<a href="http://www.hmetro.com.my"><img src="/myMetro/Images/logohm.

gif" alt="my Metro" width="298" height="70" border="0" /></a> <table class="standard" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="para"> <hr size=1 color=black> <h2>Minda: Memupuk potensi intelek anak-anak</h2> <br /> <br /> <br /><br /> <div>SETIAP anak yang dilahirkan mempunyai potensi diri untuk dikembangkan dan d imaksimumkan. Potensi bermaksud kemampuan mencapai, menghasilkan atau melakukan sesuatu yang banyak bergantung pada kebolehan, bakat, kekuatan, kesanggupan keup ayaan untuk berkembang maju.</div> <div>Potensi diri juga berkait rapat dengan kebolehan dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek, keupayaan serta bakat ini boleh dikembangkan melalui interak si dengan persekitaran serta pendidikan berkualiti di rumah dan di sekolah.<p>< br /> Tanpa pendidikan bermutu, keupayaan dan bakat sukar dikembangkan dalam diri sese orang anak. Oleh itu, usaha perlu dilakukan bagi mencungkil, memupuk dan mengem bang serta meningkatkan bakat seseorang individu khususnya anak yang sedang memb esar.<p><br /> Psikologi pendidikan menegaskan, berkaitan tingkah laku, proses mental dan inter aksi organisma dengan persekitaran amat penting dan perlu dititikberatkan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah sejak awal lagi.<p><br /> Guru dan pendidik seharusnya memahami kecerdasan serta potensi murid sejak di se kolah rendah. Selain itu, guru juga mestilah memahami pengaruh pewarisan dan per sekitaran, pertumbuhan dan perkembangan pelajar dari semasa ke semasa berkaitan dengan kognitif, personaliti serta psikososial.<p><br /> Teori personaliti dari perspektif Islam, Timur dan Barat jelas membuktikan setia p individu iaitu manusia mempunyai perwatakan berbeza-beza. Mereka juga mempunya i potensi dan kebolehan yang berbeza-beza dalam bidang yang mereka minati.<p><br /> Mengembangkan potensi anak dan pelajar dapat mempertingkat daya intelek mereka k e peringkat yang tinggi, serta mempunyai bakat mencipta, berbakat dalam bidang seni seperti seni lukis, penulisan, drama, kraf tangan, sukan serta muzik.<p><br /> Beberapa ciri anak pintar dan mempunyai potensi adalah seperti mempunyai keboleh an berfikir kreatif, mempunyai kebolehan intelek, memiliki kebolehan akademik kh usus, berbakat dalam bidang seni, cekap menyesuaikan diri dari segi sosial dan e mosi, mempunyai pandangan jauh serta mempunyai bakat memimpin.<p><br /> Lantaran itu, ibu bapa mestilah bijak mengesan dan mengenal pasti potensi anak m ereka sejak lahir lagi. Perkembangan potensi diri ini boleh dilihat melalui ting kah laku, percakapan, bakat dan daya kreativiti mereka.<p><br /> Banyak faktor yang mempengaruhi potensi kanak-kanak di rumah dan di sekolah. Ant aranya ialah keturunan dan faktor persekitaran ketika mengandung, persekitaran semasa kanak-kanak membesar, pengalaman dan pendedahan kepada kanak-kanak selua s mungkin dan interaksi serta aktiviti yang merangsang daya fikir ketika bersama anak-anak.<p><br /> Mereka ini biasanya mempunyai kemahiran kognitif yang tinggi, sifat ingin tahu y ang amat kuat dan ketara, potensi kreativiti dan sensitiviti, menunjukkan motiva si yang kuat, mempunyai perasaan afektif (berkaitan dengan perasaan dan emosi) yang tinggi.<p><br /> Beberapa ciri aspek positif dapat dikenali seperti boleh belajar dengan mudah da n cepat, dapat mengukuh dan mengekalkan dalam ingatan apa yang dipelajari tanpa banyak latihan berulang-ulang, menunjukkan sifat ingin tahu terhadap bidang dan skop yang mendalam dengan kerap kali bertanya serta membaca.<p><br /> Mereka juga memperoleh perbendaharaan kata yang banyak yang ditunjukkan melalui

Tugasnya yan g berat dan mulia menjadikan manusia berilmu dan berkemahiran untuk kesejahteraa n dunia pada masa akan datang. Suka membaca bahan di paras kematangan. Seterusnya.<p><br /> Seseorang yang berilmu.<p><br /> Oleh sebab itu. khususnya guru atau pendidik wajar dipandang mulia keran a tugasnya mendidik dan mengajar orang lain. Selain itu juga membantu mengembangkan bakat pelajar y ang agak lemah dalam pelajaran mengikut minat mereka.</div> </td> </tr> </table> <hr size="1" color="black" /> <font face=verdana.<p><br /> Setiap guru mestilah melaksanakan tugas ini dengan penuh dedikasi dan ikhlas.<p><br /> Justeru. Selain itu. cuma usaha dan cara mengembangkannya saja kurang dilakukan. Menguasai kemahiran pemikiran k ognitif dengan cekap. mempunyai keinginan yang kuat untuk menunjukkan kehebatannya. Sekolah yang berkesan bukan saja dapat memperkembangkan potensi murid d an pelajar ke tahap maksimum. menggunakan masa lapang mengikut minat dan bakat mereka. jelas dan tepat. Usaha pengembangan ini seh arusnya dilakukan guru dengan kerjasama ibu bapa. guru mestilah mendapatkan keyak inan dan kerjasama daripada pelajar bagi meningkatkan bakat dan keupayaan itu. memupuk minat untuk belajar s endiri. ke rana pelajar akan sentiasa menghormati usaha gigih guru dalam mengembangkan baka t dan potensi diri mereka.<p><br /> Jelaslah. helvetica. meminati dan menguasai bacaan luas dengan merujuk kepad a pelbagai bahan dan sumber maklumat. arial. times size=1> Hubungi bahagian pengiklanan kami untuk tujuan pengiklanan dan tajaan di dalam Harian Metro Online . Setiap potensi dan bakat yang ada dalam diri seseorang pelajar boleh berkembang ke tahap maksimum jika pelajar diberi peluan g yang secukupnya. sukan berkawan dengan orang dewasa dan kanak-kanak yang lebih matang daripada kanak-kanak sebaya. malah menjadi tempat mencari ilmu dan mengembangka n bakat dan daya kreativiti. kerjasama yang b aik dan pendidikan yang bermutu.<br /> &copy. menja lani kegiatan pembelajaran yang lebih mencabar.<p><br /> Wawasan dan agenda pendidik mestilah menjurus kepada mengembangkan bakat dan pot ensi pelajar di sekolah. Guru dan pendidik juga berperanan m engembangkan bakat dan potensi diri yang ada dalam setiap individu.<p><br /> Keberkesanan sekolah sebagai satu perspektif sosiologi sangat penting dimanfaatk an guru. Hak cipta terpelihara 2007 The New Straits Times Press (M) Berhad . Pelajar sebenarnya mempunyai banyak bakat. Melahir dan mengembangkan daya cipta atau kreativiti dan memajukan kuali ti kepemimpinan. B akat dan potensi diri ini boleh dikembangkan melalui interaksi.<p> <br /> Antara objektifnya ialah meluaskan lagi pengetahuan dan pengalaman mereka. menunjukkan m inat terhadap rekaan serta ciptaan yang canggih. Dasar Pendidikan Negara melalui Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) b erhasrat memberikan peluang kepada setiap individu untuk mengembangkan semua pot ensi dan bakat yang mereka miliki.<p> <b>>Penulis berkelulusan PhD Persuratan Melayu. anak yang berpotensi menaruh minat terhadap banyak perkara dan peristiw a.pemikiran dan pendapatnya. Kementerian Pelajaran melalui objektif Pendidikan Khas untuk kan ak-kanak pintar-cerdas dan berbakat disenaraikan oleh kementerian pada 1982.<p><br /> Dalam usaha mengembangkan bakat dan potensi ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful