You are on page 1of 3

ZAKON O POMILOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 49/95 i 50/95 - ispr.

) I OPTE ODREDBE O POMILOVANJU lan 1 Pomilovanje za krivina dela propisana zakonima Republike Srbije daje predsednik Republike Srbije. lan 2 Kad je za vie krivinih dela propisanih zakonima Republike Srbije i saveznim zakonima sud izrekao jedinstvenu kaznu pomilovanje daje predsednik Republike Srbije, ako saveznim zakonom nije drukije odreeno. lan 3 Pomilovanje se daje u skladu sa Krivinim zakonom Savezne Republike Jugoslavije. II POSTUPAK ZA POMILOVANJE lan 4 Postupak za pomilovanje pokree se molbom ili po slubenoj dunosti. Postupak za pomilovanje kojim se daje osloboenje od krivinog gonjenja pokree se samo po slubenoj dunosti. Ako je izreena smrtna kazna a molba za pomilovanje nije podnesena, postupak za pomilovanje pokree se po slubenoj dunosti. 1. Postupak po molbi lan 5 Molbu za pomilovanje podnosi osueno lice. Molbu za pomilovanje mogu podneti i zakonski zastupnik osuenog lica, brani drug, srodnik u pravoj liniji i brat, sestra, usvojilac, usvojenik, hranilac ili staralac osuenog lica. Molba za pomilovanje ne moe se podneti pre pravosnanosti presude. lan 6 Ako je izreena kazna zatvora preko tri godine, molba za pomilovanje moe se ponovo podneti po isteku jedne godine od dana kada je doneta odluka po ranijoj molbi. Ako je izreena kazna zatvora u trajanju do tri godine ili blaa kazna, molba za pomilovanje moe se ponovo podneti po isteku est meseci od dana kada je doneta odluka po ranijoj molbi. Ako je o pomilovanju doneta odluka u postupku pokrenutom po slubenoj dunosti, rokovi iz st. 1. i 2. ovog lana raunaju se od dana donoenja odluke. lan 7 Molba za pomilovanje podnosi se sudu koji je izrekao presudu u prvom stepenu.

Ako je molba podneta drugom organu ili ustanovi za izdravanje kazne, taj organ, odnosno ustanova dostavie, bez odlaganja, molbu sudu koji je izrekao presudu u prvom stepenu. Lice koje se nalazi na izdravanju kazne upuuje molbu za pomilovanje sudu preko uprave ustanove u kojoj izdrava kaznu. Ta ustanova prilikom dostavljanja molbe za pomilovanje sudu prilae izvetaj o ponaanju osuenog lica i drugim podacima koji su od znaaja za reavanje molbe. Ako se osueno lice nalazi na izdravanju kazne a molbu za pomilovanje je podnelo neko od lica navedenih u lanu 5. ovog zakona, sud e od ustanove u kojoj osueni izdrava kaznu zatraiti izvetaj o njegovom ponaanju i o drugim podacima koji su znaajni za reavanje molbe. lan 8 Molbu za pomilovanje koju je podnelo neovlaeno lice ili koja je podnesena pre isteka roka odreenog u lanu 6. ovog zakona sud odbacuje reenjem. U pogledu albe protiv reenja o odbacivanju molbe za pomilovanje shodno se primenjuju odredbe o albi protiv reenja donesenog u krivinom postupku. lan 9 Molbu za pomilovanje sud e dostaviti Ministarstvu pravde Republike Srbije (u daljem tekstu: Ministarstvo pravde), zajedno sa svojim miljenjem o opravdanosti molbe. Ako se podnosilac molbe pozvao na izvesne injenice ili okolnosti koje mogu biti od uticaja na odluivanje, sud e pre dostavljanja molbe izvriti njihovu proveru i izvetaj o tome zajedno s molbom dostaviti Ministarstvu pravde. Ministarstvo pravde moe zatraiti od dravnih organa, organa teritorijalnih jedinica i od drugih organa i organizacija podatke potrebne za odluku po molbi. lan 10 Kad razmotri i oceni navode u molbi ministar pravde dostavlja molbu, zajedno sa svim spisima i svojim miljenjem predsedniku Republike Srbije. 2. Postupak za pomilovanje po slubenoj dunosti lan 11 Postupak za pomilovanje po slubenoj dunosti pokree ministar pravde. Kad ministar pravde po slubenoj dunosti pokrene postupak za pomilovanje, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o postupku pomilovanja pokrenutom molbom. III ZAVRNE ODREDBE lan 12 Uputstvo o postupanju sudova i ustanova za izdravanje kazne zatvora u postupku pomilovanja donee ministar pravde u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. lan 13 Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da vai Zakon o pomilovanju ("Slubeni

glasnik Socijalistike Republike Srbije", br. 50/78 i 43/89). lan 14 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije".