You are on page 1of 24

ZAKON O MEUNARODNOJ PRAVNOJ POMOI U KRIVINIM STVARIMA ("Sl. glasnik RS", br.

20/2009) I OSNOVNE ODREDBE Predmet i primena zakona lan 1 Ovim zakonom ureuje se postupak pruanja meunarodne pravne pomoi u krivinim stvarima (u daljem tekstu: meunarodna pravna pomo), u sluajevima kada ne postoji potvreni meunarodni ugovor ili kada odreena pitanja njime nisu ureena. Oblici meunarodne pravne pomoi lan 2 Meunarodna pravna pomo obuhvata: 1) izruenje okrivljenog ili osuenog; 2) preuzimanje i ustupanje krivinog gonjenja; 3) izvrenje krivine presude; 4) ostale oblike meunarodne pravne pomoi. Vrenje meunarodne pravne pomoi lan 3 Meunarodna pravna pomo prua se u postupku koji se odnosi na krivino delo koje u trenutku kada je zatraena pomo spada u nadlenost suda drave molilje. Meunarodna pravna pomo prua se i u postupku koji je pokrenut pred organima uprave za delo koje je kanjivo prema zakonodavstvu drave molilje ili zamoljene drave, u sluaju kada odluka upravnog organa moe da predstavlja osnov za pokretanje krivinog postupka. Meunarodna pravna pomo prua se i po zahtevu Meunarodnog suda pravde, Meunarodnog krivinog suda, Evropskog suda za ljudska prava i drugih meunarodnih institucija koje su osnovane meunarodnim ugovorom koji je potvrdila Republika Srbija. Nadleni organi lan 4 Organi nadleni za pruanje meunarodne pravne pomoi su domai sudovi i javna tuilatva (u daljem tekstu: domai pravosudni organi) odreeni zakonom. Pojedine radnje u postupku meunarodne pravne pomoi vri ministarstvo nadleno za pravosue, ministarstvo nadleno za spoljne poslove i ministarstvo nadleno za unutranje poslove. Zahtev za meunarodnu pravnu pomo dostavljen nenadlenom organu bie bez odlaganja upuen organu nadlenom za postupanje, o emu e biti obaveten organ koji je dostavio zahtev.

Zamolnica lan 5 Zahtev za pruanje meunarodne pravne pomoi podnosi se u vidu zamolnice. Zamolnica sadri: 1) naziv organa koji je sainio zamolnicu; 2) naziv organa kome se zamolnica upuuje, a ukoliko nije poznat njegov taan naziv, oznaku "nadleni dravni organ", uz naziv zamoljene drave; 3) pravni osnov za pruanje meunarodne pravne pomoi; 4) oznaku krivinog predmeta, zakonski naziv krivinog dela, tekst odgovarajue odredbe zakona i saet opis injeninog stanja; 5) opis radnje meunarodne pravne pomoi koja se trai i razlog za podnoenje zamolnice; 6) podatke o dravljanstvu i druge line podatke lica, odnosno naziv i sedite pravnog lica u odnosu na koje se trai meunarodna pravna pomo, kao i njegovo svojstvo u postupku; 7) druge podatke koji mogu da budu od znaaja za postupanje po zamolnici. Zamolnica, kao i pismena koje dostavljaju pravosudni i drugi nadleni organi moraju da budu potpisani i overeni od strane nadlenog organa. Zamolnica i pismena dostavljaju se sa prevodom na jezik zamoljene drave ili prevodom na engleski jezik. Prevod mora da bude overen od strane sudskog tumaa. Zahtev za meunarodnu pravnu pomo koji nije podnet u skladu sa odredbama ovog zakona vratie se radi ispravke ili dopune, uz odreivanje roka koji ne moe biti dui od dva meseca. Dostavljanje zamolnice i drugih pismena lan 6 Zamolnica i druga pismena domaeg pravosudnog organa dostavljaju se inostranom organu preko ministarstva nadlenog za pravosue. Na zahtev zamoljene drave zamolnica i druga pismena dostavljaju se diplomatskim putem. Zamolnica i pismena iz stava 1. ovog lana se pod uslovom uzajamnosti: 1) dostavljaju neposredno inostranom pravosudnom organu; 2) mogu u hitnim sluajevima dostaviti posredstvom Meunarodne organizacije kriminalistike policije (INTERPOL). Zamolnica i druga pismena inostranog organa dostavljaju se domaem pravosudnom organu u skladu sa st. 1. i 2. ovog lana. U sluajevima iz stava 2. ovog lana domai pravosudni organ dostavlja kopiju zamolnice ministarstvu nadlenom za pravosue. Pretpostavke za pruanje meunarodne pravne pomoi lan 7

Pretpostavke za pruanje meunarodne pravne pomoi su: 1) da krivino delo povodom kojeg se zahteva pruanje meunarodne pravne pomoi predstavlja krivino delo po zakonu Republike Srbije; 2) da za isto krivino delo nije pravnosnano okonan postupak pred domaim sudom, odnosno da krivina sankcija nije u potpunosti izvrena; 3) da krivino gonjenje, odnosno izvrenje krivine sankcije nije iskljueno zbog zastarelosti, amnestije ili pomilovanja; 4) da se zahtev za pruanje meunarodne pravne pomoi ne odnosi na politiko krivino delo ili delo povezano sa politikim krivinim delom, odnosno na krivino delo koje se sastoji iskljuivo u povredi vojnih dunosti; 5) da pruanje meunarodne pravne pomoi ne bi povredilo suverenitet, bezbednost, javni poredak ili druge interese od sutinskog znaaja za Republiku Srbiju. Izuzetno od stava 1. taka 4) ovog lana, meunarodna pravna pomo e biti pruena povodom krivinog dela protiv meunarodnog humanitarnog prava za koje ne nastupa zastarelost. O ispunjenosti pretpostavki iz ta. 1. do 3. stava 1. ovog lana odluuje nadleni pravosudni organ, a o ispunjenosti pretpostavki iz ta. 4) i 5) stava 1. ovog lana odluuje odnosno daje miljenje ministar nadlean za pravosue. Uzajamnost lan 8 Domai pravosudni organi pruaju meunarodnu pravnu pomo pod uslovom uzajamnosti. Na zahtev domaeg pravosudnog organa, ministarstvo nadleno za pravosue daje obavetenje o postojanju uzajamnosti. Ako nema podataka o uzajamnosti, pretpostavlja se da uzajamnost postoji. Tajnost podataka lan 9 Dravni organi duni su da uvaju tajnost podataka dobijenih u postupku pruanja meunarodne pravne pomoi. Podaci o linosti mogu da se koriste iskljuivo u krivinom ili upravnom postupku u vezi sa kojim je podneta zamolnica. Jezik lan 10 Postupak pruanja meunarodne pravne pomoi vodi se na srpskom jeziku. Pred domaim pravosudnim organom na ijem podruju su u slubenoj upotrebi jezici nacionalnih manjina postupak iz stava 1. ovog lana vodi se i na njihovom jeziku, u skladu sa Ustavom i zakonom. Trokovi lan 11

Trokove pruanja meunarodne pravne pomoi snosi zamoljena drava, ako ovim zakonom nije drugaije propisano. Shodna primena zakona lan 12 Ako ovim zakonom nije drukije odreeno, u postupku pruanja meunarodne pravne pomoi shodno se primenjuju odredbe Zakonika o krivinom postupku i zakona kojima se ureuje organizacija i nadlenost sudova i javnih tuilatava. II IZRUENJE OKRIVLJENOG ILI OSUENOG 1. IZRUENJE OKRIVLJENOG ILI OSUENOG STRANOJ DRAVI 1) Osnovne odredbe Predmet izruenja lan 13 Izruenje okrivljenog ili osuenog stranoj dravi dozvoljava se: 1) radi voenja krivinog postupka za krivino delo za koje se prema zakonu Republike Srbije i zakonu drave molilje moe izrei kazna zatvora od godinu dana ili tea kazna; 2) radi izvrenja krivine sankcije koju je sud drave molilje izrekao za krivino delo iz take 1) ovog stava u trajanju od najmanje etiri meseca. Ako se zamolnica odnosi na vie krivinih dela od kojih pojedina ne ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog lana, izruenje se moe dozvoliti i za ova krivina dela. Naelo specijaliteta lan 14 Ako izruenje bude dozvoljeno, izrueno lice ne moe da bude krivino gonjeno, podvrgnuto izvrenju krivine sankcije ili izrueno treoj dravi za krivino delo izvreno pre izruenja, a koje nije predmet izruenja. Uslovi iz stava 1. ovog lana nee se primeniti: 1) ako se izrueno lice izriito odreklo garancije iz stava 1. ovog lana; 2) ako izrueno lice, iako je imalo mogunosti, nije napustilo teritoriju drave kojoj je izrueno u roku od 45 dana od dana uslovnog otpusta ili izvrene krivine sankcije, ili ako se vratilo na teritoriju te drave. Dokumentacija lan 15 Uz zamolnicu se prilae sledea dokumentacija: 1) sredstva za utvrivanje istovetnosti okrivljenog ili osuenog (taan opis, fotografija, otisci prstiju i sl.); 2) uverenje ili drugi podaci o dravljanstvu okrivljenog ili osuenog; 3) odluka o pokretanju krivinog postupka, optunica, odluka o pritvoru ili presuda; 4) navoenje dokaza o postojanju osnovane sumnje.

Pretpostavke za izruenje lan 16 Pored pretpostavki predvienih lanom 7. ovog zakona, pretpostavke za izruenje su: 1) da lice ije se izruenje zahteva nije dravljanin Republike Srbije; 2) da delo povodom kojeg se zahteva izruenje nije izvreno na teritoriji Republike Srbije, protiv nje ili njenog dravljanina; 3) da se protiv istog lica u Republici Srbiji ne vodi krivini postupak zbog krivinog dela povodom kojeg se zahteva izruenje; 4) da po domaem zakonu postoje uslovi za ponavljanje krivinog postupka za krivino delo povodom kojeg se zahteva izruenje lica protiv kojeg je pravnosnano okonan postupak pred domaim sudom; 5) da je utvrena istovetnost lica ije se izruenje zahteva; 6) da ima dovoljno dokaza za osnovanu sumnju odnosno da postoji pravnosnana sudska odluka da je lice ije se izruenje trai uinilo krivino delo povodom kojeg se zahteva izruenje; 7) da drava molilja da garancije da e u sluaju osude u odsustvu postupak biti ponovljen u prisustvu izruenog lica; 8) da drava molilja da garancije da smrtna kazna koja je propisana za krivino delo povodom kojeg se zahteva izruenje nee biti izreena, odnosno izvrena. Sticaj zamolnica lan 17 Ako je vie drava molilja istovremeno podnelo zamolnice za izruenje istog lica zbog istog ili razliitih krivinih dela, odluka o izruenju e biti doneta uzimanjem u obzir okolnosti konkretnog sluaja, a naroito teritoriju na kojoj je krivino delo uinjeno, teinu krivinog dela, redosled podnoenja zahteva, dravljanstvo lica ije izruenje se zahteva i mogunosti izruenja treoj dravi. Odluka iz stava 1. ovog lana mora biti obrazloena. 2) Postupak za izruenje a) Postupak pred istranim sudijom Postupanje sa zamolnicom lan 18 Ministarstvo nadleno za pravosue dostavlja zamolnicu sudu na ijem podruju boravi ili se zatekne lice ije izruenje se zahteva. Ako to mesto nije poznato, policija utvruje gde se nalazi lice ije izruenje se zahteva. Ako je zamolnica podneta u skladu sa l. 5. i 15. ovog zakona, istrani sudija e izdati naredbu za dovoenje lica ije izruenje se zahteva. Naredbu izvrava policija koja odmah sprovodi to lice istranom sudiji. Pretresanje lica i prostorija i oduzimanje predmeta

lan 19 Na zahtev drave molilje istrani sudija moe da naredi pretresanje lica ije se izruenje zahteva i prostorija u kojima to lice boravi. Predmeti krivinog dela pronaeni prilikom pretresanja i imovinska korist pribavljena krivinim delom privremeno e se oduzeti od lica ije izruenje se zahteva. Privremeno oduzimanje iz stava 2. ovog lana traje do donoenja odluke o pritvoru ili drugoj meri za obezbeenje prisustva lica ije izruenje se zahteva, ali najdue 48 sati od njegovog privoenja. Ako se predmeti iz stava 2. ovog lana obavezno oduzimaju po zakonu Republike Srbije, istrani sudija ih privremeno moe predati dravi molilji uz uslov da budu vraeni u roku koji on odredi. U sluaju da izruenje bude dozvoljeno, predmeti i imovinska korist iz stava 2. ovog lana predaju se dravi molilji. Pouka o pravima lan 20 Kada ustanovi istovetnost lica ije se izruenje zahteva, istrani sudija ga obavetava o razlogu dovoenja, dokazima na osnovu kojih se zahteva izruenje i pouava ga o pravima: 1) da nije duno nita da izjavi; 2) da moe da uzme branioca; 3) da branilac prisustvuje njegovom sasluanju; 4) da moe dati saglasnost da bude izrueno po pojednostavljenom postupku. Ako se lice ije izruenje se zahteva odrekne prava na branioca ili ako ga ne obezbedi u roku od 24 sata od kada je poueno o tom pravu, bie mu postavljen branilac po slubenoj dunosti. O dovoenju lica ije izruenje se zahteva istrani sudija obavetava javnog tuioca. Sasluanje lan 21 Istrani sudija sasluava lice ije izruenje se zahteva o svim okolnostima bitnim za utvrivanje postojanja pretpostavki za izruenje, a naroito o linim prilikama, dravljanstvu, odnosu prema dravi molilji i zahtevu za izruenje. Sasluanju prisustvuju javni tuilac i branilac, koji mogu postavljati pitanja licu ije izruenje se zahteva. O sasluanju se sastavlja zapisnik. Pritvor lan 22 Nakon sasluanja istrani sudija moe odrediti pritvor: 1) ako postoje okolnosti koje ukazuju da e se lice ije izruenje se zahteva sakriti ili

pobei u cilju ometanja postupka odluivanja o zamolnici ili sprovoenja izruenja; 2) ako postoje okolnosti koje ukazuju da e lice ije izruenje se zahteva ometati prikupljanje dokaza u postupku izruenja ili u krivinom postupku pred sudom drave molilje. Pritvor moe trajati najdue do izvrenja odluke o izruenju, ali ne due od godinu dana od dana pritvaranja lica ije izruenje se zahteva. Po isteku svaka dva meseca od pravnosnanosti reenja o odreivanju pritvora sud po slubenoj dunosti ispituje da li postoje razlozi za produenje ili ukidanje pritvora. Ako to opravdavaju posebni razlozi, istrani sudija moe umesto pritvora odrediti drugu meru za obezbeenje prisustva lica ije izruenje se zahteva. Ispitivanje pretpostavki za izruenje lan 23 Istrani sudija e preduzeti odgovarajue radnje radi utvrivanja da li postoje pretpostavke za izruenje, odnosno za predaju predmeta iz lana 19. stav 2. ovog zakona. Ako drava molilja nije dostavila garancije u smislu lana 16. ta. 7. i 8. ovog zakona, istrani sudija e zatraiti da ih dostavi u roku koji ne moe biti dui od 30 dana. Nakon sprovedenih radnji iz stava 1. ovog lana istrani sudija dostavlja spise veu sastavljenom od trojice sudija (dalje: vanpretresnom veu). Ako se protiv lica ije se izruenje zahteva pred domaim sudom za isto ili drugo krivino delo vodi krivini postupak ili se ono nalazi na izdravanju kazne zatvora ili druge krivine sankcije koja se sastoji u lienju slobode, istrani sudija e o tome staviti beleku u spisima. Zahtev za pritvaranje pre podnoenja zamolnice lan 24 U hitnim sluajevima nadleni organ drave molilje moe podneti zahtev za pritvaranje pre podnoenja zamolnice. Zahtev sadri: 1) podatke potrebne za utvrivanje istovetnosti lica ije izruenje e biti zatraeno; 2) injenini opis i pravnu kvalifikaciju dela; 3) izjavu nadlenog organa drave molilje o postojanju sudske odluke ili optunog akta iz lana 15. taka 3) ovog zakona; 4) izjavu da e biti podneta zamolnica. Zahtev se domaem pravosudnom organu ili policiji moe podneti neposredno, preko ministarstva nadlenog za pravosue ili preko Meunarodne organizacije kriminalistike policije (INTERPOL). Pod uslovom uzajamnosti, raspisana meunarodna poternica se smatra zahtevom. Postupanje po zahtevu lan 25

Policija liava slobode lice na koje se odnosi zahtev iz lana 24. ovog zakona i odmah ga sprovodi istranom sudiji. Kada ustanovi istovetnost dovedenog lica, istrani sudija ga obavetava o razlogu dovoenja i pouava ga o pravima iz lana 20. stav 1. ta. 1) do 4) ovog zakona. Ako se lice ije izruenje se zahteva odrekne prava na branioca ili ako ga ne obezbedi u roku od 24 sata od kada je poueno o tome, bie mu postavljen branilac po slubenoj dunosti. Pritvor lan 26 Nakon sasluanja dovedenog lica istrani sudija moe odrediti pritvor. Reenje o odreivanju pritvora i pouku o roku za podnoenje zamolnice istrani sudija bez odlaganja dostavlja nadlenom organu drave molilje u skladu sa lanom 24. stav 3. ovog zakona, o emu obavetava javnog tuioca. Ako je dostava izvrena neposredno ili preko Meunarodne organizacije kriminalistike policije (INTERPOL), obavetava se i ministarstvo nadleno za pravosue. Istrani sudija e ukinuti pritvor: 1) ako nadleni organ drave molilje ne podnese zamolnicu u roku od 18 dana od dana pritvaranja; 2) ako prestanu razlozi zbog kojih je odreen pritvor. Na zahtev nadlenog organa drave molilje istrani sudija moe da produi rok iz take 1. stava 2. ovog lana najvie do 40 dana od dana pritvaranja. Ako zamolnica ne bude podneta u propisanom odnosno odreenom roku, lice se moe ponovo pritvoriti jedino na osnovu lana 22. ovog zakona. b) Postupak pred vanpretresnim veem Odluke vanpretresnog vea lan 27 Nakon razmatranja spisa iz lana 23. stav 3. ovog zakona vanpretresno vee donosi reenje o odbijanju izruenja ili o ispunjenosti pretpostavki za izruenje. Reenje o odbijanju izruenja lan 28 Ako vanpretresno vee utvrdi da nisu ispunjene pretpostavke iz l. 7. i 16. ovog zakona, reenjem e odbiti izruenje i bez odlaganja e ga dostaviti neposredno viem sudu. Neposredno vii sud e, nakon sasluanja javnog tuioca i branioca lica ije izruenje se zahteva, potvrditi, ukinuti ili preinaiti reenje iz stava 1. ovog lana. Pravnosnano reenje o odbijanju izruenja dostavlja se ministarstvu nadlenom za pravosue, koje o tome obavetava dravu molilju. Reenje o ispunjenosti pretpostavki za izruenje lan 29

Ako vanpretresno vee utvrdi da su ispunjene pretpostavke iz l. 7. i 16. ovog zakona, donee reenje o tome. Protiv reenja iz stava 1. ovog lana dozvoljena je alba neposredno viem sudu u roku od tri dana od dana prijema reenja. Neposredno vii sud e, nakon sasluanja javnog tuioca, lica ije izruenje se zahteva i njegovog branioca, potvrditi, ukinuti ili preinaiti reenje iz stava 1. ovog lana. Pojednostavljeno izruenje lan 30 Lice ije izruenje se zahteva moe biti izrueno po pojednostavljenom postupku, u skladu sa odredbama ovog zakona. Ako se lice iz stava 1. ovog lana saglasi sa tim da bude izrueno po pojednostavljenom postupku, istrani sudija e ga upoznati sa posledicama takve izjave i pitati da li je data dobrovoljno. O tome e se sastaviti zapisnik. Saglasnost iz stava 2. ovog lana je neopoziva. Zapisnik iz stava 2. ovog lana i spise istrani sudija odmah dostavlja vanpretresnom veu, koje donosi reenje iz lana 29. ovog zakona. Protiv tog reenja alba nije dozvoljena. Reenje iz stava 4. ovog lana bez odlaganja se dostavlja ministru nadlenom za pravosue, koji postupa u skladu sa l. 31. do 35. ovog zakona. v) Postupak pred ministrom Odluke ministra nadlenog za pravosue lan 31 Pravnosnano reenje o ispunjenosti pretpostavki za izruenje dostavlja se sa spisima ministru nadlenom za pravosue. Ministar nadlean za pravosue donosi reenje kojim dozvoljava ili ne dozvoljava izruenje. Reenje se dostavlja nadlenom sudu, licu ije izruenje je zahtevano, ministarstvu nadlenom za unutranje poslove i dravi molilji. Reenje kojim se dozvoljava izruenje lan 32 U reenju kojim dozvoljava izruenje ministar nadlean za pravosue moe: 1) usloviti izruenje u smislu lana 14. stav 1. ovog zakona, osim ako se izrueno lice izriito odreklo tih garancija; 2) postaviti druge uslove za izruenje. Reenje kojim se ne dozvoljava izruenje lan 33 Reenje kojim ne dozvoljava izruenje ministar nadlean za pravosue donosi: 1) ako nisu ispunjene pretpostavke iz lana 7. stav 1. ta. 4) i 5) ovog zakona; 2) ako u postupku suenja u odsustvu licu ije izruenje se zahteva nisu bile ostvarene

garancije pravinog suenja. Odlaganje izruenja lan 34 Ministar nadlean za pravosue moe odloiti izvrenje reenja iz lana 32. ovog zakona: 1) dok ne bude pravnosnano okonan krivini postupak pred domaim sudom koji se protiv lica ije izruenje je dozvoljeno vodi za drugo krivino delo; 2) dok lice ije izruenje je dozvoljeno ne izdri kaznu zatvora ili drugu krivinu sankciju koja se sastoji u lienju slobode. Privremeno izruenje lan 35 Ministar nadlean za pravosue moe odluiti da u sluaju iz lana 34. ovog zakona dozvoli privremeno izruenje lica dravi molilji: 1) ako to ne bi tetilo krivinom postupku koji se vodi pred domaim sudom; 2) ako drava molilja prui garancije da e privremeno izrueno lice biti pritvoreno i da e ga na zahtev ministra nadlenog za pravosue vratiti u Republiku Srbiju. Uraunavanje vremena provedenog u pritvoru lan 36 Domai sud e prilikom izricanja kazne zatvora uraunati vreme koje je privremeno izrueno lice provelo u pritvoru u dravi molilji, odnosno neizdrani deo kazne e se za toliko umanjiti. Uzimajui u obzir okolnost iz stava 1. ovog lana, ministar nadlean za pravosue moe odluiti da ne zahteva vraanje privremeno izruenog lica. Predaja okrivljenog ili osuenog lan 37 Ministarstvo nadleno za unutranje poslove izvrava reenje kojim se dozvoljava izruenje. Ministarstvo iz stava 1. ovog lana dogovara sa nadlenim organom drave molilje mesto, vreme i nain predaje okrivljenog ili osuenog. Predaja se izvrava u roku od 30 dana od dana donoenja reenja iz lana 32. ovog zakona. Ako drava molilja bez opravdanog razloga ne preuzme okrivljenog ili osuenog dogovorenog dana predaje, on se puta na slobodu. Na obrazloeni zahtev drave molilje moe biti odreen drugi dan predaje. 2. IZRUENJE OKRIVLJENOG ILI OSUENOG REPUBLICI SRBIJI Pretpostavke za izruenje u Republiku Srbiju lan 38 Ako se protiv lica koje se nalazi u stranoj dravi pred domaim sudom vodi krivini postupak ili mu je domai sud pravnosnanom odlukom izrekao krivinu sankciju, ministarstvo nadleno za pravosue moe na zahtev nadlenog suda podneti zamolnicu.

Ako lice iz stava 1. ovog lana bude izrueno, protiv njega se moe pokrenuti krivini postupak odnosno izvriti krivina sankcija samo za krivino delo za koje je izruenje odobreno, osim ako se tog prava odreklo, a strana drava nije postavila takav uslov. Uz zamolnicu se prilae dokumentacija iz lana 15. ovog zakona. Uslovi za izricanje krivine sankcije lan 39 Ako je strana drava odobrila izruenje uz odreene uslove koji se odnose na vrstu ili visinu krivine sankcije koja se moe izrei odnosno izvriti, domai sud je prilikom izricanja krivine sankcije vezan tim uslovima, a ako je re o izvrenju ve izreene krivine sankcije, domai sud koji je sudio u prvom stepenu preinaie odluku o krivinoj sankciji u skladu sa postavljenim uslovima ako su oni u saglasnosti sa naim propisima u ovoj materiji. Ako je izrueno lice bilo pritvoreno u stranoj dravi zbog krivinog dela zbog kojeg je izrueno, vreme koje je provelo u pritvoru bie uraunato u krivinu sankciju koja se sastoji u lienju slobode. Sprovoenje preko teritorije Republike Srbije lan 40 Ako strana drava zahteva izruenje od druge strane drave, a izrueno lice se ima sprovesti preko teritorije Republike Srbije, ministar nadlean za pravosue moe stranoj dravi koja je zahtevala sprovoenje odobriti sprovoenje lica ako su ispunjene pretpostavke iz l. 7. i 16. ovog zakona. Uz zamolnicu se prilae dokumentacija iz lana 15. ovog zakona. Trokove sprovoenja preko teritorije Republike Srbije snosi drava molilja. III PREUZIMANJE I USTUPANJE KRIVINOG GONJENJA 1. PREUZIMANJE KRIVINOG GONJENJA OD STRANE DRAVE 1) Osnovne odredbe Preuzimanje krivinog gonjenja lan 41 Pod uslovima predvienim ovim zakonom nadleni javni tuilac moe preuzeti krivino gonjenje protiv osumnjienog ili okrivljenog za krivino delo koje spada u nadlenost suda drave molilje. Krivini spisi lan 42 Uz zamolnicu se prilau original ili overeni prepis krivinih spisa. Pretpostavke za preuzimanje krivinog gonjenja lan 43 Krivino gonjenje odreenog lica moe se preuzeti ako su ispunjene pretpostavke iz lana 7. ovog zakona i jedna od sledeih pretpostavki:

1) da lice ima prebivalite ili boravite u Republici Srbiji; 2) da lice u Republici Srbiji izdrava kaznu zatvora ili drugu krivinu sankciju koja se sastoji u lienju slobode. 2) Postupak po zamolnici Dostavljanje zamolnice i krivinih spisa javnom tuiocu lan 44 Ministarstvo nadleno za pravosue dostavlja zamolnicu i krivine spise javnom tuiocu na ijem podruju lice za koje se zahteva preuzimanje krivinog gonjenja ima prebivalite ili boravite, izdrava kaznu zatvora ili drugu krivinu sankciju koja se sastoji u lienju slobode ili javnom tuiocu koji uestvuje u krivinom postupku koji se protiv lica vodi za isto ili drugo krivino delo. Ministarstvo nadleno za pravosue dostavlja nadlenom javnom tuiocu i miljenje o ispunjenosti pretpostavki iz lana 7. stav 1. ta. 4) i 5) ovog zakona. Odluivanje o preuzimanju gonjenja lan 45 Nadleni javni tuilac moe odluiti da preuzme gonjenje ako su ispunjene pretpostavke predviene l. 7. i 43. ovog zakona. Obavetenje drave molilje i vraanje krivinih spisa lan 46 O odluci nadlenog javnog tuioca povodom zahteva za preuzimanje krivinog gonjenja, kao i o pravnosnanoj odluci donetoj u preuzetom krivinom postupku, obavestie se drava molilja. Ako preuzimanje krivinog gonjenja ne bude prihvaeno, stranoj dravi se dostavlja obrazloeno obavetenje i spisi dostavljeni uz zamolnicu. Pravila preuzetog postupka lan 47 Preuzeti krivini postupak sprovodi se prema propisima Republike Srbije. Izuzetno od odredbe stava 1. ovog lana, u preuzetom krivinom postupku nee se primenjivati odredbe o suenju u odsustvu. Procesna radnja preduzeta prema propisima drave molilje izjednaava se sa procesnom radnjom preduzetom prema propisima Republike Srbije, osim ako to nije protivno osnovnim naelima domaeg pravnog poretka i meunarodnim standardima o zatiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Krivina sankcija izreena u preuzetom krivinom postupku ne moe biti stroa od krivine sankcije koja se moe izrei prema pravu drave molilje. Zahtev za pritvaranje pre podnoenja zamolnice lan 48 U hitnim sluajevima nadleni organ drave molilje moe podneti zahtev za pritvaranje

pre podnoenja zamolnice. Zahtev sadri: 1) podatke potrebne za utvrivanje istovetnosti lica za koje e biti zahtevano preuzimanje gonjenja; 2) injenini opis i pravnu kvalifikaciju dela; 3) izjavu inostranog organa o postojanju sudske odluke ili optunog akta iz lana 15. taka 3) ovog zakona; 4) izjavu da e biti podneta zamolnica. Zahtev se nadlenom javnom tuiocu ili organu policije moe podneti neposredno, preko ministarstva nadlenog za pravosue ili preko Meunarodne organizacije kriminalistike policije (INTERPOL). Pod uslovom uzajamnosti, raspisana meunarodna poternica se smatra zahtevom. Na postupanje po zahtevu shodno se primenjuju odredbe lana 25. i lana 26. st. 1. do 4. ovog zakona. 2. USTUPANJE KRIVINOG GONJENJA STRANOJ DRAVI Ustupanje krivinog gonjenja lan 49 Pod uslovima predvienim ovim zakonom, stranoj dravi moe se ustupiti krivino gonjenje osumnjienog ili okrivljenog za krivino delo koje spada u nadlenost domaeg suda. Krivini spisi lan 50 Uz zamolnicu se prilau original ili overeni prepis krivinih spisa. Pretpostavke za ustupanje krivinog gonjenja lan 51 Zamoljenoj dravi moe se ustupiti krivino gonjenje odreenog lica, ako su ispunjene pretpostavke predviene lanom 7. stav 1. ta. 4. i 5. ovog zakona i jedna od sledeih pretpostavki: 1) da lice ima prebivalite ili boravite u zamoljenoj dravi; 2) da lice u zamoljenoj dravi izdrava kaznu zatvora ili drugu krivinu sankciju koja se sastoji u lienju slobode. Ako je krivinim delom oteena Republika Srbija, njen dravljanin ili pravno lice koje ima sedite na njenoj teritoriji, prilikom odluivanja o ustupanju krivinog gonjenja posebno e se ceniti mogunost obezbeenja imovinskopravnog zahteva i drugi interesi oteenog. Reenje o pokretanju postupka lan 52 Reenje o pokretanju postupka za ustupanje krivinog gonjenja donosi:

1) javni tuilac, pre pokretanja krivinog postupka; 2) istrani sudija, na predlog javnog tuioca, do stupanja optunice na pravnu snagu; 3) vanpretresno vee, po pribavljenom miljenju javnog tuioca, do poetka glavnog pretresa; 4) vee, po pribavljenom miljenju javnog tuioca, do zavretka glavnog pretresa. Protiv reenja iz stava 1. take 1. ovog lana osumnjieni ima pravo da izjavi prigovor neposredno viem tuiocu u roku od tri dana. Protiv reenja iz stava 1. taka 2. do 4. ovog lana okrivljeni i javni tuilac imaju pravo albe neposredno viem sudu u roku od tri dana. Postupanje sa zamolnicom lan 53 Zamolnica i krivini spisi dostavljaju se zamoljenoj dravi sa zahtevom da u najkraem roku dostavi obavetenje o svojoj odluci. Ako zamoljena drava u roku od est meseci od kada joj je dostavljena zamolnica i spisi iz stava 1. ovog lana ne dostavi obavetenje o svojoj odluci, domai pravosudni organ e nastaviti krivino gonjenje. Posledice pokretanja postupka za ustupanje krivinog gonjenja lan 54 Nakon donoenja reenja iz lana 52. stav 1. ovog zakona domai pravosudni organ e preduzeti samo procesne radnje koje ne trpe odlaganje. Domai pravosudni organ nastavie krivino gonjenje odnosno krivini postupak: 1) ako zamoljena drava dostavi odluku da ne prihvata preuzimanje krivinog gonjenja; 2) ako zamoljena drava odustane od odluke o preuzimanju krivinog gonjenja; 3) ako domai pravosudni organ odustane od ustupanja krivinog gonjenja pre nego to zamoljena drava dostavi odluku o zamolnici. Zahtev za pritvaranje pre podnoenja zamolnice lan 55 U hitnim sluajevima domai pravosudni organ moe zamoljenoj dravi podneti zahtev za pritvaranje pre podnoenja zamolnice. Zahtev sadri: 1) podatke potrebne za utvrivanje istovetnosti lica za koje e biti zahtevano ustupanje krivinog gonjenja; 2) injenini opis i pravnu kvalifikaciju dela; 3) izjavu o postojanju sudske odluke ili optunog akta iz lana 15. taka 3) ovog zakona; 4) izjavu da e biti podneta zamolnica. Zahtev se nadlenom organu zamoljene drave moe podneti neposredno, preko ministarstva nadlenog za pravosue ili preko Meunarodne organizacije kriminalistike

policije (INTERPOL). IV IZVRENJE KRIVINE PRESUDE 1. IZVRENJE STRANE KRIVINE PRESUDE Predmet izvrenja lan 56 Krivina sankcija izreena pravnosnanom presudom nadlenog suda drave molilje moe se izvriti u Republici Srbiji u skladu sa odredbama ovog zakona. Dokumentacija lan 57 Uz zamolnicu se prilae overeni prepis krivine presude inostranog suda. Pretpostavke za izvrenje lan 58 Krivina sankcija izreena presudom nadlenog suda drave molilje moe se izvriti ako su ispunjene pretpostavke predviene lanom 7. ovog zakona i jedna od sledeih pretpostavki: 1) da je osueni dravljanin Republike Srbije; 2) da osueni ima prebivalite ili boravite u Republici Srbiji; 3) da osueni u Republici Srbiji izdrava krivinu sankciju koja se sastoji u lienju slobode po ranije izreenoj presudi. Nadlenost suda lan 59 Za sprovoenje postupka po zamolnici mesno je nadlean sud prema poslednjem prebivalitu ili boravitu osuenog lica na teritoriji Republike Srbije ili prema mestu izvrenja krivine sankcije. Zahtev za pritvaranje pre podnoenja zamolnice lan 60 U hitnim sluajevima nadleni organ drave molilje moe podneti zahtev za pritvaranje pre podnoenja zamolnice. Zahtev sadri: 1) podatke potrebne za utvrivanje istovetnosti osuenog; 2) injenini opis i pravnu kvalifikaciju dela; 3) izjavu o postojanju pravnosnane osuujue presude; 4) izjavu da e biti podneta zamolnica. Zahtev se domaem pravosudnom organu ili organu policije moe podneti neposredno, preko ministarstva nadlenog za pravosue ili Meunarodne organizacije kriminalistike policije (INTERPOL). Pod uslovom uzajamnosti, raspisana meunarodna poternica se smatra zahtevom.

Na postupanje po zahtevu shodno se primenjuju odredbe lana 25. i lana 26. st. 1. do 4. ovog zakona. Postupanje po zamolnici lan 61 Ministarstvo nadleno za pravosue dostavlja nadlenom sudu zamolnicu i overeni prepis strane krivine presude, kao i miljenje o ispunjenosti pretpostavki iz lana 7. stav 1. ta. 4. i 5. i lana 63. taka 4. ovog zakona. Vanpretresno vee nadlenog suda odluuje o zamolnici u sednici vea. O sednici vea obavetavaju se javni tuilac i branilac koga sud postavlja po slubenoj dunosti. Pre donoenja odluke sud e sasluati osuenog o ispunjenosti pretpostavki za izvrenje. Po zavrenoj sednici vea, sud donosi odluku o usvajanju ili odbijanju zamolnice. Prilikom donoenja odluke sud je vezan za injenini opis krivinog dela iz strane krivine presude. Presuda o priznanju strane krivine presude lan 62 Ako usvoji zamolnicu, sud e presudom o priznanju strane krivine presude izrei krivinu sankciju prema krivinom zakonodavstvu Republike Srbije. Izreena krivina sankcija ne moe biti stroa od sankcije izreene u stranoj krivinoj presudi. U izreku presude iz stava 1. ovog lana sud e uneti odluku o usvajanju zamolnice, naziv nadlenog suda drave molilje, potpunu izreku strane krivine presude i izrei e krivinu sankciju. U obrazloenju presude sud e izneti razloge kojima se rukovodio prilikom izricanja krivine sankcije. Protiv presude iz stava 1. ovog lana albu mogu da izjave javni tuilac, osueni i branilac. Izvrenje presude iz stava 1. ovog lana, kao i donoenje odluke o uslovnom otpustu sprovodi se po pravu Republike Srbije. Reenje o odbijanju zamolnice lan 63 Reenje o odbijanju zamolnice donosi se: 1) ako nisu ispunjene pretpostavke za izvrenje strane krivine presude; 2) ako se osnovano moe zakljuiti da je lice osueno zbog rasne, verske ili nacionalne pripadnosti ili politikog uverenja; 3) ako je presuda doneta u odsustvu osuenog; 4) ako nisu bile ispunjene pretpostavke pravinog suenja. Pravna sredstva lan 64 Sud drave molilje koji je doneo krivinu presudu koja se izvrava u Republici Srbiji odluuje o vanrednim pravnim lekovima izjavljenim protiv presude.

O vanrednom ublaavanju kazne, amnestiji i pomilovanju osuenog odluuju nadleni organi drave molilje i nadleni organi Republike Srbije. Ministarstvo nadleno za pravosue bez odlaganja obavetava sud drave molilje o odluci domaeg suda ili drugog dravnog organa koja dovodi do obustave izvrenja strane krivine presude. 2. IZVRENJE STRANE KRIVINE PRESUDE UZ PREMETAJ Izvrenje uz premetaj lan 65 Dravljanin Republike Srbije koji u stranoj dravi izdrava krivinu sankciju koja se sastoji u lienju slobode moe biti premeten u Republiku Srbiju u cilju izdravanja krivine sankcije. Saglasnost za premetaj osuenog iz stava 1. ovog lana daje ministar nadlean za pravosue. Saglasnost moe biti uskraena ako je osuenom u trenutku podnoenja molbe preostalo da izdri manje od est meseci krivine sankcije koja se sastoji u lienju slobode. Naelo specijaliteta lan 66 Ako bude premeten u Republiku Srbiju, osueni ne moe da bude pritvoren, krivino gonjen ili podvrgnut izvrenju krivine sankcije za krivino delo izvreno pre predaje, osim za delo za koje je premeten. Odredba stava 1. ovog lana nee se primeniti: 1) ako se osueni izriito odrekao garancije iz stava 1. ovog lana; 2) ako osueni, iako je imao mogunosti, nije napustio teritoriju Republike Srbije u roku od 45 dana od dana uslovnog otpusta ili izdrane kazne, ili ako se vratio na teritoriju Republike Srbije. Dokumentacija lan 67 Uz zamolnicu se prilae overeni prepis strane krivine presude i izjava osuenog da je saglasan sa premetajem. Pretpostavke za premetaj lan 68 Premetaj osuenog u Republiku Srbiju radi izvrenja strane krivine presude moe se izvriti ako su ispunjene pretpostavke predviene lanom 7. ovog zakona i jedna od sledeih pretpostavki: 1) da e izvrenje krivine sankcije u Republici Srbiji poboljati izglede za drutvenu rehabilitaciju osuenog; 2) da je osueni saglasan sa premetajem. Postupak

lan 69 Odredbe lana 61. stav 1, 2. i 4. i l. 62. do 64. ovog zakona shodno se primenjuju na postupak izvrenja strane krivine presude uz premetaj. Izreka presude kojom se dozvoljava izvrenje strane krivine presude uz premetaj sadri i odluku kojom se odobrava premetaj osuenog. 3. IZVRENJE DOMAE KRIVINE PRESUDE Predmet izvrenja lan 70 Izvrenje krivine sankcije izreene presudom domaeg suda moe se zahtevati od strane drave, u skladu sa odredbama ovog zakona. Dokumentacija lan 71 Uz zamolnicu se prilae original ili overena kopija domae krivine presude sa klauzulom pravnosnanosti i izvrnosti. Pretpostavke za podnoenje zahteva lan 72 Domai sud moe zahtevati izvrenje krivine presude u stranoj dravi ako je ispunjena jedna od sledeih pretpostavki: 1) da je osueni dravljanin strane drave; 2) da osueni ima prebivalite ili boravite u stranoj dravi; 3) da osueni izdrava u stranoj dravi kaznu zatvora ili drugu krivinu sankciju koja se sastoji u lienju slobode po ranije izreenoj presudi. Odluka o ustupanju izvrenja domae krivine presude lan 73 Reenje o pokretanju postupka za izvrenje domae krivine presude u stranoj dravi donosi vanpretresno vee suda koji je doneo presudu u prvom stepenu, po pribavljenom miljenju javnog tuioca. Zahtev za pritvaranje pre podnoenja zamolnice lan 74 U hitnim sluajevima domai sud moe zamoljenoj dravi podneti zahtev za pritvaranje pre podnoenja zamolnice. Zahtev sadri: 1) podatke potrebne za utvrivanje istovetnosti osuenog; 2) injenini opis i pravnu kvalifikaciju dela; 3) izjavu o postojanju sudske odluke ili optunog akta iz lana 15. taka 3) ovog zakona; 4) izjavu da e biti podneta zamolnica. Zahtev se nadlenom organu zamoljene drave moe podneti neposredno, preko

ministarstva nadlenog za pravosue ili preko Meunarodne organizacije kriminalistike policije (INTERPOL). Postupanje sa zamolnicom lan 75 Zamolnica i dokumentacija se dostavljaju zamoljenoj dravi uz zahtev da u najkraem roku dostavi obavetenje o svojoj odluci. Ako se osueni nalazi na slobodi, od strane drave se moe zatraiti da ga lii slobode. Posledice preuzimanja izvrenja domae krivine presude lan 76 Ako zamoljena drava preuzme izvrenje domae krivine presude, postupak izvrenja krivine sankcije u Republici Srbiji se obustavlja. Ako zamoljena drava ne preuzme izvrenje domae krivine presude ili ako osueni izbegne izvrenje krivine sankcije u zamoljenoj dravi, nadleni sud u Republici Srbiji nastavie postupak izvrenja presude. Ministarstvo nadleno za pravosue obavetava inostrani organ o svakoj odluci suda ili drugog dravnog organa koja ima uticaj na izvrenje domae krivine presude. 4. IZVRENJE DOMAE KRIVINE PRESUDE UZ PREMETAJ Predmet izvrenja lan 77 Osueni koji u Republici Srbiji izdrava krivinu sankciju koja se sastoji u lienju slobode moe biti premeten u zemlju svog dravljanstva odnosno prebivalita ili boravita radi izdravanja krivine sankcije u skladu sa odredbama ovog zakona. Obavetenje o mogunosti izvrenja presude uz premetaj lan 78 Sud koji je izrekao prvostepenu presudu ili zavod u kome osueni izdrava krivinu sankciju koja se sastoji u lienju slobode obavetava osuenog o mogunosti izvrenja domae krivine presude uz premetaj. Molba za premetaj lan 79 Zavodu ili sudu iz lana 78. ovog zakona osueni moe podneti molbu za premetaj. Molbu iz stava 1. ovog lana moe podneti i drava ije dravljanstvo ima osueni odnosno u kojoj ima prebivalite ili boravite, ako se osueni sa tim saglasi. Odluivanje o molbi za premetaj lan 80 O molbi za premetaj odluuje vanpretresno vee suda koji je doneo prvostepenu presudu, po pribavljenom miljenju javnog tuioca. Sud e reenjem odbaciti molbu za premetaj ako je osuenom licu u trenutku podnoenja molbe preostalo da izdri manje od est meseci krivine sankcije koja se

sastoji u lienju slobode. Ako ne donese reenje iz stava 2. ovog lana, sud e reenjem usvojiti ili odbiti molbu za premetaj. Protiv reenja se moe izjaviti alba. Postupanje sa reenjem o usvajanju molbe za premetaj lan 81 Pravnosnano reenje o usvajanju molbe za premetaj, domaa krivina presuda, tekst odgovarajue odredbe krivinog zakonika, molba osuenog za premetaj i izvetaj zavoda o vremenu koje je osueni proveo na izdravanju krivine sankcije koja se sastoji u lienju slobode dostavljaju se ministarstvu nadlenom za pravosue, radi upuivanja inostranom organu. Izvrenje odluke o premetaju osuenog lica lan 82 Na osnovu pravnosnane odluke inostranog organa kojom se prihvata premetaj osuenog, ministarstvo nadleno za pravosue izdaje nalog zavodu iz lana 78. ovog zakona da preda osuenog policiji, koja ga sprovodi do strane drave. Uz nalog iz stava 1. ovog lana prilae se reenje o usvajanju molbe za premetaj. V OSTALI OBLICI MEUNARODNE PRAVNE POMOI 1. OSNOVNE ODREDBE Predmet ostalih oblika meunarodne pravne pomoi lan 83 Ostali oblici meunarodne pravne pomoi obuhvataju: 1) izvrenje procesnih radnji, kao to su pozivanje i dostavljanje pismena, sasluanje okrivljenog, ispitivanje svedoka i vetaka, uviaj, pretresanje prostorija i lica, privremeno oduzimanje predmeta; 2) primenu mera, kao to su nadzor i snimanje telefonskih i drugih razgovora ili komunikacija i optika snimanja lica, kontrolisana isporuka, pruanje simulovanih poslovnih usluga, sklapanje simulovanih pravnih poslova, angaovanje prikrivenog islednika, raunarsko pretraivanje i obrada podataka; 3) razmenu obavetenja i dostavljanje pismena i predmeta koji su u vezi sa krivinim postupkom u dravi molilji, dostavljanje podataka bez zamolnice; korienje audio i video-konferencijske veze, formiranje zajednikih istranih timova; 4) privremenu predaju lica lienog slobode radi ispitivanja pred nadlenim organom drave molilje. Pretpostavke lan 84 Ostali oblici meunarodne pravne pomoi mogu se pruiti ako su ispunjene pretpostavke iz lana 7. ovog zakona i ako: 1) su ispunjeni uslovi predvieni Zakonikom o krivinom postupku;

2) se pred domaim sudom protiv istog lica ne vodi krivini postupak zbog krivinog dela povodom kojeg se zahteva pruanje meunarodne pravne pomoi. Naelo specijaliteta lan 85 Lice koje boravi u inostranstvu ne moe biti lieno slobode, pritvoreno ili krivino gonjeno za ranije uinjeno krivino delo dok se nalazi na teritoriji drave molilje radi davanja iskaza u svojstvu oteenog, svedoka ili vetaka u postupku za krivina dela povodom kojeg je pruena meunarodna pravna pomo. U pozivu e se posebno naznaiti da oteeni, svedok ili vetak ima prava iz stava 1. ovog lana. Dokumentacija lan 86 Uz zamolnicu se prilae specifikacija trokova koji e biti isplaeni svedoku ili vetaku. Neprimenjivanje mera prinude lan 87 Svedok ili vetak koji se ne odazove na poziv nadlenog organa drave molilje nee biti podvrgnut bilo kakvoj sankciji ili meri prinude, ak i ako je poziv sadrao takvu naredbu. 2. PRUANJE OSTALIH OBLIKA MEUNARODNE PRAVNE POMOI STRANOJ DRAVI Dostavljanje zamolnice lan 88 Ministarstvo nadleno za pravosue dostavlja zamolnicu i miljenje o ispunjenosti pretpostavki iz lana 7. stav 1. ta. 4) i 5) ovog zakona sudu na ijem podruju treba preduzeti radnju. Odluivanje o zamolnici lan 89 Odluku o pruanju ostalih vidova meunarodne pravne pomoi sud donosi cenei ispunjenost pretpostavki iz l. 7. i 84. ovog zakona. Pravila postupka lan 90 Izuzetno od lana 12. ovog zakona, na zahtev nadlenog organa drave molilje preduzimanje radnji ostalih oblika meunarodne pravne pomoi vri se na nain koji predvia zakonodavstvo drave molilje, ako to nije u suprotnosti sa osnovnim naelima pravnog poretka Republike Srbije. Prisustvo inostranog organa lan 91 Na zahtev nadlenog organa drave molilje da bude obaveten o preduzimanju ostalih oblika meunarodne pravne pomoi, sud ga obavetava o mestu i vremenu preduzimanja

radnje pravne pomoi. Ako oceni da bi to doprinelo boljem razjanjenju stvari sud moe da odobri predstavniku inostranog pravosudnog organa da prisustvuje preduzimanju ostalih oblika meunarodne pravne pomoi. Privremena predaja lan 92 Na zahtev drave molilje, lice koje se u Republici Srbiji nalazi u pritvoru ili izdrava krivinu sankciju koja se sastoji u lienju slobode moe biti privremeno predato radi ispitivanja u svojstvu svedoka ili vetaka. Pretpostavke za privremenu predaju lan 93 Privremena predaja lica iz lana 92. ovog zakona moe se odobriti ako su ispunjene sledee pretpostavke: 1) da se lice saglasilo sa privremenom predajom; 2) da prisustvo lica nije neophodno u krivinom postupku koji je u toku pred domaim sudom; 3) da privremena predaja ne bi dovela do produenja lienja slobode; 4) da ne postoje drugi vani razlozi protiv privremene predaje. U sluajevima predvienim stavom 1. ovog lana moe se radi privremene predaje lica odobriti tranzit preko teritorije Republike Srbije. Odluivanje o zahtevu za privremenu predaju lan 94 Sud koji je doneo odluku u prvom stepenu moe reenjem odobriti ili odbiti privremenu predaju. U izreci reenja kojim se privremena predaja odobrava posebno e se naznaiti: 1) rok u kojem privremeno predato lice mora da bude vraeno; 2) neophodnost njegovog zadravanja u pritvoru do povratka. Reenje kojim se privremena predaja odbija mora biti obrazloeno. alba lan 95 Protiv reenja iz lana 94. ovog zakona lice ija se privremena predaja zahteva moe izjaviti albu u roku od tri dana od dana prijema reenja. O albi odluuje vanpretresno vee u roku od 48 sati. Zajedniki istrani timovi lan 96 Ako to opravdavaju okolnosti sluaja, sporazumom ministra nadlenog za pravosue i nadlenog organa strane drave mogu se formirati zajedniki istrani timovi.

Odlaganje pruanja pravne pomoi lan 97 Sud moe odloiti pruanje ostalih vidova meunarodne pravne pomoi ukoliko je to neophodno radi nesmetanog voenja krivinog postupka koji je u toku pred domaim pravosudnim organom, a koji je u vezi sa dostavljenom zamolnicom. O odlaganju pruanja ostalih vidova pravne pomoi obavetava se nadleni organ drave molilje, uz navoenje razloga za odlaganje. Dostavljanje podataka bez zamolnice lan 98 Domai pravosudni organi mogu, pod uslovom uzajamnosti, bez zamolnice dostavljati nadlenim organima strane drave podatke o krivinim delima i uiniocima, ako bi to bilo od koristi za voenje krivinog postupka u inostranstvu. Dostavljanje podataka iz stava 1. ovog lana vri se samo u sluaju da to ne ometa voenje krivinih postupaka u Republici Srbiji. Domai pravosudni organi mogu zahtevati od nadlenih organa drave molilje kojima su dostavljeni podaci iz stava 1. ovog lana da ih obaveste o preduzetim radnjama i donetim odlukama. Trokovi lan 99 Izuzetno od odredbe lana 11. ovog zakona, od drave molilje moe se zahtevati naknada trokova koji su nastali povodom vetaenja i privremene predaje lica. 3. ZAHTEVANJE OSTALIH OBLIKA MEUNARODNE PRAVNE POMOI OD STRANE DRAVE Dostavljanje domaim dravljanima u inostranstvu lan 100 Dostavljanje pismena domaim dravljanima u inostranstvu vri se u skladu sa lanom 6. ovog zakona, a moe se vriti i preko diplomatskog ili konzularnog predstavnitva Republike Srbije. U sluaju dostavljanja preko diplomatskog ili konzularnog predstavnitva, ovlaeni radnik diplomatskog ili konzularnog predstavnitva Republike Srbije potpisuje dostavnicu kao dostavlja - ako je pismeno urueno u samom predstavnitvu, a ako je pismeno dostavljeno potom dostavljanje se potvruje na povratnici. Dostava licima sa diplomatskim imunitetom lan 101 Licima koja uivaju diplomatski imunitet pismena se dostavljaju diplomatskim putem. VI PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE Prestanak vaenja zakona lan 102

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da vae odredbe Glave XXXII - Postupak za pruanje meunarodne pravne pomoi i izvrenje meunarodnih ugovora u krivinopravnim stvarima (l. 530. do 538) i Glave XXXIII - Postupak za izdavanje okrivljenih i osuenih lica (l. 539. do 555) Zakonika o krivinom postupku ("Slubeni list SRJ", br. 70/01 i 68/02 i "Slubeni glasnik RS", br. 58/04, 85/05, 115/05 i 49/07). Zapoeti postupci meunarodne pravne pomoi lan 103 Postupci u kojima je do dana stupanja na snagu ovog zakona podneta molba za pruanje meunarodne pravne pomoi sprovee se prema odredbama Glave XXXII - Postupak za pruanje meunarodne pravne pomoi i izvrenje meunarodnih ugovora u krivinopravnim stvarima (l. 530. do 538) i Glave XXXIII - Postupak za izdavanje okrivljenih i osuenih lica (l. 539. do 555) Zakonika o krivinom postupku ("Slubeni list SRJ", br. 70/01 i 68/02 i "Slubeni glasnik RS", br. 58/04, 85/05, 115/05 i 49/07). Stupanje na snagu lan 104 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije".