You are on page 1of 2

Propozycja zmiany pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapaty skierowana do powoda

Formularz C
Art.10 ust.1 rozporzdzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiajcego postpowanie w sprawie europejskiego nakazu zapaty

1. Sd
Sd

Sygnatura sprawy Sporzdzono w (miejscowo) Data (dzie/miesic/rok)

Adres Podpis lub piecz

Kod pocztowy

Miejscowo

Pastwo

2. Strony i ich przedstawiciele


Kody: 01 Powd 02 Pozwany Kod 03 Penomocnik powoda * 04 Penomocnik pozwanego * 05 Przedstawiciel ustawowy powoda ** 06 Przedstawiciel ustawowy pozwanego ** Kod identyfikacyjny (jeli dotyczy)

Nazwa przedsibiorstwa lub organizacji

Nazwisko

Imi

Adres

Kod pocztowy

Miejscowo

Pastwo

Telefon ***

Faks ***

Adres poczty elektronicznej ***

Zawd ***

Inne ***

Kod

Nazwa przedsibiorstwa lub organizacji

Kod identyfikacyjny (jeli dotyczy)

Nazwisko

Imi

Adres

Kod pocztowy

Miejscowo

Pastwo

Telefon ***

Faks ***

Adres poczty elektronicznej ***

Zawd ***

Inne ***

Kod

Nazwa przedsibiorstwa lub organizacji

Kod identyfikacyjny (jeli dotyczy)

Nazwisko

Imi

Adres

Kod pocztowy

Miejscowo

Pastwo

Telefon ***

Faks ***

Adres poczty elektronicznej ***

Zawd ***

Inne ***

Formularz wygenerowany przez portal e-sprawiedliwo

Kod

Nazwa przedsibiorstwa lub organizacji

Kod identyfikacyjny (jeli dotyczy)

Nazwisko

Imi

Adres

Kod pocztowy

Miejscowo

Pastwo

Telefon ***

Faks ***

Adres poczty elektronicznej ***

Zawd ***

Inne ***

*np. prawnik

** np. rodzic, opiekun, czonek zarzdu

*** nieobowizkowe

Po zbadaniu pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapaty sd uzna, e roszczenie tylko w czci spenia niezbdne wymogi. W zwizku z tym sd proponuje zmieni pozew w nastpujcy sposb

Prosimy o niezwoczne przesanie sdowi odpowiedzi nie pniej ni do dnia

Jeli odpowied nie zostanie wysana w terminie okrelonym powyej lub jeli powysza propozycja nie zostanie przyjta, sd w caoci odrzuci pozew o wydanie europejskiego nakazu zapaty zgodnie z przepisami rozporzdzenia. Jeli niniejsza propozycja zostanie przyjta, sd wyda europejski nakaz zapaty dotyczcy wspomnianej czci roszczenia. Od prawa krajowego pastwa czonkowskiego, w ktrym pooony jest sd rozpatrujcy spraw, zaley, czy w dalszym postpowaniu powd bdzie mg dochodzi pozostaej czci pierwotnego roszczenia nieobjtej europejskim nakazem zapaty.

Przyjmuj powysz propozycj sdu


Nazwa przedsibiorstwa lub organizacji

Nie przyjmuj powyszej propozycji sdu


Nazwisko Imi

Sporzdzono w (miejscowo)

Data (dzie/miesic/rok)

Podpis lub piecz

Formularz wygenerowany przez portal e-sprawiedliwo