You are on page 1of 15

WE HAVE ALL KINDS OF RELIGIOUS ARTICLES AND GIFT ITEMS

NEW CHRISTIAN WORLD


40/6117, The Jenasahayam Bldg., Broadway, Ernakulam,
Kochi-682031. Mob : 98472 43094 . Ph: 0484 2362991, 3252450

B-Kv 15-s
Nn-I
enUm tP_v sFF-Fkv

ap

-n\mep hjw
\op \n
Fs HutZymKnI Pohn- X n BKv
15- \v Fpw
Hcp {]tXyIX
Dm- b n- c p- p.
AXv ktm-jn-sbpw A-W-t_m-[-nsbpw hmKvZm-\--fm-bn-cp-p.
{]uV Kw`o-ca
- mb ]XmI Db

ensbpw ]tc-Un-sbpw thf-Ifn Fs lrZbw A`n-am-\hpw


IrX--Xbpw sImp \nd-ncpp Cu cmPy-ns ]uc\pw
kho- k nse DX DtZym- K bpw BIm-\p alm-`m-Kys-tbmv. \psS ]cn-ip
A-bmb adn-b
- ns kzKm-tcm]W Xncp- m Zn\- n- e mWv
Cy kzmX-{y-n-tev DW
-sX-Xp shdpw Hcp bmZr-nI
kw`-ha
- Fv Rm hniz-kn-pp. adnbw Xs Znhy ]p{Xs
Ghpw ASp A\p-bmbn Bbn(tijw t]Pv 9)

kzmX{yw: [oc-X-bpsS Dhw


^m.-tk-hy IpSn-bmw-tcn

UysbmmsI s]bv X n- d p ag \s
`b- s - S pp- p.
th\m-ev agbvp-thn {]m
n-h
- c
- m-Wp- \mw.
Fm ag- b ntm \app `bm-\-I-am-bn-cnpp. D-cm-JWvU
- nepw PmJ
WvUnepsamsbp-mb Zpcw

ka-W-ambn amdp
kwK-a
-

cmPys--sbmmsI thZ-\n-n-p. B-km-anepw Uln-bn-ep-sa-pth cmPysapw s]bvXn-d


- p
ag \s hm `nXn-bn-em-gvnbn-cn-p-IbmWv. tIc-f-n Cu
ASp--Im-e-sm-p-ap-m-bn-nm{X Zpc---fmWp ag aqeap-m-bn-cn-p--Xv. -C-Sp-n-bnepw
aqm- d n- e p- s amw A- c mn P\- `b-nc
- n-p-p. agaqew At\-Iw-t] acnp. Nocw-]md-bn an-Sn-p-ho-WXv Bfp-I
k- c n- n- c p hml- \ - - f n- t e-

mWv. ap- X n- t e- s d- t sc
ImWmXmbncn-p-p. a
- g- s
- -Sp-XnI-fn\np P\-sf cn-m\m-ImsX `c-Wm-[n-Im-cn-I Ipgbp-p.- Um-ap-I Xpd-p-hn-p, -\psS tdmUp-Is
- fms sh-nem-bn.- s]cn-bm Ic-Ih
- n-sm-gpIn. e
-
-
- W
-
- n-\m-fp-I cmtI-{-fn Ign-bp-p. s\Sp-mtcn Fbtm-Sp. ]mfw
cm-{]-h\-m-sb-n.
kvIq-fp-Ifpw tImf-Pp-Ifpw ASp-In-S-p-p. Cu hjw ag-

Xp-S
- nbnv hnZym-`ym-k
- m-]\
-
- sfmpw Imcy-ambn {]hn-n-n. {]Ir-Xn-tm-`--fpsS Zpc-ap- J v `bp hnd- b v- p
]me-n-emWv \psS \mSv
Cpdn kzmX-{y-ns ]XmI
Dbp--Xv.
tIc-f-n-env \psS `c-Wm[n-Im-cn-I AtX-m `b-n-cnp-I-bm-Wv. -bp-UnF-^v km
Ctm apn-sm-n-cn-p
I- e m- s Wv Fm- h cpw IcpXpp. -`-c-W-t\-Xr-Xz-n-ep

tIm{Kv ]mn A[n-Im-c-h-Swh-en-aqew Xn-e-Snp XI-cp-I-bmWv. -Bpw Btcbpw hnizm-kan-.- L-SI


-
- n-I ]pcbvp Xo]nSn-p-tm hmg-sh-p Xnc-nepw. s]mapbn-Sp Xmdm-hns\
shnap-dns--mw -X-I-cmsX Bcpw
AS-p-sap tXmp-n-. {]Xn]amIs Fcn-Xo-bn-se-s
- bm-gnp-sIm-n-cn-p-p. A
- mw a{n
{]iv-\w-ap-X-en-tmv kcn-X-hsc
Hcp km-cn\p- t\-cn-Sm-\m-hp-(tijw t]Pv 8)

BKv

tXmhn-I Gp-hm-m
Np-hns PohnXw

]nge: \oXn-p-th-n-bp
tcmZ\w

tUmIvS NnIn-n-pp;
ssZhw kpJ-s-Sp-pp
t]mn-c- b
- psS
Ho-kp-Im-c

10
15

BKv 15: hnip-n-bp-sSbpw A`n-am-\


- n-sbpw Zn\w. cmPyw kzmX-{y-ns 66-mw hmjnIw BtLm-jnp-p. ]cn-ip I\yI amXm-hns kzKm-tcm-]W
- X
- n-cp-\m-fpw Av.
am\y hmb-\
- mpw A`yp-Zb
- I
- mw-n-Ipw kzmX-{y-Zn-\
- n-sbpw Xncp-\m-fnsbpw Biw-kI
-

2 22013 BKv 11 Rmb

Hcp kzImcyw ]d-bm: {_ko-ense dntbmUn P\o-tdm-bn t]mtm-sam-_o-en-tep NmSn--b-dnb \mm Un {_ntm F 10 hb-p-Im-c {^mknkv ]mm-tbmSv
Xs Pohn-Xs kw_-n Xocp-am\w Adn-bn-pp.

ka-W-ambn amdp kwK-a-


]m

msb sIn- n- S npsIm


smcp 10 hb-p-Im-c ]dp:
""Fs PohnXw CutimbvpXmWv. F\n-smcp sshZn-I\
- m-IWw''.
temI- b p- h - P \ kwK- a - n
\S ssZh-hnfn kwK-a
- n A
m-bncw bph-Xo-bp-hm- {]Jym]np: ""R kqW kanX- c m- I m \n- b n- n- c n- p- p.
R-fpsS PohnXw tbip-hns\ G
n-pp''.
hnizm-k-ns kPo-h-X-bpsS
AS- b m- f - - f n {][m- \ - a mWv
kmyhpw {]tLm- j - W hpw.
As\sbn Hcp-Imcyw Dd-np-]-d-bmw. k` HmsI hnizm-khjw BN-cn-th dntbm-bn
kam-]n 28-m-aXv temI-bp-h-P\
kwKaw Hcp alm hnP-bw -B-bn-cpp-sh kXy-am-WX
- v.
]s-Sp--h-cpsS F-ntem
kwLm-S-\-ns anI-hntem ]cn]m-Sn-If
- p-sS sshhn-[y-ntem D
hnPbw am{X-am-bn-cp-n AXv.
Pqsse 23 apX 28 hsc {_koense dntbm Un P\otdm alm-\Kcw IXv kam-\-X-I-fn-m
hnizmk {]tLm-j-W-am-bn-cp-p.
hnizm-k
- ns kmyambncpp.
CXm HutZym-Kn-I-amb IW-pI ]pd-p-h-n-cn-p-p. Imemh am{X-a cmjv{So-b, kmaqly
Imem-h-bpw Hmm-p-dp
{]Xn-Iq-ea- m-sb-nepw dtmUv ]mfn-a
- mWp dntbm-bn Dm-bX
- v.
BXn-tY-bc
- mb {_ko-en \nv
DssS 175 cmPy-f
- n \np
427, 000 bph-P-\- cPn-kvt{SUv
{]Xn- \ n- [ n- I - f mbn kwK- a - n
]s- S p- p. 28 IZn- \ mam
DssS 644 sa{Xm-mcpw sa{Xmtm-eo-a
- mcpw dntbm-bn Fnbn- cp-p. 7814 sshZn-Icpw 632 Uomcpw dntbm-bn Dm-bn-cp-p.
cPn-ktv {SUv {]Xn-\n-[n-If
- n 55%
t] kv{XoIfpw _mn 45% t]
]pcp-j-mcpw Bbn-cp-p. {][m\
]cn-]m-Sn-If
- p-ambn _-sv Fqtdmfw Iem-Im-c
- mcpw Iem-Im-cn-Ifp- a mWv Dm- b n- c p- - X v . 60000
shmfn-bamcpw ap-Xn-\m-bn-ctmfw s]meo-kv, ssk\n-I, A
[-ssk-\nI hn`m-K-mcpw kwK-ans alm-hn-P-b-n\v ssZh-]cn-]m-e\
- b
- vsmw ]p-Im-cm-bn.
A-tgp cmPy--fn \nm
bn 6500 am[ya {]h-I Fn.
{^mknkv ]mmsb tdman
\np dntbm- b n- t e- pw, dntbmbn\np tdman-tepw 70 am[ya
{]h-I A\p-Ka
- n-p. 25 `mj-Ifn-embn 264 ]T-\
- f
- c
- n-I \S-p.

tImm--_m\ _on 23-\p


\S DZvLm-S\ Znhy-_-en-bnepw
CXc Ia--fnepw Bdp ew
t] ]s-Sp-p. ]cn-ip ]nXmhv
{^mknkv 22-\p dntbm-bn
Fn-sb-nepw kwKatmSp
tNXv 25--\mWv. Av ]pcpjmcw t\tc Cc-n-bm-bn. 25 hymgw
apX 28 Rmb hsc ]mm-bpsS
kmn[yn \S Xncp-a-fn ]p-tN-h-cpsS hnh-camWp Nph-tS.
hymgw: 12 ew
shn: 20 ew
i\n: 35 ew
Rmb: 37 ew
Sqdnkw a{m-e-b-ns IW-\p-k-cnv 1.8 _ney dntb
bvkv ({_-ko-en-b Idkn)s
hcp-am-\a
- mWv ki-Ic
- n \np
cmPy-n\p e`n--Xv. hnhn-[-X-e-fn {_ko-en-b kZv hyhbvv temI-bp-h-P\ kwKaw
_ew ]Ip.
kwKaw \S HcmgvN 345 S
ssPh amen-\yhpw dossk-n
sNm-hp 45 S amen-\yhpw
\ow sNbvX-Xmbn ap\n-kn-
IW-p-I hy-am-p-p. Cgn ]pXp- h j- p- e - c n- b n
tImm--_m\ _on \nv
\ow sNbvX amen-\y-t-m
10% Ipd-hmWnsX-tmp-I. ]cnn-Xn-tbmSv temI-It- m-en-b
- ph-Xz-n-\p B Icp-X hensbmcp kmyw Xs!
Ghpw henb kmyw
{^mknkv ]mm-bptSXp Xsbm- b n- c p- p. Hcm- g v N s AkvtXm-enI ki-\-n-\nsS
\nc-h[n Xnc-n ]cn-]m-Sn-I-fn
]mmbvp ]s-Sp-m-\p-m-bn-cp-

p. slen-tm-]v-dn Atmpantmpw bm{X-sN-p-tm


tImsIm- h mtZm Ipn- t
m]n-Xa
- m-bn-p Znhy-c
- I
- s
{]Xna Zrjv S n- b n s]Sp- t msgms ]mm \{a-in-c-kvI-\mbn
{]mn-p-am-bn-cp-p-shv kZm
H-ap-m-bn-cp dntbm Bv_n-

30

Ct-jykv sKmkhkv
j]v tUm. Hdm-\n -sbm-hmthm
sSws] kmy- s - S p- n.
kwKas hopw hopw
Im-hn-\p kan-p-Ib
- m-bn-cpp ]mm. dntbm-bnse Hmtcm ]cn]m-Sn-bpw, bph-]p-cp-jm-ch
- p-am-bp
Hmtcm apJm-ap-Jhpw ]mmsb
Bg-n kv]in-p.
{_ko- e n- b ^pSv t _m- f nse
CXn-lm-k\
- mb-I\
- mb s]sebpsS
]mw \ tPgvkn- b - W nsn ]mmsb ]pWv
Xs injvSP
- o-hnXw Cutimbvp
kan ]p hb-p-Im-c
AXn Hcm am{Xw. ]mm hnImc-X-c-fn-X-\m-hp-Xpw Ip-I

\ndp Xpfp-p-Xpw Iyma-dI Hn-sb-Sp-p.


\mm Un {_ntm FmWv
B sImp anSp- s t]cv .
Pqsse 25-\p shn-bmgvN dntbmbnse cmP-ho-Yn-bn-eqsS IS-p-t]mhp-I-bm-bn-cpp ]mm-bpsS hml\-hyq-lw. {_ko-en-b tPgvkn-bWnv ]Xn-\m-bn-c
- nS-bn
Ah ]mmsb Imp-\n-p.
sImp Ipp-sf D-hpw
Ccp-h-ihpw Xncnp P\--sf
Bioh-Znpw Ipn-Isf XtemSn
A\p- { K- l npw ]mm hp.
tdmUn-\n-cp-h-ihpw henb P\-qw. Hcp hf-hn-emWv \mm Un
{_ntm \nn-cp-X
- v. B `mK-sn- b - t m t]mtm- s am- _ o
AwIqSn kvtem Bbn. AXmbn-cpp Ah Im \nan-jw.
kpc-m-hn-`m-Ks
- bpw AI-Sn-m-scbpw hI-p-amn Ah
hml-\
- n-tep NmSn-b
- d
- n. ]m
m Ah\p t\v Ccp-ssI-Ifpw
\on XtmSp tNp. Ah\pw
]mmsb KmVw ]pWp.
]mm-tbmSv Ah-s\mcp Imcyw
]d-bm-\p-m-bn-cpp. AXn-\m-Wh Cu \njvf
-
- a
- mb kml-kn\p apXn- X v . ""]cn- i p
]nXmth Fs PohnXw Cutimbvp-X
- m-W.v F\n-smcp sshZnI-\m-hWw. Cutim-bpsS {]Xn-\n[n-bm-hWw'' ]mm-bpsS sNhnbn Ah samgn-p.
""Ipt \n\-p-thn Rm
{]mn-mw. ]t, F\n-pthn \obpw {]mn-W
- sap
Rm Bh-iy-s-Spp''-]mm
Ah-t\mSp ]d-p. ""Cs A
h-b
- n \ns ssZh-hnfn \nbn--s-p-I-gn-n-cn-pp''sh

Fs A\p-K-an-: dntbm-bpsS {]m-{]-tZ-iv tImsIm-hm-tZm Ipn-t m]n-X-am-bn-cnp Dpw-K-amb ss{Iv Zv dUo-a Xncp-kz-cq-]w. ]m--e-n DZn-p-b-cp N{

pw ]mm Iqn-tp.
t]mtm sam_o-en\nv Cdm B ] aSn-Im-Wn-p-Xmbn ImWn-Iv tXmn. HSphn skIyq-cn-n-m X-bt- m
sS Ahs\ s]mn Cd-p-I-bmbn-cp-p. ]mm IS-p-t]m-bt- m
Ah Io-tcmsS ]mmbvv
^vfbnwKv Inv sImSp-p.
Ahs hop-Im CsXms
Iv Aw hnpw B[n-]n-Snpw
tdmU-cn-In Dm-bn-cp-p. AhcpsS Ip-sh-nv aptm-tm-SnbmWv Ah t]mtm-sam-_o-en
NmSn-b
- d
- n-bX
- .v Xmtgv Cd-n-hnS-s Ah\v P\-q-
- ns]v
hXpw kw`-hn-ptam Fpw hopIm `b-p. `mKy-hi
- m AsXm
pw kw`-hn-n-. ]mm-bpsS {i
]nSn-p-]
- nb ]kv Hcp lotdm
Bbngn-n-cp-p. Hcp skIyqcn-n-m-c Ahs\ kpc-n-X\
- mbn
hop-Im-cpsS ASp-s-n-p.
dntbm-bn temI-bp-hP
- \
- k
- w-Ka
- tm-S\
- p-_
- nv Hcp ssZh-hnfn
kwKaw kwL-Sn-n-Xv \ntbm Imp-sa-\ th F {]m-\a- m-W.v
Pqsse 29\m-bn-cpp AXv. temIns hnhn[ `mK-f
- n\np
temI-bp-h-P-\-kw-K-a-n cPnkvt{SUv {]Xn-\n-[n-If
- mbn Fnb
\mep-e
- n Ccp-]t- -gm-bncw
bph-P\
-
- f
- n 50000 t] ssZhhnfn kwK-a
- n ]p-tNp.
CXn 5000 t]cmWv kqW
kanX Pohn-X-n-te-mWp
X-fpsS ssZh-hnfnsbp Xncn-dn--Xv. AXm-bXv 10% t].
Xo- b mbpw AsXmcp henb
ImcywXs. aqhm- b ncw bphmfpw cm-bncw bph-Xn-If
- p-amWv
B Xncn--dnhv kss[cyw {]Jym]n- - X v. bphm- CS- h I/
k\ykvX sshZn-I-]-cn-io-e-\-ntepw bph- X n- I k\ykv X
PohnX]cn- i o- e - \ - n- t epw
Xmakwhn\m \opw.
dntbm-bnse apJy BXn-tY-b\pw
apJy kwLm-SI
- \
- p-am-bn-cp B
v_n-jv tUm. Hdm\n sbmhmthm
sSws]-bpw Ap IZn-\m
amcpw ssZh-hn-fn-kw-Ka
-
- n bphP-\
- p klm-bn-If
- mbn Dmbn-cp-p. IqSmsX Bv_n-j-pam DssS 75 _nj-p-amcpw
hnb Bv _ n- j v tUm.
{Intm^v tjm t_m, t_m
Bv_n-jv tUm. tjm
Ham-n, knUv\n Bv_n-jv
tUm. tPmPv s], kmthm t]m
tfm Bv_n-jv tUm. HUotem
jod Fn-h-cm-bn-cpp IZn\mam.

2013 BKv 11 Rmb

""Zmcn-{Zy-sa-Xv

hcp-am-\-n
s shdpw XmgvN F-Xn-t\-m
ASn-m\ tijn-I-fpsS A]-lc-W-amWv'' (A-aXym-sk, {^o
Uw BUv Unh-e-]vsa v 4mw
Aymbw "Zmcn{Zyw tijn-I-fpsS
A]-l-cWw'). Hcp-]mSv Imcy-
Fgp-X-s--Xm-Wv. NsN-s-Xm-Wv. Zmcn-{Zy-s-p-dn-p hniI-e-\-v Hcp Imepw Zmcn{Zy-ap-m-bn-n-. Fm N-Ipsam-Sp-hn tImcs In Ipnfn Xs-bmWv hnf-p--Xv. Ipdp-\m-fp-Ip apv ae-bm-fn-bmb
Hcp hyh-kmbn ]dp en\v
]Xn-\m-bncw cq] sNe-hm-p
ae-bm-fn-I Ipd-hm-sW-v. "tNmdns-n Ahv tIbvv XnpIqsS' Fp tNmZn cmn-sbp- d nv Ncn- { X- n ]Tn- - X psImv ]mh- s ae- b m- f n- I
sRn-bn-. cmjv{So-b-m-cpsSbnSbn kzm[o-\w-sImv {]ap-J-\mbn-cp hyh-km-bnsb "shdp--s-h-cpsS' ennsSpn A[ym
bw Ah- k m- \ n- np. hyh- k mbn
kqNn-n-Xv ae-bm-fn-bpsS ]nipn- s \- b m- W v . Zmcn- { Zy- s - b - .
amthen \mSp-hm-gp Imew Xo
s-pw am\p-j-scmw s]mp
hne--b--n \w Xncn-bp-I-bmsWpw Snbm-\ptm Adn-bpp!
hb- d ns {]iv \ s ae- b m- f nbpsS kz`m-h-{]-iv\-am-nb hyhkm-bnv amp-sIm-Sp--Ww. ImcW-ap-v. ap-n-aqp cq]-bpsS
am{n-Ii
-
- n-bm Zcn-{Z-\m-cm-bW
- m tdm-n-se t]mse Zmcn{Zy- t c- J bv v apI- f n- s e- p- s a
{]h-N\w \S-p \psS cmjv
{Sob {]Xn-\n-[n-I hyh-kmbn-sb
bpw shp {]I-S\-at \S-pXv? Zcn-{Zsc Hgn-hmn k-
s ]nip-ns\tbm atm BWv
hyh-kmbn emm-n-b-Xv. AXpsIm-p-Xs hyh-km-bnsb sh
dpsX hnSmw. Nnm- s sh- - _ yns {]iv\-am-W-Xv.
Zmcn{Zy \namP- \ - n- \ mbn

Zmcn{Zyw
IW-p-I sImp Ikv
sXgppI- b m- W v . m\nwKv Io
js Ghpw ]pXnb dntmn
2004-05se 37.2% \nv 21.9%
Bbn 2011-12 sep-tm Zcn-{ZcpsS Fw Ips\ CSn-n-cn-pp. Cu IW-ns c-hpw Iqnap-n-m Io-j D]-tbm-Kn-p-

Xv sSp coXn-sb Zmcn{Zy


]T\ kq{X-am-Wv. B am{nI Z
p Npg-n--gn-bp-tm {Kma-{]-tZiv 816 cq]bpw \K-c-{]-tZ-iv
1000 cq]bpw {]Xnioj amk hcpam-\-ap KXn-sI--h/KXnsI-h
k-bpw k--\p-am-Ipw. Npcp- n ssIbn ap- n- a qp
cq]-sb-nepw FSp-m-\p-s-n
\n k--\mbngn-p.
C\n- b mWv IY- b psS aa- ntep IS- p- - X v . ap- n- a qp
cq] ssIhiw hp-tN [\-hm
AXp-ambn bm{X XpS-p-I-bm-Wv.
CXn-sem-Xp-p t]mjI kar-amb Blm-cw FhnsS Inptam B
thm? ssSwkv Hm^v Cy-bpsS \yq
kv s\vhv IqsS-bp-v. ]{X-{]h-\-nse ck-I-c-amb At\zj-Ww. tImgn-tmSv c-bn-. Hcp
Znhkw ]nSn-p-\nm Npcp-nbXv 48 cq]-sb-nepw thWw. 15 cq]

ISw ]d-b-Ww. sImn-bn Hcp


t\cw hbdp \nd-bvm Npcpn-bXv ap-p cq]-sb-nepw
thWw. ]nsbm Hcp Znhkw!
At\z-j-W-n-s\m-Sp-hn Nne
IS-I kvt]mv sNbvXp. ChnsS-b-. Av Xncp-h-\--]p-c-v.
lmUn {Im^vvkns Im o\n cp tZmibpw NSv\nbpw
]p-cq-]-bvv Inpw. Igp-n
\nn-d-m Nmb tNmZn--cp-Xv.
_Pv NXn-pw. Inn-bm Hcp
mkv ]-shw IpSn-mw. Pbnen Ign-bp--h Xm-dm-p
shPn-t-dn-b aokn\v 20 cq].
ep Ign- m an- a p- Xv
aqp cq]. t_dn Xp-IS Fbn-Sv (A-hn-sS -am-{Xw) Hcp cq]
AXp ss]kv Xp- t Zmi
Inpw. csw hmn imnSmw!
Ioi Imen. Amgw Ipim.
k- hn-q-env ]ns
sXn-\-S--Ww, hoSp ]nSn-m.
Zneo-]ns Hcp IYm-]m{Xw Hcp
kn\n- a - b n ]d- b p Idp
lmkyw t]mse "sImn- ' bn
]nWn InS-m\pw thWw cq]
A]-Xv.
sXmgn sNm-Xp sImtm
aSn-]n-Sn-p--Xp-sImtm A
Zcn-{Z ]nsbpw ]nsbpw Zcn{Z-cm-Ip--Xv. Zcn-{Z\pw k-\pw
Xn-ep hnShv hn-n-p
AXn-k-oW-amb km-n-I-km-aq-ly-c
- m-jv{Sob \b- Cg]ncnsSpv hni-Ie
- \w sNbvXm
CXns clkyw shfn-s-p-Inpw. Kpemn Cn-yqv Hm^v
^n\mkv BUv SmIvtk-j
\S-nb ]T-\-a-\p-k-cnv tIc-fn Xma- k nv sXmgn- s e- S pp CX-c-kw-m\ sXmgn-emfn- I - f psS Fw Ccp- ] - p
e-n-e-[n-I-am-Wv. kwm\

P\-kw-Jy-bpsS Fp iX-am-\-ne-[nIw hcp-an-Xv. (I-Wp hnh-cn\v IS-mSv kn.-F-kv. shn-tSiz-cs teJ-\-tm-Sv. amXr-`qan
BgvN--Xn-v). Fnpw Bh-iyn\v sXmgn- e m- f n- I sfnm- s X
]e taJ-e-I-fnepw sXmgn Zn\ \jvS-s-Sp-p-v. sXmgn
km[y- X - I hn- p- t m- d pw,
e`n-p k-p-sImv hnp- h - c p Pohn- X - s - e hv hlnm km[n-m--h-cpsS Fw
IqSp-p. e`y-am-Ip k-n
Gdn- b - ] pw {]mY- a n- I m- h - i ymbn sNe-h-gn--s-Sp-p.
\n\-n-cn-msX hcp tcmK-
IpSpw-_--fpsS km-nI Xmfw
sXn-p-p. {]mY-an-Im-h-iy-
Fm {][m-\-ambpw `y-hn-`h- Fp- X s Aw.
Fmw ]pd-p-\np hm-Ww.
Ipn-Iv kao-Ir-Xm-lmcw \IW-sav inip-ta a{m-ebw ]cky-tmSp ]c-kyw. icn. sImSpmw. ]t, ]Ww tht? IpnI-fpsS hnZym-`ym-kw, Btcm-Ky-]cn-]m-e-\w. Fmw-IqSn Xn-n-gn-ph-cp-tm t]mv Imen. kzw
]pc-bn-S-n Irjn-bn-dnqsS?
AXn\v ]dv tht? Npcp--n
km[m-c-W-m-c hnj-a-hr-n \w Xncn-bp-I-bm-Wv. D
`qan-bn Irjn \S-m Xocp-am\n-mtem \jvSw ]Sn-hm-Xn-en
s-bp-v. P\--fpsS D]-t`mKw
hn-n-p-sIm-tbn-cn-pI F
efn-X-amb XXz-n {]h
n-p Itm-f-ns sNmSn-bn-emWv cmPy-ns \b-cq-]oI-cW k{-Zm-bw. asmcp coXn
km[y-am-sW _Z-et- \z-jWw am
{X-amWv \ne-hn-ep kml-Nc
- y-n
Xncp-m-\p GI t]mwh-gn.
GXv hnI-k\ k{-Zmbw kzoIcn-m-epw, \mnse Ghpw Zcn-{Z\m-b-hs/Zcn-{Z-bm-b-h-fpsS apJw,
PohnXw Iap- n- e p- m- I - W w.
ASn-m\ tijn-I A]-l-cn-s P\-hn-`m-K- BZn-hm-knI, ao]n-Sn--m, Iqen--Wn-

tUm. Kmkv] k\ymkn


m Fn- s\ \ofpp Cu
P\-hn-`m-K--fpsS ]n-I. C-cam-fp-Isf Xncn--dn-bm hcp-am-\ns am\-Zw am{Xw t]mcm.
Cu bmYmyw sXfnp Innb
Npcpw Nne kwm-\--fn-sem
v tIc-fa
- m-Wv. Zmcn-{Zy-ns tcJ
bvp Iosg-bmtWm Hcp IpSpw_w
F- d n- b m HXp kqN- \ - I
kwm\w Is-n-bn-cn-p-p.
Cu ]mcmao--dp-I-fn \mtem AXne- [ n- I tam kqN- \ - I - f n IpSpp IpSpw-_- ASn-m-\ti-jn-I \jvS-s--h-cp-tS-Xm-bn-cnpw. hnai- \ - - f p- s - nepw
e`y- a m- b - X n sa- s A]- { KY\m ]mShw Cu Is--en\p
]nn- e p- v . Is- n- b - X p- s Im
p am{Xw Imcy-a-n-tm. XfXns\ _e- s - S p- m- \ p \b IqSn cq]-s-tS--Xp-v. "hnIk- \ hp'ambn AXn- t hKw _lpZqcw ]nn-Sp-h hmbn--dn-bm
I \mcm-b-W amsj-gp-Xnb
"apS-s kphn-tijw' (I-hn-X)
Ccp-]-n-sbmma-[ymbw Hpw
cpw hmIy- ]d-bmw.
""Xnc-p- t\m-n-bm
am{Xw ImWp Fs
aptmp am{Xw t]mbn-sm-ncp--h In''.
Xncn-p-t\m-n-bm ImWmw,
Zqc-tasd Xmn-b-tm IpsS-tbmSn-b-h-cn ]ecpw {Smn-te-bn-msbv. hgn-bn hoWp-t]m-b-hsc
Is-m Xncn-p-t\m--Ww.
hnI-k-\-ns ]pXnb Xmf-
Is--Ww. Imew AXm-h-iy-sSp-p-v.

4 2013 BKv 11 Rmb


tKmh ssZhm-eb-
- nse
k{Imcn tamjvSnp
No^v FUn-: CKvt\-jykv sKmkmhkv

1188 In-SIw 26

hnizm-k-kzm-X-{yhpw kmwkvIm-cnI kzmX-{yhpw


hn

i-p--h\p apn ssZhw A-ns cq]-n {]Xy-s-Spp Fp ]d-Xp Kmn-Pn-bm-Wv. hnizm-k-{]-tLm-jW-ns Imcy-nepw kmwkvIm-cnI A\p-cq-]Ww A\n-hm-cy-amp C-c-samcp nXn-hn-ti-j-ap-v.
iq\y-X-bne hnizmkw {]tLm-jn--s-Sp-I. Hcp kwkvIm-cntepw B kwkvIm-c-ns ]m--e-n-ep-am-Wv. "tXmh\n'sb CXn-lm-k-Imhyw cNnv Xangv P\-X-Xnp "hoc-am-ap\n- h ' Bbn amdnb ^m. tdm_v Unt\m- _ n- e n- b pw, \ap
"]p]m\' cNnp X alm-\mb AtWmkv ]mXn-cn-bpw, Nhnp-\m-S-I-n\pw A[-im-kv{Xob ssien-bn hW--amk KoXpw hgn-sbm-cp-nb alm-an-j-W-dn-amcpw B kmwkvIm-cnI
A\p-cq-]-W-amWp eyw h-Xv.
AtX-k-a-bw, \psS hnizm-k-{]-am-W--fntem Bcm-[-\-{I-ans ImX-emb Imcy--fntem [a-im-kv{X--fntem HcpXpnshw tNp-t]mepw t\n-m Ah Xm-dm-b-Xp-an-.
asmcp kzmX{y Zn\m-tLm-j-n\v \mep-\mam{Xw _mn-

\nt C-Y-sbms ]d-bp--sX-n\v FtNmZyw hmb-\-mcpsS a\-n-ep-b-cp-sa-p-d-v. hni-Zo-I-cn-mw.


kzmX-{yhpw auen-Im-h-Im-i-fpw Xn-ep s]mnsImSn
_w kwi-b-]-cn-t-Zn-bmb kXy-am-W-tm. auen-Im-h-Im-i--fn
apJy-amWp hnizm-k-kzm-X-{yw. A-c-n \mw `mc-Xo-b `mKyw
sNbvX-h-c-t{X. CjvS-ap hnizm-k-kw-ln-X-I kzoI-cn-m\pw B
hnizmkw {]tLm- j n- m- \ p- a p kzmX{yhpw Ah- I m- i hpw
\psS aln-X-amb `c-W-L-S\ \apv Dd-p-X-cp-p.
CXn\p IS-I-hn-cp--amb Nne kml-N-cy-- CS-bvnSbvv
Nne hKob ^mknv in-I krjvSn-pp F-Xn am{XamWv Bi-. `c-W-L-S\ \Ip Ah-Im-i- XnIpw bpnlo-\-amb hn[-n Nnev Ah-cpsS hnizm-k-ns t]cn
\ntj-[n-p Cc--mpw ChnsS ]pe-cp-p-v.
AtX, Bdp-]-Xn-m-n-te-sd-bmbn ZenXv ss{IkvX-h-tcmSv Imnsm-n-cn-p A\oXnsb-s-bm-Wn-hnsS hnh-n-p--Xv. Ht\m--n henb Ipgw tXmn-n-s-nepw hn\m-i-Im-cn-bmb
asmcp {]h-W-X-IqSn Xe-s]m-n-p-S-n-bn-p-n-tm. kmwkvImcnI A\p-cq-]Ww XS-bpI F KqV-X-{-am-W-Xv. hnizm-k-{]-tLmjWw Xs Akm-[y-am-Ip kml-N-cy-amIpw Atm Dcp-ncn-bp-I.
BZn- h mkn `qcn- ] kwm- \ - a mb Pm- W v T n \np
dntmv sN-s-Sp Hcp kw`-h-ns ]m--e-n Cmcyw
hni-Zo-I-cn-mw. AhnsS dmn AXn-cq-]-X-bns] knwKv]q {Kman-emWp kw`-hw.
Xe-m-\-amb dmn-bn\nv 15 Intem-ao- AI-se-bm-Wo-

{Km-aw. C-gn sabv 26\v Ahn-Ss ssZhm-e-b-n ]cnip I\y-I-am-Xm-hns Hcp Xncp-kz-cq]w dmn Bv_n-jv
IqSn- b mb IZn- \ m tUm. sSe- k v t ^m mkn- U kv tSmtm
Bioh-Znp {]Xn-jvTn-p. ]cn-ip A-bpsS hW--am-k-amWtm sabv.
ta-d Xncp-kz-cq-]s sNmn-bmWv Xo{h-\n-e-]m-Sp-Imcmb Hcp-kwLw Bfp-I kwL-Sn-X-amb {]Xn-tj-[-tIm-em-l-e Dbn ss{IkvX-hsc `oj-Wn-s-Spnsmn-cn-p--Xv.
ss{IkvX-hcpw {]Xn-tj-[-mcpw BZn-hm-kn-I-fmWv.
Hcp BZn-hmkn kv{Xosbtmse-bmWv ]cn-ip I\y-I-am-Xmhns\ Bhn- j v - c n- n- p- Xv . Dntbiphn\pw BZn- h m- k n- pns Omb. Nph Ic-bp sh-km-cn-bmWv amXmhv [cn-np--Xv. hnti-jm-h-k-c--fn BZn-hmkn kv{XoI-fpsS thj-am-WnXv. tXmf-p-IqSn Hcp sh-p-Wn-sI-n-bmWv A Dnsb FSpn-p-Xv. CXpw BZn-hmkn coXn-b-t{X.
CsXms aX-]-cn-h\w ey-an-m-sWv Btcm]nmWv
`mc- X ob BZn- h m- k n- a - l m- k `bpsS B`n- a p- J y- n {]Xn- t j[
tImem-l-e-ap-m-p--Xv. tbip-hns A-bmb tacn hntZ-in-bmsWpw AXp-sImv tacn-am-Xm-hns\ BZn-hm-knkv{Xo Bp-Xv
A\p-Nn-X-am-sWpw Ah hmZn-p-p.
k\ kap-Zm-b-m-cmWv Ien-Xpn \np--Xv. Hdm-thm
kap-Zm-b-mp `qcn-]--ap {]tZ-i-mWv ]n. ss{IkvX-hcn alm-`q-cn-]-hpw Hdm-thm hK-m-cp-am-Wv. Pm-WvUnse
BZn-hm-kn-I-fn shdpw 3% am{X-amWv ss{IkvX-h.
]cn-ip- I\y-I-am-Xm-hn-t\mSp henb `n-bphcmWv ChnSs Itm-en-. kzw kwkvIm-c-n-s\mhn[-ap Hcp
{]Xna ChnsS m]n--W-sa-Xv Xt-i-hm-kn-bmb Hcp hnizmkn-bpsS Xm-cy-am-bn-cp-p-h-t{X. kmw-kvIm-cnI A\p-cq-]-W-sp-dnv IZn-\m tUm. tSmtm Adn-Xv Biohm-Z-n-\mbn
{]Xna A\m-m-Z\w sNbvX-tm-gm-Wv. Fnepw B Bi-bs
Atlw A\p-Iq-en-p-shv knwKv]q-cnse hnizm-kn-I ]d-bp-p.
GXm\pw Znh-k-Iw HutZym-KnI Imcymbn In\m tdman-tep t]mbn. Cu Ah-k-c-n-emWv AJn `m-c-Xob
BZn- h mkn alm- k - ` - b psS apdp- a p- d pv Bcw- ` n- - X v . AXym- t h- i tmsS Xncp-kz-cq-]-sbpw ss{IkvXhtcbpw FXnp-Xv
k\ tKm{X-m-cpsS ]ptcm-ln-X-\mb _ Sn-bmWv.
{]Xn-tj-[-m-cp-ambn Hm N-kv I-nn ]e-X-hW N-\Snsbnepw A\p- c - R v P - \ - n\p km[yX sXfn- n- n- .
PqWnepw Pqsse-bn-ep-ambn Hp cv {]Xn-tj[ {]I-S-\-
AJn `mc-Xob BZn-hmkn alm-k-`-bpsS t\Xr-Xz-n \S-n.
Xncp-kz-cq]w \ow sNpXn Ipd Hcp \S-]-Snbpw kzoImcy-a-s-mWp _ Snbpw AJn `mc-Xob BZn-hmkn almk-`- sk-{I-dn PntX Hmdm-thmWpw ]d-bp--Xv.
Cu amkw 24\p apv Xncp-kz-cq]w \ow sNbvXn-s-n
X-fXv _e-ambn sNp-sav Ah XmoXp \In--gn-p.
C-gn H]Xmw Xob-Xnbpw Hcp {]Xn-tj-[-{]-I-S-\-n\v Ah
t\XrXzw \Ip-Ibpm-bn. _ Snbpw PntX Hmdm-thmWpw
An\pw hnn\pw ASp-p-n-s-nepw A\p-c-RvP-\-{i-a-
Ctmgpw XpS-cp-I-bm-sWv tKmkv\ Chm--en- eqY-d Nv
AwKhpw Hm Nkv Inn sk{I--dn-bp-amb aamkn F
shfn- s - S p- n. ]cn- i p I\y- I - a m- X m- h n- \ p- t hn t{]m- pImt]mepw Cs\ cwKp hcp-Xp ipt`m-Zw Xs.
Imcy- C-s\ -t]m-bm Hcp \qdp-sImw Ign-bp-tm
tacn-am-Xmhv Hcp BZn-hmkn tZh-X-bm-bn-cp-p-shv P\w hnizknpw FmWv _ Sn _n_n-kn-tbmSp ]d--Xv (Pqsse 10\p _n_nkn Cmcyw dntmv sNbvXp).
C{X _pn-bn-m--hcpw A-mc iq\y-cp-ambn BZn-hm-knIsf Atlw Xcw-Xmgvn A]-l-kn--cp-Xm-bn-cp-p. B kaq-lns t\Xmhv/]ptcm-ln-X F ]Z-hnv _ Sn Al\Xs! GsX-nepw kwkvIm-chpw AXns BkvXn-Ifpw ASbm-f-fpw thj-`q-jm-Zn-Ifpw Ah-cp-sS-am{Xw Ip-I-b-. BZn-hmkn-I ]mmXythjw [cn-p-Itbm hntZ-i-`mj ]Tn-p-Itbm
]mSn Fv Bsc-nepw iTn-m Fsm-c-kw-_--am-bn-cnpw!
Nph Ic-bp sh-kmcn Ds-sS-bp BZn-hmkn hkv{X[m-c-W-co-Xn-I-fn-t amp-sa-Xpt]mse Xpw Xpeymh-Im-i-ap-sv Pm-WvUnse ss{IkvXh BZn-hm-kn-I ]dbp-p. B hmZ-n Ig-n-sv Bp ]d-bm-\mIpw? kmwkvImcnI A\p-cq-]-W-sa-Xv temIv Fhn-sSbpw Fm-epw \Sp Imcy-am-Wv. tkmtjym kv^nb-dnse bmYmy-am-Wv.
]cn-ip I\y-I-am-Xm-hns Xncp-kz-cq-]-t-p-dn-m-Wtm
Xw. B{^n- ssien- b nepw Pm- \ okv ssien- b nepw
ssN\okv ssien-bn-ep-sams ]cn-ip A Ft Bhn-jvcn--sp Ignp! XmbveUn Xmbvhkv{X--f-Wn Xncpkz-cq]w Rm In-p-v. Xangv \mn-tep sNq. AhnsS ]e ssZ-hm-e-b--fnepw kmcn-b-Wn ssZh-am-Xr-Xn-cp-kz-cq-]-
\np ImWmw.
sImXp-In\p tNmcsb--Xp-t]m-se, thmn am{Xw Ip Nne
cmjv{So-b
- m-cmWv knwKv]q {Kma-n Ipfw-Ie
-
- p-s
- X Btcm]-W-hp-ap-v.

]\mPn (tKm-h): s_t\mfn-bnse sk v tPm Zv


_m]vnv ssZhm-eb
-
- nse
k{Imcn Am- X tam
jv S n- p. BKv An\p
cm{Xn Ftmtgm BWp
kw`-hw. Hcp t\snbpw
tamjv S n- - s - p- s h- nepw
ssZhm-e-b-h-f-n Dt]-n- s \ne- b n AXp
Is-n.
ssZhm-eb
-
- ns hmXn-epI- s fmw AI- p- \ np
]qnb \ne-bn-em-Wv. CXm
Wp s]meo-kns\ hmsX
Ipg-p Imcyw. I-m
Fs\ AI- p- I - S p?
k{Im-cnbpw t\-s-n-bpambn Ah Fs\ ]pdp-I-Sp?
Bdmw XobXn cmhnse
]n Xpd-tmgmWv tamjW- s - p- d nv Adn- b m
Ign--Xv. k`m-hn-cp-tcm
kmm Bcm-[\ \S-p-htcm BImw Cu AIrXy- n\p ]nn Fp
kwi-b-ap-v.
tImhm s]meokv tI
sk-Spv At\z-jWw Bcw`n-n-p-v. s]meokv \mb
bpw hnc-e-S-bmf hnZ-Kv[cpw
e- s - p- I - b p- m- b n.
FwF-F-am-cmb ssIm
t\m knh (s_-t\m-fnw)
{^mknkvtIm ]ttm
(\q-shw), ]m-bv {]knU v tdmbe s^Wm-kv
XpS-n-b-hcpw ssZhm-ebw
kin-p.

10 e-n-tesd
` hWn
tamkvtIm: hnip A{tbmkv ol-bpsS Ipcn-in
s Xncp-ti-jnv djy-bnepw
bps{I-bv\nepw s_em-d-knep- a mbn Pqsse 11 apX
BKv Ap hsc 10
entesdt hW-nb- X mbn djy hmm
GPkn-bmb C ^mIv
kv shfn-s-Sp-n.
Ac- a - W n- q apX
HXp aWn-q hsc Iyq
\nmWv `-m Xncp-tijnp Npw_n- - X v. Nne
ssZhm-e-b--fn cm]-I
t`Z-an-msX 24 aWn-qdpw
Xncp- t i- j np hW- m
kuIcyw Hcp-n-bn-cn-p-p.
{Koknse ]{Xm- k n
{Kov Hm-tUmIvkv k`bpsS hI sk v B{Uq
kv ssZhm-e-b-n kqnp Cu Xncp- t i- j nv
Pqsse BZy-amWv djy-bntep sImp h-Xv. ]gb
tkmhnbv bqWn-bs `mKambncp dn-_vfn-p-I-fn
Ctm AXv ]cy-S\w \Sn-sm-n-cn-p-p. henb
Bthi-tmsS hnizm-knI Xncp-ti-jnp hW-m
Fn-sm-n-cn-p-p.

2013 BKv 4 Rmb

tXmhn-I Gp-hm-m
Np-hns PohnXw
h

S- ]mnse Xtmfn acpa-I Np-hns kn\nam UbtemKv t]mse-bmWv sNn-e


PnbpsS Ah-. tXmhn-I
Gp-hm-m am{Xw Nphns
PohnXw! s]cp hgn sslamv {]Xn-\n[n \Inb Ddv
Ipdp-ns Dd-m-b-tm Nphns\ \n BZyw tXmn-p.
at-izcw apX ]md-me hsc
tIcf ]cy-S\
-
- n-\n-Sb
- n l
Pnbpw ]mtemSv chn-Pnbpw \In
b Ddpw Ipdp- ns Dd- m- b tm cm-aXpw \n Nphns\ tXmev]n-p. ]g--Y-bnse
ap-\m-Sns ]ndsI \S Ipdp-t\mSv D]-an-n-tmgpw Nn
Ah-tl-f\w Gp-hmn anmsX
Dcp-hn-SmsX Np klnp. cp
hw ssl-am-p-ambn \S-nb
N- I {]l- k - \ - a m- nb
\n aqmw hhpw \memw
hhpw Np-hns\ tXmev]n-p.
Ign Fp hjw sI]n-knknsb ^v mkn ]mm-nsb- S p Np- h ns\ C\n
\nv tXmev]n-m-\m-hn-.
ImcWw Np ]T\w \np-Ibm-Wv. CXp-hsc \nsf hniz-kn-Xn\pw ]d-X
- n-\p-sams amv.
]mh- Nn-Sp-In-sep
]nd-n-se-n
]mgv hmn-Xn--cpI amv
a\o-jn-am-sc.
Ign \nb-a-k`m sXc-sSp-ns A-en Bcw-`n--tmgmWv ssl-am-n \nsmcp
Imtm-S-I s]cp--bn-sen
kap-Zm-bm-Nm-cy a-ns kam[n-bn ]pjv]m\ \S-p-Ibpw
F-FkvFkv P\-d sk{I-dn
kpIp-am-c \mb hiw Hcp
Xmtm Gev]n-p-Ibpw sNbvXXv. P\-d sk{I-dn B Xmtm

hfsc tKm]y-ambn kqn-pI-bm-bn-cp-p. HcpamXncn Xmeqv


bqWn-b {]kn-Up-am t]mepw
AX-dn-n-cp-n-. {]tZiv tIm
{K-knse Xe-aq kn.sFUn
hnZzm-mt]mepw Amcyw Adnn-cp-n--s{X! ]n.sP. Ipcy
\mb- s cv Nne Xp- X p- c -
tIm{K-kp-Im hnti-jn-n-p
s{]m^. ]n.-sP. Ipcy\p am{Xta

Xmtm m\ {]Jym- ] \w
Fv CXv Ncn-{X-n tcJ-s-Sp-s-n-cn-p-p.
\ \mbsc \\p InS-p
Gm-Sm-bn-tmbn kpIp-am-c
\mb- c psS Xmtm m\
{]Jym-]-\w. henb ]cp-sm-pan-msX sI]n-knknbpsS Aacp Ign-n-cp ctaiv sNn-e-bpsS apXp-In \mb-sc

s]cp-b
- nse Imtm-SI ZuXyw
Adn-bp-am-bn-cp-p-p-ht{X! bpUnF^v km cp hjw
]qn-bm-n-b-tm-gmWv tk^v
tem-dn hn-cp Xmtm
kpIp-am-c \mb ]pd-s-Sp-Xv . Ipq- v , Ipp- a m- W n,
Ipmen Ap- X v _ew
hbvpXp I- t m- g mWv
ssl- a mv Gev]n- n- c p
Xmtm ]pd-s-Sp-s
- X-mWv
kpIp-am-c \mb ]d-X
- v. Xncphn-Xmw-Iq s]mpXncp-a-\-ns
sshw t{X-{]-th-i\ hnfw_cw t]mse hnJym- X - a mb

Nm Ipp Gm-Sm-bn-tm-bXv. AXp-sIm-mWv \ tZiob


\mb-cmbn Adn-bs
- -n-cp sNn-ePn s]cp\mb-cmbn ap{Z-Ip-s-X
- .v (l-Pn, Bcym-SPn
Fn-h tZiob apow-I Fdn-b-s-Sp-Xv C-cp-W-n
Hmp-hb
-
v mw). sNn-e
- bvv
kpIp-am-c\mb Dm-nb A
{Xbpw UmtaPv F hn`mKw Dmn-bn-n-s-mWv cmjv{Sob \nco-Ic
- psS th j-anv Nm\-ep-If
- psS
ss{]w ssSan Ib-dn-bn-cpv Aeap-d-bn-Sp--h hnfn-tm-Xp--Xv.
F m-cpsS Ah-tl-f\wsImv

sNn-e aqS-s-n-cn-p-p-shmWv sF m ]d-bp-X


- .v Xcmw
Xcmw Fp ]d- b p- - X - msX
Hpw Xcp-n-. CtX-t]mse Ahtl-f-\-tav Pohn asmcp sI]nknkn {]knU v Cs-mWv Ncn{X-t_m-[-ap--h ]d-bp--Xv.
Cu [mcW icn-bs
- -mWv Ghp-sam-Sp-hn Xm-\q chnPn
shfn-s-Sp-n-bncn-p-X
- v. tIc-fbm-{X-bvnsS sNn--ebvp
apn a{n-m-\-sa tamlapv Cp-sIm-Sp-Xv lPnbpw
Xm-\q chn-Pnbpw BsW-mWv
CXp- h sc {]N- c n- n- - s - - X pw
hniz-kn-s
- -X
- pw. Fm Imcyns InSv adn-m-sW-mWv
Xm-\q-cns shfn-s-Sp-.
DNmn a{n-k`- b
- n tNcm
X\nv Xmev]-cy-ap-sv sNne XtmSpw l-t\mSpw ]n.Sn. tXma-kn-t\mSpw kqNn-n-p-Ibm-bn-cp-p-sh-m-Wv Xm-\q ]dbp- - X v . XpS- - n dh\yq
hIpv s Imv Xr]v X n- s - S m
sNn- e Xm- d m- b n- c p- pshpw sFm-cmWv AXv XInSw
adn--sXpw IqSn Xm-\q ]dp-hb
- vp-p.
s]m-p-f
- n ]pf-h
^Wo-{
Xpw-]p-d
- mlp
arKm-[n-cm-P
Imm-fc
- n Imncn
Ima-tZ-h
I-bw ss{IkvXh
Imfn-Zm-k
Fv ]d--Xp-t]m-se-bmbn
Ctm Imcy--fpsS t]mv. F
bntebpw sF bntebpw ]pf-h
- m
(s]m--p-f-n Ign-bp hnjan- m ]mp- I ) ]n- h nSn-p-S
- n-bn-cn-p-p. hnj-anm ]mp-Iv hmhv Znh-k-

-fn hnjw hbvp-sap ]dbm-dp-v. Hm-I Dm-bn-cn-pXv \-Xv.


hm-jWw: No^v hnns\
Kpm ennsSp- - W - s amWv kI-e-am\ tIm{K-kpImcpw ]d-bp--Xv. ]n.-kn. tPmPv
As\ ]d-tm Cs\ ]dtm Fp tNmZn-p-tm
Nncnp Xp-Xv ct cp-t]
am{Xw. Iqqpw Ipp-am-Wnbpw. Hcp-Im-ev amWn-km-dns
Abvpw apn-pw-hsc sXdnhn-fn-n-pv tPmPv. Fnpw
amWn-km ]n.-kn.-sb-sImp \Sp-p. cmjv{So-b
- n \nXy-i{- Xptfm \nXy-_
- p-tfm Csv
hniz-kn-p ]mn-bmWv tIc-ftIm{K-kv. shp-I-n-sImv
shp-tmdpw amXr-kvt\lw Npcp dacw t]mse-bmWv
tIcf tIm{K-k.v AXns
amWn-km ss{IkvXh Imfn-Zm-k\m-Wv.
Bcym-S-sbpw sI.-kn. tPmk^n-sbpw sI. apc-fo-[-c-sbpw
tPmk^v hmg--s-bp-sampw
hmp-tIv anm-Xn-cn-p-b
- m-f
No^v hnv . Fhn- s S- s bms
A[-ap-tm, Fhn-sS-sbms
s]hn- j - b - a ptm Ahn- s Ssbms kw`-hmao bptK bptK
Fp ]d-p-sImv No^v hnv
Ah-Xmcw ssIsm-pw.
t\msSm \psS amtK
InS-p
aSm \obp amdn
InSm-Sm
Fp ]d-m-sempw No^v
hnv amdp-sav Icp-X-. AXn\v
aqtIm{K-kp-Imcpw aqm
tIm{K-kp-Imcpw thsd P\n-Ww.

hnip Atm-Wo-kn\v P-Zn-\-k-m-\-ambn


Ubm-en-knkn\v klmbw
tIm-pdw: hnip AtmWo-kns Xom-S\ tI{amb Xriq Xncp- l r- Z b e
o ]n- b n hnips
P- Z n\ Xncp- \ m kuP\y
Ubm-en-kn-kn\v klmbw \evIn
BtLm-jn-p-p. BKv 13\v
kuP-\y-ambn Ubm-en-knkv \Sp- - X n- \ p XpI hnIm- c n
^m. tdmn tdm_n If-n
Bip- ] - { Xn- I v ssIam- d pw.
Xriq Aa-e, Pq_nen Bip-]{Xn- I - s fbpw, ]d- h q tUm
t_mkvtIm Bip-]-{Xn-sb-bpamWv XpI Gev ] n- p- - X v .
hnip Atm-Wo-kn\v Hcp
P-Zn\ km-\-sa-mWv Cu
]-Xn-v t]cn-n-cn-p--Xv.
]pXp-Xmbn ]Wn-Xo aWnam-fn-I-bpsS Biom-Zhpw 13\v
\S- pw. aphn- I mcn ^m.
tXmamkv ]S-m-p- cmhnse
10.15\v BiomZw \n-lnpw. 10.30\v BtLm- j - a mb

Xncp-\m Znhy-_-env ]dhq


tUm t_mkvtIm Bip-]{Xn
Ub-d-IvS ^m. kmPp IWn-pIp-v apJy-Imn-IXzw hlnpw. Xncp-\m-tfm-S-\p-_-nv
sNmm- g v N - I - f n D- I gnv
aqn\v hnip Atm- W okns kvXpXn-mbn Znhy-_enbpw s\mth- \ bpw Bcm- [ \bpw Bcw-`n-p-p- v.Ctm
cmhnse 6.30\pw, 10.30\pw DI-gnv 4.30\pw sshIov Ggn\p-amWv ip{iq-j-I \S-p-Xv.
]mm- X y- t Km- Y nIv cq]- I ev]\m coXn-Ifpw tIc-f-ns
]mc- cy hmkvXp inev]ssi-enbpw ka-\z-bn-nv \nnn-cn-p aWn-am-fnI Xriq
Pn- b nse Xs C- c - nep BZy-t-Xm-Wv. Hmtm-amnIv kwhn-[m-\-n- {]hnp Pn-bnse BZy aWn-bpam-Wv. cmhnse 5.30\pw Dbvv

12\pw sshIov 6.30\pw Ggn-\psamw Iym-cpsS klm-b-anmsX Hmtm-a-m-n-mbn aWn


apgpw. Hmtm- a m- nIv Bbn]n aWn-bS- n-p kmt-XnI
kwhn- [ m- \ - n\v ]tk-
F t]cn t] v t\Sn-bnp sImn kztZin s^en
Ivkv knsh- - d mWv Cu
kwhn-[m\w Hcp-n-bn-cn-p-X
- v.
Hmtm-am-nIv kwhn-[m-\-n
{]hn-p aWn-I tIc-fn Ds-nepw NpnI aWnp-aosX hogp m B v
lma kmt-XnI hnZy-bmWv
Ah-bn D]-tbm-Kn-n-p--Xv.
aWn\mv aWn- b n ASnv
aWn- \ m- Z - a p- b p kmtXnIhnZy temI-n Xs
BZy-ambn hI-kn-n-s-Sp-Xv
s^enIv k v knsh- - d m- W v .
t\cs sImn Nnq Xncp-IpSpw_ ssZhm-e-b-nepw hSp-

Xe sk v BWokv ]n-bnepw
Cu hn[- n- e p
aWn- m- ] nv Ct
lw {it-b-\m-bnp- v . aWn- a m- f nI
cq]-I-ev]\ \S-nbXpw \nmWw
Gs-Spv \S-nbXpw {Intb-jkn\p- t hn IpwIpfw kztZin sj
Pp Xd-bn-em-Wv.
Xriq Xncp-lrZb ssZhm-e-bn BKv
13\v Bioh-Zn-s-Sp
]pXp-Xmbn
]Wn-Xo
aWn-am-fnI

6 2013 BKv 11 Rmb

Fs amm-n--pn-bbvv
]m

hw ao\p Ah hnXpn
hnXpnc-bp-Ib
- m-W.v Cp cmhnse-bmWv shdpw Ap-h-bp
{]mb-amb Ahsf Cu Hm^-t\Pn sImm-n-b-Xv. Ah-fpsS
A\pw Abpw HcmgvN apv
Hcp Im A]-I-S-n acn-p.
GtXm _p Ah-km\w
Ahsf ChnsS sImp-h-m-nb- X m- W v . Ahsf I- t m
s F\nv Hncn CjvS-ambn. ]s Ahn\n kzsap ]d-bp-hm Bcp-an--sm
Ftm- t m Adn- b msX
lrZbw tXn.
Amgw Ignv Hm^-t\Pnse Ipn-I-sfmw Dd--am-bn-gn--tm Rm Fs apdn-bnen-cpv Ftm Fgp-Xp-I-bm-bn-cpp. Ipd-p Ign-tm GtXm
Ipn hnXp-n--c-bp-Xpt]mse
tXmn. Rm Ipn-I InSp
apdn- b n- t ep hp t\mn- b tm Cp cmhnse h ao\phmWv Ic-bp-s
- Xv a\-n-em-bn.
In-en Imap-p-If
- n Xe-Ip-\nn-cpv G-e-Sn-p ao\p-shmgnv _mn Ipn-Is
- fms \ Dd-n-em-bn-cp-p. Rm kmh[m\w Ah-fpsS ASp--sen
In-en-encpv Ah-tfmSp tNmZnp:
""Fp ]n tamsf? tamv
Ddw hcp-nt?
thZ-\-bpsS Hcp tX-em-bncpp AXn-\p adp-]-Sn. "Cu
Ipnsb Fs\bmsWm-m-iz-knn-pI?' Ipdp Ign--tm
Ah ]dp: ""F\nv Fs
ansb ImWWw''.
thZ-\n-p Hncn Ipcp-pIsf Rm Cu A\m-Ym-eb
-
- n
In-p-v. Nne P\n--tm
s ChnsS AwK--fm-b-h-cmWv. ap Nne-cm-Is hn[n ChnsS
sIms-n-h
- c
- m-Wv.
Rm ao\p- t am- s fbpw Iqnsmv P\-en-\-Sp-tbvp \Sp. ]pdv \ \nem-hp-m-bncp-p. BIm-iv \-{X-
ann-n-f
- p-Xp Iv s]s-,v
Ftm a\-n hXv Rm
Ah- t fmSp ]dp:""tamfv B
\-{X-sf t\mn-tb. AXn
Hcp henb \{Xw CSbv v
Ip Nnp-Xp Int? acn-h-scmw Hmtcm \{X-fmbn

cm{Xn BIm-i-p-\nv \sf


t\mpw B henb \-{X-amWp
tamfpsS A''.
Ah B \-{Xs t\mn
Hn-cn-t\cw Ca ]qmsX \np.
""AXv Fs an Xs-bmtWm
An-fm?'' Ah tNmZn-p.
""AsX tamsf'' Rm Xd-np
]d-p.

""tamv Fm- h iy- a p- s nepw B \{X an-tbmSp ]dm aXn''.


Ah ]Xps Xe- b m- n.
Ipdp Ign-t- m Ah \n{Zbn-tev hgp-Xn-ho-gpp F-dn-tm Rm\-hsf In-en
sImp-t]mbn InS-n.
]ns Znhkw Rm t\mn-btm ao\p-tam Ftm Ipnp- d n- p- Xp Ip. Ah
Imn IpSn- m t]mb- t m
Rm B Ipdn-s-Spp hmbn-p.
hmbn-p-hm Ipdp _pn-ap-mbn-cp-s-nepw kwKXn F\np
]nSn- I n- n. Cutimbv v Ah
Fgp-Xnb Im-bn-cpp AXv.
""Fs s]mo- t im- s b, ao\p

tamv Hbvp InS-p-hm


t]Sn-bm-sW--dn-p-Iq-sS. Bcm
Fs Hv sInn-Sn-pI... Bcm
F\nn\n IY-I ]d-p-X-cnI... Rm \ntmSv hg- m...
Fs UmUn-sbbpw an-sbbpw
sImp-t]m-bn-s... F\nv Fs
ansb icnpw Hp ImW-Ww...
okv \ Cutim-sb... Fs B

\{X ansb hopw icn-n\p an-bmn ammtam...''


Ip-\o-cns \\hv B IS-emkn-ep-m-bn-cp-p. Fs IpIfpw Adn-bmsX \\-p. Ignbp-Xpw thKw ao\p-tamv Hcp
\ UmUn-sbbpw an-sbbpw
Ip-]n-Sn--W-sav Rm Xocpam-\n-p.
]ns Znhkw cmhnse hfsc
ktm-jt- msS ao\p Fs-bS- p hp. In Hcp Fgppw
Dm-bn-cp-p. ""An-fm CXp
Itm? Cutim F\nv FgpXnb Iv''. ""tM, Cutim FgpXnb Itm? tamsfmv hmbnms'' Rm ApXw {]I-Snn-p-sImp ]d-p.

kaq-l-\nan-Xnp hnZym-`ymkw A\n-hmcyw:


Bv_n-j]v {^mknkv I-d-
Fd- W m- I pfw: kaql \nanXnp hnZym-`ymkw A\n-hm-cy-amsWv hcm- pg AXn- c q- ] X
Bv_n-j]v tUm. {^mknkv
I-d- DZvt_m-[n-n-p. hcmpg AXn-cq-]XbpsS hnZym-`ymk
hn`m-Ka
- mb \h-Zis B`n-ap-Jyn \S-nb hntgvkv aov
DZvLm-S\w sNbvXv {]kw-Kn-p-Ibm-bn-cpp At-lw.
hnZym-`ymk ]ptcm-K-Xn-bmWv
kaq-l-ns ]ptcm-K-Xn. Fm
taJ- e - b nepw acw \ne\np B[p-\nI temIv
DX hnZym-`ym-k
- n-eqsS am{Xta
]ptcm- K Xn t\Sm- \ m- I q. Cu
Zi\w Dsmp {]hnp \h-Zis Fm hn-Zym`ymk hnI-k\ {]h-\-fpw
mL- \ o- b - a m- s Wv Bv
_njv ]d-p.
AXn- c q- ] - X - b nse Fkv - F - k v Fkn, kv Sp ]co--I-fn
DX hnPbw Ic- - a mnb

"" Zm, tItm'' Ah Ip hmbnp-hm XpS-n.


""Fs {]nb-s amm-n-p-nb-bvv Rm ao\p-tamsf C\n
A-s\-bm-bn-cnpw hnfn-pI
amm-n-p-n-b Fgp-Xnb Ip
Inn. tamfpsS an ChnsS kzKn-ep-v. AXn\p ]Icw Rm
thsdmcp ansb Atm-p hnSp-Xm-bn-cn-pw. AXp-hsc tamfv
hnj-an-m-Xn-cn-Ww sm. C\n
tamfv Ic-b-cp-Xv... Fv Fs
amm- n- I p- n- b - - b psS kzw
Cutim''.
Ahsf Hm-iz-kn-n-p-hm
thn Rm Xs FgpXn AhfpsS ]pkvX-I-n h Immbncpp AXv. Ap apX AhfpsS kSw Ipd-ph-cp-Xp
Rm Ip.
Hcp i\n-bmgvN Hm^-t\-Pn
Hc-nfpw Bnbpw hp. a-fnmsX hnj-an-p {^mknkpw
eX-bpw. Ah CS-bvn-Sbvv
ChnsS hcp-X
- mWv. ]p hjn-tesdbmbn Ah-cpsS hnhmlw
Ign-nv. CXp-hsc Hcp Ipnmep ImWp- h m- \ p `mKyw
Ahp-m-bn-. Ah-km\w Hcp
Ipnsb Zs-Sp-p-hm Xocp-am\n-p. ]s, Ahn-jvS-s
Hcp Ipnsb Is-m-\m-bn-n-.
s]sv Rm a\-n-temp:
""Hcp ]s ao\p-hns\ AhnjvSs
- -mtem?''
{^mkn-kn-s\bpw eX-sbbpw
Iqn Rm Ipn-I Ifn-p
e-tv sNp. ao\p-tamsf
Ahn-sS-sbpw In-. Ipdp
Ipn- I Hcp ac- n\p NppwIqSn\npXp Ip. B acns apI-fn-tev t\mn-btm AXm ao\p-tam! Ah
B ac- ns Hcp In
henp Ib-dp-Ib
- m-Wv. ""Im
th, Cu Ipn Fm Cu ImWnp-Xv? Rm Atmv HmSn-sp. ""ao\p thKw Xmsg Cdp''.
Fs i_v Z w tIv ]cn- { `- a n
Ah ssIhnv Xmtgp hoWp.
`mKyw henb Ipg-s
- ampw Dmbn-. Ah-fpsS app-Im s]mn
Aev]w tNmc s]mSn-p.
""Fn\m tamfv Cu thm-Xo\-n-s\ms t]mWXv?''
Aev]w tZzjy-tm-Sp-IqSn

t]mf-
]d-bm
IY-I85
s Rm tNmZn-p. thZ-\s
- Imp
]pf-bp-Ib
- m-bn-cp-s-nepw Ah
]dp: ""Rm Ddp-p-Iv
Ah-cpsS Xo sImp-sIm-Sp-m
t]mb-Xm-W
- n-f
- m. Ipdp Ddpp
I Hcp IjWw anTm- b nbpw
sImv B In-eqsS t]mIp-Xp
Ip. Ipdp Ign-t- m AXv
Xmtgp hoWp-t]m-bn. Rm\Xv
Ah-cpsS Iqn hp sImSp-phm t\mn-b-Xm-Wv. An-f-
CXv Ah-cpsS s]mn Hp
hbvptam?''
Ah-fpsS adp-]Sn Fs enX\m-n. B Ipcp-ns kvt\lw
F{Xtbm hep-XmWv Ftmp
Rm Ap-X-s-p. CsXmw
Ip-sImv Fs-b-Sp-p-\n-ncp {^mknkpw eXbpw Ah
tfmSp tNmZn-p. ""tamfpsS t]scmWv?''
""ao\p... amm-n-p-n-b
- s
- bpw
hnfn-pw''. Ah-fpsS Dcw s]sm-bn-cp-p. AXp-t]mse Xs
tNmZyhpw: ""An-fn-sbpw Bnbp-sSbpw t]scm?
Ah t]cv ]d-p. Fnp
tNmZnp: ""tamfv Cv R-fpsS
IqsS hon hcptm? \apv
]mnepw apw t]mImw''.
""B, hcm-a-tm. ]s F\nv
cv ImUv_d- okv hmn-p-Xc
- W
- w.
Hv Cu Ddp-p-Iv sImSp-m\m''.
""c \msew hmn-cmw'' eX ]dp.
Ap cm{Xn {^mknkv t^m
sNbvXp : ""^mZ, ao\p-hns\
Rv Hncn CjvS-am-bn.
Ahsf Rv Xcmtam?
Fs amm-n-pnb-bvv
C{X s]sv Hc--s\bpw Asbbpw \evInb ssZh-n\v Rm
\n ]dp.
ASp ew : cv A-amcpw
Ah-cpsS Ipn-Ifpw

Ime-hj-s-SpXn tZiob
Zpc--ambn ]cn-K-Wn-Ww
- sIB-Fknkn

\h-Zi kwL-Sn-n hntgvkv aov Bv_n-j]v tUm. {^mknkv


I-d- DZvLm-S\w sNp-p. ^m. sUn amXyp s]cn-m-v, jmPn
tPmPv, a{n sI.-_m-_p, ^m. tPmkv ]Sn-bm-cw-]d
-
- n, t\mb tPmk^v, AcpIm-v, Fw.-B. tPmk^v Fn-h kao]w
Aq-dn]cw hnZymn-I Pv, AXve-nIv s^Utd-j Hm^v
aon ]s-Sp-p. hnP-bn-Iv Cy sSIv\n-n Io-j-W
Bv_n-jv km-\- hnX- tUm. tSmWn Um\n-tb, t\mb
cWw sNbvXp. AXn-cq-]-X-bnse tPmk-^v, AcpImv Fn-h
\qdp iX-am\w hnPbw t\Snb Biw-k-I t\p {]kwKnp.
kvIqfp-Is
- fbpw hnhn[ hnj-b
- - tUm. FtUzUv GtS-gv mkv
fn dmv t\Sn-bh
- s
- cbpw tUmIvS- \bn-p. \h-Zi Ub-dI
- Sv ^m.
tdv t\Snbhscbpw BZ-cn-p.
sUn amXyp s]cn-mv kzmKa{n sI. _m_p, sIFknF Xhpw s{]m^. Fw.-B. tPmk^v
kwm\ {]kn-U v jmPn tPm \nbpw ]dp.

sImn: \mep ]Xn-m-p-Ip-tijw tIc-f


- n-ep-mb AXn-cq-amb hj-Im-e-s-SpXn tZio-b-Zp-c--ambn ]cn-K-Wnv ASn-b--c-klmbw Fn-m tI{-km Xm-dm-I-W-sav sI-B-F-knkn Bh-iy-s-p. i-amb ag-bnepw sh-sm-
- nepw tIc-f
- nse
P\- Zpcn-Xa
- \
- p-`h
- n-p-sIm-n-cn-p-Ibm-Wv. `h-\c
- l
- n-Xc
- m-bh
- cpw aebn-Sp-p-I-fnepw {Kma--fnepw Zzo]p-I-fnepw IpSp-n-tm-b-hcpw \nc-h[n-bm-W.v cm-{]-h-\
- \S-p-p-s-nepw `-W
- n\pw Xmak-n-\p-ambn Bbn-c
- W
-
- n\v P\- hmsX hnj-an-p-p. AXncq--amb Cu kml-N-cy-n kwm\n\v i-amb tI{-klmbw e`n--Ww.
KXm-KX
- k
- w-hn-[m-\
- XI-cm-dn-em-bn-cn-p-X
- p-aqew `y-[m-\y-fp-sSbpw ]-d
- n-If
- p-sSbpw hne Ips\ Dbn-cn-p-Ib
- m-Wv. Imehj-s-Sp-Xn-bn Zpcn-Xa
- \
- p-`h
- n-phv t- d-j\pw `y-[m-\y-fpw
kuP-\yambnhnX-cWw sN-Ww. hoSp-Iv \miw kw`-hn--hv
Ah ]pXpn \nn-p--Xn-\p km-n-I-k-lmbw sshIn-n-cp-Xv. cmjv{Sob hSw-h-en-I Ah-km-\n-nv tIc-f-nse P\-v
kam-izmkw \evIm `c-W-]-hpw {]Xn-]-hpw Xm-dm-I-Ww.
Ime-hj-s-Sp-Xn-bn tin-p-h
- sc klm-bn-m tIc-f
- nse
eo k`-bnse CS-hI
- I
- t- fmSpw kwL-S\
- I
- t- fmSpw sI-B-F-knkn
sk{I--dn-tbv tbmKw Bh-iy-s-pshv kap-Zm-b-h-mhv jmPn
tPmPpw P\-d sk{I-dn ^m. {^mknkv tkhydpw ]d-p.

2013 BKv 11 Rmb

]nge: \oXn-p-th-n-bp tcmZ\w


_ntPm kn-thcn

kv

amv knnbpw sat{Smsd


bnepw hm-]m-Sw I-s-bv-\
sS-an-\epw ]p-Xp-sshv F-FPn sS-an-\epw sImn \Kcns
apJOmb amptm \Kcn\v
sXmSpp Zzo]mb ]ngebn
ASnm\ kuIcy hnIk\
C\nbpw Fn t\mnbn
n. ]nge aqenn ]mew
F Imncnn\vv hjfpsS
]gapv. PnU tKm-{io-]m-e
-
]-Wn-X-tm \In-b hm-m-Wv
]n-g-e ]mew. ]-t H-cp hym-ghw I-gn-npw Xo-cp-am-\-am-bn-sp am-{Xw.
I-gn- Zn-hk
-
- f
- n X-I-p
s]bvX I-\- a-g-bn ]nge ]pg-bn sh-w s]m-n-b-tXm-sS
Zzo]pw ]-cn-k-c {]-tZ-i-fpw H-s-p t]mbn. ]n-g-e-bn-te-p-
Nm-S k-ho-kpI ap-S-n-btXm-sS-bmWv Zzo-]v H--s- \n-e-bnembXv. aq-e-n-n]ng-e, tIm-XmSv]ng-e, ]m-en-bw-Xp-cp-vI-Sa
-
- pSn N-m-Sw k-ho-kp-I-fmWv ap-Snb-Xv.
aq-e-nn]n-g-e N-m-Sw \n-b{-Ww hnv H-gp-In t]m-bn-cpp.
No-\-h-e-bn C-Sn-m-Wv C-Xp \nXv. N-mSw `m-Kn-I-am-bn XIp. ]n-o-Sv a-sm-cp t_m-s-n
P-\-sf N-m-S
- n \n-p Ibnsm-p t]m-Ip-Ib
- m-bn-cpp. ]ng-e-bn-se k-m Un-kv-s]kdn t_m-pw k-hokv \n-n hn-cn-p-Ib
- mWv. I-Sa
-
- p-Sn {Km-a]
- m-b-n-s tI{w ]n-g-e-bmWv.
]-m-b-tm-^o-kv A-S--ap-f-f
Fm k-m Hm-^o-kp-Ifpw Chn- s S- b m- W v {]- h - n- p--X v .
Nm-S k-h
- o-kp-I ap-S
- n-bt- XmsS P-\- Zp-cn-X-n-em-bn-.

hnIk\w Imv
ISapSn
ISapSn ]mbnse
]ngebns sNdp Zzo]pIfmWv
tNq, sNdnb ISapSn, henb
ISapSn, aqenn, tImXmSv,
sNdnbpcpv, ]menbwXpcpv
Fnh. Cu ]mbnse k
m m]\sfmw ]nge
Zzo]n XsbmWv. ]mbv
Hm^okv, hntPv Hm^okv,
arKmip]{Xn, {]mYanImtcmKy
tI{w F-n-h-sbmw ]n-g-e-bn
Xs. GItZiw HtIm e
tmfw P\ ChnsSbpv.
]mbnse av Zzo]pIv
Icbpambn _apsnepw
]nge am{XamWv Ctmgpw Zzo]m
bn XpScpXv.
ISp hnbnemWv Zzo]v
\nhmknIfpsS bm{X. ]nge
Zzo]ns cp hihpw NmShpw
Hcp hiw ISp hnbpamWv.

cmhnse Ap aWnv Bcw`n


p ISp hn cm{Xn Ggp
aWn hsc DmIpw. NmS k
hokv cmhnse An\v Bcw`nv
cm{Xn ]tmsS Ahkm\npw.
Cu kabn\p tijw Zzo]nse
ph s]pt]mIpsap Xs
bmWv A\p`h ]d bpXv.

anpw. henb hml\sfmpw


Zzo]n FmXn\m Ipn
Isf kvIqfn Fnm c
Im- _p-n-ap-p-I-bmWv.
aqenn Isbv\ tdmUv
hsnepw B-h-iy-n-\v _-kpI-fnmXv Cu dqnse bm{Xbpw
ZpcnX]q-Wa
- m-pp.

A]IS bm{X

a-c-W-n\pw H-cp kabw

]etmgpw bm-{X-nsS \nep


t]mIp NmS khokv aWn
qdpI sImmWv XIcm Xov hopw Hm-SnpXv. IpnIsf
hnbn Ibn kvIqfntev
AbpXns\Ipdnv ]dbp
tm AamcpsS apJv `o-Xn
]-Scpw. hntbm NmS kho
tkm sshInbm IrXykabv
Hm^oknepw hnZymebfnepw
Fm Ignbm Ahbm
WpXv. thenbnd kabv
hn Xocv ASpmsX hcp
tm kv{XoIfpw IpnIfpw D
ssSbp bm{Xm Gsd hnj-

tcmKw aqnv IrXy kabv


Bip]{Xnbn Fnm Ign
bm-Xp aqew ]-ec
- p-tSbpw Po-h
\-s
- -npv. th-s
- -h
- Iap-n ssh-Zy-k-lm-bw e-`n-msX a-cn-p--Xn-\v km-n-If
- m-bh
-
\n- c h- [ n t]- c mWv . cm{XnIme
fn tcmKnsb Bip]{Xnbn
Fnm GsXnepw hnbp
hon Ibdn hopImsc
hnfnpWWw. tcmKnsb
Itkcbn Ccpn adpIcbn
Fn GsXnepw hml\s
B{ibnm am{Xta Bip]{Xn
bn Fm\mhq. hnbn h-

v tcm-Kn-I a-cn-p-Ibpw K-`nWnI {]-k-hn-p-Ibpw sNbvX


kw`hfpw ChnsSbpmbnp
v. ]ngebn km Bip]
{Xn Dsnepw bm{Xm ZpcnXn
s t]cn tUmam ChnsS
Xmaknm XbmdmIpnsm
Wv \mpImcpsS ]cmXn. Ctm
H.]n am{XamWv {]hnpXv.
A[nIrX I\nbns Xn
cndnhv DmbtXm- s S- b mWv
ChnsS P\ ]men\mbn
P\Iob kacn\v H-cp-nbXv.
CXn\mbn ]nge P\Iob kanXn
cq]oIcnp. I-gn- Zn-hkw A{]-Xo-n-X-am-bp-m-b sh--smw A-[n-Ir-X-cp-sS I-v Xp-d-n-W-sa-m-Wv ]nge ]m-e-n-\p
th-n {]-h-n-p- ]nge P\-Io-b k-an-Xn `m-c-hm-ln-I ]-dbp-Xv. \n-Z- n-jvS aq-en-n-Nm\mSv 22 ao- tdm-Unse aq-enn-]n-ge ]m-en\p 44.5 tImSn
cq-]bpsS `-cWm-\p-aXnbpw km-n-Im-\p-aXnbpw e-`n-n-p-snepw C-Xph-sc a-p {]-h--\-sfmpw Xp-S-n-bn-n. \n-amW-n\v sS-U
- -Wn-p-Itbm
In-Sm Xo-cp-am-\n-p-Itbm sNbv-Xn-n-s-v k-an-Xn Nq-n-mn.
]-cn-n-Xn n-b-d-kv t\-Sn-sb-Spm-\p- {i-ahpw A-Sn-b
- c
- a
- m-bn
sN-t-X
- pv. ]mew ]Wnp sS-U hn-fn-p--Xn\p ap-tm-Sn-bmbn
{Km-a]m-b-v {]mtZ-inI Ahtem-I\w kanXn hn-fnv {]-tabw
]m- k m- n- \- I - W - s ap hyh-bpv. C-Xp e`n-m sS-U \S]Sn th-Kn-em-m-sapw
Hm-W-n\p apv ]Wn Xp-Smsapw I-fI
- Sv- A-dn-bn-n-cpp. `qan- t b- s - S p- - e n- \ mbn hn- m]\hpw ]p-d-s-Sp-hn-Ww. ]m-ew
h-mte ]n-g-e D-s-Sp-b- Zzo]p-Im-cp-sS Zp-cn-Xw Xo-cp-I-bp-psh-v k-an-Xn Nq-n-m-pp.

CXv N-e-b-; kwc--W-at!


AU-z. sjdn sP tXmakv

h-dm- Hp sRn. I
n-SI
-
- nse I\ ag-n-Sb
- n,
_nkn-\-msI tami-amb ka-bmWv B t\mokv Inn-b-Xv,
]ns Fs\ sRm-Xn-cn-pw.
A-Xn-\m-bncw cq] ]ng hsc
HSp-m-hp t\mo-kmWv Inn-bXv. AXpw aPn-t{v tImS-Xn-bn
\nv. A-h-dm- Btem-Nnp
t\mn sshZ-ypXn _nv, shns _nv , sInS hmS- I ,
_nkn-\v hmbv]m Xncn--Shv
Fmw apS-msX AS-p-p-v.
Fnpw Hcp s]n-t-kn t]m
epw Cp-hsc s]n-n-m X\n
v aPn-t{v tImS-Xn-bn \nv
]ns Fn-\mWo t\mokv ?
Ah-dm- ]pdndn t\m
n. hopw Hcp kzm-X-{y Zn\ns BtLm-j
- p-d
- m-Sn hgnbn-sems {Xnh \nd-n-ep
sImSn- t Xm- c - W - . Abm
Btem-Nn-p CXmtWm kzm-X{yw? C\nbpw F{X N-e-I
s]mn- m- \ p- v . . Ijv S - s v
IpSpw_w t\mm hmbv]-sbSpv Xm XpS-nb m]-\n 11 sXmgn-em-fn-I-fp-v 6
kv { XoIfpw 5 ]pcp- j am- c pw.
Ahp IrX-y-ambn i-fhpw
\Ipp-v. Cp-hsc Bcpw
Hcp ]cm- X nbpw D- b n- n- n- .
]n-
- n-n-bnepw \mp-Im-cy-
- nep-sams kPo-hw. Fn-n-tm

aPn- t {p tImS- X n- b nse Hcp


tIkn {]Xn-bm-bnt? CXmtWm
kzm-X{- yw ? Ah-dm-\v tZj-yhpw
k-Shpw hp. Imc-y-a-dn-bm
]ns Znhkw Xs Ah-dm-
ho-ensbSp-s-n.
Ah-dm-\v Innb t\mokv hm
n t\mnb ho Hv Aa
n aq-fn. ]ns Xe-bp-bn
Ah- d m- s\ t\mn ]d- p.
Av Xe-m-\v Uln-bn
Hcp kv{Xosb _n hv am\`w-KsSp-nb hm Hm-

bnt? Dv; Ah-dm-


Xe-bm-n. B kw`-hn\p tijw \psS
cmPyv kv{Xo I-fpsS
am\w kwc-n-m
]pXnb Hcp]mSv \nb-a hp. tIc- f nepw hn- p- v .
\ne-hnse \nb-a-n
tZ`- K - X n- I fpw hp.
Cu t\mokv A-csamcp ]pXnb \nb-ans \qem-am-e-bmsWv ho Ah-dms\ Adn-bn-p. Fv
\qem-ame? Ah-dm-\v
]nsbpw sSj-\m-bn.
tPmen e-fn kv{XoIsXn-sc-bp ssew KoI
]oU-\- XS-bm
2013 G{]n amk-n
]pXnb Hcp \nbaw
hp- s hv ho
]d p. CXp tIv Ah-dm-
A-c
- p. Ign Iptd \mfmbn
]{X-sa-Sp-m ]oU-\-hm-Ifm- W v . X\n- s - X nsc ]oU- \ ttkm, Abm sRn. hoep
]d- p t]Sn- t \n
]oUn-n-p-sh tIk-, \nfpsS m]-\
- n Cu \nb-a{- ]Imcw sN t Nne Imc-y-
sNm- - X ns tIkm- W n- X v .
XtXv XnI pw Hcp kz-Im-cy
m]- \ - a m- W v, km- c n\v

Atmv \nIpXn \Ip- - X msX Hcp B\p-Iq-eyhpw hmpn-. ]ns Cu \nb-a-n\v


Xs Hm^o-kn-sev Imcyw..-Cs\ t]mbn Ah-dm-s NnI. As-n Xs Ccw
]pXnb \nba hcp- t m
km[m-c-W-m-cmb Xs t]mepf-fh
- Fsms {Iao-Ic
- W
-
-
sN-Ws
- av Adn-bn-t ! AXv
XnIpw \ym-ba- mb tNmZ-ya- m-sWv
ho ]d-p. "C-dkv Hm^v
tem Ckv t\mv B FIvkvI-yqkv . \nb-aw Adn-bn-mbncpp
Fv ]d-np Imcy-an-sv ..
ho hni-Zo-I-cn-p sImSpp.

sXmgn-en-S--fnse
]oU-\
- n-s\-Xnsc
hfsc hj- p app
Xs tImS- X n- h n- [ n- I - f n- e qsS
sXmgn m]\fn kv{XoIs-Xn-sc-bp AXn-{I-a
-
XS-bm \nt-i
- ]pd-s-Sp-hnn-cp-p. AXn-s\-p-Sv HSphn h \nb-a-amWv 2013 se
sXmgn-en-S--fnse kv{Xo ]oU\
\nb-aw. km m]-\-am-sWnepw kz-Im-cy m]-\a
- m-sW-nepw CXv _m[-I-am-Wv. k
kwL-S\
- I
- , kvIq, Bip-]{- XnI, Ifn--e- Hs Cu
\nb-a-ns ]cn-[n-bn hcpw.
t\cn-tm, Am-sXtbm Xmmen-I-amtbm Hs Hcp sXmgn-ep-S-

a-bpsS Iogn tPmen sNp


GsXmcp kv{Xopw Cu \nb-ans ]cn-c e`n-pw. ssew
KoI Nph-bp kwkm-cw, s]cpamw, Bh-iy- s
- -S, XpSn kzo
Im-cy-as
- p kv{Xop tXmp
Fm ssewKo-IX Ie CS-s]S- e p- I fpw CXns ]cn- [ n- b n
hcpw. Fm sXmgn-en-S--fnepw
B`-y-c ]cmXn kanXn Dm-Ww. Pnm If-ISv tdm sU]-yqn IfIvSdpsS dmn-ep DtZ-ym-K
- t\m
Fm Pn-If
- nepw {]mtZ-inI ]cm
Xn kan-Xn-I m]n-p--Xn\v
Npa-Xe
- s
- -Sp-n-bn-pv. 10 sXmgnem-fn-If
- n Ipd-hp m]-\
- fn \np ]cm-Xn-I t\cnv
Cu {]mtZ- i nI kan- X n- I v
\I-Ww.

sXmgn-ep-Sa Fp
sNWw
Hmtcm ]pXnb \nb-ahpw AXv
\S-m-Ip--Xn\v _-s tI{ sNt {]hn-Is
- f-pdnv ]d-bm-dp-v. AXv ]c-ky
{]kn-o-Ic
- W
-
- f
- n-eq-sSbpw apw
P\-sf Adn-bn-m-\p _m
[yX `c-WI
- q-S
- n-\pv Fnepw
\nbaw Adn-n Fp ]d-bpXv Hcp Hgn-hp-I-gn-h-. Cu \nba-{]-Imcw ]v sXmgn-em-fn-I-fn
Ipd-h-m (kv{Xo-I DssS) Bfp-Iv tPmen \Ip
(tijw t]Pv 12)

8 2013 BKv 11 Rmb

2013 BKv 11 Rmb

kzmX-{y-ns ]XmI Dbp-tm...


(t]Pv Hv XpS)-Xn-\p-a
- pdw {]Xn-k
- n-I. apJy-a{- n-sb
Hcp hyn Cm-e-b-f-hn Iw-sImp
t\Snb `c-W-t\--pdw FSp-p-]-dbm Cu `c-W-Iq-S-n\p asm-p-an.
Fnpw Atlw {]Xn-qn \np-p.
apJy-a{n F{X t\Sn-sbp ]d-mepw
IqsS-bp--h-tcbpw LS-I-n-I-tfbpw Hnn-p-sIm-p-t]m-Im Ign-bp-n FXv
apJy-a-{n-bpsS hogvN-Xs-bm-Wv.- ]-d-p-

h-cp-tm kzw hIp-n-ep Poh-\-msc-tmepw \nb-{n-m Ign-bm sISpIm-cy-X


- bvpw Alw D-cw- ]-dt- b-nh-cpw.- Fn-t\sd `c-W-cw-K-p-mbncnp Zpcw cmjv{So-b-ta-J-esb AmsS
`b-s-Sp-n-bn-cn-p-Ib
- m-Wv.
`bw [oc-Xt- ]mseXs ]I-hym-[n-bmWv. A
- [
- n-Im-ct- I-{-
- `b-s-m {]P-I
AtX-m `b-s-Spw. Uln-bn Hcp
hnZymn\n AXnZmcp-Wa
- mbn Iq_em
kwK-n-\n-c-bm-Ip-Ibpw XpSp ac-Wn\p Iogvs-Sp-Ibpw sNbvX AXn{Iqc-amb
kw`-h-w Cpw \s RSp-p-p.- Ulnbnepw tIc-f-n-ep-sam-s-bmbn Ccw
kw`-h- hopw hopw Ac-t-dp-p.CSpn Pn-bn A-tbpw cm-\-bp-tSbpw ]oU-\
- n-\n-cb
- mb sj^ov I\-bnse sk v tPmkv tlmkv]n--en
NnIn- - b n Ign- b p- p . "Ccpp Ipg
sImp Imep Xn-sbm-Sn-p.- \n-e-p-hoWp-In-Sp thZ-\-sImp ]pf--tm
Imep-sImp sXmgnp, Xe-sNp Inmep-I-fn CSn-p, ]noSp s\n Nhp-n,
NpSp-shw sImp s]mn-p.- ssIbn
mnIv Dcpn Hgn-p-Ibpw Igp-n\p
sRnnSn-p-Ibpw Xebvp In sImSn-p-Ibpw sNbvXp'. Ipnsb ]oUn-n-hXs hnh- c n- - X m- W n- X v . A- \ pw
Abvpw C-s\-sbms sNm Ignbptam Ftmp \mw hnp-appw. sjdo^v Ctm tUmIvSam-cp-tSbpw kntgvkntbpw ]cn-]m-e-\-bm kpJw-{]m-]n-ph-cp-p. tImgn-tmSv CXp-t]mse cm-\-bp-tSbpw A-tbpw ]oU-\-tav Bdp-hb-p-Imcn acn-p.
- s{Sbn\nepw apw kv{XoIpw IpnIpw a\-p-dp bm{X-sN-m ]m
A-co-w \ne-\np-p. \
-
- psS s]mXp
PnhnX-ns Fm kml-Nc
- y-f
- nepw \mw
`bp Ign-bp-p.

Fp apX-emWp \mw
`bp XpS-n-bXv ?
\psS \mSns kzmX-{y-n-\mbn \mw
kzoI-cn-Xv kam-[m-\-ns amK-am-bn-cpp. temI-N-cn-{X-n Bpw A`n-am-\]qw Hm-hp Hcp Zn\-amWv CUy-

bpsS kzmX-{y-Zn-\w,- cm-Pys shn-ap-dnXv A{X kpJ-I-c-am-bn-cpn-s-n-epw.- \p-tS-Xp-t]mse C{Xbvpw Zmi-\o-I-amb


\ne-]m-Sp-It- fmsS kzmX{yw t\Sn-sb-Sp
at-sXmcp cmPy-app temI-n? \mw
Bscbpw D]-{Z-hn-n-,- Xp-d-pne-S-n-,
sImsm-Sp-n-bn-.- k-l-\-k-a-c--fpsS
t]mcm- h- g n- I temIw Ip- ] - T n- Xp
\psS kzmX{y kac amK-f
- n-eq-sS-bmWv . Bm- h ns _e- n- e mWp \mw

kzmX{y kacw \S-n-bX


- v.- \-p-tSXv aXfp-tSbpw {]m-\-bp-tSbpw \mSm-Wv.Bo-bX
- b
- p-tSbpw aqey-f
- p-tSbpw ASn-d-bn-emWp \mw \psS `c-W-L-S-\bvp
cq]w sImSp--Xv. Hcp ta cmjv{Sw sIn-Sp-m P\-p-thn P\-f
- m Xncs-Sp-s
- -Sp-h `cn-p P\m-[n-]X
- yn\p cq]w-sIm-Sp-p.- F-m-a-X--tfbpw
AwKo-I-cn-p-sImv Hcp skp-e `c-Wkw-hn-[m-\-n\p XpS--anp. -]--h--c-]-Xn-Ihgn \mw sIp-dt- msS apt-dp-Ibpw
sNbvXp.- ]t h-fsc thK-n \mw
Kmn-Pnsb ad-p,- \psS hnip ]mc-cy- ad-p. -kmh-[m-\-n \mw Bbp[w ssIbn-se-Spp. AXn-Ynsb tZh\mbn In-cp ]mc--cy- hnp-t]np. A-Sp-p-h-cp Btcbpw B{I-anm aSn-bn-m-Xm-bn. A[n-Imcn-Ifpw BZi-fpw hnizmk- fpw ssIsh- S n- p.
k{X kzm-Xbpw {IqcXbpw AXp-aq-e-ap-m-Ip
`b-P-\-I-amb A-co-hpw
\mw Xs krjvSn-p.

PmXnbpw aXhpw
Cy- b n PmXn Hcp
bmYmy-am-Wv. Cy-bn
aX- s - m a\p- j y- a - \ n thcq-n-bn-cn-p-Xv
PmXnbm-Wv. -Im sFe-mbpsS "Rms\-p-sImv Hcp
lnp-h' F -{Kw Cu
hkvXpX AS-bm-f-s-Sp-pp-- v. "- R m ]ndp
hoWXp Hcp lnp-hm-bn--.Im-c-Ww -e-fn-X-am-Wv. -Fs
A\pw Abvpw Ah
lnp--fm-sWp bmsXmcp
[mc- W - b p- a n- m- b n- c p- p .sXt Cy- b nse Hcp
Ip{Km-a-n Pohn-n-cp
\nc--c-cmb Fs A\pw
Abv pw X GsXnepw aX-ns-Sp--Xm-bns Adn- b n- m- b n- c p
p...Fs cn-Xm-pm-bn-cp Htc-sbmcp A`n-

m-\X Ah-cpsS PmXn-bm-bn-cp-p-I


- p-dpa
PmXn'(]pdw.13). \psS kmaq-lnI, kmw-kvIm-cnI kml-N-cy--fnsemw CXv CUybpsS Xe-h-c-t]mse InS-p-p.
Fn-bm-sem-Sp-m PmXn-Ifpw AXns
Ahm-c-hn-`m-K--fp-ap \psS \mn
kl-hnXzw ]e-tmgpw `b-tmSpw
kwLj-n-ep-am-Wv. -C-m-e-a-{X-bp-ap
\psS Ia aWvU-efnsemw CXns
A\p-c-W-\--fp-v. 1956se lnp amtcyPv

BIvv Cu Ahm--c-hn-`m-K-sf Hcp ]cn[n-hsc GtIm-]n-n-X


- mWv. ]t cmjv{Sob
In- I X- f psS kzm- X m- X v ] - c ymbn PmXnbpw aX-hp-samw \nc-cw
{]tIm-]-\-]-c-amb coXnbn Pzen-n-psImn-cn-p-p.

kzXz-t_m[w
PmXn-, aX, hwi, hW- hy-Xy-kvXXI
bmYmyam-Wv.- A-Xp-sIm-pXs kzXzt_m[w kzm`m-hn-Ihpw A\n-hm-cy-hp-am-Wv.
hnIv lqtKm-bpsS hnai-I At-ls
- p-dn-n-s\ ]d-n-cpp: "Victor Hugo
was a madman who believed that he was
Voctor Hugo' kzXz-t_m[w A\n-hm-cy-am-Wv.
Cc - h y- n- X z- n Pohn- m- \ m- h n- .
ss__n-fnse bmtm-_n-tbpw Gkm-hntbpw IY {it- b - a m- W v . Gkmhpw

bmtm_pw Cc-I-fm-bn-cp-p. Ah cp
hwi--fm-sWv Ah K`m-h--bn-em-bncn-p-tm A dt_-m-bvv ssZhn-Is
- hfn-]m-Sp-m-Ip-p-v. bmtm_v A-bpsS
t{]c-Wb
- m Gkm-hns thjw [cnphv
]nXm-hn\nv A\p-{Klw hmp Hcp
cwK-ap-v. "Ahs\ XS-hn-t\m-n-bnv Cklmp ]dp kzcw bmtm-_n-t-Xm-Wv, F-m ssII Gkm-hn-tXpw' (D]n
27.22). bmtm_v Hcm-f
- m-Xm-bn, b
- m-tm_p
hncp-h
- y-n-Xz-ap-b
- m-fm-bn.- bm-tm-_n\p
t]cp \jvS-sp. ]nXm-hns A\p-{K-l-apm-bn-cp--Xp-sImv bmtm_v \in-p-t]mbn-, hj-t- fm-fw kl-np. ]noSp Xncnp-h-cp-tm Hcp cm{Xn-ap-gp-h ssZh-Zq-Xt\mSp s]mcpXn t]cp km-Zn-p, Hcp ]pXnb-t]cv C{km-tb. Ah-\h
- \
- m-IpI FXp
ssZh-hn-fnbmWv.
Cp kzXzm-h-t_m[w Fm-hp-apv.
]t kzXz kwc--Wmw Fm kapZm-b
- fpw s]mXp-cw-Kp hne-t]-ie
- p-If
- psS
ssien kzoI-cn-p-I-bm-Wv. \psS tIcf
kaq-l-n Fm cwK--fnepw {]tXyInpw cmjv{Sob cwK-p-m-Ip hSw-h-enIp ]nn CXmWp kw`-hn-p--Xv. kz-Xz-t_m[w BImw, AXp ]t, A]cs\ i{Xp-hm-bn-m-Wm-\-. -Cp ]e kaql-fpw ASp-p-h-cp--h-scmw B{I-anm hcn-I-bmWv Fp hnNm-cn-p-p. -AXp-sImv Fm-hcpw kzbw kwc-n-ms\ coXn-bn s]mXp-kzp ssI-emm {ian-pIbm-W.v c
- m-j{v So-b
- n kopI, a{n-m-\
- ,- tIm-td-j\
- p-If
- psS
ta[m-hnXzw XpS-nbhsbmw Bh-iy-sp
{]Xn-k-n-I krjvSn-p--Xn\p ]nn
kzXz-t_m-[-n\n-p-m-Ip `bhpw
kzXz kwc--W-n-\m-bp AXn-cp-I-S
]cn-{i-a--fp-am-Wv. \psS kzmX{yw `bnt-X AXp [oc-Xbp-tSbpw \-\n-d
PohnXw \bnpXn- \ p- a p- - X m- W v . - k zmX{yw \sf Hcp IpSpw-_-nse AwK-sf-tmse sFIy-s-Sp-p-Ibpw ]ckv]cw kvt\l-n Pohn-m t{]cn-np-I-bp-amWp th-Xv.
kwkvImcw kwip--am-Wv.- Hmtcm-cp--cptSbpw i_vZw hyXy-kX
v am-W.v Hmtcm-cp-cpw
Ah-ch
- c
- psS i_vZw Dbn-\nm {ian-ptm \mSp Iem-]-`q-an-bm-bn-am-dp-p.
\psS cmjv{Sob kmaq-lnI taJ-e-I-fnsemw Ctm \-S
- p apgp-h kwLjp-ap Imc-Ww-tXSn thsd-sbpw

t]mtI-. C
- t- m-gs bp-UnF^v km
`c-W-tas-Sp--tm apX {]tXy-Inpw
Amw a{n {]iv\w-ap-X-en-tmv Ctmgs kcn-Xm-hn-j-bw-hscbpff kIe
kwLj- pw ]nn PmXnbpw
`oXnbpw kzXz kwc-W
- h
- p-samsbm-Wv.-

Imen-S-dp t\Xr-\nc,
hgn-sX-p A\p-bm-bn-I
\psS \mSv A[m--n-I-X-bpsS Iq-cm- b namdn- b ncn- p- p. kXyw, \oXn,
kvt\lw XpS-nb aqey-s
- fmw ssItamiw-h t\Xm-f
- m-Wp Cp P\-Po-hn-Xs
\nb-{n-p--Xv. -P-\ta-ns kXy-hmN-I--fn ap{ZmwKp-enbw Nmn- Cd-np-ds
- -h A[n-Im-c
- ns tImsm-f-f
- n Npn-n-cn-bp-p. [
- mn-IX
- b
- psS
D_ew Ah-Im-i-s-Sm-hp Hscm -t\Xmhpw \ap-nm-Xm-bn-cn-p-p. -A-Xn-hnSps P\-t- fbpw _m[n-n-cn-p-Ibm-Wv.
"bYm cmPm XYm {]Pm' FmWtm sNmv.
-A-gn-a-Xnbpw NXnbpw h-\bpw kzmXbpwsImp \mSp XIn- c n- p- p.
ss__n-fn tkmtZmw tKmtamdm \in-n-s-Sp-Xn-\papv F{_lmw ssZh-tm-St]-n-pp, Ahn-sS-bp 50 \oXn-am-msc-{]Xn B cmPyw \in-n--cp-tXsb-v

(D]-n 18. 22-33). F{_lmw ]dp


]dv ]p-hsc Fn.- ]-p-\o-Xn-ammscnepap-s-n \in-n-n-spw
ssZhw k-Xn--Xm-Wv. -A-hnsS ]p-t]-cpt]mepw Csv F{_-lm-an\p a\-n-em-bXp-sIm-m-hWw ]noSp ssZh-tmSp
Xn-m \nn-. AhnsS A-s\-sbmcp
{]m\ \S-m Hcm-fp-m-bn, Cn-hnsS-tbm? -\ \nd a\p-jy-cmWp \mSns
c.-

P\--fpsS kzmX{yw
Ihs-Sp-sSpp
Gm `c-Wm-[n-Im-cn-Ifpw ]uc-mcpsS
Poh\pw kzn\pw kpc-n-XXzw ]dSpp-tm ]uc-kzm-X{y-ns Xmtm
hmn ssIbn hbvpw.- {_-ko-ense
s]mXp Xnc-s-Sp-n ]s-Sp-p acmn-bmb Hcp cmjv{Sob t\Xm-hns\ ]cnN-b-s-Sp-n-sm-p ]ckyhmNIw
]mhvtfm {^btd tcJ-s-Sp-pp:
"\n Nnn- t -- X n- , - A - h
\np-thn Nnn-p-p-v.
\n ImtWXn-,- A-h \npthn ImWp-p-v.
\n kwkm-cn-t--Xn-, -A-h
(tijw t]Pv 11 )

{InkvXobaqey--fn Dd-p-\nWw
(t]Pv Hv XpS)cp-Xp t]mse, `mc-Xob Itm-en-cpw
{InkvXp-hns\ A\p-I-cnv {InkvXob
hnizm-k-n A[n-jvTn-X-amb kvt\ln-sbpw tkh-\
- n-sbpw ]mX-bn
k-cn-m Wn--s--h-cmbn amdn.
AXp-sIm-m-Imw, Cy-bpsS BsI P\kw-Jy-bn {InkvXym-\n-I Hcp sNdnb
iX-am\w am{X-am-sW-nepw cmjv{S \namW-n \apv {it-b-amb kw`m-h-\I \Ip-hm km[n-n-p--Xv.
temI-nse Ghpw henb P\m-[n]Xy cmjv{Samb Cybvv t{ijvThpw
{]mNo-\h
- p-amb kwkvIm-c
- ns ASn-d-bm-Wp--Xv. ChnsS Bo-b-Xbvpw
kmtlm-Z-cy-n\pw al-mb m\amWp In-n-p--Xv. Cu kwkvIm-cns A\--c-mh-Im-in-I-fmb \apv
hnI-k\
-
- n-t\m-sSmw bYm a\pjy
kvt\l-ns amXr-I-I-fm-Im km[np-sa-Xv AwKo-Ic
- n-s
- hkvXp-Xb
- mWv. Cy `c-W-L-S\ Fm ]ucmpw auenI Ah- I m- i -
\njvIjn-p-p-v. AXn \apv
Hmtcm-cp-pw aX-]-c-amb Ah-Im-ifpw kzmX-{y-fpw `c-W-L-S-\m-]-cambn \In- b n- c n- p- p. CXns
{]m[m\yw a\-n-em-W
- s
- a-n Ab
cmPy-f
- n-tev Hp Itm-Sn-m aXn,
Ahn-Ss nXn F{X \oXn-c-ln-X-amsWpw aX-kzm-X-{yhpw A`n-{]mb
kzmX-{yhpw F{X ]cn-an-X-s--XmsWpw \apv a\-n-em-m-hp-X
- m-Wv.
Fm Cu Ah-Im-i
- f
- p-sSbpw kzmX{y-n-sbpw hne \mw ]e-tmgpw hn
kvac
- n-p-Ibpw Zpcp-]t- bmKw sNp-Ibpw
sNpp FXv F{X Zu`m-Ky-I-cw.
`mc-X-ns kzmX-{y-Zn-\hpw amXmhns kzKm-tcm-]W Xncp-\mfpw Htc
Znhkw Bb k`-n, `mc-Xob
Itm-en--cpsS ZuXysbpw Ihy--sfbpw Ipdnv Nnn-p-Xv DNnX-am-bn-cn-pw. AwK-kw-Jy-bn sNdp-Xmbn-cp-mepw ss{IkvXh
- c
- psS {]h-\ 19-Dw 20Dw \qm-p-I-fn Gsd
{]I-S-am-bn-cp-p. hnZym-`ym-kBtcmKy
kw-c--WwtacwKs CS-s]-S-epI, kv{XoI, Zfn-X, Zcn-{Z, ]miz-

hn-cn--s--h Fo Zp_e hn`m-Km- c psS D- a - \ - n\p thn- b p


{]h-\- Fnh- Chbn NneXp
am{X-am-W.v tZio-b, kwm\ kwL-S\
- I
- ,
A-km m]-\
- , av aX-kw-LS-\-I, k kwL-S-\-I XpS-n-b-hbpsS \b-cq-]o-I-c-W-n\pw {]h\
ssien-Ipw ta]-d {InkvXob CS-

s]-S-ep-Ipw {]h-\-pw amXrI-Ifpw hgn-Im-n-Ifpw BIm km[n-n-p-.v


AXp- s Im- p- X s {Inkv X ym- \ n- I v ,
{]tXy-Inv tIc-f
- nse {InkvXym-\n-Iv,
Pohn- X - nse Fm taJ- e - I - f nepw
XpSpw Ah-cpsS {]h-\- hgn
{]tNm- Z \w \Ip- - X n\pw amXr- I - I
krjvSn-p--Xn-\p-ap IS-a-bpv Fp
Rm Icp-Xp-p. `mc-X-nse {InkvXob
P\-kwJy iX-am-\--W-n H kwJybn \np-tm tIc-f
- n 20% tmfw
{InkvXym-\n-I Ds-p-Xv Cu Ihy-n\v Bw Iqpp Fpw a\-n-emm-hp-X
- m-Wv.
\n`m-Ky-h-im, \psS Nppw ImWp-Xv, A[man-I-Xbpw aqey--fpsS timjWhpw Zp_-ea
- mb a\p-jy-_
-
- f
- p-am-Wv.
{Inkv X ob kv t \lw, D]- h n, tkh\w,
IcpX Fo khn-ti-jX
- I
- \mw Ghpw
IqSp-X hon-m B{K-ln-p-Ibpw
{]Xo-n-p-Ibpw sNp an CS-fnepw m]-\--fn t]mepw, Nqj-Ww,
Agn-a-Xn, A\o-Xn, kzmX Fo Xn-IfmWv {]I-S-am-Ip--Xv. \psS ssZ\w-Zn\

Pohn-X-fpw Npp-]m-Sp-Ifpw {in-m


ImWp-, Ip-Ir-Xy-, AXn-{I-a-,
NXnbpw Nqj-Whpw, kzP-\]
-
- ]
- m-Xw, Agna-Xn, ]mh-s-h
- t- cmSpw \ncm-ew-_t- cm-Sp-ap
ZmjvSyw, sXmgn kwkvIm-ca
- n-m-bva, AanX-amb D]-t`mK kwkvIm-cw, s]mXp tkh\-n\v \ntbm-Kn-sh-cpsS Be-kyhpw
A-S--cm-ln-Xyhpw, hnhn[ taJ-e-I-fnse
t\Xm-
- m-cpsS \oXn-cl
- n-Xhpw kzmX
\nd-X
- p-amb {]hr-n-I XpS-n-bh
- s
- bmw \s A-cn-n-p-p-s-nepw \mw
Chsb Fmw shdpw ImgvN-msc t]msebt t\mn-m-Wp-X
- v? IqSmsX Zp_-eam-Ip IpSpw-_-_--fpw hyn _fpw Abm-cs {]bm-k-fpw ZpxJ-tfm-Sp-ap \nw-K`
- m-hw, Icp-Xe
- n-m-bva,
{]Ir-Xn-tbm-Sp \ncp-c
- h
- m-Z]
- c
- a
- mb kao]- \ hpw Nqj- W - h pw XpS- nbh- s bmw
\psS kaq-ls Imp-Xn-p-sIm-n-cnp alm-tcm-K
- Xs-bm-Wv.
kaq-l-n \mw ImWp Cu Zpjn
{]h-WX
- I
- pw \mi-n-tev \bn-p
\S-]-Sn-Ipw XS-bn-Sm, kvt\l-nsbpw kmtlm-Z-cy-n-sbpw BmX-bp-sSbpw {]h-\--fmWv Bh-iyw.
{InkvXob aqey-f
- n Ddp \np sImv
{]hn-p Hcp Iqw \ {InkvXym-\nI-sf-bmWv tIcf kaqlw Cv Bh-iy-sSp--Xv. Cu BKv 15 \apv \n-b-ambpw
CXn-\p-thn Hcp XpSw Ipdn-mw.
CXn-\mbn {][m-\-ambpw aqp Xe--fnem- b n- c n- Ww \psS {]h- \ -
Bkq-{XWw sNt-Xv Fp Rm \ntZin-m B{K-ln-p-p.
hyn-]c
- hpw IpSpw-_hpw \psS Hmtcmcp--cp-sS t]mcm-bva-Ifpw, Zu_-ey-fpw
sXp-Ifpw Xncn-d
- nv Ahsb a\x-]qhw
Xncp-n-smv ssZh-ns D]-Ic
- W
-
- fmbn amdp--Xn-\pw, \-bpsS kt-i-hm-lI-cm-Im\pw kpZrV-amb {]h-\--fn
Gs-S-Ww. CXp-hgn \psS IpSpw-_-_- IqSp-X i-am-hp-Ibpw Fm
IpSpw-_
- fpw {]m-\b
- n-eqsS sFIy-hpw,
kvt\l-hpw, ]c-tk-h\ at\m-`m-hhpw ]cnt]m-jn-nv {InkvXob Pohn-X-n\v FXncmbn \np Fm shp-hn-fn-Ifpw AXnPo-hn-p-hm in t\Sp-Ibpw sNpw.
As\ ssZh-km-n[yw IpSpw-_--fpsS

Ghpw henb inbpw Bizm-k-hpambn amdp-Ibpw sNpw.


ASp--Xmbn \psS sNdnb kaq-l-fn hcp-t KpW-]c
- a
- mb am-fmWv IpSpw_ Iqm-bva-I-fmb _nkn
knI, CS-hI
- k
- a
- q-lw, aX-]c
- hpw kmaqly--km-kvIm-cn-I-hp-amb kwL-S-\-I,
sXmgnim-eI
- , Hm^okp-I Fn-hbnse ipo-Ic
- W
- hpw imo-Ic
- W
- hpw
Bbn-cn--Ww eyw. ChnsSsbmw
Hcp- a - t bmsS {]hn- p- I bpw ]ckv]cw sXp-Ip-- an-p-Ibpw
kl-Ic
- W at\m-`m-ht- msS {]hnp-Ibpw sNp-tm imiz-Xhpw B
tcm-Ky-Ic
- h
- p-amb _- cq]o-Ic
- n-phm\pw \ne-\np-hm\pw km[n-pw.
\ hmp-I-fpw, {]hr-n-Ifpw NnIfpw hgn ssZh-ns ]nXr-Xz-n\pw
a\p-jy-a
- f
- psS kmtlm-Zc
- y-n\pw Da-km-n-If
- m-bn, tbip-hns kZvhm
Fm-hpw Fn-p--Xn \apv
hnPbw Is-m-\m-Ipw.
aqm-aXv, hnkvXr-Xa
- mb taJ-eI
- f
- mb
\psS cmjv{So-bw, aX, kmaq-ln-I--kwkvIm-cnI Xe--fn \h kphn-ti-jh-cW
-
- ns ktiw Fn-pI
F-XmWv. amlm-m-Kmn DZvtLm-jn-Xp- t]mse A[n-Imc m\- hlnp--hv X-fpsS Hmtcm {]hrnbpw Ghpw ]mh-s `mc-Xo-b\v
Fs\ klm-b-IcamIpw Fm-hWw
Nnbpw t{]c-Wm-i-nbpw. CXns
ASn-m-\-n-ep {]hr-n-I hgn
Fm-hpw \ PohnX kml-Nc
- y-hpw,
hnZym-`ymkw, BtcmKy ip{iq-j, PohntXm-]m-Zn-I XpS-n-bhbpw Fn-phm km[npw. Cy F alm-cm-Pyns hn`h kv \oXn- ] qhw
ssIImcyw sNp--Xpw, D-c-hm-Zn-Xzt_m-[t- msS {]hn-pIbpw- sN-p t\Xr-\n-cbpw Ahsmw \ne-sImp tkh-\-a-t\m-`m-h-ap P\-Xbpw
Dm-Is Fv Rm {]mn-p-p.
As\ `mc- X - ns t{ijv T - a mb
Bym-nI ss]XrIw temI-cm-jv{Sv hgn-hn-f-mbn Xoc-s.
Fm-hpw kzKm-tcm-]nX amXmhns A\p-{K-l-fpw kzmX-{y-Zn-\ns awK-f-fpw Biw-kn-p-p.

10

2013 BKv 11 Rmb

""tUmIvS NnInn-pp; ssZhw kpJ-s-Sp-pp''


tPmbv ]o

sX

tc-ky Ia-eo k\ymk k`-bpsS (-kn-Snkn) tat\m-n {]hn- p acSv


aqtSw s]-z k anj
Bip- ] - { Xn- t bm- S - \ p- _ - np
AIyp]-MvN NnIn-m skdpw
AIyp]-MvN NnIn--bn hnZKv[-bmb tUm. kn tkmWnbbpw hopw Ncn{Xw krjvSnp-Ib
- m-Wv. Bt\-ohv saUnkn- \ nse AIyp]- M v N dpw Ce
Ivt{Sm tlman-tbm-Xn NnIn-bpw
sImv CXn-\Iw Htsd tcmKnIsf cn-n-p tUm. kn
tkmWnb Ghpw HSp-hn cI-bmbn amdn-bXv ]p-cpn kztZin\n tacn skh-cm-Pn-\m-Wv.
tacn skh-cmPv {]ta-lhpw
lrt{Zm-K-hp-ap hyn-bm-bn-cpp. AXn-\p acpp Ign-p-sImn-cns Imens X-hn-c-en-\Sn-bn Hcp Ip- I-bd
- n. Im]mZw
ac-hn-n-cp-X
- n-\m Atm AXv
Adn- n- . Znh- k - Iw
hnc ]gpv ]mZw apgp-h \ocp
hym]n-p. Cu Ah--bn-emWv
]nF- k vFw tlmkv]n- - e n
NnIn tXSn-sb-n-b-Xv. tUm.
Ipp-tam sk_m-y-s\-bmWv
BZyw I-Xv.
tUmIvS Hmtm-bn ImWnm \ntZ-in-p. AhnsS ]cntim-[n-t- m ]gpp apI-fn-temv
hym]n-p-Ib
- m-sWpw hnc apgph- \ mbn apdnp \ot- n- h - c psapw ]d- p. jpK \ne
Aev]w IqSn-bn-cp-X
- n-\m hnc
apdn-mepw F{X-am{Xw hnP-b-I-cam-hp-sav kwi-bhpw {]I-Sn-n-p.
HSp-hn jpK \ne Aev]w sas-t- m Hm-td-j\p Xocp-am-\np. F{X-tmfw ]gpp _m[nn-ptm A{X-tmfw apdn-pI
F-Xm-bn-cpp Ah-.
tacnbpw ktlm- Z - c - fpw
]nXmhpw ssZh-tmSv Io-tcmsS
{]mn-p. HSp-hn hnc apdnp
ammsX AXn-\p-nse ]gpp
am{Xw Npc-p-I-fp tUmIvS.
hnc- e ns ASn- ` mKw XpSn
hfsc Bg-n-em-bn-cpp tijn
apdn-hv. BZyw kv]i-\-tijn
Cm-bn-cp-s-nepw XpSv thZ\
Adn- p- X p- S - n. amwk- a msI
Npcp amnb Ah-. thW-san asmcp Hm-td-j \Sn
asm-cn-Sp \nv amwkw FSpp
hbvm-sav tUmIvS ]d-p.
{]mn-m-\-msX Fp-th-W-

sa--dn-bm Ah--bn-em-bncpp tacnbpw ktlm-Z-c-fpw


IpSpw-_-hpw.
Io-c-Wnp \n Cu Ah-bn-emWv Ahn-sS-bp-m-bn-cp
Hcp kn-dpsS \ntZ-i-{]-Imcw
AhnsS Xs-bp tUm. kn
tkmWn-bsb AIyp-]M
- vN NnIn-bvmbn tacnbpw IpSpw-_hpw
kao-]n--Xv. tacn-bpsS Im ]cntim-[nv kn Biz-kn-n-p.
XpSv kn- d psS \ntZiw
{]Imcw 12 Znhkw AIyp-]-MvN

NnIn-bpw acppw {UknwKpw


\S-n. kn Xs-bmWv Znhkhpw apdnhp hp-sI-n-sm-ncp-X
- v.
HSp-hn AXv kw`-hn-p. Znhk-Iw Xs tacnv Xs
Imhn-c kmh-[m\w A\-m
km[n-p. ]gpp Npcp amnb
X-hn-ce
- n amwkw hp-Iq-Sm
XpS-n. Ah-km\w X-hn-ce
- n
Hcp apdn-hp-t]mepw Cm-Xm-bn.
tacn-bpsS Im]mZw ]qh-n-Xnbn- e m- b n. knkv tUmIv S
tkmWn- b - b psS AIyp- ] Mv N
NnIn hopw hnP-bn-p.
amXmhv `qan-bn Cd-n-hv
kn tkmWn-b-bn-eqsS {]h
n-p-sh-mWv tacnbpw IpSpw_hpw Ctm hniz-kn-p--Xv.
ssZh-ns Ic-kv]iw kndn-eqsS A\p-`-hn--dnp Fpw
Ah hniz-kn-p-p.
kn tkmWnb CXp-t]mse
apdn- h p- I fpw {hW- fpw D
At\Iw tcmKn- I sf kuJyns ]mX-bn-eqsS CXn-\Iw

ssI]n-Snv \S-n-bn-p-v. tacnbpsS AtX ]mX-bn Xs-bmWv


sshne ]mm-fn--d-n BWnbpw kuJyw t\Sn-b-Xv. Im
apdnp amWsav tUmIvSam
hn[n- s b- g p- X nb 58Im- c - \ mb
BWn Ctm tcmKw t`Z-amb
Imep-ambn \S-p-Ibpw kvIq-tdmSn-p-Ibpw sNp-p.
\S-p--Xn-\nsS Ipn-nv Xnb-tm apdn-hn \nv tNmc hXm-bn-cpp B-Wn-bpsS XpS-w.
apdn-hn AWp-_m-[ -I--tm

Hcp {]ap-J an-kvs]-jymenn


Bip-]{- Xn-bn-se-n. H-c a
- mkw
NnIn-n-s-nepw ^e-ap-m-bn-.
tUmIvSam Imens Ay-hn-[nsb-gp-Xn. Im apdnp am-Ww.
Cu Ah--bn-emWv aphm-p-]p-gbnse Hcp tUmIvS-dpsS \ntZ-i{]-Imcw BWn acSv ]nFkv
anj Bip-]-{Xn-bn-se-n-b-Xv.
B-Wn-bpsS Dq-nbpw hncens A-fpw ]gpv Fp-I
hsc ImWm-hp Ah--bm-bncpp Atm. Imense c-{]hmlw hn-n-m\pw ap-ambn
Hc amktmfw tUmIv S
kn tkmWn-b-bpsS t\Xr-Xzn B-Wnv AIyp-]-MvN
NnIn \S-n. {]ta-l-n\pw
lrt{Zm- K - n\pw c- k - Zn\pw ap- a p NnIn- bpw
Hw XpSp. HSp-hn BWn
bpsS Imen {hWw Icnv
]pXnb abpw amwkhpw hp.
Rc-p-I-fn c {]hm-lhpw
hp. tcmKw t`Z-ambn.
thsd-bp-apv \nc-h[n kmy-

\nbaw ]oUn-Xm-bp kwcWw


(t]Pv 7 XpS)
Fm sXmgn-ep-S-a-Ifpw B`-y-c
]cmXn kanXnv cq]w \tI-Xp-v. tPmenmn-S-bn-ep Hcp
apXn kv{Xobmbn-cn-Ww Cu
kan-Xn-bpsS A[y-. sXmgn-en-S-fn Xs-bp hy-n-Itfm
As- n kmaq- l nI tkh- \ ntem \nb-a-ntem ]cn-m\- a p hy- n- I tfm Bbn- c nWw kan- X n- b nse av AwK. AwK- Npcp- nbXv
cp t]sc- nepw Dm- I Ww.
Hcm k kwL- S - \ - I - f pam
tbm, kv{Xo kwc-W hnj-b-fp-amtbm _-sv {]hn-p- b m Bbn- c n- - W w. BsI
AwK--fn ]IpXn h\n-X-Ifm-bncn-p-Ibpw thWw. kan-Xnv e`np ]cm-Xn-I-fn At\-z-jWw
\Sn \S-]-Sn-sb-Sp--Ww. I- c m- X n- I - f m- s W- n ]cm- X nms-Xn-scbpw I kmn
\Ip--hs-Xn-scbpw \nb-a-{]-

Imcw \S-]-Sn-sb-Spm ip]mi


sNmw. AXp-Iq-SmsX hmjnI
dntmv Pnm Hm^o- k v
kan-p-I-bpw thWw.

A-Xn-\m-bncw cq] hsc


]ng
Cu \nb- a - { ]- I mcw B`- y - c
]cmXn kan-Xn-Iv cq]w \Inbn-s-ntem, ]cm-Xn-I-fn At\zjWw \S-n-bn-s-n-tem, hmjn
I dntmv \In- b n- s - ntem
50000 cq] hsc ]ng CuSm-mw.
hopw Ipw Bhn-m ]ng
Cc-n-bm-Imw. Ccw tIkp-I
t]meo-kn\v t\cnv FSp-m-\m-In. ]oU- \ - n\v Cc- b mb BcpsSs-b-nepw ]cm-Xn-bntem B`-yc ]cmXn kan-Xn-I-fpsS tbm {]m
tZ-inI kan-Xn-I-fp-sStbm \nti- { ]- I mcw \Ip ]cm- X n- I fntem am{X-amWv \S-]-Sn-sb-Sp-m\mIp-I-bp-q.

CXv N-eb,
kwc-W
- a- mWv
]pXnb \n- N \a\p- k - c nv
hfsc hn]p-e-amb coXn-bn-emWv
]oU\w F ]Zw Xs D]-tbmKn-n-p--Xv. tPmen e--fn
kwc-Ww \Im Cu \nbaw
]c- y m- ] v X - a m- W v . _v f mv s a- b n
sNm \In-bn-cn-p I-cm- X n- ms- X n- s cbpw, I
kmn-Is-Xn-scbpw \S-]S- n-sbSp-p Imc-y-n Ii hIpp- I - f pv FXv Cu \nb- a ns {]tX-y-I-X-bm-Wv. km[mcW kv{Xo ]oU\ \nb-a--fn
ImWp- - X n\p hy- X - y - - a mbn ,
Zpcp-]-tbm-K-ms-Xnsc \S-]-Snsb- S p- m- \ p kzm- X - { - y hpw
CXns\ thXncnp \np-p.
AXp-sImp Xs Cu \nbaw
sXmgn- e p- S - a - I s- X n- s c- b p
N- e - b - , ]oUn- X m- b p
kwc--W-am-Wv.

I-Y-I. IY-I-f-, bmYmy. 15 hj-ambn shcn-tmkv


shbn Akaqew sXmgn-seSp-m Ign-bm-Xn-cp Im-\mSv
hmg-me kztZin ]n.Fw kp\o,
Imens s]cp- h n- c ]gpp
_m[n-X
- ns\ XpSv apdnp amnbnpw hopw apI-fn-tev ]gpp
Ib-dnb {]tal tcmKn-bmb CSn ]mSn-hw kztZin kp{_-Wy, Imen hen- s bmcp
apdnhpmbn \nXyhpw 2500 cq]bpsS acppI Ign-npw apdnhv
amdm-Xn-cp s\q hS-ti-cn kckzXn A-bpsS amXm-hv, anw _m[nv Ic- f ns
{]h\w Ah- X m- f - n- e mb
amen-pdw ItSw Xpn-bn
hon jn_p, {]taltcmKw aqew
Imhn-c apdn-p-If
- v hopw
]gpp Ibdn Ah-i-bmb Nnq
Ip-ho-n skeo-\, tIc-f-n-\Ipw ]pd- p- a mbn \nc- h [n
{]apJ tlmkv]n--ep-I-fn NnInn- npw
"ss{SPn- h n- \
\ypdmPnb' F AkpJw
amdmsX hmbv Xpd-mt\m shw
IpSn-mt]m-eptam Ign-bmsX
thZ\ A\p-`h
- n-n-cp tIm-pdw
]tv hon PnPn tkhy Chscmw tUmIvS kn tkmWnb-bpsS AIyp-]-MvN NnIn-bn ]qW kuJyw {]m]nv acSv
]nFkv anj Bip-]-{Xn-bpsS
]Sn-bn-d
- n-bh
- c
- m-Wv.
tcmK-Nn-In ssZh-ip-{iq-jbmWv tUm. kn tkmWnbbvv. "Xm ]mXn ssZhw ]mXn'
F XXz-n ASn-bp-dv Xs
]mXn hniz-kvX-tbmsS \nh-lnp- I - b mWv Cu k\ym- k n- \ n.
]gpv ZpKw han-p {hW-fp-am-bn-s-p-h
- sc Zqsc AImsX Ah-cpsS Nmcp \nv
a-tbmSpw kl-\t- mSpw IqsS
ip{iqj sNp--Xn AXoh
ktm- j - h - X n- b mWv kn
tkmWn-b.
tcmKn-If
- psS ASpv A\m-tbmsS IS-p-sN-m Bscbpw
kn A\p-h-Zn-m-dn-. AXn\v
kn Xs Xs tkh\w amXrI-bmn ]Ip -\Ip-p.
Atem- - X n, Bbpth- Z w,
tlman-tbm-X
- n, bp\m\n XpS-nb
NnIn-m-hn-[n-I-sfms ]cm-P-bs-Sp-tm-gmWv Bt\-ohv
saUn-kn-\nse AIyp-]-MvNdpw
CeIvt{Sm tlman-tbm-Xn NnIn
pw tXSn tcmKn-I acSv ]nFkv
anj tlmkv ] n- - e n tUm.

kn tkmWnbbpsS ASp-sp-X
- v. Cs\ amdm-hym-[n-If
- pambn Fn-t-cp tcmKn-I-fn
99 iX-am-\hpw ]qW kuJytmsS ChnsS \nv ]Sn-bn-d-ptm XnI Ffn-a-tbm-sS,
hnS ]pn-cn-tbmsS kn
tkmWnb AsX-p-dnv ]d-bp-Xv
C-s\-bmWv: ""tUmIvS NnIn-npp; ssZhw kpJ-s-Sp-pp''.
NnInm k{- Z m- b - - f n
Ghpw B[p-\n-Ia
- mWv CeIvt{Sm
tlman-tbm-Xn NnIn-. {]Ir
XnZhpw hnjmwiw Cm--Xp-

tUm. kn tkmWnb
amb Huj[ kky-f
- n \nsSp-p kv Iqn tbmPn-n-np NnIn-m-co-Xn-bm-Wn-X.v {][m\-ambpw ico-c-nse \mUo-R-cp-I-fpsS {]h-\-sf kpKa-am-m CXv klm-bn-p-p.
]miz ^e--fn-m AIyp]-MvN NnIn ssN\-m-cpsS
]c--cm-K-X-amb NnInm k{Zm-ba
- m-Wv. c-{]-hmlw hn-npp Fp--XmWv Cu NnInm-co-Xn-bpsS {]tXy-IX
- . AtXmsSmw tcmK- { ]- X n- t cm- [ - i n
hn-nv Ah-bh
-
- v in
\Ip-p kn tkmWnb
Nqn-m-p-p.
Xfhm-Xw, ]n-hm-Xw, knhm-Xw, skdn-{_ ]mkn, \s
p kw_-a
- mb tcmK-, shcntmkv shbn, shcn- t mkv
Ak, {]tal kw_--amb
ac-hn-v, DW-m apdn-hp-I,
XzIv kw_--amb tcmK-,
hnp-am-dm Xe-th-Z-\, BkvXa
Fn-hbvv AIyp-]-MvN NnIn
hfsc ^e-{]-Zam-sWpw tUm
IvS kn tkmWnb ]d-bp-p.

"t]mf- ]d IY-I' aqmw


hmeyw {]Im-i\w sNbvXp
Fd-Wm-Ipfw: t]mf- IY-If
- n-eqsS Poh\mZw hmb-\
- mv kp]-cn-Nn-X\
- mb t]mfs IY-If
- psS aqmw hmeyw "t]mf-
]d IY-I' {]Im-i\w sNbvXp. Iq\mhv ameqv ]cn-ip P]-ame cmnbpsS ssZhm-eb
-
- n \S NS-n tImpdw _nj]v tUm. tPmk^v Imcn--ticn
]pkvX-I-ns {]Im-i\ Iaw \nh-lnp.
t]mf-s IY-I CXn-\p-apv ae-bm-fnepw I-U-bnepw {]kn-o-I-cn-n-p-v.
_nj]v tUm. tPmk^v Imcn--ti-cn-bpsS
Biw-kbpw Hmtcm IY-tbbpw Ah-tem-I\w
sNbvXp-sImp sjh-en-b {]naqkv s]cnt-cn-bpsS Ah-Xm-cn-Ibpw Ds-Sp-nbmWv aqmw hmeyw {]kn-o-I-cn-n-p--Xv. sshZn-Ipw k\ymkn-Ipw {InkvXob kmK aqey- efn-X-ambn Ah-X-cn-nm ]pkvXI
-
- nse IY-I D]-Ic
- n-pw. ]pkvXI
-
- ns tImnIv t^m:8547472375 F \-dn _-s-SpI

2013 BKv 11 Rmb

11

s-Sp-t

sken Sosd BZ-cnp


Xncp-h-\--]pcw: sIkn-_n-knbpsS Ghpw \ aX-t_m-[-\m[ym-]n-I-bvp AhmUv e`n
sken Sosd Inn- mew
sk v PqUvkv CS-hI BZ-cn-p.
CS-hI aX-t_m-[\ hmjn-ImtLmj NS-n hm-bn-cpp
BZ- c w. hnImcn ^m. tP_v
s- k ns A[y- - X - b n
\S kt- f - \ - n sIknsshFw AXn-cq-]Xm Ub-d-IvS
^m. t]m kn A\p-{Kl {]`mjWw \S-n. AXn-cq-]Xm AP]m-e\ ip{iqjm Ub-d-IvS ^m.
ssUk, aX-t_m-[\ s^mtdm
\m Ub- d - I v S ^m. se\n
s^Wm-kv Fn-h CS-h-IbpsS t]cn-ep {]i-kvXn-^-e-

kzmX-{y-hn-jmZw

Ihpw s]mm-Sbpw \In sk


en Sosd BZ-cn-p. CS-hI A
P- ] m- e \ sk{I- dn temdkv
Biw-k-I An-p.
Inn-mew CS-h-I-bn Ign
28 hj-ambn aX-t_m-[\ A
[ym-]n-I-bmbn tkh\w A\p-jvTnp-hc
- n-Ib
- mWv sken So. 2006 anI A[ym- ] n- I - b v p
tZiob ]pc-kvIm-chpw, Zn-tWy imkv{X A[ym-]I Ahm
Uv, `mcXv hnImkv ]cn-jv ]pckvIm- c w, 2006- se kbkv
s^b AhmUv, FwFw Ahm
Uv XpS-n-b-hbpw sken So
sd tXSn-sb-n-bn-p-v. tIm
ln Kh. F]n kvIq slUvankv{S-kmbn tPmen t\mn-hc
- n-Ib
- mWn-tm sken So.

sjh. tUm. {]oaqkv s]cn-tcn

tUm.-Fk
- .v s- I-hn NmsP-SppsImw: tIcf k-Ie
- m-im-eb
- psS ap s{]msshkv Nmke
tUm.-F-kv.-sI-hn sImw _njv sPtdmw C-n-yq-ns Ub-dIvS-dmbn NmsP-Sp-p. kvIq Hm^v amt\-Pvsans Uo\mbpw
Atlw Npa-X-e-tb-p.
_njv sPtdmw Cn-yq-n 201314 A[y-b\ hjs mkpI Bcw-`n-p. 2010 {]h\w Bcw-`n Cu m]-\ns 4 maXv _mns Cko-tb-j t{]m{Kmw BKv Hn\v
cmhnse H]-Xn\v sImw _nj]v tUm.-men tdma DZvLmS\w sNbvXp. kvIq Hm^v amt\-Pvsa v, kvIq Hm^v Bn-sSIvN, kvIq Hm^v Fn-\o-b-dnw-Kv. Fn-s\ aqp hn`m-K-fmWv Cu m]-\-n-\p--Xv.
Ign aqp hjwsImv, tI-f
- nse DX hnZym-`ymk taJe- b n anI hnPb iX- a m- \ - t mSp IqSnbmWv m]\w
{]hnp-Xv. 2013 - 2014 A[yb\ hj-n-tev 260
]cw Ipn-I m]-\-n {]th-i\w t\Sn.

\m]-t-gns
HmKv ]Xn-\m-en\v ]mXn-cm{Xn
sNtm--bn- _yqKn apgn
""Cy kzX-{-bm-bn-cn-pp!''
BZ-c-]qhw AhnsS aqhW-sm-Sn-I-bn
]t, Av ISp ag s]bvXp
AXn-\m, sImSn-]m-dn-bn;
\\p Xqn-Ip-Xnp InS--tX-bp-q...
Ctmgpw A-s\-bmWv:
Ipn-I \nc-p-\npw; ht-am-Xcw ]mSpw
{][m-\m-[ym-]I
- sImSn-Ib
- pw
Atm Fhn-sS-\ntm ag HmSn-sbpw
]Icwhopw-t]mse sImSn \\-bvpw.
Ipn-If
- psS P\-KW
- a
- \

IpXnv Hen-p-t]mIpw
hmbnhbvpw apt \mc--an-Tmbn
Aen-p-Xp-S
- n-bn-cnpw
a[p-c-n-\p-t]mepw a[p-c-ap-m-Im
kzmX-{y-Zn\w;
\\p IpXn-cm hn[n-tb kzmX-{y-Zn\w!
Av \hvJ-en-bn alm-Pn ]d-tm:
""Fm-Wn{X Bm-Zn-p-k
- n-m?
kXy-n Cy kzmX-{-am-bn-n
Bm-hn \nv ]mc-X-{y-a-I-n-n!
CXv tZio-b]
- X
- m-Ib
-
v d
- nbmw
AXp-sIm-v, kzmX-{y-Zn-\
- n
aqhW-smSn ]mdn--d-m aSn-pp:
CXv Cy-bpsS kzmX{y hnjm-Zw.

kzmX{yw ssZhn-I-Zm-\-am-Wv
(t]Pv H]Xv XpS)
\np- t hn kwkm- c np-pvv
\n Hpw sNt--Xn-, A-h \np-thn {]h
n-p-sIm-pw'.
{]P-Isf Acpw _[n-c-cpw aq-Icpw I-ti-jn-bn-m-h
- cp-amn-smv `cn-p-sImmw Fv
Cm- e pw ]ckyw sNm
aSnm-hs
- cp-dn-sp ]d-bm\mWv? {]P- I ImWcp- X v
tIcpXv Nnn-cpXv. A-hsbms `c-Wm-[n-Im-cn--tcm-N-Iam-Wv.- A-Xp-sImv kpc--bpsS
t]cn Ah- s bmw \ntj- [ npItbm \nco-W
- h
- n-t[-ba
- m-pItbm sNp- p. {]P- I - f psS
Adnhns\ `c-Wm-[n-Im-cn-I `bs-Sp-p. -A-Xp-sIm-m-Wtm
hnh-cm-hI
- m-i\
- n-ba
-
- ns ]cn-[nbn cmjv{So-b
- m-sc-qSn sImph--tm \nd-t`-Z-an-msX Fm
cmjv{So-b
- mcpw p`n-Xc
- m-bXv?
Pqen-b Am\vPpw FtUzUv
tPmk^v kvt\mU\psams ]pdm--sp-sIm-n-cn-pw. Fmn-tbpw Bg-n `b-am-Wv.
A[n-Im-cn-I Adn-hns\ `b-sSp-p. Adn-hns\ t\cn-Sm IqSpX Adnhp t\Sn- b maXn
Fmcpw Nnn-p-n, ]Icw
kzbw HXp-n-q-Sp-Ibpw ap-hsc HXp- p- I bpw sNp- p .
thUv t{SUv sk B{I-a-Wn-\p-tijamWv Ata-cn Cc-n ]uc-kzm-X{ynepw
kzIm-cy-Xb
- nepw C{X-hym-]I
- a
- mbn
ssII-S
- mXp-S
- n-bs
- X-pw adm-Xn-cn-mw. tZiob kpc-bpw
]uc-kzm-X{- yhpw Ctm Nmhn-j-b-am-bn-cn-p-Ibm-Wv.
PohthtWm kzmX-{yw-thtWm
F-XmWp ]pXnb {]Xn-k-n.

\psS \mnepw CXp henb


Nm hnj-ba
- m-Wv.- `-cW
- m-[n-Im-cnI Ip-I s]mn-pp, -sSe-t^m tNmpp, hyn-Ifp-tSbpw {]kvYm-\--fp-tSbpw
kzIm- c y- X bpw kzmX- { yhpw
XI-s-Sp-p. kpc-n-X-Xzns t]cn Ipsd-t ncambn Hfn-p-t\m-n-sm-n-cpm \ap-s-s\ Pohn-m-\mhpw? P\--fpsS kzmX-{y-ntepw kzIm-cy-X-bn-tepw `c-

Wm-[n-Im-cn-I IS-p-I-bw \Sp- X v Fns t]cn- e m- s Wnepw A[mn-I-am-Wv.

\-sf-mWp
kzX-{-cm-Ip-I?
t\sc \nm \mw ad-pt- ]mbn-cn-p-p. F
- t- mgpw Fhn-sS-sbnepw Nmcn-\np ioen-p-t]m-bn.
-i-cn-sb-m-fp-]cn ioe--fmWp

\ap-p -{]n-bw. -F-hn-tSbpw tNcnXn-cn-hp-I. -kn-\nam ImWp--Xn\p- t ]mepw tNcn- I .- \psS


kzIm-cy-XI
- f
- ntmepw \mw ASna- I m- f m- b n- c n- p- p. cm- j v { So- b nepw kmaq-ln-I-cw-K--fnepw
{Kqp-If
- n-I. h
- yn-Ipw kaql- pw hne- b n- m- X m- b n- c np-p. Bpw BtcmSpw BZchpw _lp-am-\hpw C. -i-cn-sbmfpw Poh-t\-mfpw {]m-\a-Xn. {]m-\--tfmSp Iqdp

ImWn-m icn-tI-Sp-I-tfmSpw
Iqdp-Im-Wn-t hf-sc -A-]-I-SI-c-am-sbm-ch hp-tN-n-cnp-p. sXp-sN-bvX-hs-Xntc
\nb-a\
- S- ]
- S- n-If
- p-m-bm AXn-s\Xnsc sXcp-hp-en-dt- KXn-tISv
km[m-cW
-
- mpmbn-cn-pp.
Poh-t\m-Sp BZ-chv C{X-Ip
\jvSsn-p thsdmcp Ime-apm-bn-n-sp-tXm--pIbmWv. sImebpw sIme-hn-fn-If
- pw-sImv

\psS cmjv{Sob kmaq-ln-Ic


- wKw
hmp Iep-jn-X-am-bn-cn-p-p.s]m- X p- k - a q- l - s - p- d npw
s]mXp-kz-n-s\-p-dnpw
Bpw Pm{K-X-bn-.- amen-\y s]mXp-ho-Yn-bn-tep hens-dn-bp--Xp-t]m-se-Xs Xnsb
s]mXp-Po-hn-X
- ns apJ-tp
hfsc emL-h-tmsS hen-s-dnbp-Ib
- m-W.v
cmjv { So- b - n\p kzm- X sbt A-ap-p-shp h-ptNncn- p- p. F- p- t aXpw
F\npw Fs ]mnpw kapZm-b
- n-\pw-aXn Fm-bn-cn-p-p.
cmjv{So-bw P
- mXn-aXtNcn-Xn-cp-hp-Ifm hmp hnIr-Xhpw _o`-hp- a m- I pI- b mWv . - I - yq- W np
]mnbpw CS-Xp-] {]m-\fpw A\p-hn-p-hc
- p `uXnI-hmZw AXns Icm-f-`m-h-n
{]Xy--sn-cn-pp. -amK-sap-am-Im-sa- {]amWw ]mnsb
XIpI-bm-Wv. sIme-hn-fn-Ifmepw Xn- b psS `oI- c - a mb
sNbvXn-I-fmepw A-Im-c-n
Iqp-Ip-n-bn-cn-p-p.- -P-\m-[n-]Xy- k - J y- nemIs PmXn- a X
kZ- A]-IS- I
- c
- a
- mb Ah-bn-se-n-bn-cn-p-p. -C-h-sbmw-tNp krjvSn-p -\n-tj[m--I-amb Xcw-K- tIc-fns kmaq-ln-Im--co-s
If--s-Sp-p-p. -Cu- ssh-Ir-X-sfmw Iyma-d-I-fn ]In
am[y-a-m kmaq-ln-I-Po-hnXw
IqSp-X Zp-la
- m-p-p. \psS
kmaq-lnI PohnX-n-\-Ipw
]pdpw amen-\y- Iqm-cw- IqSp-Xp ssehm-bn-m-Wn-m
am[y-a-S a-cn-p-I-bm-Wv. -bmsXm- c p- hn- t h- N - \ - h p- a n- msX
sshIr- X - - f psS ]nmse
]mbp am[y-aqw ChnSps
IpSpw- _ m- - c o- - s - s

XIs-dn-bp-IbmWv. am[y-a- D]-t`m-m- kwL-Sn-p-Ibpw


AXn-cp-I-S ss{Iw dntmnv
thsp ]d-bp-I-bpw-sN-m
ka-ba
- m-bn-cn-p-p. tIc-f
- nse
cmjv{Sob kmaq-lnI cwKw C-cn hj-fmbXn \smcp ]v
Chn- S ps am[y- a - mWv
F-Xn kwi-ba
- n-.

]cn-ip A-bpsS
hgn-\-S-pI
kzmX{yw ssZhn-I-Zm-\-am-Wv.AXp ssZh- l n- X - a - d n- b m\pw
ssZthjvSw \nd-thm-\p-am-Wv. -`qan- b n ]cn- ] qW kzmX- { ytmsS Pohn ]cn-ip I\y-Ima-dn-b
- ns kzKm-tcm-]W
-
- n-cpmfpw \psS \mSns kzmX-{yZn-\
- n-Xs
- -bm-Wv. Aa-tem-h-bmbn P\n adnbw ssZthjvSw
\nd-thm Xs-s hnp-sImSp- -hy-n-bmWv. ssZhns
]p{Xs\ hfn ]c-a]
- n-Xm- hn\pw
\appw km-\n adnbw ]cn]qW-kzm-X-{y-ns PohnXw
Pohn-p.- kzm-X{- y-sa-Xv Fpw
sNm-\p ssekk-, adnv
\ sNm-\p ssZthjvSw \ndth-m-\p kzmX-{y-am-W.v - adnbw
Cu kzmX{yw AXns ]cn]qW-X-bn A\p-`-hn-n-cp-p.
[oc-Xb
- psS BtLm-ja- mWp kzmX{yw. t- b-ip-hns Dm-\hpw adnb- ns kz- K m- t cm- ] - W hpw
\app \Ip-Xv Cu kzmX{y-am-Wv. a-dn-b-n kzm-Xbn-.- a-dnbw ]cn-]qW ka-Wns {]Xo-I-hp-am-Wv.- [oc-XbpsS kzmX- { y- a - \ p- ` - h n- p
Hcmt As\ Pohn-m-\m-hq.
a- d nbw sXfn- p-- sh- f nw
\psS \mSns kzX-{y-ns
hgn-sX-fn-s.

12 2013 BKv 11 Rmb

kn\-Un-tep shfnw hoin Hmw in-ime


Fd-Wm-Ipfw: hnizm-k-n
Dun-sm-p ka-{K-amb \hoI-c-Whpw \thm-m-\hpw eyanv hcm-pg AXn-cq-]X {]Jym]n kn\-Uns Hcp---fpsS
`mK-ambn \S {]Ya in-ime
Bg-am Bo-bXbpw AXns\m Am-Z-an-I-Xbpw D-chm-Zn-Xz-]qW-amb ]m-fn-hpw
sImv {it-ba
- m-bn.
hcm- pg hnIm- c n- b mv 1886
sk]vw-_ Hn\v AXn-cq-]-Xbmbn Db-s--Xns itXmc cPX Pq_nen kam-]\
-
- n
Ign hj-amWv kn\Uns\
pdn-p Hu]-Nm-cn-I-amb Adnbn-p-m-b-Xv. _rl-mb B
kwcw-`-n-\m-bp Hcp--fpw
hnhn[ Xe--fn At Bcw`n-p.
hymgm-gN
v t- Xmdpw tbmKw tNcp
nb-dnwKv Inn AXn\p t\Xr
Xzw \Ip-p. Poh-\mZw No^v
FUn- Ct-jykv sKmkm
hkns t\Xr-Xz-n Xm-dmnb {]mY-anI amK-tcJ nbdnwKv Inn ]Tn-p-sIm-n-cn-b
- mWv. BKv aqn\v Fd-Wm-Ipfw
tkmjy khokv skmsskn
lmfn kwL- S n- n Hmw
in-imebpsS Nn-Ifpw \ntZifpw Cu tcJ-bn Dtpw.
Aam-b, sshZn-I, kanX
hn`m-K
- f
- n \nv {]tXyIw Xnc-

hcm-pg AXn-cq-]X kn\Uv Hcp--ns BZy-hv tjmv Bv_n-j]v tUm. {^mknkv I-d-
DZvLm-S\w sNp-p. dh. tUm. men amXn-c-n-n, Poh-\mZw No^v FUn- Ct-jykv sKmkmhkv, kn t]gvkn knSn-kn, tPmk^v PqUv, tam. tUm. AeIvkv hS-pw-Xe, ^m. amXyp In-, dh.
tUm. tP_v {]km-Zv, ^m. km_p s\Sp-\n-ev Fn-h k-ao-]w.
s-Sp--s 153 {]Xn-\n-[n-I- {X Dd-m-p-I-bmWp eyw.
cq-]X
- sb ka-{K-ambn \ho-Ic
- n-pfmWv Hmw in]-im-eb
- n ]sk` Fpw \ho-I-cn--s-tS- I-bmWv kn\-Uns ey-sav
Sp--Xv. kn\Uv kw_-n hnh- Xpsv Hmw in-ime sa{Xm-tm-eo hni-Zo-I-cn-p.
c- Fm sshZn- I - s cbpw DZvLm- S \w sNbvXp- s Imv {ia-Ic
- hpw kml-kn-Ih
- p-amWv B
kan-X-scbpw IpSpw-_-bq-Wnv Bv_n-j]v tUm. {^mknkv ZuXyw.
Xew-hsc hnizm-kn-I-sfbpw Adn- I-d
- Nqn-m-n. k` ssZhkn\-Uns\ kw_-n ssZhbn-m hnhn[ ]-Xn-I Bhn- P\w FmWv cmw hn-m
imkv
{Xw Beph (ImaKncn)
jv I - c n- n- p- v . kn\Uv \yqkv Iukn ]Tn- n- - X v . am- a nsk
v tPmk^vkv s]mn-^nse, AXn-cq-]-Xm-X-e-n-ep m hnizmkw amdp temI
skan\mcn sdIvS dh. tUm.
XpSin-im-e-I, s^mtdm\ n\p \IpIsb-XmWv k`tP_v {]kmZpw, kn\-Uns\
Xe-nepw CS-hI
- X
- e
-
- n-ep-ap bpsS ZuXyw.
t_m[-h-cW ]T-\
- f
- c
- n-I,
_\-UnIvSv ]Xn-\m-dm-a ]mm kw_- n kmaqly hnNmcw
sshZn-I-cpsS Hp-hmkw XpS- D Z v t _ m - [ n - n - - X p - t ] m s e Poh-\mZw No^v FUn- Ctnbh CXn Ds-Sp-p. Hcp- \msams hnizm-k-ns hmXn- jykv sKmkmhkpw Ah-X--fnepw Bi-b--fpsS Bhn- ep-I (t]mm ^otZ-bn) BI- cn-n-p.
jvImc t{ImUo-I-cW {]{In-b- Ww. {^mknkv ]mm {]t_mtat\m-
- m-cs
- \mw Htc hgnbnepw kn\-Uns Znim-\nW-b- [n- n- p- - Xp- t ]mse hnizm- k - bn Bbn-cn-pI F-XmWv
nepw Fm-hc
- p-sSbpw D-ch
- m- ns shfnw (eq-sa ^osZ- kn\Uv F {Kov ]Z-ns
Zn-Xz-]qW-amb ]m-fnXzw Ign-bp- bn) BI-Ww. A-c
- n AXn- A-sav dh. tUm. tP_v

{]kmZv hni-Zo-I-cn-p. a\p-jy-_- t]mepw hmWn-Py-hcn--s-Sp-Ibpw ]p\\nh-Nn-s-Sp-Ibpw sN-s BtKmf


Itm-fm-h--bpsS ]m--en- e mWv \mw kn\- U n- t ep
\op--sXpw B ]m-ew
kp{]-[m\-am-sWpw Ct-jykv
sKmkmhkv Nqn-m-n.
XpSv ^m. km_p s\Sp-\nepw tPmk^v PqUpw tNv
aqmw skj \bn-p. kn\Uv
{i-bq-t Nne taJ-eI
- f
- n-temWv Ah shfnw hoin-b-Xv.
^m. tPmkv ]Sn-bmcw]d-n,
s{]m^. sanU amXyp, kn
t]gvkn knSnkn Fn-h bYm{Iaw Hmtcm skj\pw tamU-tdv
sNbvXp. ^m. Hmkn If-n
Hkn-Un, AUz. BWn Am-v,
sI.Pn ambn Fn-h {]XnIcW {]`m-jWw \S-n.
"\h-Po-h-\n-te-smcp Xo
bm{X: hnizm-kw, ]m-fn-w, kaql-\nanXn' F \nZnjvS B]vXhmIyw IqSp-X hnNn--\-n\mbn sjh. tUm. {]oaqkv s]cntcn AhXcn-n-p. tIm-HmUnt\- dh. tUm. men amXn-cnn kzmK-Xhpw hnImcn P\-d
tam. tUm. AeIvkv hSpwXe
D]-kw-lm-c-\n-co--W--tfmsS
\n {]Im-i-\hpw \S-n.

hmb-\m-io-e-ap Ipn-I hfv hnizm-tkm-hw 2013


htc-Xv \mSns Bhiyw
-_nj]v tUm. hnkv kmap-h
s\m-nIc: hmb-\m-io-ea
- p
Ipn- I hfp htc- Xv
\mSns Bh-iy-am-sWv _nj]v
tUm. hnk v kmap-h ]dp. s\m-nIc cq]X hN\
t_m[\ Io-j kwL-Sn-n
_n_v I mv skan- \ m s\mnIc temtKmkv ]m-d skdn DZvLm-S\w sNbvXv kwkm-cnp-Ib
- m-bn-cpp _nj-v. hmb-\mioew Ipn-Isf Adn-hns temItv am{X-a PohnX bmYm
y-f
- n-tepw sImp-t]m-Ipw.
\v ]pkvX-I- hmbn-p--Xns\mw Zn\- - { X- - f psS hmb\bv pw hmm- N m- \ - e p- I
ImWp--Xn\pw Znh-tk\ Ac
aWn- q- s d- nepw \I- W w.
hm-Ifn \-Xn-t\bpw No-

s\m-nIc cq]X hN\ t_m[\ Io-j kwL-Sn-n _n_vImv


skan-\m _nj]v tUm. hnk v kmap-h DZvLm-S\w sNp-p.
tbbpw Xncn-d
- n-bm\pw Ipn-Iv
km[n-W
- s
- av _nj]v A`n-{]mb-s-p.
hN- \ - t _m- [ \ Io- j
FIvkn-Iyq-ohv sk{I-dn ^m. F.-

F-kv. t]m, ^m. tPmbv aXym-kv,


^m. APojv {InkvXp-Zm-kv, AKn Npn-am-\q, _n\p hb-ph-f, kp[o, knp-Ip-am XpS-nb-h {]kw-Kn-p.

tdmUp-I-fpsS timN-\o-bm-h--s-Xnsc
]w-sIm-fpn {]I-S\w \Sn
Fd-Wm-Ipfw: apf-hp-ImSv {Kma-]m-bv tdmUns timN-\o-bmh ]cn-lc
- n-W
- sav Bh-iyspw tdmUns ]e-`m-K
- f
- nepw
sXcphp hnf-p-I {]Im-in-mXv aqew Im\-Sb
- m-{X-m ZpcnX- a - \ p- ` - h n- p- - X n {]Xn- t j[npw sIkn-sshFw s]mm-cn-awKew bqWn-v ]w-sIm-fpn {]IS\w \S-n.
Xmdp-am-dmb tdmUp-I ASn-b-c-ambn KXm-K-X-tbm-Ky-am-p-I,
tdmUp-I-fpsS XIvbvv D-chm-Zn-I-fmbhs-Xnsc \S-]Sn
kzoI-cn-p-I, sXcphv hnf-p-I
t\mp-Ip-n-If
- m-ImsX {]Im-inn-pI Fo Bh-iy- {]IS- \ - n D- b n- p. sIknsshFw s]mm-cn-aw-Kew bqWnv
{]kn- U v _n\p, AXn- c q- ] X

sk{I-dn Snp BWn Unknh,


bqWnv sk{I- dn _n_n

tkhy Fn-h {]I-S-\-n\v


t\XrXzw \In.

Xncp-h-\-]pcw: Ig-qw ^mn-a-amXm CS-h-I-bnse sNdp]pjv] anj eoKv imJbpw CS-hI aX-t_m-[\ kan-Xnbpw tNv
Cu hjs thZ-]mT mp-If
- psS {]mcw-`a
- mbn "hnizm-tkm-hw
2013' kwL-Sn-n-p. Xncp-h\
-
- ]
- pcw AXn-cq-]X AP-]m-e\ ip{iqj
kanXn Ub-d-IvS ^m. ssUk DZvLm-S\w sNbvXp. apXn-h
X-fpsS hyn-Po-hn-X-n-eqsS ]pXnb Xe-ap-dbvv hnizmkw
]Ip-sIm-Sp--W-sav Atlw Blzm\w sNbvXp.
CS-hI
- h
- n-Im-cnbpw knFw-F imJ Ub-dI
- Sv d
- p-amb ^m. o^
tPmkv ta-tcn A[y--\mbncpp. AXn-cq-]X aX-t_m-[\
]co--bn D-X-hn-Pbw Ic--am-nb Ahn tPm-kn\pw
Itcm-fn t_nbvpw knFw-FhI D]-lm-c- Ig-qw
H_vtfvkv tImhnse kn amot\m Bm-e km\n-p. kt kvIq slUvam- {^U-dnIv s]tcc, aX-t_m-[\
sk{I-dn tPm k-dn-b, t_mkv sska Fn-h Biw-kI An-p.

hnip Ct-jykv setbmf A\p-kva-cWw


tIm-pdw: tIm-pdw cq]X knFkn-bpsS cPX Pq_nen BtLmj-ns `mK-ambn ]gb `mchm-ln-I-fpsS IpSpw_ kwK-ahpw hnip
Ct-jykv sesbmf A\p-kva-c-Whpw \S-n.
cq]X knFkn ap Ub-d-IvSdpw tIm-tdv FUyp-t-j
GPkn amt\-P-cp-amb ^m. tPmjn I-d- DZvLm-S\w sNbvXp.
tIm-pdw hnIm-kn \S kt-f\
-
- n knF-kF
-v kv P\-d sk{Idn tPmtPm a\-n A[y-X hln-p. cq]X knFkn {]Ya
{]kn-U v tPmk hmfq hnip Ct-jykv setbmf A\pkva-cW {]`m-jWw \S-n. sPkv tam tImp-h-n, tPm_n {kmn, BWn tImW-v, hKokv Fkv.-]n., s\k Imhn-Shv, Pnkvtam Ago-tm-Sv, sImp-t{Xky sNn-mSv Fn-h {]kw-Knp. cq]-tcJ Ah-X-c-W-n\v apcq-]X tIm-HmUn-t\- ssee
ssdav t\XrXzw \In.

2013 BKv 11 Rmb

13

IpSn-sbm-gn-n-s- -Sp-hv
]p\-c-[n-hmkw Dd-m-Ww
_nj]v tUm. tPmk^v Imcn--tcn
tIm-pdw: tZiob]mX 17 s
hnI-k-\-tm-S-\p-_-nv IpSnsbm-gn-n--s-Sp--h-cpsS \ymbamb Ah-Im-i- [zwkn--sS-cp-sXv tIm-pdw _njv tUm.tPm-k^v Imcn--t-cn kmcn
t\mSv Bh-iy-s-p. IpSn-sbm-gn-n-s-Sp--hv aXn-bmb \jvS]-cn-lm-chpw ]p\-c[
- n-hmkhpw Ddm-W
- w. Bbn-ct- mfw IpSpw-_-fmWv IpSn-sbm-gn-n-s
- -Sp-X
- .v
Itm-en-k
- ` hnI-k\n\v
FXn-c-. cmPy-ns hnI-k\
{]h-\-mbn ]nbpw
knan- t - c nbpw m]- \ - - f p-

sams Hgn-p-sIm-Sp Ncn-{XamWv k`-bvp--Xv. sImn


jnvbmUn-\p-thn XymK-]qw
ew Hgn-p-t]m-b-hv ]p\c[nhmkhpw tPmen-bp-sams
\evInb Ncn-{Xhpw tIc-f-n-epv. aqe-n-n-t]mse a\p-jy-mhIm-i
- f
- psS \-amb ewL-\hpw
Ncn-{X-ns `mK-am-Wv.
aqe- nn C\n Hcn- epw
Bhn--cp-Xv. hnI-k\ {]h
-\--fn ]mh-s--hpw
CSw e`n- - W w. Ahsc amn\nn- s m- p hnI- k \w
Hcp km- c n\pw `qj- W - a - .

Ijv S s- p- m- nb hoSp- I
\jv S - s - S p- - h v \ymb- a mb
\jvS-]-cn-lmcw e`n--Ww. hoSpw
ehpw \jv S am- I phcpsS
]p\-c-[n-hmkw BZyw Dd-m-Ww. Ah-cpsS sXmgn-en-\pw, hnZym`ym- k - n\pw Pohn- X - n\pw
tImw Xn-qSm. \ymb-amb AhIm-i
- n-\p-thn {]hn-p
BIvj Iukn-en-s-IqsS
PmXn-a-X-hy-Xym-k-an-msX Xm\pm- I p- s av ]{Xp- d n- n
_nj]v tUm. Imcn--tcn hy
amn.

{^mknkv ]m-mbpsS Nm{In-I-te-J-\-ns


aebmf ]cn-`mj {]kn-o-I-cnp
FdWm- I pfw: {^mknkv
]m-mbpsS {]Ya Nm{In-I-teJ\w ""eqsa ^otZbn''bpsS
tIcf Itmen-m-k-`-bpsS
HutZym-KnI ae-bmf ]cn-`mj
""hnizmkshfnw'' kotdm aec k`m- [ y- In- \ m
_tk-en-bqkv am oan-kv {]Ya- t Imn sIkn- _ nkn {]knU v Bp- _ n- j ]v am
B{Uqkv Xmg-n\v \evIn
{]Im-i\w sNbvXp. NS-n
sIkn-_nkn sshkv {]kn-U v
Bp-_n-j]v {^mknkv I-

d-, sIkn-_nkn sk{I-dn


P\-d Bp-_n-j]v tXmakv
am Iqdn-temk,v sU]yqn sk{Idn P\-d dh. tUm. o^
Be-d, dh. tUm. tPmPv Ipcpq, ^m. tPmkv tIm-bn, dh.
tUm. tPmjn am-n Fn-h
kn-ln-Xc
- m-bn-cp-p.
kmh-{Xn-Ik
- ` hnizm-kh
- jw
BN- c n- p ]m- - e - n
{^mknkv ]mm {]kn-o-I-cn
Nm{InI-te-J\w aqe-`m-j-I-fmb
eo-\n \npw Cm-en-b-\n
\npw hnh\w \nh-ln-Xv

dh. tUm. tPmPv Ipcp-q-cm-W.v


^m. tPmkv tIm-bn, dh.
tUm. tPmjn am-n, sjh-enb tUm. {]oaqkv s]cp-tcn
Fn-h XP-ab
- n kl-Im-cnI-fm-W.v
ae-bmf hn-h-\-ns
tImn- I Bh- i y- a p- - h
tIcf Itm-en-m-k-`-bpsS
Bm-\-Im-cym-e-b-amb
]nHknbp-ambn _-s-tS-Xm-Wv. t^m: 0484-2805722,
2805815

Zpcn-Xm-izmk \n[n-bn-tev sNn-mSv


Xom-S\ tI{w cp ew \In
tIm-pdw: apJy a{n-bpsS ZpcnXm-izmk \n[n-bn-tev sNn-mSv
Xom-S\ tI{w cp ew
cq] kw`m-h\ \In. I\ agbnepw sh- s m- - nepw
Dcps]m-e
- nepw Zpcn-Xa
- \
- p-`h
- n-p-hv hnizm-kn-I-fpsS kl-Ic-W-tmsS kzcq-]n XpI-bpsS
sNmWv ]n-b
- W
-
- n \S
NSn sdIvS ^m. tPmjn apn ]d-hq Xl-knZm sI.sI. knm\v ssIam-dn-b-Xv.

kl-hn-Im-cn-am-cmb ^m. Bkv


]pho-n, ^m. _nPp tXm]p- c - b v , _nPp ]pXp- t i- c n,
tdmbv ]S-am-p-, tPmk^v Ipdp-ticn Fn-hcpw kn-ln-X-cmbn-cp-p.
sNn-mSv ssZhm-eb
-
- nse aXt_m-[\ hn`m-K-nse Imcp-Wytk-\mw-K- kam-l-cn 20000
cq]bpw tk\m Iym]v
XlknZmv \In. Zpcn-Xa
- \
- p`-hn-p--hp thn {]tXyI

{]m-\I
- fpw Xom-S\ tI{n \S-n. tIm-pdw cq]X
ss__n A-kvsXm-tev Ubd-IvS ^m. BWn Nnn--ticn
Xncp- a- v t\XrXzw
\In.

\mbcew ]mbnse sXcphphnfpI InmXn


{]Xnt[nv hmtS sIknsshFw bqWnv hnfpIfpsS ImepIfn
sagpIpXncnI Inv dov hbvpp.

sXcphp hnfpI InmXn


sIknsshFw {]Xnt[np
Fd-Wm-Ipfw : \mbcew ]mbnse sXcphphnfpI
InmXn hmtS sIknsshFw {]Xnt[np. ]mbn
kmaqlnI hncpv klmbw \Ip Xcn amktfmfw
sXcphp hnfpI sXfnmhsXnsc \nba\S]SnI
kzoIcnWsav sIknsshFw Bhiysp. \mbcew
]mbnse ImsX InSp sXcphphnfpIfpsS ImepIfn
sIknsshFw hmtS bqWnv {]knU v AJn tPv dov hp.
sXcphp hnfpIfpsS Npnepw sagpIpXncnI Inp ]nSnv
sIknsshFw {]hI {]XnIcnp. Acp AKn, Ajn
Awt{_mkv, tPm^nen tPmk^v, Ajvhn AKn Fnh
{]kwKnp.

acn-b-Zm-k Sotgvkv
KnUv {]kn-Uv
Xncp-h-\--]pcw: AXn-cq-]Xm B.kn kvIq Sotgvkv KnUv
{]kn-Umbn acn-b-Zm-k (I-Tn-\w-Ipfw sk v ssankv
FvFkv) Xnc-s-Sp--s-p. kpa tPmkv sI.-sP. (t] sk v
Bkv F]n Fkv)-bmWv sk{I--dn. Bkn kvIq tIm-Hm-td-ohv amt\-P ^m. im-s A[y--X-bn tN Sotgvkv
KnUv P\-d t_mUn-tbm-Ka
- mWv ]pXnb `mc-hm-ln-Isf Xnc-sSp-X
- v.
kqkn-t]m (I-Wn-bm-]p-cw sk v hnk v FvF
- kv) sshkv
{]kn-U,v PnPn s^Wm-kv (]-n-pd Fv-F-kv-F-kv)
tPmbn v sk{I--dn, ^oU. F^v (shp-ImSv sk v tacokv Fv-FkvF
- k
- v) {Sj-d, tPm tPymXn-cmPv (]-n-p-d FvFk
- vF
- kv)
Po\ hn. tPmk^v (sh-p-ImSv Fv-F-kv-F-kv, PnPn tacn sdt_d
(Ap sXv FvF
- k
- F
v- kv), DZ-bI
- a
- m F (sk v B{Uqkv
bp]n-Fkv), jn_p Pn (ap-Sn-bm-tmSv sk v sk_m-y bp]n-Fkv), kn t{Kkn Fkv (I-n-bn BknF]nFkv)-, saen
Nmfn (A-cb
- X
- p-cpn sk v Atem-jykv F]n-Fk
- v) FIvknIyq-ohv Inn AwK- Fn-h-cmWv ap `mc-hm-ln-I.

cmw Nc-a-hmjnIw

apJy-a{- n-bpsS Zpcn-Xm-izmk \n[n-bn-tev sNn-mSv Xom-S\ tI{w


\Inb cp ew cq]-bpsS sNv sdIvS ^m. tPmjn apn-
]d-hq Xl-knZm sI.-sI. knm\v \Ip-p.

tamv dh. tUm. sImtW-en-bqkv Ce-n-


Adn-bnv
ssZh-Zmkn aZ Geoiz kvs]jy ]{Xw
IqSp-X-embn Bh-iy-ap--hv Poh\mZw
Hm^o-kn\nv ]p cq] hnebvv e`n-p-XmWv

Hcp ko-\w-t]mse At\Iw lrZ-b-v {]m-\-bpsS Bcm-[-\-Ko-XnI km- \ n sa{Xm- m- c nse Ihnbpw Nn- I \pw ]Wv U n- X - \ p- a mb A`n- h y
sImtW-en-bqkv Ce-n- ]nXm-hns Bm-hn\papn Poh-\mZw IpSpw-_ns {]m-\m-RvP-en.

14 2013 BKv 11 Rmb

kmtlm-Z-cy-ns ktiw Dbnb ]T-\--fcn


dntbm Un P\otdm: Gsd {itb-ambn Uln AXn-cq-]-X-bpsS
hnc- a n Bv _ n- j ]v tUm.
hnk v sImsk- k mthm
\bn B ]T-\--f-cn. Hcn temI-bp-h-P\ kwK-a-fpsS aaw Xs Bg- a m
hnizmk ]cn-io-e\w ey-an-p
]T-\
- f
- c
- n-If
- m-Wt- m.
dntbm-bn kam-]n 28-m-aXv
temI-bp-hP
- \
- k
- w-Ka
-
- n 25 `mjI-fn-embn 264 ]T-\
- f
- c- n-If
- mWp \S-X.v IZn-\mamcpw sa{Xm-tm-eo-amcpw sa{Xm-m-cpamWv Ah \bn-Xv. Ah-cn-sem-cm-fm-bn-cpp hn
k v sImsk-km-thm ]nXm-h.v
Cwojv hn`m-K
- n Pqsse 24\v Atlw \bn ]T-\
- f
- c
- nv
hyn-]-c-amb A\p-`h hnh-c-W sImv BIj-Wo-bX
- bpw
B[n- I m- c n- I - X bpw ssIh- p.
At- l s {ihn bph- P - \ smw AXv Gsd CjvS-amsb-mWp dntmv.
dntbm alm-\-K-c-ns {]m{]-tZ-i
- p t_mm-t^m-tKmbnse Hu teUn Hm^v tagvkn
kvIq HmUn-tm-dn-b-n-em-bncpp Cy Bv_n-j-ns
mv. {]`m-j-Ww, tNmtZym--cth-f, Ip-km-cw, bqv amv
AYhm bph-P-\-m-bp
{]tXyI Znhy-_en Fnh DsSp--Xm-bn-cpp Hmtcm ]T-\--fcn-bpw.
tbip-hns\ Is-p-t- XmsS
\psS PohnXw AmsS amdntmIpw Fv Bv_n-j]v tUm.
sImsk-kmthm Nqn-m-n.tbip \psS Pohn-X-n-tep
ISp hcp-tXmsS Nne ]pXp-aI kw`-hn-p-p. ap a\p-jyscbpw Npp-]m-Sp-I-sfbpw asmcp

dntbm-bpsS {]m{]tZ-ia
- mb t_mm-t^m-tKm-bnse Imcp-Wy-amXm kvIq HmUn-tm-dn-b
- n Bv_nj]v tUm. hnk v sImsk-kmthm temI-bp-h-P-\-kw-K-a-ns Hcp ]T\fcn \bn--tm.
ho-W-n \mw ImWpp
FXmWv AXns ImX.
""tbip I-Xp-t]m-se-bmhpw
AtXmsS ap--hsc \mw ImWpI. Ahn-Spp \apv AXn-\pth B-hn-izm-khpw ss[cy
hpw ]I-cpw''.
CXn\v hnip--cp-sSbpw alpfp- s Sbpw Pohn- X - - f n
\nv \nc-h[n DZm-l-c-W-
Atlw \nc-n. kzw Pohn-Xm\p-`-h-fpw Xom-S-I-cp-ambn
]p-h-p.
Im-hns ]ptcm-ln-X-\m-hpI-sb--XmWp Xs ssZh-hnfn

Fp Xncn--dn--tm ]co-W-sfbpw {]Xn-k-n-I-sfbpw


adn-I-Sp aptmp t]mb Imcyw
Bv_n-jv hni-Zo-I-cn-p.
sslkvIq ]T\w ]qn-bmnb tij-amWv sshZn-I\
- m-IW
- sa tXm a\-n samn-Xv. Xs kw_-n ssZhoI
]Xn AXm-sWv kphy--amb-tXmsS skan-\m-cn-bn tNcm\p \S- ] - S n- { I- a - - s fms
]qn-bm-n.
skan-\mcnbntep bm{X-Xn-cnm IjvSnv HcmgvN _mn\nt ]nXm-hn\p aqm-as

lrZ-bm-LmXw Dm-bn. At-lns icocw ]mtS Xfp-t]mbn. kzm`m-hn-I-ambpw Xm Ne-Nn-\


- m-bn-tm-sbv Bv_njv A\p-kvac
- n-p. B Nmeyw
A[n- I - k - a bw \op- \ n- n
Fp-am-{Xw.
""F\n-p 16 hb-m-W.v ]nXm
hv tcmK-i--bn AXoh Kpcp-Xcm-h--bn Bbn-cp-s-nepw
skan-\m-cn-bn-tep Xncn-m
Xs Rm \n-bn-p. Fs B
Xocp-am-\hpw ]pd-mSpw ]e-scbpw
Ap-X-s-Sp-n.''
CS-h-I-bnse Hcp ]mh-s--h

kw`m--h-\ -\Im h ImcyamWv Bv_n-jv ]ns A\pkva-cn--Xv. ""]e Znh-k--fnepw


Hcp t\chpw _mn Znh-k
- f
- n
]c-am-h[n cp t\chpw am{Xw
`n-m am{Xw tijntb F\np-q. ]t F\n-p-Xv ]ph-b
v m h-XmWp Rm'' B
]mh-s--h ]d-p.
Abm-fn-eqsS ssZhw, tbipIm-h,v - kw-km-cn-p-X
- m-bmWv
Atm X\np tXmn-bs
- Xv
Bv_n-j]v sImsk-kmthm
shfn-s-Sp-n. B t_m[yw Xs
Pohn-Xs Bg-n kzm[o-\nspw Atlw Nqn-m-n.
]e-tmgpw ssZhw \n-tep
IS-p-h-cp-Xv \mw Ip-ap-p
a\p-jy-cn-eq-sS-bm-Wv. B ssZhn\p \s hnp-sIm-S-p-p
tXmsS \psS at\m-`m-hhpw PohnXhpw ]mtS amdpw.
X\np ]cn-N-b-ap Hcm
at\m-tcm-Kn-If
- mb ]cn-Xy-pthn Hcp A`-bt- I-{w- Xp-S
- nb
Imcyw DZm-l-cWambn Atlw
FSp- p- I m- n. ""tdmUn- \ - p- d mWv B at\m-tcm-Knsb Abm
IXv . B at\m- t cm- K n- b n
Abm Cutimsb Ip. a\n hnip Nn-I-fp-Wp.
at\m-tcm-Kn-Iv NnIn-bpw
A`-bhpw \Ip Hcp tI{w
Xmakwhn\m Abm Bcw-`n-p.
C-hnsS 250 ]cw At-hmkn-If
- pv''.
tbip \psS Pohn-X-n
ISp hcp-t- XmsS ktlmZ-co-ktlm-Zc
-
- m-cmbn am{Xta ap-h
- sc
\apv ImWm-\m-Iq. ""Hmtcm a\pjy-hy-nbpw ssZh-ns Beb-amWv''.

nse AwKXzw ]mm ]pXpn kndnb: sshZn-Is


_yq\kv sFdnkv: ""R-fpsS
Ghpw {]i- k v X - \ mb AwKw
CXm hopw AwKXzw ]pXp-nbn-cn-pp'' A`n-am-\-]qhw
_yq\kv sFdn- k nse km
semtctkm tkm v hnfw_cw sNbvXp. BcmWo AwKw
Ft? kmm {^mknkv
]mm Xs.
]mm-bmbn 2013 amv 13-\p
Xnc-s-Sp--sSpw apv _yq
\kv sFdn-knse Bv_n-j-mbn-cp Atlw \nc-h[n hj-fmbn Cu n AwK-am-Wv.
sIm-tmdpw AwKXzw ]pXp-n-

smpancn-p-p. ka-b-am-Iptm Xs Au-n \nv


AwKXz ^okv ASpsIm m
_mn\v Atlw \ntZiw \Inbn-cp-p. ]mm-bmbn Xnc-s-Sp-stXmsS hn-m-\n nc-Xma-ka
- m-n-sb-nepw Cu \ntZiw
]mm ]nh-en-p-I-bp-m-bn-.
]{X-fpw amkn-II
- fpw \In-bncp \yqkv GPns\ t\cnp
t^mWn hnfnv C\n e-pm-hn F-Xn-\m hcn-m-cpsS
]n-Ib
- n \np- Xs t]cp shW-sap ]mm Bh-iy-s Imcyw
Hmp-I.

skln-tbm amfnI
hnp-X-cp-n
Pdp- k sew: tbip- h ns Ay Amgw
\SsXp hniz-kn--s-Sp CSw ]cn-ip
knwlm-k-\-n\p hnp-sIm-Sp-m [mc-W-bmbn
F Xc-n-ep hm-I hmkvXh hncp-am-sWv C{km-tben U]yqn hntZ-i-Im-cy-a{n
kohv Fn hy-am-n.
skln-tbm amfn-I, skln-tbm Dup-]pc
Fsms ss{IkvXh
- hnfn-p sInSw kw_nv C{km-tbepw ]cn-ip knwlm-k-\hpw
Xn Ntb Dm-bn-n-sv a{n ]d-p.
attXm ew hnp-sIm-Sp-t- i-jw- auv kntbm\nse Cu ew hn-m ]Icw kzoI-cnpp F an-epmb Inwh-Z-n-I icn-b-.
Chn-tSv ss{IkvXh Xom-S-Ip {]thi\w A\p-hZ- n-p-Xp kw_-np Nbpw [mcWbpw Dm-bn-p-v. AXn-\-pdw Hcp Nbpw
\S-n-n-sp a{n ]d-p. ZmhoZv cmPm-hns
Id nXn-sN-p CS-ambn blq-Zcpw ]mh-\ambn Icp-Xp e-am-Wn-Xv.

ImbnI t{]an, hnti- j nv


GsXmcp APo-\-m-c-s\bpw
t]mse ^pSvt_m t{]an-bmb
]mmbvp ]t Xs CjvS- mb km semtctkm-bnse
AwKXzw As\ Dt]-n-m-\mhn--tm. _yq\kv sFdn-knse
Au-n sNdn-sbmcp XpI
\nt-]-am-bp-v. AwKXzw ]pXpt ka-b-am-b-tm Hmtm-amnv Bbn _mp-Im ^okv XpI
ns Au-n-tep amn.
Am-cy-amWv km semtc
tkm v A[n-Ir-X Blvfm-Z]qhw amtem-Isc Adn-bn--Xv.

nXn Ahy-w
tdmw: Cutim k`mw-Ka
- mb ^m. ]mthmtfm ZtmKvZntbm sb kndnb-bn `oIc {]h -I Xn-sm-p-t]m-bnv BgvNI
- f
- m-bnpw Atl-s-p-dnv Hcp hnh-ch
- p-an-.-aqp ]Xn-m-mbn kndn-bb
- n tkh\-a-\p-jvTn-p-I-bmWv C-en-bn \np B anj-W-dn.
At-l-hp-ambn _-s-Sm \S-nb kIe {ia-fpw ]cm-P-bs-p-shv Cutim-k`- b
- psS ]n-tajym {]hn-iy-bpsS ta[mhn ^m.
hnIvS Aku-hmZv FkvsP shfn-s-Sp-n.
C-gn Pqsse 31--\v hnip Ct-jykv etbmf bpsS Xncp\m Zn\-n Znhy-_en An-th ""kndn-bb
- nse \psS ktlmZ-cs\'' {]tXyIw Ctm Hmp-p Fv {^mknkv ]mm ]dbp-I-bp-m-bn. Cutim-k-`-bpsS m]-I-\mWv hnip Ct-jykv
etbm-f.

AXn-cq-]-Xsb ]m-cmn cmPn-hp


hn-m knn: smth-\n-b-bnse
cp {]apJ sa{Xmtmeo--am-cpsS
cmPn ]cn-ip--]n-Xmhv kzoI-cn-p. AhcpsS AXn-cq-]-X-Isf IS-s-Wn-bn-emgvn-b-h-cmWp cp ]nXm--m-cpw.
cmPn-h-bvm-\p {]mbw (75) cm
pw XnI-n-p-an-.
Xe- m- \ - a mb eqn- b m- \ - b nse
Bv_n-jv tUm. B kvt{Skpw
(70) {]JymX acn-b Xom-S-\-tI-{amb amcn-t_m-dnse Bv_n-jv tUm.
abm tSskpw (58) BWp cmPnh--Xv. 2011 amcn-t_m-dnse Bv_njv tUm. {^mkv {Imws_K cmPnh-Xpw km-nI sISp-Im-cy--XbpsS ]m-e
-
- n-em-Wv.
ta-d AXn-cq-]X
- I
- \nt]w
\S-nb I-\n-I s]mfn-X
- mWv B
cq]-XI
- sf km-nI {]Xn-k
- n-bn-emgvn-b-Xv. 2003 apXmWv Cu Xmfw
sX-ep-m-b-sXpw IrXy-amb hne-bn-

cp- \S-msX epw eKm-\p-anmsX \S- nb \nt- ] - - f mWv


CXn\p Imc-W-sapw dntmp-v.
{^mknkv ]mm Bh-iy-s--X-\p-kcn-mWv cmPnsbpw kqN-\b
- p-v.
kam-\-amb kml-N-cy-n {]Xn-kn-bp-mb asmcp AXn-cq-]-Xbvv
CubnsS ]mm ]pXnb Bv_n-jns\ \nb-an-p-Ibpw sNbvXp. tmhmIy-bnse {_mn-m-h--{S-\mh AXn-cq-]X-bpsS Bv_n-j-mbn _nj]v tUm.
bm Hmtdm-kvIv(60) BWv \nb-an-X-\mbn-p-X
- v.
Ing- bqtdm-n tkmhn-bv IyqWnv km{am-Py-ns `mK-ambncp
sNtm-tm-hm-Iy, Iyq-Wn-k-ns
]X-\-t-p-Sv P\m-[n-]-Xy-ntev hcn-Ibpw ]noSv sNv, kvtem
hmIy dn-n-p-If
- mbn kam-[m-\t- m
sS ]ncn-bp-Ib
- p-am-bn-cp-p. CXn kvtem
hm-Iy-bpsS Xe-m\w Dsm-p

{_mnkv emh Dsm- p- - X mWv


{_mnkv emh--{S-\mh AXn-cq-]-X.
Cu AXn-cq-]-X-bpsS klm-b-sa-{Xm\mbn 2004 apX tkh-\a
- \
- p-jvTnp hcnI-bmWv tUm. bm HmtdmkvIv. AXn-cq]-Xb
- psS sa{Xm-tm-eo-b
- mbn 2009
_\-UnIvSv ]Xn-\m-dm-a ]mm tam.
tUm. tdm_v s_kmv F dUw]v-dnv sshZn-Is\ \nb-an-n-cp-p. 2012
Bb-tm-tgv km-nI sISp-Im-cy-Xb
- p-ambn _-s Btcm-]W
-
-
Bv_n-jv tUm. tdm_v s_kmns\Xntc Ipanp IqSn.
cmPn-h-sm-gn-bm ]cn-ip knwlmk\w At-l-tmSv Bh-iy-s-p-shnepw Atlw hg-n-bn-s-mWp
kqN-\. HSp-hn 2012 _\-UnIvSv ]Xn\m-dm-a ]mm At-ls \ow
sNbvXp. Atmap-X _nj]v tUm.
bm HmtdmkvIv AhnsS AUvan-\n-ktv {S-dmbn \nb-an-X-\m-bn.

2013 BKv 11 Rmb

15

t]mn--c-bpsS
Ho-kp-Im-c...
km_p ]pfn--d

d-_n-IS- Xocv s]mn-n-S


- p
Xpcp-nsNv, ssZhm-eb
-
- ns XW
hoWp-In-S
- p an\nv, "Pohn-n-cn-p-h-cpsS Hokv' F t\mh-ens cN-bnXm-hns\ At\z-jn-m, \mp-h-gn-I-fnepw
]n-ap-pw \np a\p-jy Hcp
]t ]c-kv]cw t\mn ssIa-en-sbn-cn-pw. hmb-\-bpsS temIm-Xnn-I
ssIb- S - m t]mIp B ]pkv X Iw
Ah hmbn-n-p-m-Iptam..?
HmIvktv ^mUv bqWn-th-gk
v nn {]kv "Requiem For The Living' F-t]-cn ]pdn-d
- m Xm-sd-Sp-p-, t]mn-c
-
- mcpsS Pohn-Xhpw kz]v\
- fpw hnizm-k
- fpw
Hn-sb-Sp-, B t\mh Fgp-Xnb BfpsS
t]cv ]d-m Ah Hcp ]t AZv`p-Xs- t - pw. cm- b ncw hj- - pdv\nv Hcp Iqw a\p-jy "Ch B
Xs aI-\t' Fv tNmZn--Xp-t]mse
"Nmb-S \S-ty mc-Nq-oS tam
tPmWn-b-t... Ah ItY FgptXm..?'
Fv t]mn-c
- b
- nse km[m-cW a\p-jy
Anp \npw. ImcWw aZy-napn
AIm-e-n acn sk_m-\-bpsS aI,
kmln-Xy-Im-c-\mbn kz]v\-nt]mepw
Ah- c psS apn\n- n- n- ..! Ctmgpw
tPmWn andmU kmln-Xy-Im-c Nav
\S-m-dn-.
Nmbbpw Nmb- h pw- s Imv PohnXw
]pen-bn-cp tPmWn andmU F
t]mn--c-m-c, Fgp-Xm XpS-n-bnv
hj- Gsd-bm-bn. tZiw apgp-h\mbn
Acn-In-se-p Nmb-S \S-n-p-Im-c\v
IY-I tXSn ]pd-tv t]mtI-n-h
- nn. ""t]mn--c-bn Pohn-p--h\v IY
At\z- j nv t]mI- ...'' Fv tPmWn
andmU Xs ]d-bp-p. ]dp Xocm
IY-I \nd amWv t]mn--c.
IS s]bvn, tNmsm-en-p IpSnen Dd-m-\m-hmsX Ipn-bn-cn-p Ipnbn GXv \nan-j-n-emWv kKm--I-XbpsS hnv apf--Xv..? ae-bmf kmln-Xynse Icp--\mb eo kap-Zm-b-mc t]mn-c dm^n-bpsS hoSns ]Sn,
Znh-k-n ]e-{]m-hiyw Ibdn Cd-n-bncp Ipn. Znh-k-n aqp-t\cw `-Ws]m-Xn-bp-ambn Fp "Nmb--S-m-c
]s\' sk_o-\-dm-^nbpw ]p{X-kvt\-ltm-sS-bmWv In-cp--Xv. t]mn-c
dm^n-pw, sk_o-\m-dm-^npw ac-Ww-hsc
Iqm-bn-cpp tPmWn. Ahv kaq-l
- n
e`n-n-cp m\, _lp-am-\- Iv,
IqsS \S-n-cp Ipnbpw Ah-sc-tmse
bmIm tamln-p. AXm-bn-cnmw Hcp ]t
tPmWn andmU F "Fgp-p-Im-c' B
sNfn-a
- n P\n-m Imc-Wa
- m-bX
- .v
"tIc-f-ssSwkv' ]{X-ns {]Xn-`m-th-Znbn AwK-am-bn-cp Fgp-p-Im-cs IrXnI, tIc-fs
- sSw-kns Rmb-dmgvN ]Xn-mb
kXy-\mZnepw apw Am-epXs
A-Sn-p-h
- p. ]no-SmWv `mjm-t]m-jn-Wnbnepw Iem-Iu-ap-Zn-bnepw apw tPmWn
andmUbpsS IY-I shfnw I-X.v Xnep km- - I - X - b psS ]pg hmsX
Imp-X
- n "tIc-fssSwkv' F ]{Xw-hln ]ns\ tPmWn Cpw \n-tbmsS
Hmn-p-p.
cv t]cp-If
- n Adn-bs
- -Sp Hcp tZiw
tIc-f-n asm-cn-Sv Dtm Fv Adnbn- . t_mKm- n- s bp ]d- mepw
t]mn-c
- s
- bp ]d-mepw H-a
- m-W.v
t]mn- c dm^nbpw sk_m- y
Ipp Ipp `mK-h-Xcpw sal-_q_pw
\S-p-d kmwkvIm-cnI av. B Xpcpn\n-m-Wv, F{X-\-S-mepw Xocm

ti-]qW-amb tam-bm-{X-If
- psS IY-I
tPmWn andmU FgpXn Xo-Xv. "F.F-kv. am[-hs e _t-cn-bnse
epn\nb-I'v Gsd ap]v t]mnc Xpcp- ns\ AXns X\n- a - b n
Ipw tIpw Fgp-Xm Xe-hc Innb Fgpp-Im-c\
- mWv tPmWn andmU'' sbmWv
{]ikvX Xnc-Y
- m-Irpw t\mh-en-p-amb
]n.-F-^v. amXyqkv `mjm-t]m-jn-Wn-bn
Fgp-Xn-bX
- v.
\qs-gp-]X
- p-sImw ]g-a
- p t]mn-c
-
- n-bpsS Abm-c\
- m-bX
- p-sIm-mhWw andmU-bpsS IrXn-I-fn-se-mw,
]nbpw BNm-c
- fpw hnizm-k
- fpw amn\nm-\m-hm--hn[w Aenv tNnp--Xv. Ipn-m-ev Ifn-n-cp IfnIt]mepw ]n-bnse BNm-c--fp-ambn
_-s--Xm-bn-cp-p Fv ]d-bp-tm,
Fgp-p-Im-cs\ ]n F{X-tmfw kzm[o\n-n-pv Fv hy-am-Wv. B kzm[o\w
tPmWn andmUbpsS kmln-Xy-Ir-Xn-Ifnepw {]Xn-^-en-p-p-v. "Pohn-n-cn-p-h-cpsS Hokn'epw, hnip enJn-X-fn-epw, ]m-n-bpsS Nn{Xw, aWnn
se ISm--I XpS-nb IrXn-I-fnsemw ss{IkvXh Pohn-X-ns Akz-XI
- f
- p-sSbpw ]-m-Sp-If
- p-sSbpw IY-I
\ndp InS-p-p.
apJy-[mcm ss{IkvXh PohnX ssienI-fn\npw hyXy-kvXa
- mb Pohn-X]
- c
- n-kc-n hkn-p Hcp-]w ss{IkvXh
cpsS IY-bmWv tPmWn andmU ]d-Xv. "XpWnbpw Ihm-bbpw' DSp-p--h-cpsS
bYm PohnXw ]Ip-I-bm-bn-cpp
Cu Fgp-p-Im-c. ]m-n, am-n,
dm, shtm-kt- Xm XpS-nb hmpI ae-bm-f-km-ln-Xy-n\v ]cn-N-b-s-Spn-bXv Hcp-]t tPmWn andmU-bpsS
IY-If
- m-bn-cn-pw. ae-bmf kn\n-aI
- f
- n-eqsS
temIw-I-, tImpw kyqpw C, Cwojv
kwkm-cn-p Bwtm Cy kaq-ln\npw hyXy-kvX-am-bn, {]mtZ-inI
`mj kwkm-cn-p-, IjvS-X-bnepw Zpcn-Xnepw Pohn-p-, XpWnbpw Ihm-bbpw
C Xoc-tZ-is Bwtm Cy kaq-lns IY-]d- p Fp-X
- mWv tPmWn
andmUsb hyXy-kvX\
- m-p-X
- v. tPmWn-

bpsS t\mh-ep-Isf hne-bn-cpn ae-bm-fns {]nb kmln-Xy-Im-c kn. cm[m-IrjvW Hcn- FgpXn. ""kz-Zq-X\pambn
h dm^n-bpsS t]mn--c-bn\npw
e`n Cu t_m[-[m-cb
- n hmbvsam-gn-Xs
am[y-ah
- pw B am[y-aw-Xs krjvSn-bp-ambn
]cn-Wa
- n-p A]q kpIrXw ImWp-p.
ae-bmf IYm-I-Y\ ]mc--cy-n \nd-\n-ab
- m-XmWo hmMvabw'' Fv.
cm-bn-c-n-\m-en amXr-`qan _pIvkv
]pd- n- d - nb ]pkv X - I - a mWv tPmWn
andmU-bpsS "Pohn-n-cn-p--h-cpsS Hokv.' \qn Ccp-]s
- -tmfw t]Pp-If
- p Cu
]pkvX-I-amWv HmIvkvt^mUv bqWn-thgvknn {]v Cwo-jn ]pd-n-d
- m Xmsd-Sp-p-X
- v. Hcp Iymcpw Abm-fpsS PohnXhpw tI{-{]-ta-ba
- m-bn-hc
- p Cu t\mh,
hm-smcp B[n-tbmsS H-bn-cp-n hmb\-m-c\v hmbnp Xot-n-h-cpw. \
Adn-bmsX asmcp temI-tbvv Cu
t\mh \sf Xn-bn-Spw. {]h-N\ hcap amn F IYm-]m-{X-s-tmse
\s hnp-t]m-ImsX a\-n-s\ ]nXpSp-sIm-n-cn-p F{X-sb{X IYm-]m{X- \nd--XmWv "Pohn-n-cn-p--hcpsS Hok-v'...
_mwKv-fq-cnse tPmen--ep \npw
tIm-bs hon-te-p s{Sbn bm{X-

bn kRvPbv tPmkv F ]{X-{]-hI\v hmbn-m Innb ]pkvXIw Cu t\mhem-bn-cp-p. ]pkvXIw hmbnv Xo cm{Xnbn Abmv Dd-m Ign-bmhn[w
a\-ns\ Akz-kvYam-n-bXv Fm-bn-cnpw..? ]nt-X
v s, tPmWn andmU-sb
Fgp-p-Im-cs\tSn kRvPbv tPmkv
F ]cn-`m-jI
- t]mn-c
- b
- n FnbXv Fp-sImv..?
""Hmtcm IrXnpw Hcp hn[n-bp-sv''
tPmWn andmU-Xs ]d-bp-p. A-s\sbmv D- X p- s Im- mWv Fgp- p- I mct]mepw ad-p-h ]pkvX-I-n\v Hcp
Cwojv ]Xnv ]pd-n-d
- m Imc-Wa
- m-bXv. ae-bm-f
- nse {]apJ Fgp-p-Imcn sP.
tZhn-Ib
- mWv AXn\v Ah-Xm-cnI Fgp-Xp-Xv . Poh- \ mZw kq CS- h - I - b mb
t_mKmn sk v sk_m-ykv CS-hI
- mwK-amb tPmWn andmU Ctm sIF-kvC_n DZym-K--\m-Wv. A mc, `mcy
sn, a mc, sken. Fgp-Xm
CjvS-s-Sp ]pXp-X-e-ap-d-bnse bphm-tfmSv tPmWnv Ht ]d-bm-\pq: ""hmbnp-I, Inm-hp hntZi cN-\-I-sfms
hmbn-p-I.''
kmwkvIm-cnI tIcfw kn\n-am-msc
am{Xw sIn-sb-gp--nv \S-p Cv,
kmln-Xy-{]-h-\
- f
- n {]Xn` sXfn-bn-hsct]mepw Bcpw Xncn-d
- n-bp-n-. Xncn-dn-b-s-SmsX t]mIp F{X-sb{X Fgpp-Im-cmWv \apv Nppw..!

16

5/-

RN No.KERMAL/2005/17134 Postal Regd. No. KL/EKM/639/2012-2014


Licence No. KL/CR/EKM/WPP-10/2012-14. Licenced to post without pre payment

2013 August 11 Sunday

C; \mSIw acn-n-n!
sk_m-y ]n-tmSv

n-ap-p \npw A-e--d-p-Ifn \npw Bqw ]ncnp t]mbn-cnp-p. \psS A-amcpw s]-mcpw
Fmw Io Nm\-ep-Ip apmsI NSp-Iq-Sn-bn-cn-p-p. ]pcp-j-m sshIns BtLm-j--fnepw, {Kma Pohn-Xn\p Nhpw Ne-\hpw \In-bn-cp
Iem-k-an-Xn-Ifpw A\yw hpIgn-p.
_mse-Ifpw IYm-{]-kw-K
- fpw Ac-sm-gnp. Ah-ti-jn-p \mSI kan-Xn-Ifpw
Duz hen-p-sIm-n-cn--pp.
"\mSIw C\nbpw acn-n-n' Fp m]nm "\mSIw acn-p-I-gnp' Fp ]dXv bixico-c-\mb s{]m^. tPmk^v
ap-t-cn-bm-Wv. F. IrjvW-]n--bpsS
"IpS-nse hnfv' F \mS-I-ns
I Dbn-sm-m-bn-cp-p AXv. AXp
Ign-n-n-tm Ac-\q-mv ]nn-n-cn-pp. Cn-tm hopw B ]gb i_vZw
]qhm-[nIw D-n apg-m XpS-n-bncn-p-p.
]pXnb \mS-I- Dm-Ip-n (F-gp-Xs-Sp-n-). Gs-Sp-m Iem-k-an-XnIfpw
hmb-\
- mcpw Xm-dm-Im-X
- n-\m AYhm
Fgp-X-s-ms Ah A-Sn--s-Spn-. s{]m^-jW \mS-I-k-an-Xn-I-fpsS
\mS-I- t]mepw Cu Zpc\p`hn
\np ap-a-.
]t temI-\m-SI thZn-bn Ctmgpw
\mSI ]co-W
-
- Acp XIp-p.
e-\nse {]kn--amb tm_v Xnb--dnepw
t{_mUvsh (A-ta-cn-) bnse \mS-I-th-ZnI- f nepw Ctmgpw Xnc- s m- g n- b p- n- .
]pXnb \mS- I - - f p- m- I p- p. ]pXnb

\mSIIrp- Dm-Ip-p. X\-sXtm


]co--W-satm AsXmcp hyXym-khpw
hcp-p-p-an-. kZv Hgn-bp-p-an-.
{]Xn-kn ]t aqmw temI-cm-jv{S-fnse \mSIthZn-Ip am{X-am-sWv
]T-\
- hy-am-p-p. AhnsSsbmw
PohnXw \mSIw Xs-bmbn F-XmImw
Imc-Ww.
Cu kml-N-cy-n-emWv tUm. okv
IXn-d-n, CuSp IXn-cm cv
\mSI cN-\-I-fp-ambn \psS apn
Fp--Xv. {]JymX bh\ Zmin-I-cmb
ttm, tkm{I-o-kv, Acn-tm-n XpS-nb-hc
- psS Ime-sbpw Zi-\s
- bpw ASbm-f-s-Sp-p "GYknse hniz-hn-Zymebw' asm-c-n tkm{I-o-kns
PohnXw IqSn-bmWv A\m-hc
- Ww sNp-Xv. Htc amXr-hr--ns k-Xn-I-sfnepw Zi-\--fnse auen-I-Xbpw hyXncn--Xbpw aqew H-s aqv {]Xn-`m-k-fmbn Ncn-{X-n CSwt\Snb B aqv
alm-Zmi-\n-I-cpsS kw`m-h-\-Isf Bgn Adn-bm klm-bn-p Hcp IrXnsb \ne-bvp-IqSn Cu \mSIw {it-b-

am-Ip-p-v. \mSI cN-\-I A\yw hpsIm-n-cn-p ae-bmf \mSI kmln-Xyn\pXs thdn-smcp A\p-`hw km\n-p-pv "GYknse hniz-hn-Zym-ebw.
\mSIIrpw \S\pw Fm-am-bn-cp
]n.sP. BWnbpsS hfsc {]kn--amb
"tkm{I-okv' F \mS-I-IrXn C-cp-Wn Hmp-t]m-Ip-p. AsX-gp-Xp-X
- n\v
Bh-iy-amb d^-dkp-I tXSn Xne-It- \msSmw ]n.-sP. BWn Znh-k- sNe-hgn-Xv awK-e-pg skan-\m-cn-bnse hnkvabn-n-p {K-ti-Jc
- W
-
- n-Sb
- n-em-bncpp F kXy- a s{X AXv . ae- b mf
\mSIthZn-bnse Ghpw i-amb \mS-I-fn-sem-mb "tkm{I--o-kn'\p P-ac
- p-fnb
AtX thZn-Xs "GYknse hniz-hn-Zyme-b'-n\pw \nan--am-bn-XoXv bmZrivOnIw BI-Ws
- a-n-.
ae-bmf \mSI Ncn-{X-n "Db-cp bh\nI'tbmsS DZvLm-S\w sN-s ]pXp-\mSI kwkvIm-c
- nse Fm-es
- bpw \mgnI--mb kn.-sP. tXma-kns "B a\pjy \o Xs' F hnJymX \mS-Is
- ,
cN- \ m- ` - { ZX sImpw inev ] ku`Kw
sImpw A\p-ka
v c
- n-n-p HmWv tUm.
IXn]-d-n-ens "^otemkv' F cN-\.
]gb\nba IY-bnse kmhqfpw tPm\m-Y\pw
ZmhoZpw tKmen-bm-p-samw Ac-n
{]Xy--s-Sp "^otemkv' ]t Hcp
Zmi-\nI \mS-Ihpw ss__n \mS-Ihpw
AtXm-sSmw Hcp bh-\I
- r-Xn-bp-amWv; Acntm-n-ens ]p{X-\mb \ntm-am--kns
i-amb kmn-[y-n-eq-sS.
"B a\p-jy \o Xs' \mS-I
- n kn.sP. Bhn-jvI-cn-m {ian-Xpw hnP-bnXpw A[man-IX
- b
- s
v -Xn-cmb \mYm {]-

hm-NI
- s tXtcm-a
- m-bn-cp-p. A[an almcm-Pm-hm-sW-n B A[an-s-Xnsc
hnc Nqn "B a\p-jy \o Xs, AXn\m \o acn-Ww' Fp hnfn-p-]-d-bm\p Nq-w. kn.-sP. \mS-I-nse apJyI-Ym-]m-{X-amb Zmho-Zns Pohn-X-ns
[manI Zpc- - a mWv Ahn- s S- s b- n,
"^otemkn' emIs tKmen-bm-ns\ \new]-cn-imn tPm\m-\m-Ys A\ym-Zr-i-amb
kulr-Z-n-eqsS cmP-Xz-n-tev BtcmlWw sNp asmcp Zmho-ZmWv {]Xy-s-Sp-s
- Xp am{Xw. Hw Xs {K
\maw {]I-S-am-p-Xpt]mse kulr-Zns XmcpWy tim`bpw \otm-am-k
- neq-sSbpw kmap-h {]hm-N-I-\n-eq-sSbpw
CX hncn-p-h-cp tkm{I-o-kns
ZmcpW (hn-P-b) IYbpw ssItImpp
F khn-ti-jX
- bpw "^otem-kn' ImWmw.
Fnepw Hcp kwibw _mn \npp. A`n-\-b-nepw kwhn-[m-\-n-epsamw ssI-gw h {K-Im-cs
t\Xr-Xz-n-ep \mS-Im-hn-jvm-chpw
AXnse A`n-t\-Xm--fmbn cwK-p-h
XXz-imkv{X hnZymn-Ifpw {]_p--amb
kZpw tNv Cu cp \mS-I--sfbpw
hen-sbmcp Zmi-\nI A\p-`-h-amn amnbn-p-m-Imw. ]t, B X-I
- n\p ]pdv
km[m-cW a\p-jy-cpsS CS-bn Ch Dmn-tb-m-hp Ne-\-fpw {]Xn-I-c-Wfpw F{X-am-{X-sav Adn-tb-Xpw {][m\-s Hcp kwKXn Xs-bt? AXn-\p
Ah-k-c-sam-cp-m-\p D-c-hm-Zn-Xzhpw
Cu teJ-I {K--Im-c-s\-s Npa-Xe- s - S p- p- s - n AXp kv t \lw
sImp am{X-am-sWp Icp-Xn-bm aXn.

Ieq skv B-Wokv Xom-S\


- t- I-{-n

hnip Atm-Wo-kns
818m-aXv P-Zn-\-Xn-cp-\m

2013 BKv 15 hymgw


cmhnte 7 \pw 11 \pw sshIov 5 \pw
Znhy-_-enbpw s\mth-\bpw
sshIov 7 \v Cwo-jn Znhy-_-enbpw s\mth-\bpw

Phone: 0484 2530591, 2530592, 2348289, 2343160


email: kaloorstantony@gmail.com
Reg. No. KL/EKM/639/2006-2008, M6-14589/06, Edited by Fr. Antony Vibin Xavier Velikkakathu and published by Arch Bishop Dr. Francis Kallarackal (Patron) on behalf of the Latin Catholic Charitable Trust,
KRLCC Media Office, Lucky Star building, Market Road, Kochi 682 035. Phone: 0484 2100208, Fax: 2361616. email: jeevanaadam@yahoo.com , jeevanaadam@hotmail.com. Printed at CIPT Press, Thoppumpady, Kochi 682 005.