Åö®»Ä¢´¡· żñöª³ñ«¬

  ²»¢×¡Ù©ˆþ ›£Ù©›¢É öûŠö²ñ«ð¢ò¨¥Ð Ÿ¡õ¥ð š›«Ä¡´¢ð Äòð¡ø·¢¥ò ±²¢
𥶸 …ù©·©ˆ¡ñ¢ ˆÄò ö©úà żñ¹ø©¥Ð ¤ò¡ˆ¤·¡Ð© ó¢Ð²úÈ©. óñ¢õ®Ðñ¡ð
…ù©·©ˆ¡¥ñ ö¬Ÿ¡ó› ¥Þð®» ›¡ò¶¡¸® »ú󡸢¥üú ‚ª Ĉþ ˆ˜ˆø¢ò¨¥Ð𩬠ˆó¢
»ˆø¢ò¨¥Ð𩬠Ñμ›¡Ð¢¥üú ÅŸ¢Ä¡›¬ ¤ò¡ˆÞ±ˆó¡ø·¢¤ò´©ðû·¢. Äòð¡ø ˆó¢»ð¢
¥ò Ä¡»¦Ý¢¬ÝÄ¡ð Ý¡ò¡Äâð½ð¢ý›¢É® Ž¢È¢¶¡ò¢¤›¡¥Ð¡¶¬ ˆó¢»ð©¬ ›©ˆû
É ˆÄòð©¥Ð ˆ¡ó«óñ¬ ˆ¨Ð©»ý ±²ö¡™¢Á»® ¿¬ŠòŸ¡õ¥ðð¡Ã®. ‚«ü ‚¬Šë£õ® …ù
©·©ˆ¡û´¢Ðð¢ý Åóñ©¥Ð ‡ªÉ»«·¢ý ñ»®›¤ô¡Ÿ ²ˆñ¡ü Å»® ö÷¡ðˆÄ¡ð¢. ‚Â
«´® ²©ú·©¬ Åóñ©¥Ð ˆó¢»ˆþ ²©ñö®ˆ¡ñ¹þ ¤›Ð¢.
…Щ·©²úð·´ ‡ª²Þ¡ñ¢ˆ 󢙫¡Ÿ«¡öÄ¢òë¡È¢¸©¬ Ñ›¢»ˆÄ¡ð öûŠ¥¥óŸó·¡ý
ñ¡Ñ«·©¬ ñ¡Ñ«·¢›© ²©ú·©Ä©¾ óò¢¥ð¡ñ© ó¡ð›¡ 󦳷¢¥üú Ä›öæ¢ý ö®¤›÷±²
»¢õ®~ ¤›Ð¡ü Åóû´® ˆù¢È©. ˆý´·ð¢¥ò ±Š£õ®Ä öª³ñ«ó©¬ ²©Éð¨û´©ø¥·
›£ûÄ¡»ø öªñŸ«ó©¬ Åóñ©¥Ð öûŠ¡¬Š©ò¢ˆø¢ò¨¥Ð ¤™ô¡Âñ öÕ¡ñ¬ ›Ð·¢. 1984ý
ö¡÷¢»«·¢›©¾ ¤›¡Ýý ö½¡›·¢›® ›¡Ä›¢û¤™ô¬ ¥Þॶ¸»® Åóñ©¥Ð …ù©·¢¥
üú Šñ¢Ä ¥óø¢¥¶Ð©·©É©.
ˆÄò ѣ󢻥Äù©»¢ð¤¶¡þ ö»«·¢¥üú𩬠›©Ãð©¥Ð𩬠Ż¢ñ©ˆþ Ä¡ð®Á©¥ˆ¡Ù®
ò¡óë·¢¥üú ÅÞ©¬Ý¢»Ä¡ð ¿ˆ¡ô¹ø©¥Ð ó¢ö®Äð´¡ù®Þˆø¡ð¢. ›©Ãð©¥Ð, Ÿ¡ó
›ð©¥Ð Ä÷·¡ð öª³ñ«¡ó¢õ®ˆ¡ñ¬ »¥Éð¡Ã® ˆòð©¥Ð ö»«ó©¬ ö·ð©¥ÄÉ® Å»®
ö¡¼«¥¶Ð©·¢. …É¡ý, öûŠö®²ûôÄ¢òë¡· ó¢ˆò ó¡ð› ‘…¥üú ˆ˜’ð©¥Ð …ù©
·©ˆ¡ñ¢ ˆòôò¡ð¢ ¥»×¢Úñ¢´¥¶Ð¡›©¬ ˆ¡ñÃÄ¡ó¡¥»ðòë. ð©Š›¡ñ¢ð©¥Ð ¤ó™›ˆ¥
øÉ® ¿ ö¦õ®Ð¢´® ó¢¤ôõì Þ¡û·¢ð Äòð¡ø·¢¥ò ĥסñ© óò¢ð …ù©·©ˆ¡ñ¢ð¡
ð òø¢»¡¬Ý¢ˆ ÅÂûÑ›¬ ¤óÙ¢óÉ© Å»¢¥ò ¿Âñ¡»®Ä¡ó¢¥› ¥»¡¸©ˆ¡Ã¢Á©»ñ¡ü
.
Ñ£ó¢»·¢¥üú ŠÃ«Ä¡¥ð¡ñ© ˆ¡ò¬ ¥ˆ¡ý´·ð¢ò©¬ Ä©¬¥¥Ýð¢ò©¥Ä¡¥´ð¡ð¢ñ©¥É
Æ¢ò©¬ ˆÄò Äòð¡ø¥· ÄúÉ¢òë. Äòð¡ø¥· Åóñ©¬ Äòð¡ø¬ Åó¥ñ𩬠¥›¤Õ¡ÐЩ
´¢¶¢Ð¢Á©. Å»«ö¡š¡ñÃÄ¡ð öª³ñ«Ä¡›¹þ ›ýˆ¢ Äòð¡ø ¥Þú©ˆ˜¡ ô¡‰¥ð Å
óû öØ©õ®ÐÄ¡´¢. Ä¡šó¢´©¸¢ …É »¨ò¢ˆ¡›¡Ä·¢ý Åóû …ù©»¢ð ¿ ˆ˜ˆþ …
òë¡ ó¢Ÿ¡Š¬ ó¡ð›´¡¥ñ𩬠±»ö¢¶¢´©ˆð©¬ ñö¢¶¢´©ˆð©¬ ¥Þð®»©. ˆòð©¥Ð ±²¡˜
Ä¢ˆ šûĬ ¿›³Ä¡¥ÃÆ¢ý Ä¡šó¢´©¸¢ð©¥Ð öûŠñÞ›ˆø¢¥ò¡¥´ Å»¢¥üú ›¢úó®
Å›©Ÿó¤ó™«Ä¡Ã®.
ˆ˜¡²¡±»¹ø©Ä¡ð¢ ²¨ûÃġ𢠻¡™¡»®Ä«¥¶¸©¥ˆ¡Ù©¾ ñ£»¢ Ä¡šó¢´©¸¢ð©¥Ð …ù©
·¢¥üú ‡ñ© öó¢¤ôõ»ð¡Ã®. ¥ˆ¡ò²¡»ˆ·¢›® ö¡¼¢ð¡¤ˆÙ¢óÉ ˆ©¸¢ð©¥Ð ˆ˜ ²
úð©¤Ø¡ù©¬ ‘ñ©Š®Ä¢Ã¢¥´¡ñ© ²¡ó´©¸¢’ ¤²¡ò©¾óð¢ý ö®±»£Ñμ¹ø©¥Ð ö÷›¹þ
¿ó¢õ®ˆñ¢´©¤Ø¡ù©¬ ‘ƒÃ墒, ‘²¼¢ð©¥Ð Äì’ »©Ð¹¢ðóð¢ý Äñ÷¢¥üú ²»©¹¢ð
ˆ¡¥ò¡Áˆþ ¤ˆ¥¸ù©»©¤Ø¡ù©¥Ä¡¥´ ‚ª¥ð¡ñ© ¿‰«¡› ±ˆ£°¡ñö¬ ó¡ð›¥ð ¿Š¢
ñì ¥Þ੬. ¥²ÿÄ›ö橈ø©¥Ð ö¨¼®Ä»ò¹ø¢ò¨¥Ð𩾠öûŠó«¡²¡ñ·¢ò¨¥Ð ó«ó
ö®˜¡²¢» ¥ºÄ¢›¢ö·¢ý›¢É® ó¢Þ®¤Ó™›¬ ¥Þð®»® ¥²¥Ãåù©·¢¥üú ö§ÂÄ¡¥ð¡ñ¢Ð¬
Åóû ö®˜¡²¢¥ÁЩ·©. …ù©·¢¥üú Åñ¡ÑˆÄ¡ð ñÄãð ñ˜«ˆø¢ò¨¥Ð ‡ù©ˆ¢ ›Ð¥É
Æ¢ò©¬ ö¡»§¢ˆÄ¡ð ö§ˆ¡ñ« Ñ£ó¢»·¢ò¨¥Ð Åóñ»¢›® ±²¡ðô®Þ¢·¬ ¥Þð®»©.
1999ý ‚ö®ò¡Ä¢¤ò´©¾ Åóñ©¥Ð ²ñ¢óû·›¬ óò¢ð ‡Á¶¡Ð©ˆþ ö¦õ®Ð¢´©ˆð©Ù¡
ð¢. ¿ó¢õ®ˆ¡ñ ö§¡»±Â«·¢›® ôÝ®™Ä©ðû·©É …ù©·©ˆ¡û¤²¡ò©¬ Ĥץ»¡ñ© ¿ó¢
õ®ˆ¡ñó©¥Äɤ²¡¥ò Ä›¯ö¡¼¢ð©¥Ð ¿ó¢õ®ˆ¡ñġî Ä»ó©¥ÄÉ ö»«¤·¡Ð® ¥²¡ú©
¶©¤ˆÐ® ˆ¡Ã¢Á©. …É¡ý, ¿ ²ñ¢óû·›¬ ¤²¡ò©¬ ˆÄò¥´¡ñ© ˆ¡ý²›¢ˆ¡›©Ÿ¨»¢ð¡
ð¢ñ©É©. »¥üú ˆ¥Ù·ò¢¥üú ö®˜¢ñ£ˆñ÷¢›¡ð¢ ™¦õ®Ð¡Â·¢›® ±²¡û˜¢Á¤¶¡þ Þ±

ˆó¡ø ö£Äˆø¢ý Åö¡š¡ñÃÄ¡¥ð¡ñ© ¥óø¢Á¬ ™ûô¢Á»¢¥›´©ú¢Á® ‡ñ© ±²Ÿ¡õ÷¢
ý Åóû ¥óø¢¥¶Ð©·©ˆð©Ù¡ð¢. Å»® ¤ˆóò 𩈮»¢´»£»Ä¡ð ¤ˆ¡ö®Ä¢ˆ® ™ûô›Ä¡
ð¢ñ©É© Åóû´®. ˆ©¥¥ó·¢¥ò º¢¤ò¡öº¢ ¥±²¡ºöú©¬ …ù©·©ˆ¡ñ¢ð©Ä¡ð ¿ò¢ð
ô©¥…Ý©¬ öÄ¡›Ä¡¥ð¡ñ© Å›©Ÿó¥·´©ú¢Á© ²úð©É©Ù®. Åóñ©¬ ˆÄò ö©úà¥ð ¤
²¡¥ò ›¢³ˆþ †×©ó¡¤¹Ù¢ óÉ …ù©·©ˆ¡ñ¢ð¡ð¢ñ©É©. ¿ò¢ðð©¥Ð ™¡ûô›¢ˆÄ¡ð
Þ¢ò ›¢ñ£¼Ã¹þ öûŠ¡»®Äˆ»ð©¥Ð ÅŸ¡ó·¢ý ó¡ð¢Á ²©¤ñ¡÷¢»ó¦³¬ Åóû¥
´»¢¥ñ ¿±ˆÄì ›Ð·¢ð¢ñ©É©. »¹¤ø¡¥Ð¡¶¬ ›¢ý´©Éó¥ñ ¤²¡ò©¬ »¢ñ¢Áú¢ð¡ü
ˆù¢ð¡·óñ©¥Ð ÅÄø¢ð¢ý ¿ò¢ð ij÷ö¢´©ˆ¤ð ¥Þð®»©¾¨. ‚ª¥ð¡ñ© ²ô®Þ¡·
ò·¢ò¡Ã® »›¢´® òŸ¢Á 𪊢ˆÄ¡ð ™ûô›¡›©Ÿ¨»¢¥ð´©ú¢Á® ¿ …ù©·©ˆ¡ñ¢ ¥óø¢¥
¶Ð©·¢ð»®. »›¢¥´»¢¥ñ óÉ ó¢Äûô¹¥ø𩬠²ñ¢÷¡ö¹¥ø𩬠ˆÄò ö©úà𩬠¤›
ñ¢¸»® ö÷Ñġ𠛢õ®ˆøÆ»ð©¥Ð ›¢ûÄÄÄ¡ð ›û¤Ä¡ˆ®»¢ˆø¢ò¨¥Ðð¡Ã®. Ť¶¡ù©¬ »¤
üú»® ö®¤›÷Ļġ¥ÃÉ®, Ä›©õ«ñ¡ô¢ð©¥Ð ²¢»¡Ä÷›¡ð ¿™¡Ä¢ý›¢É® Å›Âñ¥ÄЩ
· ¥²¡»© Ä¡›ó¢ˆ ¥¥²»¦ˆÄ¡¥ÃÉ® ó¡´©ˆø¢ò¨¥Ð𩬠ѣ󢻷¢ò¨¥Ð𩬠Åóû ö
»«¥¶Ð©·¢.
ˆÄò ö©úà ˆÿ¥ó¸·©›¢É® ű²»«¼ð¡¥ðÆ¢ò©¬ ¿ ²©òûˆ¡ò ›¼±»·¢¥üú ö
ª³ñ«™£²®»¢ Åóñ©¥Ð ˆ¦»¢ô¢ý²¹ø¢ò¨¥Ð »òÄ©úˆ¤ø¡ø¬ ‚›¢ð©¬ ›¢ò›¢ý´©¥ÄÉ»¢
ý ö¬ôðÄ¢òë. Äòð¡ø·¢¥ò …´¡ò¥·ð©¬ óò¢ð …ù©·©ˆ¡ñ¢ð©¥Ð ó¢¤ð¡Š·¢ý
ö²®»ˆ©Ð©¬Ý¹¤ø¡Ð©¬ Ť›ˆ¡ð¢ñ¬ ó¡ð›´¡¤ñ¡Ð©¥Ä¡¶¬ ǹø©¬ ™©¯‰¬ ²Æ¢¥¸Ð©
´©É©.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful