(၂ဝ၁၂ ၁၃၇၃ (၂ဝ၁၂ ၃ဝ ။ ( ၁) ၈

)

၁ဝ။)

၁။ ၂။ ( ) ။ ( ) ဝ ဝ (ဂ) (ဃ) ။ ( ) ။ ။

။ ( ) ဝ ဝ

။ ဝ ဝ ( ) ။ ဝ ။ (ဇ) ။ (ဈ ) ။ ( ) ဝ (ဋ) ။ ( ) ( ) ။ (ဍ) ။ ဝ ၂ ။ .

(၂) ၃။ ( ) - ဝ ဝ ဂ ဂ ဝ ။ ( ) ( ) ( ၃) ။ ဝ ၄။ ( ( ) ( ဂ) (ဃ) ၅။ ဂ ၄ ။ ) .

( ) ( ) (ဂ) ၁၉၈၇ ၁၄ (ဃ) ( ) ။ ၆။ ( ) ။ ( ) ၄ ဝ (ဂ) ဝ ဝ ဝ ဝ (ဃ) ဝ ဝ ။ ၇။ ။ ဝ ဝ (ဃ) ။ ဝ ၅ - ။ ၈။ .

။ ၉။ ၈ ။ ( ၄) ၁ဝ။ ( ) (၁) ၇၅ ၅ဝဝဝ ။ ၅ဝဝဝ ။ (၂) (၃) ။ ၇၅ ၅ဝဝဝ ၅ဝဝဝဝ ။ ၃ဝဝဝ ၅ဝဝဝ ဝ ။ ၅ဝဝဝ ဝ ၅ဝဝဝဝ ။ ၅ဝဝဝ (၄) ။ ၅ဝ .

။ ( ) (၁) ။ (၂) ( ) ။ ( ) ။ ( ဂဂ) ဝ ။ (၃) (၁) (၂) ဝ ။ (ဂ) ။ (ဃ) ဝ ၁၁။ ( ) (၁) ။ ၃ဝ ။ ဝ ၃ဝဝ ၅ဝဝ ၂ဝဝဝ ၁ဝဝဝ .

(၂) ။ ( ) ။ (ဂ) ( ) (၁) ( ) ၃ဝ ၃ဝ (ဃ) ။ ( ) ဝ ၁၂။ ဝ ။ ဝ ။ ။ (၅) ၁၃။ ။ ၁၄။ ။ .

၁၅။ ( ) - ။ ( ) ။ (၆) ၁၆။ ( ) ။ ( ) ၄ ။ - ဝ ။ (ဂ) ။ (ဃ) ။ ( ) ။ .

( ) ။ ( ) ဇ ဇ ။ (၇) ၁၇။ ဝ ၁၈။ ။ ဝ ၁၉။ ဝ ။ ( ) ( ) (ဂ) ဇ (ဃ) ၄ ( ) ( ) (ဃ) ဇ ။ .

၂ဝ။ ၁၉ ။ ၂၁။ ။ ၂၂။ ဂ ( ) - ။ ( ) ။ (ဂ) ။ (ဃ) ။ .

(၈) ၂၃။ ( ) - ။ ( ) ဝ ။ (ဂ) ဝ ဝ ၂၄။ ။ ။ ၂၅။ ( ) - ဝ ။ ( ) ။ .

ဝ ဝ ။ (ဂ) ။ (၉) ၂၆။ ။ ၂၇။ ဝ ဝ ။ ၂၈။ ။ ၂၉။ ။ .

(၁ဝ) ၃ဝ။ ၃၁။ (၉) ။ ။ ၃၂။ ။ ဝ ။ ၃၃။ ဝ ၃၄။ ( ) ဝ ။ ( ) ဝ ။ ။ ။ ( ) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful