Anul 178 (XXII) — Nr.

348 bis

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 26 mai 2010

SUMAR

Pagina Anexa la Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2010 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România ............................................ Anexa la Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 2/2010 pentru aprobarea Normelor privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică .............................................. Anexa la Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 3/2010 pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică ..........................................

3–39

41–56

58–71

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor privind organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România*)
Având în vedere Hotărârea Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România din data de 28 martie 2009, în temeiul dispozițiilor art. 51 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România h o t ă r ă ș t e: Art. 1. — (1) Se aprobă Normele privind organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, aceasta reprezintă procedura unică de organizare și funcționare a Colegiului Psihologilor din România. (3) Prezenta hotărâre este valabilă până la data adoptării de către Convenția națională a Colegiului Psihologilor din România a noului regulament de organizare și funcționare internă a Colegiului Psihologilor din România. Art. 2. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Colegiului Psihologilor din România, Mihai Aniței București, 16 aprilie 2010. Nr. 1.
*) Hotărârea nr. 1/2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 26 mai 2010 și este reprodusă și în acest număr bis.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

3

ANEXĂ la Hotărârea Comitetului director nr. 1/2010 NORME privind organizarea ‫܈‬i func‫܊‬ionarea Colegiului Psihologilor din România CAPITOLUL I Dispozi‫܊‬ii generale Art. 1. - (1) Prezentele norme de organizare ‫܈‬i func‫܊‬ionare ale Colegiului Psihologilor din România, denumite în continuare norme, stabilesc metodologia ‫܈‬i procedurile de organizare ‫܈‬i func‫܊‬ionare ale forurilor de conducere, comisiilor de specialitate ‫܈‬i structurilor administrative ale Colegiului Psihologilor din România, denumit in continuare Colegiu, precum ‫܈‬i competen‫܊‬ele acestora în raport cu atribu‫܊‬iile stabilite prin actele normative în vigoare. (2) Normele stabilesc procedura ob‫܊‬inerii atestatelor de liberă practică eliberate de către Comitetul director al Colegiului, denumit în continuare Comitetul director, precum ‫܈‬i procedura înregistrării formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, denumit în continuare psiholog. Art. 2. – Prezentele norme, elaborate potrivit dispozi‫܊‬iilor legale în vigoare, stabilesc metodologia unică de desfă‫܈‬urare a activită‫܊‬ii în cadrul Colegiului. CAPITOLUL II Semnifica‫܊‬ia unor termeni Art. 3. – (1) În în‫܊‬elesul prezentelor norme, termenii ‫܈‬i expresiile de mai jos au următoarele semnifica‫܊‬ii: a) atestat de liberă practică în specialitate – act emis de către Comitetul director, la propunerea uneia dintre comisiile aplicative, prin care se certifica ‫܈‬i se autorizează calitatea de psiholog, cu competen‫܊‬e în una dintre specialită‫܊‬ile profesionale prevăzute la art. 15 – 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005, denumite în continuare normele metodologice; 1

optimizării ‫܈‬i dezvoltării personale. fără personalitate juridică. denumită în continuare lege. organizate potrivit dispozi‫܊‬iilor legii.structuri teritoriale ale Colegiului. forurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din România. conduse de către pre‫܈‬edintele acestuia. d) comisii de specialitate – comisiile aplicative ‫܈‬i celelalte comisii prevăzute la art. distribu‫܊‬ia ‫܈‬i utilizarea metodelor ‫܈‬i tehnicilor de evaluare ‫܈‬i asisten‫܊‬ă psihologică. în vederea ob‫܊‬inerii atestatului de liberă practică autonomă. la solicitarea expresă a Comitetului director sau a pre‫܈‬edintelui acestuia. 348 bis/26. h) filialele teritoriale ale Colegiului . raportat la dispozi‫܊‬iile art. 213/2004. g) evaluare de capacitate profesională – mijloc de apreciere ‫܈‬i verificare specific profesiei de psiholog prin care se urmăre‫܈‬te evaluarea cuno‫܈‬tin‫܊‬elor profesionale ‫܈‬i abilită‫܊‬ilor practice dobândite de către psihologii care au finalizat stagiul de supervizare profesională în specialită‫܊‬ile de competen‫܊‬ă. (2) din lege. j) specialitatea consiliere psihologică (clinică) . conflict ‫܈‬i criză. c) aviz pentru metodele оi tehnicile de evaluare оi asistenрă psihologică – act emis de către Comitetul director prin care se certifică ‫܈‬i se autorizează producerea.V. constituite la propunerea psihologilor din teritoriu. juridic ‫܈‬i tehnico-administrativ care deservesc activitatea Colegiului. 35 alin. consiliere psihologică în specialitate cu referire la sănătate ‫܈‬i boală. PARTEA I. i) specialitatea psihologie clinică – specialitate profesională a psihologilor care consta in activitatea de diagnostic ‫܈‬i evaluare psihologica clinică. 35 alin. 40 din lege. a)-c) din Legea nr. Nr. aflate în subordinea Comitetului director.specialitate profesională a psihologilor care constă în interven‫܊‬ia psihologică specializată. confirmate prin hotărârea Comitetului director. promovării sănătă‫܊‬ii ‫܈‬i/sau în 2 . realizată în scopul autocunoa‫܈‬terii. precum ‫܈‬i în situa‫܊‬ii de risc. (1) lit. f) structura executivă a Comitetului director – cuprinde direcрiile cu caracter economic. e) conducere operativă – activitatea specifică de consultare acordată de persoanele prevazute la art.4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. în interven‫܊‬ia ‫܈‬i/sau asisten‫܊‬a psihologică în domeniul clinic.2010 b) aviz pentru formarea profesională – act emis de către Comitetul director prin care se autorizează furnizorii de formare profesională complementară ‫܈‬i/sau continuă ‫܈‬i se atestă relevan‫܊‬a con‫܊‬inutului ‫܈‬i a modalită‫܊‬ii de realizare a formării profesionale complementare ‫܈‬i/sau continue a psihologilor.

specialitate profesională a psihologilor care constă în evaluarea. ameliorării ‫܈‬i remiterii problemelor emo‫܊‬ionale. precum si în situa‫܊‬ii de risc. cu aplica‫܊‬ie în evaluare psihologică potrivit legisla‫܊‬iei privind securitatea ‫܈‬i sănătatea în muncă. reevaluarea psihologică a persoanelor care concura la siguran‫܊‬a circulatiei sau cu responsabilită‫܊‬i în celelalte tipuri de transport. cognitive. ameliorarea si remiterea acestora. promovării sănătă‫܊‬ii. consultan‫܊‬ă ‫܈‬i interven‫܊‬ie psiho-educatională în institu‫܊‬ii. consiliere scolară оi vocaрională specialitate profesională a psihologilor care constă în evaluarea ‫܈‬i psihodiagnoza copiilor. psihosomatice ‫܈‬i în tulburările somatice. modificării factorilor psihologici implica‫܊‬i în tulburările psihice. conflict ‫܈‬i criză. 15 alin. strategii aplicate în comunicare. optimizării ‫܈‬i dezvoltării personale. precum ‫܈‬i alte tipuri de activită‫܊‬i desfă‫܈‬urate în sfera serviciilor. persoanelor prevăzute de art. marketing. organiza‫܊‬ii ‫܈‬i comunitate. k) l) consiliere psihologică în specialitate – competen‫܊‬a profesională a specialitatea psihoterapie – specialitate profesională a psihologilor ‫܈‬i a psihologilor în specialitatea atestată.2010 5 scopul preven‫܊‬iei. n) specialitatea psihologia transporturilor . 348 bis/26.V.specialitate profesională a psihologilor/psihopedagogilor asimila‫܊‬i care constă în diagnoza ‫܈‬i evaluarea 3 . Nr. selec‫܊‬ia. expertiza ‫܈‬i consilierea psihologică în specialitate în vederea angajării.specialitate profesională a psihologilor care constă în evaluarea ‫܈‬i consilierea psihologică pentru ob‫܊‬inerea permisului de conducător auto. definită ca fiind interven‫܊‬ia psihologică specializată realizată în scopul autocunoa‫܈‬terii. consilierea. rela‫܊‬ii cu publicul. (2) din normele metodologice. PARTEA I. p) specialitatea psihologie educatională. pentru preven‫܊‬ia. tinerilor. m) specialitatea psihologia muncii оi organizaрională – specialitate profesională a psihologilor care constă în analiza psihologică a muncii. o) specialitatea psihologia aplicată în servicii . membrilor familiei. massmedia. consilierea scolară ‫܈‬i voca‫܊‬ională a persoanelor aflate în procesul de formare. q) specialitatea psihopedagogie specială . studii de ergonomie ‫܈‬i psihologie aplicată. consilierea ‫܈‬i consultan‫܊‬a psihologică în management. autorizării/men‫܊‬inerii în func‫܊‬ie sau la solicitarea angajatorilor.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. evaluarea periodică. consiliere psihologică în specialitate. interven‫܊‬ie psihologică primară ‫܈‬i secundară. rela‫܊‬ionale ‫܈‬i de comportament. precum ‫܈‬i în alte tipuri de activită‫܊‬i desfă‫܈‬urate în domeniu.

6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. precum ‫܈‬i a altor persoane. interven‫܊‬ie specifică pentru persoanele cu deficien‫܊‬e. 4 . (1) din norme. organiza‫܊‬ii ‫܈‬i comunitate. consiliere ‫܈‬i interven‫܊‬ie psihopedagogică specială în institu‫܊‬ii. ordine publică ‫܈‬i siguran‫܊‬ă na‫܊‬ională.2010 disfunc‫܊‬iilor copiilor ‫܈‬i tinerilor cu deficien‫܊‬e intelectuale. în selec‫܊‬ia profesională pe baza cunoa‫܈‬terii profilului psihologic al candida‫܊‬ilor la ocuparea unor func‫܊‬ii/posturi ‫܈‬i prevenirea fenomenelor de inadaptare profesională. în conformitate cu legisla‫܊‬ia privind securitatea ‫܈‬i sănătatea în muncă. a persoanelor care execută pedepse privative de libertate. potrivit metodologiei specifice fiecărei specialită‫܊‬i profesionale. precum ‫܈‬i din organiza‫܊‬iile cu atribu‫܊‬ii în domeniul securită‫܊‬ii private având aplica‫܊‬ie în: evaluarea psihologică. potrivit dispozitiilor Legii nr. Nr. realizată în condi‫܊‬iile legii. diagnoza ‫܈‬i interven‫܊‬ia organiza‫܊‬ională. inclusiv din institu‫܊‬iile penitenciare. u) supervizarea profesională – activitatea definită potrivit dispozi‫܊‬iilor art.V. PARTEA I. cunoa‫܈‬terea ‫܈‬i asisten‫܊‬ă psihologică a personalului ‫܈‬i a membrilor de familie. aprobate prin hotărâre a Comitetului director. precum ‫܈‬i verificarea loialită‫܊‬ii persoanelor fa‫܊‬ă de obiectivele organiza‫܊‬iei în care î‫܈‬i desfa‫܈‬oară activitatea. t) autoritatea română competentă pentru profesia de psiholog/autoritatea de reglementare pentru profesia de psiholog . 38 alin. tulburări ale limbajului. 348 bis/26. conform legisla‫܊‬iei în vigoare. senzoriale ‫܈‬i motorii. din structurile responsabile pentru persoanele institu‫܊‬ionalizate potrivit legii. verificarea sincerită‫܊‬ii depozi‫܊‬iei persoanelor cuprinse în procedurile adiministrative ‫܈‬i procesul judiciar.Colegiul. consiliere psihopedagogică specială. precum ‫܈‬i a celei privind regimul armelor ‫܈‬i muni‫܊‬iilor letale ‫܈‬i neletale. 117/2008. s) specialitatea psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf – specialitate profesională a psihologilor care constă în evaluarea sincerită‫܊‬ii unor persoane bănuite de implicarea în activită‫܊‬i antisociale indiferent de gen. la propunerea comisiilor aplicative. r) specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităрii naрionale specialitate a psihologilor care constă în analiza psihologică a activită‫܊‬ii din institu‫܊‬iile de apărare. situa‫܊‬iilor de criză ‫܈‬i negocierii conflictelor. identificarea ‫܈‬i gestionarea factorilor de risc ‫܈‬i a vulnerabilită‫܊‬ilor psihologice individuale ‫܈‬i de grup. managementul stresului. analiza. 213/2004 ‫܈‬i Legii nr.

fie dobândirea de noi competen‫܊‬e. aprobate prin hotărârea Comitetului director. q) ‫܈‬i s).MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. apar‫܊‬in în mod exclusiv profesiei de psiholog ‫܈‬i pot fi exercitate în formele reglementate. persoane fizice. (1) au caracter general. ulterioara ‫܈‬i/sau concomitentă formării profesionale complementare. care asigură dezvoltarea competen‫܊‬elor profesionale deja dobândite. asimilate. y) dezvoltarea personală a psihologului – proces de asisten‫܊‬ă psihologică prin intermediul căruia se realizează autocunoa‫܈‬terea ‫܈‬i optimizarea personală. care asigură. procedura ob‫܊‬inerii atestatelor de liberă practică ‫܈‬i înregistrării formelor de exercitare a profesiei fiind gestionată de către Colegiu. PARTEA I. care reprezintă titlul profesional unic ‫܈‬i totodată actul de recunoa‫܈‬tere profesională în baza căruia pot fi desfă‫܈‬urate activită‫܊‬ile psihologice în România. în vederea pregătirii pentru desfă‫܈‬urarea eficientă a activită‫܊‬ii profesionale. Nr. înregistrate la Colegiu. fiind realizată prin forme specifice sistemului na‫܊‬ional de învă‫܊‬ământ sau alte forme de educa‫܊‬ie profesională specifice psihologilor. fiind realizată prin forme specifice sistemului na‫܊‬ional de învă‫܊‬ământ sau alte forme de educa‫܊‬ie profesională specifice psihologilor. fie dezvoltarea competen‫܊‬elor profesionale deja dobândite. obligatorie. la propunerea comisiilor aplicative. ulterioară formării ini‫܊‬iale. x) formarea profesională continuă – activitatea de formare a psihologilor. w) formarea profesională complementară – activitatea de formare a psihologilor. (3) Fac excep‫܊‬ie specialită‫܊‬ile prevăzute de literele l). care pot con‫܊‬ine competen‫܊‬e ob‫܊‬inute în condi‫܊‬iile legii ‫܈‬i de alte profesii. realizată prin una dintre următoarele forme ‫܈‬i modalită‫܊‬ile de exercitare ale profesiei.2010 7 v) formarea iniрială – proces formativ specific profesiei de psiholog. (4) Competen‫܊‬ele profesionale în specialită‫܊‬ile de competen‫܊‬ă profesională pot fi de‫܊‬inute numai prin ob‫܊‬inerea atestatelor de liberă practică. 5 . care constă în ob‫܊‬inerea unei diplome de licen‫܊‬ă în psihologie sau a unei alte diplome de licen‫܊‬ă asimilate. în condi‫܊‬iile legii. (2) Specialită‫܊‬ile de competen‫܊‬ă profesională prezentate la alin. precum ‫܈‬i persoanelor asimilate în condi‫܊‬iile legii. aprobate prin hotărârea Comitetului director.V. potrivit hotărârii Comitetului director. 348 bis/26. (5) Furnizarea serviciilor psihologice este un drept exclusiv al psihologilor atesta‫܊‬i. după cum urmează: a) cabinet individual de psihologie. la propunerea comisiilor aplicative. în condi‫܊‬iile legii. în condi‫܊‬iile legii.

cu rol de autoritate de reglementare pentru profesia de psiholog. putând aplica sanc‫܊‬iuni. solu‫܊‬ionează cererile cu caracter deontologic ‫܈‬i profesional. 3. 4.8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. b) reglementează ‫܈‬i detaliază con‫܊‬inutul serviciilor psihologice. recunoa‫܈‬terii formărilor ‫܈‬i calificărilor profesionale ‫܈‬i a furnizorilor de servicii. instituind un cadru de promovare ‫܈‬i de dezvoltare a competen‫܊‬elor profesionale. Colegiul are următoarele competen‫܊‬e specifice: a) întreprinde toate măsurile în vederea asigurării respectării cadrului organizatoric pentru exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în condi‫܊‬iile prezentei legi. în condi‫܊‬iile legii. competentă în domeniul reglementării profesiei de psiholog. – (1) Colegiul este constitutit ca organiza‫܊‬ie profesională unică a psihologilor români. în condi‫܊‬iile legii. CAPITOLUL III Competen‫܊‬ele Colegiului Art. în condi‫܊‬iile legii.2010 b) cabinete asociate de psihologie. alin (3) de către persoanele asimilate se realizează potrivit hotărârii Comitetului director.V. putând adopta acte adiminstrative cu caracter normativ. în condi‫܊‬iile legii. (6) Furnizarea serviciilor psihologice în specialită‫܊‬ile de competen‫܊‬ă ob‫܊‬inute în condi‫܊‬iile art. c) societă‫܊‬i civile profesionale. precum ‫܈‬i a furnizării serviciilor psihologice în România. PARTEA I. d) structură de psihologie. în vederea instituirii de standarde de calitate a serviciilor psihologice. având ca atribu‫܊‬ii principale organizarea ‫܈‬i autoreglementarea profesiei de psiholog. Nr. (3) În organizarea exercitării profesiei de psiholog în România. 6 . 348 bis/26. d) instituie ‫܈‬i promovează norme deontologice în exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. c) reglementează ‫܈‬i detaliază competen‫܊‬ele profesionale ale psihologilor. emite ghiduri de bune practici ‫܈‬i stabile‫܈‬te condi‫܊‬iile de realizare a activită‫܊‬ilor psihologice în România. (2) Calitatea de membru al Colegiului este compatibilă cu calitatea de membru în formele de asociere cu caracter ‫܈‬tiin‫܊‬ific sau profesional.

împreună cu Ministerul Educa‫܊‬iei ‫܈‬i Cercetării. precum ‫܈‬i dintre psihologi ‫܈‬i angajatorii acestora. i) elaborează.2010 9 e) reprezintă profesia de psiholog ‫܈‬i interesele membrilor săi în fa‫܊‬a autorită‫܊‬ilor publice ‫܈‬i administrative. în condi‫܊‬iile legii. dintre ace‫܈‬tia ‫܈‬i beneficiarii serviciilor psihologice. proiecte de modificare ‫܈‬i completare a normelor metodologice. suspendă ‫܈‬i retrage dreptul de liberă practică al psihologilor. precum ‫܈‬i al cotiza‫܊‬iei anuale a membrilor. actualizează ‫܈‬i face public Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România.V. n) adoptă norme privind controlul ‫܈‬i supravegherea modului de exercitare a profesiei de psiholog ‫܈‬i realizează controlul profesional. după caz. suspendă ‫܈‬i radiază formele independente de exercitare a profesiei de psiholog ‫܈‬i structurile de psihologie. f) atestă. în condi‫܊‬iile legii. . 5. g) adoptă normele de avizare a metodelor ‫܈‬i tehnicilor de evaluare ‫܈‬i asisten‫܊‬ă psihologică. PARTEA I. propune institu‫܊‬iilor abilitate cursuri ‫܈‬i alte forme de educa‫܊‬ie permanentă în domeniul psihologiei. a entită‫܊‬ilor na‫܊‬ionale de drept public ‫܈‬i privat.În îndeplinirea atribu‫܊‬iilor specifice ale Colegiului. Nr. Art. precum ‫܈‬i modul de utilizare a acestora. 7 . eliberează avizul pentru metodele ‫܈‬i tehnicile de evaluare ‫܈‬i asisten‫܊‬ă psihologică. înregistrează. stabile‫܈‬te condi‫܊‬iile de organizare ‫܈‬i func‫܊‬ionare pentru formele de exercitare a profesiei de psiholog. j) întocme‫܈‬te. în probleme legate de exercitarea profesiei de psiholog. 348 bis/26. forurile de conducere emit hotărâri ‫܈‬i. h) avizează profesional furnizorii ‫܈‬i programele de formare profesională complementară ‫܈‬i continuă pentru profesia de psiholog. m) adoptă hotărâri pentru stabilirea nivelului taxelor pentru serviciile prestate de către Colegiu. gestionând Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România. l) sesizează organele în drept în cazurile de exercitare ilicită a profesiei de psiholog. precum ‫܈‬i în organismele profesionale interna‫܊‬ionale. dispozi‫܊‬ii în condi‫܊‬iile legii. k) mediază litigiile dintre psihologii cu drept de liberă practică. în domeniile de competen‫܊‬ă.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.

după caz. în condi‫܊‬iile legii. 7. (1) nu este îndeplinită. Procesele-verbale ale ‫܈‬edin‫܊‬elor se comunică participan‫܊‬ilor la sedin‫܊‬e în termen de maxim 7 zile ‫܈‬i se arhivează. PARTEA I. (3) Procedura de organizare ‫܈‬i func‫܊‬ionare a forurilor de conducere este reglementată prin lege. (4) Documentele supuse dezbaterii ‫܈‬i. ‫܈‬edin‫܊‬ele forurilor de conducere ale Colegiului sunt legal constituite în prezen‫܊‬a a jumătate plus unu din numărul total al membrilor. 6. în condi‫܊‬iile legii. Art. (2) În cazul în care la prima convocare a ‫܈‬edin‫܊‬ei condi‫܊‬ia de cvorum prevăzută la alin.10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. (2) Participarea membrilor la ‫܈‬edin‫܊‬ele forurilor de conducere ale Colegiului reprezintă o obliga‫܊‬ie profesională. . (4) Convocarea sedin‫܊‬elor forurilor de conducere cuprinde ordinea de zi.2010 CAPITOLUL IV Dispozi‫܊‬ii generale privind organizarea ‫܈‬i func‫܊‬ionarea forurilor de conducere ale Colegiului Art.V. (3) La cea de a doua convocare. Art. 348 bis/26. 25 din lege reprezintă organele competente în realizarea atribu‫܊‬iilor Colegiului de autoritate română competentă ‫܈‬i de reglementare pentru profesia de psiholog. (2) Metodologia alegerii membrilor forurilor de conducere ale Colegiului ‫܈‬i functionării acestora se realizeaza prin proceduri stabilite potrivit prezentelor norme. în cel mult treizeci de zile calendaristice de la data primei ‫܈‬edin‫܊‬e. 8 . precum ‫܈‬i alte detalii necesare desfă‫܈‬urării lor. – (1) Forurile de conducere ale Colegiului men‫܊‬ionate la art. 8 – (1) ‫܇‬edintele forurilor de conducere se înregistrează audio.(1) Forurile de conducere ale Colegiului sunt legal constituite în prezen‫܊‬a a două treimi din numărul membrilor ‫܈‬i adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezen‫܊‬i. pre‫܈‬edintele Colegiului stabile‫܈‬te o nouă dată pentru convocarea ‫܈‬edin‫܊‬ei. locul. ‫܈‬i ora. data. fiind pusă în aplicare potrivit dispozi‫܊‬iilor prezentelor norme. Nr. aprobării sunt comunicate participantilor ‫܈‬i altor persoane interesate cu cel pu‫܊‬in 10 zile înainte de data ‫܈‬edin‫܊‬ei.

V. filiala teritoriala are dreptul la desemnarea a încă unui reprezentant pentru Conven‫܊‬ia na‫܊‬ională. 348 bis/26. după caz. Modalită‫܊‬ile de înscriere la cuvânt se stabilesc în cadrul ‫܈‬edin‫܊‬ei. . Art. forurile de conducere pot mandata în mod expres ‫܈‬i limitativ o parte din competen‫܊‬ele acestora către alte foruri de conducere executivă. (2) În cazul unei diferen‫܊‬e numerice mai mică decât norma de reprezentare. (4) Absen‫܊‬a nemotivată la mai mult de trei ‫܈‬edin‫܊‬e ale forurilor de conducere ale Colegiului aduce atingere bunei func‫܊‬ionări a Colegiului ‫܈‬i se constată prin hotărâre. (4) În îndeplinirea atribu‫܊‬iilor legale. (2) Pre‫܈‬edintele Colegiului asigură conducerea lucrărilor ‫܈‬edin‫܊‬elor forurilor de conducere ale Colegiului ‫܈‬i decide toate măsurile pe care le consideră necesare pentru buna desfă‫܈‬urare a acestora. au dreptul la plata unor indemniza‫܊‬ii. PARTEA I. potrivit prezentelor norme.2010 11 (3) Membrii forurilor de conducere ‫܈‬i ai comisiilor. 10.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. CAPITOLUL V Conven‫܊‬ia na‫܊‬ională Art. constituită din reprezentan‫܊‬ii filialelor teritoriale ale Colegiului. pe baza unei norme de reprezentare. în condi‫܊‬iile legii. 9 . (3) La lucrările ‫܈‬edin‫܊‬elor forurilor de conducere ale Colegiului poate participa ‫܈‬i personalul Colegiului. care să asigure bunul mers al lucrărilor ‫܈‬edin‫܊‬ei. pe baza documentării prealabile. modul de punere în aplicare ‫܈‬i de detaliere a acestora fiind stabilit prin dispozi‫܊‬ie a pre‫܈‬edintelui Colegiului. în acord cu ordinea de zi adoptată. 9. în calitate de exper‫܊‬i sau referen‫܊‬i. (3) Reglementarea procedurilor de organizare a alegerilor se realizează potrivit hotărârii Comitetului director. – (1) Conven‫܊‬ia na‫܊‬ională este forul suprem de conducere al Colegiului.(1) Participarea la ‫܈‬edin‫܊‬e garantează dreptul la libera exprimare. Nr. Prezen‫܊‬a în sala de ‫܈‬edin‫܊‬ă este condi‫܊‬ionată de adoptarea unui comportament civilizat. care participă la ‫܈‬edintele de lucru.

V.12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. (3) Membrii Conven‫܊‬iei na‫܊‬ionale a Colegiului stabilesc ordinea de zi. Nr. precum ‫܈‬i modificările ‫܈‬i completările la acestea. exprimat liber. – (1) Conven‫܊‬ia na‫܊‬ională are următoarele competen‫܊‬e: a) aprobă Regulamentul de organizare ‫܈‬i func‫܊‬ionare internă. care vor purta un ecuson distinct având inscrip‫܊‬ionat denumirea invitatului. Art. 12. Art. cu cel pu‫܊‬in trei luni înainte de data stabilită prin hotărâre a Comitetului director. 348 bis/26. odată la 4 ani sau în sesiune extraordinară. Codul de procedură disciplinară. PARTEA I. 10 . – (1) Accesul în cadrul loca‫܊‬iei în care are loc ‫܈‬edin‫܊‬a Conven‫܊‬iei na‫܊‬ionale se realizează numai de către reprezentan‫܊‬ii delega‫܊‬i ‫܈‬i de către candida‫܊‬ii propu‫܈‬i în forurile de conducere ale Colegiului. b) alege ‫܈‬i revocă pre‫܈‬edintele Colegiului ‫܈‬i membrii Comitetului director. – (1) La debutul lucrărilor ‫܈‬edin‫܊‬ei Conven‫܊‬iei na‫܊‬ionale. în baza unor ecusoane speciale nominale. (2) Alegerea membrilor forurilor de conducere ale Colegiului se realizeaza prin vot secret. reprezentan‫܊‬ii delega‫܊‬i în Conven‫܊‬ia na‫܊‬ională a Colegiului stabilesc prin vot deschis modalitatea de exprimare a votului în cadrul ‫܈‬edin‫܊‬ei. Art.2010 Art. (2) ‫܇‬edintele Conven‫܊‬iei na‫܊‬ionale a Colegiului sunt convocate prin dispozi‫܊‬ie a pre‫܈‬edintelui Colegiului. 13. (2) În cadrul ‫܈‬edin‫܊‬ei Conven‫܊‬iei na‫܊‬ionale pot fi prezen‫܊‬i invita‫܊‬i ‫܈‬i reprezentan‫܊‬i ai mass-media acredita‫܊‬i de către Comitetul director. de regulă. la solicitarea majorită‫܊‬ii simple a membrilor Consiliului Colegiului. aceasta putând fi modificată ‫܈‬i completată potrivit votului exprimat. Normele de avizare a metodelor ‫܈‬i tehnicilor de evaluare ‫܈‬i asisten‫܊‬ă psihologică. eliberate pe baza actelor de identitate valabile. precum ‫܈‬i a proiectelor de hotărâre asupra cărora se vor pronun‫܊‬a. pentru aprobarea ordinii de zi. respectiv a entită‫܊‬ii massmedia pe care o reprezintă. 11. c) aproba raportul de activitate al Consiliului Colegiului ‫܈‬i alte documente. în cabine de votare. pre‫܈‬edintele Colegiului poate solicita raportul ‫܈‬i avizul exper‫܊‬ilor. – (1) Conven‫܊‬ia natională se întrune‫܈‬te. 14. (4) În cadrul ‫܈‬edin‫܊‬ei.

c) aprobă cotiza‫܊‬ia anuală ‫܈‬i nivelul taxelor necesare acoperirii costurilor de atestare ‫܈‬i a altor servicii prestate. aprobând în acest sens realizarea 11 . g) adoptă opinii unitare cu privire la restructurarea activită‫܊‬ii Colegiului. 15. membrii Comitetului director ‫܈‬i pre‫܈‬edin‫܊‬ii filialelor teritoriale. 348 bis/26. Nr. bilan‫܊‬ul contabil al Colegiului ‫܈‬i descarcă Comitetul director ‫܈‬i pre‫܈‬edintele Colegiului de gestiunea fondurilor. (2) Consiliul Colegiului se întrune‫܈‬te anual ‫܈‬i în mod excep‫܊‬ional la solicitarea a jumatate plus unul din numărul membrilor săi. înfiin‫܊‬area de noi comisii sau restructurarea celor existente. e) aprobă raportul de audit financiar. constituit din pre‫܈‬edinte. f) aprobă bugetul de venituri ‫܈‬i cheltuieli al Colegiului. efectuat de o entitate independentă. d) aprobă structurile administrative ale Comitetului director. (3) Consiliul Colegiului adoptă hotărâri obligatorii pentru membrii Colegiului în domeniile sale de competen‫܊‬ă. . 16. precum ‫܈‬i dimensionarea organigramei.(1) Consiliul Colegiului reprezintă forul de conducere cu atribu‫܊‬ii administrative ‫܈‬i organizatorice. CAPITOLUL VI Consiliul Colegiului Art. aleasă din rândul reprezentan‫܊‬ilor. h) adoptă hotărâri cu privire la modalitatea de gestionare a sumelor provenind din sursele de finan‫܊‬are ale Colegiului.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. prin intermediul unei Comisii de numărare ‫܈‬i validare a voturilor.2010 13 d) validează voturile pentru alegerea membrilor în forurile de conducere ale Colegiului. PARTEA I.V. . având competen‫܊‬e specifice în domeniul profesional. financiar ‫܈‬i deontologic. (2) Conven‫܊‬ia na‫܊‬ională poate adopta declara‫܊‬ii ‫܈‬i acte de pozi‫܊‬ie cu privire la organizarea exercitării profesiei de psiholog în România. b) analizează ‫܈‬i aprobă raportul de activitate al Comitetului director. Art.Consiliul Colegiului are următoarele competen‫܊‬e: a) stabile‫܈‬te liniile directoare în legatură cu problemele fundamentale ale profesiei de psiholog ‫܈‬i ale activită‫܊‬ii Colegiului.

data. pentru sprijinirea activită‫܊‬ilor Colegiului. (2) Convocarea ‫܈‬edin‫܊‬ei Consiliului Colegiului poate fi realizată concomitent cu convocarea ‫܈‬edin‫܊‬ei Comitetului director. CAPITOLUL VII Comitetul director Art. 17. 12 . precum ‫܈‬i alte opera‫܊‬iuni financiare.V. (2) Comitetul director func‫܊‬ionează prin ‫܈‬edin‫܊‬e în plen ‫܈‬i pe comisii. în condi‫܊‬iile legii. (3) Comitetul director este convocat cu treizeci de zile înainte de data stabilită pentru organizarea ‫܈‬edin‫܊‬ei. – (1) Comitetul director reprezintă organul executiv al Colegiului cu atribu‫܊‬ii directe în organizarea exercitării profesiei de psiholog în România. inclusiv de entită‫܊‬i comerciale. prin dispozi‫܊‬ie a pre‫܈‬edintelui. 348 bis/26. precum ‫܈‬i ordinea de zi propusă. k) aprobă sponsorizarea organizării unor activitati profesionale de interes na‫܊‬ional pentru profesia de psiholog. loca‫܊‬ia. înfiin‫܊‬area de depozite la unită‫܊‬i financiare specializate. k) Consiliul Colegiului poate mandata Comitetul director sau pre‫܈‬edintele Colegiului. i). Art. precum ‫܈‬i în reglementarea condi‫܊‬iilor de desfă‫܈‬urare a activită‫܊‬ilor psihologice. ora. Nr. constituit din pre‫܈‬edintele Colegiului ‫܈‬i membrii comisiilor Comitetului director.14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 18. (4) Comitetul director se întrune‫܈‬te în plen semestrial ‫܈‬i în mod excep‫܊‬ional la solicitarea a cel pu‫܊‬in două treimi din numărul membrilor care asigură conducerea operativă sau a jumătate din numărul membrilor Comitetului director. i) adoptă hotărâri privind înfiin‫܊‬area de persoane juridice. j) aprobă ajutoare financiare pentru sprijinirea activită‫܊‬ilor ‫܈‬tiin‫܊‬ifice excep‫܊‬ionale sau a actelor de caritate.2010 de investi‫܊‬ii. în care va fi prevăzută. prin dispozi‫܊‬ie a pre‫܈‬edintelui Colegiului. autoreglementare. aprobată prin dispozi‫܊‬ie a pre‫܈‬edintelui Colegiului. în vederea desfă‫܈‬urării unor activită‫܊‬i specifice. PARTEA I. j). – (1) Consiliul Colegiului este convocat înainte cu treizeci de zile de data stabilită pentru organizarea ‫܈‬edin‫܊‬ei. l) pentru aducerea la îndeplinire a atribu‫܊‬iilor sale prevăzute la punctele h).

(2) Comitetul director adoptă hotărâri cu caracter profesional. avizele pentru metodele ‫܈‬i tehnicile de evaluare ‫܈‬i asisten‫܊‬ă psihologică standardizate. Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. e) întocme‫܈‬te. Cercetării. dintre ace‫܈‬tia ‫܈‬i beneficiarii serviciilor psihologice. Tineretului ‫܈‬i Sportului. Normele de avizare a metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica. d) elaborează. precum ‫܈‬i modul de utilizare al acestora. împreună cu Ministerul Educa‫܊‬iei. în condi‫܊‬iile legii. Comitetul director poate hotărî înfiin‫܊‬area de comisii de lucru cu caracter temporar. . 13 . Codul de procedură disciplinară precum ‫܈‬i orice hotărâre de modificare ‫܈‬i/sau completare a acestuia. în condi‫܊‬iile legii. precum si orice alta modificare si/sau completare ale acestora. Nr. obligatorii pentru membrii Colegiului. PARTEA I. precum ‫܈‬i orice modificare ‫܈‬i/sau completare a acestora. 348 bis/26. c) elaborează proiectele următoarelor documente: Regulamentul de organizare si func‫܊‬ionare internă a Colegiului. precum ‫܈‬i pentru furnizorii de formare profesională. b) propune institu‫܊‬iilor abilitate cursuri ‫܈‬i alte forme de educa‫܊‬ie permanentă în domeniul psihologiei. precum ‫܈‬i orice act de recunoa‫܈‬tere a diplomelor. avizele profesionale pentru programele ‫܈‬i modalită‫܊‬ile de formare profesională complementară ‫܈‬i/sau continuă. certificatele de înregistrare pentru formele independente de exercitare a profesiei. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. gestionează ‫܈‬i face public Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România. formărilor ‫܈‬i calificărilor profesionale pentru psihologi.(1) În scopul îndeplinirii unor atribu‫܊‬ii conferite prin dispozi‫܊‬ii legale. avizele de func‫܊‬ionare ale structurilor de psihologie. 20. – (1) Comitetul director are următoarele competen‫܊‬e: a) aprobă ‫܈‬i emite următoarele documente: atestatele de psiholog cu drept de liberă practică pentru psihologi ‫܈‬i alte persoane asimilate. deontologic ‫܈‬i administrativ. în probleme legate de exercitarea profesiei de psiholog. dintre psihologi ‫܈‬i orice alte persoane. f) mediază litigiile dintre psihologi. precum ‫܈‬i orice alte documente prin care se certifică dreptul de liberă practică în România. normele metodologice. 19. normativ. actualizează.V. precum ‫܈‬i dintre psihologi ‫܈‬i angajatorii acestora.2010 15 Art. Art.

348 bis/26. în condi‫܊‬iile legii. h) judecă abaterile disciplinare date în competen‫܊‬a sa ‫܈‬i aplică sanc‫܊‬iuni. k) urmăre‫܈‬te respectarea legii ‫܈‬i a Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.2010 g) desfă‫܈‬oară activită‫܊‬i specifice de control ‫܈‬i supraveghere profesională ‫܈‬i mandatează psihologi pentru realizarea activită‫܊‬ilor de control ‫܈‬i supraveghere profesională. norme privind competen‫܊‬ele profesionale ale psihologilor. care desfă‫܈‬oară proceduri de analiză profesională specializată. i) sesizează organele în drept în cazurile de exercitare ilicită a profesiei de psiholog. Nr. precum ‫܈‬i al cotiza‫܊‬iei anuale de membru.16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. în vederea înaintării către Comitetul 14 . organizată potrivit prezentelor norme. care solu‫܊‬ionează cererile date în competen‫܊‬a sa sau le înaintează împreună cu documentele de sus‫܊‬inere comisiilor de specialitate sau forurilor de conducere. j) propune nivelul taxelor pentru serviciile prestate de către Colegiu. condusă de către pre‫܈‬edintele Colegiului. Comitetul director poate mandata în mod expres ‫܈‬i limitativ pre‫܈‬edintele Colegiului. precum ‫܈‬i alte acte administrative cu caracter normativ pentru detalierea ‫܈‬i punerea în aplicare a dispozi‫܊‬iilor legale în vigoare. 21. (3) Coordonarea procesului de analiza a cererilor date spre solu‫܊‬ionare Comitetului director este realizată de către pre‫܈‬edintele Colegiului. CAPITOLUL VIII Comisiile de specialitate ale Colegiului SECTIUNEA I Dispozi‫܊‬ii generale Art. norme privind accesul în profesia de psiholog.V. Comitetul director are în subordine structura executivă. (4) În îndeplinirea atribu‫܊‬iilor sale. – (1) Comisiile de specialitate ale Colegiului sunt structuri profesionale autonome aflate în subordinea Comitetului director. (2) Pentru îndeplinirea atribu‫܊‬iilor specifice. după caz. PARTEA I. l) adoptă ‫܈‬i emite norme privind formarea profesională a psihologilor.

Nr. PARTEA I. (4) Rezultatele lucrărilor ‫܈‬edin‫܊‬elor comisiilor de specialitate sunt eviden‫܊‬iate în câte un proces-verbal de ‫܈‬edin‫܊‬ă. . care verifică îndeplinirea condi‫܊‬iilor de fond ‫܈‬i de formă ‫܈‬i dispune înregistrarea.V. (5) Procesele-verbale de ‫܈‬edin‫܊‬ă se notifică imediat pre‫܈‬edintelui Comitetului director.(1) Alegerea membrilor comisiilor de specialitate se realizează de către Conven‫܊‬ia na‫܊‬ională. (2) În termen de maxim cincisprezece zile calendaristice de la data alegerii membrilor comisiilor de specialitate de către Conven‫܊‬ia na‫܊‬ională a Colegiului. (2) Comisiile de specialitate ale Colegiului sunt următoarele: a) comisiile aplicative: Comisia de psihologie clinică ‫܈‬i psihoterapie. (6) De la data înregistrării fiecarui proces-verbal de ‫܈‬edin‫܊‬ă. b) Comisia metodologică ‫܈‬i c) Comisia de deontologie ‫܈‬i disciplină. (3) Membrii comisiilor de specialitate propun din rândul acestora: pre‫܈‬edintele. este organizată ‫܈‬edin‫܊‬ele de alegere a organelor de conducere ale comisiilor de specialitate. care vor fi aproba‫܊‬i în func‫܊‬ie. conducerea comisiei de specialitate i‫܈‬i organizează activitatea specifica potrivit atribu‫܊‬iilor stabilite prin lege ‫܈‬i prezentele norme. conduse de catre membrii fiecarei comisii cu vechimea cea mai mare în profesie. ordine publică ‫܈‬i siguran‫܊‬ă na‫܊‬ională. vicepre‫܈‬edintele ‫܈‬i secretarul comisiei. (3) Pre‫܈‬edintele Colegiului poate desemna din rândul membrilor comisiilor de specialitate persoanele care reprezintă Colegiul în conferin‫܊‬ele ‫܈‬i congresele interne ‫܈‬i interna‫܊‬ionale în domeniile de competen‫܊‬ă. 348 bis/26. date spre solu‫܊‬ionare Comitetului director. 22. consiliere scolară ‫܈‬i voca‫܊‬ională si Comisia de psihologie pentru apărare. 15 . Comisia de psihologia muncii. în condi‫܊‬iile legii ‫܈‬i ale prezentelor norme. semnat sub condi‫܊‬ia nulită‫܊‬ii absolute de către to‫܊‬i membrii prezen‫܊‬i.2010 17 director a propunerilor de aprobare. în cadrul procedurilor specifice de alegere a membrilor Comitetului director. Comisia de psihologie educa‫܊‬ională. redactat de către secretarul de ‫܈‬edin‫܊‬ă. amânare sau respingere a cererilor formulate.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Art. transporturilor ‫܈‬i serviciilor. prin votul majorită‫܊‬ii membrilor prezen‫܊‬i.

în condi‫܊‬iile stabilite prin hotărâre a Comitetului director. direct sau la propunerea majorită‫܊‬ii simple a fiecărei comisii de specialitate. Art.(1) În cazul constatării neîndeplinirii condi‫܊‬iilor generale privind eliberarea unor acte date spre analiză comisiilor de specialitate. Nr. . (3) Propunerile de acceptare. (2) În cazul constatării încadrării gre‫܈‬ite în treapta de competen‫܊‬ă ‫܈‬i forma de atestare. Art. se realizează prin normele privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică. comisiile aplicative pot propune Comitetului director o nouă încadrare.18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. de amânare sau de respingere a cererilor se eviden‫܊‬iază în procesul-verbal al ‫܈‬edin‫܊‬ei comisiei de specialitate. PARTEA I. normele privind competen‫܊‬ele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică. 348 bis/26. – În îndeplinirea atribu‫܊‬iilor specifice comisiile de specialitate adoptă propuneri ‫܈‬i proiecte de acte administrative.2010 Art. normele privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică. (5) Validarea propunerilor adresate Comitetului director este condi‫܊‬ionată de prezen‫܊‬a în sedin‫܊‬ă a unui număr de jumătate plus unul din membrii comisiei de specialitate. sau pot solicita avizul juridic consultativ al Direc‫܊‬iei juridice ‫܈‬i de rela‫܊‬ii publice. în condi‫܊‬iile legii. 25. amânarea solu‫܊‬ionarii acestora până la data prezentarii documentelor necesare completării corespunzatoare a dosarului care înso‫܊‬e‫܈‬te cererea. (4) ‫܇‬edin‫܊‬ele comisiilor de specialitate sunt convocate prin dispozi‫܊‬ie a pre‫܈‬edintelui Colegiului. 16 . aprobate prin hotărâre a Comitetului director. care sunt înaintate spre aprobare Comitetului director sau pre‫܈‬edintelui Colegiului. semnat pentru validitate de către to‫܊‬i membrii prezen‫܊‬i. cu respectarea dispozi‫܊‬iilor prezentelor norme. după caz.V. acestea pot propune Comitetului director respingerea. – (1) Reglementarea activită‫܊‬ilor specifice comisiilor de specialitate în cadrul procedurilor de analizare a cererilor date spre solu‫܊‬ionare Comitetului director. precum ‫܈‬i prin alte norme. (2) Reglementarea activitatilor specifice in cadrul procedurilor de înregistrare a formelor de exercitare a profesiei de psiholog ‫܈‬i de certificare a dreptului de supervizare profesională se realizează potrivit legii. 23. 24.

după caz. cu respectarea condi‫܊‬iilor generale de atestatului de liberă practică. precum ‫܈‬i de avizare ‫܈‬i creditare a modalită‫܊‬ilor de formare profesională complementară ‫܈‬i continuă se realizează prin normele privind formarea profesională a psihologilor. în procesul de analiză. PARTEA I. (5) Activită‫܊‬ile specifice Comisiei metodologice se realizeaza potrivit Normelor de avizare a metodelor ‫܈‬i tehnicilor de evaluare ‫܈‬i asisten‫܊‬ă psihologică. în condi‫܊‬iile legii ‫܈‬i ale prezentelor norme. certificate de recunoa‫܈‬tere. (6) În vederea sprijinirii procedurilor de analiză demarate de către comisiile de specialitate. aprobate prin hotărâre a Comitetului director. d) propun Comitetului director aprobarea. avize profesionale pentru furnizorii de formare profesională. în condi‫܊‬iile legii. pentru cetăрeni ai unui alt stat membru al Uniunii Europene care au obрinut titlul profesional în рară. precum оi pentru alte categorii de persoane. în condi‫܊‬iile legii ‫܈‬i ale prezentelor norme. certificate de înregistrare a formelor independente de exercitare a profesiei de psiholog ‫܈‬i a actelor de modificare. Art. amânarea sau respingerea cererilor de eliberare a următoarelor documente: atestate de liberă practică.2010 19 (3) Reglementarea activita‫܊‬ilor specifice în cadrul procedurilor de înregistrare a furnizorilor de formare profesională. pentru persoane asimilate în condiрiile legii оi ale normelor. care au obрinut diploma de licenрă în psihologie sau asimilată. – Comisiile de specialitate au următoarele competen‫܊‬e generale: a) organizează formele de evaluare specifice pentru accesul în profesia de psiholog. condi‫܊‬iile accesului în profesia de psiholog în specialită‫܊‬ile de competen‫܊‬ă. sub condiрia formării profesionale complementare. cetăрeni străini care au obрinut titlul profesional în unul din statele cu care România are încheiate convenрii bilaterale în domeniu. (4) Activită‫܊‬ile specifice Comisiei de deontologie ‫܈‬i disciplină se realizeaza potrivit Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică ‫܈‬i Codului de procedură disciplinară.V. avize profesionale pentru programele de formare profesională. b) aplică. pentru absolvenрi ai unei instituрii de învaрământ superior. cu excepрia statelor membre ale Uniunii Europene. 348 bis/26. 26. Nr. avize de func‫܊‬ionare ale structurilor de psihologie ‫܈‬i a actelor de modificare. adeverin‫܊‬e privind 17 eliberare a . pre‫܈‬edintele Colegiului poate emite dispozi‫܊‬ii. după caz. în condi‫܊‬iile legii ‫܈‬i ale prezentelor norme.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. adeverin‫܊‬e privind dreptul de supervizare profesională.

după caz. PARTEA I. precum ‫܈‬i pentru activită‫܊‬ile de anchetă disciplinară. e) pot propune Comitetului director ‫܈‬i pre‫܈‬edintelui acestuia. după caz. – Comisia de psihologie clinică ‫܈‬i psihoterapie desfă‫܈‬oară proceduri le specifice în vederea analizării ‫܈‬i înaintării către Comitetul director.V. controlul ‫܈‬i supravegherea profesională. h) desemnează persoane în comisiile de lucru. în norme ‫܈‬i în actele administrative emise de către Comitetul director ‫܈‬i pre‫܈‬edintele Colegiului. k) îndeplinesc orice altă atribu‫܊‬ii prevăzute în lege. na‫܊‬ionale sau interna‫܊‬ionale. avizarea metodelor ‫܈‬i tehnicilor de evaluare ‫܈‬i asisten‫܊‬ă psihologică. precum ‫܈‬i în cadrul unor întruniri profesionale interne. supuse procedurilor de avizare ‫܈‬i aprobare.20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. normelor ‫܈‬i hotărârilor cu caracter normativ ale Comitetului director. avize pentru metodele ‫܈‬i tehnicile de evaluare ‫܈‬i asisten‫܊‬ă psihologică. 27. amânarea sau respingere a oricăror cereri sau peti‫܊‬ii date spre solu‫܊‬ionare Comitetului director ‫܈‬i care privesc specialită‫܊‬ile: 18 . propuneri privind solu‫܊‬ionarea peti‫܊‬iilor înaintate Comitetului director sau Comisiei de deontologie ‫܈‬i disciplina. competen‫܊‬ele profesionale.2010 rezultatul evaluării în vederea accesului în profesia de psiholog cu drept de liberă practică. i) propun Comitetului director ‫܈‬i pre‫܈‬edintelui Colegiului aprobarea ghidurilor de bune practici în domeniile de competen‫܊‬ă specifică. formarea profesională complementară ‫܈‬i continuă. j) emit puncte de vedere sau precizări cu caracter consultativ în orice altă problemă legată de domeniile de competen‫܊‬ă specifice. în vederea detalierii ‫܈‬i punerii în aplicare a dispozi‫܊‬iilor legii. precum ‫܈‬i a altor documente date în competen‫܊‬a lor. g) propun nominal persoane pentru realizarea activita‫܊‬ilor de control ‫܈‬i supraveghere profesională. SEC‫܉‬IUNEA a II-a Comisia de psihologie clinică ‫܈‬i psihoterapie Art. proiecte de acte administrative privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică. f) înaintează către pre‫܈‬edinte. 348 bis/26. în legatură cu domeniul de competen‫܊‬ă specific. Nr. înregistrarea formelor ‫܈‬i modalită‫܊‬ilor de exercitare ale profesiei. a propunerilor pentru aprobarea. j) propun Comitetului director ‫܈‬i pre‫܈‬edintelui Colegiului aprobarea unor măsuri de eficientizare a activită‫܊‬ii Colegiului.

– Comisia de psihologia muncii. d) propune spre aprobare Comitetului director sau pre‫܈‬edintelui Colegiului norme specifice pentru recunoa‫܈‬terea ‫܈‬i compatibilizarea practicii psihoterapiei ‫܈‬i consilierii psihologice în România cu practica psihoterapiei ‫܈‬i consilierii psihologice în celelalte state ale Uniunii Europene. b) psihologia transporturilor ‫܈‬i c) psihologia aplicată în servicii. b) consiliere psihologică (clinică) ‫܈‬i c) psihoterapie. 19 . 15 alin (2) din normele metodologice. – Comisia de psihologie clinică ‫܈‬i psihoterapie are toate competen‫܊‬ele generale aplicabile. prevăzute la art. a propunerilor pentru aprobarea. 15 alin (2) din normele metodologice. Nr. Art.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 28. 26. amânarea sau respingerea cererilor de aliberare a atestatelor de liberă practică pentru persoanele prevăzute la art.2010 21 a) psihologie clinică. transporturilor ‫܈‬i serviciilor Art. transporturilor ‫܈‬i serviciilor desfă‫܈‬oară procedurile specifice în vederea analizării ‫܈‬i înaintării către Comitetul director. amânarea sau respingerea oricăror cereri sau peti‫܊‬ii date spre solu‫܊‬ionare Comitetului director ‫܈‬i care privesc specialită‫܊‬ile: a) psihologia muncii ‫܈‬i organizatională. 348 bis/26.V. PARTEA I. având totodată următoarele competen‫܊‬e specifice: a) analizează ‫܈‬i propune Comitetului director sau pre‫܈‬edintelui Colegiului aprobarea. SEC‫܉‬IUNEA a III-a Comisia de psihologia muncii. 29. e) propune spre aprobare Comitetului director sau pre‫܈‬edintelui Colegiului proiecte de acte normative privind reglementarea competen‫܊‬elor profesionale ale psihologilor clinicieni în domeniul securită‫܊‬ii ‫܈‬i sănătă‫܊‬ii în muncă. b) propune spre aprobare Comitetului director sau pre‫܈‬edintelui Colegiului pachetul de discipline de specialitate solicitat pentru persoanele prevăzute de art. c) propune spre aprobare Comitetului director sau pre‫܈‬edintelui Colegiului spre aprobare metodele ‫܈‬i tehnicile psihoterapeutice care sunt recunoscute pentru activitatea profesională în specialită‫܊‬ile psihoterapie ‫܈‬i consiliere psihologică.

transporturilor ‫܈‬i serviciilor are toate competen‫܊‬ele generale aplicabile. având totodată următoarele competen‫܊‬e specifice: a) propune spre aprobare Comitetului director sau pre‫܈‬edintelui Colegiului proiecte de acte normative privind reglementarea competen‫܊‬elor profesionale în domeniul securită‫܊‬ii ‫܈‬i sănătă‫܊‬ii în muncă. (3) din 20 . 18 normele metodologice. 348 bis/26. PARTEA I. 31. c) propune spre aprobare Comitetului director sau pre‫܈‬edintelui Colegiului norme privind recunoa‫܈‬terea ‫܈‬i compatibilizarea practicii profesionale cu celelalte state din Uniunea Europeană în specialită‫܊‬ile de competen‫܊‬ă. 26. – Comisia de psihologie educationala. SEC‫܉‬IUNEA a IV-a Comisia de psihologie educa‫܊‬ională. b) analizează ‫܈‬i propune spre aprobare Comitetului director sau pre‫܈‬edintelui Colegiului proiectele de acte normative privind reglementarea condi‫܊‬iilor de exercitare ale profesiei în domeniul siguran‫܊‬ei circula‫܊‬iei ‫܈‬i naviga‫܊‬iei. consiliere scolară ‫܈‬i voca‫܊‬ională desfă‫܈‬oară proceduri le specifice în vederea analizării ‫܈‬i înaintării către Comitetul director. amânarea sau respingere a oricăror cereri sau peti‫܊‬ii date spre solu‫܊‬ionare Comitetului director ‫܈‬i care privesc specialită‫܊‬ile: a) psihologie educa‫܊‬ională. alin. prevăzute la art. – Comisia de psihologia muncii. d) propune spre aprobare Comitetului director sau pre‫܈‬edintelui Colegiului norme privind punerea în aplicare ‫܈‬i detalierea dispozi‫܊‬iilor art. precum ‫܈‬i în alte domenii de activitate socio-economice din sfera serviciilor.V. consiliere scolară ‫܈‬i voca‫܊‬ională Art. consiliere scolară ‫܈‬i voca‫܊‬ională ‫܈‬i b) psihopedagogie specială.22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. a propunerilor pentru aprobarea. 30. Nr.2010 Art. e) propune spre aprobare Comitetului director sau pre‫܈‬edintelui Colegiului norme privind actualizarea domeniului de aplicare a competen‫܊‬elor în specialitatea psihologia aplicată în servicii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

23

Art. 32. – Comisia de psihologie educa‫܊‬ională, consiliere scolară ‫܈‬i voca‫܊‬ională are toate competen‫܊‬ele generale aplicabile, prevăzute la art. 26, având totodată următoarele competen‫܊‬e specifice: a) propune spre aprobare Comitetului director sau pre‫܈‬edintelui Colegiului privind recunoa‫܈‬terea ‫܈‬i compatibilizarea practicii profesionale în sistemul de educa‫܊‬ie ‫܈‬i educa‫܊‬ie specială; b) propune spre aprobare Comitetului director sau pre‫܈‬edintelui Colegiului norme privind recunoa‫܈‬terea ‫܈‬i compatibilizarea practicii profesionale nationale cu practică din celelalte ‫܊‬ări ale Uniunii Europene în specialită‫܊‬ile de competen‫܊‬ă; c) elaborează precizări referitoare la reglementarea procedurilor de recunoa‫܈‬tere ‫܈‬i atestare profesională a psihopedagogilor speciali, în condi‫܊‬iile legii ‫܈‬i ale normelor. SEC‫܉‬IUNEA a V-a Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică ‫܈‬i siguran‫܊‬ă na‫܊‬ională Art. 33. – Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică ‫܈‬i siguran‫܊‬ă na‫܊‬ională desfă‫܈‬oară procedurile specifice în vederea analizării ‫܈‬i înaintării către Comitetul director, a propunerilor pentru aprobarea, amânarea sau respingere a oricăror cereri sau peti‫܊‬ii date spre solu‫܊‬ionare Comitetului director ‫܈‬i care privesc specialită‫܊‬ile: a) psihologie aplicată în domeniul securită‫܊‬ii na‫܊‬ionale ‫܈‬i b) psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf. Art. 34. – Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică ‫܈‬i siguran‫܊‬ă na‫܊‬ională are toate competen‫܊‬ele generale aplicabile, prevăzute la art. 26, având totodată următoarele competen‫܊‬e specifice: a) propune spre aprobare Comitetului director sau pre‫܈‬edintelui Colegiului, norme privind punerea în aplicare ‫܈‬i detalierea dispozi‫܊‬iilor art. 18 alin. (3) si art. 24 lit. b) din norme; b) propune spre aprobare Comitetului director sau pre‫܈‬edintelui Colegiului, norme privind punerea în aplicare a dispozi‫܊‬iilor art. 25 si 26 din norme;

21

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

c) propune spre aprobare Comitetului director sau pre‫܈‬edintelui Colegiului, norme privind ob‫܊‬inerea atestatului de liberă practică în specialitatea psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf de către persoanele prevăzute la art. 18 alin. (2) din norme. SEC‫܉‬IUNEA a VI-a Comisia metodologică Art. 35. – (1) Comisia metodologică desfă‫܈‬oară activită‫܊‬i specifice de analizare a cererilor de avizare a metodelor ‫܈‬i tehnicilor de evaluare ‫܈‬i asisten‫܊‬ă psihologică, în condi‫܊‬iile legii ‫܈‬i ale normelor de avizare a metodelor оi tehnicilor de evaluare оi asistenрă psihologică, elaborate de către Comitetul director ‫܈‬i aprobate de către Conven‫܊‬ia na‫܊‬ională, potrivit prevederilor prezentelor norme. (2) Comisia metodologică elaborează propuneri de avizare a metodelor ‫܈‬i tehnicilor de evaluare ‫܈‬i asisten‫܊‬ă psihologică analizate, în condi‫܊‬iile legii. (3) Comisia metodologică propune Comitetului director eviden‫܊‬a metodelor ‫܈‬i tehnicilor de evaluare ‫܈‬i asisten‫܊‬ă psihologică, precum ‫܈‬i modurile de utilizare a acestora pentru publicarea anuală a Catalogului metodelor оi tehnicilor de evaluare оi asistenрă psihologică ‫܈‬i prezintă rapoarte la cererea Comitetului director sau a pre‫܈‬edintelui Colegiului. Art. 36. În baza mandatului acordat de către pre‫܈‬edintele Colegiului,

membrii Comisiei metodologice pot întreprinde controale tematice la entită‫܊‬ile care construiesc sau distribuie metodele ‫܈‬i tehnicile de evaluare ‫܈‬i asisten‫܊‬ă psihologică din România, în vederea verificării îndeplinirii condi‫܊‬iilor care au stat la baza acordării avizului, precum ‫܈‬i la utilizatorii metodelor ‫܈‬i tehnicilor de evaluare ‫܈‬i asisten‫܊‬ă psihologică. Art. 37. – Comisia metodologică avizează cursurile de formare ‫܈‬i training-urile având ca obiect utilizarea metodelor ‫܈‬i tehnicilor de evaluare ‫܈‬i asisten‫܊‬ă psihologică standardizate, altele decât cele cu relevan‫܊‬ă pentru formarea profesională continuă a psihologilor.

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 348 bis/26.V.2010

25

SEC‫܉‬IUNEA a VII-a Comisia de deontologie ‫܈‬i disciplină Art. 38. – (1) Comisia de deontologie ‫܈‬i disciplină realizează atribu‫܊‬iile specifice prevăzute la art. 36 lit. c) din lege, în condi‫܊‬iile prezentelor norme. (2) Comisia de deontologie ‫܈‬i disciplină desfă‫܈‬oară activită‫܊‬i specifice în vederea finalizării ‫܈‬i utilizarii activită‫܊‬ii de control ‫܈‬i supraveghere profesională. (3) Comisia de deontologie ‫܈‬i disciplină poate cerceta cazurile de incompatibilitate ‫܈‬i conflict de interese indicate în actele de sesizare. (4) Comisia de deontologie ‫܈‬i disciplină poate media litigiile dintre psihologi, dintre ace‫܈‬tia ‫܈‬i beneficiarii serviciilor psihologice, precum ‫܈‬i dintre psihologi ‫܈‬i angajatorii acestora, în cadrul procedurilor de cercetare specifice, pe baza mandatului expres acordat de către Comitetul director. (5) Comisia de deontologie ‫܈‬i disciplină are toate responsabilită‫܊‬ile prevăzute de lege, fiind suverană în aprobarea hotărârilor. Art. 39. – (1) Comisia de deontologie ‫܈‬i disciplină poate solicita în îndeplinirea atribu‫܊‬iilor specifice avizul consultativ al Direc‫܊‬iei juridice ‫܈‬i de rela‫܊‬ii publice a Colegiului. (2) Comisia de deontologie ‫܈‬i disciplină urmăre‫܈‬te respectarea principiului confidentialită‫܊‬ii actului psihologic, a secretului profesional ‫܈‬i inviolabilită‫܊‬ii lucrărilor ‫܈‬i înregistrărilor cu caracter profesional, aflate în paza juridică a psihologului sau a angajatorului acestuia. (3) Comisia de deontologie ‫܈‬i disciplină poate propune Comitetului director sau pre‫܈‬edintelui aprobarea normelor privind răspunderea profesională, în vederea încheierii de către psihologi a contractelor de asigurare pentru răspundere civilă profesională. (4) Comisia de deontologie ‫܈‬i disciplină colaborează în vederea îndeplinirii atribu‫܊‬iilor prevăzute la alin. (3) cu celelalte comisii de specialitate, precum ‫܈‬i cu Direc‫܊‬ia juridică ‫܈‬i de rela‫܊‬ii publice a Colegiului. Art. 40. – (1) Comisia de deontologie ‫܈‬i disciplină avizează actele de sesizare înaintate organelor competente, de către Comitetul director, în temeiul dispozi‫܊‬iilor art. 33 lit. k) raportate la art. 58 din lege. 23

cu caracter normativ sau administrativ. conducere ‫܈‬i coordonare a activită‫܊‬ii forurilor de conducere ‫܈‬i a structurii executive a Colegiului. aprobând măsurile necesare pentru organizarea ‫܈‬i func‫܊‬ionarea acestora. 348 bis/26. Nr. . 42. 43. ‫܈‬i alte acte. reprezentare. precum ‫܈‬i a altor acte administrative sau normative privind exercitarea profesiei de psiholog în România.V. d) convoacă. b) aproba ‫܈‬i emite dispozi‫܊‬ii obligatorii. e) coordonează activitatea structurii executive a Colegiului ‫܈‬i aprobă toate actele privind dimensionarea resurselor umane ‫܈‬i materiale necesare pentru desfă‫܈‬urarea activită‫܊‬ii acesteia. Comisia de deontologie ‫܈‬i disciplină poate propune Comitetului director sau pre‫܈‬edintelui Colegiului norme оi proceduri privind sancрionarea practicilor anticoncurenрiale din domeniul serviciilor psihologice. (2) Pre‫܈‬edintele Colegiului poate solicita rapoarte periodice conducerilor comisiilor de specialitate sau conducerii structurii executive a Comitetului director. pre‫܈‬edintele Colegiului poate înfiin‫܊‬a comisii cu caracter consultativ ‫܈‬i poate solicita consultarea membrilor care asigură conducerea operativă sau a unor exper‫܊‬i. Art.26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. conduce ‫܈‬i prezidează ‫܈‬edin‫܊‬ele forurilor de conducere ale Colegiului ‫܈‬i ale altor structuri cu caracter profesional. pentru punerea în aplicare ‫܈‬i detalierea legii. c) reprezintă Colegiul în fa‫܊‬a tuturor entită‫܊‬ilor na‫܊‬ionale ‫܈‬i interna‫܊‬ionale. CAPITOLUL IX Pre‫܈‬edintele Colegiului Art. PARTEA I. – Pre‫܈‬edintele Colegiului este cea mai înaltă func‫܊‬ie ocupată de către un psiholog în ierarhia Colegiului. – (1) În realizarea atribu‫܊‬iilor ce îi revin.(1) Pre‫܈‬edintele Colegiului are următoarele competen‫܊‬e: a) asigură conducerea executivă a Colegiului. a normelor metodologice. cu atribu‫܊‬ii de reglementare. 24 .2010 (2) În aplicarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică ‫܈‬i a Codului de procedură disciplinară. fiind singurul reprezentant legal al acestuia. 41. Art.

V. g) semnează toate actele emise de către forurile de conducere ale Colegiului. n) asigură publicarea în Monitorul Oficial al României. 348 bis/26. 24 din lege. a plângerilor. PARTEA I. Partea I. i) prime‫܈‬te. q) încadrează personalul administrativ al Colegiului. Nr. j) coordonează activitatea filialelor teritoriale ale Colegiului ‫܈‬i aprobă dispozi‫܊‬ii obligatorii de eficientizare a activită‫܊‬ii acestora. precum ‫܈‬i a declara‫܊‬iilor de pozi‫܊‬ie ale Colegiului. în condi‫܊‬iile art. în condi‫܊‬iile legii ‫܈‬i ale prezentelor norme. m) asigură confec‫܊‬ionarea. l) ordonan‫܊‬ează Colegiului. k) gestionează Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România ‫܈‬i aprobă măsurile necesare în vederea actualizării ‫܈‬i restructurării acestuia. r) aplică hotărârile forurilor de conducere ale Colegiului ‫܈‬i aprobă măsuri de punere în aplicare ‫܈‬i de detaliere a acestora. cheltuielile ‫܈‬i coordonează activitatea financiară a 25 . a actelor administrative cu caracter normativ ale Colegiului. s) îndepline‫܈‬te orice alte atribu‫܊‬ii pentru care a fost mandatat prin hotărâri ale forurilor de conducere ale Colegiului. în condi‫܊‬iile legii ‫܈‬i ale prezentelor norme. h) dispune punerea în aplicare a suspendării ‫܈‬i încetării dreptului de liberă practică.2010 27 f) asigură cadrul necesar organizării exercitării profesiei de psiholog. precum ‫܈‬i încetarea acestor măsuri. anun‫܊‬urilor. o) asigură publicitatea actelor.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. înregistrarea ‫܈‬i emiterea actelor aprobate de către forurile de conducere ale Colegiului. precum ‫܈‬i a oricărui alt act de sesizare cu privire la organizarea exercitării profesiei de psiholog în România. p) aplică ‫܈‬tampila organiza‫܊‬iei profesionale ‫܈‬i mandatează persoanele responsabile cu aplicarea acesteia pe actele aprobate ‫܈‬i emise de către Colegiu. coordonează ‫܈‬i dispune solu‫܊‬ionarea contesta‫܊‬iilor. stabile‫܈‬te condi‫܊‬iile ‫܈‬i aprobă actele privind organizarea ‫܈‬i desfă‫܈‬urarea activită‫܊‬ii acestuia. comunicatelor.

Procedurile privind organizarea ‫܈‬i desfă‫܈‬urarea alegerilor în cadrul Conven‫܊‬iei na‫܊‬ionale cuprind: norma de reprezentare ‫܈‬i procedurile detaliate de alegere. (2) Dispozi‫܊‬ia pre‫܈‬edintelui Colegiului privind convocarea ‫܈‬edin‫܊‬ei Conven‫܊‬iei na‫܊‬ionale a Colegiului cuprinde data. PARTEA I. (3) Comitetul director votează componen‫܊‬a nominală a Comisiei de numărare ‫܈‬i validare a voturilor pentru candida‫܊‬ii la forurile de conducere ale Colegiului.28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. membri ai Colegiului.2010 (2) Pre‫܈‬edintele Colegiului poate emite dispozi‫܊‬ii obligatorii pentru punerea în aplicare ‫܈‬i detalierea prezentelor norme.(1) Membrii forurilor de conducere ale Colegiului sunt ale‫܈‬i prin vot secret de către reprezentan‫܊‬ii delega‫܊‬i în Conven‫܊‬ia na‫܊‬ională. (1). Procedurile privind organizarea ‫܈‬i desfă‫܈‬urarea alegerilor pentru filialele teritoriale cuprind: calendarul.(1) Procedurile privind organizarea ‫܈‬i desfă‫܈‬urarea alegerilor cuprind metodologia de organizare a alegerilor la nivelul filialelor teritoriale ‫܈‬i Conven‫܊‬iei na‫܊‬ionale. în activitate. (2) Pot fi desemna‫܊‬i drept candida‫܊‬i pentru ocuparea func‫܊‬iilor în cadrul forurilor de conducere ale Colegiului. ora. cu o buna 26 . loca‫܊‬ia ‫܈‬i ordinea de zi a ‫܈‬edin‫܊‬ei. . (3) Pre‫܈‬edintele Colegiului poate propune în plen suspendarea temporară a ‫܈‬edin‫܊‬elor forurilor de conducere ‫܈‬i comisiilor lucrative. organizate potrivit hotărârii Comitetului director. precum ‫܈‬i pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor alin. Art. 348 bis/26.V. după caz. 44. procedurile de realizare ‫܈‬i modalitatea de comunicare ‫܈‬i validare a rezultatelor. 45. – (1) Alegerea membrilor forurilor de conducere ale Colegiului se realizează în cadrul sedin‫܊‬elor ordinare ale Conven‫܊‬iei na‫܊‬ionale. CAPITOLUL X Alegerea membrilor în forurile de conducere ale Colegiului Art. Art. Nr. în condi‫܊‬iile legii ‫܈‬i ale prezentelor norme. precum ‫܈‬i procedurile privind organizarea ‫܈‬i desfă‫܈‬urarea alegerilor. în cazul constatării unor motive care nu permit desfă‫܈‬urarea lucrărilor în bune condi‫܊‬ii. precum ‫܈‬i reconvocarea acestora. . 46. (2) Procedurile privind organizarea ‫܈‬i desfă‫܈‬urarea alegerilor sunt aprobate prin hotărâre a Comitetului director.

Nr. (2) Votul pentru alegerea membrilor forurilor de conducere ale Colegiului este votul secret individual. exprimat în cabine de vot individuale. 348 bis/26. (7) Pe baza propunerilor realizate de către comitetele filialelor teritoriale. precum ‫܈‬i organizării exercitării profesiei de psiholog în România. PARTEA I. .2010 29 reputa‫܊‬ie morală ‫܈‬i profesională. conven‫܊‬iile filialelor teritoriale desemnează prin vot reprezentan‫܊‬ii în Conven‫܊‬ia na‫܊‬ională. – (1) Conven‫܊‬iile filialelor teritoriale desemnează candida‫܊‬ii pentru comisiile Comitetului director ‫܈‬i pentru func‫܊‬ia de pre‫܈‬edinte al Colegiului. aprobat prin hotărâre a Comitetului director. (6) Pe perioada mandatului încredin‫܊‬at. (3) Numărul membrilor Comitetului director este stabilit potrivit unui algoritm. 27 . comunicând Comitetului director lista nominală a candida‫܊‬ilor propu‫܈‬i. 47. 49. (3) Nu pot fi desemna‫܊‬i drept candida‫܊‬i persoanele care prin ac‫܊‬iunile promovate au adus atingere imaginii ‫܈‬i bunei desfă‫܈‬urări a activită‫܊‬ii Colegiului.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.(1) Alegerea pre‫܈‬edintelui Colegiului ‫܈‬i a celorlal‫܊‬i membri ai forurilor de conducere are loc numai după prezentarea de către to‫܊‬i candida‫܊‬ii propu‫܈‬i la func‫܊‬ia de pre‫܈‬edinte a Colegiului a proiectului managerial. pre‫܈‬edin‫܊‬ii filialelor teritoriale ale Colegiului îndeplinesc ‫܈‬i func‫܊‬iile de membri ai Consiliului Colegiului. Art. Art.V. demnită‫܊‬ii profesionale a psihologilor români. (5) Candida‫܊‬ii desemna‫܊‬i de către conven‫܊‬iile filialelor teritoriale ale Colegiului la func‫܊‬iile de pre‫܈‬edinte ‫܈‬i de membru al Comitetului director pot fi ‫܈‬i membri ai Colegiului care nu sunt membri ai filialei teritoriale electoare. (4) Conven‫܊‬iile filialelor teritoriale ale Colegiului desemnează prin vot candida‫܊‬ii pentru func‫܊‬iile de pre‫܈‬edinte al Colegiului ‫܈‬i de membru al Comitetului director. (2) Candida‫܊‬ii desemna‫܊‬i trebuie să î‫܈‬i exprime în mod expres acordul pentru includerea pe listele de vot. 48. – Sedin‫܊‬a privind desfă‫܈‬urarea alegerilor debutează cu desemnarea prin vot a membrilor Comisiei de numărare ‫܈‬i validare a voturilor. Art. care nu se află într-o stare de incompatibilitate sau conflict de interese cu ocuparea func‫܊‬iilor în cadrul forurilor de conducere ale Colegiului.

51.(1) Organizarea Colegiului are la bază filialele teritoriale. (2) (3) În ‫܈‬edin‫܊‬a de constituire a filialei teritoriale pot participa cu statut de Procesul-verbal ‫܈‬i celelalte acte doveditoare privind validitatea observatori reprezentan‫܊‬i ai Colegiului. PARTEA I. Art. constituite prin voin‫܊‬a liber exprimată a cel pu‫܊‬in cincizeci de psihologi ‫܈‬i care reprezintă o arie teritorială compactă. candidatul următor. CAPITOLUL XI Organizarea teritorială a Colegiului SEC‫܉‬IUNEA I Filialele teritoriale ale Colegiului Art. 50. (2) Pentru confirmarea validării în func‫܊‬ie a noului membru al Comitetului director. Nr.30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Art. este necesară exprimarea acordului expres al acestuia. 348 bis/26. constituită de regulă la nivelul unui jude‫܈ ܊‬i în municipiul Bucuresti. cu numărul cel mai mare de voturi ob‫܊‬inute la comisia de specialitate va fi validat în mod automat pe locul rămas vacant. – (1) După exprimarea voturilor are loc numărarea ‫܈‬i validarea acestora. desfă‫܈‬urării procesului de constituire a filialei teritoriale a Colegiului se înregistrează 28 . iar pre‫܈‬edintele poate prelua ‫܈‬i conducerea lucrărilor ‫܈‬edin‫܊‬ei Conven‫܊‬iei na‫܊‬ionale. 52.V. securizate prin ‫܈‬tampilare ‫܈‬i semnate de către pre‫܈‬edintele Colegiului. mandata‫܊‬i prin dispozi‫܊‬ie a pre‫܈‬edintelui. pre‫܈‬edintele ales ‫܈‬i membrii Comitetului director preiau toate atribu‫܊‬iile legale.2010 (3) Votul se exprimă pe buletine de vot comune pentru toate func‫܊‬iile în forurile de conducere. (3) După acceptarea mandatelor încredin‫܊‬ate. (2) După finalizarea procedurilor de validare finală a rezultatelor. urmată de validarea finală a rezultatelor de către Comisia de numărare ‫܈‬i de validare a voturilor. pre‫܈‬edintele Comisiei de numărare ‫܈‬i validare a voturilor anun‫܊‬ă rezultatele finale ale alegerilor. – (1) În cazul renun‫܊‬ării sau încetării mandatului unui membru al Comitetului director. după caz. .

53. poate aproba sau respinge înregistrarea filialei teritoriale nou-constituite. Art. – (1) Filialele teritoriale realizează o eviden‫܊‬ă ini‫܊‬ială a psihologilor ‫܈‬i a formelor de exercitare a profesiei de psiholog din aria de competen‫܊‬ă. utilizată pe baza unui mandat expres. acestea poartă în mod obligatoriu ‫܈‬tampila Colegiului. (2) ‫܇‬tampilele filialelor teritoriale pot fi utilizate numai în îndeplinirea atribu‫܊‬iilor specifice. (3) ‫܇‬tampilele filialelor teritoriale sunt realizate potrivit dispozi‫܊‬iei pre‫܈‬edintelui Colegiului. 55. acestea neputând angaja răspunederea Colegiului în acte juridice care nu au fost aprobate anterior în mod expres ‫܈‬i limitativ de către forurile de conducere ale Colegiului. într-un registru al filialei teritoriale. (2) Transmiterea documentelor în vederea ob‫܊‬inerii atestatelor de liberă practică ‫܈‬i înregistrarea formelor de exercitare ale profesiei de psiholog poate fi realizată numai sub condi‫܊‬ia inregistrarii acestora în registrul de eviden‫܊‬ă al filialei teritoriale competente. men‫܊‬ionate în mandatele acordate prin dispozi‫܊‬ie a pre‫܈‬edintelui Colegiului. Art. filiala teritorială se constituie din totalitatea psihologilor înregistra‫܊‬i în aria teritorială de competen‫܊‬ă.2010 31 în mod obligatoriu la secretariatul Comitetului director în termen de maxim 30 de zile calendaristice. (5) După înfiin‫܊‬are. (2) În termen de maximum treizeci de zile calendaristice de la înregistrarea constituirii filialei teritoriale se organizează în mod obligatoriu alegeri pentru desemnarea forurilor de conducere ale acesteia. – (1) Filiala teritorială ia fiin‫܊‬ă de la constituire ‫܈‬i este înregistrată de la data comunicării dispozi‫܊‬iei pre‫܈‬edintelui Colegiului privind aprobarea înregistrării constituirii acesteia. (4) Membrii Comitetului director care asigură conducerea operativă analizează con‫܊‬inutul procesului-verbal privind constituirea filialei teritoriale ‫܈‬i transmit avizul pre‫܈‬edintelui Colegiului. 348 bis/26.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Art. care. PARTEA I. Nr. 54 – (1) În vederea certificării actelor emise de către comitetele filialelor teritoriale.V. 29 . având men‫܊‬ionată în cuprinsul său denumirea filialei teritoriale.

32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. (4) Constatarea lipsei unor documente se poate comunica solicitantului ‫܈‬i Comitetului director printr-o notă explicativă. d) alege reprezentan‫܊‬ii pentru Conven‫܊‬ia na‫܊‬ională. Nr. indiferent de situa‫܊‬ia cererii. 57. fiind coordonată de către pre‫܈‬edintele Colegiului. 12 din normele metodologice se interpretează în sensul verificării existen‫܊‬ei actelor obligatorii care înso‫܊‬esc cererile adresate Comitetului director. PARTEA I. fără a analiza ‫܈‬i a aprecia con‫܊‬inutul acestora. 46 alin (3) litera f) din lege ‫܈‬i dispozi‫܊‬iile art. fără a depă‫܈‬i cuantumul maxim stabilit. e) propune candida‫܊‬i la func‫܊‬ia de pre‫܈‬edinte al Colegiului ‫܈‬i de membru al Comitetului director.V. (5) Cererea înso‫܊‬ită de documentele doveditoare se transmite în mod obligatoriu Comitetului director.2010 (3) Prevederile art. 56. (4) Filialele teritoriale nu pot desfă‫܈‬ura activită‫܊‬i economice în mod direct sau indirect ‫܈‬i nu pot percepe pentru serviciile prestate taxe sau alte contribu‫܊‬ii băne‫܈‬ti. 348 bis/26. – (1) Activitatea filialei teritoriale se realizeaza sub autoritatea Comitetului director. membri ai filialei teritoriale. SECTIUNEA a II-a Conven‫܊‬ia filialei teritoriale Art. (2) Conven‫܊‬ia teritorială are următoarele competen‫܊‬e specifice: a) dezbate problemele specifice ale practicii profesionale curente. cu domiciliul în zona arondată filialei teritoriale. Cuantumul sumelor se alocă în mod diferen‫܊‬iat. (3) Decontarea cheltuielilor de către filialele teritoriale este condi‫܊‬ionată de prezentarea prealabilă a documentelor financiar-contabile doveditoare. b) aprobă raportul anual de activitate al comitetului filialei. – (1) Conven‫܊‬ia filialei reprezintă forul de dezbatere al membrilor Colegiului. c) alege ‫܈‬i revocă pre‫܈‬edintele ‫܈‬i membrii comitetului filialei. Art. (2) În bugetul Colegiului sunt prevăzute sume alocate pentru desfă‫܈‬urarea activită‫܊‬ii curente a filialelor teritoriale. în func‫܊‬ie de numărul de psihologi. 30 .

f) prime‫܈‬te cererile de eliberare a atestatelor de liberă practică ‫܈‬i cererile de înregistrare a formelor de exercitare a profesiei de psiholog. care se află sub autoritatea Comitetului director. . membrii comitetelor filialelor teritoriale sunt obliga‫܊‬i să respecte drepturile profesionale ‫܈‬i constitutionale ale psihologilor ‫܈‬i să nu pună în pericol demnitatea umană ‫܈‬i profesională a acestora. 31 . c) propune reprezentan‫܊‬ii la Conven‫܊‬ia na‫܊‬ională. comitetul filialei teritoriale poate fi sprijinit de un secretar tehnic. – (1) În baza mandatului acordat de către Comitetul director sau de către pre‫܈‬edintele Comitetului director. le înregistrează ‫܈‬i le transmite Comitetului director. Nr. membrii comitetului filialei teritoriale pot desfă‫܈‬ura activită‫܊‬i de control ‫܈‬i supraveghere profesională.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. potrivit hotărârii Comitetului director. pe baza mandatului acordat de către Comitetul director ‫܈‬i avizează dosarele psihologilor propu‫܈‬i pentru activită‫܊‬i de control profesional. 58. care are calitatea de salariat al Colegiului. dispozi‫܊‬iile acestora. Art. îl înaintează Comitetului director. (3) Competen‫܊‬ele specifice ale comitetului filialei sunt următoarele: a) elaborează raportul anual de activitate ‫܈‬i. 59. PARTEA I. d) propune candida‫܊‬ii pentru func‫܊‬ia de pre‫܈‬edinte si de membru al Comitetului director. 348 bis/26. potrivit competen‫܊‬elor acestora.(1) Comitetul filialei este structura de coordonare la nivel teritorial. după caz. adresate Comitetului director. (2) Comitetul filialei este condus de un pre‫܈‬edinte ‫܈‬i este constituit dintr-un număr de membri raportat la numărul de membri al filialei. (2) În îndeplinirea mandatului acordat. e) controlează preliminar activitatea profesională a membrilor Colegiului din zona filialei respective. (3) Comitetele filialelor teritoriale comunică membrilor filialelor teritoriale actele emise de către organele de conducere ale Colegiului ‫܈‬i pun în aplicare. după aprobarea acestuia de către conven‫܊‬ia filialei. (4) În desfă‫܈‬urarea activită‫܊‬ii. b) informează membrii cu privire la actele aprobate de către forurile de conducere ale Colegiului.V. precum ‫܈‬i documentele aferente acestora.2010 33 SECTIUNEA a III-a Comitetul filialei Art.

2010 Art. care se aprobă prin orice mijloc convenit de către membri. CAPITOLUL XII Managementul furnizării serviciilor psihologice Art.V. – (1) Colegiul asigură la nivel na‫܊‬ional managementul calită‫܊‬ii serviciilor psihologice prin reglementarea standardelor de calitate în serviciile psihologice. SEC‫܉‬IUNEA a IV-a Pre‫܈‬edintele filialei teritoriale Art. b) eliberarea certificatelor de înregistrare pentru formele independente de exercitare ale profesiei. Nr. PARTEA I. – La începutul fiecărui an. b) convoacă ‫܈‬i conduce ‫܈‬edintele forurilor de conducere ale filialei teritoriale. în baza mandatului Comitetului director. c) reprezintă filiala teritorială în fa‫܊‬a entită‫܊‬ilor de drept public ‫܈‬i privat. (2) Competen‫܊‬ele pre‫܈‬edintelui filialei teritoriale sunt următoarele: a) coordonează activitatea comitetului filialei teritoriale. d) asigură coordonarea activită‫܊‬ii de control preliminar. e) semnează actele elaborate de către Comitetul filialei teritoriale ‫܈‬i asigură arhivarea acestora. după caz. 32 . 60. în conditiile legii. 348 bis/26. . comitetul filialei teritoriale prezintă Conven‫܊‬iei filialei un raport de activitate privind anul precedent. c) eliberarea avizelor profesionale pentru furnizorii de formare profesională.(1) Pre‫܈‬edintele filialei teritoriale este persoana care asigură conducerea ‫܈‬i reprezentarea filialei teritoriale. 62. (2) Instituirea standardelor de calitate în serviciile psihologice se realizează prin: a) eliberarea atestatelor de liberă practică pentru psihologi. d) eliberarea avizelor de func‫܊‬ionare pentru structurile de psihologie. pre‫܈‬edintele filialei teritoriale este sprijinit de către secretarul tehnic al Comitetului filialei. (3) În desfă‫܈‬urarea activită‫܊‬ii. 61.34 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.

l) reglementarea condi‫܊‬iilor de exercitare ale profesiei ‫܈‬i a actelor profesionale. în condi‫܊‬iile legii. i) reglementarea condi‫܊‬iilor de spa‫܊‬iu ‫܈‬i de dotare necesare pentru desfă‫܈‬urarea activită‫܊‬ii. potrivit legii. PARTEA I. m) gestionarea înregistrării.2010 35 e) eliberarea adeverin‫܊‬elor privind dreptul de supervizare profesională. (4) Colegiul poate stabili prin acorduri ‫܈‬i protocoale cu autorită‫܊‬ile publice ‫܈‬i institu‫܊‬iile private competente. j) aprobarea ghidurilor de bune practici în serviciile psihologice. (3) În vederea eliminării practicilor anticoncuren‫܊‬iale. suspendării ‫܈‬i radierii din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România. g) solu‫܊‬ionarea contesta‫܊‬iilor ‫܈‬i plângerilor privind calitatea serviciilor psihologice. k) stabilirea normelor privind competen‫܊‬ele. precum ‫܈‬i publicitatea acestora. 64. politici comune ‫܈‬i măsuri concrete de reglementare a raporturilor de muncă. Colegiul poate stabili acorduri ‫܈‬i protocoale de colaborare cu institu‫܊‬iile ‫܈‬i autorită‫܊‬ile publice ‫܈‬i private. f) controlul periodic ‫܈‬i supravegherea profesională a psihologilor ‫܈‬i a condi‫܊‬iilor de spa‫܊‬iu ‫܈‬i de dotare a formelor de exercitare ale profesiei. precum ‫܈‬i abaterile disciplinare. 348 bis/26. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.V. h) medierea cauzelor privind psihologii. n) aprobarea oricărei măsuri de dezvoltare a standardelor de calitate în serviciile psihologice ‫܈‬i de eficientizare a modului de exercitare a profesiei de psiholog în România. 33 . Art. precum ‫܈‬i a condi‫܊‬iilor de furnizare a serviciilor psihologice în anumite sectoare de activitate. 63. prin comisiile aplicative. – (1) Formarea profesională complementară ‫܈‬i/sau continuă în profesia de psiholog este reglementată de către Colegiu. a raporturilor de serviciu. CAPITOLUL XIII Formarea profesională a psihologilor Art. formarea ‫܈‬i supervizarea profesională a psihologilor. – Colegiul este singura autoritate română competentă în gestionarea condi‫܊‬iilor de furnizare a serviciilor psihologice în România.

V. potrivit organigramei ‫܈‬i în limitele bugetului aprobat de catre Consiliu. b) Direc‫܊‬ia juridică ‫܈‬i de rela‫܊‬ii publice. realizată potrivit modelului aprobat prin dispozi‫܊‬ie a pre‫܈‬edintelui Colegiului. avizelor de func‫܊‬ionare. – (1) Structura executivă a Colegiului este constituită din direc‫܊‬ii care asigură activită‫܊‬ile tehnico-administrative ale comisiilor de specialitate ale Comitetului director ‫܈‬i sprijină îndeplinirea de către forurile de conducere ale Colegiului a atribu‫܊‬iilor specifice. în condi‫܊‬iile legii ‫܈‬i ale prezentelor norme. certificatelor de înregistrare. 65. (2) Coordonarea ‫܈‬i conducerea structurii executive este asigurată de către pre‫܈‬edintele Colegiului. activită‫܊‬i de registratură generală ‫܈‬i de transmitere a actelor emise de către Colegiu. încadrarea sau concedierea personalului structurii executive. (2) Direc‫܊‬iile structurii executive a Colegiului sunt urmatoarele: a) Direc‫܊‬ia tehnico-administrativă ‫܈‬i de secretariat. Nr. (3) Comitetul director adoptă normele privind formarea profesională a psihologilor. CAPITOLUL XIV Structura executivă a Colegiului Art. personalul Colegiului se poate legitima ‫܈‬i cu legitima‫܊‬ia de serviciu. înregistrează ‫܈‬i actualizează Registrul 34 . c) Direc‫܊‬ia economică ‫܈‬i de resurse umane. 348 bis/26. 66.2010 (2) Comitetul director ‫܈‬i/sau pre‫܈‬edintele Colegiului emit acte administrative cu caracter normativ în vederea punerii în aplicare ‫܈‬i detalierii dispozi‫܊‬iilor legale privind formarea profesională a psihologilor ‫܈‬i instituie standarde de calitate în formarea profesională complementară. avizelor profesionale. PARTEA I. (2) Direc‫܊‬ia tehnico-adiministrativă ‫܈‬i de secretariat desfă‫܈‬oară activită‫܊‬i administrative curente ‫܈‬i de secretariat. – (1) Direc‫܊‬ia tehnico-administrativă ‫܈‬i de secretariat desfă‫܈‬oara activită‫܊‬i specifice de înregistrare ‫܈‬i arhivare a documentelor în vederea ob‫܊‬inerii atestatelor de liberă practică. precum ‫܈‬i altor documente emise de către Colegiu.36 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. (3) Pre‫܈‬edintele Colegiului dispune stabilirea condi‫܊‬ilor de muncă. Art. (4) În exercitarea atribu‫܊‬iilor sale. acordarea unor drepturi salariale.

care gestionează arhiva Colegiului. precum ‫܈‬i alte activită‫܊‬i în interesul Colegiului. Art. (6) Secretariatul Comitetului director include secretariatele comitetelor filialelor teritoriale. sub coordonarea pre‫܈‬edintelui Colegiului. sub coordonarea pre‫܈‬edintelui Colegiului.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. conferin‫܊‬e de presă. Nr. (2) În cadrul Direc‫܊‬iei juridice ‫܈‬i de rela‫܊‬ii publice î‫܈‬i desfă‫܈‬oară activitatea unul sau mai mul‫܊‬i consilieri juridici. 68. precum ‫܈‬i activită‫܊‬i de editare. 348 bis/26. Secretariatul Comitetului director asigură gestionarea electronica a arhivei electronice ‫܈‬i a datelor cu caracter personal în format electronic.V. imagine ‫܈‬i mass-media. activită‫܊‬i de elaborare ‫܈‬i avizare a proiectelor actelor administrative emise de organele de conducere ale Colegiului. (3) În subordinea Direc‫܊‬iei tehnico-administrativ ‫܈‬i de secretariat i‫܈‬i desfă‫܈‬oară activitatea Secretariatul Comitetului director. în condi‫܊‬iile legii.2010 37 unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România ‫܈‬i alte registre speciale. PARTEA I. Art. (3) Direc‫܊‬ia juridica ‫܈‬i de rela‫܊‬ii publice este condusă de către un director juridic. precum ‫܈‬i unul sau mai mul‫܊‬i speciali‫܈‬ti în rela‫܊‬ii publice. con‫܊‬inând datele cu caracter personal. (4) Direc‫܊‬ia tehnico-administrativă ‫܈‬i de secretariat are următoarele birouri: a) Secretariatul Comitetului director. consultan‫܊‬ă ‫܈‬i asisten‫܊‬ă juridică a Colegiului. d) Biroul de rela‫܊‬ii cu publicul. elaborează 35 . 67. activită‫܊‬i de dezvoltare. – (1) Direc‫܊‬ia juridică ‫܈‬i de rela‫܊‬ii publice desfă‫܈‬oară activită‫܊‬i specifice de reprezentare. c) Biroul IT. comunicate. b) Biroul tehnic ‫܈‬i de între‫܊‬inere. (7) Direc‫܊‬ia tehnico-administrativă ‫܈‬i de secretariat este condusă de către directorul executiv. corelare ‫܈‬i integrare normativă ‫܈‬i institu‫܊‬ională a Colegiului în sistemul legislativ ‫܈‬i institu‫܊‬ional al României ‫܈‬i al Uniunii Europene. – (1) Direc‫܊‬ia economică si de resurse umane desfă‫܈‬oară activită‫܊‬i specifice de eviden‫܊‬ă financiar-contabilă ‫܈‬i de gestiune a Colegiului. (5) Secretariatul Comitetului director este condus de către un secretar ‫܈‬ef.

– Sursele de finan‫܊‬are ale Colegiului sunt următoarele: a) cotiza‫܊‬ii.V. cheltuielile bugetare vor putea fi modificate ‫܈‬i ajustate. – (1) Veniturile ‫܈‬i cheltuielile Colegiului se reglementează de către forurile de conducere competente ale Colegiului. de regulă anul calendaristic. denumită în continuare bugetul Colegiului. CAPITOLUL XV Veniturile ‫܈‬i cheltuielile Colegiului Art. hotărârile acesteia fiind consemnate prin procese-verbale de ‫܈‬edin‫܊‬ă. la propunerea motivată a comisiilor aplicative sau a Direc‫܊‬iei economice ‫܈‬i de resurse umane. (2) ‫܇‬edintele conducerii structurii executive sunt prezidate de către pre‫܈‬edintele Colegiului. 36 . PARTEA I. se aprobă de către Consiliul Colegiului.38 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.2010 analize economice ‫܈‬i financiare. în func‫܊‬ie de necesită‫܊‬i. 72. 348 bis/26. (3) În procesul de execu‫܊‬ie. (4) Ordonan‫܊‬area cheltuielilor bugetare ale Colegiului se realizează de către pre‫܈‬edintele Colegiului. 71. fără a afecta bugetul în ansamblul sau valoric. (2) În cadrul Direc‫܊‬ia economică ‫܈‬i de resurse umane î‫܈‬i desfă‫܈‬oară activitatea economi‫܈‬ti ‫܈‬i inspectori de resurse umane. potrivit legii. Art. (2) Structura generala a veniturilor ‫܈‬i cheltuielilor anuale. 70. elaborează rapoarte financiar-contabile. rapoarte pregătitoare ac‫܊‬iunilor de audit. Nr. prin dispozi‫܊‬ie a pre‫܈‬edintelui Colegiului. – Pre‫܈‬edintele Colegiului conduce activitatea structurii executive ‫܈‬i desfă‫܈‬oară o activitate managerială remunerată. Art. (5) Execu‫܊‬ia bugetară este realizată în cadrul exerci‫܊‬iului financiar legal. precum ‫܈‬i activită‫܊‬i de eviden‫܊‬ă ‫܈‬i înregistrare a personalului Colegiului. pe baza proiectului propus de către pre‫܈‬edintele Comitetului director ‫܈‬i elaborat de către Direc‫܊‬ia economică ‫܈‬i de resurse umane. (3) Conducerea Direc‫܊‬iei economice ‫܈‬i de resurse umane este asigurată de către un director economic. balan‫܊‬e ‫܈‬i bilan‫܊‬uri contabile.

c) cheltuieli de deplasare ‫܈‬i cazare. 73. 348 bis/26. (3) Punerea în aplicare ‫܈‬i detalierea prezentelor norme se realizează prin dispozi‫܊‬ie a pre‫܈‬edintelui Colegiului. PARTEA I. 74. e) alte surse. Nr. (2) Principalele cheltuieli bugetare sunt: a) cheltuieli cu personalul. f) investi‫܊‬ii. Art. d) cheltuieli administrative ‫܈‬i de între‫܊‬inere ale loca‫܊‬iilor. a normelor metodologice ‫܈‬i ale prezentelor norme. b) cheltuieli privind desfă‫܈‬urarea activită‫܊‬ii comisiilor aplicative ‫܈‬i ale altor comisii cu caracter lucrativ. g) cofinan‫܊‬area proiectelor derulate cu fonduri nerambursabile. c) dona‫܊‬ii ‫܈‬i sponsorizări din partea unor persoane fizice ‫܈‬i juridice.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.V.2010 39 b) taxe. d) fonduri nerambursabile. CAPITOLUL XVI Dispozi‫܊‬ii finale ‫܈‬i tranzitorii Art. – (1) Prezentele norme aprobate pentru punerea în executare ‫܈‬i detalierea dispozi‫܊‬iilor legii. conform actelor normative în vigoare. e) cheltuieli logistice ‫܈‬i tehnice. 37 . reprezintă procedura unică de organizare ‫܈‬i func‫܊‬ionare internă a Colegiului. – (1) Categoriile de cheltuieli bugetare sunt previzionate prin bugetul anual aprobat. h) alte cheltuieli. (4) Interpretarea dispozi‫܊‬iilor actelor administrative ale Colegiului se realizează în condi‫܊‬iile legii. (2) De la data intrării în vigoare a prezentelor norme se suspendă în mod automat aplicarea altor norme privind organizarea ‫܈‬i func‫܊‬ionarea internă a Colegiului.

348 bis/26. înființarea. 1. denumit în continuare psiholog. . 2. în condițiile legii. Partea I.40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. — (1) De la data intrării în vigoare a normelor prevăzute la art. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. 2/2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României. Art. 3. 788/2005. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României. 1. Mihai Aniței București. potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.V. *) Hotărârea nr. în temeiul dispozițiilor Legii nr. Art. PARTEA I. organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România. înființarea. — Se aprobă Normele privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică. Nr. Nr. cu modificările și completările ulterioare.2010 COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică*) Având în vedere dispozițiile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România. 348 din 26 mai 2010 și este reprodusă și în acest număr bis. Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România h o t ă r ă ș t e: Art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. Președintele Colegiului Psihologilor din România. 2. Partea I. organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România și ale art. (2) Colegiul Psihologilor din România realizează toate procedurile necesare organizării accesului în profesia de psiholog. acestea reprezintă procedura unică de acces în profesia de psiholog cu drept de liberă practică. 16 aprilie 2010.

nr. 109/2007. care constă în ob‫܊‬inerea unei diplome de licen‫܊‬ă în psihologie sau a unei alte diplome de licen‫܊‬ă asimilate.G. aprobate prin H. 200/2004.G. 117/2008. în vederea ob‫܊‬inerii atestatului de liberă practică autonomă. 1. 788/2005. aprobată prin Legea nr.2010 41 ANEXĂ la Hotărârea Comitetului director nr. Nr. prin care se certifică ‫܈‬i se autorizează calitatea de psiholog. 2/2010 NORME privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică CAPITOLUL I Semnifica‫܊‬ia unor termeni Art. b) autoritate română de reglementare pentru profesia de psiholog Colegiul. 213/2004. c) aviz pentru formarea profesională – act emis de catre Comitetul director prin care se autorizează furnizorii de formare profesionala complementară ‫܈‬i/sau continuă ‫܈‬i se atestă relevan‫܊‬a con‫܊‬inutului ‫܈‬i a modalită‫܊‬ii de realizare a formării profesionale complementare ‫܈‬i/sau continue a psihologilor. PARTEA I.În în‫܊‬elesul prezentelor norme termenii ‫܈‬i expresiile de mai jos au următoarele semnifica‫܊‬ii: a) atestat de liberă practică în specialitate – act emis de către Comitetul director. în condi‫܊‬iile legii ‫܈‬i ale normelor metodologice.U. e) formare iniрială – proces formativ specific profesiei de psiholog. potrivit dispozi‫܊‬iilor Legii nr. 1 . . denumite în continuare norme metodologice.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. nr. 348 bis/26. respectiv a titlului de psiholog practicant autonom.V. 15 – 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. modificată ‫܈‬i completată prin O. d) evaluarea capacităрii profesionale – procedura de evaluare specifică profesiei de psiholog prin care se urmăre‫܈‬te verificarea cuno‫܈‬tin‫܊‬elor teoretice profesionale ‫܈‬i abilită‫܊‬ilor practice dobândite de către psihologii care au finalizat stagiul de supervizare profesională în specialită‫܊‬ile de competen‫܊‬ă. cu competen‫܊‬e în una dintre specialită‫܊‬ile profesionale prevăzute la art. la propunerea uneia dintre comisiile aplicative.

PARTEA I. avizate de către Comitetul director. ulterioară ‫܈‬i/sau concomitentă formării profesionale complementare. specializarea psihologie. după caz. 2 . fie dobândirea de noi competen‫܊‬e. în condi‫܊‬iile legii. înfiin‫܊‬area. a absolven‫܊‬ilor institu‫܊‬iilor de învă‫܊‬amânt superior.2010 f) formarea profesională complementară – activitate de formare a psihologilor. fiind realizată prin forme specifice sistemului na‫܊‬ional de învă‫܊‬ământ sau alte forme de educa‫܊‬ie profesională specifice psihologilor. ulterioară formării ini‫܊‬iale. 2. în condi‫܊‬iile Legii nr. g) formare profesională continuă – activitate de formare a psihologilor. care asigură. organizarea ‫܈‬i func‫܊‬ionarea Colegiului Psihologilor din România. denumite în continuare norme.V. obligatorie. fie dezvoltarea competen‫܊‬elor profesionale deja dobândite. fiind realizată prin forme specifice sistemului na‫܊‬ional de învă‫܊‬ământ sau alte forme de educa‫܊‬ie profesională specifică psihologilor. h) dezvoltarea personală a psihologului – proces de asisten‫܊‬ă psihologică prin intermediul căruia se realizează autocunoa‫܈‬terea ‫܈‬i optimizarea personală. la propunerea comisiilor aplicative. denumita in continuare lege. în domeniul psihologiei. reglementează procedură unică de acces în profesia de psiholog. Nr. . care asigură dezvoltarea competen‫܊‬elor profesionale deja dobândite. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. CAPITOLUL II Dispozi‫܊‬ii generale Art. 348 bis/26.42 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. (2) Prezentele norme stabilesc ‫܈‬i cadrul normativ privind atestarea profesională ‫܈‬i recunoa‫܈‬terea profesională în vederea exercitării profesiei de psiholog pe teritoriul României de către cetă‫܊‬enii straini. i) furnizori de formare profesională – entită‫܊‬i avizate de către Comitetul director pentru organizarea programelor de formare profesională complementară ‫܈‬i/sau continuă specifice profesiei de psiholog. la propunerea comisiilor aplicative. care au ob‫܊‬inut diploma de licen‫܊‬ă în psihologie sau a altor categorii de persoane asimilate. aprobate prin hotărârea Comitetului director. în vederea pregătirii pentru desfă‫܈‬urarea eficientă a activită‫܊‬ii profesionale.(1) Prezentele norme privind accesul în profesia de psiholog.

(3) Formarea profesională complementară se realizează numai după formare ini‫܊‬ială ‫܈‬i. în condi‫܊‬iile legii ‫܈‬i ale prezentelor norme. . Art. pe când ob‫܊‬inerea titlului unic de calificare de către o altă persoană asimilată în condi‫܊‬iile legii ‫܈‬i ale normelor metodologice nu cuprinde titlul profesional de psiholog. pot solicita ob‫܊‬inerea atestatului de psiholog cu drept de liberă practică în oricare dintre specialită‫܊‬ile profesionale ‫܈‬i treptele de specializare prevăzute de lege.(1) Absolven‫܊‬ii unei institu‫܊‬ii de invă‫܊‬ământ superior. înainte de accesul în profesia de psiholog. (3) Atestarea sau recunoa‫܈‬terea dreptului de liberă practică în psihologie. în condi‫܊‬iile legii. PARTEA I. precum ‫܈‬i categoriile de cetă‫܊‬eni străini reglementate prin lege. se realizează numai de către Colegiu. 348 bis/26. cu condi‫܊‬ia îndeplinirii cerin‫܊‬elor de vechime în profesie ‫܈‬i formare profesională complementară. (2) Accesul în profesia de psiholog se realizează numai prin ob‫܊‬inerea atestatului de liberă practică emis de către Colegiu. prin furnizorii de formare profesională aviza‫܊‬i profesional de către Comitetul director. Nr. – Dispozi‫܊‬iile privind dobândirea dreptului de liberă practică prevăzute în normele metodologice se aplică în mod corespunzător. – (1) Cetă‫܊‬enii români. în oricare dintre specialită‫܊‬ile profesionale. după caz. după caz. (5) Titlul unic de calificare ob‫܊‬inut de către un psiholog cuprinde ‫܈‬i titlul profesional de psiholog. (4) Titlul unic de calificare în profesia de psiholog pe teritoriul României este atestatul de liberă practică. pot solicita ob‫܊‬inerea atestatelor de liberă practică în România.V.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 5. 4. pe teritoriul României. (2) Formarea profesională complementară se realizează numai în condi‫܊‬iile limitativ prevăzute de lege. specifică psihologului practicant în condi‫܊‬ii de supervizare. 3. Art. 3 . respectiv în perioada stagiului de formare profesională complementară.2010 43 Art. în condi‫܊‬iile legii. care au ob‫܊‬inut diploma de licen‫܊‬ă în psihologie sau o diplomă de licenрă asimilată în condi‫܊‬iile legii.

domeniul psihologie. stabilite prin atestatul de liberă practică. după caz. (3) Persoanele care au ob‫܊‬inut accesul în profesia de psiholog pot desfă‫܈‬ura toate activită‫܊‬ile prevăzute la art. domeniul psihologie. pot solicita ob‫܊‬inerea atestatului de liberă practică autonomă. (2) Profesia de psiholog se exercită numai la nivel specializat. – (1) În func‫܊‬ie de modalitatea de formare ini‫܊‬iala. 7. specializarea psihologie sau asimilată.2010 Capitolul III Accesul în profesia de psiholog Art. în oricare din specialită‫܊‬ile profesionale prevăzute de lege. numai după prezentarea dovezii legale privind experien‫܊‬a de minimum un an în specialitate. numai după 4 . în oricare dintre formele de exercitare ale profesiei prevăzute de lege. PARTEA I. treapta de specializare psiholog specialist. domeniul psihologie. 15-18 din normele metodologice. după caz. ace‫܈‬tia pot realiza accesul în profesia de psiholog. respectiv ob‫܊‬inerea atestatului de liberă practică autonomă sau în condi‫܊‬ii de supervizare. în una sau mai multe dintre specialită‫܊‬ile profesionale prevăzute la art. potrivit specialită‫܊‬ii profesionale ‫܈‬i treptei de competen‫܊‬ă profesională. ob‫܊‬inând diploma de licen‫܊‬ă în psihologie. Art.V. în treapta de specializare psiholog practicant. Nr. proprii profesiei de psiholog. în condi‫܊‬iile legii. 348 bis/26. (3) Persoanele care au absolvit o institu‫܊‬ie de învă‫܊‬ământ superior de specialitate. 6. pot solicita ob‫܊‬inerea atestatului de liberă practică în condi‫܊‬ii de supervizare. realizată anterior intrării în func‫܊‬iune a comisiilor de aplicative ale Colegiului ‫܈‬i/sau a dovezii privind finalizarea stagiului de formare profesională complementară ‫܈‬i a supervizării profesionale. specializarea psihologie sau asimilată. competen‫܊‬a ‫܈‬i experien‫܊‬a profesională ale solicitan‫܊‬ilor de până la data intrării în func‫܊‬iune a comisiilor de specialitate ale Colegiului. specializarea psihologie sau asimilată. pot solicita ob‫܊‬inerea atestatului de liberă practică autonomă.44 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. după caz. (2) Persoanele care au absolvit o institu‫܊‬ie de invă‫܊‬ământ superior de specialitate. ob‫܊‬inând diploma de licen‫܊‬ă în psihologie. – (1) Persoanele care au absolvit o institu‫܊‬ie de invă‫܊‬ământ superior de specialitate. cu respectarea standardelor de calitate în serviciile psihologice stabilite de către Colegiu. ob‫܊‬inând diploma de licen‫܊‬ă în psihologie. 5 din lege. în una dintre treptele de specializare stabilite de lege.

V. Nr. pot solicita ob‫܊‬inerea atestatului de liberă practică autonomă. (2) Persoanele prevazute la art. sau în regim de servicii temporare. realizată anterior intrării în func‫܊‬iune a comisiilor aplicative ale Colegiului sau a dovezii privind practica autonomă cu o durată de minimum cinci ani în specialitate. . în treptele de specializare care corespund experien‫܊‬ei profesionale dovedite. ob‫܊‬inând diploma de licen‫܊‬ă în psihologie. specializarea psihologie sau asimilată. (5) Cetă‫܊‬enii străini care au ob‫܊‬inut titlurile de calificare profesională în ‫܊‬ara de origine pot solicita recunoa‫܈‬terea titlului profesional de psiholog ob‫܊‬inut.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. . prin una dintre formele de exercitare ale profesiei. respectiv pot să desfă‫܈‬oare activită‫܊‬ile prevăzute la art. (3) Persoanele prevăzute la art. pot exercita profesia de psiholog numai în condi‫܊‬iile în care au încheiat un contract de supervizare profesională cu un supervizor certificat de către Colegiu. 8. (4) Persoanele care au absolvit o institu‫܊‬ie de învă‫܊‬ământ superior de specialitate. PARTEA I. cu condi‫܊‬ia parcurgerii unui stagiu de formare profesională complementară. în vederea exercitării profesiei de psiholog pe teritoriul României. (1) care au ob‫܊‬inut atestatul de liberă practică în condi‫܊‬ii de supervizare. treapta de specializare psiholog principal. 7 alin. 7 alin. după caz. pot exercita profesia de psiholog în oricare dintre formele de exercitare ale profesiei prevăzute de lege. după caz.2010 45 prezentarea dovezii legale privind experien‫܊‬a de minimum cinci ani în specialitate. 348 bis/26. după caz. după caz. 5 din lege.(1) Persoanele prevăzute la art. în oricare dintre specialită‫܊‬ile profesionale prevăzute de lege. 5 aplicative ale Colegiului sau a dovezii privind practica autonomă cu o durata de minimum zece ani în specialitate. (1) care au ob‫܊‬inut atestatul de liberă practică în condi‫܊‬ii de supervizare. numai după prezentarea dovezii legale privind experien‫܊‬a de minimum zece ani în specialitate. 7 alin. domeniul psihologie. potrivit nivelului de competen‫܊‬ă prevăzut în atestatul de liberă practică ob‫܊‬inut. realizata anterior intrării în func‫܊‬iune a comisiilor după caz. Art. anterior ‫܈‬i/sau în mod concomitent cu realizarea activită‫܊‬ii de supervizare profesională. pot exercita profesia de psiholog. (1) care au ob‫܊‬inut atestatul de liberă practică în condi‫܊‬ii de supervizare. care au încheiat un contract de supervizare profesională cu un supervizor recunoscut de către Colegiu.

Nr. PARTEA I. potrivit programelor furnizorilor de formare aviza‫܊‬i profesional de către Colegiu. 348 bis/26. . în specialită‫܊‬ile consiliere psihologică (clinică) sau psihoterapie. 7 alin. sunt condi‫܊‬ionate de prezentarea de către solicitan‫܊‬i a dovezii parcurgerii minimumului necesar din stagiul de formare complementară. în vederea accesului în profesia de psiholog. organizate de către instituрiile de învăрământ superior acreditate sau b) cursuri de formare profesională complementară în specialitatea profesională în care a obрinut atestatul de liberă practică în condiрii de supervizare. în specialitatea profesională în care a obрinut atestatul de liberă practică în condiрii de supervizare. Art.(1) Accesul în profesia de psiholog. respectiv. înainte de accesul în profesia de psiholog.46 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. respectiv ob‫܊‬inerea atestatelor de liberă practică în condi‫܊‬ii de supervizare. 9. poate fi ob‫܊‬inută numai de către persoanele 6 . specializarea psihologie. parcurgerii ‫܈‬i/sau finalizării cursurilor de formare profesională complementară în specialitatea consiliere psihologică (clinică) ‫܈‬i psihoterapie. recunoscute de către Colegiu. (2) Furnizorii de formare profesională în consiliere psihologică (clinică) ‫܈‬i psihoterapie. (3) Certificarea înscrierii. parcurgerii ‫܈‬i/sau finalizării cursurilor de formare profesională complementară în specialitate. aviza‫܊‬i în condi‫܊‬iile legii de către Colegiu. după caz. (6) Realizarea activită‫܊‬ii de supervizare profesională cu o durată de minimum un an este obligatorie la debutul în profesia de psiholog ‫܈‬i poate fi realizată în mod concomitent cu stagiul de formare profesională complementară. de minimum 6 luni pentru consiliere psihologică (clinică). (1). pentru accesul în profesie. care au ob‫܊‬inut atestatul de liberă practică în condi‫܊‬ii de supervizare. acreditate în condiрiile legii. pe parcursul unei perioade de minimum un 1 an pentru psihoterapie. cu excep‫܊‬ia persoanelor care au absolvit cursuri universitare de master în specialitate sau care au finalizat un curs de formare complementară.V. au obliga‫܊‬ia certificării înscrierii. organizate de către furnizorii de formare profesională care au obрinut avizul profesional din partea Colegiului.2010 (4) Stagiul de formare profesională complementară are o durată de minimum doi ani ‫܈‬i este realizat în mod obligatoriu de către toate persoanele prevăzute la art. (5) Formarea profesională complementară poate fi realizată în următoarele forme: a) cursuri universitare de master în domeniu psihologiei.

V. finalizarea acestuia fiind certificata în mod obligatoriu de către furnizorul de formare profesională.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. înregistrat la Colegiu. 7 . (2) din normele metodologice cuprinde în mod obligatoriu un pachet de discipline de psihologie. 8 alin. (2) din normele metodologice. în regim de servicii permanente sau în regim de servicii temporare. iar pentru specialitatea psihoterapie ‫܈‬i de către categoriile de persoane prevăzute în mod limitativ la art. 15 alin. specializarea psihologie sau asimilată în condi‫܊‬iile legii. după caz. (6) Activitatea de supervizare profesională în specialitatea psihoterapie se realizează în condi‫܊‬iile art. Nr. ‫܈‬i poate lua una din următoarele forme: a) recunoa‫܈‬terea documentelor de calificare profesională. în condi‫܊‬iile în care ace‫܈‬tia ‫܈‬i-au stabilit domiciliul în România sau au drept de ‫܈‬edere temporară în România. iar în specialitatea consiliere psihologică (clinică) este de minim 2 ani. b) ob‫܊‬inerea atestatului de liberă practică. PARTEA I. Art. precum ‫܈‬i pentru cetă‫܊‬enii statelor cu care România are încheiate conven‫܊‬ii bilaterale în domeniu. Stagiul de formare complementară în specialitatea psihoterapie este de minimum 3 ani. (4) Formarea profesională complementară în domeniul psihoterapiei pentru categoriile de persoane prevăzute în mod limitativ la art. (1) atrage în mod automat eliberarea titlului unic de calificare profesională pe teritorul României ‫܈‬i înregistrarea în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România. 15 alin. în condi‫܊‬iile legii. a titlului profesional sau a titlului de calificare profesională. (2) Recunoa‫܈‬terea documentelor de calificare profesională sau a titlului profesional ob‫܊‬inut potrivit alin. pe baza unui contract de supervizare profesională. avizate profesional de către Colegiu. Partea I.2010 47 cu diplomă de licen‫܊‬ă în domeniul psihologie. (6).(1) Accesul în profesia de psiholog a cetă‫܊‬enilor străini se realizează pentru cetă‫܊‬enii unui stat membru al Uniunii Europene sau din Spa‫܊‬iul Economic European. 348 bis/26. aprobate prin hotărâre a Comitetului director. obtinute în ‫܊‬ara de origine sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spa‫܊‬iului Economic European sau cu care România are încheiate conven‫܊‬ii bilaterale în domeniu. în condi‫܊‬iile legii. . pentru perioada acordării acestui drept. 10. (5) Stagiul de formare profesională complementară specific specialită‫܊‬ilor consiliere psihologică (clinică) ‫܈‬i psihoterapie este realizat potrivit programei cursurilor de formare profesională complementară în specialitate.

c) certificatul. în fotocopie. după caz. tradus ‫܈‬i legalizat în România sau recunoscut de către misiunile diplomatice române din ‫܊‬ara de origine. g) adeverin‫܊‬ă medicală din care să rezulte că este apt pentru exercitarea profesiei de psiholog.V. eliberat de către autorită‫܊‬ile din ‫܊‬ara de origine. 10 din normele metodologice ‫܈‬i să prezinte următoarele documente îndosariate: a) cererea de acces în profesia de psiholog adresată Comitetului director. Nr. 10 si art. după caz. după caz. după caz. cu respectarea condi‫܊‬iilor prevăzute în art. 11 din normele metodologice. tradus ‫܈‬i legalizat în România sau recunoscut de către misiunile diplomatice române din ‫܊‬ara de origine.2010 (3) In vederea realizării accesului în profesie pentru persoanele ‫܈‬i în formele prevăzute în alin. i) opis cuprinzând actele depuse la dosarul de acces în profesie. PARTEA I. (5) Cetă‫܊‬enii străini pot solicita ob‫܊‬inerea atestatului de liberă practică în România. tradusă ‫܈‬i legalizată în România sau recunoscută în condi‫܊‬iile legii. neaplicarea vreunei sanc‫܊‬iuni de interzicere sau suspendare a exercitării profesiei. în original. în fotocopie. e) diploma de licen‫܊‬ă ob‫܊‬inută. d) certificat eliberat de către autoritatea competentă pentru profesia de psiholog din ‫܊‬ara de origine cu privire la îndeplinirea condi‫܊‬iilor prevăzute de legea na‫܊‬ionala pentru desfă‫܈‬urarea activită‫܊‬ii de psiholog în ‫܊‬ara de origine de către solicitant. b) pa‫܈‬aportul sau actul de identitate. precum ‫܈‬i cu privire la competen‫܊‬ele ‫܈‬i vechimea în profesie ale acestuia. (1) ace‫܈‬tia trebuie să urmeze procedura prevăzuta la art. diploma sau atestatul eliberat de către autoritatea competentă pentru profesia de psiholog din ‫܊‬ara de origine. f) dovada ob‫܊‬inerii ‫܈‬i/sau înregistrării dreptului de ‫܈‬edere în România. h) certificat de cazier judiciar.48 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 8 . (4) Pentru activită‫܊‬ile desfă‫܈‬urate în sectorul public recunoa‫܈‬terea documentelor de calificare profesională sau a titlului profesional ob‫܊‬inut în ‫܊‬ara de origine este condi‫܊‬ionată de cunoa‫܈‬terea limbii române. 348 bis/26. după caz.

Nr. (4) Finalizarea activită‫܊‬ii de supervizare profesională. eliberate de către institu‫܊‬ia de învă‫܊‬ământ superior sau de cître furnizorul de formare profesională avizat profesional de către Colegiu. înainte sau după ob‫܊‬inerea atestatului de liberă practică în condi‫܊‬ii de supervizare. 8 alin. 11.V. PARTEA I. în condi‫܊‬ii de supervizare. realizat în condi‫܊‬iile art. după caz. dovedită prin raportul de supervizare profesională final. Art. (4) În cazul finalizării stagiului de formare profesională complementară în specialitate. 9 . (2) Finalizarea stagiului de formare profesională complementară reprezintă o condi‫܊‬ie pentru înscrierea la evaluarea capacită‫܊‬ii profesionale. (2) Activitatea de supervizare profesională este realizată în mod independent de formarea profesională complementară ‫܈‬i are ca scop asigurarea managementului calită‫܊‬ii actului profesional desfă‫܈‬urat de către psiholog. în limitele competen‫܊‬elor conferite de treapta de specializare ob‫܊‬inută. Exercitarea profesiei de psiholog.(1) Persoanele care au ob‫܊‬inut atestatul de liberă practică în condi‫܊‬ii de supervizare urmează în mod obligatoriu. (3) Finalizarea stagiului de formare profesională complementară se dovede‫܈‬te prin diploma sau certificatul de absolvire. – (1) Persoanele care au ob‫܊‬inut atestatul de liberă practică în condi‫܊‬ii de supervizare urmează în mod obligatoriu. în una dintre formele de exercitare ale profesiei fără prezentarea dovezii privind supervizarea profesională este interzisă. (5). (3) Activitatea de supervizare profesională se poate realiza în cazul în care persoana atestată face dovada că exercită profesia de psiholog în una dintre formele de exercitare ale profesiei prevăzute de lege.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. la debutul în profesia de psiholog. . la debutul în profesia de psiholog. reprezintă o condi‫܊‬ie pentru înscrierea la evaluarea capacită‫܊‬ii profesionale. înscrierea la un nou curs de formare profesională complementară în specialitate nu este obligatorie. un stagiu de supervizare profesională cu o durată de minimum un an. un stagiu de formare profesională complementară. 12. 348 bis/26.2010 49 CAPITOLUL IV Stagiul de formare profesională complementară si realizarea activită‫܊‬ii de supervizare profesională Art.

Nr. indiferent de specialitatea profesională sau treapta de specializare ob‫܊‬inute. potrivit programei fiecarui furnizor de formare profesională complementară în domeniul psihoterapiei. finalizată prin rapoartele de supervizare profesională întocmite de către psihologii cu drept de supervizare profesională. . 14. constituie abatere disciplinară ‫܈‬i se sanc‫܊‬ionează potrivit legii. fără prezentarea dovezii privind realizarea activită‫܊‬ii de supervizare profesională.50 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. .(1) Formarea profesională complementară se realizează prin studii universitare de master sau prin cursurile de formare profesională complementară 10 . 348 bis/26. precum ‫܈‬i orice litigiu în legatură cu activitatea de supervizare profesională este mediat în mod obligatoriu de către Colegiu. referitoare la desfă‫܈‬urarea activită‫܊‬ii de supervizare profesională. Art. precum ‫܈‬i modalită‫܊‬ile de avizare ‫܈‬i control ale psihologilor care desfă‫܈‬oară activitatea de supervizare profesională se aproba prin hotărâre a Comitetului director. avizat de către Colegiu. Art.V. . (6) Exercitarea profesiei de psiholog. 15. după caz. Art.2010 (5) Activitatea de supervizare profesională se dovede‫܈‬te prin contractul de supervizare profesională înregistrat la Colegiu. respectiv a activită‫܊‬ii de supervizare profesională se comunică în mod obligatoriu la Colegiu. PARTEA I. 13. în baza atestatului de liberă practică în condi‫܊‬ii de supervizare.(1) Orice litigiu dintre psihologi ‫܈‬i furnizorii de formare profesională complementară sau institu‫܊‬iile de învă‫܊‬ământ superior. (2) Suspendarea sau încetarea stagiului de formare profesională complementară. se aplica în mod corespunzător.(1) Structura activită‫܊‬ii de supervizare profesională. (7) Durata stagiului de supervizare profesională în specialitatea consiliere psihologică (clinică) ‫܈‬i psihoterapie corespunde cu durata formării profesionale complementare în specialitate. (2) Prevederile aprobate de către Comitetul director. (3) Formarea profesională continuă ‫܈‬i ob‫܊‬inerea numărului minim de credite de formare profesională continuă reprezintă o obliga‫܊‬ie a fiecarui psiholog.

vor putea depune documentele necesare în vederea încrierii în procedurile de evaluare a capacită‫܊‬ii profesionale. solicitan‫܊‬ii depun documentele prevăzute la art. potrivit nivelului de competen‫܊‬ă profesională ob‫܊‬inut. 11 . (3) Formarea profesională complementară are un pronun‫܊‬at caracter practic ‫܈‬i profesional. psihologii care au ob‫܊‬inut atestatul de liberă practică în condi‫܊‬ii de supervizare î‫܈‬i pot exercita profesia în orice forma prevăzută în lege. pentru ob‫܊‬inerea atestatului de liberă practică autonomă. . (2) Formarea profesională complementară prin cursurile de formare profesională complementară organizate de către furnizorii de formare profesională aviza‫܊‬i profesional de către Colegiu este asigurată în principal de către psihologii cu drept de supervizare profesională. PARTEA I. procedură asigurată sau coordonată. în treapta de specializare psiholog practicant.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. (5) Psihologul cu drept de supervizare profesională care a asigurat supervizarea profesională pentru un psiholog cu drept de liberă practică supervizat are obliga‫܊‬ia întocmirii rapoartelor de supervizare profesională. în treapta de specializare psiholog practicant Art. CAPITOLUL V Evaluarea capacită‫܊‬ii profesionale ‫܈‬i ob‫܊‬inerea atestatului de liberă practică autonomă.(1) Psihologii care au ob‫܊‬inut atestatul de liberă practică în condi‫܊‬ii de supervizare profesională. (3) În vederea ob‫܊‬inerii dreptului de liberă practică autonomă. de către comisia aplicativă.V. (2) Ob‫܊‬inerea atestatului de liberă practică autonomă se realizează în urma evaluării capacită‫܊‬ii profesionale. (4) Pe perioada desfă‫܈‬urării activită‫܊‬ii de supervizare profesională. care au finalizat stagiul de supervizare profesională ‫܈‬i formarea profesională complementară în specialitate.2010 51 organizate de către furnizori de formare profesionala aviza‫܊‬i profesional de către Colegiu. 16. după caz. 348 bis/26. în treapta de specializare psiholog practicant. Nr. 11 din normele metodologice la secretariatul Comitetului director sau la secretariatele comitetelor filialelor teritoriale. aplicată ‫܈‬i detaliată prin dispozi‫܊‬ie a pre‫܈‬edintelui Colegiului. potrivit hotărârii Comitetului Director.

10 ‫܈‬i art. 348 bis/26. f) dovada exercitării profesiei în una dintre formele prevăzute de lege. 11 din normele metodologice. Art. (4) Cetă‫܊‬enii străini care nu au ob‫܊‬inut dreptul de liberă practică autonomă sau documentele de calificare profesională în regim autonom în ‫܊‬ara de origine. precum ‫܈‬i a treptei de specializare ob‫܊‬inute. g) dovada achitării taxei de evaluare a capacită‫܊‬ii profesionale.2010 (4) Documentele necesare înscrierii pentru evaluarea capacită‫܊‬ii profesionale sunt următoarele: a) cerere de evaluare a capacită‫܊‬ii profesionale. Nr. după o perioadă de maxim cinci ani de la data ob‫܊‬inerii treptei de specializare. (3) În cazul neexercitării profesiei.52 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. în fotocopie semnată de către titular pentru conformitate cu originalul. în original. detaliată ‫܈‬i pusă în aplicare prin dispozi‫܊‬ie a pre‫܈‬edintelui Colegiului. precum ‫܈‬i a treptei de specializare ob‫܊‬inute se realizează cu respectarea dispozi‫܊‬iilor art. în fotocopie semnată de către titular pentru conformitate cu originalul. pot sus‫܊‬ine la cerere evaluarea capacită‫܊‬ii profesionale în România. (5) Organizarea ‫܈‬i metodologia evaluării capacită‫܊‬ii profesionale se realizează potrivit hotărârii Comitetului director. (4) Confirmarea titlului profesional. e) dovada formării profesionale continue. pre‫܈‬edintele Comitetului director va dispune afi‫܈‬area rezultatelor pe site-ul oficial al Colegiului. 17. psihologii autonomi au obliga‫܊‬ia confirmării titlului de calificare profesională. – (1) Candida‫܊‬ii declara‫܊‬i promova‫܊‬i la evaluarea capacită‫܊‬ii profesionale pot ridica de la secretariatul Comitetului director sau la secretariatele comitetelor filialelor teritoriale atestatele de liberă practică autonomă în specialitatea în care au promovat examenul de capacitate profesională. în fotocopie semnată de către titular pentru conformitate cu originalul. d) dovada finalizării stagiului de formare profesională complementară. (2) Eliberarea atestatului de liberă practică autonomă în treapta de specializare psiholog practicant se realizează potrivit hotărârii Comitetului director. 12 . aplicată ‫܈‬i detaliată prin dispozi‫܊‬ie a pre‫܈‬edintelui Colegiului. PARTEA I. 16. în fotocopie semnată de catre titular pentru conformitate cu originalul. în condi‫܊‬iile art.V. (6) În urma evaluării capacită‫܊‬ii profesionale. b) dovada finalizării activită‫܊‬ii de supervizare profesională. la propunerea comisiilor aplicative.

CAPITOLUL VI Ob‫܊‬inerea atestatului de liberă practică autonomă în treapta de specializare psiholog specialist Art. în specialitatea de competen‫܊‬ă. 11 din normele metodologice. precum ‫܈‬i a treptei de specializare ob‫܊‬inute. (4) În cazul neexercitării profesiei. precum ‫܈‬i a dovezii privind ob‫܊‬inerea titlului de master în specialitate ‫܈‬i a dovezii privind formarea profesională continuă. (3) Ob‫܊‬inerea atestatului de liberă practică autonomă în treapta de specializare psiholog specialist presupune parcurgerea etapelor prevăzute de art. a). respectiv ob‫܊‬inerea creditelor minime anuale de formare profesională continuă. după o perioada de maxim cinci ani de la data ob‫܊‬inerii treptei de specializare psiholog specialist. 10 si art.2010 53 (5) Psihologii care nu ob‫܊‬in confirmarea titlului profesional ob‫܊‬inut au dreptul la contestarea rezultatelor în condi‫܊‬iile art. PARTEA I. 11 lit. 10 din normele metodologice. 29-30 din normele metodologice. care se aplică în mod corespunzător. 18. Nr. h) si k) din normele metodologice. psihologii speciali‫܈‬ti au obliga‫܊‬ia confirmării titlului de calificare profesională. 13 . precum ‫܈‬i a treptei de specializare ob‫܊‬inute se realizează cu respectarea dispozi‫܊‬iilor art. după caz. – (1) Persoanele care au ob‫܊‬inut atestatul de liberă practică autonomă în specialitate ‫܈‬i care fac dovada exercitării profesiei pentru o perioadă de minim cinci ani. (2) Solicitan‫܊‬ii atestatului de liberă practică autonomă în treapta de ‫܈‬pecializare psiholog specialist depun la secretariatul Comitetului director sau la secretariatele comitetelor filialelor teritoriale documentele prevăzute la art.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 348 bis/26. g).V. pot solicita ob‫܊‬inerea atestatului de liberă practică autonomă în treapta de specializare psiholog specialist. (6) Neconfirmarea titlului profesional suspendă dreptul de exercitare a profesiei până la data confirmării titlului profesional. (5) Confirmarea titlului profesional.

29-30 din Normele metodologice. psihologii principali au obliga‫܊‬ia confirmării titlului profesional. pot solicita ob‫܊‬inerea atestatului de liberă practică autonomă în treapta de specializare psiholog principal. (4) În cazul neexercitării profesiei. (6) Psihologii care nu ob‫܊‬in confirmarea titlului profesional ob‫܊‬inut au dreptul la contestarea rezultatelor în condi‫܊‬iile art. g). 14 . după caz. precum ‫܈‬i a dovezilor privind formarea profesională continuă. h) si k) din normele metodologice.54 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. PARTEA I. 10 din normele metodologice. (5) Confirmarea titlului profesional. 11 din Normele metodologice. în specialitatea de competen‫܊‬ă. 10 si art. care se aplică în mod corespunzător. ob‫܊‬inerea creditelor minime anuale de formare profesională continuă ‫܈‬i realizarea activită‫܊‬ilor de supervizare profesională. (3) Ob‫܊‬inerea atestatului de liberă practică autonomă în treapta de specializare psiholog principal presupune parcurgerea etapelor prevăzute de art. – (1) Persoanele care au ob‫܊‬inut atestatul de liberă practică autonomă în treapta de specializare psiholog specialist în specialitate ‫܈‬i care fac dovada exercitării ulterioare a profesiei pentru o perioadă de minim cinci ani.2010 (6) Psihologii care nu ob‫܊‬in confirmarea titlului profesional ob‫܊‬inut au dreptul la contestarea rezultatelor în condi‫܊‬iile art. care se aplică în mod corespunzător. precum ‫܈‬i a treptei de specializare ob‫܊‬inute. după o perioadă de maxim cinci ani de la data ob‫܊‬inerii treptei de specializare psiholog principal. 11 lit. precum ‫܈‬i a treptei de specializare ob‫܊‬inute se realizează cu respectarea dispozi‫܊‬iilor art. (2) Solicitan‫܊‬ii atestatului de liberă practică autonomă în treapta de ‫܈‬pecializare psiholog principal depun la secretariatul Comitetului director sau la secretariatele comitetelor filialelor teritoriale documentele prevăzute la art. 19. (7) Neconfirmarea titlului profesional suspendă dreptul de exercitare a profesiei până la data confirmării titlului profesional. CAPITOLUL VII Ob‫܊‬inerea atestatului de liberă practică autonomă în treapta de specializare psiholog principal Art. 29-30 din normele metodologice. Nr. 348 bis/26.V. a).

prevăzute la alin. PARTEA I. Nr. 15-18 din normele metodologice. în fotocopie.2010 55 (7) Neconfirmarea titlului profesional ob‫܊‬inut suspendă dreptul de liberă practică până la confirmarea titlului profesional. CAPITOLUL VIII Avizarea profesională a cursurilor de formare profesională complementară Art. Art. f) opis ‫܈‬i dosar cu ‫܈‬ină. c) programa de studii. b) dovada organizării ‫܈‬i acreditării studiilor universitare de master în specialitate. – (1) Avizarea profesională a cursurilor de formare profesională complementară organizate de către furnizorii de formare profesională aviza‫܊‬i de către Colegiu se realizează potrivit dispozi‫܊‬iilor hotărârii Comitetului director privind formarea profesională a psihologilor. Art. – Studiile universitare de master în specialitate sau alte cursuri de formare profesională complementare ini‫܊‬iate până la data intrării în vigoare a prezentelor norme nu se supun procedurilor de înregistrare. d) eviden‫܊‬a cadrelor didactice care sus‫܊‬in studiile universitare de master. 21. depun la secretariatul Comitetului director sau la secretariatele comitetelor filialelor teritoriale următoarele documente: a) cerere de înregistrare adresată Comitetului director. 348 bis/26. (2) Denumirea studiilor universitare de master trebuie să cuprindă în mod obligatoriu denumirea unei specialită‫܊‬i profesionale. în fotocopie. 20. e) dovada achitării taxei de înregistrare. care se aplică în mod corespunzător. (4) Solicitan‫܊‬ii pot cere o nouă analiză în termen de minim 30 de zile de la data respingerii cererii. – (1) Institu‫܈‬iile de învă‫܊‬ământ superior care solicită înregistrarea studiilor universitare de master cu relevan‫܊‬ă pentru formarea în profesia de psiholog. în original.V.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. în fotocopie. 22. după caz. (1). potrivit dispozi‫܊‬iilor art. (3) Comisiile aplicative competente analizează documentele depuse de către solicitan‫܊‬i ‫܈‬i propun Comitetului director aprobarea sau respingerea cererii. în fotocopie. 15 .

potrivit prezentelor norme. ob‫܊‬inerea treptei de specializare psiholog specialist este condi‫܊‬ionată de de‫܊‬inerea titlului de master.56 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. CAPITOLUL IX Dispozi‫܊‬ii finale ‫܈‬i tranzitorii Art. . 16 . (3) Formarea profesională complementară a psihologilor nu se creditează. PARTEA I. (4) Comisiile aplicative elaborează propuneri pentru criteriile ‫܈‬i procedurile care detaliază activitatea specifică de analiza a cererilor de acordare a atestatelor. având numai o relevan‫܊‬ă profesională. 23.2010 (2) Punerea în aplicare ‫܈‬i detalierea hotărârii Comitetului director privind formarea profesională a psihologilor se realizează prin dispozi‫܊‬ie a pre‫܈‬edintelui. (3) Avizul profesional emis de către Colegiu nu înlocuie‫܈‬te avizele ‫܈‬i actele de acreditare eliberate de către Agen‫܊‬ia Româna de Asigurare a Calită‫܊‬ii în Învă‫܊‬ământul Superior sau de altă entitate care asigură calitatea în sistemul de educa‫܊‬ie. Comitetul director. pre‫܈‬edintele Colegiului emite dispozi‫܊‬ii. cu caracter obligatoriu. la propunerea comisiilor aplicative sau a Comisiei de formare profesională continuă interdisciplinară. care organizează stagii de formare profesională complementară prin studii universitare de master. va analiza cererile de înregistrare înaintate de către institu‫܊‬iile de invă‫܊‬ământ superior acreditate.V. Nr. după caz. 348 bis/26.(1) De la data intrării în vigoare a prezentelor norme. care sunt adoptate prin dispozi‫܊‬ie a pre‫܈‬edintelui Colegiului. în specialitatea de competen‫܊‬ă. (2) După data intrării în vigoare a prezentelor norme. (5) În vederea aplicării unitare ‫܈‬i detalierii dispozi‫܊‬iilor privind realizarea formării profesionale complementare. prin comisiile aplicative. cu excep‫܊‬ia specialită‫܊‬ilor psihoterapie ‫܈‬i consiliere psihologică.

PARTEA I. se aprobă prin dispoziție a președintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. 45 și 52 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.2010 57 COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică*) În vederea punerii în aplicare a dispozițiilor art. 16 aprilie 2010. Președintele Colegiului Psihologilor din România.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 3/2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României. (2) Președintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri. Nr. 788/2005. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. înființarea. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2. nr. în temeiul dispozițiilor art. respectiv a dispozițiilor art.V. 788/2005. 51 alin. 348 din 26 mai 2010 și este reprodusă și în acest număr bis. la propunerea comisiilor aplicative sau a Comisiei de formare profesională continuă interdisciplinară. în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri. Art. 3. 348 bis/26. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. 1. Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România h o t ă r ă ș t e: Art. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. — (1) Se aprobă Normele privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică. (2) Sistemul de credite specific profesiei de psiholog. 3. potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. c) din Legea nr. Nr. *) Hotărârea nr. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. aceasta reprezintă cadrul normativ unic privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică. Art. organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România. — (1) De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România. Partea I. . înființarea. care conține și valoarea creditelor privind formarea profesională continuă. Partea I. Mihai Aniței București. înființarea. organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România. 33 lit.

aprobate prin H. reprezintă persoanele care de‫܊‬in cel pu‫܊‬in un atestat de liberă practică. 213/2004.2010 ANEXĂ la Hotărârea Comitetului director nr. PARTEA I. . în condi‫܊‬iile legii. 1. . 3. în concordan‫܊‬ă cu aspira‫܊‬iile lor profesionale ‫܈‬i cu necesită‫܊‬ile pie‫܊‬ei serviciilor psihologice. sub egida ‫܈‬i cu avizul Comitetului director. denumit în continuare Comitet director. eliberat de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România. 2. b) pregătirea psihologilor români. Art. 3/2010 NORME privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică CAPITOLUL I Dispozi‫܊‬ii generale Art.V. 348 bis/26. (2) Prevederile prezentelor norme se aplică oricărui psiholog. angajatorii au obliga‫܊‬ia de a sprijini financiar ‫܈‬i administrativ procesul de formare profesională continuă a psihologilor. 788/2005. psihologii cu drept de liberă practică.(1) În condi‫܊‬iile Codului muncii ‫܈‬i ale Normelor metodologice de plicare a Legii nr. de către furnizorii de formare profesională. denumite în continuare norme metodologice. 1 . nr. Art.Formarea profesională a psihologilor are următoarele obiective: a)cunoa‫܈‬terea ‫܈‬i respectarea de către psihologi a standardelor de calitate în serviciile psihologice. Nr. (3) Formarea profesională a psihologilor se realizează prin modalită‫܊‬ile avizate profesional. care să contribuie la cre‫܈‬terea competitivită‫܊‬ii acestora pe pia‫܊‬a serviciilor psihologice. – (1) În sensul prezentelor norme. denumi‫܊‬i în continuare psihologi.58 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.G. indiferent de forma de exercitare a profesiei ‫܈‬i ramura de activitate în care î‫܈‬i exercită profesia.

(4) Formarea profesională continuă a psihologilor este ulterioară sau concomitentă formării profesionale complementare.(1) În sensul prezentelor norme. cu avizul Comitetului director. . (2) Competen‫܊‬ele profesionale în profesia de psiholog se recunosc în cadrul formării profesionale complementare ‫܈‬i continue. fie dobândirea de noi competen‫܊‬e. Art. PARTEA I. 348 bis/26.2010 59 c) actualizarea cuno‫܈‬tin‫܊‬elor ‫܈‬i perfec‫܊‬ionarea pregătirii profesionale în profesia de psiholog. (3) Formarea profesională complementară a psihologilor este ulterioară formării ini‫܊‬iale. fiind realizată prin forme specifice sau altele decât cele specifice sistemului na‫܊‬ional de învă‫܊‬ământ. care asigură psihologilor fie dezvoltarea competen‫܊‬elor profesionale deja dobândite. 2 . cu avizul Comitetului director. e) însu‫܈‬irea unor cuno‫܈‬tin‫܊‬e avansate. 4. metode ‫܈‬i procedee moderne necesare pentru îndeplinirea obliga‫܊‬iilor profesionale. competen‫܊‬a profesională reprezintă capacitatea de a realiza activită‫܊‬ile profesionale cerute potrivit specialită‫܊‬ii de competen‫܊‬ă atestate. . d) accesul la alte specializări profesionale. respectiv ob‫܊‬inerea de noi competen‫܊‬e profesionale. avizate de către Comitetul director. 5. după caz. formarea profesionala complementară ‫܈‬i formarea profesională continuă. respectiv prin parcurgerea unui program de formare profesională organizat de către un furnizor de formare profesională. organizate prin forme specifice sau altele decât cele specifice sistemului na‫܊‬ional de învă‫܊‬ământ. fiind realizată prin forme specifice sau altele decât cele specifice sistemului na‫܊‬ional de învă‫܊‬ământ. prin calea formală.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. aceasta asigură psihologilor dezvoltarea competen‫܊‬elor profesionale deja dobândite.V. la nivelul treptei de specializare ob‫܊‬inute. (2) Formarea profesională ini‫܊‬ială a psihologilor asigură pregătirea necesară pentru dobândirea competen‫܊‬elor profesionale minime necesare pentru accesul în profesia de psiholog ‫܈‬i se realizează prin forme specifice sistemului na‫܊‬ional de învă‫܊‬ământ.(1) Formarea profesională a psihologilor cuprinde formarea profesională ini‫܊‬ială. Nr. Art.

(1) Formarea profesională a psihologilor se organizează în mod distinct ‫܈‬i specializat. (3) Furnizorii de formare profesională cu scop patrimionial care oferă cursuri de formare profesională pentru psihologi trebuie să îndeplinească următoarele condi‫܊‬ii: a) să aibă încrise în obiectul de activitate posibilitatea furnizării de servicii de formare profesionala.2010 (3) Programele de formare profesionala organizate în cadrul programelor universitare de master acreditate se recunosc în cadrul formării profesionale complementare. potrivit specializărilor profesionale reglementate. calificare ‫܈‬i specializare în utilizarea metodelor ‫܈‬i tehnicilor de evaluare ‫܈‬i asistenta psihologică. 3 . Art. în condi‫܊‬iile prevăzute de prezentele norme. cu sau fără scop patrimonial. Nr. 7. (4) Furnizorii de metode ‫܈‬i tehnici de evaluare ‫܈‬i asistenta psihologică pot realiza direct sau indirect activită‫܊‬i de ini‫܊‬iere. denumite în continuare furnizori de formare profesională sau asimila‫܊‬i acestora. (3) Sistemul de credite specific profesiei de psiholog se stabile‫܈‬te prin hotărâre a Comitetului director. cu respectarea standardelor de formare profesională. . (1) pot presta servicii de formare profesională. 6. de către persoane juridice de drept public sau privat.60 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. (2) Furnizorii de formare profesională prevăzu‫܊‬i la alin. potrivit CAEN.(1) Formarea profesională a psihologilor se poate realiza. în condi‫܊‬iile prevăzute de prezentele norme. 348 bis/26. b) să îndeplinească condi‫܊‬iile de avizare profesională ‫܈‬i creditare stabilite prin prezentele norme.V. (2) În cadrul formării profesionale a psihologilor func‫܊‬ionează un sistem de credite specific profesiei de psiholog. PARTEA I. iar pe baza cumulării acestora se poate atesta dobândirea de competen‫܊‬e profesionale noi. . Art.

în principal.2010 61 CAPITOLUL II Organizarea formării profesionale a psihologilor Art.V. – (1) Formarea profesională complementară ‫܈‬i continuă a psihologilor se realizează prin programe de formare profesională ce cuprind totalitatea activită‫܊‬ilor de pregătire teoretică ‫܈‬i/sau practică în vederea realizării obiectivelor de formare ‫܈‬i dezvoltare de competen‫܊‬e pentru un anumit domeniu. c) avizează înregistrarea funizorilor de formare profesională. denumite în continuare formatori . Art. d) elaborează sistemul de credite specific profesiei de psiholog. Nr. .(1) Comitetul director îndepline‫܈‬te următoarele atribu‫܊‬ii în domeniul formării profesionale: a) coordonează la nivel na‫܊‬ional activitatea de formare profesională a psihologilor. 8. b) avizează ‫܈‬i creditează organizarea programelor de formare profesională pentru psihologi prin furnizori de formare profesională ‫܈‬i alte entită‫܊‬i asimilate. e) programa de formare profesională. f) îndepline‫܈‬te alte atribu‫܊‬ii în vederea punerii în aplicare a prezentelor norme. d) calitatea persoanelor cu atribu‫܊‬ii de formare teoretică ‫܈‬i practică. Art. 4 .(1) Programele de formare profesională cuprind. b) durata pregătirii pentru realizarea obiectivelor propuse. 9. PARTEA I. 348 bis/26. e) elaborează standardele de calitate în domeniul formării profesionale a psihologilor. înregistra‫܊‬i în Registrul furnizorilor de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. următoarele elemente: a) obiectivele programului de formare profesională exprimate în competen‫܊‬ele profesionale care sunt dezvoltate sau dobândite de fiecare psiholog care urmează programul. . 10. (2) Programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională. c) numărul minim ‫܈‬i maxim de participan‫܊‬i pentru un ciclu sau o serie de pregătire.

.(1) Furnizorii de formare profesională care organizează programe de formare profesională complementară finalizate cu diplome sau certificate de absolvire încheie în mod obligatoriu contracte de formare profesională cu participan‫܊‬ii la aceste programe. fiind autoriza‫܊‬i în condi‫܊‬iile legii.(1) Furnizorii de formare profesională aviza‫܊‬i de către Comitetul director pot organiza programe de formare profesională. 11.2010 f) mijloacele ‫܈‬i metodele prin care se asigură transmiterea ‫܈‬i asimilarea cuno‫܈‬tin‫܊‬elor ‫܈‬i formarea deprinderilor practice necesare în specialitatea de competen‫܊‬ă pentru care se asigură formarea profesională. (3) Furnizorii de formare profesională complementara î‫܈‬i adaptează programele în mod corespunzător condi‫܊‬iilor de realizare a competen‫܊‬elor profesionale specifice. 348 bis/26. PARTEA I. în psihologie sau în profesia de psiholog. h) procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesională. finalizate prin certificate sau diplome de absolvire. . (2) Programele universitare de master furnizate de institu‫܊‬iile de învă‫܊‬ământ superior acreditate se supun mecanismelor specifice de autorizare ‫܈‬i acreditare academică.62 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. după caz. numai dacă au prevăzut în statutul sau în actul constitutiv aprobat. 5 . echipamentele ‫܈‬i materialele necesare formării profesionale. CAPITOLUL III Avizarea furnizorilor de formare profesională Art. Nr. (2) Modelul contractului de formare profesională utilizat se depune de către furnizorul de formare profesională la dosarul de avizare. 12.V. (2) Programa de formare profesională poate fi structurată pe module cuantificate în credite de formare profesională. Art. desfă‫܈‬urarea unor activită‫܊‬i de formare profesională a psihologilor. g) dotările.

(3) Filialele furnizorilor de formare profesională sunt entită‫܊‬i distincte ‫܈‬i se supun în mod separat procedurii de avizare. . b) înaintează pre‫܈‬edintelui comisiei aplicative sau Comisiei de formare profesională continuă interdisciplinară dosarul furnizorului de formare profesională. verifică conformitatea ‫܈‬i organizează eviden‫܊‬a acestora. Nr. 14. retragerea avizului. c) monitorizează activitatea furnizorilor de formare profesională ‫܈‬i propun. pentru o perioadă de 5 ani. 6 . Art. con‫܊‬inut ‫܈‬i regim de eliberare se stabilesc prin dispozi‫܊‬ie a pre‫܈‬edintelui Comitetului director.2010 63 (3) Certificatele sau diplomele de absolvire sunt recunoscute numai dacă furnizorii de formare profesională complementară sunt înregistra‫܊‬i ‫܈‬i aviza‫܊‬i de către Comitetul director. .(1) În procesul de avizare. după caz. potrivit dispozi‫܊‬iilor pre‫܈‬edintelui Comitetului director. (4) Avizarea profesională se certifică printr-un document ale cărui formă. Art.V. comisiile aplicative fac propuneri Comitetului director.(1) Avizarea profesională furnizorilor de formare profesională se realizează pe baza criteriilor de evaluare prevăzute în prezentele norme. 15. .(1) Activitatea de avizare a furnizorilor de formare profesională va fi coordonată de Comitetul director. Comisiile aplicative au următoarele atribu‫܊‬ii: a) analizează cererile furnizorilor de formare profesională. b) oferă consultan‫܊‬ă ‫܈‬i informa‫܊‬ii furnizorilor de formare profesională. 13. (2) Avizul profesional se acordă distinct pentru fiecare modalitate/program de formare profesională sau pentru o singură specialitate profesională. 348 bis/26.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. PARTEA I. Art. c) gestioneaza Registrul furnizorilor de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică. (2) În vederea avizării furnizorilor de formare profesională. (2) Secretariatul Comitetului director are următoarele atribu‫܊‬ii: a) prime‫܈‬te dosarele furnizorilor de formare.

b) experien‫܊‬a furnizorilor de formare profesională ‫܈‬i rezultatele activită‫܊‬ii lor anterioare ob‫܊‬inerii autorizării sau în alte programe de formare profesională pe care le-au realizat. 348 bis/26.(1) Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesională au în vedere următoarele elemente: a) programul de formare profesională. . (6) Modalită‫܊‬ile ‫܈‬i programele de formare profesională care depă‫܈‬esc competen‫܊‬ele unei comisii aplicative sau formează competente tranversale sunt avizate de către Comisia de formare profesională continuă interdisciplinară. atunci când se constată nerespectarea condi‫܊‬iilor de avizare ‫܈‬i a programelor pentru care furnizorul de formare profesională a fost avizat sau dacă.V. 16. – Comisiile aplicative ‫܈‬i Comisia de formare profesională continuă interdisciplinară au următoarele atribu‫܊‬ii în activitatea de avizare a furnizorilor de formare profesională: 7 .(1) Avizul profesional poate fi retras de către Comitetul director direct sau la propunerea fiecărei comisii aplicative. (2) Pentru a fi aviza‫܊‬i furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori din rândul psihologilor. (2) Furnizorul de formare profesională căruia i s-a retras avizul profesional poate să solicite un nou aviz numai după minim 3 luni de la data comunicării retragerii. PARTEA I. (7) Comisia de formare profesională continuă interdisciplinară este constituită din presedin‫܊‬ii comisiilor aplicative sau din câte o persoană delegată de către fiecare comisie aplicativă. 17. Art.2010 (5) Avizarea profesională a furnizorilor de formare complementară/continuă se realizează pe baza unui proces de acreditare specific. c) resursele necesare desfă‫܈‬urării programelor de formare profesională. în mod repetat. .64 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Nr. rezultatele formării profesionale sunt nesatisfăcătoare. 18. Art. participarea altor categorii de formatori fiind op‫܊‬ională. Art. dacă este cazul.

Art. 8 . cuprinde persoanele juridice asimilate furnizorilor de formare profesională. 19. c) partea a III-a. respectiv creditării activită‫܊‬ilor de formare profesională. cuprinde furnizorii de formare profesională complementară. (2) Înregistrarea furnizorilor de formare profesională în Registrul furnizorilor de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică. b) partea a II-a. – (1) Comitetul director întocme‫܈‬te Registrul furnizorilor de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică. c) monitorizează furnizorii de formare profesională. (2) Nivelul taxelor de avizare este stabilit prin hotărâre a Consiliului Colegiului. furnizorii de formare profesională plătesc Colegiului taxe de avizare. se realizează pe baza depunerii următoarelor documente îndosariate: a) cerere de avizare. CAPITOLUL IV Înregistrarea furnizorilor de formare profesională Art.(1) Pentru activitatea de înregistrare ‫܈‬i avizare profesională. respectiv cheltuielile de înregistrare ‫܈‬i publicitate a furnizorilor de formare profesională. PARTEA I. care cuprinde to‫܊‬i furnizorii de formare profesională aviza‫܊‬i în condi‫܊‬iile prezentelor norme. în baza cărora furnizorii de formare profesională elaborează programele de formare profesională. (2) Registrul furnizorilor de formare profesională are trei păr‫܊‬i: a) partea I. . 21. cuprinde furnizorii de formare profesională continuă. Nr. 20.2010 65 a) îndrumă metodologic. Art.V. (3) Din taxele de avizare plătite de furnizorii de formare profesională se vor suporta ‫܈‬i cheltuielile pentru func‫܊‬ionarea comisiilor aplicative. – (1) Înregistrarea furnizorilor de formare profesională constituie actul premergator avizării furnizorilor de formare profesională. b) aprobă programele-cadru de formare profesională. 348 bis/26.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coordonează ‫܈‬i controlează activitatea de formare profesională.

. . semnată ‫܈‬i datată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul).(1) Dosarele con‫܊‬inând documentele prevăzute la art. 348 bis/26. solicitantul poate depune la secretariatul Comitetului director o contesta‫܊‬ie referitoare la rezultatul analizei efectuate de către comisia de specialitate. în original. e) actele de spa‫܊‬iu privind sediile entită‫܊‬ii (fotocopie. semnată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul). inregistrarea furnizorului de fomare profesionala sau respingerea cererii. f) certificatul de înregistrare fiscală (fotocopie. g) dovada achitării taxei de înregistrare (fotocopie. 21 alin. sub sanc‫܊‬iunea radierii din Registrul furnizorilor de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică. 9 . (2) vor fi înregistrate la secretariatul Comitetului director. (3) Comisia aplicativă de specialitate propune Comitetului director aprobarea sau respingerea înregistrării furnizorului de formare profesională în Registrul furnizorilor de fomare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică. semnată ‫܈‬i datată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul). (4) Comitetul director hotaraste sau presedintele Comitetului director dispune.66 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. (2) Dosarele depuse vor fi analizate de către comisia aplicativă de specialitate sau Comisia de formare profesională continuă interdisciplinară în prima ‫܈‬edin‫܊‬ă a acesteia.V.(1) În termen de 15 zile de la comunicare. Nr. semnată ‫܈‬i datată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul). h) declara‫܊‬ie pe proprie raspundere privind asumarea obliga‫܊‬iei de avizare profesionala pentru orice program de formare profesională. dupa caz. d) certificatul de înscriere a persoanei juridice cu sau fără scop patrimonial (fotocopie. 22. PARTEA I. c) încheierea judecătorească de acordare a personalită‫܊‬ii juridice (fotocopie. 23. semnată ‫܈‬i datată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul). semnată si datată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul).2010 b) actul constitutiv ‫܈‬i statutul entită‫܊‬ii (fotocopie. în termen de maxim 30 de zile de la data înaintării propunerii de inregistrare sau de respingere a cererii. Art. Art.

Nr.V. dat spre solu‫܊‬ionare Comitetului director în prima ‫܈‬edin‫܊‬ă a acestuia. Art. pe baza propunerilor comisiilor aplicative sau de către Comisia de formare profesională continuă interdisciplinară. – Înregistrarea funizorilor de formare profesională are caracter de aviz profesional. 24. (4) Hotărârea Comitetului director este definitivă ‫܈‬i va fi comunicată contestatarului în termen de 15 zile de la data ‫܈‬edin‫܊‬ei. (2) Creditarea se realizează de către Comitetul director. . (4) Formarea profesională complementară poate fi recunoscută ‫܈‬i echivalată pe baza unor conven‫܊‬ii între furnizorii de formare profesională complementară. PARTEA I. 26. în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea contesta‫܊‬iei.(1) Avizarea profesională reprezintă condi‫܊‬ia pentru realizarea programelor de fomare profesională. 25.2010 67 (2) Pre‫܈‬edintele Comitetului director solu‫܊‬ionează contesta‫܊‬ia depusă pe baza propunerii comisiei aplicative competente. 10 .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. pe baza propunerilor comisiilor aplicative sau ale Comisiei de formare profesională continuă interdisciplinară. CAPITOLUL V Avizarea ‫܈‬i creditarea programelor de formare profesională Art. Art. – (1) Creditarea reprezintă modalitatea specifică de evaluare a programelor de formare profesională continuă. (2) Avizarea se realizează de către Comitetul director. (3) În termen de 15 zile de la comunicarea rezultatului contesta‫܊‬iei petentul poate formula recurs. (3) Avizarea programelor de fomare profesională continuă implică ‫܈‬i acordarea unui număr de credite. 348 bis/26.

numărul de ore de formare profesională. PARTEA I. poate aproba conven‫܊‬ii sau acorduri de recunoa‫܈‬tere ‫܈‬i echivalare a creditelor ob‫܊‬inute în cadrul formării profesionale specifice altor profesii. semnată ‫܈‬i datată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul). c) e) f) curriculum vitae în format Europass. continând rubricile obligatorii aprobate prin dispozi‫܊‬ie a pre‫܈‬edintelui Colegiului (fotocopie. furnizorii de formare profesională depun la secretariatul Comitetului director următoarele documente îndosariate: a) b) cerere de avizare ‫܈‬i/sau creditare. calitate în fomarea profesională a psihologilor. 28. g) dovada achitării taxei de avizare a modalită‫܊‬ii/programului de formare profesională (fotocopie.68 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. h) modelul diplomei/certificatului de absolvire. profesională. pentru fiecare persoană care sus‫܊‬ine precizarea caracterului gratuit sau cu taxa al programului de formare declara‫܊‬ie pe proprie raspundere privind respectarea standardelor de sau prezintă cursuri sau lucrări cu caracter ‫܈‬tiin‫܊‬ific sau profesional. Nr. perioadă. competen‫܊‬ele. cu precizarea numărului maxim de participan‫܊‬i. dată de către reprezentantul legal al furnizorilor de formare profesională. criterii ‫܈‬i modalită‫܊‬i de selec‫܊‬ie a participantilor. (2) Pentru asigurarea ‫܈‬i sus‫܊‬inerea modalită‫܊‬ii de formare profesională complementara furnizorii de formare profesionala trebuie sa facă dovada existen‫܊‬ei a unui număr minim de trei psihologi cu drept de liberă practică.V. 348 bis/26. cu drept de supervizare profesională sau psihologi având titlul de doctor în psihologie. 11 . – (1) În vederea avizării ‫܈‬i/sau creditării programelor de formare profesională. număr module. specialită‫܊‬ile profesionale pentru care se asigură formarea profesională. programa de formare profesională ‫܈‬i prezentarea modalită‫܊‬ii de formare profesională care cuprinde adresabilitatea.2010 Art. prin pre‫܈‬edinte. – Comitetul director. semnată ‫܈‬i datată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul). Art. 27. în original.

(2) Începând cu anul 2010. în termen de 15 zile de la înaintarea propunerii. PARTEA I. 348 bis/26. (3) Documentele care certifica participarea ‫܈‬i/sau absolvirea programului de formare profesională se semnează ‫܈‬i se ‫܈‬tampilează de către pre‫܈‬edintele Comitetului director. (5) Hotărârea definitivă a Comitetului director va fi comunicată contestatarului în termen de 15 zile de la data ‫܈‬edin‫܊‬ei.2010 69 Art. Art. analizează dosarele depuse ‫܈‬i înaintează Comitetului director propunerea de avizare ‫܈‬i/sau creditare sau de respingere a cererii. furnizorul de formare profesională are obliga‫܊‬ia depunerii la secretariatul Comitetului director a documentelor care certifică participarea ‫܈‬i/sau absolvirea programului de formare profesionala avizat ‫܈‬i creditat.(1) Comisia aplicativă de specialitate sau Comisia de formare profesională continuă interdisciplinară. . poate fi înregistrată la secretariatul Comitetului director în termen de 15 zile de la comunicare. psihologii cu drept de liberă practică au obliga‫܊‬ia de a ob‫܊‬ine un număr de minim 20 de credite de formare profesională pentru fiecare an de practică în profesie pentru fiecare specialitate.V. în condi‫܊‬iile prezentelor norme. 29. (2) Documentele care certifică participarea ‫܈‬i/sau absolvirea programului de formare profesională vor con‫܊‬ine antetul. după caz. Nr.(1) La finalizarea programului de formare profesională. având rezervate rubrici speciale pentru aplicarea ‫܈‬tampilei Colegiului ‫܈‬i semnăturii pre‫܈‬edintelui Comitetului director. (3) Contesta‫܊‬ia privind propunerea comisiei aplicative/ Comisia de formare profesională continuă interdisciplinară. după caz. Art. după caz. după caz. 30. (2) Comitetul director sau pre‫܈‬edintele Comistetului director. 31 .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. . 12 .(1) Activitatea de formare profesională continuă este obligatorie. dispune avizarea sau creditarea modalită‫܊‬ii/programului de formare profesională sau comunicarea unei adrese de respingere a cererii formulate. (4) Preоedintele Comitetului director analizează contesta‫܊‬ia formulată ‫܈‬i o înaintează Comitetului director în prima ‫܈‬edin‫܊‬ă a acestuia. în termen de 15 zile de la primirea documentelor la secretariatul Comitetului director. .

care. după cum urmează: a) b) c) d) printr-o modalitate formală. 213/2004. prin publicarea unei lucrari cu caracter printr-o modalitate non-formală. 13 . Nr. (4) Psihologii. finan‫܊‬ate la nivel na‫܊‬ional sau interna‫܊‬ional. profesionale.V. – Pe lângă activită‫܊‬ile formale structurate sub forma programelor de formare profesională continuă mai pot fi creditate ‫܈‬i alte activită‫܊‬i profesionale cu relevan‫܊‬ă în formarea profesională a psihologilor. 348 bis/26. (6) Acumularea numărului necesar de credite reprezintă o condi‫܊‬ie pentru confirmarea competen‫܊‬elor aferente treptei de specializare de‫܊‬inute.2010 (3) Documentele care certifică participarea ‫܈‬i/sau absolvirea programelor de formare profesională se vor prezenta în fotocopie certificată la ob‫܊‬inerea unei noi trepte de specializare. în calitate de formator. CAPITOLUL VI Alte activită‫܊‬i profesionale creditate Art. prin desfă‫܈‬urarea unor activită‫܊‬i printr-o modalitate informală. prin reprezentarea organiza‫܊‬iei către un furnizor de formare profesională. c) din Legea nr. până la ob‫܊‬inerea a cel pu‫܊‬in 20 credite profesionale pentru fiecare an de practică în profesie.70 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. PARTEA I. 54 alin. 32. prin sus‫܊‬inerea unui program organizat de printr-o modalitate formală. (1) lit. specifice de practică pentru studen‫܊‬i. la sediul profesional sau la locul de muncă. ‫܈‬tiin‫܊‬ific ‫܈‬i/sau profesional. (5) Acumularea unui număr inferior de credite suspendă dreptul psihologului de a ob‫܊‬ine o treaptă de specializare superioară. prin întâlniri reprezentative în mediul profesional sau în cadrul organiza‫܊‬iilor profesionale interna‫܊‬ionale. la finalul fiecărui an calendaristic nu pot face dovada acumulării unui număr de minim 10 credite profesionale în fiecare specialitate pot fi sanc‫܊‬iona‫܊‬i potrivit dispozi‫܊‬iilor art. e) printr-o modalitate nonformală prin organizarea ‫܈‬i/sau participarea la activită‫܊‬i de cercetare cu caracter aplicativ în psihologie.

348 bis/26. 34. care desfă‫܈‬oară activită‫܊‬i de formare profesională avizate ‫܈‬i/sau creditate potrivit prezentelor norme. după caz. – (1) Furnizorilor de formare profesională înregistra‫܊‬i. (2) După data de 31 decembrie 2010 programele de formare profesională în desfă‫܈‬urare sau avizate ‫܈‬i/sau creditate înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme pot func‫܊‬iona numai în condi‫܊‬iile prezentelor norme. (3) Programele de formare profesională neavizate ‫܈‬i/sau necreditate în condi‫܊‬iile prezentelor norme nu sunt recunoscute în profesia de psiholog. Art.V. în condi‫܊‬iile stabilite prin actele aflate în vigoare la data începerii acestor programe.2010 71 CAPITOLUL VII Dispozi‫܊‬ii finale ‫܈‬i tranzitorii Art. PARTEA I.A. potrivit Sistemului de credite specific profesiei de psiholog. – Creditarea profesională se realizează numai de către Comitetul director. până la finalizare. Art. după caz. le sunt aplicabile prevederile fiscale privind decontarea cheltuielilor ‫܈‬i scutirea de la plata T. . 33. înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme vor rămâne valabile. 14 . pentru opera‫܊‬iunile de formare profesională.V. 35.(1) Programele de formare profesională în desfă‫܈‬urare sau avizate ‫܈‬i creditate. (2) Cheltuielile cu activitatea de formare profesională a psihologilor sunt cheltuieli profesionale. necesare desfă‫܈‬urării activită‫܊‬ilor profesionale. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. aprobat prin hotărâre a Comitetului director sau prin dispozi‫܊‬ie a pre‫܈‬edintelui Comitetului director.

sectorul 1. fax 021. — Sucursala „Unirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel.72 Tiparul: „Monitorul Oficial” R. e-mail: marketing@ramo.70.51.318. Panduri nr.A.318. 1.I. București. sectorul 5. Monitorul Oficial al României. IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S. șos.ro.71 și 021.00.51.15.A.monitoruloficial.A.00. fax 021.V.401. RO427282. bloc P33.40 lei &JUYDGY|518032] ISSN 1453—4495 Acest număr al Monitorului Oficial al României a fost tipărit în afara abonamentului.F.. parter. București. 348 bis/26. Str. internet: www.29/150. nr. tel.EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR „Monitorul Oficial” R.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul. C. Prețul: 14. Parcului nr. .401.401. 021. 021. 65.2010 conține 72 de pagini.00. Partea I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful