You are on page 1of 9

ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLENOSTI DRAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, KORUPCIJE I DRUGIH POSEBNO TEKIH KRIVINIH DELA ("Sl.

glasnik RS", br. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - dr. zakon, 45/2005, 61/2005 i 72/2009) I UVODNE ODREDBE lan 1 Ovim zakonom ureuje se obrazovanje, organizacija, nadlenost i ovlaenja dravnih organa i posebnih organizacionih jedinica dravnih organa, radi otkrivanja, krivinog gonjenja i suenja za krivina dela odreena ovim zakonom. lan 2 Ovaj zakon se primenjuje radi otkrivanja, krivinog gonjenja i suenja za: 1) krivina dela organizovanog kriminala, 2) krivina dela protiv ustavnog ureenja i bezbednosti Republike Srbije (l. 310. do 312. Krivinog zakonika), 3) krivina dela protiv slubene dunosti (l. 359, 366, 367. i 368. Krivinog zakonika), kada je okrivljeni, odnosno lice kojem se daje mito, slubeno ili odgovorno lice koje vri javnu funkciju na osnovu izbora, imenovanja ili postavljenja od strane Narodne skuptine, Vlade, Visokog saveta sudstva ili Dravnog vea tuilaca, 4) krivino delo zloupotreba slubenog poloaja (lan 359. stav 3. Krivinog zakonika), kada vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi iznos od 200.000.000 dinara, 5) krivino delo meunarodni terorizam i krivino delo finansiranje terorizma (l. 391. i 393. Krivinog zakonika), 6) krivino delo pranja novca (lan 231. Krivinog zakonika), ako imovina koja je predmet pranja novca potie iz krivinih dela iz ta. 1), 3), 4) i 5) ovog lana, 7) krivina dela protiv dravnih organa (lan 322. st. 3. i 4. i lan 323. st. 3. i 4. Krivinog zakonika) i krivina dela protiv pravosua (l. 333. i 335, lan 336. st. 1, 2. i 4. i l. 336b, 337. i 339. Krivinog zakonika), ako su izvrena u vezi sa krivinim delima iz ta. 1) do 6) ovog lana. lan 3 Organizovani kriminal u smislu ovog zakona predstavlja vrenje krivinih dela od strane organizovane kriminalne grupe ili njenih pripadnika. Pod organizovanom kriminalnom grupom iz stava 1. ovog lana podrazumeva se grupa od tri ili vie lica, koja postoji odreeno vreme i deluje sporazumno u cilju vrenja jednog ili vie krivinih dela za koja je propisana kazna zatvora od etiri godine ili tea kazna, radi sticanja, posredno ili neposredno, finansijske ili druge koristi. II ORGANIZACIJA I NADLENOST DRAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA

1. Tuilatvo za organizovani kriminal lan 4 Za postupanje u predmetima krivinih dela iz lana 2. ovog zakona, nadleno je Tuilatvo za organizovani kriminal. Ako ovim zakonom nije drugaije odreeno, na Tuilatvo za organizovani kriminal primenjuju se odredbe zakona kojim se ureuje javno tuilatvo. lan 5 Radom Tuilatva za organizovani kriminal rukovodi Tuilac za organizovani kriminal (u daljem tekstu: Tuilac). Prilikom predlaganja kandidata za Tuioca, odnosno izbora zamenika Tuioca, prednost imaju kandidati koji poseduju potrebna struna znanja i iskustvo iz oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. l. 6 i 7 (Brisani) lan 8 Republiki javni tuilac moe, na predlog Tuioca, da uputi u Tuilatvo za organizovani kriminal, zamenika javnog tuioca, uz njegovu pismenu saglasnost. Upuivanje iz stava 1. ovog lana traje najdue etiri godine, a moe biti produeno odlukom Republikog javnog tuioca, na predlog Tuioca, uz pismenu saglasnost upuenog zamenika javnog tuioca. lan 9 Ako je to potrebno radi voenja krivinog postupka, Tuilac moe od dravnog organa ili organizacije da zatrai upuivanje zaposlenog na rad u Tuilatvo za organizovani kriminal. Rukovodilac organa ili organizacije duan je da bez odlaganja odlui o zahtevu Tuioca iz stava 1. ovog lana. Upuivanje na rad iz stava 1. ovog lana vri se uz saglasnost zaposlenog i traje najdue godinu dana. 2. Sluba za suzbijanje organizovanog kriminala lan 10 Radi obavljanja policijskih poslova u vezi sa krivinim delima iz lana 2. ovog zakona, obrazuje se u okviru ministarstva nadlenog za unutranje poslove Sluba za suzbijanje organizovanog kriminala (u daljem tekstu: Sluba). Sluba postupa po zahtevima Tuioca, u skladu sa zakonom. Ministar nadlean za unutranje poslove, uz pribavljeno miljenje Tuioca, postavlja i razreava stareinu Slube i donosi akt kojim blie ureuje rad Slube, u skladu sa zakonom. Ministar nadlean za unutranje poslove moe odrediti da u spreavanju i otkrivanju krivinog dela terorizma uestvuje organizaciona jedinica ministarstva nadlenog za

unutranje poslove - andarmerija. lan 11 Svi dravni organi i organizacije duni su da na zahtev Slube ili Tuioca: 1) bez odlaganja omogue upotrebu svakog tehnikog sredstva kojim raspolau; 2) obezbede blagovremeno odazivanje svakog svog pripadnika, odnosno zaposlenog, ukljuujui i stareine organa ili organizacije, radi davanja obavetenja i sasluanja, odosno ispitivanja u svojstvu osumnjienog ili svedoka; 3) bez odlaganja predaju Slubi ili Tuiocu svako pismeno ili drugi dokaz koji poseduju, ili na drugi nain saopte informacije koje mogu da pomognu u rasvetljavanju krivinih dela iz lana 2. ovog zakona. Ako policija u pretkrivinom postupku doe do saznanja da se priprema ili da je uinjeno krivino delo iz lana 2. ovog zakona ili u vezi sa spreavanjem ili otkrivanjem tih krivinih dela preduzme neku slubenu radnju, duna je da o tome odmah obavesti Slubu i Tuioca. Tuilac moe zahtevati da policija preduzme odreene mere ili radnje u datom roku i da ga o tome odmah obavesti. O nepostupanju ili neblagovremenom postupanju policije, Tuilac e obavestiti ministra nadlenog za unutranje poslove i Vladu. 3. Posebna odeljenja nadlenih sudova lan 12 Za postupanje u predmetima krivinih dela iz lana 2. ovog zakona nadlean je Vii sud u Beogradu, kao prvostepeni, za teritoriju Republike Srbije. Za odluivanje u drugom stepenu u predmetima krivinih dela iz lana 2. ovog zakona nadlean je Apelacioni sud u Beogradu. Sukob nadlenosti izmeu redovnih sudova za postupanje u predmetima krivinih dela iz lana 2. ovog zakona reava Vrhovni kasacioni sud. Odredba stava 3. ovog lana primenjuje se i u sluaju sukoba nadlenosti izmeu Posebnog odeljenja za postupanje u krivinim delima iz lana 2. ovog zakona Vieg suda u Beogradu i drugih odeljenja i vea toga suda. lan 13 U Viem sudu u Beogradu obrazuje se Posebno odeljenje za postupanje u predmetima krivinih dela iz lana 2. ovog zakona (u daljem tekstu: Posebno odeljenje Vieg suda). Radom Posebnog odeljenja Vieg suda rukovodi predsednik Posebnog odeljenja Vieg suda. Predsednika Posebnog odeljenja Vieg suda postavlja predsednik Vieg suda u Beogradu iz reda sudija rasporeenih na rad u Posebno odeljenje Vieg suda, na vreme od etiri godine. Predsednik Posebnog odeljenja Vieg suda mora imati najmanje 10 godina profesionalnog iskustva u oblasti krivinog prava. Sudije u Posebno odeljenje Vieg suda rasporeuje predsednik Vieg suda u Beogradu, na vreme od est godina, uz njihovu pismenu saglasnost. Sudija Posebnog odeljenja Vieg

suda mora imati najmanje osam godina profesionalnog iskustva u oblasti krivinog prava. Izuzetno od odredaba Zakona o sudijama, Visoki savet sudstva moe uputiti sudiju iz drugog suda na rad u Posebno odeljenje Vieg suda, na vreme od est godina, uz njegovu pismenu saglasnost. Sudija koji se upuuje mora ispunjavati uslove iz stava 4. ovog lana. Prilikom rasporeivanja, odnosno upuivanja u Posebno odeljenje Vieg suda, prednost imaju sudije koje poseduju potrebna struna znanja i iskustvo iz oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Predsednik Vieg suda u Beogradu blie ureuje rad Posebnog odeljenja Vieg suda. lan 14 U Apelacionom sudu u Beogradu obrazuje se Posebno odeljenje za postupanje u predmetima krivinih dela iz lana 2. ovog zakona (u daljem tekstu: Posebno odeljenje Apelacionog suda). Radom Posebnog odeljenja Apelacionog suda rukovodi predsednik Posebnog odeljenja Apelacionog suda. Predsednika Posebnog odeljenja Apelacionog suda postavlja predsednik Apelacionog suda u Beogradu iz reda sudija rasporeenih na rad u Posebno odeljenje Apelacionog suda, na vreme od 4 godine. Predsednik Posebnog odeljenja Apelacionog suda mora imati najmanje 12 godina profesionalnog iskustva u oblasti krivinog prava. Sudije u Posebno odeljenje Apelacionog suda rasporeuje predsednik Apelacionog suda u Beogradu, na vreme od est godina, uz njihovu pismenu saglasnost. Sudija Posebnog odeljenja Apelacionog suda mora imati najmanje 10 godina profesionalnog iskustva u oblasti krivinog prava. Izuzetno od odredaba Zakona o sudijama, Visoki savet sudstva moe uputiti sudiju iz drugog suda na rad u Posebno odeljenje Apelacionog suda, na vreme od est godina, uz njegovu pismenu saglasnost. Sudija koji se upuuje mora ispunjavati uslove iz stava 4. ovog lana. Prilikom rasporeivanja, odnosno upuivanja u Posebno odeljenje Apelacionog suda, prednost imaju sudije koje poseduju potrebna struna znanja i iskustvo iz oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Predsednik Apelacionog suda u Beogradu blie ureuje rad Posebnog odeljenja Apelacionog suda. 4. Posebna pritvorska jedinica lan 15 U Okrunom zatvoru u Beogradu obrazuje se posebna pritvorska jedinica za izdravanje pritvora odreenog u krivinom postupku za krivina dela iz lana 2. ovog zakona (u daljem tekstu: Posebna pritvorska jedinica). Ministar nadlean za pravosue blie ureuje organizaciju, rad i postupanje sa pritvorenicima u Posebnoj pritvorskoj jedinici, u skladu sa Zakonikom o krivinom postupku i Zakonom o izvrenju krivinih sankcija. IIa POSEBNA OVLAENJA NADLENIH DRAVNIH ORGANA U KRIVINOM

POSTUPKU ZA KRIVINA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA lan 15a Za krivina dela iz lana 2. ovog zakona primenjuju se odredbe glave XXIXa Zakonika o krivinom postupku, ako ovim zakonom nije drukije odreeno. U postupku za krivina dela iz lana 2. ovog zakona, u prvom stepenu sudi vee sastavljeno od trojice sudija, a u drugom stepenu vee sastavljeno od pet sudija. lan 15b* (Prestao da vai) l. 15v-15d (Brisani) l. 15 i 15e (Brisani) lan 15 Tuilac, okrivljeni i njegov branilac i oteeni i njegov punomonik mogu predlagati nove dokaze najkasnije do isteka roka od 30 dana od dana donoenja reenja o sprovoenju istrage. Po isteku roka iz stava 1. ovog lana istrani sudija Posebnog odeljenja Vieg suda na zavrnoj sednici za evidentiranje dokaza sainjava zapisnik o dokazima koji e se izvesti tokom sprovoenja istrage. Na ovoj sednici moraju se istai i u zapisniku evidentirati i svi procesni i drugi prigovori koji se odnose na tu fazu krivinog postupka. Izuzetno, ako dokazi ili razlozi za procesne ili druge prigovore do isteka roka iz stava 1. ovog lana, odnosno zavrne sednice za evidentiranje dokaza nisu postojali ili se za njih oigledno nije moglo znati, novi dokazi se mogu predlagati ili prigovori isticati najkasnije do zakljuenja istrage, o emu istrani sudija Posebnog odeljenja Vieg suda odluuje reenjem. lan 15z Pravo na razgledanje spisa moe se koristiti od momenta donoenja reenja o sprovoenju istrage. Istrani sudija Posebnog odeljenja Vieg suda moe reenjem odluiti da se pravo iz stava 1. ovog lana koristi od momenta kad su sasluani svi osumnjieni obuhvaeni zahtevom za sprovoenje istrage. Protiv reenja iz stava 2. ovog lana moe se izjaviti prigovor predsedniku Posebnog odeljenja Vieg suda, koji je duan da reenje po prigovoru donese u roku od 48 asova. lan 15i O toku glavnog pretresa vodi se audio i video zapis koji sadri celokupan tok pretresa, kao i zapisnik u pisanoj formi u koji se unose podaci o poetku i zakljuenju pretresa, prisutnim uesnicima i izvedenim dokazima, kao i reenja predsednika vea o upravljanju postupkom. Audio zapis iz stava 1. ovog lana transkriptuje se u roku od 72 asa i predstavlja

sastavni deo zapisnika voenog u pisanoj formi. Audio zapis, video zapis i transkript uvaju se kao i zapisnik sainjen u pisanoj formi. lan 15j Istrani sudija Posebnog odeljenja Vieg suda, odnosno predsednik vea Posebnog odeljenja Vieg suda moe vetaku, odnosno sudskom prevodiocu ili tumau odrediti nagradu do dvostrukog iznosa nagrade predviene za vetaenje, odnosno prevoenje ili tumaenje u drugim krivinim stvarima. lan 15k Istrani sudija Posebnog odeljenja Vieg suda, odnosno predsednik vea Posebnog odeljenja Vieg suda, duan je da odredi rok u kome se mora sprovesti potrebno vetaenje i dostaviti nalaz i miljenje. Rok iz stava 1. ovog lana ne moe biti dui od 90 dana. U sluaju prekoraenja roka iz stava 2. ovog lana istrani sudija Posebnog odeljenja Vieg suda, odnosno predsednik vea Posebnog odeljenja Vieg suda kaznie novano lice kome je vetaenje povereno, i to: 1) pravno lice - novano do 500.000 dinara; 2) odgovorno lice u pravnom licu - novano do 100.000 dinara; 3) fiziko lice (vetaka) - novano do 100.000 dinara. O izreenim novanim kaznama iz stava 3. ovog lana vodi se evidencija u Posebnom odeljenju Vieg suda. U sluaju ponovnog prekoraenja roka u toku iste kalendarske godine, pored izreene novane kazne, predsednik Posebnog odeljenja Vieg suda moe predloiti ministru nadlenom za pravosue upravnu meru brisanja sa spiska vetaka, sa privremenom zabranom bavljenja vetaenjem u trajanju od tri godine. lan 15l Odredbe lana 15k ovog zakona shodno se primenjuju i na sudske prevodioce i tumae. Sudski prevodilac ili tuma, u sluaju prekoraenja roka iz lana 15k stav 2. ovog zakona, kaznie se novano do 100.000 dinara. lan 15lj Ako nije mogue obezbediti prisustvo svedoka, vetaka ili oteenog na glavnom pretresu, njihovo ispitivanje moe se vriti putem video konferencijske veze. Sasluanje svedoka ili oteenog na nain iz stava 1. ovog lana moe se obaviti i putem meunarodne krivinopravne pomoi. lan 15m Na obrazloeni predlog zainteresovanog lica, sud moe odluiti o zatiti linih podataka svedoka ili oteenog. III PODACI O IMOVNOM STANJU lan 16

Lica koja vre funkciju, odnosno obavljaju poslove i zadatke u dravnim organima i posebnim organizacionim jedinicama iz ovog zakona, duna su da pre stupanja na funkciju, odnosno rad, dostave Agenciji za borbu protiv korupcije, u pisanoj formi, potpune i tane podatke o svojoj imovini i imovini svog branog druga, krvnih srodnika u pravoj liniji, a u pobonoj do treeg stepena krvnog srodstva i u tazbinskom srodstvu do drugog stepena. Evidentiranje i proveru podataka iz stava 1. ovog lana vri Agencija za borbu protiv korupcije, u skladu sa posebnim zakonom. Bezbednosne provere lica iz stava 1. ovog lana vri ministarstvo nadleno za unutranje poslove, Bezbednosno-informativna agencija i Vojno-bezbednosna agencija. Bezbednosne provere mogu se obaviti bez znanja tih lica pre stupanja na rad, odnosno funkciju, tokom vrenja funkcije, odnosno obavljanja poslova, kao i godinu dana po prestanku vrenja funkcije, odnosno obavljanja poslova. Nain obavljanja bezbednosnih provera iz stava 3. ovog lana, kao i evidentiranje prikupljenih podataka, ureuje se aktom Vlade. Podaci iz st. 1. i 3. ovog lana su slubena tajna. IV UVANJE SLUBENE TAJNE lan 17 Sva lica koja izvravaju poslove i zadatke u okviru nadlenosti dravnih organa u suzbijanju krivinih dela iz lana 2. ovog zakona duna su da podatke i saznanja do kojih dou prilikom obavljanja tih poslova i zadataka uvaju kao slubenu tajnu. Tuilac, predsednik Posebnog odeljenja Vieg suda, predsednik Posebnog odeljenja Apelacionog suda i stareina Slube blie ureuju uvanje slubene tajne u vezi sa radom organizacionih jedinica kojima rukovode. V PLATE I DRUGA PRAVA PO OSNOVU RADA lan 18 Lica koja obavljaju poslove i zadatke u dravnim organima i posebnim organizacionim jedinicama iz ovog zakona imaju pravo na platu koja ne moe biti vea od dvostrukog iznosa plate koju bi ostvarila lica zaposlena na odgovarajuim poslovima i zadacima u Tuilatvu za organizovani kriminal, Viem sudu u Beogradu, Apelacionom sudu u Beogradu, ministarstvu nadlenom za unutranje poslove i Okrunom zatvoru u Beogradu. Plate lica iz stava 1. ovog lana ureuje Vlada. lan 19 Sudije rasporeene u Posebno odeljenje Vieg suda i Posebno odeljenje Apelacionog suda, Tuilac i njegovi zamenici, imaju pravo na sta osiguranja koji se rauna sa uveanim trajanjem, i to tako to se 12 meseci provedenih na radu u posebnim odeljenjima sudova, odnosno Tuilatvu za organizovani kriminal rauna kao 16 meseci staa osiguranja. VI SREDSTVA ZA RAD lan 20

Ministarstvo nadleno za pravosue obezbeuje odgovarajue prostorije i sve druge tehnike uslove potrebne za efikasan i bezbedan rad Tuilatva za organizovani kriminal, Posebnog odeljenja Vieg suda, Posebnog odeljenja Apelacionog suda i Posebne pritvorske jedinice. lan 21 Sredstva za rad Tuilatva za organizovani kriminal, Posebnog odeljenja Vieg suda, Posebnog odeljenja Apelacionog suda, Slube i Posebne pritvorske jedinice obezbeuju se u budetu Republike Srbije. VII PRELAZNA I ZAVRNA ODREDBA lan 22 Krivini postupci za krivina dela iz lana 2. ovog zakona u kojima je optunica stupila na pravnu snagu do dana stupanja na snagu ovog zakona okonae se pred sudovima koji su bili stvarno i mesno nadleni pre stupanja na snagu ovog zakona. lan 23 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije", a odredbe lana 12. stav 2. i lana 14. ovog zakona primenjivae se poev od 1. januara 2010. godine. Do 1. januara 2010. godine za odluivanje u drugom stepenu u predmetima krivinih dela iz lana 2. ovog zakona primenjivae se odredbe Zakona o ureenju sudova. Samostalni lan Zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadlenosti dravnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala ("Sl. glasnik RS", br. 27/2003) lan 2 Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 28. februara 2003. godine. Samostalni lanovi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadlenosti dravnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala ("Sl. glasnik RS", br. 39/2003) lan 4 Krivini postupci za krivina dela organizovanog kriminala iz l. 1. i 2. ovog zakona u kojima je optunica stupila na pravnu snagu do dana stupanja na snagu ovog zakona okonae se pred sudovima koji su bili nadleni i po postupku predvienom propisima koji su vaili za ova krivina dela do dana stupanja na snagu ovog zakona. lan 5 Narodna skuptina u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovog zakona preispitae odredbe l. 15 v, 15g i 15d. lan 6

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije". Samostalni lan Zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadlenosti dravnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala ("Sl. glasnik RS", br. 45/2005) lan 4 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije". Samostalni lan Zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadlenosti dravnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala ("Sl. glasnik RS", br. 61/2005) lan 2 Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije". Samostalni lanovi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadlenosti dravnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009) lan 32 Prilikom prvog izbora zamenika Tuioca, odnosno predlaganja kandidata za Tuioca, prednost imaju kandidati koji poseduju posebna znanja i iskustvo iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije. lan 33 Krivini postupci za krivina dela iz lana 3. ovog zakona, u kojima je doneto reenje o sprovoenju istrage, odnosno u kojima je optunica stupila na pravnu snagu do dana stupanja na snagu ovog zakona, okonae se pred sudovima koji su bili stvarno i mesno nadleni pre stupanja na snagu ovog zakona. lan 34 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije", izuzev odredaba l. 5. do 7, lana 8. u delu koji se odnosi na brisanje lana 6. stav 1. Zakona o organizaciji i nadlenosti dravnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala ("Slubeni glasnik RS", br. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 58/04, 45/05 i 61/05), l. 9. do 16, l. 18. i 19, lana 21. stav 1, lana 22, lana 25, lana 26. stav 2, lana 27. stav 1. i l. 28. do 30. ovog zakona koje stupaju na snagu 1. januara 2010. godine.