‫הרב עזרא יאיר שברץ‬

‫חבר הכולל להוראה ע"ש הרב ד"ר נחום לאם‬

‫יישוב לדברי רש"י בענין מפקחין עליו את הגל‬
‫הגמרא בסנהדרין )עב‪ (:‬דורשת מה שכתוב "דמים לו" בלשון רבים‬
‫להודיענו שבין בחול ובין בשבת אסור להרוג אב שבא על בנו במחתרת‪ .‬וז"ל‬
‫הגמרא‪ ,‬אלא דמים לו בין בחול בין בשבת השתא בחול לא קטלינן ליה בשבת‬
‫מבעיא‪ .‬אמר רב ששת לא נצרכא אלא לפקח עליו את הגל‪ ,‬עכ"ל‪ .‬על פי‬
‫פשטות אין הסוגיא מלמדנו כלום בנוגע למי שאין לו דמים אשר דינו שמותר‬
‫להרגו אפילו בשבת‪ .‬ואפשר לומר שמחללין עליו את השבת לפקח את הגל‪.‬‬
‫וכן מדייקים האחרונים מדברי הרמב"ם )פ"ט מהל' גניבה הי"ג( וז"ל כל גנב‬
‫שיש לו דמים אם נפל עליו הגל בשבת מפקחין עליו ואם שבר כלים בביאתו‬
‫חייב בתשלומין אבל מי שאין לו דמים ששבר כלים בביאתו פטור כמו‬
‫שביארנו‪ ,‬עכ"ל‪ .‬פתח בתרתי וסיים בחדא שלא דיבר כלום אודות מי שאין לו‬
‫דמים שנפל עליו הגל בשבת‪ ,‬ומסתבר שפשיטא ליה לרמב"ם דמפקחין עליו‬
‫את הגל דלאחר שנפל עליו הגל שוב אינו בא על עסקי נפשות ופקע מיניה שם‬
‫‪1‬‬
‫רודף ולכן ראוי לחלל עליו את השבת ולהצילו כדין שאר כל אדם‪.‬‬
‫ברם רש"י סלל לו דרך אחרת בענין זה‪ .‬וז"ל )ד"ה לפקח עליו את‬
‫הגל( אם כשהיה חותר נפל עליו הגל מפקחין עליו היכא דלא בא על עסקי‬
‫נפשות אבל אם בא על עסקי נפשות כיון דניתן להרגו בלא התראה גברא‬
‫קטילא הוא משעת חתירה‪ ,‬עכ"ל‪ .‬ורבים תמהו על רש"י הנ"ל דלאחר שנפל‬
‫עליו הגל שוב אינו רודף ואמאי לא דוחין עליו את השבת‪ 2.‬ואי חיישינן‬
‫דלמא לאחר שיפקח עליו את הגל יחזור וירדוף את בעה"ב‪ ,‬פשיטא שאין‬
‫מפקחין עליו את הגל דאפילו להורגו בידים שרי‪ .‬ועיין במאירי שגם הוא‬
‫תמה על רש"י בזה‪ .‬וז"ל יראה לי שזה שאמרנו עליו שאין מפקחין עליו את‬
‫הגל פירושו בספק חי ספק מת‪ .‬אבל אם הוא ודאי חי אומר אני שמפקחין‬
‫שהרי עכשיו אינו רודף‪ ,‬עכ"ל‪ .‬אמנם גם דברי המאירי תמוהים שהרי קי"ל‬
‫דאפילו ספק פקו"נ דוחה שבת וא"כ אמאי ס"ל למאירי דרק בודאי חי‬
‫מפקחין עליו את הגל‪ .‬וכבר עמד ע"ז הר"א סופר בהערותיו על המאירי‬
‫והניח בצ"ע‪.‬‬

‫‪ .1‬עיין באבן האזל פ"ט מהל' גניבה הי"ג ובתשו' אחיעזר ח"א סימן יח אות ב‪ ,‬ובאור גדול‬
‫סימן א דף ה' ע"ג‪.‬‬
‫‪ .2‬עיין בקבא דקשייתא להגאון בעל חלקת יואב קושיה א ובאחיעזר ואור גדול שם‪.‬‬
‫בית יצחק לו • תשס"ד‬

‫‪138‬‬

‫יישוב לדברי רש"י בענין מפקחין עליו את הגל‬

‫וזהו הנלע"ד ליישב דעת המאירי ובעזרת ה' בין הדברים יתגלה‬
‫יישוב לדברי רש"י‪ .‬הנה ביומא )פה‪ (:‬לומדת הגמרא שפקו"נ דוחה שבת‬
‫מסברא דחלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה‪ .‬ומתמה הגמרא‬
‫דאם ילפינן מסברא אימא ה"מ בודאי פקו"נ אבל לא בספק‪ ,‬ומתרצת דלכן‬
‫אשמעינן קרא וחי בהם ולא שימות בהם דאפילו על ספק פקו"נ דוחין את‬
‫השבת‪ .‬אמנם נראה שלא נדחה סברת הש"ס דחלל עליו שבת אחת וכו'‬
‫לגמרי‪ .‬ותדע לך דבשאלתות סימן א' הביא להלכה סברת חלל עליו שבת‬
‫אחת וכו'‪ .‬וצ"ל דלפעמים דוחין את השבת מחמת גזה"כ דוחי בהם ולפעמים‬
‫מסברא‪ .‬וכבר האריך הנצי"ב בבאורו לשאלתות )א‪:‬ח( דגם לפקו"נ דעובר‬
‫דוחין את השבת‪ .‬ואע"פ דעובר לאו בכלל נפש הוא ואין דוחין את השבת‬
‫מגזה"כ דוחי בהם מ"מ דוחין מסברא דחלל עליו שבת אחת כדי שישמור‬
‫שבתות הרבה אמנם בזה רק אם ודאי יחיה מחללין עליו את השבת‪ .‬וכה"ג‬
‫כתב הנצי"ב )שם קסז‪:‬יז( לפרש דעת התוס' בב"מ קיד‪) :‬ד"ה א"ל( דאליהו‬
‫החיה את בן הצרפתית משום שהיה ברור לו שיחייהו‪ .‬וה"ט דבעינן ברור לו‬
‫לפי שבן הצרפתית כבר מת ולא היה בכלל פקו"נ דוחי בהם‪ ,‬ופקו"נ מחמת‬
‫חלל עליו אמרינן רק אם ברור לו שיחיה וכנ"ל‪) .‬אמנם עיין בשו"ע הגר"ז‬
‫סימן של סעיף ז שחולק על הנצי"ב וס"ל דמחללין שבת על פקו"נ של עובר‬
‫אפילו אם לא יחיה העובר בודאי‪(.‬‬
‫והנה אם כנים הדברים לכאו' מצאנו פתח ליישב דברי המאירי‪ .‬הנה‬
‫הבא במחתרת דינו כגברא קטילא ולכן לא שייך גביה דרשת הכתוב דוחי בהם‬
‫ולא שימות בהם‪ ,‬דכיון שחתר הבית הרי הוא נחשב כמת‪) .‬זאת אומרת מכיון‬
‫שנפל הגל עליו בשעה שהיה גברא קטילא אין לחלל עליו השבת אע"פ‬
‫שלאחר נפילת הגל אינו רודף‪ (.‬אולם עדיין יש לומר דמחללין עליו את‬
‫השבת מחמת הסברא דחלל עליו שבת אחת וכו'‪ .‬ומשום זה כתב המאירי‬
‫דמחללין שבת רק אם ודאי יחיה אבל בספק חי ספק מת לא מחללין עליו את‬
‫השבת כיון שאין לחלל שבת מחמת הסברא דחלל עליו שבת אחת אם לא‬
‫יחיה בודאי‪ ,‬וכדברי הנצי"ב הנ"ל‪.‬‬
‫וליישב דברי רש"י יש להקדים דברי מו"ר הגר"צ שכטר שליט"א‬
‫בס' בעקבי הצאן )עמ' טז( דיסוד הדין דחטא בשביל שיזכה חברך הוי מסברת‬
‫הש"ס דחלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה‪ .‬ולפי דבריו י"ל‬
‫דכמו שלא אומרים חטא בשביל שיזכה חברך היכא שמחמת פשיעתו בא לו‬
‫לידי חיוב מיתה‪ ,‬ולכו"ע אין רודין את הפת להציל מי שהכניס פתו לתנור‬
‫בשבת במזיד וכמ"ש בתוס' לשבת )ד‪ .‬ד"ה וכי( כמו"כ י"ל שאין מחללין את‬
‫השבת מחמת הדין דחלל עליו שבת אחת וכו' היכא שמחמת פשיעתו נכנס‬

‫הרב עזרא יאיר שברץ‬

‫‪139‬‬

‫למצב שצריכים לחלל עליו את השבת‪ .‬ולפיכך בנד"ד שאין לחלל שבת עבור‬
‫הבא במחתרת שאין לו דם מחמת הדין דוחי בהם‪ ,‬דגברא קטילא הוא‬
‫דקחשיב וכמ"ש‪ ,‬כמו"כ אין לחלל עליו את השבת מחמת הדין דחלל עליו‬
‫שבת אחת‪ .‬הרי הבא במחתרת הפסיד על נפשו במה שחתר תחת בית חברו‬
‫ומכיון שהכניס את עצמו למצב של סכנה אין לנו לחלל עליו את השבת מדין‬
‫‪3‬‬
‫חלל עליו וכו'‪.‬‬
‫והנה בתשו' אור גדול להגדול ממינסק )סי' א עמ' ה בדפי הספר(‬
‫כתב ליישב דברי רש"י שאע"פ שלאחר שהגל נפל עליו לא הוי כרודף‪ ,‬מ"מ‬
‫לא מחללין עליו את השבת כיון שהכניס עצמו למצב של סכנה‪ .‬ויצא לחדש‬
‫שאין דוחין את השבת למי שבפשיעתו נכנס למצב של סכנה‪ .‬והביא סמוכים‬
‫לדבריו מדברי המנ"ח המפורסמים )מצוה רלז( שלאו דלא תעמוד על דם רעך‬
‫לא נאמר לגבי מי שמאבד את עצמו לדעת‪ .‬ועוד הביא את הסוגיא בשבת )ד‪(.‬‬
‫כסעד לחידושו עיי"ש‪ .‬ולפי דברינו לא בכל אופן של פקו"נ אמרינן שלא‬
‫דוחין את השבת במי שהכניס עצמו למצב של סכנה ע"י פשיעתו‪ ,‬אלא רק‬
‫במי שפסקה עליו התורה שאין לו דמים ושהוא כגברא קטילא דשוב לא שייך‬
‫גביה הדין של וחי בהם‪ ,‬עליו לא מחללין את השבת כשהכניס את עצמו למצב‬
‫של סכנה‪ .‬וה"ט מכיון שכל הצלתו מיוסד על הדין של חלל עליו וכו' ודין זה‬
‫קשור להא דאמרינן חטא בשביל שיזכה חברך ולא אמרינן האי כללא להציל‬
‫את מי שהכניס את עצמו למצב של סכנה‪.‬‬

‫‪ .3‬ואולי יש דרך אחרת ליישב את דעת רש"י בסוגיין‪ .‬הנה שיטת רש"י וכמה ראשונים‬
‫לעיל ע"ב‪ .‬דבא במחתרת ושיבר את הכלים לאחר שיצא מן המחתרת פטור מלשלם‬
‫אפילו לדעת רבא‪ .‬והעירו האחרונים )קצה"ח שנא‪:‬ב‪ ,‬תשו' עונג יו"ט סימן קיח‪ ,‬וחי'‬
‫הגאון ר' שמעון יהודה הכהן לכתובות סימן מ( שדברי רש"י צ"ע היאך אפשר לומר קים‬
‫ליה בדרבה מיניה ולפוטרו מתשלומין דבשעה ששיבר את החבית אינו מחוייב מיתה‪.‬‬
‫ועיין בעיניים למשפט שם )אות ד( שמציין לדברי הירושלמי )פ"ח ה"ח(‪ ,‬תני רבי חייה‬
‫במחתרת אין לו דמים חוץ למחתרת יש לו דמים תני רשב"י אפילו חוץ למחתרת אין לו‬
‫דמים לפי שממונו של אדם חביב עליו כנפשו חמי ליה אזיל בעי מיסב ממוניה מיניה‬
‫וקאים עליה וקטליה‪ ,‬עכ"ל‪ .‬הרי לדעת רשב"י אין לו דמים אפילו לאחר שיצא מן‬
‫המחתרת ואי ס"ל לרש"י כרשב"י מובן מדוע אפילו שיבר את הכלים לאחר שיצא מן‬
‫המחתרת יפטר‪) .‬אמנם פסק הרמב"ם בפ"ט מהל' גניבה הי"א כר' חייה(‪ .‬ואמינא דאולי‬
‫בזה יש ליישב דברי רש"י בענין מפקחין עליו את הגל‪ ,‬דאם נאמר דאפילו לאחר שיצא‬
‫מן המחתרת דינו כרודף וכרשב"י בירושלמי י"ל דאפי' אם נפל עליו הגל אין מפקחין‬
‫דעדיין אין לו דמים‪ .‬אמנם דברי רשב"י אמורים דוקא אם כבר נטל כלים ולפי דברינו‬
‫אולי צריכים להוסיף בדברי רש"י שנפל הגל לאחר שנטל את הכלים וזהו דחוק בדברי‬
‫רש"י‪ .‬ולכן נלע"ד יותר מ"ש בפנים‪.‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful