*041

“ ,

ng

Ca cuôc sông con nguoi tu luc hinh thanh trong bao thai cho dên khi sinh ra, lon lên, rôi chêt
di, tung giây phut không co luc nao chung ta ngơi nho va vao nguoi khac, ngay cung nhu
dêm, luc ngu cung nhu luc thuc, duoi moi hinh thuc khac nhau. Tu minh ta không thê lam ra
duoc moi tiên nghi cân dung cho ban thân cung nhu gia dinh. Cac tiên nghi cân thiêt dê
sông môt nêp sông xung voi nhân phâm con nguoi thi nhiêu vô kê, thuôc moi dang thuc, truc
tiêp hay gian tiêp. Môi tiên nghi môi nhu câu dêu nho dên nhiêu nguoi khac. Cháng han nhu:

 , chung ta phai nho dên cac nông gia, nha vuon, trông trot chê biên
thanh cac san phâm khac nhau cung câp truc tiêp cho nguoi tiêu thu hay cac nganh nghê
chê biên luơng thuc truoc khi chuyên dên nguoi tiêu thu, boi vi co thuc vuc duoc dao.
 , chung ta phai cân dên cac công nhân trong nganh xây cât nhu kiên
truc su, kÿ su, nha thâu, tho xây cung cac chuyên viên phu thuôc khac cung câp vât liêu
cho viêc kiên toan môt cán nha dây du tiên nghi dê cu ngu.
 , chung ta phai nai dên ban tay cua rât nhiêu nguoi trong viêc
xây dung cac hê thông duong giao thông, cac công xuong chê tao cac loai xe hơi di
chuyên trên duong bô, cac tau thuyên vân hanh duoi nuoc, cac phi cơ bay trên không.
 , chung ta phai lê thuôc vao cac nha giao duc, cac thay cô giao
trong cac câp dô giao duc khac nhau theo trinh tu thê hê truoc truyên dat kiên thuc cua
minh cho thê hê sau, nguoi dã biêtchi dây cho nguoi chua biêt.
 , chung ta phai nho dên cac ban tay cua cac thiêt kê gia, cac tho
chuyên môn san xuât cac vât dung trong nha, duoi muôn van dang tiên nghi khac nhau.
 , chung ta phai nuơng tua vao cac viên chuc trong chinh phu chia
së trach nhiêm gin giu an ninh an toan cho dân chung, cung ung cac tiên nghi va dich vu
công công phuc vu nguoi dân trong va ngoai nuoc
 , chung ta dêu công nhân cac tiên nghi không thê vân hanh xuông
xe, nhung xây ra truc trác, cân dên cac ban tay bao tri va sua chua. Ngay dên ban thân con
nguoi chung ta nhiêu khi không khoe nên cung cân dên cac nhân viên diêu tri y khoa,

Chung ta thuc su dang sông va su dung moi thu tiên nghi thiên nhiên cung nhu nhân tao, ma
it khi nghi dên ban tay tao dung nên. Thuc ra, Thiên Chua dã tao dung nên ta, nên moi nguoi
va van vât, bao gôm vu tru, tráng sao tinh tu cac hanh tinh. Trong vu tru co trai dât la hanh
tinh ma loai nguoi dang sinh sông voi cac nguôn tai nguyên vê dât dai, sông nui, biên khơi,
khi hâu bôn mua, cac loai dông thuc vât, cung moi thu khoang san hâm mo tiêm tang duoi
mát dât, tât ca cac tao vât nay dang phuc vu con nguoi qua ban tay cac tac nhân lam viêc,
khai thac, chê biên tu khoi thuy loai nguoi cho dên ngay nay va tiêp tuc mãi vê sau. Ban thân
tung nguoi, ai cung co quyên huong dung nguôn tai nguyên vât chât, tai nguyên nhân luc,
gôm cac tac nhân chê biên tu nguôn tai nguyên vât chât thanh cac san phâm phuc vu nhân
sinh, ma cao hơn hêt la chinh Thuong Dê la Dâng Tao Hoa voi long thuơng yêu sâu nhu vuc
thám dã tao dung nên moi su. Tát ráng Thiên Chua dung moi nguoi lam viêc dê phuc vu ta.

:
*Thiên Chua khi av phan. 'chung ta hàv dung nên con nguoi theo hinh anh chung ta, giong
nhu chung ta, dê con nguoi lam ba chu ca biên, chim troi, gia suc thu rung, moi su trên màt
dat, cung cac loai vat bo duoi dat* - Stk 1:26

:
Lav Chua, con tin Chua la Ðang Tao Hoa dung nên moi loai vat. Con cùng nhan biêt ráng
moi nguoi dang lam viêc dê phuc vu con. Jav xin Chua ban ơn cho con song tam tinh biêt ơn
moi nguoi, nhat la tam tinh cam ta vê moi hong an Chua ban cho loai nguoi chung con.