CONSILIUL CONSILIU JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁ ÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL PROIECT DE HOTĂRÂRE, privind actualizarea

Monografiei Economico-Militare a Judeţului Bihor, Ediţia 2013 Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor nr._____ din _________2013, Raportul de avizare al Comisiei ______________ şi adresa nr. _______ din ___________ a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale din Judeţul Bihor; Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Publică Locală Compartimentul Relații cu consilierii nr. ________ din ________ 2013; În conformitate cu prevederile art. 35 lit. d) din Legea apărării naţionale nr. 45/1994, art. 47 lit. f) din Legea nr. 477 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, art. 2, alin (1) din Hotărârea Guvernului nr.1174/2011 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru întocmirea şi actualizarea monografiei economice-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti coroborate cu cele ale art.1, alin (1), alin. (3), art. 2, art. 4 alin. (1), art. 5 din Instrucţiunile privind întocmirea şi actualizarea monografiei economice-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti ; În temeiul art.91 alin.(1) lit.f) şi art.97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR, HOTĂRĂŞTE: Art.1. - Se actualizează Monografia Economico-Militară a Judeţului Bihor, Ediţia 2013, prezentată în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta hotărâre se comunică prin Compartimentul Relaţii cu Consilierii cu: Instituţia Prefectului Judeţului Bihor; Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor; Direcţia Generală Economică, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Bihor, Centrul Militar Judeţean Bihor. Art.3 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Monitorul Oficial al Judeţului Bihor prin publicarea acesteia, fără anexă. P R E Ș E D I N T E, Cornel Popa

(1) ale art. se actualizează anual până la sfârşitul semestrului I. 1174/2011 se reglementează faptul că autorităţile administraţiei publice judeţene întocmesc. Potrivit prevederilor alin.f) din Legea nr. ________ din ____________ EXPUNERE DE MOTIVE la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Monografiei Economico-Militare a Judeţului BIHOR.45/1994. 47 lit. 35. Cornel Popa . Ediţia 2013 Prin Hotărârea nr. SUPUNE SPRE APROBARE: Proiectul de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Bihor. P R E Ș E D I N T E. actualizează şi pun la dispoziţia centrelor militare judeţene monografia economico-militară a judeţului. cu sprijinul Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale şi se adoptă prin hotărâre a consiliului judeţean. Monografia economico-militară a judeţului reprezintă o bază de date cu informaţii referitoare la principalele elemente geografice şi de infrastructură. Ediţia 2012. asigurarea ordinii publice și securităţii naţionale. Prin dispoziţiile art. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare şi Hotărârea Guvernului nr. 4 din Instrucţiunile privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului. pentru prevenirea și gestionarea situaţiilor de urgenţă și de criza. precum si pentru acordarea Sprijinului Naţiunii Gazda (HNS) in cadrul acţiunilor cu statele membre NATO si partenere. ale art. 236 din 28 septembrie 2012 s-a aprobat Monografia Economico-Militară a Judeţului Bihor. energetice şi umane. Faţă de considerentele menţionate mai sus Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor. resurse materiale. lit.d) din Legea apărării naţionale a României nr.CONSILIUL CONSILIU JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁ ÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR Nr.Cabinetul Secretarului judeţului consultarea monografiei făcându-se numai la cererea expresă a consilierilor judeţeni şi cu respectarea normelor legale în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate având în vedere caracterul secret de serviciu al acesteia. ediția 2013 care se află la Direcţia Generală Administraţie Publică Locală . proiectul monografiei se întocmeşte o dată la 4 ani. precum si alte date si informaţii din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale necesare pentru susţinerea efortului de apărare.

necesare susţinerii efortului de apărare. asigură fondurile necesare pentru întocmirea şi actualizarea proiectului monografiei. respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti. respectiv a municipiului Bucureşti publicate în Monitorul Oficial 862 din 07 decembrie 2011. siguranţei naţionale. Ținând cont de faptul că în exercitarea competențelor partajate în domeniul apărării ţării. precum şi acordării sprijinului naţiunii gazdă în cadrul acţiunilor cu partenerii NATO. Monografia economico-militară a judeţului reprezintă o bază de date cu informaţii referitoare la principalele elemente geografice şi de infrastructură. se actualizează anual şi se adoptă prin hotărâre a consiliului judeţean. denumit ă în continuare monografie. alte instituţii publice şi de agenţii economici. (3) şi art. consiliile judeţene. actualizează şi pun la dispoziţia centrelor militare judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti monografiile economico-militare ale judeţelor. În conformitate cu art. energetice şi umane. respectiv a municipiului Bucureşti. întocmesc. resurse materiale. energetice şi umane. la propunerea structurii teritoriale pentru probleme speciale de la nivelul judeţului. stabilite potrivit legii.______/_______ a Președintelui Consiliului Județean Bihor prin care se propune actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Bihor. asigurării ordinii publice. furnizate de autorităţile administraţiei publice locale. respectiv a municipiului Bucureşti. reprezintă documentul care cuprinde date şi informaţii referitoare la principalele elemente geografice şi de infrastructură. respectiv a municipiului Bucureşti. Consiliile judeţene au atribuţii şi responsabilităţi în elaborarea acestor lucrări astfel: Monografia economico-militara a judeţului. denumită în continuare Administraţia Naţională. pe care le include în bugetul propriu. iar Consiliile judeţene. precum si alte date . precum şi alte date şi informaţii din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale. respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti cu sprijinul Structurii teritoriale pentru probleme speciale.CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR Direcția Generală Administrație Publică Locală Compartimentul Relații cu Consilierii Nr_________ din ______________ RAPORT DE SPECIALITATE privind actualizarea Monografiei Economico-Militare a judeţului BIHOR. resursele materiale. Ediţia 2013 Având în vedere Expunerea de motive nr. Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale. (4) din Instrucţiunile privind elaborarea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului. Proiectul monografiei se întocmeşte o dată la 4 ani. cu sprijinul structurilor teritoriale pentru probleme speciale din cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

planificându-se din timp măsuri complementare de sustenabilitate a monografiei. pe criterii de prioritate. . 8b). 2a).reţele de comunicaţii (anexele nr. asigurarea ordinii publice și securităţii naţionale. dar şi a momentului punerii în aplicare.si informaţii din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale necesare pentru susţinerea efortului de apărare. astfel încât aplicabilitatea acestuia să devanseze eventuale evoluţii nefavorabile. 8c). Din punct de vedere structural monografia economico-militară a judeţului cuprinde: . ‐ eficienţa – presupune ca acest plan să aibă în vedere toate situaţiile care pot apare. ipoteze. precum şi în conducerea acţiunilor Armatei României pe timp de pace. 2b).istoria şi geografia unităţii administrativ-teritoriale ca parte introductiva a monografiei. evenimente care nu au fost previzionate sau care au fost considerate puţin probabile. . Monografia este destinată structurilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilităţilor legale. încadrarea strictă în timp şi finalizarea lor conform scopului propus. 3) . ‐ proporţionalitatea – presupune distribuirea/redistribuirea de sarcini/resurse în concordanţă cu nevoile practice. 1a). 1b) si 1c) . pentru prevenirea și gestionarea situaţiilor de urgenţă și de criza. organiza şi elabora monografia. scenarii. succesiv sau concomitent.reţeaua hidrografică (anexele nr.surse de apă potabilă şi industrială (anexa nr. . În procesul de elaborare a monografiei s-a ţinut cont de următoarele cerinţe: ‐ oportunitatea – are în vedere analiza responsabilă a situaţiei existente la un moment dat. detaliindu-se explicit şi în amănunt modul lor de rezolvare. este posibil ca rezultatul să nu fie cel prognozat. 2c) si 2d) . ‐ siguranţa – are în vedere că oricât de bine ar fi pregătită activitatea. soluţii de rezolvare a unor situaţii. studii şi evaluări strategice) care servesc la fundamentarea deciziilor liderilor militari. în situaţii de criză şi/sau război. organizare şi elaborare să aibă un număr mic de documente. ‐ angajarea – asigură îndeplinirea deciziilor luate în prezent pentru realizarea obiectivelor prevăzute în plan. implementarea programelor şi proiectelor politico-militare şi militare asumate la nivel naţional şi internaţional. . 6) . concepte. bogate în conţinut.lucrări de artă (anexa nr. Eficienţa are în vedere executarea în totalitate şi în volum complet a tuturor activităţilor planificate.structura demografică şi fondul de locuinţe (anexele nr. a organizării. . uşor de înţeles şi de pus în aplicare. planificării şi elaborării documentelor programatice (planuri. . 8a). ‐ simplitatea – este o cerinţă care impune ca activitatea de planificare. . de a planifica. sinteze. 7) . 4) .reţele de cale ferată (anexa nr.fondul forestier (anexa nr. .reţele rutiere (anexa nr. precum si pentru acordarea Sprijinului Naţiunii Gazda (HNS) în cadrul acţiunilor cu statele membre NATO și partenere. fără a aduce modificări esenţiale planului şi fără a afecta scopul propus. 8d) si 8e) . . 5) . ‐ supleţea – presupune planificarea unor măsuri. ‐ rapiditatea – are un rol determinant şi este posibilă prin acordarea autonomiei în plan local.

localizarea şi înlăturarea urmărilor unor dezastre. prevăzute a fi utilizate în caz de mobilizare sau de război.2013 în vederea aprobării actualizării ei de către Consiliul Judeţean Bihor. l174/2011 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru întocmirea si actualizarea monografiei economico-militare a judeţului în exercitarea competentelor partajate în domeniul apărării tarii.instalaţii de transport pe cablu (anexa nr. 10) . b) harta nr. întocmesc. 8c) . actualizează şi pun la dispoziţia centrelor militare judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti monografiile economico-militare ale judeţelor. 5. respectiv a municipiului Bucureşti. 2a) -2d) . c) harta nr.22 din 20. stabilite potrivit legii. precum şi pentru prevenirea. 11) . .reţeaua hidrografică . 4 pentru anexele nr. Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale. 9) . . 8e. .operatori economici (anexa nr. 1 pentru anexele nr. (3) din Legea 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale și a teritoriului pentru apărare şi ale art. astfel: a) harta nr.spaţii de depozitare (anexa nr. 17a). 20a) si 20b). d) harta nr. Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public. reţele de cale ferată şi lucrări de artă. după caz.unităţi de cazare şi de alimentaţie publică (anexa nr. . 1 alin.surse de apă potabilă şi industrială şi spaţii de depozitare . . 14) . Actualizarea acesteia s-a realizat prin modificarea anexelor 8b. . 410/2004.Fondul de adăpostire şi sistemul forţelor de protecţie în situaţii de urgenţă (anexele nr. se ataşează 5 hărţi întocmite la scara 1: 100. 15b.instituţii de învăţământ. . conform legii. resursele umane şi materiale identificate în monografie. 16. 18) . 10. 4 . pot fi folosite şi la instituirea stării de urgenţă sau de asediu.reţele rutiere. .reţele de energie electrică (anexa nr. Monografia economico-militară a judeţului Bihor. . consiliile judeţene. 12) . . modificată şi completată prin Legea nr. 6 din Legea nr.06. . cu sprijinul structurilor teritoriale pentru probleme speciale din cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale. 17b) si 17c) . 6 si 7 .edituri şi tipografii (anexa nr. 609 BH din 19.fondul forestier .conducte magistrale de transport (anexele nr. 11. 12. e) harta nr.000. În cadrul monografiei. ultima ediţie. . 8c.aeroporturi şi porturi (anexele nr. 3 pentru anexa nr..reţele de comunicaţii.2013 și înregistrată la Consiliul Județean Bihor sub nr. 5 pentru anexa nr. 13) .unităţi de asistenţă medicală (anexa nr. actualizată.06. 3 si 11 . 15a) si 15b) . 4 şi art. 19) . În acord cu prevederile art.mijloace de transport şi utilaje de construcţii (anexa nr. 16) . (anexa nr. 2 pentru anexele nr. a fost transmisă prin adresa STPS Bihor nr.

SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS. 215/2001. corectitudinea. legalitatea întocmirii acestui act oficial” VIZAT. republicată. Ediția 2013. actualizată.În temeiul art. Liliana Crișan „Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea. DIRECTOR EXECUTIV. 98 coroborat cu art. cu modificările şi completările ulterioare. P R O P U N E M: Aprobarea Monografiei economico-militare a județului Bihor. Sarkady Zsolt ”Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi legalităţii în solidar cu întocmitorul înscrisului” CONSILIER. ”Am luat cunoştinţă de acest înscris oficial şi îmi asum responsabilitatea din punct de vedere al legalităţii” . (1) din Legea Administraţiei publice locale nr. Faţă de cele de mai sus. 44 alin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful