Програм, писци и дјела, литература

2009/2010. година
(групе 05, 06)
1. Општи дио
1.1. Културноисторијски и геополитички оквири српске књижевности (даље СК) у другој половини
19. в.: средишта, штампа, установе. Периодизација.
1.2. Криза романтизма. Прелаз ка реализму: оријентација на прозу. Статус књижевне и фолклорне
традиције у поетици реализма. Процес раслојавања романтичарске приповијетке. Роман из
друштвеног живота. Хумористичка и документарно-умјетничка проза. Нове идеје о књижевности.
1.3. Реализам — термин, поетика, метод, књижевноисторијски аспекти. Реалистички текст: стил,
теме, мотиви, дескрипција, нарација, коментар, јунак/лик; облици излагања: сказ, приповиједање у
1. и 3. лицу, унутрашњи монолог, доживљени говор и сл. Књижевне врсте. Отворена питања
поетике реализма.
1.4. Српски реализам (даље СР) у европском контексту — хронолошка и типолошка обиљежја.
Утицаји и везе.
1.5. Типолошко-историјски аспекти СР
1.5.1. Реализам у српској књижевној историографији: историје књижевности, прегледи,
монографије; издања.
1.5.2. Протореализам као рана фаза/тип реализма. Јаков Игњатовић: поглед на књижевност; опус
(жанрови, теме/мотиви, стил, сиже/фабула). Љубомир П. Ненадовић: Путописи. Писци прелазног
раздобља: Милорад П. Шапчанин, Јован Грчић Миленко, Коста Трифковић.
1.5.3. Критика идеалистичке филозофије и естетике; критика романтизма у књижевности.
Позитивизам; Улога Уједињене омладине српске. Однос према европској традицији. Програмски
реализам: идеје о књижевној фикцији (теме, форме, функција). Светозар Марковић и његови
чланци о књижевности. Ширење тенденциозно-утилитарне прозе. „Нови човјек''. Критичка мјерила
(Андра Николић, Пера Тодоровић). Књижевна штампа и генеза програмског реализма.
1. 5. 4. Фолклорни реализам. Фолклорна традиција (патријархални свијет) и поетика реализма:
Однос према романтичарском фолклоризму и вуковском насљеђу: Стефан Митров Љубиша.
1. 5. 4. 1. Фолклорна традиција и програмски реализам: Милован Глишић. Границе фолклорног
реализма: облици; стил. Учешће других писаца у моделу фолклорног реализма.
1.5.5. Ка поетском реализму: морфолошка, тематско-мотивска и стилска обиљежја. Лаза К.
Лазаревић: опус; од програмског до развијеног реализма. Модел Лазаревићеве приповијетке и њен
европски контекст. Јанко Веселиновић: приповијетке и романи (аспекти жанра; развој; тематскомотивска обиљежја).
1.5.6. Развијени реализам: облици излагања, поетичке категорије, тематско-мотивска тежишта.
Регионална динамика. Нови књижевни центри 80-их и 90-их година. Реализам у лирици, драми и
документарно-умјетничкој прози.
1.5.6.1. Војислав Илић и поезија у СР. Пјеснички језик и прозодија. Нов тематско-мотивски профил
поезије. Зачеци симболизма. Утицај В. Илића на нову генерацију пјесника. Други пјесници епохе
реализма.
1.5.6.2. Симо Матавуљ: стилска, тематска, жанровска, морфолошка и регионална динамика.
Домаћи и европски подстицаји. Мемоарска проза.
1.5.6.3. Стеван Сремац: однос према поетици реализма. Регионална динамика. Морфолошки
аспекти опуса. Хумор/сатира.
1.5.6.4. Бранислав Нушић: сижеи, комичне маске, теме и мотиви. Развој комедиографског опуса од
реализма до међуратне књижевности. Проза. Комедија у српском реализму.
1.5.7. Процеси раслојавања и криза поетике реализма. Натуралистичке тенденције. Фантастика,
пародија, алегорија, бајка. Новине у поетици класичних реалиста (Лазаревић, Матавуљ). Нова
мјерила вредновања (Љ. Недић).
1.5.8.1. Илија Вукићевић: жанровске, стилске и мотивско-тематске новине. Знаци модерне.

Вуловић. 2. Аранђелов удес. Сеоски добротвор. избор из Причања Вука Дојчевића. 1986: Први пут с оцем на јутрење. Мемоари (одломци). Јесен. метафизичке и филолошке критике до утилитаризма. Клеон и његов ученик. Кад се угаси сунце. Госпођа министарка. Тибуло. Луке у Ровцима или Наше архиве 1. Бгд. На бунару. Богомољац. 1. 1. Вечност). 1. Злослутни број. У позну јесен. 3. Новаковић. Трпен спасен или Васа Решпект.3 Симо Матавуљ: Бакоња фра Брне. Макенбал на Руднику. елегичне. Елегија на развалинама куле Северове. Обиљежја сатиричког говора. После деведесет година. Пошљедњи витезови. Концепција јунака и облици излагања. А. Биљешке једног писца. Љубиша: приповијетке (Кањош Мацедоновић. Ивкова слава. 3 Светолик Ранковић: Горски цар или Сеоска учитељица.2.6. или друга издања). позитивизма и естетизма. Бгд. Др Ивановић. Вођа. П. приповијетке: Стари врускавац. Граничне врсте: мемоари/аутобиографије. Ибиш-ага. Вертер. Крађа и прекрађа звона). Химна векова. Ђукан Скакавац. 1 Љубомир П. Радоје Домановић и сатира. 1.5. Тематска тежишта. Вукадин. 1.2. 3 Милован Глишић: приповијетке (Глава шећера. Зона Замфирова. путопис. Наумова слутња. 3 Војислав Илић: Избор из основних врста (описне пјесме. 1. Школска икона.7. Николић. 3 Пера Тодоровић: Дневник једног добровољца. 1. Народни посланик. Обавезни дио Јаков Игњатовић: Милан Наранџић. 3 Коста Трифковић: избор драмских текстова (Француско-пруски рат или Љубавно писмо. Привиђења нашег џентлмена. Прича о селу Врачима и Сими Ступици 1. Сиво. 1. пјесме с класичним мотивима. сатиричке.. Вечити младожења. 1. Зимско јутро. Мали певач. Нови свијет у старом Розопеку. Луда Велинка. Избирачица). 1 Стефан М. Последњи гост.2. Кир Герас. 2. О Црногорцима. Зимска идила. Писма из Немачке.8. С.. У лов. 1. 8. 1. 3 Јован Грчић Миленко: У гостионици код Полу-звезде на имендан Шантавог Торбара / Сремска ружа. Смјена мјерила вредновања: од нормативне. 1965. Светолик Ранковић: модернизација романа. 3 Лазар Комарчић: Један разорен ум. књижевна фантастика и антиутопија (Драгутин Илић и Лазар Комарчић. 2. Буде Будисављевић.8. Подвала. Вече. Запуштени источник. Часописи и листови као посредници књижевности и књижевне критике/науке о књижевности. Цар и Љ. Марко Миљанов. 2. 1. Ошкопац и Била. 3 Стеван Сремац: Поп Ћира и поп Спира. удио других аутора). 3 Светозар Марковић: Певање и мишљење (Сабрани списи 1. 2. С. 1. Ускрс Пилипа Врлете. 1. М. 3 Радоје Домановић: Данга. Тако је морало бити. 1986. историзма. Поп Андровић нови Обилић или Продаја патријаре Бркића. 2. Ветар. Београдска деца. Приповијетке. Страдија. Пилипенда. Марковић. Град. фељтон. Хајдук Станко. Амор на селу. Ненадовић: Писма из Италије. Све ће то народ позлатити. „Часна старина!.1. Регионалне појаве/писци и дјела епохе реализма. Овидије.1. Кикандонска посла или Храм св. 1.. Недић и институционализација (професионализација) књижевне критике. Лаза Лазаревић: приповијетке (Целокупна дела. Аутобиографија. Рога.8.5.3. 1 Јанко Веселиновић: приповијетке (Кумова клетва. 3 Илија Вукићевић: Мишко Убојица. Покојник.1. Недић.8. 2. Краљевић Марко по други пут међу Србима. суморно небо. Књижевна критика и књижевна историографија: С.''. Љ. Јутро на Хисару код Лесковца. 3 Бранислав Нушић: Сумњиво лице. На стражи. Турска. Поварета. Писци и дјела 2. Тодоровић. Композиција.. Швабица). 1. симболистичке пјесме): Грм. 3 . Прва бразда). Књижевна писма / Изабрани списи 2.

типичност).. 3 3.. Грчић Миленко: Д. . 1987 — Српска књижевност — Драма. 1974). 165. Огледи о српском реализму. Живковић (књ. Бгд. прев.Јован Деретић: Српски роман 1800—1950. 2008).. Н. К. (85).. Ствари које су прошле. Бгд. европски контекст. 1 2. 1998. књ. 1991. Х. Д. 11)..) Јаков Игњатовић: Ј. 6 (Нова српска књижевност. 1904. С. После милијун година (приредио Сава Дамјанов). Глишић: Из одјељка 3. Иванић 1995.. . – Слободан Јовановић: Из историје и књижевности. Ј. Бгд. Писци и књиге. или: Српска драма до Нушића. Филип Амон: Дискурс подређен правилима. Павловић (Есеји о српским писцима/СД или Поезија и култура. 2—3. Вукићевић (2003)..Миодраг Поповић: Историја српске књижевности: Романтизам. Бгд. Бгд. мотивација. 2: Гогољевско-хајнеовска новелистика…). Посебни дио Писци и дјела (Кад се упућује на чланке у одјељку 3. Свијет и прича. Бгд.. 3.2 (Деретић — 1981.2 (Скерлић. 30 (1997). 1995. 2002). Трагом епохе реализма. Бгд. 2002. 3. 1985. 1990. Бгд. Поповић (књ. Бгд. Марко Миљанов: Примјери чојства и јунаштва. Д. историјскопоетички и теоријски аспекти. Христић: Записи старог Београђанина. 1981. Јеремић.. 1 (СД. Вученов — 1970. Хетерокосмика. 1968. 1950) Драгутин Ј. Реч. Ауербах: Мимесис. појмови: реализам.Драгана Вукићевић: Поетика читања: критика прозе (1868—1901). 1985. Живковић. Иванић (2002). Д. Бгд. 3. (Речник књижевних термина..Димитрије Вученов: О српским реалистима и њиховим претходницима. 1 (Огледи о српској књижевности).2.. Иванић. Ка поетици српског реализма. 2—3. Скерлић: Јаков Игњатовић. Бгд. Трифковића (Српска књижевност — Драма). П. Радови из одјељка 3. Максимовић..Љубиша Јеремић: Трагички видови старијег српског романа. Н. Војислав. реализам као метод. Сад. М. 1974 (Реализам.Милан Кашанин: Судбине и људи: огледи о српским писцима. Општи дио — консултативна литература... Љ. Сад. 6).. Ненадовић: Павле Поповић: Љубомир Ненадовић као путописац Писма из Немачке (СКЗ. С.1.. Е. Сад. 1981. 1964. 12. Литература 3. века. 2).. Ј. Историја српске књижевности. П.. књ. 1999. Бгд. књ. Шапчанин: Људи старога кова. Бгд. М. 74—83 (или: Л. Марјановић: О комедијама и народним комадима друге половине 19. књ... Краљево. Христић: Есеји. Бгд. Вученов. лик. 1968 (У кући де ла Мол. Вукићевић. Бгд. Бгд. Маркјевич: Наука о књижевности. 2002. натурализам. Ненадовић. 1987. 3). Недић (ЦД. Љубиша). Г. 1994.– Павле Поповић: Сабрана дела. (Или: Приповетке.Изборни дио Милорад П. 4. Милинчевић: Сценски артизам Косте Трифковића / Комедије и драмолети К. СКЗ. . Л. Д. 2). Бгд. 3. 2001. Љубиша: Љ. 3 Милета Јакшић: избор из поезије (Ноћ. Богдан Поповић: Сабрана дела. 1 Коста Н.. Љ.. или СД. СКЗ. Иванић — 1995. књ. Бгд. 1996.. 2003. Комедиографски смијех Косте . Епилог). . 1998. Nocturni florens) и прозе (Црно маче). Женет: Фигуре. Вуковић: Приповијетке Стефана Митрова Љубише. Ж. Трећи програм РБ. даје се само презиме аутора и година издања. Миодраг Поповић (в. 1—6. Српски реализам. натурализам).. Основни дио Јован Скерлић: Историја нове српске књижевности. 1970. Крушевац. Бгд. 2. Долежел: „Од непостојећих ентитета до фикционалних светова“. Илић: Хаџи Диша. М. Бгд. 1914..2).. Н. Долежел: Мимезис и могући светови.2.Душан Иванић: Облик и вријеме. 202— 225. М. 1981.Љубомир Недић: избор из критика и огледа (О књижевној критици. Бгд. М. Трифковић: В. 1987. Бгд. 2007.Драгиша Живковић: Европски оквири српске књижевности. Бгд. 1985. Повратак. Н. века (Комедија и народни комади 19. . П. 1970. 2002). типичност.

Д. Сремац: М. Веселиновић: Скерлић (1964). Кашанин ( 3. В.. Бгд. Мемоари. 13/2). 1986. Илића. књ. НАПОМЕНА: Под 1 издања сабраних или цјелокупних дјела. Г. Ниш. Ј. Д. књ. 1983. Павловић: Културноисторијска свест Војислава Илића. Вукићевић (2003). Вученов: Домановићева сатира као приповетка. 1986. Величковић : Уметничка проза Светолика Ранковића. Деретић (1981).. Бгд. Приповетке. Поезија и култура. Ниш. Вукићевић (1998). Вукићевић: Д. И. књ. Поповића. 1981. 2002). С. Николић: Форме приповедања у уметничкој прози Лазе Лазаревића. Српска драма. Живковић (књ. Кашанин (3. Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским кеињжевностима. Јовановић (СД. М. Ј. Поповић: Алегорична сатирична прича / Огледи из књижевности и уметности. П. Д. Г. Љ. Лешић: Бранислав Нушић: живот и дјело. 1952. А. Г. 6. 1995. 1975. Павић. 1998. Бгд. Иванић: поговор уз Песме В. Вученов: Приповетке Лазе Лазаревића. Ранковић: Д. Н. Нушића. аутобиографије — Нолит. Живковић (књ. Лазаревић. Максимовић: Домановићев смијех. 2007. Београд.. 1998.2). 2000. Недић (ЦД. Јеремић. М. Л. М. Деретић (1981). 2001. Ниш. Б. Иванић). Љ.2). Јеремић. Љ. 5). поговор уз Сабрана дела В. 1). М. Деретић (1981). избор радова Б. Р. Андрић: О мајстору приповедачу (СД Иве Андрића. Д. Рашко Јовановић: Један други Нушић. 1973. 7. Нушић: Ј. 1998. Лешић: Нушићев смијех. Д. књ. Миочиновић: Нушићев Свет и поетика комада// Позориште и гиљотина. дневници. Деретић (1981).Трифковића. Д. Живковић (књ. под 3 друга издања (нпр. Х. Кашанин. Пера Тодоровић: Пера Тодоровић: зборник радова. Тартаља: «Човек у књизи» Љубомира Недића//Студије и критике Љубомира Недића. Поповић: Стеван Сремац: човек и дело / СД Павла Поповића. 1974. Матош: Стеван Сремац/ Есеји и фељтони о српским писцима. под 2 — Српска књижевност у сто књига. 1). С. књ. Иванић (поговор: Мајстор приповиједања) / Избор из дела / С. Сад. Јеремић. 11). С. Бгд. И. М. Душан Иванић Драгана Вукићевић . Смедерево. Максимовић: Магија Сремчевог смијеха. или Сабрана дела. Живковић. Српска књижевна критика). 1. Л. Д. Бгд. 1999 (Вукићевић. 1990. 3. Р. Комарчић: Ј.. Иванић (поговор Незамјенљиво дјело. Недић: С. Д. Скерлић (1964). Д. Домановић: Б. Илића (Завод за издавање уџбеника. или 2002). 2). С. у: Лаза К. С. 5. Јовановић: Предговор / Изабране комедије и драме Б. 261-291). Скерлић (1914. Вученов (1970). Вукићевић (2003). 5). А. 5). 1964). Д. 1987 (Српска књижевност — Драма). Д. Ј. Матавуљ. Недић (ЦД. Бгд. октобра 2004. књ. 1. 1999. Радин: Уметност приповедања Стевана Сремца.Н. 2002. Живковић (1965). Иванић. Матавуљ: И. Илић: Љ. Марковић: Ј. Српска књижевна критика. 1989. Сад. 1927 (такође едиција Српска књижевна критика. Лазаревић: Љ. Скерлић (1964).. Српски роман. Сарајево. Крњевић: Вештина ругалачка / Бакоња фра Брне — Српска књижевност — Роман). Вученов (1971). Ј.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful