www.nijuktikhabar.

net

NIJUKTI KHABAR
RNI No. 52621/93

Employment & Education based leading weekly µÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ
BHUBANESWAR

Postal Regd.No-BN/43/12-14

21É ¯ÿÌö
VOLL.XXI

ÓóQ¿æ- 11
ISSUE - 11

17 - 23 ASÎ 2013
17 - 23 August 2013

6.00
6.00

Tel:0674- 2582532 / 533 / 534 Fax : 2582535
e - m a i l : n i j u k t i k h a b a r @gmail. c o m

Samantaray Academy
Multiple Learning Solution Provider...

{sàÿç{üÿæœÿú sæH´æÀÿ œÿç¾N ë ÿç
HÝçÉæ{Àÿ $#¯ÿæ ¯ÿçµÿçŸ {sàÿç{üÿæœÿú Lÿó¨æœÿêþæœÿZÿ{Àÿ Qæàÿç$¯ # ÿæ ¨’ÿ¯ÿê SëÝL ç ÿ{Àÿ œÿç¾ëNÿç ¨æBô ÉæÀÿêÀÿçLÿ Óäþ ¨ëÀÿëÌ H þÜÿçÁÿæ ¨÷æ$öê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > {¾æS¿†ÿæAƒÀÿ þæsçL ÷ ÿú Àÿë +2, ¯ÿßÓ: 18Àÿë 45 > œÿçfÀÿ HÀÿçfœ ç ÿæàÿú xÿLÿë¿{þ+Àÿ {fÀÿOÿ Lÿ¨ç, ’ÿëBsç ¨æÓú{¨æsö ÓæBfú üÿ{sæ Lÿ¨ç > ’ÿëBsç 5 sZÿçAæ xÿæLÿ àÿüÿæ¨æ ÓÜÿç†ÿ †ÿæ 07.09.2013 ÀÿçQ þš{Àÿ œÿçþà § ÿçQ† # ÿ vÿçLÿ~æ{Àÿ xÿæLÿ{¾æ{S AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æDdç > Qæàÿç$#¯ÿæ ×æœÿ: þßíÀÿµÿq, œÿíAæ¨Ýæ, ¯ÿÀÿSÝ, Óºàÿ¨ëÀÿ, Óë¢ÿÀÿSÝ, {Óæœÿ¨ëÀÿ, ¯ÿàÿæèÿêÀÿ, LÿÁÿæÜÿæƒç, ÀÿæßSÝæ, œÿ¯ÿÀÿèÿ¨ëÀÿ, læÀÿÓëSÝ ë æ> ¨’ÿ¯ÿê Ó ó Q ¿ æ {¾æS¿†ÿæ ’ÿÀÿþæ sæH´ æ ÀÿSæxÿö 270 AƒÀÿ þæsç÷Lÿú 5500-11995 sæH´æÀÿ Óë¨ÀÿµÿæBfÀÿ 5 5 +2 4500-9331 sæH´æÀÿ Bœÿú`ÿæfö 90 +2 3300-12540 sæH´æÀÿ {þ+œÿæœÿÛ 120 +2 2800-8756

Éç ä Lÿ

H

Îæüÿú

œÿç ¾ ë N ÿç

Join for Best Coaching....

Visit Us : www.samantaray.ac.in

BANK (P.O./CLERK), LIC/GIC, RAILW AY/SSC, OAS/IAS (CSAT)

IBPS CLERKS-30000, SSC +2 LEVEL-3500, HURRY!!! JOIN FOR CAPSULE COURSE BATCH STARTING-22nd, 29th AUG.
H.O.: Surya Vihar , Link Road, Cuttack - 12 Call.: 0671-2323545/9438563121 Acharya Vihar, BBSR - 9439871198 Sailashree Vihar, BBSR - 8280213839

LÿÁÿæ H ÓóÔÿõ†ÿç þÜÿæ¯ÿç’ÿ¿æÁÿß{Àÿ Aæsö, xÿ¿æœÿÛ, Lÿ=ÿ Óèÿê†ÿ H ÓþÖ ¨÷LÿæÀÿ ¯ÿæ’ÿ¿¾¦, ¯ÿæÖë, Aæ{Î÷æ{àÿæfç, {¯ÿð’ÿçLÿ LÿþöLÿæƒ H ¨÷¯ÿ`ÿœÿ ¯ÿçÌß{Àÿ Éçäæ’ÿæœÿ ¨æBô ÉçäLÿ(Qualification: Min. Traind Graduate) H AüÿçÓ ¨Àÿç`ÿæÁÿœÿæ ¨æBô LÿâLÿö (Min. Graduate), ¨çAœÿ(Matric) Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > 15 ’ÿçœÿ þš{Àÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿ;ÿë > Principal The College of Art and Culture Tinigharia, Gosala Road, Nayabazar, Cuttack, Cont: 9692245119, 9238308452

S.S.E.I
Khan Nagar(Near Shyamkunj Apartment), Cuttack-753012
Repco Bank invites application only from eligible candidates for the post of Assistant Manager-IT(Scale I) and Manager-IT (Scale II). For other details to visit our website www.repcobank.com & www.repcobank.co.in Last date for submission of application is 20.08.2013.

REPCO BANK (Govt.of India Enterprise) Head Office: Repco Tower No.33 North Usman Road T. Nagar Chennai -17.Ph:044-28340715

HPCL BIOFUELS LIMITED
HPCL BIOFUELS LIMITED (a wholly owned subsidiary company of Hindustan Petroleum Corporation Limited) intends to fill up approx. 161 vacancies of Management, Non-Management & Seasonal posts on Fixed Term Engagement basis for its two integrated Sugar, Ethanol and Cogen Plants located at East and West Champaran Dsitricts of Bihar. The Walk-in- interview will be held at Lucknow (19-20 AUG.,2013), Meerut (23-24 AUG.,2013), Gorakhpur (27-28 AUG.,2013), & Patna (30-31 AUG.,2013) The Candidates should carry all original testimonials along with the copies of Experience Certificate, Mark sheets etc.at the venue. For details with regard to Qualification, Eligibility criteria. Venue & Schedules of Walk-in-interview please visit www.hpclbiofuels.co.in

Start Your Career with MERCHANT NAVY
Admission open for 10th /+2, +3, ITI, Diploma/B.E Pass/continuing Student .Age between 18-28 years The One and only academy in Odisha approved by -Belize of Central America with ISO 9001:2008 .

6 months Training with 100% job guarantee
Book your seat 2day for the Shipping Career……..

ALL INDIA MARINE ACADEMY
Phone - 0680-2113302 / 303, Mob.9861212145 / 9861264222
RECRUITMENT OF ASSISTANTS IN RESERVE BANK OF INDIA, Online Examination held on July 20, 21,27, 28, 2013
Candidates can access the RBI website www.rbi.org.in for the result. Individual call letters to the successful candidates for the Interview will be uploaded on the website shortly. RESERVE BANK OF INDIA, www.rbi.org.in

Opposite to NIST Engineering College N.H-5,Golanthara, Berhampur, Odisha E.Mail - aimaltd@rediffmail.com

Indian Overseas Bank (A Govt of India Undertaking) Central Office: 763, Anna Salai, Chennai- 600002
IMPORTANT NOTICE FOR APPLICANTS WHO HAVE REGISTERED FOR THE RECRUITMENT OF 480 PROBATIONARY OFFICERS THROUGH TIE-UP WITH ACADEMIC INSTITUTION Pre-exa mi nation training (PET) will be conducted from 19.08.2013 to 24.08.2013 for SC/ST/ Minority candidates. Call letters for PET may be downloaded from the Bank's website www.iob.in under Careers link. Eligible candidates are requested to check our website for further details in this regard. General Manager (HR)

DADLS-51

Indian Bank (A Government of India Undertaking) Recruitment of Specialist Officers. Asst. General Manager (Treasury) Vacancies - 2
Candidates with Experience in Operations & Trading in all major Treasury Products as Dealer / Chief Dealer in Domestic / FX may apply. Complete details and Procedure for applying are available on Bank's website www.indianbank.in. Opening date for online registration -12.08.2013. Last date for online registration - 21.08.2013 Chennai Deputy General Manager Corporate Office, HRM Department Odisha Livelihoods Mission Panchayati Raj Dipartment Government of Odisha Corrigendum to advertisement No.1682 dated 08.08.2013 regarding scrutiny of online applications for 868 BMMU Posts Not-shortlisted candidates for each post against the list uploaded in the website shall send their objection(s), if any to career.tripti@gmail.com instead of carrer.tripti@gmail.com and other conditions of advertisement shall remain unchanged. State Mission Director-cum-CEO

I&PR 15001/13/0092/1314

DISTRICT EDUCATION OFFICE, DHENKANAL
A Provisional merit list and Reject list of all candidates applied for the posts of Contract Teachers TGT (PCM, CBZ, Arts), Classical, Hindi and PET teachers both for Govt, and Up-Graded High Schools under Dhenkanal District is hereby published as per Govt, guidelines. The Provisional merit list and Reject list are available in the website of www.dhenkanal.nic.in and in the Notice Board of District Education Office, Dhenkanal and District Office, Collectorate, Dhenkanal. Objections, if any, may be submitted with supporting proof in the District Education Office, Dhenkanal by 20.08.2013 positively. No objection will be entertained after the above date line. District Education Officer, Dhenkanal

DADLS-51

I&PR 15001/13/0092/1314 I&PR 15001/13/0092/1314

DADLS-51

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 17 - 23 ASÎ, 2013

NIJUKTI KHABAR

2
HOTEL

160 Call Centre Executives (Odia)
+2 pass+Computer / Sal- 12,000/-

179 Welder, Fitter, Electrician
7th pass + Good health / Sal- 15,000/-

þ¿æ{œÿf{þ+ {s÷œÿçó(100% JOB). Salary : 6000-1200( 8th, 10th, +2 Above ). (QæB¯ÿæ/ÀÿÜÿç ¯ ÿæ Free )

ODISHA INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT
Plot: N1/284, Nayapalli, Near Hotel Presidency , BBSR, M: 98534891 16, 9658576920

Call-9338 592259 (bbsr.) / 7504 846120 (Ngr.)

GENERAL EXECUTIVE OFFICER
HÝçÉæÀÿ ÓþÖ ¯ÿâLÿú H ÓÜÿÀÿ AoÁÿ{Àÿ Éçäæ, Ó´æ׿, Lÿþöœÿç¾ëNÿç, ¯ÿêþæ, A$ö ¯ÿçœÿç{¾æS †ÿ$æ ÓüÿÁÿ fê¯ÿœÿ ¾æ¨œÿ Óº¤ÿçß þæÓçLÿ/Óæ©æÜÿçLÿ Ó{`ÿ†ÿœÿ†ÿæ Éç¯ÿçÀÿ{Àÿ Óæ™æÀÿ~ ¨Àÿç`ÿæÁÿLÿ ¯ÿæ †ÿæàÿçþ’ÿæ†ÿæ (GENERAL EXECUTIVE OFFICER) ¨’ÿ¯ÿê{Àÿ ×æßê œÿç¾ëNÿç (ÓˆÿöþíÁÿLÿ) œÿçþ{;ÿ AæS÷Üÿê {¾æS¿ ¯ÿ¿NÿçZÿ vÿæÀÿë ’ÿÀÿQæÖ AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æDdç > ’ÿÀÿþæ þæÓçLÿ s 4000/ -Àÿë s 7000/- ÓÜÿ Aœÿ¿æœÿ¿ Óë¯ÿç™æ ’ÿçAæ¾ç¯ÿ > {¾æS¿†ÿæ: œÿë¿œÿ†ÿþ Ó§æ†ÿLÿ > ¯ÿßÓ: 18Àÿë E–ÿö > Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿæÀÿêZÿë {¾æS¿†ÿæ AœÿëÓæ{Àÿ Óç™æÓÁÿQ þ{œÿæœÿç†ÿ LÿÀÿæ¾æB D`ÿç†ÿ †ÿæàÿçþ ’ÿçAæ¾ç¯ÿæ ¨{Àÿ œÿçf fçàÿâæ/¯ÿâLÿú AoÁÿ{Àÿ œÿç¾ëNÿç ’ÿçAæ¾ç¯ÿ > AæS÷Üÿê ¯ÿ¿Nÿç œÿçfÀÿ BIODATA ÓÜÿ 2sç üÿ{sæ, ¨÷þæ~¨†ÿ÷ œLÿàÿ, s 5.00 sçLÿs àÿSæ ’ÿëBsç Àÿç¨âæB àÿüÿæ¨æ ÓÜÿ †ÿæ 10.09.2013 Óë•æ {Lÿ¯ÿÁÿ xÿæLÿ {¾æ{S ¨vÿæB{àÿ S÷Üÿ~êß > †ÿæàÿçþ Oct 1 Àÿë 31 þš{Àÿ F¯ÿó Nov. 1st Àÿë ’ÿæßç†ÿ´ ¨÷’ÿæœÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ >

DATA ENTRY/CALL CENTRE JOB
Direct Joining (10th, +2, +3). Sal (5,400-8200). M o b :9 6 5 8 2 5 7 5 9 0 ,9 7 7 7 2 4 1 9 4 0 .

þæS~æ{Àÿ œÿÓ}ó {s÷œÿçó 2013-14
ÓÀÿLÿæÀÿZÿ ’ÿ´æÀÿæ Ó´êLÿõ†ÿç¨÷æ© AæoÁÿçLÿ s÷Î þÜÿçÁÿæþæœÿZÿ ¨æBô œÿÓ}ó {s÷œÿçó {œÿ¯ÿæLÿë ’ÿÀÿQæÖ AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æDdç > BbÿëLÿ þÜÿçÁÿæ œÿçfÀÿ BIO-DATA, Certificate Xerox, 4sç üÿ{sæ, 10 sZÿæÀÿ xÿæLÿ sçLÿs(Qæþ µÿç†ÿ{Àÿ) ÓÜÿç†ÿ œÿçfÀÿ Phone œÿºÀÿ {’ÿB 20 ’ÿçœÿ þš{Àÿ Speed Post/Regd Post ’ÿ´æÀÿæ ¨vÿæB{¯ÿ > ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ: þæsçL ÷ ÿú ¨æÓ Lÿçºæ †ÿ’ÿë–ÿö > ¯ÿßÓ: 18 Àÿë 35 ¯ÿÌö >
Principal, Regional Institute
Plot No- 265/266, Krutibandhu Complex, Bhoisahi Lane, Backside of Baramunda Bus Stand, Bhubaneswar - 3, Ph: 9238103061, 0674-2354914

Success Health and Educare Pvt. Ltd.
K-4, LIG-113, Kalinga Vihar, Bhubaneswar-19

dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷ê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ
(Approved by the Govt. of Orissa) {Lÿ¢ÿ÷ H Àÿæf¿ ÓÀÿLÿæÀÿZÿ ÎæsçÎçLÿæàÿú,ÿ NALCO, PWD, †ÿÜÿÓçàÿ H BÀÿç{SÓœÿ ¯ÿçµÿæSþæœÿZÿ{Àÿ ¯ÿÜÿë ÓóQ¿Lÿ Aþç œ ÿÿ Revenue Inspector , Ó{µÿö ß Àÿ, {s÷ Ó Àÿ, xÿ÷æüÿuÓþ¿æœÿú,ÿ Work Sarkar Aæ¯ÿÉ¿Lÿ {ÜÿD$#¯ÿæÀÿë 8þÀÿëÿ B.A. {¾æS¿†ÿæ$#¯ÿæ ¨÷æ$öêZÿë 45 ’ÿçœÿ þš{Àÿ {s÷œÿçó ’ÿçAæ¾ç¯ÿ æ SC/STZÿë

Óë¯ÿç™æ ’ÿçAæ¾ç¯ÿ > {s÷œÿçó ¨{Àÿ `ÿæLÿçÀÿç LÿÀÿç{¯ÿ æ BbÿëLÿ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êþæ{œÿ 20 ’ÿçœÿ þš{ÀÿÿPrincipal, Regional Institute, Plot No- 265/266,
Krutibandhu Complex, Bhoisahi Lane, Backside of Baramunda Bus Stand, Baramunda, Bhubaneswar 751003Zÿë s 50/- Zÿæ þœÿçAÝöÀÿ LÿÀÿ;ÿë æ

NATIONAL POWER TRAINING INSTITUTE An ISO 9001 & ISO 14001 Organisation (Ministry of Power, Government of India) (Northern Region) Badarpur, New Delhi-110044 Ph.: 011-26944198, 26940722 Admission Notice for Post Diploma in Thermal Power Plant Engineering (2013-14)
APPLICATIONS ARE INVITED FOR FEW AVAILABLE SEATS Eligibility:- Diploma in Electrical / Mechanical / Control & Instrumentation / Electronics Engineering or equivalent with 50% marks in diploma and in 10th class. Last date of receipt of application:- 06th Sept. 2013. For more details please refer NPTl (NR) website (www.nptidelhi.net) SERVICE OF POWER & ALLIED ENERGY SECTOR

xÿæLÿ {¾æ{S þš {s÷œÿçó {œÿB¨æÀÿç{¯ÿ

fç à ÿâ æ Éç ä æ A™# L ÿæÀÿêZÿ Lÿæ¾ö ¿ æÁÿß, {LÿæÀÿæ¨ë s
{LÿæÀÿæ¨ës fçàÿâæ A;ÿSö†ÿ ÓÀÿLÿæÀÿê Daÿ ¯ÿç’ÿ¿æÁÿß F¯ÿó ÓÀÿLÿæÀÿê DŸê†ÿ Daÿ ¯ÿç’ÿ¿æÁÿßþæœÿZÿ ¨æBô 2013 þÓçÜÿæ ¯ÿçj樜ÿ Aœÿë¾æßê `ÿëNÿçµÿçˆÿçLÿ ÉçäLÿ(TGT PCM, TGT CBZ, TGT Arts, Hindi, PET, Classical (Sanskrit)Teacher) ¨’ÿ¯ÿê œÿçþ{;ÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç$#¯ÿæ ÓþÖ Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿæÀÿêZÿë f~æB ’ÿçAæ¾æDdç {¾, Provisional Draft Merit List fçàÿâæ Website www.koraput.nic.in fçàÿâæ¨æÁÿ {LÿæÀÿæ¨ësZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß F¯ÿó FÜÿç ’ÿ©Àÿ{Àÿ D¨àÿ² A{s > FÜÿç Provisional Draft Merit List {Àÿ $#¯ÿæ †ÿ$¿ ¯ÿçÌß{Àÿ ¾’ÿç LÿæÜÿæÀÿ {Lÿò~Óç A樈ÿç/Aµÿç{¾æS $æF, {†ÿ{¯ÿ Óó¨õNÿ ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿê †ÿæZÿÀÿ Aµÿç{¾æS AæÓ;ÿæ †ÿæ. 18.8.2013 ÀÿçQ Óë•æ Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ (Lÿæ¾ö¿æÁÿß Óþß) àÿçQ#†ÿ µÿæ{¯ÿ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ > œÿç•öæÀÿç†ÿ †ÿæÀÿçQ ¨{Àÿ ¨÷æ© {Lÿò~Óç Aµÿç{¾æS ¯ÿç`ÿæÀÿLÿë œÿçAæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ] > fç à ÿâ æ Éç ä æ A™# L ÿæÀÿê, {LÿæÀÿæ¨ë s GOVERNMENT OF INDIA, DEPARTMENT OF SPACE INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION LIQUID PROPULSION SYSTEMS CENTRE VALIAMALA P.O, THIRUVANANTHAPURAM-695 547 APPLICATlONS ARE INVITED FOR GRADUATE AND TECHNICIAN APPRENTICES
Applications are invited On-line for the following training positions under the Apprentices Act 1961 for our Units located at VALIAMALA (Near Nedumangadu), Thiruvananthapuram, Kerala and MAHENDRAGIRI (Near Nagercoil), Tamilnadu:

INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT INDORE Prabandh Shikhar, RauPithampur Road, Rau, lndore-453 556 (M.R)
Invites applications for Faculty positions (regular/ contractual/ visiting) to teach various subjects at the undergraduate level. (Integrated Programme in Management). For details, please visit Institute's website: www.iimidr.ac.in For subject areas and the IPM Curriculum, please visit http/ www.iimidr.ac.in/iimi/ pages/ programmes_main/ipm.php

UGC-Faculty Recharge Programme
Due to unavoidable reasons, the website of the UGCFaculty Recharge Programme (www.ugcfrp.ac.in) has not been online since July 03, 2013. Measures are being taken to bring the site live at the earliest. Prospective candidates may please note. National Coordinator Old CRS Building, Jawaharlal Nehru University, Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi - 110 067

Details of reservation of the Training Positions are as follows, (In case of non-availability of suitable SC/ST/OBC candidates, the reserved training positions will be filled by available categories as per Apprentice Act 1961).

STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED, Bhilai Steel Plant Bhilai, Dist-Durg, Chhattisgarh, lndia-490001 Golden oppertunity to start a promising career in a Maharatna Company, SAIL, Bhilai Steel Plant
Steel Authority of India Limited, a Maharatna Company, is the leading steel-making company in India with a turnover of Rs. 49,350 crore. The company is one of the highest profit earning corporate of the country. Bhilai Steel Plant is a flag bearer Plant of SAIL and Ten - times winner of Prime Minister's Trophy for best Integrated Steel Plant in the country. Bhilai Steel Plant is India's sole producer of rails and heavy steel plates and major producer of structural. BSP, is in the process of modernisingand expanding its product units, raw material resources and other facilities to maintain its dominant position in the steel market. BSP invites application from young, energetic and positive minded individuals for the post of Fireman-cum-Fire Engine Driver (Trainee) Post: Fireman-cum-Fire Engine Driver (Trainee). Pay Scale & Scale code: 8630-3%-12080/- (Sl)*. No. of Posts: 5 (Five). *Regularization in S-1 grade after completion of training. AGE: Minimum 18 yrs & Maximum 28yrs. as on 01/05/2013. HOW TO APPLY: Eligible and interested candidates may apply online through SAIL's website: www.sail.co.in (Careerwith sail).No other means/mode of application will be accepted. 1. Starting date for submitting applications through website: 13.08.2013. 2. Closing date for submitting applications through website: 12.09.2013. Detailed advertisement can be accessed on SAIL's website and Employment News/ RozgarSamachar of 24.08.2013. Registered Office: Ispat Bhawan, Lodi Road, New Delhi 110 003

Educational Qualification : For code 742 to 748 - First Class Bachelor's Degree in Engineering/ Technology in the respective disciplines, for code 749 - Bachelor's Degree + First Class Degree in Library Science/Library & Information Science. For code 750 to 755 - First Class Diploma in Engineering / Technology in the respective disciplines & for code 756 - First Class Diploma in Commercial Practice/Modern Office Practice. Interested candidates may visit website www.lpsc.gov.in for detailed information and guidelines. The on-line recruitment portal will be available from 13.08.2013 to 23.08.2013

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 17 - 23 ASÎ, 2013

NIJUKTI KHABAR

3

CAREER IN VASTU AND ASTROLOGICAL SCIENCE
PROFESSIONAL COURSE ( REGULAR / CORRESPONDENC) DEGREE / MASTER DEGREE / M. Phil / Ph.D INDIAN VASTU ACADEMY, Plot No. 892, Palasuni, Rasulgarh, BBSR-10, Odisha Contact No.: 9692245119, 9238308452, 9439897035 www.indianvastuacademy.org

þæsç÷Lÿú, +2, +3 ¨æÓú
{¾Dôþæ{œÿ þæsç÷Lÿú, +2, +3, ¨Àÿêäæ{Àÿ ¯ÿæÀÿºæÀÿ ¨Àÿêäæ {’ÿB ¨æÓú LÿÀÿç¨æÀÿçœÿæÜÿæ;ÿç {Óþæ{œÿ Aæþ AœÿëÏæœÿÀÿ Ó´†ÿ¦ ¯ÿ¿¯ÿ×æ ’ÿ´æÀÿæ ¨æÓú LÿÀÿç ¨æÀÿç{¯ÿ > DNÿ Óæs}üÿç{Lÿsú ÓþÖ ÓÀÿLÿæÀÿê ÖÀÿ{Àÿ S÷Üÿ~êß >
Principal, Regional Institute
Plot No- 266, Krutibandhu Complex, Bhoisahi Lane, Backside of Baramunda Bus Stand, Baramunda, Bhubaneswar - 3, Ph: 9238103061, 0674-2354914

¨ævÿLÿZÿ ¨æBô Óí ` ÿœÿæ: F$#{Àÿ
¨÷LÿæÉç†ÿ {Lÿ{†ÿLÿ ¯ÿçj樜ÿLÿë µÿçˆÿçLÿÀÿç Lÿçdç ¨ævÿLÿ vÿLÿæþêÀÿ ÉçLÿæÀÿ {ÜÿD$#¯ÿæ AæþÀÿ ’ÿõÎç{Sæ`ÿÀÿ {ÜÿDdç > ¯ÿçj樜ÿ {’ÿD$#¯ÿæ Óó×æþæœÿZÿ ÓÜÿ LÿæÀÿ¯ÿæÀÿ LÿÀÿç¯ÿæ ¨í¯ÿöÀÿë Ó¯ÿç{ÉÌ †ÿ$¿ H œÿçfÀÿ ¯ÿç{¯ÿLÿ QsæB LÿæÀÿ¯ÿæÀÿ LÿÀÿ;ÿë > F$#¨æBô œÿç¾ëNÿç Q¯ÿÀÿ Lÿˆÿöõ¨ä ’ÿæßê ÀÿÜÿç{¯ÿ œÿæÜÿ] > THE BEST WAY TO SOLVE BUSINESS PROBLEMS PART TIME / FULL TIME JOB NAME OF VACANCIES : MARKETING EXECUTIVE - 90 NOS QUALIFICATION: +2 PASS (Age: 18 to 25 Yrs) SALARY - Rs. 5000 PM + TA , DA Mail your Biodata to us within 7 days. Mail ID : akshayakumar300@gmail.com Contact No : 9668170205 , 8093483568 Contact Time : 10 AM - 6 PM
Maulana Azad National Urdu University (A Central University established by an Act of Parliament in 1998) (Accredited 'A' Grade by NAAC) , Gachibowli, Hyderabad - 500 032, A.P. EMPLOYMENT NOTIFICATION No. 28/2013 Dated: 12.08.2013 The University invites applications for the following Teaching positions for Departments of Hindi and Translation: Assistant Professors: Hindi 01 (SC) and Translation Studies-02(UR). Application forms along with Information Booklet relating to EMPLOYMENT NOTICE qualifications, experience, etc., can be downloaded from University ARMY AIR DEFENCE CENTRE, GOPALPUR (ODISHA) website www.manuu.ac.in. The last 1. Commandant, Army AD Centre, Golabandha.Ganjam (Odisha) PIN -761052 invites applications date for receipt of filled-in from the eligible candidates liable to serve anywhere in India for the following posts. applications is 2nd September, 2013. REGISTRAR

S. K. BUSINESS CONSULTANCY

ZILLA SWASTHYA SAMITI, KORAPUT DPMU, NRHM E-mail: missionkpt@gmail.com, Phone: 06852-252340
CONTRACTUAL APPOINTMENT: Applications are invited for filling of vacancy / empanelment of candidates for the following posts under NRHM, Koraput / RKS on contractual basis for a period of 11 months with monthly remuneration as noted against each post and subject to renewal as per norm basing upon the performance. Allowances and incentives will be paid as per society norms. Name of the Post: Block Programme Manager. Vacancy: ST-01. Monthly base Remuneration: 15,600/-. Qualification: Any Graduation with minimum 55% mark with PGDCA/MCA/BCA from a recognized / registered institute. Block Accounts Manager - ST-01 - 9,880/-. Accountant cum DEO (OH) - UR01 - 9,880/-. The candidates should be a graduate in Commerce. Must have basic knowledge of computing (PGDCA/ DCA/ BCA/ MCA). Medical Officer (RTI/STI) SDH, Jeypore - UR-01 - 28,000/- MBBS from recognized university with MCI registration. Post graduate degree / diploma in dermatology or O&G is preferable. Protocol Manager (RSBY) - UR-02 - 5,600/- - D.Pharma with PGDCA/DCA with adequate knowledge of computer particularly in MS Office. DEO (RSBY) - ST-02 SEBC-02 UR-18 5,200/- - Graduation with PGDCA. N.B.: The advertisement No. 2249, dtd 08.10.2012 & advertisement No. 1648/DPMU/NRHM, dtd.13.08.2012 is hereby cancelled due to regulation of ORV act vide letter no. 16670, dated 20.11.2012 of Mission Director, NRHM. Those candidates who have applied for the same post may apply a fresh. Vacancies shown above are provisional and subject to change as per actual requirement, Relaxation of age for ST/SC/SEBC/PH category will be applicable as per Govt. Norm. Those candidates who are already working in Health Department have to apply through proper channel. For all the posts preference will be given to the native / resident of Koraput district. Details eligibility criteria & Application form can be downloaded from district website www.koraput.nic.in. Interested candidates fulfilling the eligibility criteria can apply to DPMU-NRHM. O/o- Chief District Medical Officer, Zail Road, At/PO/ Dist.- Koraput on or before 21.08.2013 through Registered Post / Speed Post / Courier only. The envelope containing the application should be superscribed with the name of the post applied for. Incomplete application in any form is liable for rejection. Applications received after due date shall not be entertained. List of shortlisted candidates along with date of interview will be published in the district website on dated 26.08.2013. No personal correspondence will be made in this regard. The authority reserves the right to cancel all or any application without assigning any reason thereof. Chief District Medical Officer cum District Mission Director, Koraput Note: All the above posts are considered as Multi Tasking Staff and selected candidates will remain on probation for a period of 2 years. 2. Age Limit: Crucial date for calculation of age limit will be as on last date Prescribed for receipt of applications. (a) Unreserved (UR): 18-25Yrs. (b) SC/ST: 1830Yrs. (c) PHC: 18-35 Yrs(Up 40 Yrs for SC/ST) (d) ESM: Present age minus(period of service rendered in the Army plus three Years) not to exceed 25 Years. (e) Meritorious Sports Person: 18-30 Yrs for UR, 18-35 Years for SC/ST. Note: SC/ST/OBC candidates who apply against unreserved post are not entitled for age and other concessions meant forthem. 3. Last Date of receipt of Application: Upto 1400hrs on 14 Sep 2013. The envelope enclosing the application form is to be boldly enfaced on top with post and category,i.e SC/ST/OBC/Gen(UR)/ESM/PHC/MSP as the case may be in capital letter only. 4. Issue of Call letters : Candidates are required to enclose self addressed envelope duly affixed with Rupees Twenty five postal stamp along with the application on which call letters will be issued if found eligible in all respect. 5. Written Test: Written exam will be conducted on 09 Oct 13. consisting of questions on , General Intelligence & Reasoning, Numerical Aptitude, General English and General: Awareness for a duration of Two' hours for General candidates and Two hours and twenty minutes for visually handicapped candidates only. No TA/DA will be admissible for appearing in the recruitment test. 6. Declaration of Results: Results of successful candidates in written test and date of interview/trade test will be declared on 31 Oct 13. List of the same will be attached at TCP-4 of Gopalpur Military station. 7. Final Results. Final results after conduct of interview will be communicated to the successful candidate by post and will also be placed at TCP No 4 of Gopalpur Military station and Employment Exchange Berhampur on 25 Nov 13. 8. A copy of all relevant certificates (as listed below) duly attested by Gazetted officer will be attached with the application; original certificates will be produced by the candidates at the time of interview:- (i) Proof of Date of Birth (Class X pass certificate from a recognized Univercity or Board), (ii) Candidates seeking age relaxation under ST category have to produce Caste Certificate duly signed by competent authority, (iii) Nativity Certificate duly signed by the ADM/DM, or Tehsildar. (iv) Experience certificate (if any) applicable for the post applied for. (v) Character Certificate issued by the Sarpanch / Gazetted officer, (vi) No objection certificate from employer (in case of Govt servant) (vii) Army Discharge Certificate (for Ex-Servicemen candidates only) (viii)Two attested passport size photographs, one photo to be affixed in the application form and another be pasted on the call letter to be issued, (ix) Overwriting/Erasing/lncorrect/lncomplete information in the application will render the application invalid and rejected, (x) Female candidates need not apply for the post of watchman; however they can apply for the post of House keeper & Messenger. NOTE : Dates of test may change due to unforeseen circumstances at the discretion of the Commandant Army AD Centre. This establishment will not be responsible for not receiving of application forms on time and non receipt of call letters by candidates due to postal delay. FORMAT OF APPLICATION FORM PART 'A' 1. Post applied for 2. Full Name 3. Sex 4. Father's/ Husband Name 5. Date of Birth Passport 6. Age as on last date of receiving application (------Yrs------Month------Days) Size 7. Permanent Address 8. Postal Address attested 9. Educational Qualifications 10. Experience in the subject field of selection Photograph 11. Category to which the candidate belongs 12. Religion 13. Nationality 14. Whether you were ever debarred or disqualified by any Public Service Commission /Recruitment Board from any of their Examination / selection: 15. Whether you have been ever convicted by Court for any offence 16. Do you have any close relative working in Army Air Defence, if yes, give name and official address: DECLARATION: I, ...................... hereby declare that the particulars filled by me in this form are true to the best of my knowledge and belief and in case they are found false, my candidature shall be liable to be rejected. Date : Signature of Candidate Note: (i) candidate should reach at least one hour before the schedule time at TCP-4 of Gopalpur Military Station on aforementioned date. No candidate will be allowed for examination after scheduled time. (ii) The candidates should bring their pen, pencil and clip board for written examination/interview. (iii) The candidate should not keep Mobile Phone, Calculator, Electronic item, paper and other material, otherwise he / she will not be allowed for examination and his / her candidature will automatically deemed to be rejected.

CENTRAL RICE RESEARCH INSTITUTE (Indian Council of Agricultural Research) CUTTACK- 753 006 (ODISHA), India
Name of the Scheme/Project: Development of New Plant Type varieties with higher yield and resistance to major pest and disease (EAP-154). Name of the position: Technical Help. No.of position: 01 (One). Rate of Fellowship/ Remuneration: Rs. 8,000/- p.m. (Fixed). Requisite qualification: Essential: Graduate in Agriculture/Plant Science/Botany/ Biotechnology. Desirable: Experience in Plant Breeding activity. Maximum age as on 01.07.2013: 35 yrs. for men and 40 yrs. for women. Duration: Up to 31.03.2015 or till completion of the project whichever is earlier. Date& Time of Interview: 24.08.2013 at 10.00 a.m. at CRRI Committee Room. Place of posting: CRRI, Cuttack. Hastening the transfer of tolerance to drought from O. nivara into cultivated rice through another culture approach (EAP-181) - Senior Research Fellow - 01 (One) - Rs. 16,000/- p.m. + HRA for 1st & 2nd year, Rs. 18,000/- p.m. + HRA from 3rd year onwards as per rule. - Essential: M.Sc. in Botany or M.Sc. in Biotechnology. Desirable : Basic knowledge and work experience in tissue culture and molecular biology techniques. - 35 yrs. for men and 40 yrs. for women. - Up to 31.08.2016 or till completion of the project whichever is earlier. - 26.08.2013 at 10.00 a.m. at CRRI Committee Room - CRRI, Cuttack. Field Observer - 02(Two) - Rs. 6,000/- p.m. (Fixed) - Essential: +2 Vocational in Agriculture or Matriculation with two years experience in Agricultural Field work in any Govt. Organization Desirable : One year experience in the field of crop research. - 30 yrs. for men and 35 yrs. for women. - Up to 31.08.2016 or till completion of the project whichever is earlier. - 27.08.2013 at 10.00 a.m. at CRRI Committee Room - CRRI, Cuttack. Terms & Conditions: 1. The above position is purely temporary and is co-terminus with the scheme / project. The services of appointed candidates will stand terminated automatically after expiry of the scheme/project or completion of period indicated in the selection offer, whichever is earlier and the candidate will not have any right for absorption in CRRI/ICAR. The above age limits are relaxable forSC, ST and OBC candidates as per Govt. Of India norms. 2. Eligible candidates desirous to be considered for the above-mentioned position are advised to bring one copy of their bio-data along with Xerox copy of all the certificates and mark sheets affixing recent photograph thereon together with original copies of educational certificate/mark sheet (matriculation onwards) and appear for a walk-in-interview comprising of a written-cum-personal interview on prescribed date, time and place. 3. Director, CRRI reserves the right to increase/decrease the number of position and also to cancel the recruitment process for the position mentioned above. Director's decision will be final and binding in all aspects. 4. No TA and DA for appearing in the interview are admissible. 5. No candidate will be entertained after 10.00AM. 6. Canvassing in any form willrender the candidate disqualified for the position. DIRECTOR

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 17 - 23 ASÎ, 2013

NIJUKTI KHABAR

4
(OBC) - Up to 38 years of age. Widows/Divorced Women/Women judicially separated and who are not remarried (SC/ST) - Up to 40 years of age. NOTE-I: The Crucial date for age-limit is reckoned with reference to the closing date for receipt of applications. NOTE-II: Candidates should note that the Date of Birth as recorded in the Matriculation/Secondary Examination Certificate or an equivalent certificate available on the closing date of submission of application will be accepted for determining the age eligibility and no subsequent request for its change will be considered or granted. c) DEFINITIONS/CONDITIONS FOR EX-SERVICEMEN - An 'Ex-Servicemen' means a person:- i) Who has serviced in any rank whether as a combatant or non-combatant in the Regular Army, Navy, Air Force of the Indian Union, and a) Who either has been retired or relieved or discharged from such service whether at his own request or being relieved by the employer after earning his or her pension; or b) Who has been relieved from such service on medical grounds attributable to military service or circumstances beyond his control and awarded medical or other disability pension; or c) Who has been released from such service as a result of reduction in establishment; or ii) Who has released from such service after completing the specific period of engagement, otherwise than at his own request, or by way of dismissal, or discharge on account of misconduct or inefficiency and has been given a gratuity; and includes personnel of the Territorial Army,or iii) Personnel of the Army Postal Service who are part of Regular Army retired from the Army Postal Service without reversion to their parent service with pension, or are released from the Army Postal service on medical grounds attributable to or aggravated by military service or circumstance beyond their control and awarded medical or other disability person; or iv) Personnel who were on deputation in Army Postal service for morethen six months prior to the 14th April, 1987; or v) Gallantry award winners of the Armed forces including personnel of Teritorrial Army or vi) Ex-recruit boarded out or relieved on medical ground and granted medical disability pension. NOTE-I: Character certificate; Minimum requirement will be 'Good' category certificate. NOTE-II: All Ex-Servicemen are not required to undergo Physical Standard Test (PST) and Physical Efficiency Test (PET). However, all Ex-Servicemen are required to pass the Written Examination, Documentation, NOTE-III: The SC, ST & OBC candidates selected against the vacancies reserved for ex-servicemen shall be adjusted against vacancies reserved for SC, ST and OBC respectively In case reserved vacancy for Ex-Servicemen remained unfilled due to non availability of eligible or qualified candidates the same shall be filled by candidates from non-ex-servicemen cagetory. d) PROCESS OF CERTIFICATION AND FORMAT OF CERTIFICATES: Candidates who wish to be considered against vacancies reserved/or seek age-relaxation must submit requisite certificate from the Competent Authority in the prescribed format when such certificate are sought by the concerned selection board at the time of documentation. Otherwise, their claim for SC/ST/OBC/ExServicemen status will not be entertained and their candidature/applications will be considered under General (UR) category. The formats of the certificates are annexed. Certificates obtained in any other format will not be accepted. Candidates claiming OBC status may note that certificate on creamy layer status should have been obtained within three years before the closing date in the prescribed format only. Candidates who have applied under UR (General) category but producing SC/ST/OBC documentation will also be accepted by the selection board. Any similar request made by the candidates after the stage of documentation will not be considered. NOTE-I Candidates are warned that they will be permanently debarred from the examination conducted by the BSF in case they fraudulently claim SC/ST/OBO Ex-S Status. V. PHYSICAL STANDARD TEST (PST) The minimum requirement for the candidates are as follows :Male Female (i) Height 165 cms 157 cms (ii) Chest (unexpanded) 81 cms Not applicable. (with 5 cms. minimum expansion) (iii) Weight 50 Kg According to height but not less than 46 Kgs NOTE :- Ex-Servicemen are not required to undergo PST. VI. MEDICAL STANDARD: (i) Vision: minimum distant vision 6/6 and 6/9 both eyes without correction (i.e. without wearing of glasses). (ii) Should not have knock knees, Flat Foot, Varicose Veins or squint in eyes and they should possess high colour vision. The candidates will be tested for colour vision by Ishahara's test as well as Edrich- Green Lantern Test. They must be a good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties. VII. DISQUALIFICATION (i) No person (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living. Or (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with another person. Shall be eligible for appointment to the Force, provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so to do, exempt any person from the operation of this rule. (ii) Conviction by any Court of Law. (iii) Dismissal from Government Service. (iv) Termination from BSF during probation. VIII. SELECTION PROCEDURE: The selection procedure will be as under:- (i) FIRST PHASE OF THE EXAMINATION A) Written Examination: The Written Examination will be conducted at the selection centres. There will be two composite papers as under:(a) First Paper (Common for AC( Works/Electrical) (Objective Type with multiple choice on OMR answer sheet) Time-02 Hrs. aa) General English 25 Questions 25 Marks ab) General awareness 25 Questions 25 Marks ac) Reasoning 25 Questions 25 Marks ad) Numerical Aptitude 25 Questions 25 Marks Total 100 Questions carrying 100 Marks (b) Second Paper (Subjective and Conventional Type) Time - 02 Hrs. ba) For the post of AC (Works) Civil Engineering 10 Questions 100 Marks Standard and Syllabus for Civil Engineering: Building Materials ,Solid Mechanics, Structural Analysis, Design of Steel Structures, Design of Concrete and Masonry structures, Construction practice, planning and management, Fluid Mechanics, Open Channel, Flow Pipe Flow. Hydraulic Machines and hydro power, Hydrology, Water Resources Engineering, Water supply Engineering, Waste water engineering, Solid waste management, Air and Noise pollution and Ecology, Soil mechanics, Foundation engineering, Surveying, Transportation Engineering etc. bb) For the post of AC (Electrical) Electrical Engineering - 10 Questions - 100 Marks Standard and Syllabus for Electrical Engineering: KM Theory, Electrical Materials, Electrical Circuits, Measurements and Instrumentation, Control Systems, Electrical Machines & power transformers, Power systems, Analog and digital Electronics and circuits, Microprocessors, Communication systems, Power electronics, Materials and components, physical electronics election devices and ICs, Signals and systems, Networks theory, Electromagnetic theory, Electronic Measurement and Instrumentation, Analog Electronic circuits, Digital electronics circuits, control systems, communication systems, Microwave Engineering, Computer Engineering etc. B) The minimum qualifying marks of Written Examination in each paper:For General/OBC Category Candidate - 50% For SC/ST Category Candidate - 45% NOTE:- Candidates are not permitted to use Mobile Phone, Calculator or any other electronic/ electrical device for answering any paper (Test Booklets), Candidates must not therefore, bring Mobile Phone, Calculator or any other electronic electrical device inside the Examination premises. Possession of these items, whether in use or not, will be considered as "use of unfair means" in the Examination and appropriate action will be taken by the department against such candidates, as per extant policy of the department. (ii) SECOND PHASE OF THE EXAMINATION: Successful candidates in Written Examination will appear before the selection board for second phase of the Examination (i.e Documentation, Physical Standard Test & Physical Efficiency Test) on due date, which will be communicated to them through call letter as well as BSF Website (www.bsf.nic.in). They will be put through subsequent stages. Candidates have to qualify all the stages of the Second phase of the
(Contd.Next Page.. )

Government of India, Ministry of Home Affairs Directorate General Border Security Force (Pers Directorate Recruitment Section)
I. IMPORTANT INSTRUCTIONS TO CANDIDATES 1. BSF will hold an All India Examination for recruitment to the post of Assistant Commandant (Works) and Assistant Commandant (Electrical) in BSF Engg Set up for the year-2013. 2. Candidates are advised to go through the requirement of educational qualification, age, physical standards, physical efficiency test etc. and satisfy themselves that they are eligible for the posts, before applying. BSF reserves the right to cancel the candidature of any candidate at any stage of the selection process, if he is found not qualifying any of the prescribed eligibility criteria. The detailed advertisement is available on the BSF website www.bsf.nic.in. 3. Candidates seeking reservation benefits for Govt. Servant/OBC/SC/ST/ExServicemen must ensure that they are entitled to such reservation as per eligibility prescribed in the notice. They should also be in possession of the certificates in the format prescribed by Government of India in support of their claim at the time of application. 4. Central Government Employees/ Servants claiming age relaxation should be in possession of a certificate in the prescribed format from their office, in respect of the length of continuous service which should be for not less than three years in the immediate period preceding the closing date for receipt of application. They should continue to have the status of Central Government Civilian Servants/Employees from the day of application till the time of appointment on the basis of their performance in this examination to be eligible for such age relaxation. 5. Fee: Rupees one hundred only (Rs. 100/-) payable through DD/ IPO in the name of the addressee where the application form is being submitted by the candidate. Fee is exempted for all Women candidates and candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe, BSF Candidates, Ex-Servicemen. 6. Closing Date: Application dulv filled up in the given format may be sent within 30 days from the date of publication of the Notice in Employment News. 7. Mobiles and other Electronic Gadgets are banned within the premises of the Examination Centers. 8. The selected candidate are liable to be posted anywhere in the Country as per the transfer policy of the Force. 9. The recruitment will be done on All India Basis. 10. Selected candidate will be governed by BSF Act and Rules. 11. On appointment they shall be entitled for pension benefits as per the "New Restructured Defined Contributory Pension Scheme" applicable for the new entrants to the Central Government services w.e.f 01st Jan' 2004. 12. The application form and Admit Card (Annexure-'A' & 'B') must be filled by the candidate in his/her own handwriting/ typewritten. Correction, if any, should be legible and attested by the candidate. 13. Applications, which are not on prescribed format or not accompanied by the required enclosures or incomplete or defective shall be summarily rejected. No representation or correspondence regarding such rejection shall be entertained under any circumstances. 14. The envelope containing the application must be superscripted in bold letters as "APPLICATION FOR THE RECRUITMENT OF ASSISTANT COMMANDANT (WORKS/ELECTRICAL) IN BSF ENGG SET UP-2013". 15. Candidate serving in Government/Semi Government/Public Sector undertakings should apply through proper channel. No objection certificate from their employer will be required to be submitted at the time of personal interview. 16. Candidates are not required to submit any original certificates in support to their claims. They should ensure they fulfill all the eligibility conditions for admission to the tests and interview. If on verification at a later stage it is found that they do not fulfill any of the eligibility conditions, their candidature will be cancelled by the Selection Board. 17. All eligible candidates who apply in response to this advertisement before the closing date will be assigned Registration/ Roll Numbers. They will be communicated through Call letters/Admit Cards for appearing in the First Phase of the selection process i.e Written Examination. 18. Candidates are informed that the Written Examination will be followed by Documentation, Physical Standard Test, Physical Efficiency Test, Interview & Medical Examination. Final merit list as per the advertised vacancies will be prepared in respect of candidates who have qualified all the stages/events. 19. The recruitment board shall not be liable for any claim arising out of any injury etc. suffered during the tests. The decision of the recruitment board shall be final in all matters connected with this recruitment. 20. The appointment will be subject to the conditions that the candidates are medically as well as physically fit. The selected candidates will have to undergo Basic Training at any of the Training Institutions of BSF. The services of those candidates who fail to complete the training successfully are liable to be terminated. 21. An employee serving in the same rank and pay grade will not be entitled to apply for said post. 22. Candidates belonging to the Physically Handicapped category are not eligible to apply for this examination. 23. Correspondence will only be made on the present address of the candidates. BSF will not be responsible for any postal delay or wrong delivery. NOTE-I: Final scrutiny of eligibility criteria with regards to age, educational qualification, caste, physical standard will be undertaken at the time of final selection/medical examination. Therefore, candidature will be accepted only provisionally till final selection. At the time of final selection when scrutiny is undertaken and if any claim made in application is not found substantiated then the candidature will be cancelled and the decision of BSF in this regard shall be final. II. Applications are invited from male and female Indian citizens for the post of Assistant Commandant (Works) and Assistant Commandant (Electrical) (Group 'A' Combatised) for Engineering Set up in the Border Security Force, Ministry of Home Affairs, Government of India. The post is temporary but likely to become permanent.

NOTE-I: 10% vacancies are reserved for Ex-Servicemen for the post of AC(Works). NOTE-II: Vacancies are subject to change (may increase or decrease) NOTE-III: Any amendment will only be published on BSF Website. Candidates in their own interest are requested to regularly log on to www.bsf.nic.in for updates. III. EDUCATIONAL QUALIFICATION :- Assistant Commandant (Works): Degree in Civil Engineering from a recognized University or Institution. Assistant Commandant (Electrical): Degree in Electrical Engineering from a recognized University or Institution. IV. a) AGE LIMIT ARE AS FOLLOWS:- Below 35 years of age as on last date of receipt of application. b) RELAXATION ARE AS UNDER:- Category: SC/ST. Age Relaxation permissible beyond the Upper age limit: 05 years. OBC - 03 years. Ex. Servicemen (Unreserved) - 03 years after deduction of the military service rendered from the actual age as on the closing date. Ex. Servicemen (OBC) - 06 (3 years+ 3years) years after deduction of the military service rendered from the actual age as on the closing date. Ex. Servicemen (SC/ST) - 08 years (3 years + 5 years) after deduction of the military service rendered from the actual age as on the closing date. Central Govt. Employees (Unreserved) who have rendered not less than 3 years regular and continuous service as on closing date - 05 years. Central Govt. Employees (OBC) who have rendered not less than 3 years regular and continuous service as on closing date - 08 (5+3) years. Central Govt. Employees (SC/ST) who have rendered not less than 3 years regular and continuous service as on closing date - 10 (5+5) years. Candidates who had ordinarily been domiciled in the State of Jammu & Kashmir from 01.01.1980 to 31.12.1989 (Unreserved) - 05 years. Candidates who had ordinarily been domiciled in the State of Jammu & Kashmir from 01.01.1980 to 31.12.1989 (OBC) - 08 years. Candidates who had ordinarily been domiciled in the State of Jammu & Kashmir from 01.01.1980 to 31.12.1989 (SC/ST) - 10 years. Children and dependent family of those killed in the Communal riots of the year 1984 and Gujarat riots of the year 2002 (Unreserved) - 05 years. Children and dependent family of those killed in the Communal riots of the year 1984 and Gujarat riots of the year 2002 (OBC) - 08 years. Children and dependent family of those killed in the Communal riots of the year 1984 and Gujarat riots of the year 2002 (SC/ST) - 10 years. Widows/ Divorced Women/Women judicially separated and who are not remarried (Unreserved) - Up to 35 years of age. Widows/Divorced Women/Women judicially separated and who are not remarried

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 17 - 23 ASÎ, 2013
(Contd. from prev,. Page.. )

NIJUKTI KHABAR

5
APPLICATION FOR THE POST OF ASSISTANT COMMANDANT (WORKS/ ELECTRICAL) IN BSF ENGG SET UP - 2013 (This form should be filled in by the candidate in his own handwriting which should be completed in all respects alongwith certified copies of testimonials. A copy of recent passport size photograph should be pasted on the application at the space provided for the purpose. Incomplete application will not be entertained and will be summarily rejected. Answer must be given in words and not by dashes and dots). REGTN NO.............................. (To be filled by office) ................... ROLL NO ..................... (TO BE FILLED BY CANDIDATE) POST APPLIED FOR .................................... passport size 1. Full Name (In Capital letters): Photograph approx. (as recorded in Matriculation Or equivalent certificate) 3.5 x4.5 Cms 2. Father's name(In Capital letters): 3. Address for Correspondence .................................. (With PIN Code) ........................................................... Mobile Number ............................................................ 4. Permanent Address ............................................. (With PIN Code) ..................................................... Mobile Number ...................................................... 5. Nationality : 6. Religion: 7. Category (Gen/OBC/SC/ST) 8. Sex: 9. Marital Status: 10. Visible Identification Marks : i) ...................................................... ii) ...................................................... 11. Date of Birth(According to Christian: In words ................................ Era as recorded in the Matriculation or Equivalent certificate): In Figures ....................... 12. Educational Qualification 13. Details of examinations passed from Matriculation/School leaving certificate to onwards

examination one by one. Any candidate not qualifying in any of the events of examination, will be eliminated from the process. (a) Documentation: The documentation will be carried out at the centre on the date and time fixed by the Competent Authority which will be communicated to the candidates. (b) Physical Standard Test (PST): Physical Standard Test will be carried out by the selection board to assess their height, weight and chest according to the Physical Standard mentioned at para V. (c) Physical Efficiency Test (PET will not carry any marks but will be of qualifying in nature) Those candidates found fit in Physical Standard Test (PST) will be put through for Physical Efficiency Test (PET) as under:-

NOTE -I:- Ex-Servicemen are not required to undergo PET. NOTE -II : - Pregnancy at the time of PET for female candidate will be disqualification and pregnant female candidate will be rejected. No appeal/representation will be entertained against such rejection. NOTE-II:- Candidates declared disqualified in Physical Standards, i.e height and chest, may prefer an appeal immediately at the venue of the PST itself if they so desire, to the Board of Officer/Presiding Officer. The appellate authority will re-measure the Physical Standards of such candidate and the decision arrived at by him will be final and no further appeal or representation in this regard will be entertained. (iii) THIRD PHASE OF THE EXAMINATION: Candidates declared qualified in Second phase examination (i.e Documentation, PST & PET ) will be eligible to appear for third phase examination (i.e Interview & Medical Examination) which will be conducted centrally at Delhi. (a) Interview: The candidates declared qualified in Documentation, PST & PET will be eligible to appear for personal Interview before the Selection Board. Interview will carry 50 marks. Qualifying marks of Interview For General/OBC Category Candidate 50 % For SC/ST Category Candidate 45 % (b) Medical Examination: Candidates who qualify all the above stages i.e. Written Examination, Documentation, PST, PET & Interview will undergo detailed Medical Examination, which will be conducted by a medical examination board. If found Unfit in the Medical Examination, the candidate may prefer an appeal for Review Medical Examination within the prescribed time limit of 15 days. The provision for appeal for Review Medical Examination is only against an error of judgment of the Medical Examination Board. On acceptance of the appeal Review Medical Examination will be conducted and the decision of Review Medical Board will be final and no appeal/representation against the decision of the Review Medical Board will be entertained. IX. MODE OF PAYMENT: Each application should be accompanied by a Demand Draft/Postal Order for Rs. 100/- (One hundred) as examination fee in favour of the addressee to whom the application is addressed, payable at respective SBI/Post Office at the location or nearby station. However, fee is exempted for all Women candidates and candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe, BSF Candidates, Ex-Servicemen. NOTE-I: Fee once paid will not be refunded under any circumstances. NOTE-II: Fee paid by modes other than DD/IPO, as stated above, will not be accepted and the applications of such candidates will be rejected forthright and the payment made shall stand forfeited. X. PREPARATION OF MERIT AND RESOLUTION OF TIE CASES: Merit of candidates who will qualify in the all events/stages of examination will be prepared on the basis of marks obtained in Written Examination and Interview. Tie cases will be resolved as under by applying one after another, as applicable till the Tie is resolved:- (a) Total marks in the written examination. (b) Date of Birth, with older candidate placed higher. (c) Alphabetical order in which the first names of the candidates appear. NOTE:- Relaxation of respective category will only be given to those cases where vacancies are available in the respective category for the applied trade/post. If vacancies of the respective category are not available in the trade/post and candidate is not taking relaxation of his category, he will be treated as "General Category" Candidate. Where vacancies of SC/ST/OBC category are not available and candidate does not fulfill the criteria of General category candidate, candidature will be rejected at any stage XI. SUBMISSION OF APPLICATION - HOW TO APPLY: (a) Application duly filled up in the given format may be sent to any one of the following addresses nearest to the candidate within 30 days from the date of publication of advertisement in the employment news and candidates belonging to far flung areas be sent within 45 days from the date of publication of advertisement in the employment news :-

14. a) Whether Ex-Serviceman : YES/NO (Tick) b) If so, mention following details (Attach copy of discharge certificate):-

Note: Centre for conduct of the first phase and second phase exam may change, if required, due to administrative reasons. (b) Three recent passport size photographs should be attached to the application. One each photograph to be affixed on the application form and admit card and third one to be kept in record. Three self-addressed envelopes of size of 25 x 12 cms with postal stamp worth Rs. 39/- each should also be attached with the application form. The envelope containing application must be super scribed in bold letters as "APPLICATION FOR THE RECRUITMENT OF ASSISTANT COMMANDANT (WORKS/ELECTRICAL) IN BSF ENGG SETUP-2013. NOTE-I: The candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all the eligibility criteria for admission to the Selection Test. Their admission at all the stages of examination will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If, on verification, at any time before or after the Selection Test, it is found that they do not fulfill any of the eligibility conditions, their candidature for the examination will be cancelled by the Department. XII. CHECK LISTS: Before sending application, the candidates must ensure following:- i) Application and Admit Card duly filled up and signed by the candidate, ii) Three latest identical passport size photographs (one each on application and admit card and third one to be attached with application) iii) Examination fee Rs. 100/- in the shape of Demand Draft/IPO in the case of male General/OBC candidates. iv) Copy of Caste Certificate in the case of SC/ST/OBC candidates (As per prescribed format). v) Copy of Matriculation/School Leaving certificate or equivalent certificate as proof of age. vi) Copies of essential technical educational qualifications and work experience wherever required. vii) Copy of discharge certificate should be enclosed by Ex-Serviceman. viii) Three self-addressed envelopes with Rs. 39/- postage stamps duly affixed on each envelops. ix) Copy of NOC issued by the employer, in case the candidate is a Govt. employee, to be attached. x) Age relaxation certificate candidates belonging J & K during the period from 01 Jan 1980 to 31 Dec 1989. xi) Age relaxation certificate children and dependent family members of those who were killed in the communal riots of the year 1984 at Punjab and 2002 at Gujarat riots. (I.D SINGH), Commandant(Rectt) Anncxurc- 'A'

15. Technical qualification:................................... In which applied 16. Experience : ........................................................... (Experience Certificate be attached with the application) 17. State if you are employed (Tick (Yes/No) a) Name and address of Deptt b) Designation held c) Whether holding Permanent .................................................... Or Temporary post (NOC be attached with the application form) ............ 18. DD/IPO Number, date & amount: ................. 19. List of enclosures ............................. 20. DECLARATION: I hereby declare that entries made in this form as above are true and correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any information being found false or incorrect or ineligibility being detected before or after the interview, my candidature will stand cancelled and all my claims for the recruitment forfeited. I also understand that if at any stage I have violated any of the Rules/Regulation governing the conduct of selection process, my candidature can be cancelled or be declared to have failed by the selection board at its sole discretion. Date: Place: Signature of Applicant (Unsigned application will be rejected) NOTE:- i) The candidate shall produce the original certificates at the time of documentation and interview. Non production of certificates shall render rejection of candidature. ii) Candidate in service must submit their application through proper channel with the certificate duly signed by their employer stating their willingness to release them from service in BSF in case they are selected. Annexure -'B' Government of India Ministry of Home Affairs (Directorate General Border Security Force) APPLICATION FOR THE POST OF ASSISTANT COMMANDANT (WORKS/ELECTRICAL) IN BSF (To be filled by office) REGT NO. ....................................... ROLL NO .............................. ADMIT CARD (TO BE FILLED BY CANDIDATE) 1. Full Name (in capital letters): ................................................ Paste here a copy of your (as recorded in Matriculation Or equivalent certificate) recent passport size 2. Father's name (In capital letters): ....................................... photograph (Approx 3.5 3. Date of Birth: ............................................................ x4.5 Cms) 4. Address for Correspondence ............................................. (With PIN Code) ........................................................... Mobile Number ........................................................ 5. Category (Gen/OBC/SC/ST): .......................................... 6. Personal mark of Identification i) ........................................ ii)......................................... 7. Applied for the post: (Signature of Candidate) (For Office use only) 8. Centre of Examination: ............................................. 9. Date of Examination: ............................................. Annexure-'C' FORM OF CASTE CERTIFICATE FOR SC/ST This is to certify that Shri*/Shrimati/Kumari ........................................................ Son/Daughter of ........................................................... Village/Town............................................./District/Division* .................................................. of the ....................................... State/Union Territory belongs to the .......................................... Caste*/Tribe which is recognized as a Schedule Caste/Tribe under:* The Constitution Schedule Caste Order, 1950. * The Constitution Schedule Tribe Order, 1950. * The Constitution (Schedule Caste) (Union Territories) (PartC States) Order, 1951; * The Constitution (Schedule Tribes) (Union Territories) (Part C States) Order, 1951; [ As amended by the Schedule Castes and Scheduled Tribes List (Modification Order, 1956, the Bombay Reorganization Act, 1960, the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganization) Act, 1971 and the Schedule Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976.] * The Constitution (Jammu and Kashmir)* Scheduled Caste Orders, 1956. * The Constitution (Andaman and Nicobar Islands)* Scheduled Tribes Order, 1959, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976. * The Constitution (Dadra and Nagar Havcli)* Scheduled Castes Order, 1962. * The Constitution (Dadra and Nagar Haveli)* Scheduled Tribes Order, 1962. * The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964. * The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967. * The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled
(Contd. Page 7)

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 17 - 23 ASÎ, 2013

NIJUKTI KHABAR

6
(i) S - Work performed by Sitting (on bench or chair) (ii) ST - Work performed by standing (iii) F - Work performed by manipulating with fingers (iv) W - Work performed by walking (v) L - Work performed by lifting The categories of disabled suitable for the job (Functional Classification) are (i) OL - One leg affected (ii) BL - Both legs affected but not arms (iii) MW - Muscular Weakness and limited physical endurance (iv) FT - Limited exercise to tolerance - early fatigue (x) Ex-Servicemen should submit their application alongwith a copy of Discharge Certificate (and other relevant documents, if any) duly attested by a Gazetted Officer. (xi) The envelope containing the application must be superscribed as APPLICATION FOR THE POST OF----------------------(trade/grade of post for which applying) and CATEGORY- (whether UR/OBC/SC/ST and PH/XSM),and address of the sender must be written on the envelope. (xii) Date of Written Examination/Trade Test etc. will be directly intimated to the shortlisted eligible candidates later. List of candidates called for the Trade Test will also be published at Website www.ofbindia.gov.in. (xiii) It may be noted that bringing any outside, extraneous or political influence for getting employment in the factory shall render a candidate ineligible. Canvassing in any form shall disqualify the candidate. (xiv) The successful candidates will have to give an Undertaking that they will be willing for re-designation to any equivalent post as per exigency of Production requirement in the-Factory after induction training in the trade. (xv) The advertisement is subject to orders, if any, by Hon'ble Courts/Tribunais/Ministry of Defence/Ordnance Factory Board and any unforeseen circumstances, if any, etc. (xvi) The Candidate must indicate clearly the medium of examination i.e. Tamil or English or Hindi. If no medium is opted, the candidate will be treated to have opted for ENGLISH only. 08. MODE OF SELECTION: (A) The selection will be made strictly on the basis on merit. The selection process wiH comprise of Written Test of 100 marks and Trade Test (Practical). All eligible candidates will, be called for an objective type Written Test. On the basis of merit list based on marks obtained in Written Test, candidates 1.25 times „the number of vacancies shall be caii.d for Trade Test (Practical). The Trade Test (Practical) shall be only qualifying in nature without any marks. The final select list shall be based on marks in the Written Test only, the Trade Test (Practical) being qualifying in nature. (B) In case of tie in the selection process, other things being equal i.e., marks being equal. (i) The trained Ex-Trade Apprentices of OCF Avadi and sister Ordnance Factories shall be given preference in the order in which they are stated. (ii) In between the trained Ex-Trade Apprentice of the Ordnance Clothing Factory, Avadi preference shall be given to those who are senior i.e., if two or more Ex-Trade Apprentices secure the same marks, then preference shall be given on the basis of seniority. Seniority of Ex-Trade Apprentices of Ordnance Clothing Factory, Avadi shall be decided on the basis of OFB Letter No.13/8/03-A/HRD dated 15/17.12.2003. (iii) Similarly, in between the trained Ex-trade apprentices of the sister Ordnance factories preference shall be given to those who are senior as mentioned in column b (ii) above. (iv) Among the ITI candidates, the merit position will be decided based on the marks / percentage obtained in the NCTVT Examination and if two or more candidates secure same marks in NCTVT Exam, the merit will be decided based on the date of birth. (C) The General Manager, OCF Avadi reserves the right to fix the minimum Qualifying marks for selection at any stage of the test. (D) The General Manager reserves the right to increase/decrease the numb or of vacancies in the trade/ category as per exigency of Production requirement of the factory. 09. GROUNDS FOR REJECTION OF APPLICATIONS: The application shall be summarily rejected on any of the following grounds:* If, application is received after the closing date for any reason whatsoever. * If, Signature is not appended in the application form at all the prescribed places. * If, the candidate does not put "Left Hand Thumb impression" on the, application form at the prescribed columns of the proforma. * If, the age of the candidate exceeds the prescribed age limit as on the closing date. * If the essential qualification is not possessed by the candidate as on the closing date. * If photograph (self signed) is not pasted in application form and the signature is not partly on the photograph and partly on the application form and the application is not accompanied by two more photographs (self signed on the front of the photograph on the admit card). * If copies of all supporting documents of qualification/ age etc. duly attested by Gazetted Officer are not enclosed. * If application is not complete in any respect as per the requirement given in the advertisement. * If Newspaper cutting/Photocopy of the advertisement published in newspaper has been used as Application form. * If, application is received without Demand Draft/Indian Postal Order. * If demand draft/Indian Postal Order is drawn before the publication of this advertisement in Employment News/Rozgar Samachar or is not crossed. 10. SHORTLISTING OF APPLICATIONS: The General Manager, Ordnance Clothing Factory, Avadireserves' the right to restrict the number of candidates to be called for written test. If the number of applications received for the above post is large and it is not convenient or possible for the factory to call all the eligible candidates for written test the General Manager may restrict the number of candidates, by shortlisting, to be called for the written test, to a reasonable limit on the basis of marks obtained in Essential Academic & Technical qualification. 11. LANGUAGE FOR WRITTEN TEST/ TRADE TEST: Tamil/Hindi/English as per choice will be indicated by the candidate in the application form. If no choice of language is opted by the candidates, it will be treated, as if the candidates have opted for ENGLISH only. 12. CAUTION TO ALL APPLICANTS : The applicants should beware of unscrupulous elements who assure of procuring appointment through illegal gratifications and promise selection. It is emphasized and reassured that the selection would be on merit only in a transparent manner and candidates should not fall prey to such false assurance or exploitation and must not entertain or encourage such elements in any way. General Manager Ordnance Clothing Factory, Avadi, Chennai-600054 Application for Recruitment to the post of.................... Format of Application Recent passport size T o photograph (not more The General Manager Ordnance Clothing Facatory Avadi, than 3 months old) duly Chennai-600054 self-attested partially on Sub : Application for the post of......................................... application and partially Ref : Employment News Advt. Mo................... Dated ................ on photograph

Government of India (Ministry of Defence) Department of Defence Production Ordnance Clothing Factory Avadi, Chennai-600054 Tamil Nadu Phone: (044) 26365000, Fax: (044) 26381701 E-mail: ocfav.ofb@nic.in ADVT NO.:ORDFYS/OCFAV/DAVP/07/13-14/LB/001
Applications are invited from the Indian Citizens for filling up of the following vacancies in SEMISKILLED grade (Industrial Establishment - Group 'C') at the Ordnance Clothing Factory, Avadi, Chennai - 600054, Tamil Nadu. The services are liable to be transferred to any other factory or office in Ordnance Factories Organization. Applications should be addressed to THE GENERAL MANAGER, ORDNANCE CLOTHING FACTORY, AVADI, CHENNAI - 600054 TAMIL NADU.

1. PAY BAND & GRADE PAY: Rs 5200-20200 with Grade Pay of Rs.1800 plus usual allowances as admissible to Central Government Employees from time to time. 2. AGE LIMIT: 18 to 32 years as on last date of receipt of application. The following age relaxation in upper age limit will be given to a candidate if the post for his/her category is available: (i) For SC/ST: 05 Years, (only in respect of the post reserved for SC/ST). (ii) For OBC (with Non-Creamy Layer): 03 Years, (only in respect of the post reserved for OBC). (iii) For PH: 10 Years, (SC/ST-15 years, OBC - 13 years) (iv) For XSM: Period of Military Service + 03 Years. (v) For Ex-TAs of Ordnance Factories: To the extent of period for which they had undergone training. (vi) For Govt. Servant: 40 Years with 3 years of continuous service. (SC/ST - 45 years. OBC - 43 Years). 3. ESSENTIAL ACADEMIC & TECHNICAL QUALIFICATION: Matriculation or its equivalent with NCTVT (National Council of Trades for Vocational Training) Certificate [i.e., National Apprenticeship Certificate (NAC) or National Trade Certificate (NTC) issued by National Council for Vocational Trades (NCVT)] in the relevant trade failing which by I.T.I, or equivalent Diploma Certificate Holder. Note : The ITI candidates and its equivalent Diploma Certificate holders will be considered for selection only when NCVT Certificate (i.e., NAC or NTC) holders are not available for the post. 4. CLOSING DATE: (i) Closing date for receipt of application will be 21st day (till 1700 Hrs) from the date of publication of the advertisement in the Employment News/Rozgar Samachar, excluding the last date of publication. (ii) If the closing/last date falls on Sunday or any Holiday, then the next working day will be the closing date for receipt of applications. 5. PHOTOGRAPHS: a. The candidate should paste his/her recent (not more than three months old) passport size photograph on the application form at the prescribed place duly signed by him/her. The candidate's signature on the photograph should be in such a way that signature is partly on the application form. b. He/She should also enclose two more copies of the same photograph (self signed on front of photographs. The name and trade/grade applied should be written on the back of the photo-graphs). 6. APPLICATION FEE: An application fee of Rs.50/- is to be paid in the form of Crossed Indian Postal Order or Demand Draft drawn on any Nationalized Bank in favour of "The General Manager, Ordnance Clothing Factory, Avadi, Chennai-600054". The Demand Draft/Indian Postal Order should be drawn after the date of publication of the advertisement. The issuing date of Postal Order should be indicated clearly in the application form. The application fee is not refundable. SC/ST/PH/XSM candidates are exempted from- payment of application fee on submission of attested copy of their SC/ST/PH/XSM certificate. 07. GENERAL INSTRUCTIONS: (i) Application in the format appended below should be duly typed or neatly handwritten in block letters on plain paper (A-4 size) in the prescribed format ONLY Applications and the attested photocopies (by a Serving Gazetted Officer) of all the relevant documents i.e. Mark-Sheet/Certificates of Educational & Technical qualification, certificate pertaining to SC/ST/ OBC/PH/XSM (wherever applicable), age proof, proof regarding experience in the relevant field and other testimonials, if any, should be addressed to THE GENERAL MANAGER, ORDNANCE CLOTHING FACTORY, AVADI, CHENNAI-600054, TAMIL NADU. (ii) Mere fulfilling the minimum prescribed qualifications will not vest any right upon the candidate or being called for the test. The factory will not entertain correspondence in this respect and interim inquiry will not be attended to. (iii) Persons working in Central/State Government or PSU must apply through proper channel in time along with original "No Objection Certificate" (no objection in releasing him/her in case of selection) and "Vigilance Clearance Certificate" (No Disciplinary Action is pending nor contemplated against him/her) obtained from their HOD. No action will be taken on advance copy of the application received. If a person enters into Central/State Government or PSU service after the date of application, he/she must produce "NOC" from his/her employer at the time of under going any of the further processes for recruitment/selection. In case of selection, such person will have to produce the "Release Order" from his/her employer befbre joining the service at the factory. (iv) New entrants (on or after 01/01/2004) to Central Government Service will be governed by New Pension Scheme termed as "Defined Contribution Pension Scheme" and the existing provision of CCS (Pension Rules), 1972 will not be applicable to them. 'GPF' and 'DCRG' schemes are also not admissible to them. (v) SC/ST candidates will be paid II CIass Railway/Bus Fare as per rules for onward and return journey performed by shortest routes on production of journey details and Tickets provided that the To and Fro distance traveled is more than 30 KM. However, expenditure/if any, incurred in reserving seats/Sleeping berth in the train will not be reimbursed. The concession is not admissible to those SC/ST candidates who are already in service in Central/State Government (vi) Applications received after the closing date will not be accepted for any reason. The factory shall not be responsible for non receipt of application due to postal delay or any other reason. (vii) Applications may be submitted as per the given proforma ONLY. Newspaper cutting/ Photocopy of the advertisement published in newspaper should not be used as application form. Submission of false/incorrect/incomplete information/applications and applications'with overwrting/cutting will be rejected. The total number of documents (photocopies, certificates, etc) attached/enclosed along with the application form should be mentioned in the application form. Enclosing dubious/bogus document shall disqualify the candidate. (viii) SC/ST/OBC certificate must be issued by prescribed Competent Authorities and In the prescribed format applicable in terms of existing Government rules/orders. OBC Certificate must specifically include clause regarding "Non-Creamy Layer" and should be updated/valid at the relevant point of time i.e., the last date of receipt of application. (Candidates claiming OBC status should note that certificate on "Creamy Layer should have been obtained within 3 years before the closing date). OBC candidates with "Non-Creamy Layer" clause will not be considered for giving relaxations applicable to OBC candidates. (ix) The Physically Handicapped candidates should have minimum'40% disability and should submit their application alongwith an attested copy of Disability Certificate which must be issued by prescribed Competent Medical Authorities and in the prescribed format applicable in terms of existing Govt, rules/orders. The physical requirement for the post reserved for PH candidates are

(Contd.Next Page.. )

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 17 - 23 ASÎ, 2013
(Contd. from Page 5)

NIJUKTI KHABAR

7
(i) Resolution No. 12011/68/93-BCC(C) dated 10/09/93 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 186 dated 13/09/93. (ii) Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19/10/94 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 163 dated 20/10/94. (iii) Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24/05/95 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 88 dated 25/05/95. (iv) Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 09/03/96. (v) Resolution No. 1201I/ 44/96-BCC dated 06/12/96 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 11/12/96. (vi) Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 03/12/97. (vii) Resolution No. 12011/ 99/94-BCC(C) dated 10/09/93 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 186 dated 13/09/911/12/97. (viii) Resolution No. 12011/68/98-BCC dated 27/10/99. (ix) Resolution No. 12011/88/98-BCC dated 06/12/99 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 270 dated 06/12/99. (x) Resolution No. 12011/36/99-BCC dated 04/04/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 71 dated 04/04/2000. (xi) Resolution No.l2011/44/ 99-BCC(C) dated 21/09/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 21/09/2000. (xii) Resolution No. 12015/9/2000-BCC(C) dated 06/09/2001. (xiii) Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 19/06/2003. (xiv) Resolution No. 1201 l/4/2002-BCC dated 13/01/ 2004. (xv) Resolution No. 12011/9/2004-BCC dated 16/01/2006 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 16/01/2006. Shri/Smt/Kumari .......................................................... and/or his family ordinarily reside(s) in the ............................................ District/Division of ................................ State. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/ sections (Creamy layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India. Department of Personnel & Training O.M. No.36012/22/93Estt (SCT) dated 08/09/93 which is modified vide O.M. No. 36033/3/2004 Estt(Res) dated 09/03/ 2004 & dated 14/10/2008. Dated: District Magistrate/ Deputy Commissioner/Competent Authority (With Seal) Note: (a) The term 'Ordinarily' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950. (b) The Authorities competent to issue Caste Certificate are indicated below:- (i) District Magistrate/ Additional Magistrate/ Collector/ Deputy Commissioner/ Additional Deputy Commissioner/ 1st Class Stipendiary Magistrate/ Sub- Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate / Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate). (ii) Chief Presidency Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate. (iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar and (iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and / or his family resides. Annexure-'E' DECLARATION BY OBC CANDIDATE REGARDING NON-CREAMY LAYER STATUS I, ................................................ Son/Daughter of Shri ....................................................... resident of village/town/city ........................................... district ............................. State ........................... hereby declare that I belong to ........................................ community which is recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in DOP&T OM No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08.09.93. It is also declared that I do not belong to persons/ sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum dated 08.09.93. Signature of the applicant (OBC Candidate)

Castes Order, 1968. * The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968. * The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970. * The Constitution (Sikkim) Scheduled Caste Order, 1978. * The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978. * The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989. * The Constitution (SC) Orders (Amendment) Act, 1990. * The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1991. * The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1996. * The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2002. * The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002. * The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002. 2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration. This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes Certificate issued to Shri/Shrimati*.......................................................... father/mother* ................................... of Shri/ Shrimati/Kumari............................................................... of Village/Town* ............................... in District/Division* ................................................of the State/Union Territory* .................................. who belongs to the ......................................... Caste*/Tribe which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* issued by the 3. Shri/Shrimati/Kumari* and / or* his/her* family ordinarily rcside(s) in Village/Town* ............................................. District/Division* of the State/Union Territory* of ............................... Place Signature Date Designation (with seal of Office) State/Union Territory...................................................... * Please delete the words, which are not applicable. @ Please quote specific Presidential Order. % Delete the Paragraph, which is not applicable. Note: (a) The term 'ordinarily reside'(s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950. The following Officers are authorized to issue caste certificate : 1. District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1* Class Stipendiary Magistrate/Sub Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner. 2. Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate. 3. Revenue Officer not below the rank of Tehsildar. 4. Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and / or his family normally resides. 5. Certificate issued by Gazetted Officers of the Central or of a State Government countersigned by the District Magistrate concerned. 6. Administrators /Secretary to Administrator (Laccadive, Minicoy and Amindivi Island Annexure-'D' FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES This is to certify that Shri/Smt/Kumari ........................................................................ Son/Daughter of Shri/Smt ................................................................. of village/Town ........................................ District/Division ....................................................... in the ........................... State belongs to the .............................. Community which is recognized as a backward class under :
(Contd. from prev,. Page.. )

GOVERNMENT OF INDIA, BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE Personnel Division
GOVERNMENT STRIVES TO HAVE A WORKFORCE WHICH REFLECTS GENDER BALANCE AND WOMEN CANDIDATES ARE ENCOURAGED TO APPLY" APPLICATIONS ARE INVITED FOR STIPENDIARY TRAINEES CATEGORY -II FOR TRAINING IN BARC. MUMBAI AND ITS VARIOUS UNITS ALL OVER INDIA. Total No. of posts : 279

Declaration: I do hereby declare that all statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any particulars or information furnished by me, found suppressed/false/incorrect /incomplete or ineligibility being detected before or after the Examination/Trade Test, my candidature for the examination is liable to be rejected or cancelled and in the event of any statement/information found false even after appointment, my service are liable to be terminated without any notice. Place: Date: Signature of the Candidate Left Thumb Impression Declaration by OBC Candidates: I ........................ son/daughter of Shri .....................Resident of village/town/city .......................... District ..................., State ............... hereby declare that I belong to the------community which is recognized as Other Backward Class by the Government of India for the purpose of reservation in service as per orders contained in the Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 36012/22/93-Estt (SCT) dated 08.09.1993. It is also declared that I do not belong to persons/sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 in the schedule to the above referred Office Memorandum dated 08.09.1993. Enclosures : Signature of the Candidate 1. Educational qualification certificates 2. Proof of date of birth (As recorded in Matriculation certificate) 3. NCTVT Pass certificate 4. Two copies of Self Attested Photographs 5. Factory Apprentice Certificate, If any 6. SC/ST/PH/XSM & OBC certificate (with Non- creamy layer in case of OBC) 7. Employment Exchange Registration Card/Letter. 8. Experience Certificate (Copies of above certificates to be attached (whichever is applicable) as enclosures duly attested by Gazetted Officer.)

i) Post No. 1,4, 5,6,7,8,9,10,11,12,13 and 15 are NOT identified suitable for persons with disability. Persons with disability in the category of Hearing impaired (Partially deaf) can apply for Post No.2. Persons with disability in the category of one leg affected (OL), one arm affected (OA), Hearing impaired (Partially deaf) can apply for Post No.3. Persons with disability in the category of one leg affected (OL), Hearing impaired (Partially deaf) can apply for Post No.14 [Note : Physical deformity should not be less than 40 percentage. "Hearing Impairment" means loss of 60 decibels or more in the better ear in the conversational range of frequencies.] ii) Total Duration of Training Period : Two years iii) Stipend During Training : Rs. 6200/- per month for the 1st year and Rs. 7200/- for the 2nd year. iv) Application will be accepted On-Line ONLY. Facility for On-line application will be available from 17/08/2013 to 10/09/2013. v) Persons working under the Central / State Government, Public Sector Undertakings, Autonomous bodies should submit "NO OBJECTION CERTIFICATE" at the time of interview. vi) For General conditions-and online submission of application please visit the website www.barcrecruit.gov.in

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 17 - 23 ASÎ, 2013

NIJUKTI KHABAR

8

Ó¸æ’ÿLÿêß
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÀÿëÀÿæàÿ þ¿æ{œÿf{þ+{Àÿ ¯ÿçµÿçŸ Lÿ¿æÀÿçßÀÿ
µÿæÀÿ†ÿêß A$ö œ ÿê†ÿç {ÜÿDdç FS÷çLÿàÿú`ÿÀÿú {¯ÿÓúxÿú > {†ÿ~ë A$ö œ ÿê†ÿç ¯ÿç É æÀÿ’ÿZÿ þ†ÿ{Àÿ AæSæþê Óþß{Àÿ Àÿë À ÿæàÿ {xÿµÿú à ÿ¨ú { þ+Àÿë Üÿ] {’ÿÉÀÿ A$öœÿê†ÿç AæSLÿë ¯ÿÞç¨æÀÿç¯ÿ > Lÿ{¨öæ{Àÿsú H´æàÿöxÿú, H´æàÿöxÿ ¯ÿ¿æZÿ, B+Àÿœÿ¿æÓœÿæàÿú ASöæœÿæB{fÓœÿú Aæ’ÿç ÀÿëÀÿæàÿ {xÿµÿàÿ¨ú{þ+ ¨æBô ¨æ’ÿ ¯ÿÞæB ÓæÀÿç{àÿ~ç > BƒçAæœÿú Sµÿ‚ÿö{þ+ þš ¯ÿçµÿçŸ ¨÷LÿæÀÿÀÿ Lÿæ¾ö¿Lÿ÷þ LÿÀÿëdç > ¯ÿ¿æZÿSëÝL çÿ þš Óó¨÷†ÿç ÀÿëÀÿæàÿ FÀÿçAæ{Àÿ FOÿ{¨œÿú Ó œÿú {¨÷ æ S÷ æ þú `ÿÁÿæDd;ÿç > FÜÿædÝæ ÓÀÿLÿæÀÿ þš {þxÿçLÿæàÿú dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êZÿ ¨æBô 3 ¯ÿÌö ¨¾ö¿;ÿ Sôæ{Àÿ ÀÿÜÿç¯ÿæsæ ¯ÿ暆ÿæþíÁÿLÿ LÿÀÿç{’ÿBd;ÿç, ¾æÜÿæ üÿÁÿ{Àÿ Lÿç A™# L ÿÀÿë A™# L ÿ ¨÷{üÿÓœÿæàÿú ÀÿëÀÿæàÿ FÀÿçAæLÿë ¾æB ¯ÿç L ÿæÉ Lÿæþ{Àÿ Üÿæ†ÿ {’ÿ{¯ÿ > LÿçµÿÁÿç ¾ç{¯ÿ: {ØÉæàÿæBfúxÿú {LÿæÓö LÿÀÿç¯ÿæ ¯ÿ¿†ÿê†ÿ F$#{Àÿ F+ç÷Àÿ ’ÿ´ç†ÿêß ÀÿæÖæ¯ÿç ÀÿÜÿçdç > Aæ¨~ Óç¸àÿ {LÿæÓö LÿÀÿç þš xÿ÷þ ç ú f¯ÿú ¨æB¨æÀÿç{¯ÿ > ¾’ÿç ÀÿëÀÿæàÿ þ¿æ{œÿf{þ+ ÓÜÿç†ÿ Àÿç{àÿ{sxÿú {LÿæÓö LÿÀÿç F+ç÷ LÿÀÿç¯ÿæLÿë `ÿæÜÿæ;ÿç, {†ÿ{¯ÿ Aæ¨~Zÿë F$#¨æBô ¯ÿçSú ¨âæsúüÿþö þçÁÿç¨æ{Àÿ > FÜÿæ ÓÜÿç†ÿ Àÿç{àÿ{sxÿú xÿç{¨âæþæ, xÿçSê ÷ ¯ÿæ ¨çfç {LÿæÓö ¯ÿçµÿçŸ BœÿúÎç`ÿë¿sú F{¯ÿ LÿÀÿëd;ÿç > ¾’ÿç Aæ¨~ f{~ S÷æfëFsú, {†ÿ{¯ÿ FÜÿç {LÿæÓö ¨æBô Fàÿçf¯ ç ÿçàÿú As;ÿç, †ÿæÜÿæ{àÿ FÜÿæLÿë LÿÀÿç¨æÀÿ;ÿç > A™#LÿæóÉ BœÿúÎ` ç ÿë¿sú F+÷æœÿÛ {sÎÀÿ {¯ÿÓú D¨{Àÿ Üÿ] AæxÿúþÉ ç œÿ LÿÀÿæB$æ;ÿç >

¾ëNÿæŠLÿ `ÿç;ÿæ™æÀÿæ ¯ÿçfßê Lÿ{Àÿ
Aæfç À ÿ Aæ™ë œ ÿç L ÿ ¾ë S {Àÿ f{~ ¨ç à ÿæ {¾{†ÿ{¯ÿ{Áÿ {Lÿò~Óç ¨÷†ÿç{¾æSç†ÿæ ¯ÿæ ¨Àÿêäæ{Àÿ ¯ÿÓëdç {Ó{†ÿ{¯ÿ{Áÿ ¾’ÿç œÿçf þœÿ µÿç†ÿ{Àÿ Ó¯ÿë ¨÷ɧÀÿ ÓvÿçLÿú DˆÿÀÿ {’ÿ¯ÿæLÿë þëô Óäþ {¯ÿæàÿç ¾ëNÿæŠLÿ `ÿç;ÿæ Aæ{Ó, {†ÿ{¯ÿ {Ó œÿçÊÿß Ó¯ÿë ¨÷ɧÀÿ DˆÿÀÿ{àÿQ#¨æÀÿç¯ÿ æ FÜÿæ ÓÜÿç†ÿ ¨ævÿ ¨Þç$#¯ÿæ H ¨ævÿLÿë ¯ÿëlç$#¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ {†ÿ{¯ÿ ¨÷$þ Lÿ$æ œÿçf þœÿ þš{Àÿ ¯ÿç{f†ÿæ {Üÿ¯ÿæLÿë D‡=ÿæ $#¯ÿæ ’ÿÀÿLÿæÀÿ æ {ÓÜÿç¨Àÿç Aœÿ¿ {Lÿò~Óç Lÿæ¾ö¿Lÿ÷þ Üÿæ†ÿLÿë {œÿàÿæ{¯ÿ{Áÿ ¾’ÿç Lÿæ¾ö¿ LÿÀÿç¯ÿæLÿë `ÿæÜÿëô$#¯ÿæ ¯ÿ¿Nÿç þš{Àÿ FµÿÁÿç `ÿç;ÿæ™æÀÿæ œÿ$#¯ÿ {†ÿ{¯ÿ {Ó {Lÿò~Óç ¨Àÿç×ç†ÿç{Àÿ þš ¯ÿçfßê {ÜÿæB¨æÀÿç¯ÿ œÿæÜÿ] æ ¯ÿˆÿöþæœÿ {’ÿQæ¾æBdç ¯ÿÜÿë Lÿó¨æœÿê {ÓþæœÿZÿÀÿ œÿç¾ëNÿç ¨í¯ÿöÀÿë FÜÿç Ws~æsçLÿë šæœÿ {’ÿDd;ÿç æ ¯ÿç{ÉÌ LÿÀÿç ¨çàÿæ {Lÿ{†ÿ’ÿíÀÿ Ws~æ ÓÜÿ Óó¨õNÿ {ÜÿæB Lÿæ¾ö¿ LÿÀÿç¨æÀÿç¯ÿ F¯ÿó ¯ÿçfßê {Üÿ¯ÿæ ¨æBô †ÿæZÿ œÿçLÿs{Àÿ {Lÿ{†ÿ AæS÷Üÿ ÀÿÜÿçdç †ÿæÜÿæ Üÿ] {ÓþæœÿZÿÀÿ AœÿëšæœÿÀÿ ¯ÿçÌ߯ÿÖë {ÜÿDdç æ œÿçLÿs{Àÿ {’ÿQæ¾æBdç ¯ÿæèÿæ{àÿæÀÿ H Aœÿ¿æœÿ¿ ×æœÿSëÝçLÿÀÿ ¯ÿõÜÿ†ÿ AæBsç Lÿó¨æœÿêSëÝçLÿ ¨çàÿæþæœÿZÿ þœÿ þšÀÿë FÜÿæLÿë ¨Þç¯ÿæLÿë {`ÿÎæ LÿÀëd;ÿç æ ¾’ÿç Aœÿëµÿ¯ÿ LÿÀÿëd;ÿç f{~ ¨çàÿæ ¾ë‡æŠLÿ `ÿç;ÿæ ™æÀÿæ{Àÿ ¯ÿçÉ´æÓ Lÿ{Àÿ H {Ó AæSæþê ’ÿçœÿ{Àÿ {Lÿò~Óç Lÿæ¾ö¿Lÿ÷þ{Àÿ Üÿæ†ÿ {’ÿ{àÿ ÓüÿÁÿ {Üÿ¯ÿæLÿë AæS÷Üÿ Àÿ{Q {†ÿ{¯ÿ †ÿæLÿë œÿç¾ëNÿç ’ÿçAæ¾æDdç æ Fvÿæ{Àÿ LÿëÜÿæ¾æB¨æ{Àÿ œÿLÿÀÿæŠLÿ `ÿç;ÿæ™æÀÿæ {Lÿò~Óç Óþß{Àÿ ¯ÿç f ßê {Üÿ¯ÿæ{Àÿ ÓæÜÿ澿 LÿÀÿç œ ÿæÜÿ] æ {¾Dô þ æ{œÿ {¾{†ÿ{¯ÿ{Áÿ œÿLÿÀÿæŠLÿ `ÿç;ÿæ™æÀÿæ ÀÿQ# {Lÿò~Óç Lÿæ¾ö¿Lÿ÷þ Üÿæ†ÿLÿë {œÿBd;ÿç {Ó{†ÿ{¯ÿ{Áÿ {Óþæ{œÿ ¯ÿçüÿÁÿ {ÜÿæBd;ÿç æ {Ó$#¨æBô Ó´æþê ¯ÿç{¯ÿLÿæœÿ¢ÿ LÿÜÿç$#{àÿ {üÿ$ú {üÿ$ú {üÿ$ú Aœÿ B{ßæÀÿ {Óàÿ® Aæƒ {üÿ$ú Aœÿú Sxÿú æ †ÿæZÿ ɱÿ þš{Àÿ {Ó †ÿçœÿç$Àÿ œÿçf D¨{Àÿ {üÿ$ú (¯ÿçÉ´æÓ) LÿÀÿç¯ÿæLÿë LÿÜÿç$#{àÿ æ A¨Àÿ¨{ä þæ†ÿ÷ ${Àÿ µÿS¯ÿæœÿZÿ D¨{Àÿ ¯ÿçÉ´æÓ ¨æBô ¨ÀÿæþÉö {’ÿBd;ÿç æ A$öæ†ÿ f{~ ¯ÿ¿Nÿç 75% ¯ÿçÉ´æÓ œÿçf D¨{Àÿ ÀÿQ#{àÿ Üÿ] µÿS¯ÿæœÿ 25% ÓæÜÿ澿 LÿÀÿ;ÿç æ FÜÿæ’ÿ´æÀÿæ ¯ÿ¿Nÿç ¯ÿçfß àÿæµÿ LÿÀÿç$æF æ FÜÿædÝæ {Lÿò~Óç Ws~æ Óþß{Àÿ Lÿçdç AWs~ Wsç{àÿ †ÿæLÿë þæœÿç¯ÿæLÿë ÓæÜÿÓ $#¯ÿæ ’ÿÀÿLÿæÀÿ æ FÜÿæ þš ¾ë‡æŠLÿ `ÿç;ÿæ™æÀÿæÀÿ FLÿ ¯ÿÝ Ws~æ>
SCHOOL OF PHYSICS, SAMBALPUR UNIVERSITY JYOTI VIHAR, BURLA - 768 019, ODISHA, INDIA Phone: +919439223383 (Mob.) E-mail:banarjibehera@gmail.com NOTIFICATION
Applications are invited for the positions of One Project Assistant sanctioned in the following research project for a period of 3 years. SERB-DST, New Delhi, India Fast Track Research Project: Title: Development of rare-earth based new multiferroic composites of BiFeO 3-PbTiO 3. Staff: Project Assistant (One). Qualification: 1st Class M.Sc. Physics/Chemistry. Fellowship: Rs. 8,000/- per month consolidated. Age Limit: The upper age limit for Project assistant is 28.The upper age limit is admissible in case of SC/ST/OBC, women and physically handicapped as per the Government rules. The applications along with the bio-data on a plane paper with passport size photograph should reach to the undersigned within 17 days from the date of this advertisement. The short listed candidates will be intimated through their emails and phone for the interview. The candidate should attend the interview at his/her own cost and no TA/DA will be provided for this purpose. Dr. Banarji Behera, Principal-Investigator

`ÿ¿æ{àÿfçó f¯ÿú: {LÿæÓö LÿÀÿç¯ÿæ ¨{Àÿ ¯ÿç ÀÿëÀÿæàÿ FÀÿçAæ{Àÿ f¯ÿú ¨æB¯ÿæsæ ÓÜÿf Lÿ$æ œÿë{Üÿô, LÿæÀÿ~ FvÿæLÿæÀÿ àÿæBüÿú ÎæBàÿú H H´æLÿö Lÿàÿú`ÿÀÿ {þ{s÷æÓçsf ç ú vÿæÀÿë Óó¨í‚ÿö µÿç Ÿ A{s > FÜÿç FÀÿç A æ{Àÿ ¨÷{¯ÿÉ LÿÀÿç¯ÿæ ¨í¯ÿöÀÿë ÀÿëÀÿæàÿ FÀÿçAæ ¯ÿçÌß jæœÿ AæÜÿÀÿ~, FÜÿæÀÿ H´æLÿö Lÿàÿú`ÿÀÿ, àÿæBüÿú ÎæBàÿú H Lÿàÿú`ÿÀÿ Aæ’ÿçLÿë fæ~ç¯ÿæ œÿçÜÿæ†ÿç Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > FÜÿæ ÓÜÿç†ÿ {™ð¾¿ ö , äë™æ ¨æBô Lÿæþ H xÿç{µÿæÓœÿú ¯ÿ暆ÿæþíÁÿLÿ A{s > f¯ÿú {¨÷ æ üÿæBàÿú : Àÿë À ÿæàÿ þ¿æ{œÿfÀÿZÿÀÿ Lÿæþ {Üÿàÿæ ÀÿëÀÿæàÿ FÀÿçAæ{Àÿ ÀÿÜÿë$¯ # ÿæ {àÿæLÿþæœÿZÿë {xÿµÿàÿ¨ú{þ+{Àÿ {Üÿàÿú¨ LÿÀÿç¯ÿæ > FÜÿæ’ÿ´ æ Àÿæ {’ÿÉ{Àÿ B{Lÿæ{œÿæþê{Àÿ ’ÿø†ÿ ¯ÿõ•ç Wsç¯ÿ > ÀÿëÀÿæàÿ þ¿æ{œÿf{þ+ ÓÜÿç†ÿ ÓóÉâÎ ç ¨÷ { üÿÓœÿæàÿZÿ Lÿæþ Àÿë À ÿæàÿ FÀÿçAæ{Àÿ Lÿó¨æœÿêÀÿ {S÷æ$ú H ¨÷üÿçsÀ ú ÿ S÷æüÿúLÿë BœÿúLÿ÷f ç ú LÿÀÿæB¯ÿæ FÜÿæ ÓÜÿç†ÿ üÿæþöÀÿ þ¿æ{œÿf{þ+, {þ{+œÿæœÿÛ Aæ’ÿçÀÿ ’ÿæßç†ÿ´ þš

†ÿæZÿÀÿ {ÜÿæB$æF > ¾’ÿç Aæ¨~ZÿÀÿ {¨âæÓú{þ+ {Lÿò~Óç ÀÿëÀÿæàÿ Lÿó¨æœÿê{Àÿ {Üÿàÿæ, {†ÿ{¯ÿ ¨â æ œÿç ó ¯ÿ{fsú , þæ{Lÿö s †ÿ$æ Bœÿç{ØLÿúÓœÿú F¨ÀÿçLÿç F¸àÿFfLÿë ÀÿçLÿøsú LÿÀÿç¯ÿæLÿë {ÜÿæB$æF > f¯ÿú A¨ö ` ÿë ¿ œÿç s ç : Fœÿú f ç H , Sµÿ‚ÿö { þ+ {xÿµÿàÿ¨ú { þ+ F{fœÿÛ ç , {LÿæA¨{Àÿsç µ ÿú ¯ÿ¿æZÿ(œÿæ¯ÿæxÿö , AæBÓç Ó ç A æB, F`ÿúxÿçFüÿúÓç), BœÿÛ&ëÀÿæœÿÛ {ÓLÿuÀÿ, Àÿç{sàÿú {ÓLÿuÀÿ, üÿë¿`ÿÀÿ f¯ÿú, þàÿuœ ç ÿ¿æÓúœÿæàÿú Lÿó¨æœÿê ¯ÿæ ÀÿëÀÿæàÿ LÿœÿúÓàÿúsæœÿÛê, ÀÿçÓaÿö F{fœÿÛç > üÿë¿`ÿÀÿ f¯ÿú: ÀÿëÀÿæàÿ FÀÿçAæ{Àÿ {xÿµÿàÿ¨ú{þ+ ¨æBô þçœÿçÎ÷ç Aüÿú ÀÿëÀÿæàÿ {xÿµÿàÿ¨ú{þ+ A{œÿLÿ ¨÷LÿæÀÿÀÿ Ôÿçþú AæÀÿ» LÿÀÿçdç, †ÿædÝæ Ó¯ÿë Lÿó¨æœÿê F{¯ÿ ÀÿëÀÿæàÿ AæÝLÿë FOÿ¨æƒ LÿÀÿëd;ÿç > {’ÿÉÀÿ s¨ú þ¿æ{œÿf{þ+ BœÿúÎç`ÿë¿sú dæ†ÿ÷ d æ†ÿ÷ ê Zÿ ’ÿÀÿþæ ÜÿæÀÿ {ÓþæœÿZÿÀÿ ¯ÿ¿æLÿúS÷æDƒ D¨{Àÿ {üÿæLÿÓú ÀÿQ# $ æ;ÿç > Àÿë À ÿæàÿ

þ¿æ{œÿf{þ+ dæ†ÿ÷ d æ†ÿ÷ ê Zÿë AæÀÿ»{Àÿ `ÿæÀÿçÀÿë ¨æoàÿä ¯ÿæÌ}Lÿ ÓæàÿæÀÿê ¨¿æ{Lÿfú, þçÁÿç$æF > AæSæþê ’ÿçœÿ{Àÿ FÜÿç üÿçàÿï{Àÿ œÿíAæ A«œÿ {Qæàÿç ¯ ÿæÀÿ AæÉæ þš LÿÀÿæ¾æDdç > FOÿ¨sö ¯ÿæBsú: AæfçÀÿ ßë$þ ú æ{œÿ FµÿÁÿç `ÿ¿æ{àÿfçó f¯ÿú LÿÀÿç¯ÿæLÿë `ÿæÜÿæ;ÿç, {¾Dô${ # Àÿ Lÿç xÿçüÿ{Àÿ+ H´æLÿö LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô ¯ÿçSú ¨âæsúüÿþö ÀÿÜÿç$#¯ÿæ D`ÿç†ÿú > ¾’ÿç Aæ¨~ FµÿÁÿç H´æLÿö `ÿæÜÿæ;ÿç, {†ÿ{¯ÿ ÀÿëÀÿæàÿ þ¿æ{œÿf{þ+ Aæ¨~Zÿ ¨æBô Ó{¯ÿöæˆÿþ > Aæfç F$#¨æBô A{œÿLÿ BœÿúÎ` ç ÿë¿sú {ØÉæàÿæBfúxÿ {LÿæÓö LÿÀÿëd;ÿç > {†ÿ{¯ÿ F$#{Àÿ {Ó{†ÿ{¯ÿ{Áÿ F+ç÷ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ, {¾{†ÿ{¯ÿ{ÁÿLÿç Aæ¨~ ÀÿëÀÿæàÿ FÀÿçAæ{Àÿ ÀÿÜÿç H´æLÿö LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô ¨÷Öë†ÿ {ÜÿæB¾ç{¯ÿ > FvÿæLÿæÀÿ ÓóÔÿõ†ÿç Ó´æLÿö Lÿàÿú`ÿÀÿ H àÿæBüÿú ÎæBàÿú þš µÿçŸ A{s > Aæ¨~Zÿ àÿä¿ ™æ¾ö¿ {ÜÿæB$#{àÿ Aæ¨~ œÿçÊÿç†ÿ µÿæ¯ÿ{Àÿ Dˆÿþ üÿÁÿ àÿæµÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ >

{f{œÿsçLÿú ÓæBœÿÛ
xÿçFœÿúF fê¯ÿœÿÀÿ Aæ™æÀÿ > {f{œÿsçLÿú ¨•†ÿç ’ÿ´æÀÿæ xÿçFœÿúF{Àÿ ¨Àÿç¯ÿˆÿöœÿ LÿÀÿæ¾æB Sd{Àÿ D‡õÎ ™Àÿ~Àÿ Së~þæœÿ ¯ÿçLÿÉç†ÿ LÿÀÿæ¾æB$æF > FÜÿç ¨•†ÿç ÓæÜÿ澿{Àÿ Sdàÿ†ÿæ{Àÿ {ÀÿæS¨÷†ÿç{Àÿæ™Lÿ ÉNÿç ¯ÿÞæ¾ç¯ÿæ ÓÜÿ ÉëQ#àÿæ F¯ÿó ’ÿë¯ÿöÁÿ Sd {’ÿÜÿ{Àÿ œÿí†ÿœÿ ÉæQæ ¯ÿçLÿÉç†ÿ LÿÀÿæ¾æB$æF > FÜÿç ¨÷~æÁÿê ’ÿ´æÀÿæ ¯ÿçLÿÉç†ÿ LÿÀÿæ¾æD$#¯ÿæ œÿí†ÿœÿ ÉæQæ{Àÿ {ÀÿæSÓÜÿ àÿÞç¯ÿæÀÿ ÉNÿç ¯ÿÞç$æF > FÜÿç ¨•†ÿç ’ÿ´æÀÿæ Qæ’ÿ¿ ¨÷Öë†ÿ LÿÀÿæ¾æB$æF ¾æÜÿæLÿë fêFþú ({f{œÿsçLÿæàÿúç {þæxÿçüÿæBxÿú üÿëxÿú) {¯ÿæàÿç LÿëÜÿæ¾æB$æF > Aæfç Aæþ {’ÿÉ ÓÜÿ ¯ÿçÉ´Àÿ Aœÿ¿æœÿ¿ {’ÿÉ{Àÿ LÿõÌçLÿë œÿí†ÿœÿ ’ÿçS, Aæ™æÀÿ, Qæ’ÿ¿ ÓëÀÿäæ ÓëœÿçÊÿç†ÿ LÿÀÿæB¯ÿæ{Àÿ FÜÿç ¨âæ+ú {f{œÿsçOÿ {¯ÿðjæœÿçLÿ þæœÿZÿÀÿ {¾æS’ÿæœÿ A†ÿç¯ÿ SëÀÿë†ÿ´¨í‚ÿö {ÜÿæB$æF > LÿõÌç{Àÿ œÿíAæ ¨÷fæ†ÿç F¯ÿó ÜÿæB¯ÿç÷xÿú fê¯ÿþæœÿZÿë FÜÿç ¨âæ+ú {f{œÿsçOÿ ÓæB+çÎZÿ ’ÿ´æÀÿæ ¯ÿçLÿÉç†ÿ LÿÀÿæ¾æB$æF > Aæfç üÿÁÿüÿëàÿ{Àÿ Aæ{þ A{œÿLÿ œÿ¯ÿçœÿ ¨÷fæ†ÿçLÿë {’ÿQ#¯ÿæLÿë ¨æB$æD > FÓ¯ÿë Ó»¯ÿ {ÜÿæB¨æÀÿç$æF {Lÿ¯ÿÁÿ FÜÿç þæœÿZÿ ’ÿ´æÀÿæ > {†ÿ~ë Aæfç FÜÿç {ä†ÿ÷{Àÿ Aµÿçj ¯ÿ¿NÿçþæœÿZÿÀÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ†ÿæ ÓÀÿLÿæÀÿê H W{ÀÿæB{ä†ÿ÷{Àÿ ¯ÿÞçdç > ¾’ÿç Aæ¨~ FÜÿç {ä†ÿ÷{Àÿ AæÓç¯ÿæLÿë `ÿæÜÿæ;ÿç {†ÿ{¯ÿ FÜÿæ Aæ¨~Zÿ ¨æBô {SæsçF µÿàÿ µÿ¯ÿçÌ¿†ÿ ¯ÿçÁÿLÿ¬ {ÜÿæB¨æÀÿç¯ÿ > LÿÁÿæ H ¯ÿçjæœÿ ÓÜÿ ¯ÿ¿¯ÿÓæß- ¨âæ+ú ¯ÿ÷çxÿçó (¨æ’ÿLÿ ¨÷fœÿœÿ) LÿÁÿæ H ¯ÿçjæœÿÀÿ Éçäæ ÓÜÿ ¯ÿ¿¯ÿÓæßÀÿ üÿæB™æ þš ÀÿÜÿçdç > FÜÿæ ’ÿ´æÀÿæ œÿí†ÿœÿ ¨æ’ÿ¨ ¨÷fæ†ÿç, ÜÿæB¯ÿç÷xÿú (ÓZÿÀÿ fæ†ÿêß)Àÿ œÿí†ÿœÿ üÿÓàÿ F¯ÿó D—ÿç’ÿÀÿ ¯ÿçLÿæÉ LÿÀÿç Qæ’ÿ¿ F¯ÿó {¨æÌ~ ÓëÀÿäæLÿë þfµÿë†ÿ LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô Aæ¨~ {¾æSæ’ÿœÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ > FÜÿç {ä†ÿ÷{Àÿ Lÿæþ LÿÀÿë$#¯ÿæ ¯ÿ¿Nÿç Lÿês ¯ÿ¿æ™# A¯ÿ{Àÿæ™ F¯ÿó ¯ÿœÿ¿æ A¯ÿ{Àÿæ™# ¨÷fæ†ÿçZÿ ¯ÿçLÿæÉ LÿÀÿç A{œÿLÿ {àÿæLÿZÿë äë™æÀÿë ¯ÿ{oB$æ;ÿç > LÿõÌLÿZÿë Óþõ• F¯ÿó Aæþ#œÿçµÿöÀÿÉêÁÿ ¯ÿ{œÿB¯ÿæ ¨æBô FÜÿç {ä†ÿ÷{Àÿ Lÿæþ LÿÀÿë$#¯ÿæ ¯ÿ¿Nÿçþæ{œÿ AÜÿÀÿÜÿ {`ÿÏæ LÿÀÿç$æ;ÿç > FÜÿç LÿæÀÿ~ {¾æSë {f{œÿsçLÿú Fƒú ¨âæ+ú ¯ÿ÷çxÿçóÀÿ Ašßœÿ LÿÀÿë$#¯ÿæ ¯ÿç’ÿ¿æ$öêZÿ ÓóQ¿æ ’ÿçœÿLÿë ’ÿçœÿ ¯ÿÞç¯ÿæ{Àÿ àÿæSçdç > ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ- ¾’ÿç Aæ¨~ {Lÿò~Óç µÿæÀÿ†ÿêß ¯ÿçÉ´¯ÿç’ÿ¿æÁÿß ¯ÿæ

ZILLA SWASTHYA SAMITI OFFICE OF THE CHIEF DISTRICT MEDICAL OFFICER, JHARSUGUDA. Ph No. 06645-273104, Email- dpmujha@nic.in
Applications are invited from the eligible candidates for fillingup of the following posts on contractual basis as per the society norms under, NRHM, CDMO, Jharsuguda with fixed remuneration. The ORV Act is applicable for the post. The details qualification/ vacancy/required document and application form may be downloaded from the website www.jharsuguda.nic.in. The last date for the receipt of application is 20.08.2013 by Regd/Speed post or Courier only.

Preference will be given to the candidate working under RSBY for the post DEO & Protocol Manager, RSBY only and the post is valid till implementation of RSBY. The renewal of contract of said post will depend up on the decision of concern Rogi Kalayan Samiti (RKS). The sanction post and ORV may vary at the time of selection according to the prevailing order of Govt, at that time. CDMO-District Mission Director, Jharsuguda.

Óó×æ{Àÿ ¯ÿçFÓúÓç FS÷çLÿàÿú`ÿÀÿú, Üÿs} Lÿàÿú`ÿÀÿú, ¯ÿçFÓúÓç üÿ{ÀÿÎ÷ê †ÿ$æ ¯ÿçFÓúÓç ¯ÿæ{ßæ{àÿæfçÀÿ D¨æ™# Aföœÿ LÿÀÿçd;ÿç ¯ÿæ {ÉÌ ¯ÿÌöÀÿ ¨Àÿêäæ {’ÿDd;ÿç {†ÿ{¯ÿ Aæ¨~ FþúFÓúÓç LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ > Lÿ'~ ÀÿÜÿçdç `ÿæLÿçÀÿç Óó»æ¯ÿœÿæ- LÿõÌç ¯ÿçÉ´¯ÿç’ÿ¿æÁÿß, {Lÿ¢ÿ÷êß ¯ÿçÉ´¯ÿç’ÿ¿æÁÿß, xÿçþúxÿ ¯ÿçÉ´¯ÿç’ÿ¿æÁÿß{Àÿ LÿœÿçÏ ¨âæ+ú ¯ÿ÷çxÿúÀÿ µÿæ{¯ÿ Lÿçºæ ÓÜÿ{¾æSê ¨÷æšæ¨Lÿ µÿæ{¯ÿ ¨÷æÀÿ»çLÿ µÿæ{¯ÿ œÿç¾N ë ÿç ¨æB¨æÀÿç{¯ÿ > FÜÿædÝæ µÿæÀÿ†ÿêß LÿõÌç AœÿëÓ¤ÿæœÿ Óó×æœÿÀÿ {Lÿ¢ÿ÷êß {Lÿ¢ÿ÷êß LÿõÌç AœÿëÓ¤ÿæœÿ Óó×æœÿ, ÀÿæÎ÷êß LÿõÌç Óó×æœÿ, üÿÓàÿ ¨Àÿêä~ œÿç{”öÉæÁÿß F¯ÿó ÀÿæÎ÷êß ¨æ’ÿ¨ ÓóÉ晜ÿ ¯ÿë¿{Àÿæ{Àÿ LÿõÌç S{¯ÿÌ~æ {Ó¯ÿæ ’ÿ´æÀÿæ {¯ÿðjæœÿLÿ ¨æ’ÿ¨¨÷ffœÿ, {f{œÿÀÿçÎ, ÓæB{sæ {f{œÿsçOÿ Àÿí{¨ Lÿæ¾ö¿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ > {¾Dô ¯ÿç’ÿ¿æ$öê ¯ÿçÉ´ÖÀÿêß S{¯ÿÌ~æ LÿÀÿç¯ÿæÀÿ Ó´¨§ {’ÿQëd;ÿç {Óþæ{œÿ A;ÿÀÿæÎ÷êß LÿõÌç {Ó¯ÿæ{Àÿ œÿç¾ëNÿç ¨æB¨æÀÿç{¯ÿ > FÜÿædÝæ ¯ÿçµÿçŸ ¨÷{’ÿÉ{Àÿ $#¯ÿæ þÜÿæ¯ÿç’ÿ¿æÁÿßSëÝçLÿ{Àÿ ÓÜÿ{¾æSê ¨÷{üÿÓÀÿ µÿæ{¯ÿ `ÿæLÿçÀÿç LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ > W{ÀÿæB {ä†ÿ÷{Àÿ ÀÿæÎ÷êß F¯ÿó A;ÿÀÿæÎ÷êß S{¯ÿÌ~æ {Lÿ¢ÿ÷ SëÝçLÿ{Àÿ FÜÿç {ä†ÿ÷{Àÿ jæœÿ $#¯ÿæ ¯ÿ¿NÿçþæœÿZÿÀÿ `ÿæÜÿç’ÿæ ¯ÿÞç¯ÿæ{ÀÿàÿæSçdç > Aæ¯ÿÉ¿Lÿêß ’ÿä†ÿæ- * Sd-àÿ†ÿæ ¨÷†ÿç ¯ÿç{ÉÌ Àÿë`ÿç * ¯ÿçjæœÿ{Àÿ Àÿë`ÿç H ¯ÿç{ÉâÌ~ äþ†ÿæ * {œÿ†ÿõ†ÿ´ {œÿ¯ÿæÀÿ äþ†ÿæ {f{œÿsçLÿú Fƒú ¨Èæ+ú ¯ÿçxÿçó Fþç†ÿç FLÿ ¯ÿçÌß ¾æÜÿæ Aæþ#Ó;ÿëÎç {’ÿ¯ÿæ ÓÜÿ {’ÿÉÀÿ ¨÷S†ÿç ¨${Àÿ þëQ¿ µÿíþçLÿæ S÷Üÿ~ LÿÀÿç$æF > Aæfç A{œÿLÿ ¯ÿçLÿæÉç†ÿ {’ÿÉ{Àÿ {àÿæ{Lÿ Qæàÿç {¨s{Àÿ {ÉæB$æ;ÿç > Lÿçºæ Aæ¨~ `ÿæÜÿ]{àÿ A™#Lÿ üÿÓàÿ DŒæ’ÿœÿ ¨æBô AæÜÿëÀÿç S{¯ÿÌ~æ þæšþ{Àÿ œÿçfÀÿ {¾æS’ÿæœÿ {’ÿB¨æÀÿç{¯ÿ > {ÀÿæfSæÀÿ ’ÿõÎçÀÿë F$#{Àÿ A{œÿLÿ Ó»æ¯ÿœÿæ ÀÿÜÿçdç > þëQ¿ {LÿæÓö: M.Sc. in Genetics, M.Sc. in Genetic and plant Breeding, M.Sc. in plant Breeding, M.Sc. in agril. Botany, M.phil in Genetics and plant Breeding, Ph.D Genetics, Ph.D plant Breeding þëQ¿ ÉçäæœÿëÏæœÿ: * BƒçAæœÿú FS÷L ç ÿàÿú`ÿÀÿú ÀÿçÓaÿö BœÿúÎ` ç ÿë¿sú `ÿ¢ÿ÷{ÉQÀÿ Aæfæ’ÿú Aüÿú FS÷êLÿàÿú`ÿÀÿú Fƒú {sLÿú{œÿæ{àÿæfç, Lÿæœÿ¨ëÀÿ * {Ó+÷æàÿú FS÷êLÿàÿú`ÿÀÿú ßëœÿçµÿöÓs ç , ç Bóüÿæàÿú * ßëœÿçµÿÓ}sç Aüÿú FS÷êLÿàÿú`ÿÀÿú ÓæBœÿÛ, Lÿ‚ÿöæsLÿ

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 17 - 23 ASÎ, 2013

NIJUKTI KHABAR

9

REGIONAL MEDICAL RESEARCH CENTRE (ICMR) NALCO SQUARE, CHANDRASEKHARPUR, BHUBANESWAR-23
A Walk-in-lnterview will be held at this institute on the following dates at 11.00a.m. for recruitment of the following posts purely temporary basis on a consolidated salary as mentioned against the post as per rules. Title of the project: Clinical, Anthropometric and Biochemical (CAB) component of Annual Health Survey (AHS) Name of the post: Laboratory Technician (Technician C) (13 posts). Qualification - Essential: 10+2 with Science subject or equivalent from a recognised board with 2 years diploma in DMLT from Govt, recognised organization/institute/medical college. Desirable: 1 to 2 years work experience in a laboratory after diploma/degree B.Sc. Home Science or M.Sc. Home Science. Job requirement: Biochemical tests with reference blood samples. Any other job assigned by RMRC. Age: Not exceeding 30 years as on 31st July. 5yrs age relaxation for SC/ST & 3 yrs for OBC. Consolidated pay on minimum of the sales as per GOT Rules: Rs. 13,500/-. Date of Interview: 21.08.2013 at 11 AM. Laboratory Supervisor (Technical assistant) (01 post). Qualification- Essential: M.Sc./Three years Graduate degree in Bio-Chemistry from a recognized university with 2 yrs experience of 3 yrs Graduate degree in Bio-Chemistry with 2yrs diploma/ DMLT in relevant subject from a recognized university/ institute. Desirable: DMLTwith2to3yrs experience especially in work on nutritional surveys or similar research projects. - Supervision and monitoring technical work of project carried by technical staff alongwith quality assurance of samples. Any other job assigned by RMRC. - Not exceeding 30 years as on 31 st July. 5yrs age relaxation for SC/ST & 3 yrs forOBC. - Rs. 19,500/- 22.08.2013 at 11 AM. Data Entry Operator (03 posts) - Qualification - Essential: Graduate with DCA/BCA. Desirable: 2 to 3yrs. experience, knowledge of Tally - 1) Entry and analysis of data collected under the project 2) Computerization of different records of the project. 3) Any other job assigned by RMRC. - Not exceeding 30 years as on 31st July. 5yrs age relaxation for SC/ST & 3 yrs for OBC. - Rs.13,500/- - 21.08.2013 at 11.00AM. General Condition: The appointment will be co-terminable alongwith the project and no other regular service benefits will be admissible. The candidate will not have any right to claim for any regular employment at RMRC/ICMR. The appointing authority has the right to accept/reject any application without assigning any reason. Interested candidates fulfilling the eligibility criteria may appear for the interview with bio-data, attested copies of Certificates, mark sheets & testimonial & experience etc. The candidates should also bring original certificates for verification falling which candidature will not be considered. The candidates are requested to report for verification of the certificate etc. between 9.30a.m. to 10.30a.m. on the schedule date mentioned above. No TA/DA will be paid for attending the walk-in-interview. Admn. Officer l/C for DIRECTOR

NK
OFFICE OF THE CHAIRMAN, P.G COUNCIL BERHAMPUR UNIVERSITY, BHANJA BIHAR, BERHAMPUR-760007 ADMISSION NOTIFICATION (2013-14) (FOR SCHEDULED CASTE, SCHEDULED TRIBE AND GENERAL CANDIDATES) In continuation of the Admission Notification No.914/PGC/BU/13 dtd. 20.05.2013, applications in the prescribed forms are invited from intending eligible Scheduled Caste, Scheduled Tribe and General candidates for the vacant seats in the following RG. and Diploma Regular Courses and self-financing courses for the academic session 2013-14. P.G. & Diploma Courses

ORISSA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY CENTRE FOR POST GRADUATE STUDIES BHUBANESWAR-751003. ODISHA, INDIA-SPOT ADMISSION
Few seats are lying vacant in Master in Computer Application (MCA),M.Sc.(Bioinformatics) and MBA (Agri-Business Management) courses under Centre for Post Graduate Studies, Orissa University of Agriculture and Technology (OUAT). Interested candidates may attend with all original documents for Counseling and spot admission on 13.08.2013 at 10.30AM in the Biju Pattanaik Conference hall of the University. Those who have applied earlier and failed to attend the counseling on schedule date may also report for counseling and admission. Course Programme: MCA. Eligibility: a) +2 from CHSE, Orissa or its equivalent. b) Any Graduate from a recognized University with at least 50% of marks in aggregate for General category & 45% of marks in aggregate for SC/ST/PH category candidates and 55% for Graduate of Agriculture and allied subjects. c) Mathematics or Computer as one of the subject in +2 or Graduation level.. M.Sc. (Bioinformatics) - a) +2, Science from CHSE, Orissa or its equivalent with Mathematics and/or Biology as one of the subjects. b) B.Sc. (Hons.) / B.Sc.(Ag.) / B.Sc.(Forestry)/B.Sc.(Hort.) / B.V.Sc & AH /B.Tech.(Dairy Science/Technology)/ B.Tech.(Agril. Engg.) / B.F.Sc. /B.C.S./ B.A.M.S/MBBS/B. Pharma /BDS / BIT / BITM / BHMS / B.Tech. / B.Sc. (Biotech) from any recognized University with at least 50% of marks in aggregate for General & 45% of marks in aggregate for SC/ ST/PH candidates and 55% for Graduate of Agriculture. MBA (Agri-Business Management) - a) +2 from CHSE, Orissa or its equivalent. b) B.Sc.(Ag.)/B.V.Sc. & A. H./B.Tech.(Agril.Engg.)/B.Tech. (Dairy Science/Biotechnology)/ B.F.Sc./B.Sc.(Forestry)/BAMS/B.Sc.(Hort.)/B.Sc.(H.Sc.)/B.Tech/B.Sc./B.Com./BBAfrom a recognized University with 50% marks for general and 45% marks for SC / ST/PH candidates and 55% for Graduate of Agriculture and allied subjects. Documents required at the time of admission:- 1) All original certificates and Mark sheets from 10th to +3. 2) Two passport size photograph. 3) For MCA:-Two Bank Draft Rs.47,562/- In favour of Comptroller, OUAT (Fresh candidates)/ Rs.46,862/- for previously applied candidates and Rs.1,310/- In favour of Dean, PGF-cum-DRI, OUAT, payable at S.B.I, campus of OUAT Branch, Bhubaneswar-3 (Code-3341) 4) For MBA and M.Sc. Bioinformatics:- Two Bank Draft Rs.45,814/ - In favour of Comptroller, OUAT (Fresh candidates)/ Rs. 45,114/- for previously applied candidates and Rs.1,310/- In favour of Dean,PGF-cum-DRI, OUAT, payable at S.B.I, campus of OUAT Branch,Bhubaneswar-3(Code-3341). Prof. R. K. Das, REGISTRAR

*Seats reserved for SC & ST candidates are interchangeable. The intending candidates are required to send (i) duly filled-in application along with the processing-cum-application fee in the form of Bank Draft drawn in favour of the concerned Head of the Department (in case of PG & Diploma Regular courses) and the Coordinator of concerned Self-financing Course (in case of self-financing courses) payble at the SBI, Bhanja Bihar (Code 2107) (ii) Original documents from HSC onwards-, certificates, mark sheets and CLC along with one se,t of photocopies (iii) admission' and other fee in the form of Bank Draft drawn in favour of the Comptroller of Finance, Berhampur University payable at SBI, Bhanja Bihar (Code 2107) on or before 24.08.2013 to the Head of the concerned department in case of regular courses and to the Coordinator of the concerned course in case of self-financing courses. Interested candidates are required to visit the University website www.buodisha.edu.in for eligibility, application, fees and other details. Chairman, P.G Council

CENTRAL UNIVERSITY OF ORISSA, KORAPUT (Established by an Act of Parliament) Campus: Central Silk Board Building, Landiguda, Koraput - 764020 ADMISSION NOTIFICATION
The Central University of Orissa calls for applications in the prescribed format from the intending students to appear the Entrance Examinations on 22nd August 2013 for admission in various programmes mentioned below. The results of the examinations will be published on the same day in the University Website and the selected students can take admissions on 23rd August 2013. M.A. in English, Odia, Sociology, Journalism & Mass Communication, Economics, M.A./M.Sc. in Anthropology, M.Sc. in Biodiversity & Conservation of Natural Resources and M.Sc. in Mathematics (Five Year Integrated) Examination Centre: Central University of Orissa, Landiguda, Koraput - 764 020 Examination Fee." Rs. 100.00 (Rupees one hundred) only through the Challan in the, State Bank of India, Account No. 33105489656 OR through Demand Draft in favour of "Central University of Orissa" payable at SBI, Koraput. No candidate is allowed to appear in the Examination without submission of Demand Draft or a copy of the Challan. The interested students are required to report to the concerned Departmental Head at the University Campus at Landiguda, Koraput at least one hour before the commencement of examinations for registration of names for the respective examination. For detailed information, challan form, time table for entrance examination and application form, please visit the University Website: www.cuo.ac.in Registrar

DlRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION & TRAINING KILLAMAIDAN, BUXIBAZAR, CUTTACK, ODISHA Extension of Date of Admission to ITIs ADMISSION NOTIFICATION FOR THE TRAINING SESSION 2013-14
BRUSH, the largest independent manufacturer of turbogenerators in the world has exciting opportunities for experienced professionals based at their new Abu Dhabi engineering/service facility. The tax free lifestyle, excellent remuneration packages & opportunity to work with a brand associated with innovation, quality & reliability awaits the successful applicants. ENGINEERING Qualified mechanical/electrical engineers with design & engineering experience in either generators, switchgear or transformers using ANSYS FEA/CFD, 3D INVENTOR & VOLT/ PDM will be considered for the following positions: Mechanical engineering draughtsmen generators, switchgear & transformers Electrical engineering draughtsmen generators, switchgear & transformers Design engineers- generators, switchgear & transformers Software engineers - generators Controls electrical engineers - generators Research & development engineers generators SERVICE Qualified service engineers with experience of test, installation and commissioning of generators, switchgear and transformers will be considered for the following positions :Installation engineers - generators, switchgear & transformers Commissioning engineers - generators, switchgear & transformers Re-wind specialists - generators Test engineers - generators Regular overseas travel will be a prerequisite of these service positions. Applicants with degree education and proficient in the English language car send their curriculum vitae to jobs-me@brush.eu Please include the relevant position clearly in the subject line of the applicant mail. www.brush.ed

In view of increase in some seats in different trades and to fill up the resultant vacant seats under NCVT pattern / SCTE&VT, Odisha pattern of trades/units in Government Industrial Training Institutes (ITIs), the last date of admission for 2013-14 session has been extended upto 31.08.2013. In case of SCTE&VT trades, the applicants are advised to consult with the Concerned Government ITI, Principals before admission.The application forms and prospectus a re obtainable from the Principals of any Government ITIs @Rs.10/-. The candidates (10th class pass or fail) Including Girls of BPL families those who could not apply on time, are advised to avail the Opportunity of above extended date. Applications duly filled and supported with all relevant documents should reach the Principals of the concerned Government ITIs where the candidate wants a selection for admission on or before 24.08.2013. DTE&T, Odisha, Cuttack

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION (A Statutory Body of the Government of India) 7th Floor, Chanderlok Building, Janpath, New Delhi, Ph: 011-23724151-57, 01123724192 (CMAT Cell), Website: www.aicte-india.org, www.aicte-cmat.in Common Management Admission Test. CMAT-2014-15(First Test) LAST FEW DAYS LEFT FOR REGISTRATION
• Registration for forthcoming CMAT-2014-15 (First Test) will close on 21st August, 2013. • The detailed merit list will be provided to the respective State Governments for allotting the students through central counseling or otherwise as per.their notified admission procedure. • In case there is no central counseling, scores awarded may be used as per notified procedure for admission by the institutions. • The notifications issued by the respective State Governments and admission authorities of Universities are available on website. ALL ASPIRING CANDIDATES SHOULD APPLY EARLY TO SECURE THEIR CHOICE FOR DATE AND CITY FOR APPEARING IN THET EST. • For detailed information and state notifications please visit website www.aicte-cmat.in (Dr KP Isaac), Member Secretary

The closing date for applications is 15th September 2013

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 17 - 23 ASÎ, 2013

NIJUKTI KHABAR

10
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING(NCERT) Sri Aurobindo Marg, New Delhi- 110016
NCERT DOCTORAL FELLOWSHIP - 2013 Applications are invited for the award of a maximum of 10 NCERT Doctoral Fellowship in the field of education and other disciplines directly related to education. Fellowships will be given for research pertaining to the priority areas: 1) Sarva Shiksha Abhiyan 2) Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, 3} Concerns related to Teacher Education Schemes, 4) Teacher Educators' Education. For detailed information about eligibility procedure, etc., please visit NCERT website www.ncert.nic.in The last date for the receipt of application will be 15th September, 2013.

Provisional List of Selected candidates for the Post of R.I./A.R.I/AMIN
The Provisional list of selected candidates for the post of RI/ARI and AMIN is available in the District Web-Site http://bargarh.nic.in The candidates are directed to come to the conference hall of Collectorate, Bargarh on 19.08.2013 at 10 A.M. along with all original documents like certificates and mark sheets of HSC/lntermediate/ Graduation, certificate in support of caste/ community (SC/ ST/SEBC) Registration certificate/card of Employment Exchange etc. The candidates who fail to produce any of the original document will not be selected finally.

Collector, Bargarh

BRAHMANI RAILWAYS LIMITED (PROMOTED BY IDCO) 2nd Floor, IDCO Towers, Janpath, Bhubaneswar-751 022 ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT OF COMPANY SECRETARY IN BRAHMANI RAILWAYS LIMITED (BRL)
IDCO has formed a Special Purpose Vehicle(SPV) namely "Brahmani Railways Limited (BRL)" for implementation of the common corridor project at Angul-Talcher-Chhendipada coal bearing area. BRL is looking for an experienced and highly motivated professional for the post of Company Secretary having a post qualification experience of minimum 5(five) years in a Public sector Undertaking, or Company of repute in Private Sector. The detail job descriptions, general instructions and the application form can be downloaded from IDCO website: www.idco.in. Incomplete applications are liable to be rejected. The last date of receipt of the application is 26.08.2013 upto 5.00 PM. Applications should be sent by Registered/Speed Post only. BRL will not be held responsible for any postal delay. BRL reserves the right to reject/accept any or all the applications without assigning any reason thereof. APPLICATIONS TO BE SUBMITTED: Liaisoning-cum-Administrative Officer, Brahmani Railways Limited (BRL). 2nd Floor, IDCO Towers, Janpath, Bhubaneswar-22 DIRECTOR

fç à ÿâ æ Éç ä æ A™# L ÿæÀÿêZÿ Lÿæ¾ö ¿ æÁÿß, ¾æf¨ë À ÿ
F†ÿ”´æÀÿæ ¾æf¨ëÀÿ fçàÿâæ Éçäæ A™#LÿæÀÿêZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß A;ÿSö†ÿ ¯ÿçµÿçŸ High School F¯ÿó Up-graded High School Àÿ `ÿëNÿç µÿçˆÿçLÿ œÿç{þ§æNÿ ¨’ÿ¯ÿê œÿçþ{;ÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç$#¯ÿæ ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿêþæœÿZÿë f~æB ’ÿçAæ¾æDAdç {¾, DNÿ ¨’ÿ¯ÿê ¨æBô Provisional Merit List H Reject List ¨÷LÿæÉ ¨æBdç > ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿêþæ{œÿ DNÿ †ÿæàÿçLÿæ ¾æo LÿÀÿç œÿçf œÿçfÀÿ ×ç†ÿç fæ~ç¨æÀÿç{¯ÿ > ¾’ÿç {Lÿò~Óç ¨÷æ$öê ¯ÿæ ¨÷æ$#öœÿêZÿÀÿ ¨÷LÿæÉç†ÿ þæLÿö{Àÿ AÓóS†ÿç ¯ÿæ Aœÿ¿æœÿ¿ A樈ÿç/Aµÿç{¾æS $æF {†ÿ{¯ÿ AæÓ;ÿæ †ÿæ 19.08.2013 ÀÿçQ þš{Àÿ œÿçþ§ Ó´æäÀÿLÿæÀÿêZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ {ÓþæœÿZÿ àÿçQ#†ÿ Aµÿç{¾æS ’ÿæQàÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ > œÿç•öæÀÿç†ÿ †ÿæÀÿçQ ¨{Àÿ {Lÿò~Óç A樈ÿç/ Aµÿç{¾æSLÿë S÷Üÿ~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ] > FÜÿç Provisional Merit List H Reject List fçàÿâæ¨æÁÿ, ¾æf¨ëÀÿZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß, fçàÿâæ Éçäæ A™#LÿæÀÿêZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß, Éçäæ fçàÿâæ A™#LÿæÀÿê-¾æf¨ëÀÿ-2Zÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ {œÿæsçÓú {¯ÿæxÿö H www.jajpur.nic.in {Àÿ D¨àÿ² A{s > ¯ÿçj樜ÿ þÓçÜÿæ ¯ÿçjæ¨ç†ÿ `ÿëNÿçµÿçˆÿçLÿ ÉçäLÿ ¨’ÿ¯ÿêÀÿ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê 2013-14 TGT(Arts), TGT(PCM), TGT(CBZ), ÓóÔÿõ†ÿ ÉçäLÿ, Üÿç¢ÿê ÉçäLÿ, {QÁÿ ÉçäLÿ, D”ëö ÉçäLÿ H Govt. JrSr. Madrasa Binjharpur ¨æBô D”öë ÉçäLÿ > fçàÿâæ Éçäæ A™#LÿæÀÿê, ¾æf¨ëÀÿ KOCHI METRO RAIL LTD.
Kochi Metro Rail Ltd., a joint venture company of Govt, of India and Govt, of Kerala set up to implement the Kochi Metro Rail Project, invites application from eligible candidates for the following positions: 1. General Manager (Rolling Stocks. Electrical, Vacancy-1] 2. General Manager (Signalling S Telecommunication, Vacancy -1) 3. General Manager (Finance 8 Accounts, Vacancy -1) 4. Dy. General Manager (Signalling & Telecommunication, Vacancy -1) 5. Dy. General Manager (Civil, Vacancy - 2; 1 UR & 1 OBC) 6. Dy. General Manager (Property Development, Vacancy -1) 7. Manager (Power & Traction, Vacancy -1) 8. Manager (Signalling & Telecommunication. Vacancy 1) 9. Executive (Signalling 8 Telecommunication, Vacancy -1) For more details and submission of applications, log in to www. kochimetro.org/careers Last date for submission of application: 10th September, 2013. Regd. Office: 8th Floor, Revenue Towers, Park Avenue, Kochi, Kerala 682 011 www.kochimetro.org

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION DHOLPUR HOUSE, SHAHJAHAN ROAD NEW DELHI-110069 GEOLOGISTS' EXAMINATION. 2012
The Union Public Service Commission will be conducting Interviews/Personality Tests for Geologists Examination, 2012 from 19-08-2013 to 22-08-2012 in the Commission's Office at New Delhi. Summon Letters for PT/lnterview to all the eligible candidates are being issued. If any candidate has not received summon letter for PT/lnterview, he/she may contact on Tel. No. 011-23386267 or can send message on Fax No. 011-23387310. He/She may also contact UPSC Facilitation Counter near Gate 'C of its campus in person or over Telephone Nos. 011-23385271/011-23381125/011-23098543 on all working days between 1000 hrs to 1700 hrs. The schedule of Interviews/Personality Tests is also available on Union Public Service Commission Website at http://www.upsc.gov.in

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE & COLLECTOR,GANJAM CORRIGENDUM
Due to exigencies of circumstance, the last date of receipt of applications which was earlier fixed on & before 08.08.2013 is hereby extended to 17.08.2013 in respect of the following posts advertised earlier.

REGIONAL MEDICAL RESEARCH CENTRE (ICMR) NALCO SQUARE, CHANDRASEKHARPUR, BHUBANESWAR-23
A walk-in-interview will be held at this institute on the following dates & time for recruitment of the following posts purely temporary basis on a consolidated salary as mentioned against the posts as per rules. A. Title of the Project: ICMR Virology Network Laboratory (Grade I) at Regional Medical Research Centre (ICMR), Bhubaneswar. Name of the Post: Research Scientist II: 1 Post. Date of Interview: 20.08.2013 at 11 am. Qualification: Essential Qualification - MBBS Degree recognized by MCI. Four years research / teaching / work experience in Govt, organization / public sector undertaking after obtaining essential qualification. Desirable - MD in Medicine / Pediatrics / SPM / Microbiology / Pathology / Allied subject. • Additional post doctoral experience. • Knowledge of Computer Application. Job requirement: The staff is required to provide managerial & technical services related to networking of health facilities, virological diagnosis of public health relevance on endemic viral diseases and outbreaks in the region. He will act as a team leader supervising the lab & field activities. Age: Below 40 years as on 01.08.2013 (Relaxable up to 5 years for Govt. Servant, SC / ST & 3 years for OBC). Consolidated Salary: Rs.50,400/- per month B. Title of the Project: Tribal Health Research Units in ICMR Institutions* Name of the Post: 1. Tribal Unit Consultant -1 Post. Date of Interview: 20.08.2013 at 11 am. Qualification: Essential Qualification - MD Degree / Ph.D (life sciences) having 2 yrs. of experience of managerial capacity as consultant / programme co-ordinator / programme manager in Govt. Health Programme. He / She should have experience in supervision, co-ordination, reporting and analysis of research / programme generated data. Job responsibility: The consultant will supervise the project / programme activities of the centre at Rayagada & Kalahandi district involving the RMRC field units at district hospital and the tribal population. He / She will co-ordinate the operational research / activities between RMRC and State Health functionary at village, PHC and District level. Age: Not exceeding 35 years as on 01.08.2013 (Relaxable up to 5 years for govt, servant, SC / ST & 3 years for OBC). Consolidated Salary: Rs.40,000/- per month. 2. Research Assistant (Sociology) -1 Post - 20.08.2013 at 2 pm - Essential Qualification: 3 years Graduate degree in Sociology / Social Work from a recognized university with 2 years experience or 3 years graduate degree in Sociology / Social work with 2 years diploma in relevant subject from a recognized University / Institute. Desirable : MA in Sociology / Social work from the recognised university. Experience in socio behavioural research / operational activities of health programme at community level involving in IEC and BCC activities. Job requirement: Collection of socio behavioural information & health seeking behaviour, community networking, focus group discussion, PLA for behavioural modification and planning for modification of current strategy for programme implementation. Age: Not exceeding 30 years as on 01.08.2013 (Relaxable up to 5 years for govt, servant, SC / ST & 3 years for OBC). Salary: Rs.23220/- per month (Consolidated). 3. Data Entry Operator: (Tech-C) -1 Post - 21.08.2013 at 11 am - Essential Qualification: Graduate with knowledge of data entry work. Desirable: PGDCA / DCA with 2 yrs. experience of handling research / programme data on socio-behavioural aspects, community health etc. and knowledge in statistical analysis software like MS Office, SPSS, Epi Info. etc. Job Requirement: Data entry, data collection & analysis, report preparation & format preparation. Age: Not-exceeding 30 years as on 01.08.2013. (Relaxable up to 5 years for SC / ST & 3 years for OBC). Salary: Rs. 13,760/- per month (Consolidated) 4. Laboratory Technician (Tech-C) - 2 Posts. - 21.08.2013 at 11 am - Essential Qualification: 10+2 with science subjects or equivalent from a recognized board with 2 years diploma in Medical Laboratory Technology from govt, recognized Organizations / Institute / Medical Colleges. - Desirable: B.Sc. with DMLT degree and having experience in drawing blood (intravenous), sample handling, sample storing, Serological, cytological and biochemical tests. - Job requirement: He / She will be engaged in sample collection, coding, transport and preservation, undertake serological diagnosis and DNA / RNA extraction. He / She will assist in culture, isolation and molecular tests processes. Age: Not exceeding 30 years as on 01.08.2013. (Relaxable up to 5 years for SC / ST & 3 years for OBC). Salary : Rs 13,760/- per month. (Consolidated) * The staffs of project entitled "Tribal Health Research Units in ICMR Institutions"are supposed to work at the filed units of Rayagada and Kalahandi in coordination with the Institute and the district health department. General Condition: The appointment will be the same as for the Project Staff for the entire tenure of the project and no other regular service benefits will be admissible. The candidate will not have any right to claim for any regular employment at RMRC / ICMR. The Appointing Authority has the right to accept / reject any application without assigning any reason. Interested candidates fulfilling the eligibility criteria may appear for interview with bio-data, attested copies of certificates, mark-sheets & testimonial & experience etc. The candidates should also bring original certificates for verification falling which candidature will not be considered. The candidates are requested to report for verification of the certificate etc. between 9.30 a.m. to 10.30 a.m. on the scheduled date mentioned above. No TA/DA will be paid for attending the walk-in-interview. ADMINISTRATIVE OFFICER l/C, For Director

The other terms & conditions hold good.

Collector, Ganjam

OFFICE OF THE PROJECT DIRECTOR, WATERSHEDS, GANJAM, BERHAMPUR
A walk in a interview on 28.08.2013 at 9.30 AM for selecting of eligible candidates to be engaged on contractual basis, as "Watershed Management Team" (WMT) Livelihood members for execution of I. W.M.P. programme in Ganjam District. The present requirement of W.M.T. members under Livelihood Sector is given below and the merit panel list for future vacancy will be held for a period of One Year. No. of Posts : 3 W.M.T. (Livelihood). Name of the Post: Watershed Management Team (WMT) Livelihoods. Age: Must be below 45 years age. Essential Qualification & Experience: Graduate in Agriculture / Horticulture / Forestry / Veterinary / Fisheries / Agriculture Engineering or Bachelor Degree in Science (CBZ) with a minimum of 2 (Two) years relevant work experience in Watersheds, Livelihoods, Rural Development Natural Resources Management, Micro enterprises. The registration of participants will be started sharply by 9.30 AM and will be closed by 12.30 PM on 28.08.2013. VENUE:- Office of the Project Director, Watersheds, Ganjam, Berhampur, Near Courtpeta Chaka. AGE:- The candidates must be below 45 years as on 01.08.2013. SKILL AND ATTRIBUTES :- (1) Knowledge in Odiya is essential. (2) The candidates must be willing to stay and travel extensively in the remote villages in the Project areas. (3) Attested photocopy of their educational qualification and experience certificate and one passport size photo be fixed in the application form. Application form along with the required qualifications and terms and conditions for engagement can be downloaded from the district website (http://www.ganjam.nic.in / www.orissawatershed.org). Project Director Collector cum Mission Leader Watersheds, Ganjam, Berhampur Watersheds, Ganjam

POST GRADUATE COUNCIL Sambalpur University JYOTI VlHAR-768019, SAMBALPUR, ODISHA wsssss phone & Fax (off,): (0663)2430776, e-mail ID: chairmanp9csu@9mail.com (Recruitment of Lecturers on Contractual basis)
Applications in plain paper are invited from the eligible candidates for the following post of lecturers on contractual basis for the period from Sept, 2013 to April, 2014.

Interested candidates may apply along with the following documents, so as to reach the undersigned latest by 16th August, 2013. The candidates are to appear the interview on the dates specified above along with their original documents. They shall have to report one hour before the time of interview. (1) Resume, with a passport size colour photograph, present postal address, contact Ho. & e-mail ID. (2) Attested copies of certificates and mark sheets of all examinations passed, teaching experience, if any and other relevant documents including list of publications, if any. (3) Demand draft for Rs.250/payable in favour of Chairman, P.G. Council, Sambalpur University payable at SBI, Jyoti Vihar Branch (CodeNo.6672). The authority reserves the right to reject any candidate or to cancel the entire selection procedure without assigning any reason thereof. The candidates recruited for appointment shall have to furnish an undertaking for not claiming permanency and or entering into any litigation on that account. NoTA/DA shall be paid for attending the interview. Chairman, P.G. Council

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 17 - 23 ASÎ, 2013
THE MINES ACT, 1952 EXAMINATIONS FOR THE COAL MINES MANAGER'S/ SURVEYOR'S/OVERMAN'S CERTIFICATE OF COMPETENCY - 2013 UNDER THE COAL MINES REGULATIONS, 1957
The Chairman, Board of Mining Examinations and Director General of Mines Safety, Dhanbad, is holding examinations in December, 2013 a) at Dhanbad, Bilaspur, Nagpur, Ranchi, Hyderabad & Sitarampur, Centers for Mines Manager's, Surveyor's and Overman's Certificate of Competency, under the Coal Mines Regulations, 1957. The brief particulars of examinations are as under: SCHEDULE OF EXAMINATIONS

NIJUKTI KHABAR

11
FAKIR MOHAN UNIVERSITY VYASA VIHAR, (NORTH CAMPUS), NUAPADHI, BALASORE - 20 Phone: (06782) - 275768, Fax : (06782) -275768
Applications in the prescribed format (seven copies) are invited from the eligible candidates for recruitment to the following teaching posts as mentioned against each in different PostGraduate Departments under Fakir Mohan University, Vyasa Vihar, Balasore.

FEES: (i) 1st Class Manager's Examination: Rs. 100/-, (ii) 2nd Class Manager's Examination: Rs. 75/-, (iii) Surveyor's Certificate/ Overman's Certificate of Competency Examination Rs. 50/- all by Bank Draft/Indian Postal Order payable to DGMS at Dhanbad. None need apply who does not possess qualifications and practical experience in mines as prescribed under Regulation 15,16 & 17 of Coal Mines Regulations, 1957 read with relevant bye-laws and who do not hold valid First Aid, Sirdur's and Gas-testing certificate. The validity of First Aid certificate should extend to a date, which is not earlier than the date of the examination. No provisional certificate shall be accepted. Practical experience prescribed under Regulation 16 & 17 of the Coal Mines Regulations, 1957 and conditions attached therewith under relevant bye-laws are as below:

Note: Candidates are required to mention the scheme and name and number of paper(s) he wishes to appear in. Application forms should specifically be obtained either from the office of THE DIRECTOR OF MINES SAFETY (EXAM) & SECRETARY, BOARD OF MINING EXAMINATIONS, DIRECTORATE GENERAL OF MINES SAFETY DHANBAD-826001 (JHARKHAND), by sending a self-addressed envelope (size 22 cm x 10 cm) or can be downloaded from the website www.dgmsindia.in Every application form should be accompanied by: (i) The prescribed form duly filled in with recent attested passport size photographs affixed at the space provided therein, (ii) DULY ATTESTED PHOTOCOPIES OF ALL CERTIFICATES SHALL BE SUBMITTED. HOWEVER, MEDICAL, CHARACTER AND PRACTICAL EXPERIENCE CERTIFICATES SHALL BE SUBMITTED IN ORIGINAL ONLY. Other original certificates/ documents shall be required only at the time of ORAL EXAMINATIONS, (iii) Two self-addressed stamped (Rs. 25/- each) envelopes of size 22 cm x 10 cm enclosing for additional passport size attested photographs with name written clearly on front side. THE APPLICATIONS WILL BE RECEIVED BY POST ONLY AND NOT BY HAND/PERSONAL DELIVERY. Applications, which are not properly filled in and are not accompanied by the required documents, shall stand rejected without any reference. All old and new candidates must submit all required documents alongwith the application to avoid rejection. NO DOCUMENT SHALL BE ACCEPTED LATER. Application form alongwith all required certificates/ documents should be sent to THE DIRECTOR OF MINES SAFETY (EXAM) & THE SECRETARY, BOARD OF MINING EXAMINATIONS, DIRECTORATE GENERAL OF MINES SAFETY, DHANBAD826001 (JHARKHAND), BY REGISTERED POST ONLY SO AS TO REACH ON OR BEFORE 14TH OCTOBER. 2013. Applications received after the prescribed last date will be summarily rejected. The Board takes no responsibility for any delay in receipt or loss of any communication in postal transit during entire examination process. N.B. - (i) Applicants who had appeared earlier in similar examinations shall mention the ID Number and Roll Number with the year of last examination without fail. (ii) Mobile Phone, Pagers or any other communication devices are not allowed inside the premises where the examination is being conducted. Any infringement shall entail disciplinary action including cancellation of candidature and debarment for three years from future examinations conducted by the Board of Mining Examination.

* Out of the two (2) posts of Reader in I & C.T.,(1) One post will be against Lien vacancy. Interested candidates are required to visit our www.fmunivarsity.nic.in. to know about the details of the terms and conditions including academic qualifications, reserve positions and salary. The prescribed application form for the above posts shall be downloaded from the said website. The University reserves the right to modify the posts, number of vacancies, selection or non-selection of any candidate and to cancel or modify this notification without assigning any reason or communication to any candidate. The last date for submission of application form is 07.09.2013 By Order of the Vice-Chancellor, REGISTRAR

Armed Forces Tribunal, Regional Bench, Government of India Near Chinkara Gate, Sawai Jai Singh Highway, Bani Park, Jaipur-302016 Telephone No. 0141-2201093, 2201997 (Fax) (Website: registraraftjpr@gmail.com)
Applications are invited for filling up the following posts in the Armed Forces Tribunal, Regional Bench, Jaipur on direct recruitment basis from the candidates who fulfill eligibility conditions:-

2. The details of the posts along with eligibility criteria required for each category of post are given in Vacancy Circular (available on AFT's website). The appointment will be made on deputation/ absorption basis and direct recruitment on permanent basis. 3. The application in prescribed Proforma, (Annexure available on AFT's; website) complete in all respect in respect of vacancies circulated above from Serial NO. 1 to 4 may be sent to Registrar, Armed Forces Tribunal, Regional Bench Jaipur on the aforesaid address through proper channel latest 13th Sep 2013 (13.09.2013). 4. The vacancy Circular along with Annexure can be downloaded from the website of the AFT's website: registraraftjpr@gmail.com (Heera Lal Chanda), Registrar, Email: registraraftjpr@gmaii.com

TRANSLATIONAL HEALTH SCIENCE AND TECHNOLOGY INSTITUTE (An Autonomous Institute of the Department of Biotechnology, Govt, of India) 496, Udyog Vihar Phase-Ill, Gurgaon -122016, Haryana, India RECRUITMENT FOR SCIENTIFIC, TECHNICAL AND ADMINISTRATIVE POSITIONS
THSTI is designed to be a dynamic enterprise with a mission to conduct innovative translational research and develop collaborations across disciplines and professions to accelerate the extension of basic research to improve the human health. THSTI is organized into several niche centres based on their research focus. Applications are invited to fill up certain positions under Paediatric Biology Centre (PBC) and Centre for Human Microbial Ecology (CHME). The brief of these centres is given below: Paediatric Biology Centre (PBC): This centre has been designed with the mandate to study (a) human perinatal biology; (b) maternal, fetal, neonatal and childhood infections; (c) nutritional biology and (d) other childhood illness. The work envisaged is multi-disciplinary in nature. Centre for Human Microbial Ecology (CHME): The vision of this centre is to understand the dynamics of human microbiome and its influence on various clinical outcomes such as prematurity, malnourishment and response to vaccinations. Its aim is to harness the human microbiome for providing knowledge-based solutions for public health. The mission of CHME is to create a muiti-disciplinary research centre designed to conduct basic, clinical and translational research on the role of the human microbiome in health and disease. The following are the positions proposed to be filled:

Maharashtra Natural Gas Ltd., Pune (A joint venture company of GAIL(India) Ltd. and Bharat Petroleum Corporation Ltd.) (An ISO 9001-2008 Company)
MNGL is one of fastest growing City Gas Distribution company with the mission to supply cean and green fuel to Pune & other districts of Maharashtra. We have immediate requirement for the following positions

For more details please visit our website www.thsti.res.in The last date for receipt of completed applications is 2nd September 2013.

Educational requirment: Minimum 60% or equivalent from recognised university Minimum experience criteria may tie relaxed for exceptional candidate All position will be currently based in Pune. Interested candidates who meet the above criteria send their application along with C V and a recent passport size photograph within 8 days from the date of advertisement on the toll iwing address or emmail us on the following Email ID. Manager (HR) Maharashtra Natural Gas Ltd, A Block, Plot No: 27, NarveerTanajiwadi, PMTBus Depot, Commercial building, 1st Floor. Shivaji Nagar. Pune 411005. Email :info@mngl in For all above positions details are available at our company website www.mngl.in National Agricultural Innovation Project (NAIP) being, implemented at the Institute. Essential Educational Qualification and Experience: 1. B. Sc (Ag.)/Life Sciences, and MBA 2. Minimum 3 years of experience in Agri-Business industry with specialization in sales and marketing and management, preferably with experience in business development, technology commercialization, event management and promotion. Job description: Facilitating commercialization of technologies and managing Agri-Business incubation centre. For further details, please visit ourJtVebsite http://www.cpcri.gov Principal Investigator, BPD (NAIP)

CENTRAL PLANTATION CROPS RESEARCH INSTITUTE (Indian council of Agricultural Research) KASARAGOD - 671 124, KERALA, INDIA. Requires BUSINESS MANAGER for BPD Project under NAIP at CPCRI, Kasaragod
CPCRI, Kasaragod will be conducting Walk-in-interview on 23.08.2013 at 10.00 a.m. for engagement of BUSINESS MANAGER(1 position) @ Rs. 70,000/- per month (consolidated), on contractual basis, to work for the project "Business Planning and peyelopmentUnit,' CPCRI, Kasaragod" under the

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 17 - 23 ASÎ, 2013

NIJUKTI KHABAR

12

Central Public Works Department Filling up of Backlog and Current vacancies of SC/ST & OBC, 2013
Applications are invited for filling up of Backlog and Current vacancies of Workcharged Categories under various offices located in Southern Region of this Department as shown below: -

(#) 5 years additional relaxations in age for SC/ST & 3 years for OBC candidates. Educational Qualification/ Professional qualifications & experience for different posts:- SI.No.1: 10th class and should have I.T.I Diploma in Electrician's Trade. He must possess electrical supervisory certificate of competency. Must have minimum practical experience of 5 years in erection & running, maintenance of different types of both HT & IT electrical installations including U.G cable systems. SI.No.2: Should have passed ITI Diploma or equivalent qualification in the trade. Electrical workman permit/ workman' s competency certificate, electrical workman's/lineman licence (Certificate of competency Class-ll) or any other equivalent certificate with at least 5 years experience in the line. SI.No.3: Should have passed I.T.I Diploma or equivalent in the trade. Electrical workman permit/workman' s competency certificate electrical workman's licence (Certificate of competency Class-ll) or any other equivalent certificate with practical experience of 5 years in handling Electraical and Mechanical Plants, including running, maintenance, knowledge of internal combustion engines, electric wiring, moors pumps, generating sets. SI.No.4: Pass in Matriculation. Must have undergone 12 months refgn. Mechanics or equivalent courses in a recognised Technical Institute and must have served one year apprenticeship in reputed firm or organisation of A/C and Refgn.Engineers. (OR) 2 years apprenticeship in reputed firm or organisation of A/C and Refgn. Engineers. A minimum of two years experience as in A/C or Refgn.Serviceman or as a Jr Mech. or in any other skilled capacity on the main & inst. of water coolers Refgn.Room A/C and small A/C and cold storage plants. SI.No.5: Should possess ITI trade Certificate or equivalent in the trade with at least 5 years experience in the trade (a) Should have a fair knowledge of the various kinds of timber & other materials used as wood substitutes & should be able to select timber & all other materials used as wood substitutes to suit different jobs, (b) Should also be able to detect defects in timber & all others materials used as wood substitutes (c) Should be capable of preparing approx.estimates of materials required for different jobs, (d) Must be able to make in a workman like manner any kind of joint satisfactorily such as mortice and tennon., dove tailing, grooving, dwelling, mitred or screwed joints, (e) Should be able to prepare articles of furniture to accurate dimension and as also to repair them and be able to turning of all type of materials, (f) Should be able to prepare and assemble timber and join timber pieces in tension and compressing members thereof (i/c other materials used or wood substitutes) (g) Should be able to work on body building (or repair thereof) the body or motor vehicles preferably) (h) Prepare simple pattern for foundry, (i) Should be able to work on particle boards (Commercial, laminated) ply boards for making/repairs of cup-board racks etc. (j)Should be able to use & operate Mechanical/Electrical/battery operated machines & tools required for performing duties of carpenter. SI.No.6: Should possess ITI trade certificate or equivalent in the trade with at least 5 years practical experience in the trade. a) Should have working knowledge of the various types of specials used in the plumbing trade of all ty pes of pipes of different materials and be able to estimate requirements for any job entrusted to him. b) Should have thorough knowledge of working with various tools used in the trade such as wrenches, spanners, caulking tools, stocks and dies etc. c) Should be able to make leak-proof joints for all types Of pipes (of different materials). d) Should have a good knowledge of materials that go-to form joints and be able to estimate requirement thereof. e) Should be able to follow drawings and sketches and execute work according to layout. f) Should possess plumbing licences in localities where such licences are issued by local authorities. g) Must be able to carry out overhaul of bibcocks, ball valves, sluice valves, including grinding and seating. SI.No.7: Should possess ITI trade certificate or equivalent in the trade with at least 5 years experience in the trade. a) Should be able,to use tools in common use in the trade and in skilled manner. b) To mark foundations and set out work with tape and rule as also to prepare foundations for pumps and other machinery, c) Must be able to work at height over scaffolding. d) Must be able to read more advance drawings. e) Should be able to dress stones/bricks well and set them in first class work. f) Must be able to carry out all kinds of masonry i.e. masonry with various types of bonds and arch work in case of brickwork and cutting face stones properly, breaking bond in case of stone masonry, including proper setting of bond stones whenever called for. g) Should be able to carry out all kinds of R.C.C, work. h) Should be able to make cement floors (including mosaic floor in panels)and be able to lay precast cement tiles and all types of glazed /ceramic floor and dado in a workman like manner with close joints, i) Should have good working knowledge of various lime and cement mortars for joint plastering and pointing work and be able to prepare mortar for the various jobs and carry out plastering and pointing work. j) Should be able to use Mechanically /Electrically/Battery operated machines/tools connected with above type of works. SI.No.8: Physical fitness for unskilled work. SI.No.9: General

suitability for unskilled Job. SI.No.10: Should have elementary knowedge of gardening with agricultural background. Must be conversant with gardening operation. Selection process: Interview/Trade Test(Date of interview/Trade Test will be intimated to the candidates directly in due course) Travelling Allowance: 2nd Class Railway fare or Bus fare for the shortest route from the residence, excluding first 30 Kms(both way (s) will be paid for attending the interview for SC/ST candidates only. Application Fee: Rs. 100/- (Rupees one hundred only ). Fee is exempted for SC/ST Candidates. Mode of Payment: The candidates submitting application should pay the fee by means of "Central Recruitment Fee Stamps (CRFS)" only. CRFS are available at the counter of all Departmental Post Offices of the country. Recruitment Fee Stamps should be pasted on the application form in the space earmarked for the purpose and got cancelled from the Counter of Post Office of issue with the date stamp of the Issuing Post Office in such a manner that the impression or the cancellation stamp partial-. ly overflows on the Application From itself, taking care at the same time that the impression is clear and distinct to facilitate the Identification of date and Post Office of Issue at any subsequent stage. After getting the Recruitment Fee Stamps cancelled from the post Office, the candidate must submit their application to the concerned Superintending Engineers shown in column number 15. How to apply: Application on plain paper is to be submitted in the prescribed Proforma to the address given against each post. Application should reach within 21 (Twenty one) days from the date of publication of the advertisement. Candidates should submit only one application for one post. If a candidate wishes to apply for more than one post he/she has to send separate application for each post. Application should be sent in an envelope superscribed with" Application for the post of------" List of Documents to be submitted with the application:- a) Two copies of recent passport size photoraphs duly attested by a Gazetted Officer with one photograph pasted on the application in the space provided and the other attached with the application. b) Attested copies of all certificates of age, educational & professional qualifications and experience certificate, c) Attested copy of caste certificate. d) The O.B.C candidate are requested to produce" Creamy Layer" certificate issued by the competent authority. The Department reserves the right to adopt suitable criteria for short listing of the candidates, if required. Paste here firmly APPLICATION FOR THE POST OF CRF Stamp of Rs. To be filled by the candidate either in Hindi or English 100/- denomination Paste Passport size and get it cancelled Photograph duly from the post office attested by a where purchased. Gazetted officer (Do not Staple) 1. Name in full (in Block Letters in English or in Hindi): (Surname) (First name) (Middle name) 2. Father's Name (in Block Letters): .......................................................... 3. Date of Birth (in figures and words): .......................................................... 4. Category (Caste): .......................................................... 5. Educational Qualifications: .......................................................... 6. Employment Exchange Registration No. (if any) 7. Are you a citizen of India by Birth or domicile: 8. Language Known. Can speak............................ Can write .................. Can read. 9. Educational & technical Qualification: 10. Experience/Details of Employment(Exact date to be given). 11. Permanent Address (in Block Letters) 12. Address for communication: 13. List of Enclosures: Declaration: I do declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I declare that I have submitted one application only for the above mentioned post. I understand that in the event of any particulars or information furnished by me is found to be false/incorrect/incomplete or any statement/information being found false/incorrect/incomplete even after my appointment, my services are liable to be terminated without any notice. Place: Singnature of candidate Date:

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 17 - 23 ASÎ, 2013

NIJUKTI KHABAR

13
(i) Unreserved : 18 to 35 yrs 40 yrs (ii) OBC : 18 to 37 yrs 42 yrs (iii) Female (UK. OBC) : 18 to 38 yrs 43 yrs (iv) Sc and ST (Male & Female) : 18 to 40 yrs 45 yrs (B) Other Conditions:- (1) Recruitment will be done on contract for maximum one year but if the work is not found upto the mark it will be terminated on one month prior notice. (2) Recruited workers on contract are eligible for revised pay scale and other allowances. (According to the Jharkhand Govt. Rule & Act the traveling allowances are liable forthe travel made for Govt. work. (3) Undersigned reserves the right to cancel this press notice without assigning any reasons there off. (4) Candidates recruited on contract are not liable for pension facilities but they are liable for medical facilities according to state Govt. rule. (5) Candidates recruited on contract are liable for emergency holidays in a calender year as per state govt, employees but are not liable for any other govt, holidays. (6) Code of Conduct is liable for the candidates recruited on contract as per the state govt-and state govt.employees (7) Only attending the interview not guarantee the recruitment. (8) For any type of dispute the judicial are a will be under Rancht. (9) Candidates who is eligible for Interview will only be notified. (10) NO TA/DA will be admissible to participate in the interview. (11) Highly educated and experienced candidates will be given priority. (12) After Scrutiny notice will be sent by registered post to only selected candidates and are available on website.'www.rimsranchi.org and on the notice board of Director's office. (13) Applications with complete Bio-Data and the attested photocopies of certificates will reach to Director Ra|aendra Institute of Medical Sciences., Bariyatu, Ranchi - 834009 (Jharkhand) on 23.08.2013 upto 5:00 PM on or before General & OBC Candidates are required to enclose a Demand Draft of Rs. 250 and SC/ST Candidates are required to enclose a Demand Drafft of Rs. 125/- along with the Biodata, the Demand draft will be made in the name of Director, RIMS, Ranchi. (14) Govt, employees and the employees of Institute may apply through proper channel. (15) During the recruitment candidates has to submit a certified copy in which it is mentioned that (a) Candidates will not claim for permanent post in future, (b) The candidates don't have any criminal case in the court. (16) If the no. of candidates are more then before Interview a written test will be held. Note: If applicants give notice in reference to the advertisement no. 3215 dt. 08.06.131hat they agree to the terms & conditions and enclose the requisite Demand Draft then the applications may consider according to the terms & conditions of this advertisement and are included for the selection procedure. Director, Rajendra institute of Medical Sciences.Ranchi Formate of Application forms

Office of the Director RAJENDRA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, RANCHI Notice & Press Notice for Re-recruitment
Rajendra Institute of Medical Sciences invites applications for the vacant posts according to the eligibility mentioned beside the post on contractual basis by registered post upto 23.08.13. This is re-advertisement against the advertisement no. 3215 dated 08.06.13 cancelled due to some unavoidable reasons.

(A) Age Limit

Upto Dated: 23.08.2013 (For Physically disabiled)

I declare that'above mentioned details are correct to my knowledge. Signature of the applicant

fç à ÿâ æ Éç ä æ A™# L ÿæÀÿê þæàÿLÿæœÿSç À ÿç Z ÿ Lÿæ¾ö ¿ æÁÿß, þæàÿLÿæœÿSç À ÿç
Ó¯ÿöÓæ™æÀÿ~Zÿ A¯ÿS†ÿç œÿçþ{;ÿ f~æB ’ÿçAæ¾æDAdç {¾, fçàÿâæ Éçäæ A™#LÿæÀÿê þæàÿLÿæœÿSçÀÿçZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß A™êœÿ{Àÿ ¯ÿçj©ç ¨÷LÿæÉ {ÜÿæB$#¯ÿæ `ÿëNÿçµÿçˆÿçLÿ ÉçäLÿ ¨’ÿ¯ÿê œÿçþ{;ÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç$#¯ÿæ ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿêþæœÿZÿÀÿ Provisional Draft Merit List H Àÿ” LÿÀÿæ¾æB$#¯ÿæ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ †ÿæàÿçLÿæ ¨÷LÿæÉ LÿÀÿæ¾æBAdç > FÜÿç †ÿæàÿçLÿæ fçàÿâæ Éçäæ A™#LÿæÀÿê þæàÿLÿæœÿSçÀÿçZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿßÀÿ ¯ÿçj©ç üÿÁÿLÿ/ Central Employment Exchange Advertisement No. 06/2013
Applications are invited for the following post(s) by various employers indicated in the advertisement up to 09.09.2013 in the prescribed format given at the end of the advertisement. In respect of applications sent only by post/speed post from the candidates residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Jammu & Kashmir, Lahaul & Spiti district and Pangi sub division of Chamba district of Himachal Pradesh, A&N Islands or Lakshadweep or abroad the last date of receipt of application by the employer is 16.09.2013. Applications received after due date will not be considered. Candidates.are required to send their application direct to the respective employers. Applications for the Post at SI. No. 1 are to be sent to Director, Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training (CIFNET), Govt, of India, P.B. No. 1724, Fine Arts Avenue, Cochin-16 1. One Electrical Supervisor: UR-1. Pay Band 1: Rs. 5200-20200/- +Grade Pay: Rs 2800/- Age: 25 years. Essential Qualification: Diploma in Electrical Engineering with three years' experience in maintenance and repairs of electrical from organizations dealing with installation and repair and wiring of various motors or sub-stations or power generation units or associated with fishing vessels, cargo ships, ship repair yards. Duties: Servicing, repairing and maintenance of L.T, H.T electrical accessories and equipments, control switches and panels on indoor, sub station, Institute building, marine workshop, departmental vessel, trainees hostel, and staff quarters. Supervision of the work of the electrician. Any other duties assigned by the superiors. Place of work: Chennai with AISL. Applications for the Post at SI. No. 2 to 3 are to be sent to Dy. Director (Admn.), Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi. 2. Three Occupational Therapist : OBC-1, UR-2. Pay Band 2: Rs. 9300-34800/- +Grade Pay: Rs 4200/-. Age: 21-28 years. Essential Qualification:- A Degree or Diploma in occupational Therapy from a recognized Institution. Desirable Qualification: Training and experience in Occupational Therapy for one year. Duties: 1. To treat the patients by means if Occupational therapy with the use of occupational Therapy appliances. 2. To Maintain the stock book of occupational Therapy appliances. 3. To maintain the repair of the occupational Therapy appliances. 4. To carry out the instructions of his/ her superiors under whom he/she is posted. 5. To maintain the discipline of the department. 6. To co-ordinate with his/her colleagues. 7. To assist his/her superiors for upgrading the department. 8. Any other duties assigned by his/ her superiors. 3. One Audiometry Technician: UR-1. Pay Band 2: Rs. 9300-34800/- +Grade Pay: Rs 4200/-. Age: 21-28 years as on last date. Essential Qualification: - Graduate with Physics as one of the subjects from a recognized University with experience of electronic apparatus specially of audiometers for one year. OR Diploma (3 years course) in Electronics/Electrical Communication Engineering from a recognized Institute. Desirable Qualification: Experience of fitting hearing aids and their repairs. Duties: 1. The Audiometry technicians duties are to perform all "Audio logical work and some specific vestibular functional tests". 2. He /She is responsible for the maintenance of the equipments under the charge and sound treated room upkeep. Place of work (for Sl. No. 2-3): Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New, Delhi. Applications for the post at SI. No. 4 is to be sent to Director, Central Farm Machinery Training & Testing Institute, Tractor Nagar, Budni (M.P.) 466445 4. One Senior Technical Assistant: UR-01. Pay Band 1: Rs. 5200-20200/- with Grade pay Rs. 2800/ -. Age: 18 to 30 Years. Qualifications Essential: Degree in Agricultural Engineering / Mechanical Engineering of a recognized University. Duties: Imparting training to engineers, technicians, Defense Personnel, rural artisans and users of farm machinery in the field of operation, repair, maintenance and management of Agriculture machines, preparation of technical notes etc. Any other duties as may be assigned by the Sectional In charge and.Head of the Department of the Institute. Place of Work: Budni, Distt. Sehore (M.P.) Applications for the post at SI. No. 5 to 6 are to be sent to The Director, Sugarcane Breeding Institute (ICAR), Coimbatore-641007 (Tamilnadu) 5. Two T-3 Laboratory Technician: UR-02. Pay Band 1: Rs. 5200-20200/- with Grade Pay: Rs. 2800/

fçàÿâæÀÿ ÓþÖ Block Education Office †ÿ$æ fçàÿâæ ¨÷LÿÅÿ Óó{¾æfLÿ, Ó¯ÿöÉçäæ Aµÿç¾æœÿ, þæàÿLÿæœÿSçÀÿçZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ D¨àÿ² {ÜÿæB¨æÀÿç¯ÿ > FÜÿæ ¯ÿ¿†ÿê†ÿ website http://www.malkanagiri.nic.in {Àÿ þš ¨÷LÿæÉç†ÿ {ÜÿæBAdç > F$#{Àÿ ¾’ÿç {Lÿò~Óç ¨÷æ$öê/¨÷æ$öœ # ÿêþæœÿZÿÀÿ A樈ÿç ¯ÿæ Aµÿç{¾æS $æF {Óþæ{œÿ ¯ÿçj©ç ¨÷LÿæÉ ¨æB¯ÿæÀÿ Óæ†ÿ ’ÿçœÿ A$öæ†ÿú †ÿæ 18.8.2013 ÀÿçQ þš{Àÿ fçàÿâæ Éçäæ A™#LÿæÀÿê þæàÿLÿæœÿSçÀÿçZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ D¨¾ëNÿ ¨÷þæ~ ÓÜÿ Aµÿç{¾æS¨†ÿ÷ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ > †ÿæ. 18.8.2013 ÀÿçQ ¨{Àÿ {Lÿò~Óç A樈ÿç Aµÿç{¾æS S÷Üÿ~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ] > fç à ÿâ æ Éç ä æ A™# L ÿæÀÿê, þæàÿLÿæœÿSç À ÿç
-. Age: 18-30 years as on 1.8.2013. Essential Qualifications: 1) Bachelors degree in Agriculture/ Botany or any other branch of Science relevant to agriculture from a recognized university. Desirable: 1) Experience in farm operations. 2) Proficiency in Computer operations. Duties: To Provide technical support to conduct field and laboratory experiments. Place of Work: Coimbatore, (Tamilnadu). 6. One T-3 Technical Assistant: OBC-1. Pay Band 1: Rs. 5200-20200/-+Grade Pay: Rs. 2800/-. Age: 18-30 years as on 1.8.2013. Essential Qualifications: Bachelor's 'Degree in Agriculture/Botany or any other branch of Science relevant to agriculture from a recognized university. Desiraable: 1) Experience in farm operations. 2) Proficiency in Computer operations. Duties: To provide technical support in farm operations, maintenance and data collection of field experiments and assisting the Scientists in laboratory work at SBI- Regional Centre, Karnal. Place of Work: Karnal, Haryang. Note:- For the post at Sr. No. 5-6 Research Associates/Sr. Research fellow working under ICAR are eligible for age relaxation as per ICAR letter No. 19(25)2011-E-IV dated 12 12.2011 and 24.01.2012. INSTRUCTION AND ADDITIONAL INFORMATION FOR CANDIDATES: 1. Separate applications are required for each post quoting advertisement no. and si. no. of the post. 2. Self-attested photocopies of educational/reservation categories/experience certificates etc., if any, should be enclosed with the application. 3. Upper age limit relaxable for SC/ST/OBC, EX-SERVICEMEN, Physically Handicapped, Widow, Divorce Women and Women judicially separated from their husband and Govt, servants etc. as per rules. 4. Only those SC/ST.candidates who are not employed anywhere will be paid TA for Attending interview, if admissible under rules. 5. Application in any case should not be sent to Central Employment Exchange/Local Exchange. ABBREVIATIONS USED OBC: OTHER BACKWARD CLASS UR: UN-RESERVED AISL: ALL INDIA SERVICE LIABILITY FORMAT OF APPLICATION FORM 1. Advertisement No. 2. Serial number of the post: * 3. Post applied for: 4. Name of Employment Exchange, where registered: if any 5. Employment Exchange Registration No., if any 6. Name of the Applicant (Ms./Miss/Mrs): In block letters 7. Date of Birth: Date Month Year 8. Father's Name: 9. Address (in full):............................................................... 10. Nationality: 11. Category to which belong (SC/ST/OBC) (ATTACH PHOTOCOPY OF CERTIFICATE) 12. Whether Ex-Serviceman (Yes/No): 13. Whether Physically Handicapped (Yes/No) 14. Academic/Technical/Professional qualifications (Beginning with matriculation level) attach photocopies of certificates

15. Experience (attach photocopies of certificates in support of experience):

I solemnly declare that the statement made by me in this form are correct to the best of my knowldege and belief. Dated: (Signature of the candidate) Place List of enclosures : 1. 2. 3.

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 17 - 23 ASÎ, 2013

NIJUKTI KHABAR

14
NATIONAL BRAIN RESEARCH CENTRE (DEEMED UNIVERSITY) An Autonomous Institute of Deptt. Of Biotechnology, Ministry of Science & Technology, Govt, of India, NH-8, Nainwal Mode, Manesar122051, Dist-Gurgaon (Haryana), Tel: 0124 -2845 200, Fax: 0124 - 2338910 website: www.nbrc.ac.in, Email; admin@nbrc.ac.in Advertisement No. 06/2013: National Brain Research Centre (NBRC), Manesar is the apex coordinating body for neuroscience with objective of undertaking basic research towards understanding brain structure and function in health and disease. The centre is located at Manesar, Haryana 50 km from New Delhi. NBRC would like to recruit suitable persons for the following position: Name of Post: Office Assistant. Pay Scale (Rs.): 5,200-20,200/- + G.P. 2400/-. The above post is reserved for ST. Terms and conditions and application form may please be obtained from our website (www.nbrc.ac.in) or by post on request from the Administrative Officer, NBRC, Nainwal Mode, Manesar-122051, Haryana. The Request should be accompanied by a DD for Rs. 50/- drawn in favour of Director, NBRC payable at Gurgaon along with details of the address where the application is to be sent. The complete application form should reach on or before - 06.09.2013. marks obtained in Written Test, candidates 1.25 times the number of vacancies shall be called for Trade Test/Practical. Trade Test/Practical will be purely of qualifying nature. The final Select List shall be based on marks in the Written Test only, the Trade Test/Practical being qualifying in nature. 10. SYLLABUS FOR THE WRITTEN EXAMINATION: (i) The syllabus for written test for a trade will be broadly that of the NCVT examination syllabus for that trade. (ii) Duration of the examination will be 120 minutes for 100 multiple choice questions. 11. HOW TO APPLY: No manual applications would be entertained. The On-line application shall be at www.msf.gov.in. The link will remain active from 12-08-2013 to 01-09-2013. (i) Candidate must apply ‘On-line’ through the above mentioned site. (ii) Before registering the application on the website, the candidate should possess (a) valid e-mail id. (b) Mobile Number (iii) On successful completion of the transaction an application form will be generated, which must be printed for submission of the same at the examination hall on the date of examination. (iv) (a) A Bank Challan will be generated in those cases where candidates have to pay examination fees. They have to take print out of the Challan. (b) Candidate has to approach any nearby SBI Branch with the print out of the Challan on the next day and deposit the examination fees for proper crediting of amount in the allocated account. (c) The fees has to be deposited in a specially opened Account No. “PowerJyoti” 00000032989999677 of SBI, Barrackpore. (d) On receipt of amount concerned Branch of SBI will issue a Journal Number. Journal number is then required to be filled up by the candidates during On-Line registration/validation on the next day after 05:00 P.M. (e) No other financial instrument except Challan will be accepted and incase any instrument is submitted, the application shall be rejected. Illustration for depositing examination fees. Illustration – I

ICAR Research Complex for Goa Ela, Old Goa
Applications are invited from eligible candidates for filling up the following post at ICAR Research Complex for Goa, Ela,"Old Goa, under the administrative control of Indian Council of Agricultural Research:- Name df the post: Stenographer Grade III -1 post (UR). Pay band: PB-1 Rs. 5200- 20200 /- + Grade Pay Rs. 2400/-. Essential Qualification: i) 12th Class pass or equivalent from a recognized Board or University, ii) Proficiency efficiency : The Candidates will be given one dictation test in English or in Hindi at 80 w.p.m. for 10 minutes. The Candidates who opt to take the test in English will be.required to transcribe the matter in 50 minuteson computer and the candidates who opt to take the test in Hindi will be required to transcribe the matter in 65 minutes on computer. Age: 18-27 years. The crucial date for determining the age limit, educational qualifications, experience etc. will be the closing date for receipt of applications. The application in the prescribed format should reach the Director, ICAR Research Complex for Goa, Ela, Old Goa 403 402, on or before 17-9-2013 along with a Demand Draft/postal order of Rs. 100/- drawn in favour of "ICAR Unit-ICAR Research Complex for Goa, Ela, Old Goa. No fee for SC/ST/PH and women candidates. For further details like desirable qualifications, prescribed application form and other terms and conditions, please visit the website www.icargoa.res.in. ADMINISTRATIVE OFFICER

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF DEFENCE INDIAN ORDNANCE FACTORIES, METAL & STEEL FACTORY ISHAPORE – 743144 RECRUITMENT OF INDUSTRIAL EMPLOYEES IN SEMI-SKILLED GRADE
‘On-line’ applications are invited from eligible Indian citizens for appointment as Industrial Employees in Semi-Skilled Grade for Metal & Steel Factory, Ishapore. 1. IMPORTANT DATES: On-line Registration of Applications (Opening Date): 12-08-2013. Last Date for Registration (Closing Date): 01-09-2013. Last Date for Printout of On-line Applications (after on-line submission): 05-09-2013. Download of Admit Card: 23-09-2013 to 19-10-2013. Date of Written Examination: 20-10-2013. Date of Publication of Merit List on MSF Website: 21-10-2013. Tentative Date of Trade Test for the Trade Machinist: 11-11-2013 to 13-11-2013. Tentative Date of Trade Test for the Trade Fitter General: 14-11-2013 to 15-11-2013. Tentative Date of Trade Test for the Trade Turner: 16-11-2013 to 18-11-2013. Tentative Date of Trade Test for the Trades Blacksmith, Chemical Process Worker, Carpenter, Mason Brick: 19-11-2013. Tentative Date of Trade Test for the Trades Millwright, Grinder, Welder, Fitter Inst.: 20-11-2013. Tentative Date of Trade Test for the Trades Fitter Elec., Fitter Pipe, Fitter Boiler, Boiler Attendant: 21-11-2013 2. VACANCY:

Illustration – II (For closing date -01-09-2013)

Identified Trade/Jobs for the Categories of Disabled: Machinist, Turner, Grinder, Fitter Pipe, Fitter Boiler & Welder - OL, PD.D. Fitter Genl. - OL, BL, PD.D Millwright, Carpenter - OL UR= Unreserved; SC= Scheduled Caste; ST= Scheduled Tribe; OBC= Other Backward Class; PWD= Person With Disability; OH= Orthopaedically Handicapped; HH= Hearing Handicapped; OL= One Leg; BL= Both Leg, PD= Partially Deaf, D= The Deaf 3. RELEVANT TRADE:

4. ESSENTIAL QUALIFICATIONS: (i) Matriculation (ii) National Apprentice Certificate (NAC)/National Trade Certificate (NTC) issued by NCVT. Note: (a) If candidates with NAC/NTC are not available in a particular trade then applicants with ITI or equivalent qualification will be considered against vacancy of the trade. (b) Degree and Diploma in Engineering will not be accepted as qualification for Direct Recruitment to the Semi-Skilled posts. 5. AGE:

6. RELAXATION : (i) Upto the period of Trade Apprenticeship for Ex-Trade Apprentices of the Ordnance Factories. (ii) Upto 05 years for SC/ST, 10 years for PWD Candidates (SC/ST – 15 years for PWD candidates). (iii) Upto 03 years for OBC on production of caste certificate with Latest Noncreamy layer clause issued by the competent authority. (OBC = 13 years for PWD candidates) (iv) Upto 03 years in addition to the period of service rendered in the Defence Services for Ex-Servicemen on production of Discharge certificate for Ex-Servicemen issued by Competent authority. (v) Upto the age of 45 years for Departmental candidates with 3 years continuous services. (vi) Degree of Disability for reservation: Only such persons would be eligible for reservation in services/posts who suffer from not less than 40 per cent of relevant disability. 7. CRUCIAL DATE: The crucial date for determining age limit shall be the closing date for receipt of on-line application. 8. EXAMINATION FEE (NONREFUNDABLE): Examination Fee - Rs. 50/-. No fee will be charged from SC/ST/PWD/Ex-Servicemen/ Women. 9. SELECTION PROCEDURE: Short-listed candidates on the basis of merit list based on

(v) Applicants who will apply properly will be able to ‘download’ their Admit Card by feeding the unique Registration No. as given in the ‘Printout of the application form’. MSF, Ishapore shall take no responsibility in case of failure to download admit card, by any candidate. IMPORTANT: (vi) (a) Candidates have to download 01 (One) copy of Admit Card and they have to bring the same alongwith a photo identity proof in the Examination Hall. Candidates will be permitted to enter Examination venue only after showing the Admit Card along with photo identity proof. (b) Candidates have to paste recent colour passport size photograph on the space provided (01 copy on the 1st page of the print out of the application form, 03 copies on the 2nd page of the print out of the application form and 01 copy on the Admit Card duly attested by the Gazetted Officer. (c) Candidates have to bring Admit Card, Photo Identity Proof, Print out of the application form alongwith attested copy of the following documents in the Examination Hall, failing which his/her candidature will be treated as cancelled. a. Educational qualification & Technical Qualification b. SC/ST/OBC/PWD certificates (if applicable). Candidates claiming OBC status should note that certificate on creamy layer should have been obtained within 03 years before the closing date. c. Documents of age proof. d. Discharge certificate for Ex-Servicemen issued by Competent authority. e. No Objection Certificate from the Competent Authority, if already employed in Government Department/Public Sector Undertakings. THIS IS TO BE NOTED THAT MERE SUBMISSION OF APPLICATION FORM, OR RECEIPT OF ‘ACKNOWLEDGEMENT’. OR RECEIPT OF ADMIT CARD OR APPEARANCE IN EXAMINATION DOES NOT GUARANTEE IN INDUCTION IN SEMI-SKILLED GRADE IN MSF, ISHAPORE. SELECTION OF CANDIDATES WILL BE MADE BASED ON MERIT POSITON, AVAILABLE VACANCY, SCRUTINY OF ORIGINAL COPY OF CREDENTIALS, CLEAR POLICE VERIFICATION REPORT & MEDICAL TEST. CANDIDATES FULFILLING THE CRITERION VIZ, AGE, EDUCATIONAL/TECHNICAL QUALIFICATION ETC WILL BE CALLED FOR WRITING THE TEST. BEFORE PUBLISHING THE MERIT LIST, SCRUTINY OF SHORTLISTED CANDIDATES WILL BE DONE. (vii) Ex-Trade Apprentices of Ordnance Factories (including Ex-Trade Apprentices of MSF) should submit their application as indicated above. 12. REJECTION OF CANDIDATURE: The application shall be summarily rejected on following ground:- (i) If, the essential qualification is not possessed by the candidates or not supported documents enclosed with the print out of the application form. (ii) If, copies of all supporting documents viz SC/ST/OBC/PWD/Ex-Serviceman certificates, educational/technical qualification duly attested by Gazetted Officer are not enclosed with the print out of the application form. (iii) In case of OBC candidates, recent ‘non-Creamy Layer’ certificate is not attached with the print out of the application form. (iv) If, attested copy of document in support of Date of Birth is not enclosed with the print out of the application form. (v) If photo duly attested by the Gazetted Officer with clear seal are not pasted on the space provided on the application form and Admit Card. (vi) If applies against more than one trade. 13. GENERAL INFORMATION: Applicants are advised to note the following instructions carefully: (i) Must not attempt impersonation or take help of any impersonator at any stage of the selection process. (ii) Any material suppression of facts or submitting forged certificates shall lead to rejection to his/her candidature. (iii) Any candidate found using any type of unfair means in the examination, will be rejected summarily. (iv) Decision of MSF, Ishapore in all matters relating to eligibility, acceptance/rejection of any candidature, allotment of examination centre etc. will be final and binding on the candidates and no inquiry/correspondence will be entertained in this regard. (v) MSF, Ishapore reserves the right to consider/incorporate any subsequent changes/ modifications/additions in the terms & conditions related to this examination. (vi) Any dispute in regard to this induction will be subject to Courts/Tribunals having jurisdiction over the City/Town where MSF, Ishapore is situated. (vii) Candidates must check the web site for updates on the examination process. MSF entertains on-line application with facility for SMS & e-mail alerts through which candidates will be provided with various information from time to time.

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 17 - 23 ASÎ, 2013

NIJUKTI KHABAR ODISHA INTEGRATED SANITATION IMPROVEMENT PROJECT Mahanadivihar, Nayabazar, Cuttack E-Mail ID: ceojica@ewssb.in Phone No:0671-2444511 Fax No : 0671-2441616

15
Interview for engagement of Senior Clerks / Senior Stenographers & P.A. to Chief Engineer. The Odisha Integrated Sanitation Project (OISIP) intends to engage 6 Nos. of Retire* Sr. Clerks, 2 Nos. of Senior Stenographers. & 1 No. of P.A. to Chief Engineer on Contractual basis as mentioned below for its Project at Cuttack and Bhubaneswar. Name of Post: Senior Clerk. Wages: As per Finance Department circular No.8852 Dt.12.03.2012. Nos. of Post: 6 Nos. Qualification & Experience: Should have retired after working as Senior clerk / Head Clerk in State Govt, or Central Govt. / Public Sector offices satisfactorily for at least 05 years. Senior Stenographer - As per Finance Department circular No.8852 - Dt.12.03.2012 - 2 Nos. - Should have retired after working as Senior Stenographer / P.A. in State Govt, or Central Govt. / Public Sector offices satisfactorily for at least 05 years. P.A. to Chief Engineer - As per Finance Department circular No.8852 Dt.12.03.2012 - 1 No. - Should have retired after working as P.A. in State Govt, or Central Govt. / Public Sector offices satisfactorily for at least 05 years. The engagement will be purely on Contractual basis for one year or posting of regular staff by * Govt, whichever is earlier. The contractual engagement period may be extended subject to periodical review of performance. Interested eligible candidates may apply in plain paper, along with their updated CV and Xerox copies of Educational & Experience Certificate in the above address, so as to reach this office on or before 5:00 P.M. Dt. 31.08.2013. The candidates should clearly furnish their correspondence address and contact Phone No. for further communication. OISIP Authority reserves the right to reject any or all candidates without assigning any reason thereof. Chief Engineer, OISIP, JICA, OWSSB, Cuttack

INTEGRATED WATERSHED MANAGEMENT PROGRAMME ODISHA WATERSHED DEVELOPMENT MISSION Vacancy for Professionals
Odisha Watershed Development Mission (OWDM) is the State Level Nodal Agency (SLNA) for implementation of Integrated Watershed management programme (IWMP) in the state. IWMP is operational since 2009-10 and currently under implementation in 26 districts of Odisha. Name of the Post: Accountant. Place of posting: Angul, Baleswar, Boudh, Bargarh, Deogarh, Jharsuguda, Jajpur, Kalahandi, Keonjhar, Khordha, Nawarangpur, Nayagarh, Nuapada, Rayagada, Sambalpur, Sonepur, Sundargarh. No. of posts: 17. Consolidated remuneration: Rs. 10,000/Retired Govt, officers of less than 62 years of age may send their applications with CV as per the prescribed format available under the vacancies section in the website http:// www.orissawatershed.org for the above positions to The Project Director Watersheds, of Respective district. The applications must be submitted in a sealed cover with the name of the position applied for, must be superscribed on the cover. Applications by E-mail will not be accepted. Only short-listed applicants will be invited to interview. All applications must be accompanied by a personal letter of application. Women are strongly encouraged to apply. Positions are purely contractual; for an initial period of one year or till 31.03.2014 whichever is earlier. Details of CV Format, job responsibilities, essential qualifications, experience and remunerations for the positions are available in the website. All applications should indicate clearly which position is being sought. Closing date of receipt of application is 31st August 2013. The authority reserves the right to accept or reject applications for the above positions without assigning reasons thereof. Director, OWDM

COLLECTORATE, RAYAGADA (Welfare Section)
Advertisement for direct recruitment to the post of contractual teachers in st & SC development department in Rayagada District. Application in the prescribed format are invited from eligible candidates for engagement in the following Teaching / Non-Teaching post on contractual basis in different educational institution of ST & SC Development Department in Rayagada District. The application form along with other details is available in the Website, www.rayagada.nic.in. The category wise vacancy are mentioned' below.

fç à ÿâ æ þë Q ¿ ¨÷ æ ~ê `ÿç L ÿç û æ A™# L ÿæÀÿê, LÿsLÿ fç à ÿâ æ
F†ÿ”´æÀÿæ Ó¯ÿöÓæ™æÀÿ~Zÿ A¯ÿS†ÿç œÿçþ{;ÿ f~æB ’ÿçAæ¾æDAdç {¾, fçàÿâæ ¨•†ÿç{Àÿ þëQ¿ ¨÷æ~ê `ÿçLÿçûæ A™#LÿæÀÿê, LÿsLÿ fçàÿâæZÿ †ÿÀÿüÿÀÿë 16 {Sæsç ¨÷æ~Ꙝÿ œÿçÀÿêäLÿ ¨’ÿ¯ÿê `ÿëNÿçµÿçˆÿçLÿ ¨íÀÿ~ LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô Àÿæf¿ ÓÀÿLÿæÀÿ œÿçшÿç S÷Üÿ~ LÿÀÿçd;ÿç > †ÿ’ÿœÿë¾æßê, fçàÿâæÖÀÿêßfæ†ÿçS†ÿ ÓóÀÿä~ µÿçˆÿçLÿ ¨’ÿ¯ÿê ¨íÀÿ~ ¨æBô †ÿæàÿçLÿæ œÿçþ§{Àÿ ¨÷’ÿæœÿ LÿÀÿæSàÿæ >

Collector Rayagada

fç à ÿâ æ ¨æÁÿZÿ Lÿæ¾ö ¿ æÁÿß ÀÿæßSÝæ(þèÿÁÿ ¯ÿç µ ÿæS) Éç ä æ ÓÜÿæßLÿ/ÓÜÿæßç L ÿæ œÿç { ßæfœÿ ¯ÿç j 樜ÿ
ÀÿæßSÝæ fçàÿâæÀÿ AœÿëÓí`ÿç†ÿ fœÿfæ†ÿç H AœÿëÓí`ÿç†ÿ fæ†ÿç DŸßœÿ ¯ÿçµÿæS A™êœÿ ¯ÿç’ÿ¿æÁÿßþæœÿZÿ{Àÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ Éçäæ ÓÜÿæßLÿ/ÓÜÿæßçLÿæ œÿç{ßæfœÿ ¨æBô ’ÿÀÿQæÖ AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æDdç > BbÿëLÿ {¾æS¿ ¨÷æ$öêœÿêþæ{œÿ {¾{Lÿò~Óç {SæsçF fçàÿâæ ¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ > F$#¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ ÓÜÿç†ÿ ¨÷æ$öê ¨÷æ$#öœÿê {Lÿ¯ÿÁÿ {SæsçF fçàÿâæ ¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿçd;ÿç {¯ÿæàÿç (Affidavit) ÓóàÿS§ LÿÀÿç{¯ÿ > ¾æo Óþß{Àÿ ¾’ÿç ¨÷æ$öê H ¨÷æ$#öœÿêþæ{œÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç$#¯ÿæÀÿ fçàÿâæ ¯ÿ¿†ÿê†ÿ Aœÿ¿ fçàÿâæ{Àÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç$#¯ÿæ ¨÷þæ~ç†ÿ ÜÿëF {†ÿ{¯ÿ ¨÷æ$öêþæœÿZÿÀÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ ¯ÿç`ÿæÀÿLÿë œÿœÿçAæ¾æB œÿæLÿ`ÿ LÿÀÿç’ÿçAæ¾ç¯ÿ > Óæs}üÿç{Lÿsú fæàÿú {¯ÿæàÿç ¨÷þæ~ç†ÿ {Üÿ{àÿ AæBœÿ Aœÿë¾æßê Lÿæ¾ö¿æœÿëÏæœÿ S÷Üÿ~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ F¯ÿó œÿç¾ëNÿç Àÿ” LÿÀÿæ¾ç¯ÿ > BbÿëLÿ {¾æS¿ ¨÷æ$öê H ¨÷æ$#öœÿêþæ{œÿ Óæ™æ LÿæSf{Àÿ œÿçþ§¨÷’ÿˆÿ ’ÿÀÿQæÖ üÿþö AœÿëÓæ{Àÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ fçàÿâæ þèÿÁÿ A™#LÿæÀÿêZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ AæÓ;ÿæ †ÿæ. 31.08.2013 ÀÿçQ Óë•æ {Àÿ{fÎç÷ xÿæLÿ{Àÿ Lÿçºæ ¯ÿ¿NÿçS†ÿ µÿæ{¯ÿ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > †ÿøsç¨í‚ÿö ¯ÿæ ¯ÿçÁÿº{Àÿ ¨÷æ© ’ÿÀÿQæÖSëÝçLÿ ¯ÿç`ÿæÀÿLÿë œÿçAæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ] > Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ fçàÿâæ þèÿÁÿ A™#LÿæÀÿê, ÀÿæßSÝæZÿë Ó{ºæ™#†ÿ LÿÀÿç¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > Éçäæ ÓÜÿæßLÿ œÿç{ßæfœÿ ¨æBô ¯ÿçµÿçŸ {É÷~êÀÿ ¨’ÿ¯ÿê ÓóQ¿æ œÿçþ§{Àÿ ’ÿÉöæSàÿæ > FÜÿæÀÿ Ó¯ÿç{ÉÌ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê ’ÿÀÿQæÖ üÿþö Ó†ÿ¿¨ævÿ H Ó´êLÿõ†ÿç fçàÿâæ {H´¯ÿúÓæBsú (www.rayagada.nic.in)Àÿë xÿæDœÿú{àÿæxÿú LÿÀÿç ’ÿÀÿQæÖ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ > FÜÿç ¯ÿçj樜ÿ ÀÿæßSÝæ fçàÿâæ þèÿÁÿ A™#LÿæÀÿêZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß F¯ÿó ÓþÖ {SæÏê DŸßœÿ {Lÿ¢ÿ÷ F¯ÿó Lÿþö œÿç{ßæfœÿ {Lÿ¢ÿ÷Àÿë þš ¨æB¨æÀÿç{¯ÿ >

fç à ÿâ æ ¨æÁÿ, ÀÿæßSÝæ VEER SURENDRA SAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, ODISHA, BURLA SPOT ADMISSION INTO M.TECH, 02 YEAR M.Sc. & 05 YEAR INTEGRATED M.Sc. PROGRAMME 2013
The Spot Admission into M.Tech, 02 Year M.Sc. & 05 Year Integrated M.Sc. Programme 2013 shall be held on 21.08.2013 by 10.00 A.M. in University Auditorium out of the waitlisted candidates on merit basis as per the vacancy position given below. The list of candidates called for spot admission is available in the University website www.vssut.ac.in (List displayed on 13.8.2013). The candidates called for Spot Admission may report the University with the required documents and fees on 21.08.2013 by 10.00 AM for the above purpose. The candidates reporting after 11.00 AM on 21.08.2013 shall not be considered for spot admission.

For detailed information visit University website www.vssut.ac.in (List displayed on 13.8.2013). Registrar

BbÿëLÿ F¯ÿó {¾æS¿ ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿê Óó¨õNÿ fçàÿâæ þëQ¿ ¨÷æ~ê`ÿçLÿçûæ A™#LÿæÀÿêZÿë (Chief District Veterinary Officer) œÿç•öæÀÿç†ÿ ’ÿÀÿQæÖ üÿþö{Àÿ H œÿç”}Î ÓþßÓêþæ þš{Àÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç{¯ÿ > `ÿëNÿçµÿçˆÿçLÿ œÿç¾ëNÿç Óº¤ÿ{Àÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿêß Óˆÿöæ¯ÿÁÿê œÿçþ§{Àÿ ¨÷’ÿæœÿ LÿÀÿæSàÿæ > Ó¯ÿöœÿçþ§ ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ: Ó´êLÿõ†ÿç¨÷æ© AœÿëÏæœÿÀÿë Intermediate ¯ÿçjæœÿ(I.Sc.) Lÿçºæ +2 ¯ÿçjæœÿ(+2 Science) Lÿçºæ Daÿ þæšþçLÿ ¯ÿçjæœÿ (Higher Secondary Science) Lÿçºæ †ÿˆÿëàÿ¿ ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ Lÿçºæ ¾ëNÿ ’ÿëB ™¢ÿæþíÁÿLÿ Éçäæ (Animal Husbandry/Dairy/Poultry/Meat/Animal Production){Àÿ Dˆÿê‚ÿö {ÜÿæB$#¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > ¨÷LÿæÉ$æDLÿç, Óó¨õNÿ fçàÿâæ¨æBô ¨÷†ÿ¿ä œÿç¾ëNÿç œÿçþ{;ÿ D”çÎ ¨’ÿ¯ÿê þšÀÿë 50 ¨÷†ÿçɆÿ ¨’ÿ¯ÿê ¾ëNÿ ’ÿëB ™¢ÿæþíÁÿLÿ Éçäæ (Animal Husbandry/Dairy/Poultry/Meat/Animal Production) ¨ævÿ¿Lÿ÷þ{Àÿ Dˆÿê‚ÿö {ÜÿæB$#¯ÿæ ¨÷æ$öê/ ¨÷æ$#öœÿêþæœÿZÿ ’ÿ´æÀÿæ ¨íÀÿ~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ > A¯ÿÉçÎ 50 ¨÷†ÿçɆÿ ¨’ÿ¯ÿê ¾ëNÿ ’ÿëB ¯ÿçjæœÿ Lÿçºæ †ÿˆÿëàÿ¿ ¨Àÿêäæ{Àÿ Dˆÿê‚ÿö {ÜÿæB$#¯ÿæ F¯ÿó ¾ëNÿ ’ÿëB ™¢ÿæþíÁÿLÿ Éçäæ (Animal Husbandry/Dairy/Poultry/Meat/Animal Production){Àÿ Dˆÿê‚ÿö {ÜÿæB$#¯ÿæ Óó{S Óó{S Lÿõ†ÿ÷çþ ¨÷fœÿœÿ ¨÷{ßæS Lÿæ¾ö¿ {ä†ÿ÷{Àÿ †ÿçœÿç ¯ÿÌöÀÿ Ó{;ÿæÌfœÿLÿ Lÿæ¾ö¿ LÿëÉÁÿ†ÿæÀÿ Aœÿëµÿí†ÿç $#¯ÿæ {Sæþç†ÿ÷ ¨÷æ$öê/ ¨÷æ$#öœÿêþæœÿZÿ ’ÿ´æÀÿæ ¨íÀÿ~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ > ¾’ÿç D¨{ÀÿæNÿ ’ÿëB ¯ÿSö þš{Àÿ Qæàÿç$#¯ÿæ ¨’ÿ¯ÿê œÿçþ{;ÿ {Lÿò~Óç {SæsçF ¯ÿSöÀÿ D¨¾ëNÿ ¨÷æ$öê/ ¨÷æ$#öœÿê œÿþçÁÿ;ÿç, †ÿæ'{Üÿ{àÿ {ÓÜÿç ¨’ÿ¯ÿê Aœÿ¿ ¯ÿSöÀÿ ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿêZÿ ’ÿ´æÀÿæ ¨íÀÿ~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ > F†ÿ’ÿú¯ÿ¿†ÿê†ÿ ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿê(HÝçAæ FLÿ ¯ÿçÌß $æB) Àÿæf¿ Éçäæ ¯ÿçµÿæS ’ÿ´æÀÿæ œÿçߦç†ÿ þš BóÀÿæfê ¨Àÿêäæ{Àÿ Dˆÿê‚ÿö {ÜÿæB$#{¯ÿ > D¨¾ëNÿ ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿêZÿë ¯ÿçµÿæSêß ¨÷Éçä~ AœÿëÏæœÿ{Àÿ 9(œÿA) þæÓ(Theory) H ¨ÉëxÿæNÿÀÿQæœÿæ/üÿæþö{Àÿ 3(†ÿçœÿç) þæÓ(Practical) {þæs 1(FLÿ) ¯ÿÌö {s÷œÿçó ’ÿçAæ¾ç¯ÿ > DNÿ {s÷œÿçó{Àÿ Dˆÿê‚ÿö {ÜÿæB$#¯ÿæ ÓüÿÁÿ ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿêþæœÿZÿë ¨÷æ~Ꙝÿ œÿçÀÿêäLÿ µÿæ{¯ÿ FLÿ ¯ÿÌö ¨æBô `ÿëNÿçµÿçˆÿçLÿ œÿç¾ëNÿç ’ÿçAæ¾ç¯ÿ F¯ÿó Lÿæ¾ö¿’ÿä†ÿæ Ó{;ÿæÌfœÿLÿ {Üÿ{àÿ DNÿ œÿç¾ëNÿçÀÿ þçAæ’ÿ ¯ÿÞæB ’ÿçAæ¾æB¨æ{Àÿ > `ÿëNÿçµÿçˆÿçLÿ ¨÷æ~Ꙝÿ œÿçÀÿêäLÿZÿë þæÓçLÿ Ó{;ÿæÌþíÁÿLÿ ¨æÀÿçÉ÷þçLÿ (Consolidated Monthly Remuneration) ¯ÿæ¯ÿ’ÿLÿë s. 5200/-Zÿæ ’ÿçAæ¾ç¯ÿ > ¯ÿßÓÓêþæ: Óæ™æÀÿ~ ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿêZÿ ¯ÿßÓÓêþæ 18 ¯ÿÌöÀÿë 32 ¯ÿÌö (01/06/2013 Óë•æ) {ÜÿæB$#¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > †ÿüÿÓçàÿµÿëNÿ fæ†ÿç/†ÿüÿÓçàÿµÿëNÿ fœÿfæ†ÿç H ¨dëAæ ¯ÿSö fæ†ÿç ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿêZÿ {ä†ÿ÷{Àÿ Ó{¯ÿöæaÿ ¯ÿßÓÓêþæ A™#Lÿ 5(¨æo) ¯ÿÌö {LÿæÜÿÁÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ > ÉæÀÿêÀÿçLÿ ’ÿä†ÿæ: (1) ¨ëÀÿëÌ ¨÷æ$öêZÿ {ä†ÿ÷{Àÿ {ÓþæœÿZÿÀÿ Dˆÿþ Ó´æ׿ (Sound Helath Good Physique), `ÿÁÿ`ÿoÁÿ Aµÿ¿æÓ(Active Habits), Ó¯ÿöœÿçþ§ Daÿ†ÿæ 5 (¨æo) üÿës 2(’ÿëB) Bo F¯ÿó dæ†ÿç A~Óó¨÷ÓæÀÿç†ÿ 30 (†ÿçÀÿçÉ) Bo ÀÿÜÿç¯ÿæ Óó{S Óó{S {ÓþæœÿZÿÀÿ {Lÿò~Óç ÉæÀÿêÀÿçLÿ †ÿøsç (Organic Defect) Lÿçºæ þæœÿÓçLÿ Aäþ†ÿæ (Mental Infirmity) œÿ$#¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > ¨÷æ$öê þš ÓæB{Lÿàÿú `ÿÁÿæB¯ÿæ fæ~ç$#{¯ÿ > (2) þÜÿçÁÿæ ¨÷æ$öêZÿ {ä†ÿ÷{Àÿ {ÓþæœÿZÿÀÿ Dˆÿþ Ó´æ׿ (Sound Health, Good Physique), `ÿÁÿ`ÿoÁÿ Aµÿ¿æÓ(Active Habits) Ó¯ÿöœÿçþ§ Daÿ†ÿæ 5 (¨æo) üÿës ÀÿÜÿç¯ÿæ Óó{S Óó{S {ÓþæœÿZÿÀÿ {Lÿò~Óç ÉæÀÿêÀÿçLÿ †ÿøsç (Organic Defect) Lÿçºæ þæœÿÓçLÿ Aäþ†ÿæ (Mental Infirmity) œÿ$#¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > ¨÷æ$#öœÿê þš ÓæB{Lÿàÿú `ÿÁÿæB¯ÿæ fæ~ç$#{¯ÿ > Óæ™æÀÿ~ {¾æS¿†ÿæ: ¨÷æ$#ö/¨÷æ$#öœÿê µÿæÀÿ†ÿÀÿ œÿæSÀÿçLÿ {ÜÿæB$#{¯ÿ > ¯ÿç¯ÿæÜÿç†ÿ ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿêZÿÀÿ {SæsçF Úê/Ó´æþêÀÿë A™#Lÿ œÿ$#{¯ÿ > HÝçÉæ ÓÀÿLÿæÀÿZÿ ×æœÿ ÓóÀÿä~ œÿê†ÿçLÿë AœÿëÓÀÿ~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ > ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿê {ÓþæœÿZÿÀÿ œÿæþ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿë$#¯ÿæ fçàÿâæÀÿ Lÿþö œÿç{ßæfœÿ Óó×æ{Àÿ ¨qêLÿõ†ÿ LÿÀÿç$#{¯ÿ H {ÓÜÿç fçàÿâæÀÿ ×æßê ¯ÿæÓç¢ÿæ {ÜÿæB$#{¯ÿ > {s÷œÿçó: D¨¾ëNÿ ¨÷æ$öê/ ¨÷æ$#öœÿêZÿë ¯ÿçµÿæSêß ¨÷Éçä~ AœÿëÏæœÿ{Àÿ 9(œÿA) þæÓ (Theory) H ¨ÉëxÿæNÿÀÿQæœÿæ/üÿæþö{Àÿ 3(†ÿçœÿç) þæÓ (Practical) {þæs 1 (FLÿ) ¯ÿÌö {s÷œÿçó ’ÿçAæ¾ç¯ÿ > {s÷œÿçó Óþß{Àÿ ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿêþæœÿZÿë þæÓçLÿ s 750/-(Óæ†ÿ ÉÜÿ ¨`ÿæÉ) sZÿæ µÿˆÿæ ’ÿçAæ¾ç¯ÿ > œÿçþ§ œÿç•öæÀÿç†ÿ üÿþö Aœÿë¾æßê Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ F¯ÿó Aæ¯ÿÉ¿Lÿ†ÿæ ¨÷þæ~¨†ÿ÷Àÿ A¯ÿçLÿÁÿ œÿLÿàÿ (Attested True Copy) ÓÜÿ Óó¨õNÿ fçàÿâæ þëQ¿ ¨÷æ~ê`ÿçLÿçûæ A™#LÿæÀÿêZÿ(Chief District Veterinary Officer) Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ xÿæLÿ ’ÿ´æÀÿæ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ Lÿçºæ ¯ÿ¿NÿçS†ÿ µÿæ{¯ÿ þš ’ÿæQàÿ LÿÀÿç ’ÿæQàÿ LÿÀÿç$#¯ÿæ ÓþÖ LÿæSfÀÿ ¨÷æ©ç Ó´êLÿæÀÿ ÀÿÓç’ÿ {œÿB¨æÀÿç{¯ÿ > ’ÿÀÿQæÖ ¨vÿæB¯ÿæ àÿüÿæ¨æ D¨{Àÿ "¨÷æ~Ꙝÿ œÿçÀÿêäLÿ †ÿæàÿçþ ¨æBô ’ÿÀÿQæÖ' D{àÿâQ LÿÀÿç¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > ’ÿÀÿQæÖ üÿþö (’ÿÀÿQæÖ {Lÿ¯ÿÁÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿæÀÿêZÿ ’ÿ´ æ Àÿæ ¨í À ÿ~ {Üÿ¯ÿ) üÿ{sæ ÓóàÿS§ 1. ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿêZÿ œÿæþ: 2. ¨ç†ÿæ/Ó´æþêZÿ œÿæþ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ 3. ×æßê vÿçLÿ~æ: 4. {¾æS{¾æS vÿçLÿ~æ 5. fæ†ÿê߆ÿæ6. fœÿ½ †ÿæÀÿçQ 7. ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ: 8. dæ†ÿç A~Óó¨÷ÓæÀÿç†ÿ: 9. fæ†ÿç(SC/ST/SEBC/GEN): 10. ¯ÿç¯ÿæÜÿç†ÿ/A¯ÿç¯ÿæÜÿç†ÿ: 11. ¨ëÀÿëÌ/Úê: Lÿþöœÿç{ßæfœÿ Óó×æ{Àÿ ¨qêLÿõ†ÿ LÿÀÿç$#¯ÿæ Lÿ÷þçLÿ œÿó. H †ÿæÀÿçQ: þëô F†ÿ’ÿ´æÀÿæ {WæÌ~æ LÿÀÿëAdç {¾, {þæ ’ÿ´æÀÿæ ’ÿçAæ¾æB$#¯ÿæ D¨ÀÿàÿçQ#†ÿ ÓþÖ †ÿ$¿ H œÿçµÿëöàÿ A{s > †ÿæÀÿçQ Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿæÀÿêZÿ Ó´æäÀÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ ÓÜÿ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç¯ÿæLÿë $#¯ÿæ ¨÷þæ~¨†ÿ÷: 1. œÿçfÀÿ ’ÿëB{Sæsç Aæ{s{Îxÿú {ÜÿæB$#¯ÿæ ¨æÓú{¨æsö ÓæBfú üÿ{sæS÷æüÿ > †ÿœÿ½šÀÿë FLÿ{Sæsç üÿ{sæS÷æüÿ ’ÿÀÿQæÖ üÿþö D¨{Àÿ ’ÿçAæ¾æB$#¯ÿæ D”}Î ×æœÿ{Àÿ Avÿæ {’ÿB ÓóàÿS§ LÿÀÿæ¾ç¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > Aœÿ¿sç ’ÿÀÿQæÖ ÓÜÿç†ÿ Óó{¾æS LÿÀÿç¯ÿæLÿë {Üÿ¯ÿ > 2. ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæÀÿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷Àÿ Aæ{s{Îxÿú œÿLÿàÿ > 3. ÉçäæœÿëÏæœÿÀÿ þëQ¿Zÿ vÿæÀÿë `ÿÀÿç†ÿ÷ ¨÷þæ~¨†ÿ÷Àÿ Aæ{s{Îxÿú Lÿ¨ç > 4. ×æœÿêß †ÿÜÿÓçàÿ’ÿæÀÿZÿvÿæÀÿë D¨¾ëNÿ Üÿæàÿ ×æßê ¯ÿæÓç¢ÿæÀÿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷Àÿ Aæ{s{Îxÿú Lÿ¨ç > 5. Lÿþöœÿç{ßæfœÿ Óó×æÀÿ ¨qêLÿõ†ÿ LÿæxÿöÀÿ Aæ{s{Îxÿú Lÿ¨ç > 6. fæ†ÿçS†ÿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷(SC/ST/SEBC/GEN)Àÿ Aæ{s{Îxÿú Lÿ¨ç > 7. ’ÿëB{Sæsç `ÿÀÿç†ÿ÷ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ µÿçŸ µÿçŸ {S{f{sxÿú AüÿçÓÀÿZÿvÿæÀÿë {¾Lÿç ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿêZÿ Óó¨Lÿöêß {ÜÿæBœÿ$#{¯ÿ > 8. ¾ëNÿ ’ÿëB ™¢ÿæþíÁÿLÿ H ¾ëNÿ’ÿëB ¯ÿçjæœÿ {¾æS¿†ÿæ $#¯ÿæ {Sæþç†ÿ÷ ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿêZÿ ×{Áÿ Óó¨õNÿ fçàÿâæ þëQ¿ ¨÷æ~ê `ÿçLÿçûæ A™#LÿæÀÿêZÿvÿæÀÿë Lÿõ†ÿ÷çþ ¨÷fœÿœÿ ¨÷{ßæS Lÿæ¾ö¿ {ä†ÿ÷{Àÿ †ÿçœÿç ¯ÿÌöÀÿ Ó{;ÿæÌfœÿLÿ Lÿæ¾ö¿LÿëÉÁÿ†ÿæÀÿ Aœÿëµÿí†ÿç ¨÷þæ~¨†ÿ÷Àÿ Aæ{s{Îxÿú Lÿ¨ç > Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç¯ÿæÀÿ {ÉÌ †ÿæÀÿçQ: 31.08.2013 œÿç•öæÀÿç†ÿ {ÉÌ †ÿæÀÿçQÀÿ A¨ÀÿæÜÿ§ 5 WsçLÿæ Óþß Óë•æ ’ÿÀÿQæÖ Óó¨õNÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ œÿ¨Üÿoç{àÿ, †ÿæÜÿæ S÷Üÿ~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ] > ¨÷æ$öê/ ¨÷æ$#öœÿê xÿæLÿ ’ÿ´æÀÿæ ¨vÿæB$#¯ÿæ ’ÿÀÿQæÖ ¯ÿçÁÿº{Àÿ ¨Üÿoç{àÿ Lÿˆÿöõ¨ä ’ÿæßê ÀÿÜÿç{¯ÿ œÿæÜÿ] > AÓó¨í‚ÿö ’ÿÀÿQæÖ/Aæ¯ÿÉ¿Lÿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ (attested copy) œÿ$æB ’ÿæQàÿ {ÜÿæB$#¯ÿæ ’ÿÀÿQæÖSëÝçLÿë œÿæLÿ`ÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ > fç à ÿâ æ þë Q ¿ ¨÷ æ ~ê `ÿç L ÿç û æ A™# L ÿæÀÿê, LÿsLÿ fç à ÿâ æ

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 17 - 23 ASÎ, 2013

NIJUKTI KHABAR

16

An ISO 9001: 2008 Certified Institution

ADMISSION OPEN
COURSE Duration Eligibility
3½ years +2 Arts/Sc./Com. 2 years +2 Arts/Sc./Com. 1yr./2yr. 10th Pass & Above 1yr./2yr. 10th Pass & Above Recognised by Govt. of Odisha, Approved by Indian Nursing Council, New Delhi ONMEB & Odisha Nursing Council.

GNM(General Nursing & Midwifery) Boys & Girls ANM(Auxiliary Nursing & Midwifery) DMLT(Diploma in Medical Lab. Technology) DMRT (Diploma in X.Ray & ECG)

œÿç f Ó´ A†ÿ¿æ™ë œ ÿç L ÿ Lÿ¿æ¸Óú , S{¯ÿÌ~æSæÀÿ, ¨ævÿæSæÀÿ, Üÿ{Îàÿú F¯ÿó SþœÿæSþœÿ ¨æBô ¨Àÿç ¯ ÿÜÿœÿ Óë ¯ ÿç ™ æ > {s÷ œ ÿç ó ¨{Àÿ œÿç ¾ ë N ÿç À ÿ Óë ¯ ÿç ™ æ ÀÿÜÿç d ç > ÓÀÿLÿæÀÿê ÜÿØç s æàÿú { Àÿ ¨÷ æ Lÿu ç L ÿæàÿú {s÷ œ ÿç ó Àÿ Óë ¯ ÿç ™ æ ÀÿÜÿç d ç > ¯ÿÜÿë dæ†ÿ÷ d æ†ÿ÷ ê {sœÿçó ÷ Óþæ© ¨{Àÿ Apollo, Kalinga, Hemalata, Ayush, KIMS H NRHM/ RNTCP/State AIDS Cell B†ÿ¿æ’ÿç{Àÿ œÿç¾ëNÿç ¨æB ¨æÀÿçd;ÿç >

Bhava Institute of Medical Science & Research
Plot - 1480, I.R.C. Village, Nayapalli, Bhubaneswar - 15 Phone: 0674 - 2553122 & 9861134443, www.bhavainstitute.com

Fax/Phone-0674-2394572 (O) GOVERNMENT OF ODISHA OFFICE OF THE ELECTRICAL INSPECTOR, (HQR.)-CUMSECRETARY, ELECTRICAL LICENSING BOARD, ODISHA, 3RD FLOOR HEADS OF DEPARTMENT BUILDING, BHUBANESWAR-751 001. ELBO EXAMINATION NOTICE
No. ELBO/SCC-08/2013/_594__/The written Examination of SCC (MV) & SCC (HT) will be conducted on 08.09.2013 (SUNDAY) by Electrical Licensing Board, Odisha,, (ELBO) basing on the application received during 2011. Admit Cards to eligible candidates have already despatched in their respective address by post. The eligible candidates may treat this notice as the intimation and contact this office of Electrical Inspector (Hqr.)Cum-for further details if required.
E.l. (HQR.)-CUM-SCRETARY, ELBO, Ph-0674-2394572 (O)

¯ÿàÿæèÿçÀÿ fçàÿâæ Éçäæ A™#LÿæÀÿê A™êœÿ× ÓÀÿLÿæÀÿê H DŸç†ÿ Daÿ ¯ÿç’ÿ¿æÁÿß ¨æBô `ÿëNÿçµÿçˆÿçLÿ ÉçäLÿ œÿç¾ëNÿç œÿçþ{;ÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿæÀÿêZÿ vÿæÀÿë A樈ÿç S÷Üÿ~ Óº{¤ÿ
œÿç{”öÉLÿ, ¯ÿç’ÿ¿æÁÿß F¯ÿó S~Éçäæ ¯ÿçµÿæS, HÝçÉæ, µÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ ¨Àÿç`ÿߨ†ÿ÷ Óó. 24125 †ÿæ. 03.06.2012 Aœÿë¾æßê ¯ÿàÿæèÿçÀÿ fçàÿâæ{Àÿ ÓÀÿLÿæÀÿê H DŸç†ÿ Daÿ ¯ÿç’ÿ¿æÁÿß ¨æBô `ÿëNÿç µÿçˆÿç ÉçäLÿ œÿç¾N ë ÿç œÿçþ{;ÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç$¯ # ÿæ ÓþÖ †ÿæàÿçþ¨÷æ© Ó§æ†ÿLÿ, LÿÁÿæ, ¯ÿçjæœÿ, S~ç†ÿ, Üÿç¢ÿê, ÓóÔÿõ†ÿ H {QÁÿ ÉçäLÿ ¯ÿSöÀÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿæÀÿêZÿ {Sæ`ÿÀÿæ{$ö f~æB ’ÿçAæ¾æDAdç Lÿç, ÓæþßçLÿ †ÿæàÿçþ (Provisional List) fçàÿâæ¨æÁÿ, ¯ÿàÿæèÿçÀÿ/fçàÿâæ Éçäæ™#LÿæÀÿê, ¯ÿàÿæèÿçÀÿZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ ¨÷LÿæÉ LÿÀÿæ¾æBAdç > F Óº¤ÿ{Àÿ A™#Lÿ †ÿ$¿ fæ~ç¯ÿæ ¨æBô fçàÿâæ¨æÁÿ, ¯ÿàÿæèÿçÀÿZÿ Website www.balangir.nic.in {Àÿ Logon LÿÀÿ;ÿë > {¾Dô Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿæÀÿêZÿ †ÿ$¿{Àÿ Lÿçdç †ÿøsç $æF {Óþæ{œÿ †ÿæ. 20.08.2013 ÀÿçQ þš{Àÿ fçàÿâæ Éçäæ™#LÿæÀÿê, ¯ÿàÿæèÿçÀÿZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ D¨¾ëNÿ ¨÷þæ~ ÓÜÿ àÿçQ† # ÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç¯ÿæLÿë ¨ÀÿæþÉö ’ÿçAæ¾æDAdç > œÿç•æö Àÿç†ÿ †ÿæÀÿçQ ¨{Àÿ {Lÿò~Óç Aæ{¯ÿ’ÿœÿ S÷Üÿ~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ] > fç à ÿâ æ Éç ä æ™# L ÿæÀÿê, ¯ÿàÿæèÿêÀÿ
Printed, Published & Owned by SATYAJIT PANDA, Published at TS-3/193, Mancheswar Industrial Estate, Bhubaneswar-751 010, Printed at Nijukti Khabar Prakashan , TS-3/193,Mancheswar Ind.Estate, Bhubaneswar-751010, Phone No.(0674) 2582532, 2582533, 2582534 FAX: 2582535, e-mail: nijuktikhabar@gmail.com

Editor : SUDHIR KUMAR PANDA

Ó¸æ’ÿLÿ : Óë™êÀÿ LÿëþæÀÿ ¨ƒæ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful