METABOLISMUL ACIZILOR

GRAŞI
Surse de acizi grași:
a. grăsimile din alimente,
b. trigliceridele de stocaj,
c. lipidele sintetizate de un organ pentru a fi exportate către alte
organe. (Ficat converteşte excesul de glucide din alimentaţie
în TG pe care le exportă sub formă de lipoproteine către alte
ţesuturi).
Înainte de asimilare lipidele din dietă trebuie să fie digerate,
pentru aceasta ele sunt aduse în intestin în stare fin
dispersată de micele microscopice. Sărurile biliare ca
deoxicolatul şi taurocolatul de sodiu formează micele mixte cu
triacilglicerolii ceea ce măreşte foarte mult accesul enzimelor
hidrolitice cum ar fi lipazele.
Monoacilglicerolii, AGL şi
glicerolul care rezultă
sunt absorbiţi în celulele
peretelui intestinal unde
se resintetizează TG.
Împreună cu
apolipoproteinele B-48
lipidele resintetizate
constituie chilomicronii
care ajung pe cale
limfatică în circulaţia
sanguină.
Lipoproteinlipaza
plasmatică degradează
METABOLISMUL ACIZILOR
GRAŞI
TG din chilomicroni iar AGL rezultaţi,
vehiculaţi de albumina plasmatică,
sunt captaţi de celulele consumatoare
(miocite, adipocite).
METABOLISMUL ACIZILOR
GRAŞI
În afară de lipază, în intestin mai acţionează şi alte hidrolaze ale
digestiei lipidelor: lecitinaza şi colesterol esteraza. Prima
clivează lecitina în lizolecitină şi AGL iar a doua desface esterii
de colesterol în componente, colesterol şi AGL. Lizolecitina şi, în
parte, lecitina nemodificată ajung împreună cu glicerolul direct în
circulaţia portală.
Trigliceridele de stocaj se găsesc acumulate în citoplasma
adipocitelor sub formă de picături care ocupă majoritatea
volumului celulelor.
lecitinaza colesterol esteraza
Trigliceridele, au un conținut energetic foarte ridicat astfel 1 g de
lipide eliberează prin oxidare circa 39 kJ în timp ce la oxidarea
unui gram de glucide, se produce numai 17 kJ.

METABOLISMUL ACIZILOR
GRAŞI
Lipaza adipocitară hidrolizează TG la AGL şi glicerol, reacţie
similară cu cea catalizată de lipaza pancreatică în intestin.
Această enzimă se mai numeşte lipază hormon-sensibilă
deoarece activitatea ei este stimulată de adrenalină, glucagon,
ACTH (Hormonul adenocorticotrop ) prin intermediul AMPc şi
este inhibată de insulină. AGL părăsesc adipocitele intrând în
circulaţia sanguină unde sunt vehiculaţi de albumina serică.
Glicerolul poate intra pe calea glicolitică după ce este
transformat în DOAP. Modul de intrare depinde de ţesut. În
hepatocit şi ţesuturile extrahepatice, cu excepţia ţesutulul adipos
şi a mucoasei intestinale, glicerolul este fosforilat de o kinază şi
apoi dehidrogenat.

Lipaza adipocitară
adrenalină glucagon
ACTH
METABOLISMUL ACIZILOR
GRAŞI
| -OXIDAREA ACIZILOR GRAŞI
Activarea acizilor graşi în citosol
Acest proces de activare este catalizat de cel puţin trei acil-
CoA-sintetaze (tiokinaze) care diferă între ele prin
specificitatea faţă de lungimea catenei hidrocarbonate:
AGL+CoASH+ATP →Acil-CoA+AMP+2Pi
În reacţie rezultă iniţial PPi care este hidrolizat de o
pirofosfatază. Acest mecanism a fost evidenţiat cu ajutorul
acizilor graşi marcaţi cu oxigen izotopic.
METABOLISMUL ACIZILOR
GRAŞI
| -OXIDAREA ACIZILOR GRAŞI
CoA-SH
AGL
PPi
H
2
O
2Pi
pirofosforilaza
AMP
ATP
+ P P
P P
O
-
O C R
acil adenilat
AMP
O
C R
acil-CoA
CoA S
O
C R
AMP
METABOLISMUL ACIZILOR
GRAŞI
| -OXIDAREA ACIZILOR GRAŞI
Naveta carnitină/acilcarnitină
Membrana internă mitocondrială este impermeabilă pentru
moleculele de acil-CoA. Există un mecanism special de
translocare a radicalilor acil ei străbat membrana internă sub
formă de acil-carnitină, componentă a unui sisteme de
transport numit naveta carnitină-acilcarnitină. Pentru început
radicalul acil este transferat de la CoA la gruparea HO- a
carnitinei , sub acţiunea carnitin-acil-transferazei I
Apoi, acil-carnitina translocă prin membrana internă sub
acţiunea translocazei. Carnitin-aciltransferaza II catalizează
transferul radicalului acil înapoi la CoA. Cele două transferaze I
şi II se găsesc ataşate la suprafaţa exterioară respectiv
interioară a membranei interne.
CH
3
H
3
C
CH
2
CH
COOH
OH
N
+
H
3
C
CH
2
Deficit
nou
nascuti
prema-
turi
Deficit hepatic
-hipoglicemie.
Deficit muscular
-oboseală
musculară
FAD
FADH
2
H
2
O
COCoA
o
H
2
C
H
2
C
H
2
C
|
¸
H
2
C
OH
COCoA
o
H
2
C H C
|
¸
COCoA
o
H
2
C
H C H C
|
¸
NAD
+
NADH
2
+H
+
o
COCoA H
2
C
O
H
2
C C
|
¸
CoASH
¸
|
C H
2
C
O
CoA
o
COCoA H
3
C +
METABOLISMUL ACIZILOR
GRAŞI
| -OXIDAREA ACIZILOR GRAŞI
Secvenţa |-oxidării
Acil CoA
DH
Enoil CoA
hidrataza
3 L hidroxiacil
CoA DH
| Ceto-Acil CoA
tiolaza
METABOLISMUL ACIZILOR
GRAŞI
| -OXIDAREA ACIZILOR GRAŞI
Energetica |-oxidării unui mol de acid palmitic
Dacă un mol de acid palmitic parcurge | -oxidarea rezultă câte un mol de NADH şi
FADH2, un mol de acetil-CoA şi un mol de acil-CoA al cărei catenă este mai scurtă cu o
subunitate C2. Dacă |-oxidarea continuă până la capăt degradarea acidului palmitic şi
ţinând cont că fiecare moleculă de FADH2 în catena respiratoare va fi convertită în 2
molecule de ATP, iar fiecare moleculă de NADH în câte 3 molecule de ATP.
Bilanţul energetic luând în calcul numai echivalenţii reducători, va fi:
Palmitoil-CoA+7CoASH+7O2+35Pi+35ADP→8Acetil-CoA+35ATP+42H2O
Având în vedere că echipamentul enzimatic al ciclului citric este localizat tot în matricea
mitocondrială, acetil-CoA rezultată din |-oxidare poate fi imediat oxidată via ciclul citric.
În acest caz bilanţul energetic este:
8Acetil-CoA+16O2+96Pi+96ADP→8CoASH+96ATP+104H2O+16CO2
Combinând ultimele două ecuaţii rezultă:
Palmitoil-CoA+23O2+131Pi+131ADP→CoASH+131 ATP+16CO2+146H2O
Având în vedere ca fiecare mol de palmitat consumă pentru activare 2 moli de ATP
putem scrie bilanţul global al | -oxidării unui mol de acid palmitic, adică 129 moli
ATP/mol palmitat.
METABOLISMUL ACIZILOR
GRAŞI
| -OXIDAREA ACIZILOR GRAŞI
Reglarea | -oxidării
În ficat acil-CoA formată în citosol are 2 direcţii de transformare: |-
oxidarea şi transformarea în TG sau fosfolipide. Calea luată
depinde de viteza de translocare prin membrana internă mitocon-
drială. Etapa reglatoare a translocării şi a | -oxidării în general
este transferul acilului pe carnitină. Carnitin-aciltransferaza I este
enzimă inhibată alosteric de malonil-CoA, primul intermediar în
biosinteza de novo a acizilor graşi, care are loc în citosol.
Concentraţia malonil-CoA creşte de câteva ori când alimentaţia
este bogată în glucide, iar excesul de glucoză nu este oxidat sau
stocat ca glicogen, fiind convertit în citosol în TG de stocaj. În
concluzie, |-oxidarea este încetinită ori de câte ori ficatul suferă
un aport mărit de glucoză, în aceste condiţii intensificându-se
sinteza AGL şi a TG.
Malonil
CoA
METABOLISMUL ACIZILOR
GRAŞI
| -OXIDAREA ACIZILOR GRAŞI
NESATURAŢI
Aproape toţi acizii graşi de origine biologică conţin numai legături
duble cu izomerie geometrică cis, care de cele mai multe ori încep
cu atomul de carbon 9. Celelalte duble legături apar la intervale
de 3 atomi de carbon, adică nu sunt conjugate.
Prin urmare, în acidul linoleic, o dublă legătură începe la un atom
de carbon cu număr de ordine impar iar cealaltă la un atom de
carbon cu număr de ordine par. Aceasta crează două probleme
ale | -oxidării care sunt rezolvate graţie existenţei a 3 enzime
adiţionale
C C
a
a
b
b
C C
a
a
b
b
METABOLISMUL ACIZILOR
GRAŞI
| -OXIDAREA ACIZILOR GRAŞI
NESATURAŢI
C
O
SCoA
Ac.Linoleic
9 12
|
3x oxidare
C
O
SCoA
o
|
¸
3NAD
+
+3FAD+3CoA-SH
3NADH+H
+
+3FADH
2
+3 acetil-CoA
Enoil CoA
Enoil CoA
izomeraza
o
|
¸ C
O
SCoA
T
trans A
2
,cis A
6
dienoil CoA Enoil CoA
hidrataza
3 L hidroxienoil CoA
3 L hidroxiacil
CoA- DH
H
2
O
| cetoenoil CoA
NAD
+
NADH+H
+
| cetoacil
CoA tiolaza
Enoil CoA
CoA-SH
acetil CoA
C
O
SCoA
2,4 DienoilCoA
Acil CoA DH
FAD
FADH
2
2,4 Dienoil CoA
reductaza
NADPH+H
+
NADP
+
C
O
SCoA
trans A
3
enoil CoA
C
O
SCoA
| oxidare
trans A
2
enoil CoA
3,2 enoil CoA
izomeraza
METABOLISMUL ACIZILOR
GRAŞI
| -OXIDAREA ACIZILOR GRAŞI
NESATURAŢI
CO
SCoA
cis-A
9
-oleil-CoA
3 x | oxidare
e 9
CO
SCoA
cis-A
3
-enoil-CoA
cis-A
3
-trans-A
2
-enoil-CoA
izomeraza

CO
SCoA
trans-A
2
-enoil-CoA

6 x | oxidare
METABOLISMUL ACIZILOR
GRAŞI
| -OXIDAREA ACIZILOR CU NUMĂR
IMPAR DE ATOMI DE CARBON
Catabolizarea propionatului
În ultimul ciclu al |-oxidării acestor acizi, prin tioliză rezultă
propionil-CoA care poate fi convertit în succinil-CoA iar acesta
pătrunde în ciclul citric. Propionil-CoA rezultă prin degradarea
catenei de carbon a valinei, izoleucinei şi metioninei. Conversia
propionil-CoA în succinil CoA implică 3 enzime
Propionil CoA
propionil CoA
carboxilaza
ATP+CO
2
ADP+Pi
(S)metil malonilCoA
metil malonilCoA
racemaza
CH
3
C
O
SCoA CH
COO
-
(R)metil malonilCoA
metil malonilCoA
mutaza
CH
3
CH
2
C
O
SCoA
CH
3
C
O
SCoA CH
-
OOC
C
O
SCoA CH
2
CH
2
-
OOC
Succinil CoA
Biotina
B
12
METABOLISMUL ACIZILOR
GRAŞI
| -OXIDAREA ACIZILOR CU NUMĂR
MARE DE ATOMI DE CARBON
| oxidarea în peroxizomi
Acizii grași cu numar mare de atomi de carbon (C20 C22) au o
etapă de oxidare peroxizomală, care scurtează catena până la 8
atomi de C. Acizii grași (C20 C22) difuzează prin membrana
peroxizomilor unde sunt activați sub influența unei acil CoA
sintetaza peroxizomală. În etepa următore are loc o oxidare sub
influența acil CoA oxidazei după reacția:
Acil-CoA + O
2
trans-A
2
-enoil-CoA + H
2
O
2
Apa oxigenată rezultată este descompusă la H
2
O și O
2
de către
catalaza peroxizomală, restul reacțiilor sun identice cu cele
mitocondriale, respectiv hidratare, oxidare și tioliză. Această
oxidare are loc numai până la octanoil CoA, care părăsește
peroxizomul și cu ajutorul carnitinei intră în mitocondrie unde
continuă | oxidarea
METABOLISMUL ACIZILOR
GRAŞI
BIOSINTEZA DE NOVO A ACIDULUI PALMITIC
Enzimele care catalizează ciclul de reacţii sunt asociate într-un
complex enzimatic Acid gras sintetaza care conţine 7 enzime,
în centrul complexului enzimatic se află o proteină acil-
transportoare (ACP) a cărei grupare fosfopantotenică este
identică cu a coenzimei A.
HS CH
2
NH NH
H
OH
CH
3
O
O
-
Ser-ACP CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
C
O
C
O
C C CH
2
O P O
CH
3
Complexul conţine următoarele subunităţi enzimatice: 1. Acetil-
CoA-ACP transacetilaza; 2. Malonil-CoA-ACP transacetilaza;
3. b-cetoacilACP sintaza (enzima de condensare); 4. | -
cetoacil-ACP reductaza; 5. | -hidroxiacil-ACP dehidrataza; 6.
enoil-ACP reductaza; 7. palmitoil tioesteraza.
METABOLISMUL ACIZILOR
GRAŞI
BIOSINTEZA DE NOVO A ACIDULUI
PALMITIC
CH
3 C SCoA
O
CH
3 C SCoA
O
C SCoA
O
CH
2
-
OOC
aceti l CoA
carboxi l aza
HCO
3
ATP
ADP+Pi
+ HS-ACP
S-ACP CH
3 C
O
Malonil ACP
Acetil ACP
Aceti l CoA ACP
transaci l aza
CoA-SH
Acetil CoA
Acetil CoA
Malonil CoA
Mal oni l CoA ACP
transaci l aza
C
O
CH
2
-
OOC S-ACP
CoA-SH
CH
3 C
O
S-E
S-ACP
CH
3
CH
2
C
O
C
O
HS-E
HS-ACP
HS-E
CO
2
| cetoaci l ACP
si ntetaza
S-ACP
CH
3
CH
2
C
O
C
OH
H
| cetoaci l ACP
reductaza
NADP
+
NADPH+H
+
Acetoacetil ACP
3 D-hidroxi-butiril ACP
S-ACP
C
O
C CH
3
C
H
H
| hi droxi -aci l ACP
dehi drataza
H
2
O
o, |trans
butanoil ACP
enoi l ACP
reductaza
CH
2
S-ACP
C
O
CH
3
CH
2
NADPH+H
+
NADP
+
Butiril ACP
repetarea de 6 ori
a etapel or anteri oare
(CH
2
)
12
S-ACP
C
O
CH
2
CH
3
CH
2
Palmitil ACP
pal mi ti l
esteraza
HS-ACP (CH
2
)
12
C
O
CH
2
CH
3
CH
2
O
-
+
Palmitat
METABOLISMUL ACIZILOR
GRAŞI
BIOSINTEZA DE NOVO A ACIDULUI PALMITIC
Naveta citrat/piruvat
Sursele de acetil-CoA mitocondrial sunt decarboxilarea oxidativă
a piruvatului şi | oxidarea AGL. Atunci când cererea de ATP este
mică, oxidarea acetil-CoA în ciclul citric precum şi fosforilarea
oxidativă diminuează. Excesul de acetil-CoA poate fi stocat în
structuri lipidice (TG, colesterol şi esterii săi). Biosinteza AGL are
loc în citosol dar membrana mitocondrială este impermeabilă
pentru acetil-CoA. Acesta intră în citosol via sistemul de
transport tricarboxilic.
METABOLISMUL ACIZILOR
GRAŞI
Reglarea biosintezei de novo a acizilor graşi
Viteza biosintezei de novo a acizilor graşi este controlată de
activitatea acetil-CoA carboxilazei, prima enzimă a acestei căi
metabolice. La mamifere activitatea acetil-CoA carboxilazei
este reglată prin polimerizarea-depolimerizarea enzimei. Forma
activă a enzimei este cea polimerică, protomerii fiind inactivi.
Viteza biosintezei acizilor graşi este controlată de poziţia
echilibrului:
n x Protomer (inactiv) ↔ Polimer (activ)
Cei mai eficienţi metabiliţi care influenţează poziţia acestui
echilibru sunt citratul şi palmitoilCoA. Citratul, deplasează
echilibrul spre dreapta mărind viteza maximă a enzimei de 15
ori. Când concentraţia citratului creşte în mitocondrie, el iese în
citosol, prin intermediul transportorului tricarboxilic, unde inhibă
glicoliza și simteza ac. grași.
polimerizarea-depolimerizarea
citratul palmitoilCoA
Prin citrat se stimulează biosinteza de novo a acizilor graşi. Deci
când concentraţia CH3COSCoA creşte în mitocondrie, creşte şi
concentraţia citosolară a citratului iar biosinteza acizilor graşi
este accelerată. Palmitoil-CoA, principalul produs al sintezei de
novo a AGL, deplasează echilibrul spre stânga.
METABOLISMUL ACIZILOR
GRAŞI
Reglarea biosintezei de novo a acizilor graşi
CH3COSCoA
citratului
Un alt mod de reglare a acetil-CoA carboxilazei este cel
hormonal, prin care enzima este reglată prin mecanism covalent.
METABOLISMUL ACIZILOR
GRAŞI
Reglarea biosintezei de novo a acizilor graşi
METABOLISMUL ACIZILOR
GRAŞI
Elongarea şi desaturarea acizilor graşi
MITOCONDRIE
RETICULUL ENDOPLASMATIC
Acil CoA
NADP
+
NADPH+H
+
H
2
O
o, | trans
enoil CoA
enoil CoA
hidrataza
NADH+H
+
NAD
+
Tiolaza
HSCoA
| cetoacil CoA
Acetil CoA
L | hidroxi-acil CoA
3 L hidroxi-acil CoA DH
enoil CoA
reductaza
Acil CoA
C SCoA
O
CH
2
R CH
3 C SCoA
O
S-CoA CH
2
C
O
C
O
R
H
S-CoA CH
2
C
O
C
OH
R
H
S-CoA
C
O
C
H
C R
CH
2
S-CoA
C
O
CH
2 R
(CH
2
)
n
R SCoA (CH
2
)
n+2
R
SCoA
NADPH+H
+
NADP
+
MalonilCoA
CoASH+CO
2
+H
2
O
ELONGAZE
METABOLISMUL ACIZILOR
GRAŞI
Elongarea şi desaturarea acizilor graşi
Desaturarea acizilor graşi este catalizată la mamifere de A9,
A6 A5, A4 desaturaza terminală. Astfel sunt convertiţi acidul
stearic în oleic sau acidul palmitic în palmitoleic. Datorită
prezenţei A9-desaturazei acizii graşi A9-desaturaţi sunt acizi
neesenţiali. Este cazul acizilor palmitoleic, 16:1 (A9) şi oleic,
18:1 (A9). Acizii polinesaturap linoleic, 18:2(A9 A12) şi linolenic,
18:3(A9 A12 A15) sunt acizi esenţiali adică ei sunt obţinuţi din
surse exogene cum ar fi alimentele vegetale, la care există
echipamentele enzimatice necesare desaturărilor A12 A15.
Metabolismul trigliceridelor
tisulare
Biosinteza trigliceridelor nu are loc prin simpla esterificare a
glicerolului ci este un proces consumator de ATP. Metaboliţi de
pornire în majoritatea ţesuturilor sunt o-glicerolfosfat sau DOAP
şi forma activată a acizilor graşi, acil-CoA
CH
2
C
CH
2
O
OH
O PO
3
2-
R
1
C
O
SCoA HSCoA DOAP
DOAP Acil
transferaza
Acil DOAP
R
1
CH
2
C
CH
2
O
OOC
O PO
3
2-
Acid
lizofosfatidic
R
1
CH
2
CH
CH
2
OOC
O PO
3
2-
HO
Acil DOAP
reductaza
NADP
+
NADPH+H
+
Acid
fosfatidic
CH
2
CH
CH
2
O PO
3
2-
R
1
OOC
R
2
OOC
R
2
C
O
SCoA
HSCoA
1Acil glicerol 3 fosfat
acil transferaza
Fosfatidat
fosfataza
Diacil glicerol
acil transferaza
HSCoA
CH
2
CH
2
CH
R
2
OOC
R
1
OOC
R
3
OOC
CH
2
CH
CH
2
OH
O PO
3
2-
OH
Glicerol 3
fosfat DH
Glicerol
3 fosfat
NADPH+H
+
NADP
+
Glicerol 3
fosfat acil
transferaza
R
1
C
O
SCoA
HSCoA
R
3
C
O
SCoA
Pi
Diacil glicerol
CH
2
CH
CH
2
R
1
OOC
R
2
OOC
HO
HO
CH
2
CH
CH
2
R
2
OOC
HO
HO
2 mono acil
glicerol acil
transferaza
R
1
C
O
SCoA
HSCoA
Reticul endo+peroxizomi
Reticul endo+mitocondrie
HEPATOCITE
ADIPOCITE
ENTEROCITE
Glucoză (glicoliză) ADIPOCITE
Glicerol (glicerol kinaza) HEPATOCITE
Degradarea trigliceridelor
Lent
Adrenalină
Glucagon
Insulina
Cofeina
Teofilina
Prostagandinele E
Reglarea metabolismului
acizilor grasi si a
trigliceridelor
Sinteza acidului arahidonic
Sinteza acidului arahidonic
COOH
COOH COOH
COOH
COOH
COOH COOH
18:2( A
9,12
) ac. linoleic
18:3( A
6,9,12
) ac. linolenic
-2H
18:4
+2C
20:3( A
8,11,14
) eicosatrienoic
-2H
-2H
+2C
20:4
-2H
PG
1
-2H
PG
2
20:4( A
5,8,11,14
) ac.arahidonoic
-2H
PG
3
20:5( A
5,8,11,14,17
)eicosapentaenoic (EPA )
Sinteza pe calea ciclica a
prostaglandinelor
COOH
Acidul ARAHIDONIC
Prostaglandin
endoperoxid
sintaza

Ciclooxigenaza (COX) O
2
COOH
O
O
OOH
PGG
2
COOH
O
O
OH
Hidroperoxidaza
O
COOH
O
OH
PGH
2
COOH
OH
HO
HO
PGF
2o
HO
O
PGE
2
OH
O
HO
PGD
2
COOH
COOH
OH
OH
HO
HO
O
PGI
2
Prostaciclin
sintaza
ENDOTELIUL
VASCULAR
OH
O
HO
COOH
COOH
O
O
COOH
OH
PLACHETE SANGUINE
COOH
OH
HO
O
HO
Tromboxan
sintaza
TxA
2
TxB
2
6 oxo PGF
1o
2GSH
GSSG
AINS
Acid 20:5
(A
5,8,11,14,17
)
Eicosapentaenoic
(EPA)
Sintaza pe calea lineara a
prostaglandinelor
SRS-A
slow-reacting
substance of
anaphylaxis
Metabolismul Corpilor cetonici
- Cetogeneza -
+
Acetil CoA
Acetoacetil CoA
CoASH
Tiolaza
(acetil CoA
aciltransferaza)
Hidroximetil glutaril
CoA sintaza
(HMG CoA sintaza)
CoASH
| hidroxi | metil
glutaril CoA (HMG CoA)
HMG CoA Liaza
+
CH
3
C
O
SCoA
CH
3
C
O
SCoA
O O
CH
3
C CH
2 C
SCoA
O
C CH
2 C CH
2
SCoA
OH
COO
-
CH
3
COSCoA
Acetil CoA
CH
3
C
O
SCoA
Acetoacetat
O
O
CH
3
C CH
2 C
O
-
CH
3
Infometare
Glocoza
Corpi cetonici
OA
CK
| oxidare
Acetil CoA
Metabolismul corpilor cetonici
- Cetoliza -
CoASH
NADH+H
+
| Hidroxi butirat DH
NAD
+
Acetoacetat
O
O
CH
3
C CH
2 C
O
-
Acetoacetil CoA
O O
CH
3
C CH
2 C
SCoA
IN FICAT
Acetoacetil CoA
sintetaza
ATP+CoASH
AMP+PPi
EXTRA HEPATIC
3 Cetoacil CoA
transferaza
COO
-
CH
2
CH
2
CO
SCoA
COO
-
CH
2
CH
2
O
C
O
-
Succinil CoA
Succinat
Tiolaza

Acetil CoA
CH
3
C
O
SCoA 2
CH
3
CH
3
C CH
2 C
O
-
O OH
D | Hidroxi butirat
MITOCONDRIE
Sinteza fosfolipidelor
Sinteza fosfolipidelor (glicerofosfolipide, sfingoglicolipide)
are loc în cea mai mare parte pe fața citosolară
amembranei reticulului endoplasmatic de unde sunt
transportate la centrele de destinatie din celulă
Sinteza glicerofosfolipidelor
Calea de activare a aminoalcoolului
Fosfatidil serina
Serina
Etanolamina
CO
2
Sinteza fosfatidilglicerolilor
Calea de activare a diacilglicerolului
H
2
C R'
O
R''
O
O
OH
H
2
C
OH
OH
OH
OH
OH
C O CH
O O P
O C
Inozitol
CMP
Fosfatidil glicerol
Glicerol
Cardiolipina
Anticorpii anticardiolipinici sunt
adesea prezenti la persoanele
cu sindrom antifosfolipidic
(Hughes). Acesta constituie o
boala autoimuna caracterizata
prin repetate tromboze arteriale
si venoase, sarcini pierdute
recurent si/sau trombocitopenie
20%
Sinteza sfingolipidelor
SFINGOMIELINA
Degradarea fosfolipidelor
Sinteza colesterolului Sinteza
intermediarilor izoprenoizi
STATINE
SIMVASTATINA
+
Acetil CoA
Acetoacetil CoA
CoASH
Tiolaza
(acetil CoA
aciltransferaza)
Hidroximetil glutaril
CoA sintaza
(HMG CoA sintaza)
CoASH
CH
3
C
O
SCoA CH
3
C
O
SCoA
O O
CH
3
C CH
2 C SCoA
CH
3
COSCoA
MITOCONDRIE
CITOSOL
| hidroxi | metil
glutaril CoA (HMG CoA) O
C CH
2 C CH
2
SCoA
CH
3
OH
COO
-
C CH
2 CH
2
OH
COO
-
OH
CH
3
CH
2

HMG CoA
reductaza
2(NADPH+H
+
)
2NADP
+
CoASH
Mevalonat
Mevalonat
5 fosfotransferaza
C CH
2 CH
2
OH
COO
-
O
CH
3
CH
2
P
Fosfomevalonat
kinaza
Fosfomevalonat
C CH
2 CH
2
OH
COO
-
O
CH
3
CH
2
P P
ATP
ADP
ATP
ADP
5Pirofosfomevalonat
Pirofosfomevalonat
decarboxilaza
C CH
2 CH
2
O
CH
3
CH
2
P P
ATP
ADP+
+Pi+CO
2
+H
2
O
Izopentenil pirofosfat
C CH
2
O
CH
3
CH
2
P P
CH
3
Izopentenil pirofosfat
izomeraza
Dimetil alil pirofosfat
CITOSOL
Sinteza colesterolului
Sinteza scoalenului
NADPH+H
+
NADP
+
O P P O P P
O P P
Izopentenil pirofosfat Dimetilalil pirofosfat
Prenil
transferaza
PPi
PPi
O P P
Izopentenil pirofosfat
Geranil pirofosfat
Prenil
transferaza
Farnezil pirofosfat
Farnezil pirofosfat
O P P
Scoalen sintaza
Scoalen
2 PPi
Sinteza colesterolului
Sinteza lanosterolului
Transformarea lanosterolului
in colesterol
Lanosterol
HO
NADPH+H
+
O
2
O
2
O
2
HCOOH
HO
O
Colesterol
NADPH+H
+
NADPH+H
+
NADPH+H
+
O
2
2CO
2
O
2
NADPH+H
+
HO
Controlul sintezei
colesterolului
Reglarea pe
termen lung
se face prin
modularea
exprimării
genice
| HMG CoA
INSULINA GLUCAGON
(AMPc)
+
b HMG CoA Reductaza
Mevalonat
Metaboliti Colesterol
inracelular
Esterii colesterolului
Colesterol LDL
extracelular
Acil CoA colesterol
aciltransferaza (ACAT)
Endocitoza mediata
de receptori LDL
_
_
alo
_
compet.
_
+
sinteza
Pi
+
Sinteza hormonilor steroizi
HO
HO
C
CH
3
O
C
CH
3
O
O
O
C O
CH
2
OH
HO
O
C O
CH
2
OH
HO OH
O
C O
CH
2
OH
HO
HC
O
O
OH
OH
HO
Colesterol
Pregnenolona
Progesteron
Testosteron
Cortizol
Corticosterol
Aldosteron
Estradiol
Lipoliza, proteoliza,
hiperglicemiant,
suprima raspunsul
imun, infalamtia și
reacția alergică
Exces bola Cushing
(ACTH)
Angiotensina II
Insuficința,
boala
Addison
Sinteza acizilor biliari
Colesterol
HO
HO
OH
HO
OH
C
O
SCoA
COOH
H
2
N CH
2 CH
2
SO
3
H
CH
2
H
2
N COOH
H
2
N CH
2 CH
2
SO
3
H
CH
2
H
2
N COOH
C
O
SCoA
HO
OH
C
O
SCoA
HO
OH
HO HO
OH
HO
COOH
7 o Hidroxilaza
Vitamina C
Ac.Biliari
_
7 o Hidroxicolesterol
Chenodeoxicolil CoA
Ac.taurochenodeoxicolic
Ac.glicochenodeoxicolic
Colil CoA
Ac.taurocolic
Ac.glicocolic
Ac.deoxicolic
Ac.litocolic
CONJUGARE
DECONJUGARE
_
NADPH+H
+
NADP
+
O
2
O
2
NADPH+H
+
2 CoA-SH
Propionil CoA
Sinteza Vitaminelor D
Regalarea calcemiei
Necesităti crescute de PO
4
- 3
Reîncarcare cu PO
4
- 3
Necesităti crescute de Ca
2+
Nivel scăzut al Ca
2+
seric
Reîncărcare cu Ca
2+

Glanda tiroidă
PTH
25-OH D
3
Activ biologic
- O
Nivel scăzut al PO
4
- 3
seric
+ O
+ O
1,25-(OH)-D
3
2
24,25-(OH)D
3 2
+ O
+ O
- O
Calcitriolul facilitează
formarea legăturilor
încrucisate din
colagen si intensifică
sinteza de
osteocalcină (K)
Metabolismul CM
90% din lipide TG.
B-48 capătul N terminal
48% din proteina codată de
gena apo B
asamblarea CM se face
cu o proteină microzomală
de transfer a TG care
încarcă apo B-48 cu lipide
deficiență de LPL sau de
apo C-II prezintă
acumulare de de
chilomicroni în plasma
peste 1000mg/dl
hiperlipoproteinemie de
tip I sau deficiență
familială de LPL
Metabolismul VLDL
Abetalipoproteinemia o boală
rară cauzată de un defect al
proteinei microzomale de
transfer a TG care determină
incapacitatea de a încărca apo
B cu lipide. În consecință nu se
formează nici VLDL nici CM, iar
TG se acumulează în ficat și
intestine
Deficitul de apo E-2, una
dintre cele trei forme
izomorfe ale apo E, duce la
deficiente de în îndepărtarea
resturilor de chilomicroni și
IDL (boala fracției beta largi)
care se manifestă prin
hipercolesteronemie și atero-
scleroză prematură
Metabolismul LDL
Metabolismul LDL
Citokinele sunt
substanțe ce pot
activa limfocitele T
citotoxice, limfocitele
B, macrofagele și
alte celule
Macrofagele prezintă o activitate
crescută a receptorilor scavenger,
care pot media endocitoza LDL
oxidat. Receptorii scavanger nu
sunt ihibati de nivele crescute ale
colesterolului, astfel ca esterii
colesterolului se acumulează în
macrofage care se transformă în
celule spumoase
Metabolismul HDL

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful