). þlan 11. þlan 12. Statuta Udruženja. Kodeksa etike medijatora i drugih akata Udruženja. Upravni odbor Udruženja može zatražiti da podnosilac zahtjeva za upis u Registar dopuni dokaze o ispunjavanju odreĀenih uvjeta. Upis u Registar vrši se na osnovu rješenja Upravnog odbora Udruženja i dokaza o izvršenoj uplati upisnine. ovog ÿlana dostavlja se podnosiocu zahtjeva. smatrat ýe se da je odustao od zahtjeva. odreĀujuÿi mu rok za postupanje po zahtjevu. ovog ÿlana ÿuva se u Udruženju. Tekst sveÿane izjave iz stava 1.

. . fotografiju. ovog Pravilnika donosi se ako medijator: . u kojem sluÿaju ýe se brisanje izvršiti sa danom pravosnažnosti rješenja o izricanju disciplinske mjere. þlan 14. Medijator je dužan prijaviti svaku promjenu podataka i zatražiti izdavanje nove legitimacije.izjavi da više neýe obavljati poslove medijacije. þlan 13. Rješenja iz stava 1. Rješenje iz ÿlana 14. Legitimacija medijatora ovjerava se peÿatom Udruženja otisnutim djelimiÿno preko donjeg desnog ugla fotografije i potpisom predsjednika Udruženja. . ovog ÿlana su upravni akti protiv kojih žalba nije dozvoljena. ali se može pokrenuti Upravni spor pred Sudom.mu je izreýena disciplinska mjera zabrane obavljanja poslova medijacije. rijeÿi: "Legitimacija medijatora". 4 28 .Medijacija__________________________________________________ Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine Medijator je dužan u toku kalendarske godine pohaĀati najmanje dva dana struÿne obuke. redni broj. . Troškove izdavanja nove legitimacije snosi medijator. koja sadrži: naziv Udruženja. Ovoj obuci ne podliježu medijatori koji su kao treneri uýestvovali u provoĀenju te obuke. koju organizuje Udruženje. þlan 15.izgubi radnu sposobnost u kojem sluÿaju ýe se brisanje izvršiti sa danom pravosnažnosti rješenja kojim je utvrĀen gubitak radne sposobnosti. ime. u kojem sluÿaju ýe se brisanje izvršiti sa danom pravosnažnosti odluke o brisanju. Upravni odbor Udruženja donosi rješenje o brisanju medijatora iz Registra. prezime. Nakon izvršenog upisa izdaje se legitimacija medijatora. datum upisa u Registar i datum izdavanja.izgubi državljanstvo Bosne i Hercegovine u kojem sluÿaju ýe se brisanje izvršiti sa danom pravosnažnosti rješenja kojim je utvrĀen gubitak državljanstva. u kojem sluÿaju ýe se brisanje izvršiti sa danom smrti medijatora. umre.izgubi poslovnu sposobnost u kojem sluÿaju ýe se brisanje izvršiti sa danom pravosnažnosti rješenja kojim je utvrĀen gubitak poslovne sposobnosti. znak Udruženja.

Medijacija__________________________________________________ Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine . februara 2006. Broj 01/06 27. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".osuĀen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci ili duže za kriviÿno djelo koje ga ÿini nedostojnim za obavljanje poslova medijacije. r. godine Banja Luka Predsjednik Udruženja Goran Salihoviÿ. u kojem sluÿaju ýe se brisanje izvršiti sa danom pravosnažnosti osuĀujuýe presude. þlan 16. 5 29 . s.

30 .

Federalnom ministarstvu pravde. "Službenom glasniku Republike Srpske" i "Službenom glasniku Brÿko Distrikta BiH". Zakona o prenosu poslova medijacije na udruženje medijatora ("Službeni glasnik BiH". 6 31 .Medijacija__________________________________________________ Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine Na osnovu ÿlana 3. þlan 3. þlan 2. "Službenim novinama Federacije BiH". Ministarstvu pravde Republike Srpske i Pravosudne komisije Brÿko Distrikta Bosne i Hercegovine. Statuta. þlan 4. Ovim Pravilnikom ureĀuje se sadržaj i objavljivanje liste medijatora Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Lista medijatora). zanimanje. njegovo prebivalište i adresu i uslužni telefonski broj. te na osnovu ÿlana 20. Lista medijatora sadrži: prezime i ime medijatora. u vezi sa ÿlanom 5. Listu medijatora utvrĀuje Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini. Zakona o postupku medijacije ("Službeni glasnik BiH". i 5. broj 52/05). Lista medijatora. broj 37/04). Upravni odbor Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini donosi PRAVILNIK O LISTI MEDIJATORA þlan 1. Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine. Lista medijatora dostavlja se: svim sudovima na teritoriji Bosne i Hercegovine i centrima za medijaciju. kao i na oglasnim tablama u svim sudovima na teritoriji Bosne i Hercegovine. objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". kao i sve promjene te liste.

r. godine Banja Luka Predsjednik Udruženja Goran Salihoviÿ. Ako se stranke ne mogu dogovoriti oko izbora medijatora. s. 7 32 . vodeÿi raÿuna o pravnoj prirodi spora i složenosti sluÿaja i zanimanju medijatora. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". medijatora imenuje Udruženje sa liste medijatora. þlan 6. februara 2006. Broj 02/06 27.Medijacija__________________________________________________ Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine þlan 5. a prema abecednom redu i prema mjestu održavanja medijacije.

administrativna služba Udruženja ýe po prijemu zahtjeva dostaviti strankama listu medijatora. Strane u sporu mogu se sporazumjeti prije i nakon pokretanja sudskog postupka da spor riješe u postupku medijacije.Medijacija__________________________________________________ Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine Na osnovu ÿlana 3. ovog Pravilnika stranke u sporu podnose pismeni zahtjev administrativnoj službi Udruženja medijatora u BiH (u daljnjem tekstu: Udruženje). Ako u zahtjevu stranke nisu usaglasile izbor medijatora ili ako nisu na Udruženje prenijele ovlaštenje za izbor medijatora. broj 52/05). Zakona o prenosu poslova medijacije na udruženje medijatora ("Službeni glasnik BiH". Ako je pokrenut sudski postupak. te na osnovu ÿlana 20. broj 37/04). sudija koji vodi postupak na pripremnom roÿištu može predložiti strankama. Statuta. u vezi sa ÿlanom 4. i 5. Ovim Pravilnikom propisuje se postupak upuÿivanja predmeta na medijaciju. na obrascu koji propisuje Udruženje. þlan 2. þlan 4. Upravni odbor Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini donosi PRAVILNIK O UPUüIVANJU NA MEDIJACIJU þlan 1. þlan 3. Zakona o postupku medijacije ("Službeni glasnik BiH". 8 33 . da spor pokušaju riješiti u postupku medijacije. U sluÿaju iz ÿlana 2. ako ocijeni da je to svrsishodno.

Povodom zahtjeva. Prije održavanja medijacije Udruženje ýe strankama dostaviti ugovor o medijaciji i depozitnu fakturu koju su stranke dužne izmiriti prije poýetka postupka. Medijacija ýe se u pravilu održavati u prostorijama Udruženja. rangirajuÿi ih prema redoslijedu preferencije i spisak dostaviti Udruženju u roku od pet dana. faksa i e-mail adresu podnosioca zahtjeva i stranaka u sporu i dokaz o plaÿanju naknade uz zahtjev u iznosu koji propisuje Udruženje.Medijacija__________________________________________________ Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine þlan 5. þlan 7. Na zahtjev stranaka medijacija se može održati i na mjestu koje one odrede. Postupak medijacije može inicirati jedna od strana u sporu ili treýe zainteresovano fiziÿko ili pravno lice podnošenjem zahtjeva Udruženju. Udruženje ýe im dostaviti listu medijatora. þlan 6. Zahtjev iz prethodnog stava treba da sadrži: ime i prezime. Udruženje ýe na osnovu iskazanih preferencija stranaka imenovati medijatore i o tome obavijestiti stranke. Udruženje koordinira izmeĀu stranaka i medijatora u vezi sa najpogodnijim datumom i mjestom održavanja medijacije. uz obavezu plaÿanja dodatnih troškova. Svaka od strana ýe na tako dobivenom spisku oznaÿiti imena medijatora. 9 34 . þlan 8. adresu i brojeve telefona. Ako su stranke u sporu dale saglasnost da spor riješe u postupku medijacije. Udruženje ýe kontaktirati stranu odnosno strane u sporu u ime podnosioca zahtjeva u cilju njihovog informisanja o postupku medijacije i pokušaja pribavljanja saglasnosti da se spor riješi u postupku medijacije.

Medijacija__________________________________________________ Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine þlan 9. 10 35 . Ako nije pribavljena saglasnost stranaka da se spor riješi u postupku medijacije. Broj 03/06 27. r. godine Banja Luka Predsjednik Udruženja Goran Salihoviÿ. i 6. Udruženje ýe o tome obavijestiti podnosioca zahtjeva. þlan 10. ovog Pravilnika. þlan 11. s. Dalji postupak u ovom sluÿaju ýe se provesti prema pravilima sadržanim u odredbama ÿlanova 5. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". februara 2006.

36 .

þlan 3. Ciljevi Kodeksa su: da obezbijedi smjernice za profesionalan rad medijatora. te na osnovu ÿlana 20. Zakona o prenosu poslova medijacije na udruženje medijatora ("Službeni glasnik BiH". broj 52/05). Iako medijatori dolaze iz razliÿitih profesija i disciplina svaki medijator mora prihvatiti Kodeks kao minimum. broj 37/04). Upravni odbor Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini usvaja KODEKS MEDIJATORSKE ETIKE þlan 1. Imenovanje za medijatora ne predstavlja trajno pravo za pojedinca. veÿ je to uvjetna privilegija koja se može oduzeti u sluÿaju kršenja Kodeksa. u vezi sa ÿlanom 3. Kodeks medijatorske etike (u daljnjem tekstu: Kodeks) sadrži norme profesionalnog ponašanja medijatora u vršenju poslova medijacije. 11 37 . u svim prilikama. þlan 4. þlan 2. na naÿin kako to zahtijevaju dostojanstvo i ugled medijacije kao alternativnog naÿina rješavanja sporova. Zakona o postupku medijacije ("Službeni glasnik BiH".Medijacija__________________________________________________ Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine Na osnovu ÿlana 3. Statuta. Kodeks se u cjelosti odnosi na svakog medijatora koji je upisan u Registar medijatora Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini. i 5. da obezbijedi naÿin zaštite strankama i da razvije i promoviše povjerenje u medijaciju.

iznošenje i ispitivanje moguÿih opcija. medijator mora provjeriti da li su prisutni razumjeli principe i pravila koja važe u postupku medijacije. Medijator ýe strankama objasniti postupak medijacije i opisati sliÿnosti i razlike sa ostalim postupcima rješavanja sporova. niti postupati kao pravni zastupnik bilo koje strane. podstakne utvrĀivanje interesa. þlan 8. Medijacija je postupak u kojem medijator kao treýe neutralno lice pomaže strankama u nastojanju da postignu obostrano prihvatljivo rješenje spora. þlan 6. Podaci o obrazovanju. neutralnost i nepristrasnost medijatora. uvjete pod kojim medijacija može biti prekinuta. Uloga medijatora je da otkloni prepreke u komunikaciji. U medijaciji pravo na donošenje odluka imaju iskljuÿivo stranke. Prije poýetka medijacije. þlan 7.Medijacija__________________________________________________ Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine þlan 5. Medijatori treba da imaju pošten i nepristrasan pristup. Medijator neýe nametati nagodbu strankama u sporu. to ukljuÿuje dobrovoljnost i povjerljivost postupka. nuditi pravne savjete. vansudsku nagodbu i arbitražu. IzmeĀu ostalog. završenim treninzima i profesionalnom iskustvu medijatora moraju biti na raspolaganju strankama. koje bi mogle odgovoriti na potrebe lica ukljuýenih u spor. 12 38 . moguÿnost razgovora sa jednom stranom. te da djeluju sa dobrim namjerama i prema potrebama i interesima stranaka. Medijator ýe podsticati stranke da iznesu onoliko informacija koliko je potrebno da se zajedniÿki usaglase o tome šta je predmet medijacije. Medijator ýe istaÿi da nema pravo da donosi odluke i u tom smislu ýe istaÿi razliku u odnosu na sudski proces.

Medijacija__________________________________________________ Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine þlan 9. þlan 10. a informacije koje bi ih mogle identifikovati moraju se izmijeniti. Ukoliko postoje zakonska ograniýenja povjerljivosti i obaveze izvještavanja. Dokazni materijal. Medijator može održavati odvojene razgovore sa bilo kojom od stranaka ukoliko ocijeni da je potrebno. Medijator mora oÿuvati povjerljivost u postupku. þlan 11. Ukoliko se materijali sa medijacije koriste za istraživanje ili obuku. Informacije koje se dostave u postupku medijacije neýe se koristiti u eventualnom kasnijem sudskom ili drugom postupku rješavanja sporova. Oÿuvanje povjerljivosti je od presudne važnosti za proces rješavanja sporova. Kada je rijeÿ o povjerljivosti. Povjerljivost se mora poštovati i prilikom arhiviranja dosjea. neýe se pretvoriti u neprihvatljiv zbog svog korištenja u postupku medijacije. koji je inaýe prihvatljiv. Medijator i stranke ýe se složiti o pravilima koja ýe svi poštovati u toku medijacije. stranke moraju ostati anonimne. Medijator treba dobiti saglasnost stranaka za bilo kakvo prenošenje informacije treÿim licima. medijator mora provjeriti koliko od izreýenog u odvojenim razgovorima smije prenijeti drugoj strani. 13 39 . Medijator je dužan prije poýetka medijacije pružiti strankama informaciju da neýe donositi odluke o rješenju spora. medijator mora informisati stranke o tome prije poýetka medijacije. þlan 12. Dobrovoljnost medijacije predstavlja pravo stranaka da samostalno i bez pritiska donesu odluku o pristupanju medijaciji i bilo kojem ishodu postupka medijacije.

Medijator treba da informiše stranke o bilo kakvoj nastaloj okolnosti koja bi se mogla smatrati ili uzrokovati sukob interesa. Medijator ýe podržavati i pomagati strankama da prikupe neophodnu struÿnu informaciju i savjet u sluÿajevima gdje su takve informacije neophodne radi postizanja sporazuma i zaštite prava stranaka. Ukoliko je sporazum nepotpun. 14 40 . medijator može prekinuti medijaciju. Medijator mora održati nepristrasnost prema strankama.Medijacija__________________________________________________ Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine þlan 13. Neutralnost podrazumijeva odnos medijatora prema strankama u sporu. Medijator na poýetku procesa obavještava stranke da one imaju pravo da napuste postupak u bilo kojem trenutku i iz bilo kojih razloga. osim ako se svi ne saglase da se medijacija nastavi. þlan 14. þlan 16. Sporazum koji se postigne u postupku medijacije neýe biti zakonski obavezujuÿi dok se ne zabilježi u pismenoj formi i dok ga ne potpišu strane u sporu ili njihovi punomoÿnici. Medijacija može biti završena bez sporazuma na zahtjev stranaka ili voljom medijatora. što znaÿi da nijednu neýe favorizovati niti rijeÿima. Nepristrasnost podrazumijeva obavezu medijatora da pomogne svim strankama u postizanju meĀusobno prihvatljivog rješenja. Ako medijator vjeruje da stranke ne mogu postiÿi sporazum ili da nisu zainteresovane da uýestvuju u procesu. medijator ýe sa strankama razgovarati o procedurama koje su im na raspolaganju da riješe preostala pitanja. medijator treba da se povuýe iz medijacije. þlan 15. Ukoliko na medijaciju ili sporazum utiÿu odreĀene pravne norme i obaveze. Medijacija može biti završena sporazumom ili bez sporazuma. Ako medijator osjeti ili bilo koja od stranaka izjavi da njegova prošlost ili iskustvo može uticati na njegov rad. medijator može savjetovati stranke da potraže struÿni ili pravni savjet prije usaglašavanja i potpisivanja sporazuma. medijator ýe sa strankama razgovarati o procedurama za formalizaciju i provoĀenje postignutog sporazuma i pomoÿi strankama u saÿinjavanju pismenog sporazuma o nagodbi. Medijator može davati takve informacije samo u sluÿajevima u kojima je kvalifikovan. Ukoliko se medijacija završava potpunim sporazumom. ni djelima.

Medijator ýe davati samo taÿne izjave o postupku medijacije. r. biti upoznat sa procedurama. februara 2006. Kodeks stupa na snagu danom usvajanja. troškovima medijacije i ulozi medijatora. niti obeÿavati rezultate. þlan 21. Uz to ove vještine mora kontinuirano usavršavati. þlan 18. Nije dozvoljeno davati izjave o specifiÿnim rezultatima niti je dozvoljeno davati izjave favorizujuÿi jednu stranu u odnosu na drugu u svrhu dobijanja posla.Medijacija__________________________________________________ Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine þlan 17. Medijator neýe garantirati ishod postupka medijacije. 15 41 . U situacijama kada medijaciju vode dva ili više medijatora. njenim prednostima. kao i saradnju medijatora sa struÿnjacima u drugim profesijama. godine Banja Luka Predsjednik Udruženja Goran Salihoviÿ. Broj 04/06 27. s. þlan 19. Medijator je sam odgovoran za održavanje i unapreĀenje svojih profesionalnih sposobnosti. Medijator mora posjedovati osnovna znanja i vještine o medijaciji. medijator mora biti posveýen timskom radu i o svemu informisati kolegu sa kojim radi. Medijator treba da poštuje kolege medijatore i promoviše saradnju meĀu medijatorima.

42 .

Medijacija__________________________________________________ Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine Na osnovu ÿlana 3. ovog Pravilnika Udruženju medijatora u Bosni i Hercegovini najkasnije do 31. þlan 4. te na osnovu ÿlana 20. broj 52/05). þlan 3.000 KM. Zakona o prenosu poslova medijacije na udruženje medijatora ("Službeni glasnik BiH". u vezi sa ÿlanom 27. Zakona o postupku medijacije ("Službeni glasnik BiH". ovog Pravilnika iznosi 50. broj 37/04).1. Upravni odbor Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini donosi PRAVILNIK O ODGOVORNOSTI MEDIJATORA ZA ŠTETU PRIþINJENU U TOKU OBAVLJANJA POSLOVA MEDIJACIJE þlan 1. Minimalni iznos osigurane sume za osiguranje iz ÿlana 2. za tekuÿu godinu. þlan 2. Medijatori su obavezni predati policu osiguranja na ime medijatora za osiguranje iz ÿlana 3. 16 43 . Medijatori se obavezno osiguravaju od odgovornosti za štetu priÿinjenu u toku obavljanja poslova medijacije. Statuta. Ovim Pravilnikom ureĀuje se naÿin i uvjeti odgovornosti medijatora za štetu koja se nanese stranci nezakonitim postupanjem prema opÿim pravilima odgovornosti za štetu. i 5.

r. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". s. februara 2006. godine Banja Luka Predsjednik Udruženja Goran Salihoviÿ. 17 44 .Medijacija__________________________________________________ Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine þlan 5. Broj 05/06 27.

pravo na praviÿan postupak. disciplinske mjere.OPüE ODREDBE þlan 1. u vezi sa ÿlanom 27. 18 45 .Medijacija__________________________________________________ Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine Na osnovu ÿlana 3. te na osnovu ÿlana 20. broj 52/05). Zakona o prenosu poslova medijacije na udruženje medijatora ("Službeni glasnik BiH". i 5. pravo na angažovanje branioca po svom izboru i pravo na sudsku zaštitu pred nadležnim sudom protiv konaÿne odluke disciplinskog organa. Upravni odbor Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini donosi PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI MEDIJATORA I . organi za pokretanje i voĀenje disciplinskog postupka. da budu obaviješteni o ÿinjeniÿnom i pravnom sadržaju prijave. te postupak izvršenja izreýenih disciplinskih mjera. broj 37/04). Medijatori su individualno odgovorni za savjesno obavljanje poslova medijacije i ÿuvanje ugleda medijatora. zastarjelost pokretanja i voĀenja disciplinskog postupka i zastarjelost izvršenja disciplinskih mjera. Ovim Pravilnikom utvrĀuju se pravila disiplinske odgovornosti medijatora za povrede uÿinjene u obavljanju poslova medijacije i ÿuvanju ugleda medijatora. Disciplinski postupak protiv medijatora ukljuÿuje pravo da budu obaviješteni o disciplinskoj prijavi i da se o njoj izjasne. Statuta. Zakona o postupku medijacije ("Službeni glasnik BiH". þlan 2. vrste disciplinskih povreda. tok disciplinskog postupka. þlan 3.

5. zahtijevanje naknade veýe od propisane tarifom. Prema težini uÿinjene povrede su lakše i teže disciplinske povrede. oÿigledno nesavjesno izvršavanje poslova medijacije. posredovanje u predmetima gdje postoji sukob interesa. 4. Teže povrede dužnosti urednog obavljanja poslova medijacije i ÿuvanja ugleda medijatora su svako teže narušavanje dužnosti. osim ako stranke nije pretnodno upozorio na tu okolnost i dobio njihovu saglasnost i 9. 7. a ukazuju na povredu Kodeksa etike medijatora. þlan 5. Lakše povrede dužnosti urednog obavljanja poslova medijacije i ÿuvanje ugleda medijatora su: 1. 6. bilo kakvo kontaktiranje sa strankama suprotno zakonu i Kodeksu neprimjereno postupanje prema drugim medijatorima.Medijacija__________________________________________________ Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine II . 8. þlan 6. povreda dužnosti ÿuvanja principa tajnosti i povjerljivosti. nepostupanje po odlukama i nalozima Udruženja donesenim po normativnim aktima Udruženja. 4. reklamiranje poslova medijacije suprotno aktima Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Udruženja). neizvršavanje obaveze kontinuiranog struÿnog usavršavanja. 3. 2. sve druge povrede koje u sebi ne sadrže elemente teže povrede urednog obavljanja poslova medijacije i ÿuvanja ugleda medijatora. 19 46 . obavljanje poslova koji su nespojivi sa ugledom i Kodeksom etike medijatora. 3. 2. neizvršavanje odluka organa Udruženja koje se odnose na jedinstveno postupanje svih medijatora.VRSTE DISCIPLINSKIH POVREDA þlan 4. neprimjereno pridobijanje stranaka. ugleda i Kodeksa i to: 1.

Medijacija__________________________________________________
Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine

5. 6.

neopravdano odbijanje preuzimanja poslova medijacije, preuzimanje poslova medijacije suprotno ograniýenjima u zakonu,

7. neizvršavanje obaveze kontinuiranog struÿnog usavršavanja u periodu od dvije ili više godina uzastopno, 8. obavljanje poslova medijacije za vrijeme privremene zabrane ili za vrijeme trajanja zabrane obavljanja poslova medijacije, 9. narušavanje ugleda, ÿasti ili profesionalnog dostojanstva drugog medijatora,

10. neplaÿanje finansijskih obaveza prema Udruženju uprkos prethodno dostavljenoj opomeni.

III - DISCIPLINSKE MJERE þlan 7. U disciplinskom postupku protiv medijatora mogu se izricati disciplinske mjere, i to: 1. 2. 3. 4. opomena, javna opomena, novÿana kazna, zabrana obavljanja poslova medijacije u trajanju od tri mjeseca do dvije godine i

5. brisanje iz Registra. þlan 8. Za lakše povrede mogu se izreÿi: 1. 2. 3. opomena, javna opomena i novÿana kazna u iznosu od 50,00 KM do 500,00 KM.

Za teže povrede mogu se izreÿi: 1. novÿana kazna u iznosu od 500,00 KM do 3000,00 KM
20

47

Medijacija__________________________________________________
Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine

2.

zabrana obavljanja poslova medijacije u trajanju od tri mjeseca do dvije godine i

3. brisanje iz Registra. þlan 9. Disciplinska mjera zabrana obavljanja poslova medijacije u trajanju od tri mjeseca do dvije godine može se izreÿi poÿiniocu ako su mu izreýene više od dvije disciplinske mjere za teže povrede. þlan 10. Disciplinska mjera brisanje iz Registra izriýe se za teške oblike težih povreda, a naroÿito one kojima je priÿinjena materijalna šteta strankama, treÿim licima ili Udruženju. þlan 11. Prilikom izricanja disciplinskih mjera za disciplinske povrede uzimaju se u obzir: 1. težina uÿinjene disciplinske povrede,

2. stepen odgovornosti uÿinioca, 3. 4. 5. okolnosti pod kojima je uÿinjena disciplinska povreda, prethodni rad i ponašanje uÿinioca i druge okolnosti koje mogu uticati na vrstu i visinu disciplinske mjere.

IV - ORGANI POKRETANJA I VOđENJA DISCIPLINSKOG POSTUPKA þlan 12. Organi pokretanja i voĀenja disciplinskog postupka su: 1. 2. disciplinski tužilac Udruženja, Disciplinsko vijeýe Udruženja i

3. Upravni odbor Udruženja. þlan 13. Disciplinski tužilac Udruženja podnosi prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka i zastupa prijedlog pred Disciplinskim vijeýem.

21

48

Medijacija__________________________________________________
Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine

þlan 14. Disciplinsko vijeýe Udruženja vodi postupak i odluÿuje o prijedlogu za pokretanje disciplinskog postupka. Disciplinsko vijeýe Udruženja odluÿuje u sastavu od predsjednika Vijeýa i dvojice ÿlanova iz reda medijatora. Predsjednik Vijeýa rukovodi postupkom. þlan 15. Upravni odbor Udruženja odluÿuje o žalbama na odluke Disciplinskog Vijeýa Udruženja. V - POKRETANJE I TOK DISCIPLINSKOG POSTUPKA þlan 16. Svako fiziÿko i pravno lice može protiv medijatora podnijeti disciplinsku prijavu disciplinskom tužiocu Udruženja. Ako je prijava podnesena nekom drugom organu Udruženja, taj organ je dužan prijavu uputiti disciplinskom tužiocu Udruženja, bez odlaganja. þlan 17. Po prijemu disciplinske prijave disciplinski tužilac Udruženja je dužan da u roku od osam dana zatraži pismeno izjašnjenje od prijavljenog medijatora na okolnosti disciplinske prijave. Prijavljeni medijator može u roku od osam dana dati pismeno izjašnjenje disciplinskom tužiocu Udruženja. þlan 18. Ako disciplinski tužilac naĀe da radnje prijavljenog predstavljaju kriviÿno djelo, dužan je o tome obavijestiti nadležnog tužioca bez odlaganja.

22

49

vrijeme. þlan 22. Uz prijedlog iz stava 1. Radnje iz stava 1. saslušanje ošteýenog. ovog ÿlana dostavljaju se predloženi dokazi. odnosno protekom roka za izjašnjenje. disciplinski tužilac može preduzeti potrebne radnje. ovog ÿlana disciplinski tužilac Udruženja je dužan preduzeti bez odlaganja. 23 50 . sa liÿnim podacima. disciplinski tužilac Udruženja može odbaciti prijavu ako naĀe da prijavljeno djelo nije disciplinska povreda. kao i ostale okolnosti potrebne da se disciplinska povreda što preciznije odredi. Ako ne odbaci disciplinsku prijavu. naziv disciplinske povrede sa navoĀenjem odredbe kojom je ona propisana. prijedlog o dokazima koje treba provesti na sjednici Disciplinskog Vijeýa Udruženja. 4. ime i prezime medijatora. Kad disciplinski tužilac Udruženja naĀe da postoji dovoljno dokaza iz kojih proizilazi osnovana sumnja da je prijavljeni uÿinio disciplinsku povredu. opis radnje iz koje proizlaze obilježja disciplinske povrede. pripremiýe i uputiti disciplinskom vijeÿu Udruženja prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka. Rješenje o odbacivanju disciplinske prijave. ako je nastupila zastarjelost disciplinskog gonjenja ili ako postoje drugi razlozi koji iskljuÿuju disciplinsko gonjenje.Medijacija__________________________________________________ Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine þlan 19. 2. mjesto i naÿin izvršenja povrede. Nakon preduzimanja radnji iz stava 1. þlan 21. Prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka sadrži: 1. disciplinski tužilac Udruženja dostavlja podnosiocu prijave i prijavljenom. saslušanje svjedoka. ovog ÿlana disciplinski tužilac Udruženja može odbaciti prijavu iz razloga navedenih u ÿlanu 19. 3. prikupljanje obavještenja od nadležnih organa i druge radnje u cilju utvrĀivanja osnovanosti disciplinske prijave. Nakon izjašnjenja prijavljenog. þlan 20. Ovog Pravilnika ili odbaciti prijavu ako nema dovoljno dokaza da je prijavljeni uÿinio disciplinsku povredu.

da se proÿitaju iskazi svjedoka dati pred disciplinskim tužiocem Udruženja. Na sjednicu Vijeýa mogu se pozvati predloženi svjedoci. disciplinski tužilac Udruženja izlaže dokaze iz prijedloga. Vijeýe se povlaÿi na Vijeýanje i glasanje radi donošenja odluke. Nakon datih završnih rijeÿi. a potom medijator ili njegov branilac sprovode dokaze kojim pobijaju navode prijedloga. Poziv medijatoru i braniocu se dostavlja uz prijedlog iz ÿlana 22. Diciplinsko vijeýe Udruženja ýe u roku od 15 dana zakazati sjednicu Vijeýa. Nakon prijema prijedloga iz ÿlana 22. ovog Pravilnika. 24 51 . þlan 24. Sjednica Vijeýa poÿinje izlaganjem prijedloga od strane disciplinskog tužioca Udruženja. þlan 26. Vijeýe objavljuje odluku odmah nakon Vijeýanja i glasanja. ako on izostanak nije opravdao do poýetka sjednice Vijeýa. Odluka se donosi u obliku rješenja. Sjednica Vijeýa se može održati i u odsustvu uredno pozvanog medijatora i njegovog branioca. Vijeýe može odbiti izvoĀenje predloženog dokaza. ili odbiti prijedlog. disciplinski tužilac Udruženja. medijator i njegov branilac. medijator ili njegov branilac mogu dati završnu rijeÿ. Vijeýe može odluÿiti. Na sjednicu iz stava 1. Nakon toga. þlan 27. po izjašnjenju stranaka.Medijacija__________________________________________________ Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine þlan 23. Nakon sprovoĀenja dokaznog postupka. Nakon izlaganja prijedloga. ovog Pravilnika. medijator ili njegov branilac mogu dati izjašnjenje o navodima prijedloga. ovog ÿlana se pozivaju disciplinski tužilac Udruženja. ukoliko ga ima. Vijeýe može odluÿiti da medijatora oglasi krivim i izrekne mu disciplinsku mjeru. þlan 25.

Medijacija__________________________________________________ Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine þlan 28. ne spreÿava održavanje sjednice Upravnog odbora Udruženja. Neblagovremenu ili nedozvoljenu žalbu odbacit ýe predsjednik Disciplinskog Vijeýa Udruženja. Žalba se izjavljuje Upravnom odboru Udruženja. Evidenciju o izreýenim disciplinskim mjerama vodi Upravni odbor Udruženja. Sjednica Upravnog odbora Udruženja poÿinje izlaganjem podnosioca žalbe. Stranke i branilac mogu predložiti da se proÿitaju pojedini spisi. putem Disciplinskog Vijeýa Udruženja. Protiv rješenja iz stava 1. Neblagovremenu ili nedozvoljenu žalbu odbaciýe predsjednik Upravnog odbora. U roku od 15 dana od objavljivanja odluke Vijeýe dostavlja pismeni otpravak rješenja disciplinskom tužiocu. stav 4. Upravni odbor Udruženja može zatražiti od stranaka i branilaca potrebna objašnjenja u vezi sa navodima žalbe i navodima odgovora na žalbu. ovog Pravilnika. 25 52 . Nedolazak stranaka i branilaca. þlan 32. medijatoru i braniocu. ovog ÿlana može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja. þlan 31. þlan 29. Upravni odbor Udruženja može da odbije žalbu kao neosnovanu i potvrdi prvostepeno rješenje ili preinaÿi prvostepeno rješenje. Disciplinsko vijeýe Udruženja žalbu sa svim spisima predmeta odmah dostavlja Upravnom odboru Udruženja. medijator i njegov branilac. ukoliko to nije uÿinjeno u smislu ÿlana 28. þlan 30. Pismeni otpravak rješenja dostavlja se strankama i braniocu u roku od 30 dana. Upravni odbor Udruženja u roku od 30 dana zakazuje sjednicu o kojoj se obavještavaju disciplinski tužilac Udruženja. a poslije toga disciplinski tužilac Udruženja izlaže odgovor na žalbu. koji su uredno obaviješteni.

2. Izreýene disciplinske mjere za lakše povrede brišu se iz evidencije protekom roka od dvije godine od dana pravosnažnosti rješenja.Medijacija__________________________________________________ Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine þlan 33. jedna godina od izvršenja lakše povrede i dvije godine od izvršenja teže povrede. Pokretanje i voĀenje disciplinskog postupka protiv medijatora ne može se preduzeti. niti voditi kad protekne: 1. pokretanja i voĀenja disciplinskog postupka izjednaÿava se sa rokom zastarjevanja propisanim za kriviÿno djelo. Rješenje o brisanju donosi Upravni odbor Udruženja. Zastarjelost izvršenja disciplinskih mjera za lakše povrede nastupa protekom jedne godine od dana pravosnažnosti rješenja kojim je disciplinska mjera izreýena. Izreýene disciplinske mjere za teže povrede brišu se iz evidencije protekom roka od ÿetri godine od dana pravosnažnosti rješenja. 26 53 . VI . þlan 35. rok zastarjevanja. Zastarjelost izvršenja disciplinskih mjera za teže povrede nastupa protekom dvije godine od dana pravosnažnosti rješenja kojim je disciplinska mjera izreýena.ZASTARJELOST POKRETANJA I VOđENJA DISCIPLINSKOG POSTUPKA I ZASTARJELOST IZVRŠENJA DISCIPLINSKIH MJERA þlan 34. Kada povreda ima obilježja kriviÿnog djela. þlan 36. Zastarjelost se prekida svakom radnjom koja se preduzima radi pokretanja disciplinskog postupka ili izvršenja disciplinske mjere. U svakom sluÿaju zastarjelost nastupa kada protekne dva puta više vremena nego što je odreĀeno za zastarjelost pokretanja disciplinskog postupka ili izvršenja disciplinske mjere.

Upravni odbor Udruženja ýe donijeti rješenje o privremenoj zabrani obavljanja poslova medijacije. Novÿana kazna izvršava se uplatom na žiro raÿun Udruženja. nakon izvršene uplate novÿane kazne. Ukoliko medijator u roku odreĀenom u rješenju o novÿanoj kazni ne plati kaznu.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE þlan 38. Rješenje o privremenoj zabrani obavljanja poslova medijacije ýe se opozvati na prvoj sjednici Upravnog odbora Udruženja. Izvršenje disciplinskih mjera sprovodi Upravni odbor Udruženja. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Izvršenje javne opomene sprovodi se objavljivanjem u listu "Medijator".Medijacija__________________________________________________ Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine VII . r. VIII . Zabrana obavljanja poslova medijacije sprovodi se zabilježbom u Registru. Broj 06/06 27.IZVRŠENJE DISCIPLINSKE MJERE þlan 37. februara 2006. godine Banja Luka Predsjednik Udruženja Goran Salihoviÿ. s. 27 54 .

Zakona o postupku medijacije ("Službeni glasnik BiH". U sluÿaju da ne doĀe do zakljuýenja ugovora o medijaciji naknadu uz zahtjev plaÿa podnosilac zahtjeva u iznosu od 50 KM (pedeset konvertibilnih maraka) Naknada uz zahtjev podrazumijeva troškove nastale u postupku pribavljanja saglasnosti o postupku medijacije. broj 37/04). nagradu i naknadu troškova medijatora. Zakona o prenosu poslova medijacije na udruženje medijatora ("Službeni glasnik BiH". Ako je zahtjev za medijaciju podnijela jedna stranka ili treýe zainteresovano pravno ili fiziÿko lice. þlan 2. 28 55 . Troškovi medijacije ukljuÿuju: naknadu uz zahtjev za medijaciju. Statuta. Administrativni troškovi ukljuÿuju troškove neophodne za provoĀenje postupka medijacije u koje izmeĀu ostalog spadaju troškovi administrativne podrške medijatoru u toku postupka medijacije. þlan 4. dužno je uplatiti naknadu uz zahtjev. u vezi sa ÿlanom 30. i 5. administrativne troškove neophodne za provoĀenje postupka medijacije. U sluÿaju da ugovor o medijaciji bude zakljuýen ovi troškovi se ukljuÿuju u troškove neophodne za provoĀenje postupka medijacije. te na osnovu ÿlana 20. Ovim Pravilnikom odreĀuje se vrsta troškova medijacije i tarifa za obraÿun nagrade medijatora.Medijacija__________________________________________________ Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine Na osnovu ÿlana 3. Upravni odbor Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini donosi PRAVILNIK O NAGRADI I NAKNADI TROŠKOVA MEDIJACIJE þlan 1. þlan 3. broj 52/05).

Nagrada medijatoru se obraÿunava u iznosu odreĀenom po satu medijacijskog sastanka. þlan 8. Ako medijacijski sastanak ne bude održan zbog nedolaska jedne ili obje stranke. Iznos troškova medijacije stranke plaÿaju Udruženju. þlan 6. þlan 9. u složenijim predmetima medijator može koristiti i dodatni jedan sat pripreme. Stranke su obavezne izvršiti plaÿanje akontacije troškova od trenutka izbora. na osnovu depozitne fakture koju izdaje Udruženje. u specifiÿnim sluÿajevima ili u privrednim sporovima u kojima je vrijednost spora veÿa od 300. odnosno imenovanja.000 KM (tristotinehiljada konvertibilnih maraka) Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Udruženje) može pregovarati o visini troškova medijacije. jer taj iznos pokriva troškove pripreme sastanka medijacije. 29 56 . ukljuÿujuÿi i pripremu i dolazak medijatora. medijatora. U sluÿaju da medijacijski sastanak uzrokuje putne i troškove smještaja medijatora. strankama neýe biti izvršen povrat predujmljenog iznosa. ti troškovi ulaze u troškove postupka medijacije.Medijacija__________________________________________________ Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine þlan 5. Visina nagrade za dodatni sat pripreme iznosi 50 KM (pedeset konvertibilnih maraka). a o tome Udruženje nije blagovremeno obaviješteno. Izuzetno. paušalni iznos ostalih troškova medijacije i pripadajuÿi porez. Medijacijski sastanak može trajati najviše ÿetri sata i obuhvata vrijeme od jednog sata pripreme medijatora i tri sata medijacije. Visina nagrade po jednom satu medijacijskog sastanka iznosi 100 KM (stotinu konvertibilnih maraka). Akontacija troškova medijacije ukljuÿuje: 2 sata medijacijskog sastanka. Izuzetno. þlan 7. Nagradu i naknadu troškova medijatoru isplaÿuje Udruženje. þlan 10.

Plaÿanje po bilansnoj fakturi stranke su dužne izvršiti u roku od osam dana. þlan 11. osim ako nije drugaÿije dogovoreno. Broj 07/06 27. februara 2006.Medijacija__________________________________________________ Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine Ako doĀe do odlaganja medijacijskog sastanka predujmljeni iznos pokriva troškove ponovo zakazanog medijacijskog sastanka. þlan 12. Troškove medijacije stranke plaÿaju na jednake dijelove. neýe biti izvršen povrat uplaýenog predujmljenog iznosa. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". na osnovu bilansne fakture koju izdaje Udruženje. osim ako se drugaÿije ne dogovore. Po okonÿanju postupka medijacije stranke su dužne platiti nastale troškove medijacije koji nisu obuhvaýeni depozitnom fakturom. Ako jedna ili obje stranke povuku saglasnost za medijaciju nakon zakazivanja medijacijskog sastanka. jer taj iznos pokriva troškove pripreme sastanka medijacije ukljuÿujuÿi i pripremu medijatora. godine Banja Luka 30 57 . þlan 13.

58 .

teorije o konfliktu analiza konflikta naÿini rješavanja sporova pojam alternativnog rješavanja sporova teorija pregovaranja put do postizanja sporazuma pregovaranjem stilovi pregovaranja vježbe pregovaranja sa ulogama 31 59 . 2. odnosno 40 sati i 2. 8. Ovim Pravilnikom ureĀuje se program obuke za medijatora Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Udruženje). Zakona o postupku medijacije ("Službeni glasnik BiH". Statuta. 3. Zakona o prenosu poslova medijacije na udruženje medijatora ("Službeni glasnik BiH". Program obuke za medijatora sadrži sljedeÿi teorijski dio obuke i praktiÿne vježbe o medijaciji: 1. 7. odnosno 56 sati. þlan 3. odnosno 16 sati. donosi PRAVILNIK O PROGRAMU OBUKE ZA MEDIJATORE þlan 1. 4. 6.pripremiti se za voĀenje medijacije" u trajanju od dva dana. þlan 2. Program obuke za medijatora traje sedam dana. Obuka je podijeljena u dva dijela: 1. u vezi sa ÿlanom 31. Upravni odbor Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini na osnovu ovlaštenja iz ÿlana 20. i 5. 5. trening "Medijacija 2 . trening "Medijacija 1 .Medijacija__________________________________________________ Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine Na osnovu ÿlana 3. broj 52/05).obuka za medijatore" u trajanju od pet dana. broj 37/04).

þlan 5. odnosno oba treninga u programa obuke. kao završen jedan ili oba treninga iz ÿlana 2. U ovom sluÿaju Udruženje ýe podnosiocu zahtjeva izdati Potvrdu o priznavanju jednog. þlan 4.Medijacija__________________________________________________ Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine 9. 32 60 . po završetku svakog od njih. pojam medijacije osnovna naýela medijacije faze u postupku medijacije 12. 14. Udruženje ýe licu koje završi treninge iz ÿlana 2. ukoliko je sadržajno i vremenski taj program kompatibilan sa jednim. Certifikati o završena oba treninga iz ÿlana 2. izdati odgovarajuÿi certifikat. 16. komunikacijske vještine vježbe medijacije sa ulogama zakonski okvir i model medijacije u Bosni i Hercegovini praktiÿna primjena medijacije u Bosni i Hercegovini procedure i formulari koji se primjenjuju pri medijaciji u Bosni i Hercegovini model medijacije u drugim zemljama posmatranje video snimka medijacije ili stvarne medijacije Svaki polaznik obuke o medijaciji mora najmanje dva puta u toku programa obuke biti u ulozi medijatora u vježbama medijacije. razlika izmeĀu medijacije i sudskog postupka 13. ovog Pravilnika. Upravni odbor Udruženja može donijeti odluku o priznavanju certifikata o završenom programu obuke o medijaciji koju je provela druga organizacija. 15. 19. 11. ovog Pravilnika. odnosno oba treninga u programu obuke Udruženja. 18. 10. ovog Pravilnika služe kao osnov za upis u registar medijatora. 17.

februara 2006. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".Medijacija__________________________________________________ Udruženje medijatora Bosne i Hercegovine þlan 6. Broj 08/06 27. godine Banja Luka 33 61 .

62 .

org 63 .canada-bih-jrp.Medijacija__________________________________________________ U BOSNI I HERCEGOVINI UDRUŽENJE MEDIJATORA BIH FORMULARI Canada-Bosnia and Herzegovina Judicial Reform Project (JRP) Funded by the Government of Canada through the Canadian International Development Agency (CIDA) Implemented by the Consortium GENIVAR-University of Ottawa www.

64 .

Lista medijatora . obrasci koji su ovdje pobrojani ýe biti primjenjivani veý od samog poÿetka primjene medijacije u Bosni i Hercegovini.Ugovor o medijaciji .Registar medijatora . Regulisanje praýenja kretanja predmeta u sudu nije u nadležnosti Udruženja medijatora i vršit ýe se u skladu sa pravilnicima sudova. u skladu sa postojeýim propisima i iskustvom iz pilot projekata u Banjoj Luci i Sarajevu.Zahtjev za pokretanje postupka medijacije .Kretanje predmeta Canada-Bosnia and Herzegovina Judicial Reform Project (JRP) Funded by the Government of Canada through the Canadian International Development Agency (CIDA) Implemented by the Consortium GENIVAR-University of Ottawa www.Izvod iz registra medijatora .Formular za dopunu podataka u registru .Izjašnjenje o upitu za pokretanje postupka medijacije .Poziv za medijaciju .Medijacija_____________________________________________________________ U BOSNI I HERCEGOVINI UDRUŽENJE MEDIJATORA BIH – LISTA OBRAZACA Pravilnicima Udruženja medijatora u BiH predviĀeno je postojanje Registra medijatora kao javne knjige i obrazaca potrebnih za uspješno praýenje rada.M omot predmeta .Zahtjev za upis u Registar medijatora . OdreĀen broj obrasaca je provjerljive prirode. U svakom sluÿaju.Izjašnjenje o upitu suda za pokretanje postupka medijacije . nisu izriÿito oznaÿeni i obrasci ÿije postojanje je preporuÿljivo za uspješniju primjenu medijacije.canada-bih-jrp.Upiti strankama . Pravilnicima. Njeÿešýe korišteni obrasci su priloženi u ovom poglavlju. meĀutim.org 65 .Legitimacija medijatora . .Mjeseÿni pregled predmeta .

canada-bih-jrp.org .Forma sporazuma o nagodbi .Obavijest za sud o ishodu medijacije Canada-Bosnia and Herzegovina Judicial Reform Project (JRP) Funded by the Government of Canada through the Canadian International Development Agency (CIDA) Implemented by the Consortium GENIVAR-University of Ottawa 66 www.Izvještaj medijatora Udruženju medijatora u BiH .Medijacija_____________________________________________________________ U BOSNI I HERCEGOVINI UDRUŽENJE MEDIJATORA BIH – LISTA OBRAZACA .

Ime. Glasnik BiH 21/06). ime jednog roditelja. DIO I – OPŠTI PODACI 1. Država Datum sticanja zvanja ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Podaci o završenoj srednjoj školi: Naziv škole Grad. nemojte brisati nijedan dio teksta. þitko štampanim slovima. Podaci o visokom obrazovanju: Steþeno zvanje: __________________________________ Naziv institucije Grad. pisaüoj mašini ili rukom. 3. prezime: _____________________________________ Adresa: ___________________________________________________________ __________________________________________________________________ Poštanski broj Grad Država Ulica Zalijepite 1 fotografiju. JMBG: ___________________________________________________________ Kontakt telefon: ____________________________ (fiksni) ____________________________ (mobilni) E-mail: _______________________________________ Faks: _________________________________ 4. niti mijenjati sadržaj upitnika.NE POPUNJAVATI . Ukoliko upitnik popunjavate na raþunaru. UDRUŽENJE MEDIJATORA U BOSNI I HERCEGOVINI ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR MEDIJATORA Molimo Vas da ovaj zahtjev popunite na raþunaru. Podaci o trenutnom zaposlenju: Organizacija/institucija Adresa Kontakt telefon _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 5. Vaš zahtjev üe biti obraÿen u skladu sa Pravilnikom o Registru medijatora (Sl. Država Godina završetka škole ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ 67 .ZA SLUŽBENU UPOTREBU DATUM PRIJEMA ZAHTJEVA: __________________________ DATUM INTERVJUA: __________________________________ ISHOD INTERVJUA: ____________________________________ DATUM UPISA U REGISTAR: ____________________________ BROJ U REGISTRU: ____________________________________ FORMULAR MED-1 Novembar 2006. a drugu spajalicom zakaþite za ovaj zahtjev 2.

koje smatrate važnim za ovu prijavu: Treneri/ice Mjesto i datum održavanja Naziv treninga (ako Vam je potrebno više prostora podatke ispišite na prazan list i dodajte ga ovom zahtjevu) 2 68 . U sljedeüu tabelu unesite podatke o drugim programima obuke o medijaciji ili srodnim temama. podatke unesite u sljedeüu tabelu: Treneri/ice Mjesto i datum održavanja Trening Medijacija 1 Obuka za medijatore Medijacija 2 Pripremiti se za voÿenje medijacije 2.DIO II – PODACI O ZAVRŠENOJ OBUCI O MEDIJACIJI 1. Ukoliko ste obaveznu obuku o medijaciji završili u organizaciji UMBiH. Ukoliko ste obaveznu obuku završili prema drugom programu i imate potvrdu Udruženja o priznavanju. podatke unesite u sljedeüu tabelu: Treneri/ice Mjesto i datum održavanja Naziv priznatog treninga Broj i datum potvrde UMBiH o priznavanju _______________________________________ 3.

PRETHODNO ISKUSTVO U OBLASTI MEDIJACIJE I SRODNIM POSLOVIMA Popunite ovaj odjeljak. Navedite podatke o drugim Vašim iskustvima za koja mislite da bi mogla biti od važnosti za uspješno obavljanje poslova medijacije? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3 69 . Da li ste do sada radili u ulozi medijatora? Ako da. 1. pri kojoj organizaciji/instituciji i kada? Opišite ukratko o þemu se radilo? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3. Da li ste do sada vodili programe obuke o rješavanju konflikata ili drugim sliþnim temama? Ako da. Da li ste do sada radili poslove srodne medijaciji. ukoliko ste se do sada bavili poslovima u oblasti medijacije ili srodnim poslovima. facilitacija. pri kojoj organizaciji/instituciji i kada? Opišite ukratko u kakvim sukobima ste posredovali? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. posredovanje u pregovorima.DIO III . voÿenje dijaloga o spornim pitajima u zajednici? Ako da. pri kojoj organizaciji/instituciji i kada? Ko su bili polaznici te obuke? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 4. npr. Da li ste do sada vodili programe obuke o medijaciji? Ako da. pri kojoj organizaciji/instituciji i kada? Ko su bili polaznici te obuke? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 5. rješavanje konflikata.

Od kada ste þlan/ica UMBiH? _____________________________________________________________________________________ 2. Da li ste do sada aktivno uþestvovali u radu UMBiH? Ako da. Oznaþavanjem kuüica ispred sljedeüih stavki to potvrdite: … Odgovorio/la sam na sva pitanja u ovom formularu Priložio/la sam … 2 fotografije … Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine … Kratku biografiju … … … … Dokaz o plaüenoj þlanarini Udruženju za tekuüu godinu Uvjerenje da se protiv mene ne vodi kriviþni postupak Diplomu o završenom fakultetu ili ovjerenu kopiju Certifikate o završenoj obuci prema programu Udruženja ili potvrdu Udruženja o priznanju drugog programa obuke ili ovjerene kopije ovih dokumenata (Originalni dokumenti .diplome i certifikati üe Vam biti vraüeni) __________________________________________________________ Potpis podnosioca zahtjeva ________________________ Mjesto i datum 4 70 .DIO IV – PODACI O ýLANSTVU U UDRUŽENJU MEDIJATORA U BIH 1. ukratko opišite? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ DIO V – LISTA ZA PROVJERU Lista služi za provjeru da li Vaš zahtjev sadrži sve potrebne informacije i dokumente.

ZA SLUŽBENU UPOTREBU FORMULAR MED-4 Novembar 2006. kopirajte ovu stranicu za svaku od njih. niti mijenjati sadržaj upitnika. Vaš zahtjev üe biti obraÿen u skladu sa Pravilnikom o upuüivanju na medijaciju (Sl.NE POPUNJAVATI . U tom sluþaju nije potrebno popuniti DIO II ovog zahtjeva) 1. Svojstvo u sporu (oznaþite odgovarajuüe kuüice): Tužilac/teljica … Liþno / Zakonski zastupnik … Punomoünik Tuženi/a … Liþno / Zakonski zastupnik … Punomoünik … Treüa zainteresovana strana __________________________________________________________________________________________ 71 . þitko štampanim slovima. Glasnik BiH 21/06). pisaüoj mašini ili rukom. Ukoliko upitnik popunjavate na raþunaru.OPŠTI PODACI O PODNOSIOCU/TELJICI ZAHTJEVA (ukoliko zahtjev podnose obje ili sve strane u sporu zajedno. Kontakt telefon: ____________________________ (fiksni) ____________________________ (mobilni) E-mail: _______________________________________ Faks: _________________________________ 3. Informacije iznesene u ovom formularu su povjerljive i koristiüe ih iskljuþivo administrativna služba Udruženja medijatora u BiH i odabrani medijator za pripremu vašeg sastanka medijacije i eventualni buduüi kontakt radi procjene uspješnosti i vašeg zadovoljstva postupkom medijacije. DATUM PRIJEMA ZAHTJEVA: _______________________ ZAHTJEV PRIMIO / LA: _____________________________ SAGLASNOST: DA / NE DATUM MEDIJACIJE:_________________________ BROJ MEDIJACIJE:____________________________ UDRUŽENJE MEDIJATORA U BOSNI I HERCEGOVINI ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA MEDIJACIJE Molimo Vas da ovaj zahtjev popunite na raþunaru. DIO I . nemojte brisati nijedan dio teksta. Ime i prezime / naziv stranke: _____________________________________ Kontakt osoba (u sluþaju pravnog lica): _________________________________ Adresa: ___________________________________________________________ __________________________________________________________________ Poštanski broj Grad Država Ulica 2.

Kontakt telefon: ____________________________ (fiksni) ____________________________ (mobilni) E-mail: _______________________________________ Faks: _________________________________ ___________________________________________________________________________________________ 4b. Ime i prezime / Naziv stranke: _____________________________________ Adresa: ___________________________________________________________ __________________________________________________________________ Poštanski broj Grad Država Ulica 5b. Ime i prezime / Naziv stranke: _____________________________________ Adresa: ___________________________________________________________ __________________________________________________________________ Poštanski broj Grad Država Ulica 5. Kontakt telefon: ____________________________ (fiksni) ____________________________ (mobilni) E-mail: _______________________________________ Faks: _________________________________ ___________________________________________________________________________________________ 4a. Ako ima više stranaka.DIO II – PODACI O DRUGOJ STRANI/AMA U SPORU (Ukoliko zahtjev popunjava jedna strana u sporu ili treüa zainteresovana strana. Ukoliko u sporu ima još stranaka možete kopirati ovu stranicu i popuniti) 4. Ime i prezime / Naziv stranke: _____________________________________ Adresa: ___________________________________________________________ __________________________________________________________________ Poštanski broj Grad Država Ulica 5a. popunjavanje Dijela II je obavezno. Kontakt telefon: ____________________________ (fiksni) ____________________________ (mobilni) E-mail: _______________________________________ Faks: _________________________________ 2 72 . njihova imena unesite u rubrike 4a i 5a odnosno 4b i 5b.

Ukratko opišite sadržaj spora (maksimalno 15 redova): _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Ukratko iznesite vaše zahtjeve u vezi sa ovim sporom. 3. Informaciju podnio/la: __________________ 3 Potpis: ____________________ 73 . kopirajte DIO III za svaku od njih. eventualno vrijednost spora (maksimalno 10 redova): _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Ukratko iznesite kako na spor gleda druga strana i kakve zahtjeve ima u vezi s tim (maksimalno 10 redova): _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2.DIO III – PODACI O SPORU (ukoliko zahtjev podnose obje odnosno sve strane u sporu zajedno.) 1.

4.

Navedite, ukoliko postoji još nešto što bi trebalo da se zna o ovom sporu (maksimalno 10 redova): _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Da li ste upoznati sa postupkom medijacije? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Da li ste ranije uþestvovali u postupku medijacije i u kojem svojstvu? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

5.

6.

Informaciju podnio/la: __________________
4

Potpis: ____________________

74

DIO IV – ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA MEDIJACIJE I IZBOR MEDIJATORA

Udruženju medijatora u Bosni i Hercegovini podnosim zahtjev za pokretanje postupka medijacije u navedenom sporu i dajem saglasnost za uþešüe u postupku. Kada je rijeþ o izboru medijatora (oznaþite odgovarajuüe kuüice i odgovor): … Obje odnosno sve strane u sporu su saglasne da postupak vodi medijator: ____________________________________ (ime i prezime medijatora) … Izbor medijatora üemo usaglasiti po pribavljanju potrebne saglasnosti druge strane za postupak medijacije … Izbor medijatora prenosimo na Udruženje medijatora u BIH

Potpis podnosioca zahtjeva: ____________________ Potpis podnosioca zahtjeva: ____________________ Potpis podnosioca zahtjeva: ____________________

Potpis podnosioca zahtjeva: ____________________ Potpis podnosioca zahtjeva: ____________________ Potpis podnosioca zahtjeva: ____________________

(Administrativna služba dužna je popuniti, ovjeriti i predati Vam potvrdu o prijemu Zahtjeva) ------------------------------------------------------------------------------Zahtjev za pokretanje postupka medijacije: … podnosi jedna ili dio strana u sporu … obje odnosno sve strane u sporu

POTVRDA

Ovim se potvrÿuje da je / su ____________________________________________________________, dana ________________ , podnio / la / podnijeli Zahtjev za pokretanje postupka medijacije koji je zaveden pod rednim brojem ______________________ , te uz njega priložio/la dokaz o plaüanju naknade uz zahtjev u iznosu od ______ KM (slovima: __________________ konvertibilnih maraka).

Zahtjev primio / la: _________________________

5

75

76

Svojstvo u sporu (oznaþite odgovarajuüe kuüice): Tužilac/teljica … Liþno / Zakonski zastupnik … Punomoünik Tuženi/a … Liþno / Zakonski zastupnik … Punomoünik __________________________________________________________________________________________ 77 . na zadnjoj strani oznaþite odgovarajuüu izjavu o tome. þitko štampanim slovima. Ime i prezime / Naziv stranke: _____________________________________ Kontakt osoba (u sluþaju pravnog lica): _________________________________ Adresa: ___________________________________________________________ __________________________________________________________________ Poštanski broj Grad Država Ulica 2.NE POPUNJAVATI . Vaše izjašnjenje üe biti obraÿeno u skladu sa Pravilnikom o upuüivanju na medijaciju (Sl. podnio/la Udruženju medijatora u Bosni i Hercegovini zahtjev za pokretanje postupka medijacije radi pokušaja rješavanja spora ___________________________________________ . Informacije iznesene u ovom formularu su povjerljive i koristiüe ih iskljuþivo administrativna služba Udruženja medijatora u BiH i odabrani medijator za pripremu vašeg sastanka medijacije i eventualni buduüi kontakt radi procjene uspješnosti i vašeg zadovoljstva postupkom medijacije. Molimo Vas da formular popunite na raþunaru. Ukoliko formular popunjavate na raþunaru.OPŠTI PODACI 1. Kontakt telefon: ____________________________ (fiksni) ____________________________ (mobilni) E-mail: _______________________________________ Faks: _________________________________ 3. pisaüoj mašini ili rukom. molimo Vas. dana _______________ godine.ZA SLUŽBENU UPOTREBU FORMULAR MED-5 Novembar 2006. Glasnik BiH 21/06). te je za zakazivanje sastanka medijacije potrebna saglasnost obje odnosno svih stranaka u sporu. Molimo Vas da izjašnjenje dostavite u skladu sa uputstvom u roku od 10 dana od njegovog prijema. DATUM PRIJEMA IZJAŠNJENJA: _______________________ IZJAŠNJENJE PRIMIO / LA: _____________________________ SAGLASNOST: DA / NE DATUM MEDIJACIJE:_________________________ BROJ MEDIJACIJE:____________________________ UDRUŽENJE MEDIJATORA U BOSNI I HERCEGOVINI IZJAŠNJENJE O UPITU ZA POKRETANJE POSTUPKA MEDIJACIJE Obavještavamo Vas da je ______________________________ iz ________________________________. Ukoliko želite da pokušate riješiti spor medijacijom. nemojte brisati nijedan dio teksta. Ukoliko niste zainteresovani za postupak medijacije. Medijacija je dobrovoljan postupak rješavanja sporova. da popunite ovaj formular i na njegovoj zadnjoj strani date saglasnost za pokretanje postupka medijacije. niti mijenjati sadržaj upitnika. DIO I . kao stranku u sporu.

Ukratko opišite sadržaj spora (maksimalno 15 redova): _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. Informaciju podnio/la: __________________ 2 Potpis: ____________________ 78 . Ukratko iznesite vaše zahtjeve u vezi sa ovim sporom (maksimalno 10 redova): _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Ukratko iznesite kako na spor gleda druga strana i kakve zahtjeve ima u vezi s tim (maksimalno 10 redova): _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3.DIO II – PODACI O SPORU 1.

ukoliko postoji još nešto što bi trebalo da se zna o ovom sporu (maksimalno 10 redova): _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Da li ste upoznati sa postupkom medijacije? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Da li ste ranije uþestvovali u postupku medijacije i u kojem svojstvu? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 5. Informaciju podnio/la: __________________ 3 Potpis: ____________________ 79 . Navedite. 6.4.

Potpis: ____________________ 4 80 . i potpišite se ispod odgovarajuüe izjave) A) Ovim dajem saglasnost Udruženju medijatora u Bosni i Hercegovini za pokretanje postupka medijacije u navedenom sporu i pristajem da spor pokušam riješiti medijacijom. Kada je rijeþ o izboru medijatora (oznaþite odgovarajuüe kuüice i odgovor): … Obje odnosno sve strane u sporu su saglasne da postupak vodi medijator: ____________________________________ (ime i prezime medijatora) … Izbor medijatora üemo usaglasiti po pribavljanju potrebnih saglasnosti za postupak medijacije … Izbor medijatora prenosimo na Udruženje medijatora u BIH B) Nisam saglasan da uþestvujem u postupku medijacije. u sluþaju pristanka odgovorite na pitanja o medijatoru.DIO III – IZJAŠNJENJE O UPITU ZA POKRETANJE POSTUPKA MEDIJACIJE I IZBOR MEDIJATORA (zaokružite slovo ispred odgovarajuüe izjave.

Svojstvo u sporu (oznaþite odgovarajuüe kuüice): Tužilac/teljica … Liþno / Zakonski zastupnik … Punomoünik Tuženi/a … Liþno / Zakonski zastupnik … Punomoünik __________________________________________________________________________________________ 81 . DATUM PRIJEMA IZJAŠNJENJA: _______________________ IZJAŠNJENJE PRIMIO / LA: _____________________________ SAGLASNOST: DA / NE DATUM MEDIJACIJE:_________________________ BROJ:____________________________ NACRT NACRT NACRT UDRUŽENJE MEDIJATORA U BOSNI I HERCEGOVINI IZJAŠNJENJE O UPITU SUDA ZA POKRETANJE POSTUPKA MEDIJACIJE Molimo Vas da formular popunite na raþunaru. DIO I . niti mijenjati njegov sadržaj.ZA SLUŽBENU UPOTREBU FORMULAR MED-6 NACRT Novembar 2006. Vaše izjašnjenje üe biti obraÿeno u skladu sa Pravilnikom o upuüivanju na medijaciju (Sl. Molimo Vas da obrazac dostavite prema uputstvu u roku od 10 dana od prijema obavijesti. Glasnik BiH 21/06). Ukoliko formular popunjavate na raþunaru. Kontakt telefon: ____________________________ (fiksni) ____________________________ (mobilni) E-mail: _______________________________________ Faks: _________________________________ 3. Informacije iznesene u ovom formularu su povjerljive i koristiüe ih iskljuþivo administrativna služba Udruženja medijatora u BiH i odabrani medijator za pripremu vašeg sastanka medijacije i eventualni buduüi kontakt radi procjene uspješnosti i vašeg zadovoljstva postupkom medijacije. Ime i prezime / Naziv stranke: _____________________________________ Kontakt osoba (u sluþaju pravnog lica): _________________________________ Adresa: ___________________________________________________________ __________________________________________________________________ Poštanski broj Grad Država Ulica 2. nemojte brisati nijedan dio teksta.OPŠTI PODACI 1. þitko štampanim slovima.NE POPUNJAVATI . pisaüoj mašini ili rukom.

u sluþaju pristanka odgovorite na pitanja o izboru medijatora. Potpis: ____________________ 2 82 . i potpišite se na predviÿenom mjestu) A) Ovim dajem saglasnost Udruženju medijatora u Bosni i Hercegovini za pokretanje postupka medijacije u navedenom sporu i pristajem da spor pokušam riješiti medijacijom. Kada je rijeþ o izboru medijatora (oznaþite odgovarajuüe kuüice i odgovor): … Obje odnosno sve strane u sporu su saglasne da postupak vodi medijator: ____________________________________ (ime i prezime medijatora) … Izbor medijatora üemo usaglasiti po pribavljanju potrebnih saglasnosti za postupak medijacije … Izbor medijatora prenosimo na Udruženje medijatora u BIH B) Nisam saglasan da uþestvujem u postupku medijacije.DIO II – IZJAŠNJENJE O UPITU ZA POKRETANJE POSTUPKA MEDIJACIJE I IZBOR MEDIJATORA (zaokružite slovo ispred odgovarajuüe izjave.

3. ukljuþujuüi i potpisivanje Sporazuma o nagodbi. a u skladu sa þlanom 11. 83 . Medijator prihvata da u voÿenju postupka postupa na isti naþin. 37/04) _____________________________ ___________________ i _____________________________ ___________________ iz iz ____________________. Ukoliko medijaciji prisustvuje predstavnik pravnog lica. _________________________) radi_______________________________________________. Stranke su svojom slobodnom voljom prihvatile medijaciju kao naþin rješavanja spora a u skladu sa svojim interesima. Uz saglasnost stranaka.ZA SLUŽBENU UPOTREBU DATUM MEDIJACIJE:_________________________ BROJ MEDIJACIJE:____________________________ FORMULAR MED-7 NACRT NACRT Novembar 2006. Postupku medijacije üe obavezno liþno prisustvovati svaka stranka. ____________________. postupku prisustvuju i njihovi punomoünici. on mora biti ovlašten za preduzimanje pravnih radnji koje su neophodne u vezi sa medijacijom. vrijednost spora__________________________ Stranke u sporu i njihovi punomoünici su izrazili želju da gore navedeni spor pokušaju riješiti uz pomoü medijatora u postupku medijacije. odnosno zakonski zastupnik pravnog lica.NE POPUNJAVATI . zastupan zastupan po po Sklopili su dana ________________ godine. Potpisivanjem ovog ugovora stranke potvrÿuju da üe u postupku medijacije savjesno i iskreno uložiti napore za postizanje sporazuma o nagodbi. Ovaj ugovor odreÿuje uslove pod kojim su se stranke. Zakona o postupku medijacije (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine. 2. njihovi punomoünici i medijator složili da vode navedeni postupak: 1. u ____________________ UGOVOR O MEDIJACIJI u predmetu M _______________________ ( veza. NACRT NACRT UDRUŽENJE MEDIJATORA U BOSNI I HERCEGOVINI UGOVOR O MEDIJACIJI Na osnovu þlana 10.

ti troškovi ulaze u troškove postupka medijacije. osim u sluþaju da se u toku medijacije dogovore drugaþije. niti ima za zadatak da štiti prava bilo koje stranke ili da istiþe pitanja koja ne istaknu same stranke. Kada u toku postupka medijacije medijator ocijeni da je to potrebno. U cilju rješavanja spora neophodno je da sve relavantne þinjenice budu predoþene medijatoru. koji nisu obuhvaüeni depozitnom fakturom. administrativne troškove neophodne za provoÿenje postupka medijacije. 11.Troškove medijacije. Ovaj ugovor obavezuje stranke i sve prisutne na povjerljivost u vezi sa procesom i informacijama iznesenim u toku postupka medijacije. b) meÿusobno slušati argumente i tražiti rješenje spora. U sluþaju da medijacijski sastanak uzrokuje putne i troškove smještaja medijatora. Medijacijski sastanak može trajati najviše þetiri sata i obuhvata vrijeme od jednog sata pripreme medijatora i tri sata medijacije. Medijator je neutralni facilitator koji pomaže strankama u njihovim naporima za postizanje sporazuma. Inicijativa za voÿenje odvojenih razgovora može doüi i od stranaka i njihovih punomoünika. Nagrada medijatoru se obraþunava u iznosu odreÿenom po satu medijacijskog sastanka. u složenijim predmetima medijator može koristiti i dodatni jedan sat pripreme. Svaka stranka ili medijator mogu prekinuti medijaciju u bilo koje vrijeme. Stranke se obavezuju meÿusobno i prema medijatoru da üe: a) se uzdržati od aktivnosti ili djela koji mogu ozbiljno ugroziti ili uzrokovati poteškoüe u procesu medijacije. radi boljeg razumijevanja spora. Visina nagrade po jednom satu medijacijskog sastanka iznosi 100 KM (stotinu konvertibilnih maraka). on može održati odvojene razgovore sa svakom od stranaka i njihovim punomoünicima. Stranke üe prije same medijacije pribaviti sve što je neophodno za uspješno voÿenje postupka. nagradu i naknadu troškova medijatora. 84 . koji ukljuþuju naknadu uz zahtjev za medijaciju. 6. 7. 9. a najkasnije u roku od osam dana od primitka bilansne fakture. Visina nagrade za dodatni sat pripreme iznosi 50 KM (pedeset konvertibilnih maraka). Troškovi medijacije.4. biüe uplaüeni po završetku sastanka medijacije. 8. snose stranke na jednake dijelove. 5. a prije poþetka sastanka medijacije na osnovu depozitne fakture. Izuzetno. Naknada uz zahtjev za medijaciju iznosi 50 KM. On ne daje pravna mišljenja strankama. Akontaciju troškova medijacije stranke su dužne uplatiti od trenutka izbora medijatora. Administrativni troškovi ukljuþuju troškove neophodne za provoÿenje postupka medijacije u koje izmeÿu ostalog spadaju troškovi administrativne podrške medijatoru u toku postupka medijacije i utvrÿuje ih Udruženje medijatora.

12. U sluþaju da stranke ne postignu rješenje. 15. U sluþaju da to nije moguüe. Sporazum potpisuju stranke. U sluþaju postizanja sporazuma kojim se rješava spor sastavlja se Sporazum o nagodbi medijacije u pisanoj formi. nastali spor pokušaju rijesiti u postupku medijacije. 13. Stranke neüe pozivati medijatora kao svjedoka ni u kom sluþaju.ime preizme _______________________________ Potpis ____________________________ Potpis ____________________________ Medijator ime i prezime _______________________________ Ostali prisutni ime i prezime ____________________________ Potpis ____________________________ Potpis 85 . medijator üe o tome obavijestiti sud radi nastavljanja voÿenja sudskog postupka. ____________________________ Stranka – ime i prezime ____________________________ Potpis ____________________________ Stranka ime i prezime _____________________________ Punomoünik – Ime i prezime ______________________________ Potpis ______________________________ Punomoünik . u skladu sa važecim propisima. stranke se mogu odluþiti da ostvarenje svojih prava traže drugim putem. medijator i ostali prisutni u postupku medijacije. 14. Stranke izražavaju svoju spremnost da u sluþaju spora radi neizvršenja sporazuma postignutog u postupku medijacije.Stranke üe same snositi liþne troškove i troškove punomoünika.

86 .

stranke i ostali prisutni potvrÿuju da je u vezi sa navedenim predmetom održan sastanak medijacije kako je naznaþeno u dijelu I. i odgoÿen je za dan _________________ … je potpuno otkazan zbog ________________________________________________. Formular potpisuje medijator. Troškovi postupka sastoje se od: a) ___________ KM na ime nagrade medijatoru i b) ___________ KM na ime naknade sljedeüih troškova medijatora: ___________________________________ i PDV na ukupan iznos a+b. prezime i potpis ____________________________ Stranka – ime i prezime ____________________________ Stranka – ime i prezime ____________________________ Ostali prisutni ime i prezime _____________________________ Punomoünik – Ime i prezime _____________________________ Punomoünik – Ime i prezime 87 .ZA SLUŽBENU UPOTREBU DATUM PRIJEMA IZVJEŠTAJA__________________ BROJ MEDIJACIJE:____________________________ FORMULAR MED-8 NACRT NACRT Novembar 2006.OPŠTI PODACI O PODNOSIOCU/TELJICI ZAHTJEVA Potpisani medijator. stranke i drugi prisutni na sastanku medijacije. i dostavlja ga Udruženju medijatora u Bosni i Hercegovini. Stranke su se dogovorile da navedene troškove medijacije u snose na sljedeüi naþin (upisati imena stranaka i iznose koje je svaka dužna platiti): _____________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ____________________________ Medijator – ime. DIO II . NACRT NACRT UDRUŽENJE MEDIJATORA U BOSNI I HERCEGOVINI IZVJEŠTAJ – SAŽETAK MEDIJACIJE Nakon završenog sastanka medijacije medijator popunjava formular upisujuüi odgovore u praznine ili oznaþavajuüi kvadrat ispred odgovarajuüeg odgovora. Stranke: … … … … su postigle sporazum o svim pitanjima su postigle sporazum o dijelu pitanja i novi sastanak medijacije se neüe održati su postigle sporazum o dijelu pitanja i medijacija üe se nastaviti na novom sastanku nisu postigle sporazum Sastanak medijacije trajao je: ______ sati i ______ minuta. vrsta predmeta: _______________: … je održan dana _____________ (popunite dio II izvještaja) … nije održan dana ____________. zbog _____________________________________.NE POPUNJAVATI . DIO I – SASTANAK MEDIJACIJE Medijator: ________________________ Stranke:_____________________________________________________________________ Drugi prisutni:_________________________ Sastanak medijacije u predmetu broj: ________________.

88

NE POPUNJAVATI - ZA SLUŽBENU UPOTREBU

DATUM: __________________ BROJ MEDIJACIJE:____________________________

FORMULAR MED-9 NACRT NACRT
Novembar 2006.

NACRT

NACRT

Predmet br. ........................................ Veza: ........................ U skladu sa þlanom 24 Zakona o postupku medijacije (Službeni glasnik 37/04) stranke Tužitelj- tužilac: ............................................................. Tuženi: ........................................................................... Sklopili su dana ...................... godine, u ................................ sljedeüi

Sporazum o nagodbi
............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ .......................................... (tekst sporazuma) .................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ .............................................................................................................................. Stranke su dužne odmah, a ne kasnije od dana za koji je zakazano roþište u predmetu obavijestiti sud o ishodu medijacije podnošenjem primjerka ovog sporazuma. U skladu sa þlanom 25 Zakona o postupku medijacije ovaj sporazum ima snagu izvršne-ovršne isprave.

_______________________________ Tužitelj ________________________________ Medijator

_____________________________ Tuženi ____________________________ Ostali prisutni

89

90

Medijacija__________________________________________________ U BOSNI I HERCEGOVINI UDRUŽENJE MEDIJATORA BIH ODREDBE PROCESNIH I DRUGIH PROPISA U BIH Canada-Bosnia and Herzegovina Judicial Reform Project (JRP) Funded by the Government of Canada through the Canadian International Development Agency (CIDA) Implemented by the Consortium GENIVAR-University of Ottawa www.org 91 .canada-bih-jrp.

92 .

Odredbe ÿlana 86. Najdocnije na pripremnom roÿištu. može ukoliko ocijeni da je to svrsishodno s obzirom na prirodu spora i druge okolnosti. Zakon o parniÿnom postupku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske 58/03) þlan 86.Medijacija__________________________________________________ Odredbe procesnih i drugih propisa u BiH koje upuýuju na Medijaciju ODREDBE PROCESNIH I DRUGIH PROPISA U BIH KOJE UPUüUJU NA MEDIJACIJU Zakon o parniÿnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 36/04) a. Sud. ukoliko ocijeni da je to svrsishodno s obzirom na prirodu spora i druge okolnosti. ovog zakona poÿet ýe se primjenjivati nakon stupanja na snagu posebnog zakona kojim se ureĀuje postupak medijacije 1 93 . Ovakav prijedlog mogu sporazumno staviti i stranke sve do zakljuÿenja glavne rasprave.) Medijacija i sudska nagodba þlan 53. kako je predviĀeno posebnim zakonom. þlan 457. predložiti strankama da spor riješe u postupku medijacije. 1) Najkasnije na pripremnom roÿištu. da predloži strankama da spor riješe u postupku medijacije kako je predviĀeno posebnim zakonom. 2) Takav prijedlog mogu staviti i stranke sporazumno do zakljuÿenja glavne rasprave. sud može.

Odredbe ÿlana 86. Prijedlog za upuýivanje na medijaciju mogu dati i ošteýeni i optuženi. odnosno braniocu provoĀenje postupka medijacije putem medijatora u skladu s zakonom. þlan 457. ovog zakona poÿet ýe se primjenjivati nakon stupanja na snagu posebnog zakona kojim se ureĀuje postupak medijacije. kako je predviĀeno posebnim zakonom. 2 94 . ako ocijeni da je imovinskopravni zahtjev takav da je svrsishodno da ga uputi na medijaciju. Najkasnije na pripremnom roÿištu. Zakon o kriviÿnom postupku Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH broj 35/03) þlan 212.Medijacija__________________________________________________ Odredbe procesnih i drugih propisa u BiH koje upuýuju na Medijaciju Zakon o parniÿnom postupku Federacije BiH (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 53/03) b) Medijacija i sudska nagodba þlan 86. 2) Sud može predložiti ošteýenom i optuženom. Takav prijedlog mogu staviti i strane sporazumno do zakljuÿenja glavne rasprave. odnosno branilac do završetka glavnog pretresa. predožiti strankama da spor riješe u postupku medijacije. ukoliko ocijeni da je to svrsishodno s obzirom na prirodu spora i druge okolnosti. sud može. Odluÿivanje o imovinsko pravnom zahtjevu 1) O imovinskopravnom zahtjevu odluÿuje sud.

Posredovanje Sud može predložiti posredovanje putem posrednika. Prijedlog za upuýivanje na medijaciju mogu dati i ošteýeni i optuženi. Prijedlog za posredovanje mogu podnijeti i stranke do završetka rasprave. ako bi to bilo svrsishodno s obzirom na sadržaj imovinskopravnog zahtjeva ošteýenog. odnosno braniocu sprovoĀenje postupka medijacije putem medijatora u skladu s zakonom.Medijacija__________________________________________________ Odredbe procesnih i drugih propisa u BiH koje upuýuju na Medijaciju Zakon o kriviÿnom postupku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske 50/03) þlan 108. ako ocijeni da je imovinskopravni zahtjev takav da je svrsishodno da ga uputi na medijaciju. (2) Sud može predložiti ošteýenom i optuženom. odnosno branilac i to do završetka glavnog pretresa. Odluÿivanje o imovinskopravnom zahtjevu (1) O imovinskopravnom zahtjevu odluÿuje sud. 3 95 . Nagodba postignuta u postupku posredovanja ima snagu izvršnog naslova. Zakon o prekršajima Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 20/04) þlan 22.

96 .

Zabilješke sudije posrednika i svjedoÿenja o izjavama datim u toku postupka posredovanja. na sjednici održanoj dana 10. u kojima se odluÿuje o graĀanskim pravima. Odstupanje od navedenog pravila ne proizvodi pravno dejstvo i podliježe disciplinskoj i drugoj odgovornosti. br. donijela je : PRAVILNIK O POSTUPKU POSREDOVANJA OPŠTE ODREDBE þlan 1. þlan 2. Sudija posrednik postupa neformalno i pomaže strankama da same postignu sporazum. na podruÿju Brÿko Distrikta Bosne i Hercegovine.Medijacija__________________________________________________ Pravilnik o postupku posredovanja Brÿko Distrikta Bosne i Hercegovine Na osnovu ÿlana 220. ne mogu se koristiti. Sudija posrednik je dužan jednako i nepristrasno postupati sa svim strankama i drugim uÿesnicima u postupku posredovanja i dužan je postupak voditi tako da se ni na koji naÿin ne prejudicira ishod spora. Na roÿištu za posredovanje ne vodi se zapisnik. þlan 3. br. Postupak posredovanja je povjerljive prirode i neformalnog karaktera.5/2000. Zakona o parniÿnom postupku Brÿko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brÿko Distrikta BiH”. Pravosudna komisija Brÿko Distrikta Bosne i Hercegovine. može odrediti da se roÿište za posredovanje održi i van prostorija Suda.07. niti se stranke mogu pozivati na te izjave u daljem toku postupka. stranaka i drugih uÿesnika u postupku posredovanja u predmetima pred Sudom.nagodbu. u prostorijama Suda i u vrijeme koje odredi sudija posrednik. 4/00). zavisno od prirode spora i interesa stranaka. -1- 97 . stanjima i odnosima fiziÿkih i pravnih lica. Pravilnikom o postupku posredovanja (u daljem teksta: Pravilnik) ureĀuju se pravila postupanja Osnovnog suda Brÿko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Sud).godine. Zakona o Pravosudnoj komisiji Brÿko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brÿko Distrikta BiH”. þlan 4. niti se postupak snima zvuÿnim zapisom. u pravilu. Sudija posrednik. 1/2001 i 6/2002) i ÿlana 12.2002. Roÿišta za posredovanja održavaju se.

uz saglasnost sudije zaduženog za odluÿivanje u tom predmetu. koji ýe vjerno odražavati njihovu volju i biti podoban za izvršenje. zadužen za odluÿivanje u predmetu. 2 98 . ukoliko taj postupak bude završen prije isteka propisanog roka. Kada se. cjelokupan predmet vratiti sudiji zaduženom za odluÿivanje u tom predmetu. ýe taj predmet držati u evidenciji predmeta do isteka propisanog roka trajanja postupka posredovanja. u roku od 2 radna dana od prijema predmeta. na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika. koji se nalazi u redovnom sudskom postupku. Sudija posrednik. Sudija posrednik.Medijacija__________________________________________________ Pravilnik o postupku posredovanja Brÿko Distrikta Bosne i Hercegovine þlan 5. Omot spisa posredovanja sadrži iste oznake kao i omot spisa u redovnom sudskom postupku i oznaku “POSREDOVANJE”. U sluÿaju da stranke postignu sporazum o spornom pravnom odnosu ili o pravima kojima mogu raspolagati. zakazaýe roÿište za posredovanje i strankama uputiti poziv. Prema potrebi. sudija posrednik može vršiti uvid u predmet i tokom postupka posredovanja. Postignuti sporazum proizvodi pravno dejstvo od dana zakljuÿenja i ima snagu izvršne isprave. na pripremnom roÿištu. zadužen za provodjenje postupka posredovanja. sudiji posredniku koji je. sudija. odnosno do završetka postupka posredovanja. Dokumenti koji se odnose na postupak posredovanja ÿuvaju se u omotu spisa. þlan 8. kome je predmet dostavljen na postupak posredovanja dužan je upoznati se sa spisom predmeta u što kraýem vremenu i nakon toga. na odgovarajuýem obrascu. sudija. sudija posrednik ýe pomoýi strankama u pravnom uobliÿenju sporazuma. ÿija je boja razliÿita od boje omota spisa predmeta. Za vrijeme trajanja postupka posredovanja. ustanovi da su svi zakonom propisani uslovi za postupak posredovanja ispunjeni. zadužen za odluÿivanje u predmetu. upuýuje cjelokupan spis. uz pismenu naredbu. þlan 7. POSTUPAK POSREDOVANJA þlan 6. kome je dostavljen predmet na posredovanje.

Zahtjev iz stava 1 ovog ÿlana se mora podnijeti najkasnije 7 dana prije zakazanog roÿišta za posredovanje. sa slijedeýim pitanjima: 3 99 . þlan 12. pozivi se obavezno upuýuju i njima. þlan 11. U pozivu na roÿište za posredovanje. samo uz odobrenje sudije posrednika i pristanak stranaka. þlan 10. Upitnik. Ukoliko je datum održavanja roÿišta za posredovanje promijenjen. obavezno moraju ponijeti svu potrebnu. stranke. Uz poziv na roÿište za posredovanje. koji je sastavni dio ovog Pravilnika. pravno relevantnu dokumentaciju i izvještaje. posebno ýe se naglasiti strankama da ako uredno obaviješteni tužilac ne dodje na roÿište za posredovanje. može odluÿiti da se održi više roÿišta za posredovanje. da ýe se smatrati da je tužbu povukao. þlan 9.Medijacija__________________________________________________ Pravilnik o postupku posredovanja Brÿko Distrikta Bosne i Hercegovine Ukoliko stranke imaju punomoýnike ili zakonske zastupnike. a po potrebi. Postupak posredovanja se mora organizovati i provesti u rokovima propisanim Zakonom o parniÿnom postupku. strankama se obavezno dostavljaju: Opis postupka posredovanja i obaveza stranaka. vodeýi raÿuna o rokovima iz prethodnog stava. a ako uredno obaviješteni tuženi izostane sa istog roÿišta. koji vodi postupak posredovanja. da ýe se smatrati da i dalje osporava tužbeni zahtjev tužioca. Roÿištu za posredovanje mogu prisustvovati i druga lica. Sudija posrednik može promijeniti datum održavanja roÿišta za posredovanje na pismeni zahtjev jedne od stranaka. Na zakazano roÿište za posredovanje. na propisanom obrascu. sudija posrednik mora obavijestiti stranke o mjestu i vremenu novog roÿišta za posredovanje. samostalno i zavisno od toka postupka posredovanja i stvarnih moguýnosti postizanja sporazuma. na roÿište za posredovanje mogu se pozvati i drugi uÿesnici. Sudija posrednik. saÿinjen u skraýenom obliku i jednostavnog i razumljivog teksta. odnosno njihovi punomoýnici ili zakonski zastupnici.

u sluÿaju kršenja pravila povjerljivosti. Po završenom pregledu upitnika. odnosno zakonskih zastupnika. odnosno zakonskim zastupnicima. te da su dati odgovori povjerljive prirode. U dostavljenom upitniku. 4 pitanja iz 100 . upoznati stranke sa ciljevima posredovanja. zajedno sa prisutnim strankama. u kratkom izlaganju.Medijacija__________________________________________________ Pravilnik o postupku posredovanja Brÿko Distrikta Bosne i Hercegovine Koje ÿinjenice smatrate bitnim i pravno relevantnim za rješenje predmeta ? Kakvi su Vaši stavovi i zahtjevi? Kakvo je Vaše mišljenje o stavovima i zahtjevima druge strane? Koji je iznos novÿane nadoknade kojim bi bili zadovoljeni/koji ste spremni platiti? Kakvim dokazima potkrepljujete Vaše stavove i zahtjeve? Koji pravni instituti (odredbe kojih propisa) idu u prilog Vašim stavovima i zahtjevima? Kao i drugim pitanjima. Na poÿetku roÿišta za posredovanje. utvrditi sporne ÿinjenice i interese stranaka. Nakon toga. O datim izjavama i obavljenim radnjama na roÿištu. sudija posrednik ýe utvrditi dodirne. odnosno zakonskim zatupnicima. sudija posrednik. strankama se mora naglasiti da su obavezni dati odgovore na upitnika. potpisaýe sporazum o povjerljivosti. njihovim punomoýnicima. sudija posrednik ýe. sudija posrednik može voditi zabilješke. sudija posrednik. þlan 14. kao i zahtjeve stranaka. odnosno zakonski zastupnici. þlan 15. njihovih punomoýnika. procedurom posjedovanja. Odredbe ovog ÿlana Pravilnika o povjerljivosti i odgovornosti odnose se i na ostale uÿesnike u postupku posredovanja. stranke i njihovi punomoýnici. stranaka. Nakon potpisivanja sporazuma o povjerljivosti. uz poziv na roÿište za posredovanje. njihovim punomoýnicima. Sporazum o povjerljivosti sadržavaýe odredbe o odgovornosti sudije posrednika. na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika. za koja sudija posrednik ocijeni da je potrebno postaviti strankama. odnosno nesporne ÿinjenice meĀu strankama. pregleda upitnik dostavljen uz poziv na roÿište za posredovanje. ulogom sudije i dati smjernice za ponašanje stranaka. koje su povjerljive prirode i namijenjene samo roÿištu za posredovanje. Obrazac prijedloga sporazuma o povjerljivosti dostavlja se strankama. þlan 13.

sudija posrednik se može sastati sa svakom od stranaka pojedinaÿno. odluÿiýe da li ýe se pregovori o sporazumu nastaviti odvojeno ili sa svim strankama zajedno. þlan 17. predmet je neprikladan za nastavak posredovanja i upuýuje se na suĀenje. taj sastanak ýe biti organizovan sa svim strankama. 5 101 . naredi stranci da do odredjenog datuma dostavi drugoj stranci kopije dokumenata i izvještaja. odvojeno. Na roÿištu za posredovanje. izda bilo kakvu drugu naredbu u cilju efikasnijeg i ekonomiÿnijeg rješavanja spora. kako bi došao do sporazuma. Kada utvrdi da je roÿište za posredovanje završeno. naredi stranci da dozvoli licu. nakon ÿega ýe se sastati. da istraži štetu na imovini. sudija posrednik ýe. zbog odlaganja roÿišta. jednu od slijedeýih izjava: predmet je završen zakljuÿenjem pismenog sporazuma -nagodbe stranaka. naredi stranci da do odredjenog datuma dopusti drugoj stranci da pregleda i kopira dokumente i izvještaja. þlan 18. sudija posrednik je ovlašten da: posreduje u svim spornim pitanjima. navedenu u prethodnom ÿlanu. þlan 19. u pismenom obliku. Ako sudija posrednik ocijeni da zajedniÿki sastanak može dovesti do uspjeha. ukoliko se radi o naknadi štete. Ukoliko stranke ne poštuju neku od naredbi sudije posrednika. Nakon što zajedno sasluša stranke i njihove odgovore na postavljena pitanja. odreĀenom od druge stranke. koja nije ispoštovala naredbu. naredi stranci da donese dodatne pismene i druge dokaze na roÿište za posredovanje. a zavisno od rezultata tih razgovora. da. Ukoliko ocijeni da razgovori o sporazumu nisu produktivni. izložila bilo koja od stranaka. izdaje naloge za isplatu ili druge odgovarajuýe naredbe pod uslovima dogovorenim izmeĀu stranaka. kojima se. dostaviti sudiji zaduženom za odluÿivanje u predmetu. plati sve opravdane troškove.Medijacija__________________________________________________ Pravilnik o postupku posredovanja Brÿko Distrikta Bosne i Hercegovine þlan 16. sudija posrednik može izraditi procjenu suštine spora i moguýeg ishoda (rezultata) spora. sudija posrednik ýe odgoditi roÿište za posredovanje i narediti da stranka. sa svakom od stranaka.

vratiti strankama. 6 102 . dostavi izjavu da je predmet završen zakljuÿenjem pismenog sporazuma-nagodbe. sudija posrednik ýe. a zabilješke i ostalu dokumentaciju uništiti. rad na tom predmetu nastavlja sudija koji je. na naÿin i u rokovima predvidjenim propisima o ÿuvanju arhivske gradje. þlan 21. koje su u spis priložile stranke. iznosi rezultat postupka posredovanja i naredjuje da se spis postupka posredovanja arhivira. predmet uputiti na posredovanje nakon što od Centra za socijalni rad dobije izvještaj. u braÿnom sporu postigle sporazum. iz spisa o postupku posredovanja izdvojiti cjelokupnu dokumentaciju i zabilješke saÿinjene tokom postupka posredovanja. U sluÿaju da je Centar za socijalni rad obavijestio sud da su stranke. saÿinjene tokom postupka posredovanja i zapeÿatiti ih u poseban omot (kovertu). prema ranije utvrdjenom rasporedu predmeta. sudija posrednik ýe. u kojima ýe sudija zadužen za odluÿivanje. zadužen za odluÿivanje. sudija posrednik izdaje pismenu naredbu u kojoj konstatuje da je postupak posredovanja okonÿan. þlan 20. dostavi izjavu da je predmet neprikladan za nastavak posredovanja i da se vraýa na redovno sudjenje. Ukoliko postupak posredovanja uspije i završi se zakljuÿenjem pismenog sporazuma o nagodbi. prije nego što. te to konstatovati na izjavi koju upuýuje sudiji zaduženom za odluÿivanje u predmetu. sudiji zaduženom za odluÿivanje u predmetu. nije uspjelo. a koji je dužan odmah zakazati glavnu raspravu. koji ýe dostaviti sekretaru Suda na ÿuvanje. prije nego što sudiji zaduženom za odluÿivanje u predmetu. predstavlja postupak u braÿnim sporovima. odnosno mišljenje. kao braÿnih drugova. Ukoliko postupak posredovanja nije uspio. te dokazna sredstva i dokumentaciju. iz spisa o posredovanju izdvojiti cjelokupnu dokumentaciju i zabilješke. da mirenje stranaka. Izuzetak od odredaba ovog Pravilnika.Medijacija__________________________________________________ Pravilnik o postupku posredovanja Brÿko Distrikta Bosne i Hercegovine Nakon što dostavi izjavu iz stava prvog ovog ÿlana.

uputiýe se na postupak posredovanja. u skladu sa odredbama ovog Pravilnika. ali postupak nije zapoÿeo. Svi obrasci. Ovaj Pravilnik o posredovanju stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brÿko Distrikta BiH”. obavezno se štampaju na svim jezicima i pismima koji su u ravnopravnoj i službenoj upotrebi u ovom sudu.Medijacija__________________________________________________ Pravilnik o postupku posredovanja Brÿko Distrikta Bosne i Hercegovine PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE þlan 22. mogu se uputiti na postupak posredovanja. sudija posrednik.2002. njihovi punomoýnici ili zakonski zastupnici. Broj: SuPK-890/02 PREDSJEDNIK PRAVOSUDNE KOMISIJE Brÿko. koji se odnose na radnje. aktivnosti i mjere koje preduzima Sud. Predmeti u kojima je tužba podnesena prije stupanja na snagu ovog Pravilnika. Strankama se obrasci dostavljaju na jeziku i pismu kojeg zatraže. 10. Sastavni dio ovog Pravilnika su obrasci navedeni u pojedinim odredbama Pravilnika.07. þlan 23.godine 7 103 . samo uz saglasnost obje stranke. iz stava prvog ovog ÿlana Pravilnika. stranke. Predmeti u kojima je postupak veý zapoÿet. þlan 24.

104 .

osim ako je strana država pristala na izvršenje. Izvršenje odluke stranog suda Izvršenje odluke stranog suda može se odrediti i provesti ako odluka ispunjava zakonom propisane uvjete za priznanje. ako ovim zakonom nije drukÿije odreĀeno. Primjena odredaba drugih zakona (1) U izvršnom postupku na odgovarajuýi naÿin primjenjuju se odredbe Zakona o parniÿnom postupku. ako ovim ili drugim zakonom nije drukÿije odreĀeno. a službena lica do preuzimanja prve radnje u izvršnom postupku. odnosno obligacioni odnosi. Izvršenje na imovini strane države (1) Na imovini strane države i meĀunarodnih organizacija koje se nalaze na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ne može se odrediti izvršenje bez pisane saglasnosti Federalnog ministarstva pravde. þlan 21.Medijacija__________________________________________________ ÿlanovi iz Zakona o izvršnom postupku FBIH þlan 19. 1 105 . (2) Izuzeýe sudije može se zahtijevati najkasnije do odluke po prigovoru.IZVRŠNA I VJERODOSTOJNA ISPRAVA þlan 22. A. þlan 20. Osnove za odreĀivanje izvršenja Sud odreĀuje izvršenje samo na osnovu izvršne ili vjerodostojne isprave. (2) U sluÿaju iz stava 1. ZAJEDNIþKE ODREDBE II . (3) Na materijalno-pravne pretpostavke i posljedice provoĀenja izvršnog postupka na odgovarajuýi naÿin primjenjuju se odredbe zakona kojima se ureĀuju stvarna prava. ovog ÿlana Federalno ministarstvo pravde dužno je prethodno pribaviti mišljenje Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

prema ovom zakonu. osim ako je u izvršnoj ispravi odreĀen poseban rok za usklaĀivanje ponašanja izvršenika s njegovom obavezom. Izvršna isprava (1) Izvršne isprave su: 1) izvršna odluka sudova i izvršno sudsko poravnanje. ukoliko zakonom nije drukÿije odreĀeno. (2) Pod izvršnom ispravom iz stava 1. (2) Odlukom u upravnom postupku. prema ovom zakonu. smatra se rješenje i zakljuÿak koji su u upravnom postupku donijeli upravni organi i službe ili pravno lice s javnim ovlaštenjima. Odluka i poravnanje (1) Sudskom odlukom. Izvršnost odluke (1) Sudska odluka kojom je naloženo ispunjenje potraživanja na neko davanje ili ÿinjenje izvršna je ako je postala pravosnažna i ako je protekao rok za dobrovoljno ispunjenje. (2) Sudska odluka kojom je naloženo ispunjenje potraživanja na neko trpljenje ili neÿinjenje (propuštanje) izvršna je ako je postala pravosnažna. a sudskim poravnanjem smatra se poravnanje zakljuÿeno u postupku pred sudom i arbitražama. te druga odluka donesena u postupku pred sudom i arbitražom.Medijacija__________________________________________________ ÿlanovi iz Zakona o izvršnom postupku FBIH þlan 23. a završava se istekom posljednjeg dana odreĀenog sudskom odlukom. rješenje. 2) izvršna odluka donesena u upravnom postupku i poravnanje u upravnom postupku ako glasi na ispunjenje novÿane obaveze. Rok za dobrovoljno ispunjenje teÿe od dana dostave odluke izvršeniku. ako zakonom nije drukÿije odreĀeno. 4) druge isprave koje su zakonom odreĀene kao izvršne isprave. smatra se presuda. 2 106 . 3) izvršna notarska isprava. ovog ÿlana smatra se svaka takva isprava donesena u Bosni i Hercegovini. þlan 24. þlan 25. a upravnim poravnanjem smatra se poravnanje zakljuÿeno u smislu Zakona o upravnom postupku.

Podobnost izvršne isprave za izvršenje (1) Izvršna isprava podobna je za izvršenje ako su u njoj naznaÿeni tražilac izvršenja i izvršenik. obim i vrijeme ispunjenja obaveze. te predmet. þlan 26. (2) Dospjelost potraživanja dokazuje se zapisnikom o poravnanju. i 3.Medijacija__________________________________________________ ÿlanovi iz Zakona o izvršnom postupku FBIH (3) Odluka donesena u upravnom postupku izvršna je ako je postala izvršna prema pravilima koja ureĀuju taj postupak. (4) Na osnovu odluke koja je postala izvršna u jednom dijelu izvršenje se može odrediti samo u odnosu na taj dio. (3) Dospjelost koja se ne može dokazati na naÿin iz stava 2. þlan 27. (4) Na osnovu poravnanja koje je postalo izvršno u jednom dijelu izvršenje se može odrediti samo u odnosu na taj dio. ovog ÿlana ne primjenjuju se u postupku izvršenja na osnovu izvršne isprave notara. vrsta. Izvršnost poravnanja (1) Sudsko odnosno upravno poravnanje izvršno je ako je potraživanje koje se prema njemu treba ispuniti dospjelo. (3) U sluÿaju iz stava 2. 3 107 . ovog ÿlana sud ýe predloženo izvršenje odrediti uz uvjet da izvršenik u roku koji mu je odreĀen ne ispuni svoju obavezu. javnom ispravom ili prema zakonu ovjerenom ispravom. 2. (4) Odredbe st. taj rok odreĀuje se rješenjem o izvršenju. ako je zakonom propisano da žalba ili koji drugi pravni lijek ne zadržava izvršenje odluke. ovog ÿlana dokazuje se pravosnažnom odlukom donesenom u parniÿnom postupku kojom se utvrĀuje dospjelost. (5) Izvršenje ýe se odrediti na osnovu sudske odluke koja nije postala pravosnažna i odluke donesene u upravnom postupku koja nije postala konaÿna. (2) Ako u izvršnoj ispravi nije odreĀen rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze.

108 .

te druga odluka donesena u postupku pred sudom i arbitražom. ako ovim zakonom nije drugaÿije odreĀeno. a sudskim poravnanjem smatra se poravnanje zakljuÿeno u postupku pred sudom i arbitražama. Sud odreĀuje izvršenje samo na osnovu izvršne ili vjerodostojne isprave. 4) druga isprava koja je zakonom odreĀena kao izvršna isprava. 3) izvršna notarska isprava. (1) Izvršne isprave su: 1) izvršna odluka sudova i izvršno sudsko poravnanje. Izvršna isprava þlan 23. prema ovom zakonu. (1) Sudskom odlukom. ukoliko zakonom nije drugaÿije odreĀeno. ZAJEDNIþKE ODREDBE II .Medijacija__________________________________________________ ÿlanovi iz Zakona o izvršnom postupku RS-a IZVRŠNI POSTUPAK A. 2) izvršna odluka donesena u upravnom postupku i poravnanje u upravnom postupku. Odluka i poravnanje þlan 24. rješenje. (2) Odlukom u upravnom postupku. prema ovom zakonu. ovog ÿlana smatra se svaka takva isprava donesena u Bosni i Hercegovini.IZVRŠNA I VJERODOSTOJNA ISPRAVA Osnove za odreĀivanje izvršenja þlan 22. ako glasi na ispunjenje novÿane obaveze. smatra se rješenje i zakljuÿak koji su u upravnom postupku donijeli upravni organi i službe ili pravno lice sa javnim 1 109 . (2) Pod izvršnom ispravom iz stava 1. smatra se presuda.

(3) Odluka donesena u upravnom postupku izvršna je ako je postala izvršna po pravilima koja ureĀuju taj postupak. (4) Na osnovu odluke koja je postala izvršna u jednom dijelu. (2) Dospjelost potraživanja dokazuje se zapisnikom o poravnanju. (5) Izvršenje ýe se odrediti na osnovu sudske odluke koja nije postala pravosnažna i odluke donesene u upravnom postupku koja nije postala konaÿna ako je zakonom propisano da žalba ili koji drugi pravni lijek ne zadržava izvršenje odluke. Izvršnost poravnanja þlan 26. izvršenje se može odrediti samo u odnosu na taj dio. a završava se protokom zadnjeg dana odreĀenog sudskom odlukom. javnom ispravom ili po zakonu ovjerenom ispravom. Izvršnost odluke þlan 25. Rok za dobrovoljno ispunjenje teÿe od dana dostave odluke izvršeniku. (2) Sudska odluka kojom je naloženo ispunjenje potraživanja na neko trpljenje ili neÿinjenje (propuštanje) izvršna je ako je postala pravosnažna.Medijacija__________________________________________________ ÿlanovi iz Zakona o izvršnom postupku RS-a ovlaštenjima. (1) Sudska odluka kojom je naloženo ispunjenje potraživanja na neko davanje ili ÿinjenje izvršna je ako je postala pravosnažna i ako je protekao rok za dobrovoljno ispunjenje. (1) Sudsko odnosno upravno poravnanje izvršno je ako je potraživanje koje se prema njemu treba ispuniti dospjelo. ako zakonom nije drugaÿije odreĀeno. a upravnim poravnanjem smatra se poravnanje zakljuÿeno u smislu Zakona o opštem upravnom postupku. (3) Dospjelost koja se ne može dokazati na naÿin iz stava 2. ovog ÿlana dokazuje se pravosnažnom odlukom donesenom u parniÿnom postupku kojom se utvrĀuje dospjelost. (4) Na osnovu poravnanja koje je postalo izvršno u jednom dijelu izvršenje se može odrediti samo u odnosu na taj dio. osim ako je u izvršnoj ispravi odreĀen poseban rok za usklaĀivanje ponašanja izvršenika s njegovom obavezom. 2 110 .

ovog ÿlana ne primjenjuju se u postupku izvršenja na osnovu izvršne isprave notara. (2) Ako u izvršnoj ispravi nije odreĀen rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze. obim i vrijeme ispunjenja obaveze. (4) Odredbe st. (1) Izvršna isprava podobna je za izvršenje ako su u njoj naznaÿeni tražilac izvršenja i izvršenik te predmet. i 3. 2. ovog ÿlana sud ýe predloženo izvršenje odrediti uz uslov da izvršenik u roku koji mu je odreĀen ne ispuni svoju obavezu. 3 111 . taj rok odreĀuje se rješenjem o izvršenju. vrsta.Medijacija__________________________________________________ ÿlanovi iz Zakona o izvršnom postupku RS-a Podobnost izvršne isprave za izvršenje þlan 27. (3) U sluÿaju iz stava 2.

112 .

Canada-Bosnia and Herzegovina Judicial Reform Project (JRP) Funded by the Government of Canada through the Canadian International Development Agency (CIDA) Implemented by the Consortium GENIVAR-University of Ottawa www.canada-bih-jrp.Medijacija__________________________________________________ U BOSNI I HERCEGOVINI UDRUŽENJE MEDIJATORA BIH MEđUNARODNI DOKUMENTI *NESLUŽBENI PREVOD Napomena: Kanada – BiH Projekat pravosudne reforme ne snosi odgovornost za sadražaj prevoda niti eventualnu štetu nastalu u vezi sa eventualnom primjenom teksta neslužbenog prevoda .org 113 .

114 .

Konstatujuýi da se takve metode rješavanja sporova. Konstatujuýi sa zadovoljstvom završetak i usvajanje Modela Zakona o medjunarodnom trgovaÿkom mirenju od strane Komisije za meĀunarodno trgovaÿko pravo Ujedinjenih Nacija. godine kreirala dokument pod nazivom “Zeleni papir” sa ciljem pružanja UN smjernica državama ÿlanicama prilikom definisanja i primjene zakonodavnog okvira za primjenu medijacije ili drugih oblika mirenja u meĀunarodnim trgovaÿkim sporovima. Ova publikacija takoĀer sadrži prevod relevantnih preporuka Vijeýa Evrope u oblasti alternativnog rješavanja sporova. Generalna Skupština. kao što je smanjenje slušajeva kada spor dovodi do prekida privrednog odnosa. Rezolucija usvojena od strane Generalne skupštine [prema izvještaju Šestog odbora (A/57/562 i Corr.1)] 57/18. te smjernice u pogledu postupanja i upotrebe uzorka zakona od strane država ÿlanica.* Sa uvjerenjem da ýe model zakona zaÿajno pomoýi državama u unaprijeĀivanju njihove legislative koja ureĀuje upotrebu modernih tehnika arbitraže ili medijacije i u formulisanju takve legislative ukoliko trenutno ista ne postoji.UVOD U želji da se korisnici ove publikacije upoznaju sa znaÿajnim meĀunarodnim instrumentima relevantnim za kreiranje politike djelovanja i izgradnji prakse u oblasti alternativnog rješavanja sporova. Dokument sadrži uzorak/model Zakona o meĀunarodnom trgovaÿkom mirenju. Uzimajuýi u obzir da korištenje takvih metoda rješavanja sporova rezultira u znaÿajnim koristima.Medijacija____________________________________________________________ UNCITRAL-ov Model Zakona o meĀunarodnom trgovaÿkom mirenju . Model Zakona o meĀunarodnom trgovaÿkom mirenju Komisije Ujedinjenih Nacija za meĀunarodno trgocvaÿko pravo. Komisija Ujedinjenih nacija za meĀunarodno trgovaÿko pravo (UNCITRAL) je 2002. U ovoj publikaciji možete se upoznati sa sadržajem uzorka/modela naznaÿenog zakon. u narednom dijelu publikacije prilažemo neslužbene prevode odreĀenih meĀunarodnih instrumenata. 115 . medijacija i sliÿno. unaprijedjuje vodjenje medjunarodnih transakcija od strane privrednih strana i stvara uštede u sprovodjenju pravde od strane Država. Ubijedjeni da ýe stvaranje modela zakonodavstva o ovim metodama koji je prihvatljiv Državama sa razliÿitim pravnim. Imajuci u vidu da je priprema modela zakona bila tema dogovora i iscrpnih konsultacija sa vladama i zainteresiranim krugovima. Uvažavajuýi vrijednost metoda za razrješenje privrednih sporova u medjunarodnoj trgovini po kojima strane u sporu traže treýu osobu ili osobe da im pomognu u njihovom pokušaju sporazumnog rješavanja spora. koriste u sve veýem broju u meĀunarodnoj i domaýoj privrednoj praksi kao alternativa tužbi. socijalnim i ekonomskim sistemima doprinijeti razvoju uskladjenih medjunarodnih ekonomskih odnosa. za koje se koriste termini kao što su mirenje.

1. *Zvaniÿni spisi Generalne skupštine. dodatak broj 17 (A/57/17). Predlaže da sve zemlje adekvatno razmotre primjenu modela zakona sa stanovišta uniformnosti procedura zakona o rješavanju sporova i specifiÿnih potreba u praktiÿnoj primjeni meĀunarodnog trgovaÿkog mirenja. 3. 52 plenarna sjednica 19 novembar 2002.Medijacija____________________________________________________________ UNCITRAL-ov Model Zakona o meĀunarodnom trgovaÿkom mirenju . Zahtijeva od Generalnog sekretara da uÿini sve u svojoj moýi da model zakona. 2. Izražava svoju zahvalnost komisiji Ujedinjenih nacija za meĀunarodno trgovaÿko pravo za pripremanje i usvajanje modela zakona o meĀunarodnom trgovaÿkom mirenju. decembra 1980 god. postane opýe poznat i dostupan. aneks I vi znaÿajno doprinosi stvaranju usklaĀenog pravnog okvira za praviÿnom i efikasnom rješavanju sluÿaju sporova nastalih u meĀunarodnim komercijalnim relacijama.UVOD Uvjereni da model zakona. zajedno sa Pravilima arbitraže predloženim od strane Generalne skupštine u njenoj rezoluciji 35/52 od 4. pedeset sedma sjednica. tekst koji je sadržan u aneksu postojeýe odluke i za pripremu Vodiÿa za primjenu i upotrebu modela zakona. 116 . zajedno sa njegovim Vodiÿem za primjenu.

ili uputstvo ili sugestiju suda. ili (b) Da je država u kojoj strane imaju mjesto poslovanja razliþita od bilo koje od naredne dvije stavke: (i) Države u kojoj se treba obaviti znaþajan dio obaveza iz privrednog odnosa. sljedeüe poslove: svaki trgovinski posao za dobavljanje roba ili usluga. (8) Zavisno od odredbi paragrafa (9) ovog þlanka. licenciranje. termin “mirenje” oznaþava proces. (2) U svrhu ovoga Zakona. a 117 . dizajn. bilo da su ugovorni ili ne. njime üe se smatrati uobiþajeno mjesto obitavanja te strane. bankarske poslove. arbitražnog tribunala ili nadležnog državnog organa. ili (ii) Države sa kojom je predmet spora najuže vezan. Države koje žele sprovesti ovaj Uzorak zakona u odnosu na mirenje u domaüim kao i medjunarodnim sporovima mogu naþiniti sljedeüe izmjene u tekstu: .Medijacija____________________________________________________________ UNCITRAL-ov Model Zakona o meĀunarodnom trgovaÿkom mirenju Aneks I UNCITRAL-ov Model Zakona o meĀunarodnom trgovaÿkom mirenju . bilo da se on naziva izrazom mirenje. željeznicom ili cestovnim prometom. lizing. (7) Strane u sporu su slobodne da se slože o iskljuþenju primjenjivosti ovog Zakona. prevoz roba i putnika zraþnim ili morskim putem. te . financiranje. Odnosi privredne prirode ukljuþuju. investiranje. i to ne samo. (3) U svrhu ovoga Zakona. zajedniþke investicije ili druge oblike privredne i poslovne saradnje. termin “miritelj” oznaþava jednog ili dva i više miritelja.UVOD þlan 1. b Terminu “privredni” treba dati široko tumaþenje. Miritelj nema ovlast da stranama u sporu nameüe rješenje spora. (b) Ako neka od strana u sporu nema mjesto poslovanja. konstrukciju radova. u sudskom ili arbitražnom procesu. (5) U svrhu ovog þlanka: (a) Ako neka od strana u sporu ima više od jednog mjesta poslovanja. ukljuþujuüi i ugovor izmedju strana u sporu. konsalting. ugovor ili koncesiju za eksploataciju. bez obzira da li je postignut prije ili nakon proisticanja spora. (4) Mirenje je internacionalno u sluþaju da: (a) Ugovorne strane koje se trebaju miriti u vrijeme zakljuþenja tog ugovora imaju mjesto poslovanja u razliþitim državama. zavisno od sluþaja. mjestom poslovanja üe se smatrati ono mjesto koje je u najužem odnosu sa ugovorom na osnovu kog üe se vršiti mirenje. pokušavaju da omoguüe poravnanje.Ispustiti paragrafe (4). medijacija ili izrazom sliþnog sadržaja.Ispustiti rijeþ “medjunarodni” u paragrafu (1) þlanka 1. ovaj Zakon se primjenjuje bez obzira na osnovu po kojoj se vrši mirenje. (9) Ovaj Zakon se ne primjenjuje na sljedeüe: (a) na sluþajeve gdje sudija ili arbitar. te obavezu uspostavljenu zakonom. i to tako da pokriva predmete koji mogu proizaüi iz svih odnosa privredne prirode. faktoring. (5) i (6) þlanka 1. (6) Ovaj Zakon se primjenjuje i na mirenje u privrednim sporovima u sluþaju kada se strane u sporu slažu da je mirenje internacionalno ili se slažu o primjenjivosti ovog Zakona. Obim primjene i definicija (1) Ovaj Zakon se primjenjuje na mirenje u meÿunarodnima privrednimb sporovima. u kom strane u sporu zatraže od treüeg ili treüih lica (“miritelj”) da im pomognu u pokušaju postizanja mirnog razrješenja njihovog spora a koji je proizišao ili se odnosi na ugovorni ili neki drugi pravni odnos. privredno zastupanje ili predstavljanje. te (b) (…). ugovor o distribuciji.

rok zastare ponovno poþinje teüi od trenutka okonþanja mirenja bez postignutog sporazuma o poravnanju. Otpoÿinjanje postupka mirenjac (1) Postupak mirenja u smislu proizašlog spora poþinje na datum na koji se strane u datom sporu slože da se ukljuþe u postupak mirenja. i þlana 6. (3) Strane u sporu mogu tražiti pomoü pravnog ili fiziþkog lica u svezi sa imenovanjem miritelja. þlan 3. Tumaÿenje (1) U tumaþenju ovog Zakona treba uzeti u obzir njegovo meÿunarodno porijeklo i potrebu da se promovira uniformnost njegove primjene i poštovanje principa postupanja u dobroj namjeri. Broj i imenovanje miritelja (1) Osim ako se strane u sporu ne slože o dva ili više miritelja. ili (b) Strane u sporu se mogu složiti o direktnom imenovanju jednog ili više miritelja od strane pravnih ili fiziþkih lica. ili u drugom roku navedenom u pozivu. pravno ili fiziþko lice üe u obzir uzeti okolnosti kojima üe se vjerovatno osigurati imenovanje neovisnog i nepristrasnog miritelja. (2) Kada se potupak mirenja okonþa bez postignutog sporazuma o poravnanju. þlan 4. (4) Kod preporuþivanja ili imenovanja osoba koje üe postupati kao miritelj. strane u sporu se mogu složiti o iskljuþenju ili odstupanju od bilo koje od odredbi ovog Ugovora. (5) Ako je data osoba kontaktirana u smislu svog moguüeg imenovanja kao miritelja. 118 .Medijacija____________________________________________________________ UNCITRAL-ov Model Zakona o meĀunarodnom trgovaÿkom mirenju þlan 2. Od trenutka svog imenovanja i tokom cijelog procesa mirenja. Odstupanja po ugovoru Osim u smislu odredbi þlana 2. 5. Ukidanje zastare (1) Kada otpoþne postupak mirenja. a osobito: (a) Jedna od strana u sporu može zatražiti od pravnog ili fiziþkog lica da preporuþi odgovarajuüe osobe koje bi postupale kao miritelj. ta strana može ovo smatrati odbijanjem poziva na mirenje. on/ona üe prikazati sve okolnosti koje bi vjerovatno izazvale opravdane sumnje u njegovu/njenu nepristrasnost i neovisnost. protek roka zastare u vezi zahtjeva koji je predmet tog mirenja ukida se. a po potrebi. uzeti üe u obzir preporuþljivost imenovanja miritelja koji je drukþije nacionalnosti od nacionalnosti strana u sporu. miritelj üe bez odlaganja prikazati sve takve okolnosti stranama u sporu osim ako one veü nisu od te osobe bile o tome obaviještene. postojaüe jedan miritelj. (2) Pitanja vezana za predmete koje obraÿuje ovaj Zakon a koja nisu eksplicitno riješena u njemu trebaju se rješavati u skladu sa opüim principima na kojima se zasniva ovaj Zakon. osim ako nije postignut dogovor o drukþijoj proceduri za njihovo imenovanje. paragraf (3). (2) Strane u sporu üe pokušati postiüi dogovor o odabiru jednog ili više miritelja. (2) Ako jedna strana u sporu koja je uputila drugoj strani poziv na mirenje ne dobije prihvat tog poziva u roku od trideset dana od datuma slanja poziva. c Naredni tekst se predlaže za države koje bi mogle htjeti usvojiti odredbu o ukidanju zastare: ýlan X.

(2) Ako se ne postigne dogovor o naþinu na koji üe se sprovoditi mirenje. sve informacije vezane za postupak mirenja držati üe se povjerljivima. (2) Paragraf (1) ovog þlana se primjenjuje bez obzira na oblik informacija ili dokaznog materijala na koji se u njemu poziva. pri sprovodjenju postupka. miritelj te svako treüe lice. Prihvatljivost dokaza u drugim postupcima (1) Strana u sporu u postupku mirenja. on može prikazati sadržaj tih informacija svakoj drugoj strani u mirenju spora. sud ili drugi nadležni državni organ ne smije narediti da se prikažu informacije navedene u paragrafu (1) ovog þlana. te informacije ne smiju se prikazivati nijednoj drugoj strani u mirenju spora. (4) Miritelj može davati prijedloge za razrješenje spora u svakoj fazi postupka mirenja. sudskim i sliþnim postupcima uvoditi kao dokazni materijal. (3) U svakom sluþaju. (d) Prijedloge koje je dao miritelj. (f) Dokument saþinjen iskljuþivo u svrhu postupka mirenja. þlan 10. miritelj može sprovesti postupak mirenja na naþin koji on smatra podobnim. ne smiju se u arbitražnim. (c) Izjave i priznanja date od strana u sporu u toku postupka mirenja. osim tamo gdje se njihov prikaz zahtijeva po zakonu ili u svrhu primjene ili sprovodjenja sporazuma o poravnanju. (e) ýinjenicu da je jedna od strana pokazala spremnost prihvatiti prijedlog za rješavanje koji je dao miritelj. takve informacije se mogu prikazati ili primiti kao dokazni materijal u mjeri koja se zahtijeva zakonom ili u svrhu primjene ili sprovedbe sporazuma o poravnanju.Medijacija____________________________________________________________ UNCITRAL-ov Model Zakona o meĀunarodnom trgovaÿkom mirenju þlan 6. 119 . SprovoĀenje mirenja (1) Strane u sporu su slobodne da se slože. te ako se takve informacije ponude kao dokazni materijal u suprotnosti sa paragrafom (1) ovog þlana. ako je strana u sporu dala odredjene informacije miritelju pod osobitim uslovom da one ostanu povjerljive. bilo pozivanjem na dati pravilnik ili na neki drugi naþin. miritelj mora cijelo vrijeme praviþno postupati prema stranama u sporu. uzevši u obzir okolnosti datog sluþaja. kao i potrebu za brzim razrješenjem spora. o naþinu na koji üe se mirenje sprovoditi. þlan 8. (3) Nijedan arbitražni tribunal. a pri tome mora uzeti u obzir i okolnosti datog sluþaja. Prikazivanje informacija Ako miritelj dobije informacije vezano za spor od jedne strane u sporu. þlan 9. Povjerljivost Osim ako se strane u sporu ne slože drugaþije. ukljuþujuüi i lica ukljuþena u sprovodjenje postupka mirenja. oslanjati se na niti davati izjave ili dokaze vezano za sljedeüe stavke: (a) Poziv od strane u sporu na ukljuþenje u postupak mirenja ili þinjenicu da je neka od strana bila spremna uþestovati u postupku mirenja. Komuniciranje izmeĀu miritelja i strana u sporu Miritelj se može susretati i komunicirati sa stranama u sporu zajedno ili sa svakom ponaosob. Meÿutim. eventualne želje strana u sporu. þlan 7. (b) Poglede ili prijedloge izražene od jedne strane u sporu u procesu mirenja u smislu moguüeg rješavanja spora. Meÿutim. takav dokazni materijal biti üe tretiran kao neprihvatljiv.

Medijacija____________________________________________________________
UNCITRAL-ov Model Zakona o meĀunarodnom trgovaÿkom mirenju

(4) Odredbe paragrafa (1), (2) i (3) ovog þlana biti üe primjenjive bez obzira na to da li se arbitražni, sudski ili sliþan postupak odnosi na spor koji je trenutno ili koji je bio predmetom postupka mirenja. (5) Zavisno od ograniþenja paragrafa (1) ovog þlana, dokazni materijal koji je inaþe prihvatljiv u arbitražnim, sudskim i sliþnim postupcima ne postaje neprihvatljiv zbog toga što je bio korišten u postupku mirenja. þlan 11. Okonÿanje postupka mirenja Postupak mirenja se okonþava na sljedeüi naþin: (a) Zakljuþivanjem sporazuma o poravnanju izmedju strana u sporu, na dan zakljuþivanja sporazuma; (b) Izjavom miritelja, nakon konsultacija sa stranama u sporu, u smislu toga da daljnji napori na mirenju nisu više opravdani, na dan davanja izjave: te (c) Izjavom jedne od strana drugoj ili drugim stranama te miritelju, ako je imenovan, u smislu toga da se postupak mirenja okonþava, na dan davanja izjave. þlan 12. Miritelj u funkciji arbitrara Osim ako se strane u sporu ne slože drugaþije, miritelj neüe postupati kao arbitrar u smislu spora koje je bio ili je trenutno predmetom postupka mirenja, niti u smislu nekog drugog spora koji je proizišao iz istog ugovora ili pravnog odnosa, ili iz bilo kog povezanog ugovora ili pravnog odnosa. þlan 13. Pribjegavanje arbitražnom ili sudskom postupku Ako su se strane u sporu složile da se izmire i ako su izriþito prihvatile da ne otpoþinju tokom odredjenog vremenskog roka ili do odredjenog dogadjanja arbitražni ili sudski postupak u smislu postojeüeg ili buduüeg spora, takvo prihvatanje üe arbitražni tribunal ili sud staviti na snagu do ispunjenja uslova prihvatanja, osim u mjeri neophodnoj jednoj od strana, po njenom mišljenju, u cilju oþuvanja svojih prava. Otpoþinjanje takvog postupka ne treba se samo po sebi smatrati odricanjem sporazuma o mirenju ili okonþanjem postupka mirenja spora. þlan 14. Sprovodivost sporazuma o poravnanjud Ako strane u sporu zakljuþe sporazum o poravnanju spora, taj sporazum o poravnanju je obavezujuüi i sprovodiv… (Država koja ga sprovodi može unijeti opis metoda sprovoÿenja sporazuma o poravnanju ili se pozvati na odredbe kojima se takvo sprovodjenje rukovodi).

d

Kod primjene postupka za sprovoÿenje sporazuma o poravnanju, država koja ga sprovodi može razmatrati moguünost obaveznosti takvog postupka.

120

Medijacija_____________________________________________________________
Preporuka br. R(98)1 Komiteta ministara državama ÿlanicama o Porodiÿnom posredovanju

PREPORUKA BR. R ( 98 ) 1 KOMITETA MINISTARA DRŽAVAMA þLANICAMA O PORODIþNOM POSREDOVANJU (Usvojena od strane Komiteta Ministara 21.01.1998. g. na 616. sastanku zamjenika ministara) 1. Komitet ministara, u skladu sa odredbama ÿlana 15.b Statuta Vijeýa Evrope, 2. Prepoznavajuýi rastuýi broj porodiÿnih sporova, naroÿito onih koji nastaju razdvajanjem ili razvodom, i uoÿavajuýi štetne posljedice sukoba za porodice i visoku socijalnu i ekonomsku cijenu za Države; 3. Razmatrajuýi potrebu da se osigura zaštita najboljih interesa i dobrobiti djeteta, sadržanih u meĀunarodnim instrumentima, naroÿito uzimajuýi u obzir probleme koji se tiÿu skrbništva i posjeta, a koji nastaju kao rezultat razdvajanja ili razvoda; 4. Uzimajuýi u obzir razvoj metoda za dogovorno rješavanje sporova i prihvatanje potrebe za smanjenjem sukoba zbog interesa svih ÿlanova porodice.; 5. Uvažavajuýi sljedeýe posebne karakteristike porodiÿnih sporova: - ÿinjenicu da porodiÿni sporovi ukljuÿuju osobe koje ýe, po definiciji imati meĀuovisne i trajne odnose; - ÿinjenicu da porodiÿni sporovi nastaju u kontekstu bolnih osjeýanja, te ih poveýavaju; - ÿinjenicu da razdvajanje i razvod utiÿu na sve ÿlanove porodice, naroÿito djecu; 6. Pozivajuýi se na Evropsku Konvenciju o primjeni prava djece, a naroÿito ÿlan 13 ove konvencije, koji se odnosi na propisivanje posredovanja ili drugih procesa rješavanja sporova koji utiÿu na djecu; 7. Uzimajuýi u obzir rezultate istraživanja o ubotrebi posredovanja i iskustva koja se tiÿu ovog podruÿja iz više država, koja pokazuju da upotreba porodiÿnog posredovanja ima moguýnost da: - unaprijedi komunikaciju izmeĀu ÿlanova porodice; - smanji sukob izmeĀu strana u sporu; - rezultira miroljubivim sporazumom; - omoguýi nastavak osobnih kontakata izmeĀu roditelja i djece; - smanji socijalne i ekonomske troškove razdvajanja i razvoda za ukljuÿene strane i Države; - smanji vrijeme inaÿe potrebno da se riješi sukob;
1

121

Medijacija_____________________________________________________________
Preporuka br. R(98)1 Komiteta ministara državama ÿlanicama o Porodiÿnom posredovanju

8. Naglašavajuýi poveýanu internacionalizaciju porodiÿnih odnosa i posebne probleme koji su povezani sa ovim fenomenom; 9. Uvažavajuýi ÿinjenicu da odreĀeni broj Država razmatra uvoĀenje porodiÿnog posredovanja; 10. Uvjereni u potrebu za veýim korištenjem porodiÿnog posredovanja, procesa u kojem treýa, nepristrana i neutralna strana, posrednik, pomaže samim stranama da pregovaraju o pitanjima u sporu i postignu svoje zajedniÿke sporazume, 11. Preporuÿuje vladama država ÿlanica: i. da uvedu ili promoviraju porodiÿno posredovanje, ili, tamo gdje je potrebno, ojaÿaju postojeýe porodiÿno posredovanje; ii. da sprovedu ili pojaÿaju sve mjere za koje smatraju da su neophodne imajuýi u vidu implementaciju sljedeýih principa za promoviranje i upotrebu porodiÿnog posredovanja kao odgovarajuýeg sredstva za rješavanje porodiÿnih sporova.

PRINCIPI PORODIþNOG POSREDOVANJA I. OKVIR POSREDOVANJA_______________________________________________________________ a. Porodiÿno posredovanje može biti primjenjeno na sve sporove izmeĀu ÿlanova iste porodice, bez obzira da li se radi o krvnom srodstvu ili braku, kao i na one koji žive ili su živjeli u porodiÿnim odnosima kao što je definirano državnim zakonom. b. MeĀutim, države su slobodne da odrede specifiÿna pitanja ili sluÿajeve koje pokriva porodiÿno posredovanje. II. ORAGNIZACIJA POSREDOVANJA______________________________________________ a. Naÿelno, posredovanje ne bi trebalo biti obavezno. b. Države su slobodne da organiziraju i ponude posredovanje onako kako one smatraju pogodnim, bilo kroz javni ili privatni sektor. c. Bez obzira na naÿin organiziranja i nuĀenja posredovanja, države se trebaju pobrinuti da postoje odgovarajuýi mehanizmi koji osiguravaju postojanje: - procedura za odabir, obuku i kvalificiranje posrednika; - standarda koje posrednici moraju dostiýi i održavati.
2

122

u odgovarajuýim sluÿajevima. x. PROCES POSREDOVANJA_____________________________________________________ Države trebaju osigurati postojanje odgovarajuýih mehanizama koji omoguýavaju da se proces posredovanja izvodi u skladu sa sljedeýim principima: i. v. vii. ix. 3 123 . posrednik poštuje gledišta strana i štiti jednakost njihovog pregovaraÿkog položaja. IV. STATUS SPORAZUMA POSTIGNUTIH POSREDOVANJEM________________________ Kada strane zatraže. iv.Medijacija_____________________________________________________________ Preporuka br. posrednik je neutralan u pogledu ishoda procesa posredovanja. obavijestiti strane o moguýnostima da koriste braÿno savjetovanje ili druge oblike savjetovanja kao put rješavanja braÿnih ili obiteljskih problema. države trebaju olakšati potvrĀivanje sporazuma postignutih posredovanjem od strane suda ili drugog nadležnog tijela i trebaju osigurati mehanizme za provedbu tako odobrenih sporazuma. rasprave pri posredovanju su povjerljive i ne smiju se kasnije koristiti. roditelje ýe poticati da se fokusiraju na potrebe djece i podsjeýati ih na njihovu primarnu odgovornost vezanu za dobrobit njihove djece i na potrebu da djecu obavještavaju i savjetuju se s njima. R(98)1 Komiteta ministara državama ÿlanicama o Porodiÿnom posredovanju III. iii. ali ne smije davati pravne savjete. posrednik ýe. ii. te treba razmotriti je li u tim okolnostima postupak posredovanja primjeren. u skladu sa državnim zakonom. posrednik je nepristran u odnosu na strane u sporu. posrednik ýe posebno obratiti pozornost na to da li se u prošlosti dogodilo nasilje meĀu stranama ili se može dogoditi u buduýnosti te kakav bi to uÿinak moglo imati na pregovaraÿke pozicije strana. posrednik ýe osobito voditi raÿuna o dobrobiti i najboljim interesima djece. posrednik može davati pravne obavijesti. posrednik nema ovlasti da nametne rješenje stranama. viii. uvjeti za provedbu posredovanja moraju biti takvi da jamÿe privatnost. osim ako strane daju pristanak ili u sluÿajevima kad to dopušta državni zakon. U odgovarajuýim sluÿajevima može obavijestiti strane o moguýnostima da se savjetuju s odvjetnikom ili osobom bilo koje druge profesije. vi.

Da bi omoguýile bolje shvatanje ove metode dogovornog rješavanja sporova. DRUGE METODE RJEŠAVANJA SPOROVA____________________________________ Država može procijeniti moguýnosti za odgovarajuýu primjenu naÿela posredovanja. b. njihova djeca. Države su slobodne da uspostave metode u pojedinaÿnim sluÿajevima kako bi pružili bitne informacije o posredovanju kao alternativnom procesu za rješavanje porodiÿnih sporova (na primjer. VI. kada je to primjenljivo. države trebaju promovirati razvoj porodiÿnog posredovanja. Države trebaju razmotriti uspostavljanje mehanizama za upotrebu posredovanja u sluÿajevima sa meĀunarodnim elementom. MeĀunarodno posredovanje se treba razmotriti kao odgovarajuýi proces u omoguýavanju roditeljima da organiziraju ili reorganiziraju skrbništvo i posjete. b. naroÿito u svim sluÿajevima koji se odnose na djecu. naroÿito kroz informativne programe za javnost. a posebno za one koji se odnose na skrbništvo i posjete djeci kada roditelji žive ili se oÿekuje da ýe živjeti u razliÿitim državama. Države takoĀer trebaju nastojati da poduzmu neophodne mjere da bi omoguýile pristup porodiÿnom posredovanju. osigurati da u takvim sluÿajevima sud ili drugo nadležno tijelo zadrži ovlast izricanja hitnih odluka da bi se zaštitile strane. c. ODNOS IZMEđU POSREDOVANJA I POSTUPKA PRED SUDSKIM ILI DRUGIM NADLEŽNIM TIJELOM a. iii. b. ili u rješavanju sporova nastalih nakon odluka koje su 4 124 . obavezujuýi strane da se sastanu sa posrednikom). Države trebaju prihvatiti neovisnost posredovanja i moguýnost da se ona desi prije. ÿime bi doprinijele razvoju ovog naÿina dogovornog rješavanja porodiÿnih sporova.. i ovim omoguýujuýi da strane razmotre da li je moguýe i primjereno posredovanjem riješiti pitanja spora. sadržanih u ovoj Preporuci. R(98)1 Komiteta ministara državama ÿlanicama o Porodiÿnom posredovanju V. VII.Medijacija_____________________________________________________________ Preporuka br. MEđUNARODNA PITANJA__________________________________________________ a. omoguýiti prekid zakonskog postupka da bi se provelo posredovanje. ii. ili njihova imovina. PROMOVIRANJE I PRISTUP POSREDOVANJU_________________________________ a. Države trebaju uspostaviti mehanizme koji ýe: i. ukljuÿujuýi i meĀunarodno posredovanje. obavijestiti sud ili drugo nadležno tijelo o tome da li strane nastavljaju sa posredovanjem i da li su strane postigle sporazum. i na druge metode rješavanja sporova VIII. tokom i nakon zakonskog postupka.

MeĀutim. meĀunarodno posredovanje se ne bi trebalo koristiti ako bi odgodilo trenutni povratak djeteta. 5 125 . R(98)1 Komiteta ministara državama ÿlanicama o Porodiÿnom posredovanju donesene po ovim pitanjima. meĀunarodni posrednici bi trebali proýi specifiÿnu obuku. c. Svi naprijed navedeni principi su primjenljivi i na meĀunarodno posredovanje.Medijacija_____________________________________________________________ Preporuka br. u sluÿaju da je dijete neovlašteno odvedeno ili zadržano. e. Uzimajuýi u obzir specifiÿnu prirodu meĀunarodnih posredovanja. Države trebaju što je moguýe više promovirati suradnju izmeĀu postojeýih službi koje se bave porodiÿnim posredovanjem imajuýi u vidu olakšavanje upotrebe meĀunarodnog posredovanja. d.

126 .

R (98) 1 o 1 127 . te njima date ponude za praktiÿne prilike za nadoknadu štete. R (88) 6 o reakcijama društva na maloljetniÿku delikvenciju meĀu mladim ljudima koji dolaze iz imigrantskih porodica. Razmatrajuýi znaÿaj poticanja osjeýaja odgovornosti kod okrivljenih. br. i br. ÿime se potiÿu konstruktivniji. manje represivni ishodi kriviÿnih postupaka. Uvažavajuýi da medijacija može poveýati svijest o važnoj ulozi pojedinca i zajednice u sprjeÿavanju i postupanju sa kriminalom i rješavanju s njim povezanih sukoba. br. br. sveobuhvatne. br. kao i ukljuÿenosti zajednice. br R (87) 18 koja se odnosi na pojednostavljivanje kriviÿnog postupka. godine na 679 sastanku zamjenika ministara) Komitet ministara. Uzimajuýi u obzir zahtjeve Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. R (92) 16 o Evropskim pravilima o sankcijama i mjerama u zajednici. Imajuýi u vidu Evropsku Konvenciju o primjeni prava djece.09. kako bi komunicirali sa okrivljenim i dobili ispriku i odštetu. R (99) 19 KOMITETA MINISTARA DRŽAVAMA þLANICAMA KOJA SE ODNOSI NA MEDIJACIJU U KAZNENIM PREDMETIMA Istorija dokumenta (Usvojena od strane Komitete Ministara 15. Rec(99) 19 Komiteta ministara državama ÿlanicama koji se odnosi na medijaciju u kaznenim predmetima PREPORUKA BR.b Statuta Vijeýa Evrope. R (95) 12 o upravljanju kriviÿnopravnim sistemom. što dalje pomaže u njihovoj ponovnoj integraciji u društvo i rehabilitaciji.Medijacija_____________________________________________________________ Preporuka br. okrivljenog i drugih ukljuÿenih strana. br. participativne opcije za rješavanje problema koja se nadopunjuje ili je alternativa tradicionalnom kaznenim postupcima. u skladu sa odredbama ÿlana 15. Uvažavajuýi legitimni interes žrtava tako da ima veýi uticaj u postupanju u odnosu na posljedice viktimizacije.1999. R (87) 21 o pružanju pomoýi žrtvama i sprjeÿavanju viktimizacije. (87) 20 o reakcijama društva na maloljetniÿku delikvenciju. kao i Preporuke br R (85) 11 o poziciji žrtve u okviru kriviÿnog zakona i postupka. Uvažavajuýi da medijacija zahtjeva poznavanje posebnih vještina i traži uspostavljanje kodeksa u praksi i ovlaštenu obuku. Razmatrajuýi potrebu za poveýanjem aktivnog osobnog uÿešýa u kriviÿnim postupcima žrtve. Razmatrajuýi potencijalno znaÿajni doprinosa koji trebaju dati nevladine organizacije i lokalne zajednice u polju medijacije u kaznenim predmetima i potrebu da se kombiniraju i koordiniraju napori javnih i privatnih inicijativa. Uoÿavajuýi porast u korištenju medijacije u kaznenim predmetima u državama ÿlanicama kao fleksibilne.

Medijacija u kaznenim predmetima treba biti na raspolaganju u svim fazama kriviÿnopravnog postupka. Rasprave u medijaciji su povjerljive i ne smiju se kasnije koristiti. OPüI PRINCIPI________________________________________________________________ 1. 5. 7. 2 128 . 2. Ove upute posebno trebaju obraĀivati uslove pod kojim se predmeti upuýuju na medijaciju i nastavak rada na tim predmetima nakon medijacije. koristeýi pomoý treýe nepristrane strane (medijatora). Rec(99) 19 Komiteta ministara državama ÿlanicama koji se odnosi na medijaciju u kaznenim predmetima porodiÿnoj medijaciji. i što je moguýe šire distribuiraju ovaj dokument. Medijacija u kaznenim predmetima treba biti opýe raspoloživa usluga. 4. izuzev uz saglasnost stranaka. 3. DEFINICIJA____________________________________________________________________ Ove upute se odnose na bilo koji proces u kojem je omoguýeno žrtvi i okrivljenom. III. ovo se posebno odnosi na pravo strana na pravnu pomoý i. Dodatak Preporuci br. Preporuÿuje vladama država ÿlanica da pri razvoju medijacije u kaznenim predmetima razmotre principe navedene u prilogu ove Preporuke. ako su pristupili po slobodnoj volji. Zakonski propisi trebaju omoguýiti medijaciju u kaznenim predmetima. Medijacija u kaznenim predmetima se treba dogoditi samo onda kada strane daju svoj pristanak. Trebaju postojati smjernice koje definiraju upotrebu medijacije u kaznenim predmetima. ZAKONSKA OSNOVA_________________________________________________________ 6. R (99) 19 I. da aktivno uÿestvuju u rješavanju pitanja nastalih iz kriviÿnog djela. Temeljne proceduralne zaštitne mehanizme treba primijeniti na medijaciju. II. tamo gdje je potrebno. Pored toga. prevoditelja/tumaÿa. maloljetnici trebaju imati pravo na pomoý roditelja. Medijatorskim službama se treba dati dovoljno autonomije u okviru kriviÿnopravnog sistema.Medijacija_____________________________________________________________ Preporuka br. Strane trebaju biti u moguýnosti da povuku taj pristanak bilo kada u toku medijacije. 8.

obuku i ocjenjivanje medijatora. 11. Službe za medijacije trebaju biti regulirane priznatim standardima. RAD KRIVIþNO PRAVNOG SISTEMA U ODNOSU NA MEDIJACIJU_____________ 9. kao i procedure za odabir. stranke trebaju biti u potpunosti informirane o svojim pravima. Trebaju biti razvijeni standardi struÿnosti i etiÿkih pravila. 13. Odluka o upuýivanju kriviÿnog postupka na medijaciju treba biti propraýena prihvatljivim vremenskim periodom u kojem odgovarajuýe nadležno kriviÿnopravno tijelo treba biti informirano o stanju postupka medijacije. Osnovno ÿinjeniÿno stanje u predmetu treba obiÿno biti prihvaýeno od obje strane kao osnova za medijaciju. 16. Službe za medijaciju trebaju biti pod nadzorom nadležnog tijela. 15. Posebni propisi i zakonska zaštita koja pokriva uÿešýe maloljetnika u zakonskim postupcima. 21. RAD SLUŽBI ZA MEDIJACIJU___________________________________________________ V. Prije pristajanja na medijaciju. 12. prirodi postupka medijacije i moguýim posljedicama njihove odluke. 3 129 . 18. Ni žrtva ni okrivljeni ne smiju nepoštenim sredstvima biti navedeni na prihvatanje medijacije. kao i procjena rezultata postupka medijacije. V. Standardi 19. 14. odluka o tome kako nastaviti postupak treba biti donesena bez odlaganja. Rec(99) 19 Komiteta ministara državama ÿlanicama koji se odnosi na medijaciju u kaznenim predmetima IV. Odluka o upuýivanju kriviÿnog predmeta na medijaciju.Medijacija_____________________________________________________________ Preporuka br. 17.1. Uÿešýe u medijaciji se ne treba koristiti kao dokaz priznanja krivice u naknadnim sudskim postupcima. Kada se predmet vrati na nadležno kriviÿnopravno tijelo bez sporazuma stranaka ili nakon neuspjeha pri provoĀenju postignutog sporazuma. Službe za medijaciju trebaju imati dovoljno autonomije u obavljanju svojih dužnosti. zrelost ili intelektualna sposobnost strana se trebaju uzeti u obzir prije nego što se predmet uputi na medijaciju. 10. treba biti rezervirana za nadležna tijela kriviÿnopravnog sistema. Oÿigledne razlike u odnosu na faktore kao što su dob. Rješenja zasnovana na sporazumima postignutim medijacijom trebaju imati isti status kao i sudske odluke ili presude i trebaju iskljuÿivati sudsko gonjenje u odnosu na iste ÿinjenice (ne bis in idem). 20. takoĀer treba biti primijenjena i na njihovo uÿešýe u medijaciji u kaznenim predmetima. Medijacija se ne treba nastaviti ako bilo koja od glavnih strana ukljuÿenih u medijaciju nije u stanju shvatiti znaÿenje procesa.

Prije nego što medijacija poÿne. 4 130 . kao i obuku tokom službe. ali tempom koji je prikladan za stranke. te potrebama i željama stranaka. uzimajuýi u obzir vještine za rješavanje sukoba. Sporazumi trebaju sadržavati samo razumne i proporcionalne obaveze. medijator treba biti informiran o svim relevantnim ÿinjenicama u predmetu i treba mu pružiti sve neophodne dokumente od strane nadležnog kriviÿnopravnog tijela. Medijator treba biti odgovoran za osiguravanje sigurnog i opuštenog okruženja za medijaciju. Medijacija se treba izvoditi na nepristrasan naÿin. 26. Medijatori trebaju izvijestiti nadležna kriviÿnopravna tijela o poduzetim koracima i ishodu medijacije. Medijatori trebaju proýi poÿetnu obuku. Rec(99) 19 Komiteta ministara državama ÿlanicama koji se odnosi na medijaciju u kaznenim predmetima V. Njihova obuka treba biti usmjerena na razvijanje visokog nivoa struÿnosti. 29. prije nego što preuzmu dužnosti medijatora. Strane trebaju dobrovoljno doýi do sporazuma. 28. Medijatori trebaju biti angažirani iz svih slojeva društva i opýenito trebaju posjedovati dobro razumijevanje lokalnih kultura i zajednica.2. V. niti izražavati bilo kakvo mišljenje o ponašanju strana tokom medijacije.3.Medijacija_____________________________________________________________ Preporuka br. Medijacija se treba odvijati efikasno. 30. Medijator treba biti svjestan ranjivosti stranaka. koje može izaýi na vidjelo tokom medijacije. specifiÿne zahtjeve rada sa žrtvama i okrivljenim i osnovno poznavanje kriviÿnopravnog sistema. Bez obzira na princip povjerljivosti. Osposobljavanje i obuka medijatora 22. Postupanje sa pojedinaÿnim predmetima 25. Izvještaj medijatora ne treba otkrivati sadržaj toka sesija medijacije. Medijacijutreba snimati video kamerom. 24. V. Ishod medijacije 31. medijator treba odgovarajuýim nadležnim tijelima ili osobama kojih se to tiÿe dostaviti bilo koju informaciju o predstojeýem ozbiljnom kriviÿnom djelu. 27. Medijatori trebaju biti u stanju demonstrirati ispravno rasuĀivanje i meĀuljudske vještine neophodne za medijaciju. zasnovano na ÿinjenicama predmeta. 32.4. 23. Medijator treba uvijek poštovati dostojanstvo stranaka i treba osigurati da se stranke meĀusobno poštuju.

Rec(99) 19 Komiteta ministara državama ÿlanicama koji se odnosi na medijaciju u kaznenim predmetima VI. Kako bi se razvilo zajedniÿko poimanje. 34.Medijacija_____________________________________________________________ Preporuka br. KONTINUIRANI RAZVOJ MEDIJACIJE ________________________________________ 33. 5 131 . Države ÿlanice trebaju unaprjeĀivati istraživanje i ocjenu medijacije u kaznenim predmetima. potrebno su redovne konsultacije izmeĀu nadležnih kriviÿnopravnih tijela i medijatorskih službi.

132 .

Medijacija____________________________________________________________ Preporuka br. i veýu razboritost. 6. sastanku zamjenika ministara) 1. uzimajuýi u obzir ÿinjenicu da sudski postupci u praksi ne moraju uvijek biti najprikladniji za rješavanje upravnih sporova. Sa druge strane. struÿno rješenje spora. koja u svom dodatku traži razvijanje mjere koje ýe podsticati upotrebu mirenja i medijacije. koja traži podsticanje. Rec(2001) 9 KOMITETA MINISTARA DRŽAVA þLANICAMA O ALTERNATIVAMA PARNIþNOM POSTUPKU IZMEđU UPRAVNIH TIJELA I PRIVATNIH STRANAKA (Usvojena od strane Komiteta ministara 05. bilo u potpunosti izvan sudskog sistema. a ne samo u skladu sa strogim zakonskim propisima. jednostavniji i fleksibilniji postupak. Komitet ministara. u ovisnosti od predmeta. 3. S jedne strane. 5. u okviru znaÿenja þlana 6. 2. prijateljsko rješenje spora. ili prije ili tokom zakonskog postupka.2001.b Statuta Vijeýa Evrope. 9.09. Uzimajuýi u obzir ÿinjenicu da glavna prednost alternativnih metoda rješavanje upravnih sporova može biti. Uzimajuýi u obzir da je cilj Vijeýa Evrope postizanje veýeg jedinstva meĀu svojim ÿlanicama. upotrebe prijateljskog rješavanja sporova. g. kao i približavanje upravnih tijela javnosti. Pozivajuýi se na Preporuku br. Uzimajuýi u obzir da upotreba alternativnih metoda ne treba služiti upravnim tijelima ili privatnim strankama kao sredstvo izbjegavanja njihovih obaveza ili zakonskih propisa. na 762. 8. u odgovarajuýim predmetima moguýe riješiti upravne postupke metodama koje ne ukljuÿuju upotrebu sudova. 10.1 Evropske Konvencije o ljudskim pravima. 1 133 . u odgovarajuýim predmetima. jeftinije. rješenje spora zasnovano na principima pravednosti. R (81) 7 o mjerama koje olakšavaju dostupnost pravde. Uzimajuýi u obzir ÿinjenicu da široka upotreba alternativnih metoda za rješavanje upravnih sporova može omoguýiti hvatanje u koštac sa ovim problemima. zbog toga. i u odreĀenim državama. 4. R (86) 12 koja se odnosi na mjere prevencije i smanjenja prekomjernog optereýenja sudova. Uzimajuýi u obzir da je. Rec (2001) 9 Komiteta ministara državama ÿlanicama o alternativama parniÿnom postupku izmeĀu upravnih tijela i privatnih stranaka VIJEüE EVROPE KOMITET MINISTARA PREPORUKABR. u skladu sa odredbama ÿlana 15. njihov konstantan rast može umanjiti sposobnost sudova nadležnih za upravne predmete da ih saslušaju u razumnom vremenskom periodu. Pozivajuýi se na Preporuku br. 7. uzimajuýi u obzir ÿinjenicu da veliki broj predmeta. što omoguýava brže.

Ova preporuka se bavi slijedeýim alternativnim metodama: interne revizije. Preporuÿuje vladama država ÿlanica da promoviraju upotrebu alternativnih metoda za rješavanje sporova izmeĀu upravnih tijela i privatnih stranaka. naroÿito za one koji se tiÿu pojedinaÿnih upravnih odluka. ii. ugovora. Dodatak Preporuke Rec (2001)9 I. medijacija i dogovoreno poravnanje. Propisi koji se odnose na alternativne metoda i. 13. Reguliranje alternativnih metoda treba: a. treba osigurati ili njihovu institucionalizaciju ili njihovu upotrebu na osnovama od predmeta do predmeta. Predmet preporuke i. ii. mirenje. pridržavajuýi se. Primjerenost alternativnih metoda ýe biti razliÿita u ovisnosti od samog spora. ii. što predstavlja krajnju garanciju zaštite i prava privatne stranke i prava upravnog tijela. u svim predmetima. Ova preporuka se bavi alternativnim metodama za rješavanje sporova izmeĀu upravnih tijela i privatnih stranaka. 12. neke od alternativnih metoda takoĀer mogu služiti za sprjeÿavanje nastanka sporova. svrsishodnih principa sadržanih u dodatku ove preporuke. Uzimajuýi u obzir da se alternativne metode parniÿenja moraju pridržavati principa ravnopravnosti i nepristrasnosti i prava stranaka. Rec (2001) 9 Komiteta ministara državama ÿlanicama o alternativama parniÿnom postupku izmeĀu upravnih tijela i privatnih stranaka 11.Medijacija____________________________________________________________ Preporuka br. iii. osigurati da strane dobiju odgovarajuýe informacije o moguýoj upotrebi alternativnih metoda. Djelokrug alternativnih metoda i. Uzimajuýi u obzir da. OPüE ODREDBE______________________________________________________ ________ 1. dogovoreno poravnanje i arbitraža. ovo se naroÿito odnosi na mirenje. Reguliranje alternativnih metoda. 2 134 . Alternativne metode parniÿenju trebaju biti ili opýenito dozvoljene ili dozvoljene za odreĀene vrste predmeta za koje se smatra da su prikladni. Premda se preporuka bavi rješavanjem sporova izmeĀu upravnih tijela i privatnih stranaka. 3. medijacija. graĀanskih dugovanja. u svojim zakonskim propisima i postupcima. alternativne metode trebaju omoguýavati sudsku reviziju. i generalno govoreýi zahtjeva koji se odnose na odreĀenu sumu novca. u skladu sa odlukama ukljuÿenih strana. 2.

medijacija i dogovoreno poravnanje. Neke alternativne metode. iskljuÿiti zakonski postupak. v. ODNOSI SA SUDOVIMA_____________________________________________________ i. iii. i/ili meritum. Rec (2001) 9 Komiteta ministara državama ÿlanicama o alternativama parniÿnom postupku izmeĀu upravnih tijela i privatnih stranaka b. mirenje. osigurati neovisnost. c. bilo automatski ili nakon odluke donesene od strane nadležnog tijela II.3. garantirati. treba u svim predmetima. b.. Sudska revizija ýe ovisiti od odabrane alternativne metode. nepristrasnost miritelja. naroÿito poštivanje principa navedenih u dijelu I. osigurati provoĀenje rješenja do kojeg se došlo upotrebom alternativnih metoda. mogu se koristiti tokom zakonskog postupka. 3 135 . što je moguýe više. d. kao što su interna revizija. omoguýiti odgovarajuýu sudsku reviziju što predstavlja krajnju garanciju zaštite i prava privatne stranke i prava upravnog tijela. e. Upotreba medijacije treba. garantirati pošteni postupak naroÿito omoguýavajuýi poštivanje prava strana i principa jednakosti. medijacija i dogovoreno poravnanje. ii. iv. iv. iii. upotreba alternativnih metoda. Upotreba alternativnih metoda.a. U ovisnosti od predmeta. Propisi mogu odrediti da ýe upotreba nekih od alternativa metoda parniÿenja u odreĀenim predmetima rezultirati prekidom izvršenja odreĀene odluke. vjerovatno nakon preporuke sudije. treba rezultirati obustavom ili prekidom vremenskih ograniÿenja za zakonske postupke.ii. uspostavljajuýi vremenske limite ili drugaÿije. vrste i obim ove revizije ýe pokriti proceduru. kao što su mirenje.Medijacija____________________________________________________________ Preporuka br. Upotreba ovih metoda može biti obavezujuýa kao preduvjet za otpoÿinjanje pravni postupka. medijatora i arbitara. transparentnost u upotrebi alternativnih sredstava i odreĀeni nivo suzdržanosti. Propisi trebaju promovirati zakljuÿivanje alternativne procedure u razumnom vremenskom periodu. c. opýenito. vi. Neke alternativne metode. Opýenito i u skladu sa zakonom. se mogu upotrijebiti prije zakonskog postupka. i d.

Interne revizije i. U naÿelu. Arbitri trebaju biti u moguýnosti da ocjene zakonitost odluke kao prethodnog pitanja sa ciljem donošenja rješenja prema meritumu ÿak i ako nisu ovlašteni da odluÿuju o zakonitosti odluke u smislu njenog ukidanja. povuÿe ili izmjenu odluku. imati odgovarajuýe ovlasti koje ýe im omoguýiti da postignu kompromis. odluke arbitara mogu biti zasnovane na principima praviÿnosti. interne revizije trebaju biti moguýe u odnosu na svaku odluku. interne revizije mogu biti obavezne kao preduvjet za zakonske postupke. U nekim predmetima. u skladu sa zakonom. Javni službenici koji uÿestvuju u proceduri ÿiji je cilj dogovoreno poravnanje ýe. upravna tijela neýe koristiti dogovoreno poravnanje da bi izbjegli ispunjavanje svoje obaveze. Ako nije drugaÿije propisano zakonom. sudije ili zakonom obavezne. Arbitraža i. ii. Na temeljima svrsishodnosti i zakonitosti. ii. Interne revizije trebaju biti pregledane i o njima trebaju odluÿiti nadležna tijela. Dogovoreno poravnanje i. Ovisno o zakonu i željama strana. POSEBNE KARAKTERISTIKE SVAKE ALTERNATIVNE METODE________ ______ 1. Rec (2001) 9 Komiteta ministara državama ÿlanicama o alternativama parniÿnom postupku izmeĀu upravnih tijela i privatnih stranaka III.Medijacija____________________________________________________________ Preporuka br. ii. Da bi došli do rješenja. 2. miritelji i medijatori trebaju organizirati odvojene ili zajedniÿke sastanke sa stranama. 3. Mirenje i medijacija i. iii. miritelji i medijatori mogu pozvati upravno tijelo da opozove. iii. ii. 4 136 . Mirenje i medijacija mogu biti inicirani od ukljuÿenih strana. Strane trebaju biti u moguýnosti da odaberu zakon i proceduru arbitraže u okviru granica propisanih zakonom. One se mogu odnositi na svrsishodnost i/ili zakonitost upravne odluke. 4.

ona ne može biti zamjena za efikasni. Konferenciji u Londonu . R (98) 1 o porodiÿnoj medijaciji. UviĀajuýi da. Saglasni o poželjnosti postojanja pravila o garantijama prilikom upotrebe ovakvih metoda. Imajuýi posebno u vidu Rezoluciju br. Imajuýi u vidu Preporuku br. postupka u kome «medijator»pomaže strankam da pregovaraju o spornim pitanjima i postignu njihov zajedniÿki sporazum. uzimajuýi istovremeno u obzir posebne odlike svakog pravnog sistema. Pozdravljajuýi razvoj metoda rješavanja sporova koji su alternativa sudskim odlukama. i posebno poziv upuýen od strane Evropskih ministara pravde Komitetu ministara Savjeta Evrope da donese . da omoguýe medijaciju u graĀanskim stvarima u svim odgovarajuýim sluÿajevima.Medijacija________________________________________________________________ Preporuka Rec (2002) 10 Komiteta ministara državama ÿlanicama o Medijaciji u graĀanskim predmetima PREPORUKA REC (2002) 10 KOMITETA MINISTARA DRŽAVAMA þLANICAMA O MEDIJACIJI U GRAđANSKIM PREDMETIMA (Usvojena od strane komiteta ministara 18. praviÿni i lako dostupni pravosudi sistem.septembra 2002. 8-9. Preporuÿuje vladama država ÿlanica : i. Svjesni potrebe da se medijacija organizuje i u drugim granama prava.u saradnji posebno sa Evropskom unijom . A. 1 o «Izvršavanju pravde u XXI vijeku» usvojenu od strane Evropskih ministara pravde na njihovoj 23. Prepoznajuýi prednosti medijacije u graĀanskom stvarima u odgovarajuýim sluÿajevima. da preduzmu ili unaprijede. sastanku zamjenika Ministara) 137 .juna 2000. Svjesni važne uloge sudova za promociju medijacije. iako medijacija može pomoýi smanjivanju broja sporova i optereýenja sudova. R (99) 19 o medijaciji o kriviÿnim stvarima i Preporuka Rec (2001) 9 o alternativama za postupak izmeĀu upravih organa i privatnih stranaka. ii. Preporuku br. u odgovarajuýim sluÿajevima. program rada u cilju podsticanja upotrebe van-sudskih postupaka za rješavanje sporova. Naglašavajuýi potrebu za ÿinjnjem kontinuiranih napora za unapreĀenje metoda rješavanja sporova. -1- 808. na Komitet ministara ma osnovu ÿlana 15b statuta savjeta Evrope. kao i rezultate drugih aktivnosti i istraživanja koja je preuzeo Savjet Evrope i koja su preduzeta na nacionalnom nivou. prema potrebi. UbijeĀeni u prednost predviĀanja posebnih pravila medijacije. sve mjere koje smatraju potrbnim u cilju progresivne primjene «Vodeýih naÿela medijacije u graĀanskim stvarima « koja slijede u nastavku.

kao i potrebe za brzim i lako dostupnim postupcima medijacije . Države moraju razmotriti moguýnost uspostavljanja i pružanja potpuno ili djelimiÿno besplatne medijacije ili pružanja pravne pomoýi za medijaciju posebno ako interesi jedne od stranaka zahtijevaju posebnu zaštitu. radnopravne ili potrošaÿko pravne prirode. mora im se omoguýiti pristup sudu kao krajnja garantija zaštite njihovih prava . Prilikom organizovanja medijacije. termin»graĀanske stvari»ukljuÿuje graĀanska prava i obaveze ukljuÿujuýi stvari privrednopravne. zbog formalne prirode postupka ili u sluÿajevima kada postoji potreba za oÿuvanjem dijaloga ili kontakta izmeĀu stranaka . moraju biti razumne mjere i srazmjerni znaÿaju pitanja koja se razmatraju. iskljuÿujuýu upravne ili kriviÿne stvari. -2- 138 . III ORGANIZACIJA MEDIJACIJE Države su slobodne da organizuju i ustanove medijaciju u graĀanskim stvarima na naÿin koji njima najviše odgovara. kao i obimu posla koji izvodi medijator. ako postoje. Medijacija se može odvijati u okviru sudskih postupaka ili van njih . države moraju uspostaviti ravnotežu izmeĀu potrebe za ustanovljenjem rokova i njihovim efektima. Ova Preporuka ne utiÿe na primjenu odredbi preporuke o porodiÿnoj medijaciji.Medijacija________________________________________________________________ Preporuka Rec (2002) 10 Komiteta ministara državama ÿlanicama o Medijaciji u graĀanskim predmetima VODEüA NAþELA MEDIJACIJE U GRAđANSKIM STVARIMA I DEFINICIJA MEDIJACIJE Za potrbe ove Preporuke. države moraju obratiti pažnju na potrebu izbjegavanja (i) nepotrebnih zastoja i (ii)upotrebe medijacije kao taktike za odugovlaÿenje. Iako se stranke odluÿe za medijaciju. Prilikom organizovanja medijacije. bilo u javnom ili privatnom sektoru . Medijacija može posebno biti korisna onda kada sudski postupci ne odgovaraju strankama posebno zbog troškova. «medijacija» se odnosi na postupak rješavanja sporova gdje stranke pregovaraju oko spornih pitanja u cilju postizanja sporazuma uz pomoý jednog ili više medijatora . Troškovi medijacije.Za potrebe ove Preporuke. II DOMAŠAJ PRIMJENE Ova Preporuka se odnosi na graĀanske stvari .

Ovi sporazumi ne smiju biti protivni javnom poretku . Postupak medijacije mora da obezbijedi strankam dovoljno vremena za razmatranje svih relevantnih pitanja i svih moguýih naÿina poravnanja. Države moraju prikupiti i distribuirati detaljne informacije o medijacijiu graĀanskim stvarima . VI SPORAZUMI KOJI SE POSTIŽU PRILIKOM MEDIJACIJE U cilju definisanja suštine. V OBUKA I ODGOVORNOST MEDIJATORA Države moraju razmotriti primjenu mjera za usvajanje odgovarajuýih standarda za izbor. obiÿno se sastavlja pisani dokument na kraju svakog postupka medijacije. obaveze. ukljuÿujuýi i onih medijatora koji se bave meĀunarodnim pitanjima . korespodencije ili elektronske pošte(e-mail). -3- 139 .Medijator nije ovlašýen da strankama nametne rješenje . ukljuÿujuýi i izmeĀu ostalog.Medijacija________________________________________________________________ Preporuka Rec (2002) 10 Komiteta ministara državama ÿlanicama o Medijaciji u graĀanskim predmetima IV POSTUPAK MEDIJACIJE Države moraju razmotriti obim u kome sporazumi o upuýivanju spora na medijaciju mogu ograniÿiti prava stranaka . u skladu sa domaýim pravom i praksom. a strankama se dozvoljava odreĀeno vrijeme za njegovo razmatranje koje se dogovara izmeĀu stranaka pošto se dokument pripremi. Treba preduzeti korake. Informacije o postupku medijacije su tajne i ne mogu se naknadno koristiti. osim ako se stranke drugaÿije ne dogovore ili ako je drugaÿije predviĀeno domaýim pravom . ka uspostavljanju mreže regionalnih i / ili lokalnih centara gdje se mogu dobiti nepristrasne informacije o medijaciji. obima i zakljuÿenja sporazuma. Države moraju pružiti informacije o medijaciji o graĀanskim stvarima i struÿnjacima koji su zaposleni u pravosuĀu. obuku i ocjenu medijatora. izmeĀu ostalog i putem telefona. VII OBAVJEŠTENJA O MEDIJACIJI Države moraju obezbijediti opšte informacije o medijaciji za javnost i stranke u graĀanskopravnim sporovima . Medijatori moraju postupati nezavisno i nepristrasno i obezbijediti poštovanje naÿela ravnopravnosti stranaka za vrijeme postupka medijacije . pitanja troškova i efikasnosti medijacije. a prije nego što se potpiše . Medijatori moraju obavijestiti stranke o efektima postignutog sporazuma i o koracima koje treba preduzeti ako jedna ili obije stranke žele da izvrše sporazum.

( Komitet ministara) upuýuje Generalnog Sekretara Savjeta Evrope da dostavi ovu Preporuku nadležnim organima Evropske unije sa ciljem da se: Unaprijedi saradnja izmeĀu Savjeta Evrope i Evropske unije u svim aktivnostima u vezi s ovom Preporukom i posebno. -4- 140 . prilikom izrade pravila u okviru Evropske zajednice.Medijacija________________________________________________________________ Preporuka Rec (2002) 10 Komiteta ministara državama ÿlanicama o Medijaciji u graĀanskim predmetima VIII MEđUNARODNI ASPEKTI Države moraju unaprijediti uspostavljanje mehanizama upotrebe medijacije u rješavanju sporova s inostranim elementom. Podstakne Evropska unija da. da se prošire informacije putem internet stranice o zakonima i procedurama koje postoje u državama u vezi pitanja iz ove Preporuke. B. Države moraju unaprijediti saradnju izmeĀu postojeýih službi koje se bave medijacijom u graĀanskim stvarima u cilju omoguýavanja upotrebe meĀunarodne medijacije. izradi i odredbe u cilju dopuna ili osnaživanja odredbi ove Preporuke ili obezbjeĀivanja primjene njenih naÿela .

canada-bih-jrp.org 141 .Medijacija__________________________________________________ U BOSNI I HERCEGOVINI UDRUŽENJE MEDIJATORA BIH O UDRUŽENJU MEDIJATORA BIH Canada-Bosnia and Herzegovina Judicial Reform Project (JRP) Funded by the Government of Canada through the Canadian International Development Agency (CIDA) Implemented by the Consortium GENIVAR-University of Ottawa www.

142 .

Udruženje želi graĀanima i graĀankama pružiti moguýnost da brzo i efikasno rješavaju sporove i pokušaju doýi do rješenja koje ýe zadovoljiti sve strane u sporu. godine i Zakona o prenošenju poslova medijacije na udruženje medijatora. korisnike medijacije i druge zainteresovane grupe. 143 . praýenje dostignuýa u razvoju medijacije u regiji i svijetu i povezivanje sa sliÿnim organizacijama. Aktivnosti Udruženja medijatora u BiH: pružanje usluga medijacije. koji je usvojen 2004. Udruženje je uÿestvovalo u izradi Zakona o postupku medijacije. a posebno medijacije u Bosni i Hercegovini. posebno medijacije u jugoistoÿnoj Evropi. Ovim zakonima regulisan je postupak medijacije u Bosni i Hercegovini i ovlaštenja za pružanje usluga medijacije prenesena su na naše Udruženje. Partner prvog izbora u promociji i razvoju metoda alternativnog rješavanja sporova.Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɦɟɞɢʁɚɬɨɪɚ ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ Udruga medijatora u Bosni i Hercegovini The Association of Mediators in Bosnia and Herzegovina Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini osnovano je u martu 2002. pružanje usluga obuke za medijatore i certifikovanje medijatora. pružanje usluga posebnih programa obuke za sudije. godine s ciljem stvaranja uslova za uvoĀenje medijacije kao alternativne metode za rješavanje sporova. advokate. usvojenog 2005. Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini želi postati: Partner prvog izbora za trening iz oblasti alternativnog rješavanja sporova. godine.

BiH Tel/fax: +387 33 215 825 Mob.þlanstvo Udruženja medijatora trenutno ÿine sudije. novembra 2002. 78000 Banja Luka. rješavanju sukoba i pregovaranju u Bosni i Hercegovini. 71000 Sarajevo. novinari i ljudi drugih profesija koji su stekli sposobnosti i vještine za pomoý drugima u rješavanju sporova. psiholozi. Kontakti Udruženja medijatora u BiH Sarajevo: Kaptol 5. godine. prosvjetni radnici. 065 383 611 Banja Luka: Voždovaÿka 3. Udruženje medijatora ima šest trenera sa višegodišnjim iskustvom u poduÿavanju o medijaciji. advokati. BiH Tel/fax: +387 51 316 682 e-mail: maja@umbih. Udruženje je registrovano pri Ministarstvu civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine (danas registar vodi Ministarstvo pravde BiH) 5.ba 144 . Makedoniji i Kanadi. Srbiji.co.

org 145 .canada-bih-jrp.Medijacija__________________________________________________ U BOSNI I HERCEGOVINI UDRUŽENJE MEDIJATORA BIH O PROJEKTU PRAVOSUDNE REFORME (JRP) Canada-Bosnia and Herzegovina Judicial Reform Project (JRP) Funded by the Government of Canada through the Canadian International Development Agency (CIDA) Implemented by the Consortium GENIVAR-University of Ottawa www.

146 .

org 147 . Državnu agenciju za jednakopravnost spolova. JRP usko suraĀuje sa dva kljuÿna partnera u BiH. koje garantuju sigurnost graĀana i koje stvaraju poticajnu sredinu za društveni. Projekat takoĀer prepoznaje potrebu ohrabrivanja preuzimanja odgovornosti domaýih institucija.org Nosioci projekta Kanadsko-Bosanskohercegovaÿki projekat pravosudne reforme (JRP) je trogodišnji projekat. projekat djeluje u suradnji sa tri nivoa pravosudnog sistema u BiH. Canada-Bosnia and Herzegovina Judicial Reform Project (JRP) Obala Kulina Bana 12/1. Bosnia and Herzegovina www. nepristrasan. kao preduslov za ostvarivanje održivih rezultata. Kako JRP djeluje? U svrhu ostvarenja navedenih ciljeva. Svrha i ciljevi projekta Ukupna svrha projekta jeste doprinijeti izgradnji odgovornih. Ciljevi projekta ýe doprinijeti postizanju održivog. Projekat finansira Kanada putem Kanadske agencije za meĀunarodni razvoj (CIDA). pouzdanih. transparentan.Medijacija__________________________________________________ U BOSNI I HERCEGOVINI Kanada-Bosna i Hercegovina Projekat pravosudne reforme (JRP) Kanada – Bosna i Hercegovina Projekat pravosudne reforme (JRP) www. a implementira ga agencija Konzorcij Genivar – Univerzitet u Otavi. Centre za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH i RS-u. efektivnog pravosudnog sistema koji je pristupaÿan.canada-bih-jrp. i ovaj preduslov je vitalan za sve tri glavne komponente projekta. Projekat takoĀer usko suraĀuje i sa drugim institucijama bliskim pravosudnom sektoru ukljuÿujuýi Udruženje medijatora. gender senzitivnih i sposobnih pravosudnih institucija na državnom nivou. formalno pokrenut u BiH 20-og novembra 2006-te godine potpisivanjem Sporazuma o razumijevanju izmeĀu Vlade Kanade i Vlade BiH. ekonomski i politiÿki razvoj. Advokatske komore. nezavisan. Ministarstvom pravde BiH i Visokim sudskim i tuzilaÿkim vijeýem BiH. Tel: +387 33 554 235.canada-bih-jrp. Fax: +387 33 554 236 Sarajevo. dva najveýa suda u zemlji kao i nekoliko nevladinih organizacija. efikasan i koji jaÿa promociju i zaštitu jednakopravnosti spolova.

Neophodno je sticanje 3-godišnjeg iskustva nakon polaganja pravosudnog ispita struÿnih saradnika radi ispunjavanja uslova za izbor u svojstvu sudije ili tužioca. Canada-Bosnia and Herzegovina Judicial Reform Project (JRP) Obala Kulina Bana 12/1. Uz podršku projekta.canada-bih-jrp. kao i onih institucija odgovornih za kreiranje. djelovanju u skladu sa obavezama poštivanja ljudskih prava i osiguravanju zaštite ovih prava. Projekat djeluje na razvijanju nastave za obuku struÿnih saradnika u sudovima i tužilaštvima. Projekat ýe podržavati Ministarstvo pravde BiH i Visoko sudsko i tužilaÿko vijeýe u procesu jaÿanja njihovih kapaciteta ka uspostavljanju i poštivanju participacije u procesu kreiranja strategije. ukljuÿujuýi žene. odreĀivanju prioriteta. Tel: +387 33 554 235. Od projekta se oÿekuje da doprinese razvoju strategije u odreĀenim kljuÿnim oblastima i da ih prati uz podršku u toku faze njihovog implementiranja. dizajniranje i implementaciju politike reforme i programa baziranih na tim strategijama. Bosnia and Herzegovina 148 www. Oblast nadgledanja i procjenjivanja pravosudne reforme. Visokim sudskim i tužilaÿkim vijeýem i drugim kljuÿnim donatorima. Fax: +387 33 554 236 Sarajevo. posebno korisnike usluga sektora pravde uÿiniti svjesnijim svojih prava i unaprijediti njihove sposobnosti u pogledu pristupa njihovim pravima. raseljena lica i manjine.org . politike i programa implementacije. JRP uÿestvuje u procesu planiranja strategije sektora pravde zajedno sa BiH Ministarstvom pravde. Ova podrška je usmjerena ka ukupnom jaÿanju sposobnosti institucija da ispune svoj mandat koji ukljuÿuje kompletan asortiman edukacije za sudije i tužioce. Projekat takoĀer podržava ulogu nevladinih organizacija i medija u kampanjama koje ýe graĀane BiH. razmatranju stavova razliÿitih grupa. razvija se serija kurseva za ovu kategoriju u cilju unapreĀenja njihovih sposobnosti prije potencijalnog imenovanja. razmatranje specifiÿne legislative i razvijanje odnosa izmedju BiH Ministarstva pravde i drugih institucija unutar sektora pravde predstavljaju oblasti oÿekivanog djelovanja projekta.Medijacija__________________________________________________ U BOSNI I HERCEGOVINI Kanada-Bosna i Hercegovina Projekat pravosudne reforme (JRP) Komponenta 1 Projekat podržava izgradnju kapaciteta vladinih i sudskih institucija odgovornih za kreiranje. nadgledanje i izvještavanje o strategijama pravosudne reforme. procjeni potreba i alternativnih opcija. procjeni kadrovskih i finansijskih resursa i procesu osiguranja tih resursa. Komponenta 2 Projekat obezbjeĀuje podršku razvoju kapaciteta Centara za obuku sudija i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj.

tužiteljima. Opýinski sud u Sarajevu i Osnovni sud u Banja Luci. kao i izbjeglica i raseljenih lica i manjina. te graĀanima koji su ukljuÿeni u rad sudova.Medijacija__________________________________________________ U BOSNI I HERCEGOVINI Kanada-Bosna i Hercegovina Projekat pravosudne reforme (JRP) Podrška podrazumijeva znaÿajan broj kljuÿnih podruÿja ukljuÿujuýi razvoj i testiranje novih metodologija za obuku. djelujuýi u ciljanim sudovima. Posebna pažnja je usmjerena ka smanjenju broja zaostalih predmeta. Fax: +387 33 554 236 Sarajevo. advokatima i drugim struÿnjacima. Komponenta 3 Razvijeni su programi za dva najveýa suda u BiH. U podruÿju kriviÿnog prava. projekat ýe djelovati sa tužiteljima nadležnim za ova dva ciljana suda podržavajuýi razvoj najbolje prakse u vezi sa pregovaranjem o krivici i drugim profesionalne pitanjima. Projekat ce podržati Udruženje medijatora koje preuzima statutarnu odgovornost za medijaciju u BiH. osvrnuti na potrebe i prava žena. te upuýivanje predmeta na medijaciju kao alternativnom metodu rješavanja sporova u odnosu na sudski postupak. Tel: +387 33 554 235. Canada-Bosnia and Herzegovina Judicial Reform Project (JRP) Obala Kulina Bana 12/1. Oÿekuje se da ýe organizacije koje predstavljaju ljudska prava najranjivijih grupa u zemlji uzeti uÿešýa u ovoj komponenti.canada-bih-jrp. projekat ýe podržati razvoj obuke „na daljinu“ putem interneta koji ýe omoguýiti veýem broju sudaca i tužitelja i drugih korisnika da ostvare koristi edukacije na ekonomiÿniji naÿin. nezavisan i efikasan. Kao primjer. muškaraca i maloljetnika. Projekat ýe raditi sa ovim ciljanim sudovima kao i sa sudijama.org 149 . Bosnia and Herzegovina www. Ovo djelovanje JRP-a i Centara za edukaciju sudija i tužitelja promoviše pravosudni sistem koji je efektivan. Projekat ýe se.

150 .