Цитирање стилом Харварда

Један аутор:
У литератури: презиме иницијал имена година, Наслов књиге, Издавач,
Место
(Stojković B 2002, Identitet i komunikacija, Fakultet političkih nauka u
Beogradu, Beograd)
У тексту:
„Стојковић (2002) говори о томе да...“
Или:
„... што је добар пример (Stojković 2002: 33).“
Напомена: у загради стоји: презиме година: број странице. Уколико је
један аутор издавао у току једне године више дела која се користе у
литератури, поред године се пишу слова да би се знало које дело се
тачно цитира. У том случају би се писало: Stojković 2002a, Stojković
2002b, Stojković 2002c и тако редом.
Два или три аутора:
У литератури: презиме иницијал имена првог аутора, презиме иницијал
имена другог аутора и тако редом, Наслов књиге, Издавач, Место
Напомена: имена се ређају редом којим се појављују у извору
(Bartos OJ, Wehr P, 2002, Using Conflict Teritory, Cambridge University
Press, New York)
У тексту:
„Батрос и Вер (2002) су установили да...“
Или:
„...ту се ствара поприлична пометња (Batros, Wehr 2002: 67)“
Напомена: у загради стоји: презимена свих аутора година: број
странице. За извор од три аутора, такође се наводе сва три аутора у
литератури, док се према овде датом примеру за два аутора, опет,

наводе сва три. На пример: „... како то тврде Елиот, Смит и Ли (2006)“,
односно „... што представља аксиом (Elliot, Smith, Leigh 2006)“.
Уколико изворник има четири и преко четири аутора, онда се у
литератури наводе сви аутори, редоследом којим су наведени у самом
изворнику, док се у тексту у загради наводи: име првог аутора и др
година (нпр: Николић и др. 2009)
Дела без одређеног имена аутора, речници и енциклопедије
Наслов дела година, издање, Издавач, Место
(Мала енциклопедија Просвета 1968, друго издање, Просвета, Београд)
У тексту:
„У Малој Просветиној енциклопедији (1968) налазимо...“
Или:
„... био је национални херој (Мала енциклопедија Просвета 1968).“
Напомена: уколико је назив дела дугачак, онда се само први навод
пише у целини, док сваки следећи пут, може да се пише у скраћеној
форми (у овом случају, то би било „Мала енциклопедија 1968“).
Извор са познатим приређивачем; преведено дело
У литератури: Презиме иницијал имена (пр.) година, Наслов дела,
превео-ла са језика, Презиме иницијал имена, Издавач, Место
(Мантран Р. (пр.) 2002, Историја Османског царства, превела с
француског Миљковић-Бојанић Е, Clio, Beograd)
У тексту:
„... Мантран (пр. 2002) наводи да...“
Или:
„... право на слободу кретања (пр. Мантран 2002: 150)...“
Напомена: у загради стоји: приређивач Презиме година: број странице
Чланак у изворнику са познатим приређивачем

У литератури:
Презиме аутора чланка иницијал имена година, Наслов чланка у
Презиме приређивача иницијал (прир), Наслов приређеног извора,
Издавач, Место, стр. од—до према нумерацији у извору
(Кубурић З 2009, Жена у православљу између теорије и праксе у
Јабланов Максимовић Ј, Крстић А. (прир.), «Црква у плуралистичком
друштву», Зрењанин, Фондација Конрад Аденауер, Хришћански
културни центар, стр. 149—172)
Напомена: у примеру су дата два приређивача, као и два издавача, а
наводе се редоследом којим су дати у изворнику.
У тексту:
„Зорица Кубурић (2009) даје податак...“
Или:
„... као у женским манастирима... (Кубурић 2009: 155).“
Чланак штампаног часописа
У литератури:
Презиме Иницијал имена година, Наслов чланка, Назив часописа, том
часописа (ако је наведен), број, стр. од—до према нумерацији у
часопису
(Drpić, I. 2011, Beleške o vizantijskim panagijarima, Zograf, no. 35, стр.
51-61)
У тексту:
„... Дрпић (2011) говори о томе...“
Или:
„... обред на византијском двору... (Drpić 2011).“
Чланак из електронске базе података
У литератури:

Презиме Иницијал имена година, Наслов чланка, Назив часописа, том
часописа (ако је наведен), број, стр. од—до према нумерацији у
часопису, приступљено датум када, URL
(Вучетић Ј 2011, Фразеолошке особености спортске рубрике дневног
листа Јединство, Баштина, бр. 30, стр. 31—46, приступљено
111.10.2012, http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0353-9008/2011/035390081130031V.pdf#search=%22jezik%22
У тексту:
„Према Јелени Вучетић (2011: 32), утицај новинског медија...“
Или:
„Истраживања показују да... (Вучетић 2011).“
Новински чланак
Презиме Иницијал имена година, Наслов чланка, Назив листа, дан и
месец броја, страна
(Обрадовић Т 1995, Јунаци цртаних филмова: Битка до последње
коске, Политика, 12. април, стр. 26)
У тексту:
„Обрадовић (1995) је објаснила да...“
Или:
„... јер Плутон изазива његов гнев (Обрадовић 1995).“
Напомена: Уколико је писац новинског чланка непознат, не треба га
наводити у списку литературе, већ навести извор у самом тексту. На
пример: „Спроведено истраживање указује на... (Blic 17. mart 2005, стр.
9).“
Новински чланак из електронске базе података
У литератури:
Презиме Иницијал имена година, Наслов чланка, Назив листа, дан и
месец објављивања, приступљено датум, URL

(Popović V 2006, Buš pozvan da se vrati veri, Глас јавности, 10. maj,
приступљено 11.10.2012, http://arhiva.glasjavnosti.rs/arhiva/2006/05/10/srpski/SP06050801.shtml)
У тексту:
„Поповић (2006) се позива на...“
Или:
„...сматрају да је... (Поповић 2006).“
Напомена: сваки чланак са Интернета се цитира према овом моделу
Чланак са Интернета без назначеног датума
У литератури:
Име Иницијал имена б.д, Наслов чланка, URL
(Marković P. J. б.д, „Titova shvatanja nacionalnog i jugoslovenskog
identiteta,» приступљено 23.02.2011,
http://www.cpi.hr/download/links/hr/7897.pdf)
Напомена: б.д.=без датума
У тексту:
„Марковић (б.д.) наводи да је...“
Или:
„... Тито, као Југословен... (Марковић б.д).“
Необјављена предавања и лични разговори
Предавања која нису објављена треба држати за лични разговор. Такав
разговор не треба стављати у списак литературе, будући да се ту ради о
информацијама које се не могу повратити. Зато се таква референца
цитира само у тексту, где се у загради напише: иницијал имена,
презиме, лични разговор (нпр. М. Нешић, лични разговор). Пре
навођења информација са предавања, треба неизоставно тражити
дозволу лица чије се мисли наводе за објављивање у чланку или књизи.
Блог

У литератури:
Име блогера година, Наслов блога, датум поста, посећено датум, URL
(Cecara 2009, Kalemljenje limuna, mandarine..., 12. mart, посећено
11.10.2012, http://www.vojvodinacafe.rs/forum/biljno-carstvo/kalemljenjelimuna-mandarine-5905/
У тексту:
„Цецара (2009) даје пример...“
Или:
„Пошто подлога треба да буде исте врсте... (Cecara 2009).“
Телевизијски програм
У литератури:
„Наслов телевизијске емисије“ година, серијал, телевизијска станица
(„Insajder“ 2012, Patriotska pljačka, RTV B92)
У тексту:
„Екипа инсајдера (2012) је установила...“
Или:
„... новац иде на Косово... (Инсајдер 2012).“
Видео запис са Интернета
У литератури:
Име даваоца поста година, Наслов видео записа, видео запис, дан и
месец, посећено датум, URL
(SandzakPRESS 2011, Muftija Muamer ef. Zukorlić - gostovanje na TV
BN – Bijeljina, видео запис, 4. март, посећено 11.10.2012,
http://www.youtube.com/watch?v=9_fnsGL9euM)
У тексту:

„Санџакпресс (2011) је ставио пост...“
Или:
„Муфтиија еф. Зукорлић је рекао... (SandzakPRESS 2011).“

Веб страница
У литератури:

Назив веб странице б.д, посећено датум, URL
(Образ б.д, приступљено 04.05.2011,
http://www.obraz.org.rs/Obraz/Istorija/Hronologija.htm)

У тексту:
„Образ (б.д.) је био активан...“
Или:
„Главне активности Образа су биле... (Образ б.д).“

Чланак са интернета без датума

Презиме Иницијал имена б.д, Наслов чланка, посећено датум, URL
(Zirojević O b.d, Etimologija i značenje reči—IV deo, посећено 11.10.2012,
http://www.balkanskicentarzabliskiistok.com/?en_dr-olga-zirojevicetimologija-i-znacenje-reci-%E2%80%93-iv-deo,143)

У тексту:
„Зиројевић (б.д.) говори о томе да...“
Или:
„Арабизам је дошао... (Zirojević б.д).“

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful