You are on page 1of 4

ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLENOSTI DRAVNIH ORGANA ZA BORBU PROTIV VISOKOTEHNOLOKOG KRIMINALA

("Sl. glasnik RS", br. 61/2005 i 104/2009) I UVODNE ODREDBE lan 1 Ovim zakonom ureuje se obrazovanje, organizacija, nadlenost i ovlaenja posebnih organizacionih jedinica dravnih organa radi otkrivanja, krivinog gonjenja i suenja za krivina dela odreena ovim zakonom. lan 2 Visokotehnoloki kriminal u smislu ovog zakona predstavlja vrenje krivinih dela kod kojih se kao objekat ili sredstvo izvrenja krivinih dela javljaju raunari, raunarski sistemi, raunarske mree, raunarski podaci, kao i njihovi proizvodi u materijalnom ili elektronskom obliku. Pod proizvodima u elektronskom obliku posebno se podrazumevaju raunarski programi i autorska dela koja se mogu upotrebiti u elektronskom obliku. Izrazi: raunar, raunarski podatak, raunarski program, raunarski virus, raunarski sistem i raunarska mrea koriste se u ovom zakonu i imaju znaenje u smislu odredaba Krivinog zakonika. lan 3 Ovaj zakon primenjuje se radi otkrivanja, krivinog gonjenja i suenja za: 1) krivina dela protiv bezbednosti raunarskih podataka odreena Krivinim zakonikom; 2) krivina dela protiv intelektualne svojine, imovine, privrede i pravnog saobraaja, kod kojih se kao objekat ili sredstvo izvrenja krivinih dela javljaju raunari, raunarski sistemi, raunarske mree i raunarski podaci, kao i njihovi proizvodi u materijalnom ili elektronskom obliku, ako broj primeraka autorskih dela prelazi 2000 ili nastala materijalna teta prelazi iznos od 1.000.000 dinara; 3) krivina dela protiv sloboda i prava oveka i graanina, polne slobode, javnog reda i mira i ustavnog ureenja i bezbednosti Republike Srbije, koja se zbog naina izvrenja ili upotrebljenih sredstava mogu smatrati krivinim delima visokotehnolokog kriminala, u skladu sa lanom 2. stav 1. ovog zakona. II ORGANIZACIJA I NADLENOST DRAVNIH ORGANA 1. Posebno tuilatvo lan 4 Za postupanje u predmetima krivinih dela iz lana 3. ovog zakona nadleno je Vie javno tuilatvo u Beogradu za teritoriju Republike Srbije. U Viem javnom tuilatvu u Beogradu obrazuje se posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnolokog kriminala (u daljem tekstu: Posebno tuilatvo). Ako ovim zakonom nije drugaije odreeno, na Posebno tuilatvo primenjuju se odredbe zakona kojim se ureuje javno tuilatvo.

lan 5 Radom Posebnog tuilatva rukovodi posebni tuilac za visokotehnoloki kriminal (u daljem tekstu: Posebni tuilac). Posebnog tuioca postavlja Republiki javni tuilac iz reda zamenika javnih tuilaca koji ispunjavaju uslove za izbor za zamenika vieg javnog tuioca, uz pismenu saglasnost lica koje se postavlja. Prednost imaju zamenici javnih tuilaca koji poseduju posebna znanja iz oblasti informatikih tehnologija. Posebni tuilac postavlja se na etiri godine i moe biti ponovo postavljen. Republiki javni tuilac pre postavljenja Posebnog tuioca donosi reenje o upuivanju tog lica u Posebno tuilatvo. Posebnog tuioca Republiki javni tuilac moe razreiti i pre isteka vremena na koje je postavljen. Po prestanku funkcije Posebni tuilac vraa se na funkciju koju je vrio pre postavljenja. lan 6 Posebni tuilac ima prava i dunosti kao javni tuilac. Kad doe do saznanja da se u jednom krivinom predmetu radi o sluajevima predvienim u lanu 3. ovog zakona, Posebni tuilac se u pismenoj formi obraa Republikom javnom tuiocu, zahtevajui od njega da mu poveri ili prenese nadlenost. lan 7 (Brisan) lan 8 Republiki javni tuilac moe, na predlog Posebnog tuioca, da uputi u Posebno tuilatvo zamenika javnog tuioca, uz pismenu saglasnost upuenog lica. Upuivanje iz stava 1. ovog lana traje najdue dve godine, a moe biti produeno odlukom Republikog javnog tuioca, na predlog Posebnog tuioca, uz pismenu saglasnost upuenog lica. 2. Sluba za borbu protiv visokotehnikog kriminala lan 9 Radi obavljanja poslova organa unutranjih poslova u vezi sa krivinim delima iz lana 3. ovog zakona, obrazuje se u okviru ministarstva nadlenog za unutranje poslove sluba za borbu protiv visokotehnolokog kriminala (u daljem tekstu: Sluba). Sluba postupa po zahtevima Posebnog tuioca, u skladu sa zakonom. Ministar nadlean za unutranje poslove, po pribavljenom miljenju Posebnog tuioca, postavlja i razreava stareinu Slube i blie ureuje njen rad, u skladu sa zakonom. 3. Nadlenost i organizacija sudova lan 10 Za postupanje u predmetima krivinih dela iz lana 3. ovog zakona nadlean je Vii sud u Beogradu, za teritoriju Republike Srbije.

Za odluivanje u drugom stepenu nadlean je Apelacioni sud u Beogradu. lan 11 U Viem sudu u Beogradu za postupanje u predmetima krivinih dela iz lana 3. ovog zakona obrazuje se Odeljenje za borbu protiv visokotehnolokog kriminala (u daljem tekstu: Odeljenje). Sudije u Odeljenje rasporeuje predsednik Vieg suda u Beogradu iz reda sudija tog suda, uz njihovu saglasnost. Prednost imaju sudije koje poseduju posebna znanja iz oblasti informatikih tehnologija. Predsednik Vieg suda u Beogradu moe rasporediti u Odeljenje i sudije drugih sudova upuenih na rad u taj sud, uz njihovu saglasnost. Rasporeivanje iz stava 2. ovog lana traje najdue dve godine, a moe biti produeno odlukom predsednika Vieg suda u Beogradu, uz pismenu saglasnost rasporeenog lica. III SREDSTVA ZA RAD lan 12 Ministarstvo nadleno za poslove pravosua obezbeuje odgovarajue prostorije i sve druge tehnike uslove potrebne za efikasan rad Posebnog tuilatva i Odeljenja. lan 13 Sredstva za rad Posebnog tuilatva, Slube i Odeljenja obezbeuju se u budetu Republike Srbije. IV PRELAZNA I ZAVRNA ODREDBA lan 14 Krivini postupci za krivina dela iz lana 3. ovog zakona u kojima je optunica stupila na pravnu snagu do dana stupanja na snagu ovog zakona okonae se pred sudovima koji su bili stvarno i mesno nadleni pre stupanja na snagu ovog zakona. lan 15 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije". Samostalni lanovi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadlenosti dravnih organa za borbu protiv visokotehnolokog kriminala ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009) lan 10 Krivini postupci za krivina dela iz lana 2. ovog zakona, u kojima je doneto reenje o sprovoenju istrage, odnosno u kojima je optunica stupila na pravnu snagu do dana stupanja na snagu ovog zakona, okonae se pred sudovima koji su bili stvarno i mesno nadleni pre stupanja na snagu ovog zakona. lan 11 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije", izuzev odredaba l. 3. do 9. ovog zakona koje stupaju na snagu 1.

januara 2010. godine.