La obligatia de predare Efectele predarii: Sub imperiul codului civil de la 1864 se consideră că în cazul contractului translativ, riscul pierii

fortuite a bunului se transfera de la înstrăinător la dobânditor în momentul transferului proprietăţii. În consecinţă, se consideră că dacă după transferul proprietăţii şi chiar înainte ca bunul să fi fost predat dobânditorului, el ar fi pierit fortuit întrucât pieirea ar fi fost pe riscul dobânditorului, acesta rămânea obligat faţă de înstrăinător la contraprestaţia pe care o promisese. NCC modifica aceasta regula. Potrivit art. 1274, in lipsa de stipulatie contrara, cat timp bunul nu este predat, riscul contractului ramane in sarcina debitorului obligatiei de predare chiar daca proprietatea a fost transferata deja dobanditorului. Daca bunul piere fortuit, dupa transferul proprietatii, dar inainte de predare, desi bunul piere in patrimoniul dobanditorului, totusi, riscul acestei pieiri si implicit efectul sau prejudiciabil il suporta instrainatorul care a intarziat predarea. Prin urmare, intr-o asemenea ipoteza, instrainatorul nu va putea pretinde contraprestatia promisa de dobanditor. In materia vanzarii, daca bunul piere fortuit inainte de predarea sa catre cumparator, vanzatorul nu mai poate pretinde pretul, iar in cazul in care a primit deja pretul el este obligat sa-l restituie. Intr-o singura situatie cumparatorul suporta riscul pieirii fortuite a lucrului vandut chiar daca bunul nu i-a fost predat. Este vorba despre situatia in care a fost pus in intarziere pentru preluarea lucrului. O asemenea punere in intarziere nu este valabila decat daca vanzatorul a facut tot ce depinde de el in vederea predarii, astfel incat lucrul se afla la dispozitia cumparatorului pentru preluare. In toate celelalte cazuri se aplica regula conform careia riscul pieirii fortuite a lucrului se transfera de la instrainator catre dobanditor prin predare.

OBLIGATIA DE GARANTIE CONTRA VICIILOR LUCRULUI VANDUT

Un viciu al lucrului reprezinta acea deficienta care impiedica functionarea sa normala potrivit destinatiei. Potrivit art. 1707 NCC, vanzatorul raspunde fata de cumparator pentru viciile lucrului vandut daca sunt intrunite urmatoarele patru conditii cumulative: 1) viciul trebuie sa fie intrinsec bunului; acest lucru se intampla atunci cand disfunctionalitatea isi are cauza in lucrul vandut insusi, iar nu in imprejurari exterioare acestuia. De ex, un vanz vinde o remorca de nisip cu care cump vroia sa ridice o constructie. Dupa ce a descarcat mormanul de nisip in curtea cump, nisipul a explodat intrucat acolo era o bomba din al doilea razboi mondial ramasa neexplodata. Bomba nu apartinea nisipului, ea fiind doar livrata impreuna cu nisipul. 2) viciul trebuie sa existe la data transferului riscurilor. Data transf riscurilor este de regula data predarii. Daca viciul apare dupa data predarii bunului, chiar si fara culpa cump, acesta are natura unui risc pe care cump trebuie sa il suporte dupa predare.

termenul este de 2 zile. in cazul in care vanzatorul a cunoscut viciul la data incheierii contractului. instanta poate dispune inlocuirea ei cu o alta masura dintre cele prevazute de art. prescriptia dreptului la actiune izvorat din transmiterea unor bunuri cu vicii aparente incepe sa curga de la data predarii sau receptiei finale a bunului ori. Cu privire la rezolutiune. 1710. Totusi. Daca viciul este aparent.3) viciul trebuie sa fie ascuns. Daca viciul apare in mod gradual. Pentru a se aprecia caracterul ascuns sau aparent al viciului. 1707. In cazul in care apreciaza ca masura solicitata de cumparator este excesiva in raport cu gravitatea viciului si cu scopul incheierii contractului. cumparatorul poate obtine unul din urmatoarele patru remedii: fie inlaturarea viciilor de catre vanzator pe cheltuiala sa (repararea lucrului). se numeste viciu aparent si poate fi sanctionat prin mijloacele aplicabile predarii neconforme. cumparatorul nu decade din dreptul de a cere rezolutiunea. . In lipsa unei clauze care sa stabileasca aceasta destinatie se va avea in vedere destinatia bunului decurgand din intrebuintarea sa normala potrivit naturii sale. dupa caz. rezolutiunea poate fi declarata si unilateral fara a se solicita instantei de judecata constatarea sau pronuntarea ei potrivit dreptului comun. 4) viciul sa fie grav. fie reducerea pretului direct proportional cu reducerea intrebuintarii lucrului cauzata de viciu. acest termen este unul de decadere pentru dreptul cumparatorului de a cere rezolutiunea contractului de vanzare in temeiul garantiei contra viciilor. caracterul abuziv al declaratiei de rezolutiune. standardul aplicabil este acela al unei verificari normale. Ca regula. alin 1. Potrivit art. atunci el are natura juridica a unei neconformitati. In cazul in care cump este profesionist. potrivit acestui text. insa lipsit de vicii (posibil doar in cazul in care bunul prin natura lui este unul de gen). Acestei dispozitii ii sunt supuse si ipotezele in care bunul nu corespunde calitatilor convenite iar aceasta neconformitate putea fi descoperita fara cunostinte speciale printr-o verificare normala. de la data termenului prevazut de lege pentru verificarea bunului de catre cumparator. iar bunul vandut este mobil corporal. Daca viciul poate fi descoperit cu diligente normale. in cazul in care va aprecia ca rezolutiunea este excesiva. fie rezolutiunea vanzarii. atente. cumparatorul nu ar fi cumparat sau cel mult ar fi cumparat pentru un pret mai mic. Modul in care se manifesta obligatia vanzatorului de a garanta contra viciilor este reglementat prin art. viciul este grav daca face ca bunul vandut sa fie impropriu intrebuintarii la care este destinat sau daca ii micsoreaza intrebuintarea sau valoarea intr-o asemenea masura incat daca viciul ar fi fost cunoscut la incheierea contractului. Este ascuns acel viciu care nu era cunoscut cumparatorului la data incheierii contractului si care cu diligente normale nu putea fi descoperit nici la data predarii bunului. dar care nu presupune cunostinte de specialitate. Atunci cand cump are dreptul la rezolutiune pe temeiul garantiei vanz contra viciilor. Potrivit art. trebuie precizat ca aceasta masura poate fi solicitata de cumparator numai daca el a adus viciul descoperit la cunostinta vanz intr-un termen scurt de la descoperire. fie inlocuirea bunului vandut cu un bun de acelasi fel. 2530. termenul incepe sa curga de la daca la care cump isi poate da seama de gravitatea si intinderea viciului. destinatia avuta in vedere pentru a se stabili caracterul grav al viciilor este destinatia convenita de parti prin contractul de vanzare. rasp vanz se intemeia pe obligatia de predare si raspunderea pentru predarea neconforma. Prin exceptie. 1710. iar in cadrul unui asemenea control. instanta de judecata poate dispune inlocuirea masurii solicitate de cumparator cu o alta masura mai potrivita. In principiu. instanta poate controla de regula la cererea vanzatorului.

1710 de la descoperirii. De ex. de la implinirea unui an de la data predarii ori receptiei finale. In cazul in care data descoperirii este ulterioara mom expirarii duratei de garantie. in afara cazului in care viciul a fost descoperit mai inainte. dar el s-a manifestat in cursul term de garantie. poate sa anticipeze ca cump ca suferi un prejudiciu. In ceea ce priveste mom de la care incepe sa curga acest termen. de la implinirea a 3 ani de la data predarii sau receptiei finale a constructiei. caz in care prescriptia incepe sa curga de la data descoperirii. Daca pana la momentul tp+durata de garantie (in princ un an) nu se manisfeta niciun viciu. E mai greu de crezut ca vanza care vinde un tv afectat de vicii va putea anticipa ca din cauza unui scurtcircuit va determina explodarea casei si va trebui sa ii plateasca valoarea casei. Bunul se preda la un mom ulterior tp. Daca se manisfeta at tre verificat daca viciul avea o caza existenta la data predarii si daca era ascuns. potrivit art. daca in lege nu se prevede altfel. afara numai daca viciul a fost descoperit mai inainte. 2531. el da nastere raspunderii vanz pt vicii. Prescriptia actiunii raspunderii pentru vicii A fost abrogat termenul special de prespriptie de 6 luni pentru viciile ascunde. Fie ca au fost ascunse dolosiv sau din culpa.In ceea ce priveste daunele-interese. alta decat o constructie. caz in care prescriptia va incepe sa curga de la data descoperirii. care n-are cum sa fie decat ulterioara de la data predarii. In cazul in care viciul se manifesta dupa ce expirta durata de garantie nu se pune problema niciunei raspunderi si deci nici problema prescriptiei. Daca era aparent la data predarii atunci iar vanz nu raspunde. vanzatorul cunostea viciile pentru care se solicita angajarea raspunderii sale. In acest caz. 1710 si servesc repararii integrale a prejudiciului cauzat prin manifestarea viciului. Regula este deci de la data descoperirii si se aplica ori de cate ori are loc in cursul duratei de garantie. Daca s-a manifestat pe durata de garantie si este suficient de grav. ca regula. viciile ascunse determina o raspundere prescriptibila in termenul general de 3 ani. chiar daca vanzatorul nu putea prevedea acest prejudiciu si chiar daca el are caracter indirect. dauneleinterese pot insoti oricare dintre masurile prevazute de art. Din perspectiva acestor durate de garantie obligatia de a garanta contra viciilor ascunse este o obligatie cu executare succesiva in virtutea careia vanzatorul se obliga fata de cumparator ca nicicand pe durata de garantie sa nu se manifeste vicii ale lucrului vandut care existau sau aveau o cauza existenta la data predarii. Prescriptia pentru actiunea avand ca obiect masurile din art. termenul de prescriptie curge de la data expirarii duratei de garantie. at cand vanz vinde un tv ale carui vicii le cunoaste. Deci pentru a se angaja raspunderea vanz este necesar ca viciul sa se fi manifestat in perioada de garantie. 1710. prescriptia dreptului la actiune pentru viciile ascunse incepe sa curga: a) in cazul unui bun transmis sau al unei lucrari executate. Obs: Raportul intre termenele de garantie si termenele de prescriptie Sa presupunem ca la mom t0 se incheie contr. . De la descoperire curge un termen de 3 ani pana la prescriptia actiunii avand ca obiect masurile prevazute de art. b) in cazul unei constructii. Termenele de 1 ani si respectiv 3 ani sunt termene de garantie de drept comun si se aplica de cate ori legile speciale sau contractul nu prevad/prevede alte durate de garantie. vanz nu rasp. acestea sunt datorate numai daca la data incheierii contractului.

Acest ultim mecanism este totusi similar rezolutiunii. Ca si garantia contra viciilor ascunse. Prin exceptie fata de regimul decaderii. O singura limitare avem in aceasta privinta: art. astfel incat partile pot stabili prin contractul de vanzare reguli diferite fata de acelea prevazute de cod. Astfel. ci opereaza numai daca a fost expres prevazuta in contract sau in legea speciala aplicabila acestuia. garantia pentru buna functionare a lucrului vandut nu este o dispozitie supletiva de drept comun aplicabila oricarui contract de vanzare. permitand rezolutiunea si in temeiul unei asemenea garantii. daca dobanditorul a fost impiedicat prin motive obiective sa efectueze comunicarea in termenul de garantie. vanz este obligat sa repare bunul pe cheltuiala sa. la cererea cump el este obligat sa restituie pretul primit. daca partile nu au prevazut altfel. alin 2. Daca reparatia este imposibila sau daca durata acesteia depaseste un termen de maximum 15 zile. Cumparatorul este decazut din dreptul de garantie daca nu a comunicat defectiunea inainte de expirarea termenului de garantie. Diferenta este aceea ca pentru a opera garantia pentru buna functionare nu este necesar ca viciul manifestat in perioada de garantie sa fi existat ori sa aiba o cauza preexistenta fata de predare. . 1708. clauza care inlatura sau limiteaza rasp pentru vicii este nula in privinta viciilor pe care vanzatorul le-a cunoscut ori trebuia sa le cunoasca la data incheierii contractului. Actiunile intemeiate pe garantia pentru buna func pot fi respinse daca vanz dovedeste ca disfunctionalitatea este cauzata prin modul in care cump s-a comportat fata de bun. Din reglementarea codului civil rezulta ca in principiu garantia pentru buna functionare a lucrului nu poate constitui temei pentru rezolutiunea contractului. astfel incat el nu isi va putea limita sau inlatura raspunderea pentru asemenea vicii. Daca vanz nu inlocuieste lucrul vandut intr-un termen rezonabil potrivit cu imprejurarile. GARANTIA PENTRU BUNA FUNCTIONARE A BUNULUI VANDUT Spre deosebire de toate celelalte obligatii examinate pana in prezent. cel mai scurt cu putinta avand in vedere natura impiedicarii de la data expirarii termenului de garantie. avand insa dreptul ca in acest caz sa i se restituie lucrul vandut. In orice caz. el va putea evita decaderea in cazul in care va comunica defectiunea intr-un termen rezonabil scurt. Este suficienta manifestarea lui in cursul perioadei de garantie chiar daca s-a nascut ulterior predarii pentru ca raspunderea vanzatorului sa fie angajata. cumparatorul trebuie sa o comunice catre vanzator. inclusiv in raport cu instructiunile pentru folosire si pastrare date de vanzator la incheierea contractului. ea presupune ca bunul sa functioneze conform intrebuintarii lui normale pentru o anumita durata ulterioara predarii.Regula este ca si raspundera contra viciilor ascunse este supusa unor reguli supletive. insa partile pot deroga de la aceasta regula. Vanzatorul care este profesionist in raport cu bunurile care fac obiectul vanzarii este presupus ca trebuie sa cunoasca viciile lucrurilor vandute. masurile care pot fi solicitate in temeiul garantiei de buna functionare sunt supuse unei ordini de subsidiaritate. imediat ce se manifesta o disfunctionalitate a bunului. Odata ce cump a comunicat defectiunea. vanzatorul este obligat sa inlocuiasca lucrul vandut.

deci cumparatorul are dreptul la ele din ziua transferului proprietatii. cump va putea sa suspende plata pretului atunci cand in mod legitim are indoieli cu privire la faptul ca i s-a transmis proprietatea lucrului conform conventiei cu vanzatorul. si foloasele procurate de bunul vandut pe de alta parte. cump se poate bucura de ele de la mom diferite. insa ii procura cump alte foloase. chelt de autentificare datorate notarului sunt in sarcina ambelor parti care raspund solidar pentru plata acestor cheltuieli fata de notar. posibilitate curenta sub veche reglementare cand pretul se datora dupa predare. Totusi. daca bunul produce fructe civile sau naturale. Data platii pretului: NCC schimba regula si prevede ca pretul se plateste de indata ce propr este transmisa. cump este tinut sa plateasca dobanzi asupra pretului din ziua dobandirii proprietatii.OBLIGATIILE CUMPARATORULUI Cumparatorul are 3 obligatii principale: de a suporta cheluielile vanzarii. dupa cum bunul produce sau nu fructe. In cazul in care nu s-a convenit altfel. Spre ex. astfel incat se aplica dreptul comun al platii obligatiilor de a da o suma de bani. Regula este justificata prin intentia legiuitorului de a preveni posibilitatea ca vanz ca piarda atat bunul cat si pretul. alin 1. teza finala. Daca vanz are ca obiect in ac sit un bun de gen. in lipsa de stipulatie contrara. chelt de asistenta juridica datorate avocatilor implicati in redactarea contractului sunt in sarcina partii care i-a angajat. alin 1. Potrivit 1494. Exceptie in care nu se aplica: Ipoteza in care contr are ca obiect bunuri de gen regula de la 1720. alin 1. Locul: art. care este un fruct civil al dreptului de pretinde plata pretului pe de o parte. ori din ziua predarii. obligatiile banesti trebuie executate la domiciliul sau dupa caz sediul creditorului de la data platii. alin 1 cu privire la locul platii nu se poate aplica. Daca produce fructe. Daca in virtutea acestei raspunderi vanz va suporta cheltuielile de autentificare. atunci cump nu va putea beneficia de ele decat din ziua in care i s-a predat bunul. lit a. OBLIGATIA DE A PLATI PRETUL Natura acestei oblig este aceea de a da o suma de bani. daca bunul nu produce fructe. potrivit art. pretul tre platit la sediul sau domiciului vanzatorului de la data platii. de a plati pretul si de a prelua lucrul vandut. Astfel. iar in lipsa acestora. Astfel. el are totusi dreptul de a recupera aceste chelt de la cump in temeiul art. Textul reglementeaza raporturile dintre vanz si cump si el nu poate fi opus tertilor care sunt implicati in procesul de incheiere a contractului in virtutea unor raporturi juridice proprii pe care le au cu partile. ipoteza in care pretul se plateste la locul care rezulta din uzante. ci alte foloase. 1722. Regula nu se aplica daca dobanditorul cunostea pericolul evictiunii inca de la data incheierii contractului. Daca bunul nu produce fructe. Ratiunea acestei reglem prezinta intentia legiuitorului de a asigura un echilibru intre dreptul la dobanzi. 1720. alin 2. Exceptie: art. alin 1 NCC. cump care afla de existenta unei cauze de evictiune este indreptatit sa suspende plata pretului pana la incetarea tulburarii sau pana cand vanzatorul ofera o garantie corespunzatoare. atunci aceastea se cuvin proprietarului. ipoteza bunurilor aflate in tranzit. Din perspectiva acestei distinctii. 1666. in ceea ce priveste aceste foloase. la locul de destinatie a transportului. 1720. OBLIGATIA DE A SUPORTA CHELTUIELILE VANZARII Potrivit art. cump tre sa plateasca pretul la locul in care bunul se afla in mom incheierii contractului. conform art. 1666. in consecinta tot de atunci va datora si dobanzi. 1720. chelt ptr incheierea contractului de vanzare sunt in sarcina cumparatorului. un bun frugifer care nu produce efectiv fructe va fi considerat ca . astfel incat din aceeasi zi va datora si dobanzi la pret.

iar vanz il poate retine invocand exceptia de neexecutare de plata a pretului. 1723. in lipsa unui termen. el intra la categoria bunuri care produc alte foloase. daca mai ramane ceva dupa b primesc si ceilalti creditori ceva. Din acest text rezulta ca privilegiul vanz de bunuri mobile se refera numai la bunul ce a facut obiectul vanzarii. in temeiul art. pentru a fi perfectata si opozabila dobanditorilor subsecventi ai unor drepturi asupra imobilului vandut. isi satisface creanta b. codul civil prevede un drept de retentie. art. el va fi considerat a produce fructe numai daca este inchiriat efectiv si produce chirii in mod concret. 2386. cat timp pretul nu este platit. A treia garantie: privilegiul special al vanz de bunuri mobile. 1693 NCC. chelt aferente operatiunilor de plata a pretului sunt in sarcina cump. Ipoteca este legala prin faptul ca in virtutea legii ea decurge in mod direct din incheierea contractului de vanzare fara ca pretul sa fi fost platit imediat dupa transferul proprietatii. Obs: A ii vinde lui b un bun pe care b nu-l plateste. putand fi exercitat si in cazul in care cump vinde bunul la randul sau. 2340. un imobil poate fi intotdeauna inchiriat. Potrivit 1723 coroborat cu 2339. Totusi. 1666. privilegiul primului vanzator are preferinta asupra privilegiului primului cumparator cu privire la pretul datorat de al doilea cumparator. la teza 1. alin 3. 2341 privilegiul special al vanz de bunuri mobile deroga de la regula instituita de art. transformarea sau pierirea bunului. Per a contrario. orice alt creditor neputand primi sume din acel pret decat dupa satisfacerea creantei vanz. aici se incadreaza comisionele bancare atunci cand pretul este platit prin transfer bancar. cu exceptia cazului in care dobanditorul dobandeste bunul pentru serviciul sau exploatarea unei intreprinderi. prevede ca si in acest caz vanz poate refuza predarea in cazul in care cumparatorul a devenit insolvabil ori garantiile acordate initial vanzatorului s-au diminuat. o ipoteca legala si un privilegiu special. punctul 1. In acest caz. bunul tre neaparat sa fie mobil. daca mai ramane ceva. 1693 ar rezulta ca in principiu dreptul de retentie nu ar putea fi invocat daca obligatia de a plati pretul este afectata de un termen. coroborat cu art. Si nici c nu-l plateste pe b ai c se trezeste urmarit de niste creditori ai lui x si y. De ex. cump poate cere predarea bunului de indata ce pretul este platit. potrivit caruia. Cheltuielile platii pretului: potrivit art. Dreptul de retentie rezulta din art. art. se vinde bunul silit si se obtine un pret. dupa el. beneficieaza de ipoteca legala vanz asupra bunului imobil vandut pentru pretul datorat. A doua garantie: ipoteca legala acordata vanzatorului de bunuri imobile. dar poate si urmarit si direct de catre a sau b. Primul care isi satisface creanta este a. cump nu poate cere predarea bunului. daca ar doar aceasta aptitudine. Garantiile si sanctiunea neexecutarii obligatiei de a plati pretul: in ceea ce priveste garantiile obligatiei de a plati pretul. totusi. B il vinde mai departe lui c. creanta vanzatorului cu privire la pret va fi satisfacuta cu preferinta din pretul bunului obtinut la vanzarea silita. In temeiul art. Totusi. alin 1. In materii de privilegii speciale. Din teza a doua a art. vanz poate suspenda executarea obligatiei de predare cat timp cump nu acorda garantii indestulatoare ca va plati pretul la termenul stabilit. 2340 instituie regula conform careia privilegiul special se stinge prin instrainarea. Intr-o asemenea ipoteza.aducand alte foloase. Totusi. 1694. astfel incat daca acel bun este vandut in cadrul unei urmariri silite. este privilegiata creanta vanz neplatit pentru pretul bunului mobil vandut unei persoane fizice cu privire la bunul vandut. este necesar ca ipoteca sa fie inscrisa in CF. .

Aceasta inseamna ca in principiu vanzatorul ar trebui sa isi noteze in CF dreptul de a cere rezolutiunea in cazul neplatii pretului sau cel putin ipoteca sa legala privind imobilul vandut pentru a face opozabila tertilor subdobanditori efectele actiunii sale. iar cump nu a platit pretul. ori dupa transformarea bunului sau transferul posesiei sale. Dimpotriva. odata ce a fost declarata. potrivit art. actiunea in rectificare a dreptului dobandit cu titlu gratuit va putea fi introdusa in termen de 5 ani de la inscrierea dreptul subdobanditorului. si anume atunci cand creditorul privilegiat intra in concurs cu un creditor ipotecar titular al unei ipoteci mobiliare. daca actiunea nu a fost introdusa in conditiile mentionate. In cazul in care nu a procedat la aceasta notare si totusi el obtine rezolutiunea pentru neplata pretului. vanzatorul nu mai poate opune celorlati creditori ai cumparatorului efectele rezolutiunii ulterioare a contractului pentru neplata pretului. Rezolutiunea vanzarii imobiliare. privilegiul special este opozabil tertilor si fara a fi inscris in Arhiva electronica de garantii reale mobiliare in temeiul art. Codul civil prevede disp speciale distincte dupa cum lucrul vandut este un imobil sau un mobil. 2334 NCC. Ca urmare. In ceea ce priveste bunurile mobile. fie rezolutiunea vanzarii. Astfel. Potrivit dreptului comun. In ceea ce priveste rezolutiunea pentru neexecutarea obligatiei de a plati pretul. numai in cond in care impotriva lor poate fi introdusa o actiune in rectificarea dreptului pe care l-au dobandit. Sanctiunea neexecutarii obligatiei de plata a pretului Potrivit art. ori dupa caz pronuntata. cel dintai este preferat celui de-al doilea numai daca si-a inscris privilegiul inainte de inscrierea ipotecii mobiliare (art. acesta va putea plati pretul si dupa expirarea termenului cat timp vanzatorul nu i-a comunicat o declaratie de rezolutiune pentru neplata. alin 2). 2342. actiunea in rectificarea dreptului dobandit cu titlu oneros va putea fi introdusa numai in termen de 3 ani de la data inscrierii dreptului cumparatorului. Potrivit 1522. in conditii diferite dupa cum actul de dobandire este cu titlu gratuit sau cu titlu oneros. De la aceasta regula exista totusi o exceptie. vanz este indreptatit sa obtina fie executarea silita a obligatiei de a plati pretul. In cazul in care se solicita executarea silita a obligatiei de a plati pretul. 1727 . in cazul in care cererea de rezolutiune a fost introdusa dupa expirarea termenului de 15 zile. vanzatorul poate ca in cel mult 15 zile de la data predarii sa declare rezolutiunea fara punere in intarziere si sa ceara restituirea bunului mobil vandut cat timp bunul este inca in posesia cump si nu a suferit transformari. atunci cand vanzarea s-a facut fara termen de plata. precum si in ambele cazuri daune-interese daca sunt intrunite conditiile pentru acordarea lor. 1724. produce efecte si fata de dobanditorii subsecventi ai unor drepturi asupra imobilului vandut. 1535. In acest caz.Prin derogare de la alte garantii mobiliare. vanzatorul poate pretinde si daune moratorii pentru intarzierea in executarea acestei obligatii. succesori ai cump. daune care curg de la scadenta pana in momentul platii potrivit art. creditorii cumparatorului vor putea . debitorul poate fi pus in intarziere fie printr-o notificare scrisa prin care se solicita executarea obligatiei. fie prin cerere de chemare in judecata. aceste masuri se pot obtine numai daca au fost precedate de punerea in intarziere a cumparatorului pentru executarea obligatiei sale. efectele rezolutiunii pot fi suportate de tertii dobanditori de buna-credinta. adica in 15 zile si celelalte. In cazul in care lucrul vandut este un imobil si s-a stipulat ca daca nu se plateste pretul la termenul convenit cumparatorul este de drept in intarziere.

teza a 2-a. subdobanditorul va putea sa se apere impotriva efectelor rezolutiunii invocand art. 937 NCC-posesia de buna-cred. Potrivit 1666. . Daca bunul a fost instrainat de cump. alin 2.considera ca bunul se afla in patrimoniul debitorului lor si vor putea sa-l urmareasca silit chiar daca vanz obtine rezolutiunea contractului. A treia obli a cump: Obligatia de a prelua bunul Cump este obigat sa preia bunul atunci cand vanz a facut tot ceea ce este necesar pentru predare. chelt de preluare si transport a lucrului vandut de la locul executarii obligatiei sunt in sarcina cump daca nu s-a convenit altfel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful