You are on page 1of 5

क ण ज औ ए म कः ओ

ल ऐ ड य क ई ह को
ऋ त ख र ग ठ त कै
ढ व अ द स घ भ
! क " अ# $ % & क'
( ) * + , - अः क.
/ 0 1 2 3 4 5 क#
"6 द6 -7 जो मो 8य 9: ;
0# वो <ल= $' &= 3= 8घ ण6
>ल= /? @ल= घA हो ढ? &ः भA
ठ= ढ: 3ो य' त' स? B1 C$
1: ,ो 5' घ' कै रै Dव E
मA क. -= त? स7 त# F ठ:
त7 +: *6 !# ल? खो लः सA
Gक Hव G, I, Jम K1 Lल= Cय
Mत N Oय P Q K0 Rम S
T Gख Uग गV Iव Gस Wज Kव
Gय >य Iक D! Hल Kय Dय *V
Hय >& X Iम Yय W, Z [
\य Mद ] Wय Hय ^ Kव _य
` a" Kस b a" cय C0 Lम
d e cयV Jfय तgव# मह:Iम: सMद? !ः व=hः
ciय jk lm ln o9:दः
अ$=a"
तp
सP? तः लRयमp
MIय aq rवV Xमp
o8तK$,p
दः
8,यMत:
सMत78s
t
क$ोतः
ILय u @य क:यV मp 8व+8vः oद? !ः wKमतमp कत7 V मp
>n h L$ क:_यमp o:Hय? त अP
x
!ः कMदरः
%MTBज
तp
yLय Rव 3V o?zणमp वण:Vः खUगमp तC$मp भ7ज]ः
Daय lo कV 8,क*ः मA):V $र6क: लRम6ः
2^:,
मp