You are on page 1of 151

Medijacija_____________________________________________________________

U BOSNI I HERCEGOVINI UDRUENJE MEDIJATORA BIH

VODI KROZ MEDIJACIJU U BOSNI I HERCEGOVINI

Prirunik je realiziran uz podrku Kanada-BiH Projekta pravosudne reforme (JRP) koji finansira Kanadska Vlada putem Kanadske agencije za meunarodni razvoj (CIDA), a implementira Konzorcijum Genivar-Univerzitet Ottawa www.canada-bih-jrp.org

VODI KROZ MEDIJACIJU U BOSNI I HERCEGOVINI____________________

SADRAJ
Strana Uvod.................................................................................................................................................................................. .5.

Propisi o Medijaciji................................................................................................................................................... .11.

Zakon o postupku MEDIJACIJE (Slubeni Glasnik BiH 37/04). Zakon o prijenosu poslova MEDIJACIJE na UDRENJE MEDIJATORA (Slubeni Glasnik BiH 52/05). Pravilnik O REGISTRU MEDIJATORA (Slubeni Glasnik BiH 21/06). Pravilnik O LISTI MEDIJATORA (Slubeni Glasnik BiH 21/06). Pravilnik O UPUIVANJU NA MEDIJACIJU (Slubeni Glasnik BiH 21/06). Kodeks MEDIJATORSKE ETIKE (Slubeni Glasnik BiH 21/06). Pravilnik O ODGOVORNOSTI MEDIJATORA ZA TETU PRIINJENU U TOKU OBAVLJANJA POSLOVA MEDIJACIJE (Slubeni Glasnik BiH 21/06). Pravilnik O DISCIPLINARNOJ ODGOVORNOSTI MEDIJATORA (Slubeni Glasnik BiH 21/06). Pravilnik O NAGRADI I NAKNADI TROKOVA MEDIJACIJE (Slubeni Glasnik BiH 21/06). Pravilnik O PROGRAMU OBUKE ZA MEDIJATORE (Slubeni Glasnik BiH 21/06).

Formulari ........................................................................................................................................................ 63.

Odredbe procesnih i drugih propisa u Bosni i Hercegovini koji upuuju na medijaciju ........................................................................................................................ 91.

VODI KROZ MEDIJACIJU U BOSNI I HERCEGOVINI____________________

Zakon o parninom postupku u BiH (BiH, FBiH, RS i Brko Distrikt) Zakon o krivinom postupku u BiH (FBiH i RS) Zakon o prekrajima u BiH Pravilnik o postupku posredovanja Brko Distrikta BiH Zakon o izvrnom postupku u BiH (BiH, FBiH i RS)

Meunarodni dokumenti ......................................................................................................................... 113.

UNCITRAL-ov Model Zakona o meunarodnom trgovakom mirenju Preporuka R(98)1 O porodinom posredovanju - Vijee Evrope Preporuka R(99)19 O kaznenim predmetima - Vijee Evrope Preporuka R(2001)9 O alternativama parninom postupku izmeu pravnih tijela i privatnih stranaka Vijee Evrope Preporuka R(2002)10 O medijaciji u graanskim predmetima - Vijee Evrope

O Udruenju medijatora BiH................................................................................................................. 141.

O Kanada BiH Projektu pravosudne reforme ................................................................................ 145.

Medijacija___________________________________________________
U BOSNI I HERCEGOVINI UDRUENJE MEDIJATORA BIH

UVOD U MEDIJACIJU

Canada-Bosnia and Herzegovina Judicial Reform Project (JRP) Funded by the Government of Canada through the Canadian International Development Agency (CIDA) Implemented by the Consortium GENIVAR-University of Ottawa www.canada-bih-jrp.org

Udruenje medijatora u Bosni i Hercegovini Udruga medijatora u Bosni i Hercegovini The Association of Mediators in Bosnia and Herzegovina

1. UVOD
Ovaj prirunik je namijenjen prvenstveno strunoj javnosti zainteresovanoj za postupak medijacije, ali i drugima koji smatraju da mogu biti ukljueni ili dati doprinos u rjeavanju sporova medijacijom. On nema ambicije da bude posmatran kao komentar zakona i propisa o medijaciji, ve kao zbirka dokumenata koji reguliu oblast rjeavanja sporova medijacijom u Bosni i Hercegovini i meunarodnih dokumenata koji mogu uticati na njega. Uvodni dio ovog prirunika daje sliku o vremenu i uslovima u kojima je veina ovih dokumenata nastala, te rezultatima koji su do sada postignuti. Slijedi pregled propisa o medijaciji u Bosni i Hercegovini, kao i nekoliko meunarodnih dokumenata kojima se vodimo u razvoju ovog vida rjeavanja sporova. Medijacija je jo uvijek jedan od manje poznatih naina rjeavanja sporova na naim prostorima. Radi se o postupku u kojem neutralna strana, odnosno medijator, strankama pomae da kroz pregovore dou do obostrano prihvatljivog rjeenja spora. Postupak je vansudski i dobrovoljan za stranke. One same biraju medijatora, koji im pomae da lake pregovaraju, ali ne daje rjeenje. Rjeenje je u rukama strana u sporu. Sve ove injenice govore da se radi o postupku u kojem je u prvom planu stranka. Medijacija je mnogo bri i samim tim jeftiniji postupak od drugih naina rjeavanja sporova. Osim toga, u toku medijacije se stranke dogovaraju i prua im se mogunost da grade i unapreuju naruene odnose. Praksa u drugim zemljama, a i kod nas je pokazala, da su stranke koje su spor rijeile medijacijom esto ostajale u partnerskim odnosima. U nekim sluajevima, ak i kada spor nije rijeen medijacijom, pregovori su pomogli strankama da kasnije u toku sudskog postupka dou do poravnanja. Iz ugla stranaka, medijacija je vrlo povoljan postupak za rjeavanje sporova. Iz perspektive sudija, dugorono medijacija e pomoi u rastereenju sudova i u konanici do smanjenja priliva predmeta u sudove. Ona, ni u kom sluaju, ne predstavlja zamjenu za efikasan, pravian i lako dostupan sudski postupak. Medijacija dopunjava i podrava takav sistem. Sudija koji raspolae znanjem o karakteru i postupku medijacije, znaaju koji njena primjena ima s aspekta rastereenja sudova i prednostima koje on prua strankama u sporu, lake e prepoznati sluajeve pogodne za medijaciju i lake se odluiti na to da predloi strankama da spor pokuaju rijeiti medijacijom. Istovremeno, pozitivna svjedoenja o medijaciji dolaze i od advokata. Advokat upoznat sa postupkom medijacije i svjestan prednosti koje on prua uspjenije e tititi interese klijenata kojima slui. Brzo i zadovoljavajue rjeenje spora medijacijom, u kojem je uestvovao advokat, privlai nove stranke, a ostavlja im vie vremena za druge sloenije 1


predmete. Osim toga, advokati su se opredjeljivali za obuku za medijatore, i za oekivati je da e tako biti i ubudue, to e im omoguiti da strankama pomognu i na novi nain iz uloge medijatora. Da bi se medijacija uspjeno razvila u naoj zemlji, da bi se izgradila kultura mirnog rjeavanja sporova, i da bismo doli do situacije u kojoj samo najsloeniji sporovi dolaze pred sud, potrebno je i Vae angaovanje. Nadam se da e Vam ovaj prirunik pomoi da se upoznate sa medijacijom i da ete odluiti da nam se pridruite. Aleksandar ivanovi Predjsednik Udruenja medijatora u Bosni i Hercegovini

2. Uvoenje medijacije u Bosni i Hercegovini i pravni okvir


Za uvoenje medijacije u Bosni i Hercegovini od presudnog znaaja je bilo formiranje Udruenja medijatora u BiH, koje je bilo nosilac ideje i aktivnosti na stvaranju pravnog okvira i promociji medijacije kao alternativnog naina rjeavanja sporova. Ideja za osnivanje Udruenja medijatora potekla je od grupe polaznika obuke Trea neutralna strana koju je na podruju nae zemlje od 1998. godine provodio Kanadski institut za rjeavanje sukoba. Kanadski institut je od tada do danas ostao dugoroni partner Udruenja medijatora u BiH. Nakon osnivake skuptine Udruenje je pristupilo izradi plana aktivnosti i projekta za uvoenje alternativnog rjeavanja sporova u Bosni i Hercegovini. Kroz sastanke u Sarajevu, Banjoj Luci i Tuzli poelo je uspostavljanje i jaanje saradnje sa ministarstvima pravde, udruenjima sudija i tuilaca iz oba entiteta, Nezavisnom sudskom komisijom (IJC) i Amerikom advokatskom komorom - ABA CEELI. Promovisana je ideja o uvoenju medijacije u praksu i nastojala se pronai i finansijska podrka za prve aktivnosti koje bi obvuhatile donoenje zakona, osnivanje trening centra za obuku novih medijatora i studijska putovanja. Kao osnova za uvoenje medijacije, moralo se pristupiti i dopuni procesnih zakona, kako bi se u njih ukljuila odredba kojom se omoguava da sudija spor uputi na medijaciju. Udruenje je u ovom dijelu iniciralo niz sastanaka sa ministarstvima pravde, kao i meunarodnim organizacijama koje provode ili podravaju reformu pravosua, te dalo sugestije koje su ove organizacije proslijedile u zakonodavnu proceduru. 2003. godine usvojeni su zakoni o parninom i krivinom postupku u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, koji su predviali mogunost da sudija ukoliko ocijeni da je to svrsishodno moe predloiti strankama da spor pokuaju rijeiti medijacijom, te da isti prijedlog sporazumno mogu dati i stranke. Ove dopune procesnih zakona otvorile su put stvaranju punog pravnog okvira za uvoenje medijacije u zemlji. Za dalji razvoj interes je pokazao i Program za razvoj preduzetnitva u jugoistonoj Evropi SEED, koji je u saradnji sa Udruenjem medijatora u BiH pokrenuo projekat uvoenja alternativnog rjeavanja sporova. U aprilu 2003. godine sa ovom organizacijom Udruenje medijatora potpisuje partnerski sporazum koji je obuhvatio sljedee aktivnosti: izradu nacrta zakona o postupku medijacije, provoenje programa obuke o medijaciji, izradu metodologije za provoenje pilot projekta u sudovima, javnu kampanju radi informisanja javnosti o prednostima 2


medijacije, te pruanje tehnike pomoi Udruenju medijatora sa ciljem izgradnje kapaciteta. Uslijedilo je formiranje radne grupe za izradu Zakona o postupku medijacije koju su inili predstanvici Udruenja medijatora u BiH, Nezavisne sudske komisije, OHR-a, SEED, ABA CEELI, Ministarstva pravde Federacije BiH, Ministarstva pravde Republike Srpske. Nacrt zakona predat je u proceduru Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, koji ga je u decembru 2003. godine uputio na usvajanje Parlamentarnoj skuptini BiH. Zakon je usvojen u junu 2004. godine. Zakon detaljno definie postupak medijacije, principe i ulogu medijatora u procesu, i rokove ukoliko je sudski postupak u toku. Prema zakonskom rjeenju, u BiH je predviena neobavezna vansudska medijacija. To podrazumijeva da se stranke u sporu mogu sporazumjeti da prije pokretanja sudskog postupka spor pokuaju rijeiti u postupku medijacije, a takva mogunost im ostaje otvorena i u sporovima koji su procesuirani u sudovima, ako se do zakljuenja glavne rasprave sporazumiju da spor rijee medijacijom, ili se na proces medijacije saglasno odlue nakon to im sudija na pripremnom roitu predloi ovaj nain alternativnog rjeavanja sporova, kao podoban za konkretan sluaj. Medijacija u BiH se zasniva na principima: a) dobrovoljnosti stranaka - u pokretanju postupka, izboru medijatora i donoenju odluka, b) povjerljivosti - u odnosu na sve izneseno i prema svima u toku postupka medijacije, c) jednakosti - u odnosu medijatora prema strankama i d) neutralnosti - u odnosu medijatora prema rjeenju spora. Prema zakonskom rjeenju, medijacijom se mogu baviti sve osobe koje ispunjavaju opte uslove za zapoljavanje, uz posebne uslove koji se odnose na visoku strunu spremu, zavrenu obuku o medijaciji i registrovanje medijatora. Meutim, Zakon je ostao nedoreen, odnosno neprimjenljiv, jer je lanom 1, stav 2 utvreno da e se poslovi medijacije posebnim zakonom prenijeti na udruenje ili udruenja po proceduri utvrenoj tim zakonom. Upravni odbor Udruenja medijatora aktivno se ukljuio u zagovaranje donoenja novog zakona kojim bi se rijeila ova pitanja i nakon godinu dana aktivnosti prema Ministarstvu pravde BiH i poslanikim klubovima u Parlamentarnoj skuptini BiH, i ovaj dokument je uao u parlamentarnu proceduru. Zakon o prenosu poslova medijacije na udruenje medijatora donesen je 28. jula 2005. godine. Uz podrku Kanadske agencije za meunarodni razvoj (CIDA) i Kanadskog instituta za rjeavanje sukoba (CICR), Udruenje medijatora u BiH je poetkom 2004. godine poelo razvijati vlastiti program obuke o medijaciji. Razvijena su etiri programa obuke za budue medijatore, za sudije i advokate, krajnje korisnike i obuka za trenere medijacije. Od tada je prema ovim programima obueno oko 150 potencijalnih medijatora i 6 trenera. U aprilu 2004. godine uslijedilo je pokretanje prvog pilot projekta Uvoenje medijacije u predmetima Osnovnog suda Banja Luka u saradnji sa SEED-om. Godinu dana kasnije, pilot projekat pokrenut je i u Sarajevu. Do kraja 2006. godine u pilot projektima je odrano 590 medijacija od kojih je 330 rijeeno sporazumom, to je oko 56% od ukupnog broja medijacija.

3


U oktobru 2005. godine formirana je radna grupa za izradu pravilnika o medijaciji, koji bi omoguili punu primjenu Zakona o postupku medijacije irom Bosne i Hercegovine. Upravni odbor usvojio je pravilnike u februaru 2006, nakon ega je pristupio izradi formulara potrebnih za njihovu primjenu. Obrasci potrebni za primjenu pravilnika i primjenu Zakona o postupku medijacije u BiH izdraeni su u oktobru 2006. uz strunu pomo Kanadskog instituta za rjeavanje sporova. U novembru 2006. godine objavljen je poziv za upis u registar medijatora, koji se realizuje u prvom tromjeseju 2007. godine. Upis prvih medijatora je u toku i medijacija kao nain rjeavanja sporova postaje dostupna graanima irom BiH od maja 2007. Tehnike medijacije su i prije donoenja pravnog okvira, esto koristile nevladine organizacije koje su pomagale proces pomirenja u Bosni i Hercegovini i meuetniki dijalog. Medijaciju je u prvim godinama poslije rata u pregovorima izmeu nosilaca vlasti i graana, razliitih etnikih grupa o povratku izbjeglica i zatiti ljudskih prava koristio i Kristijan varc iling, tada u ulozi meunarodnog medijatora za Bosnu i Hercegovinu. Medijacija se sve vie uvodi i primjenjuje u razliitim oblastima, ponekad se i razliito naziva i reguile uz sve specifinosti oblasti kojima se bavi. Zakon o advokaturi Fedrecaije BiH npr. predvia medijaciju kao nain rjeavanja sporova izmeu lanova Advokatske komore. Porodini zakon Federacije BiH (Slubeni glasnik FBiH 58/05) predvia obaveznu medijaciju prije razvoda braka, pri emu je uloga medijatora da pokua otkloniti uzroke konflikta izmeu branih partnera, informie ih o posljedicama razvoda, te ukoliko mirenje nije mogue posreduje u pregovorima o tome sa kim e ivjeti maloljetno dijete, odnose djeteta sa drugim roditeljem i o ostalim sadrajima roditeljskog staranja. Udruenje medijatora prati primjenu i propise kojima se regulie medijacija u BiH i u skladu sa svojim ciljevima uestvuje u procesima promocije medijacije i nuenju strune pomoi u harmozniaciji primjene medijacije u zemlji.

4
10

Medijacija__________________________________________________
U BOSNI I HERCEGOVINI UDRUENJE MEDIJATORA BIH

ZAKONI O MEDIJACIJI u BIH

Canada-Bosnia and Herzegovina Judicial Reform Project (JRP) Funded by the Government of Canada through the Canadian International Development Agency (CIDA) Implemented by the Consortium GENIVAR-University of Ottawa www.canada-bih-jrp.org

11

12

Medijacija__________________________________________________
Zakon o postupku Medijacije

PARLAMENTARNA SKUPTINA BOSNE I HERCEGOVINE 261 Na osnovu lana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skuptina Bosne i Hercegovine, na 37. sjednici Predstavnikog doma, odranoj 9. juna 2004. godine, i 25. sjednici Doma naroda, odranoj 29. juna 2004. godine, usvojila je

ZAKON O POSTUPKU MEDIJACIJE

I - Ope odredbe

lan 1. Ovim zakonom ureuje se postupak medijacije na teritoriji Bosne i Hercegovine. Poslovi medijacije posebnim zakonom prenose se na udruenje ili udruenja po proceduri utvrenoj tim zakonom. lan 2. Medijacija, u smislu ovog zakona, postupak je u kojem trea neutralna osoba (medijator) pomae strankama u nastojanju da postignu obostrano prihvatljivo rjeenje spora. Medijator ne moe nametnuti strankama rjeenje spora. lan 3. Postupak medijacije vodi medijator pojedinac osim ako se stranke dogovore da postupak vodi vie medijatora. Medijator je trea neutralna osoba koja posreduje u rjeavanju spora izmeu stranaka u skladu s principima medijacije. lan 4. Stranke u sporu mogu se sporazumjeti, prije i nakon pokretanja sudskog postupka do zakljuenja glavne rasprave, da spor rijee u postupku medijacije.
1

13

Medijacija__________________________________________________
Zakon o postupku Medijacije

Ako stranke prije pokretanja sudskog postupka nisu pokuale rijeiti spor u postupku medijacije, sudija koji vodi sudski postupak moe, ako ocijeni da je to svrsishodno, na pripremnom roitu predloiti strankama da spor pokuaju rijeiti u postupku medijacije. lan 5. Stranke zajedniki biraju medijatora s liste medijatora koju utvruje Udruenje. Ako se stranke ne mogu dogovoriti oko izbora medijatora, medijatora imenuje Udruenje. Pisani akt-sporazum iz stava 1. ili akt Udruenja medijatora iz stava 2. ovog lana dostavlja se i ulae u spis predmeta kod postupajueg suda ukoliko je postupak medijacije pokrenut u toku ili nakon pokretanja sudskog postupka.

II - Principi postupka medijacije lan 6. Strane u sporu pokreu postupak medijacije i uestvuju u postizanju obostrano prihvatljivog sporazuma dobrovoljno. lan 7. Postupak medijacije povjerljive je prirode. Izjave stranaka iznesene u postupku medijacije ne mogu se bez odobrenja stranaka koristiti kao dokaz u bilo kojem drugom postupku. Medijator e informacije koje mu budu dostavljene u toku odvojenih sastanaka sa svakom strankom posebno zadrati u tajnosti i nee o njima raspravljati s drugom stranom, ukoliko drugaije nije dogovoreno. lan 8. Stranke u postupku medijacije imaju jednaka prava. lan 9. Medijator e posredovati na neutralan nain, bez ikakvih predrasuda u pogledu stranaka i predmeta spora.

14

Medijacija__________________________________________________
Zakon o postupku Medijacije

III - Postupak medijacije lan 10. Postupak medijacije pokree se pismenim ugovorom o medijaciji koji potpisuju stranke u sporu i medijator. lan 11. Ugovor o medijaciji mora sadravati: podatke o ugovornim stranama, zakonskim zastupnicima ili punomonicima, predmet medijacije (opis spora), izjavu o prihvaanju naela medijacije definiranih ovim zakonom, mjesto odravanja medijacije kao i odredbe o trokovima postupka, to ukljuuje i naknadu medijatoru. lan 12. Nakon potpisivanja ugovora o medijaciji, medijator u dogovoru sa strankama odreuje vrijeme i blie mjesto-prostoriju odravanja sastanka za medijaciju. lan 13. Ako je sudski postupak ve u toku, stranke koje su se sporazumjele da spor rijee u postupku medijacije dune su o tome obavijestiti sudiju koji vodi sudski postupak, dostavljanjem kopije ugovora o medijaciji. lan 14. Ako su se stranke u toku parninog postupka, na vlastitu inicijativu ili na prijedlog sudije, sporazumjele da spor pokuaju rijeiti u postupku medijacije, sud e odgoditi roite na period od najdue 30 dana. lan 15. Ukoliko su stranke u sporu fizike osobe, njihovo prisustvo postupku je obavezno. Interese stranaka u postupku mogu zastupati njihovi zakonski zastupnici ili punomonici. Radnje u postupku medijacije, ukljuujui i potpisivanje sporazuma o nagodbi, koje preduzima punomonik, imaju isto pravno djelovanje kao da ih je preduzela sama stranka. lan 16. Pored medijatora, stranaka, odnosno njihovih zastupnika, postupku mogu prisustvovati i tree osobe, uz saglasnost stranaka.

15

Medijacija__________________________________________________
Zakon o postupku Medijacije

Sve tree osobe koje prisustvuju postupku medijacije moraju se u pismenoj formi obavezati da e potovati princip povjerljivosti postupka medijacije. lan 17. Stranke moraju, blagovremeno, dostaviti medijatoru svu relevantnu dokumentaciju u vezi s predmetom spora. lan 18. Na poetku postupka medijacije, medijator ukratko upoznaje stranke s ciljem medijacije, postupkom koji e biti proveden i ulogom medijatora, kao i stranaka u postupku. lan 19. Postupak medijacije moe prekinuti svaka stranka u bilo kojem trenutku u toku postupka. Medijator moe prekinuti postupak medijacije ako ocijeni da dalje voenje postupka nije svrsishodno. Medijator e prekinuti postupak medijacije ako postoje ili se u toku postupka pojave razlozi koji ga spreavaju da bude neutralan i nepristrasan. Pisanu ili usmenu izjavu stranke o prekidu medijacije, odnosno ocjenu medijatora da je dalje voenje postupka nesvrsishodno, medijator e konstatirati u formi posebnog akta, potpisati i dostaviti postupajuem sudu. lan 20. Medijator je duan provesti postupak medijacije bez odugovlaenja. lan 21. U toku postupka medijacije, medijator moe voditi i odvojene razgovore sa svakom strankom pojedinano. lan 22. Medijator nee davati obeanja niti e garantirati odreeni rezultat iz postupka medijacije. lan 23. Na zahtjev stranke, istaknut u odvojenom razgovoru, medijator moe dati prijedlog opcija za rjeavanje spora, ali ne i rjeenje.

16

Medijacija__________________________________________________
Zakon o postupku Medijacije

lan 24. Kada stranke u postupku medijacije iznau rjeenje spora, uz pomo medijatora, sainit e pismeni sporazum o nagodbi i odmah ga potpisati. lan 25. Sporazum o nagodbi iz lana 24. ovog zakona ima snagu izvrne isprave. lan 26. Kada je parnica u toku, stranke su dune obavijestiti sud o ishodu postupka medijacije odmah, a najkasnije do odravanja roita zakazanog u skladu s lanom 14. ovog zakona, dostavljanjem sporazuma o nagodbi. lan 27. Medijator podlijee odgovornosti za tetu koju nanese stranci svojim nezakonitim postupanjem prema opim pravilima odgovornosti za tetu, te disciplinskoj odgovornosti u skladu s aktima Udruenja.

IV - Sukob interesa lan 28. Medijator ne moe postupati u predmetima u kojima ima ili je imao, odnosno ukoliko se u meuvremenu pojavi lini interes, lini, porodini ili poslovni odnos sa strankom u sporu ili ako postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost. Medijator nee postupati u predmetima u kojima je prethodno postupao kao sudija, bio punomonik, zakonski zastupnik ili savjetnik jedne od stranaka. lan 29. Medijator moe voditi postupak medijacije i u sluajevima iz lana 28. ovog zakona, ukoliko su stranke, i nakon to su obavijetene o postojanju tih okolnosti, saglasne da on vodi postupak.

17

Medijacija__________________________________________________
Zakon o postupku Medijacije

V - Uslovi plaanja trokova postupka medijacije lan 30. Nagradu i naknadu trokova medijatora, u visini propisanoj aktom Udruenja kao i druge trokove neophodne za provoenje postupka medijacije, stranke snose na jednake dijelove osim ako ugovorom o medijaciji nije drugaije predvieno.

VI - Uslovi za bavljenje medijacijom lan 31. Medijator moe biti osoba koja ispunjava ope uslove za zapoljavanje. Pored uslova iz stava 1. ovog lana, medijator mora ispunjavati i sljedee uslove: a) visoka struna sprema,

b) zavrena obuka prema programu Udruenja ili prema drugom programu obuke koji priznaje Udruenje, c) upis u registar medijatora koji vodi Udruenje.

Osobi koja sa uspjehom zavri obuku za medijatora izdat e se odgovarajui certifikat koji slui kao osnov za upis u registar medijatora. lan 32. Strani dravljanin koji je ovlaten da obavlja poslove medijacije u drugoj dravi moe u pojedinanim sluajevima, pod uslovom reciprociteta, voditi postupak medijacije u Bosni i Hercegovini, uz prethodnu saglasnost Ministarstva pravde i Udruenja medijatora u Bosni i Hercegovini.

18

Medijacija__________________________________________________
Zakon o postupku Medijacije

ZAVRNE ODREDBE

lan 33. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Slubenom glasniku BiH'' i slubenim glasilima entiteta i Brko Distrikta BiH.

PS BiH broj 76/04 29. juna 2004. godine Sarajevo Predsjedavajui Predstavnikog doma Martin Ragu, s. r. Predsjedavajui Doma naroda Goran Milojevi, s. r.

19

20

Medijacija__________________________________________________
Zakon o prijenosu poslova Medijacije na Udrenje medijatora BiH

Na osnovu lana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skuptina Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavnikog doma, odranoj 21. aprila 2005. godine, i na sjednici Doma naroda, odranoj 28. jula 2005. godine, donijela je

ZAKON O PRIJENOSU POSLOVA MEDIJACIJE NA UDRUENJE MEDIJATORA lan 1. Ovim zakonom ureuje se procedura prijenosa poslova medijacije i odreivanje udruenja graana koje e obavljati poslove medijacije u Bosni i Hercegovini u skladu sa Zakonom o postupku medijacije ("Slubeni glasnik BiH", broj 37/04), te prijenos poslova medijacije na udruenje medijatora. lan 2. (1) Prijenos poslova medijacije vri se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Ministarstvu pravde BiH. (2) Ministarstvo pravde BiH priprema tekst zakona o prijenosu poslova medijacije na konkretno udruenje ukoliko je udruenje-podnosilac zahtjeva uredno registrirano za cijelo podruje Bosne i Hercegovine. lan 3. Poslovi medijacije prenose se na "Udruenje medijatora u Bosni i Hercegovini", registrirano rjeenjem Ministarstva civilnih poslova i komunikacija BiH, broj RU/44/02 od 5.11.2002. godine. lan 4. (1) Kada i ako kod Ministarstva pravde BiH, nakon stupanja na snagu ovog zakona, bude registrirano jedno ili vie novih udruenja medijatora za podruje cijele Bosne i Hercegovine, dopunama lana 3. ovog zakona poslovi medijacije prenijet e se i na novoosnovano udruenje ili udruenja koja, nakon to budu uredno registrirana u nadlenom ministarstvu , podnesu zahtjev Ministarstvu pravde BiH. (2) Ministarstvo pravde BiH e, odmah po prijemu zahtjeva, pripremiti tekst i inicirati kod Vijea ministara BiH utvrivanje prijedloga dopuna ovog zakona u smislu stava (1) ovog lana. Zakon usvaja Parlamentarna skuptina BiH.

21

Medijacija__________________________________________________
Zakon o prijenosu poslova Medijacije na Udrenje medijatora BiH

(3) Ukoliko je zahtjev za prijenos poslova medijacije uredno podnesen, dopune zakona, u smislu stava (1) ovog lana, moe predloiti i drugi ovlateni predlaga zakona. lan 5. Poslovi medijacije vre se u skladu sa Zakonom o postupku medijacije ("Slubeni glasnik BiH", broj 37/04). lan 6. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH". PSBiH broj 204/05 28. jula 2005. godine Sarajevo Predsjedavajui Predstavnikog doma Parlamentarne skuptine BiH efik Daferovi, s. r. Predsjedavajui Doma naroda Parlamentarne skuptine BiH Velimir Juki, s. r.

22

Medijacija___________________________________________________
U BOSNI I HERCEGOVINI UDRUENJE MEDIJATORA BIH

PRAVILNICI

Canada-Bosnia and Herzegovina Judicial Reform Project (JRP) Funded by the Government of Canada through the Canadian International Development Agency (CIDA) Implemented by the Consortium GENIVAR-University of Ottawa www.canada-bih-jrp.org

23

24

Medijacija__________________________________________________
Udruenje medijatora Bosne i Hercegovine

UDRUENJE MEDIJATORA BOSNE I HERCEGOVINE Na osnovu lana 3. i 5. Zakona o prenosu poslova medijacije na udruenje medijatora ("Slubeni glasnik BiH", broj 52/05), u vezi sa lanom 31. stav 2. taka c) Zakona o postupku medijacije ("Slubeni glasnik BiH", broj 37/04), te na osnovu lana 20. Statuta, Upravni odbor Udruenja medijatora u Bosni i Hercegovini donosi

PRAVILNIK O REGISTRU MEDIJATORA lan 1. Ovim Pravilnikom propisuje se: uspostavljanje, uvjeti za upis, nain voenja i brisanje iz Registra medijatora Udruenja medijatora u Bosni i Hercegovini. lan 2. Udruenje medijatora u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Udruenje) vodi evidenciju o medijatorima u obliku knjige pod nazivom "Registar medijatora" (u daljnjem tekstu: Registar). U Registar se unose sljedei podaci: redni broj upisa, prezime, ime jednog od roditelja i ime medijatora, njegovo prebivalite, adresa stanovanja i usluni telefonski broj, zanimanje, a ako je zaposlen naziv poslodavca, broj i datum rjeenja o upisu, broj, datum i razlog brisanja iz Registra, datum i mjesto davanja sveane izjave i napomena. Uz Registar se prilau rjeenja i ostali relevantni dokumenti o medijatorima, kao i potpisani tekst sveane izjave iz lana 11. ovog Pravilnika. Registar je javna knjiga, a izvodi iz Registra i potvrde izdate na osnovu podataka iz Registra su javne isprave. Medijator je duan o promjeni podataka iz stava 2. ovog lana obavijestiti Udruenje odmah, a najkasnije u roku od osam dana. lan 3. Pravo na obavljanje poslova medijatora stie se danom upisa u Registar. Registar iz stava 1. ovog lana vodi Udruenje.

25

Medijacija__________________________________________________
Udruenje medijatora Bosne i Hercegovine

lan 4. Ne moe se uskratiti pravo na obavljanje poslova medijatora zbog: nacionalne, etnike, vjerske, politike ili polne pripadnosti. lan 5. Pored opih uvjeta za upis u Registar, predvienih lanom 31, stav 1. Zakona o postupku medijacije, kandidat mora ispunjavati i sljedee posebne uvjete: VSS

- zavrena obuka prema programu Udruenja ili drugog programa obuke koji priznaje Udruenje zadovoljavajua ocjena intervjua lanstvo u Udruenju.

lan 6. Uz zahtjev za upis u Registar, kandidat je duan priloiti: uvjerenje o dravljanstvu Bosne i Hercegovine kratku biografiju dvije fotografije dokaz o uplati takse na zahtjev dokaz o plaenoj lanarini Udruenju za tekuu godinu

- uvjerenje da se ne vodi krivini postupak diploma o zavrenom fakultetu adresa i kontakt telefon

- certifikat o zavrenoj obuci prema programu Udruenja ili potvrdu Udruenja o priznanju drugog programa obuke.

26

Medijacija__________________________________________________
Udruenje medijatora Bosne i Hercegovine

lan 7. Upravni odbor Udruenja objavljuje javni poziv za upis u Registar u "Slubenom glasniku BiH" i u tri najtiranije dnevne novine koje se distribuiraju na teritoriji Bosne i Hercegovine u pravilu jednom godinje. lan 8. Upravni odbor Udruenja moe zatraiti da podnosilac zahtjeva za upis u Registar dopuni dokaze o ispunjavanju odreenih uvjeta, odreujui mu rok za postupanje po zahtjevu. U sluaju da podnosilac zahtjeva ne postupi u roku iz stava 1. ovog lana, smatrat e se da je odustao od zahtjeva. lan 9. Prije odluivanja o zahtjevu za upis u registar obavlja se intervju s kandidatom pred Komisijom za provoenje intervjua iz poznavanja Zakona o postupku medijacije i Zakona o prenosu poslova medijacije na udruenje medijatora, Statuta Udruenja, Kodeksa etike medijatora i drugih akata Udruenja. O ishodu intervjua sainjava se zapisnik sa konstatacijama: "zadovoljio" ili "nije zadovoljio". lan 10. Upravni odbor Udruenja e u roku od 8 dana od obavljenog intervjua iz lana 9. ovog Pravilnika donijeti rjeenje o zahtjevu za upis u Registar. Pismeni otpravak rjeenja iz stava 1. ovog lana dostavlja se podnosiocu zahtjeva. Rjeenje iz stava 1. ovog lana je konano, ali se protiv njega moe pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sud). lan 11. Upis u Registar e se izvriti na dan kada je utvrena pravosnanost rjeenja o upisu u Registar i nakon potpisivanja sveane izjave, koja glasi: "Izjavljujem da u dunost medijatora vriti asno i savjesno po svom najboljem znanju i da u u radu postupati u skladu sa zakonom i principima medijacije." Sveana izjava iz stava 1. ovog lana se potpisuje pred predsjednikom Udruenja. Tekst sveane izjave iz stava 1. ovog lana uva se u Udruenju. lan 12. Upis u Registar vri se na osnovu rjeenja Upravnog odbora Udruenja i dokaza o izvrenoj uplati upisnine.
3

27

Medijacija__________________________________________________
Udruenje medijatora Bosne i Hercegovine

Medijator je duan u toku kalendarske godine pohaati najmanje dva dana strune obuke, koju organizuje Udruenje. Ovoj obuci ne podlijeu medijatori koji su kao treneri uestvovali u provoenju te obuke. lan 13. Nakon izvrenog upisa izdaje se legitimacija medijatora, koja sadri: naziv Udruenja, znak Udruenja, rijei: "Legitimacija medijatora", ime, prezime, fotografiju, redni broj, datum upisa u Registar i datum izdavanja. Legitimacija medijatora ovjerava se peatom Udruenja otisnutim djelimino preko donjeg desnog ugla fotografije i potpisom predsjednika Udruenja. Medijator je duan prijaviti svaku promjenu podataka i zatraiti izdavanje nove legitimacije. Trokove izdavanja nove legitimacije snosi medijator. lan 14. Upravni odbor Udruenja donosi rjeenje o brisanju medijatora iz Registra. Rjeenja iz stava 1. ovog lana su upravni akti protiv kojih alba nije dozvoljena, ali se moe pokrenuti Upravni spor pred Sudom. lan 15. Rjeenje iz lana 14. ovog Pravilnika donosi se ako medijator: - izgubi dravljanstvo Bosne i Hercegovine u kojem sluaju e se brisanje izvriti sa danom pravosnanosti rjeenja kojim je utvren gubitak dravljanstva, - izgubi radnu sposobnost u kojem sluaju e se brisanje izvriti sa danom pravosnanosti rjeenja kojim je utvren gubitak radne sposobnosti, - izgubi poslovnu sposobnost u kojem sluaju e se brisanje izvriti sa danom pravosnanosti rjeenja kojim je utvren gubitak poslovne sposobnosti, umre, u kojem sluaju e se brisanje izvriti sa danom smrti medijatora,

- mu je izreena disciplinska mjera zabrane obavljanja poslova medijacije, u kojem sluaju e se brisanje izvriti sa danom pravosnanosti rjeenja o izricanju disciplinske mjere, - izjavi da vie nee obavljati poslove medijacije, u kojem sluaju e se brisanje izvriti sa danom pravosnanosti odluke o brisanju,

28

Medijacija__________________________________________________
Udruenje medijatora Bosne i Hercegovine

- osuen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci ili due za krivino djelo koje ga ini nedostojnim za obavljanje poslova medijacije, u kojem sluaju e se brisanje izvriti sa danom pravosnanosti osuujue presude. lan 16. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".

Broj 01/06 27. februara 2006. godine Banja Luka

Predsjednik Udruenja Goran Salihovi, s. r.

29

30

Medijacija__________________________________________________
Udruenje medijatora Bosne i Hercegovine

Na osnovu lana 3. i 5. Zakona o prenosu poslova medijacije na udruenje medijatora ("Slubeni glasnik BiH", broj 52/05), u vezi sa lanom 5. Zakona o postupku medijacije ("Slubeni glasnik BiH", broj 37/04), te na osnovu lana 20. Statuta, Upravni odbor Udruenja medijatora u Bosni i Hercegovini donosi

PRAVILNIK O LISTI MEDIJATORA

lan 1. Ovim Pravilnikom ureuje se sadraj i objavljivanje liste medijatora Udruenja medijatora u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Lista medijatora). lan 2. Listu medijatora utvruje Udruenje medijatora u Bosni i Hercegovini. Lista medijatora sadri: prezime i ime medijatora, zanimanje, njegovo prebivalite i adresu i usluni telefonski broj. lan 3. Lista medijatora dostavlja se: svim sudovima na teritoriji Bosne i Hercegovine i centrima za medijaciju. lan 4. Lista medijatora, kao i sve promjene te liste, objavljuje se u "Slubenom glasniku BiH", "Slubenim novinama Federacije BiH", "Slubenom glasniku Republike Srpske" i "Slubenom glasniku Brko Distrikta BiH", kao i na oglasnim tablama u svim sudovima na teritoriji Bosne i Hercegovine, Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu pravde, Ministarstvu pravde Republike Srpske i Pravosudne komisije Brko Distrikta Bosne i Hercegovine.

31

Medijacija__________________________________________________
Udruenje medijatora Bosne i Hercegovine

lan 5. Ako se stranke ne mogu dogovoriti oko izbora medijatora, medijatora imenuje Udruenje sa liste medijatora, a prema abecednom redu i prema mjestu odravanja medijacije, vodei rauna o pravnoj prirodi spora i sloenosti sluaja i zanimanju medijatora. lan 6. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".

Broj 02/06 27. februara 2006. godine Banja Luka Predsjednik Udruenja Goran Salihovi, s. r.

32

Medijacija__________________________________________________
Udruenje medijatora Bosne i Hercegovine

Na osnovu lana 3. i 5. Zakona o prenosu poslova medijacije na udruenje medijatora ("Slubeni glasnik BiH", broj 52/05), u vezi sa lanom 4. Zakona o postupku medijacije ("Slubeni glasnik BiH", broj 37/04), te na osnovu lana 20. Statuta, Upravni odbor Udruenja medijatora u Bosni i Hercegovini donosi

PRAVILNIK O UPUIVANJU NA MEDIJACIJU

lan 1. Ovim Pravilnikom propisuje se postupak upuivanja predmeta na medijaciju. lan 2. Strane u sporu mogu se sporazumjeti prije i nakon pokretanja sudskog postupka da spor rijee u postupku medijacije. Ako je pokrenut sudski postupak, sudija koji vodi postupak na pripremnom roitu moe predloiti strankama, ako ocijeni da je to svrsishodno, da spor pokuaju rijeiti u postupku medijacije. lan 3. U sluaju iz lana 2. ovog Pravilnika stranke u sporu podnose pismeni zahtjev administrativnoj slubi Udruenja medijatora u BiH (u daljnjem tekstu: Udruenje), na obrascu koji propisuje Udruenje. lan 4. Ako u zahtjevu stranke nisu usaglasile izbor medijatora ili ako nisu na Udruenje prenijele ovlatenje za izbor medijatora, administrativna sluba Udruenja e po prijemu zahtjeva dostaviti strankama listu medijatora.

33

Medijacija__________________________________________________
Udruenje medijatora Bosne i Hercegovine

lan 5. Svaka od strana e na tako dobivenom spisku oznaiti imena medijatora, rangirajui ih prema redoslijedu preferencije i spisak dostaviti Udruenju u roku od pet dana. Udruenje e na osnovu iskazanih preferencija stranaka imenovati medijatore i o tome obavijestiti stranke. lan 6. Udruenje koordinira izmeu stranaka i medijatora u vezi sa najpogodnijim datumom i mjestom odravanja medijacije. Medijacija e se u pravilu odravati u prostorijama Udruenja. Na zahtjev stranaka medijacija se moe odrati i na mjestu koje one odrede, uz obavezu plaanja dodatnih trokova. Prije odravanja medijacije Udruenje e strankama dostaviti ugovor o medijaciji i depozitnu fakturu koju su stranke dune izmiriti prije poetka postupka. Postupak medijacije moe inicirati jedna od strana u sporu ili tree zainteresovano fiziko ili pravno lice podnoenjem zahtjeva Udruenju. Zahtjev iz prethodnog stava treba da sadri: ime i prezime, adresu i brojeve telefona, faksa i e-mail adresu podnosioca zahtjeva i stranaka u sporu i dokaz o plaanju naknade uz zahtjev u iznosu koji propisuje Udruenje. lan 7. Povodom zahtjeva, Udruenje e kontaktirati stranu odnosno strane u sporu u ime podnosioca zahtjeva u cilju njihovog informisanja o postupku medijacije i pokuaja pribavljanja saglasnosti da se spor rijei u postupku medijacije. lan 8. Ako su stranke u sporu dale saglasnost da spor rijee u postupku medijacije, Udruenje e im dostaviti listu medijatora.

34

Medijacija__________________________________________________
Udruenje medijatora Bosne i Hercegovine

lan 9. Dalji postupak u ovom sluaju e se provesti prema pravilima sadranim u odredbama lanova 5. i 6. ovog Pravilnika. lan 10. Ako nije pribavljena saglasnost stranaka da se spor rijei u postupku medijacije, Udruenje e o tome obavijestiti podnosioca zahtjeva. lan 11. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".

Broj 03/06 27. februara 2006. godine Banja Luka

Predsjednik Udruenja Goran Salihovi, s. r.

10

35

36

Medijacija__________________________________________________
Udruenje medijatora Bosne i Hercegovine

Na osnovu lana 3. i 5. Zakona o prenosu poslova medijacije na udruenje medijatora ("Slubeni glasnik BiH", broj 52/05), u vezi sa lanom 3. Zakona o postupku medijacije ("Slubeni glasnik BiH", broj 37/04), te na osnovu lana 20. Statuta, Upravni odbor Udruenja medijatora u Bosni i Hercegovini usvaja

KODEKS MEDIJATORSKE ETIKE

lan 1. Kodeks medijatorske etike (u daljnjem tekstu: Kodeks) sadri norme profesionalnog ponaanja medijatora u vrenju poslova medijacije, u svim prilikama, na nain kako to zahtijevaju dostojanstvo i ugled medijacije kao alternativnog naina rjeavanja sporova. lan 2. Kodeks se u cjelosti odnosi na svakog medijatora koji je upisan u Registar medijatora Udruenja medijatora u Bosni i Hercegovini. lan 3. Ciljevi Kodeksa su: da obezbijedi smjernice za profesionalan rad medijatora, da obezbijedi nain zatite strankama i da razvije i promovie povjerenje u medijaciju.

lan 4. Iako medijatori dolaze iz razliitih profesija i disciplina svaki medijator mora prihvatiti Kodeks kao minimum. Imenovanje za medijatora ne predstavlja trajno pravo za pojedinca, ve je to uvjetna privilegija koja se moe oduzeti u sluaju krenja Kodeksa.

11

37

Medijacija__________________________________________________
Udruenje medijatora Bosne i Hercegovine

lan 5. Medijacija je postupak u kojem medijator kao tree neutralno lice pomae strankama u nastojanju da postignu obostrano prihvatljivo rjeenje spora. U medijaciji pravo na donoenje odluka imaju iskljuivo stranke. Medijator nee nametati nagodbu strankama u sporu, nuditi pravne savjete, niti postupati kao pravni zastupnik bilo koje strane. Uloga medijatora je da otkloni prepreke u komunikaciji, podstakne utvrivanje interesa, iznoenje i ispitivanje moguih opcija, koje bi mogle odgovoriti na potrebe lica ukljuenih u spor. lan 6. Medijatori treba da imaju poten i nepristrasan pristup, te da djeluju sa dobrim namjerama i prema potrebama i interesima stranaka. lan 7. Medijator e strankama objasniti postupak medijacije i opisati slinosti i razlike sa ostalim postupcima rjeavanja sporova. Medijator e istai da nema pravo da donosi odluke i u tom smislu e istai razliku u odnosu na sudski proces, vansudsku nagodbu i arbitrau. Medijator e podsticati stranke da iznesu onoliko informacija koliko je potrebno da se zajedniki usaglase o tome ta je predmet medijacije. lan 8. Podaci o obrazovanju, zavrenim treninzima i profesionalnom iskustvu medijatora moraju biti na raspolaganju strankama. Prije poetka medijacije, medijator mora provjeriti da li su prisutni razumjeli principe i pravila koja vae u postupku medijacije. Izmeu ostalog, to ukljuuje dobrovoljnost i povjerljivost postupka, neutralnost i nepristrasnost medijatora, mogunost razgovora sa jednom stranom, uvjete pod kojim medijacija moe biti prekinuta.

12

38

Medijacija__________________________________________________
Udruenje medijatora Bosne i Hercegovine

lan 9. Medijator i stranke e se sloiti o pravilima koja e svi potovati u toku medijacije. lan 10. Dobrovoljnost medijacije predstavlja pravo stranaka da samostalno i bez pritiska donesu odluku o pristupanju medijaciji i bilo kojem ishodu postupka medijacije. Medijator je duan prije poetka medijacije pruiti strankama informaciju da nee donositi odluke o rjeenju spora. lan 11. Ouvanje povjerljivosti je od presudne vanosti za proces rjeavanja sporova. Medijator mora ouvati povjerljivost u postupku. Ukoliko postoje zakonska ogranienja povjerljivosti i obaveze izvjetavanja, medijator mora informisati stranke o tome prije poetka medijacije. Medijator treba dobiti saglasnost stranaka za bilo kakvo prenoenje informacije treim licima. Ukoliko se materijali sa medijacije koriste za istraivanje ili obuku, stranke moraju ostati anonimne, a informacije koje bi ih mogle identifikovati moraju se izmijeniti. Informacije koje se dostave u postupku medijacije nee se koristiti u eventualnom kasnijem sudskom ili drugom postupku rjeavanja sporova. Povjerljivost se mora potovati i prilikom arhiviranja dosjea. Dokazni materijal, koji je inae prihvatljiv, nee se pretvoriti u neprihvatljiv zbog svog koritenja u postupku medijacije. lan 12. Medijator moe odravati odvojene razgovore sa bilo kojom od stranaka ukoliko ocijeni da je potrebno. Kada je rije o povjerljivosti, medijator mora provjeriti koliko od izreenog u odvojenim razgovorima smije prenijeti drugoj strani.

13

39

Medijacija__________________________________________________
Udruenje medijatora Bosne i Hercegovine

lan 13. Medijator mora odrati nepristrasnost prema strankama, to znai da nijednu nee favorizovati niti rijeima, ni djelima. Nepristrasnost podrazumijeva obavezu medijatora da pomogne svim strankama u postizanju meusobno prihvatljivog rjeenja. Neutralnost podrazumijeva odnos medijatora prema strankama u sporu. Ako medijator osjeti ili bilo koja od stranaka izjavi da njegova prolost ili iskustvo moe uticati na njegov rad, medijator treba da se povue iz medijacije, osim ako se svi ne saglase da se medijacija nastavi. lan 14. Medijator treba da informie stranke o bilo kakvoj nastaloj okolnosti koja bi se mogla smatrati ili uzrokovati sukob interesa. lan 15. Medijator e podravati i pomagati strankama da prikupe neophodnu strunu informaciju i savjet u sluajevima gdje su takve informacije neophodne radi postizanja sporazuma i zatite prava stranaka. Medijator moe davati takve informacije samo u sluajevima u kojima je kvalifikovan. Ukoliko na medijaciju ili sporazum utiu odreene pravne norme i obaveze, medijator moe savjetovati stranke da potrae struni ili pravni savjet prije usaglaavanja i potpisivanja sporazuma. lan 16. Medijacija moe biti zavrena sporazumom ili bez sporazuma. Ukoliko se medijacija zavrava potpunim sporazumom, medijator e sa strankama razgovarati o procedurama za formalizaciju i provoenje postignutog sporazuma i pomoi strankama u sainjavanju pismenog sporazuma o nagodbi. Sporazum koji se postigne u postupku medijacije nee biti zakonski obavezujui dok se ne zabiljei u pismenoj formi i dok ga ne potpiu strane u sporu ili njihovi punomonici. Ukoliko je sporazum nepotpun, medijator e sa strankama razgovarati o procedurama koje su im na raspolaganju da rijee preostala pitanja. Medijacija moe biti zavrena bez sporazuma na zahtjev stranaka ili voljom medijatora. Medijator na poetku procesa obavjetava stranke da one imaju pravo da napuste postupak u bilo kojem trenutku i iz bilo kojih razloga. Ako medijator vjeruje da stranke ne mogu postii sporazum ili da nisu zainteresovane da uestvuju u procesu, medijator moe prekinuti medijaciju.

14

40

Medijacija__________________________________________________
Udruenje medijatora Bosne i Hercegovine

lan 17. Medijator mora posjedovati osnovna znanja i vjetine o medijaciji, biti upoznat sa procedurama. Uz to ove vjetine mora kontinuirano usavravati. Medijator je sam odgovoran za odravanje i unapreenje svojih profesionalnih sposobnosti. lan 18. Medijator e davati samo tane izjave o postupku medijacije, njenim prednostima, trokovima medijacije i ulozi medijatora. Nije dozvoljeno davati izjave o specifinim rezultatima niti je dozvoljeno davati izjave favorizujui jednu stranu u odnosu na drugu u svrhu dobijanja posla. Medijator nee garantirati ishod postupka medijacije, niti obeavati rezultate. lan 19. Medijator treba da potuje kolege medijatore i promovie saradnju meu medijatorima, kao i saradnju medijatora sa strunjacima u drugim profesijama. U situacijama kada medijaciju vode dva ili vie medijatora, medijator mora biti posveen timskom radu i o svemu informisati kolegu sa kojim radi. lan 21. Kodeks stupa na snagu danom usvajanja. Broj 04/06 27. februara 2006. godine Banja Luka Predsjednik Udruenja Goran Salihovi, s. r.

15

41

42

Medijacija__________________________________________________
Udruenje medijatora Bosne i Hercegovine

Na osnovu lana 3. i 5. Zakona o prenosu poslova medijacije na udruenje medijatora ("Slubeni glasnik BiH", broj 52/05), u vezi sa lanom 27. Zakona o postupku medijacije ("Slubeni glasnik BiH", broj 37/04), te na osnovu lana 20. Statuta, Upravni odbor Udruenja medijatora u Bosni i Hercegovini donosi

PRAVILNIK O ODGOVORNOSTI MEDIJATORA ZA TETU PRIINJENU U TOKU OBAVLJANJA POSLOVA MEDIJACIJE

lan 1. Ovim Pravilnikom ureuje se nain i uvjeti odgovornosti medijatora za tetu koja se nanese stranci nezakonitim postupanjem prema opim pravilima odgovornosti za tetu. lan 2. Medijatori se obavezno osiguravaju od odgovornosti za tetu priinjenu u toku obavljanja poslova medijacije. lan 3. Minimalni iznos osigurane sume za osiguranje iz lana 2. ovog Pravilnika iznosi 50.000 KM. lan 4. Medijatori su obavezni predati policu osiguranja na ime medijatora za osiguranje iz lana 3. ovog Pravilnika Udruenju medijatora u Bosni i Hercegovini najkasnije do 31.1. za tekuu godinu.

16

43

Medijacija__________________________________________________
Udruenje medijatora Bosne i Hercegovine

lan 5. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".

Broj 05/06 27. februara 2006. godine Banja Luka Predsjednik Udruenja Goran Salihovi, s. r.

17

44

Medijacija__________________________________________________
Udruenje medijatora Bosne i Hercegovine

Na osnovu lana 3. i 5. Zakona o prenosu poslova medijacije na udruenje medijatora ("Slubeni glasnik BiH", broj 52/05), u vezi sa lanom 27. Zakona o postupku medijacije ("Slubeni glasnik BiH", broj 37/04), te na osnovu lana 20. Statuta, Upravni odbor Udruenja medijatora u Bosni i Hercegovini donosi

PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI MEDIJATORA

I - OPE ODREDBE lan 1. Ovim Pravilnikom utvruju se pravila disiplinske odgovornosti medijatora za povrede uinjene u obavljanju poslova medijacije i uvanju ugleda medijatora, vrste disciplinskih povreda, disciplinske mjere, organi za pokretanje i voenje disciplinskog postupka, tok disciplinskog postupka, zastarjelost pokretanja i voenja disciplinskog postupka i zastarjelost izvrenja disciplinskih mjera, te postupak izvrenja izreenih disciplinskih mjera. lan 2. Medijatori su individualno odgovorni za savjesno obavljanje poslova medijacije i uvanje ugleda medijatora. lan 3. Disciplinski postupak protiv medijatora ukljuuje pravo da budu obavijeteni o disciplinskoj prijavi i da se o njoj izjasne, da budu obavijeteni o injeninom i pravnom sadraju prijave, pravo na pravian postupak, pravo na angaovanje branioca po svom izboru i pravo na sudsku zatitu pred nadlenim sudom protiv konane odluke disciplinskog organa.

18

45

Medijacija__________________________________________________
Udruenje medijatora Bosne i Hercegovine

II - VRSTE DISCIPLINSKIH POVREDA lan 4. Prema teini uinjene povrede su lake i tee disciplinske povrede. lan 5. Lake povrede dunosti urednog obavljanja poslova medijacije i uvanje ugleda medijatora su: 1. reklamiranje poslova medijacije suprotno aktima Udruenja medijatora u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Udruenja), 2. neprimjereno pridobijanje stranaka,

3. nepostupanje po odlukama i nalozima Udruenja donesenim po normativnim aktima Udruenja, 4. neizvravanje obaveze kontinuiranog strunog usavravanja,

5. neizvravanje odluka organa Udruenja koje se odnose na jedinstveno postupanje svih medijatora, 6. 7. bilo kakvo kontaktiranje sa strankama suprotno zakonu i Kodeksu neprimjereno postupanje prema drugim medijatorima,

8. posredovanje u predmetima gdje postoji sukob interesa, osim ako stranke nije pretnodno upozorio na tu okolnost i dobio njihovu saglasnost i 9. sve druge povrede koje u sebi ne sadre elemente tee povrede urednog obavljanja poslova medijacije i uvanja ugleda medijatora, a ukazuju na povredu Kodeksa etike medijatora. lan 6. Tee povrede dunosti urednog obavljanja poslova medijacije i uvanja ugleda medijatora su svako tee naruavanje dunosti, ugleda i Kodeksa i to: 1. 2. 3. 4. oigledno nesavjesno izvravanje poslova medijacije, obavljanje poslova koji su nespojivi sa ugledom i Kodeksom etike medijatora, povreda dunosti uvanja principa tajnosti i povjerljivosti, zahtijevanje naknade vee od propisane tarifom,
19

46

Medijacija__________________________________________________
Udruenje medijatora Bosne i Hercegovine

5. 6.

neopravdano odbijanje preuzimanja poslova medijacije, preuzimanje poslova medijacije suprotno ogranienjima u zakonu,

7. neizvravanje obaveze kontinuiranog strunog usavravanja u periodu od dvije ili vie godina uzastopno, 8. obavljanje poslova medijacije za vrijeme privremene zabrane ili za vrijeme trajanja zabrane obavljanja poslova medijacije, 9. naruavanje ugleda, asti ili profesionalnog dostojanstva drugog medijatora,

10. neplaanje finansijskih obaveza prema Udruenju uprkos prethodno dostavljenoj opomeni.

III - DISCIPLINSKE MJERE lan 7. U disciplinskom postupku protiv medijatora mogu se izricati disciplinske mjere, i to: 1. 2. 3. 4. opomena, javna opomena, novana kazna, zabrana obavljanja poslova medijacije u trajanju od tri mjeseca do dvije godine i

5. brisanje iz Registra. lan 8. Za lake povrede mogu se izrei: 1. 2. 3. opomena, javna opomena i novana kazna u iznosu od 50,00 KM do 500,00 KM.

Za tee povrede mogu se izrei: 1. novana kazna u iznosu od 500,00 KM do 3000,00 KM


20

47

Medijacija__________________________________________________
Udruenje medijatora Bosne i Hercegovine

2.

zabrana obavljanja poslova medijacije u trajanju od tri mjeseca do dvije godine i

3. brisanje iz Registra. lan 9. Disciplinska mjera zabrana obavljanja poslova medijacije u trajanju od tri mjeseca do dvije godine moe se izrei poiniocu ako su mu izreene vie od dvije disciplinske mjere za tee povrede. lan 10. Disciplinska mjera brisanje iz Registra izrie se za teke oblike teih povreda, a naroito one kojima je priinjena materijalna teta strankama, treim licima ili Udruenju. lan 11. Prilikom izricanja disciplinskih mjera za disciplinske povrede uzimaju se u obzir: 1. teina uinjene disciplinske povrede,

2. stepen odgovornosti uinioca, 3. 4. 5. okolnosti pod kojima je uinjena disciplinska povreda, prethodni rad i ponaanje uinioca i druge okolnosti koje mogu uticati na vrstu i visinu disciplinske mjere.

IV - ORGANI POKRETANJA I VOENJA DISCIPLINSKOG POSTUPKA lan 12. Organi pokretanja i voenja disciplinskog postupka su: 1. 2. disciplinski tuilac Udruenja, Disciplinsko vijee Udruenja i

3. Upravni odbor Udruenja. lan 13. Disciplinski tuilac Udruenja podnosi prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka i zastupa prijedlog pred Disciplinskim vijeem.

21

48

Medijacija__________________________________________________
Udruenje medijatora Bosne i Hercegovine

lan 14. Disciplinsko vijee Udruenja vodi postupak i odluuje o prijedlogu za pokretanje disciplinskog postupka. Disciplinsko vijee Udruenja odluuje u sastavu od predsjednika Vijea i dvojice lanova iz reda medijatora. Predsjednik Vijea rukovodi postupkom. lan 15. Upravni odbor Udruenja odluuje o albama na odluke Disciplinskog Vijea Udruenja. V - POKRETANJE I TOK DISCIPLINSKOG POSTUPKA lan 16. Svako fiziko i pravno lice moe protiv medijatora podnijeti disciplinsku prijavu disciplinskom tuiocu Udruenja. Ako je prijava podnesena nekom drugom organu Udruenja, taj organ je duan prijavu uputiti disciplinskom tuiocu Udruenja, bez odlaganja. lan 17. Po prijemu disciplinske prijave disciplinski tuilac Udruenja je duan da u roku od osam dana zatrai pismeno izjanjenje od prijavljenog medijatora na okolnosti disciplinske prijave. Prijavljeni medijator moe u roku od osam dana dati pismeno izjanjenje disciplinskom tuiocu Udruenja. lan 18. Ako disciplinski tuilac nae da radnje prijavljenog predstavljaju krivino djelo, duan je o tome obavijestiti nadlenog tuioca bez odlaganja.

22

49

Medijacija__________________________________________________
Udruenje medijatora Bosne i Hercegovine

lan 19. Nakon izjanjenja prijavljenog, odnosno protekom roka za izjanjenje, disciplinski tuilac Udruenja moe odbaciti prijavu ako nae da prijavljeno djelo nije disciplinska povreda, ako je nastupila zastarjelost disciplinskog gonjenja ili ako postoje drugi razlozi koji iskljuuju disciplinsko gonjenje. Rjeenje o odbacivanju disciplinske prijave, disciplinski tuilac Udruenja dostavlja podnosiocu prijave i prijavljenom. lan 20. Ako ne odbaci disciplinsku prijavu, disciplinski tuilac moe preduzeti potrebne radnje, sasluanje svjedoka, sasluanje oteenog, prikupljanje obavjetenja od nadlenih organa i druge radnje u cilju utvrivanja osnovanosti disciplinske prijave. Radnje iz stava 1. ovog lana disciplinski tuilac Udruenja je duan preduzeti bez odlaganja. Nakon preduzimanja radnji iz stava 1. ovog lana disciplinski tuilac Udruenja moe odbaciti prijavu iz razloga navedenih u lanu 19. Ovog Pravilnika ili odbaciti prijavu ako nema dovoljno dokaza da je prijavljeni uinio disciplinsku povredu. lan 21. Kad disciplinski tuilac Udruenja nae da postoji dovoljno dokaza iz kojih proizilazi osnovana sumnja da je prijavljeni uinio disciplinsku povredu, pripremie i uputiti disciplinskom vijeu Udruenja prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka. lan 22. Prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka sadri: 1. ime i prezime medijatora, sa linim podacima,

2. opis radnje iz koje proizlaze obiljeja disciplinske povrede, vrijeme, mjesto i nain izvrenja povrede, kao i ostale okolnosti potrebne da se disciplinska povreda to preciznije odredi, 3. 4. naziv disciplinske povrede sa navoenjem odredbe kojom je ona propisana, prijedlog o dokazima koje treba provesti na sjednici Disciplinskog Vijea Udruenja.

Uz prijedlog iz stava 1. ovog lana dostavljaju se predloeni dokazi.

23

50

Medijacija__________________________________________________
Udruenje medijatora Bosne i Hercegovine

lan 23. Nakon prijema prijedloga iz lana 22. ovog Pravilnika, Diciplinsko vijee Udruenja e u roku od 15 dana zakazati sjednicu Vijea. Na sjednicu iz stava 1. ovog lana se pozivaju disciplinski tuilac Udruenja, medijator i njegov branilac, ukoliko ga ima. Poziv medijatoru i braniocu se dostavlja uz prijedlog iz lana 22. ovog Pravilnika. Na sjednicu Vijea mogu se pozvati predloeni svjedoci. lan 24. Sjednica Vijea se moe odrati i u odsustvu uredno pozvanog medijatora i njegovog branioca, ako on izostanak nije opravdao do poetka sjednice Vijea. lan 25. Sjednica Vijea poinje izlaganjem prijedloga od strane disciplinskog tuioca Udruenja. Nakon izlaganja prijedloga, medijator ili njegov branilac mogu dati izjanjenje o navodima prijedloga. Nakon toga, disciplinski tuilac Udruenja izlae dokaze iz prijedloga, a potom medijator ili njegov branilac sprovode dokaze kojim pobijaju navode prijedloga. Vijee moe odluiti, po izjanjenju stranaka, da se proitaju iskazi svjedoka dati pred disciplinskim tuiocem Udruenja. Vijee moe odbiti izvoenje predloenog dokaza. Nakon sprovoenja dokaznog postupka, disciplinski tuilac Udruenja, medijator ili njegov branilac mogu dati zavrnu rije. Nakon datih zavrnih rijei, Vijee se povlai na Vijeanje i glasanje radi donoenja odluke. lan 26. Vijee objavljuje odluku odmah nakon Vijeanja i glasanja. Odluka se donosi u obliku rjeenja. lan 27. Vijee moe odluiti da medijatora oglasi krivim i izrekne mu disciplinsku mjeru, ili odbiti prijedlog.
24

51

Medijacija__________________________________________________
Udruenje medijatora Bosne i Hercegovine

lan 28. U roku od 15 dana od objavljivanja odluke Vijee dostavlja pismeni otpravak rjeenja disciplinskom tuiocu, medijatoru i braniocu. Protiv rjeenja iz stava 1. ovog lana moe se izjaviti alba u roku od 15 dana od dana dostavljanja rjeenja. alba se izjavljuje Upravnom odboru Udruenja, putem Disciplinskog Vijea Udruenja. Neblagovremenu ili nedozvoljenu albu odbacit e predsjednik Disciplinskog Vijea Udruenja. Disciplinsko vijee Udruenja albu sa svim spisima predmeta odmah dostavlja Upravnom odboru Udruenja. lan 29. Neblagovremenu ili nedozvoljenu albu odbacie predsjednik Upravnog odbora, ukoliko to nije uinjeno u smislu lana 28. stav 4. ovog Pravilnika. Upravni odbor Udruenja u roku od 30 dana zakazuje sjednicu o kojoj se obavjetavaju disciplinski tuilac Udruenja, medijator i njegov branilac. Nedolazak stranaka i branilaca, koji su uredno obavijeteni, ne spreava odravanje sjednice Upravnog odbora Udruenja. lan 30. Sjednica Upravnog odbora Udruenja poinje izlaganjem podnosioca albe, a poslije toga disciplinski tuilac Udruenja izlae odgovor na albu. Upravni odbor Udruenja moe zatraiti od stranaka i branilaca potrebna objanjenja u vezi sa navodima albe i navodima odgovora na albu. Stranke i branilac mogu predloiti da se proitaju pojedini spisi. lan 31. Upravni odbor Udruenja moe da odbije albu kao neosnovanu i potvrdi prvostepeno rjeenje ili preinai prvostepeno rjeenje. Pismeni otpravak rjeenja dostavlja se strankama i braniocu u roku od 30 dana. lan 32. Evidenciju o izreenim disciplinskim mjerama vodi Upravni odbor Udruenja.
25

52

Medijacija__________________________________________________
Udruenje medijatora Bosne i Hercegovine

lan 33. Izreene disciplinske mjere za lake povrede briu se iz evidencije protekom roka od dvije godine od dana pravosnanosti rjeenja. Izreene disciplinske mjere za tee povrede briu se iz evidencije protekom roka od etri godine od dana pravosnanosti rjeenja. Rjeenje o brisanju donosi Upravni odbor Udruenja.

VI - ZASTARJELOST POKRETANJA I VOENJA DISCIPLINSKOG POSTUPKA I ZASTARJELOST IZVRENJA DISCIPLINSKIH MJERA lan 34. Pokretanje i voenje disciplinskog postupka protiv medijatora ne moe se preduzeti, niti voditi kad protekne: 1. 2. jedna godina od izvrenja lake povrede i dvije godine od izvrenja tee povrede.

Kada povreda ima obiljeja krivinog djela, rok zastarjevanja, pokretanja i voenja disciplinskog postupka izjednaava se sa rokom zastarjevanja propisanim za krivino djelo. lan 35. Zastarjelost izvrenja disciplinskih mjera za lake povrede nastupa protekom jedne godine od dana pravosnanosti rjeenja kojim je disciplinska mjera izreena. Zastarjelost izvrenja disciplinskih mjera za tee povrede nastupa protekom dvije godine od dana pravosnanosti rjeenja kojim je disciplinska mjera izreena. lan 36. Zastarjelost se prekida svakom radnjom koja se preduzima radi pokretanja disciplinskog postupka ili izvrenja disciplinske mjere. U svakom sluaju zastarjelost nastupa kada protekne dva puta vie vremena nego to je odreeno za zastarjelost pokretanja disciplinskog postupka ili izvrenja disciplinske mjere.

26

53

Medijacija__________________________________________________
Udruenje medijatora Bosne i Hercegovine

VII - IZVRENJE DISCIPLINSKE MJERE lan 37. Izvrenje disciplinskih mjera sprovodi Upravni odbor Udruenja. Izvrenje javne opomene sprovodi se objavljivanjem u listu "Medijator". Novana kazna izvrava se uplatom na iro raun Udruenja. Ukoliko medijator u roku odreenom u rjeenju o novanoj kazni ne plati kaznu, Upravni odbor Udruenja e donijeti rjeenje o privremenoj zabrani obavljanja poslova medijacije. Rjeenje o privremenoj zabrani obavljanja poslova medijacije e se opozvati na prvoj sjednici Upravnog odbora Udruenja, nakon izvrene uplate novane kazne. Zabrana obavljanja poslova medijacije sprovodi se zabiljebom u Registru.

VIII - PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE lan 38. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH". Broj 06/06 27. februara 2006. godine Banja Luka Predsjednik Udruenja Goran Salihovi, s. r.

27

54

Medijacija__________________________________________________
Udruenje medijatora Bosne i Hercegovine

Na osnovu lana 3. i 5. Zakona o prenosu poslova medijacije na udruenje medijatora ("Slubeni glasnik BiH", broj 52/05), u vezi sa lanom 30. Zakona o postupku medijacije ("Slubeni glasnik BiH", broj 37/04), te na osnovu lana 20. Statuta, Upravni odbor Udruenja medijatora u Bosni i Hercegovini donosi

PRAVILNIK O NAGRADI I NAKNADI TROKOVA MEDIJACIJE

lan 1. Ovim Pravilnikom odreuje se vrsta trokova medijacije i tarifa za obraun nagrade medijatora. lan 2. Trokovi medijacije ukljuuju: naknadu uz zahtjev za medijaciju, administrativne trokove neophodne za provoenje postupka medijacije, nagradu i naknadu trokova medijatora. lan 3. Ako je zahtjev za medijaciju podnijela jedna stranka ili tree zainteresovano pravno ili fiziko lice, duno je uplatiti naknadu uz zahtjev. U sluaju da ugovor o medijaciji bude zakljuen ovi trokovi se ukljuuju u trokove neophodne za provoenje postupka medijacije. U sluaju da ne doe do zakljuenja ugovora o medijaciji naknadu uz zahtjev plaa podnosilac zahtjeva u iznosu od 50 KM (pedeset konvertibilnih maraka) Naknada uz zahtjev podrazumijeva trokove nastale u postupku pribavljanja saglasnosti o postupku medijacije. lan 4. Administrativni trokovi ukljuuju trokove neophodne za provoenje postupka medijacije u koje izmeu ostalog spadaju trokovi administrativne podrke medijatoru u toku postupka medijacije.

28

55

Medijacija__________________________________________________
Udruenje medijatora Bosne i Hercegovine

lan 5. Nagrada medijatoru se obraunava u iznosu odreenom po satu medijacijskog sastanka. Medijacijski sastanak moe trajati najvie etri sata i obuhvata vrijeme od jednog sata pripreme medijatora i tri sata medijacije. Visina nagrade po jednom satu medijacijskog sastanka iznosi 100 KM (stotinu konvertibilnih maraka). Izuzetno, u sloenijim predmetima medijator moe koristiti i dodatni jedan sat pripreme. Visina nagrade za dodatni sat pripreme iznosi 50 KM (pedeset konvertibilnih maraka). lan 6. Izuzetno, u specifinim sluajevima ili u privrednim sporovima u kojima je vrijednost spora vea od 300.000 KM (tristotinehiljada konvertibilnih maraka) Udruenje medijatora u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Udruenje) moe pregovarati o visini trokova medijacije. lan 7. U sluaju da medijacijski sastanak uzrokuje putne i trokove smjetaja medijatora, ti trokovi ulaze u trokove postupka medijacije. lan 8. Iznos trokova medijacije stranke plaaju Udruenju. Nagradu i naknadu trokova medijatoru isplauje Udruenje. lan 9. Stranke su obavezne izvriti plaanje akontacije trokova od trenutka izbora, odnosno imenovanja, medijatora, na osnovu depozitne fakture koju izdaje Udruenje. Akontacija trokova medijacije ukljuuje: 2 sata medijacijskog sastanka, paualni iznos ostalih trokova medijacije i pripadajui porez. lan 10. Ako medijacijski sastanak ne bude odran zbog nedolaska jedne ili obje stranke, a o tome Udruenje nije blagovremeno obavijeteno, strankama nee biti izvren povrat predujmljenog iznosa, jer taj iznos pokriva trokove pripreme sastanka medijacije, ukljuujui i pripremu i dolazak medijatora.

29

56

Medijacija__________________________________________________
Udruenje medijatora Bosne i Hercegovine

Ako doe do odlaganja medijacijskog sastanka predujmljeni iznos pokriva trokove ponovo zakazanog medijacijskog sastanka. Ako jedna ili obje stranke povuku saglasnost za medijaciju nakon zakazivanja medijacijskog sastanka, nee biti izvren povrat uplaenog predujmljenog iznosa, jer taj iznos pokriva trokove pripreme sastanka medijacije ukljuujui i pripremu medijatora. lan 11. Po okonanju postupka medijacije stranke su dune platiti nastale trokove medijacije koji nisu obuhvaeni depozitnom fakturom, na osnovu bilansne fakture koju izdaje Udruenje. Plaanje po bilansnoj fakturi stranke su dune izvriti u roku od osam dana, osim ako nije drugaije dogovoreno. lan 12. Trokove medijacije stranke plaaju na jednake dijelove, osim ako se drugaije ne dogovore. lan 13. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH". Broj 07/06 27. februara 2006. godine Banja Luka

30

57

58

Medijacija__________________________________________________
Udruenje medijatora Bosne i Hercegovine

Na osnovu lana 3. i 5. Zakona o prenosu poslova medijacije na udruenje medijatora ("Slubeni glasnik BiH", broj 52/05), u vezi sa lanom 31. Zakona o postupku medijacije ("Slubeni glasnik BiH", broj 37/04), Upravni odbor Udruenja medijatora u Bosni i Hercegovini na osnovu ovlatenja iz lana 20. Statuta, donosi

PRAVILNIK O PROGRAMU OBUKE ZA MEDIJATORE lan 1. Ovim Pravilnikom ureuje se program obuke za medijatora Udruenja medijatora u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Udruenje). lan 2. Program obuke za medijatora traje sedam dana, odnosno 56 sati. Obuka je podijeljena u dva dijela: 1. trening "Medijacija 1 - obuka za medijatore" u trajanju od pet dana, odnosno 40 sati i

2. trening "Medijacija 2 - pripremiti se za voenje medijacije" u trajanju od dva dana, odnosno 16 sati. lan 3. Program obuke za medijatora sadri sljedei teorijski dio obuke i praktine vjebe o medijaciji: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. teorije o konfliktu analiza konflikta naini rjeavanja sporova pojam alternativnog rjeavanja sporova teorija pregovaranja put do postizanja sporazuma pregovaranjem stilovi pregovaranja vjebe pregovaranja sa ulogama
31

59

Medijacija__________________________________________________
Udruenje medijatora Bosne i Hercegovine

9. 10. 11.

pojam medijacije osnovna naela medijacije faze u postupku medijacije

12. razlika izmeu medijacije i sudskog postupka 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. komunikacijske vjetine vjebe medijacije sa ulogama zakonski okvir i model medijacije u Bosni i Hercegovini praktina primjena medijacije u Bosni i Hercegovini procedure i formulari koji se primjenjuju pri medijaciji u Bosni i Hercegovini model medijacije u drugim zemljama posmatranje video snimka medijacije ili stvarne medijacije

Svaki polaznik obuke o medijaciji mora najmanje dva puta u toku programa obuke biti u ulozi medijatora u vjebama medijacije. lan 4. Udruenje e licu koje zavri treninge iz lana 2. ovog Pravilnika, po zavretku svakog od njih, izdati odgovarajui certifikat. Certifikati o zavrena oba treninga iz lana 2. ovog Pravilnika slue kao osnov za upis u registar medijatora. lan 5. Upravni odbor Udruenja moe donijeti odluku o priznavanju certifikata o zavrenom programu obuke o medijaciji koju je provela druga organizacija, kao zavren jedan ili oba treninga iz lana 2. ovog Pravilnika, ukoliko je sadrajno i vremenski taj program kompatibilan sa jednim, odnosno oba treninga u programu obuke Udruenja. U ovom sluaju Udruenje e podnosiocu zahtjeva izdati Potvrdu o priznavanju jednog, odnosno oba treninga u programa obuke.

32

60

Medijacija__________________________________________________
Udruenje medijatora Bosne i Hercegovine

lan 6. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH". Broj 08/06 27. februara 2006. godine Banja Luka

33

61

62

Medijacija__________________________________________________
U BOSNI I HERCEGOVINI UDRUENJE MEDIJATORA BIH

FORMULARI

Canada-Bosnia and Herzegovina Judicial Reform Project (JRP) Funded by the Government of Canada through the Canadian International Development Agency (CIDA) Implemented by the Consortium GENIVAR-University of Ottawa www.canada-bih-jrp.org

63

64

Medijacija_____________________________________________________________
U BOSNI I HERCEGOVINI UDRUENJE MEDIJATORA BIH LISTA OBRAZACA

Pravilnicima Udruenja medijatora u BiH predvieno je postojanje Registra medijatora kao javne knjige i obrazaca potrebnih za uspjeno praenje rada. Pravilnicima, meutim, nisu izriito oznaeni i obrasci ije postojanje je preporuljivo za uspjeniju primjenu medijacije. Odreen broj obrasaca je provjerljive prirode. Regulisanje praenja kretanja predmeta u sudu nije u nadlenosti Udruenja medijatora i vrit e se u skladu sa pravilnicima sudova. U svakom sluaju, u skladu sa postojeim propisima i iskustvom iz pilot projekata u Banjoj Luci i Sarajevu, obrasci koji su ovdje pobrojani e biti primjenjivani ve od samog poetka primjene medijacije u Bosni i Hercegovini. Njeee koriteni obrasci su priloeni u ovom poglavlju. - Zahtjev za upis u Registar medijatora - Registar medijatora - Izvod iz registra medijatora - Formular za dopunu podataka u registru - Legitimacija medijatora - Lista medijatora - Mjeseni pregled predmeta - M omot predmeta - Upiti strankama - Zahtjev za pokretanje postupka medijacije - Izjanjenje o upitu za pokretanje postupka medijacije - Izjanjenje o upitu suda za pokretanje postupka medijacije - Poziv za medijaciju - Ugovor o medijaciji - Kretanje predmeta
Canada-Bosnia and Herzegovina Judicial Reform Project (JRP) Funded by the Government of Canada through the Canadian International Development Agency (CIDA)

Implemented by the Consortium GENIVAR-University of Ottawa


www.canada-bih-jrp.org

65

Medijacija_____________________________________________________________
U BOSNI I HERCEGOVINI UDRUENJE MEDIJATORA BIH LISTA OBRAZACA

- Forma sporazuma o nagodbi - Izvjetaj medijatora Udruenju medijatora u BiH - Obavijest za sud o ishodu medijacije

Canada-Bosnia and Herzegovina Judicial Reform Project (JRP) Funded by the Government of Canada through the Canadian International Development Agency (CIDA)

Implemented by the Consortium GENIVAR-University of Ottawa

66

www.canada-bih-jrp.org

NE POPUNJAVATI - ZA SLUBENU UPOTREBU

DATUM PRIJEMA ZAHTJEVA: __________________________ DATUM INTERVJUA: __________________________________ ISHOD INTERVJUA: ____________________________________ DATUM UPISA U REGISTAR: ____________________________ BROJ U REGISTRU: ____________________________________

FORMULAR MED-1
Novembar 2006.

UDRUENJE MEDIJATORA U BOSNI I HERCEGOVINI


ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR MEDIJATORA
Molimo Vas da ovaj zahtjev popunite na raunaru, pisaoj maini ili rukom, itko tampanim slovima. Ukoliko upitnik popunjavate na raunaru, nemojte brisati nijedan dio teksta, niti mijenjati sadraj upitnika. Va zahtjev e biti obraen u skladu sa Pravilnikom o Registru medijatora (Sl. Glasnik BiH 21/06). DIO I OPTI PODACI 1. Ime, ime jednog roditelja, prezime: _____________________________________ Adresa: ___________________________________________________________ __________________________________________________________________
Potanski broj Grad Drava Ulica

Zalijepite 1 fotografiju, a drugu spajalicom zakaite za ovaj zahtjev

2. 3.

JMBG: ___________________________________________________________ Kontakt telefon: ____________________________ (fiksni) ____________________________ (mobilni) E-mail: _______________________________________ Faks: _________________________________

4.

Podaci o trenutnom zaposlenju: Organizacija/institucija Adresa Kontakt telefon _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

5.

Podaci o visokom obrazovanju: Steeno zvanje: __________________________________ Naziv institucije Grad, Drava Datum sticanja zvanja ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Podaci o zavrenoj srednjoj koli: Naziv kole Grad, Drava Godina zavretka kole ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

67

DIO II PODACI O ZAVRENOJ OBUCI O MEDIJACIJI 1. Ukoliko ste obaveznu obuku o medijaciji zavrili u organizaciji UMBiH, podatke unesite u sljedeu tabelu: Treneri/ice Mjesto i datum odravanja

Trening Medijacija 1 Obuka za medijatore Medijacija 2 Pripremiti se za voenje medijacije 2.

Ukoliko ste obaveznu obuku zavrili prema drugom programu i imate potvrdu Udruenja o priznavanju, podatke unesite u sljedeu tabelu: Treneri/ice Mjesto i datum odravanja

Naziv priznatog treninga

Broj i datum potvrde UMBiH o priznavanju _______________________________________ 3. U sljedeu tabelu unesite podatke o drugim programima obuke o medijaciji ili srodnim temama, koje smatrate vanim za ovu prijavu: Treneri/ice Mjesto i datum odravanja

Naziv treninga

(ako Vam je potrebno vie prostora podatke ispiite na prazan list i dodajte ga ovom zahtjevu)

68

DIO III - PRETHODNO ISKUSTVO U OBLASTI MEDIJACIJE I SRODNIM POSLOVIMA Popunite ovaj odjeljak, ukoliko ste se do sada bavili poslovima u oblasti medijacije ili srodnim poslovima. 1. Da li ste do sada radili u ulozi medijatora? Ako da, pri kojoj organizaciji/instituciji i kada? Opiite ukratko u kakvim sukobima ste posredovali? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. Da li ste do sada radili poslove srodne medijaciji, npr. rjeavanje konflikata, posredovanje u pregovorima, facilitacija, voenje dijaloga o spornim pitajima u zajednici? Ako da, pri kojoj organizaciji/instituciji i kada? Opiite ukratko o emu se radilo? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3. Da li ste do sada vodili programe obuke o medijaciji? Ako da, pri kojoj organizaciji/instituciji i kada? Ko su bili polaznici te obuke? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 4. Da li ste do sada vodili programe obuke o rjeavanju konflikata ili drugim slinim temama? Ako da, pri kojoj organizaciji/instituciji i kada? Ko su bili polaznici te obuke? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 5. Navedite podatke o drugim Vaim iskustvima za koja mislite da bi mogla biti od vanosti za uspjeno obavljanje poslova medijacije? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

69

DIO IV PODACI O LANSTVU U UDRUENJU MEDIJATORA U BIH 1. Od kada ste lan/ica UMBiH? _____________________________________________________________________________________ 2. Da li ste do sada aktivno uestvovali u radu UMBiH? Ako da, ukratko opiite? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

DIO V LISTA ZA PROVJERU Lista slui za provjeru da li Va zahtjev sadri sve potrebne informacije i dokumente. Oznaavanjem kuica ispred sljedeih stavki to potvrdite: Odgovorio/la sam na sva pitanja u ovom formularu Priloio/la sam 2 fotografije Uvjerenje o dravljanstvu Bosne i Hercegovine Kratku biografiju

Dokaz o plaenoj lanarini Udruenju za tekuu godinu Uvjerenje da se protiv mene ne vodi krivini postupak Diplomu o zavrenom fakultetu ili ovjerenu kopiju Certifikate o zavrenoj obuci prema programu Udruenja ili potvrdu Udruenja o priznanju drugog programa obuke ili ovjerene kopije ovih dokumenata

(Originalni dokumenti - diplome i certifikati e Vam biti vraeni)

__________________________________________________________ Potpis podnosioca zahtjeva

________________________ Mjesto i datum

70

NE POPUNJAVATI - ZA SLUBENU UPOTREBU

FORMULAR MED-4
Novembar 2006.

DATUM PRIJEMA ZAHTJEVA: _______________________ ZAHTJEV PRIMIO / LA: _____________________________ SAGLASNOST: DA / NE DATUM MEDIJACIJE:_________________________ BROJ MEDIJACIJE:____________________________

UDRUENJE MEDIJATORA U BOSNI I HERCEGOVINI


ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA MEDIJACIJE
Molimo Vas da ovaj zahtjev popunite na raunaru, pisaoj maini ili rukom, itko tampanim slovima. Ukoliko upitnik popunjavate na raunaru, nemojte brisati nijedan dio teksta, niti mijenjati sadraj upitnika. Va zahtjev e biti obraen u skladu sa Pravilnikom o upuivanju na medijaciju (Sl. Glasnik BiH 21/06). Informacije iznesene u ovom formularu su povjerljive i koristie ih iskljuivo administrativna sluba Udruenja medijatora u BiH i odabrani medijator za pripremu vaeg sastanka medijacije i eventualni budui kontakt radi procjene uspjenosti i vaeg zadovoljstva postupkom medijacije.

DIO I - OPTI PODACI O PODNOSIOCU/TELJICI ZAHTJEVA (ukoliko zahtjev podnose obje ili sve strane u sporu zajedno, kopirajte ovu stranicu za svaku od njih. U tom sluaju nije potrebno popuniti DIO II ovog zahtjeva) 1. Ime i prezime / naziv stranke: _____________________________________ Kontakt osoba (u sluaju pravnog lica): _________________________________ Adresa: ___________________________________________________________ __________________________________________________________________
Potanski broj Grad Drava Ulica

2.

Kontakt telefon: ____________________________ (fiksni) ____________________________ (mobilni) E-mail: _______________________________________ Faks: _________________________________

3.

Svojstvo u sporu (oznaite odgovarajue kuice): Tuilac/teljica


Lino / Zakonski zastupnik Punomonik

Tueni/a
Lino / Zakonski zastupnik Punomonik

Trea zainteresovana strana

__________________________________________________________________________________________

71

DIO II PODACI O DRUGOJ STRANI/AMA U SPORU (Ukoliko zahtjev popunjava jedna strana u sporu ili trea zainteresovana strana, popunjavanje Dijela II je obavezno. Ako ima vie stranaka, njihova imena unesite u rubrike 4a i 5a odnosno 4b i 5b. Ukoliko u sporu ima jo stranaka moete kopirati ovu stranicu i popuniti) 4. Ime i prezime / Naziv stranke: _____________________________________ Adresa: ___________________________________________________________ __________________________________________________________________
Potanski broj Grad Drava Ulica

5.

Kontakt telefon: ____________________________ (fiksni) ____________________________ (mobilni)

E-mail: _______________________________________ Faks: _________________________________ ___________________________________________________________________________________________ 4a. Ime i prezime / Naziv stranke: _____________________________________ Adresa: ___________________________________________________________ __________________________________________________________________
Potanski broj Grad Drava Ulica

5a.

Kontakt telefon: ____________________________ (fiksni) ____________________________ (mobilni)

E-mail: _______________________________________ Faks: _________________________________ ___________________________________________________________________________________________ 4b. Ime i prezime / Naziv stranke: _____________________________________ Adresa: ___________________________________________________________ __________________________________________________________________
Potanski broj Grad Drava Ulica

5b.

Kontakt telefon: ____________________________ (fiksni) ____________________________ (mobilni) E-mail: _______________________________________ Faks: _________________________________

72

DIO III PODACI O SPORU (ukoliko zahtjev podnose obje odnosno sve strane u sporu zajedno, kopirajte DIO III za svaku od njih.) 1. Ukratko opiite sadraj spora (maksimalno 15 redova): _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Ukratko iznesite vae zahtjeve u vezi sa ovim sporom, eventualno vrijednost spora (maksimalno 10 redova): _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Ukratko iznesite kako na spor gleda druga strana i kakve zahtjeve ima u vezi s tim (maksimalno 10 redova): _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

2.

3.

Informaciju podnio/la: __________________


3

Potpis: ____________________

73

4.

Navedite, ukoliko postoji jo neto to bi trebalo da se zna o ovom sporu (maksimalno 10 redova): _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Da li ste upoznati sa postupkom medijacije? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Da li ste ranije uestvovali u postupku medijacije i u kojem svojstvu? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

5.

6.

Informaciju podnio/la: __________________


4

Potpis: ____________________

74

DIO IV ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA MEDIJACIJE I IZBOR MEDIJATORA

Udruenju medijatora u Bosni i Hercegovini podnosim zahtjev za pokretanje postupka medijacije u navedenom sporu i dajem saglasnost za uee u postupku. Kada je rije o izboru medijatora (oznaite odgovarajue kuice i odgovor): Obje odnosno sve strane u sporu su saglasne da postupak vodi medijator: ____________________________________ (ime i prezime medijatora) Izbor medijatora emo usaglasiti po pribavljanju potrebne saglasnosti druge strane za postupak medijacije Izbor medijatora prenosimo na Udruenje medijatora u BIH

Potpis podnosioca zahtjeva: ____________________ Potpis podnosioca zahtjeva: ____________________ Potpis podnosioca zahtjeva: ____________________

Potpis podnosioca zahtjeva: ____________________ Potpis podnosioca zahtjeva: ____________________ Potpis podnosioca zahtjeva: ____________________

(Administrativna sluba duna je popuniti, ovjeriti i predati Vam potvrdu o prijemu Zahtjeva) ------------------------------------------------------------------------------Zahtjev za pokretanje postupka medijacije: podnosi jedna ili dio strana u sporu obje odnosno sve strane u sporu

POTVRDA

Ovim se potvruje da je / su ____________________________________________________________, dana ________________ , podnio / la / podnijeli Zahtjev za pokretanje postupka medijacije koji je zaveden pod rednim brojem ______________________ , te uz njega priloio/la dokaz o plaanju naknade uz zahtjev u iznosu od ______ KM (slovima: __________________ konvertibilnih maraka).

Zahtjev primio / la: _________________________

75

76

NE POPUNJAVATI - ZA SLUBENU UPOTREBU

FORMULAR MED-5
Novembar 2006.

DATUM PRIJEMA IZJANJENJA: _______________________ IZJANJENJE PRIMIO / LA: _____________________________ SAGLASNOST: DA / NE DATUM MEDIJACIJE:_________________________ BROJ MEDIJACIJE:____________________________

UDRUENJE MEDIJATORA U BOSNI I HERCEGOVINI


IZJANJENJE O UPITU ZA POKRETANJE POSTUPKA MEDIJACIJE
Obavjetavamo Vas da je ______________________________ iz ________________________________, dana _______________ godine, podnio/la Udruenju medijatora u Bosni i Hercegovini zahtjev za pokretanje postupka medijacije radi pokuaja rjeavanja spora ___________________________________________ . Medijacija je dobrovoljan postupak rjeavanja sporova, te je za zakazivanje sastanka medijacije potrebna saglasnost obje odnosno svih stranaka u sporu. Ukoliko elite da pokuate rijeiti spor medijacijom, molimo Vas, kao stranku u sporu, da popunite ovaj formular i na njegovoj zadnjoj strani date saglasnost za pokretanje postupka medijacije. Ukoliko niste zainteresovani za postupak medijacije, na zadnjoj strani oznaite odgovarajuu izjavu o tome. Molimo Vas da formular popunite na raunaru, pisaoj maini ili rukom, itko tampanim slovima. Ukoliko formular popunjavate na raunaru, nemojte brisati nijedan dio teksta, niti mijenjati sadraj upitnika. Vae izjanjenje e biti obraeno u skladu sa Pravilnikom o upuivanju na medijaciju (Sl. Glasnik BiH 21/06). Informacije iznesene u ovom formularu su povjerljive i koristie ih iskljuivo administrativna sluba Udruenja medijatora u BiH i odabrani medijator za pripremu vaeg sastanka medijacije i eventualni budui kontakt radi procjene uspjenosti i vaeg zadovoljstva postupkom medijacije. Molimo Vas da izjanjenje dostavite u skladu sa uputstvom u roku od 10 dana od njegovog prijema. DIO I - OPTI PODACI 1. Ime i prezime / Naziv stranke: _____________________________________ Kontakt osoba (u sluaju pravnog lica): _________________________________ Adresa: ___________________________________________________________ __________________________________________________________________
Potanski broj Grad Drava Ulica

2.

Kontakt telefon: ____________________________ (fiksni) ____________________________ (mobilni) E-mail: _______________________________________ Faks: _________________________________

3.

Svojstvo u sporu (oznaite odgovarajue kuice): Tuilac/teljica


Lino / Zakonski zastupnik Punomonik

Tueni/a
Lino / Zakonski zastupnik Punomonik

__________________________________________________________________________________________

77

DIO II PODACI O SPORU 1. Ukratko opiite sadraj spora (maksimalno 15 redova): _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. Ukratko iznesite vae zahtjeve u vezi sa ovim sporom (maksimalno 10 redova): _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Ukratko iznesite kako na spor gleda druga strana i kakve zahtjeve ima u vezi s tim (maksimalno 10 redova): _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

3.

Informaciju podnio/la: __________________


2

Potpis: ____________________

78

4.

Navedite, ukoliko postoji jo neto to bi trebalo da se zna o ovom sporu (maksimalno 10 redova): _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Da li ste upoznati sa postupkom medijacije? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Da li ste ranije uestvovali u postupku medijacije i u kojem svojstvu? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

5.

6.

Informaciju podnio/la: __________________


3

Potpis: ____________________

79

DIO III IZJANJENJE O UPITU ZA POKRETANJE POSTUPKA MEDIJACIJE I IZBOR MEDIJATORA (zaokruite slovo ispred odgovarajue izjave, u sluaju pristanka odgovorite na pitanja o medijatoru, i potpiite se ispod odgovarajue izjave)

A) Ovim dajem saglasnost Udruenju medijatora u Bosni i Hercegovini za pokretanje postupka medijacije u navedenom sporu i pristajem da spor pokuam rijeiti medijacijom. Kada je rije o izboru medijatora (oznaite odgovarajue kuice i odgovor): Obje odnosno sve strane u sporu su saglasne da postupak vodi medijator: ____________________________________ (ime i prezime medijatora) Izbor medijatora emo usaglasiti po pribavljanju potrebnih saglasnosti za postupak medijacije Izbor medijatora prenosimo na Udruenje medijatora u BIH

B) Nisam saglasan da uestvujem u postupku medijacije.

Potpis: ____________________

80

NE POPUNJAVATI - ZA SLUBENU UPOTREBU

FORMULAR MED-6 NACRT


Novembar 2006.

DATUM PRIJEMA IZJANJENJA: _______________________ IZJANJENJE PRIMIO / LA: _____________________________ SAGLASNOST: DA / NE DATUM MEDIJACIJE:_________________________ BROJ:____________________________

NACRT

NACRT

NACRT

UDRUENJE MEDIJATORA U BOSNI I HERCEGOVINI


IZJANJENJE O UPITU SUDA ZA POKRETANJE POSTUPKA MEDIJACIJE
Molimo Vas da formular popunite na raunaru, pisaoj maini ili rukom, itko tampanim slovima. Ukoliko formular popunjavate na raunaru, nemojte brisati nijedan dio teksta, niti mijenjati njegov sadraj. Vae izjanjenje e biti obraeno u skladu sa Pravilnikom o upuivanju na medijaciju (Sl. Glasnik BiH 21/06). Informacije iznesene u ovom formularu su povjerljive i koristie ih iskljuivo administrativna sluba Udruenja medijatora u BiH i odabrani medijator za pripremu vaeg sastanka medijacije i eventualni budui kontakt radi procjene uspjenosti i vaeg zadovoljstva postupkom medijacije. Molimo Vas da obrazac dostavite prema uputstvu u roku od 10 dana od prijema obavijesti. DIO I - OPTI PODACI 1. Ime i prezime / Naziv stranke: _____________________________________ Kontakt osoba (u sluaju pravnog lica): _________________________________ Adresa: ___________________________________________________________ __________________________________________________________________
Potanski broj Grad Drava Ulica

2.

Kontakt telefon: ____________________________ (fiksni) ____________________________ (mobilni) E-mail: _______________________________________ Faks: _________________________________

3.

Svojstvo u sporu (oznaite odgovarajue kuice): Tuilac/teljica


Lino / Zakonski zastupnik Punomonik

Tueni/a
Lino / Zakonski zastupnik Punomonik

__________________________________________________________________________________________

81

DIO II IZJANJENJE O UPITU ZA POKRETANJE POSTUPKA MEDIJACIJE I IZBOR MEDIJATORA (zaokruite slovo ispred odgovarajue izjave, u sluaju pristanka odgovorite na pitanja o izboru medijatora, i potpiite se na predvienom mjestu)

A) Ovim dajem saglasnost Udruenju medijatora u Bosni i Hercegovini za pokretanje postupka medijacije u navedenom sporu i pristajem da spor pokuam rijeiti medijacijom. Kada je rije o izboru medijatora (oznaite odgovarajue kuice i odgovor): Obje odnosno sve strane u sporu su saglasne da postupak vodi medijator: ____________________________________ (ime i prezime medijatora) Izbor medijatora emo usaglasiti po pribavljanju potrebnih saglasnosti za postupak medijacije Izbor medijatora prenosimo na Udruenje medijatora u BIH

B) Nisam saglasan da uestvujem u postupku medijacije.

Potpis: ____________________

82

NE POPUNJAVATI - ZA SLUBENU UPOTREBU

DATUM MEDIJACIJE:_________________________ BROJ MEDIJACIJE:____________________________

FORMULAR MED-7 NACRT NACRT


Novembar 2006.

NACRT

NACRT

UDRUENJE MEDIJATORA U BOSNI I HERCEGOVINI


UGOVOR O MEDIJACIJI Na osnovu lana 10, a u skladu sa lanom 11. Zakona o postupku medijacije (Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine, 37/04) _____________________________ ___________________ i _____________________________ ___________________ iz iz ____________________, ____________________, zastupan zastupan po po

Sklopili su dana ________________ godine, u ____________________ UGOVOR O MEDIJACIJI u predmetu M _______________________ ( veza, _________________________) radi_______________________________________________, vrijednost spora__________________________ Stranke u sporu i njihovi punomonici su izrazili elju da gore navedeni spor pokuaju rijeiti uz pomo medijatora u postupku medijacije. Ovaj ugovor odreuje uslove pod kojim su se stranke, njihovi punomonici i medijator sloili da vode navedeni postupak: 1. Stranke su svojom slobodnom voljom prihvatile medijaciju kao nain rjeavanja spora a u skladu sa svojim interesima. Potpisivanjem ovog ugovora stranke potvruju da e u postupku medijacije savjesno i iskreno uloiti napore za postizanje sporazuma o nagodbi. 2. Medijator prihvata da u voenju postupka postupa na isti nain. 3. Postupku medijacije e obavezno lino prisustvovati svaka stranka, odnosno zakonski zastupnik pravnog lica. Uz saglasnost stranaka, postupku prisustvuju i njihovi punomonici. Ukoliko medijaciji prisustvuje predstavnik pravnog lica, on mora biti ovlaten za preduzimanje pravnih radnji koje su neophodne u vezi sa medijacijom, ukljuujui i potpisivanje Sporazuma o nagodbi.
83

4.

Medijator je neutralni facilitator koji pomae strankama u njihovim naporima za postizanje sporazuma. On ne daje pravna miljenja strankama, niti ima za zadatak da titi prava bilo koje stranke ili da istie pitanja koja ne istaknu same stranke.

5. U cilju rjeavanja spora neophodno je da sve relavantne injenice budu predoene medijatoru. Stranke e prije same medijacije pribaviti sve to je neophodno za uspjeno voenje postupka. 6. Kada u toku postupka medijacije medijator ocijeni da je to potrebno, radi boljeg razumijevanja spora, on moe odrati odvojene razgovore sa svakom od stranaka i njihovim punomonicima. Inicijativa za voenje odvojenih razgovora moe doi i od stranaka i njihovih punomonika. 7. Svaka stranka ili medijator mogu prekinuti medijaciju u bilo koje vrijeme. 8. Ovaj ugovor obavezuje stranke i sve prisutne na povjerljivost u vezi sa procesom i informacijama iznesenim u toku postupka medijacije. 9. Stranke se obavezuju meusobno i prema medijatoru da e: a) se uzdrati od aktivnosti ili djela koji mogu ozbiljno ugroziti ili uzrokovati potekoe u procesu medijacije. b) meusobno sluati argumente i traiti rjeenje spora. 11.Trokove medijacije, koji ukljuuju naknadu uz zahtjev za medijaciju, administrativne trokove neophodne za provoenje postupka medijacije, nagradu i naknadu trokova medijatora, snose stranke na jednake dijelove, osim u sluaju da se u toku medijacije dogovore drugaije. Naknada uz zahtjev za medijaciju iznosi 50 KM. Administrativni trokovi ukljuuju trokove neophodne za provoenje postupka medijacije u koje izmeu ostalog spadaju trokovi administrativne podrke medijatoru u toku postupka medijacije i utvruje ih Udruenje medijatora. Nagrada medijatoru se obraunava u iznosu odreenom po satu medijacijskog sastanka. Medijacijski sastanak moe trajati najvie etiri sata i obuhvata vrijeme od jednog sata pripreme medijatora i tri sata medijacije. Visina nagrade po jednom satu medijacijskog sastanka iznosi 100 KM (stotinu konvertibilnih maraka). Izuzetno, u sloenijim predmetima medijator moe koristiti i dodatni jedan sat pripreme. Visina nagrade za dodatni sat pripreme iznosi 50 KM (pedeset konvertibilnih maraka). U sluaju da medijacijski sastanak uzrokuje putne i trokove smjetaja medijatora, ti trokovi ulaze u trokove postupka medijacije. Akontaciju trokova medijacije stranke su dune uplatiti od trenutka izbora medijatora, a prije poetka sastanka medijacije na osnovu depozitne fakture. Trokovi medijacije, koji nisu obuhvaeni depozitnom fakturom, bie uplaeni po zavretku sastanka medijacije, a najkasnije u roku od osam dana od primitka bilansne fakture.
84

Stranke e same snositi line trokove i trokove punomonika. 12. U sluaju postizanja sporazuma kojim se rjeava spor sastavlja se Sporazum o nagodbi medijacije u pisanoj formi, u skladu sa vaecim propisima. Sporazum potpisuju stranke, medijator i ostali prisutni u postupku medijacije. 13. U sluaju da stranke ne postignu rjeenje, medijator e o tome obavijestiti sud radi nastavljanja voenja sudskog postupka. 14. Stranke izraavaju svoju spremnost da u sluaju spora radi neizvrenja sporazuma postignutog u postupku medijacije, nastali spor pokuaju rijesiti u postupku medijacije. U sluaju da to nije mogue, stranke se mogu odluiti da ostvarenje svojih prava trae drugim putem. 15. Stranke nee pozivati medijatora kao svjedoka ni u kom sluaju.

____________________________ Stranka ime i prezime ____________________________ Potpis ____________________________ Stranka ime i prezime

_____________________________ Punomonik Ime i prezime ______________________________ Potpis ______________________________ Punomonik - ime preizme _______________________________ Potpis

____________________________ Potpis

____________________________ Medijator ime i prezime

_______________________________ Ostali prisutni ime i prezime

____________________________ Potpis

____________________________ Potpis

85

86

NE POPUNJAVATI - ZA SLUBENU UPOTREBU

DATUM PRIJEMA IZVJETAJA__________________ BROJ MEDIJACIJE:____________________________

FORMULAR MED-8 NACRT NACRT


Novembar 2006.

NACRT

NACRT

UDRUENJE MEDIJATORA U BOSNI I HERCEGOVINI


IZVJETAJ SAETAK MEDIJACIJE
Nakon zavrenog sastanka medijacije medijator popunjava formular upisujui odgovore u praznine ili oznaavajui kvadrat ispred odgovarajueg odgovora, i dostavlja ga Udruenju medijatora u Bosni i Hercegovini. Formular potpisuje medijator, stranke i drugi prisutni na sastanku medijacije. DIO I SASTANAK MEDIJACIJE Medijator: ________________________ Stranke:_____________________________________________________________________ Drugi prisutni:_________________________ Sastanak medijacije u predmetu broj: ________________, vrsta predmeta: _______________: je odran dana _____________ (popunite dio II izvjetaja) nije odran dana ____________, zbog _____________________________________, i odgoen je za dan _________________ je potpuno otkazan zbog ________________________________________________. DIO II - OPTI PODACI O PODNOSIOCU/TELJICI ZAHTJEVA Potpisani medijator, stranke i ostali prisutni potvruju da je u vezi sa navedenim predmetom odran sastanak medijacije kako je naznaeno u dijelu I. Stranke: su postigle sporazum o svim pitanjima su postigle sporazum o dijelu pitanja i novi sastanak medijacije se nee odrati su postigle sporazum o dijelu pitanja i medijacija e se nastaviti na novom sastanku nisu postigle sporazum

Sastanak medijacije trajao je: ______ sati i ______ minuta. Trokovi postupka sastoje se od: a) ___________ KM na ime nagrade medijatoru i b) ___________ KM na ime naknade sljedeih trokova medijatora: ___________________________________ i PDV na ukupan iznos a+b. Stranke su se dogovorile da navedene trokove medijacije u snose na sljedei nain (upisati imena stranaka i iznose koje je svaka duna platiti): _____________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ____________________________ Medijator ime, prezime i potpis ____________________________ Stranka ime i prezime ____________________________ Stranka ime i prezime ____________________________ Ostali prisutni ime i prezime _____________________________ Punomonik Ime i prezime _____________________________ Punomonik Ime i prezime

87

88

NE POPUNJAVATI - ZA SLUBENU UPOTREBU

DATUM: __________________ BROJ MEDIJACIJE:____________________________

FORMULAR MED-9 NACRT NACRT


Novembar 2006.

NACRT

NACRT

Predmet br. ........................................ Veza: ........................ U skladu sa lanom 24 Zakona o postupku medijacije (Slubeni glasnik 37/04) stranke Tuitelj- tuilac: ............................................................. Tueni: ........................................................................... Sklopili su dana ...................... godine, u ................................ sljedei

Sporazum o nagodbi
............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ .......................................... (tekst sporazuma) .................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ .............................................................................................................................. Stranke su dune odmah, a ne kasnije od dana za koji je zakazano roite u predmetu obavijestiti sud o ishodu medijacije podnoenjem primjerka ovog sporazuma. U skladu sa lanom 25 Zakona o postupku medijacije ovaj sporazum ima snagu izvrne-ovrne isprave.

_______________________________ Tuitelj ________________________________ Medijator

_____________________________ Tueni ____________________________ Ostali prisutni

89

90

Medijacija__________________________________________________
U BOSNI I HERCEGOVINI UDRUENJE MEDIJATORA BIH

ODREDBE PROCESNIH I DRUGIH PROPISA U BIH

Canada-Bosnia and Herzegovina Judicial Reform Project (JRP) Funded by the Government of Canada through the Canadian International Development Agency (CIDA) Implemented by the Consortium GENIVAR-University of Ottawa www.canada-bih-jrp.org

91

92

Medijacija__________________________________________________
Odredbe procesnih i drugih propisa u BiH koje upuuju na Medijaciju

ODREDBE PROCESNIH I DRUGIH PROPISA U BIH KOJE UPUUJU NA MEDIJACIJU

Zakon o parninom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 36/04) a.) Medijacija i sudska nagodba lan 53. 1) Najkasnije na pripremnom roitu, Sud, moe ukoliko ocijeni da je to svrsishodno s obzirom na prirodu spora i druge okolnosti, predloiti strankama da spor rijee u postupku medijacije, kako je predvieno posebnim zakonom. 2) Takav prijedlog mogu staviti i stranke sporazumno do zakljuenja glavne rasprave.

Zakon o parninom postupku Republike Srpske (Slubeni glasnik Republike Srpske 58/03) lan 86. Najdocnije na pripremnom roitu, sud moe, ukoliko ocijeni da je to svrsishodno s obzirom na prirodu spora i druge okolnosti, da predloi strankama da spor rijee u postupku medijacije kako je predvieno posebnim zakonom. Ovakav prijedlog mogu sporazumno staviti i stranke sve do zakljuenja glavne rasprave. lan 457. Odredbe lana 86. ovog zakona poet e se primjenjivati nakon stupanja na snagu posebnog zakona kojim se ureuje postupak medijacije

93

Medijacija__________________________________________________
Odredbe procesnih i drugih propisa u BiH koje upuuju na Medijaciju

Zakon o parninom postupku Federacije BiH (Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 53/03) b) Medijacija i sudska nagodba lan 86. Najkasnije na pripremnom roitu, sud moe, ukoliko ocijeni da je to svrsishodno s obzirom na prirodu spora i druge okolnosti, predoiti strankama da spor rijee u postupku medijacije, kako je predvieno posebnim zakonom. Takav prijedlog mogu staviti i strane sporazumno do zakljuenja glavne rasprave. lan 457. Odredbe lana 86. ovog zakona poet e se primjenjivati nakon stupanja na snagu posebnog zakona kojim se ureuje postupak medijacije.

Zakon o krivinom postupku Federacije BiH (Slubene novine Federacije BiH broj 35/03) lan 212. Odluivanje o imovinsko pravnom zahtjevu 1) O imovinskopravnom zahtjevu odluuje sud. 2) Sud moe predloiti oteenom i optuenom, odnosno braniocu provoenje postupka medijacije putem medijatora u skladu s zakonom, ako ocijeni da je imovinskopravni zahtjev takav da je svrsishodno da ga uputi na medijaciju. Prijedlog za upuivanje na medijaciju mogu dati i oteeni i optueni, odnosno branilac do zavretka glavnog pretresa.

94

Medijacija__________________________________________________
Odredbe procesnih i drugih propisa u BiH koje upuuju na Medijaciju

Zakon o krivinom postupku Republike Srpske (Slubeni glasnik Republike Srpske 50/03) lan 108. Odluivanje o imovinskopravnom zahtjevu (1) O imovinskopravnom zahtjevu odluuje sud. (2) Sud moe predloiti oteenom i optuenom, odnosno braniocu sprovoenje postupka medijacije putem medijatora u skladu s zakonom, ako ocijeni da je imovinskopravni zahtjev takav da je svrsishodno da ga uputi na medijaciju. Prijedlog za upuivanje na medijaciju mogu dati i oteeni i optueni, odnosno branilac i to do zavretka glavnog pretresa.

Zakon o prekrajima Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 20/04) lan 22. Posredovanje Sud moe predloiti posredovanje putem posrednika, ako bi to bilo svrsishodno s obzirom na sadraj imovinskopravnog zahtjeva oteenog. Prijedlog za posredovanje mogu podnijeti i stranke do zavretka rasprave. Nagodba postignuta u postupku posredovanja ima snagu izvrnog naslova.

95

96

Medijacija__________________________________________________
Pravilnik o postupku posredovanja Brko Distrikta Bosne i Hercegovine

Na osnovu lana 220. Zakona o parninom postupku Brko Distrikta Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik Brko Distrikta BiH, br.5/2000, 1/2001 i 6/2002) i lana 12. Zakona o Pravosudnoj komisiji Brko Distrikta Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik Brko Distrikta BiH, br. 4/00), Pravosudna komisija Brko Distrikta Bosne i Hercegovine, na sjednici odranoj dana 10.07.2002.godine, donijela je :

PRAVILNIK O POSTUPKU POSREDOVANJA

OPTE ODREDBE lan 1. Pravilnikom o postupku posredovanja (u daljem teksta: Pravilnik) ureuju se pravila postupanja Osnovnog suda Brko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Sud), stranaka i drugih uesnika u postupku posredovanja u predmetima pred Sudom, u kojima se odluuje o graanskim pravima, stanjima i odnosima fizikih i pravnih lica. lan 2. Postupak posredovanja je povjerljive prirode i neformalnog karaktera. Na roitu za posredovanje ne vodi se zapisnik, niti se postupak snima zvunim zapisom. Roita za posredovanja odravaju se, u pravilu, u prostorijama Suda i u vrijeme koje odredi sudija posrednik. Sudija posrednik, zavisno od prirode spora i interesa stranaka, moe odrediti da se roite za posredovanje odri i van prostorija Suda, na podruju Brko Distrikta Bosne i Hercegovine. lan 3. Sudija posrednik postupa neformalno i pomae strankama da same postignu sporazum- nagodbu. Sudija posrednik je duan jednako i nepristrasno postupati sa svim strankama i drugim uesnicima u postupku posredovanja i duan je postupak voditi tako da se ni na koji nain ne prejudicira ishod spora. lan 4. Zabiljeke sudije posrednika i svjedoenja o izjavama datim u toku postupka posredovanja, ne mogu se koristiti, niti se stranke mogu pozivati na te izjave u daljem toku postupka. Odstupanje od navedenog pravila ne proizvodi pravno dejstvo i podlijee disciplinskoj i drugoj odgovornosti.
-1-

97

Medijacija__________________________________________________
Pravilnik o postupku posredovanja Brko Distrikta Bosne i Hercegovine

lan 5. U sluaju da stranke postignu sporazum o spornom pravnom odnosu ili o pravima kojima mogu raspolagati, sudija posrednik e pomoi strankama u pravnom uoblienju sporazuma, koji e vjerno odraavati njihovu volju i biti podoban za izvrenje. Postignuti sporazum proizvodi pravno dejstvo od dana zakljuenja i ima snagu izvrne isprave.

POSTUPAK POSREDOVANJA

lan 6. Kada se, na pripremnom roitu, ustanovi da su svi zakonom propisani uslovi za postupak posredovanja ispunjeni, sudija, zaduen za odluivanje u predmetu, upuuje cjelokupan spis, uz pismenu naredbu, na odgovarajuem obrascu, sudiji posredniku koji je, zaduen za provodjenje postupka posredovanja. Sudija posrednik, kome je predmet dostavljen na postupak posredovanja duan je upoznati se sa spisom predmeta u to kraem vremenu i nakon toga, cjelokupan predmet vratiti sudiji zaduenom za odluivanje u tom predmetu. Prema potrebi, sudija posrednik moe vriti uvid u predmet i tokom postupka posredovanja, uz saglasnost sudije zaduenog za odluivanje u tom predmetu. Za vrijeme trajanja postupka posredovanja, sudija, zaduen za odluivanje u predmetu, e taj predmet drati u evidenciji predmeta do isteka propisanog roka trajanja postupka posredovanja, odnosno do zavretka postupka posredovanja, ukoliko taj postupak bude zavren prije isteka propisanog roka. lan 7. Dokumenti koji se odnose na postupak posredovanja uvaju se u omotu spisa, ija je boja razliita od boje omota spisa predmeta, koji se nalazi u redovnom sudskom postupku. Omot spisa posredovanja sadri iste oznake kao i omot spisa u redovnom sudskom postupku i oznaku POSREDOVANJE. lan 8. Sudija posrednik, kome je dostavljen predmet na posredovanje, u roku od 2 radna dana od prijema predmeta, zakazae roite za posredovanje i strankama uputiti poziv, na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
2

98

Medijacija__________________________________________________
Pravilnik o postupku posredovanja Brko Distrikta Bosne i Hercegovine

Ukoliko stranke imaju punomonike ili zakonske zastupnike, pozivi se obavezno upuuju i njima, a po potrebi, na roite za posredovanje mogu se pozvati i drugi uesnici. lan 9. Postupak posredovanja se mora organizovati i provesti u rokovima propisanim Zakonom o parninom postupku. Sudija posrednik, koji vodi postupak posredovanja, samostalno i zavisno od toka postupka posredovanja i stvarnih mogunosti postizanja sporazuma, moe odluiti da se odri vie roita za posredovanje, vodei rauna o rokovima iz prethodnog stava. lan 10. Na zakazano roite za posredovanje, stranke, odnosno njihovi punomonici ili zakonski zastupnici, obavezno moraju ponijeti svu potrebnu, pravno relevantnu dokumentaciju i izvjetaje. U pozivu na roite za posredovanje, posebno e se naglasiti strankama da ako uredno obavijeteni tuilac ne dodje na roite za posredovanje, da e se smatrati da je tubu povukao, a ako uredno obavijeteni tueni izostane sa istog roita, da e se smatrati da i dalje osporava tubeni zahtjev tuioca. Roitu za posredovanje mogu prisustvovati i druga lica, samo uz odobrenje sudije posrednika i pristanak stranaka. lan 11. Sudija posrednik moe promijeniti datum odravanja roita za posredovanje na pismeni zahtjev jedne od stranaka. Zahtjev iz stava 1 ovog lana se mora podnijeti najkasnije 7 dana prije zakazanog roita za posredovanje. Ukoliko je datum odravanja roita za posredovanje promijenjen, sudija posrednik mora obavijestiti stranke o mjestu i vremenu novog roita za posredovanje. lan 12. Uz poziv na roite za posredovanje, strankama se obavezno dostavljaju: Opis postupka posredovanja i obaveza stranaka, sainjen u skraenom obliku i jednostavnog i razumljivog teksta, Upitnik, na propisanom obrascu, koji je sastavni dio ovog Pravilnika, sa slijedeim pitanjima:
3

99

Medijacija__________________________________________________
Pravilnik o postupku posredovanja Brko Distrikta Bosne i Hercegovine

Koje injenice smatrate bitnim i pravno relevantnim za rjeenje predmeta ? Kakvi su Vai stavovi i zahtjevi? Kakvo je Vae miljenje o stavovima i zahtjevima druge strane? Koji je iznos novane nadoknade kojim bi bili zadovoljeni/koji ste spremni platiti? Kakvim dokazima potkrepljujete Vae stavove i zahtjeve? Koji pravni instituti (odredbe kojih propisa) idu u prilog Vaim stavovima i zahtjevima? Kao i drugim pitanjima, za koja sudija posrednik ocijeni da je potrebno postaviti strankama. U dostavljenom upitniku, strankama se mora naglasiti da su obavezni dati odgovore na upitnika, te da su dati odgovori povjerljive prirode. lan 13. Na poetku roita za posredovanje, sudija posrednik e, u kratkom izlaganju, upoznati stranke sa ciljevima posredovanja, procedurom posjedovanja, ulogom sudije i dati smjernice za ponaanje stranaka. Nakon toga, sudija posrednik, stranke i njihovi punomonici, odnosno zakonski zastupnici, potpisae sporazum o povjerljivosti, na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Obrazac prijedloga sporazuma o povjerljivosti dostavlja se strankama, njihovim punomonicima, odnosno zakonskim zastupnicima, uz poziv na roite za posredovanje. Sporazum o povjerljivosti sadravae odredbe o odgovornosti sudije posrednika, stranaka, njihovih punomonika, odnosno zakonskih zastupnika, u sluaju krenja pravila povjerljivosti. Odredbe ovog lana Pravilnika o povjerljivosti i odgovornosti odnose se i na ostale uesnike u postupku posredovanja. lan 14. Nakon potpisivanja sporazuma o povjerljivosti, sudija posrednik, zajedno sa prisutnim strankama, njihovim punomonicima, odnosno zakonskim zatupnicima, pregleda upitnik dostavljen uz poziv na roite za posredovanje. Po zavrenom pregledu upitnika, sudija posrednik e utvrditi dodirne, odnosno nesporne injenice meu strankama, utvrditi sporne injenice i interese stranaka, kao i zahtjeve stranaka. lan 15. O datim izjavama i obavljenim radnjama na roitu, sudija posrednik moe voditi zabiljeke, koje su povjerljive prirode i namijenjene samo roitu za posredovanje.
4

pitanja iz

100

Medijacija__________________________________________________
Pravilnik o postupku posredovanja Brko Distrikta Bosne i Hercegovine

lan 16. Nakon to zajedno saslua stranke i njihove odgovore na postavljena pitanja, sudija posrednik se moe sastati sa svakom od stranaka pojedinano, a zavisno od rezultata tih razgovora, odluie da li e se pregovori o sporazumu nastaviti odvojeno ili sa svim strankama zajedno. Ukoliko ocijeni da razgovori o sporazumu nisu produktivni, sudija posrednik moe izraditi procjenu sutine spora i mogueg ishoda (rezultata) spora, nakon ega e se sastati, odvojeno, sa svakom od stranaka, kako bi doao do sporazuma. Ako sudija posrednik ocijeni da zajedniki sastanak moe dovesti do uspjeha, taj sastanak e biti organizovan sa svim strankama. lan 17. Na roitu za posredovanje, sudija posrednik je ovlaten da: posreduje u svim spornim pitanjima; izdaje naloge za isplatu ili druge odgovarajue naredbe pod uslovima dogovorenim izmeu stranaka; naredi stranci da donese dodatne pismene i druge dokaze na roite za posredovanje, naredi stranci da do odredjenog datuma dostavi drugoj stranci kopije dokumenata i izvjetaja, naredi stranci da do odredjenog datuma dopusti drugoj stranci da pregleda i kopira dokumente i izvjetaja. da, ukoliko se radi o naknadi tete, naredi stranci da dozvoli licu, odreenom od druge stranke, da istrai tetu na imovini, izda bilo kakvu drugu naredbu u cilju efikasnijeg i ekonominijeg rjeavanja spora. lan 18. Ukoliko stranke ne potuju neku od naredbi sudije posrednika, navedenu u prethodnom lanu, sudija posrednik e odgoditi roite za posredovanje i narediti da stranka, koja nije ispotovala naredbu, plati sve opravdane trokove, kojima se, zbog odlaganja roita, izloila bilo koja od stranaka. lan 19. Kada utvrdi da je roite za posredovanje zavreno, sudija posrednik e, u pismenom obliku, dostaviti sudiji zaduenom za odluivanje u predmetu, jednu od slijedeih izjava: predmet je zavren zakljuenjem pismenog sporazuma -nagodbe stranaka, predmet je neprikladan za nastavak posredovanja i upuuje se na suenje.
5

101

Medijacija__________________________________________________
Pravilnik o postupku posredovanja Brko Distrikta Bosne i Hercegovine

Nakon to dostavi izjavu iz stava prvog ovog lana, sudija posrednik izdaje pismenu naredbu u kojoj konstatuje da je postupak posredovanja okonan, iznosi rezultat postupka posredovanja i naredjuje da se spis postupka posredovanja arhivira. lan 20. Ukoliko postupak posredovanja nije uspio, sudija posrednik e, prije nego to sudiji zaduenom za odluivanje u predmetu, dostavi izjavu da je predmet neprikladan za nastavak posredovanja i da se vraa na redovno sudjenje, iz spisa o postupku posredovanja izdvojiti cjelokupnu dokumentaciju i zabiljeke sainjene tokom postupka posredovanja, te dokazna sredstva i dokumentaciju, koje su u spis priloile stranke, vratiti strankama, a zabiljeke i ostalu dokumentaciju unititi, te to konstatovati na izjavi koju upuuje sudiji zaduenom za odluivanje u predmetu. Ukoliko postupak posredovanja uspije i zavri se zakljuenjem pismenog sporazuma o nagodbi, sudija posrednik e, prije nego to, sudiji zaduenom za odluivanje u predmetu, dostavi izjavu da je predmet zavren zakljuenjem pismenog sporazuma-nagodbe, iz spisa o posredovanju izdvojiti cjelokupnu dokumentaciju i zabiljeke, sainjene tokom postupka posredovanja i zapeatiti ih u poseban omot (kovertu), koji e dostaviti sekretaru Suda na uvanje, na nain i u rokovima predvidjenim propisima o uvanju arhivske gradje. lan 21. Izuzetak od odredaba ovog Pravilnika, predstavlja postupak u branim sporovima, u kojima e sudija zaduen za odluivanje, predmet uputiti na posredovanje nakon to od Centra za socijalni rad dobije izvjetaj, odnosno miljenje, da mirenje stranaka, kao branih drugova, nije uspjelo. U sluaju da je Centar za socijalni rad obavijestio sud da su stranke, u branom sporu postigle sporazum, rad na tom predmetu nastavlja sudija koji je, prema ranije utvrdjenom rasporedu predmeta, zaduen za odluivanje, a koji je duan odmah zakazati glavnu raspravu.

102

Medijacija__________________________________________________
Pravilnik o postupku posredovanja Brko Distrikta Bosne i Hercegovine

PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

lan 22. Predmeti u kojima je tuba podnesena prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, ali postupak nije zapoeo, uputie se na postupak posredovanja, u skladu sa odredbama ovog Pravilnika. Predmeti u kojima je postupak ve zapoet, mogu se uputiti na postupak posredovanja, samo uz saglasnost obje stranke. lan 23. Sastavni dio ovog Pravilnika su obrasci navedeni u pojedinim odredbama Pravilnika, koji se odnose na radnje, aktivnosti i mjere koje preduzima Sud, sudija posrednik, stranke, njihovi punomonici ili zakonski zastupnici. Svi obrasci, iz stava prvog ovog lana Pravilnika, obavezno se tampaju na svim jezicima i pismima koji su u ravnopravnoj i slubenoj upotrebi u ovom sudu. Strankama se obrasci dostavljaju na jeziku i pismu kojeg zatrae. lan 24. Ovaj Pravilnik o posredovanju stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Slubenom glasniku Brko Distrikta BiH. Broj: SuPK-890/02 PREDSJEDNIK PRAVOSUDNE KOMISIJE

Brko, 10.07.2002.godine

103

104

Medijacija__________________________________________________
lanovi iz Zakona o izvrnom postupku FBIH

lan 19. Izvrenje odluke stranog suda Izvrenje odluke stranog suda moe se odrediti i provesti ako odluka ispunjava zakonom propisane uvjete za priznanje. lan 20. Izvrenje na imovini strane drave (1) Na imovini strane drave i meunarodnih organizacija koje se nalaze na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ne moe se odrediti izvrenje bez pisane saglasnosti Federalnog ministarstva pravde, osim ako je strana drava pristala na izvrenje. (2) U sluaju iz stava 1. ovog lana Federalno ministarstvo pravde duno je prethodno pribaviti miljenje Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. lan 21. Primjena odredaba drugih zakona (1) U izvrnom postupku na odgovarajui nain primjenjuju se odredbe Zakona o parninom postupku, ako ovim ili drugim zakonom nije drukije odreeno. (2) Izuzee sudije moe se zahtijevati najkasnije do odluke po prigovoru, a slubena lica do preuzimanja prve radnje u izvrnom postupku. (3) Na materijalno-pravne pretpostavke i posljedice provoenja izvrnog postupka na odgovarajui nain primjenjuju se odredbe zakona kojima se ureuju stvarna prava, odnosno obligacioni odnosi.

A. ZAJEDNIKE ODREDBE II - IZVRNA I VJERODOSTOJNA ISPRAVA lan 22. Osnove za odreivanje izvrenja Sud odreuje izvrenje samo na osnovu izvrne ili vjerodostojne isprave, ako ovim zakonom nije drukije odreeno.

105

Medijacija__________________________________________________
lanovi iz Zakona o izvrnom postupku FBIH

lan 23. Izvrna isprava (1) Izvrne isprave su: 1) izvrna odluka sudova i izvrno sudsko poravnanje; 2) izvrna odluka donesena u upravnom postupku i poravnanje u upravnom postupku ako glasi na ispunjenje novane obaveze, ukoliko zakonom nije drukije odreeno, 3) izvrna notarska isprava; 4) druge isprave koje su zakonom odreene kao izvrne isprave. (2) Pod izvrnom ispravom iz stava 1. ovog lana smatra se svaka takva isprava donesena u Bosni i Hercegovini.

lan 24. Odluka i poravnanje (1) Sudskom odlukom, prema ovom zakonu, smatra se presuda, rjeenje, te druga odluka donesena u postupku pred sudom i arbitraom, a sudskim poravnanjem smatra se poravnanje zakljueno u postupku pred sudom i arbitraama. (2) Odlukom u upravnom postupku, prema ovom zakonu, smatra se rjeenje i zakljuak koji su u upravnom postupku donijeli upravni organi i slube ili pravno lice s javnim ovlatenjima, a upravnim poravnanjem smatra se poravnanje zakljueno u smislu Zakona o upravnom postupku.

lan 25. Izvrnost odluke (1) Sudska odluka kojom je naloeno ispunjenje potraivanja na neko davanje ili injenje izvrna je ako je postala pravosnana i ako je protekao rok za dobrovoljno ispunjenje. Rok za dobrovoljno ispunjenje tee od dana dostave odluke izvreniku, a zavrava se istekom posljednjeg dana odreenog sudskom odlukom, ako zakonom nije drukije odreeno. (2) Sudska odluka kojom je naloeno ispunjenje potraivanja na neko trpljenje ili neinjenje (proputanje) izvrna je ako je postala pravosnana, osim ako je u izvrnoj ispravi odreen poseban rok za usklaivanje ponaanja izvrenika s njegovom obavezom.

106

Medijacija__________________________________________________
lanovi iz Zakona o izvrnom postupku FBIH

(3) Odluka donesena u upravnom postupku izvrna je ako je postala izvrna prema pravilima koja ureuju taj postupak. (4) Na osnovu odluke koja je postala izvrna u jednom dijelu izvrenje se moe odrediti samo u odnosu na taj dio. (5) Izvrenje e se odrediti na osnovu sudske odluke koja nije postala pravosnana i odluke donesene u upravnom postupku koja nije postala konana, ako je zakonom propisano da alba ili koji drugi pravni lijek ne zadrava izvrenje odluke.

lan 26. Izvrnost poravnanja (1) Sudsko odnosno upravno poravnanje izvrno je ako je potraivanje koje se prema njemu treba ispuniti dospjelo. (2) Dospjelost potraivanja dokazuje se zapisnikom o poravnanju, javnom ispravom ili prema zakonu ovjerenom ispravom. (3) Dospjelost koja se ne moe dokazati na nain iz stava 2. ovog lana dokazuje se pravosnanom odlukom donesenom u parninom postupku kojom se utvruje dospjelost. (4) Na osnovu poravnanja koje je postalo izvrno u jednom dijelu izvrenje se moe odrediti samo u odnosu na taj dio. lan 27. Podobnost izvrne isprave za izvrenje (1) Izvrna isprava podobna je za izvrenje ako su u njoj naznaeni trailac izvrenja i izvrenik, te predmet, vrsta, obim i vrijeme ispunjenja obaveze. (2) Ako u izvrnoj ispravi nije odreen rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze, taj rok odreuje se rjeenjem o izvrenju. (3) U sluaju iz stava 2. ovog lana sud e predloeno izvrenje odrediti uz uvjet da izvrenik u roku koji mu je odreen ne ispuni svoju obavezu. (4) Odredbe st. 2. i 3. ovog lana ne primjenjuju se u postupku izvrenja na osnovu izvrne isprave notara.

107

108

Medijacija__________________________________________________
lanovi iz Zakona o izvrnom postupku RS-a

IZVRNI POSTUPAK A. ZAJEDNIKE ODREDBE II - IZVRNA I VJERODOSTOJNA ISPRAVA

Osnove za odreivanje izvrenja lan 22. Sud odreuje izvrenje samo na osnovu izvrne ili vjerodostojne isprave, ako ovim zakonom nije drugaije odreeno.

Izvrna isprava lan 23. (1) Izvrne isprave su: 1) izvrna odluka sudova i izvrno sudsko poravnanje, 2) izvrna odluka donesena u upravnom postupku i poravnanje u upravnom postupku, ako glasi na ispunjenje novane obaveze, ukoliko zakonom nije drugaije odreeno, 3) izvrna notarska isprava, 4) druga isprava koja je zakonom odreena kao izvrna isprava. (2) Pod izvrnom ispravom iz stava 1. ovog lana smatra se svaka takva isprava donesena u Bosni i Hercegovini.

Odluka i poravnanje lan 24. (1) Sudskom odlukom, prema ovom zakonu, smatra se presuda, rjeenje, te druga odluka donesena u postupku pred sudom i arbitraom, a sudskim poravnanjem smatra se poravnanje zakljueno u postupku pred sudom i arbitraama. (2) Odlukom u upravnom postupku, prema ovom zakonu, smatra se rjeenje i zakljuak koji su u upravnom postupku donijeli upravni organi i slube ili pravno lice sa javnim
1

109

Medijacija__________________________________________________
lanovi iz Zakona o izvrnom postupku RS-a

ovlatenjima, a upravnim poravnanjem smatra se poravnanje zakljueno u smislu Zakona o optem upravnom postupku.

Izvrnost odluke lan 25. (1) Sudska odluka kojom je naloeno ispunjenje potraivanja na neko davanje ili injenje izvrna je ako je postala pravosnana i ako je protekao rok za dobrovoljno ispunjenje. Rok za dobrovoljno ispunjenje tee od dana dostave odluke izvreniku, a zavrava se protokom zadnjeg dana odreenog sudskom odlukom, ako zakonom nije drugaije odreeno. (2) Sudska odluka kojom je naloeno ispunjenje potraivanja na neko trpljenje ili neinjenje (proputanje) izvrna je ako je postala pravosnana, osim ako je u izvrnoj ispravi odreen poseban rok za usklaivanje ponaanja izvrenika s njegovom obavezom. (3) Odluka donesena u upravnom postupku izvrna je ako je postala izvrna po pravilima koja ureuju taj postupak. (4) Na osnovu odluke koja je postala izvrna u jednom dijelu, izvrenje se moe odrediti samo u odnosu na taj dio. (5) Izvrenje e se odrediti na osnovu sudske odluke koja nije postala pravosnana i odluke donesene u upravnom postupku koja nije postala konana ako je zakonom propisano da alba ili koji drugi pravni lijek ne zadrava izvrenje odluke.

Izvrnost poravnanja lan 26. (1) Sudsko odnosno upravno poravnanje izvrno je ako je potraivanje koje se prema njemu treba ispuniti dospjelo. (2) Dospjelost potraivanja dokazuje se zapisnikom o poravnanju, javnom ispravom ili po zakonu ovjerenom ispravom. (3) Dospjelost koja se ne moe dokazati na nain iz stava 2. ovog lana dokazuje se pravosnanom odlukom donesenom u parninom postupku kojom se utvruje dospjelost. (4) Na osnovu poravnanja koje je postalo izvrno u jednom dijelu izvrenje se moe odrediti samo u odnosu na taj dio.

110

Medijacija__________________________________________________
lanovi iz Zakona o izvrnom postupku RS-a

Podobnost izvrne isprave za izvrenje lan 27. (1) Izvrna isprava podobna je za izvrenje ako su u njoj naznaeni trailac izvrenja i izvrenik te predmet, vrsta, obim i vrijeme ispunjenja obaveze. (2) Ako u izvrnoj ispravi nije odreen rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze, taj rok odreuje se rjeenjem o izvrenju. (3) U sluaju iz stava 2. ovog lana sud e predloeno izvrenje odrediti uz uslov da izvrenik u roku koji mu je odreen ne ispuni svoju obavezu. (4) Odredbe st. 2. i 3. ovog lana ne primjenjuju se u postupku izvrenja na osnovu izvrne isprave notara.

111

112

Medijacija__________________________________________________
U BOSNI I HERCEGOVINI UDRUENJE MEDIJATORA BIH

MEUNARODNI DOKUMENTI

*NESLUBENI PREVOD Napomena: Kanada BiH Projekat pravosudne reforme ne snosi odgovornost za sadraaj prevoda niti eventualnu tetu nastalu u vezi sa eventualnom primjenom teksta neslubenog prevoda .

Canada-Bosnia and Herzegovina Judicial Reform Project (JRP) Funded by the Government of Canada through the Canadian International Development Agency (CIDA) Implemented by the Consortium GENIVAR-University of Ottawa www.canada-bih-jrp.org

113

114

Medijacija____________________________________________________________
UNCITRAL-ov Model Zakona o meunarodnom trgovakom mirenju - UVOD

U elji da se korisnici ove publikacije upoznaju sa znaajnim meunarodnim instrumentima relevantnim za kreiranje politike djelovanja i izgradnji prakse u oblasti alternativnog rjeavanja sporova, u narednom dijelu publikacije prilaemo neslubene prevode odreenih meunarodnih instrumenata. Komisija Ujedinjenih nacija za meunarodno trgovako pravo (UNCITRAL) je 2002. godine kreirala dokument pod nazivom Zeleni papir sa ciljem pruanja UN smjernica dravama lanicama prilikom definisanja i primjene zakonodavnog okvira za primjenu medijacije ili drugih oblika mirenja u meunarodnim trgovakim sporovima. Dokument sadri uzorak/model Zakona o meunarodnom trgovakom mirenju, te smjernice u pogledu postupanja i upotrebe uzorka zakona od strane drava lanica. U ovoj publikaciji moete se upoznati sa sadrajem uzorka/modela naznaenog zakon. Ova publikacija takoer sadri prevod relevantnih preporuka Vijea Evrope u oblasti alternativnog rjeavanja sporova.

Rezolucija usvojena od strane Generalne skuptine [prema izvjetaju estog odbora (A/57/562 i Corr.1)] 57/18. Model Zakona o meunarodnom trgovakom mirenju Komisije Ujedinjenih Nacija za meunarodno trgocvako pravo, Generalna Skuptina, Uvaavajui vrijednost metoda za razrjeenje privrednih sporova u medjunarodnoj trgovini po kojima strane u sporu trae treu osobu ili osobe da im pomognu u njihovom pokuaju sporazumnog rjeavanja spora, Konstatujui da se takve metode rjeavanja sporova, za koje se koriste termini kao to su mirenje, medijacija i slino, koriste u sve veem broju u meunarodnoj i domaoj privrednoj praksi kao alternativa tubi, Uzimajui u obzir da koritenje takvih metoda rjeavanja sporova rezultira u znaajnim koristima, kao to je smanjenje sluajeva kada spor dovodi do prekida privrednog odnosa, unaprijedjuje vodjenje medjunarodnih transakcija od strane privrednih strana i stvara utede u sprovodjenju pravde od strane Drava, Ubijedjeni da e stvaranje modela zakonodavstva o ovim metodama koji je prihvatljiv Dravama sa razliitim pravnim, socijalnim i ekonomskim sistemima doprinijeti razvoju uskladjenih medjunarodnih ekonomskih odnosa, Konstatujui sa zadovoljstvom zavretak i usvajanje Modela Zakona o medjunarodnom trgovakom mirenju od strane Komisije za meunarodno trgovako pravo Ujedinjenih Nacija,* Sa uvjerenjem da e model zakona zaajno pomoi dravama u unaprijeivanju njihove legislative koja ureuje upotrebu modernih tehnika arbitrae ili medijacije i u formulisanju takve legislative ukoliko trenutno ista ne postoji, Imajuci u vidu da je priprema modela zakona bila tema dogovora i iscrpnih konsultacija sa vladama i zainteresiranim krugovima,

115

Medijacija____________________________________________________________
UNCITRAL-ov Model Zakona o meunarodnom trgovakom mirenju - UVOD

Uvjereni da model zakona, zajedno sa Pravilima arbitrae predloenim od strane Generalne skuptine u njenoj rezoluciji 35/52 od 4. decembra 1980 god, *Zvanini spisi Generalne skuptine, pedeset sedma sjednica, dodatak broj 17 (A/57/17), aneks I vi znaajno doprinosi stvaranju usklaenog pravnog okvira za pravinom i efikasnom rjeavanju sluaju sporova nastalih u meunarodnim komercijalnim relacijama, 1. Izraava svoju zahvalnost komisiji Ujedinjenih nacija za meunarodno trgovako pravo za pripremanje i usvajanje modela zakona o meunarodnom trgovakom mirenju, tekst koji je sadran u aneksu postojee odluke i za pripremu Vodia za primjenu i upotrebu modela zakona; 2. Zahtijeva od Generalnog sekretara da uini sve u svojoj moi da model zakona, zajedno sa njegovim Vodiem za primjenu, postane ope poznat i dostupan; 3. Predlae da sve zemlje adekvatno razmotre primjenu modela zakona sa stanovita uniformnosti procedura zakona o rjeavanju sporova i specifinih potreba u praktinoj primjeni meunarodnog trgovakog mirenja. 52 plenarna sjednica 19 novembar 2002.

116

Medijacija____________________________________________________________
UNCITRAL-ov Model Zakona o meunarodnom trgovakom mirenju

Aneks I

UNCITRAL-ov Model Zakona o meunarodnom trgovakom mirenju - UVOD

lan 1. Obim primjene i definicija (1) Ovaj Zakon se primjenjuje na mirenje u meunarodnima privrednimb sporovima. (2) U svrhu ovoga Zakona, termin miritelj oznaava jednog ili dva i vie miritelja, zavisno od sluaja. (3) U svrhu ovoga Zakona, termin mirenje oznaava proces, bilo da se on naziva izrazom mirenje, medijacija ili izrazom slinog sadraja, u kom strane u sporu zatrae od treeg ili treih lica (miritelj) da im pomognu u pokuaju postizanja mirnog razrjeenja njihovog spora a koji je proiziao ili se odnosi na ugovorni ili neki drugi pravni odnos. Miritelj nema ovlast da stranama u sporu namee rjeenje spora. (4) Mirenje je internacionalno u sluaju da: (a) Ugovorne strane koje se trebaju miriti u vrijeme zakljuenja tog ugovora imaju mjesto poslovanja u razliitim dravama; ili (b) Da je drava u kojoj strane imaju mjesto poslovanja razliita od bilo koje od naredne dvije stavke: (i) Drave u kojoj se treba obaviti znaajan dio obaveza iz privrednog odnosa; ili (ii) Drave sa kojom je predmet spora najue vezan. (5) U svrhu ovog lanka: (a) Ako neka od strana u sporu ima vie od jednog mjesta poslovanja, mjestom poslovanja e se smatrati ono mjesto koje je u najuem odnosu sa ugovorom na osnovu kog e se vriti mirenje; (b) Ako neka od strana u sporu nema mjesto poslovanja, njime e se smatrati uobiajeno mjesto obitavanja te strane. (6) Ovaj Zakon se primjenjuje i na mirenje u privrednim sporovima u sluaju kada se strane u sporu slau da je mirenje internacionalno ili se slau o primjenjivosti ovog Zakona. (7) Strane u sporu su slobodne da se sloe o iskljuenju primjenjivosti ovog Zakona. (8) Zavisno od odredbi paragrafa (9) ovog lanka, ovaj Zakon se primjenjuje bez obzira na osnovu po kojoj se vri mirenje, ukljuujui i ugovor izmedju strana u sporu, bez obzira da li je postignut prije ili nakon proisticanja spora, te obavezu uspostavljenu zakonom, ili uputstvo ili sugestiju suda, arbitranog tribunala ili nadlenog dravnog organa. (9) Ovaj Zakon se ne primjenjuje na sljedee: (a) na sluajeve gdje sudija ili arbitar, u sudskom ili arbitranom procesu, pokuavaju da omogue poravnanje; te (b) ().

Drave koje ele sprovesti ovaj Uzorak zakona u odnosu na mirenje u domaim kao i medjunarodnim sporovima mogu nainiti sljedee izmjene u tekstu: - Ispustiti rije medjunarodni u paragrafu (1) lanka 1; te - Ispustiti paragrafe (4), (5) i (6) lanka 1. b Terminu privredni treba dati iroko tumaenje, i to tako da pokriva predmete koji mogu proizai iz svih odnosa privredne prirode, bilo da su ugovorni ili ne. Odnosi privredne prirode ukljuuju, i to ne samo, sljedee poslove: svaki trgovinski posao za dobavljanje roba ili usluga; ugovor o distribuciji; privredno zastupanje ili predstavljanje; faktoring; lizing; konstrukciju radova; konsalting; dizajn; licenciranje; investiranje; financiranje; bankarske poslove; ugovor ili koncesiju za eksploataciju; zajednike investicije ili druge oblike privredne i poslovne saradnje; prevoz roba i putnika zranim ili morskim putem, eljeznicom ili cestovnim prometom.

117

Medijacija____________________________________________________________
UNCITRAL-ov Model Zakona o meunarodnom trgovakom mirenju

lan 2. Tumaenje (1) U tumaenju ovog Zakona treba uzeti u obzir njegovo meunarodno porijeklo i potrebu da se promovira uniformnost njegove primjene i potovanje principa postupanja u dobroj namjeri. (2) Pitanja vezana za predmete koje obrauje ovaj Zakon a koja nisu eksplicitno rijeena u njemu trebaju se rjeavati u skladu sa opim principima na kojima se zasniva ovaj Zakon. lan 3. Odstupanja po ugovoru Osim u smislu odredbi lana 2. i lana 6, paragraf (3), strane u sporu se mogu sloiti o iskljuenju ili odstupanju od bilo koje od odredbi ovog Ugovora. lan 4. Otpoinjanje postupka mirenjac (1) Postupak mirenja u smislu proizalog spora poinje na datum na koji se strane u datom sporu sloe da se ukljue u postupak mirenja. (2) Ako jedna strana u sporu koja je uputila drugoj strani poziv na mirenje ne dobije prihvat tog poziva u roku od trideset dana od datuma slanja poziva, ili u drugom roku navedenom u pozivu, ta strana moe ovo smatrati odbijanjem poziva na mirenje. 5. Broj i imenovanje miritelja (1) Osim ako se strane u sporu ne sloe o dva ili vie miritelja, postojae jedan miritelj. (2) Strane u sporu e pokuati postii dogovor o odabiru jednog ili vie miritelja, osim ako nije postignut dogovor o drukijoj proceduri za njihovo imenovanje. (3) Strane u sporu mogu traiti pomo pravnog ili fizikog lica u svezi sa imenovanjem miritelja, a osobito: (a) Jedna od strana u sporu moe zatraiti od pravnog ili fizikog lica da preporui odgovarajue osobe koje bi postupale kao miritelj; ili (b) Strane u sporu se mogu sloiti o direktnom imenovanju jednog ili vie miritelja od strane pravnih ili fizikih lica. (4) Kod preporuivanja ili imenovanja osoba koje e postupati kao miritelj, pravno ili fiziko lice e u obzir uzeti okolnosti kojima e se vjerovatno osigurati imenovanje neovisnog i nepristrasnog miritelja, a po potrebi, uzeti e u obzir preporuljivost imenovanja miritelja koji je drukije nacionalnosti od nacionalnosti strana u sporu. (5) Ako je data osoba kontaktirana u smislu svog mogueg imenovanja kao miritelja, on/ona e prikazati sve okolnosti koje bi vjerovatno izazvale opravdane sumnje u njegovu/njenu nepristrasnost i neovisnost. Od trenutka svog imenovanja i tokom cijelog procesa mirenja, miritelj e bez odlaganja prikazati sve takve okolnosti stranama u sporu osim ako one ve nisu od te osobe bile o tome obavijetene.

Naredni tekst se predlae za drave koje bi mogle htjeti usvojiti odredbu o ukidanju zastare: lan X. Ukidanje zastare

(1) Kada otpone postupak mirenja, protek roka zastare u vezi zahtjeva koji je predmet tog mirenja ukida se. (2) Kada se potupak mirenja okona bez postignutog sporazuma o poravnanju, rok zastare ponovno poinje tei od trenutka okonanja mirenja bez postignutog sporazuma o poravnanju.

118

Medijacija____________________________________________________________
UNCITRAL-ov Model Zakona o meunarodnom trgovakom mirenju

lan 6. Sprovoenje mirenja (1) Strane u sporu su slobodne da se sloe, bilo pozivanjem na dati pravilnik ili na neki drugi nain, o nainu na koji e se mirenje sprovoditi. (2) Ako se ne postigne dogovor o nainu na koji e se sprovoditi mirenje, miritelj moe sprovesti postupak mirenja na nain koji on smatra podobnim, uzevi u obzir okolnosti datog sluaja, eventualne elje strana u sporu, kao i potrebu za brzim razrjeenjem spora. (3) U svakom sluaju, pri sprovodjenju postupka, miritelj mora cijelo vrijeme pravino postupati prema stranama u sporu, a pri tome mora uzeti u obzir i okolnosti datog sluaja. (4) Miritelj moe davati prijedloge za razrjeenje spora u svakoj fazi postupka mirenja. lan 7. Komuniciranje izmeu miritelja i strana u sporu Miritelj se moe susretati i komunicirati sa stranama u sporu zajedno ili sa svakom ponaosob. lan 8. Prikazivanje informacija Ako miritelj dobije informacije vezano za spor od jedne strane u sporu, on moe prikazati sadraj tih informacija svakoj drugoj strani u mirenju spora. Meutim, ako je strana u sporu dala odredjene informacije miritelju pod osobitim uslovom da one ostanu povjerljive, te informacije ne smiju se prikazivati nijednoj drugoj strani u mirenju spora. lan 9. Povjerljivost Osim ako se strane u sporu ne sloe drugaije, sve informacije vezane za postupak mirenja drati e se povjerljivima, osim tamo gdje se njihov prikaz zahtijeva po zakonu ili u svrhu primjene ili sprovodjenja sporazuma o poravnanju. lan 10. Prihvatljivost dokaza u drugim postupcima (1) Strana u sporu u postupku mirenja, miritelj te svako tree lice, ukljuujui i lica ukljuena u sprovodjenje postupka mirenja, ne smiju se u arbitranim, sudskim i slinim postupcima uvoditi kao dokazni materijal, oslanjati se na niti davati izjave ili dokaze vezano za sljedee stavke: (a) Poziv od strane u sporu na ukljuenje u postupak mirenja ili injenicu da je neka od strana bila spremna uestovati u postupku mirenja; (b) Poglede ili prijedloge izraene od jedne strane u sporu u procesu mirenja u smislu mogueg rjeavanja spora; (c) Izjave i priznanja date od strana u sporu u toku postupka mirenja; (d) Prijedloge koje je dao miritelj; (e) injenicu da je jedna od strana pokazala spremnost prihvatiti prijedlog za rjeavanje koji je dao miritelj; (f) Dokument sainjen iskljuivo u svrhu postupka mirenja. (2) Paragraf (1) ovog lana se primjenjuje bez obzira na oblik informacija ili dokaznog materijala na koji se u njemu poziva. (3) Nijedan arbitrani tribunal, sud ili drugi nadleni dravni organ ne smije narediti da se prikau informacije navedene u paragrafu (1) ovog lana, te ako se takve informacije ponude kao dokazni materijal u suprotnosti sa paragrafom (1) ovog lana, takav dokazni materijal biti e tretiran kao neprihvatljiv. Meutim, takve informacije se mogu prikazati ili primiti kao dokazni materijal u mjeri koja se zahtijeva zakonom ili u svrhu primjene ili sprovedbe sporazuma o poravnanju.

119

Medijacija____________________________________________________________
UNCITRAL-ov Model Zakona o meunarodnom trgovakom mirenju

(4) Odredbe paragrafa (1), (2) i (3) ovog lana biti e primjenjive bez obzira na to da li se arbitrani, sudski ili slian postupak odnosi na spor koji je trenutno ili koji je bio predmetom postupka mirenja. (5) Zavisno od ogranienja paragrafa (1) ovog lana, dokazni materijal koji je inae prihvatljiv u arbitranim, sudskim i slinim postupcima ne postaje neprihvatljiv zbog toga to je bio koriten u postupku mirenja. lan 11. Okonanje postupka mirenja Postupak mirenja se okonava na sljedei nain: (a) Zakljuivanjem sporazuma o poravnanju izmedju strana u sporu, na dan zakljuivanja sporazuma; (b) Izjavom miritelja, nakon konsultacija sa stranama u sporu, u smislu toga da daljnji napori na mirenju nisu vie opravdani, na dan davanja izjave: te (c) Izjavom jedne od strana drugoj ili drugim stranama te miritelju, ako je imenovan, u smislu toga da se postupak mirenja okonava, na dan davanja izjave. lan 12. Miritelj u funkciji arbitrara Osim ako se strane u sporu ne sloe drugaije, miritelj nee postupati kao arbitrar u smislu spora koje je bio ili je trenutno predmetom postupka mirenja, niti u smislu nekog drugog spora koji je proiziao iz istog ugovora ili pravnog odnosa, ili iz bilo kog povezanog ugovora ili pravnog odnosa. lan 13. Pribjegavanje arbitranom ili sudskom postupku Ako su se strane u sporu sloile da se izmire i ako su izriito prihvatile da ne otpoinju tokom odredjenog vremenskog roka ili do odredjenog dogadjanja arbitrani ili sudski postupak u smislu postojeeg ili budueg spora, takvo prihvatanje e arbitrani tribunal ili sud staviti na snagu do ispunjenja uslova prihvatanja, osim u mjeri neophodnoj jednoj od strana, po njenom miljenju, u cilju ouvanja svojih prava. Otpoinjanje takvog postupka ne treba se samo po sebi smatrati odricanjem sporazuma o mirenju ili okonanjem postupka mirenja spora. lan 14. Sprovodivost sporazuma o poravnanjud Ako strane u sporu zakljue sporazum o poravnanju spora, taj sporazum o poravnanju je obavezujui i sprovodiv (Drava koja ga sprovodi moe unijeti opis metoda sprovoenja sporazuma o poravnanju ili se pozvati na odredbe kojima se takvo sprovodjenje rukovodi).

Kod primjene postupka za sprovoenje sporazuma o poravnanju, drava koja ga sprovodi moe razmatrati mogunost obaveznosti takvog postupka.

120

Medijacija_____________________________________________________________
Preporuka br. R(98)1 Komiteta ministara dravama lanicama o Porodinom posredovanju

PREPORUKA BR. R ( 98 ) 1 KOMITETA MINISTARA DRAVAMA LANICAMA O PORODINOM POSREDOVANJU (Usvojena od strane Komiteta Ministara 21.01.1998. g. na 616. sastanku zamjenika ministara) 1. Komitet ministara, u skladu sa odredbama lana 15.b Statuta Vijea Evrope, 2. Prepoznavajui rastui broj porodinih sporova, naroito onih koji nastaju razdvajanjem ili razvodom, i uoavajui tetne posljedice sukoba za porodice i visoku socijalnu i ekonomsku cijenu za Drave; 3. Razmatrajui potrebu da se osigura zatita najboljih interesa i dobrobiti djeteta, sadranih u meunarodnim instrumentima, naroito uzimajui u obzir probleme koji se tiu skrbnitva i posjeta, a koji nastaju kao rezultat razdvajanja ili razvoda; 4. Uzimajui u obzir razvoj metoda za dogovorno rjeavanje sporova i prihvatanje potrebe za smanjenjem sukoba zbog interesa svih lanova porodice.; 5. Uvaavajui sljedee posebne karakteristike porodinih sporova: - injenicu da porodini sporovi ukljuuju osobe koje e, po definiciji imati meuovisne i trajne odnose; - injenicu da porodini sporovi nastaju u kontekstu bolnih osjeanja, te ih poveavaju; - injenicu da razdvajanje i razvod utiu na sve lanove porodice, naroito djecu; 6. Pozivajui se na Evropsku Konvenciju o primjeni prava djece, a naroito lan 13 ove konvencije, koji se odnosi na propisivanje posredovanja ili drugih procesa rjeavanja sporova koji utiu na djecu; 7. Uzimajui u obzir rezultate istraivanja o ubotrebi posredovanja i iskustva koja se tiu ovog podruja iz vie drava, koja pokazuju da upotreba porodinog posredovanja ima mogunost da: - unaprijedi komunikaciju izmeu lanova porodice; - smanji sukob izmeu strana u sporu; - rezultira miroljubivim sporazumom; - omogui nastavak osobnih kontakata izmeu roditelja i djece; - smanji socijalne i ekonomske trokove razdvajanja i razvoda za ukljuene strane i Drave; - smanji vrijeme inae potrebno da se rijei sukob;
1

121

Medijacija_____________________________________________________________
Preporuka br. R(98)1 Komiteta ministara dravama lanicama o Porodinom posredovanju

8. Naglaavajui poveanu internacionalizaciju porodinih odnosa i posebne probleme koji su povezani sa ovim fenomenom; 9. Uvaavajui injenicu da odreeni broj Drava razmatra uvoenje porodinog posredovanja; 10. Uvjereni u potrebu za veim koritenjem porodinog posredovanja, procesa u kojem trea, nepristrana i neutralna strana, posrednik, pomae samim stranama da pregovaraju o pitanjima u sporu i postignu svoje zajednike sporazume, 11. Preporuuje vladama drava lanica: i. da uvedu ili promoviraju porodino posredovanje, ili, tamo gdje je potrebno, ojaaju postojee porodino posredovanje; ii. da sprovedu ili pojaaju sve mjere za koje smatraju da su neophodne imajui u vidu implementaciju sljedeih principa za promoviranje i upotrebu porodinog posredovanja kao odgovarajueg sredstva za rjeavanje porodinih sporova.

PRINCIPI PORODINOG POSREDOVANJA I. OKVIR POSREDOVANJA_______________________________________________________________ a. Porodino posredovanje moe biti primjenjeno na sve sporove izmeu lanova iste porodice, bez obzira da li se radi o krvnom srodstvu ili braku, kao i na one koji ive ili su ivjeli u porodinim odnosima kao to je definirano dravnim zakonom. b. Meutim, drave su slobodne da odrede specifina pitanja ili sluajeve koje pokriva porodino posredovanje. II. ORAGNIZACIJA POSREDOVANJA______________________________________________ a. Naelno, posredovanje ne bi trebalo biti obavezno. b. Drave su slobodne da organiziraju i ponude posredovanje onako kako one smatraju pogodnim, bilo kroz javni ili privatni sektor. c. Bez obzira na nain organiziranja i nuenja posredovanja, drave se trebaju pobrinuti da postoje odgovarajui mehanizmi koji osiguravaju postojanje: - procedura za odabir, obuku i kvalificiranje posrednika; - standarda koje posrednici moraju dostii i odravati.
2

122

Medijacija_____________________________________________________________
Preporuka br. R(98)1 Komiteta ministara dravama lanicama o Porodinom posredovanju

III. PROCES POSREDOVANJA_____________________________________________________ Drave trebaju osigurati postojanje odgovarajuih mehanizama koji omoguavaju da se proces posredovanja izvodi u skladu sa sljedeim principima: i. posrednik je nepristran u odnosu na strane u sporu; ii. posrednik je neutralan u pogledu ishoda procesa posredovanja; iii. iv. v. posrednik potuje gledita strana i titi jednakost njihovog pregovarakog poloaja; posrednik nema ovlasti da nametne rjeenje stranama; uvjeti za provedbu posredovanja moraju biti takvi da jame privatnost;

vi. rasprave pri posredovanju su povjerljive i ne smiju se kasnije koristiti, osim ako strane daju pristanak ili u sluajevima kad to doputa dravni zakon; vii. posrednik e, u odgovarajuim sluajevima, obavijestiti strane o mogunostima da koriste brano savjetovanje ili druge oblike savjetovanja kao put rjeavanja branih ili obiteljskih problema; viii. posrednik e osobito voditi rauna o dobrobiti i najboljim interesima djece, roditelje e poticati da se fokusiraju na potrebe djece i podsjeati ih na njihovu primarnu odgovornost vezanu za dobrobit njihove djece i na potrebu da djecu obavjetavaju i savjetuju se s njima; ix. posrednik e posebno obratiti pozornost na to da li se u prolosti dogodilo nasilje meu stranama ili se moe dogoditi u budunosti te kakav bi to uinak moglo imati na pregovarake pozicije strana, te treba razmotriti je li u tim okolnostima postupak posredovanja primjeren; x. posrednik moe davati pravne obavijesti, ali ne smije davati pravne savjete. U odgovarajuim sluajevima moe obavijestiti strane o mogunostima da se savjetuju s odvjetnikom ili osobom bilo koje druge profesije. IV. STATUS SPORAZUMA POSTIGNUTIH POSREDOVANJEM________________________ Kada strane zatrae, drave trebaju olakati potvrivanje sporazuma postignutih posredovanjem od strane suda ili drugog nadlenog tijela i trebaju osigurati mehanizme za provedbu tako odobrenih sporazuma, u skladu sa dravnim zakonom.

123

Medijacija_____________________________________________________________
Preporuka br. R(98)1 Komiteta ministara dravama lanicama o Porodinom posredovanju

V. ODNOS IZMEU POSREDOVANJA I POSTUPKA PRED SUDSKIM ILI DRUGIM NADLENIM TIJELOM a. Drave trebaju prihvatiti neovisnost posredovanja i mogunost da se ona desi prije, tokom i nakon zakonskog postupka. b. Drave trebaju uspostaviti mehanizme koji e: i. omoguiti prekid zakonskog postupka da bi se provelo posredovanje; ii. osigurati da u takvim sluajevima sud ili drugo nadleno tijelo zadri ovlast izricanja hitnih odluka da bi se zatitile strane, njihova djeca, ili njihova imovina; iii. obavijestiti sud ili drugo nadleno tijelo o tome da li strane nastavljaju sa posredovanjem i da li su strane postigle sporazum. VI. PROMOVIRANJE I PRISTUP POSREDOVANJU_________________________________ a. Da bi omoguile bolje shvatanje ove metode dogovornog rjeavanja sporova, drave trebaju promovirati razvoj porodinog posredovanja, naroito kroz informativne programe za javnost. b. Drave su slobodne da uspostave metode u pojedinanim sluajevima kako bi pruili bitne informacije o posredovanju kao alternativnom procesu za rjeavanje porodinih sporova (na primjer, obavezujui strane da se sastanu sa posrednikom), i ovim omoguujui da strane razmotre da li je mogue i primjereno posredovanjem rijeiti pitanja spora. c. Drave takoer trebaju nastojati da poduzmu neophodne mjere da bi omoguile pristup porodinom posredovanju, ukljuujui i meunarodno posredovanje, ime bi doprinijele razvoju ovog naina dogovornog rjeavanja porodinih sporova. VII. DRUGE METODE RJEAVANJA SPOROVA____________________________________ Drava moe procijeniti mogunosti za odgovarajuu primjenu naela posredovanja, sadranih u ovoj Preporuci, i na druge metode rjeavanja sporova VIII. MEUNARODNA PITANJA__________________________________________________ a.. Drave trebaju razmotriti uspostavljanje mehanizama za upotrebu posredovanja u sluajevima sa meunarodnim elementom, kada je to primjenljivo, naroito u svim sluajevima koji se odnose na djecu, a posebno za one koji se odnose na skrbnitvo i posjete djeci kada roditelji ive ili se oekuje da e ivjeti u razliitim dravama. b. Meunarodno posredovanje se treba razmotriti kao odgovarajui proces u omoguavanju roditeljima da organiziraju ili reorganiziraju skrbnitvo i posjete, ili u rjeavanju sporova nastalih nakon odluka koje su

124

Medijacija_____________________________________________________________
Preporuka br. R(98)1 Komiteta ministara dravama lanicama o Porodinom posredovanju

donesene po ovim pitanjima. Meutim, u sluaju da je dijete neovlateno odvedeno ili zadrano, meunarodno posredovanje se ne bi trebalo koristiti ako bi odgodilo trenutni povratak djeteta. c. Svi naprijed navedeni principi su primjenljivi i na meunarodno posredovanje.

d. Drave trebaju to je mogue vie promovirati suradnju izmeu postojeih slubi koje se bave porodinim posredovanjem imajui u vidu olakavanje upotrebe meunarodnog posredovanja. e. Uzimajui u obzir specifinu prirodu meunarodnih posredovanja, meunarodni posrednici bi trebali proi specifinu obuku.

125

126

Medijacija_____________________________________________________________
Preporuka br. Rec(99) 19 Komiteta ministara dravama lanicama koji se odnosi na medijaciju u kaznenim predmetima

PREPORUKA BR. R (99) 19 KOMITETA MINISTARA DRAVAMA LANICAMA KOJA SE ODNOSI NA MEDIJACIJU U KAZNENIM PREDMETIMA

Istorija dokumenta (Usvojena od strane Komitete Ministara 15.09.1999. godine na 679 sastanku zamjenika ministara) Komitet ministara, u skladu sa odredbama lana 15.b Statuta Vijea Evrope, Uoavajui porast u koritenju medijacije u kaznenim predmetima u dravama lanicama kao fleksibilne, sveobuhvatne, participativne opcije za rjeavanje problema koja se nadopunjuje ili je alternativa tradicionalnom kaznenim postupcima; Razmatrajui potrebu za poveanjem aktivnog osobnog uea u krivinim postupcima rtve, okrivljenog i drugih ukljuenih strana, kao i ukljuenosti zajednice; Uvaavajui legitimni interes rtava tako da ima vei uticaj u postupanju u odnosu na posljedice viktimizacije, kako bi komunicirali sa okrivljenim i dobili ispriku i odtetu; Razmatrajui znaaj poticanja osjeaja odgovornosti kod okrivljenih, te njima date ponude za praktine prilike za nadoknadu tete, to dalje pomae u njihovoj ponovnoj integraciji u drutvo i rehabilitaciji; Uvaavajui da medijacija moe poveati svijest o vanoj ulozi pojedinca i zajednice u sprjeavanju i postupanju sa kriminalom i rjeavanju s njim povezanih sukoba, ime se potiu konstruktivniji, manje represivni ishodi krivinih postupaka; Uvaavajui da medijacija zahtjeva poznavanje posebnih vjetina i trai uspostavljanje kodeksa u praksi i ovlatenu obuku; Razmatrajui potencijalno znaajni doprinosa koji trebaju dati nevladine organizacije i lokalne zajednice u polju medijacije u kaznenim predmetima i potrebu da se kombiniraju i koordiniraju napori javnih i privatnih inicijativa; Uzimajui u obzir zahtjeve Konvencije za zatitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; Imajui u vidu Evropsku Konvenciju o primjeni prava djece, kao i Preporuke br R (85) 11 o poziciji rtve u okviru krivinog zakona i postupka, br R (87) 18 koja se odnosi na pojednostavljivanje krivinog postupka, br. R (87) 21 o pruanju pomoi rtvama i sprjeavanju viktimizacije, br. (87) 20 o reakcijama drutva na maloljetniku delikvenciju, br. R (88) 6 o reakcijama drutva na maloljetniku delikvenciju meu mladim ljudima koji dolaze iz imigrantskih porodica, br. R (92) 16 o Evropskim pravilima o sankcijama i mjerama u zajednici, br. R (95) 12 o upravljanju krivinopravnim sistemom, i br. R (98) 1 o
1

127

Medijacija_____________________________________________________________
Preporuka br. Rec(99) 19 Komiteta ministara dravama lanicama koji se odnosi na medijaciju u kaznenim predmetima

porodinoj medijaciji; Preporuuje vladama drava lanica da pri razvoju medijacije u kaznenim predmetima razmotre principe navedene u prilogu ove Preporuke, i to je mogue ire distribuiraju ovaj dokument. Dodatak Preporuci br. R (99) 19 I. DEFINICIJA____________________________________________________________________ Ove upute se odnose na bilo koji proces u kojem je omogueno rtvi i okrivljenom, ako su pristupili po slobodnoj volji, da aktivno uestvuju u rjeavanju pitanja nastalih iz krivinog djela, koristei pomo tree nepristrane strane (medijatora). II. OPI PRINCIPI________________________________________________________________ 1. Medijacija u kaznenim predmetima se treba dogoditi samo onda kada strane daju svoj pristanak. Strane trebaju biti u mogunosti da povuku taj pristanak bilo kada u toku medijacije. 2. Rasprave u medijaciji su povjerljive i ne smiju se kasnije koristiti, izuzev uz saglasnost stranaka. 3. Medijacija u kaznenim predmetima treba biti ope raspoloiva usluga. 4. Medijacija u kaznenim predmetima treba biti na raspolaganju u svim fazama krivinopravnog postupka. 5. Medijatorskim slubama se treba dati dovoljno autonomije u okviru krivinopravnog sistema. III. ZAKONSKA OSNOVA_________________________________________________________ 6. Zakonski propisi trebaju omoguiti medijaciju u kaznenim predmetima. 7. Trebaju postojati smjernice koje definiraju upotrebu medijacije u kaznenim predmetima. Ove upute posebno trebaju obraivati uslove pod kojim se predmeti upuuju na medijaciju i nastavak rada na tim predmetima nakon medijacije. 8. Temeljne proceduralne zatitne mehanizme treba primijeniti na medijaciju; ovo se posebno odnosi na pravo strana na pravnu pomo i, tamo gdje je potrebno, prevoditelja/tumaa. Pored toga, maloljetnici trebaju imati pravo na pomo roditelja.

128

Medijacija_____________________________________________________________
Preporuka br. Rec(99) 19 Komiteta ministara dravama lanicama koji se odnosi na medijaciju u kaznenim predmetima

IV. RAD KRIVINO PRAVNOG SISTEMA U ODNOSU NA MEDIJACIJU_____________ 9. Odluka o upuivanju krivinog predmeta na medijaciju, kao i procjena rezultata postupka medijacije, treba biti rezervirana za nadlena tijela krivinopravnog sistema. 10. Prije pristajanja na medijaciju, stranke trebaju biti u potpunosti informirane o svojim pravima, prirodi postupka medijacije i moguim posljedicama njihove odluke. 11. Ni rtva ni okrivljeni ne smiju nepotenim sredstvima biti navedeni na prihvatanje medijacije. 12. Posebni propisi i zakonska zatita koja pokriva uee maloljetnika u zakonskim postupcima, takoer treba biti primijenjena i na njihovo uee u medijaciji u kaznenim predmetima. 13. Medijacija se ne treba nastaviti ako bilo koja od glavnih strana ukljuenih u medijaciju nije u stanju shvatiti znaenje procesa. 14. Osnovno injenino stanje u predmetu treba obino biti prihvaeno od obje strane kao osnova za medijaciju. Uee u medijaciji se ne treba koristiti kao dokaz priznanja krivice u naknadnim sudskim postupcima. 15. Oigledne razlike u odnosu na faktore kao to su dob, zrelost ili intelektualna sposobnost strana se trebaju uzeti u obzir prije nego to se predmet uputi na medijaciju. 16. Odluka o upuivanju krivinog postupka na medijaciju treba biti propraena prihvatljivim vremenskim periodom u kojem odgovarajue nadleno krivinopravno tijelo treba biti informirano o stanju postupka medijacije. 17. Rjeenja zasnovana na sporazumima postignutim medijacijom trebaju imati isti status kao i sudske odluke ili presude i trebaju iskljuivati sudsko gonjenje u odnosu na iste injenice (ne bis in idem). 18. Kada se predmet vrati na nadleno krivinopravno tijelo bez sporazuma stranaka ili nakon neuspjeha pri provoenju postignutog sporazuma, odluka o tome kako nastaviti postupak treba biti donesena bez odlaganja. V. RAD SLUBI ZA MEDIJACIJU___________________________________________________ V.1. Standardi 19. Slube za medijacije trebaju biti regulirane priznatim standardima. 20. Slube za medijaciju trebaju imati dovoljno autonomije u obavljanju svojih dunosti. Trebaju biti razvijeni standardi strunosti i etikih pravila, kao i procedure za odabir, obuku i ocjenjivanje medijatora. 21. Slube za medijaciju trebaju biti pod nadzorom nadlenog tijela.
3

129

Medijacija_____________________________________________________________
Preporuka br. Rec(99) 19 Komiteta ministara dravama lanicama koji se odnosi na medijaciju u kaznenim predmetima

V.2. Osposobljavanje i obuka medijatora 22. Medijatori trebaju biti angairani iz svih slojeva drutva i openito trebaju posjedovati dobro razumijevanje lokalnih kultura i zajednica. 23. Medijatori trebaju biti u stanju demonstrirati ispravno rasuivanje i meuljudske vjetine neophodne za medijaciju. 24. Medijatori trebaju proi poetnu obuku, prije nego to preuzmu dunosti medijatora, kao i obuku tokom slube. Njihova obuka treba biti usmjerena na razvijanje visokog nivoa strunosti, uzimajui u obzir vjetine za rjeavanje sukoba, specifine zahtjeve rada sa rtvama i okrivljenim i osnovno poznavanje krivinopravnog sistema. V.3. Postupanje sa pojedinanim predmetima 25. Prije nego to medijacija pone, medijator treba biti informiran o svim relevantnim injenicama u predmetu i treba mu pruiti sve neophodne dokumente od strane nadlenog krivinopravnog tijela. 26. Medijacija se treba izvoditi na nepristrasan nain, zasnovano na injenicama predmeta, te potrebama i eljama stranaka. Medijator treba uvijek potovati dostojanstvo stranaka i treba osigurati da se stranke meusobno potuju. 27. Medijator treba biti odgovoran za osiguravanje sigurnog i oputenog okruenja za medijaciju. Medijator treba biti svjestan ranjivosti stranaka. 28. Medijacija se treba odvijati efikasno, ali tempom koji je prikladan za stranke. 29. Medijacijutreba snimati video kamerom. 30. Bez obzira na princip povjerljivosti, medijator treba odgovarajuim nadlenim tijelima ili osobama kojih se to tie dostaviti bilo koju informaciju o predstojeem ozbiljnom krivinom djelu, koje moe izai na vidjelo tokom medijacije. V.4. Ishod medijacije 31. Strane trebaju dobrovoljno doi do sporazuma. Sporazumi trebaju sadravati samo razumne i proporcionalne obaveze. 32. Medijatori trebaju izvijestiti nadlena krivinopravna tijela o poduzetim koracima i ishodu medijacije. Izvjetaj medijatora ne treba otkrivati sadraj toka sesija medijacije, niti izraavati bilo kakvo miljenje o ponaanju strana tokom medijacije.

130

Medijacija_____________________________________________________________
Preporuka br. Rec(99) 19 Komiteta ministara dravama lanicama koji se odnosi na medijaciju u kaznenim predmetima

VI. KONTINUIRANI RAZVOJ MEDIJACIJE ________________________________________ 33. Kako bi se razvilo zajedniko poimanje, potrebno su redovne konsultacije izmeu nadlenih krivinopravnih tijela i medijatorskih slubi. 34. Drave lanice trebaju unaprjeivati istraivanje i ocjenu medijacije u kaznenim predmetima.

131

132

Medijacija____________________________________________________________
Preporuka br. Rec (2001) 9 Komiteta ministara dravama lanicama o alternativama parninom postupku izmeu upravnih tijela i privatnih stranaka

VIJEE EVROPE KOMITET MINISTARA

PREPORUKABR. Rec(2001) 9 KOMITETA MINISTARA DRAVA LANICAMA O ALTERNATIVAMA PARNINOM POSTUPKU IZMEU UPRAVNIH TIJELA I PRIVATNIH STRANAKA (Usvojena od strane Komiteta ministara 05.09.2001. g. na 762. sastanku zamjenika ministara) 1. Komitet ministara, u skladu sa odredbama lana 15.b Statuta Vijea Evrope, 2. Uzimajui u obzir da je cilj Vijea Evrope postizanje veeg jedinstva meu svojim lanicama; 3. Pozivajui se na Preporuku br. R (81) 7 o mjerama koje olakavaju dostupnost pravde, koja u svom dodatku trai razvijanje mjere koje e podsticati upotrebu mirenja i medijacije; 4. Pozivajui se na Preporuku br. R (86) 12 koja se odnosi na mjere prevencije i smanjenja prekomjernog optereenja sudova, koja trai podsticanje, u odgovarajuim predmetima, upotrebe prijateljskog rjeavanja sporova, bilo u potpunosti izvan sudskog sistema, ili prije ili tokom zakonskog postupka; 5. S jedne strane, uzimajui u obzir injenicu da veliki broj predmeta, i u odreenim dravama, njihov konstantan rast moe umanjiti sposobnost sudova nadlenih za upravne predmete da ih sasluaju u razumnom vremenskom periodu, u okviru znaenja lana 6.1 Evropske Konvencije o ljudskim pravima; 6. Sa druge strane, uzimajui u obzir injenicu da sudski postupci u praksi ne moraju uvijek biti najprikladniji za rjeavanje upravnih sporova; 7. Uzimajui u obzir injenicu da iroka upotreba alternativnih metoda za rjeavanje upravnih sporova moe omoguiti hvatanje u kotac sa ovim problemima, kao i pribliavanje upravnih tijela javnosti; 8. Uzimajui u obzir injenicu da glavna prednost alternativnih metoda rjeavanje upravnih sporova moe biti, u ovisnosti od predmeta, jednostavniji i fleksibilniji postupak, to omoguava bre, jeftinije, prijateljsko rjeenje spora, struno rjeenje spora, rjeenje spora zasnovano na principima pravednosti, a ne samo u skladu sa strogim zakonskim propisima, i veu razboritost; 9. Uzimajui u obzir da je, zbog toga, u odgovarajuim predmetima mogue rijeiti upravne postupke metodama koje ne ukljuuju upotrebu sudova; 10. Uzimajui u obzir da upotreba alternativnih metoda ne treba sluiti upravnim tijelima ili privatnim strankama kao sredstvo izbjegavanja njihovih obaveza ili zakonskih propisa;

133

Medijacija____________________________________________________________
Preporuka br. Rec (2001) 9 Komiteta ministara dravama lanicama o alternativama parninom postupku izmeu upravnih tijela i privatnih stranaka

11. Uzimajui u obzir da, u svim predmetima, alternativne metode trebaju omoguavati sudsku reviziju, to predstavlja krajnju garanciju zatite i prava privatne stranke i prava upravnog tijela; 12. Uzimajui u obzir da se alternativne metode parnienja moraju pridravati principa ravnopravnosti i nepristrasnosti i prava stranaka; 13. Preporuuje vladama drava lanica da promoviraju upotrebu alternativnih metoda za rjeavanje sporova izmeu upravnih tijela i privatnih stranaka, pridravajui se, u svojim zakonskim propisima i postupcima, svrsishodnih principa sadranih u dodatku ove preporuke. Dodatak Preporuke Rec (2001)9

I. OPE ODREDBE______________________________________________________ ________ 1. Predmet preporuke i. Ova preporuka se bavi alternativnim metodama za rjeavanje sporova izmeu upravnih tijela i privatnih stranaka. ii. Ova preporuka se bavi slijedeim alternativnim metodama: interne revizije, mirenje, medijacija, dogovoreno poravnanje i arbitraa. iii. Premda se preporuka bavi rjeavanjem sporova izmeu upravnih tijela i privatnih stranaka, neke od alternativnih metoda takoer mogu sluiti za sprjeavanje nastanka sporova; ovo se naroito odnosi na mirenje, medijacija i dogovoreno poravnanje. 2. Djelokrug alternativnih metoda i. Alternativne metode parnienju trebaju biti ili openito dozvoljene ili dozvoljene za odreene vrste predmeta za koje se smatra da su prikladni, naroito za one koji se tiu pojedinanih upravnih odluka, ugovora, graanskih dugovanja, i generalno govorei zahtjeva koji se odnose na odreenu sumu novca. ii. Primjerenost alternativnih metoda e biti razliita u ovisnosti od samog spora.

3. Propisi koji se odnose na alternativne metoda i. Reguliranje alternativnih metoda, treba osigurati ili njihovu institucionalizaciju ili njihovu upotrebu na osnovama od predmeta do predmeta, u skladu sa odlukama ukljuenih strana. ii. Reguliranje alternativnih metoda treba: a. osigurati da strane dobiju odgovarajue informacije o moguoj upotrebi alternativnih metoda;
2

134

Medijacija____________________________________________________________
Preporuka br. Rec (2001) 9 Komiteta ministara dravama lanicama o alternativama parninom postupku izmeu upravnih tijela i privatnih stranaka

b. osigurati neovisnost, nepristrasnost miritelja, medijatora i arbitara; c. garantirati poteni postupak naroito omoguavajui potivanje prava strana i principa jednakosti; d. garantirati, to je mogue vie, transparentnost u upotrebi alternativnih sredstava i odreeni nivo suzdranosti; e. osigurati provoenje rjeenja do kojeg se dolo upotrebom alternativnih metoda.

iii. Propisi trebaju promovirati zakljuivanje alternativne procedure u razumnom vremenskom periodu, uspostavljajui vremenske limite ili drugaije. iv. Propisi mogu odrediti da e upotreba nekih od alternativa metoda parnienja u odreenim predmetima rezultirati prekidom izvrenja odreene odluke, bilo automatski ili nakon odluke donesene od strane nadlenog tijela

II. ODNOSI SA SUDOVIMA_____________________________________________________ i. Neke alternativne metode, kao to su interna revizija, mirenje, medijacija i dogovoreno poravnanje, se mogu upotrijebiti prije zakonskog postupka. Upotreba ovih metoda moe biti obavezujua kao preduvjet za otpoinjanje pravni postupka.. ii. Neke alternativne metode, kao to su mirenje, medijacija i dogovoreno poravnanje, mogu se koristiti tokom zakonskog postupka, vjerovatno nakon preporuke sudije. iii. Upotreba medijacije treba, openito, iskljuiti zakonski postupak. iv. Upotreba alternativnih metoda, treba u svim predmetima, omoguiti odgovarajuu sudsku reviziju to predstavlja krajnju garanciju zatite i prava privatne stranke i prava upravnog tijela. v. Sudska revizija e ovisiti od odabrane alternativne metode. U ovisnosti od predmeta, vrste i obim ove revizije e pokriti proceduru, naroito potivanje principa navedenih u dijelu I.3.ii.a, b, c, i d, i/ili meritum. vi. Openito i u skladu sa zakonom, upotreba alternativnih metoda, treba rezultirati obustavom ili prekidom vremenskih ogranienja za zakonske postupke.

135

Medijacija____________________________________________________________
Preporuka br. Rec (2001) 9 Komiteta ministara dravama lanicama o alternativama parninom postupku izmeu upravnih tijela i privatnih stranaka

III. POSEBNE KARAKTERISTIKE SVAKE ALTERNATIVNE METODE________ ______ 1. Interne revizije i. U naelu, interne revizije trebaju biti mogue u odnosu na svaku odluku. One se mogu odnositi na svrsishodnost i/ili zakonitost upravne odluke. ii. U nekim predmetima, interne revizije mogu biti obavezne kao preduvjet za zakonske postupke. iii. Interne revizije trebaju biti pregledane i o njima trebaju odluiti nadlena tijela. 2. Mirenje i medijacija i. Mirenje i medijacija mogu biti inicirani od ukljuenih strana, sudije ili zakonom obavezne.

ii. Da bi doli do rjeenja, miritelji i medijatori trebaju organizirati odvojene ili zajednike sastanke sa stranama. iii. Na temeljima svrsishodnosti i zakonitosti, miritelji i medijatori mogu pozvati upravno tijelo da opozove, povue ili izmjenu odluku. 3. Dogovoreno poravnanje i. Ako nije drugaije propisano zakonom, upravna tijela nee koristiti dogovoreno poravnanje da bi izbjegli ispunjavanje svoje obaveze. ii. Javni slubenici koji uestvuju u proceduri iji je cilj dogovoreno poravnanje e, u skladu sa zakonom, imati odgovarajue ovlasti koje e im omoguiti da postignu kompromis. 4. Arbitraa i. Strane trebaju biti u mogunosti da odaberu zakon i proceduru arbitrae u okviru granica propisanih zakonom. Ovisno o zakonu i eljama strana, odluke arbitara mogu biti zasnovane na principima pravinosti. ii. Arbitri trebaju biti u mogunosti da ocjene zakonitost odluke kao prethodnog pitanja sa ciljem donoenja rjeenja prema meritumu ak i ako nisu ovlateni da odluuju o zakonitosti odluke u smislu njenog ukidanja.

136

Medijacija________________________________________________________________
Preporuka Rec (2002) 10 Komiteta ministara dravama lanicama o Medijaciji u graanskim predmetima

PREPORUKA REC (2002) 10 KOMITETA MINISTARA DRAVAMA LANICAMA O MEDIJACIJI U GRAANSKIM PREDMETIMA (Usvojena od strane komiteta ministara 18.septembra 2002. na Komitet ministara ma osnovu lana 15b statuta savjeta Evrope, Pozdravljajui razvoj metoda rjeavanja sporova koji su alternativa sudskim odlukama, Saglasni o poeljnosti postojanja pravila o garantijama prilikom upotrebe ovakvih metoda; Naglaavajui potrebu za injnjem kontinuiranih napora za unapreenje metoda rjeavanja sporova, uzimajui istovremeno u obzir posebne odlike svakog pravnog sistema; Ubijeeni u prednost predvianja posebnih pravila medijacije, postupka u kome medijatorpomae strankam da pregovaraju o spornim pitanjima i postignu njihov zajedniki sporazum; Prepoznajui prednosti medijacije u graanskom stvarima u odgovarajuim sluajevima; Svjesni potrebe da se medijacija organizuje i u drugim granama prava; Imajui u vidu Preporuku br. R (98) 1 o porodinoj medijaciji, Preporuku br. R (99) 19 o medijaciji o krivinim stvarima i Preporuka Rec (2001) 9 o alternativama za postupak izmeu upravih organa i privatnih stranaka, kao i rezultate drugih aktivnosti i istraivanja koja je preuzeo Savjet Evrope i koja su preduzeta na nacionalnom nivou; Imajui posebno u vidu Rezoluciju br. 1 o Izvravanju pravde u XXI vijeku usvojenu od strane Evropskih ministara pravde na njihovoj 23. Konferenciji u Londonu , 8-9.juna 2000. i posebno poziv upuen od strane Evropskih ministara pravde Komitetu ministara Savjeta Evrope da donese ,u saradnji posebno sa Evropskom unijom , program rada u cilju podsticanja upotrebe van-sudskih postupaka za rjeavanje sporova, u odgovarajuim sluajevima; Svjesni vane uloge sudova za promociju medijacije; Uviajui da, iako medijacija moe pomoi smanjivanju broja sporova i optereenja sudova, ona ne moe biti zamjena za efikasni, pravini i lako dostupni pravosudi sistem; A. Preporuuje vladama drava lanica : i. ii. da omogue medijaciju u graanskim stvarima u svim odgovarajuim sluajevima; da preduzmu ili unaprijede, prema potrebi, sve mjere koje smatraju potrbnim u cilju progresivne primjene Vodeih naela medijacije u graanskim stvarima koja slijede u nastavku.
-1-

808. sastanku zamjenika Ministara)

137

Medijacija________________________________________________________________
Preporuka Rec (2002) 10 Komiteta ministara dravama lanicama o Medijaciji u graanskim predmetima

VODEA NAELA MEDIJACIJE U GRAANSKIM STVARIMA I DEFINICIJA MEDIJACIJE Za potrbe ove Preporuke, medijacija se odnosi na postupak rjeavanja sporova gdje stranke pregovaraju oko spornih pitanja u cilju postizanja sporazuma uz pomo jednog ili vie medijatora .

II DOMAAJ PRIMJENE Ova Preporuka se odnosi na graanske stvari .Za potrebe ove Preporuke, termingraanske stvariukljuuje graanska prava i obaveze ukljuujui stvari privrednopravne, radnopravne ili potroako pravne prirode, iskljuujuu upravne ili krivine stvari. Ova Preporuka ne utie na primjenu odredbi preporuke o porodinoj medijaciji. III ORGANIZACIJA MEDIJACIJE Drave su slobodne da organizuju i ustanove medijaciju u graanskim stvarima na nain koji njima najvie odgovara, bilo u javnom ili privatnom sektoru . Medijacija se moe odvijati u okviru sudskih postupaka ili van njih . Iako se stranke odlue za medijaciju, mora im se omoguiti pristup sudu kao krajnja garantija zatite njihovih prava . Prilikom organizovanja medijacije, drave moraju uspostaviti ravnoteu izmeu potrebe za ustanovljenjem rokova i njihovim efektima, kao i potrebe za brzim i lako dostupnim postupcima medijacije . Prilikom organizovanja medijacije, drave moraju obratiti panju na potrebu izbjegavanja (i) nepotrebnih zastoja i (ii)upotrebe medijacije kao taktike za odugovlaenje. Medijacija moe posebno biti korisna onda kada sudski postupci ne odgovaraju strankama posebno zbog trokova, zbog formalne prirode postupka ili u sluajevima kada postoji potreba za ouvanjem dijaloga ili kontakta izmeu stranaka . Drave moraju razmotriti mogunost uspostavljanja i pruanja potpuno ili djelimino besplatne medijacije ili pruanja pravne pomoi za medijaciju posebno ako interesi jedne od stranaka zahtijevaju posebnu zatitu. Trokovi medijacije, ako postoje, moraju biti razumne mjere i srazmjerni znaaju pitanja koja se razmatraju, kao i obimu posla koji izvodi medijator.

-2-

138

Medijacija________________________________________________________________
Preporuka Rec (2002) 10 Komiteta ministara dravama lanicama o Medijaciji u graanskim predmetima

IV POSTUPAK MEDIJACIJE Drave moraju razmotriti obim u kome sporazumi o upuivanju spora na medijaciju mogu ograniiti prava stranaka . Medijatori moraju postupati nezavisno i nepristrasno i obezbijediti potovanje naela ravnopravnosti stranaka za vrijeme postupka medijacije .Medijator nije ovlaen da strankama nametne rjeenje . Informacije o postupku medijacije su tajne i ne mogu se naknadno koristiti, osim ako se stranke drugaije ne dogovore ili ako je drugaije predvieno domaim pravom . Postupak medijacije mora da obezbijedi strankam dovoljno vremena za razmatranje svih relevantnih pitanja i svih moguih naina poravnanja.

V OBUKA I ODGOVORNOST MEDIJATORA Drave moraju razmotriti primjenu mjera za usvajanje odgovarajuih standarda za izbor, obaveze, obuku i ocjenu medijatora, ukljuujui i onih medijatora koji se bave meunarodnim pitanjima .

VI SPORAZUMI KOJI SE POSTIU PRILIKOM MEDIJACIJE U cilju definisanja sutine, obima i zakljuenja sporazuma, obino se sastavlja pisani dokument na kraju svakog postupka medijacije, a strankama se dozvoljava odreeno vrijeme za njegovo razmatranje koje se dogovara izmeu stranaka poto se dokument pripremi, a prije nego to se potpie . Medijatori moraju obavijestiti stranke o efektima postignutog sporazuma i o koracima koje treba preduzeti ako jedna ili obije stranke ele da izvre sporazum. Ovi sporazumi ne smiju biti protivni javnom poretku .

VII OBAVJETENJA O MEDIJACIJI Drave moraju obezbijediti opte informacije o medijaciji za javnost i stranke u graanskopravnim sporovima . Drave moraju prikupiti i distribuirati detaljne informacije o medijacijiu graanskim stvarima , ukljuujui i izmeu ostalog, pitanja trokova i efikasnosti medijacije. Treba preduzeti korake, u skladu sa domaim pravom i praksom, ka uspostavljanju mree regionalnih i / ili lokalnih centara gdje se mogu dobiti nepristrasne informacije o medijaciji, izmeu ostalog i putem telefona, korespodencije ili elektronske pote(e-mail). Drave moraju pruiti informacije o medijaciji o graanskim stvarima i strunjacima koji su zaposleni u pravosuu.

-3-

139

Medijacija________________________________________________________________
Preporuka Rec (2002) 10 Komiteta ministara dravama lanicama o Medijaciji u graanskim predmetima

VIII MEUNARODNI ASPEKTI Drave moraju unaprijediti uspostavljanje mehanizama upotrebe medijacije u rjeavanju sporova s inostranim elementom. Drave moraju unaprijediti saradnju izmeu postojeih slubi koje se bave medijacijom u graanskim stvarima u cilju omoguavanja upotrebe meunarodne medijacije. B. ( Komitet ministara) upuuje Generalnog Sekretara Savjeta Evrope da dostavi ovu Preporuku nadlenim organima Evropske unije sa ciljem da se: Unaprijedi saradnja izmeu Savjeta Evrope i Evropske unije u svim aktivnostima u vezi s ovom Preporukom i posebno, da se proire informacije putem internet stranice o zakonima i procedurama koje postoje u dravama u vezi pitanja iz ove Preporuke; Podstakne Evropska unija da, prilikom izrade pravila u okviru Evropske zajednice, izradi i odredbe u cilju dopuna ili osnaivanja odredbi ove Preporuke ili obezbjeivanja primjene njenih naela .

-4-

140

Medijacija__________________________________________________
U BOSNI I HERCEGOVINI UDRUENJE MEDIJATORA BIH

O UDRUENJU MEDIJATORA BIH

Canada-Bosnia and Herzegovina Judicial Reform Project (JRP) Funded by the Government of Canada through the Canadian International Development Agency (CIDA) Implemented by the Consortium GENIVAR-University of Ottawa www.canada-bih-jrp.org

141

142

Udruenje medijatora u Bosni i Hercegovini Udruga medijatora u Bosni i Hercegovini The Association of Mediators in Bosnia and Herzegovina

Udruenje medijatora u Bosni i Hercegovini


Udruenje medijatora u Bosni i Hercegovini osnovano je u martu 2002. godine s ciljem stvaranja uslova za uvoenje medijacije kao alternativne metode za rjeavanje sporova. Udruenje eli graanima i graankama pruiti mogunost da brzo i efikasno rjeavaju sporove i pokuaju doi do rjeenja koje e zadovoljiti sve strane u sporu. Udruenje je uestvovalo u izradi Zakona o postupku medijacije, koji je usvojen 2004. godine i Zakona o prenoenju poslova medijacije na udruenje medijatora, usvojenog 2005. godine. Ovim zakonima regulisan je postupak medijacije u Bosni i Hercegovini i ovlatenja za pruanje usluga medijacije prenesena su na nae Udruenje.

Aktivnosti Udruenja medijatora u BiH:


pruanje usluga medijacije, pruanje usluga obuke za medijatore i certifikovanje medijatora, pruanje usluga posebnih programa obuke za sudije, advokate, korisnike medijacije i druge zainteresovane grupe, praenje dostignua u razvoju medijacije u regiji i svijetu i povezivanje sa slinim organizacijama.

Udruenje medijatora u Bosni i Hercegovini eli postati:


Partner prvog izbora za trening iz oblasti alternativnog rjeavanja sporova, posebno medijacije u jugoistonoj Evropi, Partner prvog izbora u promociji i razvoju metoda alternativnog rjeavanja sporova, a posebno medijacije u Bosni i Hercegovini.

143

lanstvo Udruenja medijatora trenutno ine sudije, advokati, prosvjetni radnici, psiholozi, novinari i ljudi drugih profesija koji su stekli sposobnosti i vjetine za pomo drugima u rjeavanju sporova. Udruenje medijatora ima est trenera sa viegodinjim iskustvom u poduavanju o medijaciji, rjeavanju sukoba i pregovaranju u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji i Kanadi. Udruenje je registrovano pri Ministarstvu civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine (danas registar vodi Ministarstvo pravde BiH) 5. novembra 2002. godine.

Kontakti Udruenja medijatora u BiH


Sarajevo: Kaptol 5, 71000 Sarajevo, BiH Tel/fax: +387 33 215 825 Mob. 065 383 611 Banja Luka: Vodovaka 3, 78000 Banja Luka, BiH Tel/fax: +387 51 316 682 e-mail: maja@umbih.co.ba

144

Medijacija__________________________________________________
U BOSNI I HERCEGOVINI UDRUENJE MEDIJATORA BIH

O PROJEKTU PRAVOSUDNE REFORME (JRP)

Canada-Bosnia and Herzegovina Judicial Reform Project (JRP) Funded by the Government of Canada through the Canadian International Development Agency (CIDA) Implemented by the Consortium GENIVAR-University of Ottawa www.canada-bih-jrp.org

145

146

Medijacija__________________________________________________
U BOSNI I HERCEGOVINI

Kanada-Bosna i Hercegovina Projekat pravosudne reforme (JRP)

Kanada Bosna i Hercegovina Projekat pravosudne reforme (JRP) www.canada-bih-jrp.org

Nosioci projekta Kanadsko-Bosanskohercegovaki projekat pravosudne reforme (JRP) je trogodinji projekat, formalno pokrenut u BiH 20-og novembra 2006-te godine potpisivanjem Sporazuma o razumijevanju izmeu Vlade Kanade i Vlade BiH. Projekat finansira Kanada putem Kanadske agencije za meunarodni razvoj (CIDA), a implementira ga agencija Konzorcij Genivar Univerzitet u Otavi. JRP usko surauje sa dva kljuna partnera u BiH, Ministarstvom pravde BiH i Visokim sudskim i tuzilakim vijeem BiH. Projekat takoer usko surauje i sa drugim institucijama bliskim pravosudnom sektoru ukljuujui Udruenje medijatora, Centre za edukaciju sudija i tuilaca u FBiH i RS-u, Dravnu agenciju za jednakopravnost spolova, Advokatske komore, dva najvea suda u zemlji kao i nekoliko nevladinih organizacija.

Svrha i ciljevi projekta Ukupna svrha projekta jeste doprinijeti izgradnji odgovornih, pouzdanih, gender senzitivnih i sposobnih pravosudnih institucija na dravnom nivou, koje garantuju sigurnost graana i koje stvaraju poticajnu sredinu za drutveni, ekonomski i politiki razvoj. Ciljevi projekta e doprinijeti postizanju odrivog, efektivnog pravosudnog sistema koji je pristupaan, transparentan, nepristrasan, nezavisan, efikasan i koji jaa promociju i zatitu jednakopravnosti spolova.

Kako JRP djeluje? U svrhu ostvarenja navedenih ciljeva, projekat djeluje u suradnji sa tri nivoa pravosudnog sistema u BiH. Projekat takoer prepoznaje potrebu ohrabrivanja preuzimanja odgovornosti domaih institucija, kao preduslov za ostvarivanje odrivih rezultata, i ovaj preduslov je vitalan za sve tri glavne komponente projekta.

Canada-Bosnia and Herzegovina Judicial Reform Project (JRP) Obala Kulina Bana 12/1. Tel: +387 33 554 235, Fax: +387 33 554 236 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina www.canada-bih-jrp.org

147

Medijacija__________________________________________________
U BOSNI I HERCEGOVINI

Kanada-Bosna i Hercegovina Projekat pravosudne reforme (JRP)

Komponenta 1

Projekat podrava izgradnju kapaciteta vladinih i sudskih institucija odgovornih za kreiranje, nadgledanje i izvjetavanje o strategijama pravosudne reforme, kao i onih institucija odgovornih za kreiranje, dizajniranje i implementaciju politike reforme i programa baziranih na tim strategijama. Projekat e podravati Ministarstvo pravde BiH i Visoko sudsko i tuilako vijee u procesu jaanja njihovih kapaciteta ka uspostavljanju i potivanju participacije u procesu kreiranja strategije, politike i programa implementacije; procjeni potreba i alternativnih opcija; odreivanju prioriteta; razmatranju stavova razliitih grupa, ukljuujui ene, raseljena lica i manjine; djelovanju u skladu sa obavezama potivanja ljudskih prava i osiguravanju zatite ovih prava; procjeni kadrovskih i finansijskih resursa i procesu osiguranja tih resursa. JRP uestvuje u procesu planiranja strategije sektora pravde zajedno sa BiH Ministarstvom pravde, Visokim sudskim i tuilakim vijeem i drugim kljunim donatorima. Od projekta se oekuje da doprinese razvoju strategije u odreenim kljunim oblastima i da ih prati uz podrku u toku faze njihovog implementiranja. Oblast nadgledanja i procjenjivanja pravosudne reforme, razmatranje specifine legislative i razvijanje odnosa izmedju BiH Ministarstva pravde i drugih institucija unutar sektora pravde predstavljaju oblasti oekivanog djelovanja projekta. Projekat takoer podrava ulogu nevladinih organizacija i medija u kampanjama koje e graane BiH, posebno korisnike usluga sektora pravde uiniti svjesnijim svojih prava i unaprijediti njihove sposobnosti u pogledu pristupa njihovim pravima.

Komponenta 2

Projekat obezbjeuje podrku razvoju kapaciteta Centara za obuku sudija i tuitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj. Ova podrka je usmjerena ka ukupnom jaanju sposobnosti institucija da ispune svoj mandat koji ukljuuje kompletan asortiman edukacije za sudije i tuioce. Projekat djeluje na razvijanju nastave za obuku strunih saradnika u sudovima i tuilatvima. Neophodno je sticanje 3-godinjeg iskustva nakon polaganja pravosudnog ispita strunih saradnika radi ispunjavanja uslova za izbor u svojstvu sudije ili tuioca. Uz podrku projekta, razvija se serija kurseva za ovu kategoriju u cilju unapreenja njihovih sposobnosti prije potencijalnog imenovanja.
Canada-Bosnia and Herzegovina Judicial Reform Project (JRP) Obala Kulina Bana 12/1. Tel: +387 33 554 235, Fax: +387 33 554 236 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

148

www.canada-bih-jrp.org

Medijacija__________________________________________________
U BOSNI I HERCEGOVINI

Kanada-Bosna i Hercegovina Projekat pravosudne reforme (JRP)

Podrka podrazumijeva znaajan broj kljunih podruja ukljuujui razvoj i testiranje novih metodologija za obuku. Kao primjer, projekat e podrati razvoj obuke na daljinu putem interneta koji e omoguiti veem broju sudaca i tuitelja i drugih korisnika da ostvare koristi edukacije na ekonominiji nain. Ovo djelovanje JRP-a i Centara za edukaciju sudija i tuitelja promovie pravosudni sistem koji je efektivan, nezavisan i efikasan.

Komponenta 3

Razvijeni su programi za dva najvea suda u BiH, Opinski sud u Sarajevu i Osnovni sud u Banja Luci. Projekat e raditi sa ovim ciljanim sudovima kao i sa sudijama, tuiteljima, advokatima i drugim strunjacima, te graanima koji su ukljueni u rad sudova. Posebna panja je usmjerena ka smanjenju broja zaostalih predmeta, te upuivanje predmeta na medijaciju kao alternativnom metodu rjeavanja sporova u odnosu na sudski postupak. Projekat ce podrati Udruenje medijatora koje preuzima statutarnu odgovornost za medijaciju u BiH. Projekat e se, djelujui u ciljanim sudovima, osvrnuti na potrebe i prava ena, mukaraca i maloljetnika, kao i izbjeglica i raseljenih lica i manjina. Oekuje se da e organizacije koje predstavljaju ljudska prava najranjivijih grupa u zemlji uzeti uea u ovoj komponenti. U podruju krivinog prava, projekat e djelovati sa tuiteljima nadlenim za ova dva ciljana suda podravajui razvoj najbolje prakse u vezi sa pregovaranjem o krivici i drugim profesionalne pitanjima.

Canada-Bosnia and Herzegovina Judicial Reform Project (JRP) Obala Kulina Bana 12/1. Tel: +387 33 554 235, Fax: +387 33 554 236 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina www.canada-bih-jrp.org

149

150