You are on page 1of 5

THI TH 2

Cu 1
a) Tm m ng thng y = (2m 1)x + 3 song song vi ng thng y = 5x 1.
2x + y = 5
b) Gii h phng trnh:
3x 2 y = 4
c) Gii phng trnh: x4 + 3x2 4 = 0
Cu 2
1 1
1

+
1
Cho biu thc: P =

vi a >0 v a 1
1 a 1+ a a
a) Rt gn biu thc P.
b) Vi nhng gi tr no ca a th P >

1
.
2

Cu 3 Hai bn sng cch nhau 15 km. Th gian mt ca n xui dng t bn A n bn B,


ti bn B ngh 20 pht ri ngc dng t bn B tr v bn A tng cng l 3 gi. Tnh vn
tc ca ca n khi nc yn lng, bit vn tc ca dng nc l 3 km/h.
Cu 4
a) Tm ta giao im ca th cc hm s: y = x2 v y = - x + 2.
b) Xc nh cc gi tr ca m phng trnh x2 x + 1 m = 0 c 2 nghim x1, x2 tha
1 1
mn ng thc: 5 + x1 x2 + 4 = 0 .
x1 x2

Cu 5
Trn na ng trn ng knh AB, ly hai im P, Q sao cho P thuc cung AQ. Gi C l
giao im ca tia AP v tia BQ; H l giao im ca hai dy cung AQ v BP.
a) Chng minh t gic CPHQ ni tip ng trn.
b) Chng minh CBP HAP .
c) Bit AB = 2R, tnh theo R gi tr ca biu thc: S = AP.AC + BQ.BC.

THI TH 3
Bi 1 (2,5 im):

x 1 6 x + 1

+
Cho biu thc P = 2
:

2 x 3
x +1

2x x 3

a) Rt gn P
b) Tnh gi tr ca P khi x = 3 + 2 2
c) So snh P v 3/2
Bi 2 (2 im): Cho h phng trnh

mx + y = 1

x + y = m

a) Gii h phng trnh khi m = - 2


b) Chng minh rng h phng trnh lun c nghim
c) Tm m h phng trnh c nghim duy nht (x; y) tha mn y2 = 4x
Bi 3 (2 im):
Trn cng mt phng ta xOy, cho Parabol (P) c nh gc ta O(0; 0) v i
qua im

A 1;
4

v ng thng (d): y = mx 2m 1

a) Vit phng trnh ca Parabol (P);


b) Tm gi tr ca m ng thng (d) ct (P) ti 2 im phn bit;
c) Chng minh rng ng thng (d) lun i qua im c nh A thuc (P).
Bi 4 (3 im):
T im C nm ngoi ng trn tm O, k hai tip tuyn CA v CB (A, B l cc tip
im). Qua im M trn dy AB k ng thng vung gc vi OM ct cc ng thng
AC v BC ln lt ti D v E. Chng minh rng:
a) T gic OMEB, OMAD ni tip v tam gic OED cn;
b) AD = BE;
c) BD2 = DM. DE + BM. BA.
Bi 5 (0,5 im): Gii phng trnh 2( x 2 + 2) = 5 x3 + 1
- HT -

N N V BIU IM
Bi
1

Ni dung
9
a) kx:
0 x
4

x 1 6 x + 1
P = 2

: 2 x x 3 +
2
x

im
0,25

x + 1

P=

4 x 6 x + 1 6 x + 1 + x (2 x 3)
:
2 x 3
(2 x 3)( x + 1)

0,25

P=

3 x 5 (2 x 3)( x + 1)
.
2 x 3
2x + 3 x +1

0,25

P=

3 x 5 (2 x 3)( x + 1) 3 x 5
.
=
2 x 3 (2 x + 3)( x + 1) 2 x + 3

x =b)3 + 2 2 = ( 2 + 1) 2

(tmdkxd)

0,25
0,25

x = ( 2 + 1) 2 = 2 + 1
Thay x = 2 + 1 vo biu thc P rt gn ta c:
P=

3( 2 + 1) 5 3 2 2 (3 2 2)(2 2 3)
=
=
89
2( 2 + 1) + 1 2 2 + 3

P = (12 13 2 6) = 13 2 6

0,25

Vy vi x = 3 + 2 2 th P = 13 2 6

0,25

3 3 x 5 3
c) XtPhiu
=
=

0,25

2 x +1
3
P<
2
2

0,25

13
< 0 x 0
2(2 x + 1)

a) Thay m = - 2 vo h phng trnh ta c


2 x + y = 1 3x = 3 x = 1

x + y = 2
x + y = 2
y =1
Vy vi m = - 2 h phng trnh c nghim duy nht (1; 1)

0,25
0,5

0,25

+ y = 1 (m 1) x = m 1 (1)
mxb)

x + y = m
x + y = m

* Nu m 1 th phng trnh (1) c nghim duy nht x = 1, suy ra h phng

0,25

trnh c nghim duy nht


* Nu m = 1 th phng trnh (1) v s nghim, do h phng trnh v s
nghim

0,25

Vy h phng trnh lun c nghim vi mi gi tr ca m (pcm)


c) Vi m 1, h phng trnh c nghim duy nht l (1; - m 1)

0,25

Theo yu cu ca bi y2 = 4x (m + 1)2 = 4 m = 1 (ktmk)

0,5

hoc m = -3 (tmk)
Vy m = - 3

a) Phng trnh Parabol c nh gc ta O(0;0) c dng y = ax2

0,25

1
1
1

A 1;
( P ) = a y = x 2
(a 0),
m
4
4
4

0,25

b) * Xt phng trnh honh giao im ca (d) v (P):

0,25

= 4m2 + 8m + 4 = (2m + 2)2 0 vi mi m

0,25

* (d) ct (P) ti 2im phn bit > 0 2m + 2 0 m - 1

0,25

c) Gi im c nh m ng thng (d) lun i qua l M(x0, y0), khi


y0 = mx0 2m 1 ng vi mi m

0,25

1
1
x 2 = mx 2m 1 x 2 + mx 2m 1 = 0
4
4
2
x + 4mx 8m 4 = 0 (1)

y0 + 1 = m(x0 2) ng vi mi m

0,25

y0 = - 1 v x0 = 2 M(2; - 1)
* Ta thy -1/4 (2)2 = - 1(ng) M(2; - 1) (P)

0,25

Vy ng thng (d) lun i qua im c nh M(2; - 1) thuc (P)

D
A
M
C

a) * Xt t gic ADMO c:

DAO
= 900 (do OA CA v CA l tip tuyn ca (O) ti A)

DMO
= 900 (V OM DE gt)

4 im A, O, M, D cng thuc ng trn ng knh OD

0,5

t gic ADOM ni tip

+ EBO
= 1800
* Xt t gic EMOB c EMO

0,5

t gic EMOB ni tip (t gic c tng 2 gc i din bng 1800)

= MEO
* Ta c MBO
(2 gnt cng chn cung MO ca trn ngoi tip t

0,5

gic OMEB)

ca trn ngoi tip tgic AMOD)


= MDO
M OAB
(2 gnt cng chn MO

= OBA
Li c OAB
(do AOB cn ti O)

= MDO
Nn MEO
OED cn to O

b) Chng minh ADO = BEO (gcg) AD = BE

0,5

c) * T gic AMOD ni tip c AM ct DO ti B, nn ta cminh c:

0,5

BM. BA = BO. BD (1)


* T gic OMEB ni tip c EM ct OB ti D, nn ta cminh c:

0,5

DM. DE = DO. DB (2)


T (1) v (2) ta c DM. DE + BM. BA = BD2 (pcm)
5

t a = x + 1, b = x 2 x + 1

0,25

KX: x - 1, a 0, b > 0
Ta c: a2 = x + 1
b2 = x2 x + 1
a2b2 = x3 + 1, x2 + 2 = a2 + b2
Phng trnh c dng: 2(a2 + b2) = 5ab (2a b)(2b a) = 0
* Nu a = 2b, ta c x + 1 = 2 x 2 x + 1 4 x 2 5 x + 3 = 0
Phng trnh v nghim
* Nu b = 2a,2ta xc:
+ 1 = x2 x + 1 x2 5x 3 = 0
x1 =

5 + 37
5 37
, x2 =
2
2

Vy phng trnh cho c 2 nghim


x1l=

5 + 37
5 37
, x2 =
2
2

0,25