You are on page 1of 5

ĐƯỜNG MỔ VÀO Ổ CỐI THEO JUDET

I-Các chỉ định chính :


• Gẫy hai cột trụ
• Khối u
• Viêm xương
II-Tư thế và đường rạch da :
Thông thường bệnh nhân được nằm nghiêng, cũng có thể được nằm ngửa
hoặc nửa nghiêng. Đường rạch da bắt đầu ở phía trong của phần ba sau mào
chậu, nó chậy dọc theo hương vòng cung của mào chậu chotới gai chậu
trước trên sau đó hướng xuông dưới và theo một đường thẳng dài khoảng
20 cm Hình 160. Sau khi cắt qua tổ chức dưới da, cân đùi được rạch ở khe
cơ căng cân đùi hình 161.
Khoảng cách giữa cơ may và cơ căng cân đùi được rạch thẳng xuống, sau đó
hai cơ được tách sang hai phía. Hình 162. Cơ căng cân đùi và cơ mông được
tách ra khỏi chỗ bám dưới màng xương của mặt ngoài xương chậu. Hình 163.
Sau khi bộc lộ được mặt trước của bao khớp, dùng dao rạch cơ mông nhỡ và
cơ mông bé sau đó là cơ tháp, ở ngang mức của chỗ bám của cơ trên máu
chuyển lớn Hình 164. Đường rạch này có thể thay thế bằng đục mấu chuyển.

Hình 160 Đường mổ của Judet


Tư thế nằm và đường rạch da

Hình 161 Đường rạch cân ở bên ngoài


thần kinh đùi bì
1. Cân đùi (Fascia lata)
2. Gai chậu trước trên (Spina
iliaca anterior superior)
3. Mào chậu (Crista iliaca)
4. Thần kinh đùi bì (N. cutaneus
femoris lateralis)

15
Hình 162 Tách bằng ngón tay cơ may và cơ căng cân đùi, đánh trượt cơ
mông và cân căng cân đùi ra khỏi mào chậu theo hình vẽ.
1. Cơ may (M.sartorius)
2. Cơ căng cân đùi (M.tensor femoris)
3. Cơ thẳng trước (M.rectus femoris)

Hình 163 Tách chỗ bám dưới màng xương của các cơ mông và cơ căng cân
đùi khỏi xương chậu và bộc lộ phần trước của bao khớp háng.
1. Cơ thẳng trước (M.rectus femoris)
2. Cơ đùi (M. vatus intermedius)
3. Cơ căng cân đùi (M.tensor femoris)
4. Cơ may (M.sartorius)
5. Mặt trước của cánh chậu( Ala ossis ilii, Facies glutea)
6. Nhánh xuống của động mạch mũ trước xương đùi.(R. ascendens a.
circumflexae femoris lateralis)

16
Hình 164 Hình ảnh sau khi tách các cơ của mấu chuyển lớn, cơ mông nhỡ và
mông nhỏ cũng như là cơ tháp.
1. Cơ căng cân đùi (M.tensor femoris)
2. Cơ mông bé (M.gluteus minimus)
3. Cơ mông nhỡ (M.gluteus medius)
4. Cơ tháp (M.piriformis)
5. Cơ thẳng trước (M.rectus femoris)
6. Cơ đùi (M. vatus intermedius)
7. Cơ rộng ngoài (M.vastus lateralis)
8. Phần dài cơ nhị đầu đùi (M.biceps femoris, Caput longum)
9. Mặt trước của cánh chậu( Ala ossis ilii, Facies glutea)
10. Ngành ngồi(Corpus ossis ilii)
11. Khuyết mẻ hông lớn (Foramen ischiadicum majus)
12. Mấu chuyển lớn (Trochanter major)
13. Mạch mông trên( Vasa glutea superiora)
14. Thần kinh hông to ( N. ischiadicus)

III-Bộc lộ xương ngồi

Đặt chi dưới ở tư thế xoay trong tối đa, dùng dao cắt các cơ xoay ngoài mấu
chuyển .Càng xoay ngoài thì càng làm cho thần kinh hông to càng xa ra và
giảm nguy cơ bị thương tổn. xung quanh ổ cối và cột trụ sau (từ ngành ngồi
cho tới ụ ngồi ) sẽ được nhìn rất rõ (hình 165)
Khi vào hố chậu trọng và cột trụ trước cần thiết , phẫu thuật viên phải đổi
bên. Cơ thành bụng và cưo chậu cần phải đánh trượt khỏi chỗ bám nhờ
rugine dưới màng xương khỏi mào chậu. Cũng như cần phải giải phóng khỏi

17
hố chậu trong cho tới tận khuyết mẻ hông lớn sau đó phải đặt một van mềm
để giữ. Hình 166. Người ta bộc lộ ttốt nhất từ hố chậu trong, hố chậu ngoài,
hai cột trụ trước cà sau cho tới tận ụ ngồi.

IV-Đóng:

Cần khâu lại cẩn thận các cơ mông vào mấu chuyển lớn và mào chậu đảm
bảo cho chắc chắn. Cũng làm như vậy với các cơ thành bụng và cơ chậu khi
khâu vào mào chậu.

V-Nguy hiểm

Trong khi cắt các cơ xoay ngoài mấu chuyển , cần phải tránh làm thương tổn
nhánh nuôi chỏm xương đùi xuất phát từ động mạch mũ sau. Hình 165

VI-Chú ý

Đường mổ này chỉ giành cho những trương hợp đặc biệt, vì giải phóng cả
hai bề mặt xương chậu và ụ ngồi có thể làm thương tổn các mạch máu nuôi
xương.

Hình 165 Sau khi xoay trong tối đa chi dưới, cắt các cơ xoay ngoài mấu chuyển khoảng 1
cm phía sau của mấu chuyển lớn, cần phải tránh làm thương tổn nhanh nuôi chỏm xương
đùi xuất phát từ động mạch mũ sâu. Bộc lộ cột trụ sau cho tới tận ụ ngồi, Phía cao và
thẳng theo hình vẽ các cơ thành bụng và cơ chậu được đánh trượt ra khỏi mào chậu.
1. Cơ sinh đôi trên (M. gemellus superior)
2. Cơ bịt trong (M.obturatorius internus)
3. Cơ sinh đôi dưới (M. gemellus inferior)

18
4. Cơ tháp (M.piriformis)
5. Cơ vuông đùi (M.quadratus femoris)
6. Gân cơ bịt ngoài (Tendo m. obturatorii externi)
7. Ụ ngồi (Tuber sichiadicum)
8. Động mạch mũ đùi sâu (nhánh sâu) (A. circumflexa femoris medialis R.profundus)
9. Thần kinh hông to (N. ischiadicus)

Hình 166 Hình vẽ sau khi đánh trượt các cơ chậu ra khỏi mặt trong của cánh
chậu, đặt van mềm vào khuyết mẻ hông lớn, bộc lộ được cả hai mặt của
ngành ngồi. và phần gần của cột trụ trước.
1. Cơ mông nhỡ (M.gluteus medius)
2. Cơ rộng ngoài (M.vastus lateralis)
3. Cơ thẳng trước (M.rectus femoris)
4. Cơ thắt lưng chậu (M.iliopsoas)
5. Cơ may (M.sartorius)
6. Cơ chậu (M.iliaca)
7. Cơ tháp (M.piriformis)
8. Mấu chuyển lớn (Trochanter major)
9. Gờ chậu lược (Eminentia iliopubica)
10. Gai chậu trước trên (Spina iliaca anterior superior)
11. Hố chậu trong (Fossa iliaca)
12. Hố chậu ngoài (Facies glutea)

19