Εφαρμογή των Νόμων του

Νεύτωνα
Δυνάμεις
Διάγραμμα ελευθέρου σώματος:
• Απομόνωση του σώματος από άλλα
• Αναγνώρισε και σημείωσε κάθε δύναμη που ενεργεί πάνωστο σώμα (Συνισταμένη δύναμη) Fολ = ∑ Fi

• Επιλογή κατάλληλου συστήματος συντεταγμένων
• Ανάλυση κάθε δύναμη σε συνιστώσες (Συνιστώσες

συνισταμένης)


F = ( Fxi , Fyi , Fzi )

Fολ = ( ∑ Fxi , ∑ Fyi , ∑ Fzi )

Ισορροπία Υλικού Σημείου
Συνθήκες ισορροπίας:
Μεταφορική κίνηση

 
∑ Fi= Fολ= 0 ⇒

=
∑ Fxi 0,=
∑ Fyi 0,=
∑ Fzi 0

Fy m= a y . Fz m az Δυνάμεις εξ αποστάσεως • 20% της ενέργειας της βενζίνης σε αυτοκίνητο καταναλώνεται από τις τριβές (θερμότητα) • Απουσία τριβών δεν είναι δυνατόν να βαδίσουμε. να κρατήσουμε στυλό κλπ. δυνάμεις "επαφής" τριβής Όλες οι δυνάμεις δρουν από απόσταση (ακόμη και η τριβή)  F .= ∑ Rzi 0 Δυναμική υλικού σημείου    = F F = ma ⇒ ∑ i ολ    = Fx m= ax .= ∑ Ryi 0.Για την στροφική κίνηση   ∑ Ri= Rολ= 0 ⇒ = ∑ Rxi 0.

k k 4. µk 〈 µs . Ακίνητο σώμα: s = T   f n = µ μs συντελεστής στατικής τριβής 2. αντίθετη προς την ταχύτητα • Σώμα σε ισορροπία: τριβή αντισταθμίζει την εφαρμοζόμενη δύναμη   f 1.max s   f = µ n μk συντελεστής κινητικής τριβής 3. s .• Τριβή: παράλληλη προς την επιφάνεια .

mg − kυ = m dυ k dυ dυ ⇒ g − υ= ⇒ dt = k dt m dt g− υ m Για να ολοκληρώσουμε αυτήν την διαφορική εξίσωση κάνουμε την αντικατάσταση: β (t ) =− g k m m dβ υ (t ) ⇒ dυ = − d β ⇒ dt = − m k k β Ολοκληρώνουμε . Εξίσωση κίνησης mg − kυ = ma (1) Όσο αυξάνεται η ταχύτητα αυξάνεται και τριβή συνεπώς μειώνεται η επιτάχυνση και στο όριο που mg = kυ ⇒ υt = mg k η επιτάχυνση γίνεται μηδέν και η κίνηση είναι ομαλή.Αντίσταση ρευστού   = − f k υ Για μικρές ταχύτητες Ο συντελεστή αναλογίας εξαρτάται από το σχήμα και το μέγεθος του σώματος καθώς και από τις ιδιότητες του ρευστού  2 f = − D υ Για μεγαλύτερες ταχύτητες (οπισθέλκουσα) Εφαρμογή: Πτώση σώματος στην ατμόσφαιρα. Κίνηση σε μια διάσταση έστω y. Μπορούμε όμως να λύσουμε ακριβώς την (1) και να βρούμε τη συνάρτηση υ(t).

 k  Ενώ για την επιτάχυνση.t m dt = − ∫0 k β (t ) g =e β (t ) ∫ g k − t m dβ β ⇒ t =− ⇒ β (t ) = ge β (t ) m β (t ) k ln ⇒ ln =− t k g g m k − t m Λύνουμε ως υ(t) ge k − t m k k − t  − t   k m  m m g υ (t ) ⇒ g 1 − e  = υ (t ) ⇒ υ (t ) = υt  1 − e  =− m k     Μπορούμε να υπολογίσουμε και τις άλλες 2 ποσότητες της κίνησης. παραγωγίζοντας την ταχύτητα έχουμε: a (= t) dυ k m )t = vt   e −( k = ge −( k m )t dt m . δηλαδή: k k − t  − t    dy υ (t ) = = υt 1 − e m  ⇒ dy = υt 1 − e m  dt dt     t   m  − ( k m )t  m − ( k m )t = + − y =− v e dt v t e v [1 ] t     t k  ∫0 t    k   m  = vt t − (1 − e − ( k m )t )  .

Εδώ φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις τους Δυναμική κυκλικής κίνησης  ur  ut Ένα σωματίδιο κινείται σε κυκλική τροχιά με σταθερό μέτρο ταχύτητας Από την ομοιότητα τριγώνων: Διανυσματικά     ∆r = ∆rur ⇒ ∆υ = −∆υ ut ∆υ ∆r ∆r = ⇒ ∆υ = υ υ r r και η επιτάχυνση: 1 ∆r  υ2  ∆υ   ac = ur = υ ur = − − − ur Κεντρομόλος επιτάχυνσης r ∆t r ∆t Έκφραση της κεντρομόλου επιτάχυνσης: 2π r υ2 1  2π r   2π  T= r ⇒ ac = =  =    υ r r T   T  Κεντρομόλος δύναμη Fc = m 2 υ2 r 2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful