You are on page 1of 47

MT DOANH NGHIP NN VAY BAO NHIU

NHM 4
L c Chnh ng Anh Dng Nguyn V Phc Hin Nguyn Vinh Quang Hong Th Ngc Vn

Logo

Nhc li nh I ca MM
Khng c thu Th trng vn hon ho Hnh vi ca cc nh u t u hp l v c k vng ng nht v li nhun ..

Vi cc gi nh

Cu trc vn ca mt doanh nghip s khng nh hng n gi tr ca doanh nghip .

slide.tailieu.vn

Logo

M rng nh I ca MM

Chnh ph nh thu (thu TNDN v thu TNCN), cc chi ph ph sn v kit qu ti chnh.


Mc tiu phn tch: Khi c thu v chi ph kit qu ti chnh, DN s la chn cu trc vn nh th no v gi tr ca DN s thay i ra sao.

slide.tailieu.vn

Logo

Ni Dung

I.Cc nhn t tc ng n chnh sch s dng n

Thu Chi ph kit qu ti chnh

II. L thuyt lin quan n chnh sch s dng n

L thuyt nh i cu trc vn L thuyt trt t phn hng

slide.tailieu.vn

Logo

I. Cc nhn t tc ng n chnh sch s dng n

1. Thu
Da trn nn tng l
thuyt MM, nhng chng ta s a thm vo nhn t thu, xem xt nhn t ny c li ch v nh

hng g i vi chnh
sch n ca doanh
slide.tailieu.vn

nghip.

Logo

1. THU

1.1 Thu thu nhp doanh nghip


V d 1: C 2 doanh nghip U, L. Doanh nghip U khng vay n. Doanh nghip L c n vay 1,000$ li sut 8%.

slide.tailieu.vn

Logo

1. THU

1.1 Thu thu nhp doanh nghip


Bng 1.
Bo co li tc ca Bo co li tc ca

doanh nghip U

doanh nghip L

Li nhun trc li v thu(EBIT) Li tr cho tri ch Li nhun trc thu Thu thu nhp doanh nghip vi thu sut 35%

$ 1.000 0 1.000 350

$ 1.000 80 920 322

Li nhun cho c ng Tng li nhun cho tri ch v c ng Tm chn thu(Khon khu tr thu li t chng khon n)

$ 650 $ 0 + 650 =$ 650 $0

$ 598 $ 80 +598 = $ 678 $ 28

slide.tailieu.vn

Logo

1. THU

1.1 Thu thu nhp doanh nghip Nhn xt


- Tm chn thu l khon khu tr thu ca li t chng khon n (0.35 x 1000$ x 8% = 28$).

-Cc tm chn thu c th l cc ti sn c gi tr v n


lm tng tng li nhun cho tri ch v c ng (c th 678$ > 650$).

slide.tailieu.vn

Logo

1. THU

1.1 Thu thu nhp doanh nghip Xc nh hin gi tm chn thu


Gi nh: N ca L l c nh v vnh vin Ri ro ca cc tm chn thu bng ri ro ca cc chi tr li pht sinh ra cc tm chn thu ny. V vy, nn chit khu vi mt t l = t sut sinh li k vng trn n. .

slide.tailieu.vn

Logo

1. THU

1.1 Thuthunhpdoanhnghip Xcnhhingitmchnthu


Hingicatmchnthuclpvitllivay
Li vay = Tsutsinhlikvngtrnn x stinvay = rD x D

PV(tmchnthu)
= sinh

( ) = =
slide.tailieu.vn

Logo

1. THU
Tm chn thu li t chng khon n ng gp th no vo gi tr vn c phn ca c ng?
Bng cn i k ton thng thng (Gi tr th trng)

1.1Thu thu nhp doanh nghip

Gi tr ti sn (hin gi ca cc dng tin sau thu) Tng ti sn

N Vn c phn Tng n v vn c phn

Bng cn i k ton m rng (Gi tr th trng) Gi tr ti sn trc thu (hin gi cu cc N

dng tin trc thu)

Tri quyn ca chnh ph (hin gi ca thu


tng lai) Vn c phn

Tng ti sn trc thu

Tng n v vn c phn
slide.tailieu.vn

Logo

1. THU

1.1Thu thu nhp doanh nghip


V d 2: Sp xp li cu trc vn ca Merck

slide.tailieu.vn

Logo

1. THU

1.1Thu thu nhp doanh nghip


Bng 02a. Bng cn i k ton n gin ha ca Merck & Company. Ngy 31.12.1994
Gi tr s sch (Triu ) Vn lun chuyn $ 1.4.73 $ 1.146 4.123 Ti sn di hn 14.935 $ 16.408 11.139 $ 16.408 N di hn Cc ngha v di hn khc Vn c phn

Tng ti sn

Tng n v vn c phn

Gi th trng (Triu ) Vn lun chuyn $ 1.473 $ 1.146 4.123 Gi th trng ca cc ti sn di hn Tng ti sn N di hn Cc ngha v di hn khc Vn c phn Tng n v vn c phn
slide.tailieu.vn

51.212

47.416

$ 52.685

$ 52.685

Logo

1. THU

1.1Thu thu nhp doanh nghip


Bng 02b. Bng cn i k ton n gin ha ca Merck & Company thm vo 1 t n di hn thay th cho vn c phn ca c ng.
Gi tr s sch (Triu ) Vn lun chuyn $ 1.4.73 $ 2.146 4.123 Ti sn di hn Tng ti sn 14.935 $ 16.408 10.139 $ 16.408 N di hn Cc ngha v di hn khc Vn c phn Tng n v vn c phn

Gi th trng (Triu ) Vn lun chuyn Gi th trng ca cc ti sn di hn Hin gi cc tm chn thu thm Tng ti sn 51.212 4.123 Vn c phn Tng n v vn c phn $ 1.473 $ 2.146 N di hn Cc ngha v di hn khc

350 $ 53.035

46.766 $ 53.035

slide.tailieu.vn

Logo

1. THU
T nhng v d phn tch trn , chng ta rt ra nh mi khi kt hp l thuyt MM v nhn t thu:

1.1Thu thu nhp doanh nghip

= +( )

Trong trng hp c bit ca n vnh vin:

= +

slide.tailieu.vn

Logo

1. THU

1.2 Thu thu nhp c nhn v thu thu nhp doanh nghip
Doanh nghip s c gng ti

thiu ha hin gi ca tt c cc
khon thu phi chi tr t li nhun ca doanh nghip.

Tt c cc khon thu bao gm c


thu thu nhp c nhn m cc tri ch v c ng phi chi tr.
slide.tailieu.vn

Logo

THU

1.2Thu thu nhp c nhn v thu thu nhp doanh nghip

slide.tailieu.vn

Logo

1. THU

1.2Thu thu nhp c nhn v thu thu nhp doanh nghip


Li th tng i ca n so vi vn c phn

(1- Tp) > (1 TpE) (1 Tc): nn i vay n Xt 2 TH c bit: TH li nhun t n v t vn c phn chu cng mc thu thu nhp c nhn thc t (TpE = Tp) TH Thu thu nhp doanh nghip v thu thu nhp c nhn b qua st li vi nhau, lm cho chnh sch n khng t thnh vn (1- Tp = (1 TpE) (1 Tc)) slide.tailieu.vn

Logo

1. THU

1.2Thu thunhpcnhnvthuthunhpdoanhnghip
TH1: linhuntnvtvncphnchucngmcthuthunhpc nhnthct (TpE = Tp), lithtngichtythucvothuthunhpdoanhnghip: Lithtngican=
1 ( 1 )(1 )

1 1

Trongtrnghpny, ta cthb qua thuthunhpcnhn. Lithcavicdoanhnghipvaynstrlinhphntrc.


slide.tailieu.vn

Logo

1. THU

1.2 Thu thu nhp c nhn v thu thu nhp doanh nghip
TH2: khi thu thu nhp doanh nghip v thu thu nhp c nhn b qua st li vi nhau, lm cho chnh sch n khng t thnh vn , doanh nghip ti tr bng n hay vn c phn th li ch u nh nhau. iu ny i hi: 1- Tp = (1 TpE) (1 Tc) iu cc doanh nghip cn lm l sp xp cu trc vn ca mnh chuyn hng li nhun hot ng r xung ng no theo hnh 1, c thu t nht.

slide.tailieu.vn

Logo

1. THU

1.3 Xem xt m hnh N v thu ca Merton Miller Cu trc vn tc ng th no n gi tr doanh nghip khi
cc nh u t c cc thu sut khc nhau? Cc gi d: TpE=0 cho tt c cc nh u t

Cc nh ch c Tp = 0, cc triu ph c Tp = 0,5. Hu ht
cc nh u t nm u gia hai cc ny.
slide.tailieu.vn

Logo

1. THU

1.3 Xem xt m hnh N v thu ca Merton Miller


V d:

Mt cng ty c Tc=46%, gi s TpE=0. Khi cc cng ty s tm cch

cc nh u t c thu sut <46% nm gi tri phiu.


- TH nh u t c thut sut bng 46%, 1$ li nhun s cho li nhun sau tt c thu l 0.54$, bt k la ny l li t chng khon n hay vn c

phn:
Li nhun chi tr nh li t chng khon n: 1-Tp=1-0.46=0.54 Li nhun chi tr nh li t vn c phn: (1-TpE)(1-Tc)=(1-0)(1-0.46)=0.54
slide.tailieu.vn

Logo

1. THU

1.3 Xem xt m hnh N v thu ca Merton Miller


Kt qu cui cng: M hnh ca Miller nhm m t thu thu nhp doanh nghip v thu thu nhp c nhn c th cn bng nhau nh th no, lm cho gi tr ca doanh nghip c lp vi cu trc vn. tnh trng cn bng, mc thu thu nhp c nhn cao hn nh trn li vay t chng khon n phn no s trit tiu u th tm chn thu ca n. Dbo ca m hnh ny ch ng tin cy khi TpE thp hn rt nhiu so vi Tp, thp hn b tr tm chn thu li t chng khon n ca doanh nghip. Trong thc t hin nay, cc nc trn th gii thng dnh u tin cho vic vay n ca doanh nghip.
slide.tailieu.vn

Logo

2.Chi ph kit qu ti chnh

L tnh trng doanh nghip khng th p ng

hay p ng mt cch kh khn cc ha hn


vi ch n.

Gi tr doanh nghip gm 3 phn:

slide.tailieu.vn

Logo

2.Chi ph kit qu ti chnh

slide.tailieu.vn

Logo

2.Chi ph kit qu ti chnh

Chi ph dn n ph sn

Chi ph khng dn n ph sn

slide.tailieu.vn

Logo

2.1 Chi ph kit qu dn n ph sn


Ph sn doanh nghip: Khi cc c ng thi hnh quyn khng thc hin ngha v ca h. Cc chi ph trc tip Xt chi ph trc tip ca ph sn bao gm chi ph

php l v hnh chnh vi hai loi hnh cng ty l cng


ty TNHH v cng ty trch nhim v hn.

slide.tailieu.vn

Logo

Chi ph trc tip


Cng ty TNVH + Cc c ng phi chu trch nhim. + Khng th ri b doanh nghip. + C phn thp hn. + Kh vay n

Cng ty TNHH + Cc c ng khng phi chu trch nhim. + Cc c ng c th ri b doanh nghip + C phn cao hn. + D vay n.

slide.tailieu.vn

Logo

Chi ph trc tip (V d)


Cng ty ACE Unlimited N (Vn + Li): 1000$ Ti sn cng ty: 500$ Khi cty ph sn: + Chi tr cho c ng: -500$ + Tri ch hng: 1000$

Cng ty ACE Limited: N (Vn + Li): 1000$ Ti sn cng ty: 500$ Khi cty ph sn: + Chi tr cho c ng: 0$ + Tri ch hng: 500$

slide.tailieu.vn

Logo

Kt lun

+ Ph sn: l mt c ch php l cho php

cc ch n nm gi ti sn khi s st gim trong gi tr ti sn a n vic cc c ng khng thc hin ngha v. + Ph sn khng phi l nguyn nhn ca s st gim gi tr, n l hu qu.

slide.tailieu.vn

Logo

Chi ph gin tip

Chi ph gin tip: + Khng th o lng c, cc chi ph gin tip phn nh cc kh khn trong qun l, iu hnh mt cng ty bt k - Khi ang ph sn.

slide.tailieu.vn

Logo

2. Chi ph kit qu ti chnh

2.2 Chi ph kit qu ti chnh nhng cha ph sn Khng phi doanh nghip no gp kh khn cng i n ph sn. Min l doanh nghip c th tm c tin tr li t chng khon n, doanh nghip c th

hon vic ph sn li vi nm. Cui cng, doanh nghip


c th phc hi, tr ht n v thot c cnh ph sn.

slide.tailieu.vn

Logo

2.2 Chi ph kit qu khng dn n ph sn

V d v cty Circular File:


Cng ty Circular File (gi tr s sch)
Vn lun chuyn TSC Tng ti sn $20 $80 $100 tri phiu ang lu hnh c phiu thng tng n v vn c phn $50 $50 $100

Cng ty Circular File (gi tr th trng)


Vn lun chuyn
TSC Tng ti sn

$20
$10 $30

tri phiu ang lu hnh


c phiu thng tng n v vn c phn

$25
$5 $30
slide.tailieu.vn

Logo

Tr chi th 1: Chuyn dch ri ro

+ Cc c ng s chp nhn mt d n c xc xut thnh cng rt thp. + Cc c ng ang nh cuc bng tin ca cc tri ch. + Nu thnh cng th cc c ng nhn ht thu hoch. V d: cng ty Circular File: 1 c phn, 1 tri phiu. C ng l gim c. (NPV -2)
Hin ti
u t 10$ tin mt

Thu hoch c th trong nm ti


+ 120$ (xc sut 10%) + 0$ (xc sut 90%)
slide.tailieu.vn

Logo

Tr chi th 1: Chuyn dch ri ro

Cng ty ABC (gi tr th trng)


Vn lun chuyn TSC Tng ti sn $10 $18 $28 tri phiu ang lu hnh c phiu thng tng n v vn c phn $20 $8 $28

Gi tr doanh nghip gim 2$, c ng thm 3$ (gi nh gi tri phiu gim 5$), 10$ tin mt b thay th bng 1 ti sn rt ri ro c gi tr ch 8$.

slide.tailieu.vn

Logo

Tr chi th 2: T chi gp CP

Circular c 1 ti sn tng i an ton c chi ph 10$ vi hin gi 15$, NPV +5$. Circular pht hnh chng khon mi 10$. Cng ty ABC (gi tr th trng)
Vn lun chuyn
TSC Tng ti sn

$20
$25 $45

tri phiu ang lu hnh


c phiu thng tng n v vn c phn

$33
$12 $45

Tng gi tr DN tng 15$.

slide.tailieu.vn

Logo

Kt lun

+ Nu gi cho ri ro KD khng i, bt k gia tng

no trong gi tr doanh nghip c chia s


gia tri ch v c ng.

+ Gi tr ca bt k c hi no vi c ng ca DN
b gim v li ch ca d n phi c chia s

cho cc tri ch.


+ Vic ng gp c phn mi khng c li ring cho c ng, cho d d n c mang li NPV >0.
slide.tailieu.vn

Logo

Tm lc ba tr chi khc

Thu tin v b chy. Ko di thi gian: tr hon thi gian tr n Th mi bt bng

slide.tailieu.vn

Logo

2.3 Chi ph kit qu thay i ty theo loi ti sn


Mt vi ti sn, nh cc bt ng sn c gi tr

Chi ph kit qu thay i ty theo loi ti sn :

thng mi c th tri qua ph sn v ti t


chc m gi tr khng thay i; trong khi gi tr ca cc ti sn khc hu nh bin mt, Thua l s ln nht i vi cc ti sn v hnh gn vi tnh hnh sc khe ca doanh nghip :

- Cng ngh,
- Ngun vn nhn lc, - Thng hiu.
slide.tailieu.vn

Logo

II. Cc l thuyt lin quan n chnh sch s dng n


L thuyt nh i cu trc vn

L thuyt trt t phn hng

slide.tailieu.vn

Logo

II. Cc l thuyt lin quan n chnh sch s dng n


1. L thuyt nh i cu trc vn
C s l thuyt
C s ca l thuyt ny xut pht t mt nh i gia li ch ca tm chn thu v chi ph ca kit qu ti chnh.

Ni dung l thuyt

L thuyt ny tha nhn rng cc t n mc tiu c th khc nhau gia cc doanh nghip. Cc cng ty c ti sn hu hnh an ton v nhiu thu nhp chu thu c khu tr nn c t l n mc tiu cao. Cc cng ty khng sinh li hay c cc ti sn v hnh nhiu ri ro nn da ch yu vo ti tr vn c phn.
slide.tailieu.vn

Logo

II. Cc l thuyt lin quan n chnh sch s dng n


1. L thuyt nh i cu trc vn
Nhc im
Khng th gii thch ti sao mt s trong cc trong cc cng ty thnh cng nht li pht t khi c rt t n, tc l t b khng s dng cc tm chn thu li t chng khon n qu gi. Cc t l n u thp nin 1900, khi thu sut thu thu nhp thp (hay bng 0), ch cao bng cc t l n

u thp nin 1990.

slide.tailieu.vn

Logo

II. Cc l thuyt lin quan n chnh sch s dng n


1. L thuyt nh i cu trc vn
u im
Gn vi thc t hn so vi l thuyt ca MM trong vic la chn cu trc vn. Gip gii thch phn no cc s kin thc t. Gip gii thch loi cng ty no t nhn ha theo hnh thc mua li v sp nhp doanh nghip bng ngun ti chnh i vay (hnh thc LBO).

slide.tailieu.vn

Logo

II. Cc l thuyt lin quan n chnh sch s dng n


2. L thuyt trt t phn hng
C s l thuyt
L thuyt trt t phn hng da trn c s ca s bt cn xng thng tin.

Ni dung l thuyt
Thng tin bt cn tc ng n la chn gia ti tr

ni b v ti tr bn ngoi, gia pht hnh mi chng khon n v chng khon vn c phn. iu ny a ti mt trt t phn hng, theo u t s c ti tr trc tin bng vn ni b (ch yu l li nhun ti u t), ri mi n pht hnh n mi, v cui cng bng pht hnh vn c phn mi.
slide.tailieu.vn

Logo

II. Cc l thuyt lin quan n chnh sch s dng n


2. L thuyt trt t phn hng
u im
Gii thch ti sao cc doanh nghip c kh nng sinh li nht thng vay t khng phi v h c cc t l n mc tiu thp m v h khng cn tin bn ngoi. Gii thch mi tng quan nghch trong ngnh gia kh nng sinh li v n by ti chnh. D bo cc thay i trong t l n ca nhiu doanh

nghip giai on pht trin bo ha.

slide.tailieu.vn

Logo

II. Cc l thuyt lin quan n chnh sch s dng n


2. L thuyt nh i cu trc vn
Nhc im
Trt t phn hng km thnh cng hn trong vic gii thch cc khc bit trong t l n gia cc ngnh. Cc t l n c xu hng thp trong cc ngnh cng ngh cao, tng trng cao, ngay c khi nhu cu vn bn ngoi rt ln.

slide.tailieu.vn

Logo