FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE VOVINAM VIET‐VO‐DAO

ROMANIAN VOVINAM VIET‐VO‐DAO FEDERATION 

București, str. Frumoasă nr. 28, sector 1, România
office@vovinam‐vietvodao.ro, www.vovinam‐vietvodao.ro
tel.: 0040‐744‐296279, 762‐257500, fax: 0040‐314‐370555
HJ 6512/3/2012, C.I.S.: B/C/00001/2012, C.I.F.: 30412003
IBAN RO17RZBR0000060015002689, Raiffeisen Bank Crângași

CERERE DE LEGITIMARE SPORTIV 
 
Subsemnatul (a) _________________________________________________________________ 
Fiul/fiica lui ________________________________ și a lui _______________________________  
născut/ă la data de ______________ în localitatea _________________județul ______________ 
având naționalitatea ___________________________ cetățenia __________________________ 
având  act  de  identitate  _____  seria  ______  nr.  _______________  emis  de 
___________________ la data de ___________________ CNP ___________________________ 
cu domiciliul în localitatea ______________________ Judeţul __________________ Sector ____ 
str. ____________________________________ nr. ____ bloc _____ scara ____ etaj ____ ap. ___ 
telefon ______________ mobil _________________ e‐mail ______________________________ 
sportiv  în cadrul structurii sportive __________________________________________________ 
din localitatea _________________ județul ______________________ CIS __________________ 
Prin  prezenta,  vă  rog  să  aprobați  legitimarea  mea  în  cadrul  Federației  Române  de  Vovinam 
Viet‐Vo‐Dao 
pentru 

activa 
în 
cadrul 
structurii 
sportive 
(SS) 
_________________________________  
Anexez la prezenta cerere (completată în 2 exemplare) următoarele documente: 
 Două fotografii 
 Copie chitanță plată taxă de legitimare și legitimație 
 Copie act de identitate  (C.I. / Certificat de naștere) 
Menționez că mă angajez să respect în totalitate Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile 
FRVV, principiile Vovinam Viet‐Vo‐Dao și legislația cu privire la practicarea artelor marțiale. 
Declar că datele cuprinse în prezenta cerere sunt conforme cu realitatea. și că: 
☐ nu am mai fost / nu sunt legitimat la nici o altă structură sportivă / ramură de sport 
☐  am  fost  legitimat  la  Federația  ______________  /SS  _______________  în 
perioada___________ 
☐ sunt legitimat la Federația __________________/SS ___________________ din ____________ 
 
Declar că îmi exprim acordul în mod expres pentru utilizarea imaginii personale de către FRVV 
în orice materiale foto sau video care au ca obiect ramura de sport Vovinam Viet‐Vo‐Dao. 
 
Data   ______/_______/_____________ 
 
Semnătură sportiv/sportivă 
Nume președinte SS 
................................
....................................
Semnătură părinte/tutore (în cazul minorilor)   
(în prezenta antrenorului  
Semnătură președinte SS 
sau declarație notarială) .................................. 
....................................
Viză medicală de la MEDIC SPORTIV (sau aviz medical MEDIC SPORTIV în original) 
 
Sportivul este apt pentru practicarea artelor 
Unitatea sanitară 
marțiale Vovinam Viet‐Vo‐Dao 
________________________ 
 
 
 
Data ___________________ 
(semnătură și parafă) 
membru European Vovinam Viet‐Vo‐Dao Federation (EVVF) şi World Vovinam Federation (WVVF)

vovinam‐vietvodao.ro. Frumoasă nr. 28.S.I. 762‐257500. str.ro tel. sector 1. www.I.FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE VOVINAM VIET‐VO‐DAO ROMANIAN VOVINAM VIET‐VO‐DAO FEDERATION  București. C.: 0040‐744‐296279.: 30412003 IBAN RO17RZBR0000060015002689. România office@vovinam‐vietvodao.F. Raiffeisen Bank Crângași membru European Vovinam Viet‐Vo‐Dao Federation (EVVF) şi World Vovinam Federation (WVVF) .: B/C/00001/2012. C. fax: 0040‐314‐370555 HJ 6512/3/2012.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful