Hi-iDol #3

By ThaiHi5.com

N’Paew
1. แนะนาตัวหน่ อยครั บ
สวัสดีทกุ นะค่ะ : ) อันดับแรกเลยก็ขอแนะนาตัวเลยละกันน้ า
ชื่อเด็กหญิงจศิตา มะรังษี ! ชื่อเล่นแพวค่ะยินดีที่ได้ ร้ ูจกั กับทุกๆคน ,,
ตอนนี ้ก็กาลังเรี ยนอยูช่ นมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่โรงเรี ยนปราโมชวิทยาราม
อินทรา. อายุก็ 13 เองแฮ่ะๆ (อย่าสงสัยว่าทาไมมันน้ อย ? พอดีแพว
เรี ยนก่อนเกณฑ์แล้ วก็พาสชันตอนอนุ

บาลอ่าค่ะ ) เลยทาให้ เข้ า รร . เร็ วกว่าเพื่อน ๆ ^^ " ส่วนเรื่ องนิสยั แพวก็เป็ นคนที่
เฮฮานะไม่หยิ่งอารมณ์ดีแบบว่ารั่วเกินลิมิตรั่วได้ อีก 5555 ถ้ าใครที่แพวสนิทด้ วยจริ งๆ อาจจะคิดว่าแพวบ้ าเข้ าขันโคม่
้ าเลย
ก็วา่ ได้ ;p โดยปกติสว่ นใหญ่เวลาว่างนันแพวก็

จะนัง่ เล่นคอมหลับบ้ างอ่านหนังสือบ้ าง [อย่างเช่นหนังสือการ์ ตนู นะ
55 หนังสือเรี ยนแทบไม่แตะเลยย ] ละก้ ก็หาไรทาไปเรื่ อยๆ อ่าค่ะไม่ชอบอยูน่ ิ่ง ! ฮิฮิ . อ่าแนะนาตัวมาถึงบรรทัดนี ้แล้ วก็
ยาวพอสมควร . ยังไงถ้ าใค ร อยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรื ออยากจะรู้จกั แพวมากขึ ้น
ก็แอดแวะมาคุยกันได้ น้าที่นี่เลย
ค่ะ http://praewza003.hi5.com ยินดีต้อนรับทุก ๆ คนจ่ะ . > <'

2. รู้ สึกยังไงที่ได้ ลงคอลัมน์ สัมภาษณ์ ใน Hi-iDol #3 ?
ก็ตื่นเต้ นมาก ๆ เลยก็ขอขอบคุณพี่ฟอร์ ดมาก ๆ ค่ะที่คอยสนับสนุน
ช่วยดูแลกิจกรรมครัง้ นี ้ . ขอบคุณทุกคนทุกคนนะค่ะที่ช่วยกันโหวตให้ แพวได้
เป็ น Hi-iDol Girl 3 ซึง่ แพวเองก็ไม่เคยคาดคิดว่าได้ เป็ นมาลงคอลัมน์
สัมภาษณ์นี ้เพราะว่าตอนสมัครแรก ๆ นัน้
แพวก็นกึ ในใจว่า เอ๊ ะ ! เห็นคนอื่นเค้ าสมัครกันแพวก็เลยอยากจะ
สมัครบ้ างกะจะเก็บไว้ เป็ นประสบการณ์ ไม่ได้ คาดหวังอะไรแต่พอมาได้
ตาแหน่งจริ งปุ๊ ปก็ดีใจอ่าค่ะเวปนี ้คงเป็ นเวปแรกที่ได้ อิอิ : D อาจจะมี
บางอย่างหรื ออะไรที่แพวอาจจะยังไม่ดีหรื อไม่คอ่ ยเหมาะสมกับตาแหน่งนี ้
พอแพวก็ขอโทษทุกๆคนด้ วยน้ า
แพวจะพยายามทาให้ ดีที่สดุ ค่ะ ^^

3. เล่ น Hi5 มานานหรื อยัง ?
ก็เล่นมาประมาณ 3 ปี แล้ วค่ะ [ ไม่คอ่ ยนานเท่าไหร่ : DD] พอดีเล่นตามเพื่อนๆ เห็นเค้ ามีกนั เลยอยากมีมงั่ ตอน
นันเห่
้ อมาก 55 อยากบอกว่าตอนแรกที่เล่นๆนัน้ ไม่ร้ ูจกั ใครเลยจะมีก็แต่
เพื่อนๆ ที่ รร. บางกลุม่ เท่านันแต่
้ พอเล่นไปเรื่ อยก็คอมเม้ นบ่อยๆ ก็เริ่ มจะมี
คนแอดเข้ ามาเยอะขึ ้นมาดูบอ่ ยขึ ้นก็ดีใจค่ะพยายามปรับปรุง Hi5 ให้ มาก
ขึ ้นสรรหาอะไรมาใส่เต็มไปหมดจนเละ 55 =='

4. รู้ จัก ThaiHi5 ได้ ไง ?
อ่อ ! รู้จกั เพราะว่าตอนนันแพวก

าลังหาโค้ ดอยูค่ ะ่ พอดีไปเจอ
เวปหนึง่ อิอิ เอาโค้ ดเกี่ยวกับอะไรมาไม่ร้ ูมาแจกเลยคลิก ๆ ไปเค้ าบอกว่า
เครดิตมาจาก Thaihi5 ว้ าววว > < ตอนนันพอเห็

นปุ๊ ปโอโหเลย ! โค้ ดที่
เราต้ องการทังนั
้ นเพี
้ ยบเลย ในเวปนี ้คงจะมีอะไรดี ๆอีกแน่นอนแพวก็เลย
คลิกมาดูแล้ วสมัครเลยค่ะ เวปดี ๆ มีทกุ อย่างแบบนี ้หายาก อิอิ.

5. คิดว่ า Hi5 สาคัญกับชี วต
ิ เรายังไง?
คิดว่าสาคัญนะค่ะสาหรับผู้ใหญ่บางคนอาจจะมองว่ามันก็เป็ น
แค่เวปที่ไร้ สาระแค่ใช้ คยุ กันในกลุม่ วัยรุ่นแค่นนั ้ แต่สาหรับแพวนันมั
้ นมี
ประโยชน์มาก ๆ เลยค่ะไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องเพื่อนแพวรู้จกั เพื่อนดีหลายๆคนที่
เวปนี ้ ได้ แลกเปลีย่ นความคิดแชร์ ประสบการณ์กนั ว่ามาจากที่ไหนเรี ยนที่นี่
เป็ นอย่างไรได้ รับรู้ถึงมุมมองของหลายคน ได้ เข้ าใจการอยูร่ ่วมกันในสังคม
ของ Hi5 ที่สาคัญยังได้ พบปะพูดคุยกับเพื่อนเก่าที่จากกันมานาน เพราะ
บางคนเราก็ไม่ได้ เจอตังแต่
้ อยูป่ ระถมแต่เวลามี Hi5 แล้ ว เราก็จะสามารถ
ติดต่อกันได้ เรื่ อยๆ มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาเพื่อนได้ คะ่ สบายใจ ; ))

6. คิดยังไงกับ คนที่ใช้ Hi5 ในทางที่ผด
ิ ?
คิดว่าคนพวกนี ้เป็ นคนไม่ดีมีจิตใจที่ต่าช้ ามาก ๆ โดยเฉพาะคนที่ไป
เอารูปคนอื่นมาใช้ ถ้ าเอาไปใช้ เฉย ๆ คงไม่เป็ นไร แต่บางคนนันเอาไป

หลอกลวงผู้อื่นไปก่อคดีฆาตกรรมต่างๆ นานา บุคคลประเภทนี ้น่ากลัวมากๆ
เลยค่ะไม่สมควรที่จะทาตามอย่างยิ่ง . ในเวป Hi5 นันก็
้ ยงั มีข้อดีอีกตัง้
เยอะแยะอยากจะให้ ทกุ คนช่วยกันสร้ างสรรค์ทาสิง่ แต่ดีๆไม่สร้ างอะไรที่มนั
ทาลายชื่อเสียงของ Hi5 เพราะเวบนี ้คนก็เล่นหลายร้ อยล้ านคนเยอะมาก ๆ
แต่เราแค่คนเดียวมาทาให้ อีกหลาย ๆคนเดือดร้ อนถือว่าแย่มาก ๆเลยค่ะ.

7. ได้ อะไรจาก ThaiHi5 บ้ าง ?
ได้ หลาย ๆอย่างเลยค่ะทังเพื
้ ่อน ๆ พี่ ๆ หรื อน้ อง ๆ ที่ดีๆทุกคนโดยเฉพาะ
ชาวพีดีแพนด้ า โฮะๆ > < และก็ได้ ความรู้มากมายไม่วา่ จะเป็ นสร้ างผลงานทางด้ าน
กราฟฟิ คโปรแกรมต่าง ๆ นานาสาระพัด ทังเรื
้ ่ องโค้ ดอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะ
ตอนนี ้ที่ รร . ก็กาลังสอนเรื่ องนี ้อยูพ่ อดีเป็ นการทบทวนไปในตัวด้ วย อิอิ แพวก็ร้ ูสกึ
ประทับใจและรักบอร์ ดนี ้มาก ๆ เลยค่ะอยากจะให้ เวปนี ้อยูไ่ ปอีกนาน ๆ ตลอดไป
เลยย ; )

8. ชวนเพือ่ นๆ มาเล่ น ThaiHi5 หน่ อย ?
แพวอยากจะชวนเพื่อน ๆทุกคนเลยมาเล่นเวปนี ้กันนะคะเพราะเป็ นเวปที่ดี
มากๆ ดีถึงขึ ้นดีที่สดุ แพวประทับใจมาก เวลาที่ได้ เปิ ดคอมปุ๊ ปก็จะรี บเปิ ดเวปนี ้ทันที
อิอิ ^^" และอีกอย่างในเวปนี ้นันก็
้ มีพี่ๆน้ อง ที่เก่งหลายคนคอยช่วยเหลือ คอย
แบ่งปั นสิง่ ดีมาให้ เราได้ ใช้ ไม่วา่ จะเป็ นโค๊ ดของตกแต่งการ ใช้ โปรแกรมต่าง ๆ หรื ออีก
หลาย ๆ อย่าง ล้ วนแต่มีประโยชน์ทงนั
ั ้ นค่
้ ะดูจากจานวนสมาชิกที่ออนไลน์ในแต่ละวัน
ก็ร้ ูวา่ มีคณ
ุ ภาพขนาดไหน โฮะ ๆ : D

9. คิดยังไงกับการปิ ดกั้นการเข้ าใช้ งาน Hi5 ในหลาย ๆ ครั้ ง ที่ประกาศออก

ตามสื่ อต่ าง ๆ ?
สาหรับในความคิดของแพวนันก็
้ คิดว่าการที่ต้องมีสอื่ ประกาศออกมาเยอะแยะขนาดนันอาจจะเกิ

ดเพราะสาเหตุ
ของคนใดคนหนึง่ ที่สร้ างชื่อเสียงในแง่ลบให้ กบั เวปนี ้ อาจจะทาให้ ผ้ ใู หญ่หลายคนเข้ าใจผิดมองว่า Hi5 นันเป็
้ นสิง่ ไม่ดี
ตามที่ขา่ วต่าง ๆ เสนอมาแต่ที่จริ งแล้ วมันไม่ใช่ อะไรดีใน Hi5 นันมี
้ อีกตังมากมายอยากให้

ทกุ คนที่กาลังคิดจะทาอะไรที่ไม่
ดีตอนนี ้ เปลีย่ นความคิดซะใหม่ เรามาทาให้ หลายๆ คนได้ ร้ ูกนั ดีกว่าเวปนี ้ก็มีดีเหมือนกันค่ะ : )

N’Ohm
1. แนะนาตัวหน่ อยครั บ
สวัสดีครับ ชื่อ โอห์ม ธันยวุฒิ จัตโุ พธิ์ อายุ 18ปี ครับ
ปั จจุบนั กาลังจะศึกษาต่อในคณะนิเทศศาสตร์ เอกสือ่ สร้ างสรรค์
โฆษนา ชันปี
้ ที่ 1 ครับ ^^ โอห์มเป็ นคนตลกๆ ง่ายๆ ไม่ชอบคิด
อะไรที่มนั ยุง่ ยาก บางเวลาก็เป็ นผู้ใหญ่ บางเวลาก็เป็ นเด็ก เป็ น
คนที่คอ่ นข้ างจะพูกตรงไปตรงมา ที่สาคัญเลยไม่ชอบคนโกหก เส
แสร้ ง มีอะไรอยากให้ พดู ตรงๆ เลย ค่อยเคลียกันได้ โอห์มชอบให้
คาปรึกษาครับ ใครมีปัญหาเรื่ องใดก็ได้ PM คุยกันได้ นะครับ :>

2. รู้ สึกยังไงที่ได้ ลงคอลัมน์ สัมภาษณ์ ใน Hi-iDol #3 ?
รู้สกึ ดีใจ และ ตื่นเต้ นมากๆเลยครับ เพราะโอห์มเคยลงประกวดไปรอบที่แล้ วแต่ก็ยกเลิกไป คราวนี ้เลยมาสมัคร
ใหม่ ปกติโอห์มเป็ นคนชอบประกวดอยูแ่ ล้ วครับ 55+ แต่ครัง้ นี ้อาศัยคะแนนโหวตจากทุกๆคน ยังไงโอห์ม อยากขอบคุณ
น้ องอ้ อม กับพี่ฝน น้ องสาว พี่สาว ที่คอยเป็ นกาลังใจ ทุกๆอย่างมาตลอดนะครับ ขอบคุณพี่ๆน้ องทุกคนใน Thaihi5 ที่ช่วย
โหวต และ เป็ นกาลังให้ โอห์ม ที่สาคัญ ขอบคุณ Thaihi5 ที่ได้ จดั กิจกรรมดีๆ แบบนี ้ให้ พวกเราได้ สนุกกัน ^^

3. เล่ น Hi5 มานานหรื อยัง ?
คิดว่านานแล้ วนะครับ ประมาณ 1 ปี กับ 5 เดือนอ่าครับ แต่ก็ยงั รู้จกั Hi5
ไม่ดีพอ แหะๆ

4. รู้ จัก ThaiHi5 ได้ ไง ?
เริ่ มจากโอห์มไปขอโค๊ ดกับน้ องรู้จกั คนนึงอ่าครับ แล้ วเค้ าเลยส่งเว็บนี ้ มา
บอกว่าเนี่ยเอาไปหาดู มีทกุ อย่าง โปรโมต Hi5 ก็ได้ พอเข้ ามาดู มีทกุ อย่างจริ งๆ
ครับและยังได้ ร้ ูจกั กับนักเล่น Hi5 เก่งๆอีกด้ วย แหะๆ

5. คิดว่ า Hi5 สาคัญกับชี วต
ิ เรายังไง?
สาคัญค่อนข้ างมากนะครับ นอกจาก
Hi5 จะทาให้ เราได้ ฝึกสมอง
ความคิดสร้ างสรรค์ เพื่อตกแต่งให้ ส วยงามและ ได้ เล่นเพื่อความบันเทิงแล้ ว สิง่ สา
ั ของ Hi5 คือการคอนแทคกับเพื่อนๆ หากติดต่อทางโทรศัพท์หรื อเมลไม่ได้ ก็จะ
คัญ
ฝากข้ อความคอมเม้ นไว้ ได้ ซึง่ สะดวกมากๆ ปั จจุบนั นันใน
้ กทม . Hi5 ยังใช้ เป็ น
เครื่ องติดต่องานอีกด้ วย เพราะใน Hi5 ใช้ เป็ นการโชว์ผลงาน หรื อ โปรไฟล์ ตัวเองได้
ดี เหมาะแก่การติดต่องานด้ านงานบันเทิงครับ

6. คิดยังไงกับ คนที่ใช้ Hi5 ในทางที่ผด
ิ ?
รู้สกึ เบื่อแล้ วครับ ยกตัวอย่างเลยนะครับ การลอกเลียนแบบ หรื อ
copy
ผลงานจาก Hi5 คนอื่นมาเป็ ยของตัวเอง ยังไม่พอครับ ลบเครดิตคนทาออกอีก
ต่างหาก ไม่วา่ คนที่ copy ไป จะภูมิใจมากน้ อยแค่ไหน แต่คนที่เสียความรู้สกึ คือคนทา
จริ งๆไม่ได้ หวงหรอกครับ อยากได้ ขอดีๆก็ได้ อีกอย่างเอารูปเราไปทา Hi5 อีกอัน แล้ ว
ไปคุยกับคนนันคนนี

้ แล้ วมันสนุกตรงไหนที่ใช้ การแอบอ้ าง เป็ นคนนันที
้ คนนี ้ที แล้ วไป
คุยกับคนอื่น งง - -" ไม่เข้ าใจเหมือนกันครับ ว่ าเค้ าทาเพราะอะไร ซ ้านันไม่
้ พอ ยังเอา
Hi5 ที่เป็ นรูปเรา ไปเม้ นพูดจาหยาบคาย หรื อ ขันเกรี
้ ยนเลยก็มีครับ (น่าตีก้นจริ งๆ )
อยากบอกว่า เลิกเถอะครับ สร้ างสรรค์ผลงานเองภูมิใจกว่านะ และก็ใช้ รูปตัวเองเล่น
Hi5 สนึกกว่านะ :>

7. ได้ อะไรจาก ThaiHi5 บ้ าง ?
เยอะครับ อย่างแรกๆเลยคือ ได้ ร้ ูจกั โค๊ ดมากมาย อยากได้ อะไรหา
ได้ หมด เพราะใน Thaihi5 มีคนเก่งๆ เรื่ องโค๊ ดอยูเ่ ยอะ ได้ ร้ ูเทคนิคการแต่งรูป
แนวต่างๆ ได้ ของตกแต่ง Hi5 สุดเท่ ได้ เพื่อนเยอะแยะมากมายก่ายกอง ที่
สาคัญ ได้ ประกวด Hi - idol ครับ 55+

8. ชวนเพือ่ นๆ มาเล่ น ThaiHi5 หน่ อย ?
โห่ว ชวนแน่นอนครับ ทุกวันนี ้ใครมาถามโค๊ ด โอห์มยังส่งลิ ้ง
www.thaihi5.com ให้ คนๆนันเลย

55+ ยังไงใครที่คิดว่าโค๊ ดเป็ นเรื่ องยาก
อยากให้ ลองเข้ ามาศึกษาในสังคมเล็กๆแห่งนี ้นะครับ จะทาให้ คณ
ุ เข้ าใจง่าย
ขึ ้น มารวมแบ่งปั นความคิดสร้ า้ งสรรค์ ผลงานสวยๆ กับพวกเร้ านะครับ :>

9. คิดยังไงกับการปิ ดกั้นการเข้ าใช้ งาน Hi5 ในหลาย ๆ ครั้ ง ที่ประกาศออก

ตามสื่ อต่ าง ๆ ?
โอห์มว่าฝ่ ายที่จะสัง่ ปิ ดเค้ าก็มีเหตุผลนะครับ คนเล่น Hi5 เยอะจริ งๆ ซึง่ ทาให้ ดแู ล ควบคุมไม่ทวั่ ถึง มีอะไรไม่ดีๆ
โผล่มาทีนงึ เอะอะสัง่ ปิ ด (คนบริ สทุ ธิ ก็โดนด้ วย) จริ งๆต้ องตั กเตือนเพื่อนๆกันเองนี่แหละครับ ว่าอย่าเอาอะไรไม่ดีโผล่มา
ใน Hi5 ละกัน 55+

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful