You are on page 1of 1

METODE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE

II. DE EXPLORARE:

I. DE COMUNICARE: a- ORALĂ
expoziţivepovestirea descrierea explicaţia prelegerea clasică cu oponent gen dezbatere instructajul conferinţa etc.

III. DE ACŢIUNE: AAAACŢIUNE a- REALĂ - exerciţii practice - lucrări practice - aplicaţii tehnice - elaborare de proiecte - activ. de creaţie b- SIMULATĂ

a- DIRECTĂ - observaţia organizată - lucrări experimentale - studiul de caz - cercetarea documentelor şi vestigiilor istorice - efectuarea de anchete în teren - elaborarea de monografii etc. bINDIRECTĂ (demonstrativă)

con- - conversaţia -demonstraţia cu ajutover- -discuţia colectivă obiectelor reale sa- -problematizarea - demonstraţia cu ajuti- -învăţarea prin imaginilor ve redescoperire - demonstraţia gra-met. de stimulare fică şi dezv. a creativ. -modelarea b - SCRISĂ - lectura - studiul cu manualul sau cu alte surse bibliografice c - ORAL-VIZUALĂ - instruirea prin radio - instruirea prin tv. - instruirea cu ajutorul filmelor - instruirea cu ajutorul casetelor video

-jocul didactic -jocul de simulare (asumare de roluri) -învăţarea pe simulatoare etc.

I.

A.

C.

IV.Instruirea programată

d- INTERIOARĂ - metode de comunicare cu sine însuşi pe baza limbajului intern – metoda reflecţiei
Fig. 8.4. Sistemul metodelor de instruire (adaptare după I.Cerghit)

Materialul este extras din lucrarea „Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării”. de Stan Panţuru et al. (2008). Editura Universităţii Transilvania, Braşov, pag. 176