Arheoloπka istraæivanja na Galovu u Slavonskom Brodu Archaeological Excavations at Galovo in Slavonski Brod

Kornelija Minichreiter Primljeno/Received: 17. 2. 2005. PrihvaÊeno/Accepted: 23. 3. 2005.

Institut za arheologiju iz Zagreba u okviru znanstvenoistraæivaËkog projekta “Prapovijesni identitet sjeverne Hrvatske” pod vodstvom dr. sc K. Minichreiter, provodi od 1997. g. sustavna arheoloπka istraæivanja na zemljiπtu Galovo u sjeveroistoËnom dijelu Slavonskog Broda. U dosadaπnjim arheoloπkim radovima na istraæenoj povrπini od 2.200 m2 otkrivena su dva prapovijesna lokaliteta iz razliËitih razdoblja. U povrπinskom sloju otkriveni su ostaci kasnobronËanodobne nekropole sa spaljenim pokojnicima grupe Barice-Greani (oko 1200. g. prije Krista), a ispod nje na dubini od 90 cm ispod povrπine naselje starËevaËke kulture iz ranog neolitika (oko 5700. - 5300. g. prije Krista). U istraæenom dijelu starËevaËkog naselja otkriven je ograeni prostor u kojem su u zemunicama bili ukopani odabrani Ëlanovi plemenske zajednice. Zemunice u naselju (oko 17 x 5 m) bile su razliËite namjene: stambene ili radne meu kojima se izdvajaje radionice za izradu glinenih predmeta, tkanine i kamenih predmeta. Tijekom 2004. g. otkrivena je pravokutna nadstreπnica kao i dva objekta neodreene namjene - rupe od stupova poredani u nizu i u polukrugu koji Êe u cijelosti biti istraæen u nastavku istraæivanja. Pokretna arheoloπka graa datira ovo naselje u ranu fazu razvitka starËevaËke kulture - Linear A. KljuËne rijeËi: sustavna arheoloπka istraæivanja, naselje, obredno-ukopni prostor, starËevaËka kultura, Linear A, rani neolitik, nekropola Barice-Greani, kasno bronËano doba, Galovo, Slavonski Brod, Posavina, Hrvatska Key words: systematic archaeological excavations, settlement, ritual-burial site, StarËevo culture, Linear A, Early Neolithic, Barice-Greani necropolis, Late Bronze Age, Galovo, Slavonski Brod, Posavina, Croatia
Od 1997. g. Institut za arheologiju iz Zagreba u okviru znanstvenoistraæivaËkog projekta “Prapovijesni identitet sjeverne Hrvatske” (πifra: 0197001), pod vodstvom dr. sc K. Minichreiter, provodi svake godine sustavna arheoloπka istraæivanja1 u sjeveroistoËnom dijelu Slavonskog Broda, na zemljiπtu Galovo na k.Ë.br. 6207/4 k.o. Brod, unutar zaπtiÊene gradske arheoloπke zone “E”2. Arheoloπki lokalitet Galovo otkriven je 1995. g. u sjeveroistoËnom dijelu zaπtiÊene arheoloπke zone Slavonskog Broda na kompleksu ciglarskih bara, gdje “Ciglana - Brod” veÊ dugo vremena iskopava zemljiπte za svoje potrebe.3 Time je utvrena Ëetvrta lokacija ranoneolitiËkih

1

Dokumentacija o arheoloπkim radovima voena je u skladu s najnovijim arheoloπkim metodama stratigrafskih jedinica. Dubine nalaza obiljeæavane su apsolutnim visinama, nalazi na terenu su obiljeæavani po sondama, kvadrantima, stratigrafskim jedinicama i dubinama. Arheoloπka graa je prilikom pronalaæenja na terenu sortirana po vrstama; posebni nalazi (glineni predmeti i litika) i uzorci (kosti, ugljen, zemlja), a nakon razvrstavanja upisivana u posebne obrasce. Svake godine, po zavrπetku radova, objekti na terenu se privremeno zaπtiÊuju prekrivanjem folijom i tankim slojem zemlje U terenskim radovima su tijekom proteklih godina sudjelovali arheolozi Muzeja Brodskog Posavlja iz Slavonskog Broda, Muzeja Moslavine u Kutini, Gradskog muzeja iz Poæege, Muzeja Slavonije iz Osijeka kao i apsolventi i studenti arheologije Filozofskog fakulteta iz Zagreba i Zadra. Od 2002. g. Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta iz Zagreba upuÊuje na ovaj teren studente niæih godina na prvu terensku praksu. Nakon dojave o arheoloπkim nalazima u profilu iskopa ciglarskih bara Muzej brodskog Posavlja iz Slavonskog Broda i Konzervatorski odjel iz Osijeka obustavili su daljnje uniπtavanje lokaliteta i upozorili Ciglanu da se njihovo zemljiπte nalazi unutar zaπtiÊene gradske arheoloπke zone.

2

naselja na podruËju danaπnjeg Slavonskog Broda. Posebno je zanimljiv podatak da se evidentirane lokacije naselja na IgraËu4, kod Poljoprivredne πkole i uz kanal Glogovicu, nalaze iskljuËivo u sjevernoj zoni Slavonskog Broda na suhim zemljiπtima iznad 95 m nadmorske visine koje su daleko od danaπnje obale Save, πto ukazuje da je u vrijeme neolitika rijeËno plavno podruËje obuhvaÊalo zemljiπta do 3,5 km u unutraπnjost kopnenog dijela obale (Minichreiter 1997a, 22). Odabir upravo ovih lokacija kao najpovoljnije za izgradnju neolitiËkih naselja potvrdile su geoloπke analize tla brodskog prostora koje su pokazale da u juænom podruËju grada do izohipse od 95 m nadmorske visine zemljiπte Ëine jezersko-barski sedimenti (©parica, Kozak 2000, sl. 2). U dosadaπnjim arheoloπkim radovima na istraæenoj povrπini od 2200 m2 otkrivena su dva prapovijesna lokaliteta iz razliËitih razdoblja. U povrπinskom sloju otkriveni su ostaci kasnobronËanodobne nekropole sa spaljenim pokojnicima grupe Barice-Greani (oko 1200. g. prije Krista), a ispod nje na dubini od oko 90 cm ispod povrπine ranoneolitiËko naselje starËevaËke kulture iz mlaega kamenog doba (oko 5700. - 5300. g. prije Krista).

3

4

IgraË na obroncima Dilja pripada katastarskoj opÊini naselja u Bukovlju koje se nadovezuje na Slavonski Brod i Ëini njegovu sjevernu periferiju.

25

U istraæenom dijelu naselja otkriveno je 7 velikih zemunica (17 x 5 m). U drugoj zemunici je pored stambene prostorije bila radionica za izradu kamenih alatki u posebno oblikovanom radnom prostoru u kojem su naene brojne kamene izraevine. velika zemunica (17 x 5 m). dok su drugi bez glave ili lica i raspored inventara u zemunicama otkrili su nove spoznaje o njihovim kultovima i kulnim obredima. na Galovu je po prvi put otkriven ograen ukopni prostor u kojemu su zemunice s pokojnicima i kultni objekti bili izdvojeni unutar naselja drvenim ogradama (Minichreiter 1999. Ovime je otkriven do sada nepoznat naËin organizacije æivota plemenske zajednice u ranom neolitiku. 12-16. M i n i c h r e i t e r .radionica za izradu glinenih predmeta u kojoj su otkrivene Ëetiri lonËarske peÊi pravokutnog oblika.samo jedan cjelovit kostur.tumuli 25 .kultno ærtvovanje æivotinje radi oznaËavanja istaknutog poloæaja zemunice u ranoneolitiËkim naseljima7. U zemunicama i jami bili su ukopani tri muπkarca. Na istraæenoj parceli Galova pronaeni su ostaci nekoliko grobova s urnom okrenutom dnom prema gore. U mlaoj fazi naselje se proπirilo prema zemunicama s pokojnicima i time smanjilo povrπinu ukopnog prostora. Poloæaj naselja na dubini 80-90 cm od danaπnje povrπine zemljiπta omoguÊio je potpunu oËuvanost objekata i inventara u njima. izmeu istoËnoga kultnog objekta i zemunica izgraena je nova kratka drvena pregrada radi odvajanja obrednoga od stambenog prostora koja je viπe na simboliËan nego stvaran naËin razdvajala ova dva prostora. Uz stambene zemunice otkriveno je nekoliko manjih jama koje su u pravilu obvezni prateÊi objekti neolitiËkih nastambi. Premda je pokapanje mrtvih unutar naselja izmeu stambenih i radnih zemunica bilo uobiËajeno u starËevaËkoj kulturi. tako πto je zemljiπte poravnano. znatni broj kadionica i ærtvenika i skupina glinenih utega za okomiti tkalaËki stan na kojemu se u posebno izdvojenom prostoru izraivala tkanina. prije Krista. a r ch ae o l . samo njih 7 pripada ranoj fazi razvitka.5 x 1 m). U toj mlaoj fazi proπirenja naselja. a preostalih 6 bile su izgraene svojom duljom osi zrakasno oko kultnog objekta . NeobiËan naËin ukopa . I/ 2 0 0 5. bronËana narukvica i topuzasta bronËana ukrasna igla (Minichreiter 1997b. Grupe grobova . 26 6 . Ëaπe).50 m promjera i visine do 1 m (Minichreiter 1982/1983. πto je vidljivo po poloæaju dviju drvenih ograda koje su dijelile stambeni od ukopnog dijela naselja. Iznad zapadnog kultnog objekta i njegove sjeverne luËne drvene ograde koja je novom izgradnjom izgubila svoju funkciju. Ispod kasnobronËanodobne nekropole i sloja sterilne gline.) dvije obredne peÊi. lonËiÊi. skupina novih zemunica izgraena je polukruæno oko njega. g. U sjevernom dijelu velike zemunice bile su izgraene uz dva kostura (muπkarac 40-50 g. u nekropolama brodskog Posavlja bio je obiËaj prilaganja pored posua i nakit (bronËane igle i narukvice) uz pokojnike i to na dva naËina . IdentiËno kultno ærtvovanje æivotinje i ukopavanje u srediπnjem dijelu najznaËajnije zemunice u naselju otkriveno je u naseljima u Zadubravlju i na Obrina u Bosni. jer je ovdje kod ulaza naena skupina velikih zdjela i lonaca ispod kojih je bio ukopan govei rog . a dijelovi urni sa spaljenim kostima i prilozima uz njih razvuËeni po poljima. gdje u Greanima nije naen nakit u grobovima. Ann.dvostruke drvene ograde (tlocrtni oblik mjeseËeva srpa) koji je za sada jedinstven primjerak ranoneolitiËke arhitekture. . Jedna stambena zemunica bila je svojom duljom osi izgraena pravcem SZ . mala zemunica (5 x 5 m) i jedna mala jama (1. 40-41). Uokolo posude ostavljani su grobni prilozi . 1-122).JI.izvan urne neoπteÊen ili u urni s kostima. Tome pridonosi i Ëinjenica da na ovom mjestu nisu izgraivana mlaa naselja nakon napuπtanja starËevaËkog u ranom neolitiku Od ukupno 80 do sada evidentiranih naselja starËevaËke kulture na tlu Hrvatske. πto je bilo pravilu u naselju pri izgradnji ostalih zemunica. a ne smjerom sjever-jug. te tri kultna objekta gdje su se odræavali obredi u Ëast pokojnika.5 km juænije od Galova. æena i dijete (Minichreiter 1999. 25. 12-16). Meu skupinom stambenih zemunica otkrivena je radna zemunica . U srediπnjem dijelu zemunice najvjerojatnije su se odvijale obredne gozbe.keramiËko posue (zdjele. pronaenih u sjeveroistoËnom dijelu Slavonskog Broda i to od sjeverne vezne ceste (zapadno od Ciglane) pa sve do Vranovaca na istoku.dvostruke drvene ograde (tlocrtni oblik mjeseËeva srpa. ako je spaljen zajedno s pokojnikom. bile su izgraene tri velike zemunice. . ista 2001. 7 U Slavonskom Brodu na Galovu sustavna arheoloπka istraæivanja zapoËeta 1997. istraæena povrπina od 6200 m2 ranoneolitiËkog naselja. Na ovaj obred prvi je ukazao A. s t r . A R H E O L O © K A I S T R A Æ I V A N J A N A G A L O V U U S L A V O N S K O M B R O D U. Drvene ograde su okruæivale dvije zemunice i malu jamu s pokojnicima. promjera 15 m). I n s t . otkriveno je naselje iz rane faze starËevaËke kulture Linear A.K . Na zemljiπtu Galovo u Slavonskom Brodu otkriven je dio naselja. 209-210). zatim ulomci keramiËkih posuda. dok su u juænom dijelu tri skupine glinenog posua okruæivale jedan kostur (muπkarca bez glave 25-30 g). U obredno ukopnom prostoru otkrivena su: dva kultna objekta . i æena bez glave 35-40 g. Za razliku od novogradiπkoga kraja. obredno-ukopni prostor je u svojem zapadnom dijelu zauzimao mnogo veÊu povrπinu unutar naselja. i 1990.30 Viπegodiπnjom poljoprivrednom obradom zemljiπta na Galovu su razoreni tumuli kasnobronËanodobne nekropole.5300 g.vjerojatno rodovske zajednice prekrivane su zemljom tako da su iznad grobova oblikovani niski humci . PoπtivajuÊi tradiciju i znaËenje istoËnoga kultnog objekta. 5700. a u prvoj godini istraæivanja joπ i posebno izdvojen obredno-ukopni prostor u naselju u kojem su bili ukopani odabrani (posebno istaknuti) Ëlanovi plemenske zajednice.osobne stvari pokojnika . a meu njima tek su dva Zadubravlje5 i Slavonski Brod6 sustavno istraæivana. g. U istraæenom dijelu naselja po prvi put su otkrivene dvije faze izgradnje. Ovo otkriÊe upotpunjava niz veÊ otprije poznatih nekropola. U maloj zemunici gdje je bio ukopan muπkarac bez lica (u dobi 35-40 godina) uz ulazne stepenice na sjevernoj strani zemunice otkrivena je skupina cijelih glaËanih kamenih sjekira razliËite veliËine i 5 U Zadubravlju je u zaπtitnim arheoloπkim istraæivanjima na juænoj trasi autoceste dionica Slavonski Brod-Velika Kopanica tijekom 1989. U ovim nekropolama grupe Barice-Greani iz kasnoga bronËanog doba najvjerojatnije su pokapani stanovnici istovremenog naselja koje je otkriveno na zemljiπtu Bjeliπ oko 2. U starijoj fazi. nastavljaju se svake godine na prethodno istraæeni dio zemljiπta. ObiËaj te kulture bio je spaljivanje pokojnika i ukapanje na taj naËin πto su spaljene kosti polagane na dno grobne jame i poklopljene posudom (urnom). Benac pri pronalasku ukopa u zemunici na Obrima.

I/ 2 0 0 5. πtipanjem prsta i nokta.60 m. πto pridonosi novim spoznajama o dugotrajnosti æivota najstarijih zemljoradniËkih populacija9. Terenski radovi tijekom 2004. Od finog slikanog posua za kultne svrhe do gruboga kuhinjskog posua za svakodnevnu upotrebu. M i n i c h r e i t e r . g. πto je davalo zemunici posebno sveËani karakter. 11-24.barbotinskim stupnjevima od Linear B pa do zavrπnog Spiraloid B posue uz zaobljene ima i bikoniËne profilacije. nastavljeni su u dijelu starËevaËkog naselja na povrπini od 200 m2 (nizovi sondi od C/14 do J/14 i djelomiËno od H/15 do J/15) koja se nadovezala na zapadnoj i juænoj strani na prijaπnji iskop. ukraπavanje na grubom posuu je uz manji postotak impresa veÊinom kanelirani barbotin. S. impreso ukraπavanje grubog posua. zapadno od ovog ravnog niza otkrivena je grupa od 54 stupa ukopanih jedan nedaleko drugoga.8 Kosturi pripadaju najstarijim do sada poznatim ukopima na podruËju Hrvatske. SjeveroistoËni niz povezivao je sjeverozapadni i jugoistoËni niz i Ëinili su ga Ëetiri stupa veÊih dimenzija promjera 28. Posebnost u inventaru zemunica je veliki broj pronaenih ærtvenika . 34.20. sc.figurica srne koji predstavlja prvi i najstariji poznati cjeloviti prikaz æivotinje u ovim prostorima.20 i 1. Antropoloπke analize obradio je mr. prelazeÊi u obiËaje ali moæda i u religiju dospio i do danaπnjih dana. koso ukopanog prema SI i tri potpornja promjera 20 cm. Temeljem brojnih nalaza kultnih predmeta na Galovu moæe se zakljuËiti da su na poËetku razvitka starËevaËke kulture bile zastupljene sve kultne grupe predmeta. a da se kasnije njihov broj znatno uveÊao. modeliranjem. Meu kamenim izraevinama izdvajaju se glaËane kamene sjekire koje su bile posebno znaËajne u kultnim obredima stanovnika naselja. 19 i tri po 20 cm. s t r .20 i 2. doduπe u neπto manjem broju. Na taj naËin je najvjerojatnije jedno od ovih vjerovanja. a r ch ae o l . njihovim razmacima i poloæaju potpornja ukazuju su ovi stupovi najvjerojatnije dræali otvorenu nadstreπnicu. I n s t .10 Drugi objekt za koji pretpostavljamo da je bila nadstreπnica (od SJ 671/672 do 711/712) otkriven je u sjeverozapadnom dijelu terena. ista 2004. od toga 30-ak cjelovitih). urezivanjem. a posebno se istiËu rezultati antropoloπkih analiza koje su pokazale zreliju dob pokojnika izmeu 40 i 50 godina. 8 Majstor za izradu kamenih alatki imao je najvjerojatnije poseban poloæaj u plemenu kao kovaË u kasnijim metalnim razdobljima. Mario Novak pod struËnim nadzorom dr. da bi kasnije na temelju malog broja povrπinskih nalaza keramike na IgraËu kod Bukovlja uËvrstio svoje miπljenje o postojanju ove faze u hrvatskim prostorima. Iznimno vrijedan je unikatni primjerak zoomorfne plastike . 5-18). 1. tako da tlocrtno oblikuju pola kruga. Glavne znaËajke po kojima se ovaj pretklasiËni . sc. a najmanji 10 cm. 25. U kasnijim klasiËnim . 5-18) i zapadno od zemunice SJ 205/206 otkriven je niz 14 rupa od drvenih stupova od sjevera prema jugu. najzapadniji u nizu koji su bili ukopani koso prema SI.K . slikanjem motiva i bojanjem cijele posude (Minichreiter 2003. zdjele i πalice zaobljene profilacije. Marija ©lausa iz Arheoloπkog zavoda HAZU. 9 27 . Temelje starËevaËke religije je zatim prihvatila kasnija sopotska i vinËanska populacija da bi je predala nadolazeÊim kulturama metalnih doba. zatim izmeu drugoga i treÊeg stupa na udaljenosti od 1 m.00 m.JI) bila su ukopana tri stupa promjera 13 cm. JugoistoËni niz nadovezovao se na sjeveroistoËni i Ëinila su ga Ëetiri stupa promjera 37. Arheoloπka graa otkrivena na Galovu u potpunosti je potvrdila DimitrijeviÊeve pretpostavke o stilskim odlikama predbarbotinskog stupnja Linear A i prisustvu starËevaËke kulture u Hrvatskoj veÊ u poËetnim fazama svog razvitka. NajveÊi stup bio je 44 cm promjera. obliku i ukraπavanju razvrstati u sedam skupina (Minichreiter 2002. Izmeu drugoga i treÊeg stupa na udaljenosti od 1 m prema SI otkriveni su jedan do drugoga dva potpornja promjera 10 cm. srednji oko 30 cm. A R H E O L O © K A I S T R A Æ I V A N J A N A G A L O V U U S L A V O N S K O M B R O D U. . Glineno posue u naselju Ëini najbrojniju arheoloπku grau i jedino se na temelju lonËarske proizvodnje moæe odrediti kulturna i kronoloπka pripadnost naselja. Stupovi se na sjevernoj strani nastavljaju na veliku jamu i rupe od stupova jugozapadno od zemunice SJ 155/156.kadionica (oko 75. Njegov istaknut poloæaj u plemenu potvruje i naËin pokopa u posebnoj zemunici s velikom nadstreπnicom i trijemom iznad ulaza. Ovakva vrsta priloga uz pokojnika ukazuje na pretpostavku da je ovdje bio ukopan majstor koji je izraivao kamene alatke u naselju. koji se mogu prema namjeni. otiscima prsta. Pojedine grupe su tijekom razvojnih faza nestale. koji su bili ukopani koso prema JZ i koji su uËvrπÊivali nadstreπnicu. 17 cm i uglovni 28 cm. meutim nije se pojavila niti jedna nova skupina. SimetriËnost i pravilnost u broju stupova. U sjeverozapadnom nizu (pravac SZ .JI) sa stranicama duæine 5 m. U zdravicu su bili ukopani nizovi rupa od debljih drvenih stupova.30 sitnijih kamenih alatki . 26 i 37 cm. koji Êe se istraæiti u nastavku radova. Ovaj niz imao je potpornje na tri mjesta: izmeu prvoga i drugog velikog stupa .dva potpornja promjera 20 i 10 cm ukopani koso prema SZ.50 cm.obredno polaganje. U ovom nizu izmjenjivali su se veÊi i manji stupovi u meusobnim razmacima od 1. Ovo potvruje pretpostavku da je starËevaËka populacija samo nastavila postojeÊe kultove i religiju iz starijih predneolitiËkih civilizacija. 10 Pretpostavljamo da se druga (zapadna) polovica kruga nastavlja u neistraæeni dio terena. u meusobnom razmaku od 1. Meu keramiËkim predmetima takoer se istiËe skupina antropomorfne i zoomorfne plastike (bik i svinja). poredani tako da tlocrtno zatvaraju pravokutnik (orijentacije SZ . ukraπavanje na posudama izvedeno je u stilu rane faze razvitka starËevaËke kulture .predbarbotinski stupanj izdvaja od klasiËnih su zaobljene profilacije posua. na πto ukazuje nalaz grupe sjekira kao votivni dar uz pokojnika u maloj zemunici. Ann. apliciranjem. DimitrijeviÊ je u prvoj podjeli starËevaËke kulture samo hipotetiËki izdvojio stupanj Linear A. U dijelu naselja jugozapadno od zemunice SJ 155/156 u kojoj je otkrivena radionica za izradu glinenih predmeta i tkanina (Minichreiter 2004. dok su na finom posuu slikani motivi samo pravolinijski. 44. kulta i magije. na kojima su ukrasi izvedeni razliËitim tehnikama: barbotinom. Prema funkcionalnim oblicima to su lonci. promjera 15 cm. 15-26). a na slikanom posuu od stupnja Spiraloid A prevladavaju spiralni motivi. u nejednakim razmacima bez nekog reda.stupnja Linear A. u pravilnim razmacima oko 40 .

(snimila: K. Slavonski Brod.K . . Galovo. Slavonski Brod. 1. Galovo. M i n i c h r e i t e r . g. A R H E O L O © K A I S T R A Æ I V A N J A N A G A L O V U U S L A V O N S K O M B R O D U. I/ 2 0 0 5. istraæivanje zapadnog dijela naselja u 2004. Slavonski Brod. 2 Slavonski Brod.30 Sl. istraæivanje nadstreπnice (snimila K. 1. a r ch ae o l . I n s t . excavation of the shed (photo by K. Minichreiter) Fig. 2. Minichreiter) 28 Sl. Minichreiter) Fig. Galovo. 25. Ann. Minichreiter) . excavation of the western part of the settlement in 2004 (photo by K. Galovo. s t r .

Clui i Gura Baciului i Bugarskoj . sc. Osijek. u Rumunjskoj . 7-39. A R H E O L O © K A I S T R A Æ I V A N J A N A G A L O V U U S L A V O N S K O M B R O D U. goveda i svinja u zemunicama. documentation of objects (photo by K.Lánycsók (Protokörös kultura). Prehrana stanovniπtva bila je raznolika. otkrivenih tijekom proteklih radova. Ann. sc. T. Minichreiter) Fig. 25. AnaliOs 2. Vremenske i stilske analogije s znaËajnijim nalaziπtima starËevaËkoga kulturnoga kompleksa mogu se naÊi u Srbiji . na πto ukazuju ostaci kostiju koza. urezanim tankim linijama poput mreæe (motiv romba). Flotaciju uzoraka zemlje obavila je mr. odbojci. . a u tijeku su arheobotaniËke analize kod dr. 1-122. goveda. 1982/1983. do 5300. Tatjana TkalËec iz Instituta za arheologiju u Zagrebu. sjeËiva. noge i uglovni dijelovi ærtvenika-kadionica i nekoliko glinenih predmeta neodreene namjene. Galovo. Glivne u Gornjoj Vrbi. Glogovica u Slavonskom Brodu. sc. histologiju i embriologiju na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. dokumentacija objekata (snimila K. 5-18). Minichreiter K. kosim i okomitim nizovima otisaka prsta. 3. grebala i dr. ista 2004. prije Krista13. ovaca. I n s t . Glineni idoli i ærtvenici-kadionice uklapaju se u tipologiju do sada otkrivenih i objavljenih posebnih predmeta (Minichreiter 2002.30 Sl. Galovo u Slavonskom Brodu. 3. zatim o prehrani stanovniπtva kao i o kultnim obredima. Zagreb. 1997a. Zavoda za eksperimentalnu fiziku u Institutu “Ruer BoπkoviÊ” u Zagrebu. g. K. spada meu kljuËne lokalitete postanka i trajanja starËevaËke kulture na tlu Hrvatske. 13 Analize obavila dr. Pregled istraæivanja nekropole grupa Greani u Slavoniji. Od posebnih nalaza otkriveno je 14 glinenih predmeta i to: dva mala idola. brusevi. Povrπine grubog posua bile su joπ ukraπene prevlaËenjem snopom granËica. Minichreiter) Meu pokretnom arheoloπkom graom pronaeni su ulomci grubog posua. s kojom kao prvom panonskom lonËarskom kulturom zapoËinje proces neolitizacije Europe. M i n i c h r e i t e r . sc. Galovo. sc. 29 . ukraπenog raznolikim motivima plastiËnih traka s otiscima prsta. TrbojeviÊ-VukiËeviÊ u Zavodu za anatomiju. OtkriÊe u LukaËu i Poæegi kao prilog poznavanju topografije naselja starËevaËke kulture u sjevernoj Hrvatskoj. obavljene u Institutu “Ruer BoπkoviÊ” datirale su ovaj dio naselja u vrijeme od oko 5700. PaniÊa Skela i Veliki Liman u Erdutu.Anzabegovo (Anzabegovo-Vrπnik I). ploËice. 11-24.Karanovo i Kremikovci (»avdar-Kremikovci-Karanovo) i u Makedoniji . a r ch ae o l . Slavonski Brod. I/ 2 0 0 5. vodoravnim. Nekoliko rubnih ulomaka velikih lonaca bilo je ukraπeno otiscima prsta. svinje. Ines Krajcar-BroniÊ u Laboratoriju za mjerenje niskih aktivnosti. u Maarskoj . s t r . kao drugo sustavno istraæeno ranoneolitiËko naselje. U naselju su pronaene kosti koze.12 Radiokarbonske analize ugljena metodom C14 iz objekata u obredno-ukopnom prostoru. Analize paleozooloπkih uzoraka. Na tlu sjeverne Hrvatske su prema povrπinskim nalazima iz faze Linear A pored Galova u Slavonskom Brodu evidentirana joπ samo 6 naselja: IgraË kod Bukovlja.K . Duæine kod Zadubravlja. BabiÊ i mr. Slavonski Brod. jelena i psa.stupanj II i III i Lepenskom Viru horizont IIIa gore. Literatura Minichreiter K. pridonijele su novim spoznajama o prvim fazama domestikacije.Donja Branjevina .11 Analize arheolobotaniËkih ostataka joπ su tijeku. Renate ©oπtariÊ iz BotaniËkog zavoda Bioloπkog odsjeka PMF-a u Zagrebu. 11 12 Analize paleozooloπkih uzoraka obavljaju dr. ovce. Nalazi litike su i u ovom dijelu istraæenog naselja brojne jezgre. PrilInstArheolZagrebu 9.

stratigraphic units and depths. decorated with various motifs of plastic bands with fingerprints. 2001.separating the two spaces. A R H E O L O © K A I S T R A Æ I V A N J A N A G A L O V U U S L A V O N S K O M B R O D U. 1999. The surfaces of coarse pottery were additionally ornamented by pulling over sheaves of twigs. . the western part of the ritual-burial area occupied a much larger surface in the settlement. Respecting the tradition and the significance of the eastern cult facility. 2003. two prehistoric sites from different periods were unearthed on an examined surface of 2. Zagreb. 1997b. 6207/4 in the Brod Cadastral Municipality. positioned from north to south at regular intervals of approximately 40-50 cm. Ph. In sterile soil. In the excavated part of the settlement two construction phases were discovered for the first time. 5-18. a row of 14 holes of wooden columns was discovered. s t r . In an earlier phase. and west of the pit-dwelling N 205/206. Minichreiter K. and not in the north-south direction. thus . between living and working pit-dwellings. Minichreiter. the group of new pit-dwellings was constructed semicircularly around it. Slavonski Brod. thus decreasing the surface of the burial area. 40-43.. Minichreiter K. Each year upon conclusion of works. as well as by horizontal. excavations take place every year within the framework of the research project entitled “Prehistoric Identity of Northern Croatia” (code number: 0197001) under the leadership of K. and beneath it. Geologija πire okolice Slavonskog Broda:. cattle. the row of columns continues to a large pit.200 m2. fragments of coarse pottery were found. Zagreb. and three cult facilities. PrilInstArheolZagrebu 19/2002. cult rites and the beginning of the domestication in the territory of southern Pannonia.Linear A phase (ca 5700-5300 BC) was unearthed. Ann. in zone “E” of the town. Although burials within the settlement. RanoneolitiËki ukopi i pogrebni obiËaji u naseljima starËevaËkog kulturnog kompleksa. 2002. Ljubljana. sheep. archaeological goods are sorted according to their type: special finds (clay goods and lithica) and samples (bones. Prilog poznavanju ornamentike na gruboj keramici starËevaËkog naselja na Galovu u Slavonskom Brodu. Zagreb. deer and dog . PrilInstArheolZagrebu 15-16/1998-1999. comprising two small idols. Minichreiter K. Clay idols and censers suit the typology of special artifacts unearthed and published up to the present. The depths of finds are marked by absolute heights and finds in the field according to trench. In the part of the settlement to the south-west of the pit-dwelling N 155/156. their cross-section forming a semicircle. plates. charcoal. Minichreiter K. in which a ritual-burial area with burials of the most prominent members of the tribal community was separated by wooden fences. I/ 2 0 0 5. earth). Ærtvenici i idoli starËevaËkog naselja na Galovu u Slavonskom Brodu. 25. In this younger phase of expansion of the settlement. were normal in the StarËevo culture. Above the western cult facility and its northern. quadrants. DocPraeh XXVIII. knjiga 2. Thus a so far unknown way of organizing life of the tribal community in the early Neolithic was discovered.D. 13-32. Kozak D. After being sorted.-214. Zaπtitna arheoloπka istraæivanja obrednoukopnog prostora starËevaËkog lokaliteta u Slavonskom Brodu. which is under archaeological protection. The architecture of Early and Middle Neolithic settlements of the StarËevo culture in Northern Croatia. In the north. where rites in the honor of the dead took place. which we believe was a shed (from N 671/672 to 711/712) was unearthed in the north-western part of the field. in which the pit-dwellings with the dead and the cult 30 . the settlement spread towards the pits with the burials. arched wooden fence that lost its function by new construction three large pit-dwellings were built. 199.point to various eating habits. Lithica finds are numerous also in this part of the excavated settlement: cores. Minichreiter K. Radionica glinenih predmeta i tkanine u naselju starËevaËke kulture na “Galovu” u Slavonskom Brodu. Posebno izdanje.goat. PrilInstArheolZagrebu 21. ObavijestiHAD XXIX/3. I n s t . In the surface layer the remains of a Late Bronze Age necropolis with cremation burials of the Barice-Greani group (ca 1200 BC) were found. To the west of this straight row a group of 54 columns was discovered. PrilInstArheolZagrebu 20/2003. M i n i c h r e i t e r .K . Fieldwork in 2004 continued in part of the StarËevo settlement on a surface of approximately 200 m2 (sets of trenches from C/14 to J/14 and partly from H/15 to J/15) that in its western and southern side was a continuation of the past excavation. Several marginal fragments of large pots were decorated by fingerprints. In the older phase. ©parica M. sequences of holes of broader wooden columns were entrenched. pig. Sirmiensia et Baranyensia. the feet and the corner parts of censers and several clay artifacts of undetermined function. Among the moveable archaeological goods. The second object. After being unearthed. Summary Since 1997 the Institute for Archaeology from Zagreb has conducted systematical archaeological excavations in north-eastern part of Slavonski Brod on a piece of land called Galovo on cadastral unit no. as it can be seen according to the position of two wooden fences that separated the residential part of the settlement from the part reserved for burials. fourteen clay objects were unearthed. a r ch ae o l . At the StarËevo site a part of the settlement was discovered. blades. Zagreb.. In the archaeological excavations conducted so far. incising thin lines like a network (rhomboid motif). 11-24. 5-20. descriptions of them are entered on special forms. sunken close to each other at irregular intervals. etc. The remains of animal bones .more symbolically than actually . endscrapers. facilities were separated from the rest of the settlement. the facilities are preliminary protected by covering them with a foil and a thin layer of earth. diagonal and vertical sequences of fingerprints. The excavations are being documented according to the latest archaeological methods concerning stratigraphic units. and the holes of wooden columns south-west of pit-dwelling N 155/156. Wooden fences enclosed two pit-dwellings and a small pit with burials. in which a workshop for the production of clay and textile goods was situated. Bibliotheca Croatica-Slavonica. Of special finds. 2004. a new short wooden partition was constructed in order to divide the ritual area from the dwelling area. 2000. sharpening stones. Zagreb. which was a rule in the settlement when constructing other pitdwellings. 15-26. in Galovo for the first time an enclosed burial area was discovered. arranged so that their outline forms a rectangular (oriented NW-SE) with sides of 5 m.30 Minichreiter K. Zbornik radova. at depth of approximately 90 cm below the surface an early Neolithic settlement of the StarËevo culture .