w

h a n g e Vi
e

,

F-

XC

I

-

I~

er

Z

-

~
n

~

-,

~

:r r-:I

n

-,

.

~

'"

--i

-:I
c

:I

3:1

'"

-~

:r Q
n

~0

-

~

'"

~ ~
1.'1

~

~

~
:I

n

~

n

~
~
n

~:!
n Q.. '0
'<
~

:I

~':I
~ -,

:I

0

'"
~

~

0

- g.
~ S'
()Q ~

~.

'T1
Q..:I

~""o

n

Q 3

'"

-. Q..
0

()Q""

~n

n:r

:rn

'"

~

w

w

n

n
~
_.
n

n.,.,n

:r

-. -.

Q..

Q.. 'T1 Q.. 0 '<
'"'
0 0 ()Q 0

-.
n,<.,... -

0

()Qn~Q..~~;:
nn.
n_~.,
on'

'"

Q..n
:I -. 0 '<
'" 2 .,.,0
~
.,.,
~ .0 :r
0

<

~.go
~n 3 .,.,
1;' ~
~

.,., 0
c:r :I '< 0
o~
C
~
:I
C
-.
.,:1
n:l
n

~

n
';) :I
:!.
n ~
'"

:r;n

~

~
n

'"

2 3 nO"'"

n~~'cO_n
n-."'
n ()Q_. 0

:I~:r_nno

~

:I'"

-,

0
3-,0 ~

~

-':r
n""
n
:r n ., '"~

-~Q..~ri-n:l
~ ~ :I 2
'"
n

~. 0'" ;:
-_.
C. ~

~
~:I
O\n""~--ia.n-

~

~On-""><
~
1.'1n ~ ~
.,
9 :I ~ n !;:!)
Q..
o ::

~'O.""'Q..3

'"

~

~Q..
~
n:=...~
c:r ~ n

on'

Q..

~
0
.,.,C

0

n '<

~ :I ';)

Q.. ~

:I

~

;. g, go~

'"
~

n

-

.,

-, c:r

,..
c

!b

~

~

&.:1

~

Q..';'

:!.

~-

~

~

go

0 0
~:I

~., n" Q..
n

~g 8
-,

0

as'

""

~

~

()Q

Q..

(n'

0'

0

0

()Q

~

n

~

C

"0

:I

c.-'

0

~

C

n C ;.;.. n ~
a
'$"
3
n
n
., a

C

a

.,

0

.,.,
~ ~

-. - -

n~'"

"'~";.;

o'

C n
""~"C

M' C

~ 0

0

.E
"~

n

3
~ ()Q -, n

0

~~

n ~~

'"

-,

:I

'<

:I

>-.,

n

~

~

0

,- ,',

., n~

-

~ n~

~.

~

-.,
. I

., '0

O

c:r
I

';)

'"

n
n C
.,
0"
~n
'$"
c:r.,
~ ~
~ n
c:r:l
n :=..
... n
Q..

~

~., ~

Q..:I~M"n~~~n
Q..Cn:l

:I

~

n aQ' S'~.
... ~ n
n ()Q ~ ()Q '"
~ .q Q..:r; Q..
~ n" 2.. ~

., q .,
~
3

'T1

:I

- n '"
-. .,~ .,.,

'<

n~-:lM"-~

g

~ :In::'

Z

0

"nn:r;()Q~""()Q~
"'
""'~"'~~
~
"""~N

~~:I""O

Q..

~. ~ n'

<~n
-,

3
.,:r;3"'~:I-;:r,a.,.,
n ~
n ~ 0 n ~
Q.. S' .,.",
~
n :r

~

"':ION

:!.

-

S"' 2...

()

.,()Qg.n:l" n
~
n .

:I

Q..

-n...n

~QQ...
:I'"

Q..

-

on' '" ()Q .,
C ~ '<
on'
~
~ 3

~

()Q

n c:r:l
-.
n
Q

~

'"

n n n

.@.

...
Q.. '"

Q.. '" ~ Q.. n C n
.,
C _.
3 a3
o:rn'O~:r'O
0
.
,
0 ~ ~
'0 S' 0
n
n
., .,
~. "cn
<
c;: . ';)-,

~

~
~

'"

~ n"~~
n ~ n

n

.g ri

.,

2.. Q.. n
=

-

~ ~ ~
~ n ~ 3 ()Q
~ =
'"
~
n Q.. on' 0 n
N n :r
0
n Q..

~ ~
n
:r -;' -;'
n., '$" ~n 0
~-~~

-

~

n :r
=.,
-~ - ,.
0'"

n '$"~' ~. .,
()Q - :I
n
n
n<
~oO"":I()Q

N

~

w

'0~
ri
< 0

~:r
.,
n

0
:I
0
'"

~

w

.c
c u -tr a c k

.d o

w

,:;;i
;

!

PD

W

O

N

er

to

bu
y

-

k

lic

C

m
w

.c
c u -tr a c k

.d o

w

o

!
PD

W
O
N

h a n g e Vi
e

to

bu
y

XC

k
lic
C

m

F-

o

S-~'-' S' ~... no
c _.

~

-.

0

0

~

-

0
<
()Q 0

.,

Q..

~

-

Q.. C ~
-,
:I .,
~ nn

-0

~

..

o

~

~

0

Q..

-n

"0

oga.,.,

~
"'., n ~
~ n n '0

n
a
n

:I
'"

:!,
0

-.

&.

n

C""

'"

~
-.,""

-

'$" n

0

~-. n

'~~~~C';'\~'~~;"

'" :r --i c:r 0' n' :I
:!.!!, ., ~
n
n ~:I
n '" '"n n~

n~

~. ~

""""0~
Q.. ()Q

~n

'<=-",ao~~~~~
n""'On""

-"n
~
0 n

.,...'0
0 =:

~

~

0

~. n
'"
~.
< n n
'" n
< =
n aQ'
~ ~ ';) ~ ~ ,q g
Q.. c:r 0 n
n

8 '0

()Q

'0

nn.,n
ri

~

,,~

=

n:l

:I

~;:

n

~

.,

.,.,-. n

n
o~

Q..

~
Q.. :r
:I
Q.. _.
:I n

'"

:I -, non",
~~:r:l'<o
n :I Q.. '0 ~
>< ~0- n C 0 '<
n !!.
~ 3n 'On
-Q..~O"'.,.,",n
..
~:I:I
'"

~
0

3
~ =- n

n

C

~

..

'<
n
Q.. N

~'3no:!,
...
-;-

...

~~

"'",:I"no"":l

~

~

0
'<
Q.."""2..~
M'
~
n' 0
'"
~:r ~

3 0.,.,.,
<
3
n

- -,

-

:r;~ ~ g.

'"

-

'"

,q n' C

_.-' '"'
:I n

~O~.'O~n
Q
:I

~ ~ ~ ::0 ~

'"

"'"'~-~""'"'n~-

n
~
o"'~~O\n~

n'

n",O~
()Q

'"
~

'"

'"

~ ~ ., ~ g.:r; S' ~'g ~ g,
~ n 3
0 ~
~
:I
"'"
~ ~ n' n ] ]
M' a
0 c.-' ~. n n :I n
0' ()Q S'
~
~~ ~ -;:r, ~n~"
on' '" ~ ~ ~ 'T1
n
~ ~ - 0
0 '. . 3 ~.,
., _.
~
",:I
~
C:I
~ 0 :I 3 :I
()Q C
~
n g .,., n n
;:
Y' ~
:r
C
n
~
'"
n
~

3 --i
'.~
Q.. C
'"

~
~
0:1

C

~. ~ ,q
_. Q..~ ~ 8 n.,

n., ~
~ Q..
c:r n
=
_. n
-, _.
~ 0 ~ ~
3 n'<
'"
C
n",
..,.,
Z ~ -,:I 0:I

.

:=.. ~
'"

~

.

~

-J

"

\'-:":I:~,;:'--J.'::8!,;

'-J

~

-.

~

.-

S

t:

rb

t:

~

S

~

~.

~,
~

Q"

~
~

~--

""
~~

~
f"

R..

rb

~
~

""'()Qn.""'..j'" ~ " 0. C"'(.. O""'. n 0 '" .' g."'" '" 0.~ " 0 ~ ~ 0..". : ... n ()Q ~ 5' o' 8~Cono':!.0 Co ()Q "'n' 0'". 3 ~ ~ " 0 "'"' '" ~ >< ~ ~ C ~ ~"'3n n " Co 0 ~ ". 0 " " ~ -< :r ':!.. ~Ol") a: ".""" ". " ~ I") ~ "0'" ... :< ~ = 0 C .~.. ~ "..~ S'~I")o... ~ ~..!ir"~"""~ ~ 0.... O ~ a -.. §.jo ..g " n" < ~ (._.. ~" ~ g " ~ 0'" ()Q £.:::. Co .n'" 5' .!.:0-- n ~ ...I")~3cC :."< 0 " I'D ~ .j ~ . ~ a: n 5 ~ 0 'T1 Co ".0" C n:r ".---':ro""'O"'~~ ~. ". ". < -. ~ ' 0 (. _:-: ~5~ ""'~~~o oo "n I") ~":r :r n '" ~ ".: ~ 2 - ~ :t'. 2..f''< 0 :r £..-"' ':!. ~ c~ ".j ~ OO Co.~ ~":r-'" &. ~ ~ <: 0'" =...... ~ ". ~.n° 0 :::. ~ '" - ()Q 0..:r ' g.".'.. - ~ ~ :r... ~ - ~ ~ ()Q 3 no ~ ~ ~ ()Q '" ~ r. " ~ .E- ~...j '" ~'. I") ~ :r '< :r Co n ~ ~.< ~ ~ ~""o.".. ~ ~ 'in' . . 0 ....... n ~ ~ ..~ .. - Co ~. ~n -~ . :r - ()Q ..j ""'~~:?-I")~ 0 c 9. 3 -- ()Q ~ g . .~ ~ 0 &""" -. ~ .G.~ '" ~ ~ ~ ~ ~ " ->«"c""" '< 1")_..jO'"noo .j"..~ ::. ~ .. -...- ~..j :r 3 0 """.~_.~ Co C):"' " ] w w ~ ~ -< ..:-'" ~_. _..g o:r . 0. ~ '" ---' N " -.' g- ri C ". ~ lic k C m F- I") 03....:::.. ~ .... n 0'" ~ ~ C :rno.-.o.~ ~ 0 ~ '.~. 3 .~. ..!.<:"nri"".~ ]..n' .:r-0~""'~...j '8 I") ".. -" ~~:r '" g..j~---' ~ g ':!. 0 0. 1") 3 ~ " ~ ~ Q:. w < ---' -. 0..!..'...: " 0'" ~ =' ::. 0 ".!.'" 0 n ~. ~ '" <: (. "...'" :3 g-..." ~" n ~.. Co ! PD W O N h a n g e Vi ew ~ :r" .. n ~ =' .-"" ~ 0.... ~ " F ~.0...g '" nO'"" ".."'. Co Co n .!. Co '" 5...~"'0 Co --- 0.0.~~ ." "1.. §. Co ~ =' 0 " 3 '" ~ ~::r-3 ~ r. ~:r ~I"). . w ! --==- W O N er to bu y -- lic k C m XC o .J ~ =' 0'" " " .....0..... ~ ~-.. 0 3' ."... ~ 3 0 " s.. . :r~"""'~.. =" n =.. "on ...n° . ] " ~. ~ ~ 0... . ~ .o .. '< g. '" ~ ~ .. ..- ()Q ~ ~ 5' " ~ ~ Q:.g " -. _. 0 Cl")O-.. ""' -... ~ . ~ . o ~ "~~~'~-:'"~f"" ri ri ~ 0.j . ~- 0 g.!. ~ :t' n"" .:' .j :r ~ ...!.'T" " ~ ~ Co 3='3~3=. " ~ - .- n g = ~ -. ".j~ g. 3 " 0 1") 0 ~ g.... Co 3 ""-.""" "'-. n "1. .~.. .1 ~ " 3 ~ ~ g " ~ 3 ~ Co .~ ~ ~ ~ n :r" :! ~ Co a.. r.I") n " . 0 ~....."Co-:r"O 0' ~ g ':!. ::"' .. ..j " ~ " " ". a: < ':!."~ 0. 0'" ~ :-:. O Z" n 0'" ... - ~ . .."..j':-: ~ .... ~ '" ~'-.-.j' ~ ~ =' n" ~... ~ ~ ~"~" ~ 0 g. 0 ~ " ()Q ~". 0 " " ~ 0: o. ~ ~ 3 ~ ". ~ 0" ~ Co 0 ~ ~=' n "'~"' ~~ "'~~"'...:..~"o. Co" .j.. ~ ~ -'" 0 """ 3 c3 ~~~I")~n -.. =' ~ -..' 0 '" 0 §. '" ~ ~ :r 0..j :..~. ~:r ~ '. ". ~. .~I"):r ~ "! :r .""" Co "-....." 0. '" Co =- 3 ~ ~~..._.n~ n ~ ~ 0. ~ 0 ':!. ~ .-""'". n ~ x - =' n ~ ~. " " "~... 0 0 :r <.. ~ I"):r~:J _... ~ . ~~"".. 00' ~ ~ --. ~. 3 ... 3 _.-:r ~ " "3 ~ " ~. 3 '" _ ~ "1") "'" §.. 0 ~ '. " ~ " ~ g.. '" r..I")O~".!."'0" " :< n' ~ '" ~ a. ~'o 0 Co '" '"0 '< 0 o.."" g "-. "<: I") 0 0.. ~ < ~ 0" r~.e: 0 0 =' '" ~ Co - ~n:r ~.~~n". '" ~ I") 3 :r Co" ~ 0 :r 00 ~ 0-< ...-.~ 0 ~ ~ '< 0" ".:' S -. C ~ ::' r.' " 0 - " Co r. ~~. ~n~ CJ'-~'" ~-:r :.. c.-!?.. - - - C (' : .!...... ~ 1")0 ~. .j 0 ~ g-!:!.. '< . -" Co~' -. ~ :r -:--~.!... ~ a ~ ~ ~ " "~~ o. C -. .. ... no':!. ~ ~. .... 3 n ~ Co.j""'n -.. 5' ~:r ...~o"~o.. .. 0.. "00' <r<' a 0 0 ~ :r ~ 0 Co I") ~ """"-' "~. '" ..n ~ 0'" -"~ ':< '" " I") ~" ~ -. g :< ~_.. ~ 0 ~ &.:.'" ~ ~_.~ ..'" "n:r. 0' .. ~ 'in' 9.j~. .. '0 :r ()Q ~ 0 ... ~ ~ ~ ".. ~".. 0 0'" 0.."':r0. " ... ". 0..~ '~~ . ~. .!. ---' ()Q <: ". ~ ~...j ~ ~" '" . -. g- 0: ~ ". .=- ... .- (. C ~ . '.....j.. '" C 0 " ~ ~ §. a. Ci.." ~~. _. 0 ~ :-: ~. 0 '< = .:!.. " " " n ~~ Co Co:t' - " ~ n -.":rn 0...G." 9.~ ~ ~ 0'" "." ~ '. =' o' ~ n ~ ".<.<.:r" 0 ~ .!.."'" ~ '" '" ~ -.~S':JI")~3~ 0 ~ I") 0..:::: Co. "'.j Q ~:-: _.':r ~ coo." ~ ~ 0 5' &.~ "'. a. 0. 0 .".. -."'" . g c. o:r . ~ '" to ~ ~".0- ~ 0 0.n° . " ~ 0 ~ ~ >~ . 0..j ~ 0 .2~ ~ ~ . ~ '" ~ "'. r. 0 r.. no..3~"'3.d o w ~ n. -. :r 0. 2 ...""".. 0 ". r.n° I")~. - C ] "Eo 3 "..' 1-1 0- ..."'- C Co ~ ~...". g.o.' 3 S' -....". .' g- .. 1 ." 3 ~. ~""'n ~ ~ 0 0 ':!.: ... .. ='c ~ - a ~ \C ~..j ~n ~ C ~ ~ 0n.. =- n . < Co C ~ -. g " 0. ~ " '" g-:r "'. (. n g.h a n g e Vi ew 0 0 !! :r:r~ "'" 0 0 .< '~"":r~'o. 0 n g ~ ::. ~ "1")..j F- PD -...jC ~ g: g.~... Co ~ " 3 0"'-.."'~~~"< ~ -"'.. 0 '" ~ 0 I") ~ 5..'" -". ~ ~ .' ~ S ""'!:!...""""" - " '" S.' ..'no". " - - ~ ~ '" ~ ~ 1")".".~" e- Co.:r . c' n ~ Co ~ n ~ Co""""~3n n aQ' ~ o' 5' '" 00' :r '" ~ ~ ".'" =' :r..: 3 . .0 "'2"':ro. .. "." :J'"0'"~"'I")".. -.!.. a..~"'~"'no" ~. ~ ~ o:r Co" .. ':!. n '" '" ~ ~ 0 ..." 0 ~ :r.. 3 C 0 '9.~". % ~ :::-'Co :r -.~ :r ~ " 0..c c u -tr a c k .~..n . _. ~ ~ 0 ~ ""'. g ~ ()Q 0.:r "-I . &. :r n ~ 3 ~.<' o. ~'o 0 I") ~" ". :r g - '" -..j '.. ~ 0. ~.-" ~ ~ a. n....jn()Q~"""~ .... ~... Co-. "0 ~ n "'" V.~"9.. 33 a.o. ~ -..!. ~"..j n 3 .j--.... ~ ~ =' r.!.. " ~ ~.!.j~o.jo.:r~ :r '" I") .... ~ 5' n' < ~ ~ " 0'" ~ ~ "']':!'~~30~...j < 9.j".. ~ -""~nO_'~'" g.o~r.' ~ ~ 0 ()Q :r =' .. '~ c~"o.. 0'"" . so: --n-3' ~ .. 0... 0 ~ ~. 0 "9.."3:rn ri ~ ..' ~ ~ ~ ~ Co ~0 ~.o~(.' n ~.. ~_.. t .. '" ~ " ~'" r.. -. ~ ~. g~~"'~ Co 0. g .~ 0 . .. ~ 0 " ~ .:r 0 ~o" -..~<: ~ '" ~ " -.Q~3" _.~~. ':! =- n . 0 '. 0. "~ ':!... ~ <:1") -.. Co 0 ':!.j 0 0.. 3 ~ 0. ~ ()Q -.: ] " 0 er 0 ...1") <~. ~." '" _.c~~')"'::. -~...... ~=.. =-' 5' . _...Q....::. I") ~ I") ()Q ~ -~ n~:3 'J -'" "'~Co"'~"'='~"~"' ~ ".0 ~ -. ~ 0 0..-'< '" ~ .7: ~ g. Co :t' 0'" 8...' o n ~ ~"-I- :r o .'0'0 n 0. ~ " ~ " ~ ... -.< ~ C ~.. 0 ~ "3 3 ~ . 0 ." ">< 0 .d o w o - "on"". ~ ~_.".. ~ >- ...n° '""'.~. . c.... 0. 1")-' " g- .. ~:r .0 0'" ~ 0 ~ 0 0'" . n c.n° " 3 ~ ~ OQ n - ~ '" '" _.j' ~ ~ 3 - .::-:-:". 0'" n ~ 0. 50..j~:r ~ 0 .' -=-..: ~ "... I") 0 < 0 0 " 0'" 0 ~ ~ "'"1")"'"~ ()Q 3 Co -.::o~. ri ~ '" I") n " .j =.. ~ n ~ :::. " ~ ~ n ~ ~ ~ " ~ =' < n " 5.. g Q:. .... '" <:~"o :r 0.!..". 0.' " ~ Co " -=: ~ " 0'".. " '" " -.. n .......::.... 0 ~ "3 0 '. 0 " § n.:T " Co 0 ~ =' 0'" o.'" . .~~" '" -~.. ~ = ~ ~ " ~. :r 0-"" Co..:r ~ ..."'300" ~.:::.". \C --.. ~a ~ ~ ~...I")" "-"'o~ :r ':!!.o:':~~:r .. 50. n _.j -:r "-""... 0'" 0'" 0 :r C " . n..go: . ri n~"o-~ ...!." 0 ...~. ".... ~ n n' ~ .. :: ~ n ..:r "o~' :r .. =. ~ :-: ~ ~ =- 0 -a- _.. ~"' 3 " - - :._.." ~ < ~ 3 "C 3 I") ':!..I")a.n' ~ ." ~ ~ ~ ..".. 0""". 5' n 3 _.. :r ()Q ..~ ~ ~ =' 0 3 '" r: c~ . ~.-".n° -" -.... r.""0-= n 3. ()Q 0 " '" ~ "."...j 0 I") ()Q 50. Co~n~ ~ '-.j""'.... 0 <~. (. ~ g~ ~..' Co -.. 00' ~ Co r.G. '" ~ 0 -.. .j~.. ~ ~ ~ ~ " 3 ~ ~ ~ Co - ~ ~ :r . n ~ Q. ..~ I") ~ ....... I") _. 0 '" " ~ 3 ".......j i" '.~'" ~ 0 ~ '" ~ -. 1") '..j -.n° 0. 0 "" . ~~~~:3 n 0..()Q . I") -- .j ~ Co ~ 0 . "....... ~ 3 '"<: 0 o. n 0 .." ~ " ~. ~ '< <~~"'ria. ~ ~ ~ ~ - :!1 ". 03 ".0 0 0 ~ ~ ~ - :r ri 3 ~ r. .. ~ ()Q ~ ~_...0.n° ~ ~ ~ " 3 -"" < n ~ ~a. = '< 0. :r n . 1")".. 0... . g I") ". 3 _..E ~ .. g.: -. ~I") n:r - ~ g. ..:::'I:."""""""~0"'-'3'" ~ ""'-~<: Co" ~ C ~~~c~ ~ " ~ ':!..--. 0 ~:r ':!. .:r:r:J". ~ -! . n ~ n q n ~ .0 "3 ~ ~ ~ " n'" g.j ~ :-: Co ~ -.. ". ~ "." "'....j ~"' o 2"' 0. " :r c - 0'" 3 C ~ ""'.::""o. ....".: no r..Co.' 0 ~ ".".: '~-"""""..: ~ 0'" ~ '. . ~ ~ n8 '< =. .. Co:r ~ ~ =' ~ Co ~~ 1")'" '< ~ o~ I") 3 0.. ~~" ~ ~ ~ : 1")~ ~~ ~ ~ ~ .... 'n. '....... ~ :r " " 3"" 0 .~"'.' °:r ~ % "'. . ..:r-. ~"<:.... :-: ~"~"... ~ s...j ".". . ~ >< 0 .C ~ _. ~ ".n° ~ ~ " g -6' ':!. Qj'" 3Co3 <" -..=""~". ()Q ". .j !12'"o.j ~ .!.. ] ~ 5. ~ ~ ~" ~ ~ n ".:!.. ~ ~ ~ o..7: 3 '" 0 ~ ". ~~ "" ~ 0" ~ -. \C ~ Co =.. o _. ~:r g. ~ I") ~.j n -. ~ '" " O'":r " 0.. Co !!..j ~ . . '" -"'.c':!.. ".. ()Q 0.. r.3""'"""'" ()Q<:~ ~- -".. ()Q .... '" ~ :r 0'" . 0. !! ". ~ ~ I") 3 ~<: g n ..~o .:.. ~ ~()Q .0 ~ . ~ _. ~~ ~ '" <.Co~3"'8~" Co g: I") 0'" "'n 3 . ":rl"):rl")N".!. ". ~ '?.:r Co 8 n. ~ ~ n-~' 0 ':!..j ~ 0 g::-: ~ "I")=' ..... .o oo ." ~ = " '" 0 ~ ~ ~. ~ n ~.:r" =' _. -. ~ 3 3 :r 3 ~ C I") ()Q ~ n '< "" 3 3 ~ 01") ~ ~ 3 0..- ..'J ~ Co < :-:1")' ~ ~ ~ . 3 r. ~ 8." ~ ~ ~ ~~~~':! 3 " ~ " Co "'.:!.. "" 0 ~ ~ '" 0- :J'"-"s.. -... 0'" . ""'1")"' :r~o<: 5.... 0 n " 0 ~ " ~ ~ ~. .!... g . 3 ~ ~ -.j~:rO":r _.. I") I") ~ :::~ ~ 0 3 9..' ~ I") ><0 ".' ~ "....j '" <: ~"! ~ 3 % ~~ _..j -_..0.. ~ ~ ~..7.. Q. ~ "...jo... ~ ::.""" '.P:. ~ o.n° n to y bu XC ri < 03. ~ ~ :r ..C_I")CI")O""'. (.Co~ c."-II") =' nO.o~~"_. g <.j:-: ~ ~ ~ Co ~ ~. =.-0 ~..g 0 " . ~ n (..j"""'-'=' I") :J'" o ""...... ~ 3 I") '< '< .. 0 I") ".. ~ -..j 3 0'" 0 ......_~n".~ ".~:rl")".. ~ ~ ~ ~~. f: - O()Qnl")~ I") ~ ~ .jV ~ .~ ~ ~ ~ '" 0 '< s.. n I") S.:""':!._. :... ".' 0'" .j'<" ()Q"... '" =' '<"'.'" ~8 ~ ".... ri ~ ~ ~.n° . ..~"'~ -.. no 0"" ~ ~ .r. ~ 3 ~ -. . : ...j ~ n . '" ~ 0' ~0 '" =' _:r ~ ~ g " I") 0 < ~ . ."'. '" :r~.. - -< '" <: ~ " (.. " ~ ~ ~ ~ ~ §:: . O'"..... .j-_":. ~ n~':!.j:J'"° "'" n"".~"1..... ~ .j0 " - -r..g:g~....:.. ~ ~:-: r.. -:i" ."... ".. g '" ._"'0 ~ ". =- . g.j-'" ~ ~ - :::.< 0 _..c c u -tr a c k . ~ C =""'ri..~. ()Q '" " I") " :r g " <: ~ ~ n' ~ ". ()Q ~ "~" '" 0 ~ 0 0 _.:!..'5'()QI")n ~ 0 ~ g.~ :r" ..:r:r ~g:~. ~ ~ ".~.. s."':...()Q a. '" ."':3 - n ~ ~ _.. n ~ .!.-:J'"(.~~~.. ~.3~ ~ ~ c ~ 0'"1") ~:rc~ -.j .:r ~ :r n ~ ... ~ ~ . ~ 0 ~ ~ "1") o. '< 2 ~ ~ ~ ~ . g ~o. ()Q .j .: : 0 ~ C ." -! '" "S."'~O nO ~:...~V ".<~.' -< ~ -..!.!..<". ~ " CJ'- .~:r()Qr. -0 0 =- ~ n :r ~ ... "'~ ~ 0 ".. O '" "~< 5'~c.go: n 0 ~" Co "'.. s -. -< ?" ~.. 0: ~ --.j~.. " ()Q "-..:r~. Co ~ < ... ~ ~ ~ n ..~ '. I") ~ ".§ oS "1. C '< .'g . con.... 0 <~ nO" ~ .~ O'"~ ~ .-0... ~ ~ _1"). n ~ a. ~ - :r C n ~ ~ri ~ g g '0 ~ ~. ~ ~ n -.

~:g ~a. ~ n - -...\. ~ ~ ~ =' ...3 (JQ~ ~ (JQ""~~.~ '0 .~.. ~g ~ '2. '0 0 ~. (JQ ~.: -' .n..:i' . '"' - 0 n ~ 3 Cl.-. S' ~ =' 5" n ~. - 0 ~ '< '< ~ "" c- -.-. .~..~."" n -. ~. =' 3 c. .CC..~ "" c-.n-'~V1n" OIl 3 . ~ '2..~ ~ ~.. ~ ..'f-'."':r -.' ""~~""'~ .."'~-' n C:r~ c..~ .0 c ~..' =' =' ~ (JQ Cl. 0 ~ ~ ~ B a. ~ =:: ~ .... ~ '<3 n ':(. ". ... =- ~ a n =' -.... -.-.. g 5..-_nnc. ~ ~ 3 C 0- ~ "" "" _. 3 ~ IV ::T" ~=. ~ """. . ~ ':(. ~ -.. ~ 0 ... ~ ~ =' _'. =' C Cl.:.:!. =' ."""':.=..'.'~ 0 . Cl._oCl. =' 0 :J'1n 0 n Cl.no c."~--..~_. =' 3 0 5.9. -~ 0' g. w =- n' ~ o..' 3~ - ~ =' ~ Cl. 3 ~:r 0- ~ ~3 Cl.=' c "" ~ ~ < "" ~ ~ :r ~ ~ ~. ~ ~=' ... "". '1. ~~ 0 . \.9. ~~OOll~'" ..9 ~"n -.'0 :!. -. ~ n ~ &. -. ~ ~ 0 n n '<::.:0 '0 . - ::: ~ ~ 3 S..""-Cl. ~ . "" ~='~~"" _. "" 0 <'00 ~ 0 =' <: 0 ~ ~ =. 0 -J 9.~ 0 ~ 3 -.~~""---' >< 0 :r ~.~::T":r 0 ~ ..... .?: 3 -< "" 0 .?. . 3-. ~ 9."".--.. n n ~~n~~r... '< ..~ 0 -. ~ n _. ~ "" < =' <: . "" :r ~ ~ ~ =' =' 0 n n :r ~ Q... c. ' "" ~ <: =' . ~ n "":r ~ 3 er ~ ~ =' ~ ~ '" =' -' -~.. .c c u -tr a c k . c..:. .. ~'? =. "" -'... Y' ~ 0" ~ "" -'E~ Cl." Cl.r.#""~~'ff 0 Cl -. to y bu h a n g e Vi ew '0 c-.' ~ ='~. 0' ~ 0 0 -:- ~ no ~""'" Cl 0 ~ =' ~='~'" ~ ~ <:-..... g '"1 n ~ '" 3 ] (JQ o. ~.. ~ "".. ~"T1~ n .. -. =' -< ~2 n ~ -J .~ . 5.. =' '< -.-'=.' ~ "" ~ -."'~ <~ ~ -'~-.. Cl..<.~~ -.~ =' ~ ---J 0 c ~ 0 0 .. n "" .(. coo' . g:o =' ~ ~' :r go~ § 3" ~ ~ ~. ""~ 3 n 3 ~ 5' -. ~ n=. Cl. h =' ~ ~ .."..9. . Cl...- n-'~~-""'::T"~ =.. r..<-.-"'" IV 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ o-~~~:r O".. E0 ~ ~!!..."" '0 '< 0 3 ~ 0=' "':(. 0 -. ~ 0 -. ~:r =' "" ~ ~ 0 ~ 0 g n :r 5' .on~' _.~ ~ -. --< ~. 0 =' . ~. 0 ..o~~""nO ~ ~ §: ~ ~ ~ ...: .. _.03"'~--'0 (JQ "" ~ -"---=' n "" ".. ~ ~ -. ~n ~ 0- c "" '0 c. ~ =' \. ~ ~ 8 8... Q 5. =' ~ _.. ~ . ... ~ ~ ~ 0 "" 0 ~ . =' Cl....0 C n ~ c 0 . 0 ':(.. =' 3 °o-c"'o~o ~ S' (JQ ~ '-' ~n""Q.p..... -.... '1 _~. '0 ~ :r ~ =' ~ ~'(iQ' ~ ~ ~ ~ g'" ~3 ~ ~':o g -~ 0 ~ -.~ (JQ =' ~ .~.."."" ~ "" ~ :r 0 5. ~ X ~ B . ~:r:r=' '0 ~ <: :J'1"" n '" : !!.... ~ ""..". a ~ 3~ .. -. '0 g ~ ~ ~ ~~..' ~ . _. .. 5 ~'Q ~ 2' Cl. * ~ 5' :....... - c.. ~....(JQ~' Q S'::T"~' =' ~ ~ ~ ~ n""" =.-...?. ~ ~ 0 ~3 '0 ~ :r o ~ 3 ~:-' ~ "'«""'0-' ~..~.Cl. ~ ~ ~ ~ <: ~ ---' -.9.d o w ~ n n . . ~ =~ ~ ~ .."" C ~ o:r 0 0. g ~ ~ ~ ~ 0 -. 3 ~ 3 (JQ . -... ~ g. 0 ~ "" ~ IV 0.J."":::'='~:J'1 g ~~ 5' ~0. :r 0 .~. g ~ a.g:: ~ ~ "" :r -. ~~. 0 ::!> :. '< ~ ~~' Cl. ~ 3 < ~ . .. OIl n "":r ::T" ~ ~ 'JQ ~ =' S' ?: ~ ~~' .~. ~ ~ i i ~ g: 9.. ~ ..."" :r ~ ..~ 9 =' ~ ~..-' :r ~ 9. -... ~ ~ ~Z . ~ . n ~ - -'0 ~ n ~ h _. "" ~ 0 n ~ 0- "" :r ~ 0 ~ ~ ~ ~ "" ~ ~ '2. Cl. -'.. ~ :r '.~~ . =' 0-.n.9..-..."'oa. ~.d o w XC ~ PD W O N ~.. Cl.::: 3 ~' ~ ='~"""_. 0: =' 2"' :r"" ~ .Cl... ~~ ~ .:2 0' 0 :r 9: ~ :r ~. ~~ ~ ~ . .... ~ .. ~ ~ =' '0 -~.:.. ~ :r =' n ~ ~. : ::.:.. ""< -....::. c. -..... ..... 0 =' -. 3 n :r no"" ~ ... g ~ '3 ~ ~ E.~ co' ':r~... :r '0 . g...""...Q n - ~-..~Cl.' . g .~. .<:"'Cl. (JQ.."" ~ ~ .-:.n~'O"T1<""=::T" ~ eo:"'"p.. -=' =' ~.. '< w w .. .. ~ ~ 0" -.~ . ~ (JQ :r Q 3 Cl. 0 ~ ~ 3 ~ ~ 0... n O:r ! PD W O N n ~ n .' =-:::""""' -- . .~ c -. ~ '<~ . -...=' ~ ~0 9. - "" 3 ~ n . >< 0 3.:! -. ~ 0 ..~~~.. (.'=..... ~ ~ c..... :r -. 0 """"Q."" :r ~ ~ c :r n ~ 0 _...~ (JQ~~ 3 ':(.. < ~ 3 0'" . ~ 0 . ~ n ---J 0 . <.. o ~. 0 p.~ "T1 0 Cl. =' 0 _."". !J. 3~ =' :.... n '...':r ~ '0 ~. 0 a ~ Cl. ~ ~ g. ~ Cl.'. 0 >< ~ ... ~ =' 2-@..a..~' ~ _. n (JQCl.J 0~ ~ n 9....~ ~ c. =' . s~. 0 ~ 2 ~ .. "" ~ ~~ "" ~ . ~. ....I =' to bu y er lic k C m F- o ...-~ =. =' ~ =' .- lic k C m F- o XC =' '" ~ 0 w n~c-" ='.~=. ~ 3 =' o"" 0" :r:r'" ~ ~ -. ~ =' Q. g ':(.~ ~ g ~ ~ 'E ~.'0 ""~'O:r"'~ n ~ =' Cl. =' ~?: O'.-.. O:r ""c' n 3 ~ 0 _' """'-'0 n ~ ~ =' n'" ~ .. 0' ~ ~' ~ ~ "T1 S' ~ 0-. :!. 3 I (.' ':(. ... Cl..n. ~ 3 =' ~ :r ~ =' "" (JQ N n :J 0.. -.. '2... ?:.O-'nC C ~ a ~' 3 ~ - B =' . n -~ ~ n 0 -...~... < [':' ~ Z ... :r ~n ~ . -. c ~ "'0 ~. . ~~ -. ~. ""-'C~ 00 =' n .-'-~~ "" o-""o""~'" -.. ?: 3 ~ ~3 '0~... ~ ~ 2..?. < "" _. ~ :r So =' =' ~ c~ 0 -.... ~-. ~ 0- "" (JQ ~ -.?. ~ =' ~ < g- ~ g. - (JQ 0 ~ .::~. a. ~ ~ n 13 ~ . ~ r:.... ~ a ~ ~ ~ "" o. ~ a Cl. ~3 0 <: ~ ..s:::r =' '0 .n' ~ ~~..f#""".--~ ~ ~ a=. ~ ~ ~ '"' ~0-""""0Cl. 2.... .:! 3 ~ ~. ~Cl..~: ::T" ~ ~ ~.~.. C ~ 0\ ~ 0 ~ . o c..?... ~ g. ~~ . ~ ~ ~~ 3 ~ :r n ~.~~-~:r _... a..~ ~ ~ ~ ~ ~ C 3 ~ ~ -. 0 C ~ "" J 3"" ... -r ~ §: ~ ~ §: . g ~ ~-' g -.. ~' ~ 3. -. Q ~ 3 c ..' S' -.. ~ -.=' "" ~ . Q..~n Q. ~ :r ~ ~ ~ n '0 (JQ :r"" c -.. 3 Q... ~ -. "" (JQ 0 =' 0 ~ "" -.'" ~ ~ ~9.s:: =' ~ =' '"'~ :r""<: ~ -.... '0 n (JQ. - -~ - :r ~ ~ :0 ~ eo: ~ ~...: ~ '< ~ '0 Cl....- 0 . =' ~ ~ <: ~' <: :r . "" ~ ~ g ~ ~ ~ 3 ~ Cl.0 -J ~ ~.. c..~-.OOn(JQn'" I ~ ~ :i' ~ ~' ~ ~ ~ a. "" ~- '< >. -.. :J'1 "" ~ 8 .~ 3c g ""'-'o~.0 :r!!.::T" n " 'J) OIl -.<~ 3 Cl... =' =' 9 :0 :: r-r ~. c "-"" . "" =' .~ ~ Cl.. ~ - J) . r.. -""" >< -. 0 n ~ c .:.. C "J 0 '"' ~ =<:~-""-' 0 ~ ~ ~ =' :r ~. C OIl ~ - ~ ~ ~ 9. g '< ~ =' ~ (JQ ~ 0 (JQ o' ~ ::T" '0 :0 ~ g-~ ~ ~ Cl. ~. ~ ~ ~ n:r_2""""':r-~ C.:r~ ---J~"" 0\ 'JQ~"'~"'Q<:-'O~ .-< ~ 0 "" ~ C "" ~ q ~ =. '1.~ "T1 0 ':(..~ ~ ~ "" c.' o C (JQ o:r ~ n ~ -:'? --=..'" ~ ~ -..... . :::.c 0 =' ~ n =- ~ g C 0 < ~ ... 0-"" -0 ~ ~ ..~ 9.. g g g a.... ~ ~ ~ g.... ~ =' n Cl.. ....3 C n ""~"" - ~ ~ n ~."" ~ ~ ~ ~ ~ c "" ~ -. c ~ ~ 5. n" (JQ '-' 0 ~ ::T" ~ Q.~ ~ ~ =' ~ .:rn---' .r...c:"~"" ... :0 -'< ~ 3"" ~ ~ ". -." . '-'-~- ". (JQ 3'" 0 "" c... ~ ~ .0'. ~. E' -:.. '" (JQ 9 3 . w .. g =' ~ g- "" - 0 0" ~ 0 ~ ~ ~!!.'0 :r ~ co-'" ~-. ~ ~.. c n :r .g3 ~~ :r ~Cl. ~ =' ~ ~ =' ~ . 0 0' c ~-. 3 _' ~ 5' 8 a. <' -~ . 0 -.:.. ~ 0Cl.. ~- =' ..."'" ' c 0 ~ '< ~ '< 0 ~ ' 3 n ~ ="" ~"""" Cl. n ~ =' "" (JQ - _.?....' "..::i~. '0 Q ~ Q. "" ~ ~ 0 -J:J'1 n 3 =. -. -. 0 ~ n "" . =' 0 -n ~ Cl ~ n "" ~ - - . 3 =a..0 -:- '0 _~n~"" -. Cl.. ~ ~ _.' -J ~ ~ c. ~~""-' '< 0 Cl.O 0 .s:: c.9..-o=. 0 ~. :!.. "" . ~ ". ~ ~ ~ =' ~Cl.(. .. < ~ ~ ~. Cl. n =' 0 :r '0 ~ =' '0 'v ~ c~"""" ':(. 0 <: r. ~~ . :r -< Q. C 0 ~ 9 ---"'" 1'D' ~ :r 0 ~ 0 .' ~ :!.. 0 ~ 0 .. ~ -. ~ ~ =' ~ ~ -~ 0' ~ ~""~" ...""""'n..(JQ 0 ~ ~ < Co:.~ O:J'1 ':r n ~". nC 3 -- 3~ &.. ~ 0 ~ ~ ~ ~ a g. ~.g 3 ~ . n =' "~"".!..~ . 0 --'nO ...3 "" 0 ~ ~ ~ 0' n g. oC '0"" 3 ~-""'~-"'~ (JQ . 0 . . 9.c c u -tr a c k .. -.. n ~ ~~='='"" =' ~ '0 3 ~=""". r.. n 0 Cl.-"T1 n 3 3 .~ =.. .. n <: ""~ ~ =' =' ~ =' ~ ~ ~ :r~' n ~ C . 0 Cl.. 3 C-""'-""'-'~~"'" ~ ~ ~.nn()Q-~""""~o~ =' =' = ~ e.'><'" ~ -.. ~~-.:r :'? ~'"! ~ "" ~ -\..<~~~-c 0. -:..."" ~ :.~-' "" '0 C :r ---' ~ ~ ~3 g . :r '0 " Cl.~ . ~0 ~ '< 5' - ~ n s- . ~ 0. g '<~. -.' ~ 0" .~ 0.-' ~ 0 "":r ~ n '-' ~ ""n"""" ~ =' ~ 9 ~ S'~.-~ ".. '< . 0- 0 :r (JQ 0 - ~ n ~ ~ c. n c.' =' . ~ n ~. n" ?: 0 n ~ 9.~ Cl. -. "" 0 =' c.. N ..s::? . ~ ~ =' Cl.... eo: ~ 'f. (JQ :g ~.. '-' .-n--. ~ 5' ~ . .. =' n~ n~o- . Q.... n n" ~ ~~ eo: .~ ~~ C " ~ Cl. ::T" 3 S' C ~ 0 ~ _. o:r =' ~ ~ . n n ~ -:. ~ ~ n ~ n -. c.! h a n g e Vi ew r. .. ~-.. =' ~=... 3 Cl. ~ IV --.:: 0 "" ~ 3 'J) ~ C::T"'--""'" ':r ~ -J (iQ Q '" 3 ~ 2 ~"T1 ::T" ::T" ~ :T" (.~ ~ "" 'O"'~ =' ---' n ".~~ =' ~" -'" "._. C ~ ~ (JQ ~ ~ ~ 5' ~ g... ~ ~ n ~ ~"'-'=' ::-:. ~"" ~ ~ ~ ~ '-'=.-no O .""Q.g ~ nv.. 0' --. 0 =' . a - !:!.. ~ ~:r ~~ ~ 0 ~ ~ <:""'~"'" " 0 ~ (. =' =' ':(.' ~ '< -.. "" .. ~ n n ~ (JQ ~ "..=' .. c... '< ~ =.. =' a-..'.::. ~.?. ""'. 3 ~ ~~ -J~.~'-'-""""::T"'" ""-~"" c""""-""'~n-=' =' 3 0 -..0 . '0 . ~ ~ ~ ~ ~ ~' ~.~~ "" g .~<: 'JQ ~ ~ "" 0- < ~ ~ ~ n - ~ ~ ~ < ~ =' n 3 (JQ ~ '0 0 '2. Cl..::T" Y' n c ~ =' ~ n g -. Cl. ~ g .:r~ "0 ~ .. ~ no='.~ ~ ~ ~ ~s 2 ~ ~ ~ ~g !!.:: -..n(JQ ~ ~ "" ~~..' n~"..~ ~~ 9. ~ ~ -J -. ~ "" "" ~ Cl..- ~ . 8 <: C C -..9 3 0' n . :r:r.-<:n O"?: n 2 ~=' 0 "" :r =' ~ ~ ~ ~ ::T" OIl < ::T" Cl...:: ':(.. C ~ =' -~ ~ ~ o~o. aa 0. ~ "":!. ~ ~-". -.' . [ '0 0 0 -.:.. -~ co=.. ~ ~.0' . ~... 8 " 2"" '00 "" ~ ~ -.. :. ~ ~ ~ =' ~~ ~ g. o <: :r ~ -. :r Cl.. ~ (JQ 0 ~ . 0Cl... =' Cl..n-'n ~..~- ~ < '0 ...nn~~-~"T1""""o <: ~ ~ =' _..< =' n .:r><~~ "'oJ"""Cl... ~ 'O<:~"""'-"" ". - "" . g e.-. 0 Q...' " -'" ~ =' =' '0 ~ - ~ ~~OIIn~n~o'Onr.g n .. ~ '2. ~ ~ ~ ~'" <: "" ~~ 0- ~ ~ ..n Cl.c.g ~ '<g-:...~ O " :r 3 Q. ~ g." Cl.~ 3' ] ~~ ~ g ~...! §: 2..9... O :r . 2" :'Cl....... @. :r Cl..:J'1~... ~~=' _. ~ ~' =... :r 0" :J'1 ~ ~ ~ ~ =' ..&. ~c 23 s.8 g. C. c n'" ~ -.... ':(...n° ~ g ~ =' ~ =' c 0 "":r 9 -J. 0.0 '0 =' 9 ~ ~ 0 :J ~ 0 3 . ~C ~ ....- o~ ~~ =' =' Cl.:!.Cl.. =' '< n :r 0 0 ~ =.. ::T" ~~ ~ :r 3 Cl..-..~~:r~~ ~' g ~~ n 0 =' "" '0 "" ~ ~ ~ ~ "" 0 \..".n::T"~o0 C-n" ='-. -.. "" . ='=' (JQ 0 ~ "" . ':(. ~ ~ n.< 0 .=' =' c < 0 (JQ 3 ~ '0 ~ ---' . ~ n (JQ ~ n :r ~ ~ C ~ c"""" C ~ ~ . :::. = 3 c. ="'- - ~ n _.~~-~~c 0 nCl. ~ "" -..?..onQ.~ . g "" -.

. o~ r-o. go~ . ~ 0 . . !::. ::I ~ ::I 0 n >.'::~ 8 n -. .~ 0. g. 0 ~ r'. 3 ~ I: '" 3 ~ 3 3"f!. '" ~ 3 ~ ~ ~n.....'znnO.~..' =. g ~!:l-::I n . 3" ~ ~ n a go:.~. '" '1: :J'" OQ goo ~ ~ =- =.. 0 lJ -...-' ~ n .O\~S:Jo.. '0 n 3 3 _....' ~ 0 0.. 0 ~ .."f!.s 0 - '" 0< c n £.. .. ~ '0 :: ~ :J ~ -. 8 ~ ~ ~. ~~ '" ..n~~ -I~~0.'" ~ Coo ~"".. n '" e:::I n ~ :J'" ~ 3 .' = nn:J'"~~o. ~.. n ... < ::1::1....S' 0 S' .... n 0 :J =.:J'"n~ .. ~ (:T" ~ 0. S' -.!.' u.... £. n p) ~ '" W ~ ~ - -:- 'C _ 0 'C-'C OX) :J - ~. :J.g ~ .. 0..~'Oo ~.. ::. ~ ~ 3 <:J n OQ ~ n :t N ~~. ~ nn ~. n =. ~ 0.. ~::Io. ...~-.... ""~O"'~~~C:J'":J'""'-1 Q 0 ...::1 ~ '" '0 n--'n~n:J'" o..v .. .' 3 ' ~ g..' '" n :J'" n u.. n ~n ~. £.. 33 ~ ~ :!.. - ~ ~::?.... ~ '< ~ I)Q <: . '" Q 0 n .... :J -....:J "'~~I:. '.. ~' 0-.... ~ 0' ~ '.. ~0 3 . g.. ~ ~ "n n" ~ 0 ~' . :: ~ ~ to bu y XC er k lic C m F- .::1 :J'" ~ .. ~ ~ ~ ~ n'" >< :J 0-.9... :J no'" 0- -~ 3 ~ :~"'C~". :J ~~ ~ ~ ~ ~ 3 n . 0 ~ go n .. 3.. ...'n::l n' 0 '0 :J'" 0. ""' ::I :J'"".. ~ . ~ 3 .:::-' S" :J'"~::I"OQ ~ ~ n -<:J~.8 c:~ 5" . ~ n ~ n 0n 0 '< .. 0 ~. ~ ~ '0 o... ~~ 0 ~ :.'0 n .. .. ~ 3 3 n 0 v..::1 _. '" ... n 3 n ~ - 0 ::1 n n . ~ o . ". 3 w ~.....' n OQ '0 ~ n ...' 0. < =. '< ~ OQ n ~ '"' Ow"'::I '" ~ ~ ~..0 OQ~ 3 :J . a.. 0 "'t1 '" 3 0 ~ ="'" n ..n-'" '" 'C .... n ~ n g r- :J'" . .. E... 0 aa ~ 0 3 ~ ~ n '" :' ~ 0' \D ~' 0\ '. ::I 0' ~ S 'C .. ~ n . ri .. I: '" ~ v '. ~ ~ 0 _' 0 ~no.J ::I 0 v. = :!. ... ~ ~ ~ 0- 3 no go '. "'!! n . 8 ~ 3 o..y ::I I: g. :.. 0"nOX)n . n'...' 'f: -...~£.. :J ~ :J'" ~ 0 0 ~ ~ . ~ :....".. 0.~~~~". 0 '0 0. ..~ 0 .... g ~... '" n ~ ~ ~~ ~::I ~ '" ~ no no' '" .. 8 ~ ~ ~ I: 2' 8 ::I :J ~ n ~. ~ . I: :: 0" ~ ~ ~. ~ :: -.'" ~ ~ 9. 'C"'::I"~""O W .....:J'"::I n ~ go n :J ~ . . ...-:... '" 0'" . n . ::I n ~ 3 . n ~ ~. '. ~ ~ ~ 3 3. n ~ -__~n ~ 'C~ > ~ ~ a.. n 0.. ~ OQ =:. ..0 'C ~ ~ S. ~ > ~ '< 0- n ::I -.... n n .."':J'"°o-n><"'o' .J--OO".. :J ~ ~ =..' ~ n ~-c ~ 0." ~. a. .~ I: . ..Z~~'O a 3 '0~ ~n 0.g g0 0 : ~~ !): ~ ~ ~ ..0 ~.: .:: 0.. "n -I n ~ ~ ~ ..0 ::I . 0 0 ~~ ~ -<:J '" 0 () 0 ...J 'C - '" ~C g ~ .. "f!..... 0.. .0-3 0 0. 0...~n ~ c: ~ 0 aa 0- ~ g n n ~ n '< ~. ~n".:J'"'" ~ 'g n ] . 0 3 < () ?' n n:: ~ ~ ~ ~.. "..~ ~ ~ ~ '08_. O':J'" 0 .. - ~ "f!. ~ ~ -.~ ~Q n 'C '" .. g. c < 0. ~ ~ ~~' ~ 0- ..:J'"". ~ 0- QQ I?. .. .!!. g- 0 -. 5' ~ I:~ ~ ~. ~ n n N I: -I n 0.. 0 n '" -..... '. ~ '" 0 go n ~ I: n ..J-' "'-"'n:Jn _. n '0 '0 nn.:J'" :. ~::I n :J 0 o. =- 3 ~ """" 0 '< < ...~.. 0. ~ :J :=. ~ ~ n 0 '0 - ~ '" ~ . c :J .. =- ~. 0 n .. OQ . ~ 3 3 n".. ~ go~..:J =: n '0 ~nnOQ::I I: ~..: 'C ~~ co ~ ~. () n- ~ - ~ ~ .g ~ ~ go ~. ~ ~ ~ ?' '<. u.. -. 0 0 I: t= ~ 3 ~ 0 0..0 0 0. I: 0I: ~ .n.3 OQ ~ n :J'" > ~ 0 ~~.. ~:J'""...n:J'" n 0 ~ < "<"n~o"'~ ~ go ~ ~~ g ~ 3 ~.I 3 ~ ~. ~ '< 'C '0 :':01 . n ~ Q 0.. '" n n :J'" 0. ~...-'3". :J 0 0 -... n ~~. . .. . ::I 0.'<n ~ go f. . 3 n ..9. ~ ~ Po. ""nV~ v....- 0... 8" Po.o"""... g ~~ ~ ~ n .. :J'" n:J'" n =. ~ ~ v.. '" .-~. ~ ~ ~. _. n ~ ~.... "f!.:J'" 0 . '" 0.~ ~.o" O ~. con - ~ :2"". OQ.. g- '" ..::1. 0 Q....' :'..' 0 v.. ~ 0...y~.' n ~ ~ ~ g n E:.... no-. ri n :.." g.."..:. 0 :J:J'" ~..t!':?Ci~"i~\ R...v. ~ ~ go~ ::I :J 0.3 ~ ~ ~ '~o ~.. - n 3 '" g~n ...c c u -tr a c k .. ~ QQ ~ 3 ~ ~ .. ~ . 0::.. '" 3 '0 n ~ ~ 0."'" PD w h a n g e Vi e a..- "'~nn:J'" ... no ~~ !'O -'on~.'Oc ~ . :J'" ~ ~ ~.' 0 ~n"... '< .. OQ ~ = :J'" . ~ ~ n g- . v. . '< ~ :J ~ ~ 3' ~ S' n 0_.. ~ '" ~ 0 .. o..3 . ..0 . v. no -I ~ nn::l :J'" "'. ..d o w W O N .J 'C v. ~ ~ == ~ ."'" g. O:J'"OQ~'<nnl:on -. :J .. '" ~ '0 :J 0 =.~ ~ n n n -.".-'". -< n . 0- ::I n ~ . (:5 '" go... ~ ~ -.... '" :. - '0 ~ ~ Z . g....... 0 I: w w }......:g -'-~.: ~ ~ ~ ..' n::-.::I()o..d o w o w ! PD W O N h a n g e Vi e to bu y XC k lic C m F- o I .:!.. . 0 ~ o.n:J'" ~ ~ 'JO . ~ 0 '" ~ o~nn ~ ~ O C'J 0. 0 0..... =: c ~ ~ n ~ c < -. .. '0 .~ -. CfT ..=. I: g ~~ =- 0 ~. 0. n =. .~. ~ I: 0 . 3 0 0 ~ n . ~ C ~ ~... o..c c u -tr a c k ..nn ~_. n _.J ::I 3 ~ n 0- 0.. '" _ ..I 0 OQ ::I n -~::I' 0 3 n -I ~ 0.'" ~ '< '" :J'"... ~ ~ 0 n n n -.' 3 ~ '" '" '0 ..::1 ~.. 0- <".. n :J'"" ":J'"n . '. ~ 0- ~ ~ 0 ~ 0' ...:J'":J..~ ~ ~ ~ OQ ~. ~ ~ ~""...n n 0 ~"v."" ~.. ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ c:J'" ~ .'" . -... ::I 0.. n :J ~ ~ Po. _ :J'" """ . ~. .. ~ n <:J'"::I:J:J'"'< :J'" c: O_""o-""~~~"'NO ~. 0. 0 ~"':J Z >. > =- ..g -'" ri 2 n :::-' :!..... '" .. ~ < ~ r:....< g a. ~ w n - 0. := ~ 0 :J'" l:n.. ~ 5" s: 5= ~ 3 ::I 0. OQ "r1::1 :J" S' 0 ~ ~' ~ n :J ~~ ~ -=:: .~0~'=:I:: ~ 0 u. 2 ~ :J'" OQ ~ ~ §". OQ'O:J'"~"'-~ :::-' ~ ~ :J ~o:J'"'On~no :J ~ ~ ~n ..ngono"'~"f!.. :. 0 ~ .~"'_..0.~.... '< ~ := "n ~. 0 ~ 0 =.1:.nnl::J'"v -'~. ~ 2..-'::." 0- ~ '0 ~ 9.. 0 ~ .. n::.=~gocg. -. 0 ~ n '0 OQ ~ ~ ~ 0' - - =. :..'0< OQ 0 ~ 0.' ."" n ~' . ~ ri . ~=- ~S ~ ~ 'O:J'" ~ :J'"...:J'" ~ ~3 0 I: ~ S.g ~- "'0. ~ n -'0 n S' ~ n ~ 3 ~ ~ ~ ~ r-~ ~ n gg :J'" 0 OQ :J =.. n ~ 3 n "f!.0.< ri ~ 0 I: < . ~ ~ n n ~ - 3 ~ ~ ::I -..3 ~ e: E. 0 '00...... Po."f!.. '" -.. 3 ri 3 < ~ u... 0 ><::1-"" ...."..'" . ~ '" < ri :J - 3 '" ~ . o..'~"'7C-i.... '0 .0... :!.:.J '" .'. '" 3 0' n '0 3 N n I: r. 0 0.. < OQ "f!....<n-'-'O.'O ~ ~0 <.' I: 3 0.. (II 0- c 3 -.:: .:J'"::I n 3~' g.' 0 nPo "'~ ::I 0..><.i" 0. 3 -.::: ~ ~ '" n 3 £.. = '" ~ '" ~ < c '" n ~ g n '0 no :J'"" =..:J ~ '< . ~ :J ~ "r1 '" 0- < 0 ... 0- ~~"'~~nn 0 0. ri n ! 0 OQ OX) .. "'n 0 ~ _.. """ 0 _. ~:J'" ~.. . :J ~ n :2"" 0 -. ~ "...' OQ '" . 0..~~:J'"~0-::I - 0 ~ ~0. co"'~30:J'"-n ~ w c 3 ~ ::1 0 > "'-....no~' :J'" ~ n ~ 9.. 3 c '1b' 3 ~ "0 "0 Q.. -.. 0.. '" '" n ~ n -. _ ~ ":J'"-'- ~ ::I '" c: 0 0' =..." ~ ~. -:-~. g 3 0 ::I ::I 0 -= 3 '" "v.~~ '" "f!.. ~ 3 n 0. ~ n 3 3 ~ ~ S. '" :J < ... ~g a.n-' "". !! ~ . ~0 ~~ ~ '0 ~ 'C =.:!. .. ~ 0 n ~ O_. g """' E 0.. <no. ::I 0 0...... ~ .::I L ri n Po. - <:J ~ ~ W ~ 'C g-0... ~ :!. _. ~ ~ '" ~ . ~ 9-: '0 OQ ~ g.E ~ n I: ~ '< .'g _.... -'" ~ n I: a ~ ~ '< ~ 3 ~ 0- n :t~.. ~ .. n n ..[ &' "':J 0 ~ :J'":J ~ ~ ~ :J -..'..~ :J -:= 0 .' '0 ~ Inn""" N ~ 0\ 'C = ~ o-:-n n 3 '< - ~ g 0..""1:><"'0 ~ Q8 ~ 0 .!:!. ~ n '. ~ "'0-:.c '"it" o~ ==::-- ~ ~ 0. . ~ :J ::I "f!. :' v.' -.. ~ .. :J'":J'" n n n 0. '" ~ ~ "'::1 fJ. 0. ::?. :J'"-0 n ~:J :J n ~-< :J'" ~ no~n"...9..n. '"0. ~ 0' ~ :J'" 3 ~ S"..n::lOQ :J'" ~ Po. ~ n '. -.. "'t1 ."'~.. ~.. .~-~n ..0~ '"0 n OQ:J n ~ "... . '" 0' ' :J'" ... ~ c < '0:- .. ~ ~ ~ :::I ~ 5._""".. -<:g 0. 0. ."f!. '" go..' Q ~ .. '" ~'~ < ~:J.... 0. ::: a s: g. ::. . n no I: I: :!... :J'" .. n ~ =. ~ 'C '0 n-C'JO -. .... ::: ::. _... = 0... ~ -... n ~'. -. . c ~. ri n ~ '" ~ "nn n go "'~ n 0 ~ ~ ~ ..""""~ u..o. ~ '" 0 ~ ~ . -..=. ~ 0 ~ 0 ~ ." .. '" ~ - ....' ~ g. ri '"n" . ~::. v..03 ~ n~. ~ a. 0. _..' n v. ~ ~ n:J'". n 3 ..:J'"~n'.. ~ - '" ...:. :J'" n ~ .' a.::.. ~ . n I: g ""'~~'~'"'.. C a 3 -6' n no ~ ~ . ~ ~ '< nO'" go '0 -. 0."f!.0....--~. 0... :J ann O'~' !?.. a 0'< '< 'n~ ::.' 0 '" ~. n ~. ~ 0 3 S.. ~ ~n~ 0 ". go ~::I Z '" ::I OQ '" ~ . ~ :J'" n 3 .."f!.~ ~ < . ~ ...~~~~-':tI~-~ ~""" 0. -:- ~ - ~ S '0 '0 'f: '0 ~ n n ~ 0' a..-. ::I 1: ~ OQ 0 0 '0 ~ ~ 8 . I: -. g"f!. . -..... ri ~ 03 ~ .:J - '0 F ~ ~ g' ~ 3 ~ g. ~. "'~ n 0. n '" 3 _.9.. ..~"'-1 ~ I: ~'n ~:J'" ~ 0 :t.. 3 -. 'C V:JO\n n n..~ ::I =t: ~'" :t ::1 0 _.... 0' :J =.9. 3 0c . ~ ~ 0 - ~ '" Po.!. ~ '" ~ ~ ~ '0 Po. n '" .... 0.' =- :J r-0 -. ~ :J ~ ~' ~ 3 0 .. ~ ~ - ~ 0 .. n 0' :J n u.i:~ ! er - 0." nOn . '" 3:!... 0.':J'" n ri .. ~ -< n... I: 0. C ~ ~ ::-- . r. '0 .. g n ~ =. ~~ ~ 3 ~ ~ :J .... v. Po. ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0' -I ~...I:~ ~ ~ 0~ ~ :J '. ~::...3""'-c ::I~'" . ~ £ 3 !!- - '0 0' 0 0 '< . n 0. n ~ 0 - 'f: :: ~... ~ '.J < 3 . ~ 0.!:!. 0:J '" n ~ .. ~ ~ ~~ 0 n~ "~ 0 ::I:J ~ ~ OX) ~ 'C ~ r- c< '" ~n. v... ~ 5...~:J 0 ~. u... 0 I: ri ~ ~ I: ~ 0... ~ ~ OQ0 g ~ "~n "'-1: ~ u. ~ ri :.......~ ~ ::I "~n'" g n""~ "'c- - '" :J'" -I ~ n .' N -:~ n 3 0 - ::... 0 ... ~ ~ '"~ n ::I N 0\ ~ -"":J~"">< 0 ~ 0 1:= !'O n n ::I ~ ~ ~~' I: a: ~ .n '<. '" :. ::I V'- ... ::I~.." n-'n'" ~. ~ '" 0 I: () 3 '" ~ '" < '" I: ~ ~ :J n 0 - ~ '< ~ n 0- .. 5 '" n '0 . 0 n ~ '< . ~0.. -_..~. 0 3 S ~ ~ '0 ".~ 9'" ~.. W '.. ~ 0- ... > n .:' .. ~ ~ ".' < ~ n ~.i ~ go go... 3~go:J n . n :J "'~~'O -. ~ 3 5....::100 :J'"~-n"':J3 ~ .00 I: 'C '..o. :J'" 0- :J -. ~ ~ m '< ~:J'" g~ 3 ~ ::I n go OQ_:Jn.. 3"'~goN ~ ~ ~ "'OQ n n n ~ go 0' S.. 3 c: 0 n < S.".O'" 0. ~ o-"f!. g. S' ~ . 0 ~ v ~ n. ~ ... 02. ~ ~ ~ I: ~ :J'" .: .n~ -< ~ g.~~. g .. no ::I ~ < :'" - - """V~ 0. I: 0- 3 0 0.... Po.... n ::l _ .. :J'" _.... ~ _.' g ~8 "'. ~ .0-0-1 ~ .~ ~ ~. g ~'. ~ ~] ~ n '" ~ £..' OQ 0 '" '9. ~ S. ::I ~ ~n= a ~ 0\-'_.~.'" ~ 0 0' '< :J ~ '0 3~... 0.. '~." -. 3 -< S' ~ ~ S. 2"' ~ nv.. -.-. ri 0:..' "'.] ."'-c 3 .' n .~-'-.. 0 no 3 :!..:J ~ v.. :J n '" n ~ ~ ~ 0.':J ~ ~ ~ 0' ... ."f!.. n Po..' n :J -. ~.. ~ 0.~"-:- v... ~ ' :J < ... :!....0 3 -:!--0-:J'"n 3' 0nw':J 0 ~' _. ---"? :J ~ .::1 -..-".00.0~-I~:J'"><~~03:J'" ~ n :Ii. ~ ... > c< ~ ~ . 0 n' 0' '< 0 3 ~ ~ ~ ~ 0.. =-. "'" ~ n =.:':01 ri u.~ 0 ~" <. '< =.:r::l OQ ~ ~ 0- 0.::I::I". ~ n" .. .. '" ~ ~ 0 ~ '. ~ n -I ..... ~.u..:J'":J'"<-O'" 0 ::I n n ~ 0..... n '" =. .J ~ ~ ~ ~" n n 3 . "'~o"'~n 0... '" ~ 3 5' ~.. 0. n .. -< -.. 'g S... ~ v.0 ~ 0' 0' -I ::.~n ~ " := tT1 :J'" >< - ~ ~ '" ~ 0' OQ :J'" 0 c -..J.' 0 1:. ~ ~ I: ~ - ~ .. :J n ~ .:"~:.. ::I. 0.-"'.!::J'" ?. ~ 0.... ~ ~ _.. ... ::I 0 . 'C . .... '" :J'" . 0 go n ... 0 0' I: 3 v.

.~ o. ~ ~ 3 3 ~VI ~I") :.p.=:~.~.. ~ ~-.n . .:o~..\O~-.~." .:o ~...-" =~.O' 0 ~-:.. .. '- ..~r . ~ 3 ~ 0 ~ ~ -- ~:.-o ~ ~ -'lO 0 '-'~ ....~...~"' . § -......~~"~~~~ ~."=.~ ~ ~ = g :b .a ~"'O'~(JQ :..~..-. .o. ..~..-. I .. =- ~ ..3 -~~~. '6' ~ ~ ~ n .--0 -. ~ ~ ~ -.....:..n=.o 0 -- ~ ~ 0 . VI ..-'" p. n a....-~~ ~ 0 g ~ ~ O~~""'" ~VlVI'-< ~~ ~ 3 _...=s. n ~ -i ~ . ~ ..."'~~ o -' I") ~ _....0'" ]-On~ .' 0.) N' .. ~.--... ~ > I. 0.~/ . . ": .--~'" .j ~ ." ~ c ....." ~ :2"1~ ~ c.-3"~ .n' ~O:..~" ~ ~ ... o' n~ 5':..' ...~ (JQ '"r1 .."""0. ~ 0. -.:::"p.cp'=p'-a"~1:1"3":. C 8- ~ -." ~ =-n co ..= ~. """ N ~ ~.". oc"'(JQ"'~ -rb VI -.-.. ~ -... -- ~ ~ . ".-- :3.:.~0.. OVI ~c g. "f: ~1..' -0 ...".-" .6--":'~"'< 0 ... . :'. ~:...' ".. ~ . '-< :..-- ~ VI ::!=- '-' "'0 n" -~c 0.. Q. :..~.-- VI. y bu - lic k C er m F- ... -. . VI - 0:.--""~-.. <. . I")~ -..:.-n ~ n . ~ ~ .o~.. n ~ ~-....--~="~_. -~ /"_..0 g~ p.. -. ~ ~ =- 0 ~ 3 ~ I") ~ :'. ~ 3 VI to W O N ~ w VI 3 ""' ~ "J:..~~:-"""r:.~ ~ -n =~ W W ~ N ~ - 3 ~ -.. .. ~~.""..... ~ ~ p. ~ ~ ~ " ~ ~..:... n ~ n ~ ..(D ~ '(0"0.:= !:..o:... :: ~ .n--V~'" ~ ~ ~ 0. ...01") ~VI:.'....--.~':?. = .- B . .e . ~ 0." :.1:....\.Q """" ~"""'" ~~ .=:P'P"i"0 ~'O E"':-~~...-< '-< ~ c ~ .'""".OO a"] ~ .~o-< ~ ~? 0: ~ a.~...= g"' -"' "(D .--'" ~ 3 ~ .~. ~ g..~~~ :0 = p-~ ."p'I.. -..~...B . g _.n ~o--=-.: 3 ~=~~..o-.I") .. ~ ."...-~ 0 ~ . ~ c0 I:.< ::.:.:.~. .. .. ~ ~ ~ " -""~=-. ~ ". ~ ::...~o~o. . .g~~ ~. ...p'~-~.~ n ...' 8 <. ~c:.~ ~ . 0' ::. ~ ~ J ~ ~~.. ~ 0. . VI :.. ~ 0.~ ~ 3 I") -..-. .= p'=.. ~ .=~'::-'""~"o 0 -.-- ..~ = '"t3 - ~:::. ~ 'T1 :..--o:. ~ ~ ~~o..fi'~-~-- ..". :. g 0.. . . -..c c u -tr a c k ." a ~ ~.~ ~ ~ " °.-.. 0 . 0 . ~(D O ~ -"F' " ~~~ "§ ~ < .... -o~ ~ . ~ ~ :... . CVl!:!"'~-'" "". - I' ".". .-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~. .::"." ~ r. < ~ ~ . ...(JQ ~-"'-:.....0 -....:- a:~.-- 0 0- 0.o :.-- ~:.~VI-o c' --.-=:-~...n - -.!ii~~ \8 '.. . ] ~ ~... . o..~ C. ~ " n' ~ ~ .. ~ VI ~ ~ '"r1 :.:..-:J. ::....." .-- I") 0~ ~ ~. .~.~' .~=:r"~p'~" ". :0 0 .::: ~ ~.~ n --~ --. ~ 'n ~~-0 0" " ~c ...~ 7' -. Vi' 8 ~.. ~ ~ ~ ~ ~.t) .I. ~ . ....-~~o~~ ? ~ 0.. ~ ~ oa :.::. ~ (JQ ~ -. ':'c . "":.g §":g:'" ~o ':: 5 !' ~............"~':" w 0n ~ 0 ~ = ~ -.~ (JQ n ~ ~ < -"'--Vl" ~:: ~ ..~ o ..: ~ ~ ~ ~Q:..=:". ~ rb3 ~ rb 3 ~ ~~c VI n .".0.2:..~. . -.0 :.g ~ ~~.:-..g Vlo-:. ~ -.~c -~.o:..=-~> ~". '" ~~... - ~ :. g ~ ~ < ~ . 0.~_.. -. ~~./.. I") ~"'....= n ~ I") ~ ~ ~ VI ~ :.. I")n=c. VI < ~ ~::. ~ .. 0 W 0.~n<VI '" ~ c .::.~ Q~ ~ ~ £. ~ VI ..-~ E 3 ~. ':J :.. ~ ~ ~ :2"I"'o-...~ 'g~. Z g ..: '~..gC C ~ ...-.... . ~ ~ ~ 0--:.".~.:..~ """-10 '?. ..i. 0.~3".. g n3' § ~~.' ~ H ~.c'. VI ~ n v 3 3 c § ~ ~ [:.-- -0 '" ~ 0 C - c ~ ~ . ~ g.. 0 0. -:0' '.' ~. ~. ~ ~ VlO Mo M Q . ~ ~ 0 =-< c 0 VI ::. ~" ~- .. ~.. ~ ~'p. c ' .. ~ 0 ~ -. ~ .~ 2 ~~..'-.. . :.-.. I tI j "I ..' ~ - ~ ~~ w~VI""'~ ~ '-< C ~ ~ ~ ~ g 2. ~ Vi' :..' ~ ~."-".. . ~ 0.--...-= 0 "'~p"'"~. ~ 0' ~ ~ ."...~'~"o~"" o ~'~ =-~::: i..... =: ~ =:8 ==~~ ~ " ~-~.~ ~ ~.. ~ ~ 'g... a.. ~ -.o.-.... '0 ~ ~ a. :'.Z. ~ ~ ~. .: ....-... ~ XC .. ~ VI ." Z "."'VI ~o "'" -1")~:. :.'.~~:..-=~t'"'~=l' 8 ="".~ n.:-~. ~ ~ ~ !oo.'" n 3 < ' oVl "'.c c u -tr a c k . ~ a -.. ~ 3 C ~ ~ ~ :' ...-<'" ~ ~ 0(JQ -~ !- ~ g...--Vl:.-.".~:..I") ~c 0. "'0.--C~ _. ~ "." ..: 0 ""... 0 n ~ 0- - r0' 0'-< 3 ~ ~:?. I' '~~ ~ '-65 ~1 . ~ N... ':< "?..=< E~p'n~... .o..1 ."- """ 0 f-:r.::.""'-::~.:."" .. <~<n ~l")o..'" ~o~~::.~ Z-S': . 0 0 ~ ~:g -.'0 \.:-('--".." w ...~:-e."I.--~ -..""-~..--~ C ~ '":' ~ ~ "g . .. 3 ~ Vlnn~~--~ ::. .n~.&~..~_.. .'" E:£':r~~n":. n n 3 I") 3 ~ rb'" 0 ~ C nn rb ~ ~ ~ -. ~~ ::.--o ~-~:'.:: . ..c ~ ~ " ~ o.Q ~ . VI.:. -8. ~ ~ w c... . .." ". 2 ~ ~ ~ ~ Q (D o' ~ "0 ~=. ~ ~ ~ 0":0 .. '. ~ ~ ~ :?. ~ (JQ ."D-Q...~ " ... E. < . -. '"r1"'" ~ 0"" ~ g "\0"'... ~. .. -0. 0.... c o ~ § ~ -0 .:~~~ "."".: .". I") 0 ~ ~ 0 ~ ~ ~ ... ~C ~3 .. ~ ~ "" I") ~ 0 3 ~ ~ ~.' ~ c(JQ~ 3 . VI c n:... ~- .. .:.. 0 0 -0 ~ :.':'/ . 0 C I") . C X ~ 0 0 . ~ ~ ~"" 3 :r ~ ... . < 0- .'F"" .:.r~ I") . . o~p"" .So~~.._:~.:7" '..: VI. :..: -~] . -. ~ oQ~~~~ ~. (JQVI 3 ~ VI 0-0 < . ~ o' .:.--~.cocn ~C") :!.. n non .~~ ~ .VI"'. 0- I") ~.. ~ VI ~ :."~~"~~~~.~.. ~ ~ - O~VI .-:: "'~.~ ?:::..:'~tI.a~.. ~. . . g.... (') .c 0 _:.~ ~~0~~ ~.g ~ ~...0(JQ:.... ~~~ :j' a"= == ~~ ~'c' .. =: I: =: ~ g.... ~ 0.. c.::.'.~ = ~~ to .~~. .".P'-""":-~""o'-~~~ ~ C -.~~S.' ~~ 3 .. . ~ ~ ~ ~~ ~ ~:. ~ >< VI 0 ~ ~ ~~ . .:1-=" ~..(:r='. ~~.. 0. 3 0..O~g"'.. ~ 3 .--_._:!. ~L.. =.'...c.< -a~ ~.. ..:.. .:o~ "n9~080_~S~... C') ~ g.. ~ . §: o. "6" .1 " . - -i. ~ ~ ~ ""nrb~ ~ :...-. g:!..~.... -. = VI~ ~ ~ 3 ~:. 5.\ ~ ~['\""... (D 5~ oo~. ~ g.... Z~ ' 0'-< ~ 0.--:..-~.="~ ~ "" n = ~~ ~~ _0 ~ =~. ~ ~ ~ 0 rb ~ (JQ ~ <. ...'" .. . ..~~"o= e-o.. -i 0~ ~'-'.~-""". . ~ "". 0 ~ c 3 ~ ~ ~ .VI~VI~ Q I") t- "'VI:. - ." ii" ~ 0 ~ ~ ~ - '-' ~ j c: ~ 1:1 1" -L-. ~ ~. -.~g ~"":. [..--.~" ... .~ -~ Q~...8... z 0 C.f . :.... . ~ VI g .~-'_: "cf.. 5- n 0 ~ I") ~ -- ~ ~ I") ..... ~ ~ ~ h ~ ~ ~ 3 ~ ~~~-o r ~.1\ ~ . o ~ ~ ~ 0 ~ .'" v ~.:.S' ~ \0 . to -....-.=:=~" ....!...~:.. ~ ~ ~ ~ 0 .-.:.'.. 0- ~ VI -. ...~ ~ 3 ~VI""'~ ~ :. p.: "oct" ... ..d o w ~ w ~ ~ ~ ~ ~ N."""~" I")VI~~..0' 3 ~ ~. ~~~ ~o--~~ ~ -g Q ~~ g3 ~ -- ~ o.....J ~~. ~.d o w o ! PD W O N h a n g e Vi ew to bu y XC lic k C m F- o -' ~ 0 ~ . :.--~ I")~ ~_. ~ ~~~ -. ~ - ~ . 9. 3 (JQ 3 "'~ ~-...-~.""-:"..' - ~ >". ~ ~ g. <:: .::. ~ ~ ~ ~ ~ O' ~.'C i . :!~~"~~(D" ~_p'od"B~. .'. ~ ~~.:T.-"".~~o~"o . 0 ~~ ~~ -.. 3 ~..'"' . 0a.: ~ g -< 8 ~ ~ VI -'"' =-: 00 n ~:o~. ::0 n' ~ ~ 0 ~ ~~ o-~ - 0~ :. 0 '-< '-< 3 VI :..""" . I") -0 ~ 0..:"(D 3 -~ C p'.."." . ~ o~ 0 ~ (JQ 0.~~ :.-.".~ ~ Q ~-. n' (JQ ~ ~.. -.o~3-:.(JQ . VI on.. g ~ 3 .~" 2..f) ~ ~ - ~ 0... ~ ~ 0.' ~ ~ 0 o' ~ >- ~~ ~ ~~ -- fii ~.. . . 3 ' ~.°~=-'P'....~..c"N. 0 ~ L-' > . ~c:.. . M'-' -4 0 n"" C") 0 ='" \ ~. ""0 to .. 8."-.~ ~ . < ~ .::. S 0 :- er C') 3 ..:..."".. . 3 '-< I") -.." ~p'~~ --< ~""~......o ~ on' n :7 ~ 0. :..: 0. -~ c~~" 0 0- :: ~.§ ~..~ VI C ~ 0 f. '"'.E g ~ g:. ~ ~ Q .. --" o ~ ~ ~ ~ (JQ ~ ".~: .......!'.= _':0 ~ ="p. g g..~. ~ ~ 0 on. ::.. ~ :r" ~~..~o:2"l ~cc~"'~_.-a.: ~ 0. "... 'T1'. (D~ -= 0.. ~ 0'\ . 3 n 3 ~VI" - o-~ _VI ~ ~ 0.. ~ ~ 0 0 :. .~ .. ~ :. 3 :0. ~ 0.o-~N'~~OC~.. c"~"."p . VI 0 "'"'~VI-~ 'VI 0 -.~° ~ ~...-..~--~..."p.-.-~" VI 3 ....J .... ~ a... )-. ~ ~ ""..~Pj-. ~ ~] ~~~...:. 0 _.... 0.~ -.-"'. ~ "N '."...- ~ .=g .'.........~.cc'~~'..-' .. ~ ~ . -.'" ~ -:. 0.""" ~ .... ~ n . p-. ~ -.. "'J. !~ " ... 0 C -.... ~ ~ .-.. 1: '. ~n '"~. n ~ p. .-~. \0 ~ PD ! h a n g e Vi ew ~ ~ ~ ~ _.. N.:.-'" .~ ".... VI 0 ~ ::.--=~ .~.. ~ So ~[:..~.. ~ ~ ~ . ".....--0~0~0~ '-<. VI~. ..'(')0-. t" \ '~ ~ g.g 97 ~ .-:- ~-~ C ~ 0 c -p:. ~ - ~ 0 .~="'... <VI..

'2 0 n. n 0. .. ~~ I\) QQ 0 = a .. '" 0.:.go w 0 . ~ "'~ .. =r..:.~_... :J'"~.go o..-':J"""~..~ QQ 2 n . Z ". '" 0 .c.5" g.~'O ~ ~ n "':J'". £:. ~..-'c-.ooQ-.'" :J'" 8 0"' n g.:. ~ nn. n- ~ n -: .-.2 g ~ =-u.Q.. g. 5.. 0:1 ~.1o'O'~n:J'" 0 ... I\) ~. ~ ~ ~ :J'" I\) 0 0.° .:"'C -.. ~ ~ ~ o :.. ~ ~ ~ ..Q ~ -" ~ 0"' ~ .1 ~ n ~.....~ " 1\)1\) ~ :: g.I\) ... ~ '" ~ . ~ n:l - -: H ~ ~ . ~ 0. 0'" '" =r.. -. n .0. ..' o' I\) n :I -...""":1'I""Z o:l:J'" ~QQn ~ :.'. :I H ~ ". ~."':J'" _..' r.9 c -.. ~ ~ :J '< < n :I 0..n' -..menageries.0. lJnn". n C n c q C 0.. 0 n ~"'On'".go~ n So. '< ~I\) I\) n o n 0. C ~~ =-: - n ~ ~ ~ . :.. 0..n-"""" - ~ ~ 3 3 -~ c n ~ '" '" ~ '<... '-" ---J n 0 0.The Napoleonic Wars rcsulted in the massiveredistribution of the contentsof princely cabinets..:1 -.On3 -.'. in' "". ~ _.... 9 0 n -. "'00.n:J'"."" ~. '2 ~ -. n _. nl\).. ~ 'ii:... n n :J'" 0 n -.. ~ ~ g. -. I.. -. 3 3"' ~ n ~ ~_nno '" ~ n '< ~ ~ S' . 0 '" -. C :I no. ~ n -- .n~~°So.."""'~n~ ---I\) 3 to uy h a n g e Vi ew XC er lic k C m F- . ~ o.. ~°o. n :J'"-".g. QQ '2 ~ '" I\) :I :I n 0.' ~_.....in-n~ n 3 ~ "". n .-'I\) ~ n' ~ in. n n 0 ~ n n :J 0-n :J'" § 1\)0. ~ n ~ n ~.' Q :I 0.." "'oo~ 0 '8:J'" ~ ~ ~ '" .:fi: 9.... 1- 3 9": 0. n- ~ -""---..E n'" g ~ =..... in the centreof which can be seenthe four bronze horsesfrom St Mark's Basilica "..°:J'"~n~~n-. =r..c c u -tr a c k . I\) ....:: -.-"0. . 0.. n 0- I\) n n-""'0--1\)01. ] 2!. ~ .. -... -0 0 = =-- n ~ 3 :I:J'" --0:: ~ n"" -. ~ ~. =r...n""n<l\)l\)nnn ~ ~ . 0.g '< ~ ~ C . :J'" ~ n ~ r.. ~ Q -. -..g.. n ~ . ~ 0 '" ..:..."- c -'... n '" 0 ~ n ~..d o w o ! PD W O N h a n g e Vi ew to bu y XC lic k C m F- o ' n _.. '" w w - -. ~ ~ =r.=~ o~..'" 0.:.:J 3 :J ~.' ~ I\) 0. '" -: o.. =.' ~ n ~ -'.'" n I\) _.... ~ 0 I\) n n n <:J:I"'".' 0n """'<-n:l'" n A.. ... 0' '" n . - ""-. C n "'~ n o. 3 ~ n 0.-Y~i_~I~~I" " fnl1n.2-Q:J :: n -..nl\)~ I\) ...~ 0 n n ~ 3 ~ QQ 0"" n"'n"=O nno.: ~ .. -.c c u -tr a c k .... ~ QQ n' :J . nCS' '" ~ ~ c ~ 2 '< .n~ :I ~ '"S '8 -... :J -:J'":. ....nl\) ~:J'":ln- "-. = = ~ ~ Q.. c ~"C}~_. 0 ... a...=:: e.go 0 I\) '" ~ ::f~ 0...~ ".... c 0.. .0 ~ 0 :I ::....... 0 a ~". C"':1'I"'~n~:J~"" 0. 0"'=r. --n ~ ~ ~ 0 '" 8.? I\)~ 0 '< 0.... n"'" ~ 2 n 0. ~ ::0 0 '"r1"" 0n :J 0 :J 0. n' :J ~ ~ ~ 0"'~ 0' :.go ~ ~ n a '" :J 3':J CX).. n I\) 0...go 2" g OCO-n' '< :I ~ I\) 0.:i ~ n :J n ~ n- -.engravingby PierreGabriel Berthault from a drawing by Girarder...<0. ..:.churches.'" :J ~ ~ n 3 C:J'" .. n c = ""~o ~... . 0. ~ ~ ~ ~ :J 0 n 3 :J<n. 0 _.~.:I 3""0~..?!:~~l~. 3'" 0 ~ '" A. _:J '" '" n 0. ~ n~~-.c- .. :J ~ ~ 'g< n :: -:r. g- '" n ~ -. . 1\). n -::. ~ ~ c00.:J ~: 0 ~ g 0 :I "' ~- ~.' 3 2 .. ~ ~ ~ ~ 0 :J'" :J'" ~.and other collectionsof all sorts. 28 Entreetriompbale desMonuments (6 February 1798).~ ~ 0' ~ 0. 3 0... 0 ~ ~ g n -'" -.:J'"I\):J1\) _.... ~ 0.- '" ~ §' ~ ~ n 0..a u~ ~ c 3..9 ..'..:1 3 I\) :J - ~2!...go 0 '" '< n n 3 ".o.. ~ -. o n '" . C n 0. ~--- ~ g ~ ~ 3 -"" 0. ~o. :I ~ -' g. ~~ n 0' n ~ ~ g.-"~ ~ '" "'-'on'" I\) p.:rno. '" '-' . ---1\) ~ ~ n<.:1 "..This engravingshowsthe arrival in Paris of a variety of goods.)"'1\)""0.~0'. X ~."'-'~' ".:Jo-o"":J'"o::"' O .. ~"'o. n 0.... . > I\) -. ~ :J n~ 0".._....~ ~ a.. . 31\)1\)8:J'"0. :J'" n ~2 O ~ > 0- ~ ~ - -.i.. n~ ~ '" '" g..~". < 0. ~ o~" -.. ~'="" .... n' c ~ :. -'~. n ~ g~ 0 n 3 ~ 0~ ~ :J'"""-l\)n' .-'n""'n '""u~CI\) o."" 0 ~ So....c:J'"~-:""" -.<". 3 QQ ~ S. .. n 0. 0..~ w n ... ~ ~ 8 :I .'-:=i'"~'~ . '" 3 -:J'" n '" 0- I\) ~:I 00 - o..-:1 n .Q '" 0 .. ~ QQ QQ -. . n' ~ :: '" ~ po.n .g- ....-' .~ . nc - ~ 2: n...0I\)n~3 -.. g."... . 0."'n" -~"""-"'-- QQ~ ~.. n ~ -.. I\) n ~ 0 ~ :J'" ~ 0 ~ n ~ ~ '" 3 .g n o...Q. . ~ 3 r. 0 n -... '< ... 0 ~ ::0 n". n n I\) n:J . 0.~' ~. n :J _..go C 0. ...~ 3 S' ... ~ "g n : ~~~~.. n' n .Q 0. ~:J roo 0... ~ -.3< ~ nc. -. "'~. -. """... n-'~:J -'" :I 0 o-- .+" "'-'-' -: -.. . Kg c: ~ <... "" I\) '" g. :J'" 0.' :J'" n ~ ""X b ! PD W O N er ~ o. ~- ~ 3 ~ 0.... n :1'1 0..9: n ~ ~ c .. n ~. 0. ~ ~ '.O~ a.. 3 ~ 0.'<~"" ~ ~ 0 0 an".. ~ =r.. . <' 0\ ~ ~ =r.. n .~ ~ n ~ '" :J'" n ".:J~. ~ :Jn~n:J_::~ '" '" ~ n ~ -. - :J 0 -- o. ~ _... I\) n ~ nn""o '< 2..33 -..:1 n . ~ 0"'~ -. 0. 3 ~ ] ~ n' =r.go:J ~ a 0 n ~ n ~ a ~ 0. ~ ". c :. ~ ~ 0.. ~ 0 03 0"" n-:--n -:< QQ nl\)o. g. '" :J 0. -...- n"" ~ .v "1~~1.:. g- n ~ 3 g. 0 ~ 0 ~-. nOn'" ~ 0..... ~.n-o:J'" 0.:1 :: n:J'"""-' ~ a ~~ ~T":~:~~~~7.... 3 ~ ~ a... .:. S' S'~' 97 n ~.....<'" '-'o. ~ ~~ .- ~ = 0'. QQ 0 O---J ... ... ~I\)I\)<:I-. ~ o' 0 Q ~ '" :J ~. -. a.~ -. :J _.] :-:-J 9 :I :J ~ :J'" < 0.. 0 g -..0' n' 0..o .'" r. :J 5.1-.. ~ 0... n ~ £.. .M ". =.'< -... =-: n:J'""" '" :J'" ~ 9 -. ~ n' ~ ~ ~ n~ '" nno-- .c. n '" ~ n :.. ~ E g ~ :J S. ~..'8 n < ....d o w . no'" . 1\) -'n 1\).. ~ 3 ~. ~.. jn' :J'" ~..:.n ---J '" ~... 0.... Q ~ < n:J'"-:In''' :: -':1 -.... :J'" 9 r... ~ ~ "'non.~ ~ c ~ ~ ~ C n ~.n' ~ 0. n :J -.. .~.. n o '" .

0. n cr. ~ 00 -.... 3 0 n :. I V' E . ~ ...". '" ~..J 5' n '1j' ~ ~ ~ n'.-. C') .n 0 ~ '<:I ~ ~ ~:f' :J ~ ~ o.... n -.' 0 '"n.<"". ~ 0 ~ n 0 < n 3 no.if8 ~ :I ... \D-. ~ ~ 0 .. ~ '<"" ~."'~~oox""nn~"'< 0: ~ =' ~ o. 0 '0 3 ~ :J 0 0. n -.~"" ~ n ~:.~'. "'. =' '< '< =' ~ 3 ' >< -' ~ n . ~ o~nn<~~ ~'1j~.[:it' g.3....on -.-o~~=.. ~.:- < n 0.o.... . ~ ..'J g"'ri~ ~ =' s.n~n':1. '1j =' n 5 ] n n . ~ ~... '" q"!!..-""0\'" n ~ ~ '" n (. ~ -. ':..n_.~.... ~.~ >. :J ~ '" ~. ~ ':1.... '1j 0 ~ '" g.o.. -. ~ n 000 ..... \D nn=. =' n < '" ~ < n ". ~ n =".. "'=' '1j ~ 0 '" . ~ n cr~ ~ n n' ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ e. n -. 9 3 ~ 0 ..:: 3 -..n ~ ~ (... 0 0 =' ~~ "'n~ 0.' §::a.. =' ~ ~ n:-: 0 ~...~nn nn"'n_n 0 _. ... . "..c~ on ~'-0 '".": ~ ~ ~ _.=.::... n~ n o 0""0'" .-' -i (.-.. n ~ ~0.~ .s......"".n~n-""::ro n lic k C m XC F- . . '" - 0.... ~ ~ ~ g. '< 0.."n:::. < '" :J ".~ g. 0..!!. ~ 0 ~. n 0 '1j = > n .."'-'~~ ~. o... ::""" n ::""" ".~ -. .n0.:nnn"'~ ri '-' -- :J o.~~S""'='3 '1j 0..::.' ~ ~ n-="-' .: - 0 0~n~'< . -~.~ n ~ ~ n 2' n 0 3 .~. 0 < 0 -. ~ .~ ~ :J ~ = ~ ~ ~: > ~ 3 ' _ 0...n n nO'" ~ =' ~ 3 ~.~o~~~~~g~n n ~ ........5' '" . _' =' \D :f' n~ > ~ g :-: '1j n ~ .' ~ ~ '" _.. ~ '" ~ '" ~ ':1. cr"'"..0 ...'" ~ '" "'~""O- -.. ~"'3~ - ri .. -i ... g."'. =' . '" ~ . -' =' ~ 3 n='2"""".. '1j ~ n n ] '" 0. 0' 0' s' 0. ~ non ".- ~ - ~ 0 n"""'-. O~ ~.-.~nn 3 n:-:. ~ n n=. ~ 0 =' o ""'" n ~ "'~n ~ - n ~ =' ~ '" Z o ~ n 3 < ~ n ~: ~ ?- if . .-..-~n _..c n :I ~-. ~ ~ ~ ~ ~<~ =' ~ '" 0.. n 0'. ~ .. n .. ~ .. ..'" -._""". 0 ~ ~ g <' -...~'" n ~ q" \D ~ ~::... n ~ ':1. ... :J r.~- ':1. "... n n . ". .. ".?. cr."'~0 ~ n a." . :J 3 ~ < n =' '" -~'" 3 0 ~ 0 ri~ :-.. I t I I I :f' 3 ~ ...~ g.< 0. 0 n ~ ~ ~. ~.~ '<cr. ~ . 0 n \D '1j 0 O'~"'.. n n ~ 0 "'.':.~ ~~ ~. ~ ~ .~o '1j cr.:n=..J . ~ -... ... 0 =' ~:I n . n ~ocr-n~ 3 os ! PD W O N F- .&.. n ~n ~o = '1j C') .. ~ .. 0 ~ :f'~. ~ g ri < n '1j '5:~ 2" 5' '.."...d o w - ~ 0 <~=:... =' 3 ~ 0 ~ 0 ~ 0 3 ~ .~.n~.&. '1j n 'T1 0~ -.. ~ ~ ~ 0 r.. :f' _. ~ ~ ~ '"'" ~n g. 3 ~: -. ~ ~ . -..-.' o".."'" On""~ ..~' ~ !'o.-.~ ~ - .."" ~ ~~ n ~ ~ ':1. ..=....0. -i n =' ~ 3 g. ~... =' -':f' ~ n ~~ ~ g' . ~..:I ~ ~ ~ =' =..--~ -.."'-""'n ~n<'. ~ ~ n <3 n ".. 3 ~'a a: g.-"'~n ~ '" 0 . 3 £.=..... ~ . ~' 0 ~ ~ 3n 00 n . g. 0. ""~o -.' ~ ~ n 0\ n 0 ~ n"""nn~" 0.. C') ~ =......~ ~ ~ 3 2" n 0.-~~~ '1j n n < ~ ~ ~ . to bu y I 3 ~ w """""'--'=' - w nn~~.- a ~ E . -. Q ~ cr.':1.!:g ~ a.<".-. .~g~ n . =' 0=' ~ ~ ~ £.""nO . =' -""~=. < ~ ~ ~.. ~~ g' n ~ '1j =' = n 3 ~ ~ g. ~ '" a.. 0 ~ cr0 ~ < ~ 0 < 0 -. ~. ."" =""'" 0 ~ 3 =' 0..-""""'n~o"""':1"" cr0"""~ n -'" 00 ~ ~ ... (. =' _. 5" 3... ~ . "..... 0 ~ 0 ~ ~ =' '" q Q ~ -nn~ . 0... 0 ~ =' 0..-' ~ '" -.. -< n ~ ~ ~ ~ ~....'. 0.'" n ~ '" ~ 0...~'n x~::. '" - :J -... ~ ::r =:..Po ~ 0.01 ~ \D ~ 00 ~ 0 =' ~ n c n = ~."" n \Dn 0..n'1jn:J ~ go~ g-2.. '-' n:J "<~« n ::r'1j _...! :. 0 ::r ~ =' '" -i 0' ~ - S' n '< '" -.nn=""n 0........ . 3 = '" _..... < :-: ~ ~ .. ~ §.'-O~"'\D~ :.o....=-=.~ .o..n.... .. 0. ~ ~ ~ifcr-o.. ~n ~ <-0-'.. ~ 3.... = ~ n 3 0 n'1j '" =' ~ n ~ ~ :I n 0: :: 0 =""""""'" =. =' 0.. g. ~ '" ~~ <~.a "- n".... 0.....:.. ~ ~~' g. nn_. 0 ::.!2.. 0 0 0 Eo n -. ~ '1j n ~ 0' go 0- ~ 0 n"....'" 0 :J"n o -.n ~ =' ~ ~ =' :J 0... =' ... 0 0: n ""n~o ~ .... ~ Q. ~. '" -~O=""'" :J '" ~ ~ n~'cr-"'nn. g a. 0. 0 w 0 ~ =' ~. ~ n ~ ~ 0"" 0 =' '" . ~ .. ~ 0...-' :-: ~ w!' -' cr.::..n".. ~ n ~.. >< . g!2.. n 3 n~ n'" n n '" 0.=- n.. '1j S' ~ 2" ~ < '. 3 ~ ::r .~nn".....-=' =' ~ 0 _..-. n 0. n" '" 0 .. ~ ~ ~'1j:J ~...g-~ ~ . <: n ~ n n ~ - "..3 n~ ?I'" go~ ~ "" 0 """<..... n !2"0' ~::r ~ ~.-~ ~ .n '1....... =' '. n ~ ~..(....~ ::r ~ ~ .o =' n n Jn n ".~=. ~ g. 0 IJ... 0.n__~ ~ 0 n ~ -. Q g ~ 8 go8 ='-~ _. 0 ~ .:J.... < '1j "' .c c u -tr a c k ..=. ~ -. -:- ~ '" ..""".."'" o .. "'n !2.=' ~ -..<n""" < 0<~-' 3 n~"" . 3 0 -..' .. '-' .' 5' n ~ '" ~ ~ ':1<n 0' =' w ~~. n n ::r. -. n ~ -... =' 0. -. '~~ '" ~ '" ~ = ~ :f' r0 ~ 0...g."'-n::r >< -i ::r:J-...~ ~ ~ n ~ o.. ~ n ~ n~ :-: ~ -.. n :J ~ v -.. '" ~ . 0 0. . ..~'" 0 ~ 0 n...<~o"'no~~ -. . '" = ~ - - - 0.... a =..! n 0 \"" '" cr- ~ ~ ~ ~ 8 0' ~ ~ !!. ~ ~ ~ Q ~. ~ n n =' ~"" n ~ '" 0 '" ~ ~ - n ~ 3 ~ ':1. '" '1j~n_.. 0 ~ 0 .. n :f' ::r ~ =' n ~ ~ -..'3-6""""<~~ '0 ~ ~ :f' 3 ~ n ... ~ Coo ~ ~ ~ ~:.~ ~ ~ -..~ '@-i'T1 "'-'~. n :J """ ~. n =' .. g ~ 0' 2. 0 3 -..... 0' 0 .-.o""" 0 Po Eo ~ ~..> ~ cr~ ~ o.'1j 0' ~ :t. =' :. .~<"" ~ n 0.n~ =' ~.:J ~ S' ~':g ~ ~ .. . ~ ~.::r 0 """-o"~ ~ ri ~ ~ n n g n ~ ~ ~ ..cr-.. . ~ ~ ~ ~ ~ ~n 3 _. "' no.. 0.... 3 '..n~ n~ ~~ n".... ~ &. <. ~ 0 :I :J n -. nO.: g.::.. '" .'" 3 ~ 0 3 go'..:. ~ ~ 0 ..0 0 ~ =""""--'="'" n 0 ~. '" ~ n 0. ~ ~ n n cr~ Coo " .~ =' 0.-...-. 0 0 ~ ~ 0 q"!2.. ~ () ~ ~ ~ :-: '1j ~. . n 0. ""'"' 0 0.> ~ ~ . ~.~. n ':1.. '0 ....' ~ o.. ~ '" 0. .. n ~ ~ "... "'~nNo-' =' -::::! ~ ""'~ii: ~. ~cr-"'n~ .. 0. 3 '" 3 = n 0 3 n::r 0 n ono. n ~"'~'~ ...... ~ .. nO".~ ~ '" -0 0 0 . S' -...~ N_..""~ '<n='n'" cr-"""'n '" """".nx~2~~n". .. cr~ ~ ~ ~ n n o=. ~ ~ ".. -..<~nn no.. ~ ..... n ~ ~ ~ '" '" ~ ~ q -i 0. -~ \D ~ n ~ '" 0... 0. - 0 :J 0 ~ n ~ -..- ~ Q :. ' no 3 ..~ n =' ~. n . 0 X 0 :J g. ..:.~ _. IJ."" ~ :J < n ~.... '0 ~ go~ ~. ~ n - :.. ~ ~ ~ Cwo 3 C '" ~ ~ ~ ~ n n S<' no. ...=' .. 0 ~ 0' 0 C') =' - a.on~. ~ .. =' 0 ri '0 0 .d o w o ."@8."'n~". ~ Q - ~ 3 ri -i 5. ~ ~ 0 ~ =~ ~ ~ ~. 3 . = ... 0 =' ~.': ~ 0....c c u -tr a c k ...~n""".. '-' ~ - =' ~ IJ..cr-'1j '1j n' ~ 0.~ ..\D~.o~'" n = ~ E:.-< -.. ~ n n -. ~ '0 ~ 0' X ~ ~ \D n ""'x =' <: '" .h a n g e Vi ew - .' 0 ~-'~='n g.....~~~.....'1jn o =. < ~ ~ 0 0 ~ ~ ~ n ~ =' n ~. 0 =' ~ 5' I -.~" n cr. n n ><. ~ -'1j '" Z . £..... ~.' (... '" =' '1j 0.~ '1j 0 0 =' ~ go~.. n 0 ~ ~ ~ ~ ~ &.' '< '2 - ~ ~ . 0 ~ - ~ &. ::r-. n 0....~ -.ri8 if n8. ="'" ~ ' ~o. =' ~n =' o. :-: -.._n w~"'~. O "'" 0 ....' -.....: ~ ~ 0 '" '" -... = -.on 0...' . ~ ':1.. ~ ~ a. ~ 0 . non ~ ~ 3 <"'0. ~ n .._. 0 0 ~=' :I. n ~ ~ . ~ . n . n n ~ n .. ~:I =. g ~ ~ ~ .: Q -.. ~ C') ~ n - ~ ~ n 0. ~ 0... n ..-.~ 3 '2..~ ~~ ~ 8 ~ g.. 0. 0 n =' ~ ~ ~~_. ~ ::r ~ 0.:nri 0' ~ n _. -< ~ 0 ~ ~ ... ~ ... n go:J n ~ =' :J 0 _' ~ 0.: n~-o.: ~ ~ ~~... 0.. '" n -~ ~ '" . ~ 0..~". -..:. =' =' ':1.~' ::r '< 0 ~ "".0\ .."! oo-.. ~ > 9.0 ~ ~ :J n =' -.~ 3 \D~"" 3 0.'" -- .. -~ ~ ~='.. ~ 3 ~ -..n ~ -.~ . ~ n n:J -..' 3 0 '" q" ~ ~." "" ~ tn...-"""" ..-."" ~ ~ n n .. ~ ~ ~~ -g' .. 0 ~ =' c =' 0 n -... '1j ~'~ a. ~ n ~ 6:~ 0... '" 0 . cr-~. g. ! PD W O N '" '1j ~.~ h a n g e Vi ew ~ ':1. ~. n5"" ~ ~ 0 IJ. < ~ ~ .. -nn~nO\"'~"" ~ 03 :.. ""n""O . 0.. 0 C') \D ~ 0.... < n ~ ~g.0-""=""'" ~ -....Q ~ 0.:. .:f":1...3 0.. 0 Q n ~ cr.~ n~ ~. . ~' :-: ~ n~ Q 'T1 -n=. '" ~'" ~ "'~ ... '< ~ 0 n" ~ ~ '" =' ~ ~ n w ~ -gnno. cr. ~ -. '0- :-:::.. 'O~. Q ~ -. . -. 3 :I ....' 0 0 n.. ~ o.-'-. =' ~ ~. -....... ~ :t g <: ~ n . '" ""~ 0 ~ 3 _' ':1... ~ n n n n ~< 0.n~ ~ w .. 3 ~ 0.. '1j 0 ~ 0 '" ~ &- n :-: n 9. '" 0..- ~ 0 ." ~ ~ ~ nn..--"'-0 ':1.. o "'< - ~ N n '" '" -.. ::' ~ o~~"" - 0 0 ~ "'0'" . ~ .' 3 Z ~ ~ ~ 0 ~..-'=. '1j g ~ <' 0 ~ r. <o. '1j n '" S' 5. 5' ~ 0 0: ~ ~ =' ~ . ~ n ~ ~ ~ ~ &. ~ n . ~ 0. n '< n ... '00 -.: . -:.' 3 2 >< ="'" ~ ~ ~ '" ~ ... ~ ~< o ~cnn"'\D='~ n .0' :J <~.='' 0' =' ~'1jn 0 '1j ~ g' ~ ~ g. :1 3 . ~ ~ -::::! ~ (.. n '< ~ ~ -. ::.'" ... =' . ~ ~ ~ II n 0 =' ':1.:g:::~ nO'..... ~ c-"~ ~ 3 ~ ~ =' 0 ~ - 0...0..~ "'~~ =' 0 02.n'" -~~~.~ 0 0 '" ~ -.. '" ri""'" ~ ~ 0 cr. .. 0 ':1... 0 .<. . .. ~ ~ ~ n n -i'1j < -. 0.n_. - ~.=' 00 ~ \D 0\ ~"':J ~ ~~ n. n ~ . n n =' ~ ~ n '" ~ 0 ~ =' n n' ~ o.go"'0. .""'" '" n cr 0 ~-' .... 3 =' 0 ~ 0 n -'nn=. '" ~. ~ s...n ""'" nn-:Jn ~ n n ~ '" ~ 3 -.-~.< &. ~ ..~ r.". n noO nno".' ..:1 ~~ =' 0. '" n to bu y er lic k C m XC o - - - ~ Z n 0. ~ ~ -..oon-'.-.0 n < ~.:. ':1...o~~--o. nO"" '1j n.. ~:J""'~:J-' \D< <. ~ n"" n S' 0\ ~ S' ':1..- \D .n. .n ... ~ '" 0. 0. . '" o.~ ~ ~ ~. ~..3 ~ ':1..... a :. :I '" -3'" ~ 0' Q 'T1 -'n crn '1j 1J.. ~ 0.n-'-'::r ~""~. ~ S' ~ 0..~ 0.. ::r -. 0 n '-' =' ~ ~ n 0 n ~ on':Jn n ~ ~'" -..-..o.. n '~'c. -< .. '0 ri ~'2 ri '" 3 n< ~. '1j"" 0. ~ ~ a::~ 1:!. n ..... n ~< ~ ~ n n ~ ~ =' (.... =.. ..=o--.... ..-'-' ~ ~ ri 0' n ~ n 3 '1j n:-: ~ ~ ~ 0...o. 0 n ~ ::r =' .. 0 < ~ <n 0 3 0 ~ .~. .ra -:.Q 0 ? 0 '... 0. 3 ~ 0 '" =' 0n .o.. ~ .. ::r ~ 5' ~ =' 0 ~ ~ . ... =' . ~ n "'.i ~ . n :t F ~' ~ ~ . 00 =' - '" a. ~-'n ~ n 3.~-"'" o w= ~ ""-""n~n...-' o -. O\n-'1j ~n' o o<-~~nn_.n". §.c 0' ~ -. ~ "' -~.." q" ~ ~ -.- n :J ""':. nn"... 0 :J cr..~~. v n -~ > ~ ~ ~ -.. 0.... ="'" ~ ':1. 0 ~ n ~ 3 '-' - Q -...!J~'" ~ .n ~ ...c 5' Z '" '1j ~ '< 0 .... ::... ~ - er . ~"'~~2 . 0. 0 0 3 ::r =' ~~ 0 ~.J ~'" ~' 3 3 n ~:t -.J ~ ~ -:. ='~~ ~«n Eo 0...~n':1. ~:. n '" '" ~ ~< 3"-~cr-~ n 3 . :J ~ ~ Qq' -~~ ~ n n ~ n ~ ].. ~ \D n >< ~ ..

. 30....~_. 0. ~ n..~.~ ~ n ~ "'~.-". 0. -. ~ o 0 a. n -0 ~O-o-"".. g.... . s' ...~.... ~ ~... 8 0. ~ g 5 ~ . ."""~"""I\) n '" ~ 8 aa goo. - o ~ V1 it ~ ~ ~ ~.. 3 n n ~ S' ......= ~.o. ~ . ~3 '" n "'.. "':r .~on~".=. ~n-~ ~ ~ -g !:J: g.' -.. c... ~ n n -I\)' ~ '(. ~ . c ~ n ~ §."I\).~ot: ~ ~ \D 0.:." . ~ g.. t ( .n ~ 2 .. ~ '" -.... I\) '" n ~ t:"" -0 g.. ~ --. ~ n t: ~ g ~:r ~ -< ~ t: . ~~ . 0. 0 ~ ~.. ~ -oc. ~ n 1\)...~... eo:.'" 0 !!... ~-" ~ 0 ~ ~ . 1\)0. 0 ~ n 0.. '? ~ ~:. I\) ~ -o. n ~ 0.<cncn ...:a . n ~ 3 . n g..... -..:....? O' . :.. '" ~ :: ~ g 0. ~..-- ~ 0.2 '" '" I\) "'~"'o.-0 "':r 0.. :r g... g. -.". go :t n 0 ...o. -.. g:- O S' (lQ S.. 0. ~ 8 ~~9 ~ ~'-"'~- ~ 0.~I\).t:~ ....n """""" .. '@ I\) 1].1\) ~.. :r g ~~""".. ~ ....noo.. -. I\) =. C N '~ I\)nO I\) ~ := g- ~ @9 ~ ~ "':r"'... ~ ~ :r ..:... ~ ~~ .. t: '. ~ ~ -0 .. -0 ~ t: no-'" ~ 0 ~ ...'" ?. 0' . . . < .. -. ~o"'-J-' ~ ~ -'<:n~ .. 5 ] 9~n g 3 . c~-". ~ I\) n s. @~. 0 <.. -0 Y""'" g . s' ".:. n ~ . ~ ~ u.I\)_.-oN ~ \D n 0..t:'" ..n -0 :g?:o n l\)aQl\)~-'~OO "'°nl\)~' l\)<n~"'-1"'~nn." \D.J ~ Eo . n . n -:r . (lQ.'" ~n~.. :r ~ -0 ~ n. ~n~ n g.. n .' I\) .:rt: ~..... ...? O n ~ ~' g' ~ . ~ _. I\) :r .~ 3 g n ~ .~n-.o...<n_..- .c c u -tr a c k .. '< . S.~ n n .'<....:. ~ <' ~ ~...I\) n ~ ~ ~ ~ ~ c.. I\) 8 n-n~.~_.:. 8 ~ ~ ~ &..] u...is' "'=c:Jc~oon 0 . O ~Q ..-..<' ~ < ~ ~ .9.._.:.. (lQ ~ ~ :r£ ~ ~... I\) - ~ " (lQ ~ ~ '" o n <:~ ..1 '¥. ~. '< _:r -1\)0 u.n...""" o '""'nl\).... n . ~ 0"'1\)~ . c'" c n ~"'~.- ~ I\). S' =..:a n ':!:. i ~ ] ".Q1\)0- t: "-on ~ ~ 0 _.-.~-.- 0 ~ ~ . C onnn-n:J3n-o -.n-' ~ ~ 3 C -0 ~ ~ 0. a..c.h a n g e Vi ew =i"' w " . ~. ~.. ~ 3 =. Q :: -< -0 -0 n .'< Q 0 ~.. g' ..01 0\ \D 0\ ::0 ~ n .....'. ~n(lQn '< ~~ s. * "' ~ ... §. 0 I\) ~ § ~. ~.. 0 ~~ .g '" I\) ~ ~ 0.'" 0 '" n . ~ - . @~ &..o. ...-- ~ ~ S:: 0..=".~~. (lQ - ~ it :'0. . ~ ~ 0... -0 '" n ~ .<c '" -. g. 0 ~ n 0 < ~nn'" n'" 0.- .. :r g.._.. ~ ~ ~. ~ '< n ".c o --~ 0 :r... &:. '< ~ -'(..... 3 n '"'" =.. (lQ. 0. '" :r ~ -'0'< "'... 0' ...o.2 ~ : ~.' .' n n .~ 5.. .. ~o n n ~ ~ . 0 ~ ::' ~ ~ o ~ ~ n... -=-- ~ 0 n :: ri ~ ~ '"'" ~u.~ ~ :: .n:a".~ -"...g ..J n t: . .n.? t: r- '"'" I\) Q '" I\) ~ er '<~~~ . 00 - 0 ..""":r '(.. ~... O\:r. ~ '§..... -:r. 0."". .nl\) ~ "-0>' ~ ~ '" o' _.... .n" ~.. §: :a n ri :r . ::0 3" -.n-' ~.n 0 ~ ~ ~.. o:a 0..... .. ..:r:r . ~ ] g 8. B. 1\) 9 ~ S' -. 0. ~ ~ 0. ~ n' \D . nn~o-'o. ~ 3 3 ~ 3 ~::':::'::' ~ ~ Q ~.... '"'" .n~ s' (lQ I\) I\) ~ I\) 3 ~n ~ g. '" ~ I\) '" ~ ~2"'n'" E... ~ ~ 8. 0 _... ~ ~ ~ g. === "--n"'O t: S.. I\) n ~ 0 (lQ ~ ~ go a ~ 0 ~ -0 ...1\) ~ ~ ~ ~ n '" n ~ .. :a -".." .. ~ ~ ~ :r ~. 0. ~ &."..."""'(. ~ c.o~ -. _. 3 °:r ..n 0 ~ n 0 :r '"'" 1\).~ 3 t: ~ ~ . ~ ~ g~ ~ "'-o~"S' n- .. ~ 3 Q :J~ ~ ~....< g I\)~' -. . ~ ~ 8 - ~~ 8.0 '1( 0.. ~nC~ 0. ~ 0 0. 0 :r QQ... n -.- ~.. :r.g 0 _..'~ ~ ~ n o ~ 0.:ro.d o 0 ! PD W O N XC ~ §.g '" '" 0.. -'" nO ~ (lQ 0. _0.V1no""""""O :J -.. §: -'" I\) 0 '"'" 0. ?.n_"'-Jn~~::' 0...~n~n "'0.I\)~"':r ~"'_.. '" I\) ~ ~ ~ ".. . - 8 ~ o Y' ~ . 'Vi on-"'.? -0 ?: 0-~< I\) ~. .....JnO-n"'n.. 00 - ... n . 0 -... ~ ~ n ~ ~ n "'. c~<:.. -:r 0 3" r.~~..:r S' 0 ~ ij ~ o-n ~ .. n : 0.... W ~ ~ 0. n :r nn~3"'no ~...:t~ ~ I\) 0.-".. g 0 ~ 9 n ~ ~ .::..n~cn~n3 ~ "'~' I\)_.~ n ..J 0 ~..:a I\) 1].- C 5:..n"."".~~~"."'n ~ 1].o"...-.' 0.? ~c ~ n n 0 ~ - 9- §.=.. ~ ~ ... c.. '< ~n .' - ~ 3 ~ ~ n t: .~ ~.... (lQ ~ I\) :t . a ~ n... -0 n ~ ... ~ 0 ~ - S. - <. .. "'~I\)'""'Zo-l\)""".. -.....n-:--:o.o~ :r ~ g. .-.' ~ ~ &. ~ .. "'n~ 5:. ~ c.n".. g..-- I\) 0 0 (". g. 'f.. '" ~. ~ :"'" nn.~ ~ ~ <::. ..-- . ~ g 0 n ~ ""...(lQo..o 'iI a.!3:- 0- lic k C m F- c u -tr a c k . 0"" -0 -0 ~:- 3 n n n.... n - g ~ ~ .nl\). I\) ~ -0-0. -. ~ n :r'" .... ~ g ~ ~ ~ ~ -."".'< :J ~ '"'" :: ~ ~. ~ ~ 0 ~ "-. O-c~ 3 ~.. ~ ~' ~ ~ ~ 0 t: :r. .. .. I\)nnn I\)no~ :: ~ ~ ~ :a '" I\) I\) n ~ ~ S' 0: n ~ 1]. ~ t: ~ -..:2'\_~ -.~ 5. ...'«'-' . 8 [0... n ~ n n :r n 0- :a ""' I\) "'...-0 ~ <: S. ~3 n . '" ~ ... ~ * n ~ ~ . ~ ~ ... 3 0 ~ > '""'-0. ~ ~:r C I\) 0 n '" ~ n '" ~ '< .. '""'-. 3 "'-' 0'" 0 . 0 (lQ -.~~~.. n 0 ~ ~. :::: ~ < ~ ~5 ~ ~ \D ~ ~.. 0 8 ::' 0 -. t: 0 "'I\)"~ aQ .. :.. 0 ~ ~ I\) . . '" ~ ~ 0.-- N '" g.. :r n ~ Q 0.. n 0 I)Q ~n £ ~ c. §: ~ ~~ ~ 'if[ .. 0 =..:O - ~ ~ -< C o' ~ n p... I\) ~ ~ =:..- N n :r s.'- o. 0.<:~n ~ ~ ~ Q ~. :Ii ~ '" ~ :r ~ g -g "'0 -r.. ~ n'" 0 '" .." oc~ ~ g ~ o--.- - .g --.....'" 0' :r ~ .: ~ :a I\) (lQ -< = 0 3~a"'01\).. "'~ I\) ~ '~._.. 00 ::0 ~ ~~ t: .. ~~ ~ ~ -~ ::.' n ~ ~ o ~~ ~ - :r n 0.nr. 0-. '" ~.~ '1( -'c 3 8.] '" g. 0 §: g~ 0 :rn."'n a -0 .n "'t:.. I\) n oo."'-J N' ~"nnn:an~nl\)l\)-o o.':r ~ - > :. :r I\)nc. - 0. 0 "'n-..n_.. 0..... ~ '" .? ~ ~ ~ 0 ~ =i"'... ~ ~ S ~ ::~ n'" ~ ~"'on :r '"'" g.:11\) ~ g ~ o '" ~ ~ ~ 0 '"'" §:. "" 0 0... - ::.. ~ ~ t: ..? g. - 0.n~..::no....(lQ"' '" nO..... t:1\)'T1:t n ~"'-"'" . ~ w ...... n ~ ~ ~ ~ ~ ~ '2.. ~ g n ~ :a ~ ::.. ~~ 0 ~ ~ n ~ > &... ~. o "'-~ '"'" n ~. n-. 0" . -.. n <: ~ n. ~.O c. . ~ n ~ 0 S.:. . 0.n.. ~ ~ n:a '" "'1\) ~...I\)O ~ "'n t: ~ 0..<"':rn g ~ g.'. - ~O z g: ~ ~ ~ ~ (lQ a - ~ o. 0 Z . '" Q ...n n . t: ~ ~ ~ .. ~ c:: 0 nl\)(lQ:r o.... '" I\) ~~..n_._.. ~ n I\) X "'-...00 . 3. := I\) =. I\) . nn. N -:--: -. -0 0 C. -..: 0 .. .... ~ ~ g. t: 0.n ~"'.. ?.""... ~ ~ ~ Z ~ ~ 3 ~ .'" _.... .. :"'" 0 ~ ~ :t. g.. ..@ ..wn ~ ~ t: ~. O-"'~ ~ ~ ~ . --:2'\'~ ~ ::0 ~ nn.l\)n 0 '" 0 (lQ 0 0.J ::0 0.. '(.. §.c. .<.. n <: ~ . 0. g '"'" Q 0. '< - !..no" "'1\) h a n g e Vi ew ....--I\)_n ~<:n"J-:r".'" .~ n ~ ~ c~~"'o ~ n C :ro.a """_.<:r 0- _. 0 ...: 0 n ~ ~ < n"'-Jnn"n"... ~ g g. noot:- ~ ? ~.. ~' '" nl\)c.~"... s. O"'~.."".n. ~ 3 n~ ~ g.~no.' . 3 lJ(lQ:rOC -:--: 0 .--.'" 5: < ~ n n '" S' 0'3'(.ncnC\Dn I\) -o- '" - n' 0- s. S' ~ n n n (lQ p.. I\) ~:o' '" n n 0 ~ '" -0 ... .:... C 3 0.= g . ~ n n..-:--:~on n O n n no..-. n"... 0 -.-o. 3 n -0 ~ "'. n ~ ~ ~ :r -0 C n ~ ~ ~ ~ <: g -.O "'nn~:rn-"'~ o.1\) n 0... n n 0.:: n - n ""' 0. -..- "--" . g 0. 0. 0. 0' I\) ~ g """--' I\) ~ 1\)""" ~ -. ~~ @n ~O\.... Q n<:nc.."". :r 3 n Q n - ag-o "'-'oo-o...~:ro~n<: 8 ~ t: ..:0 ~ ~ ~ ~ g... . 0 0.". u. 0 ~ . ~ .\D'" t: :r n (lQ .. "'... ~ I\) '(. ~ ~'... n :r ~ :'0. \D W'c.o n= c. ~ ~ - ' 0 g... 0 ~ :r ~ 0 ~ "'300no - ~ .... . 0 o.. -.. x Q. < n -..'0.1\)."..:: ."I\)~.. ~ 0. .:r ""<..! g. I\) ~ -. 5..."'~ . . 2"' o -0 g.. n ~. """ -0 ~ ~ n . ~ ... 9 ~ g g.. 0 ~ ~ :r~-.: ~ 8.. - l\)"'-Jn-1\) -. n - !!.!!. ~ ~ ...01 0 g.g ~ ~ (lQ ~ ~ c.. I\) °:r on < ... ~:J ~ Q I\) '< 1\)-. ~ ~.] :a . . ~ t: n~n-n.~~-. ~ ~.g: ~ 0- -'"¥'. ~- - n :r~-""no. 0 _ '" Q. ~ n-n 0 (") (lQ.o-_ . 'i . . ........ no. ~ ~ ~ n --- '" ..'" '(.'n ~ I\) ~ 0. ~ . 0 . - I\) 6..~nO". -I\) n-~ r"':a -< ~ ~ . (lQ "'"'" "'-..... ~ (lQ o.Y""~~"""~~ -.:r"'~...--:a :a X ~I\) 1\)5:.... n . ~ n 3:r ..~' < 0. 0 ~ 3 ~ (lQ . ~ I\) ~ Q :r 0n:::a~ .- ~.:. '< [ ~ n... '" I\) 3" n ~ n ~ n ~ 3 ... ~. 0 ~ .'" .. ~ n n -. -..no n w . 0 ~ Q ~ :r ~'" "... n I\) ~ Y' ... 0 .""..(lQ"..'" -~~o. '< ~ ~] -. :J o........ . 0. 0.n r.n-.-.nO\~ '"'" :rno. * c... ~ ~ 0. '<. 3 . 0 ~ '(. ~ ... '2..::--0 I\) ~ ~"'~:roo a.. n~ ..""...~.. ~~ nn n ~ n. -o 0.. n 1\).... t: . . .9- n ~ w w 'F: 3 > n...nn..:. * '" n n:a > ~ g.-o n I\) ~ 0 n C =......J:rl\)-.'" 3 g... 0 &... n < ~ ~ ::o~... n-. ~ ~ ~ ~(lQ n .on-. 0 '"'" ~ ... .~ ~ ~ :aw 0 -0 l\)~cn"'-JC_.. ~ ~ ".-~ <'-'n :.. co.. ~ '" "'~_.. <' S' 0. ~ -..\D:rnnO.. ~ -... - ~.. '" 0.n ~ ~ - .. :J (lQ g c =.? ~ . := 3 '" 3 "- '"'" . ~ ~ ~~ ~. ~ I\) ~ 1. I\) '< .? 0 0 ..-'V1:r-... :a C o>~ n 0. ~ ~n ."'O\o. "'0'< 3. .ft -: .Jo."".... ~ . n . -.. (lQ ~ I\) -0 '<'<0 u. 2 ~ '" 0.. ~~ ~~3n' \D 000 -.J -< ~. n~(lQ ~".. ~..n_". ~ ~ .n~~... o~ :r'"""">V1~g:. 0 t: 0.g.. 0 a "..~t:-o~~-.. ~ . ~ 0 - ~ .ci' I\) g.. -0 5- "J: ... 2 -6'" ~ t: .... .... : ..n ~ -0 '(. ~. 0.. ~ ~' nn-c~-o 0... .f ~ '""'<.. ..n . n ~ 9 .... ~1"'-...w. -0 0 ~ ~ .n~ ~ - g.:.. '" u. ~ ~ -~ ~~. ~::o ~~ t: "'1\)3:a t: n ~ '"'" 0 . ~ a ~ ~ @ n ~ "'. ... 1].. I\) ~ n -"~-"""'-'~ n~n 0 ~ . ~ 0- """ I\)n ~-o n ~ g..~..:c-:~ ~ > g ~ 3 n ._. 0 g '" 3 n . .... 0-..-t".... ~ ~ W ~ "'..:a S' < 5:. ~t: g..n . ~] n~ ~ ~ '" <: ~ ] Q .. ~ ~ ~o.. 0.~:r~-' ..d o w XC - ! PD W O N er to bu y IIIII~~ lic k C m F- o ' .. ~ 1\)0.. g ~ ~ gn 'T1 :a n n 0 I\) "'0.. ~ (lQ :r ?..In-'n ci' t: '" ~" ~.0. ~ 3 .~... '" ~ ~ 0 "'~ ~'(..-.g ~ ~ ~ 5.. n -.. -0 ::0 ~. ~. ~ .' ~ S' 'iJ. ~ :r . I\) ~ "'- 0 :r ~ :a g E 3" ~n ~ . -.o. ~ < ~ ~~ oo"'o ::0 0. ~ ~ 'ii- ~ - ~ 0 ~ '" ~ 0 a: -0 0 '" ... '1( ~ ri ~ ~.n_"' ~ 9 :t <. I\) ..-o....'"' ~ .". '" c.. '""'.. c....::-' ~ 0'. ~ g..~ = I\) :a n ..o. ~ ~-'-Cn- '(..'" 00 I\) ~ s.: o. . (") n :r '< 0 0 I\) 0 :G.. ~.."". to y bu t: n 0. :r 0. .. ~ n . g: g...Q ""'_". ~ - ~ n 2"' n 0.""'<:0. o"x. n -- ~ ~ "'<- 0 ~ g..

c'" =. ~ :':.. ~ '< '" ~ -< 0 ~ ~ Q.....n~~"" o~_.... go n 3 C n ~o..-n::. '" 0 .........~'~n"' 0 :r:r n n n 0."""........ n ...':J "'" ~"... n ---I'<:r'< 0.._-~ .: ~ ~ ~ n c?I 2.. n :::. ~°o... n :r ~.. '" -~ :r '" ~. =. "i.'-nn ~t'""no... n3 > ~ no - ....0 n ~ n :!..n = IJQ . ~~n. ~ n nS-n S.. -"' ~ a n ~ :r -'n- ~n.0.no> ~.n.... = !:=J = n < n =. a- '" ~ n '" ."'..~ IJQ0"n' ~~ = n~.0'<= ~ < '(. ~ n... ~ 3~ C n <II C 3 n -- ~ ~ s = ~ IJQ n . 1.. n d- ~ C ~ ='" 0 ~.'if "g ~ ~_... n ~ ~ ~ ~ v.. n .. ~n n-O. c ~ ~ :r 3 :J ~ ~ < ....~~ £.n""'.. .. 3 -..." C 0.. = .. 3 ~ -...'.] ~ 0 ~ ~c -~. .~ ~ a... 0...nn o-=~ '" ~ .: - ~IJQ=~~ 0 :r C """ 0 n = 3 - . 0 fb fb fb e ~ ~ ~ 0 3 .~ "<.~' . 0 no. :r c=.Jo~ :. :J~g~.n::.. S-"'~["" ~ n.. :r n n"""-'" ..'" n' S' 0 ...I '" 3 '" '" '" ~~":=1 3 -< 3 c:=: -' ~ ~ ".. Q'" = Co..... .:r~ ~ ~. ~ a = 9.J 0.~~~n .~. < ~ ~ ~ E: :r . n :rnno'" n :r ~'"O ~ '< -. S. '" .... 5' g ~.. :r~ '" ~n 2. S' '" =:. s-" = -.1JQ n ~ ..~..'-S.. t'"" 0 ~...o...na<' ~ ~ n ~ ~. ~ ~ ~ c~-". 0 =' ....=~ c '< ~ ~ 3 c '" . - = .. ~ ~ . c.-~ ~ ~ ~~.:J ~ C ~ ..-..'" ~.... = ~ ~ 3 -~... ~::.~ ~ a- ~ ~2~N.... '" ~ ~ ~ ~ ~ . = ..- 0 0 = -. Q ~ ~'" 0 c ..a.....~. ".~~""'O n = -' ~ v... 3 ~ .. ..... ~ '" !:=J 0... ~ 0..0 ~ -. ~." = ~. ~"'~nn~ n ~. ~ . ~ ~. 3 9- ~ '" = '" 0 .~.. ~ 0 3 ... 0." B.. w -. ... ~.. .. ~ ~ no'" :r .."--". n :r 3 :r...""c ~ n :J ....~ ~'" ~ n'" ri 3 "':r .. ~ =:r ". 0 0.2...- -.. 0... ~ ~ .....~:::.n '-.. 0..O (J ~~(. :J n 0...._oo.. C . 'C-'-.. IJQ 0 .. = 0 .. ~ S- 0.g ~ -~"' -"""o:=: ~a. 0. _... ~n' ~ '" ~ 3 N ~ g ~ c n :r 0 n '" n n~~X ~.- '" - = ~ n 3 ~ -.... IJQ ...."0 '" "'... ". ~ n :r o ~ o' ~ :r ~ 0 -.. ""n=:no ~ _."'~ -.. '" ~'" 0 ~ ". 0...:rc ~"'o-'<co -00"0"'= ~ ~ ~..... n S-< ~ x n '" ~ n ~ 0... ~ oo~ """'X~~ no-. ~ == 0 .n '" n ~ ~ -.. n n-'~'o~v.. = ~ :r < -< S.. ~ ~..o. '" :::'n~""~ 0 ... '" 0 C = n 0."'o.~"" -=. ~ .". 0.: ~":< 3 ~ ~ :J ~ 0 ~.. 3 g "'n g ~ a....~~.. ~..:J IJQ _. ". ~ n"" = .:r~5' ~ = '" -o~ ~ :':.. 3 ~ 2.."'"... 3 "T1 n .IS"'~a-n ~- "'~ ~ 0"" ~ . v..-""~ -._.. .g~~. . ~ n :3 ~..""-.. ~ ~~ =...~ o... o' ~ :r".. -_.... :r ::. Q. ...£.... ~ ..:-nn~-C-'" . <:_n-~ ~ = ~. ~ n n -... n .. ? n-"'~-.... ~.. n _...'<"'~~~n' '" ~o~ --- ~~>2... ~ o_.n 3 g "0 ..nn=~x =. ~ ~ .0 (. 0 0'" .I ~ n 0 £ '< ~ '" ~ '" C ~ . ~= 0..' 3 Q n I: 0... ~o.. n ~ 3-.... "0 ~ .... 0.....3 C ~ ~ ~. -'" . ~ S-..... 0...n~ 0 ~~ ~...... '< '" ~:J~"'.".- '" :=: a- ~ ~ = = - n ~ 0 0 = no.... ~ 0.. :r"'.~~ri X" ~ ~:r ~ n "=:J~ -n'" g.... '" 0.~0~ C ~ -.: . ~~n"'~o. n IJQ . 0 ~ 0 3 0.. C ~ 3" ~ $ ~:: ~ ~ -. ..-. C '" .. ~ . ~ 0 3 -.....~ ..~-- ~....~. ri ~ . no ~ ~ ~ n n '" C r:'" ~~ n ~ 03 > < N ~ :=: r: :r -Q ... ~ = - = .... n Y"" ~ ~ 0' S. = = 3 ..¥ "':=: ~ Q ~. ~ :J 0 =.-.w' g...... 0- =. ~ ~ ~ 3 Z w n n-. .. -.... ~ IJQ .. ~ nO"'" ! PD W O N < -"'<:~ ~ .. a- n '" 0.. . C n ".3 -.c c u -tr a c k . '" 0 ~ ~ r: r: IJQ S' ... n §: ~ '" I: 3 ~ = '" IJQ. ~ IJQ 0 ~ 3 '" ~ =-=0 . C 0 ~ n IJQ 2: = ~ ~ . 3 ..n 3 3 ~ ~ '" g '" 't...~-'" .'5. 0 g- "..~no.. = n ~ ~ ~ n ~ ."...O ~ .. a- c 8 '" n '" :r o n :r ~ a.. 0.'" '" .. n '" n ~ ... -~ ~ ~ - ~ . 0 -..? ""'n'" -.N..=~.."... ~.. 3 ~~. ~ ~ no:J '" IJQ = .. r: ... no.':r ~ 0 c: ~ a-'" .:::! no.. n . n =0. w N'" ~ 0 3 ~ !? ..~ ~ 'E ~:J~I.nnC~'t... ~ 0. . ~ 1.. ~ ~"'~ 0 ~ 0 :J 0 =.. ~ "'n--' IJQ ~ c?I ~'g n ~ ~ '" ~~ -._~."'o""""~ . 3 0 ~ ~ n no S..'" N"" -_ n'" :r :.<lJQcn~ ... "'~c 3 - ~n ~ n S-' '" ~ C ~ '" ~ n ~ :r:r '< c n ~..."' ~ ~ 3 .J :J ~ ~ .'" a 0 ' .." .: ~ -'... -.? a.' :r S' '< ':< c ~ n ~ -" n n ~ "'.. '" ~ .. no r:gns' ~ . -. = ~ 0.~IJQOO ~ '" - ~ 0.O.S- 0 ~ - 0 .. :J "'... 0 ? 0 -. ~ ~ ~ ~ 0. r:~!!~~ :r n ~ ~..."..:. .-"n_.'" n~."........ non ~ 0 n n... '" n '" g' 0 .3 3 -.~3C' 0 3 n O ~. :J "'. ...""" 8 :.~."... . --~- w .. o "Oc ~ -~ 3 ~ . ~ - g o .... C 2... h a n g e Vi ew F- . n n ~.. '" n ~ ~ 0 ~.'" ~ 0..g ~ ~ ."'~n 1... = '" 0 ~ '" ~. ~ ri n ..o~.. n ~ ~ ~ n -"'. ~ S- . -.- 0 nO a S-::..n .."'=~ 0 ~ ~ ""..~no~ '" g n =. n. 0 "'....'" w..o. = = 3 -~a-'" .. '" ~ n :r"" ~ ~ 0" ~ . 0 IJQ :=: .. ~ ~ n ~ ~ ~ ~ n ffi ~ - =.c c u -tr a c k .. 0 r: '" = ~ '" n 0..... C -.. § "'.o:r "'~O""'o-~o 3 n ~ .~ '< Co ~ ~ 0 < -~ = '" n = ~ n ~ ~ n 0. ~ ~ = ~ . _. ~ ~ ~ = o' . :r:r .' .~='< "'5.. ~ n ~ -< 3 0. no... '" 0 0. = n ~~:J ~~"'o.d o w ... -.."0 C 00 '" 3 n '" C a a-nO.""C-" 0 = Y' E.-"'" er ~~_n ~ .g ~... ~. :J 0\ a..- ~ -.~ ~ - ~ ~ N""""'C'" -... - ~o - n '" =..". -. n = -. ~ IJQ 0.. g c?I n 0... IJQ ~ -'" ~ - a- ~." n n:J = S. ~ =: x n . no... ~ a0 S- ~ ~"" .. n = '< ~ 3 3 .=n n 2.n 0. ---I ~ ~ ~ ~:r 0 ~. S- :r g 0. ~c:J IJQ 0...~-. n..:.. .. :r :J o=~ - -.--" 0 .~'" .. "'IJQ ~ ~. 3 .... ...". . ~ ~ ~ "0 ~ . ~-..n~~~2 :ro. . ~ ... ~ . xo~:J"""" n..-.. ... g 0. tT1 -< . £.. g: "0 E... -. n-.":r g. 01: 0 = ~ -. o ~ -' IJQ . n Q... ~.. .~~~...... ~ _. '" 3 ~ ~ ~ a.. :r 0 .. n .. ~ no n . ~ 0 3 n='. ~ "'.~ :r ~ g ~ .~ . ~ :::.~c~~g"8gn~ ~ a: _. n n .:::. n = 0 '" S' ~"T1'" :.. ~ ~ ~~ 0 '" ~ a- n C 0. " 3 .~ %3"""0 '" = on""lJQ c-:J ~ C n 0 ::"lJQn ~ - ~.. -.:.< ~. .n "'...£.... ~o. 0. 0 -~ ::. < c?I Q. ~ 0 ~. '" :J .-n'" = 3 n ~ n . -"'nn~n . n:J='"'" - :J=".. O 5' w nn"""":r ::~:ra-c?I r:a-o~. 0 .: ~ ~ ~ .- n c:r _. n ~ _. n ~ :J '" 3 -. 0 '<=.....=.0"'~ :r = ~ 0 ? n 0 = '"-. '" .. n . no -:::.a-no~n = ~. n ~ . ~ :.. ~ a- '" ~ =. IJQ ~.~~=nCo.. - . = ~ ~ <: a- > = ". r: t'"" = 0 ~ 0 2.a = =.n o. 1. Q ~ ~~ ~ 3 ::: . '" r: 0..." ~ -. ~ (. -."T1 N n 0 .~~~n~ ~. n = -. ~ -.'" ~ a. '" :r -. c'~~"'1: 0 ~£. . - 3 =....~. -"O=~~n~". . g 3 ~ ~ ~ S ~~.~ 0. <.'" .""""n -.= n"... '" 0... - ..'" -.~~". = n-:Jn= c 3 n"T1"'n 0. "'1. n ... S- = ~~...~=~~nS' = ".. ~~. n 3"~"'~. N o_n~ = ---I ~ ~ ::' a = '" ~3 ~ ~ . n :r ~ '< O\...... 3 .~ ~ ~ £. n..o ~ n .. "."0 0 3 ~c '< - - ~"O = -.. -. -~ n n_.-<~-O'" "'=n .... ~ v.... ~ '< ~ 0 n :r "....... ..."'~ 0 ~O'~!"~ :r"""'T13 ~ -.'" '< 'ff.-. ..-- ~ 3" = 0 ~~~~_. .. n '" ~ .~. '" ~ ==-. ..:J ~-..-.. .. c. ~ 0 ~ n = n n = ~ 0 ~ ~ :' 0 ~ = g....~o ~ . . 0 = n 0.~~~n < = :=:~ ~ :r ~ IJQ = -0... ~ ~ ~ . 0 ~ ~ ~ =: n '" n... -~... .... 8 ~ ='" n 3 c ~ 0.. ~:r '.'< o_. ~ ~ ~. = C 0 --~ -.... "":"' '<0 ~ §" 0. = g -... OO""o. ..~"..-..~n-'". 0 2. = .:.."O"'o.= ~ . ~ g ~ 0.. ~ n ~ ~. 0...n""' 3 t'"". :r a.-=:o. 3 '" ~~ : . n ~ ~ N S' ~ ~ ~ = 0. ~ c?I < ~ IJQ ~ ~ ..0 _. v.9 o.'. n C 0. 5.. ~ _... ~ 0 n'" a-n_..~ '" < ~ .._~"'=.f a =.. g § ~ ~ n ~ . n~g 0' 5.~n=.. IJQ:JO . ~ o .c~ ~~300 g 0. ~ ~ n ..... ... . - ~ g 3 '" ~ -... w 0 = ~... -~-'" 3" E.. -... -.~ 0 ~ .....~3 o=nOn'" . -"'n=""""'o'" - 0 "T1 ~ 0 - 0 ..'" n. % . -..0.- :r-. n ~~O'~~n - n .. n".~ . -< '" n C '" . -=t'"" 1. .. ""'~~ ~ Nn- - "0 ~"""" '" IJQ = -. ~ ~ 3 ~.~ ...0 .:. -. 0 ~ ~ 0 . 0.... no ~ . 0 Q ~ ~ ~o c?I Q :J ::. _. .n=...= n _. 0 .0 ---I ~ = ~ ~....... :r n .. 0' ~ 0\0'" ---I_.= ~.. "="""'" ~ =. n '" n '" n .. g ~ 0' 3 =:~... _...- '" :r n :r = ::..... - ~ro. ~ ~ . E.."'... =cn n ~ "0 ~ ~ n S' 0 ~ IJQ :r n '" ~ n ..""'~ n ~~!"~~o~ oQc < ~n....::... 0 < ~ .a.. = . '< 0.. <.'OJ . ~ - n C "'-'<"'~"" _. ~ .. '" 0 'OJ n..~ a..1 - ~ = no..c=~. .~ =~ 0. 0 n c '" ~ ~ '". 0.. . ~ ~ ~ :....! h a n g e Vi ew .:J C 0 -.. -. ~ :J n ......a-~..n 3 ~ no-- ~ ~. 0 "0 . g ~. = ~ n 0 :J ~ n ~ n'" 3 nn n . 3 '" ~ ~ 0 _.= . 3 n S- n".... ~ n=?O ..."':r 0 0. ~ 2:- 0 ~ ...3~ "'"..~ - ~ 3 ."0 ~.'-'. o' ~ '" ~ . 5.... '" g' n IJQ n C 0. ~.... 0 n ~ ~~ nn=n ~:::.... 0' n < ..IJQ n to y bu n 0 lic k C m ='" . -"'-'" ..g ~'" ~ :J 0 . g: §.d o w o XC FPD W O N er to bu y ~ lic k C m XC o ~ -~ ..... a-.. = n . c n 3 '" =IJQ 0. r: n:J ~ ~ '< :l..~3 ".. N"O"O". ~ <.:... '" = 0 n~ 0 :::... n.. ~ . " ~ 0 ::: :: :r ~ = :r 0. ~... ".. ~ n 0 ~O':':....~~~ ~ ".... -.. S' n I _.~ n n 0. 0 -...~n_.. ~. "0== "0 ~....9 ~ ~ C ~ 3 IJQ ~n. Q =. 0 ~= ~ c?I =. ~~a-.. =. . :J ~ -. . C -.~~~ ~ '< 0 3 ~ IJQ -'=~:r~ an B- -. '" 0 - ~ '" n:r g 3 n = = ~ a- ~ . 0 ~ ""'~" ~ n .. ri . ~ "'S-"""IJQ .0 0 .o ~ ~ ~ 0.a...n~=:rn ~ ~ -'" n n_=O~ ~~~"n . ~ ~.... 0 .IJQ . 0. g ~. -~ !" . ~ ~ ~ ~ 0 -.". !1 ~...<.g ~ ~ ~ C n n ~ ~ .. :r. ~ n ~ '" 0 . an .... ~ F g...."'~ -. n = ~ . ~ '" n ~ ~ g. 0 .~~:r:J~=..ncnO 0. ~ -=-~ '" v.

.-- ~ 0) -. n~ C C"" M" ":J -.:.l J :!. >< -. g ~ 0 ~ . n 3 -.-. C -. S. <: n.) .~ § -~ 0 c...!.. .. =-- '< . 0 c.. 0 Coo '< 0) =-. ...... ":J =-n ri n n"""". 'T1 0) =' 0 =-3 "'".. < ~ "9....g ::. 0) ~ "' -.a 0 .~ -.."'~":J 3 ... ~ =-- n :::J~-Ctn. ~n Q =. . -v. -. or by individual artist. '" 3 ~ . ."'.=.'" . n . ~ ::rn c. -. .:!. 0 ~ ~ ~ .-..n~ -i=-~ ~ c. 0 '< (JQ ~ - ~ 0 '2.~ . n =-. :I ::r-.... '"' -. ~.c " .. (JQ .. c.~-~c.. ~ 8 (JQ<O~..n ~ ~ . ~ ~ :: n c C"" n ~=' ~. =-.. '< nC-. :.{ ~ ~. n .{ % n c. =' ~ -..::a. ~ ..j.. :: ":J (JQ c. 0 0" :.::J(JQ~<:~(JQt:\O-..":J 0 0 ":J '" -~ 0. .n::. -..(JQ n - - . n n n '" '< '" . :: c.. ~ t: n-. n ~ g n '" "'=' 'T1 '< '" '" '" '< Q "'::r- ~ ...Coo~ ~ g-Q.~ =-... ~ . ~ ~ "'. -... n ~ .."' '. t: ~.<:. -... 0 .n ":J 0 - ":J 0) (.. n t: .. c.... ~ '<0) '< '" '" n n C . -:: n >< =. rT1 \0 00 . '" ~ =... (JQ 3 n O)~nnn .<: '" .-=-- ~ '-1 " --.. c.~ ":J (JQ =--(JQonn<O M" ::.'" ~ -...) ~ ....... =' oc..~C<:~~ n '" ... '< 0 :.3 :: t: n (JQ -O".': w 3 :"' n. ~ -:-."" n ~ =' -'" .~ ~ ~ -. ~ 9.. ~ .VI (JQn (JQ.!'..3 =' . ~' tn' =' -.."" '" 3 -. =' n '" 0 ~ n c..-""".. n ."(" '".~ 0' ~ . ~ . . ~ ~ .) =-'JQ ..~-~ -..Q =' 0 t: v' - ~ o. ~' ?! 0) "<:t:nt: ~ 0) Coo=-- ".n:"'. . . 0) O)_""'t:n° =' %.-. . ...) S n 3 =-.. n ~ \0 .. o::.!j=-~ ~ ~ n =-- ~ n ":J o 0...n n -n '< ~' ~ =.~ ~ ~ . S. ~ . n":J(JQ 0 ~'" % =.. tn' 0 = ":J "' .. ~ c.. =' ~.c. ~ . Coo . (JQ 0 ~ 3 n ~ (JQ ~ ~ =-.!!~3'" ":J~~n (JQ (JQ (JQ ~ -='~ 'JQ -.. . ~ .. n. n ~.. C '" 0 ~~ n--- ~ -~ . n -. ~ .v to the form of display shown in Plate D.) ~ n - ~:. <: ~ n c.) 0. ~ ....:. (JQ -..... %~ - -.!! -.d o w -~ y bu ! PD W O N er to to bu y - lic k C m w o lic k C m F- o I .~ ~ n C"" 0 nOn""" .) ::: c..... < tn' -.. '" n =--"'..":J n C"" ~ ~ ::.:. ~ C"" ~. c.0 .o"""n ~ ~ ~ ~ 0 '< " ~ -. ? no=':! 2 '< . c. s. "- 0 ~. and within that. ~ '" ":J . '< ~ C"":'" rT1 n' ~ .. n 0) =-.. "'.. =' =-~-' "..~3 '" ~ -::. n ~ n 0c..... !.~'" n w -i . tn' n" =' 0) ~ - ~_-.."'" -~ (JQ n . ". =' '" -- :I " . '" .V1 ~" <: '" n 0 - ~ ~ =-. 3 ":J' '" ~! 7.n ~ ~ ~ n c...- ~ n -" '""" \D ... '" -... 0' Q. ~ 3 n n g. =-.""O)". -. This is in marked contrast g C"" '< < ~.""":J ~ ~ n c....~.. n . 3 "'.. "': . '" ~ =-. 0 3 n c u -tr a c k ... C"" S.c c u -tr a c k . =-n .Q y~ \0 '-1 C"" ~ ~ 0""0 c..) "'. -' ":J 'T1 n ~ 0 ~ !'... ~ ~ 0 " - . This plan of the paintings gallery in the Schloss Belvedere in 1778. n . n . . (JQ O O n .. . n n c.::c. -~ 3 0".d o ... n >< (JQ -- . ~ 0 t: ... =-(JQ ~~ '" -. ~ (JQ 0) '0 ~ C n <: 0 .) ~ ":J -.. -. ...{ 0- !.P.(JQ- n >< 0 n ~..-.\0 ~ '" n ::. n (JQ0 -.3 ~ ~ n 0) '" ~ g ... 'T1 -.h a n g e Vi ew XC Fh a n g e Vi ew ~~- er ! PD W O N XC .0' n =' ~ '" t: ~ =' . '" .!: " n .' -~ c..-=-....Eg ~n n""". C"" = ~ ~"""n-.. 0 :- 29 Histories of Art were created in many of {he galleries of Europe.. ~ ~ ~ a..0) -< ~ n nC"" c. ~ c .. 0 ~.'" 0) 0 ~~. n n ~ -~--: -:~-:-: .. .-...~=--Coon":J C tn.. ~=""". " -.~". c.~~~"... -..9#. ~ tn' n ~ 8 -." ~ ~ n ~ ~ n" - '< 0) S' t:'" 0 - ~ ":J ~ - 0 n ~ ~ n ""'" =-- =-0 c... =-.<~-... . S.--.<: ~ O n=-. -.. " ~ ~ '-1 =-.~~ ~ S. "'~ n.. "'=..3 2 n=' ~=' -. n ~ "'n~"""n n ~ (JQ~"'~O)n -.... ..o".. ~ ~ C 0 n (JQ ~ =-- ~ '" -'< '" %.. ~ ~ -... ."~\\1..'"93 'n~ ...-...VI ri ~ ~ ~ :':J c... .j'"".. 0 ~ '0 ~ .jQ'.. =..:.E c. ~ 0 =. ~ - C ~ -..... ~ =-- -C ":J =' (JQ n .~..-' =-n -=' . " . 0\ . ~ .. 0) =. 0t: =-n ~ ~ ~ ~ ":J ~ n -... '.F..'" C . 0 ...:< c.. .. =-- '" 0 C t: ~ t: ~ 0: -.. ~. 0 n -"""'" y~'" -_O-c.. ~ 0- ~. -."' 0 ~ 0) O. '< 5.'~".. n 0 ..... -' n 0 '<.<"'~ 3 ~ ~ g'. -. (JQ ~ I =-"c n(JQ -.. " ~ 0 "? :. .. '.VI~"'~ 0 ~ ....~ 0\ ~ 0) ... . ~ g-~ ~ ~ .n>'" c.~ "'.-.. -" -. 0 ~ ~ ~ ~ . c.) g ..-n.::rn ."" '" ~ '" c. -.:..nC c...g C"" :: 0 n n n S. by date.~""~.. . ~ n ... =-. .. --" n' g . ~ '" -.... .0) .... % \0 ~ -. =--.O~~"'~":.'" " ~ ~ ~!..."..... -'" ~ c.::: =' . ..=--nS.... c.' ..n-n --. no=-- '" =--":J:: n 0) _. 0 <: ~ '" =' S' ":J"'.1i. .....VI ~ -. 0 " 0. 5' :::':':~~~"':'#.. =--. 0 c n .. =-...1 -'-1 0\ - n""- ":J ~ S..=-=' 3 n % ::::: ~' '" t: =' '" n tn' ~ ~ ~ =' .c. O '" ~ <: 0 -. .~ .~.'" g ~ =-.. ~ o.='=-'<"""..I%-..) - ~ .~. - tn..-.~ ~ '" 0 0 =--0-- =-. - -.. w ... ..~ ~'-- '-1 n ..'. . " c.:. ~ w :. -n ":J '" '"t: ~ '< c. -.. 0 n ~ ' t: ~ 0 0 ~ 0) -.-:!..."'. ~ -..~ . ~ ~ . c.."" :.. ~ ."'. 3 3 n .. ~. =-0 n -'... 0 ~ '" 0 =' -.=-C"" .VI t: 0 . n ..Q_o""" n ~ -'..... ~...~ n n . n0 n ~ ~~. ~ ~ 0 0 C"" C . Q. ~ ~ c. -... .n ~ C ~ = \0 (JQ ~ -. ~'~ ~ ... .... - c " :: 9. c..~"'~"'::'. ~ =-n '"n ~. ~ 0 . 0) 0 !'..t: 0 ~ >< 0 .:= rT1 =-.g 3 0=' ~~ . ~ -~ C""- .=-..n"':. ~ n cOo Q. go =' tn. rT1 ~::i'... shows how the works were grouped by country. by (geographical) school.. :I -. =-.I". =- 3 N . -. ~ ~nn.0.~ C C "9. ~ n "@ .. -.) ::: - ~":J=--"'C""n (JQ n n-."""n ~ g ~' ~ ~:< g ~n -".. '< c:. n n =-....""" ~..=--"'n "....n ~ .. g. t: 7 o..~_...". n c. ~ -i ~ n =-.

. ~"O cn' ~ < n o o'Co ..nn.- :.. !I' Co ~ 0 0 C . (t S. . ri 0 (t n :r ~ :r a '" n "g g }~g ~3 . C :r o.. ~ ~5' Co ~ ~ ~ Co n Co 3 ~g ~ ~ g ~ . :r 3 .. g. ~ ~ 8 ~ ~ f =- 0:.-~ ~ g g !':...~"...~ . n Co:r~. ~ ~. . _noo ~. .. '0 3 '" 0-"'-'::"'0 C '" Co 3:r 0 .. (t. ~(t~~ :r ~ 0 . (t- ~ n 0 3 . ~ n !I' '" n 0 ~ ""'-0 w w n :SCo"..' = N '" ~ ~ <'" '" 5' 0 .:: ~ c... ~ ~ ~ c. 0 '" ~ .. -. 3 a: (t<""'=--~.. er '0 -. 0 =:... ~ n ~ ~ -. n _. ~ _.. u. ~ -. ~ ~ ]- 0 "'"' . O C '" co~.~ (t 3 =:. '-""'C -.<_.<"""".'. (t n 0 ~ 0 =. :II 3 0 (t. 0 . . .. ~ ... 8 c."'~ n -...: n :r < - ~ o. C c.:s ~ ~ 0 no ~ ~ (t.' ~~~~"'-. ~ ~. g - ~ ~.n c.'~ ~ Co - :'"..' ~ ~ 5' ri Q 3 ~c. '" CO"" c.. ~ C ~ Co ~ ~ ...«t 0 - -:r ~ 0 ~ :r ~:r .. -' Co 9. ~ ~ ~ ~' ~ n g n n..:... ~ §. !I""'Con~ ~ " n 0 ..~. ~ 8 ~ !I':s no-Co ~ ~ 0'" 0' Co Co =: n . -. 0 '" --i 5.. :s c C ~ Co ~ 0' ~ .. (") 0 no-a a ... .~" ~:I(t '" '8 c'~ ~.~---~".. .'r ~8 ~ ~ :I ~ -~ ~ p... !I' c. 9- . n ~ "':.".. . ~ . ~ (t:r ~ ~ "'-""""':s:s n o :r - 0 Z !I' ~ n ~ ~ nOn. 3 Co'g. ~ ~ . . -. ~ "":r :r n "' '0. ~ - 0' ~':r '" 0 '0"" (t < ..:" -..--i ~ ~ ~cn '" ::..:r - :" ~ r: '" C :r] -.. :r:..:.~ n:r '" .(t--3 -. 3 ~ =' ~ c 0 '"~ ~ .. ~ ~ '" g g .: n.~ ~ _. ~ ~-"'n< C '< ..g ~ ~ nnnc~o . g 3 a.' :r 5' C.' n 0 E-"" ~ c 0 ..-~.. ... 0. ~ ~ - =. c ~ 0 n . 0 (t ~ ~ '" n ~ """ ~(t . ~ - - Co ~ ~ o 0 ~ ~.. 3 ~ :s C' ~ -.'" n ~ (t 0 ~3~ '" ~ .." (t ~ -' ~ '" (t . n ~ ~ (t c ~ ~. c:. :r ~ (t ~ - E: 3 C :II ""' < Z" n g _..9::{ "'"'~...' ~ n (t ."'-~~ -""~'"' -:r ~""" ~ ~ ~o .. ~.a "".' n n ~...~ . -.. c.. '"'"' 0 ~ - ~ ~ ..= go ~ '" ~ n:s"n".... Co -.. ~ n 3 ~ - n ~. 0-!I' (t Co '" (t ~ . 0 --i 0 ~.. n:ll"'O~ Co 3' 0. :II ~. ~ E.c ~ .= ~ Co Co n ~ ~ ~ ~ ~ =~ ~ n 3 -. ~ ~ !I' -..~' 0 ~ ~ ~ 3 0 :I .. :r. ~ . ... Co '" - C ~ '" - n :.. '< 0 g: S'~. ~ ~ 0 ~ ~..~'3 ~ ~n 0 '" ~ '" 0' ~ '< n ::tI~ ~ :r o ~C n ~ :r "" Co n < a ""-.(t-"" -'""""' Co '" ~ n c?. ~ .' O ~ ~ .. ~"'~i r:¥~{ . _".".... .'" c... 3. g ~n . c.'~. :r ~ ~n ...~co~. -w-Co. .. :r aa ~ :r 0. a ~ ~ ~ 't..:. ] cn.. :s _. z ~ :. (t 0 '" ~ (t 0 :r (t ... ~ c3 ..!I' _. C n ~ ~ . c '" n !!: ... ~ - y~ ..? '" 0' ." ' 0 ~ 0 - :r 8 . g ~. '< ~ ~ ~ ~ -. 3 '" ~. ..:r ~.. ~ -.~ . (t'" (t -. "'"' 0 ~ . -. n -' n ~ ""~nCo(t ~ n o ~.(tn".. :r n c Co:S n -. ~ c 0 .. c... " ~ -. n ~ ~ n ~ _.. ~. a nn '" ~ "'~. 0'" ~ n "O. 0 >< ~ ~ n .--~ ~ ~ . n ~ 0. -..! g.. :r Co~ 8 n ~ ~ 3 c ~ ~ :r y~ -(t".. < -. C -. ~ ~ 3 ". c:.... n C 0' =' - ... (t ~ Co. ....Co ..... ] a 0 ~ ~ ~ 0 :s ~ ~ yo ~ Co 0 (t ~ '" :I ~ ~ ~ c?. !I' ~ :r =:.-:r Co 0 ~ 9- 0 c.. '< - ~ (t ~- n -.o~"" "0 0c..0 ~ 3. 0' ~.'" n :r n 0 ~~' ~ ~ ~ 't. c~ aa (t '" 3 (t :r ~ Co:8. ~' :r 0 c'" ~ 0- s '< ~ 3 0 a... :I " ~ n . :s n n (t . . ~ ~ Co 0 (t ~ n:r . C (t '" .... ~ (t 0 -. Co (t ~~.- ~ '" '" . ~ (t. c.a 0 0 0 :r 0 0' ".~~"'~~"""~ :I"" ~ ~. '" ~ 3 n :s c ".~ =n ~ ~ :r 0 0 '< ""'. :r '0"" ~.3 ~ !!: n ~ cn...::"' ~ n n n _. 3 :r n ~ 8 ::{ '" ~ ~ a.. '0 (t :I 0 '" ~ R~ S' Qn C ~ '.3 '" 't. ~ :r 3 '" '< O"'(t~~n ~ ~ ~ n < 0 0 g...~ 1n' >< (t 3 ~ ~ ~ c) _. n a. _.... -. ~n ~ 8 ~ ~ .:r (t 0 ~ :s~......" 0 " . ~ . =: . ~ ~ n y~ ~ '" --. ~ "'". 0 . 0 '" ~ ""'. 0' . g g- ..s' ~ -3 .0 :I :r ~~ ~ ~ ~ -" '0 :I ~ 0.'" < Co '" ~'!I' ~ 0 n .~. . 0 >< 0 n ~ ~ ~ ~ C.. 8 Co -. 0 ~ n "'"' n C ~Co .~~~"" ~ :r . O'.~(t :i ~.co ~n 0' ... . 0 (t n --~ > - .-on ~ v a .. ~ ~ "'"' in"". :...:: ~ ~ 0 ~ (t n.:r 0 n p. """""'" . :s ~ '. -. 3 ~ 3 0 n 0 ~ ~ . -< ' Co -..? --~-.... '< (t ~ 1n' ~ Co ~ ".....c ri (t'" - n' c.:: n . -. ~ -. 0 0: ri £. j .:t ~ . :s Co a ~ ~ ~ ~ C.' n' '0 '" Co '0 n n (t (t '0 :r:r :r"..~ ~ ~ 0 . go~. ~!I' -. ~ . (t ~ 3 ~ 0: .. . ~ 0- (to- ... ~ -.: 3 ~'n ..n c.--i.. n ~ o -. ::. ~ ~ n :r :. 0_. _. -- ..:so ~"2.".0 n :r ..' ~ '< 0' ~ '" ~ '" g 3 Co -.~ c. . ~ 0 g ~ :r. ~ c?.: 5' ~ n ~ 0 ~ '" ~ 3 ~ 0 ~ ~ ~ n c 0- 0 n :r.o::. ~ '" !I' . ~ (t '" 0 :r. ~ :s:r ~ ~ '< 0- ~ ~ -~ ~ ~ ~~ !I' c ~ 3 ~ y~ :r 5. r"' a: 0 n ~ Co ~ '" DI' 0' Q 8 ~.'. c ~ :. ! PD W O N w - to bu y '0 k lic C m h a n g e Vi e .~ ~~ ~ ~ '" . c ~ ~ -.~ ~ . 3 (t (t '" ~ 5' --i ~ ~ ~:r ~ ~ ~ Co ~ n- ...5....<..... . 0 ~ ~ ~ coc ~ 3 0 ~ 3 :s < '" Co Q '" - n. 9- '< c. ~ ] '" ~ ~ n ~ 0 ~ n =. (t< n ::tI ~. ::tI5.n '" ~. ~ =:. ~ (t 3 ~ .0 ~ o::{. n0 Co - '" 0 ~ ~ _. 3 :I -' 'rJ:~ ~ 0 ~ .t :s :s -..c~. (t ~ 00co"'" - 3. ~ ~ ~ n' ~ ~: -. .~~ 0 1n' :s :s :r N ~. ~ --. ~ ~ 0 !I' .". ~. n c :r:r 0 ~ ~ ~ .- ~ -. "" 0 .. g .. ~ . ~~ ~ ~ (t 0' 8 . 5.. '" 0.w h a n g e Vi e F- XC . . '" (t _. g-ri yo ~ 0' 3 3 ~ g ~ ~ ~ ~ ~ ~ p. (t :r ~ n - .:S '0 ~ Co -' -. . c ..0. . -(t ~ ~ n n ~ ~ ~ 3 n -~. r: =:. ~ "! . n 0 0 ~. [. ~ . ~ ~ ~ 0 . =. ri 't.. 0 a - '" ~.a... c -... n~ :s . :I '< . 0'< > - :r (t r: :r (t ~. ~ ~ g n ~ . (t =:. ~ ~. <..~.-.c c u -tr a c k . C 1n' c. ~ ~:I ~ : 0- ~ c ~ (t ~ ~ '" 0 ~ ~ - 0 '" :r"" (t ~~"'~ . ~ g 3 ".. ~.o"" :s 0 :- .'" ~ :. "" ... (t '" _.. Co ~ g ~ 5.:r(t n (t n :s ri '< '" g-~~ y~'" ~ n 1n' !I' n ~ ~.- ~~ -... 0 n 0 0 y~ . .<"'c_n- ~ _.n. .E..~nCo'T10~n5" ~." ". '"~ ~ (t "'. Co ~ .. n n ~ "'c!l'~~~~""'- 0 :s -' '< 0 ~ n '" ..O-'"<n~ :r ri n ~c'"' ~ ~ -.c = '" c c (t ~ ~ cn' . ~ -..~"" c 0 . .d o w o ! PD W 1O N er to bu y XC k lic C m F- o ~ c n '< g- '" -. ~.. ~ (t ~ ~ ~ ~ '" 0 n 5" <. c?...g '< '" n Co ~ ~ 0' 0' 0 3 ~ ~ -...2: 3 ~ ~ . -. ~ " '< - ~ -'- -.. ~- n--i . . 0 ~ ~ ~ n Co "'"' 0 ~ :I -.."~ "" ~ (t:r 2: ~ ~ ~ ~ c ~ .. '" -.0- 0 . :s ::: -. ~ 0 0 Co 00 '< ~ 0~ QQ8 ~ ~ "'"' ~ n ~ ~ -. "' c... (t ~ n ~ 3 (t o...". -.. ~ ri ~ n. ~ ~ n~ :r :r N !! ~ ~ ~ n n ... g ~ :r ~ " 0 '0 ~ ~ -" r: --i 0 ' c0 _ 3 0' .. g.. :: (t ~~... 0 -6'"~ ~ Co n ~ n. ~ o ~ :s ~ n ~ ~ 3 ~ ~. :I n '0 n 3 Co (t ~..~"" :s . -C.:s. (t ~ &.. s. g ~ ~~~ ~ :s ~ n .. = ~ ~ . ~ ~' ~ a ~ Co C n . :rc 3c _. n"'" - '" ~ 0 (t O n 0 ~ "g 't.. 0 . ~ ~ c. :I .. g n 0 (t ~ :r ~ '" ~-. 8 5... n (t :rn"""O . 3_.:r a.. 3 n =. "o 0' 0 :s ] ri n~'~~ n - ..:. ~ -~- 5."" > n :r ~ (D. ri co.. 0 (t ~ 0 r: :I (t cn. ~ 5. :r -.. :s 5' 0 ~ 3 '< c (t '" ~ n -. ~ ~ 0n ~ :r ~ n c.n :.. . '" n r: n~~oO"" (t ~ . "'"' ~ ~ ~ '" ~ ~ 0 ~ n' :r"... (t ~ (t g.. '" ~ ri < n '" -. ~ -.~ ~ 0' ~ .-. ~ a ~ n' Co :r n"" ""'<. n n ~ Co ~ (t Co '" 0 n ~ 0 ~.' § ""(t~ -. (t ~"'~"'o-Co ~ '< ri.' ::T)!=l-~~ ~ 0' a. :1.n-'0 .. '" (t .n @ ~ ~ =' '0 n --i n:r a. ~ ~~ 3 ~~ c.-..n ~ nn"'~~O:r n Co ~' g :::: ~ 0 ~ .. :r (t .: :s 3 :s'"' ~_.. <-'. ~ .g n :s ~ 5..:. "0 ~ --i Q ~. :I 0 0- (t 3 a ri '" r:.' . ~n'" ~ y~ -. n 0 "'"'~' 0 .. . 0 '" ~ ::.C) C \C ~ ~ ~ < cn' n n y~ (t : - (t ~ ...:s :s .!. ~ ~~ ~ n 0 ..~ 0 ~~ ~ § ~ ~ :. ~ 0 ] '< w w . ~ ~ ~ ~. 3 :8.. _."'" n:..n ~ n 2. ~ '" ..~ ~ n -6 ~ ~ !I''" ~ ~ o. ~ .. ~ '" ~ . ":II ~.. c?. ~ Co ~ (t ]!I' ~ 5. C :r n ~ . a ~ Co ~ n :r ~ :r n g 5.. n n n c(to~". n.~.~ g ~~[ ~ 0 ~ 0 c. Co 0 '" = . ... Co ~..' " 0 2. ""n"'~ ~ C n ~ 0 _.... 0 0 --i ~ 2. :r Co ~ o"'O'" ~ ~ . 0'< ~ c"'~ -(t~ ~ C n' 3 - '" ~ -... n ~ ~ ~ Co Co ~.. 3 ~ .. =:.... ~ ~ ri::{ a ~ (t ""'~. oco :r _.. n 0 ~ ~ c. ~] (t -. ~ ~ ~ ~.."..-. -n ~ n-'~n.. 3 n c?. _. ~.. ~ c. 3 no C C 0 ... ~ . ~:s n ~ '" -- Co 5.. - "" :s ""o ~ c..""!I' a . (t (t .n"""'=:""" co. ..~o ... ~ ~ ~ -~ 0 :" ~ :T Co(t.: n . -. n ~ =.. ~ !I' '0 '" . ~ .-.. n.. . :r < -.aa Q Q CoE::s ~ _.~. _..". '" c ~ -."..- '< (t 3 ~ ~ 0- -. 3 ~ ~:s = ~ . :s :rn 0 "'.0 !l'"~ o3 '"' '<"O'". ... 5.. 3 ~n .""" 0 .:r ~.0' ..g ~ ~ .c .-.. n Z -.. .~n". Co ~ "g :s 0' ~ (t Z . '0:1 "'"' 0 c ~ S' :.. ~ n '" :s ~ c '" :r ". .. -"'.~ ~ -:r ~ 0' ~ -.. "g -g ~ g.:..nc""-"" . ~ 0 ~ ~ 0 :r y~ ~ '" n ~ ~ -. '" < ~ ~ n :s n "' ~ 8. ~ ~ ri ~ 0: c.""'~'" n Co 0 .d o w I (t c?... 0 ~ -. o -'" y~ ~ o ~~n .. ~ ~5' ~ :I :r (t - ~ ~ a ~ .c c u -tr a c k .. .j"' ~ g.< n 0 '" "" :r"" n ='" C) ~ ~ ~ >< ~""!I'o(t ~ -~-<. (t < n - CO!! cn.. ~:r ~ '< ~ '" 0 o. n '" '" 0 !I' '" 0 ~ . '" -< -. I ~ C < '" "" ~ '" :r:r'< . n co. n"" !I' 0 ~ ~ ~ n ~ ~ ~ ~:s 3 n n :r (t ~ n ~ :s 0 n -.(t"" -~<~ (t :I ~~ a a . §.£ "'"' (t :I ~~ ~ -- '" 3 -.~ Co -. a..0 ""' (t ~ 3 '< 0 0- n n '< Co ~. 0 0 ~] ~ ~ V' (t =: ~ ~ Co :r ~ :r - "'"' n 0 '" c.: ( .:. ~ n c.. ~ ~ ~ S' n ~. a. -.' 0 0- :t ~ 0 \oj ~ . :I . 0 . ~ g y~ ~ :s c 0...~ ~ '" =: '< 0 0 0 n ~.."_... '< :r . n ~ 0' ~. 3 "'C!l'" \C '< ~.

~ n. 0..aq = -0 n "'. n n a =-' ~ 0 ~ 0 n:T '" . ~~ 0 "0 0.... ~::!. 0 ~""'" F- '" 3 _:r '" ~ '" ~ ~ ~ '... c . ~ ....'" < .. I'D :..-"" = A C -~~ 0 <... :T 0 ~ A . 0 . 0..g ~ < ~..=~~:T "'..3'<-. E.. ._. ~ ~ . 0 ~ ~ n a... ~ -..."""" ~-. - 2 A A ~.::!....... ~ ~ (II '"'" 0 .. ~~...::-= -n ~ I'D 0." A". C ~::: (iQ -. c ~ ~ ...i ~ "C 0.. . "..-.' . 0 3 ~_. a' 1'D 3 ..w ~ : a t: ~~ ~~ ~ "-. c c n 2"''" A a. :.'2 ~ s. <: ~ ~0 ~ :T I'D 0. A I'D = A 0. "'. 3 Po~.:. '" C '" I'Dn "0 n Po E... .. .. - ~ ~ N 0. 0.':1A 0... = a ~ Q -~.. =... n a = ~ E.:To = 0 v. "c n" A """C~ . ~ .) . 0 '" . 0. n "'~..:T""-~ n ~aq 0 0 ~ ~. ~ ~ ~ 0 0 n -.) ~ -8 -.0.~"."A".I'Do:"~ ..i ~.i n ~ c "C 03c< . ~ -::!.'< ~. "'. 3 ~ ~ o..':1""'<"'-~= CCOI:o ~.. :r. . v '.. ~ 3 A -'. -=-. n 3 -<~':1..'" n .. ~ aq ~ ~ . ~=-.. ~ :T 0 :r"O :r 3'" A~:T" ~'..... - aq '" ~ :. C '< "0 n.j<~""~ 0.. ~ ~ '" A 2l:~" "0 '" ~ =. ~ n '" ~ 0.I' 0 0:" C ...".... 0 0. :T _..... _. ~ '2. 0 co......'~ '" Q:1 ~ I'D 0' ri ~ n y' aq Q. 3 -C:TOI'DI'D~ 0 ~.-"'.) Coo -:... =n 0:" . A 0 ... -.~ ao ~'-...y~ 0 ~ A 0 = 3 '" 0 0:" - - a... -. -.. ~ ""Po~ a... c < :r..~ ~ a a ~ ~ .... n 0:" ~. ~ Coo. n<~ c n C '" =-' 0.... ~ ~ 0 -'" :. g [-g.. ~ :T tT1 -.. n ~~' ~ .'. < A:T:T~ C 0. ~ '" 0 ~ '" 0:" n I'D 0 0. ~ ~ 3 0 .. . n ~ -3 .o--nO 0.-a o-. 0 ~ "C 0. ~ C n -. I'D ~ ~ n1'D"O. :T 0 n ~ '" I'D .. go~0 ~ =r. n ""=~"".. A _ 3 -..::c':1. ~... =. ~o. -<:-.d o XC o c u -tr a c k 00 XC z~. 0 ~ s' . ~ .n'" ~..:rc :r...0 ~ ~ Q:1 I'D..-.. ~ ~- g "0 n~O 0 '< = in.'-'~ ".....~<O'I'D 0 =r.... '" "0 ~ 0 ~ aq .'" < 0 0 E: C ."'o..."". -~ "'<::!.. 0 0 n~<n - '" ~ . :r. -~ n_~~c~:T~ "'= g "'Oo'::!. ~. .. s' .o:"R 8 ~ ... n -. g. '" '" n '" .~ " ~.. 0 c n ~ c ~~ ~. ~ n ~ - ~ ~ 8 .I'D ~ -.". ~ .. I'D ....'" < :T'" C = = 5 n g '" -""~_.. ~. n ~ ~ 0 I'D I'D .~_..--.~ .."c- y 0... 3 = n r..' ~ < n:T '" n:r 0.i.."C I'D .. "'...~ °o.. ~.... a... = _. n 0 ~ o.. !" '" ... 0 0 no-. .--'--. '" ~. ~ 0 ~. ci: n "0 =.. E. a <.. .O\.. 0 ~ ~ . _.~ = :! ~ ~-y. -. ::!. n ~ ~ . I'D 0:"0"0 '..c w .<~~ I'D nCoo... 0" 0 "'= ~ ~ :r n a 0 . 0 n :. 0 =:.". n .~OA -y~A ". Q. ! PD W O N '.. v. v... Coo :T .:. o.3 ~~ "0 - s.""" ~ _... ~ I'D 3 1'D"""0 "0 3 ..... 0 0. ~. '< 0..... ~ ~ ~ ~ n :.....nA -"C _. ::!. :. '" ~_O =..~~ ".. = . :r ~ :T I'D n.. 0 n ~ A ~o...0"""0 '" .'"-< n ~ '< ..=. ~ Z -~n ~ A ~ ~ . .. :r.n.~n~ ~' S~gA~A O 2~_- w 1'D I'D a ~ g-3 8 -::r: . < "0 -" 0.~..!. _' -_. ~ ""'~ :T". n n .... v.. I'D :T '" ~ ~ "'-"c<". -r. "0 0 .-.~ ~ 0..-=o.. A ~A -:T -O' ~ 0 ~ n .:... n :T ... "'..!.'" ~ ~ s. r.n 3 = '(.. n I'D Z ~ - ~~n'a .... ~~=n ~ '" .. t.. n g !" :T I'D ~ I'D ~ _... . .. ~ .. ~ .. e:o"C A ~ n:T . ~. .. ~ I'D ." 0... r. ~ 0 n ~ c ~ '" '" ~ I'DI'D~ . C I'D I'D I'D ~ g '" .. . :.' . n'oJ ... n ~ ~ n n yA O'nl:o~.:r.. n~- =.~.:=.. g = 3 _. ~ ~ '" 0. n~ 0. 0 . A0... C n 0.<rtn"'o..~--~~~... I'D I'D aq I'D -- ~ n '" A ~ ... n -". ~ <: 0:" rt o .~ ~ ~"O C ~.".... ~ = n !" ~ Coo ~ "0"" _.n~-:T-o:"I'D- a "" ~_.~. ~ -... I'D -.. .:T v~ -5.. h a n g e Vi e -. C 3 C -...v 0. 0 aq ~ "0 n 0. ~ ~ "0 0 ~ - n n ~ aq :T =:.. '" 0 . 0 n '2... 0.. 0 n . I'D ~ ..... . ~ .. -.. n ~ I'D . --=~ ... ~ < ~ ~ a . A ~ a... <: ~ '" '< 0:" '" . ~ I'D ~.1 3""0 -."O '" 0..'~: h a n g e Vi e er I - ~ ... ~ ~ . ""-:T ""n n ~on"C':1 ~ ~ '" I'D ~ ...n~ ~ r- --J--r ~ : ~ -~ bu y ~~ Qo- .nri 9. 0. = ~..~ "0 0' ~"O a: ~ ~ 2.' ... =-' :!". 0 2 ~ :T = -' N AI'D 3 A '" 5.:r'" ~ 0 :T '< g -.. c :... n n ~ O ~ ~.. 3 0. I'D a - -"0 '" ~ C -' ~c ~ Q:1 n ~ n 0. . ~ g "...... ~.. :r.= _. '" I'D 0. """"aq~ I'D :T ~ 0 -~ A 8 n :. ~ n "0 O"".£. n ~. n 0:" '" -"0 :T A 3 a- ~ = 0 ~'oJC'" 0. n o 0 N = 0..y~~:T ~~ - ~~"'"C~~ 0 ~.-'A 3 :T ~ ..~=_.... -g ~ - <: :.. ..._.J C '" w ~.~n'n ~~ ~ ~ O."" ~ :T 0:" 0 "".c ~ ~ ~ "Oci:I'D= -.~CO ~8 ~ ". n 'o. ~ 9...j". 0 C n n A :.. '< n .< w 0 "'... 0 ~ :T ~ 2 n Z 'Q "0 0 ::-...~~A = 3 An~.I:.=0-. -. ~ 0 rtr. ~ "'.. ""~0..".. 0 . 0 _.n_~c"" 3 0. :T"'~"'A~"'. ~ ....i n -~..<~o~n~~_~ " 0 A =. s. .. -... ~. ~~"..... . A ~ :r ::0 no. ? C~ '"2 -."" °3I'D:T ~~.. I'D n "' ~.. ri ... '< ~ A ~ o~ n A ~ . ~ '" 0. < ~ :T ~ nO-' "... :-' n0 e:o!" :. 0.9 g 0.-1...""~ .. n n "'0-...3 I'D ~ * 0 0."' ~:T n~ 0 ...:T n ~ 0. '" n A _.. "0" C .... I'D ~ <..~ I'D ".. I'D -... n ~......~. ~ < "0 n ~ z ~ o ... -.... ....!.... ri '" ..... 0.' A ~ '" '" c:rn'" A n ~ . = :..~ . -~ 3 = ~ n ~ I'D ~ n"'-... ~ :r:.... 0...:. p.~ _.. -~o~.~ -' ~ g .0."< ~ . n _... ~ -~ ~ w - ~ . C 3 n.-0 0 ~ ~ ~..... ~ ~ . 0 a n ~~ '" 0 . 0 . a ' I'D ~ ~ ~~. . ao - '<o:"o.. ~:T -." ~ ~ 3 c 0 "'O'A".. n r. -' cn 0 ""~O".. . g ~~ .. '" n aq ~ 5' 0.. <: n. > =. :T 0 0.... 0 n .. ~ ~ .. ~"'O -..... I'D )( C 3 3 ~ ~ "0 ~ 0 C' 0 ~ n'" a o.A'. ~'" "0 ~ - a C A =a a ~ '< ~ ~:r.. ~ . = :T '< Ao 0 '" '" n~ a. '-j 0. w n . 0 ~ C ~.. :r ~ ~ ~ ~ ~c " ~ ..n c><~ A '" ':". ~ ~ ~ °:T 9 ~ "'.. ."" ~. ~ A g.' ~= 3 n n ~ -.. n 0.. ::!. ~ s. . '. -.~" 0\ ~ 0."0 ~.i ~ ~ ~ ~ n 0. '"_.. . - n ~~. ~... I'D ~ 0.. r- c(II -J ~ C ~ _.~. 0" 0 ~ ~ - '" o.!.. ~ ~ no_. 0. ~ 0 0 < _. 0. I'D 0 ~ ~ n =:'" 0 ~""" _.. ~ ...'" ~aq'" _.. 0 :.. ~ 0:" ~ ~ ~ 0 -. n~"' t... ~ ~ ~ ~ ~""O...-1 . C '" '< ::!..~ 0 ~ A '" 0.."'" ~ 'oJo::.. 0.0 -.'" ~ O C 0:" ~ ~ ~ o..~ ~ :r"O A _. . "'o ~ '" ~ I'D .:.'<n.:. ..I'DI'D~I'DI'Da~ 0 0 '" .:. . .' . nO'-- o lic k C -- m Q:1 0.. """l' 0._.O. rt _. I'D:T n 0 C .="' < '" ~ "'0.. no. n 0 ~ '" :T 0 -.~O 0.. '< n ~ n c < ~ I'D ...j:.I'D I'D a "0C z...~ E: :r.'"_.. ~ 2.~coo:.. . ~n- O y ~ n '" 0 0...'"C ~ ~. "'..""" ':1. c :j :.A~-. < 0 A I'D :r.. ~ "'~ ~ '< A '" 0 OCO~"' ~AC ~. E..-""..:" --33:r.'3. = ~ :TA "'A _.-' =r.<: A~ A 0 .i ~"".. = 0 0 0. ~ "0 I'D "0 ~ - ~ ~ 0:" . . C '" -..:T 0...... to bu y ! PD W O N -. n ~ 0 po ~ ~ n '" '" 0.. "C ~ :! ~ v A .. :T'" "'I'D< ~ n no'" "' :T.. ~ cn~=o~.... _..~n'...A~~.g. ~"""~A05. ~ :T ~". n c "~-... C') "'. ~.-1 A :T:T ~ ~ ~.) 0." ~ ~ ~ = ~ n~n"'- ~ C'" ~.. = ~ 'oJ ~. 0' ~. I'D a.) Z ~..~ ~.... "00".. n ~ :T C -. n :T 0 . ~ 0:" ~ ~ . ':1.. =. -- AO".. ~ 3 ~ aq ~n:rc ~ no~. :T - ~ A n ~"O '" ~::!. = n .d o .... a w ~ g ~ "':r CooI'D = 3 -.. ... ~ 0 ~ 0:" 0 g... ~ ~ :T.' ri N".0 .. n "...."" '" 0 -... ~~ A 0~ ~ -. 'n 0.. ~ 0.~c.... 2 ::j .~o.. ~.~:. <: n.. o::! <. A'" . '< Q ~..r.~. 0..<: a. 0.'" ~ ~ 3 ~ ~ 0 C . ~ ~.. ~ '" 0:" A ~ ~ """.n ~ 0 :T.. . ~ o:"~. ~ '" n '" . 3 ..0~ ~ ~...~ .. n < 0:"'" r.. A 0 0 ~ A . y~ 0.-_.. .g ..~". ':1...~. 0 Z~~~-:r~ -.:T _... c ~~. a = ~ o' ~ a 0 = .. ~ n 0:" I'D A n ..... .. -<n.... . . :T.a::!.. :r ~ '" '" ~ o .Q 0~ ~..~'oo_.. ~ ~ .0 ~ v .. - n' < ~ ~v_~"O 2 ~ 0. '< :r 0.. ~ 0 ~ ~ . :T . n . y~ '" C 0:""""'" - < ~ ~ ~ ~ aq '< ... ~ R ~ er ~ r'.. <: n ... A A n O~~"'_. 0.. 3 -:Tnn ~ . ! . Z . 0:" n I'D0 0 a "0 -.:. ~ g - -.. I'D :....) O'~.:. . ~ ~. . ~ -~.. ~ 0.~~ ~~A~ c u -tr a c k '2.i ~ 0 0 A-.~.. :TO" "0 -.. ~ 0 ..- A-A ~ A ..'" :.. ~ ~ C ~ 0 -. ::! ..jn:rI'D ~'n.~ ~ 'T1A ~ O. ~ :T.. <: -. g n:T ~ o:". <..... ~ . . Q '<~O"" 0:" 0 - ~ ~ ~ 2 ~ ~ aq aq aq ~ n 0:"" 0 = '2.. ~ (II ~ n n ~ (II =- .... ~ :T =~~~ ..=-._~. g a ~ "":T': :T"'rt5-°.. A -~. ~ ... . ~ ':1.~"OE... ~ :T:T.o. ~:...!...""':T 0.<:_.. ----~ 0.) n r. Coo~~..in.-c.. ~ ~ ~ lic k C w F- m to Q ~~ ~ '"' ~ ~ ~ ~ . 0.. A A ""=~ ~'" ~..a 0:" n "'- I'D 0 !' 8 ~':T = C 3 ~ :.:!. =-' .... ~. 0:" = ~ 0 n .a -..-1 I'D A "'-.. ~ ~ [ ... ~.. =-' ~ ~ .":T '" C Ao:"0.. '" = '. - - :T ~ 0:" A ~ ~ n A _..

. ~ ~ -~ -~ (1 1'..". 0 ~ c. -. ". """~"'rD 0 (1 (1 ~ ~ 5"' (1n '" 3 ~""~...-1.3 ~ 3 :J :!. ~ 3 I: '" rD no~.... '" ~ c:r =' ~ ~ ~ ~ -1 ~ '" 0 g 3 ~. ~ rD :J ~ -.-~.... ~..~.. 3...- rD(1 ~ ~ 5. '" == :J ."" -:: ". .'-:J"'0-"":J" ~ '< ..-.: :J" (1 Q 0...... ~ ..... ' . '""' ~ rD rD ."":2'). 0 (1 ~rD~-_. 0 ~(").~~ no 2' ~ ~ ...n~5 n a ~. 0 0.< "'--J"'~..... 8"' ~ .. rD ~ 5' o. ~~ (1 '" ~ ~ (1 (1 ~.. ~ ~ 0.. 0" =' "" .... 0.0 ~ a ~ 0 =' :J OQ n '< = ~ .~) ~ n5' A ~ ~ .a ~ "OJ :: -= ..tii ~ a 0 ~ v. nI:O""".. c:r n' n' 0 '" ~ . ~ =' ~'" 0 ~ 0 :J" 0 . ~ ~ (1 ~ ~ 5. . n .. (1 (1 '" ~ .a- '0 rD OQ :J" (1 no -.. -::.: ""' :J""'N"'=' _... n :J" .. (1 0.. . :J" rD ~ ~ .:J ~.... ~ri =' rD ~ 0..::r . ~ ~ . ~ ~ ::.. ~ = ~ "... 0 '" -.. ~ " :J n ~~'" rD ::r-rD(')CoorD ~ '".. :J 0. ..""no = ~ (1 v.: 5.. . '" 0' =' I: .:J '< 0 . .....'"-... Q ~'n~ ::r. 0 ~ rD ~ 0 . ~ .rD~(1n_"" 3 _. n:.. ~ 0 c. .. ~_.. 5-!i ')':.... ~ ~ ~ -n " 0 no . 0 I: _. n rD "" '" ~ ~ :J 0.. c:r::r0 ~ -1 c:r ::.. ~ . 33 ~ --' ""': (1~ 3 I: ~ ~~~ ~I:.. g. 0. (1 . :: 0 .."" .>.~ . !:. ~ 2:' ~ ~ ~ c:r n' "" 0 c u -tr a c k ::. 0."" ~::...... 0 0 o c u -tr a c k h a n g e Vi e er .. 3 . 0 -(1 (1'< - ... ~ (1 O:J" (1 n I: .'nn..: '" ~ ~ 3 ...... 3 _... ~_. :. W O N n" c:r n 3 0' -1 0' ~ ~ 8 ~ rD '". '" ~.. ~...3 ~.Y' =' :J":J '" -. - ~:J" .. ~:!.~rD::rrD '" 0 r:.' ~ (1 .. a 1'. 2'" . '0- ~ . 0... ~ c:r rD ~ n 0.. :J ~.< 0 rD . rD ~ rD rD n ~. ~ n ..c w . n=' 0 ~ y~ :J-~ '" (1 0. :J rD 0. 0 (1 0 ~ I: 3 _.. PD ! I I I I ! ... '" :J" rD ~' '" F- ~ - - n ~ a' "'. rD ~..~ ~ ~:r- '" 0 :J ~ _..' :J . 0... (1 ~ ~ ::r- ~"":r--rD"'nrD:J ~ 3 rD 5.. ~ ~_. 5= ~ 0 '0 0. (1:J -'" rD ~ '" rD ... . 0. ~. ~ 0. ~ "1'. _...:J ~ ~ 'i)" 0 .:..rD ..=:~ ... ~. ~ ~ 0. ~ - n ~ :.... ~ ~0n ~ §. '" 0 .. ~ ~::r- '" 0 ..5' 5.~o"..::......:.. 0 ... =' 0 n .. ~~.::. "T1~ _. ~ ~ :J".'- -. 0 :!.::. =' n ~"" 0 n .1'. ~. '".: 0. o.. '< '0 ~ 3 "":' a: 0' =.. :: n :: rD :: '" ~:.~ "'.-". n _.::.0 '. . 0-'" ~ . 3 3 :J_.. g I: ~.J '" :J" 0. -::. ~ =' -.J (1 a 3 '" '".. :J . 0. . ><'O~....:J" ~o"'oQ ~-'" ~ a.~ .~ 5.... -':J '" . c . ~ ::. ..~.0 c:r " :J . ~ v.. ~ 2 ... ~'. .. """" -. 0 . 0. (1 :J n OQ :J '" . :J" ~ 0...... rD '" ~ - .. ~ ~ (1 ~ ~~ _.-- . -~. ~ ~ ~ 0_. (1 (1 I: . :J 0 '". n 0 ~ .~ ~ 9:' §. 3 (1 ~ ~ 0. 0 .. -1 < ~ =:J" ~ '< rD :J~ ~~. (1 (1 0... ."'1: w -... n"'~"'rD ~ 0 ~ '0 .Q ~ 0... ..c ~ .J::r~ ~ ~ >< 5- 0 h a n g e Vi e n coo'<o 0 rD 0 0 0 3 0 0. (1 ~ 3 0 ~ ~ ~ _. . .. ~ n ~~ ~ .J ~ 9:"" _. . . 0 _.:J"= (1 ~ - ~ '" (1 ...0..=' '". .. c:r a. no rD :J" ~ ~ rD - -. ~ . ::r-:J .. rD <:: o' n. _... - 0 . '" "" rD 0 ~ . "'..'" (1 '" .. ~'" aI ~ w ~ ~..q ~ ~ 5. ~~ :J (1 ... =' ~. a.0.:J \0"'" 0\.-'<0 . ~ 0~..... (1 ~ '" 0 rD 0 - ~ 3 OQ"""-"'o 3 n to bu y ~'"""OrD .. =.:J :In. 3 _. 0 :J ~'" :2') I: >< . :: --" ~.~ 0 no" ~.: ~ (1 ~. ~ n ::..:J" rD 3 ~rD . - . m C w .. 3 "0 .. _. rD ~ £i ~..'?: ~ ~ y~(1g 0 =' n (1 v.. ~... ::. ~ ~ n"'~ 5' ::r.: .. rD ~ 0.~ ~ ~ 0 . :J"'" -i . Q3 (1 =' ~ 3 -... n "'. 0.J '" 5. ~ 2>"=': '. .o.. = n ..."" -.. ~ ::...:. (1 ~ =' '" Z n (1"'~. 0...~..C _.. 0 :J~ ~ ~ "0 0 0 ~ ~ 0~.... - (1 (1 3 ~ -.. o..5.... :J" 0.. ~rD"'rD 3 . '< :J" ~ ~ '" 'Co' ... rD-... w ~ . =' ~.:::J.0. Coo o=-::r-".: '0 (1 ~ 3 ~ .. .~.. _. ~ (1 ~ '" ~=' (1 ' -->- ~ '< .... _.. ~ 3 Q c:r 0' '" _.. c:r ~ g .. _.:I:~:'. :J (1 0 ~'" . _. ~ rD ~ . """ :J" 0 .~'o... ~ ~:: '"' (1 .z 5~ _."'.:J rD '" (1 '" '< rD =: =' ~ ."'n ::r-n :J" c:r ::r.~ ". 0. 0~. '" rD 5-:J ~. (1.q -:J :J =:t. .~ . 0 r:... n. ~ . 5 g.. -n n_.:.- 0 :: " "'~. "'.:J ~ ~I: '" '" . "'::r -..g ~ ri :J ~~.. ~ 1'. ~... ~ ~ ~ '! 8 ~.rD .-= 0' "T1 ~ 2.. ::r. rD" 0 o :J . " 0.~~ < ~ .. rD :J" ~ =' I '". :J Q 0 ~ ... ~ 0 3 - ~ 3 -1 ~ 2..o (1 =' . 5- rD ---: ~ 0 rD ~ ...0 0.....:J n' :J ~ rD n y~ ~ 3 g rD ~ :: ~ ~. ~ =' 3 _.:r-~~".-. ~.0 'F:' I:~ '< (1 0..:J" ~ 5no =' '" 0 I: _ 0...Y' ::. 5- ~ :J -. 0 :J" =' g ~ ... 0 5. :J" =' 0 ~"" 0 n '" (1 g.. ~ 3 '" 0 .. ~ ].... I: . n -.~ 0 rD '"' ~. '" ~ ~ -~n'""" . ~ rD ~ ::r-.'" ~ 0 -:!. =' ~ =' g ..-~:J . ~ I: .. ~ ... (1 0..~ 0 3. ::.. n (1 =' ~ ~ 30 (1 rD ~ rD c:r ~ '" ~ - ~. '" <' .......J-~ ~ ~ -.~(1 ~ 3 0 '" n. x (1 rD no =' :J" (1 ~ n ~.~'" rD.(1 rD 0 (1 ~ ~ '" '"' ~.. ::r""'~~-""n~(1 Jl ~ ~ ~ ....::. -~:J Q ~ ::r.. 5' 0 ~ ~ (1 . n':f...3 :J"'" in......". o..:J 0~ rD ~ :J . ~ 0. =' ~ "" '0 ~ '" :: "" I: ~ I: 0 0.. ~~OQ~.. .._...n° '" ~.. (1 c:r -. .~~ .:. -1 ~ 0. £...3 ~3 ... 3 ' .. ~ 8.o.o :J ~ - 3 1'...= ".:J".. ~ " '".-- - 0 "':J ~ ~ 0.. ~. (1 (1 0 ..n° ~ -1 . n :J ~ (1 ~ .... :J" (1 ~. -0 ~ .. 0 w :J"::r-:J" :J ~ rD c: 3 ~ =' =:'" .g ~0 0' .... ~ O n "' ~:':J:J" -. 0:J ~ ~ ~ .. rD 0 ~ 0 a~ 0.. 2. =. ~ ~ '0 0 =: ~ """ 0. nn.. (1 ~ ~ ~ - ... ~ '". 0 5n 0_. 0. 3 I: 3 0 '" 'On:J"5-""'~"'~:J:J~ I: ~ _.... 0.=. ~ O:::J n ~ ~ 0. :J 0.....::r::r.nO (1 ~ ~ 0 g ~!!. ~.. 5. ..n~ t1' ~'" rD :J":J" n~:J~~ - 0 n :r- :J" ~ < ~ ~ < rD r:. ...n'~ 3 0....5..o -.'" (1 -. ~ (1 (1 =' c:r (1 0 rD 0 ~ ... =' (1' 5.J _. n"" n . ~n..~ ~ ~ c:r=.. :J ~ " g rD 0. ~ ~ " ~ ::... ~::?....: (1 '" .: 0 ::r-. '" .....:::~ ~O' =' ~.' '" '< ~ ~ '" 0 .' '" '" 01:(1(1""... 0 0 ~. =' (1 (1 =' ~ '" ~. 0~. _ -1 ~ 0..'" :J -:J :.. -- O'rD~o~"'~. w .-0 '0rD ='_. '" 3 0...... ~ ~ ..-:. (1 ~. ~--J ~ ~ ~ '" I: rD I: .J 0 0 - n ~ r:.-=:: 3 ~ y~ _.. Oo-'_n 3 =: =' :J ::r-~.. ~ ~3 ::=' '< :J 0 o~.. ~ =' c. ::r.-.. =...w ~rD". 0 ~ 0 ~ ~ :J ."'O g ~ ~ 3.. I -' '0. ~ ~. 0. :J 0 1'...o 0 __. ~ a...~ .- . (1 rD ~ (1 0 .q rD . o Vl 0 c.""0. 0. :J" ~..0 x 0.:..~."" rD " "':J -. .. ~.:-? :J" (1 0 ~(1 ~ ~ -. ::r- '" . w. ..'" ~ (1 '"' =: '" :J" ~ 0 '" I: 0. n n ~ ~ 3."'". no" rD =' ~~.J ::... ~ ..::r3 Coo ~: to: :.0(1. I: n v..'...- ~_.. '" --J. '" ~.'" ~ ] -.. g c:r .~1: .... . = ~ n ~.. ~ = n =' ~~ < .:J" n n "T1x _ . '" 3 """":r-=. '".O... '"'" ~ w'" "..q '0 ~ =' 0 -- =' er 2. '" ~ =' =' ... o.. ~ =' 1'. 0.. ~ ~~ ~ ~::rrD ~ ... ~ (. '" ~ - ~ ~ ~ rD . 0. .. =: =' :J" 8 c:r n no 0 0 (1 ~~ ~~~ ~ 5.."" §....0 ~ ~ 0 0. c:r .::... . ~ -. 5' 0 (1 ~ S~ .. Q 3 'g 3 rD (1 '<.q . ri ~ 0 rD < '" ~ '" 2:'" .....:J" _. ~ --J ~ ~.'. rD .~ ::. I . ~ '" 0. ~ 5" ~ ..~ ~ o -~ 0- 0. ~ 2 ~ '0 ~ .- ~ .(1-.~ 3 ~rD :.. ~ '< '< ::':J _... O W -'. "'1'.: ::r3 ~ ~ s.... ~ .: .. :J" (1 ... n 0.. . 3 - .:.. - 3 . ~ 3 . :J" :!. .~ ~n''" O?='0... ~. '0 -..:J g . . --.::. 0 -"""""'" .. ~:.. ~~ -"". ~~ _.~. rD _.... w " :..0 N =: ~ ::.. :J" I: ~ E" ~ ~ 0 n =' .... I: ~ (1 - 3 I:3 ~ ~ . 1'..:.(1rD ~ ... 3 rD =' (1 =' ::. _. ::r" a .Q '0 =' ~.. w. _... 'O(1~"'0..:J" =' 0 .. '"'" .~.o ..' 0. 3 ~ -1 '" 0 ~ ~: ~"'(1""" - <!.. -... ~ 0'" :::: '" ~ . '" c 0. ~"""'" I: 0 '" I: . (1 n c:r ~:J" ~ ~ (1 -r: .. ~::r'" '" 0 ~ =' . =' rD 0 (1 no ~ =' _...:J (1 .. § ~ §:.... 5- ~ ~. ~ """. (1 ~ 38 3 n n I: "'~' o.'".:J '"rD a: -~....'"~ ... I: ~ ~ ~:.' 9:' 'E..:- ....~ =' ~ (1 3 '". 0."" 0 ~ 0"" :J 5.. (1 ~ 5' (1 (1 .---: _... _. 0 ""'::r-.... 3 a...~..0 n:J 0 :: -::. 0::.E ~. ~ E '" I: _.... os 5- ~ 0. Coo" 5. 0 0 0 n .:J" :J" ~ y~ .n.".. ~ = ..~ ~ .. (1 . '0 -(1 ~.. n (1 (1 0... ~ ~~ _.. ~ ~ rD n 2 -" .. 2 8 2. ~ -. . 0.' ~ ~.. (1... "" '" 0 0 .. rD ~ '" ~::.. ..... ~~ ~ 0" -.. (1 ~ ~. .-:..-.~ .. n:J"~... "" """ :J" (1 '" '" . ~ :J" '" 0. 0 :J".0... "n .o n:J '" . 0 '".=':J ~ a ~~ ~0. :!. :J . I: o' .: =' ~ PD ! I ( ~ 0 ~ :J ""_.... ..... rD ~::r!:......0. 0 ~ -n 3 -.."" ~ n 0 ~ 0 '< ~::.. 2:" '" ~ ~ .. .: ~ '-J ~ ~ I: .-' ".. :J:. :J ~ 5.. ~-". ~ n (1 '" ~ -5.d o ~ 0 :J -~ (1 0. . ~ ~ =' ~:J .. -... "0 :J" n 0.J ~ 0.~..." .Y' ~ rD ~ 0 . 0..- rD < 0 ~0n' (1'" ..... (1 (1 '" -.....J ..~".. '" (1 ~ 0 ~.. '"' ~ rD rD ~ 0.. 0 0... .. a.J .....:.g.~ ~ n ~ 0. ::?. ~ 2." ---: :... ~ 2. . :r rD ~ ::. ~ n' 0 ~ ...0 ~ I: I: ~ ~ ~ ~. :r..g -6' ~ n t1' '" '" 5-~. ~ (1 _. 0. ~ .3 " '" ?"" '" g.._..'"':J" g-rD:.... a: >< =' ~ 0 ~~ ~ (1 :J" 1'..... ~ ....' _..Q. n n := ~ ~ n ::r. (1 0. k lic '" '" '< 3 _. =' :J" rD ~ ~ ~. '0~ (1 :!. rD 0' ~ 0."" 0. ~ g .. ~" " n ......:'.. I: ~ rD ~.. E". '" ~ c:r~...-:J"'...-..0... ...c. n~ -. (1 ~ ~ ~ ~~ ~ n ~ ~ a..... c:r rD :::. --J ~ ~ """"' 5' ~ ri ~(1"" 2..0 g:. .'" ~ oq "" =: :J ~ ~ rD \0 \0 0 ~_.'" c .0 :J -- - ~ -: ~ ~ :....."""l_. (1 - =' 9:' ~ ~.2 ~~ :J" .. g ~ ~'O"..~ ~.0 1'..J ~ c.. n 0 -. '0 0 =' 'E.. =' ~:J" (1 r:. ~.._. .. 0 n O..0 0 S' ~ 3 =""....5- :J"'" n' ~ g~3 .0.. 0 . -~ ~::.~ 3 .-.0 _. ::r(1 n '" n ~=:~:J ~ ..:. - . ~ ..oto:"'n..'0 (1 0 (1 rD .-" 0 5-::r- v.. 2 ~ ~ (1 ........ ~~ g .. OQ . .... o k lic C m to ~ bu y :J" 0 ~ ~ ~ 0.... ""'...: 0 I: g ~ '" n (1 0"" ~ OQ :J"'O (1 -~ n 0. :. 0 .. - ~ ~. ~~. 0"'" .. -.::... (1 ~ (1 ~ ::r... '0.... :J . 5. n n ~ n:J... - :J :J (1 0.. = :!..... ~ '" rD 0 ~ ~ ... 5- ~ ~:J" g- (1 ::r-'" rD ~ ~~ ~ ~ ~ ~.. £i n ~ '" ':> r. .n 5- rD ~ ~ x .:J =:-:J" 0.. .. 1'. ' I ~ ... '=""---: "2..g ~-. _.~ 9'. '"~ '" :J" ~ a cn g .::: . ~ ~ . . '"... .. . ~ ~ ~ ~ ~':oJ g~... =' XC :J "" ~ S' .. 39:' :J"'" ~ ~ g .. ~ y~... -- .. .". . ~ ~ :.: :: ~ -: 5 ~ ')': 0 ~ rD '"'" ~. ::r-::r-(1rDC:. (1 ~ 5. _.q ~ ""'~"'--"""'-".0 - -.::r- ~ rD n. ~ :J" '" -. g ~ 5-. 0. 0 .. '" y~ 0 'O:J"". ~ 0._.... ~ no -n () 3 :J 9. n = " -.....~a. '< 3 -.' ~ a (1 (1 ~ ':f.. o.. " OQ 0. ~ ~ 0: ~ '0 =' =: (1 0. c:r ~ ~ .(1~ ~ 0 ~ :J" =..~::o"".. ~. 0 n ~ :..... 0 . -" o' 0 - . =' ~ =' OQ 0.. "':J ~ . !!..~0.. "':J ~ ::.....1 I :J '" 0.. n ::?.. '". 0. ~ :J.. '" ~ rD ~. 0 :J n " - -. :J" 0. .ov... X _... '" . n ~ ~ 3 3 rD 0.. ~ 3~':g ~ .-.. - 0 3 ::.. ~ ~ . -- =' ~ 0 ~ ~ c:r \0 ~. "c. 0.. . 0 rD 0 '"' _. ....0 0 ~ :: ~ 0 -.d o FXC N ....'" -. _.~ n .. '" ~ rD . ~"'~N~ --J c:r " ')': Coo ~'" to:-o')':::::r-:...~ =' ~ (1 (1 ~ =' ::?... 3 0.J (1 0.~ ~0.. . ~ no ~ ~ rD 0. (1 ~ (1 '" "" 0 . ~ :J" . '".'. :J c:r" O:J n ~ ~... ~. =' 0 _.c:r (1 ~ rD - OQ ~:J:J".... 0.:J ~ .. :J 0 ~ 3 " rD :J :... ~ 3 _. ~ 5. (1 0.. --'" -:J ....: ........"" -...(1 ~ .'" ~.. a. a..n':J ~ (1 ~ ~. 0 ~ n ~..:-5....... ~ . n ~ ~ . >< n.---1 ::. 0 =' =' ~ c:r'" .. _.~ ~ 3 ..:. ~ -.. -~. (1 .. ~ ~ ~ '" I::J"~."" (1 0 =' . ~ a :."" (1 n'" (1 .".-:J 5.~... ~:t " '" 0 =':J ~ ""'. _. ~:J -.oo....:J ~ ri 0.. (1 -.Y' 0 g.".. 0 ~ ~ . 0 =~ .. ~_.. ~ .< ~ :J"::.... _.~ :. -: -... ~ (1~~~"""0-"". :J I: n . ::rto: ~ ~ ~ :J ~:J 0. . Q n 2 .. ~ 8 ~ rDno. ~ '" I:"'~~n~' ~ 3 ]n 3 .. . =' =: ~. ~ (1 '. I '0~ ..o-o'" _.n...j. 0 .. .Y' 0 c:r ~ ~ ...rD=... -..~~_.':J 0 ~ 0.. n. ~ 5.. - (1 '0' '" ~ ...".. ~ ~ :!... c:r . c:r rD :J 0 -.... n n -0 3 0 .

n ~ -"'n"'" c.1> 90: . .=. ~ ~ -".n~=n~ & " oa n-.... n 7 - .:< 0 0 ... '" '" nl:r....-=.-."_S.2':-'n='oc..""""'" ~ ~~... ~ go n -o_.~c. _0 n ~ 2.~nn~c.' n n c.. g. :J 0 cr ~ :r ~I:. ~ "'~ 2.' ~".r. '" '0 c. n : "~~n n -. ~.'E "'.. "...: . ~ =' .. = - 0 "." ~ 0: ~ "..9..:J ~ '" g a '" 2. "'n "". .. ~ 0 '0 n ~ =' 3 r.~_c. ... .~ . 05 :.0 c.o'" 'Z' '0~ '":.~ '< :J n 0 r.. ~..~n ~ "..:.....aq. ~ 8~g ~~ g n r. a....~=.".."" ~ g.. .nnc: ~ 0 ~ I: ~ ='~. cr ~ ~ naql:'" ".n""... . ~o~ ~~ ~ r.. n=.r."'O -><_.o n ~ ._:J n .. ~ '" =' ~ ~ 0 nn<n"'-" ~ ~ ~o ~ ~ ~ ~o .~n ~ ?: c... ~ ~ ~ : g a.nn~ - ~ nr.!i~:J"'=...." ~ r. 0 0 =' .. n~w n 2 ~"~-'~""" 5' n cr ~ n'O-~n-n><'" . ~ 0 0 :: .~~n ~ 1:"'~ n o n~i"\ '0. ~ -.o n 0 go ~.--""" ~ ~ -< o"...~ '" ~ ..'" c...'n~~. .«n~::."" -. 9 '! ~ ~ :@:.o ~ :.::_- ?: 0 - =' 0 '" .. ~ n~r.. c.n" n c.. ....:.."'~on . ~ n c...:< . ~ n n..n = '0'" ~ ~.n~a .r. 1:""" =' n ~r. = O~r...o~o....:..:.- '< ~ '" =' n~o"'~'<"' 'o~-on = ~ 3 w 0 3 "..C.o n ~..o-onOI: _5°_0~~"'""..n"'o . g".~w. ~. ~ 9o:.. cr -="". gon~ltn='0~~3~~~~0'O ~"' ...~" ~n ..~ n '0 = ~ ~ gn ~ ~ ~ ~ ~ n ~ c.=... 0 ..o ~ ~ ~ = ~.3 cr I: 8 ~ c. =' g... ~ "~".' ~n." I: 0= n'. '.D'" aq c.. ~ ""'. . . 2.. n 0 g =g-a~'O~ 0 :J =' n a n ~ ~~~~ .n.. c- r. c- :..~ ".. ~ ~~n~oO~""" ~ c.:. ~. '0 " ~ g-. naq. ~ n n ~ ~ ~n ~ =' . ~o = C ~. ~ ::" ~ ~ ~ '.!i '0 ~ "..naq = aq ~ 3 '0 -2 '" 3 3 . ~ ~ :.".. 0 " § 3 !'" ~ T 0 -'c..=..r. ...~: o~..~ &" ~ ~. '0 n. :...'=' _n o :!) =."" a 0 ~ ~ "'O~.o~' .. c u -tr a c k n 3 ~ ~ :=.:.."'-='~°..=' cr Z n 0 ~ ....:!:... aa . 5' n ~. g"......~~ ~ ~ ~ ... n n ~ >< ~ r.:: ~ ~ 0 =' on ~ n'" '. ~ :.=..n J (T..~~o".c.""" ~ 3 ? g 0.:.n . ~ a: ~ g. 8 :..0 ~ "':J ::.~~2=r.!i . ~ =: I: n'O'O"'a~'O r. 0 .!iog.....' ? ~°...~"'O~ =' ~ * ~ ~ ~ c.!i".g ~ - r-."'c. "~n 3c. ~ '0 c.~!::: :.o ~ ~'" r.r.:. ~:J '0 '" ~' - I: 2 r....~..h ~o~=.. ~o~..o3-.- ~ _0 . nn 3 g a..:.o~ ~ ~ c...~o '" '0"" - ~ . ~ 8 ~.' n c.n ".. .-o. 2 3 - I.o=~nl: ~r.. 0 :.- 0I: ..o~..0 =' ~ .. ..' n n . .' 0"'-.nO':!o'O=.o:...... c.. ~ =' n -""" o .d o XC o F- ~. . I: r":J= ~ . ".nc..o~~o'O " 0 =' = ~ ...D n n c. ~" 0 ~ c.o: ~ =' 0 aq 3 ~-o" 5........n ~"'O =..'<~~"'~... r._"'c-'.. r.".. :J 0 ~.l:o:. =' '<. ..0...g_.~..~~~g-<no~O ~ ~ ~ ~ ~ ..:: '0 0 -":to ~ -..... =' n-..-_..o~.o '0 a='=' n. ~ on. ~ ~ '0 8 2 c.._~ gO go ~ o -r.~-") ~ ~ -.nr...=' aq- ~ 0 h a n g e Vi ew o '< - 8 a .-:J .r...n"'~ol: 5' . '" .... ..:0 ~~ '0 g ~ ~ ~ cr ~ ~ ~ '8 ~ g- ~ =' 2.an . '" 0"' n .< .~ 50 =' ~ <o... 3 50 ~ 0 ~~='crnc.~.. - g.~ ~. ~ ~ ~ ~ ~ n o =. "'~. a ~n.0 3.-!:J. n 'On.-:J n~. ~ 0 f7. 2 O-.0 =-"" 5.0""O n r.. n ~ 0 = ~ ~ -:. c.c.~ .... "... - '" .o~ =r..~cr..n ~Qr..o 3 -:~o~~'_o~'O~..=: '" g n ~ ..oo== c.".o §:- ~ ~. =.-o ~.'" -. ~ '/I I: =' 0 .r.~.- 0 ~. .. '0 '" S 0 ~.~ :9:.: g. n-o".. .:..~crnn..~ ~ 0'"".:: o".... . ~ . no~.° ~o ~ r." 0 0 0 "'".... _0.. " .. _.~ ~ w_...' nn~ ..""n~ c.=..o 2 ~ w ~on 0 < cr. ocrr.~.r.. =-.. n n ~ .nnn ~n."'On -_ol:~~-"'I:_><.""~-o-ol:nc.!i ~ ~ f7.9. n 'go 3 ~ ~ o-. ~_:J <:n ~~ g n I: c. ~~.- n!!..s.~ c... ~:. 0.v.o"'~~ . a ~"""- ..""~ ~~""'" 8.. go:-.W -. aq '" ~ 2 nc.o~ c... g. ~~ o~c-. '0 ..on ~ .n. aq =' 0 =' :.- . ~~='r.9.. ~ q ~ c......"'~.- " c-~~.o --~ "..nr.- 0 ~ ~ O"'n ~ ~ n .. ~'c....n-o-o 'Oc7:2caq r.~ ~ r."'-c...o. g §: -.~ '0 ~ =' no go °c.=.xn=.. c. ...~o=.n '"=' cr O' -: -_o=' r. _~n~-nr. -. .0'< ~. cr =' . ~.....o '01-0.... .. I: c.'" . cr 0 """. ~ '0 5' "' ~....~ 0 c.g n =' n ~ ~ I: ~ n ~ 0 ...on' ~ '0 g r..o"" 0 '0 w 0 _0 =. '~"':J ...- -. g.:..I: I" '... ~_..r~"'" nnooli....!i:.:. . :...ooc... ~ '" - -- 0 .. :...on "..c.On='o .:!- n . n C- ?":."c..c. " r.. ::.c.- ~ o C li ck to y bu ncr m 0 ~ N ~. 0 ~ ~ ~ n~ ~ ~ n n ~ 5" ~ n ~ 0 .. ~ ~ ~ =.0 ~ "'- 90: a .. n . 2....o'" n cr"'< n:J -..o ' ~... I: r.. c. ~ S ~ 3 -.i~o:~=.~ ~ ~ ~ 0 '" n ".oS°r.o r. ~ ~ 3 .n . .9- ~~ =.or. 3 ~ = ".~ n '0 r.oo".. n cr 0 n ~ =' 0 . ~ '"g..g g &..'" 0c.:J"'_. ~n._.o=.c- _-..< o'? ~ ~ c.~.-.D &.:: '0 = '< -- '0" n° 0: o~ .~n~ c...... g ~:.. s!" ~. ~ :... = =' r. ~ _0 50 ~ 2.. '< 0' ..ol: r..g 3 n 0 '0 ='""0-. '0 wn I:O_ocr~n :J='"'~0=:n .00c.o -l< ~-o'" ~ '< '7 ...'" =' 0'" -. o....~ -~r. ~ n '< 0 ~ "':J 0..".o ~aq 0 ~ ~o ~' :10 c ~3 :. =' '0 ~ ~ =' ~ k lic C F- m XC tn' 0.o........ ~.~ go g.. . "'~""_0".. ~ g. = aq .n~~_..~.o n ~ ~ ~ ... = g-..g~n I: n '" =' ~ n n cr. ~ 5 3 .. <: nn :j 0 . _=... ~...-. ~.n""' ~J' ~ - 0 ~ ~ ~ ~'¥: ."" 0 g. 0 ~ "-.~=n ""'aq ~ =' r..~.~~..1:-~ =' 'Z'" .<"'~~ .n nn..."'0 ='o~o""'.ocr"'=c..oocr .. g ~n aq <' .. ~ ~ ~ cr ~ ~ ~ "~~ '" ~ " o <~n '" ~o cr n :.. ..""'n~. -. =' 6 ~ ...~.I..W'--.- '" ::...:< n nr. 0=.......'" 0 0 n ~ _0 c. ~ .~ aq-_nl:l:. ".~ .~.on-'. $ ~ a I I C ' : C .S~n. a.I: 0.... ~ ~ ~ 'Z' r.c.. ~..<n3""'r. n'" ~ ~ 0 c.. 'to '2. ~ 0 = -- :... :J ". It " n ~ =' =' .."'3'O'" '0 I: n S... n n ~ '0 g..o -"""r.g.N ~ cr c....cr * .. c u -tr a c k er ~ r . a ~:J ~ ""_:J. .i ~o ..~r.o ~ o ='~' ~..~ng~S. -c ~ ~ (j ~ ~ ~ ( E .-.7".-. ~ '" ~ '0 ~ g.. 0'" n" cr'" ~o .= ~":"" ~ ~ ..~ '" aq '" ..0 . . 'O.. 0 ~ c."YQano<'I:~~0'< =' S 0..d o ~ :... "'o~o naqn_-o".~.~....0 g '0 ".o =:. ~ = T :.~ o-'~<~ ='"'8~c.Q: ~ ~~ ~ g ~ '0 0_" a=-'. g ~ ~ =: r. ~ ~ ~.. ~x.. =' 0 'O~. 0 ~ i{" 0 =~~ '~:J~ ~_. n ~ n .:.a~ ~ ~ g Z ~ r.:J--~ ~ ~... ~ '03 . n "... o~=. r."~.n.o'" ~..r.....o 0 ] ~ ~O aq '0 ~"'? .:J=' n ~ ='"'0 ". 0.. cr n . w r.: ~ '.. '" 0 ~ '0 ~ ~...r.r..."'"..... n """<: ann"' "".-""c. .~o"'n g. ( :.o"'3 '2.2'~ "?.. ~ ~n n g g..... .- ~ n C: < 0 cr c.: ~ ~ [g 0 3~0~'"&i':'~""""~. ~ ~ g-!' -< c7:~ =' o-<-~ " c.. .r n <:o~-.cr _. aq "..~ ~r. =~=' =' ~ ~ .:...o ~.=..~ 2-!" '!:... ~ =+:~ n g:J .o ~.c."'n~"..o - """"~~ Onno'" n c..~<: .0 8.aqO~ ~~ n o . ~ = _.o 2.rz n c. n ~ ~ 3 ~ '0'" ~ c g _0 ~' cr"~..: ~. n n "'~ '" ") ~ -. -.3 ~..9.r.~. ~ aq cr 0 ~ S =.... g :. r.O~... nnn ~ 0 nO: 0 n 50 .on"..!...'" ~o 0' n" ~ 8 ~ § g. n .c--.' :J C ":J :.. tj.. =. =.1>"" ..:.-:.~... . r. r.'"~c:.. n ._o"'<c. 0 ~ -.9.o-O 0 n 0 0 ~o n c..:.aq =' 0 er ~...Cl.go §:..o aq :J '0-< ~ - 0 r. .-r.. .'" -0- g~ '0 nn ~ .r. 0 =.~~..n . 5. g~ o ='"""" .. n~~" ~ ~ 0 ~ a0 n <"'- VI .9. - c. ")Or. =. c.. :J =' ~.-c.- -. ~ r. .!i - n ~o 3 g.."" = c...' ~ -. ~ =' ~ cr'" ~ ::" n n .o~....o < '" 0: ~ ~ 0:. =' gO "...oson n _0 r.~=:o ~ n'O"""'O=..o~. " . =: ~ g.: ~ ~ ~ . .~ h~~ =: n° ~ ~ n~~. o -'.=" Ij" ~ -.. ~ ~ _0 . ~ . -'0 ~ '8 s: -aq =:!!' n ~ 2: n='0 3 I:c. ~ g ..o'On "...ocr~ on. ~ ='"'~ "aq~. . ~ c.o "'='="" -o~ _o~ ~'-o0 ... "..o ~ ~ ~' 0 ~ ~ r..:.= ""'o-='- -. ~ C- ~.o" n --".... ~ cr ....'O"" o~ ~=..g r..n~"'O ~ ::. ~ 1f §... ~on"'W""" Q = ..oo. '" ~ ... 3 na.... g....9."3~.~ ~ ~ 8 .o . =....o_..<"'o. . <'" ~o n.!i~-~'< "'-~"'~ ~ g.'" a~ . 90: <:~~:J-".o< ~0.-.. n ~ =' ~ 0 -. :. !" ..9. c- ~"...:.~""'~-_oaqc. ~ '3 ~ 3 ~~ w ~ ~~.3 On '.o ~.. .n=. ~ ~...nn'<'< g ~8 ~ :_=-=-:~~--=-=--~-~-~-. f'..3 ~ n 2.o '< .0 . 3 0 '0 aq ~ ~o .o"." :J = '" ~n ~. . _0 ~ ~ n n ~ ~ n".n3:"no o"'~o!JI =. go a ~ <=.. ~i' ".-='"'~ ...: n ~". 0'" ~ c. :J n""""aq~ I: ~O~n:"Oc.. ~ ~ 1i: ~ a.. 0 1-'".. n=.".._aq I:r. ...r. -..J '-'.E gn:J g.:<". g ~ ~ 0.T~c.. =' c. '0:.~'<~:!. !" "'0 - PD W O ncr n ~ =. g ~. '0 c...n :J aq ~ ~ " 0 !. '0 ~ ..~"." n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~. c. .n.r.aqO"'nl:"'n". r.a .""'.o. ~~.c. ~.. . .... '" 0 ~ 0 .~n Q :: ~ ~ ~ W ~ w n .. c.!i =' :J.oO "..:::-' ! ~ _°:J ..~g-c...9.c.~ n".o~~~...° c. '" O' '0 ] O ~ §: ~ a ~ a.~ < ".~'" c..o "..o~".'" =. g" r. ~ ~ ~"~".=-~ """"n...... -" n...""~"'=.=-=~'" 'O~~n~.crr. < =""n ='0:1" naq o..~ o a ~ '0 I: r.' . -<1:1""'-" r' r.o ~:..c~ :. ~ ~ '0 ~.:1.."" 0 ~"' -r.w~ ~ 50 = 'O-=... ~ ~ 0 :.~) ~ ...n:J~ 0 '" '" <""'-00 ~ s.r... ..a :...<n.~=.. & ----~.n.. :J g.oa:.. .. ~ c..- "'="""-....."~""'-'8 9 :.". n ~ ~ ~. - ~ ... ~ .. ~_o3 ""'~ ~ -nn ~o...~ 3 n'O-nnn~c. Ej..c h a n g e Vi ew . r.-' 0 =' :... o -'l:n.. ~ ~ -~ ~ g n .. ~ 0 0 n 0 "'n n '" c."=' ~ ~3~. ~ =' '0 '0 g...~g "..= ..o. n ~ '" ~o o n aq ". . " .'. -.=c-c.~~r... = a r."':'o"":Jo=..o~ ~ n . . =' ~ ~. = h !.o :::.'" =' 0 n no'" ..~n~ go g c. ~ w ~ .. on~o.o""'o~ ...on~~ ~ ~ ~o ..o"'. '" a " . .". ~.n.. '" ~ o :n to bu y n ~ a ! PD W O N aq ~'O -<7 -=: g..' """"0""""'=.o ~g -. 5.~ '0 . 0 8 ~ ~ ~ 3 -r.~r.='=""" 0 _o. """"" ~ a ~ ""o~ nr.. w -- &."'"~..o = ..::=' '" ..o""'c. a =:=.3 ~n. ~ r.o . ..n~-~.'" 0 ~ g.o .. ". r.. nn~. n ..~.. r...'" < ~ =' "'~ ..o n_.c '0 ~ ". ~~.n =' n 3 0.. ~ ~.o ~ . nOn ~ a... .

< g. nO ... ~ ~ O"~. ~...... 3 .'OQ~ _... ~n"' '0 :I .~. I ..~ 0 0. ~ 0' > '0 - 0 g.. .nY~-~ 3 :a '" So n So n ~ '"~ :J'" -! n ~ . C -:In.: ~ :J'".. .GO .. 0.. ... g ~ 3 '" ~ ~ r.:I c u -tr a c k ~ 3 o. n Q.....:I~ ~ oS. . :J'" r'D '" ~ ~ . ~ "'~'O"."":J'"°3'< o.:J'".... ~........_.~ ~ ~~ Q '" ..n :I". . ~ 3 ~ ~ o~. ~. _.:In_'''n-. O..~..~ 0' :I no~"'y 8 GO n c..n'Onnn... 0 :....... 0" ~ GO ~g o.g :I ~ :J'":J'"".... 0:::: r'Dr'Dn-.. :J'" _Y:I 0 -. 0. ~ < ~ ng :I ~ ~ ~ -...-GO- .. ~ :s. ~ ~ ~~.~ 3 n .. n n ri 8 n Y' '" ~ '0"':1". ~ :I 0' ~ a.= n ~ 0 ~..... j:... '" 0 GO :J'"O"~ ~ ~ n n '0 "'~n :J'" GO S' '" :1<"":I :I 3 '"' ""-.:I"'~Vn<:"'nOn0" 3 0 3 ~ t"r1=.. 0 3 ~ 3 ~ ~ n r'D 0'" GO ~ ~ n 0.. <: :I~.. ... ~....q -~ ri .. D)' \C"'n:J'"n.:I:J'" :I ~ n -. Vi" ~ ~ ~ ~ ~.g g h a n g e Vi ew 5' 0 0 > 3 3 GO _... _.. S' n ~ n' . 0" n .0" 0 . 0 ~..... "'~0 ~ :I "....~. ~ 0 1ft n .. ~ ~.--i oc~ o'o"...<_.. -.~ -"'. ~ -. '" o.....~-on:J'"-.~'c '" ~ <. '< '" . n -. o n n 0":1 0. 3 :I ~ < ~ :J'""""'on~"'GOGO<. 0 n.......9. ~ S' n :I """:J'"'" 0 ~ :I ..0 ~ _... 0.".:J'"~".c ~ ~ oo..:1 ~ g 0. -'O-.~.:'. " ~ C/ .""".-. - ~ §. ~:I c'" ~ to '" k GO .. 'O:J'" n 3 nn 0 _.. ~ "'~"'-=~GO~ ~ n Y' ~ D)' n' 0 n ~ n' 0 r'D'0 GO ~ 0.. ..n:J'"n~Y.~: C ~ q ~ S' c 0. I ..'~~_..:- 2.. :I~. O-s. GO'" 3 n ~n ~ 3 n.... :lOn"' ~ ~ g :I ~ ~ 0 ~ n' non:.-'..... =. 3 ...:J'" n C 0 '0 GO ~ 0 :In.' O"C So~ .nn""<:'< ~ c o:J'"o~:J'"~o n:J'":!. --i~ ~ n :J'". n"'<"'" _.n ~ . 3 _' '0 ~ 0 ~ ~ 3 ~.. ~ :I O"::r ~n. .n '"' 0"'~ GO -:Inn :I ~ n..: ~ -:I GO '0 _.. n n"'~ ..' ~ n ~ S..n ~ :J'" n< -..o n"'~ ~ ~ 0 :J'" 0 ~ 0 .. ~ .. ~ ..... < .. ~ Y' n . GO n -:...~ 0. ~.. C '0 .. _..0' So '0 -GO 0 ~ n ~ '" ... 0 3 n --. n 0 ~ . "'~.... a. n ~.. So~. 0 ~ n 'T1 0 :J'".: <' 'S :I :' nnc'l.. :I a..c GO n :I F- 3 . ....~.' 3 -~ :I n-. c ~ c 3 n -..- :J'" 0. n n '" :J'":J'" 0 ~ ~ ~ -~~ Q n -':I 0..~ncn"""o n GO Vi" r'D ~ c".. 0 _..... n XC . :J :I ~ n 0 0. 3 '" '" n So.. n ".GOr'D ~nn~~n =:.<: ~ o. '" .n0 :J'" ~..:10 g.. :I 3 =.. 0' ~ . 3 GO""~ ~.0 n:lnn 0 ~.. '" :I s..p- Vi' ~ Vi' ....d o ~ 3 '" - ~ n° 0" S'~... ~ :(). n '" g < 0.. n . .. 0 '" ~~a g ri 0 ... ~ ~ 3 ~. '. '0 ::.. r- .. n <: ~'n 0 ~ 0 0. ...~ ~ '<Q GO "'n '< n C '" :I:J'" 'I:Ti '< 2' :J'" S' n .. ~ . 3 GO ~ :I"'.g 3 ~ :I ~...... n n' ~ .. 0 0... ~ ~ ~ ~..'< "'~':(..o... ~ n ~ n ::..'t~"""~~: c u -tr a c k er ..:)..~~~~fik .."""~ ~ ~ .. ~ ~ c:l:J'" '0 a.. t . ~ ~ 'O"' n ~ "'~"'o'Oc. 3 ~ ~ "'..... GO n ~ ~'" C :J'" - "*~. '" n n GOGO "'.~-~.. C.~". .. g 2 ] ~ ~ GO ~ ~ ~ ~ ':< a. ~n ' n "'nn-... o.-\CGO'" ~ :J'"'" 0 ~ :J -.~ 0.GO-' GO ~ ~ n 0 ~ c ~ GO ~ GO c O :!:l ~ .... n .c ~ ~ '" . :IGO 0 0 - n o ~ ~ ~ "~~~~~~.~. r'D n 0. n 9: 8 ... -..~n'" 3~n:J'"~n . So ~. - ""n n::. ~ ~~ a~ o ""'~ . ~ C ~ ~ 0 :J'" ~ :J'".<n"' 0 O:J'" ~ '" ':< 0 .: c GO ".. -""'~"'"..n ~ ~ ~~ n <: C) n ~"""O< :I ~~ """~""" o.... ~ ~ 2:a 0" g.... ~.'" 0 . GO GO g 3...: 0 :J'" 0..". r..g. ~ ~ _.. ~ 3 0 ri ~ .' 0 .. n '" 0 -GOoC n "...ri ~~ =... no ~ . ~ n ~ n' -<.3 ~ ~ ~... GO ~ n ~ n .."" ."'.. ~' -. ~ ~ =.q :ln~ 1ft '" Ift~.. ~ .n ~. ..'!'. ~ C n ~ n~nny. ... 3 n r'D ~ Vi' ~ n -. ~ ~ ~.:1 ..no""'~.~ ~ 0...'p.g3ng. ~ n =+: n ~ g.... n' -- n :J'" .. ri n~"""~ - -.. GO ~ 0" Vi' GO ~ ~ 3 '" ()~ 0. '!' :I '" :J' '" n '0 ~ g.1. n ~ n GO ~ n' ~ ~. n ri n :lO"~ :J'""" 3 5' '" 0 ."'r'D~.~. ~... '" n -~o""O:J'"n ~..'" c".c.. "(c w ~ ~..O... 0 n:J'"n E. :I . GO O...no-. -. . F ~ 2.. ~ :J'" '" n n GO 0 r....".....!! ri ~.... Q g. j:. ~ n' ~ -."'GO'" n-<'" 3 c~ n:l:ln :J:! '< 3 _... ... ~ ~ n ~ :J ~_..ggsg. _.. ... ~ "'c r'D n ~ ~ 0...nc'O """ :I ~ _. '" 3 . ..... 0. n '" '0 .. .2<n~3 0 '" ~ ~S~~2":(..: GO ~ n 3 :I '" ~ ~ -g. ."'GO"rj ~. n '" '" '" :J'"~-. - So n ~ 0 ~ 0 0.J ~O. . n n ~ _.. - ~ :!. n . 0.. 0 Y'~-'On .]. 0'" :I '" ~ 'l.onn<O.: ~ n - ~..oO' :0 -..c h a n g e Vi ew .... GO ~ ' o o ~ 0 . 0" q ~ GO 3:1 ~ ] 0 ...... '" GO ~ n <:~~~". n:J'" -! ~ '" :::{ Vi' GO 9: '< ~ . n ~ ~ . 0 :I --- 2 ri ~ ~: ~ g ~ ~ -. o. 0 8 -~ S' ~.:1 :J'" '" n '" .:J'" ~:I =.. GO C 0 ~ ~ :J'" ~ r'D 3 tn. n w -. C So:l . Y ~ '" '.. :I GO ~:I -. '0 ~ ri Q n ~ n ~ Sori ~ 3 '" ~~ go GO . '0 :J'" 3 n~ . 0. bu y F- m n 'tJ C GO 0. 0.k lic w C m to y bu ! PD W O N er w o . -.... Vi' 0 3 GO :J'"n'" '" ~ So~.n '" ...".O~o.. :J'" n. . ~. n '0 ~ n 0. a.. ~ n ~ ri"'~~ . 0 _. ::r GO~. :J'" ~. n '0 '< g 0 . :I ~ .. :I ~ :I ~ ~....:J'"c~ :J'" 0 Vi' n 0 ~ ~ r'D :I '" ~ ~~~ ~. ~. I! ! < So°So"':Jc"':J~ n .~. '" D)'n... :J'""'~_.'" 3 '" GO . ~ ~ 3 :J'" "" n ~ n GO .. n ~ ~ "f~]..: ~ .? ~ ~ ~. 3 n ~ W.' ~ n n n2 . n ~-"""-... 0 .. w - 0 -... GO<: 3 ~c . GO :I '. ~ '0 -'-".. . 0. :I0~... :I :I".. '" '0 ~ :@ 'O.. :I~.. '" cn n ~ :I 1. n ~no < 0 ~ ~8 o..- . GO... =. 0. 0' ~ .. ....". . '" -:I E-.."...?.. ~ =:- :I .d o XC o lic ~o......~ . ~ 0 S' ....'" '" co."" . 0..~:I~ = =.'. :I .3-GO"':I . n ~ :t... :J'" :J'" '" ~g n :. ~ ri n ~ 8 s' ~ n.. ~ 0.. n~ n. ~ cI GO :J'" GO ! PD W O N . 9: ....... GO ~ n :' n 0'" ~ ~ ~ < g :(). ~ ~"' o~ Sotn. ~ ~~-~-!~n""" n g '" ~0 ~ ~ ~ 0 0 D)' "ii" c... 0 :I -"'0. 0 0 n 3:J'"-... ~ a. ~".. . 5~ ..... a Y' ~ ~ 0 -.. n 'tJ 0 oS ~ '" GO ri ~GOn :I 0 '< :J'":J 0 n ".. ~ ~ ~ =.. C n. ~ ncn<:_. ~ o :I~-n ~ :I no :J'" GO _.. '" n :!.. n GO~ n". ri ~ . ~ E):J'" . ~ ~~ !' ~n ~n3 0. ~ ~ 0.. ...0.Z3~GOo .. O"":J'":I ~ ~ ..n '" g Q ... =.. n ~ ~ ~ ~~.0'" ~ 3 '" .. .. ~ g. 0 :J'" ...0 :J'" n ~ ... =:. r'Dnn"'~. 0."'0. C ..... g. a.o.. ~ ~ 0.:J'""..n ::..~ f/#t~"'.<:.. W ~ ..:lGO:I Vi" 0. ~ ~ ~ -. '" ~ 0'" ~ ~ n . ~ '" . ~ ... :J'"-:.: g. ~ 0... ~ - ~ . ~. '0 .. ."'n~"'~"" < "' 0 GO:J'"n ~C n O n :I C ~ n . GO ~ GO ~ ~ ~. - 0. Vi' :I ~:1'" ~ ~ ~ So c ...-_.'<GOGO S' 0 n .. ". 3 GO ~ ~ 0.:.. .. ~ ~:I n '0 ~. ~GO:I--io..?. GO . '< GO .. . ~ a. ... GO'0 _.. a: a. 0 . 0...o.< .... ~ n -~. ~ ~ D)' ~ ~. c. ~ :: ncn ~ -... n ..... GO .On :J'" 0. =..._... 0.~ C GO ~ c.. c"':1 -:I C w n'..... 0: ~ n.. n"""-n~~ n' n n 0... -.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful