P. 1
SEMINARSKI MENADŽMENT

SEMINARSKI MENADŽMENT

4.0

|Views: 7,539|Likes:
Published by zolja2
Rad iz Menadzmenta VTS Zrenjanin
Rad iz Menadzmenta VTS Zrenjanin

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: zolja2 on Jun 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $4.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/11/2014

$4.99

USD

pdf

text

original

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu

Specijalističke studije mašinstva Nastavni predmet: Preduzetništvo i menadžment

Komunikacija i donošenje odluka
Seminarski rad iz Menadžmenta

Predmetni nastavnik: Dr Smiljana Mirkov

Studenti/br.ind. Jajić Dragan 8/08 M Čelar Lazar 1/08 M Stepanov Nikola 5/08 M Mijatov Milovan 4/08 M

U Zrenjaninu, maja 2009.god

Sadržaj Uvod...............................................................................................................................3 Definicija i opis procesa komunikacije i donošenje odluka...........................................4 Proces komunikacije......................................................................................................5 Vrste komunikacija.........................................................................................................7 Verbalna komunikacija...................................................................................................7 Neverbalna komunikacija...............................................................................................7 Oblici komuniciranja......................................................................................................7 Neformalne komunikacije..............................................................................................9 Prepreke u organizacionom komuniciranju....................................................................9 Sposobnost slušanja ....................................................................................................10 Informacioni činioci.....................................................................................................11 Proces informisanja......................................................................................................11 Proces donošenja odluka..............................................................................................14 Teorije donošenja odluka..............................................................................................17 Pristupi procesu donošenja odluka...............................................................................19 Ograničenja za donošenje kvalitetnih odluka...............................................................20 Zaključci.......................................................................................................................21 Literatura......................................................................................................................22

One se ne mogu zaustaviti i nama jedino preostaje da se što brže prilagodimo. Oni komuniciraju sa nadređenima. zatim standardi Evrope. vešte komunikatore. Među brojnim i raznovrsnim promenama ističu se promene u sferi komunikacija i adekvatnog odlučivanja. Uvek može da se sazna nešto novo. rezgovori preko kompjutera. širenje smelih i neobičnih ideja i inovacija. . partnerskim preduzećima i na tj način “pletu zlatne niti” uspešnog odlučivanja i privređivanja. socijalnih i ekonomskih prilika.od njih se očekuje samostlnost u donošenju odluka. mobilna talefomija i elaktronska pošta. S toga se u edukaciji i obrazovanju ne može usneravati samo prema ličnim navikama i potrebama jedne kulture. pripremljen i ubedljiv pristup u odnosima sa javnošću. tempo i uslovi rada. osmišljavanje i sprovođenje novih programa. podređenima. zahtevaju izrazito jake i obrazovanje ljude. Komuniciranje angažuje većinu vremena koje menadžeri imaju na raspolaganju. Istraživanje i edukacija na planu komunikologije nikada nisu sasvim dovršeni procesi. Ovo predstavlja poseban izazov za one koji tek savladavaju osnove veštine komuniciranja. brzina.Uvod U poslednje dve decenije zbile su se ogromne promene u našem okruženju. Vreme u kome živimo i tehnološka revolucija uslovljavaju dominantni napredak u domenu komunikacije. geografskih i teritorijalnih podela. da se napreduje i usavršava. teorije i prakse biznisa u Americi i specifičnost poslovnog komuniciranja u Kini i Japanu. Moraju se pratiti događanja pre svega u najbližem okruženju. kljentima.kao i razvoj tehnike i tehnologije koje su naročito izmenile način rada i poslovanja kao i metode u poslovnom komuniciranju i odlučivanju. kupcima. menadžere koji pretenduju da budu lideri u svom poslu. Promene su neminovnost u uslovima tržišnog poslovanja dinamičkog okruženja i velike konkurencije. na Balkanu. dobavljačima. Menadžerima su neophodne informacije za donošenje odluka do kojh sa dolazi pravilnom komunilacijom unutar preduzeća i u okruženju. na planu društvenog i političkog života. Primena računara u svim aspektima života.

U procesu kumunikacija prenose se informacije koje se koriste kao baza za donošenje određenih odluka. u okviru grupe. tako što im se prenose poruke šta treba da urade da bi dobili podsticaj. telesnih pokreta i stila odevanja.  Simbolički – korišćenje gestova. Putem povratne informacije saznaju kako napreduju u ostvarivanju ciljeva a u skladu sa jasnim sistemom nagrađivanja. Na ovaj način. Komunikacija omogućava slobodno ispoljavanje osećanja i ispunjenje društvenih potreba. Funkcije komunikacija u organizaciji ostvaruju se u sledećim područjima menadžmenta:     Kontrla ponašanja zaposlenih. termina i žargona. Komunikacije su najčešće verbalne kao što je poradični dogovor ili neverbalne kaka ćemo namršteni poslati jasnu poruku da smo ljuti. Formalni i neformalni kanali komuniciranja mogu poslužiti kao kontrolni mehanizam za menadžment organizacije da obavi uticaj na ponašanje zaposlenih. Proces komunikacije . Komuniciranje je evidentno dvosmeran proces. Komunikacija podrazumeva razumevanje značenja.ne dolazi do komunikacije. Motivisanje zaposlenih. i pri tom nastoje da se sporazumevaju uključivanjem elemenata različite prirode:  Kongnitivni – ogledaju se u sposobnostima percepcije. Kontrolna funkcija komunikacija ogleda se u prenošenju poruka o ponašanju članova organizacije. Komunikacija je opšte prisutan fenomen bez kojeg se ne može zamisliti funkcionisanje ni jedne grupe ili organizacije. Donošenje odluka. Naglasak na transferu značiako se ne prenose nikakve infornacije i ideje. a podstiče motivisanost zaposlenih. Govornik kojeg niko ne čuje ili psac kojeg niko ne čita nemaju komunikaciju. koje može biti u skladu sa normama i standardima ili odstupati od toga. itraza lica.  Semanitički – ogedaju se u korišćenju govornog i pisanog jezika. Zato je važno da komunikacija bude kvalitetna kako bi pramalac informacije imao jasnu poruku na osnovu koje može doneti kvalitetnu odluku. komunikacija je osnovni mehanizam kojim članovi ispunjavaju svoje frustracije i osećanje zadovoljstva. Komunikacija u organizaciji ima veliki značaj u procesu donošenja odluka jer se u svim fazama procesa odlučivanja odvija i proces komuniciranja. Razvoj međuljudskih odnosa. Komunikacija je proces prenošenja poruka između ljudi. izazivanju emocija i reakcije.Definicija i opis procesa komunikacije i donošenje odluka Komunikacija je transfer i razumevanje značenja poruka. Ona pomaže kordinaciju u organizaciji. tumačenjima poruke.

Komunikacija je proces ili tok prenošenja i razumevanja poruke. te sa njim započinje proces komunikacije . Proces se može predstaviti modelom koji opisuje tok komunikacije a prikazan je na sledećoj slici: Poruka Poruka Poruka Poruka Poruka Izvor (pošiljalac ) Kodiranje Kanal (Medij) Dekodiranje Primalac Buka Povratna sprega Buka Slika 2. Proces komunikacije Proces komunikacije obuhvata postupke na relaciji između izvora i primaoca . Sastoji se iz pet elemenata kao što je prikazano na slici: KO ŠTA KAŽE KOJIM PUTEM KOME Pošiljalac Poruka Medij Primalac Povratna Informacija (Feedback) SA KOJIM EFEKTOM Slika 1. Model komunikacije Izvor komunikacije ili pošiljalac poruke je onaj pojedinac u organizaciji koji poseduje informacije i želi da ih prenese jednom ili većem broju drugih pojedinaca. koji dovode do prenošenja i razumevanja poruke.

gestikulacija. a kreću se od skrivenih faktora koje ne vidimo kao što je neakustična sala. Formalni putevi komuniciranja su normativno uređeni i njima se prenose poruke koje se odnose na aktivnosti zaposlenih vezane za posao. hladna prostorija.Lične ili društvene poruke šalju se neformalnim kanalima. nemotivisan i nezadovoljan radnik. Kodiranje je korišćenje simbola da bi se prenela poruka. To može biti jedan ili više pojedinaca koji primaju poruku pošiljaoca. iscrpljen. Prijem poruke ili dekodiranje ostvaruje se kada primalac uspe da simbole poruke prevede u oblik koji je za njega razumljiv. To će biti efikasno ako ovi simboli imaju isto značenje i za primaoca. neće je razumeti. Koriste se različiti simboli kao što su: govor. Kanal ili medij je sredstvo kojim poruka putuje. Buka je sve ono što ometa komunikaciju. Suprotno. uslovima i ciljem. Povratna sprega predstavlja povratnu informaciju od primaoca pošiljaocu i treba da pokaže da li je poruka shvaćena i koliko je komunikacija bila uspešna. izrazi lica. To je njegova ideja ili misao. slika. Poruka je sadržaj onoga što se prenosi i to predstavlja proizvod pošiljaoca. Za efikasno prenošenje informacije potrebno je da izvor poseduje potrebnu količinu znanja i veštine kako bi to učinio na razumljiv način. . Pošiljalac bira kanal koji je u skladu sa sadržajem poruke. pisani tekst. Ove smetnje na vezama mogu nastati u svim fazama komunikacije. pokreti ruku. bolestan.Primalac je na drugoj strani toka komunikacije.

To znači da imamo verbalnu i neverbalnu vrstu komunikacija. Verbalna komunikacija Verbalna komunikacija ostvaruje se u razmeni informacija. Njihov izbor treba da bude u skladu sa vrstom poruke. intonacija govora ili stil odevanja. Menadžeri i drugi rukovodioci kombinuju verbalnu i nevrebalnu komunikaciju. Nasmejano ili namršteno lice upućuju različite poruke. Ostvaruje se pomoću pisane I izgovorene reči. . pogledi. razmeni misli i ideja učesnika. aroganciju.Vrste komunikacija Komunikacija izmađu ljudi se može ostvarivati na dva načina i to prenošenjem rečeničnih poruka i poruka bez korišćenja reči. U praksi ove dve vrste verbalne komunikacije su isprepletane. putem reči. Izraz lica sa odgovarajućom intonacijom mogu da pokažu agresivnost. pokreti tela. Blag i smiren ton ima drugačiju poruku koja je saopštena nervozno sa jakim naglaskom na nekoj reči. Ako je organizacija u kriznoj fazi važna je odluka menadžera kako će to objasniti radnicima. neverbalnim simbolima kao što su osmesi. Verbalna komunikacija je važan deo menadžerskih aktivnosti i mora se posedovati osećaj za izbor medija. često puta predstavlja govor koji je jasnij od reči. To ne možemo da vidimo kada pročitamo zapisnik ili zabelešku sa sastanka. te se pojašnjenje daje pisanim tekstom. strah ili stidljivost. Izraz lica govornika takođe prenosi značenje. Smatra se da su usmene komunikacije nekada dvosmislene. Neverbalna komunikacija Prenošenje poruka bez korišćenja reči. odnosno pismeno i usmeno.

Zbog razlike u statusu i moći između menadžera i zaposlenih. Vertikalna komunikacija je dominantan oblik sporazumevanja između zaposlenih. često puta vertikalna komunikacija pruža iskrivljenu sliku o stanju u organizaciji. Komunikacione mreže Tabela 1. Centralizovane komunikacione mreže Decentralizovane komunikacione mreže TOČAK «Y» KRUG «ZVEZDA» Višekanalna mreža Slika 3. U organizaciji postoje dva osnovna oblika komunikacija. Razlikuju se vertikalna i horizontalna komunikacija. Horizontalne komunikacije su veoma značajne pošto unapređuju koordinaciju između grupe. i obrnuto. a unutar vertikalne hijerarhije odvija se u dva smera: odozgo na dole. Formalne komunikacione mreže mogu imati pojavne oblike kao što to prikazuje sledeća slika. obrnuto ili samo u jednom nivou. odozdo nagore. Za razliku od vertikalne gde su ljudi u nejednakoj poziciji. Formalne komunikacije su zvanične i normativno uređene forme poruka između članova organizacije. od viših ke nižim nivoima. Formelna komunikacija se obavlja unutar organizacione hijerarhije. Centralizovane i decentralizovane mreže . odeljenja i službi. Horizontalna komunikacija ostvaruje se između pojedinaca na istom organizacionom nivou. To povećava zadovoljstvo zaposlenih. a praćenjem konfiguracione mreže razlikujemo centralizovane i decentralizovane komunikacije. na istom organizacionom nivou ljudi startuju sa itih pozicija i imaju podjednak uticaj na donošenje odluka.Oblici komuniciranja Prenos informacija može se obaviti različitimkanalima i u različitim pravcima. formalne i neformalne. Osnovna funkcija jeste prikupljanje informacija za donošenje odluka .

druženju i razvoju prijateljstva  Funkciju širenja glasina koje su netečne. umanjuju efikasnost komunikacije uskraćuju pristup informacijama. sofisticirane poslove. • • • • DECENTRALIZOVANE MREŽE zaposieni imaju jednak pristup informacijama. otežana koordinacija. su za motivisanost zaposlenih i satisfakcija jer su uključeni • Neformalne komunikacije Zaposleni u organizaciji povezuju se sa sebi sličnim pojedincima i međusobno razmenjuju poruke koje mogu biti vezane za posao ili ne moraju biti. jednostavna i efikasna koordinacija.CENTRALIZOVANE MREŽE • • zaposleni nemaju jednak pristup informacijama. Žargon je efektno sredstvo komuniciranja među ljudima iz iste društvene grupe ili profesije. gde pošiljaoc propušta samo one delove poruke za koje zna da će izazvati povoljan efekat. • • smanjena motivisanost i satisfakcija zaposlenih. informacije se prenose preko posrednika koji kontroliše tok informacija. smanjuju motivisanost i satisfakciju zaposlenih. Suprotno od ovoga sugeriše se oprez da se zbog glasina ne bi poremetili međuljudski odnosi i stvorila klima nepoverenja. a praktičan savet glasi budi kratak. Pretrpanost informacijama dovodi do zagušenja komunikacije. gde neformalne često puta bivaju efikasnije i korisnije kada je važno da neka interesantna informacija brzo prostruji. U visoko hijerarhijskoj . međusobno se ukršta i na više mesta preseca. efikasne su za jednostavne. Neformalne informacije se šire po modelu “vinove loze”. efikasne kompleksne. nezvanične i teško ih je proveriti. Ovaj problem se prevazilazi jasnom komunikacijom odnosno jezikom koga svi razumeju. Prepreke u organizacionom komuniciranju Mogu se pojavljivati u svim elementima procesa komuniciranja i svojim prisustvom iskrivljuju poruku. veća u odlučivanje. koje umanjuju efekat Filtriranje informacija je oblik svojevrsne censure. Neformalne komunikacije ostvaruju dvojaku funkciju:  Socijalnu. to je mreža koja se množi. rutinske poslove. Menadžerima se sugeriše da koriste i formalne i neformalne mreže. ali može biti prepreka u komunikaciji sa ljudima koji pripadaju drugoj profesiji ili grupi. informacije se prenose direktno. koja se ogleda u zbližavanju zaposlenih.

Emocije su osećanja koja mogu kreirati raspoloženje pojedinca. u horizontalnoj organizaciji to se značajno smanjuje. sistem vrednosti. kako i kome. Suprotno. a ovo može uticati na to kako će poruka biti primljena i protumačena. Trening sposobnosti slušanja postao je važan deo kurseva za usavršavanje menadžerskih veština. poreklo. . oblik i način komuniciranja. Manadžeri moraju izabrati pravi trenutak. Dobra procena vezana je za sledeći redosled: ko. motivisanost i aspiracija. kada. vaspitanje.organizaciji izražena je mogućnost za filtriranjem informacija. pamćenje zvučnih signala i tumačenje. Mnogi ljudi nemaju ovu sposobnost. Preterana radost ili depresija ometaju racionalno i objektivno rasuđivanje. kao sposobnost članovaorganizacije da pravilno predstave stvarnost je posledica ličnih osobina kao što su obrazovanje. Sposobnost slušanja podrazumeva pažnju. Ove osobine formiraju profil ličnosti pojedinca koji ga čini različitim od ostalih. šta. Percepcija. Ovo važi za stanje stresa i frustracije.

koraka» koji PRIKUPLJANJE je proces koji se sastoji od: definisanja potrebnih podataka. u arhivama. magnetne trake. traženje. Odgovor zavisi u prvom redu od kvaliteta informacija kojima je taj sistem snabdeven. Razvoj informacione tehnologije omogućio je velike promene u procesu informisanja. To je često bio dug i skup postupak. ANALIZA podrazumeva tumačenje podataka i njihovu transformaciju u informaciju. ČUVANJE podataka. Podaci su se obično zapisivali na papirnim obrascima i čuvali u registratorima. optički diskovi. odnosno dohodka zaposlenih u ”Carbo ing” doo Zrenjanin. upoređivanje i sortiranje informacija obavljalo se ručno. kao što su magnetni diskovi. Optimalna integracija poslovnog sistema u ambijentu celokupnog privrednog .Stoga se ističe potreba za jedinstvenom cirkulacijom informacija unutar poslovnog sistema. odnosno njihovo skladištenje je veoma olakšano primenom uređaja za čuvanje podataka. ORGANIZOVANJE je proces koji uređuje. predstavlja i formatizuje podatke za korišćenje u ostalim procesima informisanja. u zasebnim prostorijama. Poslovna politika predstavlja osnovnu ćeliju proizvodnje i usluga i jedna je od ključnih nosioca delatnosti i istovremeno ishodište brojnih uticaja u odnosu na ostale delove poslovnog sistema. Sam prenos informacija je bio otežan. PROCES INFORMISANJA Ne tako davno. čine osnov samoatalnog egzistiranja i ostvarivanja pozitivnog prihoda. Pretraga i klasifikacija često puta je predstavljao veliki problem. Danas proces informisanja predstavlja proces stvaranja informacija obradom podataka uz pomoć informacionih tehnologija. PRIMANJE I PRENOŠENJE podrazumeva transfer podataka unutar i između informacionih sistema. izbora načina prikupljanja i samog načina prikupljanja podataka.INFORMACIONI ČINIOCI Skup svih informacija koje su neophodne za proces pružanja usluga i upravljanja procesima rada. a osnovni uslov razmene podataka i informacija između informacionih sistema predstavlja kompatibilnost komunikacionih podataka. nameće se neizostavno pitanje odgovarajuće cirkulacije informacija. Ako posmatramo poslovni sistem kao deo privrede. PRIKAZIVANJE je prezentacija informacije iz informacionog sistema. OBRADA podataka je u opsegu «zaduženja» mikroprocesora računara. identifikacije izvora podataka. Proces promene podataka u informaciju zasnovan je na «sedam zajednički obuhvataju proces informisanja. hard diskovi i druga savremena sredstva.

analizom i definicijom problema i donošenjem odluka. To danas podrazumeva učešće računara u procesu rada. Od njih se traži da na osnovu ugrađenih optimizacionih algoritama ukažu na način korišćenja informacija. Informacioni sistem kao deo upravljačkog sistema prikuplja podatke i transformiše ih u informacije. Informacioni sistem možemo definisati kao sređeni skup metoda. od komercijalne obrade podataka. Ljudi u takvim fabrikama se bave rutinskim i kreativnim delom posla. tržišna politika i slično). U takvim sistemima neki se procesi nemogu automatizovati. danas je moguća primenom elektronskog poslovanja. Šematski blok dijagram objašnjava sistemski pristup ovom procesu (prilog. . konkurencija. Sistem kao celina znači više nego što znači prost zbir podsistema. preko numeričkih mašina i alatki. Informacioni sistemi za pomoć u odlučivanju predstavljaju viši kvalitet u razvoju. do automatizovanih proizvodnih procesa.a. Povratna sprega daje informacije o trenutnom stanju izlaznih elemenata obavljajući na taj način uticaj na ulazne elemente procesa kojise menjaju tako da se proces odvija u pravcu očekivanog izlaza.Prednosti dekomponovanja su sledeće: – – Svaki podsistem ima svoj cilj koji je usklađen sa ciljem sistema višeg nivoa. Računari služe za brzo tačno rešavanje zadataka koji se mogu opisati i za koje se mogu dati algoritmi rešenja. Slika broj 18a. Povratnom spregom omogućuje se da se izlazni elementi kanališu preme željenim rezultatima. usluge i slično) i uticaj okoline (potrebe korisnika usluga. Automatizovani informacioni sistem podrazumeva opremu u koju su uključeni i računari. slika broj 18. Poslovni sistem možemo rasčlaniti na niz podsistema.). procesa i operacija za prikupljanje. energija i slično). izlazne elemente (gotov proizvod. uključujući opremu koja se koristi i ljude koji se tim aktivnostima bave. To nam omogućuje analizu funkcionisanja same organizacije.okruženja. već se i dalje moraju obavljati ručno ili uz direktno učešće ljudi. obradu prenošenje i distribuciju podataka u okviru organizacije. čime se postiže konvergencija i koordinacija aktivnosti posredstvom usklađenih ciljeva unutar sistema kao celine. Računare koriste kao sredstvo za realizaciju tih problema.Ovo se zove proces dekomponovanja organizacije. Informacioni sistem je fabrika za proizvodnju informacija. čuvanje. a saki podsistem na njegove podsisteme. Informacioni sistem Ovakav pristup uključuje analizu procesa koji ima ulazne elemente (materijal.

koji se ispoljavaju kroz negativan uticaj na socijalni sistem u organizaciji. Rad kod kuće i rad na daljinu otuđuje ljude i nisu rado prihvaćeni od svih zaposlenih. druženjem i prijateljstvom. Ozbiljna su pretnja starim vrednostima koja se stvaraju zajedničkim radom. .Elektronske komunikacije imaju i nedostatke.

Menadžer koji donosi neprogramirane odluke nastoji da pribavljanjem informacija smanji rizik donošenja pogrešne odluke. Konsekvence pojedinih alternativa se dosta pouzdano mogu sagledati.posledica u traženju rešenja problema. Adaptivne odluke su preokupirane reaktivnim reagovanjem u kratkom roku. adaptivnim i planskim odlukama. Draker za programiranje koristi termin "generičke". Kod neprogramiranih odluka postoji veći broj faktora koje menadžer koji donosi poslovnu odluku ne može da kontroliše. Rutinske su one za koje postoje tehnologije za njihovo donošenje. Po pravilu je prisutan veoma mali broj nekontrolisanih faktora i poslovne odluke se normalno donose na osnovu relativno pouzdanih informacija. Kod programiranih odluka uglavnom postoji veći broj alternativnih pravaca akcije. a za neprogramirane "jedinačke". kreativne i pregovaračke. Postoji podela odluka na osnovu kriterijuma: 1. da li se odluka odnosi na cilj ili sredstvo i 2. Sajmon je delio odluke na programirane i neprogramirane što je prihvaćeno u literaturi.PROCES DONOŠENJA ODLUKA Pojam i vrste odluka Odluka je izbor između dve ili više alternativa. . Govori se i o preduzetničkim. Teško se mogu i predvideti sa pouzdanošću. Kreativne su one gde je teško ustanoviti odnos uzrok . Neprogramirane su one odluke koje se donose sporadično i koje se mogu rešavati samo na osnovu opšteg pristupa procesu odlučivanja. da li je odluka relevantna za misiju preduzeća. Jedna podela je na rutinske. Preduzetničke su one koje se donose u sredini sa određenim nivoom izvesnosti i razumevanja načina rasta u dugom roku. Pregovaračke odluke su one kod kojih oni gledaju kako na cilj tako i načine da se on ostvari. Planske odluke su skopčane sa rizikom i traženjem efikasnih rešenja problema. Konsekvence izbora pojedinih alternativa su relativno brojne i teško ih je pouzdano predvideti. Programirane su one koje se ponavljaju i za koje je moguće stvoriti standardizovane postupke i metode za njihovo donošenje. U literaturi ima više načina klasifikovanja poslovnih odluka.

od optimuma. Ona je korisna za rešavanje konfliktnih situacija sa nepotpunom obaveštenošću učesnika. U praksi je ranije već mnogo puta doneta takva odluka. To su odluke kojima se reaguje na izazove u sredini .opasnosti ili mogućnosti. ali je moguće doći do optimalnog obima proizvodnje. značajni izvori alocirani na određeni pravac aktivnosti koji treba da doprinese ostvarenju ciljeva poslovanja u budućnosti. a taktičke na nižim nivoima u organizacionoj strukturi preduzeća. Problem i alternative za njihovo donošenje su poznati. Odluke strategijskog karaktera su po definiciji neprogramirane. optimalnog koeficijenta obrta sredstava. Nije jednostavno. može programirati. ali kada postoji određen procenat verovatnoće ostvarenja željenog cilja. Formulisanje strategije je kontinuelno i neregularno. Broj alternativa koje se . Operativne i strategiske odluke Vrste odluka Karakteristike odluka • proble mi su strukturirani i često se ponavljaju donose se na niži m nivoi ma (srednji i operativni) sa izvesni m ishodo m zasnivaju se na interni m infor macija ma orijentisane su na sadašnjost proble mi su nestrukturirani i javljaju se povre meno donose se na viši m nivoi ma deter minisane su subjektivni m vrednosti ma me nadžera donose se za duži period orijentisane su na budućnost Visko stepen neizvesnosti ishoda Operativne • • • • • Strategiske • • • • • Kod operativnih odluka karakteristika je da akcija neposredno sprovodi odmah posle donošenja odluke.Tabela 2. Mnoge odluke taktičkog karaktera su od značaja za poslovanje u kratkom vremenskom periodu. Rizik donošenja pogrešne odluke je skroman ukoliko postoji. optimalnih zaliha sirovina ili gotovih proizvoda. Teško je potpuno eliminisati rizik i neizvesnost. Smatra se daje teorija igara od koristi kod donošenja odluka strategijskog karaktera. je su po pravilu. Postoji često izvestan stepen rizika kod donošenja odluka taktičkog karaktera zbog čega se u praksi dozvoljava izvesno odstupanje + ili . Strategijske odluke su dosta determinisane subjektivnim vrednostima donosilaca odluka. Strategijske odluke se donose na višim. Proces je kontinuelan ali je terminiranje odluke neregularno izazvano okolnostima. Najveći broj taktičkih odluka se mogu definisati kao programirane odluke. gde nema velikih promena kako u preduzeću tako i u sredini. Teorija igara proučava probleme opredeljenja pri donošenju odluka u situaciji kada rezultat akcije ne može biti predviđen sa izvesnošću. Taktičke odluke se često regularno donose u fiksnim intervalima vremena. Zato se jedan broj odluka taktičkog karaktera u određenim delatnostima.

(kao prepreke ostvarenju ciljeva) sa kojima se preduzeće suočava. Strategijski problemi su nestrukturirani i pojavljuju se pojedinačno. a za taktičke više interne dobrim delom zasnovane na računovodstvenom sistemu informacija. a ne samo njegove delove. 5. Da bi se kasnije identifikovale odluke koje imaju strategijski karakter mogu se koristiti sledeći kriterijumu: 1. rast i razvoj preduzeća. da je eksterno orijentisana i da definiše buduću poziciju preduzeća u sredini. Strategije se formulišu sa stanovišta preduzeća a taktike sa stanovišta poslovnih funkcija. a taktičke specifikovanije. odluka mora usmeravati sve upravljačke i operativne aktivnosti u preduzeću. Priprema olakšava kasniju primenu strategije. odluka se mora baviti odnosom preduzeća i sredine. Tabela 2. Brojne strategijske odluke zahtevaju izvesnu pripremu pre donošenja. Broj ljudi angažovanih na donošenju strategijskih odluka je veći nego kod taktičkih odluka. 4. dok su taktičke uglavnom kratkoročne. Informacije za strategijske odluke su pretežno ekstremne. Ne samo daje vremenski period za koji se donose taktičke odluke kraći već je i lakše sagledati ishode tih odluka. Strategijske odluke daju okvir u kome se donose taktičke odluke. 2. Konačno strategijske odluke su od većeg značaja od taktičkih odluka za opstanak. Strategijske odluke su opširnije. Odluke koje imaju strategijski karakter razrešavaju nove slabo struktuirane probleme. 3. Operativne i strategiske odluke Vrste odluka Karakteristike odluka • proble mi su strukturirani i često se ponavljaju donose se na niži m nivoi ma (srednji i operativni) sa izvesni m ishodo m zasnivaju se na interni m infor macija ma orijentisane su na sadašnjost proble mi su nestrukturirani i javljaju se povre meno donose se na viši m nivoi ma Deter minisane su subjektivni m vrednosti ma me nadžera donose se za duži period Operativne • • • • • Strategiske • • • .razmatraju veći je kod strategijskih nego kod taktičkih odluka. Strategijske odluke su uglavnom dugoročne iako ih ima i kratkoročnih. potrebna je izvesna family'arizacija sa problemom o kome treba doneti odluku koja predstavlja značajnu mobilizaciju izvora preduzeća. odluka mora biti multifunkcionalna odnosno da zavisi od inputa različitih poslovnih funkcija. odluka tretira preduzeće kao celinu (jedinstveno u raznovrsnosti). odluka mora biti važna za poslovni uspeh preduzeća. Proces odlučivanja zbog toga može biti dug i prekidan zbivanjima u i van preduzeća. Lakše je meriti efektivnost i efikasnost taktičkih nego strategijskih odluka. Priprema je potrebna jer su strategijske odluke uvek orijentisane na budućnost i treba da se donose posle procene uticaja i konsekvenci na čitavo preduzeće. Naime. dok su taktički problemi struktuirani i često se ponavljaju.

Svaki model ima svoj prefereni ishod. Koncepti o ograničenoj racionalnosti i zadovoljavajućim rešenjima sa pravom se pripisuju dobitniku Nobelove nagrade za ekonomiju Sajmonu. Model se zasniva na konceptu kompletne racionalnosti. polazi od pretpostavke o ograničenoj racionalnosti onih koji odlučuju. Za racionalni (klasični) model ne postoje ograničenja u troškovima i vremenu. nema verovatnoće. konfliktni i nedostaje konsenzus o njima od strane onih koji donose odluke. Ograničena racionalnost znači da oni koji odlučuju imaju vreme i spoznajne mogućnosti da obrade ograničen broj informacija na osnovu kojih donose poslovne odluke. On je prvi ukazao da poslovne odluke nisu nikada perfektno racionalne. emocijama i ličnim preferencijama onih koji odlučuju. Postoji mogućnost da se alternative razmatraju po redosledu koji odgovara ostvarenju ciljeva i da se izabere alternativa koja maksimira ciljeve. Baziran na ovim pretpostavkama ekonomski model je više normativan neogo deskriptivan. . Sa jedne strane nemaju dovoljno informacija. informacionih i ograničenja izvora preduzeća. neke karakteristike i pretpostavke. Za organizacioni (neoklasični) sredina je osetljiva. organizacioni (neoklasični). Oni koji odlučuju sagledavaju sva moguća alternativna rešenja problema i sve moguće konsekvence svake alternative. Prvi racionalni (klasični) i drugi organizacioni (neoklasični) se uglavnom poklapaju sa klasičnim (ekonomskim) i upravljačkim modelom. Zadovoljavajuće rešenje je kada onaj ko odlučuje bira prvu alternativu koja zadovoljava minimalne kriterije odlučivanja nezavisno od pretpostavke da je moguće da postoji i bolja alternativa. alternative je moguće kvantificirati i nema spoznajnih ograničenja. Ne daje se određeni značaj vrednosnim stavovima. ishodi nisu kvantifikovani. odluke o strategiji se donose na osnovu procene. Pri donošenju odluka ciljevi od kojih se polazi su često zamagljeni. Ne postoji svesnost o svim problemima i mogućnostima koje postoje u preduzeću. Sposobnost da se traže alternative je ograničen zbog ljudskih. Upravljački model. Upravljački model opisuje situaciju u kojoj se nalazi onaj koji odlučuje u situaciji u kojoj su odluke neprogramirane neizvesne i nedovoljno jasne. a sa druge nejasni su kriteriji šta predstavlja optimalno rešenje. Sajmon smatra da sredina ne obezbeđuje dovoljno informacija da se maksimiraju ekonomski ishodi i da onaj ko odlučuje ne može da opravda troškove pribavljanja kompletnih informacija . za razliku od ekonomskog.• • orijentisane su na budućnost Visko stepen neizvesnosti ishoda Teorije donošenja odluka Klasični ili ekonomski model odlučivanja polazi od racionalnog ponašanja onoga ko odlučuje i koji odlučuje na osnovu verifikovanih činjenica a pri tome je ekonomski motivisan. Politički (adaptivni) model ima sledeće elemente (karakteristike): ciljevi. a proces odlučivanja je unekoliko struktuirisano. Postoji sklonost dobrog broja menadžera da se zadovolje sa zadovoljavajućim i ne traže optimalno rešenje poslovnog problema. opšte stanje situacije. Pored uobičajene podele na klasični (ekonomski) i upravljački model pravi se razlika između četiri modela odlučivanja: racionalni (klasični). alternative nisu ograničene. ograničenje broj alternativa. politički (adaptivni) i proces (menadžerski).

saznaj na ograničenj a.kratkoročni vremenski horizont i slabo struktuirisan proces odlučivanja. neograničene informacije. Osnovne pretpostavke modela su: veoma dinamični ciljevi. Kod četvrtog modela proces (menadžerski) dominira ciljna orijentacija ishoda. a sam proces odlučivanja je veoma struktuiran. kao kriterij odlučivanja. ograničenost u vremenu i troškovima i ciljno orijentisani ishodi. nema ograničenja u vremenu i troškovima. odluke se zasnivaju na proceni i prihvatanju.      . Kod odlučivanja postoji osetljivost na ograničenja sredine. Pretpostavke modela su ograničeni ciljevi. sredina ograničava ishode i ne postoji "pravi" ishod. ograničene informacije.

Treba preduzimati korake i postupke da se u potpunosti realizuje. već se značaj alternative procenjuje prema tome kako se uklapa u lična merila donosioca odluke.Pristupi procesu donošenja odluka Model racionalnog odlučivanja predstavlja tradicionalni pristup i gleda na proces donošenja odluke kao na seriju analitičkih postupaka.Ova faza treba da započne otkrivanjem «kritičnog faktora» koji će da ukaže na uzrok problema. Faza4 je faza donošenja idluke kojoj treba da prethodi definisanje kriterijuma za izbor najbolje alternative koja se nudi a odnosi se na mogući rizik. Korak1 je test kompatibilnosti izabrane opcije sa imidžima kao što su individualni principi i planovi za budućnost. produktivnost. Pravi se greška kada se uspori ili prekine angažovanje nakon što je doneta odluka. Faza3 je kreiranje alternativnih rešenja. već je neophodno ubeđivanje ljudi da prihvate odluku. Ovi zahtevi podrazumevaju holistički pristup problemu u smislu da menadžeri imaju intiitivno razumevanje celine umesto da mehanički objašnjavaju problem. Faza 5 je faza implementacije. spremnost na promenu ponašanja i sl. Kritični faktor ukazuje na to šta treba promeniti pre nego što se bilo šta promeni. odnosno sprovodjenje donete odluke. već je neophodno ponirati dublje u problem. Korak 2 je test profitabilnosti koji treba da pokaže koja opcija od ovih najviše odgovara ličnim principima. Draker je postavio analitički model rešavanja problema u pet faza. Pri tom je upozorio menadžere da je svaka faza kompleksna i da porazumeva nekoliko analitičkih postupaka. Ona se neće realizovati sama od sebe. Suština je u tome što se ne obavlja izbor one alternative koja je generalno najbolja. Faza1 ogleda se u tome da se jasno ukaže na problem koji ometa ostvarenje ciljeva organizacije. Poruka za menadžere je da nisu svi uzroci očevidni. Ključno pitanje za menadžera je: koji problem? Menadžerima se sugeriše da se bave uzrocima a ne simptomima. . Oni vode izboru najbolje alternative koja se nudi i ima najviše izgleda da uspe. Za svaki problem potrebno je ponuditi više alternativa te se menadžerima sugeriše da kombinuju kvalitativne i kvantitativne metode. Model intuitivnog odlučivanja je savremeni pristup u donošenju odluka. Faza2 ima zadatak da prouči problem iz ugla njegovog značenja prema posledicama koji imaju za organizaciju u celini. Prema teoriji imidža ljudi donose odluke prema jednostavnom modelu koji se sastoji u dva koraka.

.Ograničenja za donošenje kvalitetnih odluka Kvalitet donetih odluka zavisi od mnogih faktora koji se svrstavaju u četiri grupe: individualne. organizacione. barijere iz okuženja i resurse.

Samo otvorena efikasna i usklađena komunikacija. Poslovni čovek-menadžer provodi najveći deo svog radnog vremena upravo u komunikacijskom procesu. i ostvarenje željenjih performansi u poslovanju preduzeća. Shodno tome uspeh i efikasnost poslovanja direktno zavise od poznavanja i sposobnosti razumevanja načina na koji ljudi iz drugačije kulture razmišljaju. izuzetno važna determinanta uspešnosti menadžmenta i donošenja odluka. . a istovremeno out i način njegovog prilagođavanja i harmonizacije sa okolinom. bilo kroz ulogu pošiljaoca ili primaoca komunikacione poruke. dakle. Veoma je važno prilagoditi način lomuniciranja konkretnoj organizaciji. te na taj način doprinosi uspešnom poslovanju i privređivanju. pre svega sa drugim ljudima. religijskim i etničkim područjima. Multikulturalno radno okruženje neizbežno uslovljava komunikaciju sa poslovnim partnerima koji pripadaju različitim nacionalnim. Imajući u vidu činjenicu da je najvažnije da menadžment poseduje adekvatne. rezonuju. njenoj delatnosti organizacionoj strukturi i kadrovima. a posedovanje adekvatnih komunikacionih veština predstavlja neophodnost svakog savremenog menadžera. kulturnim. Komunikacija je. kao i veliko znanje o ovom fenomenu. ponašaju se odlučuju i rade. Učešćem u komunikacionom procesu čovek ostvaruje pripadnost i korist od činjenice da je član nekog poslovnog tima ili organizacije. smatramo da je komunikacija primarni proces svakog preduzeća iz koga se dalje generišu svi ostali. Komunikacija je odraz čovekove evolucije.Zaključci Savremena komunikacija predstavlja jednu od bitnih čovekovih funkcija koje mu omogućavaju mesto i ulogu u širem kontekstu društvenosti njeguvog bića. tačne i pravovremene informacije. Pravilno izabran tip komunikacije u svakoj poslovnoj situaciji predstavlja menadžersku veštinu uz pomoć koje menadžeri savremenog poslovnog sveta “biju bitke” s ciljem da obezbede uspešno ostvarenje misije svojih organizacija u konkurentskom okruženju.može biti osnova za postizanje i donošenje pravih odluka.

2004. D. 3. TF Mihajlo Pupin. Zrenjanin 2005. Sajfert Zvonko. 2. Ž. Zrenjanin. 2009 . Anđić : Uvod u poslovnu etiku i pravo. TF Mihajlo Pupin.Đorđević. Reader za pripreme seminarskih radova iz predmeta preduzetništvo i menadžment VTŠSS Zrenjanin. Dr Smiljana Mirkov.Literatura 1. Strategiski menadžent.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->